You are on page 1of 2
H H E E I I S S A A Weekly News

HH EE IISS AA

Weekly

News

Lom 2,Hawm (18)

MiteMiteMiteMite ihihihih muanmuanmuanmuan sangsangsangsang in,in,in,in, TopaTopaTopaTopa muanmuanmuanmuan dingdingdingding hoihhoihhoihhoih zawzawzawzaw hi.Lahi.Lahi.Lahi.Latetetete 118:8118:8118:8118:8

03.01.2010

t e t e t e t e 118:8118:8118:8118:8 03 .01.2010 OPE D EPARTMENT PAN KIMU

OPE DEPARTMENT PAN KIMU NUAM

Bu Sem

08C02208

Bawi Men Cuai

08C05899

Biak Chin Mawi

06C03199

Cing Ngeih Suan

08C04653

David Zung Kung Sang

05C00949

Dawt Kung Tian Hlun

05C81056

Don Ngaih Niang

07C07055

Elizabeth Cing Suan Hau

06C03291

Esther Za Zing

07C04669

Hau Sian Thang

08C01867

Kiang Thang

07C00179

Ling Hup

08C00405

Lung Ting

05C07428

Niang San Lun

08C04115

Ni Thawng Mang

08C01136

Pek Lawm Thang

08C05872

Rin cung Nung

07C04841

Suk Te

07C07300

Tial Cem

08C01138

Thomas Khip Lian Hau

06C01677

Than Kio

08C05449

Van Uk

08C01980

Van Bawi Ceu

08C03946

Vung Khan Cin

08C02142

Za Ting

05C80644

93VISA TAWH KISAI KIMU NUAM

Ms. Tha Chin Par Sia Khel (DOB: 12/09/1984) ii

pen Visa

93 tawh kisai kimu nuam ahihman in a thei i om leh CRC zum ah man lang tak in a pai theih na dingin gen sawn ni.

pasal Mr. Ral Lian Tiam (DOB 10/10/1983)

UNHCR CARD KIMU

Biak Cung

354-09C 05431

Cung Rem, CHUN TEI

791-05C

80142

J. Dawt Lian

791-08C 00965

Kham Mun Sang

354-04C 11291

Mang Kam Lian

354-07C 05928

Rebecca

354-06C 01685

Thawng Mang

791-09C 02008

Van Ceu Lian

791-09C 07689

William

354-06C 00722

Zo Ming Thang

354-07C

05560

A tung a mi nei i om leh CRC zum ah na UNHCR card uh kikan thei cih thu kiza hi.

MOBILE TAWH KI SAI THEIH HUAI

2010 January 05 nig a kipan UNCHR te’n Mobile Register piakna hong zom to kik leuleu ta ding uh cih thu kiza ahih manin na case te kigin kholh sa in koih den in. Na ph. no. te zong lim tak in khak lo in Community makai te tungah na min piak lai a na piak dan teng lim tak in dong khial kei in. Om na mun kilaih/kikhel, ph. no te a kikhel a om leh a manlang thei pen in makai tung zasak khial kei in. Na lutpih theih ding innkuanpih zi/pasal, tate, sanggam kum 18 nuai siah te ong kipiak nading mun ah tonpih pah in. Na tawi Card te a man leh aman lo na sit kik hamtang in.

AUSTRALIA FORM FILL-UP DING KIDEIH KIN

Ah Thang

08/MLS 03792

Ciin Nian Mang

07/MLS 05193

Kham Lian Tuang

08/MLS 01871

A tung a mi nei i om leh CRC zum ah na UNHCR card uh kikan thei cih thu kiza hi.

ACTS Clinic Address (Brick fields)

44A Jalan Padang Belia Brick fields - 50470

Kuala Lumpur. Tel-03-22722535 Zum ki hon ni leh hun teng,

Monday ~ Thursday

09:30 am - 1:00 pm 02:00 pm – 5:00 pm 10:00 am - 1:00 pm 09:30 am - 11:30 am

Sunday Min piak hun(token)

Theihding:

02:00 pm - 03:00 pm : Friday leh kumpi zum khakni te zum ki khak ding hi. : Saturday ni pen Numei naupaai te bek

KHUA SUNG IH VAK TEH KIDOP SIAM NI.

Vai khat nei a K.L khua sung na vak leh kim leh pam lim tak en khol in kalsuan den in. Khua ulsa tawh kitha lawh sa sunsun peuh ong ki zawh thawh in ong kilak sak thei hi. Tua ahih manin teivang takin vak kim ciat ni. Card tawi te phone no. te mangngilh kei ciat ni.

LAI SIANGTHO BU KI LEI THEI

Lai Siangtho (Tedim)

Bu Khat

RM 15

Lai Siangtho (Lai)

Bu Khat

RM 15

Lai Siangtho (Kawllai)

Bu Khat

RM 15

(ACR zum ah ki lei thei hi cih thu ki za hi.)

RST DEPARTMENT PAN KIMU NUAM

RST D EPARTMENT PAN KIMU NUAM ZomiZomiZomiZomi ComputerComputerComputerComputer CenterCenterCenterCenter Course -
ZomiZomiZomiZomi ComputerComputerComputerComputer CenterCenterCenterCenter Course - Window XP - Microsoft Office -
ZomiZomiZomiZomi ComputerComputerComputerComputer CenterCenterCenterCenter
Course
-
Window XP
- Microsoft Office
- Basic Internet & Email
Place
-
Mentary Court
oifwef;om;rsm;
Sunway, PJ
pwifvufcHaeygNyD
Contact
-
012 3434 179
017 2231197

E -mail

Contact nos.

: heisaweekly@gmail.com : 012-3434 179, 012- 2119 985

Heisa weekly News email pan na ngah thei nading in na email Address uh ong puak un.

04.01.2010

(Monday)

Cer Mawi

08C01243

Dou Kho Lun

07C05155

Hau Deih Tung

08C02167

Hla Shwe

09C00282

Hla Shwe

09C00282

Phun Hmung

08C06309

05.01.2010

(Tuesday)

Biak Peng

08C01069

No Hau Nial

08C03265

Ral Hu

08C01090

06.01.2010

(Wednesday)

Ai

Soon Ci

08C04786

Hli Thawng

08C01535

Jully

08C04888

 

07.01.2010

(Thursday)

Cin Sian Mang

08C01827

Ciang Khan Cing

09C03392

Lian Za Thawng

08C01839

Johan Lian Cin

08C01821

08.01.2010

(Friday)

Jonah

08C02073

Pum Mang

08C02098

Tuan Hmung

08C01890

Vum Za Lian

09C01377

11.01.2010

(Monday)

A

Lian

09C02692Lung

Khuem

08C02175

Thang Lian

08C02209

 

12.01.2010

(Tuesday)

Boi Naing

08C02389

Thang

08C02346

Ngo Thang

09C03835

Pa Aung

08C02386

 

14.01.2010

(Thursday)

Cung Hup

08C06203

Dawt Rem Tlual

08C06219

Lal Lian Thang

08C03192

Sui Za Nem

09C04432

Van Lian

08C06272

Zual Tei

09C04162

LUNGDAMNA KI CIAMTEH

Zomi Innkuan Malaysia (ZIM) pan in mipi tading phaltak leh deihsakna takpi tawh Heisa Weekly News hawmna dingin RM 100 huhna hong pia uh ahih manin Heisa Weekly News pan in lungdamna kiciamteh na thu kong pulak uh hi.