K}‰–§

|§ ÃöGêÏ| …X†]o ñK}‰–§ ‰Moñ KUI ]F¸}} ©²Ïoñ |§oñ M}i]d] ©²ÏrM}ñ
‹dFDê „ïD÷M ›AkéÈ eÃöF ]M †£; mk|prM …kABE ©öL K}Š— Æ‹Fo |§ oʹY
²Ãö sDÈ H}\mk •ÆêÏ H}\mk …}¿g †qK]F †}]\ †¥; †sï {oñ o}c\d[ï mkHÇóT
‹Fo ²mÃö sDÈ okEÃï †£ }‹mkD÷ ›‘X‘XÈ dF †q‰’} ‰E †oñ o}c\d[ï'’} {š
dF kp H}o ñŠF† …oS³´L LDq "óL§" „ïDê ockïDêÈ …D÷; ]Dsï …mksï
ÃöGêÏ|'›’} †p ŠF…§o ñqX²éL LDq (óL§) olAðE †¥ [ÌV sE;
K†ogñ
²©öDï „íXqV ‰M H© …ŠF |§ ÇDLgñ ²©öDï Šmk …X•êq Aç{q} Ãö¨|’¥} n‹hU
´gD÷M „ïq¨ÃÂö¥} }M’Ć Šmk ›—Æ·ch ©ÂzLðT ‹\mk –‘q ›µ|ÃÏ mkµ©| ²é©öDq} …\Fº}: ´X¿q} - MÏpI ´X¿q}.......‘so ‰§o³–s ‹ÏÃM …§‹†F} †£; {sï
‰Msï s…M[D dF[ï K\FF ›Œ_{| ‰… mkSpgñ dF[ï ŠF† ImkU ›HsD KcÃFp
|§ [ELgñ dF]|} odh‘éN|} †£; ÔDoñŠ| ©L …mk –‘q †}kÃöHDê K\UI|
§‰h‘é}; \§}\gñ …]oMBY ‰M›²FÅ ²é©öDq} - …\Fº mkoK‹Y ‰M›oV…¢} - …mk
²é—Æœ |§ {²X ‘§ ϹSq M—ÆlF¢} —Æmk¢q} §X‰mk; ‰M„ê'‘é} …mk M—lF¢} —Æmk¢q}
´X¿q Šmk K©ÂzKXp ‹\mk K‘ª†p HkïT §³Ç›; ksï LôE'sï ·l¥q |§ ´X¿q
MXª† ÏDê§} X²éÃö} ‰ê{pq |§ ´X¿q MFE§ {sï o‰hoñF| ´©öEq|} ´X¿pq|}
}MÃö|— Šmk ´ªLgñ …kABE} …oS³´L} }cë·mk} ‹}¹}ei} ¢‹h†D|; e{ê— Šmk Hcñ
M}ª§ \§}\gñ Kq‰F ]D›Œ_{ Šmksï M] †o´F] ´} I›mkŠh mk…Ígñ dEq {mk]Šh Mq
Æ—a`‘é †£; I›mk| mk²š† KWoë kÃïGêÈ sD÷ òM |§ Hcñ –kï} KUX} MŠh{ê
mksêI ´sò o²DïÃê; ksï K[Sq †sï pIoñ †{]ÏY [‘éVgñ …kòoëp} MIÃö}p} Šmk
K} olBD k–F K} †¨M ©²Ïoë ‘§ …}ÄX mk–F K}'£ ››Smk ›mkF qGêq |§
K]Ï|gñ …oH\]l ‹BF‘| …§´l†}; mk›¥ª'Š }HlX SmkH {Ä{q} - IX{q} I›kï
„íXqV cªM{q Aðmk| †sï sšXk| sD÷ …MkïmkŠ} …©öcñeŠ MX©ö…} …mk K}²ªï Icñ
}MmkÄI |§ {Ï]-‘‰Ï ²]³[ï „íXqVgñ HEÏ{q} o´lX} †£;
…mk H© †g} †oñ mkHF¨q I.H.H.„í. ››X³I ›{kS |§ Lôª Ãö@éÍq Œ{ X‹mk
©‘é MlDê mkÏE§ {oñ mk´ªM Œ§{ê A²Sgñ ©²Ë} ´ké„ê} ›´ÃöM „íXqVgñ mkK·{ê ‰M
›²SN} soH\[n} s§‹H©ö †£; |§sï M‹}¥q ‹… …mk ‘éa·ï I.H.H.„í. …mk K}µ
…©öHXHXq} ²]²]q} ›{kS lBS- A\lgñ ´X¿q —ƨpq ²©öDï ©‘é …kïFÈ mkM}lT
†£; mkš—Æl †oñ ›{kS ´X¿q K·} –eM| mk›Êe¬ †}C …]ÌI| ‹}²FÅ ok²ï]|
}X‰mk;
M‹h}¥q KÃöHÌ|:1, ‰Moñ …mk ´mkVgñ ÔDoñŠ |§oñ M—lF¢ ©öIU ²ó³pq M†VM£ mk›mkF M}e]d]
(K}Š–§) ›oŠÊF|Dê} ›‘–F|Dê} ›o\ch|Dê} K·} M´EÃê }s§ÊF¹ ‹{ÏF¹
´ké†| Œ§{ê ]D ›S‰hmk|¨ †£;
‰M „ê'‘é} mk]{-ÏF·q X†§r ÇDM} mk›{kS| …S…†¥} …oH\]l} ´X¿q |§
H© ’©ömk mk©N‹V[ï¥gñ K}²ªï ‹ÏpI …DÈ „ïF| ]D †}…M} (†sï ›©öD ·eLð
Kp} ‹X‰mk ´} ©N‹V[ï ‰K§ ²óX| ‰M}[XHDê …ªcñi| ‹}ÊF¹ §´mk…|) |mk
oV ²]²]oñ „íXqV‘é¥} ©²Ïoñ I›lgñ H§Fpq} „íXqV‘é¥} }|Ãö{q …mk
„í‘éYÒ}: }„íXqV‘é¥} }HX{q …mk [M¢} …KUŠ}: …mk A²Vq –Smk ›X‰ké
LIkVq}: LIkX ©cñ …}]q¨}: {eXmk;
2. [‘éVgñ A²Vgñ HEÏ{q| …²ªïªê| †oñ †o²mkS M}e]d] M‹}¥q ›{kS} ²ó|
mk©N‹V]¥g ñs§oÊqGí sD÷ ´X¿pq mkHÃïT {oñ mk´ªM sD÷ Œ{ k‘éa·ï mkIFÏ'Š
†oñ …mk ´ªM ›X‰mk „íXqVgñ mksêI s§MXª†} s§kXADê {²Vq …D÷ „ïF| ]D
}…M} M›X³I|;
3. {rM I®ð’} o…[ïYM }Nq oÊU¬M sD’ mkÅq (K}‰–§) Að‘rM …mk „ï©ö
²]²]oñ A²V‘é¥} o}·F·ïE ]D †qX‰mk }ÃöB{rM (mk[}‰ï M}e]d] o©M[ï[é ŠF†
]M Dkï^M ]D ›X‰ké) |§o ñM}e]d] }ÃöB|} [‘éVgñ K}Ê[é} }MM]ŠX;

4. [FÌ I›kï „íXqV I.H.H.„í. mk´@é©ö'Š …mk ‹Fo [FÌ †}s§o²MÇó …mk ‹Fo
²é°D LDq ²]³[ï - …©öHXHU o‰hÌDê §X‰mk; I°’} †oñ M}e]d] mkªï]ÓDï}
s§mkDê H§Dï E—Dg§ ]F¸} }´›§„ê'Š ©‘é †}okD dF]| Šmksï cÃïDê ‰… …mk
´•Æêœ †}‰D÷| §‰hê} |mk –‘q ²Ãö| …mk †}‰D÷ †g} …mk –‘q M] kÄI|} |§
np} HEÏ{q} ÏFF§ }MÃö—lF¢} ]VHq} ÏÄLô} —EL} ©… †MkX ŠF† ‰Ms§Œ|
}MXª† HkïX| }MHX ›mkF †M{q ]D ›H©S| †£;
HÊ`gñ K´DÃï …K[VXp ²©öDï „íXqV
‹\mk MM]Vq I.H.H.„í.
K´š†oñ l—ª‘é¥} „í‘éYÒ} mkKUI{q AÃ¥‘é¥}} - Ãö£|‘é¥}} mk´gD÷M
„ïq¨ÃÂö¥} …mk F—ÆDï I›kï „íXqV} KWoë} Šmk ›°MX {gñI Œ§{êÈ; I›kï „íXqV
A²Vgñ ]MÇïoë …}ÄX K´š†oñ ñMegM Šmk ›°MX mksêI †g} HDïËÈ ¹VI s§Œ{]
†sï I®ð Gï›È sD÷ |§ mkSpgñ dF[é} pU‹h} ›M]‹Y †£;
Šmk ²ïsò |mk ²ïsò pU‹h I›kï „íXqV }©öIUq MF] „ïF| fEIp †}oD…‹|
·dLð ©ö…'MkX µª„ï …§Œ{}; i©öLð mkSpgñ dF[é M°LT mk´›¢ ¹F¥} †oñ
od‘éN KmkšIq„ê |—Ækï †£ ›{kS; Šmk 1945 Ç. M. Ê. }©HX ´} …mk „íXqV
mkH²Vgñ KF‹—Æ ›Hs [FÏpq ÔDoñŠ oK]Sp; „íXqV ©öL –‘éªï ÔDoñŠgñ
M}e]d] |§ I›l mkK·{ê …mkoñ M‘é\} —Æ©öDê †|o\oÊ ‰h©; „íXqV }
„íXqV‘é¥} mk›mkF ¿XC mk[ELgñ K}²ªï od‘éN„ê }¿Œ| K}´]oñ A§D ]E[ò
Ç}²Fp} …X…£; mksï M‹h}¥q'sï (†oñ …mk K}µ ›{kS ÏFF£} s§MqIchëdhÏ}
‰§‰H©ö|} ‰§S\—|}) I›kï „íXqV K}{q —Æ©öDê }‹h‘é]} mkXoë—Æ Ä—ÆU …kX‰o;
†mkoŒ_{ †o} …mk ŠF…§ ’´† ÇDM |§ K}´]q} H§F} Ç‘q} mkF½} ›o³{ÃÍ
A²Vq |§ ²š† X†[} SmkH M}ª§} }I›kï ‹}ªï ¸Ï ›‰h‘é} ©ö}³Ã MmkXŠq
sIDχ ‘é\}¢pq {oñ |§ —Æ©öFŠ l—ÆFŠh M‘é\} Ä—ÆU …M‰~; „íXqV} I›l} ‰M
¹Mkï mke}¸mk »Xcñ _ÍÌ{} …mk …Ï o‰hêE ‰M›©Xk£gŠ {Ï] ‘‰Ï }›‹Y „ï|;
†sï ©öL Šmk ´sò |mk ´sò …mk K}µ K›L›} oK›L›} ‰M„ê'‘é} …mk K}µ
mkAôVq ›{kS ÏFF§ …›£ ²ÏGí;
…mk ›Œ_{ np} ´sò} ÔDoñŠgñ ]F¸} ›‘dÈM H§Dï mkSq M] ›IFÈ ¹VI
†£; H§Dï mkSq †}os§D÷ †oñ …mk ]F¸} sD÷ ©Xlgñ K}´]oñ mk[EM nq„ê
›²©öÊDê ´sò oV†£ …§ÊF¹} …§‹KÃö†} †£; ksï K[Sq †sï I›kï mk[ELgñ
K}²ªï ‰Ms§ÏpI o²}sk; {²X ´} mkSpgñ o³©öD÷ mk 1961 Ç.K.Ê. ‹°KX
†}‰D÷ †rM ©ÂzKXq} (mkÏE§ …Š¢©öoñ ]©o„pq K]Ï|‘é¥}) ÏDê¹ |§ ÔDoñŠgñ
K]KX ÔDoñŠgñ q}o|} lIS - A\mk} s§{kYM mkMŠh} …mkX†[ï'sï ‰… Šmk ²D
‘éGêªq mkAôVq ¹V§ …mk F—ÆDï M}lYM †oñ ›{kS |§ H©ö -H©ö A§L~q} dh}dh}
lBF} ÏFF§ mk´ké† KÃö|—Æoñ ‘[ï¬M {oñ ¿‰ê} I›kï „íXqV mkMDê„ê ‰[FËDê
›…‹F ÓY´VM …‘éÃï ‡M ]D s§©ÂzKTÈ †oñ l—ª‘é¥} ›q‰hFÈ |§ mkGíX ÏFF§
KDï[é o³{{; †oñ ´}lX ‰… …mk ‹}ªï KE† I›kï ›HcëÏ mkH© ‹Fo okDÃöoñ
›o–mkDD mk´Dï SmkG s[²éM M—lDí s§mkDê Œ§{ê ©‘é …mkX†[ï MlDê |§ A§L~pgñ
–Dpgñ F—F{q KF‹— Gïsê |§ K]Ï|‘é¥} …©öHXHXU ]F¸} ›‘é‹F |§ ‘é©ömk
—Xªï o‰hD; ²ÌI …oH\[l sDÈM o³©Foñ …mk Lôª cëÃöYM †|kX‰o'Šh §‰h§©ö
†}o{kS'Šh: mk|§ ©ÂzmkA cõ|} K]KX} ´²é§ ]²éMqpq} ‘é©ölgñ ²é©öDq} |§
okDÃöoñ —Xªï (mk‘éa¹} mk©²}) KF‹— ‹e§Y …§‰…D}; |§ okDÃöoñ |§ ]F¸}
BXÍ} ¹Ï…q …mk F—Dï }mkSq I›kï mk´ªM} mk‘éa¹} Me}ÄF K´SÏq} M]²ég´} ]d§} …mk F—Dï I›mk} o³©Fq} o³B©; ksï o´lVq'sï ©öL ²©öDï
„íXqV kaHq ›cëÃT o³©Foñ ‹e}ÃöF …mk pU‹h ŠF…§ ¢mkDê};
†oñ }mksêI –Kpq ÊDM †|kD H© ²ïsò §mkXq— H}\mk §›IF ›{kS
´X¿pq …mk KkF 1968 –.M.Ê. Šmko} ›{kV HKéao ‹ÏFpq |§ [D]o
‹ÏFpq MM]Vq Œ{; {sï |§ ImkSq KÊDMp }M]lX âioñ MDê† ImkSq
Hooë; mk‘XGï {H[ 1969 –.M.Ê. ²él„í …¬mkH oÊÃïKé e¥ª–L |§ Lôª K›{q
ogAðkég ‘Ãö„íq; ©öIU cëTmk …gXI †oñ s}oñ - †Dq ²©öF|} I›mk|} }©öIUq
›²éqq |§ çcñ o´lVq mkM}³] }I}ÄÄq ²él„í …¬mkH mkM¹H] ²é°Dpq e¥ª–

L} KVIq} o³©Fq} ‹…]T} ‹e}ÃöDê} ©ÂzKT; †rM }²©öDï „íXqV ‹†XKé ›Ãö—
T ©öL }e¥ª–L }MegM oE—Dê; ksï K[Sq'sï ©öL Šmk… oÊED£: |§ KÏD§rM
cªL§ ]²éMoñ |§ {mk]Šh gI]{q M©öE§ ŠF…§ —ELŠh M©öH} ..mk›mkF M}ÄF
[FÌ {Ä{q „íXqV - I›lgñ H§Fpq} - H§Fpq HX{q „íXqV} (•êkF) ..o[;
‹\mk I®ð'‘é} kmk–§{oë …‰hòlpq ´@é©ö M}ÄF} od‘éNpq} †}oo²mkS'Šh:
mkHÊa„ê …mk ²©öDï „íXqV ›X‰mk ´}lVq} ‘é©ölq} Šmk |§ okDÃöo} K]Ï|‘é¥}
…©öHXHU ]F¸}} …§‘Ä};
[FÌ {Ä{q „íXqV
Šmk —L‰hê „ï©ö s§k›Gê o³©Foñ gI]{q |§ B§‘rM} ©öI{q —EL‡M}
oÊF¨M M}ª§ Šmk ›©ÂzKSDê †g} mk„íŒ~M} mkgIªï - cëÃöX} mkIÃöSq —¹e}
mkSq} §‰ê} sIDËÈ A²Vgñ Ãkl} ´©öEq} mkfVÃö{q K}Ê]} mk°´}{q} ockïD÷M
§…F£ M}lYM pU‹h ›M]‹Y †£; ‰Msï mkMlF mk 1971 –.M.Ê. }I|} —EL|}
›mkF |§ ÔDoñŠgñ A²Vgñ KMXGï …‘éÃï‡M [FÌ {Ä{q „íXqV mk›mkF ]M
‰M›Ãö’ñ•ê }I›kï mk‘´–ð …‘®ì; Šmkp mk]M I›lgñ H§Fpq ›‘Ãq [FÌ koñ
…mk„ê ›{kS |§ mkAôVq} |§ A§L~q F—F{q M]IHmk Šmk… oÊF¨M mksêHq ©cñ
‰k\ M] [FÌ {Ä{q „íXqV HkT; cëÃöU o³©Foñ Šmk ²ïsò |mk ²ïsò †|©Ï–ó ‰©;
|§ X†[é KVIq}'‘é} …mk MM]Vq kÃöGí: †}oŒ_{ }eHq o³©Foñ …›£ qGêq ]D
›{kS …mk |§ KUI{q MMVÃö |§ …‘éV°{q M]IHmk Ê·S; †oñ |§ ©cñ ‰k\
Mq†‹hŠhmk …mk –E mkM°LT †oñ ›–k¢ ²é°D E—Dg§ ]F¸} (\§V L„í]qV) …‰D
²éš§ ‹‰h‘é} †}‰D÷ Ãö{ê— ‘éªïq M] ©cñ [V¢ mkMqŠF H§Dê …©Dk; ksï K[Sq'sï
‰… †oñ |§ pIog§ ]F¸} MMVÃö ›´kX —Ãö‘é …‰hòlpq KVIoñ ›Œ{ |§
…‘éV°{q M]IHmk (L—S mkSq Me|—) ¢s‘éqX {kS;
†rM |§ pIog§ ]F¸} (KVIoñ H§Fpq} - oŠhpoFoñ LôE} - KVIoñ
‹ÏFpq}- ³}ppq} mk‹†DrM} mkÏF·rM} sK]‰T s§Œ{ê] mk …‘éV®gñ
Mq†]\YM ›oKXÃê mkM}lYM 85% |§oñ ]F¸} np mk©cñ …/²éš§} [V¢}
›opIs {kS; {sï‘é} ‰M K\X¥ ²§YM …mk …‰pql o³©Foñ §‰hê} …mk X‹mk} —
¨pq} ²©öDï §¹cKDê mkM}lYM †oñ [FÌ |§ …‘éV®gñ KF‹— Gïsê ²é—œ„ê cÃD;
I›lgñ H§Fpq
‰êD} mkAôVq L—S †¢} mk›mkF »|ÏI} sòLpq} …MU@é }o³©Foñ Šmk [éª} }–
©} …\²S; KUI{oë …‘éÃï„ê }Lôª M†p‘é Šmk›°MSDê ›{kS †g} |§ H©öH©ö
M]IHmk} |§ –Díq F—F{q} M©öE‘é …mk K\X¥ M—ªF} .....‘so †Šh †}o{kS
mkµ{Ãö mk\IF} mk©}ŠF¥} …kïDê Lôª „íXqV kÃöGí; †oñ ÏÃêM ¢L|§ ‹}Ì mk•êLY
›MVI |§ mkAôX F—F{q} ‘²}} ›–mkDD ²é°D {oñ |§ H©ö H©ö M]IHmk} |§
mkAôVq ¿f|} |—kï }‹}´ÏF ]D ›©Íχ ›{kT mksêHq ©e ‰k\ |mk [FÌ {Ä{q
„íXqV o\²T; ‰M„ê'‘é} M©öS- kª ©}‰F ‘éGï¹ÈM ›oSË }ÃêAq o³©Fq}
o³©F{rM …ÃöDï†ÈM }[éª} ›…o’} ‘éGêªq …§Œ{ê}; Šmksï cÃïDê ©öL M] [FÌ
{Ä{q „íXqV Mq†]\X …DÈ ¢mkDê} mk„íŒ~Lð ‹I²sê …DÈM ¢mkD÷M} ›mkF |§
H\lq ´FF§ …mk K}µ †oñ M„íŒ~Lð qI›q„ê ›MŠI ›{kS |§ •êLY ²é°D}
…mk K}µ ]‘é…q KUI{q ›{kT KHK©ö AðEF} \FI ··‘é} BFgñ KUI H§Dï
KHK©ö .. oÊ·ïT; |§ •êLY H\lq –mkDD; ksï M‹h}¥q'sï ©öL |§ ‹Fo„í}
[FÌ MeXVmk §‰hê} |§ „íŒ~Lð MqI´³› ‰§o²mkS kmk‘²{} cÃE;
H§Fpq GX{q „íXqV /•êkF
©cñ lXŠ E—E§ (k}–MX) …mk ‘éa·ï o³©öD÷ HX{q „íXqV †\rM ŠF‡q mkAôVq
mkIFÏ'Š M] ©cñ kïD} |§ ]F¸} ‘é©ö©öX }|§ mkAôX F—F{q mkXoë— dF[ï
‰M›{kYM §›‰X; ‰M„ê'‘é} …mkoñ }|§ A²Vgñ ²él„í }MÃög— „ïFŠ ›´kX ›{kS
MeXVmk} M©öE‘é} }k}–MX …mk ]F¸} sMXI MŠh{ê M] o³DÃD÷M ÊF¨M mk]M
•êkF oÊ}»Dê; †}oŒ_{ o³©öD÷ HX{q „íXqV (K°D] …F [‘éV) …cªïL
mkM´}šmk …mkoñ ›o²mkS ²él„í }k}–MX |§ ]F¸} np} GEÏ{q} ]D s§ArM

I›kï'‘é} {oñ ›{kS M]IHmk ‰M …mk K}µ ©cñ mk}–MX ¹VI ²§T ]D ›oKF‰r
H§Dï •êkF …mk k{ð–MX ›{kYM ©ö³Ï †|µ©D ‰©; ksï †£ ›{kYM od‘éN
†|LIK{ ]D ›‰h© ÍI mkq} …q§ÈM KVGï‡M …mk qIoñ ADg [FÌ [‘éVgñ
l§r ‹\mk I®ð MIE’ §}²X;
†}oŒ_{ e¥ª–L †œM oÊF¨M sD’ ©öIU ‘é[é} ´sò …mk qIoñ MMIªX| †}o
s§oKDï^M mkH§Dï ‹}KF^M „ï| ›mkF I}ÄÄq …chªïL …‘éÃï… ]D ›{kSq
I}ÄÄq …mk ´mkU }M‘é–F} I³gñ ‘§ |§ I›kï ©öE§ ›©ö´Ï }‹hK]F}
A²Vgñ²él„í …‘©Âzq; {sï oKX‰ê^M ©öL …mkoñ mk22.2.72 –.M.Ê. K°F] …F ]‘éV
([‘éVgñ l§r) …mk ›²kSr …‰hòl mks§Š mk‘oA©Vgñ H§Dï M¹Í† ŠF† K©ö@{ðq
…§oS‹hk} „ïE fSÃr; mk‘XGï ‹Fo ©öL {oñ ‰ê|q G©ö-I©ö …lX—È; Šmkoñ ´sò'oñ
}©HX ‰M„ê'‘é} koñ …mk k§Tq ›o²mkS ]MM— |§ ‘éa¸gñ MMIªX ‰§oo}‰Ê
|§ ‹Foñ'„í} [FÏpq ([FÌ {Ä{q „íXqV} I›lgñ H§Fpq}) |§ H©ö-H©ö
M©öFE§ …©öE§{oë –kï Œ§{ê oS‹hk; |§ HkïXŠ MegM'‘é} o©ÂzKS; cÃïD} †oñ
›oʹV |§ ‰ê|q H©ö-H©ö µ©| mkGlX ¹Gï[} …mk KWq [éª} }´sï„ê ‹[ÏV
K©l; †oñ ‰M ŠF‡q mks³·N ‰ê{pq ÍI - mkq} „ïDê ›{kS [FÌ H§Fpq
HX{q „íXqV / •êkF †‘é} kmkcëTmk ‹¸VchM ©ÂzKS; {mk[é ›‰h…D KUI{q }\F\§
[FÌ }MŠh} †‘é} ke–ó; ‰ê{pq H©ö - H©ö †|cÃD M] ‰h© |§ [D]oñ„ê MMIªX}
kmkX†[é MIªX }]VI †}eÍq Œ§{ê S‰hmkÈ; …©öE§{oë L†‰E§ KUI{q MI|Ãö
Œ{; mk‘XGï ¹eMoñ 1973 –.M.Ê. ©öL |§ [D]oñ„ê MMIªVq o…‰ïnM L†‰E§
…KHªU ŒLðoõ …mk qIoñ… ©öL ‹ÏDï sò|}: ÔDoñŠgñ M}edhI}: ‹ÏDï —¹cñ mkSq}:
‹ÏDï ùp}: ‹ÏDï ‘²\}: ‹ÏDï ²}smk} ]}e} fK; Šmksï cÃïDê mk{H[ 1973 –
.M.Ê. MqI}ÍÃö …mk K}µ [FÌ |Ãö{q „íXqV} I›lgñ H§Fpq |§ [FÏpq
s§Œ{ |§ ]F¸} MIlX} |§ [lq McëV}} oÊÃöK; †sï ‰… †oñ [FÌ mk›²©©
95% |§oñ ]F¸} mk©cñ …‰D ²éš§} [V¢} c§I lIU} o–mkDD; H§Fpq HX{q
„íXqV / •êkF ‹ÏD§ ]D›cÃD |§ s§ MIlYM mk„íŒ~Lð} }—¹cñ mkSq} ›‘S¬M
|§ ¿f| ´Ï–ð {Ï] - ‘‰Ï o³ªE§ ››‰X †£;
8
†oñ …mk I.H.H.„í. ›oÊqS ´X¿q …mk K}µ ²]³[} ... .. …²ª[ï MŠh{ê
mkH© ²ïsò oÊ·ïT ›ooŒ[ …§{kS}; †}p§©ö… …mk E—Dï ‰M ›o·i[... ²©Dï
„íXqV …mk ›©ÂzKSDê †g} …qGïsê ›{kS}/sD÷} ]‘éX} ´@é©ö} l—pq ... ,,, H©ö H©ö
MipF} |§ Me}ÄF o´lVq} mk‰êDê ‘²} ›´kX |§ mkIoñ ... ... o}ŒF}
}[‘éV| ‘é©öcq }|§ ‘éa·ï okDÃöoë –kï ©²Ï …mkX†^M ... …mk …ÏUd} …]¥}
Eoñ} …KUŠ} ›´kX sD÷ ÃS AÃ¥gñ M}e]d\q ... osggU ›©ö´Ï) ÃS [‘éVgñ
I›mk} ÃS - …B²éVgñ HEÏ{q} Œ§{ê oS‰hïké …D÷... [}[Dpgñ \—kò} |§ ²é©öDq}
²ó³pq} }[‘éVgñ ²é—Æœ| †|oH¢‰hêDê {oñ HXk„ I›mk|Æ
}–[Xo HKéao –Kq ›‘Ê¢ ²éFkoë} qI›r„ê} skX‹r K[p s§mkDê ... ©Sq
o\„ï{êÈ §X‰mk; †oñ ›ÏÃM ²é©öDq} ²³pq} …mk ‹Fo §‹ÊF.- ... ... „ïFŠ
}mkIoë SmkH †q²mkX †oñ ŠF…§ ‰… mk©ö}cëX| ›ÏÃM ... ...mk …‘éV°{q mkA§L~q
mk–Díq mk‘²}....... ‘so ... ... ›oNX‰[ †oñ ŠF–§ ©öL |oë KcÃFp ›Œ_{ koñ
cªL§ ›}k©ömk©ö ÏFF§ …mk K}µ M@éX} s§M@éX} mk|§ K‘ª©öXoñ s§mkDê
L‹¢kzDï. p‹oñ‹ ›ocmmk„ ‹Foñ„ê |§ okDÃöoñ K\X¥ †£; †sï LDq †oñ …mk
I.H.H.„í. ›{kS} ‹\mk I®ð ‘é} sD÷ KUI{q …mk H©ö - Hªê ›ÏÃM M]IHmk}
H© Šmk H© |§ F—F{q ‘é©ö©öX} ‰¢…‹F .... ›Œ_{ ]Fqpq} ¿XJpq} …mk K}µ
[Vgñq §Ê¹X; mkIpgñ ¹eKé} gI]{q ]F¸{ê} A[] Šmk MlF …¢dhSÃ}; {–Šh§
²lX ›IM[Dê [Vgñq …mk F—Dï MGêVq okDÃöoñ †¨M [D§oñ †¨M ›mkF cDM
†|chmk„í †M{q …mk F—ÆDï M@éVq .... ..}½Ê |§ mkIpgñ SmkH Šmk |§ HlX SmkH
…mkDïÃê mkMX …£ †£; KUI{q ... ©ö… †Ké}} ›D–D Dïe{q} ÏF·q} sDÈ
qMIXoñ ‹Bmk ©ö…'MkX qMBXoñ ... …kF M‰êg{ê …´A¬; †oñ }]Vgñq ›‘éAmk ›{kS
´} s§cÃD ÔDoñŠgñ …]oMBY mkÏE§‰êg ‹Fo …X†]oñ(|§KšSkï|) {cÊp} - {Ï] {chÊp} –§{q kDÃö} …mk ‹ÏDï [Vgñq s²F´F ©ö…'MkX …mk F—Dï„ê ‰M s¢²F´F
M´lX |§ ]F¸{ê H§Dï ©öL Šmk I´pq }E—ÆDï Œ{;†oñ ... LDq |§ sSl K[Dê

o²ÌË ›{kS o³ªE§ ... ‘éI]{q |§ Að‘oë ]„ï{ê M] …Çï}oë ‰M —‘éX M] …†š{ê
‰M ÃLM Œ§{ê ‰§ÊF¹ ‰§KVKX K[Dê oc}·ï·ê ‰M ¹Uq Œ§{ê ›²éoq}
›MVI} ›{kS o³ªE§ koñ mkK]‰SM 1973 Ç.M.Ê. …M K}µ KSI{q ›oʹS
´@é©ö M]IHmk ‰ê{pq mksÏc©Dê K[Sq K[F o³ªE§ §qHDê mk›mkF ... ©öMÃö}
KdhFI} ²§T oE—D;
†oñ ÏFF§ …mk ... KUI{q ›XXmk ... ....
9
... †oñ mkIpgñ ›Œ_{ |oë H© H© ÏFF¥rM ... ... ... ... –E (mk†\¥] ›MVI †oñ
›Çmk¢ ²é°D …mk ‹ÏDï KUI{q) {oñ ... ... ... –\ ‹‘éIº oE—ÆD; †sï LDq ²é°D ...
... –E }ÏDê¥q [lq ... ... ... †¨M „ïD÷M ›´MoëÈM [lq }M¹d—Æ} }M´V..} ....
›‘[©öÈ ... ... I³gñ ©N‹V]¥gñ }‰hK]F l—ÆErM ›KSÃög –[XoH© ›…lEp aL´D
..oë cªL§ ...M [DKé} ‘F©LX¥M (Šmk KUI{q) }]F¸~M ·}cñ Œ§{ê ›S‰hkéÈ
…’V®gñ „ïŠh mk›mkF Šmk K}²¬M }M‘é... s‹h†D÷M –[Xo {¹kï ... ‹]pq mkM©öE‘é
…‰hòl Ñé•Æê; …mksï …‰hòl'sï †oñ mk©öIU K³S® o·{ð[é ... |§ MGêVq ²]²]oñ K[F
H§Dï }K©ÂzKXp ´sò ²éFlké c}·ï·ê …mk IX[ï okÃöGí ... ²é°D ...-... –E mk´Gê©ö
mk›D–D ©öMÃö} M@éVq ²]²]oñ o³©Foñ ... †|YjGí (]NM ›oSiGê …mks§mkDê )
LDq …mk e©öLð †p aL´D ]M... ‹ÃFM} ‹©öBF} †´S§ ‹IÃömk s§ke—Æ .‰|kD
‹Ï‹X ©ÂzKS; §‰hê} †MkX †œM ›olBDê …‰hòk„pq ‘§ …lEq (MDê† [FÌ
s§ÊFºM) ‘éGêªq ... M}lYM H© ‹Fo {oñ ›cSk ‹[ï Šmk –iNM }E—ÆDï Œ§{ê
S‰hïnM ¹VI .... ... }Ipgñ ÃöF„ï ‰§Ê¹T …mk ‹}[é'sï ©öL {sï ‹ÊF·ê} ‹KMT}
.... ›‹h†Dê M@éVq …Igq| sD’È …‰hl §Ãög— (‘§ |mkoë [Vgñq §sX³I) ›mkF
X†§r †oñ …‰hòl ‰[]oñ ›…DKéÈ L†DL ‰§oÊÃKD÷M mks§ H© ÏS ..oñ …‰hòl
oko{; mkX†§r ‘éGêªq ‰K§ „ïDê †oñ …‰hòl §mko} }›mkF Ir KVI... Ɔoñ ²éª§
|mk [Sgñq ‰§kÃöI qŠE‰hF ]D ›{kSq ›cSk X†§r oKeDïE ..r; mk‰hMsï †oñ
²éª§ |mk ]ÏI ›kD …‰hòl oKHEDÊ; … Š
ñ F…§ ... KmkšIq„ê …‰hòk„ |prM [–
kï ‹‰h’} ‰D÷ }LDoë ´} ‹Fo mk´ké† ›o... ²]²]oñ @²V‘é¥}
... \F\§ ²]³]} @²Vgñ ›Œ_{ ´} }†´S K}²ªê …mkoñ np ..ʧ ›{kS ‹Ãö}kTÈ
oÊi©; …mksï'‘é} †}©²| …‰hòk„ mkMÏXVB} mkM©öAF} …‰hòl o‰hÏo; …mksï ´sò'sï
†rM ›olBDê [D]o ²]²]oñ (K}‰–§) †oñ …‰hòl …²lmk} ]{ - ]X–q |§ ©N‹V[ï
²é©öDq ‰MsDÈ …D©ö„ê; ‰M„ê'‘é} †oñ ›cSk ... …‘éV°{q ‹[ï mkÏE§ }[DKé}
¹VI ›¹Mq} ›q}‹Ï} ‰Ms§Œ{ mkIFÌ'Šh .. …mk |§ ]F¸} H§Dï –kï ²é°D sDÈ
…ŠF KUI{q (‰[]oñ) mko‘\‰hï ... ›´mk‡ mk‘´Çï …S©ö„ê; †sï LDq mkK[Soë †oñ
|§ ]]•Æê} …©öHXHU ›Œ_{ K\X¥ (…‘éV°{q) Šmk [éT kXcñi| }©Xmk¨ †}os§Œ{
²é°D Ê·ïXŠ ... [lq M‹h\] .. [FÏ| }M†VM …›£ òM †£ mk›mkF |§ H\mk ...
... oE—ÆD; ksï oE—ÆD mkK[Soë †‘é} †oñ …‰hòl …²lmk ‰Ms§{kS
10
[‘éVgñ‹q— |mk g—g—} D‰hÍ} (†Ml³Y) oDgñ·ê H© Šmk˜M ²]²]oñ... (·k}®)
}B§‘oë …]³„ï …mk ›Œ_{ np |§ …ŠEoë Œ{ „ïDê o‘ch•; ‹\mk ADgoë .. ·Ì„ê ..
oçT ›‰h§©ö Œ{; †oñ …‰hòl mk„ê - m}mk„ê oko{; {oñ ..…}oñ I›kï mkSq ›–·ch
s§[‘éVgñ ›Œ_{ ²k{„ Šmk ²k{ê |Ä …‘éÃï‡M .. ²k} …mk †oñ …mk …‰hòl …‹hqM|}
mkIpgñ ÃöF„ï} ›²›„í o³ªE§ ... Êoñ{ê; †sï M]osX´Gí †oñ mkÏXAð E—Dg§}
pIog§} |§ [DN} H§Dï qIM qIM ›Š¢©ö ›{kS [Vgñq mkH© ©öMÃï …mk ..
ªïN‹V]¥ ¢D} ..q| ‘éI]| §²kSF| K[F| §oHD‘éF| ›mkF Hop mk‰êDê ‘²}
–‘é „ïDê ..Aðmk} ‹›q} o©ÂzKS; H§Dpq kmk‘²{} …‰hòl mkM©öE‘é ²ó³pq| }…XM
²é©öDpq| ..‹h† |§ [Vgñq K[F †qIDê mk[Vgñq †qMSÃö aL´D q‘éĆ mk›mkF
M}e]dh] K}‰–§ }K©ÂzKXp ´sò o³B©; KUI{q MDê† ]F¸} Gïš (Šmk ‰êl¥
..o§ `Að …qGïš ‹\mk †oñ ‰M ¹Uq †qX†¨ o³ªE§) {oñ ›ogBl HEÏ{q ..}{p
‘\{ðq ÊEÃïq …šsïq Œ§| {oñ |§ ]F¸} H§Dï |§ mkIoñ K\XGï mkM´lX .. sD÷
²ó³pq} ²é©öDpq} HEÏ{oë }\ MŠh|: }\'‘é} ‰M †qIooDê ›XXmk o²mkS; ‰Msï

K]KX ›Hs ¹X–} KUI{q …mk ©öHX ›o[LL–qDê Šmk {Ï] ‘‰Ï H§Dï a©öao
‹ÏFpq ‰‰M—mk¢oë ‘‰ïEq oKUÅM M] KUI{q }K©ÂzKXp ´sò …Ï }…Ï ›XXmk
‹²mkT oE†‰ê; }cëTmk ´sò {sï ©öMÃï'sï (©öL}©ö) |§oñ MDê† [Vgñq …mk Hcë..kÃöI
}MmkX–{ê} oK¸·ïT; †}oŒ_{ koñ ´sò'oñ KmkšIq„ê [Vgñq ÃS s§[‘éVgñ ..q
KUI{q mkM}lT KUI{q ‰… …mk K}µ‡M ›{kS s§M]ML— {oñ L—kF ..
©N‹V]¥gñ M}e]dh]‹–´qÈ …§‰…Dê}: {oñ ›cSk H\mk ©öL |§ ´©ö} MÃöªi
..†ÈM o²}ské; ksï ‹… KUI{q} F„êŠq} (|§ [Vgñq ‘‰Foñ) mkH© ŒÏ „ïD÷M
›XXmk ©ÂzKT; …mksï …‰hòl –[Xo ›…lEp KÃö|–ðq aL´D }´›§„ê ‹q‘Ãö† o‘[{;
o´lVp ‰… Šmk ‰êDê [Vgñq I.H.H.„í. (KUI{q'‘é}) mkÃöGêÏ Œ{ mkdhF ..Xmk
X†§rpq ²ó³pq ²é©öDpq ‹]pq …‰ïl …Ãö{ð– {rM ‘‰ïEq} KUI{q} }›o‘[{
´sò ‰hoeXmk o‘[{;KUI{q'‘é} gI]{q ‰MsDg ´} fgLðq aL´D .. s§Œ{q
‹oÏF¹ o²©©q; †sï ‰… {oñ [Vgñq }|§ ]F¸} H§Dï ›{kY ÏXGï ..„ê …dDDDê;
{oñ ... |§ [‘éV ²ó³pq ²é©öDq} ‹]} mkÃöGêÏ ‹cXmk ...; †p ´›¥gñq …Ãö|–ðq
aL´D Šmk H© aI }E—Dï ²é©öDpq X†§rpq ... ..l ´} †oñ KmkšIq„ê
›o©³²K} ›oK\[D} mkM}lT …mk 14 ©ösêÏ …X†]oñ ... …]ÌV ²Dï„ê Šmkoñ ²ó³pq
X†§rpq ‹]pq ‰M …mk{q …iSkr; KUI{q ... Ma‹†EF ‹¹—L mkMDê„ê †oñ
²ó³pq X†§rpq ..pq ¢{kmk ›mkF H\lq …iSkq; .. mksêI ‹q— †oñ kš
›olBDq aL´D ›iSk |§ …cVXl …²lmk mkKmkšIq„ê .. ]D ›o©²Ê †oñ …X†]oñ
{¹mkpq …mk{q †|o²kSDê o[X–; †oñ …X†]oñpq .. †sï ›]—mk {kS;
|§ X†§r K[F M´A] mk‰Msï ›]—mk LôEpq §ÏÃM ‰M›{kS;
@. ´@é©ö |§ X†§r K[F M´ÍÏ - }]Šh ‹qšSmk K[F ¢mkFŠ} †|kFŠ …Ï [mk
Dê³M M†\X;
D. |§ M]·ïX qX²éM mkM´ÍI }›Œ_{ Ir M]·ïX ‹qÊF¹ ...mkF †|kFŠ mkH§Dï
MÏXVI;
G. }ÏDê¥q [lq ¹VI …X†]oñ |§ …‰hòlpq …cªïMŠ mkM}³X —Xªï .. MÃö|I
Šmk„ê ›oÊF¢ |§ X†§r odh‘éN ‹… MmkX–};
.. ‰ê|q H§Fpq;
@. mkcë— KÃö|—oñ i©öLð ‰ê|q} ©öIU ‰ê|q} mks§M´lX ²é©öDq ‰M ›{kS;
D. …mk F—Dï ‘é²é…q o³©Foñ †oñ [FÌ –iLð ‰M›Êch©Dê K[Sq |§ .. …ªE‘é
‰M›{kS;
G. ‰ê|q ›´kX mk]M ÃE„ï oV†£ „ïFŠ mkg}{qŠ M‘鳆;|§ p‹oñ‹ o´lS ...Ãö|—
oñ;
X‹mk M] I›kï
@. ‹ÏDï I›kï mks§M}lT M] I›kï }ÃêX} K]KX sDÈ X‹mk} ÔDoñŠgñ M}edhI}
‰Ms§{kS; X‹mk| |§ ·D - k³§— g³ —ª³ ‰M›{kS;
D. …mk F—Dï I›kï mk²D …lEq KUI{q ›‘S© ´Ï–ð;
|§ [DFoñ MXKV …²lmk ›µ©D} ²é²é§ ]²éMqpq} §‘é[©ö ‰M›{kS;
@. mksêHq K}†[¥q A²X| mkoñ …mk A²X| ›X‰mk |§ ©Xkï ÏFF§ ²Dï‡M .. …mk
K}µ qMBXrM sdhXÃê: ²Dï‡M ‰… |§ qMBXoñ —©öF ]„ï~M ‰êmkDE |§ —Dpgñ
..lYM §‰h‘é}; †oñ »dh{ð ©Xlgñ K}´]oñ ‰… {œM ‰Msï ›…M[Dê [lq …mkoñ }[é
..K{Dê ‰†qÈM ]D s§‹†F }[EKé ·}cñ §Œ_}È'N Kp} ‹NqDê ‘§ ‹·Ï†Dê ..
os§Noë ‰… .. Šmk kSŠh GïœMDê ‹MD[é 10-15-20 eX_ð †|Ak |mk .. §F†Œ_M; †oñ
[FÌ H©]oñ …‰pqmkê„ê Šmk ÏDê§ np} …‘éV®pq} ]D ›Œ_{ mk´ké'† .. }M†p‘é —
©öF §]†{ê; Lôª M] kÃöGê †oñ [FÌ …chªïKé ‹ÊFºM ´mké†'Šh †}oŒ_{ Šmk K..rM
´ké† ÔDoñŠgñ qMIXoñ AðmkŠ Šmk…rM ‹}©§ }cëHq o³©Foñ‹Ï·XDê ›‹h†Dê K}²ªï
MϸX;
12
²é©öDq …mk ‹ÏFpq

@. ‹ÏDï sò| ‰Moñ mk‹h†DrM oK]‰ïT ›og.. .. M—lDí [FÌ ]XHq mkM‹h}¥q
KUI{q mk|Ä ‹[XGê mks§M‹h…D÷M ... .. ... {²X KUI{q ‹qdhÄÃX ]D †q©Dï
›{kSq;
D. …mk ‹ÏDï ‘²\ |§ …Í‘é] …o–ª©öE} ‹}‹} ›´kX …ªE‘é .. .. E—Dg§} ]F¸}
mkg}{oë ‹Ï‘] oV [Vgñq …Ï ]„ï{ê ‹\ch; |§ …Í‘é] .. Šmk ‘Ä„ï ›´kX ²é©öDpq
‹Ãö|—;
mkXoë— ²k} sDÈM …mk L‹... ›X‰ké o³©Foñ ²k~M ‹MXKX;
@. …Xl—o |§ Nq ²k}
D. H© |§ ´gF - …}]o§oñ mk–KÃö M´\]
|§ HD.. K.. o³©Foñ
@. mkH©]rM {oñ ‰ê{pq Lôª ‰§KD‰hêÈ ©öŠhNM ... ‰§o.. .. ´Ï—} ]dh§}
K´SÏq} Mchë}Ämk}:
D. Šmk ÏDê§ nppq} …‘éV®pq} H©]oñ o³©Foñ MMĆ;
}mkSq |§ ²©öDï (mkoñ ›–k¢ ²é°D |§ ]F¸} H§Dï) ‰M mkIoñ ¹UqŠ MX…§;
..…³gñq l§r mk[Vgñq †qMSÃö ‹qf’M ›cSk X†§r;
I´pq| ‹MH¢a} ‹Ãö|—} ›mkF X†§r;
@. qX²éM M]·ïX †|´ÍIŠ [Vgñq }‰§LVKX }‰§ÊF¹ ›´kX ...;
D. X†§r} ¹X–}} ©öIU MÏÄM ›mkF K\X¥; K[F} ´ké†} .. }\mk ‹‹h¢©ö
§´mk‡; †}os§Œ{ê Šmk K}´]oñ A§D ]E[ò ›ÊF¢| †}p§ …D÷ ›mkF X†§r;
..}ÃïX K©lq} I}ÄÄq} Kq‰Eq} …mk ´mkU §‘é–F ›mkF X†§r;
.. |§ …©M ›olBD o³ªE§ KSÊq„ê
†}©²| ‹MXKX;
.. M†}oñ mkIpgñ SmkH Œ{ „ïFŠ MÃöEM sMÃö† |§ [Vgñq ÏFF§;
.. ‹Fo H§Fpq Šmk ‰k\ ‹MD\ …DÈ} ›mkF X†§r;
@. †oñ ›©Âz.. nppq mksêHq ‘§ ‘éGêªq Œ}Š ››}k¨ |§ ... mkM}lT
…©öE§{oë mks§S„í ›²·K} òLq} }‰}oë ›·Ï„ê mksêHq o³©Fo..ñ
D. …mk K}µ †s} ›olBE H§Fpq ›o‰[é o³©Foñ mkM}lYM .
G. mkVIchñ M‹h}¥q mkòM} mk©öŠhM} .. o\ „ï{ê }‰}oë ›Noë o³©Foñ
}M‘鳩ö;
13
mk©öIXsï ‹]pq ²ó³pq ²é©öDpq †qMXMX} †q... .. …Ãö{ð– …mk Hcë †omkÃöI
K[F [Vgñq †qIDê mks§Š †p cªK§oñ (... ..H ]D ›ÊÃKq) ŠF† I³gñq ›Œ_{q
ojÄÄUq aL´D ‹qf‘éM †oñ …‰hòl .. }š aL´D †sï'… IÃê¥q ›Œ_{ê …lEq
o³©Foñ …mk Lôª Šmk –Kq }E—Dï .. p—DïM ‘ªï‡M …mk H§Fpq} ‹ÏFpq}
s²F²Dê} sD’} KéŠh} …DÈM ›.. ..KUI{q ›cSk X†§r éc; †sï mkKUI{q
›cSk} ›Ã©c} X†§r mkK[Sq ..'Šh o{kS KUI{q ‰Msï „ïE MeVl ´} }ÃöB|
›oNX‰[ H\mk …§.. ... LDq †oñ ›k›I oMAV§ …KÄÃö†„ê Šmk –Kq }pIoñ ]D
›{kS {sï …Ãkïe. .MXª† |§ M@éVq MMVÃö —©öF ‹o²ég|Ãömk {rM ›©F¨M ´}
(K\X¥ q²mkYM ... .. —©öF }MAmk ›²kSr —Xªï †£; (KSª†p:- |§ Hcñ †sï
H\mk'sï {§Xg †}o ..} †oñ }[DKé} ‹qÊX©ö sªD‘r …‰hòl –[XoH© ‹Fo Šmk˜M
l—E ›KSÃrM [lq.. mkš—l Lôª ²ó| s§oS©ö„ê …LÄÃö†‡M'‘é} Šmk ÏXcñ –Kq
}pIoñ †£ ›{kS; –[So o³©Foñ H© ‘‰ïF mk›mkF |§ MX½ …²lmk 62 …lEq
Šmk H§Fpq} ‹ÏFpq} oKXÃê; †o} …mk ‰k\ ›{kV H§Fpq} ‹ÏFpq} …mksï
mks§... |§ ... ... np (…lEq {p †qMSÃö aL´D ›Œ_{ê) ‹´©ÊD} mko‘\‰hï ]MM—
o²mkS;
mk©öIX'sï †oñ }„ê] ²é°D ( |§ KUI{q) ŠF† ›–k¢ ²é°D Ê·ïT ..|»Ï
©ÂzKS; †oñ }„ê] ²é°D ÃS - M@éVq |§ ÓYÔ³}ª K|ÏI ‰Ìoë mk]Dpgñ..
…‘éV®gñ krM |oë ›Œ_{ê o³©Foñ ²§T ´@é©ö ]mk‰q ©ÂzKS; ÃS mkÏE§ ›ÊXJM
²]²]oñ.. o³©Foñ |§ M©öAF} ]M MÃöEM} mkŠF† —LM …M[ïFŠ cLð] †|Dk[

Šmk …‰hòl ›‘鲩öDê I}ÄÄq} {¹mkpq} KAs; ksï K[Sq'sï †oñ [FÌ ´@é©ö |§
…‘éV®gñ.. A§L~pgñ |§ okDÃöoñ ²é°D} - ²]³[ï ²é°D} ‹]V— ©ÂzKS; •êKY †oñ
mk|§ .. ›Œ_{ HS³q MqŠF mk‹h†Doë Šmk c©M sK]‰S o³ªE§ H§Dï …©öIXHU..
..©öEmk Šmk [éª} o–ªïKé KÃ; †oñ …©öHXHU KUI{q s‘qX H© Šmk H© mk|§ ..
‘é©ö©öX ›ÍIÍI ›{kS …mk H© †g} ©öL mk´@é©ö ‰\]} - o‰\]} Œ§{ê ..X£; Nq
›cSk ©M †}]\ {cñ•ê ]³ - ©Ké okDï•ê ÏFF£ ©‘é …kïDê }HlX ·.. odhVSk;
[–mkrM'‘é} E—F} pIq} (VDï-†}´Dï›) M}e]dh] ²kT; mk‘²} c§I lIU ..
´mkVgñ ÔDoñŠ oV†£ s§ÊF¹ mk‘²}} –Díq} A§L~q} o…\[ïT …mk H}oñ o[X–ó;
.. …‘éV®‘é¥} ©cñ HL (mk[DKé} ›MVI }„ê] ²é°D) …}ÄX K}‹–§
iXI}oñsDÈM ²é°D [§V L¢]qV –E mkH© [KT; ksï –§{q …]VX– ‰… †oñ
…‰hòl |.. ..gñq aL´D MMVÃö o‰hÏo; KUI{q ©öY K{K} ‰MÃöMSÃê ‘[ï| …mk
K}µ ..o …©öHXHXoñ ²é°D ]MM— ‰M ›²kSq oÊF·} o³B©} K}‰–§ †‘é}
mk‘..
14
.. ‰M †qKXÃö'Šh(qU‹ mmkz‡q) †}o‘[{q M] ]F¸} H§Dï k.. .. }´›§„ê
oL¸·ïXŠ s§X‰mk [L§ Œ§{ê mksï ›]—mk |§ ²é°Dpq …[EFÍ
K}‰–§

26

…‘éV®‘é¥} HL 7
‘²} ch/lIU
30

--- ²]³[ï ²é°D
--…©öHXHU ²é°D
--- "
"

.. |§ …‘éV®‘é¥}} ‘²|‘é¥}} –Díp‘é¥}} A§L~p‘é¥}} ²é°D –‘q.. _‘é–o
}‹hFo (7 oë 2) †oñ …‰hòl o–Ãö‘; …mkoñ |§ MX½ ‘Sdioñ ‰M†oS‹hk 30 mk–Smk
›oÄIÊ.. qI›r„ê …]Lq |§ ÏDê¥q} H© –§{q [lq} {kS; krM K..}rM
…‘éV®‘é¥} .. ‰… F‹— ‰Moñ …mk 30 ›{kS ÏDê¥q} H© –§{q …]Lq oKSÃöoñ
›Hs {kS; ‰M }LDoë ›oKXÃê ‹Fo K}‰–§ †oñ ›{kS …KVXÄ I³gñ s§MŠh{ê
KUI{q .. …†oñ¥ mk…‘éV®gñ ‘²|gñ ²é°D} †q©F¨M aL´Dpq ]D ›oKXÃê
mkLDq ©öF¢rM mkI³‘é} mk[‘éV‘é} K]KX Šmkp ›oKXÃq aL´D |§
…²F´DrM ]}.. …iSké; …mk H§Fpq {š ›‘Ãq aL´D …§}†K{E} „ï| ›mkF
mkXoë— o..M oE—D; ŠF…§ …‰hòl §²kSF| ›mkF ©öMÃï mk‘²} K}‰–§ mkcëTmk ..
..† {Ä ›Œ_{ê [lq} cSk; †oñ E—Dg§} pIog§} ]F¸} ÃS- K}‰–§'Šh †}o{kS
..©öU ´} |§ K}‰–§ ©³Ì §k›I {kS; KUI{q †sï ]D sÏSA mkSqŠ …‘éX©ö
mkMlF ..iÄ—oñ mkMÏXVB mkK‘éd—oñ: mkŠF† mksêI s§[mk…gñ s§©N‹V]¥gñ
o´lVq} †|o·iKq }K}‰–§ MÃödh¹} K[Dê ‹‘é©ö.. Ach{; ksï ´} †oñ odh‘éN
©‘é …§kD}; †.. ..o H§Fpq mks§ H© …©öE§{q †}oŒ_{ …D÷| KkDï }‰k\
oE„ï‰h} …mk K}µ ‹Fo .. …mk K}µ cªL§ ÃE„ï} ŠF…§ ÃE„ï} D§q} K–Fq}
…mk ‰ê|q} ¿}i} ›{kV ‰M ,,} ŠF‡q }„ê\q ‹ÏFpq mkKUI{q oÃgñ•} }\IF
(|mkoñ K©mkX H§Fpq) ‹KÄ q†š› oKHEDÊ; †s} ›olBE H§Fpq} ‹ÏFpq}
…mkoñ MX½ s§oŠhÊE mkMŠh{} ..} |§ ‹Fo …lEq ‹KXÄ np o²ªïËD} ¹VI
s§Œ{ KUI{q odh‘éN K}‰–§ .. ›mkXq– e}—oñ K[ïE ‹qX„í HKéao ›…lEp
aL´D Šmks} ›olBD H§Fpq} ... {oñ ›oÊÃK …KVXÄ }‹hqMXMX H\mk
…iSkq; KUI{q †oñ MMVÃö |§ ..o …lEq} HKéao KXLUq aL´D} |§oñ
mk…… ›‘Amk |§ …KVXÄ k¢} ‹\mk ..M †s} ‹Fo H§Fpq} ‹ÏFpq} M] ŠF†
[Vgñq ‰§V‰hl …ssq; ... ..mkp} (‰M E—Dg§ ©Xkï) ´} K–Foñ- M] -D§oñ †|‰hªê
{s} H§Fpq} ‹ÏFpq} mkM]l‹h …chªïL oKSÃöoñ K{K} MŠh~M cSkq; ‰M
›H[kr ©öL †oñ ..©ö[ {oñ |§ MX.. ²éª§ …mk Hchñ ‰¢mkÃGq o}·F·ïDê oSÊ;
‰êDê †oñ
15

..kr M] oÊÃK ‰… Œ{ „ïE |§ ¿f}… LôEpq ‹os‘qX ©ÂzKSq; ksï ..} †oñ
od‘éN ©‘é ]D s§kD }MmkX–q.. …›£ ]D›Ãö´M ‹…]T} ‹²X.. ..T; .. KVIoñ
„ï| ‹}‰h‘é} „ïD÷M s§oE—Dê ´} ‰ê{pq} @²Vgñ HEÏ{q. ... ... |§oñ M}e]dh] |§
Ìo‘éVU HEÏ{q ›D²nM o³©Foñ M†\X} M.. o©ÂzKS; {oñ M}e]dh] }MÃödh¹'‘é}
mkÏE§ |§ ¿f| K\X¥ –kï ‹ÏDï ùp} ..} L†[Xoñ} ‹ÏDï KXKV} fK;
…mk H© †g} Šmk HM\ }E—Dï ›Œ_{ê †[éVq {kT; |§ H.. <†[éVq ›ÊÃKé
o³©Foñ'‘é} mksêHq †¨M;
H© o³ªE§ mkMe¹d¹} mk]d§} ‰M›No;
.. }o³©Foñ ©cñ …}]q¨ †oñ mkKUI{q ›©ÂzKS |§ MiEF o´lVq |mk oV
o³ªE§ ... Šmk MIL§ HDïË mk³Bªï M©öAF} MÃöVÏ} [mk„êq ]„ï{} ›KÄ
o³©Foñ ... (.. }Lôª ]D ›‘Ä) †|kFŠ LBÃ} §}ÍI …D÷ |§ K} BÄ} ‹}mkD÷
mk›mkF .. ©ö}cëX| k–D² ÃXÏpq} ‘éX©q} ›‘S©};
.. LX‹] - Dí{ð} - L‡ - ›kAF …§}©F} …mk [FÏ|; …mk L†‰F …‰hòlpq oM@Y}
..q} …¢©öF£|} †¨M ''ÔDoñŠgñ qMBXoñ'' §qSÏ mkSq|} }I|} ›mkF ›.. ..pX›M
…oH\[l {²[;
koñ ›{kS (oõYX)|§ MÏXVB o´lVq mkÏE§ H©]oñ KĆoñ o³©Foñ MÃöEF;
..lrM ÃS - K}‰–§ „ï| ›mkDê og\†oñ mkmkF—} mkK]o} (]g …mk Lôª ›´kX)
o³.. ..kXŠ |§ MBœ cDLq †|o·iKé MÃöVÏ} M©öAF} MI½¿} K–Fpgñ
..JM ›Œ_{ê |§ ©AFoñ ²é°D oʹT;
.. ©öIU }K}‰–§ MÃödh¹ †[¥] mk]VI M‹h}¥q }‘Ä„ï A²X ‰©;mk©öIX'sï .. ..E
^§V L¢]qV} pIog§ ]F¸}} ‹¹d— ©ÂzKS; o‘F© †¨mk (KUI{q: …/²éš§)
„ï\¥] Ì|}\ (o/LôE |§ H§Dï: …/²éš§) Šmk ]F¸~M …‘éS©; ‘F©LðŠ„íF A§D
(..…/²éš§) Šmkoñ |§ i©M ›{kY K›{q (|§ ‰k\ —¨pq HEÌ) …‘éU¬M KVI
H§Dï ..È; }Ï[A¢ ‘F©²mkX„íF (…/²éš§) Šmk ›{kY HEÏ{q |mk oV o³ªE§
M‘éV©ö; .. KUI{q †oñ ›–k¢ —¨… }K}‰–§ MmkX–}} HEÏ{q MÃö–}} ]D ›{kS
.. –§{oë ]Fqpq} ¿XJpq} …mkX†[ï MϸX †oñ np mk´ké† s§oKSÃq aL´D
.. ‹MXKX} …mk Hcñ ‹kÃöI} ›o.. ‹]pq} ²é©öDpq} X†§rpq} …mk sDÈ ..{ê
oSÊ; †oñ ‹]pq ²ó³pq ²é©öDpq KUI{q mk´@é©ö} mkosggU K}²©ö} ²§V ..e—
olAðDê <…p mkKUI{q †qMVI aL´D ‰M q{Ãöµ Œ{; HEÏ{p ©öL .. ŠF‡q
o³©Foñ ‰Ã´—È MBd~M s§¹X¹X †£; mksï .o~M ‰… †oñ mks§..
16
..…—È} ‰ÃöFMÈ} ›o.. ''...'' ›Œ_{ |§oñ ]F¸} (...) ... ... ...q ²é©öDpq ‹]pq
›ÃHÊ o³©Foñ kmkH© Šmk H§Fpq †|‘éÃö†.. ..Dï ùp} kòq L†[Xoñ} †|‘[©öŠ
mkMÏXVB} mkM‘édh—} mksêHq o³©Foñ ... .. {oñ ‹[é] ‰\[ï ‰M›‰h‘é} ²kT;
}…mk{q †oñ Šmk †]V }E—Dï ›Œ_{ê M]...q ... ²ó³pq ‹]pq ‰§oSË ·‘é¨M
·g‘é¨M …mk F—Dï K}‰–§ mkIFÌ'Šh .. Ìo‘éVU |§ K}‰–§ }M¹dh— ‰M K\X¥
o·iKéDê;
..o} ‹Fo ²é°D LDq K}‰–§} [§V L¢]qV} –E M] ... {oñ mk†\¥] (Dïc K
I.H.H.„í.) i©öLð ‘Ä„ï MŠhªê ›cSn q†š› LDq ‹\mk }[é ›MD] H© ..·ï ‰§´kX
H§Fpq …mk sD‘é‡ §Ãö}H {sï ¹Gï^M MqI}ÍÃö oÊÃK; M.. |§sï MqÃö}ÍÃö
†sï cªL§ ‹Fo …lEq |§ KUI{q ([§V L¢]qV) …mks§mkDê ..{rM [–mkrM
›Œ_{ê o³©Foñ |§ ]F¸} np MAmk {rM }—‡M s§K]Dê .. …mk ]F¸} }..‘éV©ö
›o²kS LôE †£; ksï ‰… †oñ ²é°D HL} c§I lIU} ..† ]F¸} »k·; }M@éX
‰‰M qMBXoë} ÏF·oë} ‹MBSDê ›‹h†F K}²ªï ..lX oHpoFoñ LôE |§ ³}ppq
ÊÃïKé ©M[^; …‘éV°{q} A§L~q} –Díq} ..}} …mk mkSq †M{q} Šmk c©Ké
²ªïªê k…[; H§Fpq} ‹ÏFpq} …mk H© np .L¹ KUI{q K} MŠh~M
‹ÊFºM ]D ›‹h†F ‰M„ê '‘é} |§ K}‰–§ M}e]dh] .. oK‹Y ]D ›Œ_~M [Vgñq
ÍI }‹hmkF ‘[{ê; ›k›H H§Fpq †‘é} }‰k\ ..†Š;
…mk ²©öDï „íXqV }›d‘M mks§Š †oñ mkH§Dï M¿Šh{ê ²ªïÏŠ .. MÃöEM {ÏI}
H^q} mk›X³I mkš—l …©öHXHU ]²éMqpq mkÏE¹ MÃödh¹ ‘§ Ãökéi …D®ì „ïFŠ
‰M e{ê— MM\F FKé©ö ÔDoñŠgñ o´lVq |§o} ›{kV} sDg} ‘é©ölq} ´}lVq}
†£; †oñ KUI ]F¸} I.H.H.„í. …mk ‘é´–gñ ³sò¸poë Œ{ ÏDê§ ÃöGêÍoë} ..oë}

‰M„ê'‘é} }‘´–gñ ‘‰ïEoë} F„êŠ_oë} …m}ÄX K}‰–§ …}ÄX †oñ ›{kS M}e]dh]mksêI
{ÏI} ʉ_Vpq} sX²ïGê …D÷; mk‘²{ê †oñ‹mkD÷ ›©F} ‹mkD÷ ›‹_†D÷} ..† K‘éÃö†}
KsX´I} S‰_ïkéDê o·chñKéDê …D÷; …mk Lôª (‰M„ê'‘é} mk´ªM) .K}‰–§ {oñ …dhKé
}‹_²FÃö Œ{ koñ KUI ]F¸} †oKXKS K¹dh—oñ }‰_E‰F }‹_.. H}oñ —©öF …§{kS};
…mkoñ ´X¿q ‹Fo ›dD[é oÄSXoñ (‡Ôsïq]) ‘²} ‰M KVIoñ K·} {oñ
Hchñ KÏqGï" }MXŠmk mk‹Foñ„ê ››Smk [Lð—Š ‹Ãö|— §´l†; …mksï ..q |§oñ
›¹dh—} (K}‰–§) s¹e—} (KUI ]F¸}) ‘²} sSl... (siXmk...
17
..[M— [Lð—Š {oñ ²éª§ oKXLðXŠ …mk ¿ké¹ Hchñ }MmkÄI |§ H© [‘éVgñ ... ...{ê
{sŠ_‹_X;
‰Moñ …c©öM …kïF| ›‘[©ö|¨ |§ …²EFÄ ]²éMoñ †oñ mkKUI. ...¸} ›o‘[©
|§ ¿f| ]²éMqpq ©N‹V]¥gñ s§Œ{ Íaapgñ o´lVq} }K}ŠÇ§ ..F Œ§{ê Šmk
MlF …¢dhSÃ}; koñ Šmkoñ ›²KqÈ }E—ÆDï …mkoñ koñ ´sò'oñ ›o²mkS ‰ê|q ..—ƨ}
sX…¨ ©ö[ÓDï} mk©öIU K³S® ¢©ö}eÈ ‘§ §´SKéDê †‰êg †}o{kS ... ©öMÇï
²§YM ‰… 'ÍDêF' KcÃFp ]Ké §²mkTÈ; Šmk [{ - ]XÇq (©ö]ÓDï}) ›‘à ..MÈ}
›{kS} sD’} o´lVq ´} …§sSmkDê};
†oñ ÏÃêM ¢L|§ ‹ÍF ›Œ{ |§ K©mk I}ÄÃö s§mkDê …‘éS®gñ A§L~pgñ ‘é©ömk
KUI ]F¸} {oñ e{ê—Æ} ²]³]} M}i]dh] (|§ óL§ ‹}Ì) |§ o... M}i]dh]
„ïDê mks§ H© KSª †p Œ{~; {oñ ‘é©ömké ‰M mkLX‹]{q D{ð{ð]q Òxo..ñ ..I fÃïT
¨ {oñ K}‰Ç§ 'IDêÏ Ã³L§ ‹}Ì okEÃï ›kD÷?' ... ...†oñ ]M M¹d—Æ MF³mk ›An
KmkXAð .. s¢D÷ {oñ FKé©ö ›Œ{ o´lX ... …©öHXHU KVI ]F¸} mkMŠh{ê oSªï†|
gE '…©öHXHU K]Ï|‘é¥} okEÃï' okD÷ †‘é} …¢²XK|}'£!
mkM‹h}¥q †oñ M}e]d] ‰M o‘...ñ |§oñ ›{kS M}e]d] 'IDêÏ Ã³L§ ‹}Ì
okDÃöoñ' olAðD÷M } 19 …gXI …mk kòq L†[Xoñ Lôª mks[ee ..pq oHkï^M ›X‰ké
mkÅq †œM ›]—Æké †¨M;
1. ¨‘éA}] ]mkAoë
2. KmkVBoë ‘Fªê
3. Ké[ò o]ÍLðŠ„íF
4. o³ªDïq ©Amk
5. '' ''
…kVa
6. '' '' ‘Xcë
7. o³ªE§ @mko]E[ò 8. …Ï‘Xcñ o‹Dê
9. LðŠ„íF
10. X—Æ^M
11. pSc §I©µ
12. ¬‹oX A§D MIÃê} (MILM M‹h}¥q mk›mkF ? …mk kòq L—Æ[XoñK§oë ›mkF
‘S §]L—Æ …D÷)
18 ... …mk E—Dï ]NM osXsïT sD÷ }ÃêAq [‘éV‘é¥} ... H}oñ k©D÷M M@éVq
[‘éV‘é¥} mkMŠ_~M {oñ }K}kT ... ›mkF ... KUI ‰M K‘ª©Xoñ |§ ]F¸{ê
›ÊXJM mkMŠ_{ê †£; krM …©öHXHXoñ ... ]F¸} {oñ M}e]dh] ›Œ_{{ê ... ›olBDê
†[éVq o³©Foñ ‰M clÃï ÃS ... ]D ›fÃYM Šmk„ê ‘²} ÏqGï §KÃö† „ïF|
qÃökïq ¢mkF|}; †}oŒ_{ .. ²]²]oñ [‘éV‘é¥}} Hch„pq} A²V‘é¥}} }B§‘rM
¹VI s§Œ{ mkchÃökq ... }Hªïa ©N‹V]¥gñ ´}lX ‹³©Dê (…ÑñF) }²mkX;
„êÓ\E 15/5/75
1. …L{ð„íF o]ÍLðŠ„íF
2. o©öY] ²/›²ï…kïAôX
3. N²] …Ï‘Xcñ;