You are on page 1of 8

Nr 35/2014 listopad 2014 - ISSN 1508-1877 - www.nowaczeladz.

pl

30 LISTOPADA WYBIERZ
MARKA MROZOWSKIEGO
CZELADZIANINA I FACHOWCA
Szanowni Mieszkacy Czeladzi,

Serdecznie dzikujemy za gosy, jakie Pastwo oddalicie na nasze ugrupowanie i na naszych kandydatw. Dziki nim bdziemy mogli godnie Was
reprezentowa, realizowa nasz program i zapewni tym samym prawidowy rozwj naszego miasta. Radni Platformy Obywatelskiej RP stanowi
wikszo w nowej Radzie Miejskiej. Jestemy przekonani, e wraz z przedstawicielami innych ugrupowa bdziemy wsplnie i zgodnie budowa zrby naszej przyszoci. Po czterech latach nieustannej walki z wadz wykonawcz, radni maj dzi szans na zupenie inny komfort pracy. Epoka Teresy Kosmali definitywnie przesza do historii. Nie bdzie to okres dobrze wspominany przez mieszkacw Czeladzi. Mamy jednak nadziej, e wszystko
co ze odejdzie wraz z ni. Dlatego teraz potrzeba nam dobrego, a nie nowego burmistrza, na nowego mieszkacy postawili w 2010 roku.
Naszym kandydatem na Burmistrza Miasta jest Marek Mrozowski - czeladzianin, dowiadczony fachowiec, czowiek sukcesu, przywdca potraficy wciela w ycie sw wizj w sposb demokratyczny przy szerokiej partycypacji spoecznej. To rzadkie cechy wrd samorzdowcw i politykw
rnych szczebli. Nie sposb porwnywa dokona burmistrza Mrozowskiego z osigniciami jego konkurenta. To zupenie inne wiaty ycia publicznego. Nasz kandydat mocno zwizany jest z samorzdem i miastem, w ktrym dziaa. To nie polityk, a praktyk. Dziki wieloletniej dziaalnoci
odcisn swj lad w niemal kadym zaktku Czeladzi. Co wane, zachowa wieo spojrzenia, jasno okrelony plan dziaa i energi niezbdn do
realizacji. Marek Mrozowski, to czowiek czynu, najwaciwszy na czasy, w ktrych przyszo nam y.
Radni Platformy Obywatelskiej RP
arek Mrozowski, inynier, ekonomista, dowiadczony samorzdowiec, dwukrotny burmistrz Czeladzi. W latach 2002-2010 skutecznie realizowa Strateodobnie jak cztery lata temu, tak i w tym roku nie
gi Rozwoju Czeladzi. Owocem jego pracy s midzy
bdzie publicznej debaty przed drug tur wyboinnymi: Gospodarcza Brama lska, zmodernizowane rw samorzdowych. Sztab Platformy Obywatelskiej
placwki owiatowe, rewitalizacja Starego Miasta i zaproponowa Penomocnikowi Komitetu Wyborczedawnej kopalni Saturn oraz uporzdkowanie gospo- go Czeladzkiej inicjatywy Samorzdowej programodarki wodno-ciekowej.
w dyskusj na temat problemw naszego miasta. Do
W II turze wyborw na burmistrza Czeladzi chwili zamknicia niniejszego numeru nie dostalimy
popieram kandydata Platformy Obywatelskiej jakiejkolwiek odpowiedzi na nasz propozycj. Trudno
nam powiedzie, co jest powodem unikania merytoMarka Mrozowskiego.
rycznej konfrontacji. Tak czy inaczej, debaty nie bdzie.
Arkadiusz Chciski,
No c, moemy tylko wyrazi al z tego powodu.

D E B AT Y N I E B D Z I E

kandydat na Prezydenta Sosnowca

MAREK MROZOWSKI W SAMORZDZIE

arek Mrozowski nie po raz pierwszy bierze


M
udzia w wyborach. Mona powiedzie, e
jest weteranem. Jego debiutem byy wybory

w 1984r. Zosta wtedy bezpartyjnym radnym


Miejskiej Rady Narodowej. Tamte wybory
trudno zaliczy do demokratycznych. Partia
uznaa, e trzeba do namiastki samorzdu
wprowadzi
trzech
umiarkowanych
oportunistw i na jednego z nich wytypowaa
Marka Mrozowskiego. By to okres leczenia
ran po Stanie Wojennym. Umizgujc si do
umiarkowanych wadze prboway zagodzi
swoje oblicze. W tym przypadku eksperyment
si nie uda i w 1988r. kariera samorzdowa
zostaa przerwana.
Dopiero w 1993 roku Marek Mrozowski ponownie zainteresowa si polityk. Wczesn
wiosn zaoy Koo Unii Pracy, wwczas centro-lewicowej formacji politycznej. Wszed
do wadz wojewdzkich i krajowych tej partii. Gdy w czerwcu Sejm zosta rozwizany

i ogoszono wybory parlamentarne, postanowi wzi w nich udzia. Wystartowa z trzeciego miejsca na licie i uzyska blisko trzytysiczne poparcie. Posem nie zosta, ale z dnia
na dzie sta si znaczc postaci w lokalnym
yciu politycznym. Zdecydowa o tym jego
wynik w Czeladzi. Zdobywajc bowiem 805
gosw mia ich wicej ni pozostaa pitka
kandydatw-czeladzian startujcych z innych
ugrupowa. Stao si wiadomym, e jest to
powany kapita na nadchodzce wybory samorzdowe.
W 1994r., w oparciu o Uni Pracy, zbudowa
blok wyborczy Czelad94, ktry wzi udzia
w czerwcowych wyborach. Zakoczyy si
one sukcesem. Co prawda prawdziwym zwycizc okaza si Sojusz Lewicy Demokratycznej (29,3% - 15
mandatw), ale
Czelad94 wypada do dobrze. Osigna
poparcie 14,8%
i
wprowadzia
do Rady piciu
radnych (w tym
Mrozowskiego).
Byy to wybory
jednomandatowe, ale Zarzd
Miasta wybierany by
przez rad-

ba, w skali okrgu byo to 28.627 gosw.


Kolejne wybory samorzdowe (2002 r.) odbyway si w nowej formule. Obok list kandydatw na radnych, po raz pierwszy, burmistrza
wybierano bezporednio. Do drugiej tury
awansowao dwch kandydatw: Stanisaw
Gogowski z SLD (3.561) i Marek Mrozowski
(2.304), reprezentujcy lokalny blok Forum
Nowa Czelad. Dwa tygodnie pniej kolejno kandydatw ulega zmianie. Pierwszym
bezporednio wybranym burmistrzem zosta
Marek Mrozowski (3.449). Niestety, w Radzie
Miejskiej sytuacja uksztatowaa si odwrotnie. Zwycizc okaza si Sojusz (32,6% - 10
mandatw), a Forum Nowa Czelad otrzymao
19,9%, co przeoyo si na 6 mandatw. Miao
to znaczcy wpyw na przebieg caej kadencji.
W 2006r. burmistrz Marek Mrozowski
wystpowa jako faworyt w barwach
Platformy Obywatelskiej. Pierwsz tur wygra
zdecydowanie (4.581) i wydawao si, e Janusz
Gtkiewicz (2.527), kontrkandydat z SLD, nie
bdzie mia wikszych szans w dogrywce.
ycie pokazao jednak, e cho naleaa ona do
Mrozowskiego (3.758), to konkurent zosta w
polu z niewielk strat (3.591). Ukad w Radzie
Miejskiej nie by rwnie tak korzystny, jak si
wczeniej spodziewano. Wygraa, co prawda,
Platforma (37,3% - 9 mandatw), to jednak
caa opozycja skupia si przeciw niej. Sytuacja
nych. W wyniku zawartego porozumienia z zmienia si dopiero p roku pniej, gdy to
SLD Marek Mrozowski zosta Zastpc Burmi- PO wystpia w roli lidera. Rozpocz si bardzo
strza. Funkcj t peni do 1998r.
Wybory roku 1998 organizowane byy wedug formuy proporcjonalnej, czyli gosowanie odbywao si na listy wyborcze w czterech
okrgach wyborczych. Utworzony przez Uni
Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe blok wyborczy Przymierze Spoeczne zaistnia rwnie w Czeladzi. Z wynikiem 21,6% Przymierze
wprowadzio do Rady Miejskiej szeciu radnych. Zwyciski SLD otrzyma poparcie 42,8%
wyborcw i uzyska w Radzie Miejskiej 14 foteli. Sojusz, ju samodzielnie, powoa Zarzd
Miasta. Marek Mrozowski zosta radnym opozycji (234 gosy).
W 2001r. Polskie Stronnictwo Ludowe zaprosio
Marka Mrozowskiego do reprezentacji tej partii w
wyborach do Senatu RP. W Czeladzi PSL w wybo- intensywny okres rozwoju miasta.
Rok 2010 mia by jedynie formalnoci.
Sondae i dokonania Marka Mrozowskiego
mwiy same za siebie. Notowania te
potwierdziy
wybory
Rady
Miejskiej.
Platforma Obywatelska uzyskaa 35,6%
gosw, co przeoyo si na 11 mandatw.
Wraz z koalicjantem z Forum Czeladzian
utworzya trwa wikszo (13), ktra
przetrwaa ca kadencj. Pierwsza tura
wyborw burmistrzowskich zakoczya si
sukcesem
dotychczasowego
burmistrza
(3.192). Kontrkandydatka Teresa Kosmala
uzyskaa jednak a 3.101 gosw, co byo
rach do Sejmu nie uzyska spektakularnego suk- sporym zaskoczeniem. Na saby wynik
cesu (2,8% - 378 gosw). Wynik Mrozowskiego burmistrza wpyw miaa wyjtkowo brudna
okaza si znacznie lepszy (9,4% - 2.185 gosw), kampania skierowana przeciwko niemu.
Braa w niej udzia
Teresa Kosmala i to
zapewne sprawio,
e
ostatecznie
wybory
wygraa
(4.380).
Marek
Mrozowski uzyska
rwnie
dobry
wynik (4.067), ale
niewystarczajcy.
Dzi wiele osb
auje
swojego
wyboru
sprzed
czterech lat, ale c
z decyzj trudno
jest naprawi.

Szanowni Pastwo, mieszkacy Czeladzi,

Jestemy ju po pierwszej turze wyborw samorzdowych. Dziki Pastwa uczestnictwu wybrana zostaa nowa Rada Miejska oraz dwaj kandydaci, ktrzy ubiega si bd o funkcj burmistrza
Czeladzi. Jednym z nich jestem ja. Chciabym za to szczeglne wyrnienie podzikowa i zachci
do oddania na mnie swego gosu rwnie 30 listopada, gdy odbdzie si druga tura wyborw.
Wybory samorzdowe s niezwykle wane dla wszystkich mieszkacw, a take dla przyszoci miasta. yjemy w czasach przeomu, dynamicznych przemian w caej Polsce. To dla nas,
mieszkacw Czeladzi, ogromna szansa. Wsplnym i zgodnym dziaaniem jestemy w stanie
stworzy przyjazne i nowoczesne miejsce, w ktrym bdzie si dobrze yo. Aby to osign
potrzebujemy sprawnie dziaajcej Rady Miejskiej i burmistrza posiadajcego, jasn wizj przemian, kompetencj oraz determinacj do osigania celw. Myl, e jestem tak osob. Posiadam ugruntowany pogld na kierunki rozwoju Czeladzi, przygotowanie zawodowe oraz si i
motywacj do przeprowadzania zmian. Burmistrz powinien planowa, wskazywa drog ku
przyszoci i sprawnie zarzdza biec dziaalnoci, za Rada - krytycznie, ale i twrczo, ocenia oraz korygowa jego prac. Oba organy samorzdowe s rwnie wane i powinny ze sob
cile wsppracowa dla dobra mieszkacw. Mijajce czterolecie nie stanowio dobrego przykadu w tym zakresie. Najwysza pora
to zmieni i przywrci ad organizacyjny.
Czelad dysponuje ogromnym kapitaem. To miasto bogatej historii, wielkich moliwoci gospodarczych, a przede wszystkim pracowitych i ambitnych mieszkacw. Ten potencja staraem si wykorzystywa bdc burmistrzem przez dwie kadencje. Nasze atuty
s nasz si, stwarzajc szans na lepsz przyszo. Jeli dobrze wykorzystamy najblisze lata, stworzymy now perspektyw
rozwoju materialnego i spoecznego. O tym, czy tak bdzie, zdecydujemy 30 listopada.

Szanowni Pastwo,

Do wyborw pozostao kilka dni. W toku kampanii staraem si, wraz z moimi wsppracownikami, przedstawi Pastwu program
rozwoju Czeladzi na najbliszych kilka, kilkanacie lat. W duej mierze nawizuje on do programu, ktry zainicjowaem jeszcze na
pocztku mojej dziaalnoci samorzdowej. Realizowaem go z powodzeniem, cho nie wszystko byo mi dane doprowadzi do
szczliwego finau. Dzisiaj chciabym dla dobra nas wszystkich, jako zwyky obywatel, penicy czasowo funkcj burmistrza, przy
waszym udziale, zmieni to niezwyke miasto tak, aby kady czu si w nim wspgospodarzem oraz wspbudowniczym naszego
wsplnego i pomylnego jutra.
Z wyrazami szacunku,

Marek Mrozowski

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELAD 2025+

odstaw programow czeladzkiej PlatforP


my Obywatelskiej i stowarzyszonych organizacji jest Strategia Rozwoju Miasta 2025+.

To propozycja na najblisze kilkanacie lat.


Bdzie ona kontynuacj kierunku, ktry realizowalimy w latach 2002-10. Wszystko po
to, by Czelad bya miastem sprawnie i konsekwentnie zarzdzanym, bezpiecznym, czystym, przyjaznym dla mieszkacw i przedsibiorcw, stwarzajcym dogodne warunki

dla osiedlania si i rozwoju gospodarczego,


zapewniajcym wysoki standard usug w zakresie: edukacji, opieki zdrowotnej i spoecznej, stwarzajcym warunki dla rozwoju zarwno modego pokolenia jak i aktywizacji osb
starszych, cile wsppracujce z gminami
ssiadujcymi, utrzymujce partnerskie kontakty z samorzdami pastw Europy, ktrego
spoeczestwo aktywnie uczestniczy w podejmowaniu wszystkich istotnych dla siebie de-

cyzji.
Pragniemy, aby Czelad bya miastem harmonijnie zagospodarowanym, opartym o regionalny ukad komunikacyjny i atwo dostpnym, z wyranie uksztatowanym centrum,
wydzielonymi strefami usugowo-przemysowymi i mieszkaniowymi, sprawn infrastruktur komunaln, wpisanym w korytarz
ekologiczny Brynicy i jej dopyww, z funkcjonalnymi strefami rekreacyjno-sportowymi.

S T R AT E G I A R O Z W O J U M I A S TA 2 0 2 5 +
GOSPODARCZA BRAMA LSKA

NOWE MIASTO

Gospodarcze serce miasta

Zawsze na miar czasw

PARKUJ I JED

OWIATA I KULTUR A

S TARE MIASTO

ZIELONE PUC A MIASTA

SATURN

PRZ YJA ZNE MIASTO

STARE PIASKI

ADNE MIASTO

Std bliej do Katowic


Tradycyjna wizytwka miasta
Kopalnia nauki i kultury

Stara dzielnica w nowym standardzie

Klucz do przyszoci
Bliej natury

Kady jest wany

Harmonia przestrzeni

WYBORY 2014

zupenie nieodporna na zakusy zadymiarzy.


Wrmy jednak do Czeladzi. Najwaniejsze
wybory burmistrza nie zostay rozstrzygnite.
Uprawnionych do gosowania byo 27.081 osb.
kto by pomyla, e wybory samorzdowe zako- ludzie, ktrzy dla doranego interesu politycznego W wyborach wzio udzia 12.713, czyli 46,94%
cz si w atmosferze skandalu. Pastwowa Komisja gotowi s rozmontowa pastwo. Jeszcze wiksz uprawnionych. To nieco wicej ni cztery lata
Wyborcza nie poradzia sobie z liczeniem gosw, a szkod jest jednak udzielone wsparcie, wydawao- temu (43,63%). 255 kart okazao si niewanych.
skrajne siy polityczne postanowiy to natychmiast by si, powanych ugrupowa. No c, to pokazuje Poszczeglni kandydaci otrzymali nastpujc
wykorzysta. To wielka szkoda, e w Polsce s tacy jedynie, e nasza demokracja jest bardzo wraliwa i liczb gosw:

1.Marek Mrozowski (PO)


2.Zbigniew Szaleniec (CIS)
3.Stanisaw Pisarek (NCSP)
4.Krzysztof Malczewski (SLD)
5.Teresa Kosmala (Czeladzianie)
6.Mateusz Drodowski (PiS)
7.Jakub Szurdyga (KWW JS)
8.Ireneusz Gawroski
(Czeladzka Lewica)
9.Mariusz Kozowski (KRZ)

2.973
2.450
2.021
1.850
1.001
816
691
340
268

uy rozrzut gosw spowodowany by liczb kandydatw.


D
W tym roku byo ich a dziewiciu, co na Czelad wydaje
si troch za duo. Tak czy inaczej, przed nami druga tura, w
ktrej udzia wezm: Marek Mrozowski i jego dawny zastpca
Zbigniew Szaleniec.
W wyborach do Rady Miejskiej wzio udzia 268 kandydatw, czyli dokadnie omiu na jeden mandat. Wielki sukces
odniosa Platforma Obywatelska RP wprowadzajc do Rady
a 11 radnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna
Czelad i Czeladzka inicjatywa Samorzdowa obsadzia po
trzy mandaty, a Czeladzka Lewica - jeden. Powyborcz struktur Czeladzi prezentuje zaczona mapa.

Radnymi zostali wybrani:

ybory s niewtpliwym sukcesem Platformy Obywatelskiej RP. Okazao si przy tym, e


W
brudna kampania prowadzona przez obz burmistrzowski nie przyniosa efektu. PO
wprowadzia 11 radnych (23,8%), a burmistrzowscy Czeladzianie ani jednego. To prawdziwa i zasuona klska Teresy Kosmali. Jeli w drugiej turze wyborw wyborcy postawi na
Marka Mrozowskiego, bdzie on mg liczy na stabiln wikszo w Radzie Miejskiej, a tym
samym nasze miasto bdzie mogo rozwija si bez niepotrzebnych wstrzsw. Jak jednak
bdzie? Zobaczymy w poniedziaek rano.
Znacznie mniejsze poparcie uzyskaa Czeladzka inicjatywa Samorzdowa 15,2%), Sojusz
Lewicy Demokratycznej (14,4%) i Nowoczesna Czelad Stanisawa Pisarka (13,8%). Ugrupowania te wprowadziy do Rady Miejskiej po trzech przedstawicieli. Tylko jeden radny bdzie
reprezentowa Czeladzk Lewic (4,8%). a 28,0% gosw, oddanych na inne ugrupowania,
czyli tylu wyborcw, nie bdzie miao w Radzie Miejskiej jakiegokolwiek reprezentanta. To
efekt nowych regu wyborczych.

1.Marian Kita
2.Wojciech Makowski
3.Kamil Kowalik
4.Ewa Fronczek
5.Marek Jarno
6.Andrzej Mentel
7.Marek Koco
8.Janina Wciso
9.Katarzyna Pilc
10.Marcin Gadecki
11.Patryk Trybulec
12.Irena Owczarz
13.Zoa Bazaska
14.Waldemar ak
15.Stanisaw Pisarek
16.Patrycja Juszczyk
17.Ireneusz Gawroski
18.Wodzimierz Jaros
19.Jolanta Moko
20.Monika Pawlik
21.Dominik Penar

zelad miaa rwnie swoC


j reprezentantk na listach Platformy Obywatel-

skiej w wyborach do Sejmiku


Wojewdztwa lskiego. Bya
ni Klaudia Wyprza. Uzyskaa
bardzo dobry, jak na debiut
wynik, zdobywajc cznie
1218 gosw.
19-letnia czeladzianka obecnie studiuje Filologi Sowiask na Uniwersytecie lskim.
Od wielu lat interesuje si muzyk. Od gimnazjum naleaa do
zespou Pod Kluczem z ktrym
zdobya wiele wyrnie. M.in.
iii miejsce na Midzynarodowym Festiwalu Kold i Pastoraek w Bdzinie. Obecnie tworzy
wasn muzyk i jest czonkiem
zespou folklorystycznego.
Kolejny start w wyborach napewno wypadnie jeszcze lepiej.

PO
PO
PO
PO
PO
CIS
NC
PO
SLD
PO
CIS
SLD
PO
PO
NC
NC
CL
SLD
PO
PO
CIS

179 gosw
140 gosw
186 gosw
194 gosy
95 gosw
214 gosw
132 gosy
223 gosy
148 gosw
188 gosw
98 gosw
198 gosw
151 gosw
141 gosw
126 gosw
190 gosw
142 gosy
129 gosw
144 gosy
248 gosw
247 gosw

RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018 Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ


Okrg nr 1

Marian Kita

Wojciech Makowski
Okrg nr 5

Marek Jarno

Okrg nr 14

Waldemar ak

Kamil Kowalik

Okrg nr 8

Janina Wciso

Okrg nr 4

Okrg nr 3

Okrg nr 2

Ewa Fronczek
Okrg nr 13

Okrg nr 10

Marcin Gadecki
Okrg nr 19

Jolanta Moko

Zoa Bazaska
Okrg nr 20

Monika Pawlik

KAMPANIA PRZED
I I T U R T RWA

wyborach do Rady Powiatu Bdziskiego w czeladzkim okrgu wyborczym oddano


W
10.483 gosy. Oznacza to, e a 2.230 gosw byo niewanych! To zatrwaajce. Tak wielka
liczba z pewnoci wypaczya kocowy wynik elekcji. Poniewa bdy wyborcze dotyczyy caej

Polski, miejmy nadziej, e waciwe organy ca spraw wyjani. Kocowe wnioski za, uchroni nas w przyszoci od tego typu wpadek.
W tym roku najwicej zaufania wyborcy mieli do kandydatw Platformy Obywatelskiej RP,
ktrzy uzyskali poparcie w wysokoci 25,9%. Przeoyo si to na dwa mandaty, ktre uzyskali
Marek Mrozowski i anna Hetmaczyk. Na drugim miejscu uplasowao si Prawo i Sprawiedliwo z wynikiem 20,5%., co rwnie dao dwa mandaty (Mateusz Drodowski i Hanna Szotowska). Kolejne dwa ugrupowania, inicjatywa Samorzdowa (20,4%) oraz SLD (18,0%) bd
reprezentowane odpowiednio przez: Zbigniewa Szalenica i Krzysztofa Malczewskiego. Pozostae ugrupowania nie bd miay swych przedstawicieli w Radzie Powiatu.

raz z radnymi nowej kadencji oraz wspierajcymi nas


W
wolontariuszami wyszlimy do mieszkacw miasta.
Spotkaem si z licznymi gosami wsparcie za co serdecznie Pastwu dzikuj. Wysuchaem take krytycznych gosw, rwnie dla mnie cennych. W najbliszych dniach nadal
bd si spotyka z mieszkacami Czeladzi w rnych
rejonach miasta.
Marek Mrozowski

TRUDNE PYTANIA CZYLI ROZMOWA Z

MARKIEM MROZOWSKIM

- Panie Burmistrzu, jest Pan powszechnie uwaany za samorzdowego fachowca i ojca polityki rozwoju miasta przeomu stuleci. Pomimo
tego nie wygra Pan w pierwszym podejciu i
konieczna jest dogrywka. Jak Pan to ocenia?
- Nie do, e nie wygraem, to przecie przegraem cztery lata temu. Niestety, tak to ju bywa, e
aktywna dziaalno prorozwojowa nie wszystkim si podoba. Bywa te tak, e jedni wyborcy
obawiaj si zmian, a inni odczuwaj niedosyt.
To zrozumiae. Na obecny wynik wpyw miaa
te liczba kandydatw - dziewiciu. W gszczu
postaci i programw atwo si pogubi. Myl
jednak, e po czterech latach rzdw populistw
wyborcy maj ju skal porwnawcz. Jeli postawi na mojego konkurenta, bdzie to wybr,
ktry naley uszanowa. Jeli postawi na mnie,
to bd dy do szybkiego wdroenia szerokiego programu inwestycyjnego, czyli do tego, co
preferowaem wczeniej.
- Mieszkacy czsto pytaj, co stao si z mitycznymi pienidzmi ze sprzeday terenu pod M1
oraz z zaciganych kredytw?
- To bardzo proste, pienidze zostay przeznaczone na inwestycje. Jeeli patrzymy na: Dom
Seniora, odnowione szkoy i przedszkola, nowe
nawierzchnie drg, Stare Miasto, uporzdkowane centrum Piaskw, Gospodarcz Bram lska,
ocieplone budynki, Elektrowni, boiska sportowe, wyprostowan ul. Szpitaln i inne, to pamitajmy, e nikt nam tego nie podarowa. Zrobilimy to sami za wasne bd poyczone pienidze.
Dzi nikt nie pamita sytuacji sprzed dwudziestu
lat, kiedy to Piaski pozbawione byy wody przez

pi tygodni. albo, jak po kilkudniowych ulewach znikna rozpuszczona deszczem kanalizacja w rejonie ul. Sobieskiego. Cae Nowe Miasto byo jej pozbawione. Dziki inwestycjom na
wikszoci obszaru miasta mamy dzisiaj sprawny
system wodno-kanalizacyjny i podobne sytuacje
nam nie gro. To by duy wysiek finansowy wynikajcy z koniecznoci. Dzisiaj dobrze mwi si
jak by powinno, ale jednoczenie pomija milczeniem punkt wyjcia.
- Proponuje Pan now Strategi rozwoju miasta,
ale mwi te, e jest to kontynuacja tej z 2004r. Co
zatem jest w nich wsplnego, a co je odrnia?
- Obie strategie maj identyczne zaoenia teoretyczne. Strategia 2004 zostaa w znacznej czci
zrealizowana. Oznacza to, e dzisiaj moemy ka
akcenty na nowe obszary. W tej starej okrelono
cztery jasno ukierunkowane programy, a sze
byo do oglnych. Teraz proporcje si zmieniy.
a osiem programw ma swoje odniesienie do
poszczeglnych rejonw miasta, a jedynie dwa
maj charakter oglny. Jest to wynikiem pozytywnych efektw dziaa z lat 2002-10.
- Niektre programy byy realizowane zanim
pojawia si Strategia, np. Gospodarcza Brama
lska. Czy oznacza to, e Strategia jest zlepkiem rnych pomysw, ktre nie posiadaj
wsplnego mianownika?
- Dokadnie odwrotnie. Strategia bazuje na naszych mocnych stronach. Pierwsze projekty faktycznie pojawiy si do intuicyjnie, ale szerokie
konsultacje spoeczne i fachowa analiza przeprowadzona przez pracownikw akademii Ekonomicznej w Katowicach potwierdziy ich trafno.

2006

2010

Zatem nie mona tu mwi o jakiej przypadkowoci. Programy i projekty s tak skonstruowane,
aby osiga jak najwicej efektw przy minimalizowaniu kosztw. Chodzi o to, by wykorzystujc
nasze atuty i zdajc sobie spraw z naszych saboci sprawnie dotrze do okrelonej wizji.
- Podczas kampanii wyborczej syszao si wiele
o koniecznoci prywatyzacji spek miejskich, o
szybkim pozbywaniu si majtku miejskiego, o
uspoecznieniu placwek owiatowych - generalnie o odejciu od preferowanego przez Pana
modelu zarzdzania miastem.
- No c, skrajnie liberalny model zarzdzania
ma swoich zwolennikw i w teorii prezentuje si
znakomicie. Problem w tym, e funkcjonuje on
wietnie jedynie w ksikach i gdzie hen daleko
za siedmioma grami i siedmioma morzami. W
pierwszej kadencji samorzdu panoway podobne pogldy i czciowo wcielono je w ycie. Po
kilku latach okazao si, e odbyo si to ze szkod dla miasta. Efekty byy zupenie inne ni te
ksikowe. Z tego powodu konieczne byo utworzenie Zakadu inynierii Komunalnej, a pniej
Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego i Miejskiego Zarzdu Gospodarki Komunalnej. Dzi nie ma problemu ze sprzeda, ot
choby naszych wodocigw. Sdz, e z dziecinn atwoci pozyskalibymy za nie kwot okoo
60 mln z. Z dnia na dzie zniknyby wszelkie
problemy finansowe miasta. istny cud. Tylko pamitajmy, e kapita prywatny nie inwestuje dla
przyjemnoci, ale dla zysku. Ten zysk natychmiast
wkalkulowany zostaby w cen wody i ciekw.
Czy piewcy liberalnego kapitalizmu zastanawiaj
si nad tym? Mam, co do tego, spore obawy.
- A jakie zadania powinny mie priorytet w najbliszych latach?
- Zada jest wiele i bez przesady mona powiedzie, e naley realizowa je wszystkie. Oczywicie, gdyby nie pienidze. Priorytetem bdzie
ostateczne uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej. Dotyczy to przede wszystkim Starych
Piaskw oraz Dolnej Wgrody z Osiedlem Borowa. To ogromne zadanie, ale musimy je zrealizowa w cigu trzech lat. Za budow sieci pjdzie
modernizacja ukadu drogowego. Bd dy do
zaatwienia sprawy targowiska miejskiego i uporzdkowania placu przy ul. auby. Kontynuowa
bd rewitalizacj Starego Miasta i terenu po kopalni Saturn, a take dy do zagospodarowania
Gospodarczej Bramy lska. Wraz z radnymi, zajmiemy si take sprawami, o ktrych dyskutowalimy w trakcie kampanii.
- A nowa droga do Katowic?

2014

W trakcie kampanii 2006 Marka Mrozowskiego wspar Bronisaw Komorowski, w 2010 - Bogdan Borusewicz,a w 2014 - Jerzy Buzek.

- Nie wiem, czy uda si rozpocz jej budow


w nadchodzcych czterech latach. Stosunkowo
szybko powinnimy doczy do porozumienia
Katowic i Siemianowic oraz zleci projekt i wykona wszelkie prace przygotowawcze z zakresu
gospodarki nieruchomociami. Sama realizacja,
na odcinku od ul. Staszica do Siemianowic, najprawdopodobniej bdzie moliwa po roku 2018.
Chciabym, aby najpierw gotowa bya obwodnica Osiedla Pisudskiego.
- Wiele mwi si o wygldzie Urzdu Miasta,a
przede wszystkim o prowadzcych do niego
schodach.
- C tu powiedzie? Naley si wstydzi i szybko
temu zaradzi.
- W trakcie kampanii kandydaci przecigali si
w wirtualnym budowaniu domu kultury. Jaki
jest Pana stosunek do tej kwestii?
- Moe zaczn od historii. Funkcj domu kultury
peni i peni Odeon. W ubiegych kadencjach byo
to oczywiste i pomidzy wadzami miejskimi oraz
spdzielczymi funkcjonowao w tej sprawie porozumienie. Z tego powodu plany budowy miejskiego obiektu byy odkadane na pniej po to,
aby nie robi zbdnej konkurencji. Swego czasu
zoyem prezesowi wichowi propozycj przejcia Odeonu na majtek miasta, ale nie zyskao to
jego aprobaty. Teraz mamy ju zupenie inn sytuacj. Coraz czciej syszy si o zamiarze likwidacji
tej placwki, gdy obcia ona zbytnio portfele
spdzielcw. Na razie wicej decyzji nie ma, ale
trzeba to bra po uwag. W jednym z wariantw
zagospodarowania Starego Miasta byo przygotowane miejsce pod centrum kultury i wobec nowych warunkw myl, e powinnimy wrci do
tamtej koncepcji. Chodzi o budynki, a raczej cae
nieruchomoci, przy Rynku 26 i 28. Trudno jednak
dzi mwi o terminie realizacji. Najkrtszy moliwy to koniec nadchodzcej kadencji. Konieczna
jest bowiem zmiana planu zagospodarowania,
a nastpnie wykonanie projektu, uzgodnienie z
Konserwatorem i pozyskanie ewentualnego dofinansowania. Poza tym spraw trzeba omwi z
wadzami Spdzielni, aby w pewnym momencie
nie powstaa nam pustka.
- A dawny Dom Kultury na Piaskach?
- To prostsza sprawa. Myl, e zostanie zwrcony
spoeczestwu w nadchodzcej kadencji. Oczywicie nie bdzie to wyborcze centrum ekologii
ani zwyczajna dyskoteka, ale prawdziwy dom
kultury. Nawiasem mwic, zmieni si rwnie
jego otoczenie. Piaski bd adniejsze.
- Skupia si Pan przede wszystkim na duych
inwestycjach. Tymczasem ludzie oczekuj uporzdkowania terenu wok wasnego domu,
placw zabaw dla dzieci, siowni pod chmurk,
bogatszej oferty kulturalnej, itd.
- S to sprawy mniejszej wagi, ale rwnie istotne. Zdaj sobie z tego spraw i podobnie jak to
byo podczas moich dwch kadencji, tak i teraz
nie bd o tym zapomina. Wraz z koleankami
i kolegami radnymi zaplanowalimy do realizacji szereg takich dziaa. Mwilimy i pisalimy o
nich podczas kampanii. Mniejsze i wiksze place
zabaw, wspomniane siownie i cieki zdrowia,
aktywizacja seniorw, praca z modzie, wsppraca ze stowarzyszeniami czy wydarzenia kulturalne rnej rangi realizowane byy ju wiele lat
temu i dzisiaj stanowi pewien standard. Rozpisywanie si o nich jako o nowociach, jest raczej
przesad. Jak bogate byo kiedy czeladzkie ycie kulturalne najlepiej wiadczy ranking TOP20.
Jestem przekonany, e w nadchodzcej kadencji
bdzie jeszcze lepiej.
- Wspomnia Pan o pienidzach. Kasa pusta, a
inwestowa trzeba.
- Trzeba, bo nikt za nas tego nie zrobi, nikt nam nic
nie da za darmo. Faktycznie, gminne finanse s
mocno rozregulowane. To efekt populistycznego
zarzdzania miastem w ostatnich czterech latach.
To nie przypadek, e od 2011r. byo coraz gorzej i
dzisiaj ponownie nie mamy szans na uchwalenie
budetu. Konieczne bdzie wdroenie programu
naprawczego, ktry ograniczy zdolnoci inwesty-

cyjne miasta. Na szczcie mamy te inne moliwoci finansowania rozwoju. Pomimo trudnej
sytuacji spek miejskich, w dalszym cigu maj
one znaczny potencja finansowy i to one przejm w najbliszych latach gwny ciar inwestycji. Myl te, e po dwch latach wdraania
programu naprawczego bdzie mona wykorzysta te rodki z budetu miasta. Jeeli nie bdzie
jakiego nawrotu kryzysu, to warto inwestycji
nadchodzcej kadencji moe sign poziomu
80 mln z. Byby to bardzo dobry wynik.
- W przypadku wyboru, od czego Pan zacznie
swoje urzdowanie?
- Przede wszystkim naley przeprowadzi audyt finansowy i organizacyjny. Wiadomym jest, e ostatnie cztery lata byy bardzo ze pod tym wzgldem.
Na dobr spraw nikt nie jest w stanie powiedzie,
ile tak naprawd zalegamy z patnociami, gdy
cz z nich nie bya nawet ksigowana. Dotyczy
to zarwno Urzdu Miasta jak i obu spek. Rwnie chaos organizacyjny trzeba najpierw zidentyfikowa, by pniej uporzdkowa. Wbrew pozorom, to nie jest takie proste zadanie.
- A co z pracownikami, szczeglnie z tymi, ktrzy zostali przyjci lub awansowani w ostatnim
okresie?
- Dla mnie licz si kwalifikacje i zaangaowanie w
pracy. Sprawy pogldw i koligacji nie maj wikszego znaczenia dla administracji samorzdowej.
Wane, aby pracownicy identyfikowali si bardziej
z mieszkacami miasta, ni z konkretnym burmistrzem. W przeciwiestwie do tego, co obserwowalimy ostatnio, o dyskryminacji nie moe by mowy.
Powtrz jeszcze raz - kwalifikacje i zaangaowanie.
- A kto obejmie kluczowe stanowiska w gminnej
administracji?
- Takich przymiarek jeszcze nie ma. Przyjdzie na
to czas po wyborach. Jeli zatem kto opowiada
o tej czy innej kandydaturze, to oznacza jedynie,
e nie ma pojcia o czym mwi.
- Sabym punktem ubiegej kadencji bya wsppraca Rady Miejskiej i pani burmistrz. Jak Pan
zamierza uoy swoje stosunki z drugim organem naszego samorzdu?
- Nie powinno by z tym kopotw. Radni maj
swoje cele, obietnice zoone w czasie kampanii
i bd stara si wspomaga ich w realizacji. Nie
jest to jaka szczeglna deklaracja, ale normalne zasady wspdziaania. Ponadto w sprawach
trudniejszych licz na wspprac. W programach
wyborczych byo wiele wsplnego. W zasadzie
niemal wszyscy bazowali na starej strategii. To
oznacza, e nie bdzie problemw z wzajemnym
przekonywaniem si do tego czy innego projektu. Pewna rnica zda moe wystpi przy ustalaniu kolejnoci ich realizacji, ale dyskusja czy
nawet ktnia w susznych sprawach moe mie
charakter stymulujcy.
- Jak Pan ocenia pierwsz tur wyborw i, rzecz
jasna, przebieg kampanii wyborczej?
- Bya ona z pewnoci bardziej spokojna od
poprzedniej, chocia z iloci materiaw drukowanych wynika mogoby zupenie. Oczywicie
mielimy do czynienia z niszczeniem plakatw,
bilbordw czy banerw, ale nie byo to tak widoczne jak cztery lata temu. Mniej byo wulgaryzmw i czarnej propagandy. Moe dlatego, e
ich dawni autorzy, podczas tej kampanii, siedzieli
w innym miejscu ni poprzednio. Niektre komitety czy kandydaci troch przesadzili z odwiedzinami wyborcw. Niestety, zdarzay si te czyny
niegodne kandydatw na radnych. Na ostateczn ocen i wycignicie wnioskw na przyszo
przyjdzie jeszcze czas, ale ju dzisiaj mona powiedzie, e kampania bya bardzo rnorodna,
ale te troch chaotyczna.
- Pana kontrkandydatem w drugiej turze jest
Pana bliski wsppracownik i ex-senator z ramienia PO Zbigniew Szaleniec. Jak to si stao,
e panowie stanlicie przeciwko sobie?
- To bardziej pytanie do Zbyszka, a nie do mnie.
Trudno mi zrozumie, dlaczego nie chcia nas reprezentowa w Sejmiku, a by moe i w Zarzdzie
Wojewdztwa. Moe ju si wypali i liczy, e po

porzuceniu Platformy Obywatelskiej bdzie mu


atwiej? Nie wiem i nie potrafi tego zrozumie.
Zawsze by zwolennikiem silnej partyjnej listy kandydatw, a tu taki gwatowny zwrot? Ja zawsze
preferowaem wol wsppracy z organizacjami
spoecznymi i wspln budow szerokiego bloku
wyborczego. Ten kierunek zaakceptowao Koo PO
i z tym prawdopodobnie nie mg si pogodzi

Zbyszek. Dlaczego jednak zareagowa tak gwatownie? Pozostanie pewnie jego tajemnic.
- Tradycj wyborcz jest debata programowa
gwnych kandydatw. W Czeladzi do niej nie
doszo. Dlaczego?
- Namiastka debaty si odbya z inicjatywy pana
Stanisawa Pisarka. Organizatorzy popenili jednak powany bd taktyczny i dlatego miaa ona
charakter szcztkowy. Przed drug tur zaproponowaem czeladzkiej firmie PRC oraz mojemu
konkurentowi aby j przeprowadzi. Niestety nie
uzyskaem akceptacji drugiej strony. Szkoda.
- Czy to oznacza, e wasza wsppraca naley
do przeszoci?
- Co to, to nie. Ja jestem czowiekiem otwartym,
zdolnym do wsppracy na rzecz miasta z kadym.
Nie mam wielkich ambicji politycznych i skupiam
si na sprawach Czeladzi. Kady, kto moe mi w
tym pomc jest moim naturalnym sojusznikiem.
Dlatego myl, e na tym polu mamy wsplnie
jeszcze wiele do zrobienia.
- Dzikuj za rozmow.
- Dzikuj.
Rozmawia Krzysztof Majewski

TO P 20 - R A N K I N G W I E R W I E C Z A

jednym
z
poprzednich
numerw
W
zaprezentowalimy ranking dwudziestu
najlepiej ocenianych inwestycji ostatniego

Marek Mrozowski (2002-10), Jan Skalski (2007) i


Teresa Kosmala (2010-14). Kady z wymienionych
dooy swoj cegiek w budow nowej Czeladzi
wierwiecza. W tym czasie miastem zarzdzali - rzecz jasna - z rnym skutkiem. Czeladzianie,
kolejno: Jerzy Matyja (Naczelnik Miasta 1984-90), ktrzy uczestniczyli w procesie przemian,
Eugeniusz Blinicki (1990-94), Zygmunt Machnik wyrobili sobie zdanie na temat efektywnoci
(1994-95), Kazimierz Jakbczyk (1995-2002), dziaa poszczeglnych burmistrzw. Zazwyczaj

TOP 20 SFERA KULTURY

9. Zesp Misz-Masz (Blinicki)


10. Telewizja Internetowa CTV (Mrozowski)
11. 150 lat Piaskw (Mrozowski)
12. Gminna dziaalno wydawnicza (Blinicki, Mrozowski)

1. Dni Czeladzi (Jakbczyk, Mrozowski)


2. Ave Maria (Jakbczyk, Mrozowski, Kosmala)
3. 750-lecie Miasta i Parafii 2010 (Mrozowski)
4. Dziaalno Spdzielczego Dom Kultury Odeon
5. Plenery na Rynku (Otwarcie, Doynki, Jarmark w.
Stanisawa, Dzie Kultury ydowskiej) (Mrozowski)

13. Nieobozowa Akcja Letnia (Mrozowski)

14. Wejcie do Unii Europejskiej (Mrozowski)


15. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych (Mrozowski)

6. Miejski Przegld Artystyczny (Mrozowski)


7. Echo Czeladzi (Blinicki)
8. Midzynarodowa wsppraca partnerska (Blinicki, Mrozowski)

Dni Czeladzi to najwaniejsza miejska impreza kulturalna. Jej pocztki sigaj roku 1996, kiedy to zorganizowano je po raz pierwszy. Od tej pory co
roku przycigaj mieszkacw Czeladzi i miast ssiednich. Dni Miasta tradycyjnie odbywaj si na pocztku maja.

16. Koncerty w Muzeum Saturn (Mrozowski)


17. Wielka Orkiestra witecznej Pomocy (Jakbczyk)
18. Reggeneracja (Mrozowski)
19. 750-lecie Miasta 2012 (Kosmala)
20. Nordalia (Jakbczyk)

Festiwal Ave Maria od kilkunastu lat jest najbardziej reprezentacyjnym wydarzeniem kulturalnym Czeladzi. Jego organizacj zawdziczmy Sawomirowi
Pietrasowi oraz lskiej Izbie Lekarskiej. Festiwal organizowany jest corocznie
w drugiej poowie maja, najczciej w kociele w. Stanisawa.

Rewitalizacja Starego Miasta stworzya szans na organizacj plenerw na


pycie Rynku. Pierwszym byo, rzecz jasna, uroczyste otwarcie. Pniej organizowano: Doynki, Szalom, jarmarki, Mas Krytyczn, jaseka, prby bicia
rekordw, Dni Czeladzi oraz szereg innych.
PLATFORMA SAMORZDOWA Rejestr Dziennikw i Czasopism pozycja Pr 2475
Redaktor naczelny: Wojciech Makowski
Nakad: 8000 egz.
ISSN 1508-1877
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Spdzielczy Dom Kultury Odeon nie jest placwk gminna, ale tak silnie
wrs on w ycie kulturalne miasta, e w istocie peni rol miejskiego centrum kultury. Co prawda, w ostatnich latach wsppraca na linii CSM - wadze miejskie bardzo osaba, ale jest nadzieja na szybk zmian.

Materia sfinansowany przez


Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP

kojarz ich z konkretnymi dziaaniami. Co


ciekawe, ich zdanie nie zawsze jest adekwatne
do poniesionych nakadw finansowych. W tym
numerze zajmiemy si dziaalnoci kulturaln.
Dla przypomnienia - ranking ustalony zosta przez
mieszkacw za porednictwem niemal dwustu
ankiet. Jest zatem wystarczajco miarodajny.

NOWA CZELAD