You are on page 1of 2

Halt

vernieuwt

Vernieuwde aanpak Halt-afdoening

De Halt-afdoening kent vanaf 1 januari 2010 een vernieuwde werkwijze. Aan dat besluit is een traject
voorafgegaan waarin intensief is nagedacht over de rol van Halt in de samenleving en waarin is
gekeken naar de best werkende elementen uit de huidige Halt-afdoening. Nieuwe wetenschappelijke
inzichten boden de mogelijkheid de inmiddels ruim vijfentwintig jaar bestaande Halt-afdoening opnieuw
in te richten en zo optimaal te reageren op strafbaar baldadig gedrag door jongeren.
Gekozen is voor een vernieuwde, intensieve aanpak ‘op maat’.
De ouders hebben hierin een belangrijke rol en de nadruk komt
te liggen op de elementen die veel indruk maken op jongeren:
het aanbieden van excuus en het vergoeden van de schade.

Jongeren en grenzen

Jongeren experimenteren om te zien waar hun grenzen liggen. Zij accepteren


de grenzen die door hun opvoeders worden gesteld niet klakkeloos.
Dit experimenteren is noodzakelijk voor de ontwikkeling van jongeren maar kan
leiden tot grensoverschrijdend, strafbaar baldadig gedrag. Als dit gebeurt moet
er adequaat worden gereageerd, en dan komt Halt in beeld.

Confrontatie

Halt confronteert jongeren met hun gedrag. Zij worden


door de Halt-aanpak gedwongen om na te denken over
hun gedrag en de consequenties daarvan.
Vervolgens krijgen zij de kans om hun fout te herstellen.
Gewenst gedrag wordt zo gestimuleerd en beloond.
De confrontatie van de jongere met zijn eigen gedrag is Maatwerk
van groot belang. De jongere moet beseffen dat hij zelf
verantwoordelijk is voor zijn keuzes en daden. Alle Halt-bureaus volgen dezelfde processtappen bij de
Op die manier kan hij tot het besef komen dat zijn gedrag inrichting en uitvoering van een afdoening. Binnen die
verkeerd is geweest en leren hoe hij dit gedrag voortaan uniforme aanpak is ruimte voor het leveren van maatwerk.
kan vermijden. Geen delict is hetzelfde en iedere jongere heeft baat bij
een benadering die past bij zijn specifieke situatie.
Het gaat niet alleen om de jongere: ook het belang van Dit maatwerk leidt tot een optimale, persoonsgerichte
de benadeelde wordt in het oog gehouden. Wie schade aanpak.
heeft geleden, moet genoegdoening krijgen. De jongere De vernieuwde Halt-afdoening bestaat uit verschillende
is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en moet hiervoor modules. Afhankelijk van de bevindingen in het start­
excuus aanbieden aan de benadeelde en de eventueel gesprek (met de jongere én zijn ouders) wordt de
gemaakte schade vergoeden. Ook herstelt de jongere bij invulling van de modules bepaald. Het nieuwe, landelijk
de benadeelde soms de schade of gaat hij andere klusjes gehanteerde signaleringsinstrument is daarbij een
doen. Halt begeleidt en bemiddelt in dat proces. belangrijk hulpmiddel.
Colofon Ontwerp Lumen Rotterdam

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Drukwerk Koninklijke Broese en

Halt Nederland. Peereboom, Breda

© December 2009 Fotografie Hans Moolenaar,

www.halt.nl Dieter Schutte

De jongeren op de foto’s zijn

modellen.

Vaardigheden
Nieuw overzicht Halt-waardige
De modules zijn gericht op het aanleren van concrete feiten (per 1 januari 2010)
vaardigheden die bijdragen aan het voorkomen van
crimineel gedrag en die gewenst gedrag bevorderen. Omdat de maatschappij soms vraagt om een nieuwe
Om het gedrag te kunnen beïnvloeden, wordt aansluiting reactie op strafbaar gedrag hebben de Halt-bureaus met
gezocht bij de cognitieve, emotionele en gedragsmatige toestemming van de officier van Justitie pilots uitgevoerd
‘bagage’ van de jongere, zijn opvattingen over waarden met het afdoen van schoolverzuim en alcoholmisbruik.
en normen, en zijn mate van zelfvertrouwen. In de drie De resultaten hiervan waren zo positief dat deze delicten
gesprekken met de jongere wordt aan deze elementen met ingang van 1 januari 2010 zijn toegevoegd aan de lijst
aandacht besteed en wordt met de jongere het excuus­ van delicten die de Halt-bureaus mogen afhandelen.
gesprek met de benadeelde voorbereid. Deze nieuwe lijst bestaat uit:
• openlijke geweld tegen goederen (art 141 lid 1 Sr)
• misbruik maken van alarmnummers (art 142 lid 2 Sr)
Mét ouders • (winkel)diefstal en poging tot (art 310/311 Sr)
Binnen de vernieuwde Halt-afdoening hebben de ouders • verduistering en poging tot (art 321 Sr)
een belangrijke rol en taak. Er wordt telefonisch contact • verwisselen van prijskaartjes (art 326 Sr)
met hen opgenomen om kennis te maken, het belang van • vernieling en graffiti (art 350 Sr)
hun actieve deelname aan de afdoening duidelijk te maken • heling (art 416/417bis Sr)
en uit te leggen wat zij van Halt kunnen verwachten. • baldadigheid in het openbaar (art 424 Sr)
Doordat ouders in het verdere traject een duidelijke • openbare dronkenschap (art 453 Sr)
rol hebben bij onder andere het excuus aanbieden en • zich bevinden op verboden terrein (art 461 Sr)
de schadebemiddeling, worden zij ondersteund in hun • verstoren van orde, rust, veiligheid, bedrijfsgang in
vaardigheden om strafbaar gedrag van hun kind in de openbaar vervoer (art 72/73 Wet personenvervoer)
toekomst te helpen voorkomen. • vuurwerkdelicten waaronder: bezit van illegaal vuurwerk
en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd
* waar in deze publicatie ‘ouders’ staat, worden ook verzorgers (art 1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit)
of begeleiders bedoeld; waar ‘hij’ staat wordt hij/zij bedoeld. • schoolverzuim (art. 2, lid 3 en 4c Leerplichtwet)
• APV-feiten die te maken hebben met baldadigheid
en overlastgevend gedrag, gebruik van alcohol/
Nieuwe recidiveregeling verdovende middelen en brandstichting.

Voor de toelating tot een Halt-afdoening geldt per Maximale schadebedragen


1 januari 2010 ook een nieuwe recidiveregeling. Voor een • art 141, 424 en 350 Sr en 72 en 73 Wet personen­
misdrijf mag een jongere nog maar één keer naar Halt en vervoer: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak
voor overtredingen en/of vuurwerkdelicten twee keer. • art 310, 311, 321, 326 en 416/417bis Sr: € 150 per
Voor schoolverzuim kan een jongere slechts één keer naar zaak
Halt. • APV’s: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak.