You are on page 1of 12

Panginoon, salamat po na sa maha-

bang taon ng aking pagtatrabaho ay hindi N’yo ako pinabayaan.


Salamat rin po na may nagpaupo sa akin sa MRT noong buntis
ako. Nawa ang pagsasakripisyo N’yo sa Inyong buhay ang
maalala namin kapag kami’y naiipit, kapag kami ay natutulak o
kaya ay hindi nabibigyan ng mauupuan. Amen. (M Amar)

The best things in life are Libre VOL. 9 NO. 30 • MONDAY, JANUARY 4, 2010

1,000 pulis
tatao sa
PRO-ENVIRONMENT SA 2010
WALONG barangay sa Baguio City ang
nag-organisa ng tiangge kamakailan na
panay recycled na gamit ang ibinenta.
EV ESPIRITU

Nasareno
May nakabantay sa lahat ng kalye
sa ruta ng prusisyon sa Enero 9
Ni Jeannette I. Andrade at Tina G. Santos

A ABOT sa 1,000 pulis ang magbabantay sa pagdiri-


wang ng Pista ng Senyor Nasareno kasabay ng
pasya ng mga tagapag-organisa na ibalik sa naka-
gawiang ruta ang taunang prusisyon.
Sinabi ni Supt. Ernesto Tendero Kasamang magbabantay sa pru-
Jr., pinuno ng Presinto 3 ng Mani- sisyon ang MPD District Mobile
la Police District (MPD) sa Sta. Group at ang National Capital Re-
Cruz, na gusto nilang maiwasan gion Police Office Regional Mobile
ang kalituhan at kaguluhan na Group.
naranasan noong isang taon nang Ang prusisyon na magsisimula
ibahin ang ruta. ganap na 8:30 ng umaga sa Enero
“The reason why last year’s 9 ay tutulak mula sa Rizal Park at
procession took more than 10 dadaan sa Katigbak Drive, Padre
hours is because the devotees Burgos, MacArthur Bridge, Carlos
were confused by the new route Palanca, P. Gomez, P. Paterno, Que-
and commandeered the Black zon Boulevard, Arlegui, Fraternal,
Nazarene’s float by blocking its Vergara, Duque de Alba, Castille-
path and grabbing the ropes to re- jos, Farnecio, J. Nepomuceno, C.
turn it to the traditional route to Aguila, Carcer, R. Hidalgo, Bilibid
Quiapo church,” ani Tendero. Viejo, Gil Puyat, Z. P. de Guzman,
“The devotees were not pre- R. Hidalgo, Barbosa, Globo de
pared for the change in tradition,” Oro, Villalobos papunta sa Plaza
dagdag niya. Miranda at Simbahan ng Quiapo.
2
NEWS MONDAY, JANUARY 4, 2010

Ex-DND ni GMA Balik-eskwela 29 na paaralan sa Albay


abogado ni Noy
I N A A S A H A N G m u l i n g m a g- bulkan sa unang linggo ng Dis-
M AY b a g o n g t u n g- bubukas ngayong araw ang lahat yembre at nagbuga ng nagbaba-
kulin si dating Defense ng 29 pampublikong paaralan na gang putik kasabay ng pag-
Chief Avelino Cruz ginamit na evacuation center sa ugong. Tumindi ang pagiging
J r. — b a n t a y a n a n g gitna ng pag-aalburuto ng Bul- maligalig ng Mayon hanggang
mga boto ni Noynoy. kang Mayon nitong nakaraang sa ihayag ng mga bulkanologo
Pangungunahan ni buwan, sinabi kahapon ni Albay ang alert level 4 o ang posibili-
Cruz, dating chief Gov. Joey Salceda. dad na ito ay sasabog na.
presidential legal Sinimulan nang linisin ng Ngunit unti-unti namang na-
counsel at defense mga kawani ng lalawigan ang nahimik ang bulkan at nito
secretary ni Pangu- mga paaralan matapos tuma- ngang Sabado ay ibinaba na ang
long Macapagal-Ar- himik ang bulkan at pinayagan panganib sa alert level 3.
royo, ang legal team nang makauwi ang may 50,000 Bunga nito, pinayagan na
na mangangalaga sa mamamayan na pansamanta- ang mga nasa evacuation cen-
mga boto ni Liberal lang nanirahan sa mga ito. ters na bumalik sa kani-kanilang
Party standard-bearer “We are cleaning up schools mga bahay na nasa paligid ng
Sen. Benigno and classrooms so that classes Mayon.
“Noynoy” Aquino III. can resume [on Monday],” ani Hindi naman luhaang umuwi
Sasanayin din niya Salceda. ang mga lumikas na tulad ni
ang may 500,000 bol- Gumagamit ang pamaha- Loida Ostonal. Aniya may maiu-
untir na nais makuha laang panlalawigan ng mga trak uwi pa silang mga de lata at bi-
ng partido upang ng bumbero upang malinisan gas na ibinigay sa kanila habang
magmatyag sa halalan ang mga pasilidad na nalunod nasa evacuation center.
sa halos lahat ng mga sa dami ng taong napilitang tu- Rey M. Nasol at AFP
presinto sa bansa, si- mira roon nang may tatlong
mula sa mga lugar na linggo dahil sa takot na sum-
kilalang may dayaan. abog ang Mayon. RESULTA NG LOTTO
Philip C. Tubeza Nagsimulang kumilos ang 6/49
07 10 11
AMPATUAN FAMILY
GOODBYE, CHIEF 16 19 37
Tratong VIP JUAN “Johnny” Dugan Villena,
73, former chief photographer
of the Philippine Daily Inquirer
died at 5:30 a.m. yesterday of
a round with the boys at the
press club.
Villena started as a police pho-
tographer with the Times Journal
P16,000,000.00
SUERTRES
SUERTRES
3EVENING
2 DRAW
4
EZ2
EZ2
13 11
sa kulungan
By Inquirer Mindanao
complications due to prostate
cancer.
“Chief,” as he was fondly
called by his staff and colleagues
in journalism, is survived by his
in the 70s but was taken in by
Apostol when she put up the al-
ternative newspaper Mr and Ms
Special Edition towards the end of
the martial law regime.
EVENING DRAW
IN EXACT ORDER

wife Adelita Abanto Villena, Villena’s body now lies in


Editor in Chief

G ENERAL Santos City— Kahit sa loob ng selda children John Alex and wife state at the St. Peter Memorial Chito dF. dela Vega
buhay-hari pa rin ang mga Ampatuan. Sina- Ana, Anthony and wife Olive, Chapel in Antipolo City, near the
and Maria Beatriz; grandchil- Antipolo Cathedral. Interment Desk editors
sabing may cell phone, sariling pagkain at Romel M. Lalata
dren John Edward, John will be on Thursday, January 7
tagalinis ng selda nila sa Criminal Investigation and Ulysses, Maryrose Anne and after the 2 p.m. mass.
Dennis U. Eroa
Detection Group (CIDG) compound sa Philippine Na- Armin P. Adina
Ashton. (His eldest, Rosa Gina, Cenon B. Bibe
tional Police headquarters sa Camp Fermin G. Lira Jr. died years ago). Graphic artist
ang mga suspek sa masaker ng 57 katao noong Nob. Villena was chief of the photo Ritche S. Sabado
Libre is published Monday to Friday
23 sa Maguindanao. department of the INQUIRER at its
by the Philippine Daily Inquirer, Inc.
founding in 1985. His staff de- with business and editorial offices
Apat na kasapi ng makapang- do, kaibigan, tagapaghatid ng scribed him as a jolly but strict at Chino Roces Avenue (formerly
yarihang angkan na minsang pagkain at tagalinis ng selda ng boss. Photojournalist Jess Yuson Pasong Tamo) corner Yague and
naging malapit kay Pangulong mga pamilya nang hindi duma- remembers how he and chief Mascardo Streets, Makati City or at
macapagal-Arroyo ang nakapiit daan sa pagsisiyasat ng mga followed the tanks on Edsa dur- P.O. Box 2353 Makati Central Post
sa CIDG. Tatlo ang magkakapa- bantay. ing the first People Power re- Office, 1263 Makati City, Philippines.
You can reach us through the following:
tid—sina Autonomous Region in Napansin ang pambihirang volt until the guns were
Telephone No.:
Muslim Mindanao Gov. Zaldy pagtrato sa mga Ampatuan ng trained on them. It was an- (632) 897-8808
Ampatuan, dating acting Ma- may tatlong linggo na. other reason for a round of connecting all departments
guindanao Gov. Sajid Ampatu- Tinanggi naman ito kahapon beer at the National Press Fax No.:
(632) 897-4793/897-4794
an, at Shariff Aguak Mayor An- ni SPO4 Alex Pedroso, isa sa Club. E-mail:
war Ampatuan. Tiyo nila ang isa mga desk officers on duty. He was a good story- libre_pdi@inquirer.com.ph
pa—si Maguindanao Vice Gov. “What special treatment are they teller, Yuson said. There was a Advertising:
Akmad Ampatuan. talking about? There’s no special (632) 897-8808 loc. 530/532/534
time when Eugenia “Eggie” Website:
Bawal pumasok sa CIDG treatment here,” ani Pedroso sa Apostol, the I NQUIRER founder, www.libre.com.ph
compound ang mga taga-midya. isang panayam sa telepono. gave Villena money for the re- All rights reserved. Subject to the
May nakapaskil pang iskedyul Dinadawit ang mga Ampatu- pair of his jeep because its rough conditions provided for by law, no article
ng pagdalaw sa mga Ampatuan. an sa pamamaslang sa 30 taga- edges ripped her skirt one time or photograph published by Libre may
be reprinted or reproduced, in whole
Ngunit napunang makapapasok midya at 27 kalaban sa politika when he had given her a ride. VILLENA or in part, without its prior consent.
anumang oras ang mga aboga- sa Maguindanao noong Nob. 23. The money ended up paying for
FEATURES MONDAY, JANUARY 4, 2010 3

top model

Name: Ma. Kathrina F. Lim


Nickname: Ming
Age: 20 Birthday: May 23
Height: 5’ Weight: 41kg.
For modeling projects, contact
Ming at mieleko08@yahoo.com
KUMUKUHA si Ming ng Nursing
sa FEU-Dr. Nicanor Reyes Medical
Foundation. Pangarap niyang
maging modelo. Lumabas na siya
sa telebisyon, sa youth magazine
show na Ka-Blog sa GMA7.
WANNA be on top? Be the next
Libre Top Model. Mag-email ng
close up at full body shots sa
libre_pdi@inquirer.com.ph at
isama ang buong pangalan at
kumpletong contact details.
PHOTOS BY ROMY HOMILLADA

ANG WEATHER FORECAST NGAYONG LINGGO


Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Jan. 4 Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8

Sunrise: Sunrise: Sunrise: Sunrise: Sunrise:


6:22 AM 6:23 AM 6:23 AM 6:22 AM 6:23 AM
Sunset: Sunset: Sunset: Sunset: Sunset:
5:40 PM 5:41 PM 5:41 PM 5:42PM 5:42 PM
Avg. High: Avg. High: Avg. High: Avg. High: Avg. High:
31ºC 32ºC 32ºC 31ºC 31ºC
Avg. Low: Avg. Low: Avg. Low: Avg. Low: Avg. Low:
22ºC 22ºC 22ºC 22ºC 23ºC
Max. Max. Max. Max. Max.
Humidity: Humidity: Humidity: Humidity: Humidity:
(Day)76% (Day)76% (Day)74 % (Day)72% (Day)73%
4
FEATURES MONDAY, JANUARY 4, 2010

DQ birthday blowout winner NCCA launches ‘Ani ng Sining’


THE ARTSPHERE is gearing up The NCCA chaired by Educa-
HAPPY Birthday Joana for yet another festive and fruit- tion Undersecretary Dr. Vilma
Marie Q. Pelagio ng Pasay. WITH ful month as the National Com- Labrador has been bringing the
Ikaw ang nanalo ng birth- mission for Culture and the Arts “Ani ng Sining” celebrations to
day blowout for 10 per- (NCCA) launches “Ani ng Sin- different agencies and institu-
ing,” the Philippine International tions around the country since
sons sa Dairy Queen Mar- Arts Festival (PIAF) in celebra- 2005 as an avenue for the appli-
ket! Market! (second lev- tion of National Arts Month per cation of culture as a force for
el) branch para sa 18th Presidential Proclamation No. education and a vehicle for so-
birthday sa Jan. 8. Hin- 683 in 1991. cial transformation.
tayin ang tawag ng IN- blowout. Upang makasali, i-text It will be the womb for the The preparations for this
QUIRER LIBRE para sa de- ang LIBRE (space) kumpletong hosting of the Asean Ministerial month-long activity, which hap-
Tolentino, 8, QC; and Experts Meeting on Culture pens in February 2010, are al-
talye ng blowout mo. Jan. 6— Menchie E. barga- pangalan, magiging edad, lugar,
Samantala, bin- petsa ng kaarawan sa 0917- and Arts Festival. NCCA Execu- ready under way with the com-
mento, 30; King tive Director Cecille Guidote-Al- mittee heads lining up various
abati ng INQUIRER LIBRE Philip Dadios, 30, 8177586 o sa 0920-9703811
ang mga sumusunod: dalawang linggo bago ang varez said the Philippines holds seminars, workshops, exhibits,
Manila; the honor of being dubbed by the and performances.
Jan. 3— Elvie Jan. 8— Rebekah birthday mo.
Domdomano, 34, Association of Southeast Asian Aptly themed “Ani ng Sining,”
Louise Pal- Halimbawa: LIBRE Maricel Alinea, Nations as the firs Cultural Capi- PIAF assembles the best of the best
Manila; Tony Culilap, ma,5,Pasig; 27, QC, Jan. 5
60, Bulacan tal of ASEAN for 2010 and 2011. as well as the budding talents with
Jan. 9— Myra Now on its 19th year, Arts the hope of nurturing arts and cul-
Jan. 4— Aeizhiel Paler, 45, Malabon; Isang beses lang i-text ang
Margarith C. Viray, 3, mga detalyeng hinihingi. Month will bring together thou- ture for future generations. The
Aileen F. Masibag, sands of artists from all over the seasoned artists may learn new
QC; Trisha Keith Di- 28, QC Puwede ring ipadala ang
malanta Hacildo, 16, mga detalyeng ito sa country to cultivate love for the ideas from the youth of the digital
Linggu-linggo, arts and preserve culture in line age and may see arts in a different
Manila; Edgardo Ra- isang lucky birthday libre_pdi@inquirer.com.ph at
banillo, 49, Pasay; magsama ng picture at contact with the UNESCO observance of perspective. The youth, in turn,
celebrator ang mana- the International Year of the will learn from the experiences of
Jan. 5— Edrian P. JAN. 10— Bibing W. numbers.
Sabdahun, 35, Manila nalo ng Dairy Queen Rapprochement of Cultures. their esteemed counterparts.
5

Kwento ng basag
na kubeta
DEAR Emily,
Umupa sa isang lupa namin ng 24 taon ang
pinsan ng tatay ko. Nagpatayo sila doon ng
maliit na factory at napakamura ng rent at
singil ng tatay ko sa lupa.
Hindi na
sila nagbayad
EMILY’S nitong nakali-
CORNER pas na apat
na taon kahit
Emily anong paki-
A. Marcelo usap namin
sa kanila.
emarcelo@inquirer.com.ph Alam nilang
malaki ang
binabayaran naming real estate taxes dito pero
bingi sila sa lahat ng sulat at tawag namin. Sila
pa ang galit ba galit sa amin.
Matapos ang nakaka-high blood na pakiusa-
pan na umalis na siya—umalis din—pero kinuha
nila ang lahat na pwedeng tanggalin gaya ng
yero, pinto, plywood. Lahat ay hinakot nila.
Walang natira kundi ang toilet dahil siguro
hindi nila matangal ito. Pero ang ginawa nila, bi-
nasag nila ito sa halip na iniwan na lang. Ok na
kunin nilang lahat ito, maski na sa mata ng batas,
wala silang dapat kuning naka-pako o naka-se-
mento maski na sila ang nagpagawa ng gusali.
Hindi sana kami magagalit kundi lang sana
hindi nila ipinakita kung anong klaseng tao sila
sa at binasag pa ang toilet. Walang kunsiyensiya
itong mga ito, naturingan pang kamag-anak.
I.R.
DAHIL sa ginawa niya, pwede ninyong ipadala
sa kanilang bahay ang binasag niyang toilet at
sulatan ninyo na may naiwan pa silang gamit
sa inyong lupa at sila na ang mag-desisyon kung
ano ang gagawin dito.
Kulang pa ba ang ginawa ninyong pumayag
na hindi sila magbayad ng apat na taon? Sa
halip na magpasalamat at nakalibre sila nang
matagal, bakit nila kayo dapat pang bastusin?
O, pwedeng ring kayo na ang magtapon ng
basura nila at iwasan na lang ninyong magka-
harap or magkita pa ng mga ito. Bagong Taon
ngayon kaya magbagong buhay na kayong lahat.
Sa totoo lang, pinagdadasal na lang ang mga
ganyang tao. Manalig kayo sa kapangyarihan
ng Karma.

PAHINGING PANALANGIN
MAY panalangin ka bang gusto mong mabasa ng
ibang tao? Ipadala ito sa INQUIRER LIBRE, at kung ito’y
angkop sa mga pamantayan namin, ilalathala ito. Ang
mga panalangin ay maaring nasa Filipino, Ingles o Taglish.
Dapat ay hindi hihigit sa 350 characters with spaces ang
haba ng panalangin. Ipadala ito sa libre_pdi@inquir-
er.com.ph o mag-log on sa www.libre.com.ph.

*GRAPHIC ARTIST*
* M / F–18-30 years old
* Pref. Fine Arts grad.
* Should know Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator
* Pref. with exp. in giftbox packaging
Email applications w/contact nos. to
admin@much.com.ph
Alam nyo ba? MONDAY, JANUARY 4, 2010 7
and demonstrated their love and
2009’s memorable Pinoys support by wearing yellow, tying
yellow ribbons, and using social
Hayden Kho
Hogging the headlines in
2009 for his sex tapes with
networking sites like Facebook to several women (including
pay tribute. celebs), Hayden is probably
By Niño Mark M. Sablan, Inquirer 2BU characters: Queen bitch/power
Manny Pacquiao more famous for making
woman Kimmy, and naïve, kind-
He defeated two boxing gi- George Michael’s Careless
ROM breakout stars to world-class winners who hearted Dora. Possessing perfect
F put the Philippines back on the world map, here timing, wit and unparalleled fa-
are nine Pinoys who stood out in 2009.
Charice Pempengco lucky or that she bagged the
cial reactions, Eugene is also a
co-host on GMA 7’s Cool Center,
but everyone is demanding for
ants—Ricky Hatton
and Miguel Cot-
to—in 2009, ap-
peared on the cover
of Time Maga-
Whisper one of the
most giggle-induc-
ing “revivals” in
2009— and an in-
demand ringtone,
This belter wowed the whole role just because of her famous Kimmy Dora part two. zine—and became a too.
world with performances at the relatives? With Francis Magalona
superhero, via the Efren Peñaflorida
most impressive events and her undeniable He had many
Metro Manila Film Showing the
places, collaborated with the beauty, charm names (Kiko, Man
Festival entry, Wa- whole world just
best in the industry (such as and intelligence From Manila, Master
pakman. Of course, how compassion-
David Foster and David Archule- (plus impressive Rapper) and he had
being linked to ate, inspirational
ta), invaded the Hollywood acting talent, es- many talents (host-
Krista Ranillo, his co- and good-hearted
movie industry with a role in the pecially for a ing, acting, photogra-
star in the movie, al- the Filipino is,
latest Chipmunks flick, and even newbie), there is phy, rapping, song-
so made him even Efren was honored
won as the best singer to per- no wonder why writing), but one MOMMY Dionisia as a CNN Hero of
more memorable.
form in Oprah in 2009. With a she has an ever- thing is for sure:
the Year for bring-
more mature look plus an excit- growing fan Francis Magalona in- Mommy Dionisia ing education to the poor
ing album in 2010, things can base—and lots spired —and contin- Don’t think that she is just through his pushcart classroom.
only get better for Charice. more projects EUGENE Domingo ues to inspire— the mother of the country’s best He also received $100,000 so
Carla Abellana coming her way. countless Filipinos. boxer because she truly is a star he can continue doing volunteer
Coming out of nowhere, Eugene Domingo Corazon C. Aquino on her own. Just think about work. The year 2010 is sure to
Carla broke into the TV indus- She may have been around She was deeply loved and re- her ballroom dance moves, her be a memorable year for the
try by winning the title role in for quite a while already but she spected by everyone so when the TV commercials and movie with people he will be helping then.
GMA 7’s hit primetime soap zoomed into super stardom in former president passed away Joseph Estrada. Something ac- Who else made a mark in
Rosalinda. Who cares if people 2009 with just one movie—Kim- last August after battling colon tually tells us that she might 2009? E-mail the author at ni-
are saying that she just got my Dora, where she played two cancer, the entire nation grieved even surpass her son’s success. nomarksablan@yahoo.com.
8
SHOWBUZZ
ROMEL M. LALATA, Editor
MONDAY, JANUARY 4, 2010

New challenges for 2010


Interviews by Bayani San Diego Jr. and Marinel Cruz
Eugenio “Gabby” Lopez III, wish that the networks will not
Chair and CEO, ABS-CBN be afraid of experimenting and
My wish is that we would trying different concepts. For the
have clean, honest, stable elec- country, I pray we will find a re-
tions for the good of the nation. sponsible president. I hope 2010
As for the entertainment indus- will be the beginning of some-
try? I think it will be an exciting thing great for the Philippines.
new year for all of us. How will Richard Gutierrez
we cope with the new chal- My biggest wish for myself is
lenges? Secret! a little time off to spend with my
Gina Alajar family’s simple vacation, to rest
and unwind. I wish for more
At my age now, all I can wish bonding time with my family in
for is continuous good health so a beach somewhere. Actually,
that I can still fulfill my many any place would do for as long
obligations and responsibilities. as we’re together. For the enter-
For my children, I pray for con- tainment industry, I hope that
tinued success. we can uplift our TV shows and
I hope Ded na si Lolo, our movies. Hopefully, we can pro-
country’s entry in the Best For- duce more quality movies. Hope-
eign Language Film category of fully, I can produce more movies
the Oscars, will get recognized like Patient X next year. For the
abroad. That can revive the country: peace and order.
movie industry. Regine Velasquez
I pray for more jobs for my My wish for the coming year
colleagues and our countrymen. is for typhoon victims to be able
I wish the world of show busi- to rebuild their lives. My person-
ness will be a better place to live al prayer is more of a “thank
in—that people will become you” to God. I am very grateful
more professional. that my family and Ogie’s (Al-
For our country, I pray that casid) family were unharmed
we’ll be able to elect good lead- during the recent calamities, and
ers next year. We need a govern- that we’re all safe. I’m happy
ment that will change the system that the entertainment industry
and how the world looks at our is slowly recovering, too. Hope-
country. fully, the good news will contin-
ue. My wish for the whole coun-
Raymond Gutierrez try is for us to elect a new presi-
My wish is for a more positive dent peacefully. I hope people
2010 for the family. I just wish will finally wake up. A lot of Fil-
everyone will make peace with ipinos are angry and frustrated
my family. I also pray for contin- because, at the moment, it looks
uous happiness, for our family’s as if we can’t do anything. But
bond to remain strong. For the next year, come election time,
show biz industry, I hope that we can all make a big difference.
both networks would come out I hope people will think very
with better and bigger shows. I carefully before voting.
SHOWBUZZ MONDAY, JANUARY 4, 2010 9

Cristine Reyes
Ni Marinel R. Cruz

A SAR si Cristine Reyes. Gusto


niyang malaman kung bakit
ang text message na ipinadala
niya sa isang kasamahan tungkol sa
kanyang ex-boyfriend na si Dennis
Trillo ang naging sanhi ng hindi
pagkakaintindihan nila at ni Heart
Evangelista.
irita sa txt intriga
“I sent Rufa Mae (Quinto) a text message
about Dennis and Heart, but this was way back
in March, when Dennis and I were still togeth-
er. We’ve long broken up. I don’t understand
why people are reacting just now,” sabi ng iri-
tang si Cristine nitong nakaraang linggo.
Inamin niya na babala kay Heart ang text
message na “umiwas” kay Dennis. “I was jeal-
ous of her. I saw her being touchy-feely with
Dennis on their show, SOP. But that was a
long, long time ago,” sabi ni Cristine.
Dagdag pa ng sexy actress: “I thought
things were already okay between me and
Heart when we met at the birthday party of Ti-
ta Annabelle (Rama, mom of her Patient X co-
star Richard Gutierrez). I asked Richard to in-
troduce us. Our talk was brief but pleasant.”
Nababagabag si Cristine sa mga sabi-sabi na
nagpapadala pa siya ng mga text message kay
Heart. “When I heard, I immediately asked Ate
Ruffa (Gutierrez) to tell Heart that I had noth-
ing to do with it. Why would I do that? She
should’ve confirmed the identity of the sender
before talking about it publicly.”
Sa isang interview Showbiz Central, sinabi
ni Heart na nakakakuha siya ng mga hindi ma-
gandang text mula sa isang taong hindi nagpa-
pakilala.
“Some people are just trying to make me
look like I’m still in love with Dennis,” sabi na-
man ni Cristine. “I’ve moved on. Heart should
know how awful this feels. She has just come
from a breakup herself.”

‘ZOMBIELAND’, a shoot-em-up comedy and one


of the movies to hit No. 1 in the US last year, stars
Woody Harrelson (right). It opens January 8.
Spurs nagwagi
WASHINGTON — Ibi-
nagsak ng San Antonio
ang Washington, 97-86
tungo sa kanilang ika-li-
mang sunod panalo sa
NBA. Samantala, may 23
puntos si Ray Allen sa
103-96 panalo ng Boston
kontra Toronto Raptors.

SPORTS
Reuters

MONDAY, JANUARY 4, 2010 DENNIS U. EROA, Editor

‘Out of
action’
Caguioa, Helterbrand
problema ang tuhod
Ni Musong R. Castillo

B AGAMAT nag-ensayo na, hindi pa rin handa si


Barangay Ginebra coach Jong Uichico na
isalang muli sa aksyon sina Mark Caguioa at
Jay-Jay Helterbrand sa KFC PBA Philippine Cup Miy-
erkules sa Araneta Coliseum.
“For me, it’s 100% (healthy) Tulad nina Caguioa at Helter-
or nothing,” sagot ni Uichico brand, hindi pa rin tiyak kung UNSTOPPABLE
matapos tanungin ng INQUIRER lalaro na si Junthy Valenzuela la- NIYANIG ng one-handed dunk ni Cleveland Cavaliers superstar LeBron James ang ring kontra kay Brooks
ang lagay ng tinaguriang ‘‘Flash ban sa Talk ‘N Text Miyerkules. Lopez ng New Jersey Nets Sabado sa East Rutherford, N.J. Bumira si James ng 28 puntos sa 94-86 tagumpay
and Furious” na may mga prob- Sumali na rin si Valenzuela sa ng Cavs. INQUIRER WIRES
lema sa kanilang mga tuhod. mga ensayo ng Gin Kings.
“We will not have them play “But in limited stints only,”
unless we are very sure that
everything is OK as far as their
paliwanag ni Uichico.“We don’t
want to over-extend them in National tracksters alsa-balutan sa PSC
knees are concerned,” ani practice.” Ni June Navarro Games sa Guangzhou, China at Ann Banayag at Eduardo Bue-
Uichico. “Look at what hap- Umaasa si Uichico na maka- iba pang internasyonal na navista, javelin throwers Rosie
pened to Mark. We let him play lalaro pa rin ang kanyang mga KINUMPIRMA kahapon ni paligsahan. Villarito at Danilo Fresnido at
(at the start of the season) and alas ngayong conference o pag- Philippine Amateur Track and Sinabi ni Go na nagsimula Rene Herrera sa 3000m men’s
then after two games, he’s in dating ng playoffs. Field Association president Go ang usapan sa pagitan nina Co- steeplechase.
the injured list again.” Kasama ng Kings sa ika-apat Teng Kok na pirmado na ang ka- juangco at Binay bago ang Laos Nasa loob ng University of
Kulang pa sa pinagsamang puwesto ang Purefoods na may sunduan sa pagitan nina Philip- Southeast Asian Games. Makati ang Makati Stadium at
pitong laro ang nilaro ng dala- 9-6 marka. pine Olympic Committee presi- Ang desisyon ay resulta ng mayroon itong track oval, full-
wang superstars sa All-Filipino. “Right now, our main focus dent Jose ‘‘Peping” Cojuangco at iringan sa pagitan ng PSC at length football field, mga dor-
is to win at least two of our last Makati Mayor Jejomar Binay sa POC. Hindi pa rin sumasagot mitoryo, medical facility, meet-
PBA STANDINGS three (elimination round) pagsasanay ng mga pambansang ang POC sa hiling ni Angping ing at changing rooms at elec-
games just to assure ourselves atleta sa Makati Stadium. na magkaisa para sa kabutihan tronic scoreboard na world-
Team W L of a quarterfinal seat,” sabi ni ng mga atleta. class. May seating capacity na
Dahil dito, hindi na kaila-
San Miguel 12 3 Uichico. “We’ve been very Sinabi ni Go na iiwan na ng 4,000 ang stadium.
ngang magsanay at tumira sa
Alaska 11 2 blessed at the way the team has 20-kataong track and field team
mga pasilidad ng Philippine
Talk ‘N Text 10 5 performed, considering the per- ang Teacher’s Camp at Rizal ABAP sa PSA Forum bukas
Sports Commission na pinamu-
Purefoods 9 6 sonalities that are absent.” Memorial Sports Complex na
munuan ni Harry Angping ang UNANG panauhin ngayong taon ng
Bgy. Ginebra 9 6 Magsasagupa sa unang laro nasa ilalim ng kontrol ng PSC.
mga nasyonal. Philippine Sportswriters Association
Sta. Lucia 7 6 2:30 p.m.ang Smart Gilas at Nag-uwi ng pitong ginto, tat- ang Amateur Boxing Association of
“We don’t expect any finan-
Burger King 5 10 Purefoods, samantalang long pilak at apat tanso ang
the Philippines . Inaasahan ang
cial support from the PSC this pagdating ni ABAP secretary-gen-
R. Shine 4 10 susubukan ng Rain or Shine mga track and field athlete mu-
year so might as well be inde- eral Ed Picson bukas sa ling-
Coca-Cola 3 12 ang Sta. Lucia 5 p.m. sa la sa Laos.
pendent,’’ sabi ni Go. Inaasa- guhang talakayan 10:30 a.m. sa
Barako Bull 2 12 ikalawang laro. Magsasanay si long jump Shakey’s UN Avenue. Pag-
hang magsisimula ang paglipat
MGA LARO SA MIYERKULES Determinado ang Realtors na uusapan sa Forum ang matagum-
ng mga nasyonal sa Pebrero. queen Marestella Torres sa Ger- pay na kampanya ng bansa sa
(Araneta Coliseum)
2:30 p.m.—Smart Gilas vs patibayin ang kanilang atake sa Kabilang sa kasunduan ang many ng anim buwan bago ang nakaraang Laos Southeast Asian
Purefoods quarterfinals laban sa Elasto pagbibigay ng tirahan sa mga Asian Games. Games. Ihahayag rin ni Picson ang
5 p.m.—Sta. Lucia vs Rain or Painters na patuloy pa ring nan- nasyonal at iba pang tulong. Gintong medalya rin ang na- plano ng ABAP para sa mga
Shine gangapa sa kanilang tunay na boksingero sa Forum na iniispon-
Naghahanda ang mga pam- panalunan ni hammer thrower soran ng Outlast Battery, Pagcor,
7:30 p.m.—Talk ‘N Text vs
Barangay Ginebra
kislap. bansang atleta sa 2010 Asian Arnel Ferrera, marathoners Jho Accel at Shakey’s.
ENJOY MONDAY, JANUARY 4, 2010 11

Kapalaran PUGAD BABOY P.M. JUNIOR

YYYY ‘‘ PPP
Suwerte mo, in the Di mo kasi tinipid Ingatan ang mga sulat
CAPRICORN mood siya para sa iyo pera mo, yan tuloy na darating sa iyo

YYYY ‘‘ PP
Pag-ibig na yan, huwag Aray! Ngayon sasakit Mahihirapan kang
AQUARIUS mo nang labanan ang bulsa mo mag-divide ng oras mo

YY ‘‘‘ PP
Babalikan ka rin Parati ka dapat may Di ka insecure, wala ka
PISCES niya...para batukan nakatagong pera lang tiwala sa sarili mo

YY ‘‘‘ PPP
Magpapayat ka Patago mong ibigay Hindi mo maipaliwanag
ARIES muna bago manligaw ang pera para di kita pero alam mong tama

YYY ‘‘‘‘ PP
Kung makaluma ka, Kung binigyan ang isa, Basa na sahig, tutulo
TAURUS mas makaluma siya bigyan din ang iba pa ang kisame

YYYY ‘‘ PP
Ang ganda niyang Di ka kulang sa barya, Walang asenso kung
GEMINI tingnan talaga kulang ka sa pera di ka kamag-anak

YY ‘‘ PPPPP UNGGUTERO BLADIMER USI


Turn off siya sa Asar mandurukot, Puwede pang maging
CANCER pagka-atat mo walang madukot sa iyo nurse kahit oldie ka na

YYY ‘‘ PPP
Basta first time, may Ang lalaking long hair, Kapag mabilis, ilagay
LEO kasamang kaba walang pampagupit mo sa slow motion

YYYY ‘‘ PP
Magnanakaw siya ng Asar, wala kang bagay Ikaw na naman
VIRGO cell phone para sa yo na maisasangla ang cause of delay

YYY ‘‘‘‘ PPPPP


Di puwedeng mahalin Pag nabenta mo, Kaya mo kahit
LIBRA ang di mo kilala tiyaking may komisyon dalawa trabaho mo

YYYY ‘‘‘ PP
Wala siyang pakialam Mag-demand ng Hindi ka makababalik
SCORPIO talaga sa mood mo tamang sukli kaya sa iba ibibigay

YYY ‘‘‘ PPPP CROSSWORD PUZZLE BY ROY LUARCA 17. Group 13. Corrida cheer
Bagong taon na, Sasaya ka rin kapag Yung suggestion mo 18. Chosen few 16. Factions
SAGITTARIUS huwag nang pauuto bayad na utang mo ang matatanggap 19. Knockout counts 19. Veteran performer
20. Golden statuette 21. Fire-related crime
Love: Y Money: ‘ Career: P 22. Prayer ending 22. Humiliate

k e
25. Throng 23. Card game

o
28. Constrictor 24. Keen

J ti me
29.
31.
33.
34.
35.
Certain
Seraph
Preach
Unit of volume
Snout
26.
27.
29.
30.
Antelope
Writing instrument
Fermented beverages
Hollow

36. Peasants
37. Crack

DOWN SOLUTION TO
TIP for the day TODAY’S PUZZLE
1. En ----
Huwag na huwag mo ikakahiya at tatakpan ng makeup ang eyebags
2. Register
mo, dahil pinagpuyatan mo iyan.
3. Fervor
—padala ni Francisco Dalmacio ng Oroquieta, Sta. Cruz, Manila 4. Quarrel
5. Christmas treat
ACROSS 11. Manuscript 6. Fruit
1. Toot 12. Of Norway 7. Criminal
4. Pole 14. Plenty 8. Weight
9. Catch 15. Nearest 10. Eurasian plants

Related Interests