You are on page 1of 3

1

STADGAR FR KGB FIBERNT EKONOMISK FRENING


1 FIRMA
Freningens namn r KGB Fibernt ekonomisk frening
2 NDAML OCH VERKSAMHET
Freningen har till ndaml att frmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett
kommunikationsnt tillhandahlla medlemmarna ntkapacitet fr bl.a. data- och telekommunikation.
Freningen kan ven, direkt eller indirekt, tillhandahlla medlemmarna renodlade trafiktjnster,
exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhngande och frenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja freningens tjnster.
3 STYRELSENS STE OCH FRENINGENS VERKSAMHETSOMRDE
Freningens styrelse skall ha sitt ste i Brcke kommun.
4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en skande som ger en fastighet inom freningens verksamhetsomrde, som
utgrs av Klarne, Brcke och Gll detaljplanerat omrde.
Medlem frvntas flja freningens stadgar och beslut samt bidra till frverkligande av freningens
ndaml. Om en fastighet har flera delgare kan endast en delgare vara formell medlem. Anskan
om medlemskap grs skriftligt till freningen p en av freningen tillhandahllet formulr. Anskan om
intrde prvas av styrelsen.
Arrendator skall jmstllas med fastighetsgare i dessa stadgar. ven hyresgst kan jmstllas med
fastighetsgare om det r ndamlsenligt.
5 MEDLEMS LIGGANDE
Varje medlem r skyldig att betala de stadgeenliga och av freningsstmman faststllda insatserna
och avgifterna samt ven i vrigt flja freningens stadgar och beslut.
6 INSATS
Varje medlem ska delta i freningen med ett insatsbelopp om lgst 100 och hgst 30.000 fr per av
medlemmen inom verksamhetsomrdet gd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant nr
medlemskap beviljats. 100 kr betalas vid intrde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens
anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som r eller planeras att bli ansluten eller r
frberedd fr anslutning till freningens ntverk.
7 RSAVGIFT
Varje medlem ska rligen till freningen betala medlemsavgift, som beslutas av freningsstmman,
dock hgst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas p det stt och inom den tid som styrelsen bestmmer.
8 VRIGA AVGIFTER
Freningen har rtt att ta ut en anslutningsavgift fr att ansluta en fastighet till freningens
kommunikationsnt. Freningen har ocks rtt att fortlpande ta ut en ntavgift som ersttning fr att
upprtthlla den anslutna fastighetens frbindelse med andra kommunikationsnt, dvs fortlpande
tillhandahller ntkapacitet fr bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de
anslutningsavtal som skall upprttas mellan freningen och medlemmarna.
Ersttningen fr eventuella renodlade trafiktjnster bestms frn tid till annan av styrelsen med
utgngspunkt frn vilka tjnster som avses och deras omfattning.
9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar freningen eller motarbetar
dess intressen eller ndaml kan av styrelsen uteslutas ur freningen. En utesluten medlem kan
hnskjuta frgan om uteslutning till freningsstmman genom att anmla detta till styrelsen inom en
mnad frn det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
10 AVGNG

Utom i de fall som r bestmda p ett srskilt stt i lagen om ekonomiska freningar sker avgng ur
freningen vid rkenskapsrets slut. Anskan om uttrde ur freningen skall stllas till styrelsen och
skall ske skriftligen minst 3 mnader fre rkenskapsrets slut. Vid avgng p grund av uteslutning
frutstts beslutet vara fattat inom samma tid innan rkenskapsrets slut. Avgng fr dock ej ske
tidigare n 5 r efter intrde, undantag d medlemskap skall verltas till ny fastighetsgare. Vid
uttrde ur Freningen terbetalas det lgre insatsbeloppet, det vill sga 100 kr. Resterande
insatsbelopp frvntas fastighetsgare f tillbaka vid frsljning av fastigheten. I samband med
frsljning av fastigheten frutstts den nye fastighetsgaren anska om medlemskap och
medlemskapet vergr drmed p denne.
11 STYRELSE
Styrelsen ska best av fem ledamter, med tv suppleanter. Freningsstmman vljer ordfrande p
ett (1) r, styrelseledamter och styrelsesuppleanter vljs av freningsstmman p tv r, fast
vxelvis s att ungefr halva styrelsen vljs varje r.
Frutom ordfrande konstituerar styrelsen sig sjlv. Styrelsesuppleanter har rtt att nrvara vid
styrelsemte.
12 FIRMATECKNING
Freningens firma tecknas, frutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.
13 REVISORER
Freningsstmman skall rligen vlja tv revisorer och hgst tv revisorsuppleanter fr tiden fram till
slutet av nsta ordinarie freningsstmma.
14 RKENSKAPSR
Freningens rkenskapsr r lika med kalenderr.
15 RSREDOVISNING
Styrelsen ska lmna rsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en mnad fre ordinarie
freningsstmma.
16 ORDINARIE FRENINGSSTMMA
Ordinarie freningsstmma skall hllas fre juni mnads utgng. Vid ordinarie freningsstmma ska
fljande renden behandlas:
1. Mtets ppnande
2. Val av ordfrande samt sekreterare vid stmman.
3. Godknnande av rstlngden.
4. Val av tv justeringspersoner tillika rstrknare.
5. Frga om stmman blivit utlyst i behrig ordning.
6. Faststllande av dagordningen.
7. Styrelsens rsredovisning och revisionsberttelsen.
8. Beslut om faststllande av balansrkningen och resultatrkningen samt om disposition av rets
vinst eller frlust enligt den faststllda balansrkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet t styrelseledamterna.
10.Frgan om arvoden till styrelseledamterna och revisorer.
11.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12.Val av ordfrande
13.Val av vriga styrelseledamter och eventuella styrelsesuppleanter.
14.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15.Val av valberedning, lgst tv och hgst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16.vriga renden som ska tas upp p freningsstmman enligt lag eller freningens stadgar, och
som anmlts till styrelsen senast fyra veckor fre stmman.
17.Mtets avslutande
17 EXTRA FRENINGSSTMMA
Vid extra freningsstmma fr inte beslut fattas i andra renden n de som angivits i kallelsen. Extra
freningsstmma kan utlysas frutom av styrelsen, d det av behandling fr uppgivet rende
skriftligen pfordras av revisor eller minst 10 % av Freningens medlemmar.

18 RSTRTT
Vid freningsstmma har varje medlem en rst.
19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till freningsstmma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor
fre freningsstmman och senast tv veckor fre ordinarie freningsstmma samt senast en vecka
fre extra freningsstmma. D kallelse gtt ut till freningsstmman ska styrelsen omedelbart
underrtta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden frn styrelsen
distribueras med e-post. I den mn enskild medlem inte kan ns via e-post kan ordinarie postgng
anvndas.
20 VINSTFRDELNING
Fritt eget kapital enligt faststlld balansrkning ska, sedan i lag freskriven avsttning till reservfonden
har skett, enligt freningsstmmans beslut fras i ny rkning, fonderas eller delas ut som terbring till
medlemmarna i frhllande till deras kapitalinsatser i freningen.
21 UPPLSNING
Vid freningens upplsning ska freningens behllna tillgngar frdelas mellan medlemmarna i
frhllande till inbetalda kapitalinsatser enligt 6.
22 STADGENDRING
Stadgendring sker enligt lagen om ekonomiska freningar.
23 VRIGT
Betrffande frhllandena i vrigt finns bestmmelser i lagen om ekonomiska freningar.