You are on page 1of 2

W poowie padziernika EBC rozpocz skup obligacji zabezpieczonych.

Do koca roku,
zgodnie z zapowiedzi, zostanie uruchomiony program skupu instrumentw ABS (papiery
dune zabezpieczone aktywami, oparte o poyczki korporacyjne, hipoteczne i z kart
kredytowych). Dziaania te, ktre id w parze z TLTRO (program dugoterminowych
kredytw dla bankw) maj na celu zwikszenie sumy bilansowej EBC tak, aby w szybkim
tempie powrcia do rozmiarw z 2012 r. Zwikszanie bilansu ma wzmocni przekaz dla
rynkw, e strefa euro pozostaje pod wpywem ultra agodnej polityki pieninej. W efekcie
euro powinno osabn, pobudzajc eksport ze strefy, a zarazem inflacj poprzez droszy
import.
Wyniki stress testw w strefie euro wykazay niedostateczn jako aktyww oraz buforw
bezpieczestwa 25 spord 130 przebadanych bankw. Liczba ta spada jednak do 13 po
uwzgldnieniu kapitau zgromadzonego przez banki w 2014 r. Stress testy wymagay od
bankw, aby wskanik funduszy zasadniczych najwyszej kategorii CET 1 (Common Equity
Tier 1) utrzymywa si powyej 5,5%, take w warunkach niekorzystnego scenariusza:
spadku produkcji, zwikszajcego si bezrobocia oraz spadku cen mieszka.
Wedug danych opublikowanych w sierpniu, niemiecka gospodarka skurczya si o 0,2%
drugi kwarta z rzdu. Produkcja przemysowa, eksport oraz zamwienia w przemyle
odnotoway najwikszy spadek od pocztku 2009 r. Sabo sektora przemysowego moe
by trudna do oszacowania, biorc pod uwag, e jej symptomy w duej mierze mog
wynika z tegorocznej zmiany urlopw z lipca na sierpie. Eksporterzy borykaj si z
efektami sankcje naoonych na Rosj oraz rwnoczesnym osabniciem aktywnoci wanych
partnerw handlowych: Francji, Woch, Chin oraz Brazylii. Mimo tego, popyt wewntrzny
utrzymuje si na satysfakcjonujcym poziomie, rynek pracy take pozostaje stabilny.
Bank Japonii nieoczekiwanie ogosi podjcie dodatkowych krokw w kierunku
ekspansji monetarnej, w miar jak osignicie celu inflacyjnego (2%) w cigu dwch lat od
wdroenia planu QQE (quantitative and qualitative easing) w kwietniu 2013 r. staje si coraz
mniej realne. BoJ zwikszy tempo rozszerzania bazy monetarnej z bezprecedensowego
poziomu 60-70 do 80 trylionw jenw rocznie (720 mld $). Przy anemicznym krajowym
popycie na kredyty, japoskie banki komercyjne okoo 15% swoich aktyww utrzymuj w
BoJ jako nadwyk rezerw. Rwnoczenie szukaj kredytobiorcw za granic. Intensywny
wzrost dotyczy zwaszcza inwestycji w poudniowo-wschodniej Azji. Na migracji produkcji
poza granice Japonii cierpi take krajowy eksport1.
Gospodarka Chin rosa w tempie 7,3% w trzecim kwartale (r-r), co zdaje si by now
norm wzrostu Pastwa rodka, po tym jak od 1980 r. do 2012 r. gospodarka przyrastaa w
imponujcym tempie rednio 10% rocznie. Zaniepokojony spowolnieniem The Peoples
Bank of China dokona zastrzyku w wysokoci 500 mld juanw do piciu najwikszych
bankw kraju i wedug przewidywa bdzie si skania ku dalszym programom
stymulujcym.
0$ - tyle wyniesie warto zakupionych przez FED obligacji skarbowych i innych papierw
wartociowych w nadchodzcym miesicu, co oznacza koniec szecioletniego programu
luzowania ilociowego. Jednoczenie FED nie okrela czasu, po upywie ktrego zostanie
podniesiona stopa procentowa.

The Economist; Japanese investment in South-East Asia, Outward bound; Nov 1st 2014

Bank centralny

Ostatnio podjte dziaania

EBC

Pozostawienie stopy procentowej podstawowych operacji


refinansujcych na poziomie 0,05% i stopy depozytowej na
poziomie -0,2%.

Rezerwa Federalna

Pozostawienie stopy funduszy federalnych na niezmienionym


poziomie 0-0,25%, zakoczenie programu skupu aktyww.

Bank Japonii

Zwikszenie tempa rozszerzania bazy monetarnej z 60-70 do 80


trylionw jenw rocznie.

Bank Anglii

Pozostawienie stopy procentowej na niezmienionym poziomie 0,5%


i kontynuacja programu skupu aktyww na poziomie 375 mld
rocznie.