You are on page 1of 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
/ TARIKH

Minggu
1
04-08
JAN

BIDANG / TAJUK

NOMBOR DAN
OPERASI

STANDARD
KANDUNGAN

1.1
Nilai nombor.

1.0
NOMBOR BULAT
HINGGA
1 000 000

STANDARD PEMBELAJARAN

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1.2
Anggaran bagi
sesuatu kuantiti.

(i)

CATATAN

Membaca, menyebut dan
menulis sebarang nombor
hingga 1 000 000 yang diberi
dalam perkataan dan angka.
Menamakan nilai tempat
dan nilai digit bagi
sebarang nombor.
Mencerakinkan sebarang
nombor mengikut nilai
tempat dan nilai digit.
Menyusun nombor hingga 1 000
000 mengikut tertib menaik dan
tertib menurun.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencari perbezaan maklumat, bekerjasama
dalam kumpulan serta berani membuat keputusan

Menganggar bilangan objek
dengan menyatakan kuantiti
yang munasabah berdasarkan
set rujukan yang diberi.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencerna idea melalui pengalaman dan
pemerhatian

BBB:
carta nilai tempat dan nilai digit, model tangga, lembaran kerja
NILAI:
cekap, teliti, kerja berpasukan
FOKUS: Membaca dan menulis nombor, nilai tempat, nilai digit, cerakin
nombor, banding beza.

TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD
BBB:
kad gambar, MS Power Point, lembaran kerja
NILAI:
kreatif, membuat perwakilan, berfikiran terbuka
FOKUS: Bundar nombor

Minggu
0

1.3
Nombor dalam
bentuk pola.

00-00
JAN

(i)

(ii)

Mengelaskan pola bagi urutan
nombor genap dan nombor
ganjil.
Melengkapkan pola bagi
nombor genap dan nombor
ganjil.

KREATIVITI & INOVASI : dapat membuat perkaitan nombor dan pola serta
perkongsian idea
BBB: garis nombor, kad nombor,lembaran kerja
NILAI: berdikari,cekap,adil
FOKUS: Urutan menaik, urutan menurun

1.4
Aplikasi sebarang
nombor.

(i)

(ii)

Membundarkan sebarang
nombor hingga ratus ribu
yang terdekat.
Mengenal pasti nombor yang
boleh mewakili suatu
nombor yang telah
dibundarkan hingga ratus
ribu terdekat.

KEUSAHAWANAN : bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat
keputusan.
TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD
BBB: garis nombor, kad nombor, lembaran kerja
NILAI: teliti, cekap, berdikari, bekerjasama
FOKUS : Pembundaran nombor-nombor yang terdekat

NOMBOR DAN
OPERASI
2.0
TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN
1 000 000

2.1
Penambahan
sebarang dua
hingga lima
nombor.

(i)

(ii)

Menambah sebarang dua, tiga,
empat dan lima
nombor hingga enam digit hasil
tambahnya hingga 1 000 000
termasuk membuat anggaran.
Menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan
anu dalam penambahan hingga
tiga nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Murid menggunakan kreativiti masing-masing
untuk menyelesaikan soalan kuiz.
TMK : Menggunakan slaid power point.
FOKUS: Membina ayat matematik, menambah dalam bentuk lazim

2.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan
penambahan
hingga tiga nombor.

KEUSAHAWANAN: Menggunakan soalan yang melibatkan situasi perniagaan
dan wang.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI
3.0
TOLAK DALAM
LINGKUNGAN
1 000 000

3.1
Penolakan
sebarang dua
nombor.

(i)

(ii)

3.2
Penolakan
berturut-turut
dua nombor
daripada
sebarang
nombor.

(i)

Menolak sebarang dua nombor
hingga 1000000 termasuk
membuat anggaran.
Menentukan nilai anu bagi ayat
matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.

Menolak berturut-turut
dua nombor daripada
sebarang nombor hingga 1
000 000 termasuk
membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI: Penggunaan pelbagai strategi
TMK : Penggunaan perisian
BBB: guli , papan nombor, lembaran kerja
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

KREATIVITI & INOVASI : murid menyelesaikan masalah tolak dengan
membuat pengabung jalinan kemahiran matematik dengan displin ilmu yang
lain
BBB: Lembaran kerja, papan nombor, Perisian, kad situasi.
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

3.3
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penolakan.

KEUSAHAWANAN: mengaplikasi pemikiran keusahawanan,
BBB: Lembaran kerja, Sempoa, Permainan ICT.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI

4.1
Pendaraban dua
nombor.

(i)

4.0
DARAB HINGGA
1 000 000

Mendarab sebarang nombor
dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1000 dan hasil
darabnya hingga 1 000 000
termasuk membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian,
menyatakan idea secara lisan dan bertulis.
NILAI DAN SIKAP : Mengamalkan sikap yang jujur dan adil.
BBB:
Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran kerja.
FOKUS : Asas sifir, mendarab dalam bentuk lazim dan kekisi

4.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan pendaraban dua
nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
NILAI DAN SIKAP : Bekerjasama dalam kumpulan dan mengaplikasikan sikap
keusahawanan.
BBB:
Objek sebenar, abakus, carta, kad cerita dan lembaran kerja.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

4.3
Penggunaan anu
dalam pendaraban.

(i)
(ii)

(iii)

Mengenal pasti anu yang
melibatkan pendaraban dua
nombor.
Membentuk ayat matematik
yang melibatkan situasi harian
pendaraban dua nombor.
Menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan anu dalam
pendaraban dua nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan internet.
FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI

5.1
Pembahagian
nombor.

(i)

5.0
BAHAGI HINGGA
1 000 000

Membahagi sebarang nombor
hingga 1000000 dengan nombor
satu digit, dua digit, 100 dan
1000 termasuk membuat
anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan
menyatakan secara kumpulan.
NILAI DAN SIKAP
Jujur, adil dan berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan, yakin dan tekun
BBB:
Benda maujud(2 buah balang dan guli), Jadual Sifir, Jadual Sifir Tetulang,
Lembaran Kerja, Kad jawapan Kumpulan, Soalan Kuiz.
FOKUS: Asas sifir, membahagi dalam bentuk lazim.

5.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah
harian melibatkan
pembahagian dua
nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan
idea dengan lisan.
NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
BBB: Lembaran kerja, kad katakunci, m/s 98-100.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

5.3
Penggunaan anu
dalam
pembahagian.

(i)

(ii)
(iii)

Mengenal pasti anu yang
melibatkan pembahagian dua
nombor.
Membentuk ayat matematik
yang melibatkan situasi harian
pembahagian dua nombor.
Menentukan nilai anu bagi
ayat matematik yang
melibatkan pembahagian dua
nombor.

TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan internet.
FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI

6.1 0perasi
bergabung.

(i)

6.0
OPERASI
BERGABUNG

6.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Mengira bagi operasi
bergabung:
a. Menambah dan
mendarab,
b. Menolak dan
mendarab,
c. Menambah dan
membahagi,
d. Menolak dan membahagi
hasilnya dalam lingkungan
1000000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan
idea dengan lisan.

Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan operasi
bergabung dan hasilnya dalam
lingkungan 1 000 000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui aktiviti kumpulan dan
menyatakan idea secara kumpulan

NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
FOKUS: Melaksanakan operasi secara berturutan / konsisten.

TMK: Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan
Tayangan video situasi harian.
NILAI DAN SIKAP: Bekerjasama dalam membuat keputusan dan tekun
BBB : Lembaran kerja, kad permainan/cerita/situasi, manila kad, kalkulator,
video
FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

6.3
Operasi bergabung
melibatkan tanda
kurung.

(i)

Menyelesaikan ayat matematik
operasi bergabung termasuk
yang melibatkan tanda kurung
hasilnya dalam lingkungan
1000000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan
idea dengan lisan.
NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

NOMBOR DAN
OPERASI

7.1
Penambahan
pecahan.

(i)

7.0 Pecahan

Menambah hingga tiga
nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea melalui aktiviti
kumpulan
KEUSAHAWANAN: bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad gambar
pecahan, kad aktiviti
FOKUS: Menambah pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu
0
00-00
JAN

7.2
Penolakan
pecahan.

(i)

(ii)

7.3
Penambahan
dan penolakan
pecahan.

(i)

Menolak sebarang dua
nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea melalui aktiviti
kumpulan

Menolak sebarang dua nombor
daripada satu
nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar
dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad aktiviti

Menambah dan menolak
nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

KREATIVITI & INOVASI : menambah dan menolak pecahan wajar
menggunakan pelbagai strategi

KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong

FOKUS: Menolak pecahan, mencari faktor sepunya

KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kad aktiviti, kad gambar dan lembaran kerja
FOKUS: mencari faktor sepunya

Minggu
0

7.4
Konsep
‛daripada’
dalam pecahan.

00-00
JAN

(i)

Menentukan nilai bagi pecahan
wajar dan nombor bercampur
daripada sesuatu kuantiti.

KREATIVITI & INOVASI : Gabung jalin kemahiran matematik dengan disiplin
ilmu yang lain.
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pengetahuan kehamiran pengurusan
perniagaan.
FOKUS : Menulis pecahan dengan betul.

NOMBOR DAN
OPERASI
8.0 PERPULUHAN

8.1
Penambahan
perpuluhan.

(i)

Menambah tiga nombor
perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi.
BBB: Kad nombor, lembaran kerja
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.2
Penolakan
perpuluhan.

(i)

Menolak berturut-turut dua
nombor daripada sebarang
nombor hingga tiga tempat
perpuluhan.

KEUSAHAWANAN : Boleh dipercayai dan cekap
BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.3
Penambahan
dan penolakan
perpuluhan.

(i)

Menambah dan menolak
nombor perpuluhan
hingga tiga tempat
perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi.
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim.

Minggu
0
00-00
JAN

8.4
Pendaraban
perpuluhan.

(i)

Mendarab nombor perpuluhan
hingga tiga tempat perpuluhan
dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN : Kerja berpasukan
FOKUS : Kedudukan titik perpuluhan pada hasil darab

8.5
Pembahagian
perpuluhan.

(i)

Membahagi nombor dengan
nombor hingga dua digit,100,
1000 dan hasilnya hingga tiga
tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Adil dan berdikari
FOKUS: Kedudukan titik perpuluhan pada hasil bahagi.

8.6
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan perpuluhan dan
hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan kemahiran matematik dalam
situasi harian.
KEUSAHAWANAN : Perbincangan dan perkongsian idea, penyelesaian
masalah dan kreatif.
BBB: PPT, CD, lembaran kerja
FOKUS: Membina ayat matematik secara lazim. Mengenalpasti kata kunci,
operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI
9.0 PERATUS

9.1
Nilai peratus.

(i)
(ii)

(iii)

Menukar peratus kepada
pecahan dan sebaliknya.
Menukar nombor bercampur
kepada peratus dan
sebaliknya.
Mengira peratus daripada suatu
kuantiti.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Inovatif, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan perniagaan
BBB: Kad perpuluhan, kad peratus, kotak misteri, lembaran kerja
FOKUS: Asas pertukaran kepada peratus, asas pertukaran peratus kepada
pecahan dan perpuluhan.

9.2
Penyelesaian
masalah

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan peratus.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat konjektur daripada permasalahan yang
berlaku.
NILAI DAN SIKAP : Memformulasikan konsep, proses atau produk
keusahawanan / dalam perniagaan.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI
10.0
WANG HINGGA
RM1 000 000

10.1
Penambahan
nilai wang.

(i)

Menambah hingga lima nilai
wang melibatkan ringgit
dan sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Cekap ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu
0
00-00
JAN

10.2
Penolakan
nilai wang.

(i)

Menolak hingga dua
nilai wang daripada
sebarang nilai wang
melibatkan ringgit dan
sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim

10.3
Penambahan
dan penolakan
nilai wang.

(i)

Menambah dan menolak nilai
wang melibatkan ringgit dan
sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur, berjimat cermat
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim

10.4
Pendaraban
nilai wang.

(i)

Mendarab nilai wang dengan
nombor hingga dua digit, 100
dan 1000 melibatkan ringgit
dan sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu
0
00-00
JAN

10.5
Pembahagian
nilai wang.

(i)

Membahagi nilai wang
dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1000
melibatkan ringgit dan sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

10.6
Pendaraban dan
pembahagian nilai
wang.

(i)

Mendarab dan membahagi nilai
wang melibatkan ringgit dan sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan, konsisten dalam penulisan ayat
matematik

10.7
Penyelesaian
Masalah
melibatkan wang.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
termasuk menggunakan
pelbagai instrumen
pembayaran yang melibatkan
penambahan, penolakan,
pendaraban, pembahagian,
gabungan operasi tambah dan
tolak, gabungan operasi darab
dan bahagi nilai wang.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan dan
pengurusan perniagaan
TMK: PPT
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, borang pesanan,PPT
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

Minggu
0

10.8 Faedah.

00-00
JAN

(i)

(ii)

10.9
Pelan perbelanjaan
dan simpanan.

(i)

Menyatakan keperluan
memahami faedah mudah
dan faedah kompaun dalam
simpanan.
Merancang bajet harian,
mingguan dan bulanan bagi
mencapai matlamat kewangan
jangka pendek.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat konjektur dalam kehidupan seharian
melibatkan faedah.

Menyediakan rekod kewangan
bagi mencapai matlamat
kewangan.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat konjektur dalam kehidupan seharian
melibatkan faedah.

KEUSAHAWANAN: Memformulasikan konsep keusahawanan
BBB: Lembaran rekod belanjawan, carta perancangan pelaburan.
FOKUS: Menulis rekod perbelanjaan dengan tersusun.

KEUSAHAWANAN: Memformulasikan konsep keusahawanan
BBB: Lembaran rekod belanjawan, carta perancangan pelaburan.
FOKUS: Menulis rekod perbelanjaan dengan tersusun.

Minggu
0
00-00
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI
11.0
MASA DAN WAKTU

11.1 Perkaitan
dalam masa.

(i)

Menyatakan perkaitan
antara unit masa melibatkan
tahun, dekad dan abad.

TMK: Menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan teknologi kepada murid.
KREATIVITI DAN INOVASI: menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea
tersebut secara lisan atau bertulis.
BBB:Video, Model Jam, Kalender,
NILAI: Bersyukur, menghargai masa
FOKUS: Penukaran unit masa

Minggu
0
00-00
JAN

11.2
Penambahan
masa.

(i)

Menambah hingga tiga masa
melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea
tersebut secara lisan atau bertulis.
BBB: Jam, carta, kalender, lembaran kerja.
NILAI: Menghormati masa rakan, bersyukur
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

11.3
Penolakan
masa.

(i)

Menolak hingga dua masa
daripada satu masa
melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea
tersebut secara lisan atau bertulis.
KEUSAHAWANAN : Mampu bersaing secara positif semasa aktiviti
berkumpulan.
BBB: Jam, carta, kalender,lembaran kerja
NILAI: Bersyukur dengan masa yang diberi, bekerjasama dengan rakan
semasa aktivti berkumpulan.
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

11.4
Pendaraban
masa.

(i)

Mendarab
melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea
tersebut secara lisan atau bertulis.
KEUSAHAWANAN: Menghargai masa, menepati masa
NILAI: Bersyukur, menghargai masa
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu
0

11.5
Pembahagian
masa.

00-00
JAN

(i)

Membahagi melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.

#
FOKUS: Penukaran unit, proses
pengumpulan semula unit masa.

11.6
Penyelesaian
masalah melibatkan
masa.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian masa.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk
menyelesaikan masalah.
BBB: Kalendar, Jam, Jadual Sifir, Lembaran Kerja
NILAI: Menepati masa, bekerjasama

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk
menyelesaikan masalah.
NILAI: Bersyukur, Menghargai masa
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

SUKATAN DAN
GEOMETRI
12.0
PANJANG

12.1 Penukaran
unit panjang
dalam perpuluhan
dan pecahan.

(i)

Menukar unit ukuran panjang
melibatkan:
(a) milimeter dan
sentimeter,
(b) sentimeter dan
meter,
(c) meter dan kilometer
dalam perpuluhan hingga
tiga tempat perpuluhan.

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan
SIKAP & NILAI: Prihatin
BBB: Pembaris panjang, Pita Pengukur
FOKUS: Membaca skala, menukar unit (tahu untuk darab atau bahagi 10 / 100
/ 1000)

12.2
Penambahan
panjang.

(ii)

Menukar unit ukuran panjang
melibatkan:
(a) milimeter dan
sentimeter,
(b) sentimeter dan
meter,
(c) meter dan kilometer
dalam pecahan.

(i)

Menambah hingga tiga
ukuran panjang melibatkan
perpuluhan dan pecahan
dengan tanpa dan penukaran
unit.

TMK: Menggunakan LCD
SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
0
00-00
JAN

12.3
Penolakan panjang.

(i)

Menolak dua ukuran panjang
dari satu ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek, Pembaris/pita pengukur, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
0

12.4
Pendaraban
panjang.

(i)

00-00
JAN

Mendarab ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta
menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

12.5
Pembahagian
panjang.

(i)

Membahagi ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta
menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

12.6
Penyelesaian
masalah
melibatkan
panjang.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian panjang dalam
perpuluhan dan pecahan.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

SUKATAN DAN
GEOMETRI
13.0
JISIM

13.1
Penukaran unit
jisim dalam
perpuluhan
dan pecahan.

(i)

Menukar unit gram dan
kilogram dalam perpuluhan dan
pecahan.

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan
SIKAP & NILAI: Prihatin
BBB: Penimbang / alat sukatan
FOKUS: Membaca skala, menukar unit (tahu untuk darab atau bahagi 10 / 100
/ 1000)

13.2
Penambahan
jisim.

(i)

Menambah hingga tiga jisim
dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

TMK: Menggunakan LCD
SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
0
00-00
JAN

13.3
Penolakan
jisim.

(i)

Menolak hingga dua jisim dari
satu jisim dalam perpuluhan
dan pecahan tanpa dan
dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek pemberat, alat sukatan, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
0
00-00
JAN

13.4
Pendaraban
jisim.

(i)

Mendarab jisim dalam
perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit, dua
digit, 100 dan 1000 tanpa dan
dengan penukaran unit hingga
tiga tempat perpuluhan.

TMK: Menggunakan LCD
SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

13.5
Pembahagian
jisim.

(i)

Membahagi jisim dalam
perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit,
dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta
menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

13.6
Penyelesaian
masalah melibatkan
jisim.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian jisim dalam
perpuluhan dan pecahan.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

SUKATAN DAN
GEOMETRI
14.0
ISIPADU CECAIR

14.1
Penukaran unit
isi padu cecair
dalam
perpuluhan dan
pecahan.

(i)

Menukar unit mililiter dan
liter dalam perpuluhan dan
pecahan.

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan
SIKAP & NILAI: Prihatin
BBB: Alat sukatan
FOKUS: Membaca skala, menukar unit (tahu untuk darab atau bahagi 10 / 100
/ 1000)

14.2
Penambahan isi
padu cecair.

(i)

Menambah hingga tiga isi padu
cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek cecair, alat sukat cecair, software matematik, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

14.3
Penolakan isi
padu cecair.

(i)

Menolak hingga dua isi padu
cecair daripada satu isi padu
cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek cecair, alat sukat cecair, software matematik, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
0

14.4
Pendaraban isi
padu cecair.

(i)

00-00
JAN

Mendarab isi padu cecair
dalam perpuluhan dan
pecahan dengan nombor
satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
mencari penyelesaian masalah rutin dan tidak rutin.
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek cecair, alat sukat cecair, software matematik, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

14.5
Pembahagian isi
padu cecair.

(i)

Membahagi isi padu cecair
dalam perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta
menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

14.6
Penyelesaian
masalah melibatkan
isi padu cecair.

(i)

Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban, dan
pembahagian isi padu cecair
yang melibatkan perpuluhan dan
pecahan.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari
penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
0
00-00
JAN

SUKATAN DAN
GEOMETRI

15.1
Perimeter, luas
dan isipadu.

15.0 RUANG

(i)

(ii)

(iii)

Menentukan perimeter
gabungan dua bentuk:
segiempat tepat, segiempat
sama dan segitiga.
Menentukan luas gabungan
dua bentuk: segiempat tepat,
segiempat sama dan segitiga.
Menentukan isi padu
gabungan dua bentuk, kubus
dan kuboid.

-

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan
mengaplikasikan kemahiran matematik untuk pengukuran.
KEUSAHAWANAN: Berdikari, sabar, tolong-menolong, prihatin.
TMK: Gunakan aplikasi video dan geometri.
BBB: Tangram, Kad arahan, Kad imbasan, kertas graf, pembaris, pensel warna,
lembaran kerja.
FOKUS: Rumus perimeter, luas dan isipadu, penggunaan unit bagi perimeter,
luas dan isipadu.

15.2 Sudut

(i)

Mengukur sudut pada poligon hingga lapan sisi.

KREATIVITI & INOVASI: Melakar sudut-sudut.
KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, tolong-menolong
TMK: Ms Power Point

#
FOKUS: Mengenalpasti jenis sudut dan
poligon

15.3
Garis selari dan
garis serenjang.

(i)

Melukis garis selari dan garis
serenjang.

BBB: Kad gambar, pen maker, pembaris, gam, kertas warna, kertas mahjong,
lembaran kerja.

-

KREATIVITI & INOVASI : Melakar garis selari dan serenjang.
KEUSAHAWANAN: Sabar, rasional, bekerjasama dan berani membuat
keputusan.

#
FOKUS: Mengenalpasti jenis garisan

BBB: Bentangan kotak, gunting, pen maker, pembaris, set geometri, lembaran
kerja.

Minggu
0
00-00
JAN

PERKAITAN DAN
ALGEBRA
16.0
KOORDINAT

16.1
Koordinat pada
sukuan pertama.

(i)
(ii)

(iii)

Mengenal paksi-x, paksi-y dan
asalan (0).
Menentukan koordinat bagi
sesuatu titik pada sukuan
pertama.
Menanda titik pada sukuan
pertama diberi koordinatnya.

KREATIVITI & INOVASI : Menyenaraikan kegunaan koordinat dalam
kehidupan seharian. Contoh: Jadual waktu kelas, kedudukan kelas dalam
bangunan.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft OfficePower Point untuk
menentukan paksi dan koordinat objek (Animation).
NILAI : Sistematik, bekerjasama.

#
FOKUS: Mengenalpasti paksi

PERKAITAN DAN
ALGEBRA
17.0
NISBAH DAN
KADARAN

Minggu
0
00-00
JAN

STATISTIK DAN
KEBARANGKALIAN
18.0
PENGURUSAN
DATA

17.1 Nisbah.

(i)

Menentukan suatu nilai
berdasarkan nisbah 1:1 hingga
1:10, 1:100 dan 1:1000.

BBB: Kertas surih, kertas berpetak, geoboard.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan
menyatakan idea secara lisan.
NILAI MURNI: Keadilan, rasional

#
FOKUS: Mengenalpasti nisbah

18.1
Mod, median,
min dan julat.

(i)
(ii)

Mengenal mod, median, min
dan julat daripada data yang
diberi.
Menentukan mod, median ,
min dan julat hingga 10 data
yang diberi.

#
FOKUS: Membaca graf, menterjemah
maklumat graf.

BBB: Kad bergambar, objek maujud

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai untuk
mewakilkan data pada piktograf. Mempelbagaikan penggunaan warna pada
carta palang dan carta pai.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk membina
carta palang dan carta pai.
NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja berkumpulan
BBB: Kad gambar, slide Power Point

Minggu
0

18.2 Data.

(i)

Membina piktograf dan carta
palang.

00-00
JAN

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai untuk
mewakilkan data pada piktograf. Mempelbagaikan penggunaan warna pada
carta palang dan carta pai.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk membina
carta palang dan carta pai.
NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja berkumpulan
BBB: Kad gambar, slide Power Point
FOKUS: Membaca graf, menterjemah maklumat graf.

Minggu

00 – 00 OKTOBER

MINGGU ULANGKAJI

Minggu

00 – 00 OKTOBER

PENTAKSIRAN BERTULIS AKHIR TAHUN

Minggu

00 – 00 NOVEMBER

PENGUKUHAN, PENGAYAAN DAN PEMULIHAN