Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

Sebenarnya, novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. Ada novel menggunakan watak binatang. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Walau bagaimanapun, novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. Menurut Hashim Awang, terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. Antaranya, novel psikologi, novel perwatakan, novel peristiwa, novel resaman, novel sejarah, novel sosial, novel politik, novel alam dan sebagainya.

Ciri-Ciri Novel 1. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang, lebih daripada 20,000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. Sekiranya kurang 20,000 perkataan atau 100 halaman, karangan tersebut dikenali sebagai novelet. 2. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. Misalnya, novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. 3. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita, perkembangan cerita, konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. Tanpa tiga bahagian tersebut, sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. Misalnya, novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup, novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. 5. Terdapat dialog watak-watak, sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah, monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran, sikap dan pendirian watak-wataknya.

2

6. Cerita dalam novel lebih panjang, masanya lebih lama, masalahnya lebih kompleks, banyak masalah, watak dan peristiwa. 7. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. 8. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan.

Tema dan Persoalan
Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Melalui tema akan terhasil persoalan. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. Sekiranya novel bertemakan cinta,

persoalannya mungkin kahwin paksa, kekecewaan, ketabahan dan sebagainya. Tema berbeza dengan persoalan. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Pertama, tema dinyatakan secara langsung. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak, misalnya, mempunyai tema secara langsung. Kedua, tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Ceritanya lebih kompleks. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Contohnya, novel 3

‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Terdapat dua cara mengesan tema. Pertama, rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Formulanya; Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema

Kedua, melalui peristiwa, kisah, suasana dan persekitaran, isu yang sering diperkatakan atau nilainilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan.

Plot atau Urutan Cerita
Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. E.M. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. Ringkasnya, plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan, songsang atau bertindan-tindik. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza.

4

Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama.

1. Bahagian permulaan atau eksposisi. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak, peristiwa, cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. 2. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. 3. Bahagian penyelesaian. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian, maka jalan ceritanya mengendur. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. Dan, cerita pun ditamatkan.

Watak dan Perwatakan
Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang, binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka, baik cerpen, novel atau drama. Ringkasnya, watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita. Watak boleh terdiri daripada manusia, binatang, cakerawala, benda dan sebagainya. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Oleh sebab banyak watak, maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita.

5

Secara umum, sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. Manakala Anita, Wan Asri, Kak Nor, Kak Maznah merupakan watak sampingan. Watak utama menjadi fokus cerita. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. 1. Watak bulat. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran, aksi, sikap atau fizikalnya. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. 2. Watak pipih. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. Watak pipih bersifat statik. Sikap, pemikiran, tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita.

Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan, sifat, pemikiran, kepercayaan, percakapan dan tindakan watak berkenaan. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit, corak rambut, saiz dan bentuk tubuh-badan, kecacatan dan sebagainya. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap, pemikiran, emosi, tindakan dan cara bertindak, dan sebagainya. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara, iaitu;

6

1.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. 2. melalui dialog watak itu sendiri 3. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan

Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. Selain itu, watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita.

Latar
Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. Melalui latar, pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. Justeru, apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari, latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat, zaman, masa dan masyarakat dalam cerita. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. Ruang lingkup latar sangat luas, merangkumi geografi, alam, bangunan, manusia, haiwan dan sebagainya. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar, desa, darat, laut, tasik, hutan, angkasa, sungai, dalam bangunan, kampung dan sebagainya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah, zaman nabi, zaman jahiliah, zaman penjajah, zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka, zaman moden, zaman pascamoden, zaman akan datang dan sebagainya.

7

Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam, atau pada waktu yang dicatatkan masanya. Kadang kala terdapat catatan tarikh, hari, minggu, bulan atau tahun berlaku peristiwa. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran, pendidikan, amalan, budaya, cara hidup, etnik dan sebagainya.

Gaya Bahasa
Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi), penyusunan ayat (sintaksis), perulangan kata, kiasan dan sebagainya. Diksi ialah berkenaan perkataan. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. Adakah ayat yang digunakan itu panjang, pendek, dalam susunan biasa, songsang penuh, songsang separuh, jenis golongan kata, jenis ayat dan sebagainya. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. Kiasan meliputi metafora, simile, personifikasi, pepatah, perlambangan, sindiran dan sebagainya. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Contoh, jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik, indah dan puitis. Contohnya, 8

a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya, Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya, Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan, iaitu perulangan perkataan, perulangan baris atau rangkap. Contohnya, c) “Saya bantah. Saya tidak setuju. Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). Contoh ini ialah perulangan perkataan. d) “Ayuh, mari kita berjuang!” “Ayuh, mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat).

Contoh ini ialah perulangan ayat.

Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali, imbas muka, konflik, klimaks, saspens, kejutan dan dialog. Semasa di tingkatan satu dan dua, anda telah mempelajari teknik dialog, pemerian, imbas kembali dan imbas muka. Di tingkatan tiga, anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. Contohnya;

“Aku tetap mencarinya sampai dapat,” ujarnya seorang diri.

Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. Percakapannnya tidak boleh didengari. Contohnya;

“Aku akan tetap mencarimu,” bisik hatinya.

9

Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri,’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. Watak itu juga tidak menggunakan telefon. Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian, pemikiran watak, sikap dan sebagainya.

Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad, iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku, atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari, seperti bertanggungjawab, kerajinan, keinsafan, kasih-sayang, kesopanan, keberanian, kesetiaan, kejujuran, hormat-menghormati, kebebasan, kebersihan, berdikari, belas kasihan, kegigihan, keadilan dan kesabaran. Di samping itu, anda boleh juga mengemukakan nilainilai yang bersesuaian. Misalnya, baik hati, hemah tinggi, kesyukuran, rasional atau semangat bermasyarakat. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. Demikian juga dengan pengajaran. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan.

10

Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL

Novel merupakan karangan cerita yang panjang. Panjang setiap novel melebihi 20,000 perkataan. Panjang nove berbeza-beza, bergantung kepada kategori novel tersebut. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1,000 halaman. Cerita novel lebih komplek, meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Misalnya, novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Misalnya, Merdeka, Merdeka karya Abdul Rahman Napiah. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. Misalnya, novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Walau siapapun watak yang digunakan, ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Novel Pahlawan Pasir Salak, Timulak Kapal Perang, Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia.

11

Ciri-Ciri Novel 1. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. Contohnya, peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch memang pernah berlaku di Pasir Salak, tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. 2. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. 3. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang, mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. 4. Terdapat dialog, beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran, sikap, pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. 5. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai, sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. 6. Novel mempunyai banyak persoalan, banyak watak terlibat, jangka masanya panjang dan kadangkala pendek, latar tempatnya luas, mempunyai dialog, pembahagian bab dan sebagainya.

Tema dan Persoalan
Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. Tema novel satu sahaja. Misalnya tema kemasyarakatan, diri, politik, kemiskinan, cinta, perjuangan dan sebagainya. Persoalan pula ialah hal-

12

hal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. Sekiranya novel bertemakan cinta, persoalannya mungkin kahwin paksa, kekecewaan, ketabahan dan sebagainya.

Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Pertama, tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Novel Pahlawan Pasir Salak, Timulak Kapal Perang, Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Kedua, tema tidak langsung. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. Tema dapat dikesan melalui perlakuan, atau pemikiran watak. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya.

Plot atau Urutan Cerita
Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. Justeru, plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. Namun, tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. Justeru, peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot?

Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua, akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot.

13

Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. Lazimnya, bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. Setelah peristiwa puncak mencapai penyelesaian, maka cerita akan mengendur. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik, sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia.

Watak dan Perwatakan
Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. Watak boleh terdiri daripada manusia, binatang, benda dan sebagainya. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Semua novelnovel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan, sifat, pemikiran, kepercayaan, dan tindakan watak. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian, dialog, perlakuan, kepercayaan, sifat dan sikap, tingkah-laku dan sebagainya. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh, warna kulit, saiz tubuh dan sebagainya. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati, sikap, perangai dan sebagainya. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara, iaitu;

1.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. 2. melalui dialog watak itu sendiri 3. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak

14

4. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan

Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. 1. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. Watak jenis ini mempunyai sikap, cara pemikiran, tindakan, ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). 2. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. Lazimnya, watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan.

Latar
Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat, zaman, masa dan masyarakat dalam cerita. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi, alam, bangunan, manusia, haiwan dan sebagainya.

1. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. Latar tempat mungkin di bandar, desa, darat, laut, tasik, hutan, angkasa, sungai, dalam bangunan, kampung dan sebagainya. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. Misalnya, latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya, kedai, dalam kereta, tepi longkang, kawasan setinggan, pasar raya dan sebagainya.

15

2. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah, zaman nabi, zaman jahiliah, zaman penjajah, zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka, zaman moden, zaman pascamoden, zaman akan datang dan sebagainya. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun, cara watak berpakaian, peralatan, kemajuan dan sebagainya. 3. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam, atau pada waktu yang dicatatkan masanya. Kadang kala terdapat catatan tarikh, hari, minggu, bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. 4. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran, pendidikan, amalan, budaya, cara hidup dan sebagainya. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman, maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani.

Gaya Bahasa
Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. Menurut Shahnon Ahmad, gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata, penyusunan ayat, perulangan kata, kiasan dan sebagainya. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. 1. Simile. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak, seperti, bagai, bagaikan, umpama, laksana, seakan-akan, ibarat dan sebagainya. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan, suasana, peristiwa, sikap dengan benda-benda lain. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. Jika

16

tubuh seseorang itu tinggi, maka dibandingkan dengan galah. Contohnya, tubuhnya tinggi bagai galah. 2. Metafora. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. Lazimnya, metafora terdiri daripada dua perkataan, iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia, dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. Misalnya, ungkapan ‘perahu waktu.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat, dirasai, difahami dan digunakan oleh manusia. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. 3. Personifikasi. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. Contohnya, kemurungan yang menyerang jiwaku. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia, iaitu ‘menyerang.’ Contoh lain, daun kelapa melambai-lambai. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia, iaitu ‘melambai-lambai.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. Yang suka melambai ialah manusia. Oleh itu, daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi.

Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka.

17

1. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. Pertama, watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog, monolog dalaman atau dialog. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti. Kedua, melalui pemerian pengarang. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian;

Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. (Timulak Kapal Perang, hal. 113)

2. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. Lazimnya, imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.

18

Nilai dan Pengajaran

Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku, atau melalui sikap dan perlakuan watak. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan, iaitu kerajinan, bertanggungjawab, keinsafan, kasih-sayang, kesopanan, keberanian, kesetiaan, kejujuran, hormat-menghormati, kebebasan, kebersihan, berdikri, belas kasihan, keadilan dan kesabaran. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang

menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. Walau bagaimanapun, setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji.

19

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful