You are on page 1of 8

ஜாதக கைதக

அŠ வத!

ரமதத கா ைய ஆட ேபா ேபாசவ ேகாசல மனனாக றதா


.
அவž சயேசன எற மக றதா அவ"ž தக வய வத
.
தைத அவ"ž இளவர% பட க' யாமளா எற அழŒய ெபைண, மண
-' ைவதா .

ஆனா Š நாக2ž  சய3லைன žடேராக எற பயகர ெப


6யா 'த என ைவய ெச அ மைறய6ைல எனேவ எலா
. .
க89 படாம த:யாக கா' ேபா ஒ ž'ைச ேபா< ெகா<
இப என சயேசன =மா: ெகாடா அவ த -'ைவ த
.
தைதŞட- மைன6Şட- ?Šனா யாமளாேவா தா" அவேனா< கா'ž
.
வவதாக AகB 'வாதமாக ?Šனா .

யா என ெசாš, ேகளாம யாமளா த கணவேனா< கா'ž ெசறா .


அž வசயான இட ž'ைச ேபாடபட ன- அவ த கணவ"ž
.
ப8 6ைடக ெசயலானா .

ஒ நா காகŠகைள ேசகş 6< சF Gர அழகாக 6H


ெகா'த அ6 Iைர ' ைவ 6< அ žJ 6< வதா .
அேபா அவ ேம:Ş Kய ெமž ஏŠ AகB கவ கரமாக 6ளŒனா .
அவ கா க:கைள, Iைர, எ<
ெகா< KைகŞ வMŞ ஒ
ேவட அவைள பா அவள அழைக
க< ம இழ அவள வMைய மŠ
`ெபேண I Aக அழகாக இŒறா
! .
எைன மண ெகா எறா அவேளா " .

"-'யா வMைய 6< 6லž எனேவ


. "
அவ அவைள பலவதமாக க' இHக
-யறா அேபா அவ .
ž<ைவŞ9ள Iş Š எ< அவ
N ெதJகேவ அவ அேத இட
6H '' இற ேபானா .

ெவž ேநர ெவJேய ேபா 6< வத த மைன6Şட சயேசன ஏ இவளB "

ேநர எF ேககேவ அவ2 நடதைத எலா ?Šனா


?" .

இைத ேகட சF ேநர ெமௗனமாக இ 6< அவைள நபாம I உ "
இடப' எெகேகா şŒறா உைன க< ப<த யாேம இைல எறா
. " .

அ ேக< மன வ அவ நா ெகா< வள I ச வாத எப
" .
நா ப6ரைத எப உைமயானா நா உக N 6< இத I உகள ெப
6யாைய ேபாக< என ?Š žட Iைர அவ N ெகா' உட -Hவ
"

நைனய ெசதா மF RAடேம அவன ெப 6யா மைற ேபாŞF அவ த


. .
மைன6 கKகர எF Rைன மŒவைத 6ட த ேநா ேபானதகாகேவ
மŒதா உடேன அŒ அவ தைலநகž வதா
. .

அவன தைத அவைன, யாமளாைவ, வரேவF அரமைனž அைழ


ெசறா .

த மக: ேநா எவாF žணமைடத எபைத அŠ ெகாட ேகாசல மன


த மகைன நா' மனனாŒ யாமளாைவ பட ரா8யாŒனா ன அவ .
றவற ேமெகா< கானக ெசறா சயேசனேனா யாமளாைவ மக6ைல. .
அவ த மற மைன6க2டேனேய கால கMகலானா அரசேன ரா8ைய .
மகாததா மற ரா8க2 அவைள மக6ைல இதனா மன ெநா யாமளா .

இைள பானா .

ஒ-ைற ற6யான ேபாசவ த மகைன, யாமளாைவ, காண வதா .


யாமளா6 Rைல க< அவ ஏ இப' இைள பாŒ 6டா எF
" ?"

ேகடா அவ2 மைன6ž கணவ மK தரா6டா அவ2ž %க ஏ


. " ?"
எறா ேபாசவ நடதைதெயலா அவJட 6வரமாக 6சாş அŠ
.
ெகாடா அவ த மக சயேசன:ட மகேன ெச நŠ மறப ேபாற
. " !
மாெப பாதக ேவெறB இைல உ பயகர 6யாŞ காரணமாக I ம:தகJ
.

மŞ வாழ ெவகப< கா'ž ேபானா அேபா உ மைன6 உேனா< .


இ உனž ப8 6ைட Kş -'6 உ 6யாைய, ேபாŒனா Iேயா .
மனனான அவைள மக6ைல இ ேபாற நா< %கேபாகக2 யாž .
ேவ<மானா9 Œைடž ஆனா கKகர யான மைன6 ஒவ"ž Œைடக
.

அவ பாŒய ெசக ேவ< எனேவ யாமளாைவ I Kறக8காேத எF


. "
?Šனா .

சயேசன: அககக றதன அவ த மைன6Şட ம:K ேகாş .

அவ2ž -தšட அJ ெகௗர6தா அ -த மற மைன6க2 அவJட .


மşயாைத காடலானாக .
ேவதாள ெசா கைத

ச வ மர

25  2008

த -ய Ş சF தளராத 6Œரம மர ஏŠ அ ெதாŒய உடைல Tேழ வீனா ன
.
அவ TேழŞறŒ அைத GŒ ெகா< மயானைத ேநாŒ ெச9ைகŞ அத" இத ேவதாள
, , ,

"மனா எதைகய உலக ேஷமகாக I இதைகய ரமகைள ேமெகாŒறா எF ெதşய6ைல


! !
உனž ஒ 6ஷய ெதş,மா றž நைம ெசவைதேய தகள ேநாகமாக ெகா<ள ல
? ,
அதைகய வாKக வ ேபா WெரF என காரணனாேலா RைலதவŠ அத வாKகைள தக
%ய நலž பயப< ெகாŒறன அப'பட ஒவனான மாதவ: கைதைய உனž
.

?FŒேற ேக எF கைத ெசாலலாŞF


, " .
சYவ: மர

ரகKர ஜNதா ேகசவ த ஒேர மகனான


ராகவைன AகB ெசல ெகா< வளதத
6ைளவாக Fபவேலேய அவ பல ெகட
,

பழகக2ž அ'ைமயானா ஜNதா எவளேவா .


நயமாக ெசாš பா அவ த6ைல .
வளத அவ"ž மண ெச ைவதா
ெபாFK வ  6<வா எF Rைனத
ஜNதா ஜானŒ எற ெபைண அவ"ž
,
மண-' ைவதா .

ஆனா மணமான ன ராகவ


,

த6ைல அவ"ைடய மைன6 தகமான .


ெபணாக இதா கணவைன ெதவமாக ம . ,
அவ"ž ேசைவக Kş வதா .

மணமாŒ ப ஆ<க ஆŒ, ராகவ ,


தபŞனž žழைத பாŒய ஏபட6ைல .
அத சமய ஒநா தயானதா எற ேயாŒ அத Œராமž வதா அவşட ெசF
, .
ஜNதா த மகைன பŠ ?Š அவ"ž KரபாŒய அJžமாF ேவ'னா .

அதž ேயாŒ ெகட பழகக2ž அ'ைமயான உ மக இF நலமாக இபதž


, "
உ மமக ஜானŒŞ கவ:K ேசைவக2ேம காரண அவ2ž žழைத
, !
றதா அதறž அவளா கணவைன இேபா ேபா கவ: ெகாள -'யா
, .
அதனா அவ உட நல ெக<வா எறா ஐேயா அப'யானா எ வAச
, !" . " !

ராகவேனா< அM 6<மா எF ேகசவ கலவரேதா< ேகடா அப'Şைல


? . " !
வAச 6 ஆக ேவ<ெமF Rைனதா நா உ ெபா< கடBைள ேவட ,
-', எறா
" .

அவ சşெயற உடேன ேயாŒ ஒ ெகாயாபழைத அவşட த இைத உ


, , , "
மமகJட ன ெகா< உனž கடாய ேபர றபா எF ெசாš 6<
! !"
6ைட ெபறா

1
மமக ஜானŒ அைத உண அ<த ஆேட ,
அவ2ž ஓ ஆ žழைத றக அதž ,
மாதவ எF ெபயşடன ராகவ" த .

ைள -கக< த ெகட பழககைள


,
6< தலானா ஆனா அவன .
ெகட பழககளா அவ உட நல ெகட
ஆரத .

ஒநா ஜNதா ஐ வய RரŞத த


ேபரைன அைழ žழைத உ அபா AகB
, " !
நலவதா ஆனா அவர பழகக
நலதல I அவைர ேந ஆனா பழககைள
.
ேந காேத எறா அதž மாதவ தாதா
" . , " !
அபா ேநாவாப< பப<வைத பாக
எ மன ேவதைன ப<Œற அவைடய உட .

žணமாக எனா ஏதாவ ெசய -',மா ?"


எF ேகட ெநŒ ேபான ஜNதா எ , "
கேண கடBைள ராதைன ெச Rசய கடB ெச6 சாபா எறா
! ! !" .

மாதவ" ன- கடBைள ராதைன ெசய ெதாடŒனா ப ஆ<க .


ெசறன ராகவ: உடநல ேமாசமாŒயேத த6ர žணமாகேவŞைல அேபா
. . ,
-K Œராமž வத அேத ேயாŒ தயானதா N< அž வதா தன .
அம கால ெநŒ 6டைத உணத அவ த கால -', - தனž
, ,

ெதşத ஆNக 6ஷயகைள யாகாவ கF தர 6னா அவைடய ஞான .


'Ş மாதவ அதž தžயானவ எF ெதşததா அவைன ேத'
ரகKரž வதா ேயாŒைய மாதவ" அவ"ைடய ž<பன உபசார
. ,
ெச வரேவறன த மனšபைத ேயாŒ மாதவ:ட ெவJŞடா
. .

"%வாA எ தைத žணமைட, வைர எ மன ேவF எ9 நாட ெகாளா


! "
எறா மாதவ . 2
சFேநர ேயா த தயானதா சş அேபா ஒFெச , " ! !
பşகாரய உள மகானத எற -:வைர சபா !

அவž ல ஆ<க ேசைவ ெச அவşடA சYவ: ,


மரைத கF வா அத ^ல உ தைத žணமாவா! !"
எறா .

உடேன மாதவ பşகாரய ெசF மகானதைர அைட


,
தைன அŠ-க ப< ெகாடா -:வ அவைன .
பŠ ெதş ெகா< மகேன சYவ: மரைத கF , " !
ெகாள அசாய உட9ைழK மன உF, ேதைவ அ , !

உ:ட இŒறதா எF பşேசாக ேவ< எF "


மாதவ:ட ல 6ரதக இž ப' ?Šனா .

-:வ ?Šயப' மாதவ" 6ரதகைள கைட'தா அைத .

க< மŒத மகானத ஒநா மகேன இŒ Œழž , " !


ைசŞ கர' žைக எF ஒF உள அž ல ^šைக .
ெச'க காணப< அவைற எ< வா அத žைகŞ ஒ
. !
மைலபாK வ Œற எசşைக எF ெசš அ"னா
! !" .

மாதவ அவாேற கர' žைகž ெசF ^šைககைள பŠதா அவைன கட %< .
ப<த மைலபாK அவைன 'க வத ஆனா அத:ட அகப< ெகாளாம
. ,
6ைரவாக த ேவைலைய -' ெகா< னா மகானத அத ^šைககைள ஒ
கமடல இடா .

றž இŒ வடŒ ேபகா< எற அடத வன உள வன ந<6 ஒ Aக ெபşய
, " .
ஆலமர உள ஆலமர Rழš ல அ_வ ^šைகக உளன அவைற எ< வா அž
. . !

சா%க உளன எசşைக எறா


! !" .

உடேன மாதவ ேபகா' உள ஆலமரைத அைடதா அவ ெசற ேபா ஆலமர
, . ,
சா%க žமாளம' ெகா< இதன பகš ஆ'பா' ஆபாட ெசத அவŠ
.

ெகாடாட ந< இரB வைர ெதாடத ன அைவ உறக ெதாடŒயBட சதAŠ
. ,
^šைககைள பŠ ெகா< மாதவ னா மகானத அத ^šைககைள, அேத
. ,
கமடல ேபாடா . 3
25  2008

அ<ததாக அவ கா'9ள -தைல žளž


ெசF அž நடமா< -தைலகJட காம žள
, ,
Iş வளத அவ žŠட ல ^šைககைள,
ெகா< வதா அவைற, அவ கமடல .
இடா றž அ I ஊŠனா அதறž அவைன
. .
ேநாŒ I சYவ: மரைத கக, "
தžயானவதா எF ெசாš அைத உபேதச !"

ெசதா றž மகேன இத கமடல9ள ^šைக


. , " !
Iைர எ< ெச அைத உ தைதž பக !
ெகா< சYவ: மரைத உசşபா உடேன உ , ! ,
தைத žணமாŒ 6<வா ஆனா இைத ஒேரெயா -ைற . ,

ஒவžதா உபேயாŒக -', அவž பலாக . ,


I அைத அனா உனž ச_ண ஞான உடாž .
அைவ உலக நைமž பயப< எF ?Šனா !" .
நŠ %வாA ஆனா இைத எ தைதžதா
" , !

பயப<வதாக இŒேற எF ?Š அவைர !"


வணŒ மாதவ 6ைட ெபற I 6Kவ கடாய , "
நடž எF அவ அவைன வானா
!" .

த வீைட அைட,- ேயாŒ தயானதாşட ெசF அவž நŠ ?ற அவ மாதவா I


, , " !
ெவŠ,ட ய க< மŒ நாைள aşேயாதயž நா இற 6<ேவ
! .
ஆைகயா எ:ட இ -'தளB I கF ெகா எறா " .

மாதவ" சş ெயF ?ற அவ கF ெகா<க ஆரதா நJரவான மாதவ


` ' . ,
அவşட %வாA உகJட இ அைனைத, கக 6KŒேற அதž ஏேத" வM
" .
இŒறதா எF ேகடா அதž அவ உ:டஉள கமடல Iைர எனž
!" . , "
அத ெகா< சYவ: மரைத உசşதா நா பல ஆ<க வாேவ
, , !"

எறா
.

உடேன மாதவ கமடல Iைர அவžஅJ மர ஓத அவ KŞ ெபறா , , . 4


25  2008

அவşட இ -Hவைத, கF ெகாட ஊž ய மாதவ"ž ,


ஒ ேபராசşய காத அவ"ைடய தைத சYவ: மர
.

உத6இŠேய _ரண žண அைட இதா .

இத இட கைதைய RFய ேவதாள மனா -:வ மாதவ:ட அத , " !
மரைத தனகாக ?Šனா உலŒž நைம உடாž எF ?Šய ,

அவ அதž மF6டா ஆனா அதறž அவ தா Rைறய கF


.
ெகாள ேவ< எF அைத பயப<னா இ %யநலAலாம ேவF .
என தயானத தரமாக தன ஆ,ைள I' ெகாடா சYவ:
? .
மரைத உபேயாŒகாம மாதவ: தைத எவாF žணஅைடதா என ?

இத சேதகக2ž 6ைட ெதş இ ப ?றாம இதா உன தைல
ெவ' %ž bறாŒ 6< எற " .

அதž 6Œரம சYவ: மரைத தனகாக உபேயாŒ ெகாள


, "

மாேட எF மாதவ சய ெசத உைமதா கைட வைர அவ .


அைததா கைட'தா ஆனா தயானதş அŠBைரž  சYவ:
.
மரைத உலக நைமகாக பயப<வேத நல எF உண
தயானதகாக உபேயாŒதா இ %யநல இலாததா அேதேபா
. .

தயானத மாதவைன த வசப< தன ஆ,ைள ?' ெகாடா எF


?Fவ தவF ஏெனறா அவ இறதK அவர ஞனதா உலகž
.
நைமேய ஏப< ராகவ: உடRைல -Š9 žணமைடததகான காரண
.
அவன மைன6Ş ப6ரைததா அ ம<அலாம மகானத மாதவைன
.

"I 6Kவ நடž எF வானா இB ராகவ žணமைடய


" .
காரணமாž எறா
" .

மன: ெமௗன கைலத ேவதாள தா %ம வத உட9ட N<


பற ெசF -ைக மர ஏŠ ெகாட .