Ø a[k l[D)z drJ n[ .. .. ai[ T[lr tm[ ti[ miri[ cN)yi[ bgiDyi[.

drJ l[D)z n[.. ..BiB) uBi-uBi krivi[ ti[ bgD[ j n[ !!!!!!!!!!
Ø tir) uDt) z&Ãfi[ n[ kib& mi ti[ riK...k[Tli d)vs Yyi viGrN hv[ ti[ t[l niK.
Ø tmiri uDti f\i[k n[ kib& mi ti[ riKi[... ji>g)yi[ ni ph[ri[ ti[ kie nh)> j>iTi ti[ kipi[.
Ø (SyiL[ S)ri[ Bli[.. UniL[ q>D) Cis.. ci[mis[ ci[dN& Bl&... m&q)yi bir[mis.
Ø ki[>g\[s ki[ K&d p[ niz h] ti[ b).j.[p) B) srtij h].. si[n)yi k) c&t agr eTl) ki g&lib h] ti[ aTlJ ki l>D
B) lKni] ki nvib h].
Ø sc)n n) s&higrit ht).
a>jl) sc)n n[ - ar[ tmiri l>D upr a[eDs lKy& C[.
sc)n a>jl) n[ - B[Nci[d p[li UBi[ ti[ Yivi d[.. t[mi ad)dis lKy& C[!!!!!
Ø a[k nv& s>Si[Fn... p&r&Pi[ s[ks mi·yi pC) S>& kr[ C[?
2 % Kiy C[.
3 % s)gir[T p)v[ C[.
4 % nhiy C[.
5 % s&e jiy C[.
86 % uBi Ye n[ Gr[ pi[tin) pRn) pis[ jiy C[.
Ø s[ks drm)yin n)kLti (v(vF aviji[...
a>g\[J – ai[ ys..ai[ ys
am[r)kn – ys b[b).. ys b[b).. yi yi
Birt)y – ai[e mi d&K[ C[..
pik)Atin – aih)Ati Biejin.. aÀm) jig jiy[g)..
Ø krni h] agr t&j[ ti[ k&C a]si k&C kr ji k)...k)s) B) gl) s[ t& g&jr..
hr Grs[ a[k h) aivij n)kl[... pipi ai gyi... pipi ai gyi
Ø riN) – m[ rin) ki[h)n&r k)...ki[e h] a]si ji[ m&j[ ci[d[..
riji – m[ bidSih (dli[ ki..m[ri l>D 100 (kli[ ki..l>D s[ m[ kbr Ki[d&...t& ti[ kyi t[r) mi ki[ B) ci[d&.
Ø mi[t) v[riNi ci[k mi v)Nvi d[ mn[ ri[k mi...miLi bniv) p[riv& tir) Di[k mi
pN hmNi> ti[ mir) ptr qi[k mi
Ø rit Kimi[S h]..c>id mdhi[S h ]..Ki[ rhi hi[S h]..ni t[ri di[P h] ni uski di[P h]..
jri anDrv)yr d[K..y[ t[ri Av¼ndi[P h].
Ø pi(kAtin) Ci[kri[ t[n) bh[n n[ ci[dti[ hti[.
bh[n – Biejin tiri[ l>D ti[ a¾bijin krti mi[Ti[ C[.
Bie – hi.. aÀm)jin pN kh[t) ht).
Ø p_n) – miri (vciri[ a[kdm sif C[. tm[ ti[ 1000 mi a[k Ci[.
pt) – miri[ mgj a[kdm t[j C[. km)n) ph[li e ti[ kh[ k[ bik)ni 999 ki[n C[?
Ø ait) Y)..jit) Y)..h>st) Y)..h>sit) Y)..d[Kt) Y)...m&Ak&rit) Y)..aij pti cli sil) c&Y)yi bnit) Y).
Ø b[T) rAti[ ji[en[kh[...mi ki[e fi]J aiv[ C[.
1

mi kh[...a>dr aivt) rh[ t[n) dint Krib hi[y C[.
b[T) kh[... mi fi]J srdir C[.
mi kh[...ti[ bkr) n[ pN a>dr le l[!!!
Ø Yki h&ai aidm) Gr aiyi ti[ d[Ki...b)v) n>g) hi[k[ k)s)k[ siY si[ rh) h]..
Usn[ p&Ci – k&C sbJ ri[T) pkie h] yi y>& h) c&t f[lie h]
pRn) n[ khi – k&C aiTi dil liy[ hi[ yi y>& h) l>D h)lit[ aiy[ hi[ !!!
Ø giyn[ki[li[JAT an[ p)zi D)l[vr) bi[y vc[ S>& sminti C[?
b>n[ s>&G) Sk[ C[ pN Kie Skti nY).!!!
Ø (sn[mi n) a>dr
C[ikr) t[ni b[iyf\[\>D n[ kh[ C[...yir mir) bij&mi b[q[l miNs m&q)yi mir[ C[.
b[iyf\>[D kh[...jvi d[ yir t&> t[ trf j[it) nh>).
C[ikr) t[ni b[iyf\>[D n[ kh[ ...yir t[ hiY miri[ vipr[ C[.!!!!!
Ø a[k l[D)z D[ºT)AT pis[ ge an[ kpDi U>ci kr) n[ s&e ge.
Di[kTr g&As[ Ye n[ kh[...m[Dm h&> giyn[ki[li[JAT nY).
l[D)z kh[...mn[ Kbr C[. ai ti[ miri p(t ni[ di>t bhir kiQvini[ C[ a[Tl[ !!!!
Ø am[r)kn s](nki[ afGin)Atin mi> lDie kr) K&b Yik) gyi hti.
t[ni mni[r>jn miT[ bij&ni> Sh[rmi>Y) k[Tl)k v[Æyiai[n[ bi[livvimi aiv).
t[n& a[k nZRy rj&> Yy& an[ s](nki[ pigl Ye gyi... 5 m)n)T tiL) piD).
b)j& nZRy v[Æyiai[a[ Kil) b\i an[ p[nT) ph[r) rj&> ky<&...s](nki[a[ 10 m)n)T tiL) piD).
#i)j&> nZRy v[Æyiai[a[ siv kpDi vgrn&> rj&& ky<& an[ p&r&> Yy&. ki[ea[ tiL) ni piD).
j[v) Di>sri[ piC) aiv) a[Tl[ m[jr[ p&Cy&..S&> Yy&>? ki[e tiL) k[m nY) piDt&>?
Di>sri[ kh[... (bciri a[k hiY[ k[v) r)t[ tiL) piD[...a[k hiY ti[!!!!!
Ø a[k l[D) Di[kTr t[n&> a[k bi[bl&> kpDin) bhir riK) cil) jt) ht).
(sn)yr Di[kTr[ t[n[ pkD) kirN p&Cy&>.
l[D) Di[kTr kh[... ai sili vi[D<bi[y ki[e c)j t[ni q[kiN[ piC) m&kti j nY).!!!!!!
Ø b[ (m#ii[ a[kvir v[Æyi pis[ gyi.
a[k bhir aiv) n[ kh[.. aini krti> ti[ mir) vief sir).
b)ji[ a>dr gyi[ an[ bhir aiv) n[ kh[..sic) vit C[..aini krti> ti[ tir) vief j sir) !!!!!!!
Ø a[k Ci[kr) Di[kTr pis[ jen[ kh[..Di[kTr mir) c&t ti[ tpisi[.
t[n[ tpis)n[ Di[kTr kh[...ar[ ai aiTl) phi[L) k[m Ye ge?
Ci[kr) kh[.. miri upr hiY) a[ bLiRkir kyi<[.
Di[kTr kh[... pN hiY) ni[ l>D ti[ nini[ hi[y C[.
Ci[kr) kh[.. hi pN ph[li t[N[ ai>gL) kr[l).!!!!!!!!
Ø s[[k\[Tr) = bi[s 500 $p)yi d[ di[... kl d[ d&>g).
bi[s = 1000 l[ li[ mgr l&>gi aij h) !!!!!!!!!
Ø a[k miNs mrvi pDyi[ hti[.t[ni Ci[kri a[ t[n[ p&Cy&.
bipi tm[ bFi n[ Ki[T&> Si miT[ khi[ Ci[ k[ tmn[ a[eDs Yyi[ C[?
bipi kh[...h&> m$ pC) ki[e tir) mi n[ ci[d) ni jiy t[ miT[ !!!!!!!!
2

Ø J>dg) kyi h], a[k armin Bi[sD) ki, ai]rt k[ p)C[ pigl eº>sin Bi[sD) ki
rbr ki l>D ai]r ¼liAT)k k) c&t, kyi kyi bni rhi h] jipin Bi[sD) ki !!!!!!!!!
Ø y[ lDk) B) aJb c)j hi[t) h]
k&C khi[ ti[ m&>h f&li l[t) h] ai]r k&C kri[ ti[ p[T f&li l[t) h] !!!!!
Ø a[k lDk) C#i) r)p[r krin[ k[ l)y[ ge..
r)p[r krn[vili bi[li..uprki kpDi hTini pD[gi..ri[D s)Fi krk[ a>dr Dilni pD[gi.
lDk) bi[l)..k&C B) kri[ mgr pin) a>dr nh)> jini cih)y[.!!!!!!
Ø a[k l[D)z hi[AT[lmi> aig lig).
t[n[ k>T^i[l krti> a[k klik lig)..
an[ b)J #iN klik fiyrfiyTri[ n[ k>T^i[l krti lig).!!!!!!!!!!!!
Ø a[k (k\k[T ki[m[ºT[Tr nig) A#i)n&> vN<n k[v) r)t[ kr[?
ni[ kvr..ni[ a[kAT^i kvr..ni[ Al)p.. T& s)l) pi[eT> ..T& fien l[g..a[ D)p gl) a[ºD g\is ai[n p)c !!!!!!
Ø b[ A#i) vit krt) ht). a[k[ b)J n[ p&Cy&...t&> s[ks krt) vKt[ tiri p(t siY[ vit kr[ C[?
b)J a[ jvib d)Fi[..ni s[ks krti> krti> fi[n k[v) r)t[ krvi[ ??
Ø a[k srdirJ n[ li[ki[ a[ K&b miy<i. ki[ea[ srdirJn[ kirN p&Cy&.
srdirJ = bsmi> K&b B)D ht). miri[ a[k fi[Ti[ n)c[ pD) gyi[. aigL uB[l) l[D)z n[ m[> a[m khy& k[ b[n
tmir) siD) jrik u>c) kri[.. mir[ fi[Ti[ l[vi[ C[.!!!!!!!!!!!!
Ø hn)m&n nieT mi> pt) a[ t[n) pRn) n[ p&Cy&.. Dil<)>g..S&> tir) siY[ s&vi viLi[ h&> ph[li[ p&$P C&>?
pRn) = hi D)yr.. bik) bFi siY[ ti[ m[> uBi uBi j ky<& C[.!!!!!!!!!!!!!!
Ø li[ar k[.J mi> BNti a[k Ci[kri a[ T)cr n[ p&Cy& = T)cr mir) umr n) Ci[kr) n[ biLk aiv[?
T)cr[ g&Asimi> khy&..ni a[v& n bn[.
Ci[kri a[ trt t[n) gl<f\[>D n[ khy&..ji[ tir[ (c>ti krvin) j$r nY).!!!!!!!!!!!
Ø Di[kTr a[k j a[v& miNs C[ k[ j[ ki[epN A#i)ni kpDi utriv) Sk[ C[ an[ t[m Cti> t[ A#i)ni Grni a[ t[ miT[
Di[kTr n[ p]si c&kvvi pD[ C[.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ø Si miT[ A#i)ai[ mif)yi krti> pN vFir[ Ktrnik C[?
jvib= mif)yi ki> ti[ p]si ki> ti[ Jv l[ C[. A#i) p]si an[ Jv b>n[ l[ C[.!!!!!!!
Ø fig&n m[> aie hi[l), a[k c&t bi[l), ki[e h] ji[ hms[ K[l[ hi[l)
l>Di[ n[ bniy) Ti[l), sir) rit c&t ki[ TTi[l)
s&bh uqkr c&t bi[l), kB) nh)> K[l&>g) hi[l).!!!!!!!!!!!!!!
Ø s(cn[ t[ni krti> mi[T) umrn) A#i) siY[ m[r[j Si miT[ ky<i??
jvib=kirN k[ t[n[ l&z bi[l rmvi K&b gm[ C[.!!!!!!!!!!!!!
Ø ai aqviD)yini[ tmiri[ lk) n>br C[..2659
2 e>c ni[ hi[l
6 e>c ni[ Fi[ki[
5 m)n)Tn) mji an[
9 mh)nin) sji...
3

Ø a[kvir a[k srdirJ rNmi> jti hti.G[rY) n)kÇyi n[ GNi (dvs Yyi hti a[Tl[ t[n[ ci[dvin&> mn Yy&.
srdirJa[ GN) tpis kr) pN kyi>y Ci[kr) ji[vi ni mL).acink t[n&> ¹yin a[k UTD) upr pDy&. t[[N[ (vciy&<
k[ aij[ ainiY) kim cliv) lu. t[n) pis[ a[k fi[ÃD)>g s)D) ht) t[ UTD) n) piCL gi[qv) pN j[vi t[ upr
cD[ k[ UTD) mi[Q&> f[rv) jiy! srdirJ (vcir krti> hti k[ S&> krv&?
acink a[k s&>dr n³n Ci[kr) Ryi> aiv) an[ t[N[ p&Cy&: srdirJ h&> ki>e mdd kr) Sk&>?
GNi[ (vcir kr)n[ srdirJa[ khy&>: jrikvir ai UTD)n[ pkD) riK.!!!!!!
Ø a[k s[ks) Ci[kr) m)n) AkT< ph[r) bsmi> cD). bsmi> K&b B)D ht).j³yi n ht).
a[k srdirJa[ t[n[ pi[tini Ki[Limi> b[s) jvi khy&. Ci[kr) b[s) ge.
srdirJ : t&> AT&DºT Ci[?
Ci[kr) : hi pN tmn[ k[m Kbr pD)?
srdirJ : tiri hiYmi ci[pDi jien[..
Yi[D)vir pC)
Ci[kr) : srdirJ tm[ (mk[n)k ligi[ Ci[?
srdirJ : hi pN tmn[ k[m Kbr pD)?
Ci[kr) : tm[ kyirni n)c[Y) j[k f)T krvin) ki[S)S kri[ Ci[ a[Tl[..!!!
Ø a[kvir a[k (Skir) j>glmi> (Skir krvi gyi[. t[N[ a[k hrNn& (nSin len[ gi[L) Ci[D) pN hrN bc) gy&.
(Skir) kh[: B[Nci[d (nSin c&kie gy& .
a[k siF& Ryi> b[s)n[ tp krti> hti t[N[ (Skir) n[ giLi[ ni bi[lvin) c[tvN) aip). Yi[D)vir pC) (Skir)a[
a[k sslin& (nSin len[ gi[L) Ci[D) ti[ pN t[ bc) gy&. (Skir) g&As[ Yen[ : midrci[d (nSin c&kie gy&>.
siF& a[kdm g&As[ Yen[ aikiS trf ji[en[ bi[Ãyi, h[ Bgvin uprY) a[k gi[Li[ f[>k an[ ai pip) ni[ niS kr.
Yi[D)virmi aikiSmiY) a[k gi[Li[ aiÄyi[ an[ siF&ni B&kki bi[l) gyi.
(Skir)a[ aiÅcy<Y) upr aikiS trf ji[y& Ryi> aikiSmiY) avij s>BLiyi[..a[n) b[n n[ ci[d[ h&> y[ c&k)
gyi[.!!!!!
Ø Cgnn[ ri[j v[Æyiai[ pis[ jvin) T[v ht). a[k (dvs t[ni l³n Ye gyi.
b)j[ (dvs[ mgn[ t[n[ p&Cy&: k[m Cgn hn)m&n nieT k[v) rh)?t& ki>ek (c>timi> lig[ C[?
Cgn: yir ph[li ti[ bF& bribr ht& pN ci[d) l)Fi pC) m[ ri[jn) aidt p\miN[ 100 $p)yi mir) viefn[
ai¼yi..
mgn: ar[ a[mi S& Yy&. t[ tir) vief C[ an[ p]si pN tiri Grmi> j C[.
Cgn: a[ ti[ bribr pN (c>ti a[ vitn) C[ k[ t[N[ mn[ trt 50 $p)yi piCi ai¼yi.!!!
Ø (hpi[pi[T[ms h>m[Si piN)mi> j s[ks S&> kim kr[ C[?
jvib : a[vDi[ mi[Ti[ Bi[sDi[ b)j[ pliLvi[ k[v) r)t[...
Ø g¾br(s>h[ jºmti> n) siY[ j t[n) mi> n[ S&> p&Cy&?
bi[l mi (ktn[ aidm) Y[??
Ø Si[l[ (pkcrn) si]Y) mi[T) k$Nti ke ht)?
p\Ym ti[ g¾br[ qik&rn) pRn) n[ mir) niK) an[ pC) b>n[ hiY pN kip) ni²yi..(bciri[ m&q)yi pN ni mir)
Sk[.
Ø a[k 17 vP< n) Ci[kr) t[n) mi pis[ ge an[ khy& k[ t[ p[\gnºT C[. Ci[kr)n) mi ti[ K&b g&As[ Ye.[ t[N[ Ci[kr)n[
K&b mir) an[ p&Cy& k[ bi[l aini miT[ jvibdir ki[N C[?
Ci[kr)a[ fi[n upiDyi[ an[ kyi>k fi[n kyi[<. aDFi klik pC) a[k K&b p]sidir d[Kiti[ miNs Ryi> aiÄyi[ an[
t[N[ khy&: ai Ci[kr)n) siY[ h&> l³n ti[ kr) Sk& t[m nY) pN ji[ t[ b[b) n[ jºm aipS[ ti[ h&> t[n[ 2 f[kTr)
an[ 10 liK aip)S. ji[ bibi[ aivS[ ti[ 4 f[kTr) an[ 20 liK aip)S. an[ ji[ m)sD)l[vr) YS[ ti[...
aRyir s&F) c&p b[q[li[ Ci[kr) ni[ bip bi[Ãyi[: ti[ tm[ fr)Y) mir) Ci[kr) n[ viprji[!!!!!!
4

Ø hn)m&n n) rit[
p(t : m[> t[r) z&Ãfi[ m[ Ki[ gyi h&>, t[r) ai>Ki[ m[ D&b gyi h&, t[r[ z&mK[ p[ aTk gyi h&>..
pRn) : ti[ m[r) c&t kyi mhi[Ãl[vil[ ci[d[>g[?
Ø a[k miNs Di[kTr pis[ gyi[ an[ khy& k[ t[n) pRn) t[n) siY[ C[Ãli 9 m(hniY) s[ks nY) krt)>. Di[kTr[ t[n[
slih aip) k[ tmir) pRn) n[ mir) pis[ a[kl) mi[kli[ a[Tl[ h&> t[n) siY[ vit kr)S. Yi[Di (dvs pC) t[ miNs
t[n) pRn)n[ Di[kTr pis[ liÄyi[.Di[kTr[ t[n) pRn)n[ kirN p&Cy&>
pRn) – C[Ãli 7 m(hniY) ri[j svir[ h&> T[ks)mi> b[s) ai[f)s jiv C&. mir) pis[ T[ks)BiDi ni> p]si nY) hi[ti
a[Tl[ T[ks)D^ievr mn[ p&C[ C[:p]si aipvi C[ k[ ci[divv& C[? a[Tl[ h&> T[ks)D^ievr pis[ ci[div& C&>. ai[f)s[ mi[D)
phi[>c>& a[Tl[ bi[s mn[ p&C[ C[: pgir kip) lu> k[ ci[divv& C[? a[Tl[ bi[s pis[ ci[div& C&>. ai[f)s[Y) Gr[ T[ks)mi>
aiv& C&>. mir) pis[ T[ks)BiDi ni> p]si nY) hi[ti a[Tl[ fr) a[kvir T[ks)D^ievr pis[ ci[div& C&>. Gr[ aiv& Ryi>
a[Tl) bF) Yik) jiv C&> k[ p(t siY[ s[ks krvin) eµCi j nY) Yt)..
Yi[D)vir (vcir kr)n[ Di[kTr[ khy&> : ai bF& tiri p(tn[ kh) du> k[ ci[divv& C[ !!!!
Ø a[k y&vkni[ l>D 25 e>c li>bi[ hti[. ki[e l[D)z t[n) pis[ ci[divvi t]yir n Yit&. k>TiL)n[ t[ Di[kTr pis[ gyi[
an[ kiek sirvir krvi khy&>.
Di[kTr[ khy&: Bie mir) pis[ ti[ aini[ ki>e upiy nY) pN h&> tn[ a[k rAti[ d[KiD& C&>.ah)>Y) 50 k)li[m)Tr d*r
j>glmi> a[k tLiv C[ t[mi a[k d[Dki[ rh[ C[.t& Ryi> jen[ d[Dkin[ p&Cj[ k[ 'l³n krvi C[?" d[Dki[ tn[ ni piDS[
a[Tl[ tiri[ l>D 5 ec nini[ Ye jiS[.
y&vk j>glmi> gyi[ Ryi> tLiv pis[ d[Dki[ ji[yi[.
y&vk : mir) siY[ l³n kr)S?
d[Dki[ kh[..ni
y&vk[ n)c[ ji[y& ti[ t[ni[ l>D 5 ec nini[ Ye gyi[. {20 ec}
y&vk[ fr)Y) p&Cy& : mir) siY[ l³n kr)S?
d[Dki[ kh[..ni
y&vk[ n)c[ ji[y& ti[ t[ni[ l>D 5 ec nini[ Ye gyi[. {15 ec}
y&vkn[ Yy& k[ 10 ec bribr k[hviy..hJ 5 ec GTiD) niK&.
y&vk[ fr)Y) p&Cy& : mir) siY[ l³n kr)S?
d[Dki[ K)jie n[ kh[..ni..ni..ni..!!!
y&vk[ n)c[ ji[y& ti[ m[din sif..ki>e ni rhy&. a[[k)siY[ 15 ec giyb!!!!
Ø a[k Bien[ l>D uBi[ Yti[ ni hti[. t[ a[k B&vi pis[ gyi.
B&via[ m>#ii[ BN) t[n[ khy& : ji jyir[ tir) eµCi Yiy Ryir[ t&> 123 bi[lj[. tiri[ l>D li[Qi j[vi[ Ye jiS[. pN
ai aqviD)yimi> a[k j vir YS[.
Bie kh[ : mhirij q>D& krvi S&> krvin&>?
B&vi[ : tir) pRn) 123 bi[lS[ a[Tl[ q>D& Ye jiS[.
Gr[ jen[ Biea[ t[n) pRn)n[ khy& : cil t]yir Yi mir[ tn[ ci[dv) C[.
pRn) kh[ : tmiri[ l>D uBi[ ti[ Yiti[ nY) S& krSi[?
Bie kh[ : t&> ji[ ti[ Kr)... 1..2..3
Bieni[ l>D li[Qi j[vi[ Ye gyi[.
pRn) aiÅcy<Y) : ar[ vih...S&> bi[Ãyi tm[? 123..!!!!
Ø a[k miNs Di[kTr pis[ miYini d&Kivin) fr)yid len[ gyi[.
5

Di[kTr[ t[n[ khy&> : ji[ Bie mn[ pN aivi[ j miYini[ d&Kivi[ rh[ti[. mn[ jyir[ miY&> d&K[ Ryir[ h&> Gr[ je
biY$mmi> grm piN) Y) nhiv C& an[ mir) pRn)n[ ci[d& C&>. mn[ trt sir& Ye jiy C[. t& pN T^iy kr) ji[
an[ aqviD)yi pC) d[KiDvi aivj[.
a[k aqviD)yi pC)..t[ miNs aiv)n[ Di[kTrni pgmi> pD) gyi[.
miNs : sih[b tm[ ti[ Bgvin Ci[. mn[ GNi vPi[<Y) tkl)f ht). tm[ t[ aqviD)yimi mTiD) d)F).
Di[kTr : ai ti[ mir) frj ht).
miNs : a[ ti[ q)k pN sih[b tm[ biY$m an[ b[D$m bh& srs bniÄyi C[ hi[..!!!!
Ø mgnn[ ci[dvini[ bh& Si[K hti[. t[N[ (vcir kyi[< k[ a[k l>D C[ ti[ aiTl) mji C[. ji[ 100 l>D hi[y ti[??
t[N[ K&b tp ky&< an[ Bgvin p\sºn Yyi a[Tl[ 100 l>D mi³yi.
Bgvin kh[ : tYiAt&.
mgn K&S Yti[ G[r aiÄyi[ an[ t[n) gl<f\[ºD n[ ci[dvin) t]yir) krti[ hti[ Ryi> birN& KKDy&. g&As[ Yti> Yti>
t[N[ birN& uGiDy& an[ ji[y& ti[ b\HiJ KB[ ki[YLi[ upiD)n[ uBi hti.
mgn : Bgvin hv[ S&> C[?
b\HiJ : ai 200 gi[l)yi ki[N tiri[ bip sicvS[..
Ø a[kvir a[k ai>FLi[ r[ATi[rºTmi> gyi[. t[n[ ji[en[ mil)k km v[eTr mgn m[n&kiD< len[ t[ni T[bl pis[ gyi[.
t[N[ ai[D<r aipvi khy&.
ai>FLi[ : ar[ Bie h&> ti[ ai>FLi[ C&.m[n&kiD< k[m vi>c&? t& a[k kim kr.. a[qi visNmiY) a[k cmc) le aiv..h&
t[ s&>G) n[ ai[D<r aip)S.
mgn a[k a[q) cmc) liÄyi[ t[ s&>G) ai>FLia[ ai[D<r ai¼yi[..pn)r T)ki msili an[ bTr priqi. mgnn[ K&b
aiÅcy< Yy& an[ t[N[ b)Jvir ai>FLi n) pr)xi l[vin& nÊ) ky&<.
b)Jvir ai>FLi[ aiÄyi[ a[Tl[ mgn a[k cmc) len[ t[n) rsi[yN pRn) c>pi pis[ gyi[. t[N[ cmc) c>pin)
gi>Dmi> f[rv) ai>FLi ni hiYmi> aip) an[ ai[D<r aipvi khy&.
ai>FLia[ cmc) s&>G) an[ khy& : ar[ c>pi ah)> C[ t[n) ti[ mn[ Kbr j ni ht).!!!!
Ø a[kvir srdirJ an[ t[n) pRn) biY$mmi> nhivin) t]yir) krti> hti>. acink srdirn[ ci[dvin&> mn Yy&
a[Tl[ t[N[ t[n) pRn)n[ FÊi[ mir) birNi Bri[Br uB) riK) d)F) an[ m>Dyi[ ci[dvi. t[n) pRn) ti[ ai[y mi
ai[y mi kr)n[ b&mi[ piDvi m>D). srdirn[ Yy& k[ vih ain[ pN mji aivt) lig[ C[.
bF& pt) gyi pC) srdir[ kpDi ph[rvin& S$ ky& ti[ pN t[n) pRn) birNi pis[ uB) uB) b&mi[ piDt) ht).
srdir kh[ : tn[ bh& mji aiv) lig[ C[.. kyi>y li³y& ti[ nY)n[..?
pRn) : e ti[ bF& bribr pN ph[li ai birNini[ nk&ci[ ti[ mir) gi>Dmi>Y) kiQ...!!
Ø rim& : T)cr..T)cr.. bsn[ A#i) kh[viy k[ p&$P ?
T)cr : (vcirvi d[..
Æyim& : bsn[ A#i) kh[viy.
T)cr an[ rim& : k[m?
Æyim& : bFiy bs upr cD[ C[!! {T)cr pr[Sin}
rim& : bFiy bs upr cD[ C[ ti[ t[n[ biLki[ k[m nY) Yti?
Æyim& : bFiy bs upr piCLY) cD[ C[!! {T)cr vFir[ pr[Sin}
rim& : min) l)F& k[ bFiy bs upr piCLY) cD[ C[ pN D^ievr an[ k>DkTr aigLY) cD[ C[ ti[ t[n[ biLki[ k[m
nY) Yti?
Æyim& : t[ b>n[ Ti[p) ph[r)n[ upr cD[ C[!! {T)cr b[Bin}!!!
Ø #iN A#i)ai[ t[n) y&vin d)kr)ai[ a>g[ cci< krt) ht).
a[k : kil[ m[> mir) d)kr)ni[ $m tpiAyi[ ti[ (sgir[T mL). mn[ Kbr nhi[t) k[ mir) d)kr) (sgir[T p)a[ C[.
b)J : m[> mir) d)kr)ni[ $m tpiAyi[ ti[ t[ni b[D n)c[Y) di$n) bi[Tl mL). mn[ Kbr nhi[t) k[ mir) d)kr) di$
p)a[ C[.
6

#i)J : m[> mir) d)kr)ni[ $m tpiAyi[ ti[ t[ni b[D n)c[Y) ki[ºDi[mn&> p[k[T mÇy&. mn[ Kbr nhi[t) k[ mir) d)kr)n[
l>D C[.!!!!
Ø a[k a[piT<m[ºTmi> ph[li miL[ pi[l)s,b)Ô miL[ vk)l an[ #i)Ô miL[ a[k ai>FLi[ rh[ti hti.si]Y) uprni miL[
a[k s&>dr Ci[kr) rh[t) ht).
a[kvir Ci[kr) biY$mmi> nhivin) t]yir) krt) ht) Ryi> birN& KKDy&. t[N[ giun ph[r) birN& Ki[Ãy& ti[
pi[l)s uBi[ hti[.
pi[l)s : mn[ a(Bn>dn aipi[. aij[ m[> b[ g&n[gir n[ pkDyi.
Ci[kr) : a(Bn>dn..
birN& b>F kr) kpDi kiQ) nhivin) t]yir) kr) ti[ fr) birN& KKDy&. t[N[ giun ph[r) birN& Ki[Ãy& ti[ vk)l
uBi[ hti[.
vk)l : mn[ a(Bn>dn aipi[. aij[ m[> b[ k[s JRyi.
Ci[kr) : a(Bn>dn..
birN& b>F kr) kpDi kiQ) nhivin) t]yir) kr) ti[ fr) birN& KKDy&. Ci[kr)a[ (vciy&< k[ hv[ ti[ ai>FLi[ j hS[
a[Tl[ t[N[ kpDi ph[yi< vgr j birN& Ki[[Ãy& ti[ ai>FLi[ uBi[ hti[.
ai>FLi[ : mn[ a(Bn>dn aipi[. mir) ai>Ki[ sir) Ye ge. hv[ h&> ji[e Sk& C&>.!!!
Ø a[kvir a[k siF& v[Æyi pis[ gyi[. bribr ci[d) l)Fi pC) kpDi ph[r) cilti[ Yyi[ a[Tl[ v[Æyia[ p&Cy& : bibi
p]s[??
siF& : pgl) t&js[ kyi p]si l[ni..!!!!
Ø srdirJni d)krin[ ri[j ri>D pis[ jivin) T[v ht). a[k (dvs srdirJa[ t[ni d)krin[ smjivvin& nÊ) ky&<.
d)krin[ bi[liv) khy& : p&tr t& ri[j ri>D k[ pis jiti h]..ti[ t&j[ vhi> s[ a[eDz hi[g)..t&j[ a[eDz hi[g) ti[ t[r)
b)v) ki[ hi[g)..t[r) b)v) s[ m&j [a[eDz hi[g)..m&js[ t[r) mi ki[ a[eDz hi[g)..ai]r t[r) mi s[ sir[ gi>v ki[
a[eDz hi[g)..!!!!!
Ø a[kvir a[k (h¼p) cc<n) bsmi> b[qi[. t[[N[ ji[y& ti[ bsmi> GN) bF) nn b[q) ht). t[ a[k nn pis[ gyi[ an[
p&Cy& : ci[dvi deS? nn[ jvib ai¼yi[ : am[ Bgvinn) A#i)ai[ C)a[.t[ni s)viy ki[en& ni min)a[. (h¼p)
(nriS Ye gyi[. bsni D^ievr[ t[n[ khy& k[ ai bF) nn ri[j ri#i[ cc<mi> p\iY<ni krvi jiy C[ Ryir[ t&
Bgvinn& mhi[$ ph[r)n[ jj[ ti[ tiri[ m[L pD) jS[.
(h¼p) rit[ Bgvinn& mhi[$ ph[r)n[ gyi[ an[ nn n[ p&Cy& : ci[dvi deS?
nn kh[ : hi..pN aigL nh) piCL..gi>D mirvi deS.
(h¼p)a[ (vciy&< k[ cilS[. t[N[ klik s&F) gi>D mir) an[ pC) mhi[$ utir) nicvi m>Dyi[ an[ nn n[ kh[ : m[>
tn[ uÃl& bniv)..h& Bgvin nY) (h¼p) C&.
nn[ b&rKi[ utiyi[< : h& nn nY) pN bs D^ievr C&..!!!!!
Ø a[kvir b[ K[D*t Bieai[ nv& p\iN) le aiÄyi. mi[Ti[ Bie Grmi> hti[ an[ nini[ Bie bhir hti[. Yi[D)vir pC)
bhirY) nini[ Bie sf[d p\vih) Br[li[ ³lis len[ a>dr aiÄyi[ an[ khy& : Bie nv) giyn& d&F bh& srs C[.
mi[Ti[ h[rin Yen[ kh[ : pN aipN[ ti[ giy nh) bLd liÄyi C)a[.!!!!!!!
Ø

a[kvir d)kri[ t[ni bipn[ a[k vZ¹Fi~mmi> m&kvi gyi[. bipia[ GNi[ (vri[F kyi[< pN d)kria[ khy& : bipi h& F>Fi
an[ tmi$ bribr ¹yin riK) Skti[ nY). tm[ ah)> rhi[ tmn[ ah) K&b gmS[.
b)Ô (dvs[ bipia[ d)krin[ fi[n kyi[< an[ khy& : vih..d)kri t[ miri miT[ bh& srs j³yi Si[F) C[.ah) ti[ bh&
mji aiv[ C[.
d)kria[ p&Cy& : tmn[ a[v) t[ S&> mji aiv)?
bipi : kil[ ri#i[ ki[N jiN[ k[m miri[ l>D uBi[ Yyi[. acink a[k ns< aiv) an[ mn[ ci[dvi d)F&. aiv) mji ti[
tir) mi siY[ pN kyir[y nY) aiv).
Yi[Di (dvs pC) bipia[ fr)Y) d)krin[ fi[n kyi[<.
bipi :B[Nci[d mn[ aiv) j³yimi> kyi> m&k) gyi[. mn[ trt t[D) ji mir[ ah)> nY) rh[v&.
d)kri[ : bipi tm[ Yi[Di d)vs ph[li ti[ vKiN krti> hti hv[ S& Yy&?
7

bipi : kil[ ri#i[ a>Firimi cilti cilti h& pD) gyi[. miri cÆmi kyi>k pD) gyi. h& gi[qN)yiB[r b[s)n[ miri
cÆmi Si[Fti[ hti[ Ryi> a[k vi[D<bi[y aiÄyi[ an[ mir) gi>D mir) l)F).
d)kri[ : bipi siri n) siY[ Yi[D& Krib pN hi[y. aiv& ti[ cil[.
bipi : a[kdm g&Asimi>... ni cil[ B[Nci[d miri[ l>D ti[ m(hnimi> a[kidvir uBi[ Yiy C[ pN h& cilti >cilti>
(dvsmi> cir vir pD& C&.!!!
Ø

a[kvir Cgn an[ mgn vµc[ Srt lig) k[ ki[nimi> vFir[ tikit C[. b>n[ a[k a[k v[Æyin[ len[ hi[Tlmi> gyi.
b>n[a[ nÊ) ky&< k[ j[Tl) vir ci[d[ t[ gN) n[ (dvil pr n)Sin krv&.
Cgn $mmi> gyi[. ci[d)n[ (dvil pr '1" kyi[< an[ s&e gyi[.Yi[Di klik pC) uq)n[ piCi[ci[d)n[ (dvil pr '1"
kyi[< an[ s&e gyi[. fr) Yi[Di klik pC) uq)n[ piCi[ci[d)n[ (dvil pr '1" kyi[< an[ s&e gyi[.
svir[ mgn t[ni $mmi> aiÄyi[ an[ (dvil pr 111 ji[en[ bi[Ãyi[ : a[ksi[ ag)yir... yir t& Jt) gyi[. t[
miri krti> 3 vir vFir[ ky&<.!!!!

Ø

a[kvir a[k Ci[kri[ rbrni> l>D n) d&kinmi> kim[ rhyi[. t[ni S[q[ aiv)n[ t[n[ khy& : h&> bhir jiv C&.t& F>Fimi
¹yin aipj[.
Yi[D)vir pC) a[k kiL) l[D)z aiv).
kiL) l[D)z : S& Biv C[ l>Dni[?
Ci[kri[ : kiLi l>Dni 1000 an[ sf[dni 1000
kiL) l[D)z : h>aaaa..m[ sf[d kyir[y vipyi[< nY) a[Tl[ sf[d aipi[.
Yi[D)vir pC) a[k gi[r) l[D)z aiv).
gi[r) l[D)z : S& Biv C[ l>Dni[?
Ci[kri[ : kiLi l>Dni 1000 an[ sf[dni 1000
gi[r) l[D)z : h>aaaa..m[ kiLi[ kyir[y vipyi[< nY) a[Tl[ kiLi[ aipi[.
Yi[D)vir pC) a[k K&b j y&vin l[D)z aiv).
l[D)z : S& Biv C[ l>Dni[?
Ci[kri[ : kiLi l>Dni 1000 an[ sf[dni 1000
l[D)z : p[li[ kbiT upr gi[L gi[L l)si[ l)si[ C[ t[ni[ S& Biv C[?
Ci[kri[ : t[ni 5000
l[D)z : h>aaaa..m[ a[vi[ ti[ kyir[y vipyi[< nY) a[Tl[ t[ aipi[.
Yi[D)vir pC) S[q aiÄyi an[ Ci[krin[ p&Cy& : ki>e F>Fi[ kyi[< k[ nh)>?
Ci[kri[ : hi..a[k kiLi[ an[ a[k sf[d l>D 1000 $p)yi l[K[ v[µyi an[ tmiri[ Yrmi[s 5000 $p)yimi>
v[µyi[.!!!!!!

Ø

a[kvir a[k srdirJni l³n Yyi. l³nn) b)J rit[ acink t[ni $mmi>Y) b>d*kni avij aivvi m>Dyi a[Tl[
bFi di[D)n[ gyi an[ srdirJn[ p&Cy& : S& Yy&?
srdirJ : m[ mir) pRn)n[ mir) niK).
bFi : Si miT[?
srdirJ : t[ ki[k pis[ ci[d[l) ht). S)lp[k ni ht).
bFi : ti[ tmn[ p[l) rit[ Kbr ni pD)?
srdirJ : ni p[l) rit[ ti[ bribr ht). S)lp[k j ht).!!!!!

Ø

C biLki[n[ jºm ai¼yi pC) hi[Ap)Tlmi>Y) rji l[t) l[D)z t[ni p(tn[ ji[ti> j bi[l) : m[> tn[ ni piD) ht) n[
k*trin) ATielY) ci[dvin)..!!!!!!!!!!

Ø

kºyini bip[ vrrijini hiYmi> c)Î) aip). t[mi l²y& ht& : a[kvir (Dl[vr) Ye gy[l mil prt riKvimi
aivS[ nh).
vrrijia[ pN trt a[k c)Î) kºyini bipni hiYmi aip) t[mi l²y& ht& : miln& S)l t&T[l hS[ ti[ g[r>T) rd
gNiS[.

Ø

p(t : ji[ h& mn pD[ Ryir[ Gr[ aiv)S, mn pD[ Ryir[ jm)S.
pRn) : e bF& bribr pN mn[ ri[j 7 vig[ ci[divi ji[S[..pC) tm[ hi[ k[ ni hi[.!!!!!!!
8

Ø

a[kvir a[k T[l)v)zn p\i[g\immi> m(hli s>cilk a[k K[D*tni[ eºTrÄy& l[t) ht).
m(hli s>cilk : tm[ amn[ giy gi>D) Ye jvini kirNi[ jNivSi[?
K[D*t : tmn[ Kbr C[ K&>T)yi[ giy n[ vrsmi> b[ vir j ci[d[ C[.
m(hli s>cilk h[rin pr[Sin...
m(hli s>cilk : ai srs mi(ht) C[ pN ain[ giy gi>D) Ye jvi siY[ S&> sb>F ?
K[D*t : ki[e ri[j (dvsmi> b[ vir 2 klik s&F) tmiri bi[bli dbiv[ an[ ci[d[ vrsmi> fkt b[ vir ti[ tmir) S&>
hilt Yiy !!!!

Ø

a[kvir a[k l[D)z[ t[ni biLkn[ s&vDivti> ri[jn) j[m Fmk) aip) khy& : s&e ji hmNi g¾br(s>h aivS[.
Ci[kri[ : mn[ 100 $p)yi aip nh) ti[ p¼pin[ kh) deS k[ ri[j ritni g¾br(s>h aiv[ C[.!!!!!!

Ø

a[k g(Nt l>Dn&>...
a[vr[j l>bie = 6 e>c
a[vr[j Gi = 50
a[vr[j ci[dN& = 3 vir aqviD)yimi> {52 aqviD)yi a[k vrsmi>}
a[vr[j s[ks lief = 20 vrs
a[k A#i) t[n) aiK) J>dg)mi> 47 k).m) l>D Ãy[ C[.

Ø

a[kvir Cgn an[ mgn[ K&b tp ky&<. Bgvin[ b>n[n[ 3-3 e>Di ai¼yi an[ khy& k[ jyir[ ki>e ji[t& hi[y Ryir[
e>D& fi[D)n[ migviY) mLS[.
Yi[Di vrs pC) b>n[ mÇyi ti[ Cgn a[kdm p]sidir Ye gyi[ hti[ an[ mgnn) hilt ti[ ph[li j[v) j ht).
b>n[a[ aim Yvin& kirN a[kb)jin[ p&Cy&.
Cgn : yir m[ ti[ a[k e>D& fi[D)n[ K&b p]si mi³yi..b)j& e>D& fi[D)n[ sir) pRn) mig) an[ #i)j& e>D& fi[D)n[ biLki[
mi³yi. hv[ h&> K&b j K&S C&.. ti$ S& Yy& ?
mgn : yir tn[ ti[ Kbr C[ n[ k[ mn[ vit vitmi> 'li[D[ lg gy[" bi[lvin) aidt ht). a[kvir bsmi> jti[
hti[ Ryir[ a[k e>D& hiYmi>Y) pD) t&T) gy& an[ miriY) bi[lae gy& k['li[D[ lg gy[". miri aiKi Sr)r pr
li[Di lig) gyi. m[> b)j& e>D&> fi[D)n[ Bgvin n[ miri Sr)r prY) li[Di kiQvin& khy& ti[ b)ji li[Diai[n) siY[
miri[ ai[r)Jnl li[Di[ pN ciÃyi[ gyi[.
C[Ãl[ m[> #i)j& e>D& fi[D)n[ miri[ ai[r)Jnl li[Di[ piCi[ mi³yi[.!!!!

Ø

a[kvir a[k Ci[kri[ cc< mi> pipn& p\iy(át krvi gyi[. t[ jen[ b[qi[ a[Tl[ Yi[D)virmi> pidr) aiÄyi an[
Ci[krin[ p&Cy& : bi[l t[ S&> pip ky&< C[?
Ci[kri[ : kil[ m[ a[k Ci[kr)n[ ci[d) C[.
pidr) : ki[N h[mi ht)?
Ci[kri[ : ni m[ mi[Q& nY) ji[y&..a[kdm a>Fi$ ht&.
pidr) : ti[ jyi ht)?
Ci[kri[ : ni m[ mi[Q& nY) ji[y&..a[kdm a>Fi$ ht&.
pidr) : mili, s&mn, dS<ni ki[N ht)?
Ci[kri[ : ni m[ mi[Q& nY) ji[y&..a[kdm a>Fi$ ht&.
pidr) : ji hv[ b)Jvir aiv& krti[nh).
Ci[kri[ bhir aiÄyi[ a[Tl[ t[ni a[k (m#i[ t[n[ p&Cy& : S&> Yy& ?
Ci[kri[ : cil yir aivt)kil miT[ pi>c nvi nim mL) gyi.!!!!!!!!!

Ø

a[kvir a[k y&vinn& a[ks)D[ºT Yy&. K&b j g>B)r ejiai[ Ye.t[n[ hi[Ap)Tl le jvimi aiÄyi[ Ryir[ ai[pr[Sn
T[bl pr b[Bin Yti ph[li t[N[ Di[kTrn[ khy& : miri l>Dn[ bcivji[. b)j[ (dvs[ t[ Binmi aiÄyi[ a[Tl[
Di[kTr : h[li[ y>gm[n..tiri miT[ a[k siri an[ a[k Krib smicir C[.
y&vin : S&>?
Di[kTr : am[ tiri l>Dn[ bciv) l)Fi[ C[.
9

y&vin : tmiri[ K&b K&b aiBir..b)ji Krib smicir S&> C[?
Di[kTr : am[ t[ tiri ai[(Ski n)c[ ri²yi[ C[.!!!!!!!!
Ø

a[kvir a[k mi[Ti sj<n Di[kTr m[D)kl AT&DºTi[n[ BNivti hti. t[N[ a[k p&$P liS m>giv) T[bl pr rKiv) an[
bi[lvin& S$ ky&< : (m#ii[, Di[kTr Yvi miT[ ni b[ j$r) n)ym aij[ h& tmn[ S)Kv)S.
n)ym 1 = tmn[ ki[e c)jY) s&g ni aivv) ji[ea[. a[m kh) sj<n[ pi[tin) ai>gL) liSn) gi>Dmi Briv)
an[ pC) ciT) gyi. pC) t[N[ bFi m[D)kl AT&DºTi[n[ pN t[m krvi khy&. bFi h[rin pN bi[sn& ti[ minv& j
pD[. bFia[ pi[tin) ai>gL) liSn) gi>Dmi Briv) an[ pC) ciT) gyi. bFin[ uÃT)ai[ Ye.
sj<n Di[kTr[ bi[lvin& S$ ky&< : n)ym 2 = tmir[ dr[k c)jn& ¹yinY) n)r)xN krv& ji[ea[. m[> liSn) gi>Dmi>
ph[l) ai>gL) niK) ht) pN mi[Qimi> b)J ai>gL) niK) ht).!!!!!!!!!

Ø

a[k mi[T) umrn) A#i)n[ SikBiJ ugiDvini[ bh& Si[K hti[.t[N[ pi[tini bg)vimi> Tm[Ti ugiDyi pN siri Yti
n hti.a[kvir t[ piDi[S)ni bg)cimi ge an[ Ryi> a[kdm lil Tm[Ti ji[yi.t[N[ pi[tini piDi[S)n[ rhAy p&Cy&.
piDi[S) : h& ri[j (dvsmi b[ vir Tm[Tin) sim[ uBi[ rh) l>D hiYmi le m&q)yi mi$ C&.
Yi[Di (dvs pC) piDi[S) t[ A#i)ni Gr[ gyi[ an[ p&Cy& Tm[Ti k[vi Yiy C[?
A#i) : h& ri[j bg)cimi uB)n[ ai>gL) c&tmi niK)n[ hliv& C&.. Tm[Ti ti[ siri n Yyi pN hv[ kikD) bh& srs
mi[T) an[ li>b) Yiy C[.!!!!!!!

Ø

a[kvir #iN (m#ii[ vit krti> hti>.
ph[li[ : mir) pRn) sgBi< ht) Ryir[ li[r[l hiD)< n) ci[pD)ai[ bh& vi>ct) a[Tl[ mir[ Ryi> ji[Dki biLki[ Yyi.
b)ji[ : mir) pRn) sgBi< ht) Ryir[ Y\) AT&Js n) ci[pD)ai[ bh& vi>ct) a[Tl[ mir[ Ryi> #iN biLki[ Yyi.
#i)ji[ prs[v[ r[bz[b h[rin pr[Sin uBi[ Yyi[ an[ cilvi m>Dyi[. b)jia[ p&Cy& : kyi> Bi³yi[?
#i)ji[ : yir mir[ jv& pDS[. mir) pRn) pN aRyir[ sgBi< C[ an[ t[ al)bibi cil)s ci[rn) ci[pD) vi>c[
C[.!!!!!!

Ø

j[k) c)nni j>gli[mi B&li[ pD) gyi[. t[ GNi (dvsi[Y) rKDti[ hti[ pN rAti[ mLti[ n hti[. t[ siv (nriS Ye
gyi[ hti[. acink a[k (dvs t[N[ a[k mkin ji[y&. t[ K&S Yti[ Yti[ Ryi> phi[µyi[ an[ drviji[ KKDiÄyi[.
Yi[D)vir pC) a[k vZ¹F p&$P[ drviji[ Ki[Ãyi[.
j[k) : h& ai j>glmi B&li[ pD) gyi[ C&.m[ GNi (dvsY) KiF& pN nY). kZpi kr)n[ ah) rh[vi di[.
vZ¹F p&$P : Bl[..pN a[k Srt C[..mir) siY[ mir) pi]#i) pN rh[ C[.ji[ t[ Ci[kr)n[ hiY pN lgiDyi[ ti[ tir[
#iN cien)z Ti[c<r shn krvi pDS[.
j[k) : Bl[ mn[ m>j&r C[.
a>dr gyi pC) j[k)a[ K&b j s&>dr Ci[kr)n[ ji[e an[ t[n& mn bgDy&. ri#i[ vZ¹F s&e gyi pC) j[k) Ci[kr)ni
$mmi gyi[ an[ Ci[kr)n[ mn Br)n[ ci[d).piCi[ aiv)n[ pi[tin) j³yia[ s&e gyi[. svirni smy[ acink
j[k)n) u>G uD) ge. ai>K Ki[l)n[ t[N[ ji[y& ti[ t[n) Cit) pr 100 k)li[ni[ piNi[ m&k[li[ hti[. piNi upr t[n[
a[k lKiN d[Kiy&
Ti[c<r n> 1 = tmir) Cit) upr 100 k)li[ni[ piNi[ C[.
J[k) j[mt[m uBi[ Ye bir) pis[ gyi[ an[ piNini[ Gi kyi[< ti[ piNin) b)J bij& a[k lKiN d[Kiy&.
Ti[c<r n> 2 = ai piNi[ di[r) vD[ tmiri Dibi gi[l)yi siY[ bi>F[li[ C[.
J[k)a[ ji[y& k[ piNi[ n)c[ je rhyi[ hti[.(vcirvini[ k[ di[r) Ci[Dvini[ smy n hti[ a[Tl[ gi[l)yi[ bcivvi
j[k)a[ pN bir)miY) k&dki[ miyi[< ti[ bir) pis[n) (dvilmi a[k lKiN d[Kiy&.
Ti[c<r n> 3 = tmiri[ jmNi[ gi[l)yi[ pl>gni piyi siY[ bi>F[li[ C[.!!!!!!!!

Ø

a[k Tpil) n) ni[kr)ni[ C[Ãli[ (dvs hti[. 35 vrsn)ni[kr) kr) t[ (nvZt Yti[ hti[. ni[kr)ni C[Ãli (dvs[ t[
Tpil d[vi n)kÇyi[. ph[li Gr[ gyi[ ti[ Ryi> Grni bFi s¿yi[ bhir n)kÇyi an[ Tpil)n[ S&B[µCi siY[ G(DyiL
B[>T aip). b)ji Gr[ gyi[ ti[ t[ai[a[ Tpil)n[ (sgir[T bi[ks B[>T ai¼y&. #i)ji Gr[ gyi[ ti[ a[k l[D)a[ birN&
Ki[Ãy&.t[ Tpil)ni[ hiY pkD) Grmi> le ge an[ Tpil)n[ ci[dvi d)F&. ci[dvin& pt) gyi pC) Brp[T niAti[
kriÄyi[ an[ 100 $p)yi ai¼yi. Tpil) h[rin pr[Sin Ye gyi[. t[N[ l[D)n[ aim krvin& kirN p&Cy&.
10

l[D) : kil[ ri#i[ miri p(t Gr[ aiÄyi a[Tl[ m[ t[n[ p&Cy& k[ Tpil)n[ S& aipS&? ti[ t[N[ khy& k[ gi>D mrivi[.100
$p)yi aip) d[ji a[n[. bik) niAtini[ aieD)yi miri[ C[.!!!!!!!
Ø

a[k Ci[kr)n[ bFi pis[ ci[divvin) aidt ht). t[ni l³n nÊ) Yyi a[Tl[ Ci[kr)n[ b)k lig) k[ kyi>k p\Ym
rit[ miri p(tn[ Kbr pD) jiS[ ti[? t[N[ t[n) mi> n) slih mig) a[Tl[ t[n) mi> a[ khy& k[ a[mi Driy nh). t&
p\Ym rit[ sfrjnn) c)r)y& kr) tiri p)kimi> gi[qv) d[j[. Ci[kr)a[ t[ p\miN[ ky&<. t[ni p(ta[ p\Ym rit[ t[n[
ci[d) pN ki>e Kbr ni pD).ci[d)n[ b>n[ s&e gyi. Ci[kr) svir[ vh[l) uq) nhivi ge Ryir[ sfrjnn) c)$
kiQ)n[ T[bl upr riK) ge. Yi[D)vir pC) p(t uqyi[ an[ T[bl pr pD[l) sfrjnn) c)$ Kie gyi[. Ci[kr)
gBrie ge an[ t[N[ t[n) mi> n[ fi[n kyi[<.bF) vit kr) ti[ t[n) mi> a[ khy& : d)kr) a[mi ki>e (c>ti krvi j[v&
nY). tiri bipi ti[ trb&c Kie gyi hti.!!!!!!

Ø

a[k y&vin K[D*tni l³n Yyi. t[n& K[tr GrY) d*r j>glmi> ht&. y&vinn[ (dvsmi> GN) vKt ci[dvin& mn Yt&
pN Gr d*r hi[viY) je Skti[ nh). t[N[ ki[en) slih l[vin& nÊ) ky&< an[ a[k Di[kTr pis[ gyi[ t[n) vit
si>BL) Di[kTr[ khy& : aini[ upiy ti[ a[kdm srL C[.kilY) t& tir) b>d*k siY[ l[ti[ jj[.jyir[ tn[ mn Yiy
Ryir[ FDiki[ krj[ a[Tl[ tir) pRn) tir) pis[ aiv[ an[ t& t[n[ ci[d) l[j[. Yi[Di (dvs pC) Di[kTr t[ K[D*tni
K[tr pis[Y) n)kÇyi an[ t[N[ ji[y& ti[ K[D*t miY[ hiY den[ b[qi[ hti[.Di[kTr[ p&Cy& : k[m Bie.. aipNi[
aieD)yi bribr cil[ C[ n[?
K[D*t : Yi[Di (dvs ti[ bF& bribr ciÃy&. h&> FDiki[ k$ a[Tl[ mir) pRn) di[D)n[ aiv) jt). pC) h& t[n[ kyi>k
K&Nimi le jen[ ci[d) l[ti[. pN ai jyirY) j>glmi> (Skirn) s)zn S$ Ye RyirY) ti[ mn[ t[ni[ ji>Ti[ y
ji[vi nY) mÇyi[. jyi> b>d*kni[ avij si>BL[ Ryi di[D) jiy C[.!!!!!!!

Ø

a[kvir Cgn an[ mgn jmvi miT[ni siri AYLi[ (vS[ vit krti> hti.
Cgn : m[ks) klb K&bj srs j³yi C[. tm[ Ryi> jiv a[Tl[ tmn[ aivkir aip) T[bl pr b[siDvimi aiv[
C[.trt tmiri T[bl pr s[ºDv)c an[ q>Di[ b)yr hijr Ye jiy C[.pC) pN migi[ t[Tli[ b)yr mL[ C[. Ryi>
srs Ày&z)k vigt& hi[y C[.tm[ Diºs pN kr) Ski[ Ci[. pC) tmn[ piCLni Bigmi $mmi le jiy C[. Ryi> sir)
sir) Ci[kr)ai[ hi[y C[ j[ tmn[ ci[dvi dy[ C[.bF& ptiv) bhir n)kLi[ Ryir[ fkt 100 $p)yin& b)l aipvimi
aiv[ C[.
mgn : adB&t..aiv& srs..h& ti[ min) nY) Skti[..t&> Ryi> kyir[y gyi[ C[?
Cgn : ni..pN mir) b[n ri[j Ryi> jiy C[.!!!!!!!!!!!!

Ø

a[kvir am[(rkn s]ºyni a[k k[¼Tnn) afGi(nAtinni rNmi bdl) Ye. t[ Ryi> jen[ k[Àpmi ai>Ti[ mirvi
n)kÇyi[. Ryi> t[N[ a[k U>T ji[y& a[Tl[ s](nkn[ p&Cy& : ai U>T S[ni miT[ C[?
s](nk : sih[b Sh[r ah)>Y) GN& d*r C[. ki[e s](nkn[ ci[dvin&& mn Yiy ti[ t[ miT[ ai U>T ri²y& C[.
Yi[Di (dvs pC) k[¼Tnn[ ci[dvin& mn Yy& a[Tl[ t[N[ s](nkn[ h&km kyi[< : U>Tn[ le aivi[. j[vi[ s](nk U>Tn[
liÄyi[ k[ trt k[¼Tn U>Tn) piCL T[bl gi[qv) t[n[ ci[dvi m>Dyi[. aDF) klik pC) n)c[ utr) kpDi ph[rti
ph[rti t[N[ s](nkn[ p&Cy& : k[m bribr? tm[ pN aim j ci[di[ Ci[ n[?
s](nk : ni sih[b..am[ ti[ U>Tni[ upyi[g fkt Sh[r s&F) jvi miT[ j kr)a[ C)a[.!!!!!!!!!

Ø

a[k 14 vrsn) Ci[kr) sivrN) bnivvini kirKinimi> kim krt) ht).acink a[k (dvs t[N[ t[ni S[qn[ khy&
k[ t[ 2 (dvs pC) ni[kr) Ci[D) d[vin) C[. ai jiN) S[qn[ bh& d&:K Yy& kirNk[ Ci[kr) K&bj mh[nt& an[
p\imi(Nk ht).S[q[ Ci[kr)n[ ai[f)smi mLvi bi[liv).
S[q : h& tn[ pgir vFir) aip)S.
Ci[kr) : ni
S[q : ti[ t& mn[ ni[kr) m&kvin& kirN kh[.
Ci[kr) : tmir[ jiNv& j C[ ti[ j&ai[. ah) kim krviY) sivrN)ni p)>Ci miri Sr)r[ ci[>T) gyi ..Ci[kr)a[ f\i[k
u>c& kr) tiji ug[li ji>Ti d[KiDyi.
S[q : hsti hsti ..ar[..ai ti[ k&drt) C[..ji[ mir[ pN C[ a[m kh) p[ºT utir) ni²y&.
11

Ci[kr) ji[en[ a[kdm c)s piD) ri[vi m>D).
Ci[kr) : hv[ ti[ h& ah) b[ (dvs pN nh) ri[kiv..ji[ tmn[ ti[ sivrN)ni p)>Ci n) siY[ sivrN)ni[ d>Di[ pN
ci[T) gyi[ C[.!!!!!!!!!!
Ø

a[kvir a[k sjjn miNs mi[Trmi b[s) j>glmiY) psir Ye rhyi[ hti[.
acink a[k Dik& j[vi[ miNs j>glmiY) n)kL) ri[D upr aiÄyi[. ri[D ri[k) b>d*k tik) uBi[ rh) gyi[.
sjjn : tmir[ S& ji[ea[ C[?
Dik& : zDpY) m&q)yi mir
sjjn : S&??
Dik& : zDp kr nh) ti[ gi[L) mir) deS.
sjjn zDpY) l>D hiYmi le m&q)yi mirvi li³yi[. Yi[D)virmi p&$ Ye gy&.
sjjn : hv[ ??
Dik& : piCi m&q)yi mir.
fr) sjjn zDpY) l>D hiYmi le m&q)yi mirvi li³yi[. Yi[D)virmi p&$ Ye gy&. aiv& ds[kvir Yy& pC) ti[
sjjn ri[vi m>Dyi[.
sjjn :tm[ b)j& j[ kh[Si[ t[ kr)S pN hv[ m&q)yi mirvin& ni kh[ti..hv[ mirimi> tikit nY).
Dik& : ti[ q)k C[..hv[ vi>Fi[ nh). hv[ t& mir) d)kr)n[ mi[Trmi b[siD) Sh[r s&F) le ji.!!!!!

Ø

a[k miNs b)yr birmi> gyi[. t[N[ kiuºTr piCL a[k jih[rit ji[e an[ m[n[jr n[ t[ni (vS[ p&Cy&.
m[n[jr : a[ enim Jtvi tmir[ #iN kim krvi pDS[. ph[li ti[ sim[ birNi pis[ uB[li ph[lvinn[ pCiD)
d[vi[ pDS[. pC) piCLn) gl)mi a[k mi[Ti di>tviLi[ a[k k*tri[ C[ t[ni[ di>t ti[D)n[ livvi[ pDS[. C[Ãl[ uprni
miL[ a[k vZ¹F an[ g>Fir) A#i) C[ t[n[ ci[dv) pDS[ ti[ tmn[ enim mLS[.
miNs ph[lvin pis[ gyi[ an[ ph[lvinn& ¹yin c&kv) t[n[ bi[Tl mir) b[Bin kr) d)Fi[.pC) di[D)n[ piCLn)
gl)mi> gyi[. Ryi>Y) k*trini Bsvini[ avij s>BLivi li³yi[. Yi[D)vir pC) miNs prs[v[ r[bz[b fiT[l kpD[
a>dr aiÄyi[ an[ m[n[jrn[ p&Cy& :kyi> C[ mi[Ti di>tviL) A#i) ?

Ø

si[nil) v[k[Sn giLvi gi[vin) a[k hi[T[lmi phi[c).t[n[ tDkimi s&vin& K&bj gmt& a[Tl[ t[ ri[j b\i p[ºT)
ph[r) hi[Tln) agiS) pr je n[ u>F) s&e jt). Yi[Di (dvs t[N[ ji[y& k[ t[ni (sviy b)j& ki[e Ryi> aivt& n
ht&. a[Tl[ a[k (dvs t[ siv nig) Yen[ u>F) s&e ge. acink t[n[ ki[ek di[D)n[ aivt& hi[y t[vi[ avij
s>BLiyi[.t[N[ bij&mi pD[l T&vil ai[Q) l)Fi[. Yi[D)virmi hi[T[l m[n[jr hi>fti[ hi>fti[ Ryi> aiÄyi[ an[ bi[Ãyi[ :
m[Dm, tm[ ri[jn) j[m kpDi ph[r) tDkimi s&vi[ ti[ si$.
si[nil) : pN ah) agiS)mi ti[ b)j& ki[e aivt& nY) an[ m[ miri Sr)r pr T&vil ti[ ai[Q[li[ C[ j.
m[n[jr : bribr C[ pN tm[ n)c[ ki>e piYy&< nY). tm[ jyi> s&ti Ci[ t[ Ct kicn) bn[l) C[ an[ n)c[ Dien)>g
$m C[.!!!!!!!!!!!!

Ø

mgn ¼l[nmi> m&sifr) krti[ hti[. acink t[n[ s>Dis lig) pN Ti[yl[T Kil) n ht&. a[rhi[AT[s[ t[n[ l[D)z
Ti[yl[Tmi jvi khy&. mgn a>dr je b[qi[ ti[ t[N[ Ryi> 3-4 Av)ci[ ji[e. a[k Av)c dib) ti[ n)c[Y) grm piN)
aiÄy& an[ t[n) gi>D Fi[vie ge.b)J Av)c dib) ti[ n)c[Y) grm hvi aiv) an[ t[n) gi>D s&kie ge. #i)J
Av)c dib) ti[ n)c[Y) a[k pf aiÄy& an[ t[n) gi>D upr pivDr lig) gyi[. mgnn[ bh& mji aiv) ge. t[N[
ci[Y) Av)c dib) an[...
mgn Binmi aiÄyi[ an[ ai>Ki[ Ki[l) ti[ t[ hi[Ap)Tlmi hti[. Ryi> a[k ns< uB) ht).
mgn ns<n[ : m[ ci[Y) Av)c dib) Ryi s&F)n& ti[ mn[ yid C[ pC) S& Yy& ht&?
ns< : ki>e nh)..a[ ci[Y) Av)c A#i)ai[ni ji>Ti kipvini ai[Ti[m[T)k mS)nn) ht).!!!kpie gy&.

Ø

l)li t[ni p\[m) siY[ b[D$mmi ht). acink t[ni[ p(t bhirY) aiÄyi[. jÃd) jÃd) l)lia[ t[ni p\[m)n[ aiKi
Sr)r[ t[l ci[pDy& an[ pC) pivDr Ci>T) b[D$mni a[k K&Nimi uBi[ riK) d)Fi[. t[ni p(ta[ p&Cy& : l)li ai
S& C[?
l)li : p&tL& C[. mir) bh[npN) r[Ki t[ni b[D$m miT[ liv[l). mn[ gÀy& a[Tl[ h& pN t[v& liv).
12

p(ta[ ki>e khy& nh) an[ s&ti Ryi s&F) ki>e p&Cy& pN nh). ri#i[ 2 vig[ uq) l)lini[ p(t rsi[Dimi gyi[.
RyiY) s[ºDv)c an[ d*Fni[ ³lis liv) p*tLi gyi[ an[ khy& :l[ kiek Kie l[.. h& r[Kini Gr[ p*tL& bn) aiKi[
(dvs uBi[ hti[ pN mn[ ti[ kiea[ piN)n& pN nhi[t& p&Cy&.!!!!!
Ø

Jvnni> k[Tlik sRyi[...
1. si>p ai]r c&t jhi> B) m)l[ mir di[
2. pin) ai]r l>D apni riAti K&d Q&>Q l[t[ h]
3. b)v) ai]r giD) d&sri[ki[ di[g[ ti[ ci[dkr rK d[>g[
4. c&t ai]r di$ kB) j&q[ nh) hi[t[
5. c&t ai]r B*t (kAmtvili[ki[ h) d[Kn[ki[ m)lt[ h]
6. k*t[ki[ m*tn[ k[ l)y[ ai]r lDk)ki[ c&dn[ k[ l)y[ Ti>g uqin) h) pDt) h]
7. li[h[ pr hYi[Di ai]r c&t pr li[Di tB) miri[ jb grm hi[
8. lDk) ai]r ai[D)ai[ k[s[Tki[ di[ni[ sieD s[ bjini cih)y[
9. l>D ai]r Gm>D di[ni[ ki[ kib& m[ rKn[ m[ h) Blie h]
10. m&s)bt ai]r l>D kB) B) KD[ hi[ skt[ h]
11. ne c&t ki mji ni] (dn tk
12. Bjn Bi[jn ai]r ci[dn hm[Si a[ki>t m[ krn[ cih)y[
13. c&t ai]r b&T ki[ Jtni G)si[g[ utn) h) cmk aiy[g)
14. lDie ai]r c&die m[ sb jiyz h]
15. lDk) k)tn) B) l>b) hi[ m&t[g) b[qk[

Ø

a[kvir a[k l)l) an[ mgn hi[Ap)Tlmi B[gi Yyi.b>n[a[ a[kb)jin[ Ryi> aivvin& kirN p&Cy&.
l)l) : h& rktdin krvi aiv) C&. mn[ t[ni 100 $p)yi mLS[. tm[?
mgn : h& v)y<din krvi aiÄyi[ C&. mn[ t[ni 500 $p)yi mLS[.
Yi[Di (dvs pC) fr) b>n[ hi[Ap)Tlmi B[gi Yyi a[Tl[ mgn[ l)l)n[ p&Cy& : rktdin krvi aiÄyi Ci[?
l)l) a[ mi[Q& b>F riK) miY& hliv) ni piD)..uuuuuu !!!!!!!!

Ø

siekl clivvimi> an[ A#i)n[ ci[dvimi> S&> tfivt C[?
jvib : siekl clivt) vKt[ gi>D AY)r rh[ C[ an[ pg hil[ C[ jyir[ ci[dt) vKt[ pg AY)r rh[ C[ an[ gi>D
hl[ C[.

Ø

giyn[ki[li[JAT S&> C[?
jvib : a[k m&K< Äy(kt C[... j[ c&tmi> aiK) d&(nyin[ mji pD[ C[ Ryi> t[ p\i[¾l[m Si[¹yi kr[ C[.

Ø

a[kvir a[k klbmi> c>pi an[ cm[l) B*lY) j[ºTs Ti[yl[Tmi> G&s) gyi. Ryi> a[k p&$P p[Sib krti[ hti[ t[ni[
l>D ji[yi[.mi[Q& n d[Kiy&.
c>pi : h& g[r>T)Y) kh& C& k[ ai p&$P miri[ p(t nY).
cm[l) : h& g[r>T)Y) kh& C& k[ ai p&$P ai klbni[ s¿y j nY).!!!!!!!

Ø

a[k l[D)z airpir ji[e Skiy t[vi kicni biY$mmi> nhit) ht). srdirJ birNini k) hi[lmi>Y) t[n[ ji[ti
hti.!!!!!!!!!!

Ø

a[k Bie d&kinmi> ki[ºDi[m l[vi gyi. s[Ãsgl[< t[n[ p&Cy& : S& h& mip l[vi miT[ tmiri[ l>D hiYmi lu? Biea[
hi piD) a[Tl[. s[Ãsgl< l>D hiYmi le t[ni siY)n[ bi[l) : m)D)ym siez aipi[...a[k m)n)T mi[T) siez
aipi[...ar[ B[Nci[d jÃd) n[pk)n aipi[.!!!!!!!

Ø

A#i) ni d&F ni fiydi –
1. grm krv& pDt& nY).
13

2.
3.
4.
5.

(bliD) p) jt) nY).
aikP<k p[(k>gmi mL[ C[.
bF) umrn) Äy(ktn[ p)v& gm[ C[.
a[k p[k siY[ a[k p[k f\) mL[ C[.

Ø

AT[^s {tNiv} an[ T[ºSn vµc[ S&> tfivt C[?
ji[ tmir) pRn) p\[gnºT Yiy ti[ AT[^s an[ ji[ tmir) p\[(mki p\[gnºT Yiy ti[ T[ºSn.!!!!!!!!!

Ø

a[k miNs r[ATi[rºTmi> gyi[. Ryi> l[D) v[eTr ai[D<r l[vi aiv). miNs[ d*F ni[ ai[D<r ai¼yi[ a[Tl[ trt l[D)a[
pi[tin) b\i Ki[l) bi[bl& miNsni mi[Qimi> aip) d)F&. miNs[ (vciy&< : h[ Bgvin si$ Yy& m[ piN) ni mi³y&
n(htr..!!!!!!!!!

Ø

lDk) : t&m m&j[ Av)m)>g S)Kit[ vkt m[r) c&tm[ u>gl) ky&> Dilt[ hi[??
eºAT^kTr : vi[ esl)y[ k) hi[l s[ pin) gyi ti[ D&b jiai[g).!!!!!

Ø

a[k srdirJ siekl clivti hti. t[N[ siekl a[k Ci[kr) siY[ BTkiD).
Ci[kr) : G>T) nh) mir skti kyi??
srdir : p*r) siekl ti[ mir d) ab G>T) alg s[ mi$ kyi??

Ø

a[kvir p(ta[ Gr[ aiv)n[ t[n) pRn)n[ khy& : aij ti[ mn[ nv) s[k\[Tr) mL). t[N[ lil klrn) b\i ph[r) ht).
pN ai kie mi[T) vit nY). pRn)n[ g&Asi[ aiÄyi[ pN kie ni bi[l).
b)ji (dvs[ fr) p(t : aij ti[ mir) s[k\[Tr)a[ ji>g)yi[ pN lil ph[yi[< hti[ pN ai kie mi[T) vit nY).
pRn)n[ g&Asi[ aiÄyi[ pN kie ni bi[l).
#i)ji (dvs[ p(ta[ pRn)n[ p&Cy& : aij[ tiri[ (dvs k[vi[ gyi[?
pRn) : aij[ ti[ mn[ nvi bi[s mÇyi. t[ni[ l>D tmiri krti b[ ec mi[Ti[ C[ pN ai kie mi[T) vit ni
kh[viy.!!!!!!

Ø

viti< r[ viti< , BiBi[ div mirti , cÏ) utrivti , Ci[krivn[ ci[divti , a[k Ci[kri[ ci[diNi[ , gi>D pis[ GviNi[ ,
gi>D fiT) aiD) , Ci[kria[ riD piD) , arrr fiD)..!!!!!!

Ø

ki[l[j s[ n)klt[ h) k)tib s)n[ s[ dbi l[t) hi[ , hm kyi mr gy[ h] ji[ K&d h) dbi l[t) hi[!!

Ø

U>c) m[D)ni u>ci mi[l , ji>g)yi[ utir)n[ p)ki[ Ki[l , bi[bli tiri Di[lm Di[l , S)qi tiri zi[lm zi[l , gi>D C[
nin) bKi[l , l>D pri[v& pi[lm pi[l..!!!!!

Ø

ki[l[jmi> a[k Ci[kr)ni Jºsn) c[n K&l) ht) t[ jie a[k Ci[kri a[ khy& : m)s tmiri tijmh[lni[ drviji[
K&li[ C[. b>F kri[. amiri[ k&t&b (mnir hlvi lig[ C[.!!!!

Ø

Jºsmi bh& jiDi ligi[ Ci[ , AkT<mi bh& siri ligi[ Ci[ , D^[smi bh& sidi ligi[ Ci[ , siD)mi kie d)vs ji[yi
nY) , hJ k&viri ligi[ Ci[??

Ø

b\i mi> bh& siri ligi[ Ci[ , >p[ºT)mi> bh& ¼yiri ligi[ Ci[ , nigip&gi ti[ ki[e d) ji[yi nY) , hJ tm[ Srmiti
ligi[ Ci[..!!!!!!!!

Ø

jmvin& t]yir C[..aijn& m[n& ..nrm c&tni[ c[vDi[ , aiKi l>Dni BJyi , t&T[li S)qini[ S)ri[ , s&k) Bi[sn&
Sik..

Ø

(k\k[Tni h&k an[ b\i ni h&k vµc[ S&> tfivt C[?
jvib : (k\k[Tni[ h&k dDin[ myi<din) bhir mi[kl[ C[ an[ b\i ni[ h&k dDin[ myi<dimi riK[ C[.!!!!!!!

Ø

(hri[en si[nil) b[ºÙ[ an[ (Svs[ni p\m&K bil qikr[ vµc[ni[ viti<lip...
14

bil qikr[ : si[nil) b[ºD r[..
si[nil) vi>k) vL)n[ : bil qi[k r[ !!!!!!
Ø

vi[ B) kyi d)n Y[ jb hm hs)ni[ s[ gl[ m)li krt[ Y[ , y[ un d)ni[ k) bit h] jb hm di[ silk[ h&ai krt[
Y[.!!!!!!!!!

Ø

kB) k) hi[g) s&rj n[ ci>d s[ m&hi[¾bt , tB) ti[ ci>d m[ B) dig h] , m&mk)n h] k) ci>d s[ h&e hi[g) b[vfie ,
tB) ti[ s&rj m[ aig h].!!!!!!!!

Ø

a[k srdirJ Ci[kr)n[ mi[Trmi> ci[dti hti. a[k pi[l)sm[n[ p&Cy& : S& kri[ Ci[?
srdir : Ci[kr) ci[d& C&.
pi[l)s : si$.. pC) miri[ viri[ ,
srdir : pN mn[ pi[l)sn[ ci[dvini[ an&Bv nY).!!!!

Ø

hm di[At h] m&limy , hmir) di[At) h] aTl , ji[ kr[g) sbki kÃyiN , hmir) a[k h) cih mmti , ji[
K)liy[g) sbki[ rbD) , ti[ kh di[ y& air miy si[(nyi..!!!!!!!

Ø

d&(nyim[> b[vfiai[ k) km) nh) , ab s&rj ki[ h) d[Ki[ , ugti h] uPi k[ siY , di[phr ki[ (krn k[ siY , ai]r
Qlti h] s>¹yi k[ siY..!!!!!!

Ø

y&(nv<(sT) n) a[kzim = d(ryi j[Tli[ s)l[bs , nd) j[Tl& eÀpi[T<ºT , Di[l j[Tl& p&C[ , Dbli j[Tl& aivD[ ,
an[ T)pi j[Tli mik< aip[ , ki[N smjiv[ bipin[ k[ a[T)k[T) k[m aiv) ??

Ø

a[kvir gi>Din) hi[Ap)Tlmi Di[kTr ai>Ti[ mirvi n)kÇyi. t[N[ ji[y& ti[ ajy ninkD& p]D& le aimt[m di[Dti[
hti[.Di[kTr[ p&Cy& : S& krS?
ajy : h& mi[Tr len[ m&>be jiv C&. Yi[D)vir pC) Di[kTr[ (vjy n[ ji[yi[. t[ pYir)mi nigi[ Ye m&q)yi mirti[
hti[.Di[kTr[ p&Cy& : S& krS?
(vjy : ajy mi[Tr len[ m&>be gyi[ C[ a[Tl[ h& t[n) viefn[ ci[d& C&. !!!!!!!!!

Ø

a[kvir srdirJ m[Limi frvi gyi. a[k ATi[l upr bi[D< mir[l& ht& k[ 500 $p)yimi s[ksni[ ani[Ki[ ain>d
m[Lvi[. srdirJ 500 c&kv) a>dr gyi ti[ a>dr fkt a[k bkr) j ht).srdir[ (vciy&< k[ 500 ti[ vs&l krvi
j pDS[ a[Tl[ t[N[ bkr)n[ pkD) ci[d) l)F). bhir n)kL) aigL gyi ti[ bij&ni ATi[l upr bi[D< mir[l& ht& k[
1000 $p)yimi nvi[ K[l ji[vi mLS[. T)k)T le srdir a>dr gyi[ ti[ b)ji pN GNi miNsi[ b[qi hti.
srdir pN b[s) gyi[. sim[ kicn) (dvil ht). Yi[D)vir pC) kicn) (dvil n) piCL a[k Ci[kria[ b)ji
Ci[krin) gi>D mirvin& S$ ky&<. srdir[ bij&mi b[q[l miNsn[ khy& : ar[ ai ti[ bh& mji aiv[ t[v& C[. bij&mi
b[q[l miNs[ jvib ai¼yi[ : ai ti[ kie nY). Yi[D)vir ph[li aivt ti[ a[k srdir bkr)n[ ci[dti[ hti[ t[ ji[vi
mLt.!!!!!!!

Ø

a[k miNs[ Di[kTr pis[ jen[ khy& : Di[kTr mn[ kikDi Yyi C[. Di[kTr kh[ liv mn[ c[k krvi d[. Di[kTr[ miNsni
mi[Qimi gLi s&F) hiY niK) p&Cy& : ah)? miNs kh[ : ni hJ n)c[. Di[kTr[ aiKi[ hiY a>dr niK) p&Cy& :
ah)? miNs : hi a[j. Di[kTr kh[ : B[Nci[d a[m kh[ n[ hrs Yyi C[.!!!!!!

Ø

a[kvir miNs[ Di[kTrn[ fi[n kr) p&Cy& : Di[kTr.. m[ (vyig\i n) gi[L) Kie l)F) C[ an[ mir) pRn) Gr[ nY). S&
krv& ? Di[kTr : kiek krv& ti[ pDS[. a[m kri[ tm[ tmir) kimviL)n[ ci[d) Ãyi[. miNs : pN kimviL)n[ ci[dvimi
mir[ gi[L)n) j$r nY) pDt).!!!!!

Ø

a[k S[qn& vjn K&b vF) gy& ht&.t[N[ Cipimi a[k zDpY) vjn GTiDvin) jih[rit vi>c). S[q jih[ritni AYL[
gyi a[Tl[ Ryi a[k s&>dr y&vt)a[ t[n& Avigt ky&< an[ khy& k[ 1000 BrviY) t[ai[ 2 d)vsmi j t[n& 15
k)li[ vjn GTiD) aipS[. S[q[ p]si Byi< a[Tl[ Ci[kr)a[ t[n[ a>drni $mmi je kpDi kiQvin& khy&. S[q[ a>dr
je kpDi kiQyi Ryi> t[ y&vt) a>dr aiv)n[ nig) Ye an[ S[qn[ khy& : ji[ tm[ mn[ a[k klikn) a>dr pkD)
l[Si[ ti[ h& tmn[ ci[dvi deS. S[q bh& di[Dyi pN y&vt)n[ pkD) n Skyi. klik pC) bhir aiv)n[ vjn ky&< ti[
15

Kr[Kr 5 k)li[ vjn ai[C& Ye gy& ht&. b)ji d)vs[ fr) S[q aiÄyi an[ a>drni $mmi je kpDi kiQ) t]yir
Ye gyi. t[N[ mnmi nÊ) ky&< k[ aij[ ti[ Ci[kr)n[ pkD)n[ ci[dv) j C[. Yi[D)vir pC) birN& K&Ãy& an[ a[k
rixs j[vi[ d[Kiti[ gi[r)li[ a>dr aiÄyi[. t[ni gLimi a[k piT)y& lTkt& ht& j[mi l²y& ht& : ji[ tm[ ai
gi[r)lini hiYmi aiv) gyi ti[ t[ tmir) gi>D mirS[.!! a[k klik pC) S[q prs[v[ r[bz[b bhir aiÄyi an[
vjn ky&< ti[ 10 k)li[ ai[C&. !!!!!!!
Ø

F)$ fi[nmi : h[li[ an)l h& F)$ bi[l& C&.
an)l : tir) min[ ci[d[ F)$ S& kim bi[l[ C[ ji[rY) bi[l n[..!!!!!!!!

Ø

spni mi aiv[ C[ , pr) j[v) lig[ C[ , vir[ vir[ aiv[ C[ , sil) nvr)n) lig[ C[.!!!!!

Ø

a[k srdir[ b)jin[ khy& : yir t& bir) birNi b>F kr)n[ tir) vief n[ ci[dj[. kil[ h& n)kLi[ ti[ bhirY) bF&
d[Kit& ht&.
b)ji[ srdir (vcir kr)n[ : pN yir kil[ ti[ h& Gr[ j nhi[ti[.!!!!!!

Ø

TiTi :- a>biN) t[r) gi>D mirn) h] ,
a>biN) :-ai[.k[ 40 p]si pr m)n)T lg[gi ,
TiTi :- ab[ sil[ enkm)>g ti[ f\) h].!!!!!!!!!!

Ø

s[k\[Tr) :- bi[s tm[ hn&mincil)si an[ ki[ºDi[m b>n[ siY[ k[m riKi[ Ci[?
bi[s :- B*t an[ c*tni[ Bri[si[ nh)>.gm[ Ryir[ gm[ Ryi> mL) jiy.!!!!!!!!!!

Ø

FZtriOT^ :-gi>Fir) tiri kirN[ h& 100 p*#ii[ni[ bip bºyi[.
gi>Fir) :-Avim) ai bF& tmiri a>F hi[vini kirN[ j Sky bºy&.!!!!!!!!

Ø

nv) aiv) rh[l) g&jrit) (fÃmi[ni nimi[ :1.
2.
3.
4.

b\i mi> bi[l smiti nY).
S)qi v[riNi ci[kmi>
c&t tiri vh[ti piN)
l>D GiGrimi> je aiÄyi[ n[ c&t[ mi[Q& mir) aiÄyi[.

Ø

a[k T).v) c[nlni eºTrÄy&mi> s>cilk[ (hri[en (bpiSi bis&n[ svil p&Cyi[ : svirmi> uq)n[ tm[ ph[l& kim ky&
kri[ Ci[?
(bpiSi bis& : uq)n[ ph[li ti[ h& miri Gr[ jiv C&>.!!!!!!!!!!!

Ø

9 vrsn) nink) , 10 a[[ Di[Di f&T[ , 11 a[[ l)>b& , 12 a[[ zi>Ti ug[ , 13 a[[ ph[r[ b\i , 14 a[[ c)ri[ , 15 a[
ji>g)yi[ B)ni[ , 16 a[[ k&li mi[Ti , 17 a[[ p)ki[ an[ 18 a[[ z)>ki[ Bie z)>ki[...!!!!!!!!!

Ø

T&Yp[AT an[ bi[bli vµc[ S&> sminti C[?
jvib :- Ki[li[..dbiai[..m&h m[ Dili[ ai]r f\[S hi[ jiai[.!!!!!!!

Ø

srdir[ pi[tin) p\[gnºT vief n[ a[s.a[m.a[s kyi[<. Yi[D)vir pC) t[ nicvi li³yi[. kirNk[ t[ni mi[biel pr
r)pi[T< aiÄyi[ hti[...D)l)vD<.!!!!!!!!!

Ø

m]n[ p&Ci ci>d s[ k[ d[Ki h[ kh)> m[r[ yir si hs)> , ci>dn[ khi : (dmig mt Ki...etn) upr s[ kyi t>b&ri
d)K[gi.!!!!!!!

Ø

Ci[kri[ t[ni mi-bip n[ ci[dti ji[e gyi[. t[N[ p&Cy& : p¼pi S& kri[ Ci[?
p¼pi : tir) mi n[ p[Ti[^l B$ C&.
Ci[kri[ : p¼pi mi n) a[vr[j c[k kri[...hmNi> bij&viLi a>kl Ti>k) f&l kr) gyi hti.!!
16

Ø

b>F ai>Ki[ a[ bF& ji[v& pD[ C[ , a[kpN ai>s& vgr ri[v& pD[ C[ , aij ti[ Jvnn) k$Nti C[ k[ , m&q)yi miyi<
pC) TT&D& jit[ j Fi[v& pD[ C[.!!!!!!

Ø

mgn[ t[n) s[k\[Tr) n[ k&trin) ATielY) ci[d).Gr[ gyi[ a[Tl[ pRn)a[ p&Cy& : aij[ bh& Yikyi ligi[ Ci[? mgn :
hi aij ti[ ai[f)smi> k&trin) j[m kim ky&<.!!!!!!!

Ø

Uhhhh an[ aihhhhh vµc[ S& frk C[ ? fkt 3 e>cni[ !!!!!!

Ø

pRn) : jyir[ tm[ d[S) p) n[ aivi[ Ci[ Ryir[ mn[ 'piri[" khi[ Ci[, jyir[ e>³l)S p) n[ aivi[ Ci[ Ryir[ 'Di(l‡g"
khi[ Ci[. aij[ S& p) n[ aiÄyi Ci[ k[ mn[ c&D[l khi[ Ci[ ?
p(t : aij[ m[ p)Fi[ j nY).!!!!!!!

Ø

A#i)ai[ pi[tini hi[q pr lil l)pAT)k Si miT[ lgiD[ C[ ? c[tvN) miT[ k[ ai Ki[T& kiN& C[.!!!!!

Ø

GN) bF) Ci[kr)ai[ Av)m)>g p&lmi> nhivi pD). acink bF& piN) s&kie gy&. p*Ci[ k[m ?? kirN k[ t[ bF) a[
(vApr n[pk)n ph[y&< ht&.
''yh) h] asl) (vApr ki kmil , g)l[pn k) ki[e (Skiyt nh)>"".!!!!!!!!!!

Ø

mi>gti h&> ti[ d[t) nh) hi[ {jvib m[r) bit ki} ,
d[t) hi[ ti[ KDi hi[ jiti h] {ri[m ri[m zzbit ki} ,
ky&> bi[lt) hi[ k[ F)r[ s[ Dili[ {bili[ m[ f&l g&libki}.!!!!!!

Ø

vih r[ gi>F) kyi cl) t[r) ai>F) , aiyi Yi l>gi[Tm[ ai]r G&s gyi 500 k) ni[Tm[..!!!!!

Ø

rim n[ Fn&P ti[Di s)ti di]D k[ aiy) , (ksn n[ bi>s&r) bjie ai]r riFi cl) aiy) , ai]r hmn[ (sf< s)T)
bjie , sil) bip ki[ l[k[ ai gy).!!!!!!

Ø

Cgn : yir Ci[kr)ai[ p[Sib kr[ Ryir[ s)T) S& kim vig[ C[?
mgn : Bgvin[ t[n[ aipN) j[m 8 e>cn& siel[ºsr nY) ai¼y& n[ a[Tl[..!!!!!!!

Ø

a[k 'hc" kATmr ni l³n Yyi. nv m(hni pC) t[n) pRn)a[ ji[Dkin[ jºm ai¼yi[.. a[k Ci[kri[ an[ a[k
k*tri[...hihihihihi..
''jyi> jyi> jSi[ tm[ , ami$ n[Tvk< siY[ rh[S[."" !!!!!!!!

Ø

Bgvinn[ g&Asi[ k[m aiv[ C[?? jyir[ pN ki[e Ci[kr)ni[ bLiRkir Yiy C[ , Ci[kr)n) mi kh[ C[ : h[ Bgvin, ai
t[ S& ky&<. !!!!!!!!!!

Ø

a[kvir ¼l[n uDyi pC) piyli[T[ pi[tin) k[b)nmi> b[qi b[qi miek mi> bFi p[s[ºjri[n& Avigt ky&< pC) miek
b>F krti B&l) gyi[. t[ pi[tini sh piyli[T siY[ j[ kie vit krti[ hti[ t[ aiKi ¼l[nmi> s>BLit)
ht).acink t[N[ pi[tini sh piyli[Tn[ khy& : yir t& ¼l[n s>BiLj[ h& jrik s>Dis jti[ aiv& an[ pC) p[l)
nv) aiv[l) a[rhi[AT[sn[ pTiv)n[ ci[dvini[ (vcir C[. aiKi ¼l[nmi s>BLit& hi[viY) bFi p[s[ºjr hsvi m>Dyi
an[ nv) a[rhi[AT[s sim[ ji[vi li³yi. nv) a[rhi[AT[s gBrie ge...Srmie ge..t[ miek b>F krvi
piyli[Tn) k[b)n trf Big) pN ki[ekni[ simin pgmi aivti pD) ge.
a[k vZ¹F l[D)a[ t[n[ uB) krti> khy& : ar[ gi>D) utivL krvin) j$r nY). ph[li ti[ t[ s>Dis krvi jivini[
C[.!!!!!!!!!

Ø

a[kvir #iN k*tri pS& dviKinimi> B[gi Yyi.a[kb)jin[ Ryi> aivvin& kirN p&Cy&.
ph[li[ k*tri[ : yir mn[ bF& ciTvin) bh& T[v C[. a[Tl[ mil)k mir) JB kpivvi miT[ ah) le aiÄyi[ C[.
17

b)ji[ k*tri[ : yir mn[ bFin[ krDvin) bh& T[v C[ a[Tl[ miri di>t kQivvi mil)k ah) le aiÄyi[ C[.
#i)ji[ k*tri[ : yir mn[ ci[dvin) bh& T[v C[.gekil[ miri[ mil)k kiek vAt& l[vi vi>ki[ vÇyi[ ti[ ti[ m[ t[n) upr
cD) t[n) gi>D mir) l)F).
b)ji b[y k*tri : arrr.. ti[ ti[ tiri[ mil)k tiri[ l>D kpivvi tn[ ah) liÄyi[ hS[ n[??
#i)ji[ k*tri[ : ni ni...t[ ti[ miri nK kpivvi ah) le aiÄyi[ C[.!!!!!!!
Ø

a[k l[D)z Di[kTr pis[ ge an[ khy& k[ t[ni p(t t[n[ bribr ci[dti nY). Di[kTr[ t[n[ gi[L)ai[n) bi[Tl aip)
an[ khy& k[ ri[j a[k gi[L) tmiri p(tn[ svir[ ki[f) siY[ aipji[.
b)j[ (dvs[ l[D)a[ a[k gi[L) t[ni p(tn[ aip) an[ t[ ri#i[ t[ni p(ta[ t[n[ bribr ci[d). #i)j[ (dvs[ t[N[ t[ni
p(tn[ b[ gi[L) aip) an[ t[ni[ p(t bpi[r[ j ai[f)s[Y) piCi[ aiv) gyi[ an[ rit s&F) ci[d). ci[Y[ (dvs[ l[D)a[
aiK) bi[Tl ki[f)mi niK) p(tn[ p)vDiv) d)F) an[ p(t ai[f)s[ j n gyi[. aiKi[ (dvs ci[dyi j ky&<. Yi[Di
(dvs pC) Di[kTr[ t[ni Gr[ fi[n kyi[< ti[ Ci[kria[ fi[n upiDyi[.
Di[kTr[ p&Cy& : S& kr[ C[ tiri p¼pi - mÀm) ?
Ci[kri[ : mir) mi ci[divti ci[divti j mr) ge...mir) b[nni[ Bi[sDi[ y fiT) gyi[, Ti>ki l)Fi C[...mir) gi>D y
bKi[l j[v) Ye ge... an[ p¼pi aRyir[ bhir ai[sr)mi> bkr)n[ ci[d[ C[.!!!!!!!!!!!

Ø

d[Kn[ m[> (ckn) hi[ , bdn uski (sÃk) hi[ , b\[AT usk) (mÃk) hi[ , ph[n) usn[ (bk)n) hi[ , n)c[ usk[ (cmn)
hi[ , l>bi apni D>Di hi[ , usm[> ji k[ q>Di hi[..!!!!!!!!

Ø

s&higritni> b)ji (dvs[ p(ta[ pRn)n[ p&Cy& : kilni[ an&Bv k[vi[ li³yi[ ?
pRn) bi[l) :5 % Srm , 5 % dd< an[ 90 % y[ c&t mi>g[ mi[r...!!!!!!

Ø

g¾br(s>h : y[ l>D m&j[ d[ d[ qik&rrrrrrrr
qik&r : jivi d[ ci[d)ni l>Dn) mAt) ni hi[y.!!!!!!

Ø

gi[l)yi[ gF[Dini[ , p[l)yi[ piDini[ , Bi[s B[>sn) , li[Di[ liynni[ , TT&D& t[trn& , S)qi sslini , c&t ckl)n) ,
p)ki[ pir[vini[ an[ gi>D ti[ tmir) hi[ Bie...!!!!

Ø

l>Dn) siez p\miN[ Ci[kr)ai[ni p\(tBiv –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9"" --- ai[e mi...d&K[ C[.
7"" --- h>aaa F)m[ F)m[
6"" --- ai bribr C[.
5"" --- vi>Fi[ nh)...hilS[.
4"" --- ji[rY) Fkki miri[.
3"" --- a>dr C[ k[ bhir...Kbr nY) pDt).
2"" --- ci[d)ni... aini krti ai>gL) niK.!!!!!

Ø

klbmi> a[k kri[Dp(tn) njr a[k s&>dr y&vt) pr pD). t[N[ y&vt)n[ khy& : aijn) rit t& mir[ Gr[ s&vi aiv
ti[ h& tn[ hjir $p)yi aip)S.
y&vt)a[ jvib ai¼yi[ : bribr C[ pN ji[ t& mn[ s&vi nh) d[ ti[ h& ds hjir $p)yi leS hi[...!!!!!!!!!

Ø

a[kvir mgn b)ji Sh[rmi> gyi[. bF) hi[T[l Brck ht). kyi>y $m mLt) ni ht). C[vT[ a[k hi[T[lni> m[n[jr[
t[n[ khy& : amir) pis[ a[k b[ b[D viLi[ $m C[. t[mi a[k b[D pr a[k l[D)z s&t) C[. tm[ b)ji b[D pr jen[[
s&e jji[. mgn min) gyi[.
Yi[D)vir pC) mgn di[Dti[ di[Dti[ n)c[ aiÄyi[ an[ m[n[jrn[ khy& k[ t[ l[D)z ti[ mr[l) C[. m[n[jr[ q>DkY) p&Cy& :
tn[ k[v) r)t[ Kbr pD)?? !!!

18

Ø

hi[Tlmi aig lig). BFi di[D)n[ bhir n)kL) j[ avAYimi hti a[j avAYimi Bigvi li³yi. Di[l) a[kdm
nig) Yen[ s&t) ht) t[ pN kpDi ph[yi< vgr j Big). Ryi> a[k sieklviLi[ piCLY) aiÄyi[ an[ t[N[ Di[l)n[
sieklmi aigL b[siD) d)F).
Yi[D)vir pC) Di[l) bi[l) : t& K&b (vc)#i C[. h& a[kdm nig) Yen[ tir) sieklmi b[q) C& ti[ pN tn[ kie
asr nY) Yt).
sieklviLia[ jvib d)Fi[ : t& ti[ miri krti pN vFir[ (vc)#i C[. t[ a[ n ji[y& k[ ai l[D)z siekl C[..d>Di
vgrn)...!!!!!! {l>D upr b[siD) ht)}.

Ø

Di[kTr aivtin) siY[ j dd)<a[ K&S Yti khy& : Di[kTrsih[b, tmir) ns<ni ApS<Y) miri[ tiv b)lk&l utr)
gyi[.
Di[kTr bi[Ãyi : utr) j jiyn[...a[ ApS<ni[ avij mir) k[b)n s&F) s>BLiti[ hti[ a[Tl[ ti[ mir[ ji[vi aivv&
pDy&.!!!!!!

Ø

mgnn) pRn) (pyr ge a[Tl[ mgn t[n) gl<f\[ºDn[ Gr[ liÄyi[ an[ ci[dti[ hti[.acink t[ni[ ni[kr aiÄyi[ an[
bF& ji[e gyi[. mgn[ t[n[ 50 $p)yi ai¼yi an[ khy& : l[ ai 50 $p)yi tir) S[qiN)n[ kie kh[ti[ nh).
ni[kr bi[Ãyi[ : S[q 50 $p)yi bh& ai[Ci kh[viy...S[qiN) ti[ aivi kimni mn[ 100 $p)yi aip[C[.!!!!!

Ø

p(t Gr[ aiv)n[ kh[ : aipN[ ai fl[T tiRkil)k Kil) krvi[ C[. simin p[k kr.
pRn) : k[m ?
p(t : ai[li[ ci[d)ni[ mkinmil)k a[m kh[ C[ k[ a[k n[ bid krti ai (bÃD)>gn) tmim l[D)zn[ t[N[ ci[d) C[.
pRn) (vcir kr)n[ : a[k n[ bid krti ? ti[ ti[ t[ bij&viL) miyi hS[. t[ hmNi j rh[vi aiv) C[ n[...!!!!!

Ø

l(lti : ritni h& ci[divt) ht) Ryir[ acink mn[ miri pl>g n)c[ avij s>BLiyi[. h& ti[ gBrien[ uB) Ye
ge an[ ji[y& ti[ n)c[ a[k miNsni b[ pg d[Kiyi.
s(rti : S& ki[e ci[r hti[ ?
l(lti : ni...miri[ p(t hti[.!!!!!!!!

Ø

mgn : yir...Ci[kr)n) Cit) pr viL Si miT[ nY) ugti> ?
Cgn : t[ ki[e d)vs rmt gmt ni m[din pr Gis ugti ji[y& C[ ?!!!!!!

Ø

pRn) : ji[ ai d&(nyimi A#i)ai[ ni hi[t ti[ tmn[ p[ºT ni bTn ki[N Ti>k) d[t ?
p(t : ji[ ai d&(nyimi A#i)ai[ ni hi[t ti[ p[ºT ph[rvin) j$r j ni pDt.!!!!!

Ø

a[k Ci[kria[ t[n) p\[(mkin[ p\[mp#i l²yi[. t[mi l²y& : (p\y p\iN[ár) ! jyirY) tn[ ji[e C[ mi$ (dl miri
kib&mi j nY). ji[ ai pDi[SNi[ n hi[t ti[ mir) S& dSi Yit ?
p\[(mkia[ jvib l²yi[ : p\iNniY ! a[v) j hilt mir) pN C[. a[ ti[ Bl& Yji[ miri piDi[S)ai[n& bh& siri
miNsi[ C[.mn[ kyir[y tir) Ki[T ligvi d[ti nY).!!!!!!!

Ø

pRn) : tm[ aiTli bFi gBriy[li k[m Ci[ ?
p(t : mn[ a[k Äy(kt trfY) Fmk) p#i mÇyi[ C[. t[mi l²y& C[ k[ ji[ hv[ h& t[n) pRn)n[ ci[dvin& b>F nh) k$
ti[ t[ mn[ mir) niKS[.
pRn) : ti[ tm[ t[n) pRn)n[ ci[dvin& b>F kr) di[.
p(t : pN p#i ki[N[ l²yi[ C[ t[ ti[ mn[ Kbr pDv) ji[ea[n[? kyi> b>F krv& !!!!!!!!

Ø

pRn) : ni[kriN) an[ pRn) mi kie frk hi[y C[ t[n) tmn[ Kbr C[ ?
p(t : hi b>n[ mi (dvs an[ rit ni[ frk hi[y C[.!!!!!!

Ø

a[k sjjnn[ t[n) pRn) ri>D hi[vin) Kbr Ryir[ pD) jyir[ t[N[ ji[y& k[ t[n) bdl) m&>beY) (dÃl) Ye jvi
Cti svirmi a>Firimi d&F aipvi t[ j miNs aivti[ hti[.!!!!!
19

Ø

c>pi : hmNi ti[ mir[ a[Tl) bF) kiLJ l[v) pD[ C[ k[ kyi>k h& gB<vt) ni Ye jiv.
cm[l) : ar[.. tiri p(ta[ ti[ gyi m(hn[ j nsb>F)n& ai[pr[Sn kriÄy& n[ ?
c>pi : hi a[Tl[ j ti[ vFir[ kiLJ l[v) pD[ C[ n[.!!!!!!!!!

Ø

a[k K&bs&rt aiF&(nk Ci[kr) d(ryie yi#ii kr)n[ piC) aiv). t[n) Diyr)mi tir)Kvir l²y& ht&.
15 : aij[ jhijni k[¼Tn[ mn[ D)nr pr bi[liv).
16 : aij[ k[¼Tn[ mn[ aiK) AT)mr d[KiD).
17 : aij[ k[¼Tn[ mir) pis[ ci[dvi d[vin) mi>gN) kr).
18 : aij[ k[¼Tn[ mn[ Fmk) aip) k[ h& t[n[ ci[dvi nh) du ti[ t[ aiK) AT)mr D&biD) d[S[.
19 : aij[ m[ a[k hjir miNsi[ni[ Jv bciv) l)Fi[.!!!!!

Ø

a[kvir mgnn[ aDF) rit[ gLimi> d&Kivi[ Yvi li³yi[. t[ Di[kTrni Gr[ gyi[ an[ F)m[Y) birN& KKDiÄy&.
Yi[D)vir pC) Di[kTrn) s&>dr pRn)a[ birN& Ki[Ãy&.
mgn[ F)m[Y) p&Cy& : Di[kTr sih[b Grmi> C[ ?
Di[kTrn) pRn)a[ pN F)m[Y) khy& : nY)...zDpY) a>dr aiv) jiai[...a[ ti[ svir ph[li nh) aiv[.!!!!!

Ø

pRn) : Dil)<>g, mi$ AkT< a[Tl& T&>k& C[ k[ mn[ b)k lig[ C[ jyir[ h& vi>k) vL)S Ryir[ miri[ ji>g)yi[ bFin[ d[KiS[.
pC) vi>k) vL)n[ pRn) a[ p(tn[ p&Cy& : j&ai[ ti[ ji>g)yi[ d[Kiy C[ ?
p(t ji[en[ kh[ : B[Nci[d...ji>g)yi[ ph[r ti[ d[Kiy n[...aRyir[ ti[ tir) gi>D d[Kiy C[.!!!!!

Ø

p(t : m[> pcis kmiti h&> , siq uDiti h&> , esm[ t[r[ bip ki kyi jiti h] ?
pRn) : t&> siq uDiti h], pcis kmiti h] , ti[ bik) k[ ds k[ l)y[ khi> gi>D mrviti h] ?!!!!!

Ø

ki]n kh[ti h] mi[biel ai]r b)v) alg h] ? di[ni[ ki[ pis rKni pDti h] , di[ni[ ki Kyil rKni pDti h] ai]r
di[ni[ ki[ ritm[> cij< krni pDti h].!!!!!!!!!

Ø

mi : ar[ klm&h)..khi> Y) ritBr ?
b[T) : mi B&ri k[ pis c&dvin[ ge Y).
mi : krmjl)..kr aie ni apni m&>h kili ?
b[T) : ti[ kyi h&ai...sf< a[ks[l h] ni..!!!!!!!

Ø

milk)n : t& ti[ sir[ kim m[ b[kir h].
ni[krin) : pr (bAtr m[ ti[ aips[ aµC) h&> .
milk)n : t&j[ a[si sihbn[ khi ?
ni[krin) : nh)>...D^ievr bi[l rhi Yi.!!!!!

Ø

F)r[ s[ qi[ki[ Bie , mh>gie ki zmini h] , 6 e>c ki l>D , sir) J>dg) clini h].!!!!!!!!

Ø

a[kvir a[k p(t t[n) pRn) n[ s&vivD krvi dviKinimi> le gyi[. Ryi>ni Di[kTr[ t[n[ khy& k[ t[n) pis[ a[k a[v&
mS)n C[ j[niY) s&vivDni[ d&Kivi[ aivnir biLkni (pti n[ Yiy, mitin[ nh).
p(t pi[tin) pRn)n[ K&b j p\[m krti[ hti[ a[Tl[ t[N[ Di[kTrn[ t[m krvin& khy&.
Di[kTr : hv[ h& mS)n cil& k$ C&. 50 Tki tkl)f tmn[ aip& C&.tmn[ vFir[ d&Kivi[ Yiy ti[ mn[ kh[ji[.
Yi[D)vir pC) Di[kTr[ p(tn[ p&Cy& pN p(ta[ khy& k[ t[n[ ki>e tkl)f nY). a[Tl[ Di[kTr[ 100 Tki tkl)f p(tn[
Yiy t[ r)t[ mS)n s[T kr) d)F&. pN p(tn[ ti[ kie tkl)f n Ye.
Yi[D)vir pC) pRn)a[ biLkn[ ki[epN jitn) tkl)f vgr jºm ai¼yi[.
dviKinimi>Y) rji le p(t t[n) pRn) an[ biLkn[ len[ G[r gyi[ ti[ ai[sr)mi> Tpil) mr[li[ pDyi[ hti[.!!!!!

20

Ø

a[k miNs ni]kidLmi> s](nk tr)k[ Brt) Yyi[. jhij upr je t[ k[¼tnn[ mÇyi[ an[ p&Cy& : mn[ ci[dvin& mn
Yiy ti[ mir[ S&> krv&?
k[¼Tn : ah)> bh& srs ÄyvAYi C[.cil tn[ btiv&.
k[¼Tn t[n[ jhijni tL)y[ a[k B>Dk)yimi le gyi[. Ryi> a[k b[rl pDy& ht&. b[rlmi> a[k kiN& ht& j[mi gi>D
j[v& ki>ek d[Kit& ht&. k[¼Tn[ t[n[ khy& k[ m>D qi[kvi...s](nk ti[ t[mi l>D Briv) m>Dyi[ qi[kvi.bh& mji aiv).
s](nk : vih k[¼Tn...ai ti[ ri[j aivvin& mn Yiy t[v& C[.
k[¼Tn : kie vi>Fi[ nh).a[k g&$vir s)viy gm[ Ryir[ aivvin) C&T.
s](nk : g&$vir[ k[m nh)? k[¼Tn : g&$vir[ b[rlmi> rh[vini[ viri[ tiri[..!!!!!!!!!!

Ø

a[k miNsn) pRn)n[ a[v) T[v ht) k[ t[ miNs pRn)n[ ci[dvin) t]yir) kr[ a[Tl[ pRn) miY& d&K[ C[ t[m kh)n[
s&e jiy. a[k (dvs b>n[ p\iN)bigmi> frvi gyi. frti frti a[k mi[Ti gi[r)lini> pi>jri sim[ phi[µyi. GNi
(dvs pC) ki[e A#i)n[ ji[e gi[r)li[ riJ Ye gyi[ an[ pi>jrimi nicvi
li³yi[.
p(t : ji[ t& ti$ T)ST< kiQ) bi[bli d[KiD)S ti[ (bciri[ gi[r)li[ vF& riJ YiS[.
pRn)a[ uprni kpDi kiQ) ni²yi. t[ ji[e gi[r)li[ ut[Jt Ye gyi[ an[ pi>jrimi aim t[m di[Dvi li³yi[.
p(t : ji[ t& ti$ Jºs pN kiQ) niK) tir) c&t d[KiD ti[ (bciri[ gi[r)li[ hJ vFir[ riJ YS[. PRn)n[ kie
smjiy& nh) pN t[N[ Jºs kiQ) ni²y&. siv nig) Ye ge. t[ ji[en[ gi[r)lini[ l>D uBi[ Ye gyi[ an[ t[
m&q)yi mirvi li³yi[.
acink p(ta[ pi>jrini[ drviji[ Ki[l) pRn)n[ FÊi[ mir) pi>jrimi niK) d)F) an[ drviji[ b>F kr) d)Fi[.
'ri>Dn)...hv[ gi[r)lin[ kh[ k[ miY& d&K[ C[."!!!!!!

Ø

#iN y&vini[ j>glmi> B&li pD) gyi. bFin[ bh& B&K lig) a[Tl[ Kivin& Si[Fvi n)kÇyi. frti frti t[ a[k
mkin aigL aiÄyi an[ drviji[ KKDiÄyi[. Yi[D)vir[ a[k g>Fir) y&vt)a[ birN& Ki[Ãy&. y&vini[a[ Kivin& mi>³y&
a[Tl[ y&vt) a[ Srt m&k) k[ j[ mn[ ci[dS[ t[n[ h& Kivin& aip)S. ph[li[ y&vin : aiv) g>Fir) y&vt)n[ ci[dvi
krti h& B&²yi[ rh)S.
b)ji[ y&vin ci[dvi t]yir Yyi[ an[ a>dr gyi[. $mmi> bir) pis[ mkieni[ Qgli[ hti[ Ryi> je uBi[
rhyi[.Yi[D)virmi y&vt) aiv) an[ khy& : cil m>D ci[dvi..
y&vin : a[k Srt[ ci[d&...mn[ ti$ mi[Q& gmt& nY) a[Tl[ t& vi>k) vL ti[ ci[d&.
y&vt) ci[divvi vi>k) vL) a[Tl[ y&vin[ a[k mkieni[ Di[Di[ upiD) t[n) Bi[smi Briv) m>Dyi[ hlivvi. Yi[D)vir
pC) t[ Di[Di[ bir)miY) bhir f[>k) b)ji[ Di[Di[ l)Fi[ an[ Bi[smi Briv) m>Dyi[ hlivvi. Y&vt)n[ mji aiv) a[Tl[
t[N[ t[n[ Kivin& ai¼y& an[ bhir aiv) b)ji b>n[ y&vini[n[ p&Cy& : tmiri[ S& (vcir C[?
b>n[ y&vin : amiri[ kie (vcir nY). Yi[D)vir ph[li GrmiY) ki[ea[ miKN lgiD[li b[ Di[Di bhir f[kyi. am[
t[ Kie l)Fi.!!!!!!

Ø

a[k Ci[kri[ Di[kTr pis[ gyi[ an[ a[kdm pivrf&l dvi mi>g). Di[kTr[ a[kdm pivrf&l dvi mi>gvin& kirN p&Cy&.
Ci[kri[ : aij[ mir) pis[ a[ksiY[ b[ Ci[kr) ci[divvi aivvin) C[.
Di[kTr[ t[n[ a[kdm pivrf&l gi[L) aip). b)ji d)vs[ Ci[kri[ piCi[ Di[kTr pis[ aiÄyi[ an[ p[enk)lr mi>g).
Di[kTr : k[m Bie ci[d) ci[d)n[ tiri[ l>D d&K[ C[?
Ci[kri[ : ni...ki>D& d&K[ C[...Ci[kr)ai[ aiv) j nh)>.!!!!!!!

Ø

a[k Ci[kri[ di[Dti[ hi[Tlmi> aiÄyi[ an[ hi[T[lmil)k pis[ piN) ai¼y& a[Tl[ a[kVis[ p) gyi[. hi[Tlmil)k : ar[
tn[ ti[ bh& trs lig) C[ k[m?
Ci[kri[ : mir) j³yia[ ki[e b)j& hi[y ti[ t[n) pN aiv) j hilt Yiy. mir) giD)mi> a[k l[D)z C[ t[n[ gm[
t[Tl) ci[di[ ti[ pN s>ti[P Yti[ j nY).
hi[T[lmil)k : tir) giD) kyi> C[?
Ci[kri[ : sim[ a>Firimi> uB) C[.
hi[T[lmil)k : t& piN) p), h& jti[ aiv&.
hi[T[lmil)k Ci[krin) giD) pis[ gyi[.Ryi> a[kdm a>Fi$ ht&. t[ a>dr jen[ a[k l[D)z s&t) ht) t[n[ ci[dvi
m>Dyi[. acink t[mn) upr b[Tr)ni[ p\kiS pDyi[,ji[y& ti[ bhir a[k pi[l)s uBi[ hti[.
pi[l)s : S&> kri[ Ci[?
hi[T[lmil)k : h& mir) pRn)n[ ci[d& C&.
pi[l)s : ai[h...mif krji[ mn[ Kbr nhi[t) k[ tmir) siY[ C[ t[ l[D)z tmir) pRn) C[.
hi[T[lmil)k : Kbr ti[ mn[ pN nhi[t). ai ti[ tm[ p\kiS f[kyi[ Ryir[ Kbr pD).!!!!!!!
21

Ø

3 m)#ii[ brfni phiDi[mi frvi gyi. hi[T[lmi> fkt a[kj $m mL) a[Tl[ #iN[n[ a[kj pl>g pr s&vini[ viri[
aiÄyi[.
svir[ uq)n[ jmN) bij& s&t[li[ m)#i : yir mn[ ti[ a[v& spn& aiÄy& k[ mn[ ki[ea[ m&q)yi mir) d)Fi.
Dib) bij& s&t[li[ m)#i : yir mn[ pN bribr a[v& j spn& aiÄy&.
vµc[ s&t[li[ m)#i : yir mn[ ti[ a[v& spn& aiÄy& k[ h& b>n[ hiYmi likD) pkD) brfmi Ak[T)>g krti[ hti[.!!!!!!!

Ø

a[k gimmi> a[k bip& rh[ti hti. bip& ri[j gimviLin) mi[Q[ pi[tin) bhid*r)n) Ki[T) viti[ kyi< krti. a[k
(dvs bip& airimY) b[qi hti Ryi> a[k miNs di[Dti[ di[Dti[ aiÄyi[
miNs : bip& bcivi[...gimn) bhir a[k (s>h aiÄyi[ C[.
bip& : gimn) bhir C[ n[..a>dr ti[ nY) aiÄyi[ n[. ji a>dr aiv[ ti[ mn[ kh[j[.
Yi[D)vir pC) miNs piCi[ di[Dti[ di[Dti[ aiÄyi[
miNs : bip& bcivi[...(s>h gimni pidrmi> aiv) gyi[ C[.
bip& : gimni pidrmi C[ n[..ci[kmi> ti[ nY) aiÄyi[ n[.ji ci[kmi> aiv[ ti[ mn[ kh[j[.
Yi[D)vir pC) miNs piCi[ di[Dti[ di[Dti[ aiÄyi[
miNs : bip& hv[ ti[ bcivi[...(s>h gimni ci[kmi> aiv) gyi[ C[.
bip& : q)k.. hv[ ti[ mir[ jiv& j pDS[.
bip& uBi Ye ci[kmi> aiÄyi n[ ji[y& ti[ (s>h airimY) uBi[ hti[.
bip& : a[y sivj..tir) mi n[ ci[d[ Big ah)Y) nh)tr mir) niK)S.
(s>h[ sim[ #iiD piD) a[Tl[ bip&a[ vi>ki vL) ji[Di pgmi>Y) kiQ) hiYmi le l)Fi an[ riD piD) : a[ Bigi[
ci[d)niv...ai (s>h ti[ b[hri[ C[.!!!!!

Ø

a[kvir a[k srksviLin[ vi>driai[n) j$r pD) a[Tl[ t[ a[k (Skir) pis[ gyi[. (Skir) : Bl[ h& tmn[ vi>dri
pkD) aip)S pN a[k vi>drini 1500 $p)yi YS[. 500 miri, 500 miri k*trini an[ 500 miri shiykni.
srksviLi[ : Bl[ pr>t& h& ji[vi miT[ siY[ aiv)S.
b)ji (dvs[ bFi j>glmi> gyi. (Skir)ni[ shiyk b>d*k len[ a[k ziD piCL gi[qvie gyi[. (Skir) a[k ziD
upr F)m[Y) cD) gyi[ an[ ji[rY) ziDn) DiL) hliv). a[k vi>dri[ n)c[ pDyi[ a[Tl[ trt (Skir)ni[ k*tria[
di[D)n[ vi>drini gi[l)yimi bTk& Br) l)F&. vi>dri[ b[Bin Ye gyi[ a[Tl[ (Skir)a[ t[n[ pi>jrimi p&r) d)Fi[.
srksviLi[ : Bie h& tn[ 1500 nh) aip& 1000 j aip)S. t& vi>drin[ n)c[ pCiDS an[ tiri[ k*tri[ a[n[
bTk& Br) b[Bin kr[ C[. ai tiri[ shiyk ti[ kie krti[ nY)>.
(Skir) : a[v& nY)...ki[k (dvs vi>drin) bdl[ h& n)c[ pD) jiv ti[ k*tri[ miri gi[l)yi n ti[D) l[ t[ miT[ k*trin[
gi[L) mirvin& kim t[n& C[.!!!!!

Ø

piDi[S)n[ p\[m kri[...pN ji[ ji[ hi[ pkDiti nh)> nh)tr...

Ø

dr[k sfL miNsn) piCL a[k A#i) hi[y C[ an[ dr[k (nOfL miNsn) piCL b[ A#i) hi[y C[.!!!

Ø

Dihyi miNsi[ l³n krti nY) pN ji[ l³n kr[ ti[ pC) Dihyi rh[ti nY).gi>Di Ye jiy C[.!!!

Ø

ji[ tmiri (pti gr)b hi[y ti[ t[ tmiri ns)bn) vit C[ pN ji[ tmiri ssri gr)b hi[y ti[ t[ tmir) m&Ki<e
C[.!!!!!!

Ø

a[k Ci[kr) pi[l)s AT[Snmi> bLiRkirn) fr)yid lKivvi ge.
Ci[kr) : eºAp[kTr sih[b, a[k[ miri bi[bli dbiÄyi,b)jia[ mir) gi>D dbiv), #i)jia[ mir) b\i utir) , ci[Yia[
miri[ ji>g)yi[ utiyi[< an[ pi>cmia[ mir) c&tmi ai>gL) niK) an[ Cqia[...
eºAp[kTr : a[k m)n)T.....t& fr)yid lKivvi aiv) Ci[ k[ miri[ l>D qgivvi ???

Ø

Ci[kr) : mÀm), p&$P aipNn[ jyi> l>D niK[ Ryi>Y) j biLk aiv[?
mÀm) :hi.....k[m?
Ci[kr) : arrr..... pN mi$ mi[Q& ti[ bh& si>kD& C[ t[n& S&? !!!!!!!

22

Ø

a[k miNs pRn)n[ le bjirmi Kr)d) krvi gyi[. pRn) a[k d&kinmi simin l[vi ge an[ miNs bhir uBi[
rhyi[. Ryi> a[k srs ri>D aiv) an[ miNsn[ p&Cy& : ci[dvi aivv& C[? miNs : S& Biv C[?
ri>D : si[ $p)yi leS.
miNs : ds $p)yi aip)S...pi[Piy ti[ vit kr.
ri>D mi[Q& bgiD) cil) ge.
Yi[D)vir pC) miNs t[n) pRn) siY[ cilti[ cilti[ ri>D b[q) ht) RyiY) n)kÇyi[.
ri>D t[n) pRn) sim[ ji[en[ kh[: ji[y& sih[b.....ds $p)yimi> aivi[ KTiri[ j mL[.!!!!!

Ø

T)cr : dr[k (vFiY„ c&tn&> (c#i di[ri[.
a[k Ci[kr) AkT< u>c& kr)n[ (c#i di[rvi m>D).
a[k Ci[kria[ b&m piD) : T)cr ai j&ai[.... ci[d)n) ki[p) kr[ C[.!!!!!!!

Ø

kAt&rbi ni ji>g)yi an[ a>g\[ji[ ni ¹vj vµc[ S&> sminti C[?
b>n[ n[ utirvimi> gi>F)Jni[ hiY hti[.!!!!!!!

Ø

mi[biel n) BiPimi> gl<f\[ºD an[ pRn)n[ S&> kh[viy? (p\p[eD an[ pi[ATp[eD.!!!!!!!

23