UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALAŢI FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Forma de învăţământ: ZI Anul universitar: 2009-2010 FIŞA

DISCIPLINEI Denumirea disciplinei EONOMIE MONDIALĂ Anul de studiu I Semestrul II Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate 42 Totalul ore studiu individual Titular curs Codul disciplinei RR 1208 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. de credite 70 Total ore pe semestru Titular seminar / lucrări practice

E2 4 112

Lect. Univ. drd Cimpeanu Mariana Lect. Univ. drd Cimpeanu Mariana Aida Aida RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 14

LP -

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - familiarizarea studenţilor cu problemele de stringentă actualitate legate de mecanismele funcţionării relaţiilor economice mondiale; - analizarea structurii sistemului economiei mondiale şi a circuitului economic internaţional; - reliefarea poziţiei U.E. în economia mondială; - sprijinirea studenţilor în realizarea unor cercetări ştiinţifice privind procesele integrative interstatale şi fenomenul globalizării la scară mondială, precum şi a efectelor acestora asupra omenirii; - explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline; - cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează economia europeană cât şi cea mondială; Competenţe - capacitatea de a interpreta economia europeană, sau economia unei ţări europene, în raport cu contextul economic internaţional dat. specifice disciplinei 2. Instrumental-aplicative : - pentru predarea disciplinei, se vor utiliza: cursuri în POWER-POINT, cărţi aflate în posesia studenţilor, înregistrări CD/dischete, bibliotecă virtuală, text sau hipertext, cu acces prin internet; -pentru seminarii, se realizează proiecte şi se asigură caracterul interactiv. 3. Atitudinale: - cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice; - promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice; - valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională.

1

Tematică generală

Conţinutul disciplinei Tematică curs Cap.I: Formarea şi evoluţia economiei mondiale Cap. II:Structura sistemului dinamic al Economiei mondiale Cap. III: Economia ţărilor dezvoltate Cap. IV: Economia ţărilor în dezvoltare Cap. V: Economiile în tranziţie a ţărilor esteuropene şi reforma Cap VI:Integrarea economică interstatală Cap VII: Circuitul economic mondial Cap VIII:Instituţii monetare-financiare internaţionale. Cap IX:Tendinţa de globalizare a economiei internaţionale ca sistem de relaţii economice dintre state Cap X:România în economia mondială. perspective

Tematică seminar / lucrări practice 1. Seminar organizatoric (stabilirea colectivelor de lucru şi a temelor de proiect) -Prezentarea generală a materiei, sublinierea importanţei acesteia şi o trecere în revistă a temelor favorite şi de actualitate, în relaţiile economice internaţionale. -2 ore 2. Structura sistemului dinamic al Economiei mondiale -Societăţile transnaţionale(STN-urile) -Relaţiile economice intrernaţionale -Ameninţări şi oportunităţi privind pacea şi securitatea la scară mondială ( teme pentru referat) -2 ore 3. -Locul ţărilor dezvoltate în economia mondială (referat) -Asistenţa financiară externă acordată ţărilor în curs de dezvoltare. Problema datoriilor externe. -Tranziţia la economia de piaţă a fostelor ţări comuniste, o mare provocare a anilor ”90 -Tranziţia României la economia de piaţă. şi integrarea în UE.Particularităţi.(teme de referat) - 2 ore 4. Circuitul economic mondial -Relaţiile monetare internaţionale între state. Sistemul Bretton-Woods. FMI şi BIRD. -Sistemul monetar european. -Fluxurile comerciale internaţionale.OMC şi GATT -Globalizarea pieţelor de capital şi tranzacţiile on-line -Instituţii monetare-financiare internaţionale.F.M.I, B.I.R.D şi B.E.R.D -2 ore 5.Integrarea economică interstatală -Uniunea Europeană-UE(temă de referat) -NAFTA, AELS, ASEAN, APEC - 2 ore 6. Tendinţa de globalizare a economiei internaţionale ca sistem de relaţii economice dintre state (temă de seminar dezbătută pe echipe de lucru) - evaluarea finală a studenţilor la activitatea de seminar - 2ore

2

Bibliografie obligatorie selectivă

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bal Ana, Dumitrescu Sterian, Economie mondială,Editura Economică, Bucureşti, 2004 Bonciu Florin, Economie mondială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002. Creţoiu Gheorghe, Chirilă Mihai, Cristescu Ioan, Gheorghiţă Virgil, Lazăr Costinel, Negucioiu Aurel, Postelnicu Gheorghe, Tănăsie Petre, Economie mondială, Editura Porto–Franco, Galaţi, 2000. Fota Constantin, Economie Internaţională, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2005. Ionescu Romeo Victor, Economie Europeană, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2006. Ionescu Romeo Victor, Economie mondială, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2007. Ion Ignat, Spiridon Pralea, Economie Mondială, Editura Sed. Com. Libris, 2006. Ioan Bari, Globalizarea Economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2005. Lederman D, W Maloney and L. Servén, Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean, Standford University Press, Standford, USA, 2005. MacGillivray Alex, A Brief History of Globalization: the Untold Story of our Incredible Shrinking Planet, Carroll & Graf, 2006. McDonald F., Dearden St., European Economic Integration, Prentice Hall, London, 2005. Oatley Thomas, The Global Economy, Pearson Longman, New York, 2005. Stiglitz Joseph E., Making Globalization Work, W.W. Norton & Company, New York, 2006.

14. www.infoeuropa.ro 15. www.eorostat.rcom 16. www.cse-aibs.org

La stabilirea notei finale se iau în considerare • • • •

Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … • Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60 • Nota acordată la examinarea finală • Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Participarea la studiul de caz, promovarea testelor periodice, Îndeplinirea la maximum a criteriilor de notare, prezenţa integrală la seminarii conform defalcării anterioare.

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10

3

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 8. pregătire prezentări orale 5 2. studiu după manual, suport de curs 10 9. pregătire examinare finală 10 3. studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 5 12. alte activităţi: participare lucrări practice sesiuni comunicări ştiinţifice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 10 13. alte activităţi: documentare proiecte, traduceri etc. pe teren 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi: proiecte de cercetare Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Titular curs:Lect. Univ. drd Cimpeanu Mariana Aida Titular seminar / lucrări practice: Lect. Univ. drd Cimpeanu Mariana Aida

Şef catedră: Lect..univ.dr. Jana MAFTEI

4

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALAŢI FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Forma de învăţământ: ZI Anul universitar: 2009/2010 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ECONOMIE MONDIALĂ A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. ore Anul I Sem. I Sem. II C S C S 2 1 Total ore C 28 S 14 Forme de verificare Sem. I Sem. II E2 Nr. credite Sem. I Sem. II 4 Cod disciplină RR 1208

B. Obiectivele disciplinei: - familiarizarea studenţilor cu problemele de stringentă actualitate legate de mecanismele funcţionării relaţiilor economice internaţionale; - analizarea structurii sistemului economiei mondiale şi a circuitului economic internaţional; - reliefarea poziţiei U.E. în economia mondială; - sprijinirea studenţilor în realizarea unor cercetări ştiinţifice privind procesele integrative interstatale şi fenomenul globalizării la scară mondială, precum şi a efectelor acestora asupra omenirii; - explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline; - cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează economia europeană cât şi cea mondială; -capacitatea de a interpreta economia europeană, sau economia unei ţări europene, în raport cu contextul economic internaţional dat. C. Metode de predare – învăţare: Pentru predarea disciplinei se vor utiliza: cursuri Power-Point, cărţi aflate în posesia studenţilor, înregistrări CD/dischete, bibliotecă virtuală, text sau hipertext, cu acces prin internet. Pentru seminarii, se realizează proiecte pe teme prestabilite. D. Forme şi metode de evaluare: - condiţii: frecvenţă, elaborarea unor lucrări de seminar, parcurgerea bibliografiei, participarea la dezbateri la seminar; - criterii: capacitatea de sinteză a informaţiilor, calitatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării, originalitatea lucrărilor elaborate, însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate; - forme: examen scris; - formula notei finale: 60% examen; 30% activitatea de la seminar şi frecvenţa din timpul anului, 10% nota la verificări pe parcursul semestrului. E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Tema nr. 1 (2 ore) Cap.I: Formarea şi evoluţia economiei mondiale -Preistoria economiei mondiale -Formarea economiei mondiale -Conceptul de economie mondială -Tendinţe actuale ale economiei mondiale -Caracteristici ale economiei mondiale contemporane -Regionalizarea şi globalizarea ca trăsături caracteristice ale economiei mondiale. Tema nr. 2 (2 ore) Cap. II:Structura sistemului dinamic al Economiei mondiale

5

-Economiile naţionale -Organizaţiile economice interstatale -Societăţile transnaţionale(STN-urile) -Relaţiile economice intrernaţionale -Ordinea economică mondială -Ameninţări şi oportunităţi privind pacea şi securitatea la scară mondială -Structura economiei mondiale contemporane pe categorii de ţări. Tema nr. 3 (2 ore) Cap. III: Economia ţărilor dezvoltate -Locul ţărilor dezvoltate în economia mondială - Rolul Grupului celor 7 şi evoluţia structurii acestuia - Elemente caracteristice ţărilor dezvoltate -Forme de cooperare şi asociere specifice ţărilor dezvoltate -Nivelul de dezvoltate al ţărilor cu economie de piaţă -Politica economică în ţările dezvoltate -Implicatiile expansiunii STN- urilor Tema nr. 4 (2 ore) Cap. IV: Economia ţărilor în dezvoltare -Locul ţărilor în dezvoltare în economia mondială -Elemente caracteristice ale ţărilor în dezvoltare -Pricipalele ţări în dezvoltare -Asistenţa financiară externă acordată ţărilor în curs de dezvoltare. Problema datoriilor externe -Comerţ şi dezvoltare. -Integrarea comercială din perspectiva statelor în dezvoltare Tema nr. 5 (2 ore) Cap. V: Economiile în tranziţie a ţărilor est-europene şi reforma -Tranziţia la economia de piaţă a fostelor ţări comuniste, o mare provocare a anilor ”90 -Reformele structurale -Politica de macrostabilizare economică în perioada 1990-1999 -Relaţiile economice ale ţărilor est–europene cu Uniunea Europeană -Tranziţia României la economia de piaţă. Particularităţi. Tema nr. 6 (4 ore) Cap VI:Integrarea economică interstatală -Factori determinanţi ai integrării economice -Principalele tipuri de integrare economică interstatală -Uniunea Europeană -Acordul Nord-American de Liber Schimb-NAFTA -Asociaţia Europeană a Liberului Schimb-AELS -Piaţa Comună a Sudului-MERCOSUR -Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) -Iniţiativa de cooperare Asia-Pacific (APEC) -Organizaţii de comerţ liber din Africa Tema nr. 7 (4 ore) Cap VII: Circuitul economic mondial -Fluxurile economice internaţionale şi tendinţele acestora în cadrul circuitului economic mondial -Relaţiile monetare internaţionale între state. Sistemul Bretton-Woods. FMI şi BIRD. -Sistemul monetar european. -Balanţa de plăţi. -Fluxurile comerciale internaţionale. -Organizaţia Mondială a Comerţului OMC şi Acordul General pentru Tarife şi Comerţ(GATT) -Formarea preţurilor şi evoluţia lor în plan internaţional. -Fluxurile internaţionale de capitaluri

6

-Globalizarea pieţelor de capital şi tranzacţiile on-line -Fluxurile de investiţii străine directe -Cooperarea economică internaţională Tema nr. 8 (2 ore) Cap VIII:Instituţii monetar-financiare internaţionale. -Fondul Monetar Internaţional-F.M.I -Banca Mondială. -Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare-B.E.R.D Tema nr. 9 (2 ore) Cap IX:Tendinţa de globalizare a economiei internaţionale ca sistem de relaţii economice dintre state -Teorii explicative ale globalizării -Evoluţii de ansamblu ale comerţului şi investiţiilor internaţionale -Cauzele globalizării activităţilor economice -Efectele globalizării economice -Globalizarea şi creşterea economică Tema nr. 10 (2 ore) Cap X:România în economia mondială -Locul României în economia mondială. Potenţialul economic şi posibilităţile de valorificare a acestuia. - Nivelul de dezvoltare a economiei României -România şi integrarea europeană -Perspectivele de dezvoltare economică a României în plan european şi mondial F. Conţinutul seminariilor(laborator) / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Seminar organizatoric-2 ore - stabilirea colectivelor de lucru şi a temelor de proiect - Prezentarea generală a materiei, sublinierea importanţei acesteia şi o trecere în revistă a temelor favorite şi de actualitate, în relaţiile economice internaţionale.-2 ore 2. Structura sistemului dinamic al Economiei mondiale-2ore -Societăţile transnaţionale(STN-urile) -Relaţiile economice intrernaţionale -Ameninţări şi oportunităţi privind pacea şi securitatea la scară mondială ( teme pentru referat) 3. Locul ţărilor dezvoltate în economia mondială (referat) -Asistenţa financiară externă acordată ţărilor în curs de dezvoltare. Problema datoriilor externe. -Tranziţia la economia de piaţă a fostelor ţări comuniste, o mare provocare a anilor ”90 -Tranziţia României la economia de piaţă. şi integrarea în UE.Particularităţi.(teme de referat)- 2 ore 4. Circuitul economic mondial-2 ore -Relaţiile monetare internaţionale între state. Sistemul Bretton-Woods. FMI şi BIRD. -Sistemul monetar european. -Fluxurile comerciale internaţionale. OMC şi GATT -Globalizarea pieţelor de capital şi tranzacţiile on-line -Instituţii monetar-financiare internaţionale. F.M.I, B.I.R.D şi B.E.R.D 5.Integrarea economică interstatală-2 ore -Uniunea Europeană-UE(temă de referat) -NAFTA, AELS, ASEAN, APEC 6. Tendinţa de globalizare a economiei internaţionale ca sistem de relaţii economice dintre state (temă de seminar dezbătută pe echipe de lucru) - evaluarea finală a studenţilor la activitatea de seminar- 2ore

7

G. Bibliografie de elaborare a cursului 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bal Ana, Dumitrescu Sterian, Economie mondială,Editura Economică, Bucureşti, 2004 Bonciu Florin, Economie mondială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002. Creţoiu Gheorghe, Chirilă Mihai, Cristescu Ioan, Gheorghiţă Virgil, Lazăr Costinel, Negucioiu Aurel, Postelnicu Gheorghe, Tănăsie Petre, Economie mondială, Editura Porto–Franco, Galaţi, 2000. Fota Constantin, Economie Internaţională, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2005. Ionescu Romeo Victor, Economie Europeană, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2006. Ionescu Romeo Victor, Economie mondială, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2007. Ion Ignat, Spiridon Pralea, Economie Mondială, Editura Sed. Com. Libris, 2006. Ioan Bari, Globalizarea Economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2005. Lederman D, W Maloney and L. Servén, Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean, Standford University Press, Standford, USA, 2005. Mac Gillivray Alex, A Brief History of Globalization: the Untold Story of our Incredible Shrinking Planet, Carroll & Graf, 2006. McDonald F., Dearden St., European Economic Integration, Prentice Hall, London, 2005. Oatley Thomas, The Global Economy, Pearson Longman, New York, 2005. Profiroiu M., Profiroiu A., Popescu I. , Instituţii şi politici Europene, Editura Economică, Bucureşti 2008 Stiglitz Joseph E., Making Globalization Work, W.W. Norton & Company, New York, 2006.

15. www.infoeuropa.ro 16. www.eorostat.rcom 17. www.cse-aibs.org E.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bal Ana, Dumitrescu Sterian, Economie mondială,Editura Economică, Bucureşti, 2004 Bonciu Florin, Economie mondială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002. Creţoiu Gheorghe, Chirilă Mihai, Cristescu Ioan, Gheorghiţă Virgil, Lazăr Costinel, Negucioiu Aurel, Postelnicu Gheorghe, Tănăsie Petre, Economie mondială, Editura Porto–Franco, Galaţi, 2000 Fota Constantin, Economie Internaţională, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2005. Ion Ignat, Spiridon Pralea, Economie Mondială, Editura Sed. Com. Libris, 2006. Ionescu V.R. Tratat de Economie europeană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004. Ionescu V.R., Marchis G., Uniunea Europeană-prezent şi perspective, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 .

Titular curs:Lect. Univ. drd Cimpeanu Mariana Aida Titular seminar / lucrări practice: Lect. Univ. drd Cimpeanu Mariana Aida

Şef catedră: Lect.univ.dr. Jana MAFTEI

8

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful