కవితలు – 2010 (చాలహకియణ్

)
నాయు తెలుగు, 19 ఆంగల కవితలు
2009 లో ఙాల఺కియణ్ ఫలలగు఩ై ల఺ావ఻న కవితలు
చాలహకియణ్
1/5/2010

2

కట్టు ఫానిషలభు మేభు,
February 15th, 2009
No comments
కట్టు ఫలనిసలభు మేభు,
ఎట్టుల దరిఙేయు ువుర఺ కనాన.
భా కోప఺నికి,
భా తాప఺నికి,
భా మోవేనికి,
భా ల఺తసలాానికి,
భా వ఻యులకు,
3

భా ల఺ళ్ల కు,
భా భనసఽలకు,
భా తనఽవులకు,
కట్టు ఫలనిసలభు మేభు,
ఎట్టుల దరిఙేయు ువుర఺ కనాన.

భోది ఴాక్షం దారిలో
February 19th, 2009
No comments
భోది విక్షం దారిలో
సవ-శరీయం కోవ఻ తర఺జులో లేవ఻
చియునవువలతో అమేేల఺ళ్ల నఽ ఙాళ఺నఽ.

భోది విక్షం దారిలో
క఺కులు, భనఽషేలు కలకలలాడెత౉
఩ండెగ ఙేసఽకోవట్ం చాళ఺నఽ.
భోది విక్షం దారిలో
పో ట్ీలు ఩డి ఩యుగులు తీసఽునన
లేళ్ల, భనఽషేల గుం఩ులు చాళ఺నఽ.

4

వియఫూవ఺న ఩ూలన్నీ నిదరో తేన్ాీయ.
March 2nd, 2009
No comments
వియఫూవ఻న ఩ూలన్నన నిదరా తేనానయ.
సఽగంధాలు మోసఽకెఱల లల్ససన గ఺ల్స —
చిగుయుట్లకుల భాట్టన దాచఽకుంది.
ముదద సంధాలో నదీ వె఺ననానికెళ్లలన
ఎయర ఏనఽగు యకయంగ఺ ఘంకరించింది.
఑కట్ీ ఆర఺ ఩ూలు ఉల్సకిి఩డాాయ.
చిగుయుట్లకులు గడగడ వణక఺య
5

తీరహల దఽరహలు
March 7th, 2009
2 comments
ఆ ఑డెా నఽండి నఽవ్ ననఽన,
ఈ ఑డెా నఽండి నే నినఽన,
఩రికిసు ా, ఩రివౄల్ససా
ు , ఩రిక్షిసు ా,
ఇనిన వసంతాల౅ అట్టు గడి఩ేళ఺ం.
ఎ఩ు఩డర కుదఽళ్ైల లేరెైపొ యనా,
ఎ఩఩ట్ిక఩ు఩డె గ఺మాల క఺లవలకు
఩ూడికలు తీసా
ు , గట్ట
ల కడెత౉,
ఇనిన వసంతాల౅ యకు ం ప఺రింఙాం.
న్న లై఩ు ఩ూలు, నా లై఩ు భుళ్ైల నఽవూవ,
నా లై఩ు ఩ూలు, న్న లై఩ు భుళ్ైల నేనా,
లెకకిసా
ు , ఎకవక఺లాడెత౉, లకిిరిసు ా
ఇనిన వసంతాల౅ ఆట్టు గడి఩ేళ఺ం.
నడెభ దేవుని ప఺దాల఩ై భంతాాక్షర఺ల్సన
ఎడభ నఽండి క౅డికి నేనా,
కుడి నఽండి ఎడభకు నఽవువ,
ఉచచరిసు ా, మోక్షభావ఻సు ఽ,
వ఻ంహ ఘయజన ఙేసు ా,
తొడలు చయుసా
ు ,
ఫఱలలలు నేలకు కొడెత౉,
ఇనిన వసంతాల౅ అట్టు గడి఩ేళ఺ం.
తభుేడా అని నోర఺ర఺ అని
కౌగిల్సంతలోకి తీసఽకోని

6

కొతు వసంతానిన ఩఻లల఺లని఩సఽుంది
క఺న్న, క఺నర఺ని పొ యలేలో ఆ఩ుతేనానయ.
ఆ ఑డెా నఽండి నఽవ్ ననఽన,
ఈ ఑డెా నఽండి నే నినఽన,
఩రికిసు ా, ఩రివౄల్ససా
ు , ఩రిక్షిసు ా,
ఇనిన వసంతాల౅ అట్టు గడి఩ేళ఺ం.

7

నన఼ీ జయంచావ్
March 20th, 2009
No comments
చ఼ట్ృ
ు ఐద఼ గోడలతో
గట్టు కోట్ కట్టుకొని

లెన్ెీల లహన కింద
఩ూల ఫాణాల్నీ
ఴల఩ు ఴలల్నీ
ఎద఼య్కంట్ృ పహలిష఼తంట్ే
8

఩ూల భాలలతో
మేళతాఱాలతో,
వ఺ంసధ్ాాయం గుండా
న఼వ్ లో఩లికొచ్చి

ననఽీ, న్ా రహజయయన్నీ
ఇట్ేు జయంచావ్

భశృ షభరహనికి తెయ తొలగింది.
April 2nd, 2009
No comments
భశృ షభరహనికి తెయ తొలగింది.
కతే
త లు, కట్ాయ్ు, కైలహరహలు,
గదలు, దండలు, ఫాణాలు,
అలంకహరహలుగహ భారిపో యే
భశృ షభరహనికి తెయ తొలగింది.
తొడలు కొడెత౉, భుద఼ులు విష఼య్త౉,
చేతేల౅఩ుత౉, లేళు ొ఩ుత౉,
9

ఆకయష, ఆకయష భంతాోలే తంతాోలుగహ జరిగే
భశృ షభరహనికి తెయ తొలగింది.
చఽవే లహఱలు లేట్టగహళు య
బిక్షగహఱలు పో ట్టగహళు యేయ
భశృ షభరహనికి తెయ తొలగింది.

తెలుగోడా! లెలుగుతేన్నీడా!!
April 18th, 2009 No comments

అణుఴు అణుఴు కలిప఺
అనంత దఽరహలు చేరి
ఆకహళహనికీ, బూమికి రహజులెై
లెలగలోయ తెలుగు లహడా!
చేతేలతో ఫొ భమలు చ఼ట్టు
భాట్లతో కోట్ల చేరి
రహష఼లుగహ యతాీలు క౅రిి
భుంద఼కు పో లోయ తెలుగోడా!
ఫుదిుగహ లెకకలనిీ చేవ఺
లేళుపై అందరి జయతకహలుంచ్చ
లహట్భుగ షం఩ద పో గేవ఺
భూంద఼కళు లోయ తెలుగోడా!
అణుఴు అణుఴు కలిప఺
అనంత దఽరహలు చేరి
ఆకహళహనికీ, బూమికి రహజులెై
లెలగలోయ తెలుగు లహడా!

10

శూహగే పహమలో ఩మనిష఼తంట్ే
April 28th, 2009
No comments
఩త్తత ఫట్ు లు చ఼ట్టుకోని,
లెలిగే షఽయ్యని కింర ద మెయ్షఽ
త ,
఩ూల ఩డఴలో నిలఫడి,
శూహగే పహమలో ఩మనిష఼తంట్ే,
భరిర చెట్ు ట కింర ద
఩దామషనం లేష఼కోని,
గోచ్చ గుడడ కట్టుకోని,
అట్ట ఑డెడన్ొకడె కనిపంచాడె.
భామిడి చెట్ు ట కింర ద
కహలుమీద కహలు లేష఼కోని,
఩ట్టు ఫట్ు లు చ఼ట్టుకోని
ఇట్ట ఑డెడన్ొకడె కనిపంచాడె.

11

అవిళహరంతం
April 29th, 2009
No comments
న్ేన఼,
న్ా వరీయం,
న్ా భనష఼స,
న్ా ఆతమ
న్ా షయాషాం
అవిళహరంతంగహ ఉన్ాీయ.

12

ఎంద఼కు ఴష఼తన్ాీయ ఈ కిుశుమెైన శూో భలహరహలు
May 3rd, 2009
No comments
ఎంద఼కు ఴష఼తన్ాీయ ఈ కిుశుమెైన శూో భలహరహలు
చేతన్ాముతమెైన న్ా లహరహంతం చ్చఴయ
ఈ కిుశు ళోకహరహలహలన఼ ఎలా బరించగలన఼.
చీకట్ట గుసలు విడిచ్చ ఴచ్చిన
గబిిలాల గుం఩ులాు ఴష఼తన్ాీయ.
ఎలు లు లేని ఆనందాల లహరహంతంలోకి
పహతాళ఩ు గుసాయ లోతేలోున఼ంచ్చ
ఎగవ఺ ఴచేి చీకట్ట జీఴులాు
ఴష఼తన్ాీయ.

13

భులుుగయరతో పొ డెష఼తన్ాీయ్
May 21st, 2009
No comments
దఽలాలేు ని ఆకహళహనికి
న఼వ్ ముగరహనిఴని
అదని, ఇదని, భరేదర అని
ఆకహళహనికత్తత ఴదిలేళహయ్.
ఫచిలి గింజలు నలిప఺
న్ా తల చ఼ట్ృ
ు న఼దిట్ట గుండా
ష఼న్ాీలు చ఼డెత౉ గీతలు గీషత ఽ
ఎఴరో నన఼ీ భారేిళహయ్.
కింర ద ఩డాడక
అంతా అయందంట్టన్ాీయ్.
ఎఴరో భఱాు
యకతమెకికష఼తన్ాీయ్.
రహతేోలుు నిదో రహఴడం లేద఼.
ఎఴరో భయఱా జోల పహడెతేన్ాీయ్.
఩గలు ఩ని శూహగట్ం లేద఼
ఎఴరో భఱాు భులుుగయరతో పొ డెష఼తన్ాీయ్.

14

భ్న పేోక్షకులమెైన్ాభు
May 25th, 2009
No comments
భ్న పేోక్షకులమెైన్ాభు
భరో న్ాలుగు జయభుల ఴయకు.
అట్విలో ఩ుట్టు , అట్విలో పరిగి
భా ఇంట్కొచ్చి తెైత్తకకలాడి
భా ఉమాయల ఫలు న్ెకిక ఉమలల౅గి
భా మోభుపై భజ్జి గ చ్చలకరించ్చ నవిాన్ా
భ్న పేోక్షకులమెైన్ాభు
భరో న్ాలుగు జయభుల ఴయకు.
ఇంకేమి లహోవ఺న్ా
ఇంకేమి ఴదరిన్ా
భ్న బంగభఴుాన్ే
దెైలహగరసం త఩పదే.
భ్న పేోక్షకులమెైన్ాభు
భరో న్ాలుగు జయభుల ఴయకు.
క౅డికలు, తీవ఺లేతలు
క౅డఫలుకోకని శృశూహయలాడ
చ్చగురించ్చన ఇగుయ్
విరిగి మోడె భఱాు మిగల
భ్న పేోక్షకులమెైన్ాభు
భరో న్ాలుగు జయభుల ఴయకు.

15

చలికి గజగజ ఴణకుతే,
మోకహలు తలకహనించ్చ
పహదాలు అయచేయకహనించ్చ
భునగ తీష఼కోని
కన్నీట్ట చెయ్ఴులో
షగం భునిగి
షగం తేలి
షఽరోయదమానికి ఎద఼య్ చఽషఽ

భ్న పేోక్షకులమెైన్ాభు
భరో న్ాలుగు జయభుల ఴయకు.

16

అందమెైన రకకలున్ాీయ
June 5th, 2009
2 comments
అందమైన రెకిలునానయ
క఺న్న క఺లు కట్టుసఽంది.

తెలలని రెకిలు అలల లాలడిసు ా
ఎగిరి పో ట్లనికి ఙేమని మతనం లేదఽ.

తెలలని రెకిలు దఽభుేకొట్టుక పొ మాాయ.
క఺ల్సకి ఑యుసఽకోని గ఺మాలమాాయ,
కట్టుగొమా చాట్ృ
ు చఽట్ట
ల చఽట్టుకోని
తాడింక఺ పొ ట్ిు పొ ట్ిుదయాంది .

ఆరీ ఆయని భలభుతాాల భదా
క఺లభలా నాలోనఽండి పో వె఺గింది .

అకవె఺ేత్ గ఺ అమోఘ సంగీతం
అణువు అణువులోనా ఆలేశం నిం఩ుత౉,

17

యకు భంతా సలసల భరిగిసు ా
తంత్రా తంత్రాలోనా త఩న లల్సకి తీసా

రెకిలు, క఺ళ్ైల, తనఽవంతా ఊగిపొ య్యాట్టు
అకవె఺ేత్ గ఺ అమోఘ సంగీతం.

఑కి ఉదఽట్టన ఩ైకి లేచి
గడిా ఩యకలా కట్టు తాడె తెం఩ుకోని
గ఺లోల తేల్స, గ఺లోల త్రరిగి నేనే
ఆలేశంగ఺ ఆక఺శభంతా త్రరిగి నేనే
18

నదఽల ఱదఽగ఺ , సందాాల ఱదఽగ఺
ఆక఺ళ఺నికి ర఺జునై నేనే
అడవుల ఱదఽగ఺, ఩లెల ల ఱదఽగ఺,
బూరకి ర఺జునే నేనే.

నఴుాలు లహడిపొ మాయయ
July 21st, 2009
4 comments

నవువలు ల఺డిపొ మాాయ
లదట్ కళ్ల నఽండి,
఩఻భేట్ ఩దాల నఽండి.

ఆశలు ల఺డిపొ మాాయ,
తొలుత సభాజం నఽండి,
తయుల఺త కుట్టంఫలల నఽండి.

ఆనందాలు ఆవియమాాయ,
తొలుత గ఺రభాల నఽండి
తయుల఺త దేశం నఽండి.

అందయౄ, అనినమూ
఩ునయుతాునానికీ,
ఎదఽయుచాసఽునానయు.

19

అలపభు న్ా బకిత – అనలపభు న్న పేోభ
September 14th, 2009
No comments

అలపభు న్ా బకిత – అనలపభు న్న పేోభ
కాశుహా న్ారహమణా లహష఼దేఴ గోవిందా.
అభాత షరోఴరహన ఒలలాడిన న్ాడె,
఑డెడన దర వ఺లితో పహనభు చేవ఺న న్ేడె,
తనమమభు, తాధ్ాయతమయభు తాయలు దాట్ె.
కాశుహా న్ారహమణా లహష఼దేఴ గోవిందా.
న్న ఑డిలో నిద఼రించ్చన న్ాడె,
న్న న్నడలో వివరమించ్చన న్ేడె,
తనమమభు, తాధ్ాయతమయభు తాయలు దాట్ె.
కాశుహా న్ారహమణా లహష఼దేఴ గోవిందా.
విబుని పహదమే ఇసభు, ఩యభు.
కాశుహా న్ారహమణా లహష఼దేఴ గోవిందా.

20

న్న ల్నలలు న్ాకు కొతాత?
September 22nd, 2009
1 comment

న్న లీలలు నాకు కొతాు?
నార఺మణ, ల఺సఽదేవ, గోవిందా.

నేల఩ై న్నయు చల్సల ంచి
ఆక఺శంలో పలాల్సఙేచవు.

ఫలభు న్నలే అని఩఻వెు ఺వు,
అఫలభు న్నలే అంట్లవు.

న్న లీలలు నాకు కొతాు?
నార఺మణ, ల఺సఽదేవ, గోవిందా.

21

఩ది ముగహల లెనక
September 23rd, 2009
No comments
఩ది ముగ఺ల లనక
న్న గుడికి వఙాచనఽ.
అమోఘ అందానికి ఆనంద నిశచలుడనై
ఇకిడే ఉండిపొ మాానఽ ఎ఩఩ట్ికీ.
఑క ప఺దం దావయం లలు఩లే ఉనాన
హిదమంలో ఑క ఫలగం లలు఩లే ఉనాన
ఇకిడే ఉండిపొ మాానఽ ఎ఩఩ట్ికీ.

22

఑కక అదు ం క౅డా అగు఩డలేద఼
September 23rd, 2009
1 comment
నా లహం నేనఽ చాసఽకోట్లనికి
఑కి అదద ం క౅డా అగు఩డలేదఽ.
నా కన్ననయు ఩దవులు తాకకభుందే
తేడవట్లనికి ఑కి లేలు క౅డా లేదఽ.
కొండ కొన నఽండి జాయుపో తేనన
ననఽన ఩ట్టుకోవట్లనికి ఒ ఙెయా క౅డా లేదఽ.
సంధా భుగివ఻ చీకట్ట
ల భుంఙెతు ాయ.
లలుగు లేదఽ, లననల లేదఽ.
ఆశ లేదఽ, ఆకోరశం లేదఽ.
ళోకం లేదఽ, ఆనందం లేదఽ.

23

నిలు఩ు సరిని న్ాలుకపై
September 23rd, 2009
3 comments
ఆ఩ద ఘడిమల
ఆనంద లేళ్ల
నిలు఩ు హరిని నాలుక఩ై
బమ఩ు ఘడిమల
అగభా గోచయ లేళ్ల
నిలు఩ు హరిని నాలుక఩ై
ప఺఩఩ు ఘడిమల
఩ుణా త్రథఽల లేళ్ల
నిలు఩ు హరిని నాలుక఩ై
ముదద ఩ు లేళ్ల
ళ఺ంత్ర ఘడిమల
నిలు఩ు హరిని నాలుక఩ై.

24

న్ా ప఺ోమాత్త ప఺ోమమెైన బయత గహరిక,ి (అన఼లహద కవిత)
October 14th, 2009
No comments
ఎ఩ు఩డెైనా ఇదద యు ఑కిరెైతే అది భనమే.
ఎ఩ు఩డెైనా అతనిన ఆమ ఩ేారవేు అది న్నలే.
ఎ఩఩ు఩డెైనా ఆమ అతనితో సంతోషంగ఺ ఉంట్ట,
ఆభన్న, వీలుంట్ట నాతో పో లుచకో.
కోలార్ ఫంగ఺యు గనఽలకనాన న్న ఩ేాభకక విలువివె఺ునఽ.
఩ా఩ంచంలోని సం఩దలనినంట్ికనాననా.
నా ఩ేాభ దావేనిన నదఽలన్నన కల్సవ఻మూ తీయచలేవు
కకవలం న్న ఩ేాభయే నాకు భుకిు భాయగ ం.
న్న ఩ేాభకు సరిజోడె నా దగగ రకఱ లేదఽ.
సవరోలక఺లు న్నకు క఺నఽకలు కురి఩఻ంఙాల్స.
ఇంక఺ భనం జీవించి ఉనన఩ు఩డె
న్నకు నేన,ై నాకు న్నలై జీవిదాదం.
భయణంఙాక కలక఺లం నిలుదాదం.

భూలం To My Dear and Loving Husband

POEM

25

To My Dear and Loving Husband

by Anne Bradstreet
If ever two were one, then surely we.
If ever man were loved by wife, then thee.
If ever wife was happy in a man,
Compare with me, ye women, if you can.
I prize thy love more than whole mines of gold,
Or all the riches that the East doth hold.
My love is such that rivers cannot quench,
Nor ought but love from thee give recompense.
Thy love is such I can no way repay;
The heavens reward thee manifold, I pray.
Then while we live, in love let‘s so persever,
That when we live no more, we may live ever

26

షతయం ఆవ
October 20th, 2009
No comments
ఎకిడర ఆశ
ఏ నాట్ికెైనా సతాం
నా భుందఽ ఆవిషిరించగలదని
ఎకిడర ఆశ
అళే ళ఺వవై, ప఺ాణమై
ప఺ామభంతా వె఺గుతోంది
ఎ఩఩ట్ికి ?
27

అడవి రహతేోలు – అడవి రహతేోలు (అన఼లహత కవిత)
October 20th, 2009
No comments

అడవి రహతేోలు – అడవి రహతేోలు
న్ే న్నతో ఉంట్ే,
అడవి రహతేోలే
భన విలాశూహలు.

చలి గహలులు నిశపలం
రేఴులోని సాదమానికి
఩ట్టు కలోు, ఩రికరహలోు
భునిగిన —

భందాయ ఴన్ాలోు విసరిషత ఼న్ాీ
శృ – షభుదోం
భుదెు ప
ద ో న్ా – ఈ రహత్తోకి
న్నలో

భూలం Wild nights — Wild nights! (269)

28

Wild nights — Wild nights! (269)

by Emily Dickinson
Wild nights — Wild nights!
Were I with thee
Wild nights should be
Our luxury!
Futile — the winds —
To a Heart in port —
Done with the Compass —
Done with the Chart!
Rowing in Eden —
Ah — the Sea!
Might I but moor — tonight —
In thee!

29

ల్న ట్ీశర్టు బిగించ్చ
October 28th, 2009
2 comments
లీ ట్ీషర్ు బగించి
఩఩఻఩ జీన్సస తొడిగి
అయ ఙేతేలు జకఫులోల
కళ్ల తో ఎట్ో చాసా

అందరీన చాసా

బుజాలు నిగడించి
నేనే కింగ్ అనఽకుంట్ృ
30

తొడెవయు – నా తోడెవయు
అని ఆలోచిసఽునాన

న్నయ్ తెరిచ్చ మాచ్చంచ్చన్ా
November 3rd, 2009
1 comment
తెలల జోలె తొడెకోిని
఩ండె లననలోల
వీధి వీధి త్రయుగుత౉
ఇంట్ింట్ల ఆగుత౉
నోయు తెరిచి మాచింఙానఽ.

లననల లేడెకిింది ,
నిళ఺చర఺లు నిదరా మాయ ,
ఆక఺శ వీధఽలు కలకలలాడాయ,
నా జోలెలో ఑కి యతనభూ ఩డలేదఽ.

నిలులలాల కం఩఻ంచి
భుతాాలభేకు దండమట్ిు
భునగతీసఽకోని ఫఫుునాననఽ
అభాల఺సా గురించి కలగంట్ృ.

31

శిఴ దయశనమెైమీది
November 8th, 2009
No comments

వృవ దయశనభమనది, భవే
|| వృవ ||

వినామక ప఺యవతీ కుభాయ సమేత

|| వృవ || 2
32

క఺రీుక ఩ుననర న్నడలో
లండి కొండ లలుగులలో
యషణ నాగ బూషణ

|| వృవ || 2
|| వృవ || 2

ఏదర చెఫు ాభని న఼ఴుా ఴశూహతఴు.
November 12th, 2009 No comments
ఏదర ఙెఫద లభని నఽవువ వవె఺ువు.
ఏదర ఙెఫద లభని నేనఽ వవె఺ునఽ.

అదీ ఇదీ భాట్లలడతావు.
అదీ ఇదీ భాట్లలడతానఽ.

కళ్ొ
ల కయచయణాల౅ భాట్లలడతాయ.
నోయు భాతాం ఏదర ల఺గకసు ఽంది .

నఽవువ ఙెప఺఩లనఽకుంది నాకు తెలుసఽుంది .
నేనఽ ఙెప఺఩లనఽకుంది న్నకు తెలుసఽుంది .

ఏఱ ఙె఩఩కుండానే లనఽ త్రయుగుతావు,
ఏఱ ఙె఩఩కుండానే లేనఽ త్రయుగుతానఽ.
భరోవె఺రి కల్సవ఻ందాక఺
రనఽన విరిగిందాక఺
ఇహ శలవు.

33

యకత షభుదోం ఈద఼కోని
November 13th, 2009
1 comment
ల఺డినేఱ అనకు
ల఺డినేఱ అడకుి.

ఇ఩ు఩డే ముధ్ద ం నఽండి వఙాచడె
విజముడెై తలెతు ేకోని వఙాచడె

ఎనోన గుండెలు చీల్సచ
ఎనోన తలలు నరికి
యకు సభుదాం ఈదఽకోని
విజముడెై వఙాచడె

ల఺డినేఱ అనకు
ల఺డినేఱ అడకుి.

఩ూట్కు గత్రలేని ల఺రితో,
ఎభుకల పో గులే రగిల్సన ల఺రితో

34

పో ర఺ట్ం తకి భరో భాయగ ం రగలని ల఺రితో
దఽయదిషు వంతేలతో, పో ర఺డి విజముడెై వఙాచడె

ల఺డినేఱ అనకు
ల఺డినేఱ అడకుి.

35

అయనన఼ న్న వయణు లేడలేద఼
November 13th, 2009
No comments

అసల్సత్ర వెొ లవ఻త్ర
అయననఽ న్న శయణు లేడలేదఽ
లేంకట్ యభణా.

ఆక఺శ గంగలో వృయభు ఉంచి,
గౌతరలో ప఺దాలు ఉంచి,
నా ఎతే
ు నఽ నేనే కొలుచఽకోని
భురివ఻, భురివ఻,
అలవ఻త్ర వెొ లవ఻త్ర
అయననఽ న్న శయణు లేడలేదఽ
లేంకట్ యభణా.

36

షంషకాతంలో కవిత
November 13th, 2009
No comments

ఆక఺శ వివేర఺, లోక ఩ూజాా
ఆర఺భ విర఺భ ఩ావచన కర఺,
నార఺మణ నాభ ధర఺, నాయదా,
సేర఺ర తావం ప఺ాతహ్ క఺లే సదా.

37

నమన్ానందకరి,
హిదమానందకరి,
ఏ కొభేన ఩ులైవ నఽవువ విరివ఻నా,
భురివ఻ంది నినఽ చావ఻ తోట్ంతా.
కురివ఻ంది చియునవువల హయషం ఆ ఙోట్ంతా.

————
First peom from my friend.
Let me know how it is .
38

ఫత్తకునీ వలహలన్ేం చేదు ాం
November 14th, 2009
No comments

సభుదాం ఉపొ ఩ంగి ఆరిపొ మాాక,
యతానలు ఏయుకునే ల఺యు ఏయుకునానయు,
భుతాాలు ఏయుకునే ల఺యు ఏయుకునానయు,
శల఺ల఩ై నగలు వలుచఽకునే ల఺యు వలుచఽకునానయు.
నఽలేవరట్ి చందాళేఖర఺,
ఇ఩ు఩డె విజిల్ ఊదఽత౉ వఙాచవు.
ఈ ఩వితా ఫిహతాియాం
న్న బుజాల఩ై ఉంచిందెవయు
లేదా నఽలేవ తలెతు ేకునానల఺?
఩నిలేని ఩దాదమనలా?
ఏరట్ి న్న లక్షాం,
సభుదాానేనం ఙేదద ాం
శల఺లనేం ఙేదద ాం
ఫత్రకునన శల఺లనేం ఙేదద ాం

39

ఇనిీ ముగహల న఼ండి
November 20th, 2009 2 comments
ఇనిన ముగ఺ల నఽండి
బూరని ఩డగల఩ై మోసఽునాన
క఺న్న, ఇ఩ు఩డే కొతు గ఺
అనంత ఫయులైతేందేరట్ి?

ఇనిన ముగ఺లనఽండి
లేనోళ్ల అవిర఺భంగ఺
నితా నాతనంగ఺,
భలగవతానిన వరిిసు ఽనాన
క఺ని, ఇ఩ు఩డే కొతు గ఺
వినేల఺యు కయువమాారకరట్ి ?

ఇనిన ముగ఺లనఽండి
నార఺మణ భంతాం
దికుిలనినట్ల వింట్టనాన
క఺న్న, ఇ఩ు఩డే కొతు గ఺
జోల ప఺ట్లా విని఩సఽుందేరట్ి?

40

భాగఴతోదమం
November 20th, 2009
4 comments
భలగవతోదమం
అవి ఩ూయి పౌయి ర చందా గరహణ ఘడిమలు.
ఆక఺శం నియేలంగ఺ నిశచలంగ఺ ఉతాసహంగ఺ నేలలై఩ు చాసఽుంది .
ఒం అని నినదిసు ా, త఩సఽస ఙేసు ా, ఆంధా దేళ఺నిన ఩ూన్నతం ఙేసు ా గౌతర ఩ావశంచవె఺గింది .
లండి రకణువులా అననట్టు గౌతర ఑డెాన యసఽక మయుసఽుంది .
గరహణ వె఺ననాలు ఙేసు ా అకిడి తెలుగు ల఺యు ఩వితాతకక ఩వితాత అదఽదతేనానయు.
ఆ బకు కోట్ికి అంచఽన ఑డెా఩ై ఎవరో నిశచలులెై ఩దాేసనఽడెై సఽధావేవనం ఙేవ఻న ఆనంద ఩యవశ ఩వితాాతే
దేహంలా లల్సగిపో త౉ లండి మయు఩ులాంట్ి అడా ఫొ ట్ల తో ఈశవయ ధాానం ఙేసు ఽనానరెవరో, తేరి చాడగ఺ తెల్సవ఻ంది
భన అభాతావయులే, పో తనాభాతేాలేనని.
అకవె఺ేతే
ు గ఺ నిశఫద భావరించింది. న్నలాక఺శం వె఺క఺యంగ఺ నేలకు దిగివచిచనట్టు, సాయాచందఽాల్సదద యౄ ఑కివె఺రక
ఉదయంచినట్టు, మయు఩ుల లలుగులు కిరీట్ంగ఺, సఽందయ ఩ాదీ఩ు ఩ాక఺శ ఆబయణ, శయ, ధనఽయథయుడెై ఑కి
ర఺కుభాయుడె, బువనైక మోహనఽడె అని఩఻ంచఽకోగల ఏకెైక ఩ుయువ౅ో తు భుడె వీడె కదా అని సయువలఙే
అంగీకరిం఩ఙేమగల సఽందయుడె, సరిజోడెైన తోడె ఙేయ ఩ట్టుకోని అభాతేానికెదఽయు నిల్సఙె నగుమోభు
ధయుడెై.
ఆశచయాచకితేడెై, మోశతేడె,ై ఩యవవుడెై, వినభుుడెై, నిర఺వకధయుడెై, తేరిప఺య ఆ దం఩తేలనఽ చావ఻ సయవం
భయచినల఺డెై వందనాల్సడి భాట్లలడఫో య నోయు ఩గలక నిశచలుడెైన అభాతేాని కని ఆ ఩ుయువ౅ో తు భుడె
ర఺భుండందఽయు ననఽన, వ఼త ఈమ నా సత్ర అని గంయయత గొ఩఩గ఺ ధవనించఽ సవయభున సవ఩రిచమం
ఙేసఽకోవి ―భలగవతం తెనఽగించఽ భలగవతోతు భా! పో తనాభాతాా!! ర఺భాంకితభుగ. బవవె఺గయభు దాట్ెదవు
ర఺భ భాట్ ఇదే‖ అని వచనరచిచ అంతర఺ధనభయయా జంట్గ఺.

41

క఺ల గణన భరిచి, కనఽలు భూవ఻ననఽ తెరిచిన ల఺డెై , కనఽలు తెరిచిననఽ భూవ఻నల఺డెై, సభాధిలో నిల్సచి,
అనంతానందవె఺గయభున ఒలలాడి ఎ఩఩ట్ికో కయు వా ఫదఽదడెై నిదా నఽండి మేలోిని, మలుివ నఽండి నిదాకెళ్లల,
లలుగు నఽండి చీకట్ికెళ్లల, చీకట్ి నఽండి లలుగుకెళ్లల, సవ఩ుయం ఏకవృలానగయం ఙేరి గుయు, ఩఻తి, ఫంధఽ, విదద
ఆవౄర఺వదాలందఽకోని, రతాామనందనలందఽకోని, వృషా ఫిందభునకు, ఩ుయ జనఽలకు మోదరసా

భలగవతభు తెలుగింఙె తెలుగుల఺రిని ధనఽాలు ఙేసు ా.
—————–

పో తన భలగవతం చదఽవుతేనన఩ు఩డె ఈ సంఘట్న చదివిన఩ు఩డె భంచి కవిత ఑కట్ి
ల఺ాదాదభనఽకునాననఽ, క఺ని వలల క఺లేదఽ. ఇలా వచనంలో నా భలవం ల఺ామగల్సగ఺నఽ, చదివి ఎలా ఉందర
ఙె఩఩గలయు.

42

జయా఩కహలోు ఈద఼లాడెతేన్ాీన఼
November 30th, 2009
3 comments

జాా఩క఺లోల ఈదఽలాడెతేనాననఽ,
ఆలోచనల రెకిలతో.

కన్ననట్ితో తడిచిన లోమలోల,
నవువల జలులల ఩ాల఺హ భార఺గలోల
ఆశల చితాాల ఆనంద జలాలోల
ఎడతెయ఩఻ లేకుండా, అవిళ఺రంతంగ఺

జాా఩క఺లోల ఈదఽలాడెతేనాననఽ.
ఆలోచనల రెకిలతో.

43

దేవ బకుతలాయ
November 30th, 2009
No comments
దేశ బకుులాయ
దేశ భాత వేవ కోయు
వీయులాయ
ధీయులాయ
యండి యండి యండి

వె఺వయథ ఩యుల ఙెయ నఽండి
దఽషు గరవేల న్నడ నఽండి
లేగి లేగి వీడి యండి.

44

ఇస ఆ భానఴుడె఩పట్టకీ కనిపంచడె
November 30th, 2009
2 comments

఑క వుబ ఘడిమలో,
఩఻లలల఺డె ఫలలుడవుతాడె.
ఇహ ఆ ఩఻లలల఺డె఩఩ట్ికీ కని఩ంచడె.

఑క వుబ ఘడిమలో,
ఫలలుడె మువకుడవుతాడె
ఇహ ఆ ఫలలుడె఩఩ట్ికీ కని఩ంచడె.

఑క వుబ ఘడిమలో,
మువకుడె భానవుడవుతాడె,
ఇహ ఆ మువకుడె఩఩ట్ికీ కని఩ంచడె.

఑క వుబ ఘడిమలో
భానవుడె నితా జీవితేడవుతాడె,
ఇహ ఆ భానవుడె ఎ఩఩ట్ికీ కని఩ంచడె.

45

అభమన఼ భుకకలు చెమయండి
December 14th, 2009
7 comments
అభేనఽ భుకిలు ఙెమాండి
఩దరద డే తాగకసు ఽనానడె ప఺లన్నన
పొ దఽగులు రెండా ఩఻ండెకోని
఩ైనఽండి యంప఺లు఩ం఩఻సు ఽనానం
గొడా ళ్ల ై క౅డా ఩ం఩఻సు ఽనానం
ఎవరి భుకి ల఺రికక ఇహ
సభానతవం, వెౌభలగాం, ససాళ఺ాభలం || 2||
వీఱలలదఽ,
రెండె క఺దఽ భూడె భుకిలు ఙెమాాల్స
క఺దఽ క఺దఽ,
భూడె క఺దఽ నాలుగు భుకిలు ఙెమాాల్స,
అనాామం, అకరభం
నాలుగు క఺దఽ, ఐదఽ భుకిలు ఙెమాాల్స
ఆగండాగండి
ఐదఽ క఺దఽ ఆయు భుకిలు ఙెమాాల్స.
||
అభేనఽ భుకిలు ఙెమాండి
఩దరద డే తాగకసు ఽనానడె ప఺లన్నన
పొ దఽగులు రెండా ఩఻ండెకోని
||
అడా ంగ఺ నయకండి నిలువు గిట్ుదఽ భాకు.

46

గుండె క఺మ నాక఺ిల఺ల్స యుచిగ఺ ఉంట్టందంట్.
యకు ం నాక఺ివల్స దాహమకుివ నాకు.
తొడలు నాకు ఆకలెకుివ నాకు.
తలక఺మ భాసం నాకు క఺లుచకోని జుయురకోవచఽచ.
అభేనఽ భుకిలు ఙెమాండి
఩దరద డే తాగకసు ఽనానడె ప఺లన్నన
పొ దఽగులు రెండా ఩఻ండెకోని
కన్ననరెవరిక఺ిల఺ల్స?
కన్ననరెవరికి రగులాుయ ?

47

యెయేయళు తయ్లహత ఑కకట్ెైన తెలుగోడా
December 17th, 2009
13 comments
యయయేాళ్ల తయుల఺త ఑కిట్ెైన తెలుగోడా
఑కిట్యా దికుిలనినట్ల విరివ఻న తెలుగోడా
భుకి ఙెకిలు ఙెమాాలని చాసఽునానయు తెలుగోడా
ఫకి ఩యచి ఫలనిసనఽ ఙేజూసఽునానయు తెలుగోడా

కళ్ైల తెయచి తెలుగోడా
కదం తొకిి తెలుగోడా
డిలీల వె఺భాుజా ల఺దఽలకు తెలుగోడా
ఫుదిద ఙెప఺఩ల తెలుగోడా.

ఙేయ ఙేయ కల్స఩఻ తెలుగోడా
కల్సవ఻ కల్సవ఻ వె఺గి తెలుగోడా
ఆక఺శ఩ు అంచఽలు ఙేర఺ల తెలుగోడా
ఆనంద తాండవం ఙేమాల తెలుగోడా

఩ంతం ఫట్ిు తెలుగోడా

48

ఆంతం చాడాల తెలుగోడా
తెలఫలనల నఽ, డిల్సఫలనల నఽ తెలుగోడా
ప఺తాఱలనికి ఩ంప఺ల తెలుగోడా.

ఐదఽ లేళ్ల ై అసభానభని తెలుగోడా
లేళ్ల ై నయుకుింట్లభా తెలుగోడా
఩఻డికిల్స ఫట్ిు తెలుగోడా
఩గోడి ఩ుఙెచ తట్లుల తెలుగోడా

కల్సవ఻ మల్సవ఻ వె఺గు తెలుగోడా
క఺గల క఺యాం తెలుగోడా
ర఺గల లక్షిే తెలుగోడా
వ఻దద ంి చఽ న్నకు తెలుగోడా
తథాం తథాం తెలుగోడా

49

న్ా సాదమం భుకకలయంది
December 17th, 2009
4 comments
నా హిదమం భుకిలయంది అదద భ రకయ నఽవవనన ఆ భాట్తో.

అద భయచి, ఆక఺శం చాసా
ు నిదరా తేనన
న్న ఩ై ల఺ల్స, ఑క క఺లు, ఑క ఙేయ లేవ఻
కల్సవ఻ కనన కలలన్నన నభయు లేసఽకుంట్ృ
చియు అలకల కులుకులనఽ తలుసా

కనఽ రె఩఩ల భాట్టన భన యంగుల బవిత చాసా

ననఽ నేనఽ భరిచి న్న గుండె చ఩ు఩డె వింట్టనన఩ు఩డె
నిదఽదయలో నిజ ఩లుకులా —
మలుకువలో కలవరింతలా

అదద భరకయ నఽవవనన ఆ భాట్తో
నా హిదమం భుకిలయంది.

50

దికకఴయ్ భాకింక ధయణిపై
December 19th, 2009
No comments

దికెివయు భాకింక ధయణ఩ై
కుండడె ప఺లలో
ఫొ ట్టుడె విషం కల్స఩఻
ఫుగగ లు ఩ట్ిు
నోళ్ల ై చీల్సచ
బయడాలు దట్ిు
గొంతేలో పో సఽునానరక
దికెివయు భాకింక ధయణ఩ై.

51

య్దో తాండఴభామడె
December 20th, 2009
3 comments
ఆడె ఆడె ఆడె
బదఽాడా, వీయ బదఽాడా
యుదా తాండవభాేడె.

చఽయ కతే
ు ల కొనల
కొయడాల దయులేసు ఽ,
భవే ఖడగ లాఘవ
వినాావె఺లు ఙేసు ా

ఆడె ఆడె ఆడె
బదఽాడా, వీయ బదఽాడా
యుదా తాండవభాేడె.

52

53

బూత ఩ేాత ఩఻ళ఺చ
క్షుదా గణభుేలు
డగిగ, డవ఻స, నికిిపో గ
ళ఺ంత్ర ఆనంతభవవ

ఆడె ఆడె ఆడె
బదఽాడా, వీయ బదఽాడా
యుదా తాండవభాేడె.

ఆది దం఩తేలు ఆనందించ
విషే
ి ఫాశ్ేందఽాలు అఙెచయుల ంద
గణభుేలు ఩దభుేలు కలు఩
కెైలాసభంత వంత ప఺డ

ఆడె ఆడె ఆడె
బదఽాడా, వీయ బదఽాడా
యుదా తాండవభాేడె.

కణకణ బల఺గిన నడెభ
గణగణ గంట్లయవభుేల నడెభ
ఢభ ఢభ డంక఺ యవభుేల నడెభ
బూభాేక఺ళ఺లు ఏకమై వె఺గగ఺

ఆడె ఆడె ఆడె
బదఽాడా, వీయ బదఽాడా
యుదా తాండవభాేడె.

54

ఆడె ఆడె ఆడె
బదఽాడా, వీయ బదఽాడా
యుదా తాండవభాేడె.

55

—–
కొరివీయనన దయశనానంతయం.

—లదట్ి ఫొ భే క఺఩఼ ఙేవ఻న వె఺థనం
http://www.harekrsna.com/philosophy/associates/demons/siva/virabhadra.htm

రెండవ ఫొ భే నేనఽ కుయవిలో తీవ఻నది.

ఆ షమళహనంలో న్ేన఼ండలేన఼
December 22nd, 2009 1 comment
ఆ సేళ఺నంలో నేనఽండలేనఽ
నివౄధి, నిశఫద , న్నయస, నిస఩ివేముత
ఆ సేళ఺నంలో నేనఽండలేనఽ
఑క఩ు఩డకిడ క౅డా
ఫలల ఫలల్సకలు కకరింతలు కొడెత౉,
ఆట్లాడేల఺యు, ఆనందింఙేల఺యు.
యంగవలుల తీరిచదిదద ి – యంగ యంగ
లైబలో఩ేతంగ఺ జీవింఙేల఺యు.
కుంకుడె ఙెట్ు ట న్నడ క఺డ
నఽలవంతంట్ట నఽలవంత అనఽకోని
ఙేతేలు ఎత్రు ,
కయరలు ఎత్రు ,
కతే
ు లు ఎత్రు ,
యకు ం ప఺రింఙాయు.
ఆ సేళ఺నంలో నేనఽండలేనఽ

56

నిన఼ీ పేోమిష఼తన్ాీన఼
December 23rd, 2009
2 comments
నినఽన ఩ేారసఽునాననఽ
అందంగ఺ ఙెప఺఩లని
యంగులు లతేకుింట్టనాన.

నినఽన ఩ేారసఽునాననఽ
కవితలోల ఙెప఺఩లని
఩దాలు లతేకుింట్టనాన.
57

నినఽన ఩ేారసఽునాననఽ
మలోడిలో ఙెప఺఩లని
సవర఺లు లతేకుింట్టనాన.

నినఽన ఩ేారసఽునాననఽ
బూత బవిషాతే
ు లు భరిచి
సయవం భయచిపో య.

కొరివి దమాయల కరహళ తాండఴం
December 28th, 2009
1 comment
కొరివి దమాాల కర఺ళ్ తాండవం
వికట్ు వేవె఺లతో, నలల ని నవువలతో.

చఽట్టు ఉనన గట్ిు గోడ చీల్సచ
నా ఇంట్ి నాలుగు సథ ంఫలలు క౅ల్సచ
బగబగ అగిగ యగిల్సచ, ఎగదర వ఻
ఆవితమై ఆనంద శ్లతో, కకళ్లగ఺
58

కొరివి దమాాలు కర఺ళ్ తాండవం
వికట్ు వేవె఺లతో, నలల ని నవువలతో.

రెకిలు క఺ల్సపో తేనన తెలలప఺వుర఺నిన,
దారి త఩఻఩ ఙెట్లనఽ క౅లుసఽునన కయులనఽ,
గుట్కలు రంగుతేనన గొత్రక఺డ నకిలనఽ,
బకుి బకుి భంట్ట ఙెట్ు ట ఎకిి చాసఽననాన.

కొరివి దమాాలు కర఺ళ్ తాండవం
వికట్ు వేవె఺లతో, నలల ని నవువలతో.

దికెివయు భాకింక ధయణ఩ై
కుండడె ప఺లలో
ఫొ ట్టుడె విషం కల్స఩఻
ఫుగగ లు ఩ట్ిు
నోళ్ల ై చీల్సచ
బయడాలు దట్ిు
గొంతేలో పో సఽునానరక
దికెివయు భాకింక ధయణ఩ై

కొరివి దమాాలు కర఺ళ్ తాండవం
వికట్ు వేవె఺లతో, నలల ని నవువలతో.

59

ఎద఼య్ నిలిచేలహడె ఴశూహతడె.
December 30th, 2009
7 comments
ఎదఽయు నిల్సఙేల఺డె వవె఺ుడె.

అలల఩ై ఆలేశంగ఺ నడిఙే ల఺రికి,
ఎదఽయు నిల్సఙే ల఺డె వవె఺ుడె.

఩యదాలు తొలగుతాయ,
ప఺వుర఺లు ఎగుయుతాయ.
60

ఎదఽయు నిల్సఙే ల఺డె వవె఺ుడె.

అభామకులనఽ,
అభలగుాలనఽ,
ఆవృరతేలనఽ
ఆదఽకోని
ఎదఽయు నిల్సఙే ల఺డె వవె఺ుడె.

గోడఱది ఩఻లల ులనఽ,

గోత్రక఺డ నకిలనఽ,
గదెదఱద అహంక఺యులనఽ,
తెలుగుల఺రి శతిలనఽ,
తెయభయుగు ఙేవ఻ తేజభుతో
ఎదఽయు నిల్సఙే ల఺డె వవె఺ుడె.

భుసల్స వ఻ంహం జూలు ఩఼కి
గయుడ గయవ బంగం ఙేవ఻
పొ గయు గుయరం దారి సరిఙేవ఻
భుసల్స భంతాగతెు నఽ చితే
ు ఙేవ఻
ఆచందాతార఺యిం తెలుగు నిల్స఩఻
య్యగుాడె, ఆమోదయ్యగుాడెై
ఎదఽయు నిల్సఙే ల఺డె వవె఺ుడె.

61

కీలు ఫొ భమలతో, తోలు ఫొ భమలతో ఏమి చెపేపది (కవిత)
January 1st, 2010
No comments
కీలు ఫొ భేలతో, తోలు ఫొ భేలతో ఏర ఙె఩ే఩ది
ఏర ఙె఩఻఩నా, ఏది లాఫం.

ఇది నలేవ లేళ్ క఺దఽ ఫలఫూ,
భవే క఺ల ఩ాళ్మ వివ౅఺ద లేళ్
అని ఙె఩఻఩నా ఏది లాఫం.
కీలు ఫొ భేలతో, తోలు ఫొ భేలతో ఏర ఙె఩ే఩ది
62

కుడి క఺దఽ, ఎడభ అని ఙె఩఻఩నా
కింర దకు క఺దఽ, ఩ైకి ఩ై఩ైకి
అని ఙె఩఻఩నా ఏది లాఫం.
కీలు ఫొ భేలతో, తోలు ఫొ భేలతో ఏర ఙె఩ే఩ది

నఽవువ హనఽభవూ క఺దఽ,
ఇది లంక఺ నగయభూ క఺దఽ,
అని ఙె఩఻఩నా ఏది లాఫం.

కీలు ఫొ భేలతో, తోలు ఫొ భేలతో ఏర ఙె఩ే఩ది

నఽవువ విదఽయుడవూ క఺దఽ,
నఽవువ వియషణుడవూ క఺దఽ,
నఽవువ వినామకుడవు సఽభా,
అని ఙె఩఻఩నా ఏది లాఫం.
కీలు ఫొ భేలతో, తోలు ఫొ భేలతో ఏర ఙె఩ే఩ది

63

వీధ్ిలోకొచ్చి నిలఫడాడక,
January 2nd, 2010
No comments

వీధిలోకొచిచ నిలఫడాాక,
ర఺జయతే? ఫంట్యతే?
క఺కులు ఎగయల఺?
క఺యులు త్రయగల఺?

ఫలలగులోకొచిచ ట్ప఺కట్లుక
భానాాడెైతే? వె఺భానఽాడెైతే?
అనానిభాసఽయులు చదవర఺?
ఆలేశ఩యులు కిలకిర఺?

ర఺జకీమాలోలకొచిచ ఙేర఺క
సతాు అయతే? జనతా అయతే?
ఒట్యుల ఱట్నొకొిదా
ద ,
లీడయుల వ఼ట్ట కొట్ు దద ా.

64

షరికొతత లోకంలో మేలకకన్ాీన఼.
January 3rd, 2010 2 comments
జగభంత నాకెదఽయు త్రరిగిన఩ు఩డె,
కన్ననయు వయదలెై ప఺రిన఩ు఩డె,
ఏ తావు క౅డా నాకింత న్నడివవన఩ు఩డె,
నవువలన్నన భాజీ వేనశతేలెైన఩ు఩డె,
ఎదఽట్ంతా చీకట్ిభమమైన఩ు఩డె,
రక఩ట్ి తల఩ులు బమ఩ట్ిున఩ు఩డె,
ఆశలన్నన నిర఺శతో కల్సవ఻ భామమైన఩ు఩డె,
యంగుల చితాాలన్నన గందయగోళ్మైన఩ు఩డె,
సవర఺లన్నన అ఩సవర఺లెైన఩ు఩డె,
దేవదేవుని యౄ఩ు భయుగెైన఩ు఩డె,
హిదమం భుకిలెైన఩ు఩డె,
ఏ భాయగ భూ తోచన఩ు఩డె,

న్న ఑డిలో వేదతీర఺నఽ,
఩ునరీజవితేననమాానఽ.
సరికొతు లోకంలో మేలకినాననఽ.

65

For them it is just another crisis
January 3rd, 2010
No comments

For them it is just another crisis,
They know how to benefit from it.

For them it is just another chance,
To hoist their flag over the country.

For them it is a golden opportunity,
To climb the ladder of amazing growth.
66

For them it is just another news item,
They know how to get dazzling outcome.

For them it is just another game plan,
They know how to play well and keep power.

Truth is lost to chaos,
Shadowed by opportunity,
Killed by hatred,
Who cares? Who should?

You should!
Look deep in your heart
Follow the signs.
Move on.

67

఑ంట్రి లహణిా
January 3rd, 2010
1 comment

ఱయంతా ఏదర అనఽకుంట్లయు గ఺ని,
నేనఽ ఑ంట్రి ల఺ణణి.

లక్ష గొంతేలు చఽట్టు ఙేరి నినదించినా
నవువత౉ ఆలేశంగ఺ నాలుగు భాట్లు ఙె఩఻఩నా,
నేనఽ ఑ంట్రి ల఺ణణి.
68

ఱయంతా ఏదర అనఽకుంట్లయు గ఺ని,
నా ఩యుగూ ఆగిపో తేంది.

ఙెంగిజ్ ఖాన్స వైనాానికి శభాలమాలాల
నా ఩ద సవర఺లు తెల్సమని గోడ తగిల్స
ఇహ భుందఽకెళ్లనా అంట్లయ.

50తరహల న్ాట్టదీ కోట్
January 4th, 2010
No comments
50తర఺ల నాట్ిదీ కోట్
తయం తయం వేవదం చిందించి
ఇట్టక఩ై ఇట్టక ఩ేరిచ
గట్ిుగ఺ నిల్స఩఻న ఇనఽ఩ గోడ.

ఎనిన ముదాదలకు నిలఫడింది,
ఎనిన సంఫర఺లు చావ఻ంది,
ఎనిన భాయు఩లు వ఼వకరించింది .
ఎంత ఒయు఩ గలదీ కోట్.

ఎనిన ఊఱలలగివచిచనా,
లో఩లకడెగు ఩డితే
నివృచంత, నియభమతవం
గుండెల నిండా ధెైయాం
కలత లేని నిదఽదయ.

69

ఉ఩఩నై వియుచఽకు ఩డిన
శతి వైనా ర఺క఺వ఻ భూకకు
గోడలు భట్లు ల఺రి
కోట్ క౅ల్స త౉ల్సపో యయ.

ర఺జ వంశభంత నియవంశభయేా
జనఽలంతా క఺నల ఩ట్ిు ప఺యయ
వృథిల శరీయంతో భ్నంగ఺
రోదించవె఺గింది అణువణువూ.
70

ఇ఩ు఩డె నేనవరిని వేవింఙాల్స
ఎవరి ఩ేయు ఙె఩ు఩కోని
ఊరకగ఺ల్స? తలెతు ేకు త్రయగ఺ల్స
ఎవరి కోసం పో ర఺డాల్స?

ప఻క మీద కత్తత పట్టు
January 4th, 2010
1 comment

కయచయణాలు కట్టువ఻
఩఼క ఱద కత్రు ఩ట్ిు
నిజం ఙె఩ు఩,
నిజం ఙె఩ూ఩
అంట్ట ఏం ఙె఩఩నఽ.

తెలల కోట్ట ల఺యు,
నలల కోట్ట ల఺యు
ఖాకీ ఙొక఺ిల ల఺యు
ఙోదాం చాసఽుంట్ట
నేనింకకం ఙెమానఽ.

దరా఩త్ర ఘోర఺త్రఘోర఺వభానం
చాడలేక కళ్ైల భూసఽకుననల఺ణి ,
చావ఻ందే ఙె఩ు఩ అంట్ట

71

ఏం చాళ఺నని ఙె఩఩నఽ.

సతాం ఎ఩ు఩డర అనంత అజాాతల఺వె఺నికెఱు ల ,
అసతాం అందంగ఺ ఇల్సల లల ు త్రయుగుతేంట్ట ,
మైకులు కొని ఎవరెకుివ వే఩ు ల఺గితే
అదే సతాభనఽకుంట్టంట్ట నికిభుగ఺
ఇహ నేనేం ఙె఩఩నఽ, నేనేం ఙెమానఽ.

72

న్ేన్ొక లెరరల
ి హణిా
January 4th, 2010
1 comment

నేనొక లరిల
ర ఺ణి
఩ట్ు ఩గలు ఩డెకోని,
గడగడ వణుకు చల్స
నివృ ర఺త్రా నిదా లేఙానఽ.

నేనొక లరిల
ర ఺ణి
తొందయ఩డి భుందే,
గులాభలు తెంప఺నఽ,
ల్సలీల లు విరిఙానఽ.

నేనొక లరిల
ర ఺ణి
తోట్ ప఺ట్ట ఙెమాకుండా
లకిలన్నన ప఺డె ఩ట్టుకోని
భోయుభని రోదింఙానఽ.

73

నేనొక లరిల
ర ఺ణి
వసంతంలో నిదాపో య
గీష
ర ేంలో మేలోిని
రక఩ట్ి వసంతం గురించి
కలలు కంట్టనాననఽ.

నేనొక లరిల
ర ఺ణి
ఆశలన్నన పో గొట్టుకోని
నవువలన్నన పో గొట్టుకోని
ప఺ట్లన్నన పో గొట్టుకోని
఑ంట్రిగ఺ ఏడెసఽునాననఽ.

—–
Source:
http://www.poetryfoundation.org/archive/poem.html?id=174259
A Daughter of Eve

by Christina Rossetti

A fool I was to sleep at noon,
And wake when night is chilly

74

Beneath the comfortless cold moon;
A fool to pluck my rose too soon,
A fool to snap my lily.

My garden-plot I have not kept;
Faded and all-forsaken,
I weep as I have never wept:
Oh it was summer when I slept,
It‘s winter now I waken.

Talk what you please of future spring
And sun-warm‘d sweet to-morrow:—
Stripp‘d bare of hope and everything,
No more to laugh, no more to sing,
I sit alone with sorrow.

75

ఴష఼తనీ ఉపపన గురించ్చ తెల్నక
January 5th, 2010
No comments

వసఽునన ఉ఩఩న గురించి తెలీక,
఩క్షులు ప఺డెత౉ లమగ఺ ఆడెతేనానయ,
తేమేదలు త్రయుగుత౉ తేన దాసఽునానయ,
఩ువువలన్నన నవువత౉ తేలులతేనానయ,
నదఽలన్నన త్రమాగ఺ వె఺గుతేనానయ.

వసఽునన ఉ఩఩న గురించి తెలీక,
పొ గయు ఏనఽగులు ఩ట్టు ఩డెతేనానయ,
ల఺ము లేగంతో చియుత వసఽుంట్ట,
త఩ు఩కోల఺లని కుందేలు చాసఽుంది,
ఙెట్ల ట గయవంగ఺ ఆక఺శం చాసఽునానయ.

వసఽునన ఉ఩఩న గురించి తెలీక.

76

న్ాకేగహని రండె రకకలుంట్ే,
January 5th, 2010

నాకకగ఺ని రెండె రెకిలుంట్ట,
నేనేగ఺ని ఒ ఩క్షినముాంట్ట,
న్న దగగ యకక ఎగిరి వఙేచల఺ణన.
ఇమాన్నన ఩఻చిచ ఆలోచనలు,
నేనికిడే ఉనాననఽ, ఩఻ామా.

క఺న్న కలలో భాతాం, ఩఻ామా
నేనఽ రెకిలతో ఎగుయుతానఽ,
ఎ఩఩ట్ికీ న్నతోనే ఉంట్లనఽ,
జగభంతా నాదే అనఽకుంట్లనఽ,
క఺ని, నిదా లేవేు ఏభుంది
ఎకిడ ఉనాననఽ
ఎ఩఩ట్ిలా ఑ంట్రిగ఺ అమాానఽ.

ర఺ర఺జుకయనా నిదా నియంతయం క఺దే,
఩గట్ి విర఺భంలో అందఽకక మేలుింట్లనఽ,

77

క఺ని ర఺తావవంగనే కనఽ రె఩఩లు భూసఽకోని
నిదాలో కలలో న్నతో కల్సవ఻ వె఺గుతానఽ.

—Source:
http://www.poetryfoundation.org/archive/poem.html?id=173254
Something Childish, but Very Natural

by Samuel Taylor Coleridge
Written in Germany
If I had but two little wings
And were a little feathery bird,
To you I‘d fly, my dear!
But thoughts like these are idle things,
And I stay here.

But in my sleep to you I fly:
I‘m always with you in my sleep!
The world is all one‘s own.
But then one wakes, and where am I?
All, all alone.

Sleep stays not, though a monarch bids:

78

So I love to wake ere break of day:
For though my sleep be gone,
Yet while ‘tis dark, one shuts one‘s lids,
And still dreams on.

79

ప఺రికి లహరిమెైన భనం,
January 5th, 2010

఩఻రికి ల఺రిమైన భనం,
ల఺దివెు ఺ం, ల఺రివెు ఺ం,
కననయర ఙేవెు ఺ం,
లేలు చా఩ుతాం,
ఇంట్ోల భాతామే సఽభా.

఩఻రికి ల఺రిమైన భనం
గోయంతనఽ కొండంత ఙేవేు
కణతనఽ బూతదద ంలో చా఩఻
క఺లంతా కోవమాాలంట్ట
కికుియభనం, కుకిిన ఩ేనలేల .

఩఻రికి ల఺రిమైన భనం
కొండనఽ అదద ంలో చా఩఻తే
గోట్ితో పొ యేాదానికి
గండా గొడా ల్స తెవేు

80

సంఫయ ఩డతాం, హృవ౅఺యుగ఺.

఩఻రికి ల఺రిమైన భనం
గోయంత దీప఺నికి
యవంత ఉయుభుకి
ఉల్సకిి ఩డతాం
ఉదేవెు ఺ం, ఆరకవెు ఺ం

఩఻రికి ల఺రిమైన భనం
఩కిింట్ి గడిా ల఺భు
క఺లుతేంట్ట చావ఻
భునగతీసఽకోని
ఫఫుుంట్లం, గుయక఩ట్ిు.

఩఻రికి ల఺రిమైన భనం
఩఻రికి ల఺రిమైన భనం

81

఑క గ ంతే –
January 5th, 2010 Goto comments

఑క గొంతే –
కోట్ి గొంతేలకు రంచి
విని఩సఽుంట్ట,

఑క ఙేయ —
లక్ష ఙేతేలనఽ
నేల తాకిసు ఽంట్ట

఑క కత్రు —
లేయ కతే
ు లనఽ
వవె఺ర఺లోనే ఆ఩఻తే

శైట్ెకుి బల్సా ంగ్ ఎకిి,
ఒం నమో నార఺మణామ
అని అవ౅఺ుక్షరీ భంతాానిన
నే నినదివేు భాతాం, ఏం లాబం ?

82

ఇది ఆయంబం
January 5th, 2010 Goto comments
ఇది ఆయంబం
అంతం క఺దఽ.

క఺లుసా
ు పో తే
ఉయంతా వలల క఺డే.

ఆయు఩త౉ పో తే
భుందంతా చీకట్ట.

చీలుసా
ు పో తే
చీల్సకల౅ ఩ేల్సకలే

వియుసా
ు పో తే
ప఺లెకిడ
఩యుగెలా
ఇది ఆయంబం
అంత క఺దఽ.

83

కో఩ం ఴచ్చింది
January 6th, 2010

ఙెయువు గట్టు క఺డ,
తేభే ఙెట్ు ట న్నడలో
నలల ఫండ఩ై క౅రోచని
వృవ వృవ వృవ అనఽకునే
వె఺ధఽకు ఎందఽకో
కో఩ం వచిచంది
84

ఎవయనాన ఩డితే త్రని,
ఎవయనాన ఩఻ల్సవేు ఩ల్సకి
లేకుంట్ట భ్నంలో భునిగి
వృవ వృవ వృవ అనఽకునే
వె఺ధఽకు ఎందఽకో
కో఩ం వచిచంది

ఙేత్ర కయరనఽ ర఺య కకవ఻ కొట్ిు
కయరనఽ భుకిలు ఙేవ఻

ర఺యని రెండె భుకిలు ఙేవ఻
కననయర ఙేవ఻, కం఩఻ంచి, ఊగి
సేళ఺నం అయపో తోంది ,
క఺ల్స భాడిపో తాయు,

ఙెట్ు ట కొకయు రగులుతాయు,
఩ుట్ు కొయకు రగులుతాయు,
ఫాహేయుదాాదఽలు క౅డా
క఺ప఺డలేయు, సతాం, ఆన
అంట్ృ ఏలేలో అని
ఙెయువులోకి లఱలలడె
లళ్లల ఫమట్కు ర఺లేదఽ.

85

ఆ నడక
January 6th, 2010

లేల వర఺షల కింర ద లదలయంది
ఆ నడక – అంతేలేనిది
తనలో తానఽ భాట్లలడెకుంట్ృ
తలతో తానఽ పో ట్లలడెకుంట్ృ
చావే ల఺రిని చాడక
చాడని ల఺రి దరి ఙేయక
ఏ గ఺లీ ఙెయ఩ని భుదాలేసు ా
అలా అలా వె఺గుతోంది
లేల సంవతసర఺ల కింర ద
ఆ నడక అంతేలేనిది.

86

ఎఴయౄ చఽడక పో తే
January 6th, 2010

ఎఴయౄ చఽడకపో తే —
న్ేన఼ లేకుండా పో తాన్ా ?

ఎఴయౄ వినకపో తే —
న్ేన఼ పహడక౅డదా?
87

గీతాంజలి 1 – ల్నలా విన్నదా
July 19th, 2009
3 comments

అనంతానంద భాధ఼రహయన
నన఼ ఒలలాడించ఼
ల్నలా విన్నదా! ఩ోబూ!!

ఈ పళైష఼ ఎండె కట్ెు కు
నియంతయ జీఴన ళహాషనిచ్చి
చ్చగురిం఩ చేషత ఼న్ాీలే!

కొండలు కోనలు త్తప఺ప
ఈ లేణుఴుతో అమోఘ
నితయ నఴ మోసన రహగహలు
నియతభూ ఩లికిషత ఼న్ాీలే

న్న దెైవీ షపయశతో
న్ా అలప సాదమానికి

88

అ఩రిమిత, అఴయకత
ఆనందానిీష఼తన్ాీలే!

న్న అపహయ దమాఴరహషనిీ
ఈ చ్చట్టు చేతేలతో
఑డివ఺ ఩ట్టుకుంట్టన్ాీ
అయన్ా అషం఩ూయా ం.

Inspired by following poem from Tagore‘s Gitanjali:
Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again,
and fillest it ever with fresh life.
This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it
melodies eternally new.
At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy and gives birth to
utterance ineffable.
Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou
pourest, and still there is room to fill.

89

గీతాంజలి 2 — అరే, ఑రే అంట్టన్ాీన్ే! సరీ!!
July 21st, 2009
3 comments

పహడభని న఼లేా షామంగహ ఆజయాప఺ంచంగన్ే,
న్ా సాదమభానంద తాండఴభాడింది. ఩ోబూ!

నమన భన్నసరహ! నిన఼ీ చఽడంగన్ే,
న్ా కన఼లానంద ఴయషధ్ాయలు కురిప఺ంచాయ,
కఠిన, అ఩షాయభమ న్ా జీవితం –
భధ఼య ళహరఴయభమభయంది,
షందోంపై ఆనంద విశృయ విసంగం –
రకకలాు న్ా ఆరహధన విచ఼ికునీది.

ఎయ్క న్ా పహట్పై న్న భభకహయం,
ఎయ్క పహట్గహడిగహన్ే న్న దయశనభన్న,
ఎయ్క న్న పహదాలె఩పట్టకీ చేయలేనన్న,
న్ా పహట్ ఩లు వితోన్ే న్న పహదాభిఴేకం.

90

పహడెత౉ తనమమాన నన఼ీ న్ే భయచ్చ
అరే, ఑రే అంట్టన్ాీన్ే! సరీ!!

—Inspired by Ravindra Nath Tagore‘s Gitanjali second poem.
―When thou commandest me to sing
It seems that my heart would break with pride;
And I look to thy face, and tears come to my eyes.
All that is harsh and dissonant in my life
Melts into one sweet harmony–
And my adoration spreads wings
Like a glad bird on its flight
Across the sea.
I know thou takest pleasure in my singing.
I know that only as a singer
I come before thy presence.
I touch by the edge of the far
Spreading wing of my song
Thy feet which I could never aspire to reach.
Drunk with the joy of singing I forget myself
And call thee friend who art my lord.‖

91

గీతాంజలి 3 – గహన్ాభాతం
July 22nd, 2009
No comments

ముయళీలోలా భాధలహ న్ా
తయభా న్న గీతభాకళం఩
ఆనందావియయ, వరదు ాషకుతల
నియంతయ ళోరతన్ెైననఽ.

న్న గహన దీప఺త జగహనీంతా కహంత్తభమం చేషత ఼నీది.
న్న గహన పహోణ లహముఴు ఆకహవభంతా లహయప఺షత ఼నీది.
న్న గహన ఩ోలహసం ఩యాతాలన఼ చీలుషఽ
త ఩ోఴశిషత ఼నీది.

న్నతో వాత్త కల఩భని సాదమభంట్టనీది.
కహన్న గ ంతే పగలట్ంలేద఼.
భాట్లకష఼తన్ాీయ, పహట్గహ ఩రిణమించట్ేు దే.
అయోభమాన కన్నీట్ట భమభఴుతేన్ాీ.

఩ోబూ ! న్న గహన్ాభాతంతో

92

న్ా సాదమానిీ ఫంధ్ించాఴు

––
Inspired By Tagore‘s Gitanjali 3.
I know not how thou singest, mymaster!
I ever listen in silent amazement.
The light of thy music illumines the world.
The life breath of thy music runs from sky to sky.
The holy stream of thy music breaks through
all stony obstacles and rushes on.
My heart longs to join in thy song,
but vainly struggles for a voice.
I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled.
Ah, thou hast made my heart captive
in the endless meshes of thy music, my master

93

గీతాంజలి 4 – కహయణ పేోయణ ఩ోబూ!
July 22nd, 2009
2 comments

న్ా జీలహనికే జీఴమీ తన఼ఴు
అంగహంగభుపై న్న ఉనికి న్ెరిగి
఩ున్నతభుగహ ఉంచఴలె ఩ది కహలాలు.

న్ా భనష఼లోని కహయణ పేోయణ కహంత్తవి
న్నలేనని ఎరిగి షతయయౄపహ,
అషతాయలోచనలకు దఽయభఴాఴలె

న్ా సాదమ కభలాలమలహవ఺వి
న్నలేనని ఎరిగి సాఴ఻కేళహ
న్ా సాదమానిీ పహపహనికి దఽయంగహ ఉంచఴలె

న్న వకిత ఴలేు న్ాకీ ఫలభని ఎరిగి
న్ా ఩ోత్త ఩ని లోనఽ నిన్ేీ ఩ోత్త పలించఴలె.

—-

94

Inspired by Tagore‘s Gitanjali 4:

Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing
that thy living touch is upon all my limbs.
I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts,
knowing that thou art that truth which has kindled the light of
reason in my mind.
I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep
my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost
shrine of my heart.
And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions,
knowing it is thy power gives me strength to act

95

గీతాంజలి 5 — ఩ూరహాంకిత పహట్
July 24th, 2009
No comments

఑కి క్షణం, న్న వె఺ంగతాానఽబవ అవక఺శఱమల఺
఩ాబూ, నా ర఺చక఺ర఺ాలన్నన తర఺వతే చావె఺ునఽ.
న్న భూఖాయవిందానికి దాయమైతే
నా హిదమభయేానవిళ఺రంతం.

఑డెా లేని భవే సభుదాం వలె —
నా ఩నఽలన్నన అగభాగోచర఺లయేానఽ.
ఈ రోజు ఩ాకిత్ర నా ఙెంతకొచిచంది కువకువలు, కిలకిలలతో.
వియఫూవ఻న ఩ూలలకిల఩ై
తేమేదలు నాట్ాభాడెతేనానయ.

ఈ విళేష నిశశఫలదనంత క఺లంలో
న్న భుందఽ సాఖావ఼నఽడనై
఩ూర఺ింకిత ప఺ట్ ప఺డ క఺లభాసననమైంది.

96

—Inspired by Gitanjali 5 from Tagore.

I ask for a moment’s indulgence to sit by Your side.
The works that I have in mind
I will finish afterwards.
Away from the sight of Thy face
My heart knows no rest or respite,
And my work becomes and endless toil
In a shoreless sea of toil.
Today the summer has come at my window
With its sighs and murmurs;
And the bees are plying their minstrelsy
At the court of the flowering grove.
Now it is time to sit quiet
Face to face with Thee,
And to sing dedication to life
In this silent and overflowing leisure inside

97

గీతాంజలి 6 — చ్చట్టు ఩ుఴుా
July 24th, 2009
7 comments

ఈ చ్చట్టు ఩ుఴుాన఼ తెంప఺ తీష఼కో, జయగు చేమక!
లహడి రహలిపో తేందని బమ఩డెతేన్ాీ, ఩ోబూ!

న్న భాలలో చోట్ట దొ యకకపో ఴచ఼ి, అయన్ా
఩యభ ఩ుయ్శుహ! న్న కయషపయశతో గౌయవిషఽ
త తెం఩ుకో.
న్న ఩ూజయషభమం ఴచ్చి లెళున విశమమే
న్ే గభనించకుండా పో తానని బమ఩డెతేన్ాీ.

఩ుశపమింకహ ఩కహానికి రహకున్ాీ,
ష఼లహషనింకహ ఘాట్ెకకకున్ాీ,
కహలమింకహ ఉనీ఩ుపడే తెం఩ుకో,
న్న వేఴలో భాగం చేష఼కో, ఩యభాతామ!

—–

Inspired by Tagore‘s Gitanjali 6

98

Pluck this little flower and take it, delay not!
I fear lest it droop and drop into the dust.
I may not find a place in thy garland, but
honour it with a touch of pain from thy hand
and pluck it. I fear lest the day end before I am aware,
and the time of offering go by.
Though its colour be not deep and
its smell be faint, use this flower in thy service
and pluck it while there is time.

99

గీతాంజలి 7 – గడిడ లేణుఴు
July 25th, 2009
5 comments

నా కవితా కనా, ఆబయణాలన్నన తీవేవ఻ంది.
అలంక఺యం఩,ై అనల఩ వసు ంర ఩ై నిరోేశ ఆమ.
ఆబయణాలు భన సభాగభానిన ఙెడగొడతాయ.
న్నక౅, నాక౅ భధా అవి అడా లవె఺ుయ.
ఘలుల ఘలులభంట్ృ న్న గుసగుసలు వినన్నవు.

ఈ కవి ఆతేగౌయవం వ఻గగ ుతో భయణసఽుంది — న్న భుందఽ.
100
ఒ జగదఽ
గ యౄ! న్న ప఺దాల వదద క౅యుచనాననఽ
నా జీవితరలా నేల఩ై నింప఺దిగ఺ వె఺గన్న,
సంగీతంలో భునిగి తేలుతేనన ఆ గడిా లేణువులా.

—Inspired by Tagore‘s Gitanjali 7

My song has put off her adornments.
She has no pride of dress and decoration.
Ornaments would mar our union.
They would come between thee and me.

Their jingling would drown thy whispers.
My poet’s vanity dies in shame before thy sight.
O Master Poet, I have sat down at thy feet.
Only let me make my life simple and straight
like a flute of reed for thee to fill with music.

101

గీతాంజలి 8 – ఫాలుడె
July 26th, 2009
2 comments

ర఺కుభాయుని దఽసఽులోలని ఫలలుడె,
మడ చఽట్టు ఫంగ఺యు గొలుసఽల ల఺డె,
ఆట్లోల ఆనందభంతా కోలో఩తాడె.
ఎకిడ ఫట్ు లు నలుగుతాయ్య అని,
ఎకిడ ఫట్ు లకి దఽభుే ఩డెతేందర అని,
అడెగడెగునా తడఫడెతేంట్లడె.
అందరికి దాయంగ఺ ఉంట్లడె.
కదలట్లనికి క౅డా బమ఩డతాడె.

అభా, అలంకయణల఩ై న్న ల఺ామోహం,
఩఻లల ోనిన బూభాతకి దాయం ఙేవ,ేు
భానవ జీవిత సంతకు దాయం ఙేవ,ేు
అది — అసలు లాబం లేని ఩ని.

—-

102

Inspired by Tagore‘s Gitanjali 8

The child who is decked with prince’s robes and who has jewelled chains round
his neck loses all pleasure in his play; his dress hampers him at every step.
In fear that it may be frayed, or stained with dust he keeps himself from the
world, and is afraid even to move.
Mother, it is no gain, thy bondage of finery, if it keep one shut off from
the healthful dust of the earth, if it rob one of the right of entrance to
the great fair of common human life

103

గీతాంజలి 9 – భూరహా
July 27th, 2009
1 comment

న్న బుజయలపై నిన఼ీ న఼లేా ముమయ చఽవే, భూరహా!
న్న ఇంట్టభుంద఼ న఼లేా బిక్ష ఎతే
త కున్ే, భూయా శిఖాభణీ!
జగన్ాీథ఼నిపై భాయమేవ఺ అంతా భరిిపో ,
లెన఼త్తరిగి ‘అయోయ’ అన఼కోఴలిసన ఩న఼ండద఼.

న్న కోరిక నిళహాషం, తాకిన ఩ోతీ దీపహన్నీ
లెంట్న్ే ఆరేపష఼తంది. అది అ఩వితోమెైంది.
అవుదు చేతేలోత అది న్నకిచేి ఫసృభతేలంద఼కోకు.
఩వితో పేోభ ఇచేి ఫసృభాన్ాలు భాతోమే తీష఼కో.

—Inspired By Tagore‘s Gitanjali 9.
O fool, to try to carry thyself upon thy own
shoulders! O beggar, to come to beg at thy own
door!
Leave all thy burdens on his hands who can bear
all, and never look behind in regret.
Thy desire at once puts out the light from the

104

lamp it touches with its breath. It is unholy —
take not thy gifts through its unclean hands.
Accept only what is offered by sacred love.

105

గీతాంజలి 10 — దీన఼లు, పేదలు, అన్ాథలు
July 28th, 2009
No comments

న్న ప఺ద ఩఼ఠరకిడ, న్న ప఺దభకిడ
దీనఽలు, ఩ేదలు, అనాథల ఙెంత.

న్నకు ప఺దామవందనం ఙేదద ాభంట్ట
దీనఽలు, ఩ేదలు, అనాథల ఙెంత
దిగువనఽనన న్న ప఺దభు ఙేయలేన.ే

అహంక఺యమననట్ికీ ఙేయలేదఽ
దీనఽలు, ఩ేదలు, అనాథలతో
నఽవువ వినమ వవె఺ుాలతో నడచఽ ఙెంతకు.

నా హిదమభకిడికె఩఩ట్ికీ దారి కనఽకోిలేదఽ –
దీనఽలు, ఩ేదలు, అనాథలు లననగు
తోడెలేని ల఺రికి నఽవువ తోడెండె ఙోట్ిక.ి

—-

106

Inspired By Tagore‘s Gitanjali 10.
HERE is thy footstool and there rest thy feet where live the poorest, and lowliest, and lost.
When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach down to the depth where thy feet rest
among the poorest, and lowliest, and lost.
Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of the humble among the poorest,
and lowliest, and lost.
My heart can never find its way to where thou keepest company with the companionless among
the poorest, the lowliest, and the lost.

107

గీతాంజలి 11 — ఈ జ఩ త఩ కీయతనలు ఑గేేయ
July 29th, 2009
5 comments

ఈ జ఩ త఩ కీయతనలు ఑గేేయ
఑ంట్రిగహ ఎఴరికి ఩ూజ చేషత ఼న్ాీఴు?
ఈ గుడి చీకట్ట భూల గదిలో!

ు తెయచ్చ చఽడె,
న్న కళై
న్న దేఴదేఴుడె ఎద఼య్గహ లేడె.
అతనకకడ ఉన్ాీడె –
న్ేల తొలేా ఩ని లహడితో,
ు కొట్ేు లహనితో.
రోడెడకై రహళై
అతన఼ లహరితో ఉన్ాీడె –
ఎండలోనఽ, లహనలోనఽ.
అతని ద఼ష఼తలు ద఼భుమ కొట్టుక పొ మాయయ.
న్న కహశుహమ ఴశూహతాలు ఩కకన పట్టు
అతనిలా న్ేలపైకి దిగిరహ.

108

మోక్షం!
ఈ మోక్షమెకకడ కనపడెతేంది?
భన ఩ోబులే షామంగహ ఈ షాఴ఺ు
ఫంధ్ాలు ఆనందంగహ తీష఼కున్ాీడె.
ళహవాతంగహ భనతో భుడి లేష఼కున్ాీడె.
న్న ధ్ాయనం ఴదిలి, ఫమట్కు రహ.
఩ుశుహపలు, ష఼గంధ్ాలు ఩కకన పట్టు.
న్న ద఼ష఼తలు నలిగి భయకలెైతే
నశుమేమిట్ట? పొ యేయదేభుంది?

అతనిీ కలుష఼కో,
అతనితో నడెఴు,
వరభతోనఽ, వేాదంతోనఽ.

—Inspired by Tagore Gitanjali 11
Leave this chanting and singing and telling of beads!
Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut?
Open thine eyes and see thy God is not before thee!

109

He is there where the tiller is tilling the hard ground
and where the pathmaker is breaking stones.
He is with them in sun and in shower,
and his garment is covered with dust.
Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil!
Deliverance?
Where is this deliverance to be found?
Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation;
he is bound with us all for ever.
Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense!
What harm is there if thy clothes become tattered and stained?
Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

110

గీతాంజలి 12 – చ్చఴరహకయకు న్న తాఴు.
July 30th, 2009
No comments

న్ా ఩ోమాణానికి ఩ట్టు కహలభు ఫసృళభు.
ఆ దారి పొ డఴు క౅డా ఫసృళభు.

ఉశషసంధయ తొలి కహంత్త కియణ లేళకి
న్ా యథ మాతో ముదలు పట్ాున఼.
గియ్ల గుండా, తయ్ల గుండా కొనశూహగించాన఼.
ఎన్నీ గరశృలప,ై తాయలపై రోజయ అచ఼ిలదాున఼.

అది ఎంతో దఽయ ఩ోమాణం –
న్న తాఴు దగే యకి తీష఼కఱలుది.
఩ోళహంత న్న ధ్ాభ మాతో శిక్షణ
ఫసృ జ్జగిబిగి కిుశు షంకిుశుభు.

గడ఩ గడపహ త్తరిగి,
గడిమ గడిమా కొట్టు ,

111

చ్చఴరహకయకు శూొ ంత గూడె
చేరహల మాతీోకుడె.

ఆకహవంలోని వీధ఼లన్నీ త్తరిగి త్తరిగి
చ్చఴరహకయకు గయభగుడి చేరహల.

ు షఽదఽయ ఆఴాతాలన్నీ అన్ేాఴ఺ంచ్చ
న్ా కళై
చ్చఴరహకయకు న఼విాకకడ ఩ోబూ! అన్ాీయ.

ఎకకడ అంట్ృ ఴచేి ఩ోవీకు, లేల కన్నీట్ట –
ఴయద ఩ోలహశృలు న్ేనికకడ అంట్ృ శృమీయచాియ.

Inspired by Tagore‘s Gitanjali 12
The time that my journey takes is long and the way of it long.
I came out on the chariot of the first gleam of light, and pursued my
voyage through the wildernesses of worlds leaving my track on many a star and planet.
It is the most distant course that comes nearest to thyself,
and that training is the most intricate which leads to the utter simplicity of a tune.
The traveler has to knock at every alien door to come to his own,
and one has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end.
My eyes strayed far and wide before I shut them and said ‗Here art thou!‘

112

The question and the cry ‗Oh, where?‘ melt into tears of a thousand
streams and deluge the world with the flood of the assurance ‗I am!‘

—Actually this particular one gave me tough time in understanding. At the end of whole exercise I
am not satisfied with outcome; but how long how many times I try couldn‘t make it better. I
think I have to revisit this again.

113

గీతాంజలి 13 – ఆలా఩న
July 31st, 2009
2 comments

న్ే ఆలప఺ంచాలని ఴచ్చిన పహట్ ఇంకహ అలాన్ే ఉంది.
న్ా రోజులన్నీ తీగలు షరిచేషత ఽ వాత్త చఽష఼కోఴట్ంలోన్ే గడిపేళహన఼.

ఆ గడిమ ఇంకహ రహలేద఼.
఩దాల పొ ందిక కుదయలేద఼.
మద విశుహదం భాతోం నిలిచ్చంది.
114

఩ూల గుత్తత ఇంకహ విచ఼ికోలేద఼.
గహలి భాతోం నిట్ృ
ు య్షఽ
త ఩మనిష఼తంది.

లహని మోభు చఽడలేద఼,
లహని గ ంతే వినలేద఼,
న్ా ఇంట్ట భుంద఼నీ రోడెడపై
లహని అడెగులు భాతోం విన్ాీన఼.

రోజంతా న్ేలపై అతని ఆషనం షరిచేమట్ంతోన్ే షరిపో యంది.

ఇంకహ లాంతయ్ భుట్టు ంచలేద఼ – న్ా ఇంట్టలోకి లహనిీ ప఺లఴలేన఼.

ఏ న్ాట్టకైన్ా అతనిీ కలుశూహతనన్ే ఆవతోన్ే జీవిష఼తన్ాీన఼.
కహన్న ఆ కలయక కహలమింకహ దరిచేయలేద఼.

——
Inspired by Tagore Gitanjali 13
the song that I came to sing remains
unsung to this day.
I have spent my days in stringing and in
unstringing my instrument.
The time has not come true, the words
have not been rightly set; only there is the
agony of wishing in my heart.
The blossom has not opened; only the
wind is sighing by.
I have not seen his face, nor have I
listened to his voice; only I have heard his
gentle footsteps from the road before my
house.
The livelong day has passed in spreading
his seat on the floor; but the lamp has not
been lit and I cannot ask him into my
house.
I live in the hope of meeting with him;
but the meeting is not yet.

115

గీతాంజలి 14 — తాళలేని కోరక
August 1st, 2009
1 comment
న్ా కోరికలు అనంతాలు, లహట్టకై న్ా ఆరహట్ం కడె దమన్నమం.
‘లేద఼ పో ’ , అంట్ృ ఩ోత్త శూహరీ
నన఼ీ కహపహడాఴు దమాభమా!
దినదిన్ానికి నన఼ీ అయ్హడిని చేషత ఼న్ాీఴు న఼విాచ్చిన షయళ భసతా ఫసృభతేలకు –
ఈ ఆకహవం, లెలుగు, తన఼ఴు, పహోణం, భనష఼ –
116

తదాారహ తాళలేని కోరికల ఫాధలన఼ండి యక్షిషత ఼న్ాీఴు.
కహలు కహలిన ప఺లిులా త్తరిగిన రోజులున్ాీయ,
మెలోకని ఆతాతగహ లక్షాన్ేాశణ చేవ఺న ఉదమాలున్ాీయ,
కహన్న న్నఴు క౅
ర యంగహ న్ా భుంద఼న఼ండి నిన఼ీ దాచ఼కున్ాీఴు.
భయళ భయళ జయగు వేమక ‘లేద఼ పో ’ అంట్ృ
దినదిన్ానికి నన఼ీ న్న పేోభకు అయ్హడిని చేషత ఼న్ాీఴు
తదాారహ అఫల, అవ఺ియ కోరికల ఫాధలన఼ండి యక్షిషత ఼న్ాీఴు.
Gitanjali 14 [0:53m]: Hide Player | Play in Popup | Download

Inspired By Tagore‘s Gitanjali 14

My desires are many and my cry is pitiful, but ever didst thou save me by hard refusals; and
this strong mercy has been wrought into my life through and through.
Day by day thou art making me worthy of the simple, great gifts that thou gavest to me
unasked–this sky and the light, this body and the life and the mind–saving me from perils
of overmuch desire.
There are times when I languidly linger and times when I awaken and hurry in search of my
goal; but cruelly thou hidest thyself from before me.
Day by day thou art making me worthy of thy full acceptance by refusing me ever and
anon, saving me from perils of weak, uncertain desire.

117

గీతాంజలి 16 — పహట్గహడిని.
August 2nd, 2009
No comments

న్న భుంద఼ పహట్లు పహడట్ానికి న్ేనికకడెన్ాీన఼.
న్న దేఴళంలో ఒ భూల న్ాకు జయగహ ఉంది.

న్న లోకంలో చెమయట్ానికి న్ాకు ఩న్ేమీలేద఼. న్ా నియ్఩యోగ —
జీవితం నియంజనభూ అయతే నిరీిఴభఴుతేంది.
118

నిశి రహత్తో న్న దేఴళంలో నివఫు ఩ూజకు లేఱ ైన఩ుపడె
న్ా ఩ోబూ, నన఼ీ ఆజయాప఺ంచండి
న్న ఎద఼య్గహ నిలోిని పహడభని.

ఉదమ఩ు లేళ మీ పహంచజనయం మోోగు లేళ
నన్ాీశృానించ్చ ఆదరించ఼ ఩ోబూ.

—–

Inspired by Tagore‘s Gitanjali 16
I am here to sing thee songs. In this hall of thine I have a corner seat.
In thy world I have no work to do; my useless life can only break out in tunes without a
purpose.
When the hour strikes for thy silent worship at the dark temple of midnight, command me,
my master, to stand before thee to sing.
When in the morning air the golden harp is tuned, honor me, commanding my presence.

119

గీతాంజలి 17 లెైణికుడె
August 3rd, 2009
No comments

ఈ లోక఩ు జయతయకు న్ాకు ఆశృానం ఉంది,
తదాారహ న్ా జీవితం ఆశీయాదించఫడింది.
న్ా నమన్ాలు దరిశంచాయ,
న్ా చెఴులు విన్ాీయ.

న్ా వీణపై షరిగభలు ఩లికించట్ం న్ా పహతో,
దానికి న్ా వకిత మేయకు న్ాయమం చేళహన఼.

ఇ఩ుపడె న్ేనడగన్ా న్ా ఩ోబూ,
‘లో఩లికి లెళు, న్న ముఖాయవిందానిీ చఽవ఺
ఴందన్ాలరిపంచ’ కహలభాషనీమెైందా ? అని.

—-

Inspired By Tagore‘s Gitanjali 17

120

I have had my invitation to this world’s festival, and thus my life has been blessed. My eyes
have seen and my ears have heard.
It was my part at this feast to play upon my instrument, and I have done all I could.
Now, I ask, has the time come at last when I may go in and see thy face and offer thee my
silent salutation?

121

గీతాంజలి 18 పేోభతో ఫంధ్ీనఴుదాభని
August 4th, 2009
No comments
పేోభతో చ్చఴయకు అతని దగే య ఫంధ్ీనఴుదాభని భాతోమే న్ేన్ెద఼య్ చఽష఼తన్ాీన఼.
అంద఼కే ఇంత ఆలషయం. అంద఼కే ఇనిీ దికహకయ న్ేరహరో఩నలు.

లహయ్ లహరి న్ాయమాలతోనఽ, చట్ాులతోనఽ నన఼ీ లేగంగహ ఫంధ్ించ ఴచాియ్.
కహన్న న్ేన్ె఩పట్టకీ తప఺పంచ఼క త్తయ్గుతేన్ాీన఼. ఎంద఼కంట్ే ,
పేోభతో చ్చఴయకు అతని దగే య ఫంధ్ీనఴుదాభని భాతోమే న్ేన్ెద఼య్ చఽష఼తన్ాీన఼.

఩ోజలు నన఼ీ ‘ఆలహరహ’ అని ప఺లుశూహతయ్, ఆరోప఺శూత హయ్.
లహరి ఆరో఩న నిజం కహదని న్ేననన఼.

షంత రోజు భుగివ఺ంది. బిజీగహ ఉండే జన఼ల ఩ని అయపో యంది.
నన఼ీ మలహరహనికి ప఺లిచ్చ ఫద఼లు రహకపో ఴట్ంతో ఆగరసంతో లెన఼దిరిగహయ్.
పేోభతో చ్చఴయకు అతని దగే య ఫంధ్ీనఴుదాభని భాతోమే న్ేన్ెద఼య్ చఽష఼తన్ాీన఼.
—Inspired By Tagore‘s Gitanjali 18
I am only waiting for love to give myself up at

122

last into his hands. That is why it is so late
and why I have been guilty of such omissions.
They come with their laws and their codes to
bind me fast; but I evade them ever, for I am
only waiting for love to give myself up at last
into his hands.
People blame me and call me heedless; I doubt
not they are right in their blame.
The market day is over and work is all done for
the busy. Those who came to call me in
vain have gone back in anger. I am only waiting
for love to give myself up at last into his
hands.

123

గీతాంజలి 19 – వియసం
August 5th, 2009
No comments

భఫుిలపై భఫుిలు రహవ఺గహ చేరహయ ; చీకట్ట
ు కభుమకున్ాీయ.
ఒ! పేోభా, నన్ెీంద఼కు తలు఩ు ఫమట్ ఑ంట్రిగహ లేచ్చ ఉంచ఼తాఴు ?

఩ట్ు ఩గట్ట బిజీ క్షణాలోు గుం఩ుతో ఉన్ాీన఼, కహన్న
ఈ భషక చీకట్లు న్నతో కలిష఼ండట్మే న్ా ఆవ.

న్న మోభు చఽ఩కునీ,
ననిీలాగే లక్షయ పట్ు కునీ,
ఈ ష఼దీయఘ ఴయష ఩ు ఘడిమలు
ఎలా గడపహలో న్ాకు తెల్నద఼.

ష఼దఽయ ఉడె భండలానిీ వీక్షిషత ఼న్ాీన఼ –
అవిళహరంత లహముఴుతో చేరి మద రోదిషత ఼నీది.

Inspired by Tagore‘s Gitanjali 19

124

Clouds heap upon clouds and it darkens. Ah, love, why dost thou let me
wait outside at the door all alone?
In the busy moments of the noontide work I am with the crowd, but on
this dark lonely day it is only for thee that I hope.
If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I
know not how I am to pass these long, rainy hours.
I keep gazing on the far-away gloom of the sky, and my heart wanders
wailing with the restless wind.

125

గీతాంజలి 20 – నివఫు ం
August 6th, 2009
4 comments
న్నఴు ఩లకకుననీ, న్న నివఫాున్ేీ న్ా సాదమంలో నిం఩ుకోని జీవిశూహతన఼,
న్ే నివిలుడన్ెై తల వినమంతో ఴంచ్చన, తాయలతోని ఆకహవంలా ఎద఼య్చఽశూహతన఼.

షఽరోయదమం త఩పకుండా అఴుతేంది,
చీకట్ట
ు త఩పకుండా తొలిగిపో తాయ.
ఆకహవం న఼ండి న్న గ ంతే త఩పక వినిప఺షత ఼ంది.

న్న ఩దాలు న్ా గూట్టలోని ఩ోత్త ఑కకరికీ రకకలు తొడెగుతాయ.
న్న షారహలు న్ా తోట్లోని ఩ోత్త ఩ూఴునఽ వికవ఺ం఩చేశూత హయ.

—Inspired by Tagore‘s Gitanjali 20
If thou speakest not I will fill my heart with thy silence and endure it. I
will keep still and wait like the night with starry vigil and its head bent
low with patience.
The morning will surely come, the darkness will vanish, and thy voice
pour down in golden streams breaking through the sky.
Then thy words will take wing in songs from every one of my birds’

126

nests, and thy melodies will break forth in flowers in all my forest
groves.

127

కలుఴలు విరివ఺న ఆ రోజు
August 9th, 2009 1 comment

కలుఴలు విరివ఺న ఆ రోజు, అయోయ!
న్ా భనష఼ చంచలమెైనదే. కహని,
ఆ విశమం న్ాకు తెల్నద఼.
న్ా ఩ూల షజి ఖాల్నగహన్ే మిగిలింది,
఩ూలన్నీ అడవి పహలెైన్ాయ.

భఱాు ఇ఩ుపడె భనషంతా విశుహదం,
కలలోన఼ండి ఇలలోకి ఴచ్చి చఽవేత ,
దక్షిణ఩ు గహలి భధ఼య ష఼లహషన.

ఆ ష఼లహషనకు న్ా మద ఫాధ రట్టు ం఩యంది.
అది భుగిం఩ుకొచ్చిన లేషవి చ్చఴరి ళహాషలా ఉంది.

అంత దగే యని అ఩ుపడె న్ాకు తెల్నద఼,
ఆ షం఩ూయా శూౌశుఴ ష఼భధ఼య ష఼లహషన,
న్ా సాదమంలో వికవ఺ంచ్చన ఩ూలదేనని.

128

ఴషంతం లెఱు ాక
December 29th, 2009
2 comments

఑డెాన నివె఺ుాణ ఘడిమలు దొ రల ప
ి ొ మాాయ
నా నావనిహ న్నట్ిలోకి దింప఺ల్స.

఩ూలతో ఩ాకిత్రని అలంకరించి,
వసంతం శలవు తీసఽకుంది.
ల఺డిన నిష఩ల నిరీజవ ఩ూల వె఺క్షిగ఺
నే తార఺డెత౉ ఎదఽయు చాసఽునాన.

అలలు ఩ూయిమై, ఙేతేలు వె఺చి,
అలల లాలడెత౉ ర఺లు ఩సఽ఩ు ఆకుల
నివౄధి వీధఽలనఽ కౌగిల్ససఽునానయ.

ఏ వూనాంలో చాసఽునానవ్
సఽదాయ తీయం నఽండి తేల్సవచఽచ
సంగీత సరిగభలు నినఽ తాకి

129

భంతా భుగుధనిన ఙేమట్ం లేదా.

Gitanjali 22?
I must launch out my boat. The languid hours pass by on the shore—
Alas for me!
The spring has done its flowering and taken leave. And now with the
burden of faded futile flowers I wait and linger.
The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady
lane the yellow leaves flutter and fall.
What emptiness do you gaze upon! Do you not feel a thrill passing
through the air with the notes of the far-away song floating from the
other shore?

130

శూహాగతం మితోభా
December 29th, 2009
No comments

వర఺షక఺ల఩ు న్నడలోల న్నడలై
చావే కళ్ల నఽ ఏభాయుసా

అదద భ రకయ నిశఫధ ంలా
యహసా వెో ప఺నాల఩ై నడెసఽుంట్లవు.

ఈ రోజు ఉదమం కళ్ైల భూసఽకుంది.
ఙెప఺఩ ఩ట్ు కుండా త౉యు఩ గ఺ల్స యయ్ భంది .
ఇంక఺, నితా ఙెైతనా఩ు న్నలాక఺శం఩ై
లావుప఺ట్ి ఩యదా ఩ాతాక్షాం అయంది.

అడవి తన సంగీత వె఺ధన నిల్స఩఻ంది.
ఇళ్ల తలు఩ులు భూసఽకునానయ.
ఈ నియజన నిశఫధ యహదారి఩ై
నఽవువ ఏకెైక ఏక఺ంత ఫలట్వె఺రివి.

131

నా ఏకెైక రతాభా,
నా ఩఻ామ రతాభా,
నా ఇంట్ి దావర఺లు తెయఙే ఉనానయ.
కలలోలా ననఽన దాట్ి లళ్ల కు.

——
గీతాంజల్స 22

In the deep shadows of the rainy July, with secret steps, thou walkest, silent as night, eluding all
watchers.
Today the morning has closed its eyes, heedless of the insistent calls of the loud east wind, and
the thick veil has been drawn over the ever-wakeful blue sky.
The woodlands have hushed their songs, and doors are all shut at every house. Thou art the solitary wayfarer in this deserted street.
Oh my only friend, my be best beloved, the gates are open in my house– do not pass by like
a dream.

132

ఎలా ఴష఼తన్ాీవ్ మితోభా.
December 30th, 2009
1 comment
రతాభా, ఈ తేఫ఺నఽ ర఺త్రా క౅డా,
న్న ఩ేాభ ఩ామాణం కొనవె఺గిసు ఽనానల఺.
ఆక఺శం ఒ అభలగుానిలా భూలుగుతేంది.

ఈ ర఺త్రరి నాకు నిదఽదయ లేదఽ.
ఎ఩఩ట్ికీ దావర఺లు తెయచి ఉంచి
భయళ్ భయళ్ చీకట్ోలకి చాసఽునాననఽ.
133

నా ఎదఽట్ ఏఱ కని఩఻ంచలేదఽ.
న్న భాయగ ం ఎకిడ ఉననదర కదా.

ఏ నది ఑డెాగుండా,
ఏ అడవి అంచఽగుండా,
ఏ ఩దేవూాహం గుండా,
వసఽునానవు, రతాభా.

గీతాంజల్స 23

Art thou abroad on this stormy night on thy journey of love,
my friend? The sky groans like one in despair.
I have no sleep tonight. Ever and again I open my door and
look out on the darkness, my friend!
I can see nothing before me. I wonder where lies thy path!
By what dim shore of the ink-black river, by what far edge of
the frowning forest, through what mazy depth of gloom art
thou threading thy course to come to me, my friend?

134

఩గలు అంతా భుగివ఺పో తే (గీతాంజలి 24)
December 30th, 2009
No comments
఩ాబూ,
సంధాలో కలువరకకులు సఽనినతంగ఺ భూవ఻నా,
బూరనంతా నిదాా దేవి ఑డిలో ఙేరిచనా,
఩గలు అంతా భుగివ఻పో తే,
఩క్షులు ఇహ ప఺డకపో తే,
గ఺ల్స అలవ఻న సంకకతరవేు
అ఩ు఩డె చీకట్ి ఩యదాలు నా఩ై లాగు.
135

దఽసఽులు చినిగి దఽభుే఩ట్ిు,
నిజ శకిునంతా కోలో఩య,
న్నర఺వేర఺లు నిండెకునన ఫలట్వె఺రినఽండి
బడిమం ఩ేదరికం తొలగించఽ,
న్న చలల ని న్నడలోని వికవ఻త ఩ుష఩ంలా
అతనిన ఩ునరీజవితేనిన ఙేమవమాా.

గీతాంజల్స 24

If the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged
tired, then draw the veil of darkness thick upon me, even as
thou hast wrapt the earth with the coverlet of sleep and
tenderly closed the petals of the drooping lotus at dusk.
From the traveller, whose sack of provisions is empty before
the voyage is ended, whose garment is torn and dustladen,
whose strength is exhausted, remove shame and poverty, and
renew his life like a flower under the cover of thy kindly night

136

అలవ఺న రేయ (గీతాంజలి 25)
December 30th, 2009
1 comment
అలవ఻ వెొ లవ఻న ఈ రకయ
ననఽన న్న ఑డిలో నిదాపో న్న,
ఇహ ఏ ఆలోచనల౅ లేకుండా.

భర఺నట్ి న్న ఩ూజకు వ఻దదభవవన్నకుండా
ఆతాేర఺భుడిని ఇహ ఫలవంత఩ట్ు న్నకు.

భర఺నట్ి ఉదమం తాజాగ఺ ఩ునరీజవితేనిన ఙేవ఻
మేలకిల఩ట్లనికి అలవ఻న ఩గట్ి కళ్ల ఩ైకి ర఺త్రా
఩యదాలు లాగకది నఽలేవ కదా, ఩ాబూ.

గీతాంజల్స 25
In the night of weariness let me give myself up to sleep without
struggle, resting my trust upon thee.
Let me not force my flagging spirit into a poor preparation for
thy worship.
It is thou who drawest the veil of night upon the tired eyes of
the day to renew its sight in a fresher gladness of awakening.

137

భుయళ మోసన్ా
December 30th, 2009
No comments

అతనే సవమంగ఺ వచిచ నా ఩కిన ఆవ఼నఽడెైనాడె.
క఺న్న నేనఽ మేలకినలేదఽ, అది ఎంత దాయుణ నిదా.
అయ్యా నేనంత దరర఺భగుాడనఽ.

ఇంక఺ ర఺త్రా కొంత రగిల్స ఉనన఩ు఩డే అతనఽ వఙాచడె.
అతని ఙేత్రలో మోహన భుయళ్ల అలాగక ఉంది.
దాని సఽసవర఺లతో నా కలలు ఩ాత్రధవనింఙాయ.

అయ్యా నా ర఺తేాలన్నన ఎందఽకు విధా అమాాయ.
అతని ళ఺వస నా నిదాకు తగులుతేనాన క఺ని ల఺నిదయశనం ఎ఩ు఩డా పో గొట్టుకుంట్లనందఽకు.

గీతాంజల్స 26
He came and sat by my side but I woke not. What a cursed sleep it
was, O miserable me!
He came when the night was still; he had his harp in his hands, and my
dreams became resonant with its melodies.

138

Alas, why are my nights all thus lost? Ah, why do I ever miss his sight
whose breath touches my sleep?

139

఩ోజారిలుజేయ. (గీతాంజలి 27)
December 31st, 2009
2 comments

క఺ంత్ర. ఎకిడ ఉంది ఆ క఺ంత్ర? భండెతేనన కోరికల అగిగతో దానిన ఩ాజవరిలలజకయ.

అకిడ దీ఩ం ఉంది, క఺ని రణుకుభనఽ జావల భాతాం ఎ఩ు఩డా లేదఽ. నా హిదమభా! అదీ న్న
దమన్నమ వ఻థత్ర, ఇంత కనాన భయణమే లయా రెట్ల ట నమం.

వివ౅఺దం న్న తలు఩ు తట్ిు అంట్టందీ – ఩ాబూవు మేలోినే ఉనానడె. ఈ ర఺త్రా ఩ేాభ సంకకత సథ లానికి
఩఻లుసఽునానడె – అని.
140

ఆక఺శం నిండా భఫుులే, ల఺న఩఩ట్ీకీ ఆగకలా లేదఽ. నాకు తెలీదఽ, నాలో ఏది కలతకు క఺యణమో, దాని
భలవమేరట్ో.

఑క క్షణ఩ు మయు఩ు లలుగు నా దిఴ఻ుని భరింత చీకట్ి ఙేసు ఽంది . ననఽన ఩఻ల్సచిన ఈ ర఺త్రా సంగీతానికి
పో దారిని హిదమం లతేకుతేంది.

క఺ంత్ర. ఎకిడ ఉంది ఆ క఺ంత్ర? భండెతేనన కోరికల అగిగతో ఩ాజవరిలలజకయ. అది గరిజసు ఽంది. ఆ఩ై వూనాంలో
నఽండి అయుసా
ు వసఽుంది. ర఺త్రా ఒ నలల ని వృలలా నలు఩ు తేల్సంది. సభమభంతా చీకట్ోల గడివ఻పో న్నకు, న్న
జీవితంతో ఩ేాభ దీప఺నిన ఩ాజవరిలలజకయ.

గీతాంజల్స 27
Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire!
There is the lamp but never a flicker of a flame—is such thy fate, my
heart? Ah, death were better by far for thee!
Misery knocks at thy door, and her message is that thy lord is wakeful,
and he calls thee to the love-tryst through the darkness of night.
The sky is overcast with clouds and the rain is ceaseless. I know not
what this is that stirs in me—I know not its meaning.
A moment‘s flash of lightning drags down a deeper gloom on my sight,
and my heart gropes for the path to where the music of the night calls
me.
Light, oh where is the light! Kindle it with the burning fire of desire! It
thunders and the wind rushes screaming through the void. The night is
black as a black stone. Let not the hours pass by in the dark. Kindle the
lamp of love with thy life.

141

వేాచి గీతాంజలి 28
December 31st, 2009
No comments
ఈ ఫంధాలు భవే లండివి. ల఺ట్ిని తెంప఺లని చావేు నా గుండె భుకిలవుతేంది .

వేవచచ భాతామే నాక఺ివలవ఻ంది, క఺న్న దానిన ఆవృంచట్లనికక నేనఽ వ఻గగ ు ఩డెతేనాననఽ.

నాకు తెలుసఽ – లలలేని సం఩ద న్నలో ఉందని, నఽలేవ నా ఉతు భ రతేాడవని, అయనా నా గది నిండా ఉనన
ఈ మయుగులు తొలగించ భనసఽ ర఺వట్ం లేదఽ.

ననఽన చఽట్టుకునన ఈ తాడె మభప఺శభన్న తెలుసఽ, అయనా దానిన యషు ఩డి కౌగిల్సంచఽకుంట్టనాననఽ.
142

నా అ఩ు఩లు ఙాలా ఩దద లతాులు,
నా లైపలాాలు అగణన్నమాలు,
నా అవభానాలు ఎనోన ఎనననోన ,
అయనా ఩ాబూ, నినఽన వర఺లు అడిగక఩ు఩డె గడగడా వణకిపో తానఽ – ఎకిడ తథాసఽు అంట్లలో అని.

గీతాంజల్స 28

Obstinate are the trammels, but my heart aches when I try to
break them.

Freedom is all I want, but to hope for it I feel ashamed.
I am certain that priceless wealth is in thee, and that thou art
my best friend, but I have not the heart to sweep away the
tinsel that fills my room
The shroud that covers me is a shroud of dust and death; I hate
it, yet hug it in love.
My debts are large, my failures great, my shame secret and
heavy; yet when I come to ask for my good, I quake in fear lest
my prayer be granted.

143

చీకట్ట కొట్ు ం – గీతాంజలి 29
January 1st, 2010
No comments
నా ఩ేయుతో ఎవడిని ఩఻లువె఺ురో, ల఺డె చీకట్ి కొట్ు ంలో ఏడెసఽునానడె. నేనఽ చఽట్టు గోడ కట్ు డంలో నియంతయం
బజీగ఺ ఉనాననఽ. రోజురోజుకీ ఩ై఩ైకి ఆక఺శం లై఩ు లళ్ైునన ఈ గోడన్నడలో నాకు నా నిజ యౄ఩ం
కని఩ంచకుండా పో తోంది.

ఈ గోడ నాకు గయవక఺యణం. యసఽక, సఽననంలతో దీనికి మయుగులు దిదద ఽత౉ అనిన లోప఺ల౅
భూవేసు ఽనాననఽ. ఈ విషమాన నేనఽ తీసఽకునే జాగరతులతో నా నిజయౄ఩ం నాకు కని఩ంచకుండా పో యంది .

గీతాంజల్స 29
He whom I enclose with my name is weeping in this dungeon. I
am ever busy building this wall all around; and as this wall
goes up into the sky day by day I lose sight of my true being in
its dark shadow.
I take pride in this great wall, and I plaster it with dust and
sand lest a least hole should be left in this name; and for all the
care I take I lose sight of my true being.

144

న్ాలో భరోడె — గీతాంజయలి 30
January 1st, 2010
2 comments
నా మాతాలో నేనఽ ఑ంట్రిగ఺ దారిలోకి వఙాచనఽ, క఺ని నిశఫధ ంగ఺ చీకట్ోల ననఽన అనఽసరింఙే వీడెవడె?

త఩఻఩ంచఽకుందాభని అట్ృ ఇట్ృ జరిగ఺నఽ క఺ని వీలవలేదఽ.

ల఺డె పొ గయుగ఺ నడెసా
ు దారిలో దఽభుే రక఩ుతేనానడె. నే ఆడే ఩ాత్ర భాట్క౅ ల఺డి ఩దద గొంతే
కలు఩ుతేనానడె.

ల఺డె క౅డా నాలో భలగమే. ఩ాబూ! ల఺డికెట్ు ి లజాజ లేదఽ, క఺ని ల఺డితో కల్సవ఻ న్న దయశనానికి ర఺ట్లనికి నేనఽ
వ఻గగ ు఩డెతేనాననఽ.

—గీతాంజల్స 30
I came out alone on my way to my tryst. But who is this that
follows me in the silent dark?
I move aside to avoid his presence but I escape him not.
He makes the dust rise from the earth with his swagger; he
adds his loud voice to every word that I utter.
He is my own little self, my lord, he knows no shame; but I am
ashamed to come to thy door in his company.

145

ఖైదీ – గీతాంజలి 31
January 1st, 2010
No comments
―ఫంధీ! ఎవయు నినఽన ఖెైదఽ ఙేవ఻ంది? నాకు ఙె఩ు఩‖

―అది నా ఩ాబువు.‖ అంట్ృ ఫంధీ ఫదఽల్సఙాచడె.

అధిక఺యం – సం఩దలోల అందరీన రంచిపో గలననఽకునాననఽ.
ర఺జుగ఺రికి పో వల్ససందంతా నా ఖజానాలో పో గకళ఺నఽ.
నిదాాదేవి ఩఻ల్సచన఩ు఩డె నా ఩ాబువు తల఩భాకరరంఙానఽ.
లేచి చావేు నా ఖజానాలోనే నేనఽ ఖెైదీనై ఉనాననఽ.

―ఫంధీ! ఎవయు నినఽన ఈ గొలుసఽతో కట్ిు఩డేవ఻ంది? నాకు ఙె఩ు఩‖

―అది నేనే, గొలుసఽ పో తపో వ఻న నేనే ‖ అంట్ృ ఫదఽల్సఙాచడె.

నా అజకమ శకిుతో జగ఺ననంతా కట్టువ఻,
వేవఛ్చగ఺ ఊరకగుదాభనఽకునాన.

ఛ్ంఢా ని఩ు఩ల కొల్సరలో,

146

గంఢా సమేట్ దెఫులతో,
ర఺త్రాంఫగళ్ైల పో తపో ళ఺నఽ.

చివర఺కయకు, ఩నంతా అమాాక,
చివరి లంకె బగింఙాక, అవె఺భానా
గొలుసఽ ననేన కట్ిు఩డెమాట్ం చాళ఺.

గీతాంజల్స 31
‗Prisoner, tell me, who was it that bound you?‘
‗It was my master,‘ said the prisoner. ‗I thought I could outdo
everybody in the world in wealth and power, and I amassed in
my own treasure-house the money due to my king. When sleep
overcame me I lay upon the bad that was for my lord, and on
waking up I found I was a prisoner in my own treasure-house.‘
‗Prisoner, tell me, who was it that wrought this unbreakable
chain?‘
‗It was I,‘ said the prisoner, ‗who forged this chain very
carefully. I thought my invincible power would hold the world
captive leaving me in a freedom undisturbed. Thus night and
day I worked at the chain with huge fires and cruel hard
strokes. When at last the work was done and the links were
complete and unbreakable, I found that it held me in its grip.‘

147

దెైఴ పేోభ – గీతాంజలి 32
January 1st, 2010
1 comment

ఈ ఩ా఩ంచంలో ననఽన ఩ేారంఙే వీయు అనిన –
భార఺గలోలనా ననఽన ఩ట్ిు ఉంఙాలని చాసఽునానయు.

఩ాబూ! న్న ఩ేాభ అట్ిుది క఺దఽ,
అది ల఺రి ఩ేాభకంట్ట గొ఩఩ది.
నఽవువ నాకు వేవచచనిఙాచవు.
148

నాకు గుయుులో ల఺యు ననన఩ు఩డా ఑ంట్రిగ఺ వదలలేదఽ,
రోజులు గడిచిపో తేనానయ క఺ని న్న దయశనం భాతాం లేదఽ.

నినఽన నా ప఺ాయథనలోల ఩఻లవకపో తే,
నినఽన నా హిదమంలో నిల఩కపో తే,
న్న ఩ేాభ నాకోసరంక఺ ఎదఽయుచాసఽుంది.

—–
గీతాంజల్స 31

By all means they try to hold me secure who love me in this
world. But it is otherwise with thy love which is greater than
theirs, and thou keepest me free.
Lest I forget them they never venture to leave me alone. But
day passes by after day and thou art not seen.
If I call not thee in my prayers, if I keep not thee in my heart,
thy love for me still waits for my love.

149

దర ప఺డీ దాయ్లు – గీతాంజలి 33
January 1st, 2010
No comments

సాయుాడె ఆక఺శంలో ర఺జాం ఙేసు ఽనన఩ు఩డె,
‗కొంఙెం జాగ఺ ఇవవవూ‘ అంట్ృ నా ఇంట్ోలకొఙాచయు.

ఱ దేవదేవుని ఩ూజలో వె఺మం ఙేవెు ఺ం
అతని దమతో ఏదర ఇంత అనఽబవివె఺ుం
అంట్ృ వినభుంగ఺, నిశఫధ ంగ఺ భూలకెఱల లయు.
150

క఺ని ర఺త్రా కట్ికి చీకట్ి లేళ్లో
఩ాళ్మాలేశంతో ఩ూజ గదిఙ ొచిచ
఩ేర఺శతో సభవె఺ున్నన అ఩వితాం ఙేళ఺యు.

—గీతాంజల్స 33
When it was day they came into my house and said, ‗We shall
only take the smallest room here.‘
They said, ‗We shall help you in the worship of your God and
humbly accept only our own share in his grace‘; and then they
took their seat in a corner and they sat quiet and meek.
But in the darkness of night I find they break into my sacred

shrine, strong and turbulent, and snatch with unholy greed
the offerings from God‘s altar.

151

షాలపమే మిగలన్న – గీతాంజలి 34
January 1st, 2010
No comments
఩ాబూ,
ఇహ నాలో సవల఩మే రగలన్న,
నినేన నా సభసు ంగ఺ ఙె఩఩గలగన్న.

ఇహ నా భనసఽలో సవల఩మే రగలన్న,
నినఽన అనిన లై఩ులా అనఽబవించన్న,
఩ాత్ర సవల఩ విషమానికీ న్న దగగ యకు ర఺న్న,
఩ాత్ర క్షణభూ నా ఩ేాభనఽ అరి఩ంచన్న.

ఇహ నాలో సవల఩మే రగలన్న,
ఎ఩఩ట్ికీ నినఽన భయుగు ఙెమాకుండా.

ఇహ సవల఩ ఫంధనాలే రగలన్న,
అలా ననఽన న్న భనసఽకక ఩నలేసఽకోన్న,
అలా ననఽన న్న ఩ాయ్యజనానేన నయలేయచన్న,
అలా అదే న్న ఩ేాభ ప఺శం క఺న్న.

152

—గీతాంజల్స 34
Let only that little be left of me whereby I may name thee my
all.
Let only that little be left of my will whereby I may feel thee on
every side, and come to thee in everything, and offer to thee
my love every moment.
Let only that little be left of me whereby I may never hide thee.
Let only that little of my fetters be left whereby I am bound
with thy will, and thy purpose is carried out in my life — and
that is the fetter of thy love.

153

యయ్కు పహోంతీమ కుడాయలు లేని చోట్టకు – గీతాంజలి 35
January 2nd, 2010
5 comments
ఎకిడ భనసఽకు అబమమో,
వృయసఽకు ఉననత వె఺థనమో,

ఎకిడ సయసవత్ర వేవచచగ఺ వె఺గునో,

ఎకిడ యయుకు ప఺ాంతీమ కుడాాలతో఩ా఩ంచం భుకిఙెకిలవవలేదర ,
154

ఎకిడ ల఺క఺ాలకు భూలం సతామో,

ఎకిడ అలసట్లేని ఙేతేలు ఩ూయితవంకెై –
నియతభూ ప఺ట్ట఩డతాయ్య,

ఎకిడ స఩షు తయిం, క఺షు ంలో క఺ల్సపో లేదర ,

ఎకిడ భనసఽ సవమంగ఺ న్నఙే విళ఺లాలోచన –
క఺ర఺ాలలై఩ు నడి఩఻ంచఫడెతేందర ,

అట్ిు సవయగ ంలో ఩ాబూ! నా దేళ఺నిన మేలకిలు఩ు.

—గీతాంజల్స 35
Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by
narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the
dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening
thought and action —
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
155

పహోయి న – గీతాంజలి 36
January 2nd, 2010
No comments

఩ాబూ! న్నకిదే నా ప఺ాయథన. నా హిదమంలోనిదమన్నమతవ భూలం఩ై లేట్ట లయా.

నా సఽఖదఽఖాలు బరించట్లనికి సవల఩ ఫలానినవువ.

నా ఩ేాభనఽ పలవంతం ఙెమాట్లనికి ఫలానినవువ.
156

఩ేదలకు తోడెండట్లనికి, గదద లల ాంట్ి ఩దద లకెదఽయు నిలవట్లనికి ఫలానినవువ.

రోజుల఺రి వెొ లులకఫుయల కు రంచి నా భనసఽ నిల఩డానికి ఫలానినవువ.

ఇంక఺ ఩ేాభతో న్నకు ఆదీనఽడనవవట్లనికి ఫలానినవువ.

గీతాంజల్స 36
This is my prayer to thee, my lord — strike, strike at the root of
penury in my heart.
Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.
Give me the strength to make my love fruitful in service.
Give me the strength never to disown the poor or bend my
knees before insolent might.

Give me the strength to raise my mind high above daily trifles.
And give me the strength to surrender my strength to thy will
with love.

157

సద఼ు – గీతాంజలి 37
January 2nd, 2010
No comments

నా శకిు ఩రిధి హదఽదకొఙాచనఽ.
నా మాతా భుగివ఻నట్టు అనఽకునాననఽ.
నా భుందఽ దారి భూసఽకోనిపో యంది.
న్నర఺వేర఺లు లతు ం నిండెకునానయ.
ఇహ అజాాతల఺స లేళ్యందనఽకునాననఽ.

క఺ని న్న ఩ేాభకు హదఽదలే లేవు.
ప఺త ఩దాలు జిహవ఩ై అంతమైతే,
కొతు సవర఺లు హిదమం ప఺డింది .
ప఺త యథం అచఽచలు ఆగిన ఙోట్
కొతు వెొ గసఽ ప఺ాంతం లదలయంది.

గీతాంజల్స 37
I thought that my voyage had come to its end at the last limit
of my power, — that the path before me was closed, that
provisions were exhausted and the time come to take shelter in
a silent obscurity.
But I find that thy will knows no end in me. And when old
words die out on the tongue, new melodies break forth from

158

the heart; and where the old tracks are lost, new country is
revealed with its wonders.

159

న఼లేా కహలహలి – గీతాంజలి 38
January 2nd, 2010
No comments

నఽలేవ క఺ల఺ల్స, నఽవువ భాతామే.
నా హిదమాననలా ప఺డన్న,
అంతే లేకుండా, లమఫదద ంగ఺.

ననఽన భళ్లల ంఙే అనిన కోరికల౅,
఩గలయనా, ర఺తాయనా,
వుదద అఫదాదల౅, నియయదక఺లు.

఩గట్ికోసం వఙేచ విననప఺లనఽ,
ర఺త్రా తనలో దాచి ఉంచినట్టు
నా హిదమలోతేలో ఑కట్ట సవయం
నఽలేవ క఺ల఺ల్స, నఽవువ భాతామే.

ళ఺ంత్ర఩ై శకిువంతంగ఺ దాడిఙేవ఻న తేఫ఺నఽ
చివయకు ళ఺ంత్రగ఺నే అంతభల఺వలననట్టు

160

న్న ఩ేాభ఩ై నా వి఩ల వం అంట్టందీ —
నఽలేవ క఺ల఺ల్స, నఽవువ భాతామే.

గీతాంజల్స 38
That I want thee, only thee — let my heart repeat without end.
All desires that distract me, day and night, are false and empty
to the core.
As the night keeps hidden in its gloom the petition for light,
even thus in the depth of my unconsciousness rings the cry — ‗I
want thee, only thee‘.
As the storm still seeks its end in peace when it strikes against
peace with all its might, even thus my rebellion strikes against
thy love and still its cry is — ‗I want thee, only thee‘.

161

దరికి రహ ఩ోబూ!
January 4th, 2010
No comments

హిదమం ల఺డి నిరీజవమైన఩ు఩డె,
న్న దమా వయషంతో దరికి ర఺ ఩ాబూ!

జీవితంలో స఩ందన కయులైన఩ు఩డె,
సఽసవర఺ల గీతంతో నా దరికి ర఺ ఩ాబూ!
162

యణగొనగణగణలు ఉకిిరిబకిిరి ఙేవేు ,
విళ఺రంత నిశఫలదలతో దరికి ర఺ ఩ాబూ!

఩ర఺ధీన హిదమం భూలకు నకిి వెొ కిిపో తే
ర఺జ భాయగ ంలో ర఺జ లాంచనాలతో దరికి ర఺ ఩ాబూ!

భనసఽ కోరికల భామలో కఫో ది అయతే,
఩఻డెగుల మయు఩ుల క఺ంత్రతో దరికి ర఺ ఩ాబూ!

—గీతాంజల్స 39
When the heart is hard and parched up, come upon me with a
shower of mercy.
When grace is lost from life, come with a burst of song.
When tumultuous work raises its din on all sides shutting me
out from beyond, come to me, my lord of silence, with thy
peace and rest.
When my beggarly heart sits crouched, shut up in a corner,
break open the door, my king, and come with the ceremony of
a king.
When desire blinds the mind with delusion and dust, O thou
holy one, thou wakeful, come with thy light and thy thunder.

163

164

Bonded slaves are we,
February 15th, 2009
No comments
Bonded slaves are we,
how can you deliver us, Kanna!
To our anger,
To our delusion,
To our sorrow,
To our affection,
To our riches,
To our people,
To our senses,
To our bodies,
Bonded slaves are we,
how can you deliver us, Kanna!

165

On my way to Bodhi tree
February 19th, 2009
No comments
On my way to Bodhi tree
I saw poeple smilingly selling
meat from own bodies in balance.
On my way to Bodhi tree
I saw crows and humans together
celebrating joyfull festival.
On my way to Bodhi tree
I saw herds of deers and humans
competing in a marathon.
166

Bloosoms all are sleeping.
March 2nd, 2009
No comments
Bloosoms all are sleeping.
The air, dutiful carrier of fragrances
is hiding behind tender leaves.
Red elephant rored ferociously
during river bath at the dawn of war.
One or two flowers woke up,
tender leaves trembled

167

You won both of…
March 20th, 2009
No comments
Surrounded by self built
Strong fort of five walls,

Under the pouring moon-light,
Among the showering flower arrows,
Among the ecstasic net arrays,
I triumphed in my own kingdom.

With beautiful garlands,
With glorious drum-beats,
Through the lion-door,
You walked in.

And won both of
Me and my kingdom.

168

O! Glorious N Glittering Telugu
April 19th, 2009
No comments
O! Glorious N Glittering Telugu,
Add all the tiny Atoms,
Reach all corners of sky
Be a king of both Earth and Sky.
Move Forward O! Telugu,
Make beautiful dolls with your own hands,
Let them enter into all forts with your brain,
Gather all the precious stones of world in your back yard.
O! Glorious N glittering Telugu,
Solve all the tough maths,
Let everything be on your fingertips,
Gather all the precious stones of world in your back yard.

169

While Traveling in a stream
April 28th, 2009
No comments
With white cotton clothes,
Shining under bright Sun,
Standing in a flowery boat,
While Traveling in a stream,
To my left, I saw one,
Under grand banyan tree,
Sitting in lotus pose,
Performing severe penances.
To my right, I saw one,
under age old Mango tree,
Sitting in cross legged pose,
Commanding everything before him.

170

restless
April 29th, 2009
No comments
Me,
my body,
my mind
my soul
Every part of me
is restless.

171

Why these complex Mondays,
May 4th, 2009
No comments
Why these complex Mondays,
at the end of my super conscious weekend
How to bear this complexity?
Like the bats
from dark cave,
Like the evil
from the Patala
These Mondays are coming
Into unlimited joyous weekend.
———————
Background:
I like majority of Mondays. Indeed to my friends surprise that is Monday I do work more than a
Friday. But there are indeed some Mondays where I wished for yet another holiday. On one of
those Mondays I wrote a Telugu parody poem (the original being written from Guntur
ShesheMdhra Sarma) The above verses are translation of that Parody.
172

I am seeing you
May 21st, 2009
No comments
I am seeing you
I am seeing you,
From the birth
To your rise
and to the fall.
I am seeing you
Since the morning
to the dreaded evening
In to the darkness
And to the eternity.
I am seeing you.

173

Beautiful wings are gifted to me
June 5th, 2009
No comments
Beautiful wings are gifted to me
But my leg is tied to pillar.

Several times tried to escape,
By moving wings ferociously.

But the thread en-circled pillar
and became much more shorter.

Several times tried to escape,
By moving wings ferociously.

I only got – dust to m wings,
I only got – wounds to my leg.

Surrounded by my own feces
time passed through me indefinitely.

All of a sudden MUSIC,
from some unknown origin,
Boiling my blood to the extreme

174

Making my whole body jump
All of a sudden MUSIC.

with one strong strode,
escaped strong bonding.

I flied over rivers,
I flied over oceans,
I am the king of sky.

I flied over forests,
I flied over villages,
I am king of planet.

175

The smiles are faded
July 21st, 2009
2 comments

The smiles are faded
First from the eyes,
then from the lips.

The hopes are faded,
first from the society,
then from the families.

The joys are faded,
first from the villages,
then from the country.

Everybody and Everything
is waiting for resurrection,
Renaissance and renovation .

176

Minimal is my Devotion, Maximum is your Love,
September 15th, 2009
No comments

Minimal is my Devotion, Maximum is your Love,
Krishna, Narayana, Vasudeva, Govinda.

In those days of swimming in eternal bliss lake,
In these days of sipping water from the bank,
always overwhelmed by the shower of bliss upon me.
Krishna, Narayana, Vasudeva, Govinda.
177
In those days of sleeping in your lap,
In these days of resting in your shadow,
always overwhelmed by the shower of bliss upon me.
Krishna, Narayana, Vasudeva, Govinda.

Thy feet is the only reality in this world and other world
Krishna, Narayana, Vasudeva, Govinda.

I Entered thy temple
September 22nd, 2009
No comments
Ten Eons Ago, Hrushikesha,
I entered thy temple.

Mesmerized by its beauty,
Of its comforting scenic view,
I stayed inside forever.

Though one leg is always outside,
Though one part of heart is always outside,
I stayed inside forever.

178

Not even a single mirror
September 23rd, 2009
No comments
Not even a single mirror,
To self reflect my face.
Not even a single finger,
to stop my tears reaching lips.
Not even a single hand,
to stop me from rolling down.
Darkness overtook twilight.
Neither light nor brightness
Neither hope nor passion
Neither sadness nor happiness.

179

I am special
November 14th, 2009
1 comment

I still believe I am special.
After all these hardships,
After all these failures
After nothing in my back-yard,
I stil lbelieve I am special,
Because I am special.

180

Against those who had nothing to loose
November 20th, 2009
No comments

Don‘t speak him,
Don‘t touch him.

He is coming from the War.
with victory over his head.

After piercing many hearts,
After truncating may heads,
After swimming the ocean of blood,
he is back, with victory over his head.

Don‘t Speak him,
Don‘t touch him.

After fighting with the poor,
After crushing the weak,
Against those who had nothing to loose,
he fought ferociously and won.
Don‘t speak him,
Don‘t touch him.

181

Strangely it feels heavy now,
November 20th, 2009
No comments

Strangely it feels heavy now,
After carrying the earth,
for all these eons over my head.

Strangely I find none listening now,
After praising pastimes of Lord,
for all these eons with my thousand mouths.

Strangely I am feeling sleepy now,
after listening to Lord‘s name,
for all these innumerable eons

182

A man becomes matured
November 20th, 2009
No comments
One a fine day,
A Kid becomes boy,
And he will never be same again.

One fine day,
A boy becomes man,
And he will never be same again.

One fine day,
A man becomes matured,
And he will never be same again.

One fine day,
A matured becomes eternal,
And he will never be same again.

183

Swimming in memories
November 30th, 2009
No comments

Swimming in memories,
With the wings of thoughts.

In the valleys of tears,
In the streams of laughs,
In the water of dreams,
Unpausingly, uninterreptingly,

Swimming in memories,
With the wings of thoughts.

184

విశమ షఽచ్చక
కట్టు ఫలనిసలభు మేభు, ................................................................................................................................. 3
భోది విక్షం దారిలో ........................................................................................................................................... 4
వియఫూవ఻న ఩ూలన్నన నిదరా తేనానయ.................................................................................................................. 5
తీర఺ల దార఺లు ............................................................................................................................................... 6
ననఽన జయంఙావ్............................................................................................................................................ 8
భవే సభర఺నికి తెయ తొలగింది. ........................................................................................................................ 9
తెలుగోడా! లలుగుతేనోనడా!! .......................................................................................................................... 10
వె఺గక ప఺మలో ఩మనిసఽుంట్ట ............................................................................................................................ 11
అవిళ఺రంతం ..................................................................................................................................................... 12
ఎందఽకు వసఽునానయ ఈ కిలషుమైన వెో భల఺ర఺లు .............................................................................................. 13
భులులగయరతో పొ డెసఽునానయు ............................................................................................................................ 14
భ్న ఩ేాక్షకులమైనాభు.................................................................................................................................. 15
అందమైన రెకిలునానయ ............................................................................................................................... 17
నవువలు ల఺డిపొ మాాయ................................................................................................................................ 19
అల఩భు నా బకిు – అనల఩భు న్న ఩ేాభ ............................................................................................................ 20
న్న లీలలు నాకు కొతాు? ..................................................................................................................................... 21
఩ది ముగ఺ల లనక ........................................................................................................................................ 22
఑కి అదద ం క౅డా అగు఩డలేదఽ ....................................................................................................................... 23

185

నిలు఩ు హరిని నాలుక఩ై ................................................................................................................................. 24
నా ఩఻ామాత్ర ఩఻ామమైన బయు గ఺రిక,ి (అనఽల఺ద కవిత) .......................................................................................... 25
సతాం ఆశ ..................................................................................................................................................... 27
అడవి ర఺తేాలు – అడవి ర఺తేాలు (అనఽల఺త కవిత) .......................................................................................... 28
లీ ట్ీషర్ు బగించి .............................................................................................................................................. 30
నోయు తెరిచి మాచించినా.................................................................................................................................. 31
వృవ దయశనమైమనది....................................................................................................................................... 32
ఏదర ఙెఫద లభని నఽవువ వవె఺ువు. ....................................................................................................................... 33
యకు సభుదాం ఈదఽకోని ................................................................................................................................... 34
అయననఽ న్న శయణు లేడలేదఽ .......................................................................................................................... 36
సంసిితంలో కవిత ........................................................................................................................................ 37
నమనానందకరి, ............................................................................................................................................ 38
ఫత్రకునన శల఺లనేం ఙేదద ాం .............................................................................................................................. 39
ఇనిన ముగ఺ల నఽండి ..................................................................................................................................... 40
భలగవతోదమం .............................................................................................................................................. 41
జాా఩క఺లోల ఈదఽలాడెతేనాననఽ ....................................................................................................................... 43
దేశ బకుులాయ.................................................................................................................................................. 44
ఇహ ఆ భానవుడె఩఩ట్ికీ కని఩ంచడె ............................................................................................................... 45
అభేనఽ భుకిలు ఙెమాండి ......................................................................................................................... 46
యయయేాళ్ల తయుల఺త ఑కిట్ెైన తెలుగోడా ............................................................................................................ 48
నా హిదమం భుకిలయంది ......................................................................................................................... 50
దికెివయు భాకింక ధయణ఩...............................................................................................................................

51

186

యుదా తాండవభాేడె ...................................................................................................................................... 52
ఆ సేళ఺నంలో నేనఽండలేనఽ............................................................................................................................ 56
నినఽన ఩ేారసఽునాననఽ .................................................................................................................................... 57
కొరివి దమాాల కర఺ళ్ తాండవం....................................................................................................................... 58
ఎదఽయు నిల్సఙేల఺డె వవె఺ుడె. ............................................................................................................................ 60
కీలు ఫొ భేలతో, తోలు ఫొ భేలతో ఏర ఙె఩ే఩ది (కవిత)................................................................................... 62
వీధిలోకొచిచ నిలఫడాాక, ................................................................................................................................... 64
సరికొతు లోకంలో మేలకినాననఽ. ....................................................................................................................... 65
For them it is just another crisis ................................................................................................................. 66
఑ంట్రి ల఺ణి ................................................................................................................................................... 68
50తర఺ల నాట్ిదీ కోట్ ...................................................................................................................................... 69
఩఼క ఱద కత్రు ఩ట్ిు........................................................................................................................................... 71
నేనొక లరిరల఺ణి ................................................................................................................................................ 73
వసఽునన ఉ఩఩న గురించి తెలీక......................................................................................................................... 76
నాకకగ఺ని రెండె రెకిలుంట్ట, .............................................................................................................................. 77
఩఻రికి ల఺రిమైన భనం, .................................................................................................................................... 80
఑క గొంతే – .................................................................................................................................................. 82
ఇది ఆయంబం .................................................................................................................................................. 83
కో఩ం వచిచంది ............................................................................................................................................... 84
ఆ నడక......................................................................................................................................................... 86
ఎవయౄ చాడక పో తే........................................................................................................................................ 87
గీతాంజల్స 1 – లీలా వినోదా ............................................................................................................................... 88

187

గీతాంజల్స 2 — అరక, ఑రక అంట్టనాననే! హరీ!! .................................................................................................... 90
గీతాంజల్స 3 – గ఺నాభితం ............................................................................................................................... 92
గీతాంజల్స 4 – క఺యణ ఩ేాయణ ఩ాబూ! .................................................................................................................... 94
గీతాంజల్స 5 — ఩ూర఺ింకిత ప఺ట్ ....................................................................................................................... 96
గీతాంజల్స 6 — చిట్ిు ఩ువువ.............................................................................................................................. 98
గీతాంజల్స 7 – గడిా లేణువు ............................................................................................................................. 100
గీతాంజల్స 8 – ఫలలుడె .................................................................................................................................. 102
గీతాంజల్స 9 – భూర఺ా .................................................................................................................................... 104
గీతాంజల్స 10 — దీనఽలు, ఩ేదలు, అనాథలు .................................................................................................... 106
గీతాంజల్స 11 — ఈ జ఩ త఩ కీయునలు ఑గకగయ .................................................................................................. 108
గీతాంజల్స 12 – చివర఺కయకు న్న తావు. ............................................................................................................. 111
గీతాంజల్స 13 – ఆలా఩న ................................................................................................................................ 114
గీతాంజల్స 14 — తాళ్లేని కోరెి ...................................................................................................................... 116
గీతాంజల్స 16 — ప఺ట్గ఺డిని. .......................................................................................................................... 118
గీతాంజల్స 17 లైణకుడె .................................................................................................................................. 120
గీతాంజల్స 18 ఩ేాభతో ఫంధీనవుదాభని .......................................................................................................... 122
గీతాంజల్స 19 – వియహం ................................................................................................................................. 124
గీతాంజల్స 20 – నిశఫద ం .................................................................................................................................. 126
కలువలు విరివ఻న ఆ రోజు .............................................................................................................................. 128
వసంతం లఱలలక ............................................................................................................................................ 129
వె఺వగతం రతాభా ........................................................................................................................................ 131
ఎలా వసఽునానవ్ రతాభా. ............................................................................................................................ 133

188

఩గలు అంతా భుగివ఻పో తే (గీతాంజల్స 24)....................................................................................................... 135
అలవ఻న రకయ (గీతాంజల్స 25) ........................................................................................................................ 137
భుయళ్ల మోహనా.......................................................................................................................................... 138
఩ాజవరిలలజకయ. (గీతాంజల్స 27) ....................................................................................................................... 140
వేవచచ గీతాంజల్స 28 ..................................................................................................................................... 142
చీకట్ి కొట్ు ం – గీతాంజల్స 29 ........................................................................................................................... 144
నాలో భరోడె — గీతాంజాల్స 30 ..................................................................................................................... 145
ఖెైదీ – గీతాంజల్స 31 ...................................................................................................................................... 146
దెైవ ఩ేాభ – గీతాంజల్స 32 .............................................................................................................................. 148
దర ఩఻డీ దాయులు – గీతాంజల్స 33 ...................................................................................................................... 150
సవల఩మే రగలన్న – గీతాంజల్స 34 ................................................................................................................. 152
యయుకు ప఺ాంతీమ కుడాాలు లేని ఙోట్టకు – గీతాంజల్స 35 ............................................................................... 154
ప఺ాయథ న – గీతాంజల్స 36 ................................................................................................................................... 156
హదఽద – గీతాంజల్స 37.................................................................................................................................... 158
నఽలేవ క఺ల఺ల్స – గీతాంజల్స 38 ........................................................................................................................ 160
దరికి ర఺ ఩ాబూ! ............................................................................................................................................ 162
Bonded slaves are we, .............................................................................................................................. 165
On my way to Bodhi tree .......................................................................................................................... 166
Bloosoms all are sleeping.......................................................................................................................... 167
You won both of… ..................................................................................................................................... 168
O! Glorious N Glittering Telugu................................................................................................................. 169
While Traveling in a stream ...................................................................................................................... 170
restless ...................................................................................................................................................... 171
Why these complex Mondays, .................................................................................................................. 172
I am seeing you ......................................................................................................................................... 173

189

Beautiful wings are gifted to me ............................................................................................................... 174
The smiles are faded ................................................................................................................................. 176
Minimal is my Devotion, Maximum is your Love, ..................................................................................... 177
I Entered thy temple ................................................................................................................................. 178
Not even a single mirror ........................................................................................................................... 179
I am special ............................................................................................................................................... 180
Against those who had nothing to loose .................................................................................................. 181
Strangely it feels heavy now, .................................................................................................................... 182
A man becomes matured.......................................................................................................................... 183
Swimming in memories ............................................................................................................................ 184

190

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful