You are on page 1of 56

+

Analiza cen usugi mobilnego Internetu


w Polsce wg taryf aktualnych na 30 wrzenia
2014 r.

Prezes
Urzdu Komunikacji Elektronicznej

Warszawa, listopad 2014 r.

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Spis treci
1.
2.
3.
4.

Cel i zakres analizy.............................................................................................. 3


Usugi mobilnego Internetu w Polsce................................................................... 3
Metodologia kalkulacji ......................................................................................... 5
Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach abonamentowych ............. 6
4.1. Zaoenia dla ofert abonamentowych ............................................................ 6
4.2. Metoda kalkulacji kosztw w ofertach abonamentowych............................... 6
4.3. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientw indywidualnych .... 8
4.3.1. Oferty abonamentowe z limitem do 2 GB wcznie ............................... 10
4.3.2. Oferty abonamentowe z limitem od 2 do 5 GB wcznie ....................... 10
4.3.3. Oferty abonamentowe z limitem od 5 do 10 GB wcznie ..................... 12
4.3.4. Oferty abonamentowe z limitem od 10 do 15 GB wcznie ................... 14
4.3.5. Oferty abonamentowe z limitem od 15 do 20 GB wcznie ................... 16
4.3.6. Oferty abonamentowe z limitem od 20 do 30 GB wcznie ................... 18
4.3.7. Oferty abonamentowe z limitem powyej 30 GB................................... 19
4.4. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientw biznesowych...... 21
4.4.1. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem do 2 GB wcznie ............ 22
4.4.2. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 2 do 5 GB wcznie .... 24
4.4.3. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 5 do 10 GB wcznie .. 26
4.4.4. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 10 do 15 GB wcznie 28
4.4.5. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 15 do 20 GB wcznie 29
4.4.6. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 20 do 30 GB wcznie 30
4.4.7. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem powyej 30 GB ............... 32
5. Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach pre-paid.......................... 34
5.1. Zaoenia dla ofert pre-paid ......................................................................... 34
5.2. Metoda kalkulacji kosztw w ofertach pre-paid ........................................... 34
5.3. Ceny mobilnego Internetu w ofertach pre-paid ............................................ 37
6. Zmiany cen usugi mobilnego Internetu ............................................................. 40
6.1. Oferty abonamentowe dla klientw indywidualnych .................................... 40
6.2. Oferty abonamentowe dla klientw typu biznes .......................................... 44
6.3. Oferty pre-paid............................................................................................. 49
7. Wnioski .............................................................................................................. 49
8. Spis regulaminw i cennikw ............................................................................ 50
9. Spis wykresw i schematw .............................................................................. 52

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

1. Cel i zakres analizy


W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostaa
zosta analiza cen Internetu mobilnego
w Polsce. Jej zakresem objte
te zostay usugi abonamentowe (dla
(
klientw
indywidualnych i biznesowych)
biznesow
oraz usugi przedpacone (na
na kart)
kart
nabywane
w pakiecie z modemem.. Celem analizy byo dokonanie porwnania ofert w zakresie
redniego miesicznego kosztu ponoszonego przez uytkownika
ytkownika oraz rzeczywistej
ceny za 1 GB transferu danych.
Do analizy wybrani zostali operatorzy, ktrych udzia w liczbie abonentw Internetu
mobilnego wynis na koniec 2013 r. ponad 1%. W sumie przeanalizowano 196
19 taryf
obowizujcych 30 wrzenia
nia 2014 r.
Prezes UKE zastrzega, i podane w analizie rednie miesiczne
czne wydatki oraz ceny
za 1 GB dotycz zaoe
opisanych w rozdziale 3, tak wic
wi
nie mog
mog stanowi
podstawy caociowej
ciowej oceny oferty danego operatora wzgldem
wzgldem jego rynkowych
konkurentw.

2. Usugi mobilnego Internetu w Polsce


Popularno Internetu mobilnego w Polsce sukcesywnie ronie.
ronie. Na koniec 2013 r.
r
w Polsce korzystao z niego blisko 4,3 mln osb, o ponad 8% wicej ni
ni w 2012 r.
Penetracja usugami mobilnego dostpu do Internetu (uwzgldniaj
dniajc dedykowane
oferty transmisji danych dla usug sprzedawanych odrbnie
odr
i wiadczonych wycznie
wy
za porednictwem
rednictwem kart/modemw/kluczy)
kart/modemw/kluczy wyniosa 11,11%.
Wykres 1.. Liczba modemw oraz penetracja rynku usugami mobilnego Internetu w Polsce.

rdo: UKE

Rynek Internetu mobilnego zdominowao czterech operatorw, jednak znaczenie


pozostaych przedsibiorcw
biorcw telekomunikacyjnych z roku na rok ronie.
ro
W 2013 r.
najwiksze grono uytkownikw
ytkownikw (27,14%) mia PTK Centertel (obecnie Orange
Polska S.A).. Drugim przedsibiorc
przedsi
pod wzgldem
dem udziau w liczbie abonentw by
T-Mobile Polska.
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 2.. Udziay operatorw w liczbie uytkownikw


u ytkownikw mobilnego Internetu.

rdo: UKE

Polska znajduje si
w czowce krajw europejskich pod wzgldem
wzgl
wzgl
penetracji
usugami Internetu mobilnego. W 2013 r.
r wskanik penetracji usug
usug przekracza
redni unijn o blisko 20 pp.
Wykres 3.. Penetracja usugami Internetu mobilnego w krajach UE.

rdo:
rdo: Digital Agenda Scoreboard, czerwiec 2013 r.
Uwaga: penetracja dla Polski zaktualizowana zgodnie z posiadanymi przez UKE danymi.
danymi
Uwaga: w tym porwnaniu do dostpu
dost
mobilnego zostay zaliczone kategorie: dostp
dost
za
pomoc kart, modemw i kluczy; liczba aktywnych kart SIM (pod
(podczenie
czenie do Internetu
w cigu
gu ostatnich 90 dni); liczba dodatkowych pakietw do usugi gosowej
gosowej.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

3. Metodologia kalkulacji
Analiza cen zostaa przeprowadzona na podstawie oglnodostpnych cennikw,
regulaminw i informacji umieszczonych na stronach internetowych operatorw, a
take informacji uzyskanych za porednictwem infolinii. W zestawieniu zostay ujte
trzy nastpujce warianty taryf: abonamentowe (post-paid) dedykowane dla klienta
indywidualnego, abonamentowe dla klienta biznesowego oraz na kart (pre-paid).
Poniej wymienione zostay oglne zaoenia przyjte dla wszystkich analizowanych
ofert (zarwno post-paid jak i pre-paid):

usuga dostpu do Internetu mobilnego jest sprzedawana samodzielnie, bez


powizania z innymi usugami (np. telewizj, stacjonarnym dostpem do
Internetu itp.) w formie pakietu;
oferta skierowana do nowego klienta, ktry nie korzysta z benefitw i promocji
zwizanych z posiadaniem innych usug;
zakup usugi wraz modemem USB (w pakiecie);
zakup urzdzenia kocowego na wasno uytkownika, z wyjtkiem ofert,
w ktrych przewidziano jedynie opcj udostpnienia sprztu na czas
korzystania z usugi; zarwno w przypadku zakupu urzdzenia (modemu) jak
i przy opcji wypoyczenia, brano pod uwag najtasz ofert;
uwzgldniono promocje i rabaty obniajce koszty usugi, ktre obowizyway
w czasie przeprowadzania analizy; zaoono, e klienci korzystali z e-faktury;
przeanalizowano zarwno oferty oglne, jak i te dostpne wycznie
w telesprzeday i sklepie internetowym oraz w sprzeday D2D (Door-to-door);
zaoono, e uytkownik korzysta jedynie z transmisji danych (nie korzysta
z usug takich jak poczenia gosowe, SMS, MMS, wymiana karty SIM itp.);
kalkulacja nie uwzgldnia kosztw korzystania z usugi HotSpot;
aktywacja usugi nastpuje pierwszego dnia okresu rozliczeniowego;
przyjto, e 1 GB = 1000 MB;
1 cykl rozliczeniowy = 30 dni;
kwoty w z, z VAT.

Z analizy wykluczono:

oferty kierowane tylko do wybranej grupy klientw, np. studentw;


oferty uwzgldniajce w cenie zakupu dodatkowe (poza modemem)
urzdzenie, jak np. notebook, tablet etc.;
oferty z ograniczonym dostpem do okrelonych przez operatora aplikacji
i treci (tzw. walled garden);
dodatkowe pakiety danych moliwe do wykorzystania w okrelonych porach
dnia lub dni tygodnia (np. pakiet nocny, weekendowy), jak rwnie takich
wymagajcych wykupienia kolejnej usugi.

W ramach niniejszej analizy przeprowadzone zostao rwnie porwnanie cen


Internetu mobilnego z marca 2013 r.1 oraz wrzenia 2014 r. Metodologia wykonania
baz i dokonywania oblicze pozostaa niezmieniona w porwnaniu do roku
ubiegego. W przypadku analizy cen post-paid wzite zostay pod uwag oferty piciu
operatorw. Z wyselekcjonowanej grupy operatorw jeden (Cyfrowy Polsat) nie
1

http://www.uke.gov.pl/analiza-cen-mobilnego-internetu-w-polsce-12319
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

posiada usugi Internetu mobilnego na kart, z tego wanie wzgldu zestawienie


taryf na kart objo czterech przedsibiorcw telekomunikacyjnych.
Prezes UKE nie ponosi odpowiedzialnoci za wykorzystanie danych nieaktualnych
lub nieprawdziwych w sytuacji, gdy byy one dostpne na stronie internetowej
lub/i zostay wskazane przez konsultantw operatora jako osigalne dla konsumenta.

4. Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach


abonamentowych
4.1. Zaoenia dla ofert abonamentowych
Analizie poddane zostay (oddzielnie) oferty abonamentowe skierowane do klientw
indywidualnych oraz klientw biznesowych. Wprowadzono siedem przedziaw limitu
transfery danych:

do 2 GB wcznie;
od 2 do 5 GB wcznie;
od 5 do 10 GB wcznie;
od 10 do 15 GB wcznie;
od 15 do 20 GB wcznie;
od 20 do 30 GB wcznie;
powyej 30 GB.

Z kadego przedziau limitu transferu danych wybrano jedn ofert na podstawie


kryterium najniszego redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi.
W sytuacji zaistnienia dwch wariantw z identycznym poziomem cen do analizy bya
brana ta, ktra miaa wyszy limit transferu danych. Gdy oferty byy takie same,
wybierana bya oferta z pniejsz dat obowizywania lub (w przypadku gdy daty
byy takie same) oferta dostpna w bezporedniej sprzeday.
W przypadku ofert dla klientw indywidualnych jak i biznesowych, w opracowaniu
uwzgldniono:

Cyfrowy Polsat S.A., marka Cyfrowy Polsat;


P4 Sp. z o.o., marka Play;
Polkomtel Sp. z o.o., marka Plus;
T-Mobile Polska S.A., marka T-Mobile;
Orange Polska S.A., marka Orange.

4.2. Metoda kalkulacji kosztw w ofertach abonamentowych


Analiza opiera si na kalkulacji:

redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi - suma wszystkich kosztw


ponoszonych przez klienta w cigu okresu korzystania z usugi, podzielonego
przez liczb cykli (miesicy) zobowizania; (Schemat 1)

efektywnej ceny 1 GB - suma wszystkich kosztw ponoszonych przez klienta


abonamentowego w cigu okresu korzystania z usugi w przeliczeniu na koszt
miesiczny, podzielonego przez miesiczn liczb GB transferu dostpnego
w danej ofercie. (Schemat 2).

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Schemat 1. Schemat kalkulacji redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi dla


klienta abonamentowego.

Koszt
aktywacji

redni miesiczny
koszt korzystania
z usugi
suma opat
jednorazowych

liczba cykli
rozliczeniowych w
umowie

Koszt
modemu

abonament w okresie
promocji

abonament po okresie
promocji

koszt korzystania
z usugi przez okres
zobowizania

12, 18, 24, 36

1, 3, 6, 12, 18, 24, 36

o cykli
rozliczeniowych

rdo: UKE
Schemat 2. Schemat kalkulacji efektywnego kosztu 1 GB dla klienta abonamentowego.
redni miesiczny
koszt korzystania
z usugi

miesiczna liczba
GB w pakiecie
danych

efektywny koszt
1GB

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

4.3. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientw


indywidualnych
Na poniszych
szych wykresach przedstawione zostay minimalne, rednie i maksymalne
wartoci dla rednich
rednich miesicznych
miesicznych kosztw oferty, cen aktywacji i abonamentu,
a take
e efektywnego kosztu 1 GB. rednie
rednie wydatki na Internet mobilny byy podobne
u wszystkich operatorw. Minimalne koszty za miesic
miesi korzystania
rzystania z usugi dostpu
dost
do sieci wyniosy 16,15 z. Maksymalna stawka dla uytkownika
u ytkownika indywidualnego
ksztatowaa si na poziomie 104,90 z. Koszty te byy zalene od wielkoci
wielko
transferu
danych. Opaty zwizane
zane z aktywacj
aktywacj usugi wahay si midzy
dzy 29 z a 49,90 z.
Wykres 4. Minimalne, rednie oraz maksymalne wartoci
warto
rednich
rednich kosztw korzystania
z usug mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych.
indywidualnych

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

redni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB dla klientw


Wykres 5. Minimalny, redni
indywidualnych.

rdo: UKE
Wykres 6. Minimalne, rednie
rednie oraz maksymalne ceny aktywacji, abonamentu w promocji
oraz poza promocj wszystkich analizowanych ofert dla klientw indywidualnych.

rdo: UKE
Uwaga: minimalna cena abonamentu w promocji na poziomie 0,00 wynika z darmowego
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

okresu korzystania z usugi przez okrelon


okre
liczb cykli rozliczeniowych.

4.3.1. Oferty abonamentowe z limitem do 2 GB wcznie


w
W analizowanym okresie tylko jeden operator, T-Mobile,
T Mobile, w swojej ofercie posiada
taryf z limitem do 2 GB2. redni miesiczny
czny koszt tej usugi wynis 38,23 z,
a efektywny koszt z 1 GB uksztatowa si na poziomie 19,12 z. Udzia elementw
skadowych w rednim
rednim miesicznym
miesi
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu
wyglda nastpujco:
Wykres 7.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
rednim miesi
miesicznym koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z limitem do 2 GB
wcznie.3

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.

4.3.2. Oferty abonamentowe z limitem od 2 do 5 GB wcznie


cznie
W przypadku przedziau
zedziau od 2 do 5 GB wcznie
w
tego typu taryfy w badanym okresie
posiadao trzech spord
rd piciu
pi
wybranych przedsibiorcw. rednie miesiczne
miesi
wydatki na usug
mobilnego Internetu wahay si od 31,15 z do 36,40 z.
W strukturze kosztw ofert najwikszy
najwi
udzia posiada abonament w promocji.
Najwysze i najnisze minimalne
inimalne efektywne ceny za 1 GB danych w ww. taryfach
rniy si prawie dwukrotnie.

W ramach abonamentw Cyfrowego Polsatu dostpne


dost pne byy taryfy w wersji podstawowej o transferze
danych 2 GB, 5 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB, 30 GB, jednak w ramach promocji uytkownik
u
u
otrzymywa
na cay czas trwania umowy dodatkowe 200 MB, z tych wzgldw
wzgl
oferty te zostay zakwalifikowane do
przedziau z wyszym limitem.
3
Abonament w promocji oznacza obnion
obni
opat miesiczn za usug
przez okrelony
okre
w umowie
okres (moe by to okres caej umowy).
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

10

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 8. Minimalne rednie miesiczne


miesi
koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB wcznie.
w

rdo: UKE
rednim miesi
miesicznym koszcie
Wykres 9.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB
wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

11

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 10.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB wcznie.
w

rdo: UKE

4.3.3. Oferty abonamentowe z limitem od 5 do 10 GB wcznie


wcznie
Oferty
ferty abonamentowe z limitem od 5 GB do 10 GB wcznie
wcznie posiadao trzech
operatorw. Uytkownicy
ytkownicy tych taryf ponosili koszty rednio
rednio od 16,15 z do 42,44 z
miesicznie.
cznie. Udzia poszczeglnych czci
cz ci skadowych w wydatkach na Internet
mobilny w dwch przypadkach by podobny. Ponad
P
90% opat za usug Internetu
mobilnego w tych ofertach byo zwizanych z abonamentem w promocji. Efektywny
koszt za 1 GB w poszczeglnych taryfach przyjmowa warto
warto od 3,11 z do 7,07 z.
Wykres 11. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10 GB wcznie.
w

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

12

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

rednim miesicznym
miesi
koszcie
Wykres 12.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10
GB wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

13

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 13.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10 GB wcznie.
w

rdo: UKE

4.3.4. Oferty abonamentowe z limitem od 10 do 15 GB wcznie


wcznie
Wrd wybranych operatorw tylko dwch (Cyfrowy Polsat i T-Mobile)
Mobile) oferowao
taryfy z limitem od 10 do 15 GB. Rnica
R
midzy
dzy tymi ofertami pod wzgldem
wzgl
kosztw ponoszonych miesicznie
miesicznie przez abonenta bya nieznaczna (2,50 z).
Uytkownicy
ytkownicy w ramach tych taryf ponosili gwnie koszty wynikajce
wynikaj
z abonamentu
w promocji. Minimalne
malne efektywne ceny za 1 GB w obu wybranych
ch ofertach rniy
r
si
niewiele ponad 0,70 z.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

14

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 14. Minimalne rednie miesi


miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15 GB wcznie.

rdo: UKE
rednim miesicznym
miesi
koszcie
Wykres 15.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15
GB wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

15

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 16.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15 GB wcznie.
w

rdo: UKE

4.3.5. Oferty abonamentowe z limitem od 15 do 20 GB wcznie


wcznie
Taryfy
aryfy w przedziale od 15 GB do 20 GB posiadao czterech
zterech spord
spo
piciu
analizowanych operatorw.. rednie miesiczne koszty za tak
usug wahay si od
31,15 z do 52,44 z. Ponad 95% opat we wszystkich
wszystkich wybranych taryfach
generowanych byo przez abonament (w promocji lub poza promocj).
promocj
Rnica
midzy najniszym
szym a najwyszym
najwy
minimalnym kosztem 1 GB wyniosa ponad 1 z.
Wykres 17. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20 GB.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

16

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

rednim miesicznym
miesi
koszcie
Wykres 18.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20
GB.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgldniona
uwzgl
w wybranej
ofercie.
Wykres 19.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20 GB.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

17

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

4.3.6. Oferty abonamentowe z limitem od 20 do 30 GB wcznie


cznie
Wszyscy spord
rd analizowanych operatorw posiadali oferty abonamentowe
z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w
rednie miesiczne
czne koszty usugi mieciy
mie
si
w przedziale od 41,24 z do 62,44 z. W czterech spord
spo
piciu
ciu ofert ponad
po
90%
wydatkw na Internet mobilny stanowi abonament w promocji. Najwyszy
Najwy
Najwy
minimalny
efektywny koszt ponoszony za 1 GB by prawie dwukrotnie wyszy
wyszy od najniszego.
najni
Wykres 20. Minimalne rednie miesi
miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Wykres 21.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
rednim miesicznym
miesi
koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw
klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30
GB wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

18

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 22.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w

rdo: UKE

4.3.7. Oferty abonamentowe z limitem powyej


powy
30 GB
W przypadku ofert abonamentowych z najwyszymi
najwy szymi limitami (powyej
(powy
30 GB)
wszyscy operatorzy objci
ci analiz
analiz posiadali takie taryfy. Najwyszy
szy miesiczny
miesi
koszt
usugi w przypadku tego przedziau wynis 91,11 z. W przypadku trzech ofert
abonament w promocji stanowi
tanowi ponad 96% miesicznych
miesi cznych wydatkw na Internet.
Najniszy
szy minimalny koszt za 1 GB ksztatowa si
si na poziomie 0,66 z.
Wykres 23. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

19

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

rednim miesicznym
miesi
koszcie
Wykres 24.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z limitem powyej
powy
30
GB.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.
Wykres 25.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw indywidualnych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE
Uwaga: Rnica pomidzy sieci
si
Play a pozostaymi operatorami w zakresie minimalnej
efektywnej ceny za 1 GB jest efektem wysokiego limitu transferu danych oferowanego przez
tego przedsibiorc. Limity te ksztatoway si
si nastpujco:
co: Cyfrowy Polsat 30,20 GB,
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

20

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Orange 35 GB, Play 100 GB, Plus 35 GB, T-Mobile 40 GB.

4.4. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientw


biznesowych
Najmniejsze wydatki za miesic
miesi korzystania z usugi dostpu
pu do sieci wyniosy
wynios okoo
7 z, a najwiksze 113 z. redni

koszt za 1GB ksztatowa si


na poziomie ponad
4 z.
Wykres 26. Minimalne, rednie oraz maksymalne wartoci
warto
rednich
rednich kosztw korzystania
z usug mobilnego Internetu dla klientw biznesowych.

rdo: UKE
Wykres 27. Minimalny, redni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB dla klientw
biznesowych.

rdo: UKE
rednie oraz maksymalne ceny aktywacji, abonamentu w promocji
Wykres 28. Minimalne, rednie
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

21

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

oraz poza promocj wszystkich analizowanych ofert dla klientw biznesowych.

rdo: UKE
Uwaga: minimalna cena abonamentu w promocji na poziomie 0,00 wynika z darmowego
okresu korzystania z usugi przez okrelon
okre
liczb cykli rozliczeniowych.

4.4.1. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem do 2 GB wcznie


w
Tylko dwch operatorw, Orange, i T-Mobile oferowao uytkownikom
ytkownikom biznesowym
Internet mobilny z limitem do 2GB4. redni miesiczny
czny koszt tej usugi wynis od 7 z
do okoo 16 z. Najwikszy
kszy udzia w wydatkach stanowi abonament w promocji (91%
w Orange i 71% w T-Mobile
Mobile). W ofercie tej opaty za 1GB wyniosy od okoo 16 z do
ponad 23 z.

W ramach abonamentw Cyfrowego Polsatu byy dostpne


dost pne taryfy w wersji podstawowej o transferze
danych 2 GB, 5 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB, 30 GB,
GB jednak w ramach promocji uytkownik
u
otrzymywa
na cay czas trwania umowy dodatkowe 200 MB, z tych wzgldw
wzgl dw oferty te zostay zakwalifikowane do
przedziau z wyszym limitem.
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

22

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 29. Minimalne rednie miesi


miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem do 2 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Wykres 30.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
rednim miesicznym
miesi
koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem do 2 GB
wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgldniona
uwzgl
uwzgl
w wybranej
ofercie.
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

23

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 31.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw
lientw biznesowych z limitem do 2 GB wcznie.

rdo: UKE

4.4.2. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 2 do 5 GB wcznie


w
Taryfy z przedziau od 2 do 5 GB posiadali w swojej ofercie trzej operatorzy. rednie
miesiczne koszty za usug wahay si od 24,60 z do 36,40 z. Abonament
w promocji by gwnym elementem wydatkw przeznaczonych na Internet mobilny.
Najwysze opaty za 1 GB obowizyway
obowi
w cennikach Cyfrowego Polsatu (16,55 z).
Wykres 32. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB wcznie.
w

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

24

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 33.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim


rednim miesicznym
miesi
koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB
wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Wykres 34. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: Rnica pomidzy
dzy
dzy kosztem za 1GB ponoszonym przez abonenta Cyfrowego
Polsatu a cen za 1GB u pozostaych operatorw bya spowodowana najwyszym
miesicznym
cznym kosztem za usug (Wykres 32), najniszym limitem
em transmisji danych (Cyfrowy
Polsat 2,20 GB, Orange: 5 GB, T-Mobile
T
3 GB) oraz najkrtszym czasem trwania umowy
(Cyfrowy Polsat 12 miesicy,
cy, Orange: 36 miesicy,
miesi
T-Mobile
Mobile 24 miesice)
miesi
w przypadku
taryfy tego przedsibiorcy.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

25

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

4.4.3. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 5 do 10 GB


wcznie
Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 5 GB do 10 GB wystpoway
wyst
wyst
u dwch
objtych analiz przedsibiorcw
biorcw telekomunikacyjnych. rednie
rednie miesiczne
miesi
wydatki
ponoszone przez uytkownika
ytkownika rniy
r
si o ponad 8 z. W przypadku jednej z ofert
w strukturze wydatkw dominowa abonament poza promocj.
promocj. W drugiej taryfie
najwiksza cz kosztw generowana
generowana bya przez abonament w promocji. W obu
przypadkach opaty za 1 GB wynosiy ponad 5 z.
Wykres 35. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 5 do 10 GB wcznie.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

26

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 36.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim


rednim miesicznym
miesi
koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 5 do 10 GB
wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.
Wykres 37.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw biznesowych z limitem od 5 do 10 GB wcznie.
w

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

27

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

4.4.4. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 10 do 15 GB


wcznie
rednie miesiczne
czne koszty za usug
usug dostpu
pu do Internetu mobilnego z limitem od 10
GB do 15 GB wahay si
midzy
mi
39,06 z a 62,40 z. Kada
da z trzech analizowanych
ofert skadaa si gwnie z abonamentu w promocji. Rnica
Rnica midzy
mi
najnisz
a najwysz minimaln efektywn
efektyw cen za 1 GB wyniosa 2,86 z.
Wykres 38. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB wcznie.
w

rdo: UKE
miesi
koszcie
Wykres 39.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB
wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

28

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 40.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB wcznie.
w

rdo: UKE

4.4.5. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 15 do 20 GB


wcznie
Tylko dwch operatorw
peratorw spord
spo
piciu
ciu wybranych do badania posiadao w swojej
ofercie taryfy dla klientw biznesowych z limitem od 15 GB do 20 GB. rednie
miesiczne wydatki na t
usug
usug wyniosy w Plusie 47,33 z i byy o 2,42 z wysze
wy
ni w Cyfrowym Polsacie. Struktura
Struktura kosztw u obu operatorw bya taka sama.
W miesicznych
cznych wydatkach zdecydowanie dominowa abonament poza promocj
promocj
(97%). Efektywny koszt za 1 GB ksztatowa si
si na poziomie 2,37 z w przypadku
Plusa oraz 2,95 z w przypadku Cyfrowego Polsatu.
Wykres 41. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

29

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 42.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim


rednim miesi
miesicznym koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Wykres 43. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB.

rdo: UKE

4.4.6. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 20 do 30 GB


wcznie
Wszyscy wyselekcjonowani do analizy operatorzy posiadali oferty abonamentowe dla
biznesu z limitem od 20 do 30 GB. Najnisze miesiczne koszty
szty ponosili uytkownicy
u
Play (44,26 z). Najwysz
cen
cen w tym zakresie oferowa z kolei T- Mobile (68,88 z).
W strukturze
kturze wydatkw dominowa abonament w promocji. Tylko w przypadku Plusa
klienci ponosili najwiksze
ksze
ksze koszty z tytuu opat abonamentowych poza promocj.
promocj
Minimalna rednia
rednia cena za 1 GB wyniosa 1,48 z, maksymalna za 2,68 z.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

30

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 44. Minimalne rednie miesi


miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w

rdo: UKE
rednim miesi
miesicznym koszcie
Wykres 45.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB
wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

31

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 46.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w

rdo: UKE

4.4.7. Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem powyej


powyej 30 GB
Take
e w przypadku ofert o najwikszym
najwi kszym limicie GB wszyscy przedsibiorcy
przedsi
telekomunikacyjni uwzgldnieni
dnieni
dnieni w analizie posiadali takie taryfy w swoich cennikach.
W przypadku rednich miesicznych
miesi
kosztw usugi u poszczeglnych
przedsibiorcw widoczna bya dua
du rnica (68,90 z) midzyy najwysz
najwy
i najnisz
opat. Bya ona spowodowana rnic
r
w liczbie GB dostpnych
pnych w ofercie (Play 35
GB vs T-Mobile
Mobile 100 GB) oraz dodatkowej obniki
obni ki ceny w sieci Play przyznawanej
przy zakupie za porednictwem
rednictwem sklepu internetowego
internetowego lub telesprzeday.
telesprzeda
Tylko
w przypadku Plusa najwikszy
kszy
kszy udzia w strukturze wydatkw mia abonament poza
promocj.. W pozostaych ofertach dominoway promocyjne opaty abonamentowe.
Najnisze koszty 1 GB ponosili uytkownicy
u
T-Mobile (1,13 z).
Wykres 47. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

32

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 48.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesi


iesicznym koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE
Uwaga: 0% oznacza, e
e dana skadowa kosztw w ogle nie bya uwzgl
uwzgl
uwzgldniona w wybranej
ofercie.
Uwaga: wartoci mog
nie sumowa
sumowa si do 100% ze wzgldu
du na zaokr
zaokrglenia do dwch
miejsc po przecinku.
Wykres 49.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu dla
klientw biznesowych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

33

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

5. Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach prepaid


5.1. Zaoenia dla ofert pre-paid
W analizie wzito pod uwag oferty pre-paid nastpujcych operatorw:
P4 Sp. z o.o., marka Play;
Polkomtel Sp. z o.o., marka Plus;
T-Mobile Polska S.A., marka T-Mobile;
Orange Polska S.A., marka Orange.
Gwne zaoenia analizy:
klient dokonuje zakupu zestawu startowego (starter + modem USB);
uwzgldniono oferty zarwno dostpne w punktach sprzeday jak rwnie
moliwe do kupienia w innym kanale sprzeday (np. przez Internet);
doadowania sta kwot przez co najmniej 720 dni (24 cykle rozliczeniowe, gdzie
1 cykl = 30 dni);
wzito pod uwag jedynie kwoty doadowa przeduajce wano konta,
dostpne w rnych kanaach sprzeday (karty zdrapki, doadowania internetowe,
zasilenia z konta bankowego etc);
uytkownik korzysta jedynie z transmisji danych (nie korzysta z innych usug
telekomunikacyjnych);
w analizie nie brane byy pod uwag pakiety GB, ktre wymagay dodatkowych
opat (np. dodatkowy pakiet 250 MB za 2 z dziennie),
Oferty poddane szczegowej analizie zostay wybrane na postawie najniszej
redniej miesicznej ceny za korzystanie z usugi. W przypadku wariantw z takim
samym poziomem kosztw kryterium doboru bya nisza opata za 1 GB transferu
danych.

5.2. Metoda kalkulacji kosztw w ofertach pre-paid


W analizie uwzgldniono:
redni miesiczny koszt korzystania z usugi - suma wszystkich kosztw
ponoszonych przez klienta w cigu analizowanego okresu korzystania z usugi,
podzielonego przez cakowity okres wanoci, a nastpnie pomnoona przez 30
dni (zakadany czas trwania 1 cyklu rozliczeniowego) (Schemat 3). Obejmuje ona
cen zestawu startowego (startera i modemu) oraz zasilenie konta sta kwot
doadowania. czna liczba dni wanoci konta ze startera oraz kart zasilajcych
powinna wynie minimum 720 dni (24 cykle rozliczeniowe dwa lata);
(Schemat 4)

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

34

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

efektywny koszt 1 GB - suma wszystkich kosztw ponoszonych przez klienta


w cigu okresu korzystania z usugi, podzielona przez cakowit liczb GB
transferu uzyskanych z wszystkich doadowa, bonusw do zasile i zestawu
startowego; (Schemat 5)
rednia miesiczna liczba GB transferu danych - cakowita wielko transferu
dostpnego dla uytkownika (ze startera, doadowa i bonusw do zasile)
podzielona przez cakowity czas wanoci konta, nastpnie pomnoona przez 30
dni (1 cykl rozliczeniowy). (Schemat 6)
Liczb GB dla poszczeglnych zasile, o ile nie wskazana zostaa w ofercie,
obliczono wedug nastpujcego wzoru:
/ 1000
- bonusowa warto transferu danych [MB], jeli przewidziana w ofercie operatora
y;
kwota do wykorzystania z doadowania x;
opata za poczenie z Internetem wedug cennika operatora y;
jednostka taryfikacji [kB] operatora y.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

35

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Schemat 3. Schemat kalkulacji redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi dla


klienta pre-paid.
redni miesiczny
koszt korzystania
z usugi

koszt
startera

*30
dzienny koszt
korzystania z usugi

suma opat
jednorazowych

koszt
modemu

cakowity okres
wanoci karty

/
suma opat z tytuu doadowa konta

cakowity koszt
korzystania
z usugi

o dni

720 810

7, 14, 31

rdo: UKE
Uwaga: W przedziale 720-810 znajduj si cakowite okresy wanoci poszczeglnych ofert.
Schemat 4. Kalkulacja cakowitej liczby doadowa w okresie korzystania z usugi.

720 -

okres wanoci
startera

okres wanoci
doadowania

liczba doadowa w
caym okresie
korzystania z oferty

rdo: UKE
Uwaga: 720 jest zakadanym minimalnym czasem korzystania przez uytkownika z usugi.
Warto ta jest wykorzystywana rwnie przy szacowaniu cakowitego okresu wanoci
ofert.
Uwaga: wynik zaokrglony w gr do liczby cakowitej.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

36

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Schemat 5.. Schemat kalkulacji efektywnego kosztu 1 GB dla klienta pre-paid


pre paid.

cakowity koszt
korzystania z usugi

cakowita liczba GB
ze startera,
doadowa i bonusw

efektywny koszt
1GB

rdo: UKE
Schemat 6. Kalkulacja redniej miesicznej
miesi cznej liczby GB transferu danych dla klienta pre-paid.
pre
cakowita liczba GB
ze startera,
doadowa i bonusw

cakowity okres
wanoci konta

*30

rednia miesiczna
miesi
liczba
GB transferu danych

rdo: UKE

5.3. Ceny mobilnego Internetu w ofertach pre-paid


pre
Miesiczne
czne koszty za dostp
dostp do Internetu mobilnego w ofertach pre-paid
pre
wahay si
od 18,55 z do 80,06 z w zalenoci
zale
od transferu danych. Najwysze
sze ceny za 1 GB
posiada w swojej ofercie Orange.
Orange. Doadowania stanowiy od 67% do 86% caoci
cao
wydatkw ponoszonych przez klientw za dostp
dost p do sieci. Najwiksza
Najwi
miesiczna
liczba GB dostpna
pna w wyselekcjonowanych ofertach wyniosa
wyniosa 7,40 GB.
Wykres 50. Minimalne, rednie oraz maksymalne wartoci
warto
rednich
rednich kosztw korzystania
z usug mobilnego Internetu w ofercie pre-paid.
pre

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

37

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 51. Minimalny, redni


redni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB w ofercie pre
pre-paid.

rdo: UKE
Wykres 52. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
w ofercie pre-paid.

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

38

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 53.. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim


rednim miesicznym
miesi
koszcie
korzystania z usugi mobilnego Internetu w ofercie pre-paid.
pre

rdo: UKE
Wykres 54.. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego Internetu
w ofercie pre-paid.

rdo: UKE
Uwaga: Cena oferowana przez Plus za 1 GB danych jest spowodowana poczeniem
po
dwch
promocji (bonus przy doadowaniu i dwukrotnoci
dwukrotno kwoty doadowania).

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

39

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 55. rednia miesiczna


czna
czna liczba GB transferu danych w analizowanych ofertach pre
prepaid.

rdo: UKE
Uwaga: Liczba GB oferowana przez Plus jest efektem poczeniem
czeniem dwch promocji (bonus
przy doadowaniu i dwukrotnoci
dwukrotno kwoty doadowania).

6. Zmiany cen usugi mobilnego Internetu


Porwnujcc tegoroczne oferty z ofertami z marca 2013 r.
r widoczne jest zmniejszenie
liczby taryf z najniszymi
szymi
szymi limitami (szczeglnie w przedziale od 0 do 2 GB wcznie).
w
Zmiana ta widoczna jest zarwno w przypadku usug kierowanych do klientw
indywidualnych, jak i biznesowych. W zamian coraz czciej
ciej na rynku pojawiaj si
oferty z limitami danych powyej
powy 30 GB.

6.1. Oferty abonamentowe dla klientw indywidualnych


We wrzeniu 2014 r. koszty ponoszone przez uytkownikw
u ytkownikw indywidualnych
Internetu mobilnego byy najczciej
najcz
nisze ni w roku ubiegym. Tylko w dwch
przedziaach
edziaach limitowych ceny w porwnaniu z marcem 2013 wzrosy. Wzrost kosztw
widoczny jest szczeglnie w najniszym
najni szym przedziale limitowym. Przyczyn
Przyczyn takiego
stanu rzeczy moe by fakt zwikszania
zwi
limitw transferu danych przez operatorw,
a co za tym idzie coraz rzadsze wystpowanie
wyst
ofert poniej
ej 2 GB. Przedsibiorcy
telekomunikacyjni
komunikacyjni w ten sposb zachcaj
zach
klientw do przechodzenia na wysze
wy
pakiety, ktre staj si
coraz bardziej opacalne.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

40

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 56. Minimalne rednie miesi


miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem do 2 GB wcznie.
w

rdo: UKE
iau brak usugi sieci Cyfrowy Polsat, Orange, Plus dla 2014 r. oraz
Uwaga: dla tego przedziau
Play w obu analizowanych okresach.
okresach
Wykres 57. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Play i Plus dla 2014 r. oraz T-Mobile
T
dla 2013 r.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

41

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 58. Minimalne rednie miesi


miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Orange dla 2014 r.,, Cyfrowy Polsat dla 2013 r.
oraz Play w obu analizowanych okresach.
okresach
Wykres 59. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Orange, Plus i Play dla 2014 r.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

42

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 60. Minimalne rednie miesi


miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Play dla 2014 r. oraz Orange i T-Mobile
T
dla
2013 r.
miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
Wykres 61. Minimalne rednie miesi
dla klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci T-Mobile dla 2013 r.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

43

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu


Wykres 62. Minimalne rednie miesi
dla klientw indywidualnych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Play dla 2013 r.
Wykres 63. rednia
rednia arytmetyczna miesicznego
miesi
kosztu korzystania z usugi dla klientw
klient
indywidualnych oraz procentowa zmiana cen w analizowanym okresie.

rdo: UKE
Uwaga: w obliczeniach uwzgldniono
uwzgl
wszystkie oferty piciu
ciu operatorw dla poszczeglnych
przedziaw limitu transferu.

6.2. Oferty abonamentowe dla klientw typu biznes


Spadek cen w przypadku ofert abonamentowych dla klientw biznesowych jest
widoczny w kadym
dym przedziale limitu transmisji danych. Najbardziej zmniejszyy si
si
koszty korzystania z usug w najwyszych
szych kategoriach, czyli od 20 do 30 GB i ponad
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

44

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

30 GB.
Wykres 64. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem do 2 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Cyfrowy Polsat, Play i Plus dla 2014 r.
Wykres 65. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Plus dla 2014 r,
r T-Mobile
Mobile dla 2013 r..
r. oraz Play
w obu analizowanych okresach.
okresach

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

45

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
Wykres 66. Minimalne rednie miesi
dla klientw biznesowych
ych z limitem od 5 do 10 GB wcznie.

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Orange, Plus dla 2014 r.,
r., Cyfrowy Polsat dla
2013 r. oraz Play w obu analizowanych okresach.
okresach
Wykres 67. Minimalne rednie miesiczne
miesi czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Play oraz Plus dla 2014 r.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

46

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 68. Minimalne rednie miesi


miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB wcznie.
w

rdo: UKE
Uwaga: dla tego przedziau brak usugi sieci Play dla 2014 r. oraz Orange i T-Mobile
T
w obu
analizowanych okresach.
Wykres 69. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB wcznie.
w

rdo: UKE

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

47

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 70. Minimalne rednie miesiczne


miesi czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
dla klientw biznesowych z limitem powyej
powy
30 GB.

rdo: UKE
Wykres 71. rednia
rednia arytmetyczna miesicznego
miesi cznego kosztu korzystania z usugi dla klientw
biznesowych oraz procentowy spadek cen w analizowanym okresie.

rdo: UKE
Uwaga: w obliczeniach uwzgldniono
uwzgl
wszystkie oferty piciu
ciu operatorw dla poszczeglnych
przedziaw limitu transferu.

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

48

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

6.3. Oferty pre-paid


W przypadku ofert na kart rednia cena miesicznego
cznego koszyka usug zmalaa
o okoo 2 z w porwnaniu do roku ubiegego.
Wykres 72. Minimalne rednie miesi
miesiczne
czne koszty korzystania z usugi mobilnego Internetu
w ofertach pre-paid.

rdo: UKE

7. Wnioski
Przeprowadzona w niniejszym dokumencie analiza wykazaa, e operatorzy coraz
rzadziej oferuj swoim klientom taryfy o limitach
limitac poniej
ej 2 GB transferu danych.
danych Tylko
dwch przedsibiorcw telekomunikacyjnych
telekomunikacyjny umoliwiao kupno usugi z najniszego
najni
przedziau: T-Mobile
Mobile w przypadku ofert dla klientw indywidualnych (2 GB)
i biznesowych (300 MB) oraz Orange w przypadku ofert biznesowych (1 GB). Coraz
wicej pojawia si natomiast ofert z wysokimi limitami. Wszyscy
szyscy wzici
wzi pod uwag
operatorzy umoliwiali
liwiali swoim klientom zakup Internetu mobilnego z przedziau ponad
30GB.
Warte odnotowania jest take
tak pojawienie si na polskim rynku ofert bezlimitowych,
ktre nie ograniczaj
liczby GB transferu danych (lub wprowadzaj limit, ktry dla
przecitnego uytkownika
ytkownika sieci moe
mo
okaza si trudny do przekroczenia).
przekroczenia) Mona
zaoy, e w najbliszych
szych latach tego typu oferty powinny znale
znale si
w cennikach
wikszoci przedsibiorcw
biorcw oferujcych
oferuj
mobilny dostp do sieci.
Wraz ze wzrostem limitu maleje efektywny koszt za
z 1 GB. W przypadku limitu
do 2 GB dla ofert indywidualnych koszt ten wynis 19,12 z (T-Mobile).
(T
Z kolei
w najwyszym
szym przedziale (powyej
(powy
30 GB) osiga on warto
maksimum 2,60 z
(Orange). W ofertach biznesowych rnica
r nica ta bya podobna. W przypadku ofert
w przedziale do 2 GB koszt ponoszony za 1 GB wynis 16,42 z (Orange) oraz 23,33
(T-Mobile).. Z kolei najwysza
najwy
opata przy transferze danych ponad 30 GB
uksztatowaa si na poziomie 2,54 z (Plus).
Wszyscy operatorzy oferowali swoje usugi w przedziale limitu transferu danych 2020
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

49

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

30 GB i powyej 30 GB. Taka sytuacja miaa miejsce zarwno w przypadku taryf


przeznaczonych dla biznesu, jak i tych kierowanych do klientw indywidualnych.
W przedziale od 20 do 30 GB minimalne rednie miesiczne koszty za usug
dostpu do Internetu mobilnego wahay si od 41,24 z (Play) do 62,44 z (T-Mobile)
w odniesieniu do uytkownikw prywatnych oraz od 44,26 z (Play) do 68,88 z
(T-Mobile) dla firm.
Take w ofertach z limitem powyej 30 GB najnisze opaty obowizyway w Play
(66,24 z w przypadku taryfy indywidualnej oraz 44,26 z uwzgldniajc usugi dla
biznesu). Najwiksze koszty ponosili z kolei klienci Orange 91,11 z (abonenci
prywatni) oraz T-Mobile 113,16 z (przedstawiciele biznesu).
Porwnujc ceny post-paid (dla klientw prywatnych oraz dla firm) z wrzenia tego
roku z cenami Internetu mobilnego z marca 2013 r. mona zauway tendencj do
obniania kosztw w wikszoci przedziaw limitw transferu danych. Spadek cen
dotyczy w szczeglnoci ofert dla klientw indywidualnych z limitem w przedziale od
5 do 10 GB (spadek o 41%), a take taryf dla uytkownikw biznesowych w kategorii
ponad 30 GB (o 38%). Jedynie w przypadku ofert indywidualnych do 2 GB
i w przedziale od 10 do 15 GB koszt ponoszony przez uytkownikw zwikszy si.
W ofertach pre-paid minimalny koszt miesicznego koszyka tej usugi wynosi od
18,55 z (T-Mobile) do 28,57 z (Plus). W przypadku usug przedpaconych opaty za
1 GB wahay si od 3,86 z (Plus) do 25,86 z (Orange). Rnica ta bya efektem
poczenia dwch promocji (GB za doadowanie i podwjne doadowanie) przez
operatora sieci Plus.
W porwnaniu do roku ubiegego rednie miesiczne koszty za mobilny dostp do
sieci w ramach ofert pre-paid zmniejszyy si. Minimalne rednie miesiczne wydatki
na Internet mobilny na kart byy rednio o 2 z nisze ni w marcu 2013 r. i wyniosy
24,04 z. Jedynie w przypadku oferty Plus minimalna rednia opata za mobilny
dostp do sieci na kart zwikszya si o ponad 7 z.

8. Spis regulaminw i cennikw


Analizie poddane zostay ponisze cenniki i regulaminy promocji. Zawarte w nich
informacje zostay uzupenione o wiadomoci podane na stronach internetowych
operatorw.
Cyfrowy Polsat S.A.

Regulamin Promocji Internet Power LTE wyprzeda


Regulamin Promocji Internet Power LTE - Trafny Wybr"
Regulamin Promocji Internet Power LTE"
Regulamin Promocji Internet Power LTE w sprzeday www"
Regulamin Promocji Internet Power LTE w sprzeday D2D"
Regulamin Promocji Internet Power LTE - wyprzeda w sprzeday D2D"
Regulamin Promocji Internet Power LTE dla klienta biznesowego"
Regulamin Promocji Internet Power LTE w sprzeday www dla klienta
biznesowego"
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

50

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Regulamin Promocji Internet Power LTE w sprzeday D2D dla klienta


biznesowego"

Orange Polska S.A.

Cennik produktw w ofercie Orange free na kart


Regulamin promocji Bonus za doadowania w Orange na kart"
Regulamin promocji Orange Free Net"
Cennik usug Orange Free Net
Cennik produktw w ofercie Orange Free Net
Cennik usug w ofercie Business Everywhere
Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem w sklepie
internetowym orange.pl i telesprzeday"
Cennik Terminali w promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem
w sklepie internetowym oragne.pl i telesprzeday przy umowie na 12 miesice
Cennik Terminali w promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem
w sklepie internetowym oragne.pl i telesprzeday przy umowie na 24 miesice
Cennik Terminali w promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem
w sklepie internetowym oragne.pl i telesprzeday przy umowie na 36 miesicy

P4 Sp. z o.o.

Oferta Promocyjna Zestaw Play Online na Karte 4G LTE z modemem Huawei


E3131
Cennik oferty Play Online na Kart 4G LTE
Oferta Promocyjna Zestaw Play Online na Kart 4G LTE z modemem Huawei
E3272 LTE
Cennik oferty formua 4G LTE unlimited
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited na zawsze przy
sprzeday za porednictwem sklepu internetowego lub telesprzeday
Cennik modemw i routerw w Ofercie Formua 4G LTE unlimited przy
sprzeday na odlego
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited 10 z mniej
Cennik modemw i routerw w Ofercie Formua 4G LTE Unlimited
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTR unlimited 10 z mniej przy
sprzeday za porednictwem sklepu internetowego lub telesprzeday
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited na zawsze
Cennik oferty formua 4G LTE unlimited dla firm
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited dla firm 10 z mniej
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited dla firm 10 z mniej
przy sprzeday za porednictwem sklepu internetowego lub telesprzeday
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited dla firm
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited dla firm przy
sprzeday za porednictwem sklepu internetowego lub telesprzeday
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited dla firm na zawsze
Regulamin oferty promocyjnej formua 4G LTE unlimited dla firm na zawsze
przy sprzeday za porednictwem sklepu internetowego lub telesprzeday
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

51

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin promocji Zestaw Nowy Plus Internet na Kart z modemem


Promocja "Plus Internet: bonus za doadowanie"
Regulamin Promocji 2x wicej GB za doadowanie
Cennik Taryfy Nowy Plus Internet na kart
Regulamin promocji Zestaw Nowy Plus Internet na Kart z modemem LTE
Regulamin promocji Power LTE Internet z modemem lub routerem na 24
miesicy w sklepie internetowym
Cennik taryf Internet mobilny"
Regulamin promocji Power LTE Internet dla Firm z modemem lub routerem
na 24 miesice w sklepie internetowym"

T-Mobile Polska S.A.

Warunki oferty standardowej Internet na kart w T-Mobile w zestawie


z modemem
Cennik Taryfy Frii w systemie T-Mobile na kart
Warunki oferty promocyjnej Startery T-Mobile na kart"
Warunki oferty promocyjnej "Frii Internet" dla uytkownikw T-Mobile na kart
Warunki oferty promocyjnej "Nowe Megadoadowania w Internet na kart
blueconnect"
Regulamin doadowa Internet na kart blueconnect
Warunki oferty promocyjnej Internet Mobilny LTE 4G dla Ciebie i Rodziny modemu i routery"
Warunki oferty promocyjnej "Internet LTE dla Biznesu na 24 miesice e-sklep T-Mobile"
Warunki oferty promocyjnej Internet LTE dla biznesu na 24 miesice
elastyczna oferta

9. Spis wykresw i schematw


Wykres 1. Liczba modemw oraz penetracja rynku usugami mobilnego Internetu
w Polsce. .................................................................................................................... 3
Wykres 2. Udziay operatorw w liczbie uytkownikw mobilnego Internetu. ............. 4
Wykres 3. Penetracja usugami Internetu mobilnego w krajach UE. ........................... 4
Wykres 4. Minimalne, rednie oraz maksymalne wartoci rednich kosztw
korzystania z usug mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych. ....................... 8
Wykres 5. Minimalny, redni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB dla klientw
indywidualnych. .......................................................................................................... 9
Wykres 6. Minimalne, rednie oraz maksymalne ceny aktywacji, abonamentu
w promocji oraz poza promocj wszystkich analizowanych ofert dla klientw
indywidualnych. .......................................................................................................... 9
Wykres 7. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych
z limitem do 2 GB wcznie....................................................................................... 10
Wykres 8. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB wcznie. .................. 11
Wykres 9. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

52

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych


z limitem od 2 do 5 GB wcznie. .............................................................................. 11
Wykres 10. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB wcznie. .................. 12
Wykres 11. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10 GB wcznie. ................ 12
Wykres 12. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych z
limitem od 5 do 10 GB wcznie. .............................................................................. 13
Wykres 13. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10 GB wcznie. ................ 14
Wykres 14. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15 GB wcznie. .............. 15
Wykres 15. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych
z limitem od 10 do 15 GB wcznie. .......................................................................... 15
Wykres 16. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15 GB wcznie. .............. 16
Wykres 17. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20 GB. ............................ 16
Wykres 18. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych
z limitem od 15 do 20 GB. ........................................................................................ 17
Wykres 19. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20 GB. ............................ 17
Wykres 20. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30 GB wcznie. .............. 18
Wykres 21. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych
z limitem od 20 do 30 GB wcznie. ......................................................................... 18
Wykres 22. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30 GB wcznie. .............. 19
Wykres 23. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem powyej 30 GB. ............................. 19
Wykres 24. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw indywidualnych
z limitem powyej 30 GB. ......................................................................................... 20
Wykres 25. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem powyej 30 GB. ............................ 20
Wykres 26. Minimalne, rednie oraz maksymalne wartoci rednich kosztw
korzystania z usug mobilnego Internetu dla klientw biznesowych. ........................ 21
Wykres 27. Minimalny, redni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB dla klientw
biznesowych. ............................................................................................................ 21
Wykres 28. Minimalne, rednie oraz maksymalne ceny aktywacji, abonamentu
w promocji oraz poza promocj wszystkich analizowanych ofert dla klientw
biznesowych. ............................................................................................................ 21
Wykres 29. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem do 2 GB wcznie. ............................. 23
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

53

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 30. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym


koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
do 2 GB wcznie. ..................................................................................................... 23
Wykres 31. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem do 2 GB wcznie. ............................. 24
Wykres 32. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB wcznie. ..................... 24
Wykres 33. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
od 2 do 5 GB wcznie. ............................................................................................. 25
Wykres 34. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB wcznie. ..................... 25
Wykres 35. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 5 do 10 GB wcznie. ................... 26
Wykres 36. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
od 5 do 10 GB wcznie. ........................................................................................... 27
Wykres 37. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 5 do 10 GB wcznie. ................... 27
Wykres 38. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB wcznie. ................. 28
Wykres 39. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
od 10 do 15 GB wcznie. ......................................................................................... 28
Wykres 40. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB wcznie. ................. 29
Wykres 41. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB. ................................ 29
Wykres 42. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
od 15 do 20 GB. ....................................................................................................... 30
Wykres 43. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB. ................................ 30
Wykres 44. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB wcznie. ................. 31
Wykres 45. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
od 20 do 30 GB wcznie. ......................................................................................... 31
Wykres 46. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB wcznie. ................. 32
Wykres 47. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem powyej 30 GB. ................................. 32
Wykres 48. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu dla klientw biznesowych z limitem
powyej 30 GB. ........................................................................................................ 33
Wykres 49. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem powyej 30 GB. ................................. 33
Wykres 50. Minimalne, rednie oraz maksymalne wartoci rednich kosztw
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

54

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

korzystania z usug mobilnego Internetu w ofercie pre-paid. ................................... 37


Wykres 51. Minimalny, redni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB w ofercie prepaid. .......................................................................................................................... 38
Wykres 52. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu w ofercie pre-paid. .................................................................................... 38
Wykres 53. Udzia elementw skadowych w minimalnym rednim miesicznym
koszcie korzystania z usugi mobilnego Internetu w ofercie pre-paid. ...................... 39
Wykres 54. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usugi mobilnego
Internetu w ofercie pre-paid. .................................................................................... 39
Wykres 55. rednia miesiczna liczba GB transferu danych w analizowanych
ofertach pre-paid. ..................................................................................................... 40
Wykres 56. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem do 2 GB wcznie. .......................... 41
Wykres 57. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB wcznie. .................. 41
Wykres 58. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 5 do 10 GB wcznie. ................ 42
Wykres 59. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 10 do 15 GB wcznie. .............. 42
Wykres 60. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 15 do 20 GB wcznie. .............. 43
Wykres 61. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem od 20 do 30 GB wcznie. .............. 43
Wykres 62. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw indywidualnych z limitem powyej 30 GB. ............................. 44
Wykres 63. rednia arytmetyczna miesicznego kosztu korzystania z usugi dla
klientw indywidualnych oraz procentowa zmiana cen w analizowanym okresie. .... 44
Wykres 64. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem do 2 GB wcznie. ............................. 45
Wykres 65. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 2 do 5 GB wcznie. ..................... 45
Wykres 66. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 5 do 10 GB wcznie. ................... 46
Wykres 67. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 10 do 15 GB wcznie. ................. 46
Wykres 68. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 15 do 20 GB wcznie. ................. 47
Wykres 69. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem od 20 do 30 GB wcznie. ................. 47
Wykres 70. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu dla klientw biznesowych z limitem powyej 30 GB. ................................. 48
Wykres 71. rednia arytmetyczna miesicznego kosztu korzystania z usugi dla
klientw biznesowych oraz procentowy spadek cen w analizowanym okresie. ........ 48
Wykres 72. Minimalne rednie miesiczne koszty korzystania z usugi mobilnego
Internetu w ofertach pre-paid. ................................................................................... 49
Schemat 1. Schemat kalkulacji redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi
dla klienta abonamentowego. ..................................................................................... 7
Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

55

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego


Urzd Komunikacji Elektronicznej

Schemat 2. Schemat kalkulacji efektywnego kosztu 1 GB dla klienta


abonamentowego. ...................................................................................................... 7
Schemat 3. Schemat kalkulacji redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi
dla klienta pre-paid. .................................................................................................. 36
Schemat 4. Kalkulacja cakowitej liczby doadowa w okresie korzystania z usugi. 36
Schemat 5. Schemat kalkulacji efektywnego kosztu 1 GB dla klienta pre-paid. ....... 37
Schemat 6. Kalkulacja redniej miesicznej liczby GB transferu danych dla klienta
pre-paid. ................................................................................................................... 37

OPRACOWANIE
Magorzata Owczarek
Specjalista
Wydzia Analiz Detalicznych
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

m.owczarek@uke.gov.pl

Ceny usug mobilnego Internetu w Polsce

56