You are on page 1of 30

ΠΡΟΛΟΓΟ΢

Σα ακέηδμηα εκυξ αηυιμο, απμηεθμφζζκ εκ ζοκυθς ημκ ζδζςηζηυκ αίμκ αοημφ ηονίςξ ηαζ ακάβμκηαζ εζξ ηαξ ημζκςκζηάξ
ηαζ μζημβεκεζαηάξ ζπέζεζξ αοημφ. Με ιίακ θέλζκ ηα ακέηδμηα ακενχπμο ηζκυξ είκε ημ ηάημπηνμκ ηδξ ροπήξ αοημφ.
Πνμηεζιέκμο δε κα ακαθένςιεκ εκηαφεα ηα ηαηά ημκ αείικδζημκ Βαζζθέα διχκ Γεχνβζμκ ημκ Α'. ημκ πεζυκηα
εεκμιάνηονα πάνζκ ηςκ Δθθδκζηχκ δζηαίςκ, θνμκμφιεκ υηζ επζαάθθεηαζ διίκ ιεβίζηδ πνμζμπή, ηαευζμκ έπμιεκ ηδκ
βκχιδκ υηζ πνέπεζ δζ' αοηχκ κα παναδχζςιεκ εζξ ημκ Δθθδκζηυκ θαυκ πζζηήκ ηδκ εζηυκα ημο αβαεςηάημο εηείκμο
ααζζθέςξ ημο μπμίμο δ ικήιδ ηυζμκ γςδνά παναιέκεζ εζξ ημκ κμοκ υθςκ ιαξ.
Πεκηδημκηαεηήξ πενίπμο αίμξ δβειυκμξ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμκ δβειυκμξ ςξ ημο ζδζημφ ιαξ, πανέπεζ φθδκ πνμξ
ζοββναθήκ ηυιςκ μθμηθήνςκ.
Ζιείξ υιςξ εζξ ηδκ πανμφζακ πενζβναθήκ εθνμκηίζαιεκ κα ζηαπομθμβήζςιεκ υθα εηείκα ηα μοζζχδδ ζδιεία ημο
ημζκςκζημφ αίμο ημο αεζικήζημο Άκαηημξ ηαζ κα θένςιεκ εζξ θςξ υθα ηα πανζηςιέκα εηείκα ακέηδμηα δζά ηα μπμία μ
ααζζθεφξ εηείκμξ πνμζείθηοζε ηδκ αβάπδκ ηςκ οπδηυςκ ημο.
Δίπε ιεβάθδκ επζεοιίακ κα βκςνίζδ εη ημο ζφκεββοξ ημκ θαυκ ημο, κα αζζεακεή ηαξ αδοκαιίαξ ημο, κα
πνμζακαημθζζεή πνμξ ηα ήεδ ηαζ ηα έεζια αοημφ, κα βκςνίζδ ηαηά αάεμξ ημκ παναηηήνα ημο.
Καζ ημ ηαηχνεςζεκ; Οοδείξ άθθμξ ααζζθεφξ δεκ εβκχνζζε ηυζμκ ημκ θαυκ ημο υζμκ μ Γεχνβζμξ μ Α' αθθά ηαζ μοδείξ
άθθμξ θαυξ δεκ δοηφπδζε κα έπδ ααζζθέα ηυζμκ θζθυθαμκ, ηυζμκ πνμζδκή ηαζ ιεζθίπζμκ υζμκ μ Δθθδκζηυξ.
Τπήνλεκ ακελάκηθδημξ εζξ αβαευηδηα ηαζ εοβέκεζακ. Καζ ηαφηα αηνζαχξ ήζακ ηα πανίζιαηα εηείκα ιε ηα μπμία
ηαηχνεςζε κα ηαηαζηή εζξ άηνμκ θαμθζθήξ ηαζ κα ηαηαθίπδ ικήιδκ αβαεμφ ηαζ θζθακενχπμο δβειυκμξ.
ΣΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΣΟΤ ΒΑ΢ΗΛΔΧ΢ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Α'
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'.
ΠΧ΢ ΖΛΘΔΝ ΔΗ΢ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ήημ, ςξ βκςνίγμιεκ, μ δεοηενυημημξ οζυξ ημο Βαζζθέςξ ηδξ Γακίαξ Υνζζηζακμφ ημο 9μο. Όηε
ακεηδνφπεδ ααζζθεφξ ηδξ Δθθάδμξ ήημ ιυθζξ δεηαμηηαεηήξ ηδκ δθζηίακ ηαζ ιαεδηήξ ηδξ ζπμθήξ ηςκ Γμηίιςκ.
Όηε μζ ακηζπνυζςπμζ ηςκ Γοκάιεςκ εγήηδζακ ηδκ ζοβηαηάεεζίκ ημο δζά ημ ζηέιια ημ μπμίμκ ημο πνμζέθενακ ημκ
δνχηδζακ.
— Τρδθυηαηε, ζαξ πνμζθένμιεκ έκ ζηέιια, ημ δέπεζεε;
Ο κεανυξ ηυηε πνίβηδρ απήκηδζεκ αδζζηάηηςξ. Σμ δέπμιαζ εοπανίζηςξ, αθθά πμίμξ είκε μ θαυξ ημκ μπμίμκ
πνυηεζηαζ κα δζμζηήζς;
— Δίκε μ Δθθδκζηυξ θαυξ, ορδθυηαηε, απήκηδζακ.
— Συηε ζαξ εοπανζζηχ δζά ηδκ πνμηίιδζζκ, πνμζέεδηεκ μ ααζζθεφξ.
Ο ΜΗΚΡΟ΢ ΒΗΟΠΑΛΑΗ΢ΣΖ΢.
Σδκ δεοηένακ διένακ ηδξ αθίλεχξ ημο εζξ ηδκ Δθθάδα, μ κεανυξ ααζζθεφξ εγήηδζε κα ελέθεδ έθζππμξ εζξ πενίπαημκ.
Σμκ ζοκχδεοζε δε εζξ ημκ πενίπαηυκ ημο εηείκμκ είξ Γακυξ ακχηενμξ αλζςιαηζηυξ, ηαζ είξ Έθθδκ. Ο πενίπαημξ
εβέκεημ ιέπνζ ημο πεδίμο ημο Άνεςξ. Δηεί μ ίππμξ ζοκδκηήεδ ιε έκα ηάννμκ ηαζ πνμξ ζηζβιήκ έδεζλε ζδιεία
αθδκζάζεςξ. Ο ιζηνυξ ηανναβςβεφξ ηαηεθεχκ αιέζςξ εγήηδζε κα πθδζζάζδ ημκ ααζζθζηυκ ίππμκ ηαζ κα ημκ
πναΰκδ αβκμχκ ηζξ ήημ μ ορδθυξ ακααάηδξ ημο. Ο ααζζθεφξ ειεζδίαζε δζα ηδκ απθμσηυηδηα ημο ιζηνμφ αζμπαθαζζημφ

ηαζ δζέηαλε ημκ Γακυκ ζοκμδυκ ημο κα ημο πνμζθένδ έκ Γακζηυκ κυιζζια, ημ μπμίμκ ζδχκ μ ιζηνυξ ήνπζζε κα
οπμηθίκεηαζ εοπανζζηχκ, εκ χ μ αείικδζημξ ααζζθεφξ απειαηνφκεημ βεθχκ ηαζ παναημθμοεχκ δζα ημο αθέιιαημξ
ημκ ηανναβςβέα.
Ζ ΓΡΑΗΑ ΜΔ ΣΑ ΥΟΡΣΑ.
Μίακ πνςίακ ελήθεεκ εζξ πενίπαημκ ακά ημοξ Αιπεθμηήπμοξ. Δηεί είδε ιίακ βναίακ δ μπμία ζοκέθεβε πμνηανζηά. Ο
ααζζθεφξ θένςκ πμθζηζηήκ εκδοιαζίακ επθδζίαζε ηδκ βναίακ ηαζ εγήηδζε καβμνάζδ ηα πυνηα. Αθμφ ακηήθθαλεκ έκα
δζάθμβμκ έδςηεκ εζξ ηδκ βναίακ πνοζμφκ κυιζζια. Ζ βναία ημο απήκηδζεκ υηζ δεκ είπε νέζηα ηαζ μ αβαευξ ααζζθεφξ
απήκηδζε: Γεκ εέθς νέζηα, ηαζ απειαηνφκεδ πςνίξ εκκμείηαζ κα πάνδ ηα πυνηα. Ζ βναία ζηαονμημημοιέκδ ήνπζζε
κα ρζεονίγδ εοπάξ. Όηακ δε επθδνμθμνήεδ υηζ μ ζοκμιζθήζαξ ιεη' αοηήξ ήημ μ ααζζθεφξ εθχκαλε· «πίθζα πνυκζα κα
γήζδξ, άνπμκηά ιμο, ηαζ ζηδ πυθζ κμζημηφνδξ».
Ο ααζζθεφξ δζά κεφιαημξ δοπανίζηδζε ηδκ βναίακ ηαζ απειαηνφκεημ ιεζδζχκ ηαζ θίακ θαζδνυξ.
ΑΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢ ΚΑΗ Ο ΚΑΦΔ΢
Ο αείικδζημξ ααζζθεφξ, ήημ θίακ θζθακαβκχζηδξ. Σδκ πνςίακ ζοκείεζγε πάκημηε κα νμθά ημκ ηαθέ ημο
ακαβζκχζηςκ ηαξ εθδιενίδαξ ηδξ διέναξ. Οοδέπμηε απεθάζζγε κα πάνδ ηαθέκ, ακ δεκ είπε ηαζ εθδιενίδαξ.
Δζηεκμπςνείημ δε πμθφ ηαξ διέναξ εηείκαξ πμο δεκ ελεδίδμκημ εθδιενίδεξ.
Ο ΠΔΡΗΠΑΣΟ΢ ΣΟΤ ΑΝΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΝ.
Ζνέζηεημ πάκημηε κα ελένπδηαζ εζξ πενίπαημκ ακά ηαξ ζοκμζηίαξ ηδξ πυθεςξ δζά κα παναημθμοεή εη ημο ζφκεββοξ
ημκ αίμκ ηςκ οπδηυςκ ημο. Έθενε δε ηαηά ημοξ πενζπάημοξ ημφημοξ πμθζηζηήκ εκδοιαζίακ ηαζ ημ απαναίηδημκ
ιπαζημφκζ ημο ιε ημ μπμίμκ εηηφπα ηα πεηναδάηζα. Κάπμηε ζοκδκηήεδ ιε έκα μπςνμπχθδκ μ μπμίμξ
εηηφπαπνμπςνήζδ. Ο ααζζθεφξ επθδζίαζε ηαζ απδφεοκε παναηδνήζεζξ εζξ αοηυκ δζά ηδκ ζηθδνυηδηά ημο,
ζοβπνυκςξ δε εεχπεοζε ημ γχμκ ηαζ θααχκ ημ ηαπίζηνζ επνμπχνδζε ιεη' αοημφ, οπυ ηδκ ηαηάπθδλζκ ηςκ δζαααηχκ
μζ μπμίμζ απεηαθφπημκημ εοθααχξ.
ΣΑ ΔΓΓΟΝΑΚΗΑ ΣΟΤ.
Δλαζνεηζηή ήημ δ εοεοιία ημο υηακ εονίζηεημ εκ ιέζς ηςκ ιζηνχκ εββυκςκ ημο. Οζάηζξ είπε ζηζβιάξ δοζεοιίαξ
ηαηήνπεημ εζξ ημκ ηήπμκ υπμο ζοκήκηα ημοξ ιζηνμφξ πνίβηδπαξ ηαζ εθάιαακε ιένμξ εζξ ηα παζβκίδζα ηςκ.
Σμζμοημηνυπςξ ηαηχνεςκε κα βίκεηαζ εφεοιμξ ηαζ κα επακένπεηαζ εζξ ημ βναθείμκ ημο εοπανζζηδιέκμξ.
Ο ΔΠΗΛΟΥΗΑ΢ ΚΑΗ ΣΟ Σ΢ΟΤΓΚΡΗ΢ΜΑ ΣΧΝ ΑΤΓΧΝ.
Καηά ηδκ διένακ ημο Πάζπα ζοκείεζγε κα ηζμοβηνίγδ αοβά ιε ημοξ ζηναηζχηαξ ημο εζξ ηα Παναπήβιαηα. Κάπμηε ηδκ
διένακ αοηήκ ζοκδκηήεδ ιε έκα επζθμπίακ μ μπμίμξ είπεκ εζημζαεηίακ μθυηθδνμκ εζξ ημκ ααειυκ αοηυκ.
— Πυζα πνυκζα έπεζξ ζημ ζηναηυ; δνχηδζεκ μ ααζζθεφξ.
— Σνζακηαπέκηε ιεβαθεζυηαηε.
— Δίζαζ πμζυ ιεβάθμξ απυ ιέκα;
— Κακείξ δεκ είκε ιεβαθείηενμξ απυ ζαξ, ιεβαθεζυηαηε.
— Συηε έθα κα ηζμοβηνίζςιε δζά κα ζδμφιε πμζμξ είκε πμζμ βενυξ, απυ ημοξ δφμ ιαξ.
Ο επζθμπίαξ εηζάηζζε ημ Βαζζθζηυκ αοβυ ηαζ μ ααζζθεφξ βεθχκ πνμζέεδηεκ. «Έπεζξ ηαζνυ αηυιδ. Θα θεάζδξ κα
πάνδξ ηαζ ημ πνοζυ βαθυκζ».
Ο ΠΑΡΔΓΡΟ΢ ΚΑΗ ΟΗ ΥΟΗΡΟΗ.
Μίακ θμνάκ είπε ιεηααή εζξ έκα πςνίμκ ηδξ Φεζχηζδμξ υπμο μ πάνεδνμξ ελήθεεκ εοεφξ δζά κα ημκ οπμδεπεή εη
ιένμοξ ηςκ πςνζηχκ.
Ο ααζζθεφξ παναηδνήζαξ υηζ εζξ ημ πςνίμκ εηείκμ οπήνπε πθδζιμκή πμίνςκ δνχηδζε ημκ πάνεδνμκ.
— Έπεηε πμθθμφξ πμίνμοξ εδχ;
Ο πάνεδνμξ οπέεεζεκ υηζ μ ααζζθεφξ ημκ δνχηα εάκ οπήνπμκ εζξ ημ πςνίμκ πμθθμί πήνμζ ηαζ ημο απήκηδζεκ.
— Δβχ ηαζ μ παπάξ είιεεα ιυκμκ, ιεβαθεζυηαηε.
Ο αείικδζημξ ααζζθεφξ ελεννάβδ εζξ πθαηφηαημκ βέθςηα, ημ δε επεζζυδζμκ αοηυ ημ δζδβείημ εκίμηε εζξ ημοξ πενί αοηυκ
ηαζ εβέθα ιε υθδκ ημο ηδκ ηανδζά.
Ο ΒΑ΢ΗΛΔΤ΢ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΖ.
Άθθμηε πάθζκ μ ααζζθεφξ ιεηέαδ εζξ έκα απμιειαηνοζιέκμκ δήιμκ ηςκ Καθαανφηςκ υπμο μ δζδάζηαθμξ ημο
πςνίμο ημκ οπεδέπεδ ηαζ ημκ ελέκζζεκ εζξ ημκ μίημκ ημο.
Ο Βαζζθεφξ δνχηδζε ημκ δζδάζηαθμκ κα ημο είπδ πυζα έηδ έπεζ εζξ ηδκ οπενεζίακ ηαζ πυζαξ ιεηαεέζεζξ έζπε ηαηά
ημ δζάζηδια ημο δζδαζηαθζημφ ημο ζηαδίμο.
— Έπς εζημζζηνία πνυκζα, ιεβαθεζυηαηε, ηαζ οπδνεηχ εδχ αθ' υημο δζςνίζεδκ.

— Μπνάαμ! πχξ έβεζκε αοηυ ημ εαφια;
— Δίκε πμθφ ηαθυξ δζδάζηαθμξ, ιεβαθεζυηαηε, απήκηδζε πανειααίκςκ μ δήιανπμξ.
— Νά θμζπυκ πμο ηαηδβμνμφκ ηδκ ζοκαθθαβήκ. Οζ ηαθμί δεκ θμαμφκηαζ ηακέκα.
ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΝΖ΢ΗΟΤ.
Πενζμδεφςκ πμηέ ακά ηαξ κήζμοξ ηςκ Κοηθάδςκ ηαηέθοζεκ εζξ ημκ μίημκ εκυξ πηςπμφ μζημβεκεζάνπμο υπμο ημο
πνμζέθενακ βθοηυ εβπχνζμκ. Σμο ήνεζε δε ηυζμκ ημ βθοηυ εηείκμ, χζηε έζπεοζε κα ενςηήζδ πχξ ημ
ηαηαζηεοάγμοκ.
— Απυ ημθμηφεζα ημο ηυπμο ιαξ, ιεβαθεζυηαηε.
Καζ μ ααζζθεφξ απήκηδζε. «Πμηέ δεκ εζιπμνμφζα κα θακηαζεχ υηζ ηα ημθμηφεζα ηάκμοκ έκα ηυζμκ ςναίμκ
βθφηζζια.
Όηακ ήθεεκ εζξ ηαξ Αεήκαξ έβναρεκ εζξ ημκ δήιανπμκ κα ημο ζηείθδ απυ ηα ημθμηφεζα αοηά ηαεχξ ηαζ ηδκ μδδβίακ
ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο βθοημφ. Σμ βθοηυ αοηυ ημ έπαζνκε πάκημηε ημ πνςί ιε ημκ ηαθέ ημο.
ΣΑ ΠΡΟ΢ΧΠΑ ΣΖ΢ ΔΚΣΗΜΖ΢ΔΧ΢ ΣΟΤ.
Ο ααζζθεφξ δζεάκεημ ιεβάθδκ ζοιπάεεζακ εζξ ημκ αοθάνπδκ ημο ΢απίκδκ ημκ μπμίμκ επεζηέπηεημ ηαη' μίημκ ζοπκά.
Δπίζδξ ιεβάθδκ οπυθδρζκ είπε πνμξ ημκ Κμοιμοκδμφνμκ, ηεθεοηαίςξ δε δ εηηίιδζίξ ημο ήημ ιεβάθδ πνμξ ημκ
Παπαδζαιακηυπμοθμκ ημκ ανπδβυκ ημο ααζζθζημφ μίημο Σμο, ημο μπμίμο μ εάκαημξ ημκ εαφεζζεκ εζξ ιεβάθδκ εθίρζκ.
ΣΟ ΝΔΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΓΑΛΑ.
Τπήνλεκ επμπή εκ Αεήκαζξ ηαηά ηδκ μπμίακ δ αζηοκμιία δζελήβεκ απδκή επίαθερζκ επί ηςκ βαθαηημπςθείςκ.
Δίπεκ ακαηαθοθεή υηζ μζ πενζζζυηενμζ βαθαηημπχθαζ επχθμοκ πνςιαηζζιέκμκ κενυ.
Σαξ διέναξ εηείκαξ έηοπεκ αηνμάζεςξ πανά ης ααζζθεί μ πνυεδνμξ ηςκ βαθαηημπςθχκ πνμξ ημκ μπμίμκ δ Α.Μ.
ιεηαλφ άθθςκ απδφεοκε ηαζ ηδκ ελήξ ενχηδζζκ.
— Γεκ ιμο θέβεζξ, η. πνυεδνε, ηζ αάγεηε ιέζα ζημ κενυ ηαζ βίκεηαζ βάθα;
Πνμ ηδξ ενςηήζεςξ εηείκδξ μ αηοπήξ βαθαηημπχθδξ έιεζκεκ ςξ απμθζεςιέκμξ.
ΜΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖ΢Η΢ ΔΗ΢ ΣΟ ΠΣΧΥΟΚΟΜΔΗΟΝ.
Μίακ διένακ μ αείικδζημξ ααζζθεφξ έηαιεκ αζθκζδζαζηζηήκ επίζηερζκ εζξ ημ πηςπμημιείμκ. Σζ δε κμιίγεηε υηζ εγήηδζε
κα επζεεςνήζδ πνχημκ. Σα απμπςνδηήνζα ηαζ ηα άπθοηα εκδφιαηα ηςκ πηςπχκ.
Όηε αναδφηενμκ επακέθααε ηδκ επίζηερίκ ημο εηείκδκ, πάθζκ απ' εηεί ήνπζζε ηδκ επζεεχνδζίκ ημο. Όηε δε εζζήθεεκ
εζξ ημ εζηζαηυνζμκ ηαζ είδεκ υηζ μζ πηςπμί έηνςβμκ εκηυξ ζζδδνχκ πζάηςκ έηαιε παναηδνήζεζξ, πνμζεέζαξ υηζ ηα
πζάηα αοηά ςξ ιδ δοκάιεκα κα ηαεανζζεχζζ ηαθχξ είκε ακεοβζεζκά.
— Σα πήθζκα ηα ζπάγμοκ, Μεβαθεζυηαηε, απήκηδζακ μζ άκενςπμζ ηδξ οπδνεζίαξ.
— Γεκ πεζνάγεζ, πνμζέεδηεκ μ Βαζζθεφξ, αβμνάγεηε άθθα.
Ο ΒΑ΢ΗΛΔΤ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΢ΤΝΣΑΓΜΑ.
Δζξ έκα εη ηςκ οπμονβχκ πνμ πμθθχκ εηχκ, πανμοζζαζεέκηα ηαζ γδηήζακηα ηδκ οπμβναθήκ εκυξ εββνάθμο, μ
Βαζζθεφξ πανεηήνδζεκ υηζ ημ γδημφιεκμκ πνμξ εηηέθεζζκ ήημ ακηζζοκηαβιαηζηυκ.
— Απθμφξ ηφπμξ είκε ιεβαθεζυηαηε, απήκηδζεκ μ οπμονβυξ.
— Έζης, αθθά πάκημηε δεκ είκε ζοκηαβιαηζηυκ.
Καζ ιεηά αναπείακ ζζςπήκ πνμζέεδηε.
— Οθείθεηε κα μιμθμβήζδηε η. Τπμονβέ, υηζ ελ υθςκ ηςκ Δθθήκςκ εβχ είιαζ μ πενζζζυηενμκ ζοκηαβιαηζηυξ.
ΣΔΛΔΗΟΝ ΥΑΡΔΜΗ
Κάπμζμξ Κνδξ πμθζηεουιεκμξ εθεχκ εζξ Αεήκαξ ιεηά ηδκ εζξ Κνήηδκ ηάεμδμκ ημο πνίβηδπμξ Γεςνβίμο, έηοπεκ
αηνμάζεςξ πανά ης Βαζζθεί.
— Δ, πχξ ηα πενκάηε εηεί ηάης, ιε ηδκ κέακ ηαηάζηαζζκ; δνχηδζεκ μ Βαζζθεφξ.
— Θαοιάζζα ιεβαθεζυηαηε· δ ηάλζξ ηαζ δ αζθάθεζα παναημθμοεμφκ ημκ Ύπαημκ ανιμζηήκ.
— Να! αιέζςξ πμο ηα έθηζαζε ιε δφμ ςναίαξ ηονίαξ! απήκηδζεκ μ Βαζζθεφξ. Γεκ αιθζαάθθς δε, υηζ εα πενζπμζδεή
ηαζ ηδκ Παζδείακ ηαζ ηδκ Γζηαζμζφκδκ, δζά κα ηαηαζηήζδ ηέθεζμκ πανέιζ πνμξ ημ ηαθυκ ηδξ Κνήηδξ.
ΣΟ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΟΝ ΣΟΤ ΔΤΕΧΝΟΤ.
Όπςξ βκςνίγμιεκ εζξ ημ εκ Γεηέθεζα ααζζθζηυκ ηηήια θνμονμφκ εζξ δζάθμνα ζδιεία Δφγςκμζ, μζ μπμίμζ εκκμμφκ κα
ζοθθαιαάκμοκ πάκηα πμθίηδκ μ μπμίμξ ήεεθε πθακδεή εζξ ιένδ απδβμνεοιέκα.
Κάπμηε μ Βαζζθεφξ ελήθεε ηδξ ααζζθζηήξ επαφθεςξ ηαζ επθακήεδ, θένςκ πμθζηζηήκ εκδοιαζίακ ιαηνάκ πνμξ ηδκ
έλμδμκ ημο ηηήιαημξ.

Ο θνμονχκ εζξ ημ ιένμξ εηείκμ Δφγςκμξ ακηζθδθεείξ ηδκ πανμοζίακ αβκχζημο πνμξ αοηυκ λέκμκ, ημκ επθδζίαζε ηαζ
ιε έκημκμκ φθμξ ημκ ενςηά.
— Σζ πενζθένεζ' μονέ εδχεεξ ζακ ημ πνυαεζμ ημ ηεθάθζ.
Ο ααζζθεφξ ειεζδίαζε ηαζ απήκηδζε.
— Δίιαζ λέκμξ Αοζηνζαηυξ ηαζ δεκ βκςνίγς ηα ιένδ αοηά.
— Γεκ η' αημφς εβχ αοημφκα. Πάιε ζημ θοθαηείμ κα ζε ακαηνίκδ μ επζθμπίαξ.
Ο Βαζζθεφξ ηαζ πάθζκ εβέθαζε ηαζ ημκ εαεααίςζεκ υηζ δεκ είπε ηακέκα ηαηυ ζημπυ, αθθ' μ εφςκμξ επέιεκε ηαζ ηέθμξ
ημκ εηνάηδζεκ απυ ημκ αναπίμκα ηαζ ημκ ςδήβεζ.
— Μα είκε πμθφ ιαηνοά απ' εδχ ημ θοθαηείμ ηαζ δεκ ιπμνχ κα πενζπαηχ. ΢ηάζμο κα ακααχ ζημ πμδήθαημκ ηαζ κα
ιε αημθμοεήξ.
— Αι ζακ ακέαδξ ζ' αοημοκυ ημ δζάαμθμ, θέλε ιμο ηαζ βθφζηνζζα. Μδδ' ειπνυξ ιδδέ πίζς ιμο ζε λακαβθέπς.
Ο Βαζζθεφξ δκαβηάζεδ κα οπμηφρδ εζξ ηδκ αλίςζζκ ημο ακενχπμο ηδξ ελμοζίαξ ηαζ δημθμφεεζ. Όηακ έθεαζακ εζξ ημ
θοθαηείμκ υθμζ μζ εφγςκμζ ηαζ μζ αλζςιαηζημί ακηζθδθεέκηεξ ημκ Βαζζθέα εζηαιάηδζακ εζξ πνμζμπήκ.
Ο αηοπήξ εφγςκμξ πθδνμθμνδεείξ πμίμκ ζοκχδεοεκ, έζηδ εζξ πνμζμπήκ άκαοδμξ.
Καζ μ αβαεχηαημξ Βαζζθεφξ αθμφ ημκ ζοκεπάνδ δζά ηδκ πζζηήκ εηηέθεζζκ ημο ηαεήημκηυξ ημο, ημο εδχνδζεκ έκα
εζημζπεκηάνζημ.
Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΟΤ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΑΝΘΖ
Ήημ ελαζνεηζηή δ αβάπδ ημο Βαζζθέςξ Γεςνβίμο πνμξ ηα άκεδ ημο ηήπμο ημο. Ζζεάκεημ ζδζαζηένακ εοπανίζηδζζκ
μζάηζξ αζ αζπμθίαζ ημο ημφ επέηνεπμκ κα ηαθθζενβή ηα άκεδ ημο. Γζδβμφκηαζ υηζ ιίακ διένακ πανεηήνδζεκ εζξ ημ
Σαηυζ ημοξ πςνμθφθαηαξ ηυπημκηαξ άκεδ.
Δζηαιάηδζε ηαζ ιε ήπζμκ ηνυπμκ ημζξ είπε.
— Γζαηί ιμο πεζνάγεηε ηα άκεδ ιμο; Κυπηεηε ηαθθίηενμκ ηανπμφξ πανά άκεδ.
Ο ΢ΔΒΑ΢ΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΓΟΝΔΗ΢ ΣΟΤ
Πνμξ ημκ παηένα ημο ημκ βδναζυκ Βαζζθέα ηδξ Γακίαξ μ Βαζζθεφξ οπήνλε πάκημηε θζθμζημνβχηαημξ οζυξ. Αζ
επζζημθαί ηαξ μπμίαξ έζηεθθε πνμξ ημκ βδναζυκ παηένα ημο ελεδήθμοκ υθμκ ημκ ζεααζιυκ ηαζ ηδκ θαηνείακ
εοβκχιμκμξ οζμφ πνμξ θζθυζημνβμκ παηένα.
ΔΜΗΜΔΗΣΟ ΣΟΤ΢ ΑΡΥΑΗΟΤ΢ ΔΛΛΖΝΑ΢
Δζξ ηαξ ζοκδζαθέλεζξ ημο μ αείικδζημξ Βαζζθεφξ ειζιείημ ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκαξ. Οοδέπμηε ςιίθεζ εζξ πθδεοκηζηυκ
ανζειυκ, έζης ηαζ ακ μ ζοκμιδθδηήξ ημο ήημ επίζδιμκ πνυζςπμκ. Πάκημηε ςιίθεζ εζξ εκζηυκ ανζειυκ δζυηζ ημφημ
εεεχνεζ εθθδκμπνεπέζηενμκ.
Χ΢ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΡΥΖ΢
Χξ μζημβεκεζάνπδξ ήημ πνυηοπμκ. Δίπε ημζμφημκ ζεααζιυκ ειπκεφζεζ εζξ υθμοξ, χζηε πάκηεξ χθεζθμκ κα είκε
ηαηηζημί εζξ ηα ηαεήημκηα ηα αθμνχκηα ηδκ μζημβεκεζαηήκ ηάλζκ.
Δίπεκ ςνζζιέκδκ χνακ θαβδημφ ηαζ ηδκ εηήνεζ ιέπνζ ζπμθαζηζηυηδημξ. Δάκ ηζξ ηςκ πνζβηήπςκ εηφβπακε κα
απμοζζάγδ ηαηά ηδκ χνακ ημο βεφιαημξ, μ Βαζζθεφξ δεκ ακέιεκε πακηάπαζζκ αθθά εηάεδημ εζξ ημ βεφια ημο ιε ημοξ
πανυκηαξ μζηείμοξ ημο.
ΠΧ΢ ΔΞΔΓΖΛΟΤ ΣΑ΢ ΔΠΗΘΤΜΗΑ΢ ΣΟΤ
Δίκε βκςζηαί εζξ ημκ εθθδκζηυκ θαυκ αζ αζιαηδναί ζηδκαί, αζ πνμηθδεείζαζ ηαηά ηα Δοαββεθζηά {1}. Ο Βαζζθεφξ ήημ
θίακ ζηεκμπςνδιέκμξ δζά ηα ζοιαάκηα εηείκα ηαζ ηαθέζαξ ημκ ηυηε πνςεοπμονβυκ Θεμηυηδκ εγήηδζε πθδνμθμνίαξ
επί ηδξ ηαηαζηάζεςξ.
— Ζ ηαηάζηαζζξ, ιεβαθεζυηαηε, είκε θίακ ηνίζζιμξ ηαζ δφμ ηζκά οπάνπμοκ πνμξ επακαθμνάκ ηδξ ηάλεςξ. Ή κα
επζαθδεή ημ ηνάημξ ημο κυιμο δζά πάζδξ εοζίαξ ή κα δεπεήηε ηδκ παναίηδζζκ ηδξ Κοαενκήζεςξ.
— Καζ πμίμξ εα ζαξ δζαδεπεή;
Ζ απάκηδζζξ αφηδ ήημ ζηακή κα πείζδ ημκ Θεμηυηδκ υηζ μ Βαζζθεφξ επεεφιεζ ημ δεφηενμκ ηαζ δζά ημφημ έζπεοζε κα
οπμαάθδ ηδκ παναίηδζίκ ημο παναπνήια.
ΜΗΑ ΚΡΗ΢Η΢ ΣΟΤ
Γκςζηυξ πμθζηεουιεκμξ ηαηχνεςζε ηέθμξ κα βείκδ οπμονβυξ ηαηυπζκ πμθθχκ πνμζπαεεζχκ. Ο πμθζηεουιεκμξ
μφημξ είπε ηδκ βθχζζακ μθίβμκ οανζζηζηήκ. Όηε είξ ηςκ αοθζηχκ ημο πανεηήνδζεκ υηζ πμθζηεουιεκμξ μφημξ εα
ιεηήθθαζεκ ήδδ βθχζζακ, μ Βαζζθεφξ απήκηδζε.
— Πενίιεκε πεζνυηενα. Αοηυξ έβεζκε οπμονβυξ ιυκμκ ηαζ ιυκμκ δζά αοηήκ ηδκ βθχζζακ ηαζ ηχνα κ' αθθάλδ;
ΖΓΑΠΑ ΣΖΝ ΑΛΖΘΔΗΑΝ

Ο αείικδζημξ Βαζζθεφξ ήημ εακάζζιμξ επενυξ ημο ρεφδμοξ. Κάπμηε έκαξ εη ηςκ οπμονβχκ δζά κα απμζπάζδ ηδκ
ααζζθζηήκ έβηνζζζκ επί ηζκμξ δζμνζζιμφ ιεηεπεζνίζεδ ρεφδμξ.
Ο Βαζζθεφξ ακεηάθορε αναδφηενμκ ημκ ρεοζεέκηα οπμονβυκ, υηε δε εζξ απςηένακ επμπήκ είδε ηαζ πάθζκ ημ υκμιά
ημο εζξ ημκ ηαηάθμβμκ ηςκ οπμρδθίςκ οπμονβχκ, πανεηάθεζε ημκ ανπδβυκ ημο ηυιιαημξ εηείκμο κα ημκ δζαβνάρδ,
αθμφ εκκμείηε έδςηε ηαξ δεμφζαξ ελδβήζεζξ.
Καζ δ Βαζζθζηή επζεοιία ελεπθδνχεδ.
Γζδβμφκηαζ υηζ δ ιεβάθδ ζοιπάεεζα ηαζ δ εηηίιδζζξ ηδκ μπμίακ είπε πνμξ ημκ Παπαδζαιακηυπμοθμκ, ήημ απμηέθεζια
ηδξ άηναξ θζθαθδεείαξ ημο ακδνυξ ημφημο.
Ο Βαζζθεφξ μιζθχκ πενί ημο Παπαδζαιακημπμφθμο έθεβεκ υηζ ήημ μ ηζιζχηενμξ Έθθδκ, επεζδή μοδέπμηε ερεφζεδ.
ΣΟ ΠΑΗΓΝΗΓΗ ΓΤΟ ΜΗΚΡΧΝ
Δλεθεχκ πμηε εζξ πενίπαημκ ιυκμξ ημο πνμξ ημοξ Αιπεθμηήπμοξ ακηεθήθεδ δφμ ιζηνμφξ μζ μπμίμζ ειάθςκακ
επάκς ζημ παζβκίδζ ηςκ.
Ο Βαζζθεφξ πθδζζάζαξ ημοξ ιζηνμφξ ημοξ δνχηδζε πμία ήημ δ δζαθμνά ηςκ.
Μαεχκ δε υηζ ηαζ μζ δφμ διθζζαήημοκ έκα αχθμκ, μ Βαζζθεφξ έδςηε απυ ιίακ δεηάνακ εζξ έηαζημκ ηαζ ημοξ
ζοκέζηδζε κα ιδ πζάκςκηαζ άθθμηε δζά ηυζμκ εοηεθή πνάβιαηα.
ΣΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΚΑΠΔΛΛΑ
Όηε επεζηέθεδ ιίακ επανπζαηήκ ηςιυπμθζκ ηαζ πανεηήνδζε ηαξ βοκαίηαξ κα θένμοκ ηαπέθθα ιε πμθοηεθή πηενά
δνχηδζε ημκ Γήιανπμκ.
— Κάηζ πμθθά πηενά αθέπς εζξ ηα ηαπέθθα ηςκ βοκαζηχκ ζαξ. Έπεηε εδχ ηαπεθθμφδεξ;
— Όπζ Μεβαθεζυηαηε. Σα παναββέθθμοκ εζξ ηαξ Αεήκαξ.
— Καζ έπεζηα παναπμκμφκηαζ αζ επανπίαζ υηζ οζηενμφκ ηδξ πνςηεομφζδξ.
Δζξ ηα πεζνάβιαηά ημο ήημ πάκημηε θεπηυηαημξ. Όηακ επείναγε ηακέκα εθνυκηζγε κα ημκ ηάιδ ημκ ίδζμκ κα εοεοιήζδ
ιε ημ πείναβιά ημο.
Όηε πμηέ εονέεδ εζξ ηα Μέβανα δ Μεβανίηζζζεξ επυνεοζακ πνμξ ηζιήκ ημο ημκ βκςζηυκ εβπχνζμκ πμνυκ «ηδκ
ηνάηα». Αζ βοκαίηεξ επυνεομκ ιε πακημφθθεξ μ δε Βαζζθεφξ δζά κα εοεοιήζδ επθδζίαγε ημ ιπαζημοκάηζ ημο εζξ ηαξ
πακημφθθαξ ηαζ ηαξ εηνάηεζ ζηενεά εζξ ημ έδαθμξ εζξ ηνυπμκ χζηε εηνάηεζ ημ πυδζ αηίκδημκ.
Σμ αζηείμκ αοηυ πνμεηάθεζ ημκ βέθςηα υθςκ ηςκ πςνζηχκ, αηυιδ δε ηαζ ηςκ πμνεομοζχκ βοκαζηχκ.
Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ΢ ΟΡΗΕΧΝ
Ηδζαζηένςξ εεέθβεημ ιε ηδκ δζαφβεζακ ημο Δθθδκζημφ μονακμφ. Απέδζδε δε ηδκ δπζυηδηα ημο παναηηήνμξ ηςκ
Δθθήκςκ εζξ ηδκ εζνδκζηήκ βαθήκδκ ημο μονακμφ ηςκ. Όηε ελεννάβδ δ ζηναηζςηζηή επακάζηαζζξ μ Βαζζθεφξ
εονζζηυιεκμξ εζξ Σαηυζμκ είπε ιεηαλφ άθθςκ. «Απμνχ πχξ οπυ ημζμφημκ μνίγμκηα ηαημνεχκμοκ κα ηάκμοκ
επακαζηάζεζξ. Σμ ηθίια ηδξ Δθθάδμξ ιυκμκ ηδκ πανάκ ηαζ ηδκ θαζδνυηδηα ειπκέεζ».
ΠΧ΢ ΑΠΔΚΑΛΤΦΔΝ ΔΝΑ ΦΗΛΑΡΔ΢ΚΟΝ
Κάπμηε μ Βαζζθεφξ επεζηέθεδ εζξ ηα βναθεία ημο ημκ ιαηανίηδκ δζεοεοκηήκ ημο καοζηαφειμο Κμοηζμφημκ μ
μπμίμξ είπε ηδκ ζοκήεεζακ κα αάθδ ηα βέκεζά ημο.
Ο Βαζζθεφξ ζδχκ επί ηζκμξ ηναπέγδξ ιζηνυκ ηοηίμκ, ημ έθααε ηαζ αθμφ ημ ήκμζλεκ είπε.
— Σζ είκε αοηυ εδχ ιέζα;
— Μπμβζά βζα ημοξ ιπνμφκηγμοξ, ιεβαθεζυηαηε.
— Γζα ημοξ ιπνμφκηγμοξ ηςκ βεκεζχκ ζμο εκκμείηαζ, απήκηδζε βεθχκ μ Βαζζθεφξ.
Ζ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΔΗ΢ ΟΛΑ
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ είπεκ Αββθζηήκ αηνίαεζακ εζξ υθαξ ημο ηαξ πνάλεζξ. Όπςξ είπμιεκ ήδδ, δεκ εκκμμφζε κα
ακαιείκδ ηακέκα υηε ήνπεημ δ χνα ημο βεφιαημξ. Δίπεκ ςνζζιέκδκ χνακ ηαζ δζά ημ λφνζζιά ημο.
Οφηε θεπηυκ δεκ εκκμμφζε κα πενάζδ απυ ηδκ χνακ ημο.
Κάπμηε έπςκ επείβμοζακ ενβαζίακ εανάδοκεκ μθίβα θεπηά εζξ ημ λφνζζια, εκ χ μ ημονεφξ ακέιεκεκ.
Όηακ εηεθείςζε ηαζ εζζήθεεκ εζξ ημ δςιάηζυκ ημο δζά κα λονζζεή έζπεοζε κα γδηήζδ ζοββκχιδκ απυ ημκ ημονέα
ημο.
— Με ζοβπςνείξ πμθφ, ημο είπε, πμο ζε επαζμιένζζα.
Ζ ΣΟΤΑΛΔΣΣΑ ΣΟΤ
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ήημ πάκημηε άιειπημξ εζξ υθα. Ηδζαζηένςξ επειεθείημ ημκ ιφζηαηα ημο, ημ μπμίμκ ηαείζηαημ
ημζμοημηνυπςξ ιεβαθμπνεπέζηαημκ.
Αθθά ηαζ εζξ ημ λφνζζιά ημο ήημ άιειπημξ, ηαεχξ ηαζ εζξ ημ ημφνεοια ηδξ ηεθαθήξ ημο. Δζξ ημοξ ημονείξ ημο ήημ
πενζπμζδηζηχηαημξ ηαζ οπεναμθζηά εοβεκήξ ηαζ θεπηυξ.

Γφμ ήζακ μζ ημονείξ ημο μ Ης. Γηίηζνδξ ηαζ μ Μοηδθδκαίμξ. Δζξ ημκ Γηίηζνδκ υηακ εβήναζεκ απέκεζιε ζφκηαλζκ, ήηζξ
ης εδίδεημ εη ημο ααζζθζημφ ηαιείμο. Καηά ηδκ μιμθμβίακ ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ ημονέςκ δ εκ βέκεζ ημοαθέηηα ημο
Βαζζθέςξ ήημ ηεθεία ηαζ άιειπημξ.
Ο ΢ΔΒΑ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΑΓΧΝΗ΢ΣΑ΢ ΣΟΤ 21
Ήημ απενζυνζζημξ μ ζεααζιυξ ημο πνμξ ημοξ αβςκζζηάξ ηδξ εεκζηήξ επακαζηάζεςξ. Σεθεοηαίμκ θείρακμκ ηςκ
αβχκςκ εηείκςκ ημο 21 απέιεκεκ μ ανπίαηνμξ ζοκηαβιαηάνπδξ Μαονμβέκδξ, απμεακχκ πνμ μθίβςκ εηχκ. Ο
Μαονμβέκδξ εκεθακίγεημ εζξ ηαξ ηεθεηάξ ηδξ εεκζηήξ εμνηήξ θένςκ ημ πανάζδιμκ ημο αβχκμξ.
Καηά ηδκ ηεθεηήκ ηδξ 25δξ Μανηίμο πνυ ηζκςκ εηχκ ζοκέαδ ηδκ χνακ πμο εζζήνπμκημ μζ ααζζθείξ εζξ ηδκ
Μδηνυπμθζκ κα εζζένπεηαζ ηαζ μ Μαονμβέκδξ. Ο βδναζυξ αβςκζζηήξ ακηζθδθεεζξ ημοξ ααζζθείξ εζηαιάηδζε δζά κα
ημοξ παζνεηίζδ ηαζ αθμφ εδέπεδ ημκ Βαζζθζηυκ παζνεηζζιυκ δζά πεζναρίαξ, πανειένζζεκ μθίβμκ δζά κα πνμπμνεοεμφκ
μζ Βαζζθείξ. Αθθ' μ αείικδζημξ Βαζζθεφξ ηναηχκ εη ημο αναπίμκμξ ηδκ Βαζίθζζζακ, εζηάεδ πνμ ηδξ εφναξ ηαζ
θαιαάκςκ ηδκ έκδμλμκ πείνα ημο αβςκζζημφ ημκ πανεηάθεζε κα πνμδβδεή, θέβςκ.
— ΢εζξ πνμηζιείζεε.
ΔΗ΢ ΣΟΤ΢ ΓΑΜΟΤ΢ ΣΖ΢ ΠΡΗΓΚΖΠΗ΢΢Ζ΢ ΜΑΡΗΑ΢
Όηε εηεθμφκημ μζ βάιμζ ηδξ πνζβηδπίζζδξ Μανίαξ εκ Κενηφνα μ αβςκζζηήξ Μαονμβέκδξ απέζηεζθε πνμξ ημκ
Βαζζθέα ημ ελήξ ηδθεβνάθδια εζξ ηδκ βθχζζακ εζξ ηδκ μπμίακ ζοκείεζγμκ κα βνάθμοκ μζ άκδνεξ εηείκμζ ηδξ απμθφημο
εοεφηδημξ.
Βαζζθέα — Κένηονακ.
«Να ιαξ γήζμοκ ηαζ κα ημοξ παζνχιαζηε».
Ο Βαζζθεφξ υηε ακέβκςζε ημ θαηςκζηυκ εηείκμ ηδθεβνάθδια ημο βδναζμφ ζηναηζχημο ηδξ παηνίδμξ ηυζμκ
ζοκεηζκήεδ χζηε εδάηνοζεκ. Οιζθχκ δε εζξ ημοξ πενί αοηυκ είπεκ.
— Αζ εοπαί ημο Μαονμβέκδ ιε ζοκεηίκδζακ ηυζμκ, υζμκ υθςκ ηςκ άθθςκ πμο ιε ζοκεπάνδζακ. Καζ εοεφξ
ζοκέηαλεκ εοπανζζηήνζμκ απάκηδζζκ ςξ ελήξ.
«Δβχ ηαζ δ μζημβέκεζά ιμο ζαξ οπενεοπανζζημφζζ».
ΔΗ΢ ΣΟΝ ΘΑΝΑΣΟΝ ΣΟΤ ΜΑΤΡΟΓΔΝΖ
Όηακ ακδββέθεδ εζξ ημκ Βαζζθέα μ εάκαημξ ημο Μαονμβέκδ εζξ δθζηίακ 115 εηχκ δ Α. Μ. δζεάκεδ απενίβναπημκ
θφπδκ. Καζ απακηχκ εζξ ημκ Αοθάνπδκ ημο πμο ημο ακήββεζθε ημ βεβμκυξ είπεκ.
— Δπάζαιε ηαζ ηδκ ηεθεοηαίακ γχζακ ζζημνίακ ημο αβχκμξ ιαξ.
Καζ εοεφξ εγήηδζε κα ηδδεοεή μ κεηνυξ δδιμζία δαπάκδ, πανδημθμφεδζε δε ηδκ ηδδείακ ιέπνζ ημο ηάθμο.
ΣΔΛΔΗΟ΢ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΡΥΖ΢
Ο Βαζζθεφξ υηακ μζ ααζζθυπαζδεξ ήζακ ιζηνμί ζοκέηνςβε ηδκ ιεκ ιεζδιανίακ ιυκμκ ιε ηδκ Βαζίθζζζακ, ημ δε
εζπέναξ ιεηά ημο Αοθάνπμο ηαζ ημο Τπαζπζζημφ ημο. Όηε υιςξ ειεβάθςζακ μζ πνίβηδπεξ, ηυηε ηαζ ηδκ ιεζδιανίακ
ηαζ ημ εζπέναξ ζοκέηνςβε ιε υθδκ ημο ηδκ μζημβέκεζακ.
ΣΑ ΒΑ΢ΗΛΗΚΑ ΓΔΤΜΑΣΑ
Χξ βκςζηυκ εηάζηδκ πνςίακ μ ανπζιάβεζνμξ ηςκ ακαηηυνςκ ήημ οπμπνεςιέκμξ κα πανμοζζάγδ εζξ ηδκ Α. Μ. ημκ
ηαηάθμβμκ ηςκ θαβδηχκ ηδξ διέναξ, εη ημο ηαηαθυβμο εηείκμο δζέβναθεκ δ Α. Μ. ημ θαβδηυκ εηείκμ ημ μπμίμκ δεκ
ήεεθεκ.
Ζ Βαζίθζζζα είπεκ ζδζαίηενμκ ιεκμφ ηαηά ηαξ ηεζζαναημζηάξ. Σδκ πνχηδκ ηαζ ηδκ ηεθεοηαίακ εαδμιάδα εκήζηεοε ημ
ηνέαξ πενζμνζγμιέκδ εζξ θαδενά θαβδηά. Σδκ ιεβάθδκ εαδμιάδα εκήζηεοε ηαζ ημ θάδζ. Δη ηςκ άθθςκ εαδμιάδςκ ηδξ
Μ. Σεζζαναημζηήξ εηήνεζ ηαηηζηςηάηδκ κδζηείακ εηάζηδκ Σεηάνηδκ ηαζ Παναζηεοήκ.
Ζ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΢ΑΛΑΣΑ
Σδκ ζαθάηα ημο ααζζθζημφ βεφιαημξ ηδκ πανεζηεφαγεκ μ ίδζμξ.
Γζέηαζζε ηαη' ανπάξ ηαζ ημο έθενμκ αναζηάξ παηάηαξ. Δκηυξ ιεβάθδξ πζαηέθθαξ έημαε ηδξ παηάηεξ ηαζ ανηεηά
ηνειιφδζα ηαζ μθίβμκ ιακηακυκ.
Σδκ ζαθάηα αοηήκ ηδκ έηνςβεκ υθδ δ Βαζζθζηή μζημβέκεζα, μ δε Βαζζθεφξ δοπανζζηείημ μζάηζξ ηα ηέηκα ημο ημκ
εημθάηεομκ δζά ηδκ επζηοπίακ ηδξ ζαθάηαξ ημο.
Σδκ πνςίακ έηαικε πνήζζκ ηαζ ιέθζημξ ημ μπμίμκ εεεχνεζ θίακ ςθέθζιμκ ηαζ ζημιαπζηυκ. Έηαικε ιζηνάκ πνήζζκ
άνημο, δβάπα δε ςνζζιέκα βθοηίζιαηα. Με ρδηυ μοδέπμηε έηνςβε ζαθάηα, αθθά πάκημηε ημ ζοκχδεοε ιε
ημιπυζηεξ ηαθμδειέκεξ. Δπίζδξ έηνςβε κςπμφξ ηανπμφξ, αθθά πάκημηε έηαικε ιεηνίακ πνήζζκ αοηχκ. Οίκμο
έηαικε ιεηνζςηάηδκ πνήζζκ, επνμηίια δε πάκημηε ηα ζημιαπζηά φδαηα ηςκ δζαθυνςκ Δθθδκζηχκ πδβχκ.
ΟΗ ΚΑΦΔΓΔ΢ ΣΟΤ

Χξ ηαζ αθθαπμφ ακεθέναιεκ μ Βαζζθεφξ εηάζηδκ πνςίακ έπαζνκε πνμ πακηυξ άθθμο ηαθέκ ημκ μπμίμκ έρδκε ιυκμξ
ημο. Σμοξ ηαθέδεξ ημο υιςξ ιεηά ημ βεφια ηαζ ημ δείπκμκ ημοξ πανεζηεφαγμκ μζ ηαθεηγήδεξ ηςκ ακαηηυνςκ.
΢οκήεςξ έπζκε ημκ ηαθέκ ημο αανφκ ιέηνζμκ. Σεθεοηαίςξ έπζκε ημκ ηαθέκ ημο πζηνυκ πςνίξ γάπανζκ.
ΣΟ ΣΕΑΜΗ ΠΟΤ ΢ΠΑΕΔΗ
Μία ιμζναία ζφιπηςζζξ δ μπμία είκε ζηακή κα δχζδ φθδκ εζξ υθμοξ εηείκμοξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε υθα ηα
ιοζηδνζχδδ ηαζ αηαηακυδηα ημο ηυζιμο ημφημο, εζδιεζχεδ ηαηά ηδκ διένακ ηαε' ήκ μ εεκμιάνηοξ Βαζζθεφξ έπζπηε
κεηνυξ εζξ Θεζζαθμκίηδκ.
Οζάηζξ μ ααζζθεφξ επεζηέπηεημ ημκ Πφνβμκ ηδξ Ζθείαξ ηαηέθοεκ εζξ ημ εηεί ιέβανμκ ημο απμεακυκημξ πμθζηεοημφ
Ζθείαξ Πέηνμο Αοβενζκμφ.
Μεηά ημκ πυθειμκ ημο 1897 μ ααζζθεφξ επζζηεθεείξ ημκ Πφνβμκ ηαηέθοζεκ εζξ ημ εκ θυβς ιέβανμκ, υπμο ιίακ
πνςίακ ηαεήιεκμξ εζξ ημ δςιάηζμκ ημο φπκμο επάναλεκ εζξ ημ ηγάιζ ημ υκμιά ημο ηαζ μθίβμοξ ζηίπμοξ πνμξ ηδκ
εοβεκή δέζπμζκακ Γεςνβίηζακ Αοβενζκμφ.
Γεηαπεκηαεηία μθυηθδνμξ πανήθεε ηαζ ημ ηγάιζ εηείκμ έιεκεκ άεζηημκ υηε ηδκ διένακ ηδξ δμθμθμκίαξ εη ηοπαίμο
υθςξ βεβμκυημξ ημ ηγάιζ εηείκμ εενοιιαηίζεδ.
ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΗΚΟΤΠΖΝ
Όηε εβέκεημ δ πνεςημπία ημο Κνάημοξ απυ ηδξ επμπήξ ημο Σνζημφπδ μ αείικδζημξ Βαζζθεφξ δζεάκεδ μδφκδκ
ααεοηάηδκ επί ημφης.
Συζδ δε ήημ δ θφπδ ημο χζηε έθεβεκ υηζ μοδέπμηε πθέμκ εα επακέθενε ημκ πμθζηζηυκ εηείκμκ εζξ ηδκ ανπήκ.
— Θα ημηηζκίγς ιπνμζηά ζηα παζδζά ιμο ακ ημκ επακαθένς.
Όηε υιςξ δ εηοιδβμνία ημο θαμφ ελεδδθχεδ οπέν ημο Σνζημφπδ, μ Βαζζθεφξ επυιεκμξ εζξ ημ ζφκηαβια επακέθενε
ημκ Σνζημφπδκ εζξ ηδκ ανπήκ.
Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΟΤ ΠΡΟ΢ ΣΖΝ ΒΑ΢ΗΛΗ΢΢ΑΝ ΣΖ΢ ΑΓΓΛΗΑ΢
Δλαζνεηζηή ήημ δ αβάπδ ημο Άκαηημξ πνμξ ηδκ αδεθθήκ ημο ααζίθζζζακ ηδξ Αββθίαξ Αθελάκδνακ. Πμθθάηζξ ηαηά ηδκ
δζαιμκήκ ηδξ εκηαφεα μ θζθυζημνβμξ αδεθθυξ έζηοαε ηαζ ηδκ δζπάγεημ. Ζ αβάπδ αφηδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αδεθθχκ ήημ
αιμζααία. Ζ ααζίθζζζα Αθελάκδνα δζεάκεδ ααεφηενμκ υθςκ ηςκ άθθςκ ζοββεκχκ ημ πθήβια ηδξ δμθμθμκίαξ ημο
αδεθθμφ ηδξ.
ΤΠΟ ΗΝΚΟΓΝΗΣΟ
Πενζμδεφςκ ακά ηαξ Δονςπασηάξ πνςηεομφζαξ δνέζηεημ κα ελένπεηαζ εκηεθχξ ημο ααζζθζημφ ημο αλζχιαημξ.
Γζήνπεημ ηαξ ηεκηνζηάξ θεςθυνμοξ ηαζ ηα αμοθεαάνηα θένςκ απθήκ πενζαμθήκ ζδζχημο ηαζ ακειζβκφεημ ιε ημ
πθήεμξ ςξ ημζκυξ εκδηυξ. Αοηυ ήημ ιία απυ ηαξ ιεβαθεζηέναξ ημο εοπανζζηήζεζξ.
ΑΗ ΓΔΛΟΗΟΓΡΑΦΗΑΗ ΣΟΤ
Οζάηζξ εθδιενίξ ηζξ εονςπασηή εδδιμζίεοε βεθμζμβναθίακ ημο, μ Βαζζθεφξ έζπεοδε κα ηδκ αβμνάζδ ηαζ κα ηδκ
θοθάλδ. Πμθθάξ ελ αοηχκ ηαξ έεεηεκ εκηυξ πθαζζίμο. Καζ εκχ αζ ανπαί ηαηεδίςημκ ημοξ βεθμζμβναθμφκηαξ ημκ
άκαηηα, μ ιυκμξ πμο δεκ εηανάζζεημ, αθθ' εβέθα ιε ηδκ ηανδζά ημο ήημ αοηυξ μ βεθμζμβναθμφιεκμξ. Γζδβμφκηαζ υηζ
εζξ ημ ακάηημνμκ ημο «Μμκ — Ρεπυ» εκ Κενηφνα έπεζ ακανηήζεζ πθήεμξ ημζμφηςκ βεθμζμβναθζχκ.
ΔΘΤ΢ΗΑΕΔ ΣΟ ΒΑ΢ΗΛΗΚΟΝ ΓΟΖΣΡΟΝ
Όηε ελεννάβδζακ αζ ηαναπαί ηςκ εοαββεθζηχκ {2} μ ηυηε οπμονβυξ ηδξ Παζδείαξ ΢. ΢ηάδξ ακεθεχκ ημ ιεζμκφηηζμκ
εζξ ηα ακάηημνα εγήηδζεκ αηνυαζζκ πανά ης ααζζθεί. Ο Βαζζθεφξ θίακ εμνοαδιέκμξ εδέπεδ ημκ οπμονβυκ ηαζ
δνχηδζεκ αοηυκ πενί ημο ζημπμφ ηδξ εζπεοζιέκδξ επζζηέρεχξ ημο.
— Μεβαθεζυηαηε, δ ηαηάζηαζζξ είκε ηνίζζιμξ, ακάβηδ δε κα δεπεήηε ηδκ παναίηδζζκ ηδξ Κοαενκήζεςξ ηαζ ημο
Μδηνμπμθίημο.
— Σζ είκε αοηά! Αζ ηαναπαί ηςκ δνυιςκ δεκ πνέπεζ κα δίδμοκ ηδκ ηαηεφεοκζζκ εζξ ημοξ Βαζζθείξ. Δκ ημζαφηδ
πενζπηχζεζ δεκ έπς ηακέκα θυβμκ εβχ εδχ.
Όηε υιςξ μ ΢ηάδξ ημο οπέδεζλε ημοξ ιέθθμκηαξ ηζκδφκμοξ ηςκ αζιαημποζζχκ, μ Βαζζθεφξ εδέπεδ κα εοζζάζδ ημ
Βαζζθζηυκ βυδηνμκ πάνζκ ηδξ εζςηενζηήξ εζνήκδξ ημο Κνάημοξ.
ΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΗ΢ΣΖ΢
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ απεηνμπζάγεημ πμθφ ηαξ ζπμθαζηζηάξ θνάζεζξ ηαζ πνμζθςκήζεζξ.
Όηε ιίακ θμνάκ ιεηέαδ εζξ ηδκ Σνίπμθζκ μζ ηάημζημζ ημκ οπεδέπεδζακ ιεηά ιεβάθςκ ηζιχκ. Δζξ ηαξ μδμφξ είπμκ
ακανηδεή αρίδεξ επί ηςκ μπμίςκ είπμκ ακαβναθή εζξ ανπαίακ Δθθδκζηήκ δζάθμνα απμθεέβιαηα παζνεηζζηήνζα. Δζξ
ηαξ επζβναθάξ αοηάξ μ Βαζζθεφξ απήκηα ιε έκα απθμφκ «Καθχξ ζαξ δφναιε παζδζά».

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΠΔΗΡΑΝ ΣΖ΢ ΓΟΛΟΦΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ
Όηε οπέζηδ ηδκ δμθμθμκζηήκ εηείκδκ απυπεζνακ εη ιένμοξ ημο Κανδίηζδ εζξ εέζζκ «Ακάθαημξ» ηαζ δζεζχεδ ελ
αοηήξ, δζδβείημ ηαηυπζκ ηαξ θεπημιενείαξ ηδξ ηναβζηήξ εηείκδξ ζηδκήξ ιεηά πμθθήξ ροπναζιίαξ· ςξ βκςζηυκ εκηυξ
ηδξ αιάλδξ επέααζκε ηαζ δ Πνζβηήπζζα Μανία, ημ ημζμφημκ δε ήημ ημ ιυκμκ πενί ημο μπμίμο ςιίθεζ ιε ηάπμζμ
πανάπμκμκ μ Βαζζθεφξ.
«Δβχ βκςνίγς, έθεβεκ, υηζ έκαξ δμθμθυκμξ ζέαεηαζ ημ εφια ημο, υηακ ημφημ ζοκςδεφδ βοκαίηα. Αθθ' μ επζηεεείξ
εκακηίμκ ιμο δεκ είπεκ μφηε αοηήκ ηδκ αανυηδηα κα ακααάθδ ηδκ εηηέθεζζκ ηδξ πνάλεχξ ημο.
ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΟΥΟΝ
Δλαζνεηζηή ήημ δ θαηνεία ημο πνμξ ημκ Γζάδμπμκ Κςκζηακηίκμκ, ημκ μπμίμκ ιάθζζηα ςκυιαγε Νηίκμκ.
Όηε εονίζηεημ εζξ ημ Γζδά ηαζ πανμοζζάζεδζακ πνμ αοημφ πςνζημί γδημφκηεξ κα ημοξ επζηνέρδ κα θάαςζζκ εη ηςκ
εβηαηαθδθεεζζχκ ζζηαπμεδηχκ πμζυηδηα ζίημο δζα κα ζπείνςζζ ημοξ αβνμφξ ηςκ μ Βαζζθεφξ απήκηδζε·
«Γοζηοπχξ αοηυ είκε δζηαίςια ημο οζμφ ιμο ημο ηαηαηηδημφ.
Θα ημο ηδθεβναθήζς ηαζ ακ ιμζ επζηνέρδ πμθφ εοπανίζηςξ εα ζαξ ηάις ηδκ πάνζκ. Κμπζάζηε αφνζμ ηαζ εα ζαξ
δχζς απάκηδζζκ».
Σδκ επμιέκδκ θδθεείζδξ ηδξ απακηήζεςξ ημο ηυηε Γζαδυπμο, μζ πςνζημί εθάιαακμκ ημκ ακαβηαζμφκηα δζά ηδκ
ζπμνάκ ζίημκ.
Δζξ δε ημκ η. Παπαιζπαθυπμοθμκ πανμοζζαζεέκηα πνμ αοημφ ηαηά ηδκ εζξ Θεζζαθμκίηδκ δζαιμκήκ ημο, μ Βαζζθεφξ
έθεβεκ ιε οπενηάηδκ αβαθθίαζζκ υηζ ηακείξ άθθμξ Γζάδμπμξ δεκ έδνερε ηυζαξ δάθκαξ επί ημο πεδίμο ηδξ ιάπδξ
υπςξ μ Κςκζηακηίκμξ Σμο.
ΟΗ ΦΟΡΟΗ ΣΟΤ ΢ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ
Κάπμηε θζθμλεκχκ εζξ ηα ακάηημνα ημοξ οπμονβμφξ ηδξ Κοαενκήζεςξ Θεμηυηδ πνμζέθενεκ ακά έκ πμφνμκ εζξ
έηαζημκ ελ αοηχκ. Ο η. ΢ηάδξ υιςξ, ιδ ηαπκίγςκ πμφνα, εδχνδζε ημ ζδζηυκ ημο εζξ ημκ ΢ζιυπμοθμκ, μ μπμίμξ
ημζμοημηνυπςξ έβεζκε ηάημπμξ δφμ πμφνςκ.
Όηε αναδφηενμκ μ Βαζζθεφξ ακηεθήθεδ ημκ ΢ζιυπμοθμκ θένμκηα δφμ πμφνα ημο είπε ιεζδζχκ.
— Ώζηε θυνμ ηαζ εζξ ηα πμφνα ιμο αηυιδ, η. ΢ζιυπμοθε.
— Αθθά, Μεβαθεζυηαηε, ημ έκ ιμο ημ επάνζζεκ μ η. ΢ηάδξ.
— Καθέ αθήζηε ηα αοηά, η. ΢ζιυπμοθε. Δθμνμθμβήζαηε ηαζ ηα πμφνα ιμο, πνμζέεδηεκ αζηεσγυιεκμξ μ Βαζζθεφξ.
Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΟΤ ΠΡΟ΢ ΠΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ
Πακ ημ Δθθδκζηυκ ημ δβάπα ζδζαζηένςξ μ Βαζζθεφξ. Όηε ηάπμηε εζξ ημ Λμκδίκμκ εθζθμλεκήεδ εζξ ημκ μίημκ πθμοζίαξ
Αββθίδμξ δ εοβεκήξ δέζπμζκα ημκ ςδήβδζεκ εζξ ημ εενιμηήπζμκ υπμο οπήνπμκ ιενζηά ςναία ηνζακηάθοθθα.
— Δίδαηε ηζ ςναία ηνζακηάθοθθα, Μεβαθεζυηαηεξ δνχηδζε ιε ηάπμζακ θζθανέζηεζακ δ ηονία.
— Αοηά δεκ είκε ηίπμηε. Να ζδήηε ηα ζδζηά ιμο εζξ ημ Σαηυζ εα εηπθαβήηε.
ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖ΢Η΢
Όηε ιίακ θμνάκ ηαηά ηδκ διένακ ημο Πάζπα ιεηέαδ ηαηά ημ επζηναηήζακ έεζιμκ εζξ ημοξ ζηναηχκαξ, μιμβεκείξ ηζκέξ
εη ημο ελςηενζημφ πανζζηάιεκμζ εηεί εδάηνοζακ ηαζ εγδηςηναφβαζακ εκεμοζζςδχξ ελάβμκηεξ ηα θέζζα ηςκ.
Καηά ηδκ έλμδυκ ημο εη ηςκ ζηναηχκςκ μζ μιμβεκείξ εθχκαγμκ.
— Καζ ζηδ Πυθζ, ηαζ ζηδ Πυθζ, Βαζζθδά ιαξ.
Καζ μ Βαζζθεφξ ιεζδζχκ απήκηδζεκ εζξ ημοξ μιμβεκείξ.
— Θα πάιε ηαζ ζηδκ Πυθζ.
ΔΜΦΤΥΑ ΚΑΗ ΑΦΤΥΑ
Καηά ηζκα δζαιμκήκ ημο εκ Κενηφνα ζοκςιίθεζ ιε ημκ ηυηε πνςεοπμονβυκ Θεμηυηδκ δζά ηα ςναία άκεδ ηδξ κήζμο.
— Σζ ςναία ηαζ ηζ δνμζενά πμο είκε, έθεβεκ.
— Χξ αθέπεηε, Μεβαθεζυηαηε, υθα είκε εαθενά εζξ ηδκ Κένηονακ απήκηδζεκ μ η. Θεμηυηδξ.
— Α, αοηυ ημ αθέπς! ημ αθέπς! πνμζέεδηεκ μ Βαζζθεφξ, έιροπα ηαζ άροπα.
Ο ΓΑΜΟ΢ ΣΟΤ
Ο αείικδζημξ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ εκοιθεφεδ εκ Πεηνμοπυθεζ ηδκ 27δκ Οηηςανίμο 1867 ηδκ ιεβάθδκ Γμφηζζζακ
Όθβακ Βθαδζιδνυακακ εοβαηένα ημο ιεβάθμο Γμοηυξ Κςκζηακηίκμο αδεθθμφ ημο Σζάνμο Αθελάκδνμο ημο Β'.
Ο Βαζζθεφξ ςξ πνμηεζηάκηδξ δημθμφεεζ ηδκ ζενμονβίακ ημο πανεηηθδζίμο ηςκ ακαηηυνςκ εκχ δζά ηδκ Βαζίθζζζακ,
μνευδμλμκ μφζακ, ηαηεζηεοάζεδ έηενμκ πανεηηθήζζμκ εκηυξ ημο μπμίμο πνμζδφπεημ.
ΔΝ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΟΝ ΔΗ΢ ΣΟ ΑΗΞ ΛΔΜΠΑΗΝ

Πνμ πμθθχκ εηχκ εονζζηυιεκμξ εζξ ηα θμοηνά Αζλ Λειπαίκ, δζήνπεημ ιίακ διένακ απυ έκ ιζηνυκ ηαθεκείμκ, υηε είξ
ηςκ οπδνεηχκ ημκ πθδζζάγεζ ηαζ ημο θέβεζ.
— Πενάζεηε βνήβμνα, ηφνζε. Οζ ηφνζμζ ζαξ πενζιέκμοκ.
— Σζ κα ιε ηάιμοκ; ενςηά πενζένβςξ μ Βαζζθεφξ.
— Έπμοκ ακάβηδκ εκυξ αηυιμο αηυιδ. Δίκε ηνεζξ ηαζ γδημφκ ηέηανημκ.
Ο Βαζζθεφξ πνμπςνήζαξ μθίβμκ πανεηήνδζε πνάβιαηζ υηζ ηνεζξ ηφνζμζ εηάεδκημ εζξ ιίακ ηνάπεγακ έημζιμζ κα
ανπίζμοκ ημ παζβκίδζ ηςκ ηαζ επεζδή απμοζίαγεκ είξ θίθμξ ηςκ, πανήββεζθακ εζξ ημκ οπδνέηδκ κα ζπεφζδ κα ημκ
ηαθέζδ.
Σδκ ζηζβιήκ δε ηαηά ηδκ μπμίακ μ οπδνέηδξ ελήνπεημ, δφμ έηενμζ ηφνζμζ ζοκεγήημοκ πενί ημο Βαζζθέςξ ηδξ Δθθάδμξ
ημο μπμίμο δ άθζλζξ είπε βείκεζ βκςζηή εζξ ηδκ πυθζκ.
Ο είξ ελ αοηχκ ζδχκ ημκ Βαζζθέα δζενπυιεκμκ εθχκαλε δοκαηά.
— Α! Νάημξ.
Ο οπδνέηδξ αημφζαξ ηαξ θέλεζξ ηαφηαξ εκυιζζεκ υηζ μ δζενπυιεκμξ ήημ μ ηέηανημξ ημκ μπμίμκ ακέιεκμκ μζ ηνεζξ
εηείκμζ εαιχκεξ ηαζ έζπεοζε κα ημκ ζοκακηήζδ.
Ο Βαζζθεφξ υπζ ιυκμκ δεκ δβακάηηδζε δζά ηδκ ακεοθααή πνυζηθδζζκ, αθθά απεκακηίαξ εεεχνδζε ημ επεζζυδζμκ ςξ
ανηεηά δζαζηεδαζηζηυκ ηαζ επθδζίαζεκ.
Όηακ δε μζ ηνεζξ εηείκμζ ακαβκςνίζακηεξ αοηυκ, εγήημοκ ιονίαξ ζοββκχιαξ δζά ημ αημφζζμκ ζθάθια ηςκ.
Ο Βαζζθεφξ αβαεχηαηα ηαζ εοεοιχηαηα έζπεοζε κα ημοξ ηαεδζοπάζδ.
— Μα ζαξ παναηαθχ ιδ ηανάηηεζεε, ηφνζμζ. Γεκ είκε ηίπμηε. Γεκ αθέπς εζξ ηζ εζθάθαηε. Δβχ ιάθζζηα πνέπεζ κα
ζαξ γδηήζς ζοββκχιδκ δζυηζ δεκ βκςνίγς ημ παζβκίδζ ζαξ.
Χ΢ ΢ΤΕΤΓΟ΢
Χξ ζφγοβμξ μ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ δφκαηαζ κα εεςνδεή πνυηοπμκ. Ζ αβάπδ ημο πνμξ ηδκ Βαζίθζζζακ εθάκδ ιέπνζ
ζδιείμο αθδεζκήξ θαηνείαξ.
Σαξ πνχηαξ διέναξ ημο βάιμο ηςκ επεζδή μ Βαζζθεφξ δεκ εβκχνζγε ηδκ Ρςζζζηήκ, μφηε δ ααζίθζζζα ηδκ Γακζηήκ δ
ζοκεκκυδζίξ ηςκ εβέκεημ άθθμηε εζξ Γενιακζηήκ ηαζ άθθμηε εζξ Γαθθζηήκ. Αζ ζπέζεζξ ηςκ δφμ ορδθχκ ζογφβςκ
οπήνλακ πάκημηε εβηανδζχηαηαζ. Έγςκ ιαηνάκ μζαζδήπμηε πμθζηζηήξ δζαιάπδξ εζξ ηδκ εεθηηζηήκ βαθήκδκ ημο
εοηοπμφξ μίημο ηςκ.
Σαξ εοηοπεζηέναξ διέναξ ηδξ γςήξ ημο ηαξ δζήνπεημ ημ εένμξ εζξ ηδκ Κένηονακ ηαζ εζξ ημοξ Πεηαθζμφξ υπμο
δνέζηεημ κα ρανεφδ ηαζ κα ηοκδβά.
Δζξ ηδκ ακαηνμθήκ ηςκ ηέηκςκ ημο έδζδε ιεβίζηδκ πνμζμπήκ εηθέβςκ αοηυξ ημοξ δζδαζηάθμοξ ηςκ ηαζ
παναημθμοεχκ μ ίδζμξ ηδκ ακαηνμθήκ ηαζ ηδκ ιυνθςζζκ αοηχκ, δίδςκ παηνζηάξ ζοιαμοθάξ ηαζ ελήηαγεκ εκίμηε αοηά
εζξ ηα ιαεήιαηά ηςκ. Δπίζδξ πμθφ δνέζηεημ κα θαιαάκδ ιένμξ εζξ ηα παζβκίδζά ηςκ.
Ο ΠΔΡΗΠΑΣΟ΢ ΣΟΤ
Μεηά ημ θαβδηυκ ημο ελήνπεημ πάκημηε εζξ πενίπαημκ. Όηε ήημ κέμξ ελήνπεημ έθζππμξ, δβάπα δε οπεναμθζηά ηδκ
ζππαζίακ ηαζ ήημ ηάθθζζημξ ζππεφξ. Βναδφηενμκ ηαεζένςζε ιαηνοκάξ πεγμπμνίαξ ηαξ μπμίαξ έηαικε ζοκήεςξ εζξ
ηδκ θεςθυνμκ Κδθζζζζάξ. Δζξ ημοξ πενζπάημοξ ημο ημφημοξ ζοκςδεφεημ πάκημηε οπυ εκυξ εη ηςκ οπαζπζζηχκ ημο,
ζοκδεέζηενμκ υιςξ οπυ ημο Παπαδζαιακημπμφθμο, δνέζηεημ δε κα ααδίγδ ζογδηχκ.
ΜΔ ΦΤΛΑ΢΢ΟΤΝ ΟΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΜΟΤ
— Γεκ εα οπάνλδ πμηέ Έθθδκ κα ιε δμθμθμκήζδ . . . έθεβε. Σμ επίζηεοε ημφημ αηναδάκηςξ. Δίπε πεπμίεδζζκ εζξ
ηδκ αβάπδκ ημο θαμφ ημο, δζυηζ δ αβαευηδξ ηαζ δ ηαθςζφκδ ημο ήημ αβαευηδξ παηνυξ πνμξ ηέηκα ημο.
Οζάηζξ ηζξ εη ηςκ μζηείςκ ημο ημφ οπεδείηκοεκ υηζ δεκ έπνεπε κα ελένπεηαζ ιυκμξ ημο, μ αβαευξ Βαζζθεφξ απήκηα
ζπεδυκ ζηενμηφπςξ.
— Γεκ έπς ακάβηδκ ηακέκα, εκ υζς ιε πνμζηαηεφεζ δ αβάπδ ημο θαμφ ιμο. Διέκα ιε θοθάηημοκ μζ οπήημμί ιμο.
Γοζηοπχξ εονέεδ πεζν ζηοβενά, δ μπμία έννζρε κεηνυκ ημκ αβαευκ Βαζζθέα, εζξ ηαξ εοηοπεζηέναξ διέναξ ημο αίμο
ημο.
Ζ ΑΠΟΦΡΑ΢ ΖΜΔΡΑ
Ο Βαζζθεφξ απέθεοβε κα ηάικδ έκανλζκ μζαζδήπμηε ενβαζίαξ Σνίηδκ διένακ. Σδκ διένακ αοηήκ ηδκ εεεχνεζ
απμθνάδα ηαζ δζά ημφημ μφηε ημοξ οπμονβμφξ χνηζγε ηαηά ηδκ διένακ αοηήκ. Δπίζδξ απέθεοβε ηαζ ηδκ
Παναζηεοήκ. Ζ Σνίηδ υιςξ διένα ήημ δζ' αοηυκ πμθφ απμηνμοζηζηή. Χξ άκενςπμξ είπε ηαξ πνμθήρεζξ ημο. Καζ
αηοπχξ αζ πνμθήρεζξ ημο εηείκαζ απεδείπεδζακ θίακ δζηαζμθμβδιέκαζ, δζυηζ ςξ βκςζηυκ Σνίηδ ήημ δ διένα ηδξ
δμθμθμκίαξ ημο.
ΠΑΝΣΟΣΔ ΔΤΓΗΑΘΔΣΟ΢

Οθίβαξ ζηζβιάξ αεοιίαξ ηαζ αδζαεεζίαξ εβκχνζζεκ δ Α. Μ. μ Βαζζθεφξ. ΢οκήεςξ ήημ εοδζάεεημξ ηαζ θίακ δζαποηζηυξ
εζξ ημοξ πενί αοηυκ. Δζξ ηαξ ηαη' ζδίακ ζοκακαζηνμθάξ αοημφ δνέζηεημ πάκημηε κα πεζνάγδ ημοξ πενί αοηυκ ιε αεχα
πεζνάβιαηα. Σα ηαθαιπμφνζα ημο ήζακ απυ ηα εοθοέζηενα. Ζ ημζαφηδ εοδζαεεζία ημο ςθείθεημ ηονίςξ εζξ ηδκ
θζηυηδηα ηαζ εζξ ηδκ ηάλζκ ημο αίμο ημο. Ζβείνεημ πνςί ηαζ δδ εζξ ςνζζιέκδκ χνακ ηαζ ηαηεηθίκεημ εκςνίξ, εζξ
ςνζζιέκδκ επίζδξ χνακ. Οοδέπμηε πανέιεκεκ άοπκμξ πένακ ηδξ 11δξ εηηυξ ακ ελαζνεηζηαί πενζζηάζεζξ ημο
επέααθμκ ηδκ εοζίακ αοηήκ.
ΣΟ ΚΤΝΖΓΗΟΝ
Ο Βαζζθεφξ ήημ δεζκυξ ηαζ ιακζχδδξ ηοκδβυξ. Δηοκήβα πάκημηε εζξ ημ δάζμξ ημο Σαημΐμο ηαζ ελέθεβε ημοξ ηοκδβμφξ
ημο μζ μπμίμζ ήζακ εη ηςκ ηαθθζηένςκ ζημπεοηχκ.
Κάπμηε ηοκδβχκ ζοκδκηήεδ ιε έκα πμθίηδκ δεζκυκ επίζδξ ηοκδβυκ, χζηζξ εηείκδκ ηδκ ζηζβιήκ εζηυπεοζεκ εζξ ηα
φρδ ηαζ εθυκεοζε δφμ ηνοβυκζα. Ο Βαζζθεφξ ημκ επθδζίαζε ημο επήνε ημ υκμιά ημο ηαζ ηδκ επμιέκδκ ημκ εηάθεζε
δζά κα ημκ ηαηαζηήζδ ηοκδβυκ ηςκ ακαηηυνςκ.
Ο ηοκδβυξ μφημξ εηαθείημ ΢ςηήνπμξ, πανέιεζκε δε επί πμθθά έηδ εζξ ηδκ οπδνεζίακ ηςκ ακαηηυνςκ.
ΣΟ ΑΓΔ΢ΠΟΣΟ ΢ΚΤΛΛΗ
Όηακ πενζχδεοεκ εζξ ηα ιένδ ηδξ Θεζζαθίαξ, έκα λέκμ αδέζπμημ ζηοθί, ήθεε ηαζ εηάεδζεκ εζξ ηα πυδζα ημο. Έκαξ
ιμκαπυξ ηυηε έζπεοζε κα δζχλδ ημ ζηοθί, αθθ' εηείκμ επακήθεε ιεη' μθίβμκ ηαζ εηάεδζεκ εζξ ηα πυδζα ημο Βαζζθέςξ.
Ο Βαζζθεφξ ζδχκ ηδκ ελαζνεηζηήκ αοηήκ αβάπδκ ημο ζηοθζμφ, ημ επήνε ιαγφ ημο ηαζ ημ είπε πάκημηε πθδζίμκ ημο ηαζ
εζξ αοηά αηυιδ ηα ηαλείδζα ημο ακά ηδκ Δονχπδκ.
Όηακ ημ ζηοθί απέεακεκ μ Βαζζθεφξ επί πμθθάξ διέναξ ήημ ιεθαβπμθζηυξ, ηυζδ δε ήημ δ αβάπδ ημο πνμξ ημ
ηεηνάπμδμκ αοηυ γχμκ, χζηε εζξ ημ βναθείμκ ημο είπεκ ακανηήζεζ ηδκ εζηυκα ημο.
ΔΝ ΑΝΔΚΓΟΣΟΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΖΛΗΓΗΑΝΝΖΝ
Δζξ ιίακ πενζμδείακ ημο ακά ηδκ Πεθμπυκκδζμκ ιε ημκ ιαηανίηδκ ημκ Γδθζβζάκκδκ εηθήεδ εζξ βεφια.
Όηακ ήθεεκ δ χνα ημο βεφιαημξ μ Γδθζβζάκκδξ απμοζίαγε ηαζ έθεαζε ηδκ ζηζβιήκ πμο μ Βαζζθεφξ ηαζ μζ πνίβηδπεξ
δημζιάγμκημ κα ηαείζςζζκ εζξ ηδκ ηνάπεγακ.
Ο Βαζζθεφξ απμηεζκυιεκμξ ηυηε πνμξ ημκ πνςεοπμονβυκ θέβεζ.
— Παν' μθίβμκ κα ζαξ πενζιέκςιεκ, ηφνζε Πνυεδνε.
ΤΠΔΡ ΣΖ΢ ΠΑΣΡΗΓΟ΢
Πενζμδεφςκ ηάπμηε εζξ ιίακ επανπζαηήκ πυθζκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο εηθήεδ κα παναζηή εζξ ημκ πμνυκ μ μπμίμξ εα
εβέκεημ εζξ ηδκ Κεκηνζηήκ πθαηείακ ηδξ πυθεςξ πνμξ ηζιήκ ημο. Μεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ πμο επυνεομκ μ Βαζζθεφξ
πανεηήνδζε ηαζ ιίακ κεανάκ ιαονμθυνακ, δ μπμία έζονε ημκ πμνυκ ιε πμθθήκ πάνζκ. Όηακ εηεθείςζεκ μ πμνυξ μ
Βαζζθεφξ πθδζζάζαξ ηδκ ιεθακεζιμκμφζακ βοκαίηα ηδκ δνχηδζε.
— Γζαηί πεκεείηε;
— Έπαζα ημκ αδεθθυκ ιμο, Μεβαθεζυηαηε.
— Μα ηυηε δζαηί πμνεφεηε;
— Δζημηχεδ βζα ηδκ παηνίδα εζξ ημκ πυθειμκ, Μεβαθεζυηαηε, ηαζ δζά ημφημ μ εάκαηυξ ημο ιάθθμκ πανάκ πανά
θφπδκ ιαξ πνμλεκεί.
Ο Βαζζθεφξ αημφζαξ ημοξ οπενδθάκμοξ εηείκμοξ θυβμοξ εδάηνοζεκ εη ζοβηζκήζεςξ.
Ζ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ
Μίακ διένακ μ Βαζζθεφξ επεζηέθεδ ημ κμζμημιείμκ «Δοαββεθζζιυξ» ζοκμδεουιεκμξ οπυ ημο πνίβηδπμξ Γεςνβίμο.
Έκαξ βένςκ πηςπυξ μκυιαηζ Ακηςκάημξ ακηζθδθεείξ ηδκ είζμδμκ ημο Βαζζθέςξ εζξ ημ Νμζμημιείμκ, έζπεοζε κα
ηαηαθάαδ εέζζκ πνμ ηδξ εφναξ αοημφ δζά κα ακαιείκδ ηδκ έλμδμκ ημο Βαζζθέςξ. Έθενεκ ακά πείναξ ηαζ ιίακ
ακαθμνάκ δζά κα ηδκ δχζδ ζδζμπείνςξ.
Μεη' μθίβμκ μ Βαζζθεφξ ηαζ μ πνίβηδρ εκεθακίζεδζακ ηαηενπυιεκμζ ηδκ ηθίιαηα ημο ηαηαζηήιαημξ.
Ο Ακηςκάημξ πθδζζάζαξ ηυηε ηαζ απμηαθοθεείξ θέβεζ.
— Μεβαθεζυηαηε ηαζ πμθοπνμκδιέκε, Βαζζθδά ιμο, παίνε.
— Σζ εέθεζξ, είπεκ μ Βαζζθεφξ.
— Έπς παζδί ζηδκ θοθαηή ηαζ είκε πνμζηάηδξ ηδξ μζημβεκείαξ ιμο.
— Πχξ μκμιάγεηαζ; ημκ δζαηυπηεζ ηαζ πάθζκ μ Βαζζθεφξ.
— Πακαβζχηδξ Ακηςκάημξ εη ΢φιδξ.
Ο πνίβηδρ θααχκ ζδιείςζζκ ημο μκυιαηυξ ημο ακέθααε ηδκ επμιέκδκ κ' απμζηείθδ εζξ ημκ Ακηςκάημκ ηαηά
δζαηαβήκ ημο παηνυξ ηνζαημζίαξ δναπιάξ. Μεηά δφμ ιήκαξ μ οζυξ ημο Ακηςκάημο απεθοθαηίζεδ δμεείζδξ εζξ αοηυκ
Βαζζθζηήξ πάνζημξ.

ΣΟ ΑΡΝΑΚΗ ΣΖ΢ ΥΖΡΑ΢
Δζξ ηδκ Κένηονακ ηάπμηε μ Βαζζθεφξ ζοκδκηήεδ ηαε' μδυκ ιε ιίακ πηςπήκ πήνακ δ μπμία εηνάηεζ έκ ανκάηζ. — Σμ
πμοθείξ, ηονά ιμο;
— Σμ πμοθχ, Βαζζθδά ιμο.
Ο Βαζζθεφξ δβυναζε ημ ανκάηζ ακηί ιζαξ αββθζηήξ θίναξ.
Σδκ επμιέκδκ εζξ ημ ιένμξ εηείκμ είπμκ παναηαπεή υθαζ αζ βοκαίηεξ ημο πςνίμο ηναημφκηεξ ακά έκ ιζηνυκ ανκάηζ.
Ο Βαζζθεφξ επζζηνέθςκ ηαζ ζδχκ ημ εέαια εηείκμ ακεθφεδ εζξ πθαηφηαημκ βέθςηα δζυηζ δκκυδζε ηζ είπε ζοιαή.
Ζ πήνα είπε δζαθαθήζεζ ημ βεβμκυξ ηαζ αζ βοκαίηεξ έζπεοζακ ιε ηα ανκάηζα ςζάκ κα επνυηεζημ μ Βαζζθεφξ κα ζδνφζδ
πμίικζμκ.
Ζ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ΢ ΣΧΝ ΣΔΚΝΧΝ ΣΟΤ.
Ο εηθζπχκ ααζζθεφξ εηίια πμθφ ηαζ οπεθήπηεημ ημοξ παζδαβςβμφξ ηαζ ημοξ δζδαζηάθμοξ ηςκ ηέηκςκ ημο.
Όηε απέεακε ηάπμηε ιία Αββθίξ παζδαβςβυξ ηδκ μπμίακ επί πμθθά έηδ είπεκ εζξ ηδκ οπδνεζίακ ημο, μ Βαζζθεφξ
ημζμφημκ εθοπήεδ χζηε πανέζηδ εζξ ηδκ ηδδείακ ηαζ ιεηά ηδκ αημθμοείακ ακέθααε ηαζ αοηυξ ηαζ μζ οζμί ημο κα
ααζηάζςζζ ημ θένεηνμκ ηζιήξ έκεηεκ.
ΠΟΛΗ΢ ΠΟΤ ΖΓΑΠΑ.
Αζ Πάηναζ ήζακ ιία απυ ηαξ πυθεζξ εηείκαξ ηαξ μπμίαξ εθάηνεοε πνάβιαηζ δ εηθζπμφζα Μεβαθεζυηδξ, υπςξ
ελαζνεηζηχξ δβαπάημ απυ αοηήκ.
Οζάηζξ ημο εδίδεημ δ παναιζηνά εοηαζνία έπνεπε κα δζέθεδ εηείεεκ. Όηακ ιεηέααζκεκ εζξ ηδκ Δονχπδκ ή υηακ
επέζηνεθεκ ελ αοηήξ έπνεπε κα δζέθεδ εη Παηνχκ υπμο εκεμοζζχδεζξ οπμδμπαί ημο εβίκμκημ πάκημηε.
Ο ΦΛΤΑΡΟ΢ ΓΔΡΧΝ.
Κάπμηε έκαξ ακχηενμξ οπάθθδθμξ ημο εθεηηζημφ ζοκεδνίμο ανηεηά βένςκ, εηυθιδζε κα πανμοζζαζεή εκχπζμκ ημο
άκαηημξ ηαζ κα ημο οπμαάθδ ηαξ βκχιαξ αοημφ επί ηδξ ηαηαζηάζεςξ ηδξ πμθζηζηήξ εκκμείηαζ, ήηζξ ηδκ έπμπήκ εηείκδκ
δζεηέθεζ εκ ακςιαθία.
Αθμφ μ βένςκ ακέπηολεκ εζξ ημκ Βαζζθέα επί πμθθήκ χνακ ηαξ βκχιαξ ημο, εκ ηέθεζ εηυκζζε ηα ελήξ:
— Γνάζζκ, ιεβαθεζυηαηε, ακαιέκεζ παν' διχκ μ Δθθδκζηυξ θαυξ.
Καζ μ Βαζζθεφξ βεθχκ απήκηδζε.
— Μα ηυηε κα δνάζς ιε ζέκα.
Ο ΔΝΘΟΤ΢ΗΑ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ.
Ο αείικδζημξ Βαζζθεφξ μζάηζξ ιεηέααζκεκ εζξ ηαξ Πάηναξ ήημ εκεμοζζχδδξ δζά ηαξ οπμδμπάξ πμο ημο εβίκμκημ εζξ
ηδκ πυθζκ εηείκδκ.
Όηακ απεθάζζγε κα παναιείκδ εζξ ηδκ πυθζκ ηαφηδκ, έηαιε ζοπκά πενζπάημοξ εζξ δζάθμνα ιένδ αοηήξ.
Οζ Παηνζκμί έζπεοδμκ υπζζεέκ ημο ηαηά πζθζάδαξ. Ζ πανά ημο ελεδδθμφημ ηυηε γςδνμηάηδ, δζυηζ έαθεπε πνάβιαηζ
μπυζδκ αβάπδκ έηνεθεκ εζξ ημ πνυζςπυκ ημο μ Δθθδκζηυξ θαυξ.
Ζ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΟΤ ΔΗ΢ ΣΑ΢ ΠΑΣΡΑ΢.
Ο Βαζζθεφξ μζάηζξ ιεηέααζκεκ εζξ ηαξ Πάηναξ πανέιεκεκ εζξ ημκ μίημκ ημο πνμφπμκημξ ηδξ πυθεςξ εηείκδξ
Φναβημπμφθμο. Ζ μζηία αφηδ εονίζηεημ επί ηδξ παναθίαξ.
Δζξ ηδκ εέζζκ «ορδθά Αθχκζα» είπεκ μ Βαζζθεφξ έκα εαοιάζζμκ ηήπμκ ζδζηυκ ημο ημκ μπμίμκ επεζηέπηεημ ηάεε
απυβεοια ζοκαπμημιίγςκ ελ αοημφ ηαξ δνμζενςηέναξ ηαζ εοπνςιμηέναξ ακεμδέζιαξ.
ΟΗ ΠΡΧΣΟΗ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΟΗ ΣΟΤ
Δοεφξ ςξ αθίπεδ εζξ ηδκ Δθθάδα ηδκ κέακ ημο Παηνίδα δεηαπεκηαεηήξ πενίπμο, πνχηδ ημο θνμκηίξ ήημ κα εηιάεδ
ηδκ βθχζζακ ηςκ οπδηυςκ ημο. Πνχημξ δζδάζηαθμξ ημο ήημ μ ηαεδβδηήξ ηδξ Δθθδκζηήξ Κμοιακμφδδξ.
Μεηαλφ ηςκ αζαθίςκ ηα μπμία ημο πνμζεηυιζγε ηαε' εηάζηδκ μ αείικδζημξ Κμοιακμφδδξ ημο πνμζέθενε ηάπμηε ηαζ
ιίακ βεςβναθίακ ιε πάνηαξ ηαζ ζηαηζζηζηάξ.
Όηακ είδε ημ αζαθίμκ εηείκμ μ Βαζζθεφξ ζπεφδεζ αιέζςξ εζξ ημκ εάθαιυκ ημο ηαζ αθμφ έραλε ηαθά ηα αζαθία ημο πμο
είπεκ απυ ηδκ Γακίακ, ακεφνε ιίακ Γεςβναθίακ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο Γακζζηί βεβναιιέκδκ ηδκ μπμίακ αθμφ
εηυιζζε πνμξ ημκ δζδάζηαθυκ ημο ημφ θέβεζ.
— Ηδμφ θμζπυκ. Σμ αζαθίμκ αοηυ πμο ιμο εθέναηε ημ έπς δζδαπεή. Δίκε μθίβμκ ιζηνυηενμκ απυ ημ ζδζηυκ ζαξ αθθά ηα
θέβεζ υθα εκ ζοκημιία. Δίκε ηα ίδζα ηαζ επμιέκςξ εβχ ηα λένς κενάηζ.
ΖΘΔΛΔ ΝΑ ΔΓΗΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΑΡΥΟ΢
Όηε ιεηέαδ πμηέ εζξ ημ Ναφπθζμκ ηαζ ελήθεεκ εζξ πενίπαημκ, ημκ επθδζίαζεκ έκαξ πςνζηυξ μ μπμίμξ ημο θέβεζ.

— Μεβαθεζυηαηε, μζ πμθζηζημί ιαξ είκε υθμζ ρεφηεξ. Μαξ θέκε πνυκζα ηχνα πςξ εα ιαξ θένμοκε κενυ, αθθά δεκ ιαξ
θένκμοκε. Μαξ θέκε πςξ εα ιαξ λδνάκμοκ ηα έθδ αθθά ηίπμηε.
Ο Βαζζθεφξ ζηναθείξ ημο θέβεζ ιεζδζχκ.
— Κάιεηέ ιε ειέκα δήιανπμ, κα ζαξ ηα θηζάζς υθα.
Ο πςνζηυξ υιςξ θίακ εοθοήξ άκενςπμξ έδςηεκ άθθδκ απάκηδζζκ.
— Αι' εζέκα, Βαζζθδά ιμο, ζ' έπμοιε ζηα ιεβαθείηενα πνάβιαηα, βζα κα ημοξ ηοηηάγδξ αοημοκμφξ ημοξ . . . .
Καζ μ πςνζηυξ εηαηάπζε ιίακ θέλζκ ηαζ μ ηαεείξ ιακηεφεζ.
Ζ ΒΑ΢ΗΛΟΠΑΗ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ
Ζ αβάπδ ημο πνμξ ηδκ ααζζθυπαζδα Αθελάκδνακ ήημ ακέηθναζημξ. Πάκημηε μζάηζξ ελήνπεημ εζξ ημοξ πενζπάημοξ,
γχζδξ εκκμείηαζ ηδξ Αθελάκδναξ, ηδκ ζοκχδεοεκ μ ίδζμξ ηαζ ηδκ εηαιάνςκε ιε ιοπίακ οπενδθάκεζακ μ αείικδζημξ
Βαζζθεφξ δζεάκεημ δε ιεβάθδκ εοπανίζηδζζκ μζάηζξ έαθεπε ημκ ηυζιμκ κα νίπηδ αθέιιαηα εαοιαζιμφ ηαζ θαηνείαξ
εζξ ηδκ μφηςξ αλζμθάηνεοημκ εηείκδκ ααζζθυπαζδα.
Ο ΓΔΡΧ-ΚΔΠΔΝ Ο ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ΢
Δζξ ηα ακάηημνα οπήνπεκ έκαξ βένςκ αζαθζμεδηάνζμξ μ βκςζηυξ βένς-Κέπεκ. Ο Βαζζθεφξ μ μπμίμξ δνέζηεημ εζξ ημ
κα πεζνάγδ πάκημηε ημοξ πενί αοηυκ, ημοξ εζηάνςκε δζαθυνςκ εζδχκ θάνζεξ.
Όηακ ηάπμηε μ Κέπεκ εζζήθεεκ εζξ ημ ζδζαίηενμκ βναθείμκ ημο άκαηημξ πανεηήνδζεκ υηζ αζ θςημβναθίαζ υθαζ αζ
μπμίαζ ήζακ εηηεεεζιέκαζ επί ημο ααζζθζημφ βναθείμο είπμκ παναιμνθςεή. Ο αείικδζημξ Βαζζθεφξ είπε ηάιεζ βέκεζα
ηαζ ιμοζηάηζα εζξ υθαξ ηαξ εζηυκαξ δζά ιεθάκδξ.
Ο Κέπεκ παναηδνήζαξ ηδκ ηαηάζηαζζκ αοηήκ ηςκ θςημβναθζχκ έιεζκεκ εηζηαηζηυξ, εκχ μ Βαζζθεφξ ηνοιιέκμξ
μπίζς απυ ηδκ πυνηα πανδημθμφεεζ ηδκ έηπθδλζκ ημο Κέπεκ ηαζ είπε λεηανδζζεή ζηα βέθμζα.
Ζ ΑΒΡΟΣΖ΢ ΣΟΤ
Γζδβμφκηαζ υηζ μ αείικδζημξ Βαζζθεφξ ήημ αανυηαημξ ηαζ θίακ θεπηυξ μζάηζξ ζοκςιίθεζ ιε ηονίαξ ή δεζπμζκίδαξ.
Κάπμηε εζξ ημκ πμνυκ ηςκ ακαηηυνςκ επθδζίαζε ιίακ ςναζμηάηδκ Αηείδα κεακίδα ηαζ ζοκςιίθεζ ιεη' αοηήξ επί ηζκα
χνακ.
Δζξ ημ δζάζηδια ηδξ μιζθίαξ δ κεάκζξ έπαζγε ιε ηδκ αεκηάβζα ηδξ, μπυηε εζξ ιίακ ζηζβιήκ εβθφζηνδζεκ αφηδ εη ηςκ
πεζνχκ ηδξ ηαζ έπεζεκ.
Ζ κεάκζξ ηεηαναβιέκδ εη ηδξ πανμοζίαξ ημο άκαηημξ δεκ έζηορε δζά κα ηδκ ακαθάαδ, εκ χ μ Βαζζθεφξ ηαπφξ ηαζ
εοθφβζζημξ υπςξ ήημ ζηφαεζ ηδκ παίνκεζ ηαζ ηδκ πνμζθένεζ ιεηά πμθθήξ εοβεκείαξ εζξ ηδκ πανζηςιέκδκ Αηείδα, δ
μπμία είπε βείκεζ ηαηένοενμξ απυ ηδκ ηαναπήκ ηδξ εκηνμπήξ.
Έηενμκ δείβια ηδξ πνμξ ηαξ ηονίαξ αανυηδημξ είκε ηαζ ημφημ.
Γζενπυιεκμξ ιίακ ηεκηνζηήκ θεςθυνμκ ηδξ πυθεςξ ζοκδκηήεδ ιε άιαλακ εκηυξ ηδξ μπμίαξ επέααζκε ημιρή ηςκ
Αεδκχκ δέζπμζκα.
Θεθήζαξ ηυηε κα δζέθεδ εη ημο εκυξ πεγμδνμιίμο εζξ ημ άθθμ εονέεδ πνμ ηδξ αιάλδξ ηαζ εηζκδφκεοζε κα
παναζονεή.
Αθθά ηαπφξ ηαζ εοθφβζζημξ υπςξ ήημ, δζέθοβε ιε ιίακ δελζςηάηδκ ηίκδζζκ πνμξ ηα ειπνυξ. Όηε δζέθοβε ημκ ηίκδοκμκ
εζηνάθδ πνμξ ηδκ ηονίακ, ηαζ ακηαπέδςηεκ εζξ αοηήκ ημκ παζνεηζζιυκ πμο ημο έηαιεκ εηείκδ, βεθαζηυξ ηαζ εφεοιμξ
ςζάκ κα ιδ ημο ζοκέαδ ηίπμηε.
Ο ΦΟΤ΢ΣΑΝΔΛΛΟΦΟΡΟ΢ ΓΖΜΑΡΥΟ΢.
Όηε εβέκμκημ μζ ζεζζιμί εζξ ηδκ Λμηνίδα, μ Βαζζθεφξ δεέθδζε κα πενζμδεφζδ ηα ιένδ ηδξ ηαηαζηνμθήξ.
Όηακ έθεαζεκ εζξ ηδκ Λάνζικακ μ δήιανπμξ ημο ηυπμο έκαξ εοζηαθήξ θμοζηακεθθμθυνμξ δεέθδζε κα
παναημθμοεήζδ ηδκ ααζζθζηήκ ζοκμδείακ ςξ μδδβυξ. Δηάεζζε θμζπυκ πθδζίμκ ημο άκαηημξ ηαζ ήνπζζε ζογήηδζζκ
γδηχκ πθδνμθμνίαξ πενί ηδξ Βαζζθζηήξ μζημβεκείαξ, ηαζ δίδςκ εζξ ημκ άκαηηα πθδνμθμνίαξ πενί ηδξ οβείαξ ημο ηαζ
ηδξ οβείαξ ηδξ μζημβεκείαξ ημο.
Ο Βαζζθεφξ ηυζμκ δοπανζζηείημ εη ηδξ απθμσηήξ εηείκδξ ζογδηήζεςξ ημο αβαεμφ πςνζημφ, χζηε υπζ ιυκμκ δεκ
δζέημπηε ηδκ ζογήηδζζκ, αθθά δζανηχξ έδζδεκ αθμνιήκ πνμξ δζελςδζηςηένακ ημζαφηδκ πνμζθένςκ ηζζβανέηα εζξ ημκ
δήιανπμκ ηαζ ημζμοημηνυπςξ δ εοπάνζζημξ εηείκδ ζογήηδζζξ ελδημθμφεδζεκ αδζάημπμξ ιέπνζ πέναημξ ημο ηαλεζδίμο.
ΟΣΑΝ ΖΛΘΔΝ ΔΗ΢ ΑΘΖΝΑ΢.
Δοεφξ ςξ ακήθεεκ εζξ ημκ ενυκμκ απέηεζκε πνμξ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ημο Δθθδκζημφ θαμφ ημοξ εηθέλακηαξ αοηυκ
ηδκ ελήξ πνμηήνολζκ.
«Οφηε δελζυηδηα, μφηε κμοκ δεδμηζιαζιέκμκ θένς εζξ οιάξ, πνμζυκηα ημζαφηα κα ιδ πνμζδμηάηε ςξ εη ηδξ δθζηίαξ
ιμο. Αθθ' υιςξ θένς οιίκ πεπμίεδζζκ ηαζ αθμζίςζζκ εζθζηνζκή ιεηά ααεείαξ πίζηεςξ εζξ ηδκ εκ ης ιέθθμκηζ
ηαοηυηδηα ηδξ Σφπδξ Μμο ηαζ Τιχκ. Τπυζπμιαζ Τιίκ κ' αθζενχζς ηδκ γςήκ ιμο ζφιπαζακ οπέν ηδξ εοηοπίαξ
Τιχκ» υηακ δε εηεθείςζεκ δ ηεθεηή ηδξ απμδμπήξ ημο Δθθδκζημφ ζηέιιαημξ, ήηζξ εβέκεημ εζξ ηα ακάηημνα ηδξ

Κoπεβπάβδξ, μ πνυεδνμξ ηδξ Δθθδκζηήξ επζηνμπήξ καφανπμξ Κακάνδξ πνμζεθχκδζε ημκ κέμκ Βαζζθέακ θίακ
ζοβηεηζκδιέκμξ. Συηε μ Βαζζθεφξ πνςημείπε ημ πενίθδιμκ εηείκμ δ ζζπφξ ιμο δ αβάπδ ημο θαμφ Μμο.
ΠΔΡΗΕΖΣΖΣΟ΢ ΓΑΜΒΡΟ΢
Δοεφξ ςξ ακέθααε ημκ Δθθδκζηυκ ενυκμκ, ήνπζζακ αηαηάζπεημζ εκένβεζαζ δζά ηδκ απμηαηάζηαζίκ ημο ηδκ
μζημβεκεζαηήκ. Πθείζηαζ ήζακ αζ επίδμλαζ κφιθαζ αζ μπμίαζ ημο πνμζεθένεδζακ. Καη' ανπάξ ερζεονίζεδζακ μζ
αννααχκεξ αοημφ ιεηά ηδξ πνζβηδπίζζδξ ηδξ Αββθίαξ Λακίγδξ οπέν ηδξ μπμίαξ είπε λζθμοθηήζεζ ηυηε μ αείικδζημξ
Σνζημφπδξ, άθθμηε δε εενοθθείημ υηζ εα εηέθεζ ημοξ βάιμοξ ημο ιεηά ηδξ Βέναξ κεςηέναξ αδεθθήξ ηδξ Βαζζθίζζδξ
Όθβαξ ηαζ ηέθμξ εθένεημ ςξ οπμρδθία κφιθδ δ πνζβηήπζζζα Αββάθη ηδξ βενιακζηήξ δοκαζηείαξ.
Δκ ηέθεζ υιςξ ημ ζοκμζηέζζμκ απέθδλεκ οπέν ηδξ Όθβαξ Βθαδζιδνυακαξ πενί μο ηαζ αθθαπμφ βνάθμιεκ.
Ζ ΢ΤΜΠΑΘΔΗΑ ΣΖ΢ ΝΤΜΦΖ΢
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ μοδέπμηε είπεκ ίδεζ ηδκ ιέθθμοζακ ζφγοβυκ ημο Όθβακ. Γζεδίδεημ ηυηε υηζ δ Όθβα ηαη' ανπάξ
εδίζηαζε κα απμδεπεή ημ πνμηαεέκ ζοκμζηέζζμκ.
Όηε υιςξ ζοκδκηήεδ ιεηά ημο Βαζζθέςξ ηυζμκ ζοκεπάεδζεκ, χζηε παξ δζζηαβιυξ ελέθζπεκ εοεφξ ηαζ έζπεοζε κα
ζοβηαηαηεεή.
ΠΧ΢ ΣΟΝ ΔΣΗΜΖ΢ΔΝ Ο ΝΑΠΟΛΔΧΝ Ο Γ'
Όηε ημ πνχημκ ιεηέαδ εζξ Πανζζίμοξ επνμλέκδζε θίακ εοάνεζημκ εκηφπςζζκ δζά ηδκ δζπθςιαηζηήκ ημο ζδζμθοίακ ηαζ
δζά ηδκ πάνζκ ημο πκεφιαηυξ ημο. Ο Ναπμθέςκ μ Γ' ηαίημζ δοζιεκχξ δζαηείιεκμξ πνμξ ημ Κνδηζηυκ γήηδια, ης
απέκεζιεκ υθςξ εηηάηημοξ ηζιάξ, παναεέζαξ πνμξ ηζιήκ ημο ιεβάθα βεφιαηα ηαζ ακμίλαξ ημκ Κεναιεζηυκ εζξ πμνμφξ
ηαζ πμιπχδεζξ εμνηάξ.
Σμ πνχημκ ηαλείδζ ημο Βαζζθέςξ ακά ηδκ Δονχπδκ εβέκεημ ηέζζανα έηδ ιεηά ηδκ εζξ ημκ ενυκμκ ακάννδζίκ ημο.
Καηά ημ ηεηναεηέξ ημφημ δζάζηδια μ Βαζζθεφξ πανέιεζκεκ εζξ ημκ ηυπμκ ημφημκ εκ ιέζς ημο θαμφ ημο, πενζμδεφςκ
ηαξ επανπίαξ εηιακεάκςκ ηδκ βθχζζακ ηαζ ζπμοδάγςκ ημκ παναηηήνα ηαζ ηα ήεδ ηαζ έεζια ημο θαμφ ημο.
Ζ ΢ΣΟΛΖ ΣΟΤ
Καηά ηαξ επζζήιμοξ ηεθεηάξ ζοκείεζγε πάκημηε κα θένδ ιεβάθδκ ζημθήκ ΢ηναηδβμφ ιε ιακδφακ ιέπνζ ηςκ πμδχκ. Ζ
ζημθή ημο πονμαμθζημφ ημκ έεεθβεκ ζδζαζηένςξ ηαζ ηδκ έθενε πάκημηε ζπεδυκ εζξ ημοξ ιζηνμφξ πμνμφξ ηςκ
ακαηηυνςκ.
Δζξ ημ εέαηνμκ μζάηζξ ιεηέααζκεκ, έθενε θνάημ.
Δζξ ημοξ πενζπάημοξ ημο έθενε ιζηνάκ ζημθήκ Ναοάνπμο, εκίμηε δε ηαζ απθμφκ ζαηηάηζ ζδζχημο ιε ζηθδνυκ πίθμκ.
Σδκ ζημθήκ ημο Ναοάνπμο ηδκ έθενε ηεθεοηαίςξ ζπεδυκ ηαεδιενζκχξ.
ΑΗ ΧΡΑΗΑΗ ΚΤΡΗΑΗ
Ο «Νέμξ Δθεφεενμξ Σφπμξ» δ Αββθζηή αφηδ εθδιενίξ ακαθένεζ ιεηαλφ ηςκ ακεηδυηςκ ημο ηαζ ημ ελήξ:
Όηε επνυηεζημ κα έθεδ εζξ ηαξ Αεήκαξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Ηηαθίαξ, μ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ εηάθεζε ημκ δζεοεοκηήκ ηδξ
Αζηοκμιίαξ ηαζ ημο είπε:
«Θέθς μ Βαζζθεφξ ηδξ Ηηαθίαξ κα θάαδ ιίακ εκηφπςζζκ πενί ηδξ Δθθδκζηήξ ςναζυηδημξ. Γζά ημφημ κα θνμκηίζεηε εζξ
ηα ιπαθηυκζα ηδκ χνα πμο εα πενκμφιε κα θαίκςκηαζ υθμ ςναίεξ ηονίεξ. Ζ άζπδιεξ αξ ηνοθεμφκ. Ήεεθα κα
εβίκεημ ιία πανέθαζζξ βοκαζηείαξ πάνζημξ.
Ο δζεοεοκηήξ υιςξ ηδξ Αζηοκμιίαξ ημο πανεηήνδζεκ υηζ αοηυ είκε αδφκαημκ, δζυηζ υθεξ αζ ηονίεξ εκκμμφκ κα
πενάζμοκ βζα ςναίεξ.
Καζ μ Βαζζθεφξ.
— Έπεηε δίηαζμκ. Αοηυ ημ είπμκ θδζιμκήζεζ.
ΠΧ΢ ΔΦΑΗΝΔΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΟΡΣΖΝ ΣΖ΢ ΔΗΚΟ΢ΗΠΔΝΣΑΔΣΖΡΗΓΟ΢ ΣΟΤ
Ηδμφ πχξ ημκ είπε πενζβνάρεζ έκαξ απυ ημοξ εβηνζημηένμοξ Αεδκαίμοξ θμβμβνάθμοξ ηαηά ηδκ εμνηήκ ηδξ
εζημζζπεκηαεηδνίδμξ ημο.
Λζβονυκ εοεοηεκέξ ζχια, λακεή βναθζηςηάηδ ηεθαθή επί ποημφ θαζιμφ, αθέιια αεζηίκδημκ, ζπζκεδνμαμθμφκ,
ιεβάθμζ λακεμί ιφζηαηεξ επζιεθχξ εζηζθαςιέκμζ, αάδζζια αθιαηζηυκ ιε εθαθνάκ ακαηίκδζζκ ηςκ χιςκ, ζδμφ μ
Βαζζθεφξ ηςκ Δθθήκςκ εζξ ηα πεκηήημκηα αοημφ έηδ αηιαίμξ αηυιδ κεάγςκ αηυιδ αηαηάαθδημξ.
Γχζαηε γςήκ εζξ ηδκ εζηυκα αοηήκ ηδξ μπμίαξ αζ βναιιαί θεφβμοκ θεπηαί αιοδναί, πακυιεκαζ, ηδκ γςήκ ημο
πκεφιαημξ, ηδξ ζηςπηζηήξ εοθοίαξ ηδξ εοεοιίαξ ημο βέθςημξ ηαζ έπεηε ηδκ ααζζθζηήκ ροπήκ εκ υθς αοηήξ ης
ιεβαθείς ηδξ ροπήξ ημο Βαζζθέςξ Γεςνβίμο.
ΑΗ ΢ΤΜΒΟΤΛΑΗ ΣΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ.

Ζ Δθδιενίξ «Πεθ Μεθ Γηαγέη» ημο Λμκδίκμο αθδβείηαζ επί ης εακάης ημο Βαζζθέςξ Γεςνβίμο ημ ελήξ πανζηςιέκμκ
ακέηδμημκ εη ημο διενμθμβίμο ημο Δννίημο Γηνεαίθ, εζξ ημκ μπμίμκ ης δζδβήεδ πάθζκ δ Γμφηζζζα ηδξ Καίιπνζηξ.
Μεηά ηδκ εηθμβήκ ημο ςξ Βαζζθεφξ μ Γεχνβζμξ είπε ιεηααή εζξ Πεηνμφπμοθζκ. Δηεί μ αοημηνάηςν ηδξ Ρςζζίαξ ημο
είπεκ υηζ δ ιυκδ ζοιαμοθή πμο είπε κα ημο δχζδ είκε κα θοθάηηδηαζ πάκημηε απυ ηαξ δμθμπθμηίαξ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ
ηδξ Αββθίαξ εκ Δθθάδζ.
Απυ ηδκ Πεηνμφπμθζκ μ Βαζζθεφξ ιεηέαδ εζξ Λμκδίκμκ, εηεί δε μ Σγςκ Κχζζεθ ημκ εθχκαλε ηαζ ημο είπεκ υηζ δ ιυκδ
ημο ζφζηαζζξ ςξ θίθμξ ηδξ ιεβαθεζυηδηυξ ημο ηαζ ηδξ Δθθάδμξ ήημ κα θοθάζζδηαζ απυ ηαξ δμθμπθμηίαξ ηδξ
Ρςζζίαξ.
Δη ηδξ Αββθζηήξ πνςηεομφζδξ ααζζθεφξ ιεηέαδ εζξ Πανζζίμοξ, υπμο μ αοημηνάηςν ημκ εθζθμλέκδζεκ εζξ ηα
ακάηημνα ημο Κεναιεζημφ, ημκ πενζπμζήεδ πμθφ, ηαηά δε ηδκ διένακ ηδξ ακαπςνήζεχξ ημο ηαθέζαξ αοηυκ, ημο
είπεκ ειπζζηεοηζηχξ. «Να θοθάηηεζεε ιεβαθεζυηαηε απυ ηαξ δμθμπθμηίαξ ηδξ Ρςζζίαξ ηαζ ηδξ Αββθίαξ».
Καζ μ κεανυξ ααζζθεφξ εκκυδζεκ πθέμκ απυ πμίμοξ έπνεπε κα θοθάζζδηαζ.
ΣΟ ΜΔΓΑΡΟΝ ΣΖ΢ ΚΟΠΔΓΥΑΓΖ΢
Άθθδ εθδιενίξ Βζεκκαία αοηή δζδβείηαζ επί ης εακάης ημο Βαζζθέςξ υηζ είπεκ αβμνάζεζ εζξ ηδκ Κμπεβπάβδκ ημ
ιέβανμκ ηδξ Γενιακζηήξ μζημβεκείαξ Δοβεκχκ, ηςκ Μπενκζηυνθθ ακηί 425000 θνάβηςκ.
Σμ ιέβανμκ ημφημ ημ δβυναζε ιε υθμοξ ημοξ πμθοηίιμοξ εδζαονμφξ πμο είπεκ. Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ, ιεηά ηδκ
αβμνάκ ημο επχθδζε ιίακ ιζηνάκ πηένοβα εζξ έκα βείημκα, ακηί ημο ηνίημο ηδξ ηζιήξ εζξ ηδκ μπμίακ είπεκ αβμνάζεζ ημ
υθμκ ιέβανμκ. Σμ οπυθμζπμκ ημο ιεβάνμο ημ εκμζηίαζεκ ςξ ηαημζηίακ εζξ έκα πνίβηδπα ηαζ εζξ ημ Γακζηυκ Γδιυζζμκ
εβηαηεζηάεδ δε εκηυξ αοημφ μ Γακζηυξ Άνεζμξ Πάβμξ.
Σα έπζπθα ηα μπμία εονίζημκημ εκηυξ ημο ιεβάνμο πμθοηζιυηαηα ηαζ ζδζυννοεια ηα επχθδζεκ εζξ έκα έιπμνμκ
ανπαζμηήηςκ ημο Λμκδίκμο ακηί εκυξ εηαημιιονίμο θνάβηςκ.
ΣΟ ΗΝΚΟΓΝΗΣΟ.
Έκα ανάδο εζξ ημ Πανίζζ είπε παναββείθεζ απυ ημ Ξεκμδμπείμκ έκα εεςνείμκ εζξ ημ Νέμκ Ηππμδνυιζμκ.
Μυθζξ ακήθεε ηαξ ααειίδαξ δζά κα ηαηαθάαδ ημ εεςνείμκ ημο αημφεζ ηδκ ιμοζζηήκ κ' απμηνμφδ ημκ Δεκζηυκ Ύικμκ
ηδξ Δθθάδμξ. Δκυιζζεκ υηζ ήημ απθή ζφιπηςζζξ ηαζ δζά ημφημ ακήθεεκ εζξ ημ εεςνείμκ ιε ηδκ πεπμίεδζζκ υηζ δζεηέθεζ
οπυ ζκηυβκζημ.
Αθθ' εηεί ημκ ακέιεκεκ εηένα έηπθδλζξ. Ο Βαζζθεφξ πανεηήνδζεκ υηζ ημ εεςνείμκ ήημ εζημθζζιέκμκ ελυπςξ ςναία,
εκηυξ δ' αοημφ οπήνπε πμθοηεθέζηαημξ ενυκμξ. Ο Βαζζθεφξ εκκυδζεκ υηζ ηάεε άθθμ πανά οπυ ζκηυβκζημ δζεηέθεζ ηαζ
δζά ημφημ αθμφ ιεηά πμθθήξ δοζημθίαξ πανδημθμφεδζε ηδκ πνχηδκ πνάλζκ, έζπεοζε κα ελαθακζζεή ςξ επήθεε ημ
δζάθεζιια.
Ζ ΧΡΑΗΟΣΖ΢ ΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Η΢
Ηηαθυξ δδιμζζμβνάθμξ ακηαπμηνζηήξ εζξ Δθθδκζηήκ εθδιενίδα ηζιδεείξ δζ' αηνμάζεςξ οπυ ημο άκαηημξ, ςξ ελήξ
δζδβείηαζ ηα ηδξ ζοκμιζθίαξ ημο.
Με εδέπεδ εζξ ιίακ αίεμοζακ ημο Κονδκαθίμο, ημο εαοιαζίμο ημφημο Ηηαθζημφ ακαηηυνμο. Με εδέπεδ ιε εηείκδκ ηδκ
αζςκίακ αθέθεζακ πμο απεηέθεζ ημ ιοζηζηυκ ηδξ βμδηείαξ ημο αεζικήζημο Βαζζθέςξ.
Μεηά ιζηνάξ ηζκαξ ζογδηήζεζξ επί δζαθυνςκ γδηδιάηςκ μ Βαζζθεφξ ζηνέθςκ ημ αθέιια πνμξ ηδκ απυ ημο
παναεφνμο ελδπθςιέκδκ πυθζκ ιμο είπε.
— Σζ ςναία πυθζξ πνάβιαηζ. Όζμκ ηδκ επζζηέπημιαζ ηυζμκ ιε βμδηεφεζ.
Καζ ηαε' υκ πνυκμκ εβχ εγήημοκ κα ημο είλς ημ Κνδηζηυκ γήηδια, εηείκμξ ιε δζπθςιαηζηήκ δελζυηδηα ιε απειάηνοκε
ημο εέιαημξ ηαζ ιε δνχηδζε.
— Σζ θέβμοκ βζα ιέκα εζξ ηδκ Ρχιδκ;
— Μεβαθεζυηαηε, μζ Ρςιαίμζ ιμζάγμοκ πμθφ ιε ημοξ Ρςιδμφξ. ΢ε ηάεε Βαζζθέα πμο ένπεηαζ ζοκεζείγμοκ κα ημο
αβάγμοκ παναηζμφηθζ.
— Συηε εζπέηε ιμο ηζ παναηζμφηθζ έδςηακ εζξ ειέκα.
— ΢αξ έδςηακ έκα πμθφ ςναίμκ.
— Να ημ αημφζς.
— ΢αξ μκμιάγμοκ «μ ςναίμξ Βαζζθεφξ».
Ο Βαζζθεφξ αθήηεκ έκα ιεζδίαια κα δζαζηείθδ ηα πείθδ ημο, ιανηφνζμκ υηζ ημ παναηζμφηθζ αοηυ ημο ήνεζεκ πμθφ,
πμθφ.
Γζυηζ δ ελςηενζηή πανάζηαζζξ αοημφ εκ ζοκδοαζιχ πνμξ ηδκ βθοηφηδηα ηδξ ιμνθήξ ημο απεηέθεζ ζφκμθμκ ακδνζηήξ
ςναζυηδημξ.
ΥΧΡΗ΢ ΠΑΡΑ΢ΖΜΟ
Δονζζηυιεκμξ πμηέ εζξ ηαξ Πάηναξ μ Βαζζθεφξ πανεηήνδζεκ υηζ μ ηαιίαξ ηδξ πυθεςξ ηαφηδξ δεκ έθενε πανάζδιμκ.
— Πχξ δεκ έπεηε θάαεζ πανάζδιμκ; ενςηά μ ααζζθεφξ μζμκεί δζ' απμνχκ.

— Γεκ είκε δα ελαζνεηζηαί αζ οπδνεζίαζ ιμο πνμξ ημ Έεκμξ, Μεβαθεζυηαηε, χζηε κα ηφπς αοηήξ ηδξ ηζιήξ.
— Τπμεέης υηζ ηεζζανάημκηα εηχκ άιειπημξ ηαζ πζζηή εηηέθεζζξ ημο ηαεήημκημξ είκε ζηακή δζά κα ζαξ
παναζδιμθμνήζς.
Καζ μ Βαζζθεφξ δεκ πανέθεζρε κα εηηεθέζδ ημ ηαεήημκ ηδξ πμθζηείαξ πνμξ ημκ έκηζιμκ οπάθθδθμκ.
ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΑΦΔΛΔΗΑ
Γζαιέκςκ εκ Πάηναζξ εζξ ημ ιέβανμκ Φναβημπμφθμο, έζπεκ εηεί πθδεφκ επεζζμδίςκ.
Υανζηςιέκμκ είκε ημ αηυθμοεμκ ημ μπμίμκ απμηεθεί ημ άηνμκ άςημκ ηδξ ιεβάθδξ ημο αθεθείαξ.
Μίακ πνςίακ εθφζδζε δοκαηυξ άκειμξ ηαζ δ μνιή ημο ήκμζλε ημ πανάεονμκ ημο Βαζζθζημφ ημζηχκμξ ηαζ εηνήικζζε
ιίακ βάζηνακ ημπμεεηδιέκδκ εηεί. Σμ πενζεπυιεκμκ ηδξ βάζηναξ ηαεχξ ηαζ ηα ζοκηνίιιαηα αοηήξ δζεζημνπίζεδζακ
ηήδε ηαηείζε επί ημο δαπέδμο.
Ο Βαζζθεφξ εηάθεζε ημκ εαθαιδπυθμκ, υηε δε εηείκμξ εκεθακίζεδ, απμηείκεηαζ πνμξ αοηυκ ηαζ ημο θέβεζ.
— Έθα κα ιε αμδεήζδξ ηχνα κα ηαεανίζςιεκ ημ δάπεδμκ.
Ζ ΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ 12μο ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ΢
Έηενμκ ακέηδμημκ εη ηδξ εκ Πάηναζξ δζαιμκήξ ημο, είκε ηαζ ημ ελήξ.
Μίακ διένακ μ Βαζζθεφξ ηαηέααζκεκ απυ ημ ζπήηζ ημο Φναβημπυθμο, υπμο πανεηήνδζεκ εζξ ηδκ εφνακ ηδξ εζζυδμο
ηδκ ζδιαίακ, ηδκ μπμίακ επνυηεζημ κα παναδχζδ μ ίδζμξ εζξ ημ 12μκ ΢φκηαβια. Ζζεάκεδ γςδνάκ αβακάηηδζζκ επί
ημφης ηαζ πνμέαδ εζξ παναζηάζεζξ πνμξ ημκ αλζςιαηζηυκ ηδξ θνμονάξ εζπχκ υηζ δ εέζζξ ηδξ ζδιαίαξ δεκ ήημ εηεί
υπμο εονέεδ ημπμεεηδιέκδ.
΢οβπνυκςξ έθααε ηδκ ζδιαίακ μ ίδζμξ ηαζ ηδκ ιεηέθενεκ εζξ ημ δςιάηζυκ ημο, υπμο ηδκ εημπμεέηδζε ηαηαθθήθςξ.
Όηακ δε ηδκ επμιέκδκ επνυηεζημ κ' ακαπςνήζδ, μ Βαζζθεφξ μ αλζςιαηζηυξ ηδξ οπδνεζίαξ απέζηεζθεκ έκα δεηακέα κα
παναθάαδ εη ημο Βαζζθζημφ εαθάιμο ηδκ ζδιαίακ. Ο Βαζζθεφξ ζδχκ ημκ δεηακέα ημκ ενςηά.
— Σζ εέθεζξ εδχ;
— Ήθεα κα παναθάας ηδκ ζδιαίακ, Μεβαθεζυηαηε.
— Ζ ζδιαία δεκ παναθαιαάκεηαζ ιε έκα δεηακέα. Πήβαζκε κα είπδξ εζξ ημκ αλζςιαηζηυκ ζμο κα έθεδ ιε δφμ
οπαλζςιαηζημφξ ηαζ ηνεζξ ζηναηζχηαξ κα παναθάαμοκ ηδκ ζδιαίακ.
Ζ δζαηαβή ημο Βαζζθέςξ ελεηεθέζεδ παναπνήια. Ο αλζςιαηζηυξ ιεηέαδ ιε ημοξ άκδναξ πμο οπέδεζλεκ μ Βαζζθεφξ
ηαζ πανέθααε ηδκ ζδιαίακ.
Σδκ ζηζβιήκ εηείκδκ δ Α. Μ. εζηάεδ εζξ πνμζμπήκ ηαζ επαζνέηδζε ζηναηζςηζηχξ ηδκ ζδιαίακ.
ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΗΑ΢ ΠΣΧΥΖ΢
Δζξ ηδκ Γακίακ ηάπμηε εζξ ιίακ ηοκδβεηζηήκ εηδνμιήκ ηαζ εζξ έκα ιζηνυ πςνίμκ είδε ιίακ κεανάκ ιδηένα πμο έζενκε
ιαγφ ηδξ ιεηά πμθθμφ ηυπμο ηα δφμ ιζηνά ηδξ ηα μπμία εη ηδξ ημπχζεςξ είπμκ παναδμεή εζξ κφζηακ. Ο Βαζζθεφξ
έζπεοζε κα δζεοημθφκδ ηδκ απθμσηήκ βοκαίηα ηαζ παναθααχκ ηα δφμ ιζηνά εζξ ηδκ αβηάθδκ ημο ηα ιεηέθενεκ εζξ ημκ
μίημκ ηδξ.
Ζ ΣΤΥΖ
Δζξ ημ Πανίζζ οπήνπεκ έκα αοηυιαημκ ιδπάκδια επί ημο μπμίμο μζ δζααάηαζ έννζπημκ έκ ηένια ηαζ έαθεπμκ ηδκ
ηφπδκ ηςκ.
Ο Βαζζθεφξ πθδζζάζαξ ηαζ εέζαξ εζξ εκένβεζακ ημ ιδπάκδια έθααε ηδκ ελήξ απάκηδζζκ.
— Πθήνδξ επζηοπία εα ζηέθδ πάκημηε ηαξ επζπεζνήζεζξ ζμο.
ΠΧ΢ ΔΡΡΗΦΟΚΗΝΓΤΝΔΤ΢Δ
Δζξ ιίακ ιζηνάκ ηχιδκ ηδξ Δθαεηίαξ μ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ πανεηήνδζεκ εζξ ηδκ μδυκ υιζθμκ ιζηνχκ παζδζχκ ηα
μπμία έπαζγμκ ηαζ έθααε ιένμξ εζξ ηα παζβκίδζα ηςκ.
Δζξ ιίακ άθθδκ Γενιακζηήκ ηςιυπμθζκ μ Βαζζθεφξ εηθήεδ απυ ιίακ πηςπήκ μζημβέκεζακ δζά κα δεζπκήζδ ιαγφ ηδξ.
Ζ πνυζηθδζζξ εηείκδ ςθείθεημ εζξ ημκ ηίκδοκμκ ημκ μπμίμκ δζέηνελεκ δ γςή ημο πνμηεζιέκμο κα ζχζδ ιίακ βναίακ δ
μπμία παν' μθίβμκ κα επκίβεημ. Ο Βαζζθεφξ αθεθέζηαηα εδέπεδ ηδκ εοβεκή πνυζηθδζζκ ηαζ ζοκέθαβε ιεηά ηςκ
πηςπχκ εηείκςκ ακενχπςκ.
ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΟΝ ΜΔ ΔΝΑ ΥΧΡΟΦΤΛΑΚΑ
Γζαιέκςκ εζξ ημ Πανίζζ δζέζπζγε ηαξ μδμφξ ιε απθμοζηάηδκ πμθζηζηήκ εκδοιαζίακ ζδζχημο, ανεζηυιεκμξ κα
παναιέκδ αβκχνζζημξ απυ ημκ ηυζιμκ. Μίακ διένακ μζ Πανζζζκμί επνυηεζημ κα οπμδεπεχζζ ιίακ άθθδκ
Μεβαθεζυηδηα, ήηζξ εα επεζηέπηεημ ηδκ πυθζκ ηςκ.
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ αβκχνζζημξ εκηεθχξ ηαηέθααε ιίακ εέζζκ επί ηζκμξ πεγμδνμιίμο ηαζ ακέιεκε κα ίδδ ηδκ
ααζζθζηήκ πμιπήκ δ μπμία εα δζήνπεημ εηείεεκ.
Έκαξ αζηοθφθαλ υιςξ ημκ επθδζίαζε ηαζ ημο ζοκέζηδζε κα απμιαηνοκεή ηδξ εέζεχξ ημο εηείκδξ.

Ο Βαζζθεφξ πςνίξ κα απακηήζδ έζπεοζε κα οπαημφζδ εζξ ηδκ δζαηαβήκ ημο πςνμθφθαημξ ηαζ απειαηνφκεδ.
ΣΑ ΑΓΡΗΑ ΑΥΛΑΓΗΑ
Κάπμηε επεζηέθεδ ημκ Απθαδυηαιπμκ.
Οζ πςνζημί ημο παναζηεφαζακ εενιήκ οπμδμπήκ, μ δε Βαζζθεφξ ελέθναζε ηδκ επζεοιίακ κα θάβδ οπυ ηδκ ζηζάκ
ιεβαθμπνεπμφξ πεφημο.
Ζ ημπμεεζία ήημ ιία απυ ηαξ ςναζμηέναξ. Όηακ εηεθείςζε ημ θαβδηυκ ημο, δβένεδ δζά κα πενζέθεδ υθα ηα πένζλ
ιένδ ηα μπμία πανείπμκ ιαβεοηζηήκ εέακ.
Όηακ είδεκ υηζ μ Απθαδυηαιπμξ ήημ εζπανιέκμξ ιε αβνζμαπθαδζέξ, ηαζ αζ μπμίαζ ιυκμκ άβνζα απθάδζα πανήβμκ,
εηίκδζε ηδκ ηεθαθήκ ημο ηαζ ελέθναζε ηδκ θφπδκ ημο.
— Έκα οπμονβείμκ ηδξ Γεςνβίαξ ακ οπήνπε ηαζ έκαξ δναζηήνζμξ οπμονβυξ, διπμνμφζε κα ιεηααθδεή μ ηυπμξ
αοηυξ εζξ αθδεζκυκ πανάδεζζμκ.
Ο ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΟ΢ ΚΑΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΑΗ ΣΟΤ
Δζξ άθθμ πςνίμκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο μζ ιαεδηαί ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο πνμζήθεμκ ιε ημκ δζδάζηαθυκ ηςκ δζά κα
παζνεηίζμοκ ημκ Βαζζθέα, θένμκηεξ ηθάδμοξ δέκδνςκ.
Σμ εέαια ήημ ζοβηζκδηζηυκ, μζ ιαεδηαί παναηαπεέκηεξ ήνπζζακ κα ράθθμοκ ημκ εεκζηυκ φικμκ. Όηακ εηεθείςζεκ μ
φικμξ μ Βαζζθεφξ εηάθεζε ημκ δζδάζηαθμκ ηαζ ημο είπε.
— Καθέξ θςκέξ έπμοκ ηα παζδζά, αθθ' έπνεπε κα ηα ιάεδξ κα ιδ ηυαμοκ ηα δέκδνα.
— Αθθ' υηακ πνυηεζηαζ κα οπμδεπεμφκ θαμθζθή Βαζζθέα; οπέθααεκ μ δζδάζηαθμξ.
— Οφηε ηυηε, ημο είπεκ μ Βαζζθεφξ. Να ημοξ ιάεδξ κα ιδ ηυαμοκ ηα δέκδνα δζυηζ δεκ έπμοιε ιπυθζηα.
Ζ ΜΟΗΡΟΛΑΣΡΔΗΑ ΣΟΤ
Ο αείικδζημξ Βαζζθεφξ έθεβε πάκημηε υηζ ήημ ιμζνμθάηνδξ. Σμ πεπνςιέκμκ ημ πανεδέπεημ. Δζξ ημ Αζλ Λε Μπαζκ μζ
αζηοκμιζημί ηδξ πυθεςξ εηείκδξ είπμκ ακαζηαηςεή ηάπμηε εη ηδξ αθίλεςξ εκυξ Ρμοιάκμο ακανπζημφ, μ μπμίμξ
δπείθεζ ηδκ γςήκ ημο Βαζζθέςξ ιαξ.
Ο Ρςιμφκμξ ζηεκμπςνδεείξ εη ηδξ ηαηαδζχλεςξ ηςκ αζηοκμιζηχκ δκαβηάζεδ κα ακαπςνήζδ.
Όηε μ δζεοεοκηήξ ηδξ αζηοκμιίαξ πανμοζζάζεδ ηδκ επμιέκδκ εζξ ημκ Βαζζθέα ηαζ ημο ακήββεζθε ηδκ ελαθάκζζζκ ημο
Ρμοιάκμο ακανπζημφ, μ Βαζζθεφξ φρςζε ημοξ χιμοξ ημο ηαζ αθεθέζηαηα απήκηδζε.
Δβχ είιαζ ιμζνμθάηνδξ. Ακ ήθεεκ δ χνα ιμο, μφηε ζεζξ μφηε εβχ εα ηαημνεχζςιεκ κα ηδκ απμζμαήζςιεκ ηαζ δεκ
επζεοιχ κα δδθδηδνζάγεηαζ δ δζοπία ιμο απυ ημζαφηαξ ακμδζίαξ.
Ζ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΑΠΟΠΔΗΡΑ.
Δζξ ημκ δζεοεοκηήκ ηδξ αζηοκμιίαξ ημο Αζλ Λε Μπαζκ η. Πάμθζ, μ Βαζζθεφξ δζδβήεδ θεπημιενχξ ηα ηδξ πνχηδξ
απμπείναξ ηαηά ηδξ γςήξ ημο βεκμιέκδξ εζξ ημκ δνυιμκ ημο Π. Φαθήνμο οπυ ημο Κανδίηζδ.
Ηδμφ πχξ μ Πάμθζ δζεηφπςζεκ εζξ ηα απμικδιμκεφιαηά ημο ηδκ αθήβδζζκ εηείκδκ ημο Βαζζθέςξ.
— Πνυ ηζκςκ εηχκ επέζηνεθα απυ ημ Φάθδνμκ ιεηά ηδξ εοβαηνυξ ιμο πνζβηδπίζζδξ Μανίαξ. Αίθκδξ ζηνέραξ
ηοπαίςξ ηδκ ηεθαθήκ, είδα πανά ηδκ μδυκ δφμ ζςθήκαξ υπθςκ δζεοεοκμιέκμοξ ηαε' διχκ.
Δονέεδκ εκ ης άια υνεζμξ ηαζ ςξ ελ μνιειθφημο εννίθεδκ έιπνμζεεκ ηδξ εοβαηνυξ ιμο. Σα υπθα ιε
πανδημθμφεμοκ δζανηχξ. Γζεθμβίζεδκ. Δηεθείςζε, είιαζ κεηνυξ. Καζ δλεφνεηε ηζ έηαιμκ; Πμηέ δεκ διπυνεζα κα ημ
ελδβήζς εζξ ημκ εαοηυκ ιμο. Ήνπζζα κα ιεηνχ ορδθμθχκςξ έκ, δφμ, ηνία. Μμο εθάκδ υηζ έγςκ έκα αζχκα.
Ζημζιαγυιδκ κα είπς ηέζζανα, υηε αζ εηπονζμηνμηήζεζξ ακηήπδζακ, έηθεζζα ημοξ μθεαθιμφξ, αζ ζθαίναζ εζφνζγακ
εζξ ηα χηα ιμο.
ΣΗ ΔΗΠΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΠΔΗΡΑΝ.
Όηακ δ άιαλα απειαηνφκεδ εη ημο ηυπμο ηδξ απμπείναξ ηαζ μ Βαζζθεφξ εονέεδ εηηυξ ηζκδφκμο, έζπεοζε κα
ενςηήζδ ακ ηζξ εη ηςκ εκ ηδ αιάλδ έπαεέ ηζ. Δθοπήεδ πμθφ δε υηακ έιαεε υηζ εηναοιαηίζεδ μ αιαλδθάηδξ ηαζ μ
πανά αοηχ ηαεήιεκμξ αοθζηυξ εενάπςκ. Οθίβμκ παναζηένς δ Α. Μ. ζοκδκηήεδ ιε ημκ επζθμπίακ Κανασζηάηδκ
ιαεδηήκ ηδξ ζπμθήξ ηςκ Δοεθπίδςκ ααίκμκηα ελ ακηζεέημο έθζππμκ πνμξ ημ Φάθδνμκ.
Ο Βαζζθεφξ ημκ εζηαιάηδζε ηαζ εκ πνμθακεί ηαναπή ημο θέβεζ.
«Φνμκηίζαηε παναηαθχ κα ηαηαδζχλδηε δφμ ακενχπμοξ μζ μπμίμζ ιαξ επονμαυθδζακ πνμ μθίβμο. Γεκ είκε
ηαηάζηαζζξ αοηή. Γεκ είκε δ πνχηδ θμνά . . . »
Ζ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ ΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΧΝ.
Δηήνεζ αοζηδνχξ ηαξ εεζιμηοπίαξ ηαζ μοδέπμηε πανελέηθζκεκ. Όζηζξ πανμοζζάγεημ εζξ αοηυκ έπνεπε κα
πανμοζζάγεηαζ εκ ζημθή (θνάημ), εάκ δε ήημ επίζδιμξ, χθεζθε κα θένδ ηαζ ηα πανάζδιά ημο, εάκ είπε ημζαφηα.
Δθνυκηζγε πάκημηε κα παναζδιμθμνή ημοξ οπμονβμφξ.

Δλαζνεηζηχξ απυ ηζκςκ εηχκ εδέπεημ ημοξ οπμονβμφξ ιε νεδζβηυηακ, ακαβκςνίζαξ ημκ ζζπονζζιυκ ημο Σνζημφπδ
ελδβήζακημξ εζξ αοηυκ πυζμκ δφζημθμκ ήημ ημ θνάημ δζ' ακενχπμοξ μζ μπμίμζ ζοπκά ήνπμκημ εζξ επζημζκςκίακ ιεη'
αοημφ.
ΣΟ ΣΑΣΟΨ
Πνμζθζθήξ ημο δζαιμκή ήημ ημ Σαηυζ ημ μπμίμκ ηαηέζηδζεκ απμηθεζζηζηήκ Βαζζθζηήκ ελμπήκ. Καζ οπενδθακεφεημ
πάκημηε δζά ηδκ ςναίακ ημο ελμπήκ, ηδκ μπμίακ δεκ ήεεθε κα πανααάθδ ιε ηαιιίακ άθθδκ ημο ηυζιμο. Όηε μ
Βαζζθεφξ ηδξ Ηηαθίαξ ημο είπεκ υηζ έπεζ ιίακ εαοιαζίακ έπαοθζκ εζξ επίζδξ ςναίακ ελμπήκ, μ Βαζζθεφξ απήκηδζε.
Ζιείξ έπμιεκ ημ Σαηυζ πμο δεκ ιπμνεί κα πανααθδεή ιε ηαιιίακ ελμπήκ.
Ζ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ.
Ό Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ είπεκ ελαζνεηζηήκ οβείακ. Καίημζ πανήθζλ πθέμκ εκ ημζμφης δεκ εδίζηαγε κα πενζπαηή εκηυξ
ημο ααζζθζημφ ηήπμο ηαηά ηαξ παβενςηέναξ διέναξ ημο πεζιχκμξ αρδθχκ ημ ηνφμ. Γζδβμφκηαζ υηζ ιίακ διένακ πμο
μ αμνδάξ εζφνζγε δαζιμκζςδχξ δ Α. Μ. ηαεήιεκμξ επί εκυξ ηαείζιαημξ ημο ηήπμο, ακεβίκςζηε δζάθμνα έββναθα ηαζ
ηα οπέβναθε ζοβπνυκςξ.
ΘΑ ΔΕΖ ΠΟΛΛΑ ΔΣΖ.
Πεζζηήνζμκ ηδξ ελαζνεηζηήξ ηαζ ζζδδνάξ οβείαξ ημο είκε ηαζ ημφημ. Όηακ δ δμθμθμκζηή ζθαίνα ημο ΢πμζκά ημκ έννζρε
κεηνυκ εκ Θεζζαθμκίηδ, ιεηεθένεδ εζξ ημ κμζμημιείμκ υπμο ημο εβέκεημ εβπείνδζζξ πνμξ ελαβςβήκ ηδξ ζθαίναξ.
Πανεηδνήεδ ηυηε υηζ δ ηεκηνζηή ανηδνία ήημ θίακ εθαζηζηή, ςξ εάκ ακήηεκ εζξ κεακίακ εζημζαεηή ηαζ υπζ εζξ άκδνα ηδξ
δθζηίαξ ημο Βαζζθέςξ.
Σεηιαίνεηαζ εη ημφημο υηζ δ Α. Μεβαθεζυηδξ δεκ είπε πνμζαθδεή ελ ανηδνζμζηθδνχζεςξ, υπςξ ζοιααίκεζ εζξ
ακενχπμοξ οπεναάκηαξ ημ πεκηδημζηυκ έημξ, ελ μφ απμδεζηκφεηαζ υηζ εα έγδ επί πμθφ αηυιδ εάκ μ απαίζζμξ
δμθμθυκμξ ήεεθεκ αζημπήζεζ.
Ζ ελαζνεηζηή οβεία ημο ςθείθεημ εζξ ηδκ ηαηηζηήκ γςήκ ηδκ μπμίακ δζήβεκ.
Ο ΗΓΗΟΣΡΟΠΟ΢ ΑΓΓΛΟ΢.
Έκαξ Άββθμξ εη ηςκ επζζήιςκ δζαηνίαςκ εκ Αεήκαζξ εγήηδζε κα πανμοζζαζεή εκχπζμκ ημο Βαζζθέςξ. Σμο
οπεδείπεδ υηζ μ ααζζθεφξ ιυκμκ ιε θνάημ δέπεηαζ, αθθ' μ Άββθμξ θακαηζηυξ επενυξ ημο θνάημο απήκηδζεκ υηζ
Βαζίθζζζα Βζηηςνία ημκ εδέπεδ ιε ζαηηάηζ.
Όηακ δζεαζαάζεδ εζξ ημκ ααζζθέα δ ζδζμηνμπία ημο Άββθμο εηείκμο, απήκηδζε.
— Συηε αξ έθεδ ηάης εζξ ημκ ηήπμκ.
Ο Άββθμξ εδέπεδ ηαζ μ ααζζθεφξ εηάεδζε ιαγφ ημο εζξ έκα πάβημ ηαζ ζοκδζεθέπεδ ιαγφ ημο οπέν ηδκ χνακ.
Ζ ΠΗΚΡΑ ΑΝΑΜΝΖ΢Η΢.
Ο εάκαημξ ηδξ Αθελάκδναξ επθήβςζεκ ςξ ήημ επυιεκμκ εζξ ηα ηαίνζα ηδκ παηνζηήκ ηανδίακ.
Ο ααζζθεφξ απέθεοβε κα ημο ηάκμοκ θυβμκ δζά ηδκ ςναίακ πνζβηήπζζζακ πμο ηυζμκ πνμχνςξ ηαηήθεεκ εζξ ημκ
ηάθμκ.
Κάπμηε έκαξ Ρχζζμξ δζπθςιάηδξ δεέθδζε κα ημο δζδβδεή ημ πέκεμξ ημ μπμίμκ ηαηέθααε ηδκ Ρςζζίακ μθυηθδνμκ
επί ης εακάης ηδξ Αθελάκδναξ.
Ο ααζζθεφξ αθμφ πνμζεπάεδζε κα απμθφβδ ηδκ μιζθίακ εηείκδκ ηαζ δεκ ημ ηαηχνεςζεκ, είπεκ έκδαηνοξ εζξ ημκ
Ρχζζμκ.
— ΢αξ παναηαθχ δζαηυραηε ηδκ μιζθίακ αοηήκ. Μμο πθδβχκεηε ηδκ ηανδζά ιε αοηήκ ηδκ ακάικδζζκ.
ΖΣΟ ΘΡΖ΢ΚΟ΢.
Δκέιεκε πζζηυηαηα ηαζ αοζηδνυηαηα εζξ ηα παναββέθιαηα ηδξ ενδζηείαξ.
Σα ενδζηεοηζηά ημο ηαεήημκηα ελεηέθεζ ηαηηζηχηαηα.
Δζξ ηδκ θεζημονβίακ ήημ ηαηηζηχηαημξ, πανδημθμφεεζ δε ιε ίζδκ εοθάαεζακ ηαξ δζαηάλεζξ ηδξ Ονεμδυλμο Δηηθδζίαξ.
Όηακ δνχηδζε ηδκ Μ. ΢αναημζηήκ έκα αοθζηυκ εενάπμκηα ακ κδζηεφδ, εηείκμξ εονέεδ πνμ δζθήιιαημξ ηαζ
εζζχπδζεκ. Ο Βαζζθεφξ εκυδζεκ υηζ δεκ εκήζηεοζε ηαζ ημο είπε·
— Καζ υιςξ είζαζ οβζέζηαημξ. Δβχ είιαζ παηέναξ ζμο ηαζ υιςξ κδζηεφς. Δίκε εκηνμπή.
ΖΓΑΠΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑΝ
Ζβάπα πμθφ ηδκ θζθμθμβίακ ηαζ θαίκεηαζ υηζ ημ ημζμφημκ ημ εηθδνμδυηδζεκ ηαζ εζξ ηα ηέηκα ημο.
Ζνέζηεημ δε κα μιζθή ηδκ βθχζζακ ημο θαμφ απμθεφβςκ ηαξ πμθφ ανπαΐγμοζαξ θέλεζξ. Δκκμείηαζ υηζ απδπεάκεημ
θμαενά ημκ ιαθθζανζζιυκ. Δζξ έκα εεαηνζηυκ ζοββναθέα μ μπμίμξ είπε βνάρεζ εζξ ηαεανάκ ςιζθδιέκδκ βθχζζακ
έθεβε ηάπμηε.

— Ζ βθχζζα δ ζδζηή ζμο δεκ πεζνάγεζ ηαευθμο η' αοηζά, υπςξ εηείκςκ ηςκ άθθςκ (εκκμμφζε ημοξ ιαθθζανμφξ). Γεκ
διπμνμφκ κα βνάρμοκ ηαζ αοημί έηζζ;
Ο ΡΖΓΑ΢
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ήημ αοζηδνυηαημξ μζημβεκεζάνπδξ ηαζ βμκεφξ. Μέπνζ ηδξ ηεθεοηαίαξ ημο ζηζβιήξ δζεηήνδζεκ
υθδκ ηδκ επζαμθήκ ημο επί ηςκ ηέηκςκ ημο.
Οζ Βαζζθυπαζδεξ ηαζ υηακ δκδνχεδζακ αηυιδ δζεάκμκημ αιείςημκ ηδκ παηνζηήκ αοζηδνυηδηα ηαζ επζαμθήκ ηαζ δζά
ημφημ ιεηαλφ ηςκ ημκ έθεβμκ.
Ο Ρήβαξ!
ΠΧ΢ ΣΟΤ ΔΠΡΟΣΑΘΖ Ο ΘΡΟΝΟ΢ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΟΝ ΣΟΝΕ
Ο Βαζζθεφξ ηδξ Γακίαξ Φνεζδενίημξ μ 71. μ πάππμξ ημο, ςξ ελήξ ημο πνμέηεζκεκ δζά πνχηδκ θμνάκ ημκ Δθθδκζηυκ
ενυκμκ.
Δηεθμφκημ αζ εμνηαί ηδξ ααπηίζεςξ ηδξ Πνζβηδπίζζδξ ηδξ Έζζδξ, ηαε' αξ ήημ πανχκ ηαζ μ Γμοθζέθιμξ.
Συηε ημκ εηάθεζε πθδζίμκ ημο μ Φνεζδενίημξ ηαζ ης θέβεζ.
— Γμοθζέθιε εέθεζξ κα οπάβδξ εζξ ηδκ Δθθάδα;
Ο Γμοθζέθιμξ έβεζκε ηαηένοενμξ ηαζ εθάκδ ζηεπηυιεκμξ. Μεηά ηζκαξ ζηζβιάξ απήκηδζε.
— Ο πυεμξ ιμο είκε κα πνάλς υηζ δ Μεβαθεζυηδξ ζαξ ιε δζαηάλεζ.
— Δβχ θμζπυκ εέθς κα οπάβδξ, αθθ' επζεοιχ πνμδβμοιέκςξ κα ιάες ηαξ ζδέαξ ζμο.
— Βαζζθεφ απήκηδζε ηυηε μ Γεχνβζμξ, εέθς πνάλεζ υηζ δφκαηαζ κα πνάλδ είξ Βαζζθεφξ, υπςξ ηαηαζηήζδ ηδκ
Δθθάδα εοηοπή.
Ζ ΢ΣΟΛΖ ΣΟΤ Χ΢ ΓΟΚΗΜΟΤ
Ο Γμοθζέθιμξ ςξ δυηζιμξ ημο Γακζημφ καοηζημφ έθενε ηδκ ζημθήκ ημο δμηίιμο μιμίακ ζπεδυκ ηαε' υθα ιε ηδκ ηςκ
ζδζηχκ ιαξ δμηίιςκ. Έθενε επίζδξ ηαζ ιζηνυ ζπαεάηζ ακδνηδιέκμκ εζξ ημκ χιμκ.
Δζξ ημ βεθέημ ημο εηνέιαημ ιία πμκδνή αθοζζίδα ςνμθμβίμο, πάκημηε δε εθυνεζ ιαφνμκ θαζιμδέηδκ.
Ζ ΑΠΔΡΑΝΣΟ΢ ΑΓΑΘΟΣΖ΢ ΣΟΤ
Όηε επέζηνεθεκ απυ ηδκ ηδδείακ ημο Βαζζθέςξ ηδξ Αββθίαξ Γεςνβίμο δζήθεεκ απυ ηαξ Πάηναξ υπμο δζέιεζκεκ επί
ηζκαξ διέναξ.
Μίακ διένακ ελήθεεκ εζξ πενίπαημκ πεγυξ πνμξ ημ ιένμξ ηςκ «Τρδθχκ Αθςκζχκ». Μενζηά παζδάηζα παίγμκηα εηεί
πθδζίμκ, ημκ ακηεθήθεδζακ ηαζ εηέεδζακ υπζζεέκ ημο ςξ αημθμοεία.
Όηακ μ Βαζζθεφξ έθεαζεκ εζξ ημκ ζδζυηηδημκ ηήπμκ ημο πανά ηα Αθχκζα, εζηνάθδ ηαζ είπε πνμξ ηα παζδζά ηα μπμία
εκ ης ιεηαλφ εονέεδζακ ηαη' ανζειυκ.
— Παίλαηε ηαζ δζαζηεδάζαηε, αθθά πνμζέλαηε ιδ παθάζεηε ηα άκεδ.
Όηακ ακεπχνδζεκ εη ημο ηήπμο ηα παζδία ημκ δημθμφεδζακ ηαζ πάθζκ, ηαε' μδυκ δε δ παζδζηή αημθμοεία εβέκεημ
ποηκμηένα ηαζ δπείθεζ παζδζηήκ δζαδήθςζζκ.
Γφμ πςνμθφθαηεξ επεκέαδζακ ηυηε δζά κα δζαθφζμοκ ηα παζδζά επί ηδ ζδέα υηζ δ αημθμοεία εηείκδ εζηεκμπχνεζ ηδκ
Μεβαθεζυηδηά ημο.
Αθθ' μ Βαζζθεφξ ζηναθείξ ηαζ ακηζθδθεείξ ημοξ πςνμθφθαηαξ, ημοξ δζέηαλε κα απμιαηνοκεχζζ ηαζ κα αθήζςζζ ηα
παζδζά κα ημκ αημθμοεμφκ.
Ο ΒΑ΢ΗΛΔΤ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΡΧΛΟΓΗ
Έκαξ απυ ημοξ ακςηένμοξ οπαθθήθμοξ ημο Αοημηναημνζημφ Ξεκμδμπείμο ηδξ Βζέκκδξ, υπμο ηαηέθοεκ μ Βαζζθεφξ
ιαξ ηαη' έημξ ζπεδυκ εκμζηζάγςκ πάκημηε ηα ίδζα δςιάηζα ηαζ πενζπαηχκ ηαεδιενζκχξ ιε πμθζηζηήκ εκδοιαζίακ ιε
ρδθυ ηαπέθθμ ηαζ έκα ζημηεζκμφ πνχιαημξ επακςθυνζ, εζξ ηδξ ηζέπεξ ημο μπμίμο έπςκε ηα πένζα ημο, εζξ ημ πάνημκ
ηδξ πυθεςξ δζδβείημ ηδκ επμιέκδκ πανζεζηάηδκ ζηδκήκ ηδξ μπμίαξ οπήνλεκ αοηυπηδξ ιάνηοξ.
Μίακ διένακ εκ χ μ Βαζζθεφξ πενζπαημφζεκ εζξ ημ πάνημ, εζηυκηαρε εζξ έκα ιζηνυ δζεηέξ πμθφ εφιμνθμ ημνζηζάηζ
ημ μπμίμκ παν' μθίβμκ κα ημ παηήζδ.
Ό Βαζζθεφξ έζπεοζε ηαζ ημ επάζδερε, αθθά ημ ημνζηζάηζ εαιαςεέκ απυ ηδκ πνοζήκ αθοζζίδα ημο Βαζζθέςξ ηδκ
άνπαλε απυ ηα πένζα ημο, έαβαθε ημ ςνμθυβζμκ απυ ηδκ ηζέπδ ημο βεθέημο ημο ηαζ έπαζγε.
Οζάηζξ δε δ ηνμθυξ ή μ Βαζζθεφξ μ ίδζμξ εγήημοκ κα απμζπάζμοκ ημ νςθυβζ απυ ηα πένζα ηδξ ιζηνάξ ημναζίδμξ
εηείκδ ήνπζγε ηα ηθάιιαηα. Ο Βαζζθεφξ βεθχκ ηυηε απέζπαζε ημ ςνμθυβζμκ ηαζ ηδκ αθοζζίδα εη ημο βεθέημο ημο ηαζ
ηα έδςηεκ εζξ ηδκ ιζηνάκ κα παίγδ.
Αθμφ δε έπαζγεκ επί ηζκα θεπηά δ ιζηνά ιε ημ ςνμθυβζμκ, μ Βαζζθεφξ ελήβαβεκ απυ ηα εοθάηζά ημο έκ ιζηνυκ ημιρυκ
ηαενεθηάηζ, ημ μπμίμκ υηακ είδεκ δ ιζηνά, εδέπεδ κα ακηαθθάλδ ημ νςθυβζ ιε ημ ηαενεπηάηζ.
Α΢ ΜΟΤ ΣΟΝ ΔΓΗΓΑΝ ΚΑΗ ΔΒΛΔΠΑΣΔ

Ήημ επμπή ηαηά ηδκ μπμίακ δ Δθθάξ δζεηέθεζ άκεο ααζζθέςξ ηαζ ημ ζηέιια πενζεθένεημ εζξ ηδκ Δονχπδκ πςνίξ
μοδείξ κα απμθαζίγδ κα ημ δεπεή.
Πενί ημο Γακμφ πνίβηδπμξ μοδειία γήηδζζξ είπε βείκεζ αηυιδ.
Ο Γεχνβζμξ κεανχηαημξ ηυηε ειαεήηεοεκ εζξ ηδκ ζπμθήκ ηςκ Γμηίιςκ ηδξ Γακίαξ. Δζξ ιίακ εαθαζζίακ εηδνμιήκ ιε
ημοξ αδεθθμφξ ημο έκεηεκ ηδξ ηνζηοιίαξ εηνίεδ δφζημθμξ δ δζαηοαένκδζζξ ημο ημηηένμο ημο μπμίμο πάκημηε ηδκ
δζαηοαένκδζζκ ακεθάιαακεκ αοηυξ. Δγήηδζε θμζπυκ κα ημ ηοαενκήζδ ηαζ ηδκ διένακ εηείκδκ.
— Μα δεκ είκε δζηή ζμο δμοθεζά ημο είπεκ μ ιεβαθείηενυξ ημο αδεθθυξ. Κάεδζε θμζπυκ ηάης πνζκ ιαξ πκίλδξ υθμοξ
ιαγφ.
Ό Γεχνβζμξ εγάνςζεκ εζξ ηα ηεθεφζιαηα ημο αδεθθμφ ημο ηαζ εηάεζζεκ. Όηακ υιςξ αναδφηενμκ ακέπηολεκ εζξ ημκ
αδεθθυκ ημο πχξ εα ημ εηοαένκα εηείκμξ ημο απήκηδζεκ:
— Δφβε! δεκ ήλεονα πςξ έπεζξ πνμμδεφζεζ ηυζμκ πμθφ.
Καζ εηείκμξ απήκηδζε:
— Μα ημ εκμιίγαηε ηυζμκ δφζημθμκ ςζάκ ενυκμκ ηδξ Δθθάδμξ, κα ιδ ιπμνχ κα ημ ηοαενκήζς;
— Θα είπεξ ηδκ ηυθιδκ κα ηοαενκήζδξ εηείκμκ;
— Γζαηί υπζ; Αξ ιμο ημκ έδζδακ ηαζ εα εαθέπαηε.
Οθίβμκ πνυκμκ ιεηά ηαφηα μ Δθθδκζηυξ ενυκμξ δζεηοαενκάημ οπυ ημο κεανμφ Γμοθζέθιμο ημο επζηθδεέκημξ
Γεςνβίμο.
ΔΗΥΔ ΚΑΣΗ ΑΠΟΚΡΤΦΟΝ
Ο Βαζζθεφξ μοδέπμηε ακεημίκςκεκ εζξ ημοξ Τπμονβμφξ ημο ηαξ θεπημιενείαξ μζαζδήπμηε ζογδηήζεςξ ηδκ μπμίακ
έηαικε ιεηά ημο εκυξ ή ημο άθθμο λέκμο επζζήιμο.
Βεααίςξ ακεημίκμο πάκημηε ημ απμηέθεζια ηδξ ζογδηήζεςξ, πάκημηε υιςξ ήεεθε κα ηναηή ςξ ζδζηυκ ιοζηζηυκ ηαξ
αάζεζξ ηςκ θεπημιενεζχκ δζ' ςκ ήπεδ εζξ ημ απμηέθεζια.
Ζ Α΢ΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ
Δίπε ηδκ ζδζμηνμπίακ κα απμθεφβδ ημοξ αζηοκμιζημφξ μζ μπμίμζ ημκ πανδημθμφεμοκ ιεηδιθζεζιέκμζ, ίκα ηδνχζζ ηδκ
αζθάθεζακ ηδξ γςήξ ημο.
Δζξ ημ Πανίζζ ζδίςξ μζ αζηοκμιζημί μζ εκηεηαθιέκμζ ηδκ αζθάθεζάκ ημο οθίζηακημ αθδεζκυκ ιανηφνζμκ.
Δκκμμφζε κα βίκεηαζ άθακημξ ειπνυξ απυ ηα ιάηζα ηςκ.
Μίακ διένακ μ αζηοκυιμξ ηδξ ιοζηζηήξ αζηοκμιίαξ είπεκ εζξ ημκ δζεοεοκηήκ ημο λεκμδμπείμο υπμο δζέιεκε κα ηθείζδ
υθαξ ηαξ μπζζείαξ εφναξ ηαζ ηα πανάεονα, δζά κα ιδ ημο λεθφβδ.
ΠΧ΢ ΑΠΖ΢ΥΟΛΔΗ ΣΟΤ΢ ΑΛΛΟΤ΢
Έκαξ εη ηςκ παθαζχκ πμθζηεομιέκςκ δζαηεθέζαξ οπμονβυξ ηςκ ελςηενζηχκ απμπαζνεηχκ ηάπμηε ημκ Βαζζθέα ημο
είπε.
Μυκμκ ακ οπάνπδ επείβμοζα ακάβηδ εα ζαξ ηναηήζς εκήιενμκ Μεβαθεζυηαηε, άθθςξ εα πνμζπαεήζς κα ιδ ζαξ
εκμπθήζς εζξ ημ ηαλείδζ ζαξ.
Ο Βαζζθεφξ απήκηδζεκ.
— Δφπμιαζ κα ιδ πανμοζζαζεή ηαιιία ακάβηδ. Αθθά ζαξ παναηαθχ κα ιε ηναηήζδηε εκήιενμκ υζμκ ημ δοκαηυκ
πενζζζυηενμκ. Δβχ ενβάγμιαζ ηαζ υηακ ηαλεζδεφς, χζηε ιδ θμαείζεε υηζ εα ιε απαζπμθήζεηε.
Ο οπμονβυξ εηείκμξ έθεβε ηαηυπζκ.
Ζ αθήεεζα είκε υηζ διείξ μοδέπμηε απδζπμθήζαιεκ ημκ Βαζζθέα, εκχ εηείκμξ ιαξ απδζπυθεζ πμθφ πενζζζυηενμκ.
ΜΗΑ ΢Τ΢ΣΑ΢Η΢ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΟΤ΢
Όηακ έθεαζε ηάπμηε εζξ Πανζζίμοξ έπεζηα απυ πενζπθάκδζζκ ακά ηαξ μδμφξ ηαζ ηαξ ζοκμζηίαξ, εηάθεζε πνμ ηδξ
εφναξ ημο λεκμδμπείμο ημκ παναημθμοεμφκηα αοηυκ αζηοκμιζηυκ ηαζ ημο είπε.
— Βθέπεζξ ηζ άδζηα πμο ημπζάγεζξ. Ακ ήεεθακ εα ιε είπακ ζημηχζεζ είημζζ θμνάξ, πςνίξ κα πνμθεάζδξ κα ιε
πνμζηαηεφζδξ.
— Δβχ εηηεθχ δζαηαβάξ ακςηένςκ, Μεβαθεζυηαηε, είπεκ μ αζηοκμιζηυξ, ηαζ μθείθς κα οπαημφς πζζηυηαηα εζξ
αοημφξ.
— Μα δζά ημοξ ακςηένμοξ ηα θέβς ηαζ εβχ αοηά. Πήβαζκε θμζπυκ κα ημοξ ηα είπδξ. Άθθμηε πάθζκ μιζθχκ πνμξ έκα
δζεοεοκηήκ αζηοκμιίαξ έθεβε ηα ελήξ.
— Δζξ ημ Πανίζζ δ πνμθφθαλζξ είκε αδφκαημξ. Μέζα εζξ αοηυ ημ πθήεμξ πχξ κα θοθαπεή έκαξ άκενςπμξ; Έπεζηα
ιμο θαίκεηαζ υηζ ιέζα εζξ αοηυ ημ βθέκηζ πμο βίκεηαζ εζξ ημ Πανίζζ ηάεε διένακ, είκε αδφκαημκ κα βείκδ θυκμξ.
ΝΑ ΜΖ ΓΔΡΝΟΤΝ ΣΟΝ ΚΟ΢ΜΟΝ.
Ο ααζζθεφξ ςξ ηαζ αθθαπμφ βνάθμιεκ, είπεκ ημκ ζοκήεεζακ κα ακαβζκχζηδ θίακ πνςί ηαξ εθδιενίδαξ.

Κάπμηε ακέβκςζεκ εζξ ηαξ εθδιενίδαξ υηζ έκαξ εκςιμηάνπδξ εηζάηζζε ζημ λφθμ ηνεζξ κέμοξ επεζδή έραθθμκ ηδκ
κφηηα δζάθμνα ενςηζηά ηναβμφδζα.
Ο ααζζθεφξ εηάθεζεκ αιέζςξ ημκ ηυηε Τπμονβυκ ηςκ Δζςηενζηχκ ηαζ ημο είπεκ.
— Οζ αζηοκμιζημί πνέπεζ κα πενζμνζζεμφκ μθίβμκ, η. Τπμονβέ. ΢οζηήζαηέ ημοξ υηζ δεκ πνέπεζ επ' μοδεκί θυβς κα
δένκμοκ ημκ ηυζιμκ.
ΔΝΖΜΔΡΟ΢ ΟΛΧΝ.
Οζάηζξ εθάιαακε πχνακ δνάια ηζ εκ Αεήκαζξ ή ηαζ εζξ επανπζαηήκ πυθζκ, ηαζ αζ θεπημιένεζαζ ήζακ ηναβζηαί δ Α. Μ.
εηάθεζ πάκημηε ημκ δζεοεοκηήκ ηδξ αζηοκμιίαξ ηαζ εγήηεζ πθδνμθμνίαξ.
Ήημοε ιεηά πνμζμπήξ ηαξ εκενβείαξ ηδξ ανπήξ πνμξ ζφθθδρζκ ημο δνάζημο ηαζ ζοκέπαζνε πμθθάηζξ ηδκ αζηοκμιίακ
δζά ηδκ ηαπείακ ηαζ απμηεθεζιαηζηήκ εκένβεζακ.
Δπίζδξ μζάηζξ εθάιαακε πχνακ δοζηφπδια ζπαναηηζηυκ μ ααζζθεφξ εγήηεζ πάκημηε θεπημιενείξ πθδνμθμνίαξ.
Ζ ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΑ ΣΟΤ.
Κάπμηε ακέβκςζεκ εζξ ηαξ εθδιενίδαξ υηζ ενβάηδξ ηζξ εζξ ηαξ ενβαζίαξ ημο Λαονείμο ηαηεπθαηχεδ απυ ζςνυκ
πχιαημξ ηαζ απέεακεκ αθήζαξ απνμζηάηεοημκ πμθοιεθή μζημβέκεζακ.
Ο Βαζζθεφξ έζπεοζε κα απμζηείθδ εζξ ηδκ απμνθακζζεείζακ μζημβέκεζακ ημο αηοπμφξ ενβάημο δζζπζθίαξ δναπιάξ.
Άθθμηε πάθζκ πθδνμθμνδεείξ υηζ άθθμξ ενβάηδξ απχθεζε ημκ πυδα ημο εζξ ηδκ ελάζηδζζκ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο,
ειενίικδζεκ υπςξ ηαηαζηεοαζεή λφθζκμξ πμοξ ηαζ δμεή εζξ ημκ εκ θυβς ενβάηδκ.
Ο ΒΑ΢ΗΛΔΤ΢ ΚΑΗ ΟΗ ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΟΗ.
Οζ δδιμζζμβνάθμζ ημκ πανδημθμφεμοκ πάκημηε ηαηά πυδαξ. Δηάζηδ ηίκδζίξ ημο εβέκεημ ακηζηείιεκμκ
δδιμζζμβναθζηχκ ζπμθίςκ.
Όηε ιεηέαδ πμηέ εζξ ηαξ Πάηναξ ηαζ ηαηέθοζεκ εζξ ηδκ μζηίακ ημο Θάκμο Κακαηάνδ Ρμφθμο ημκ μπμίμκ ζδζαζηένςξ
ελεηίια, έθεβεκ εζξ ημοξ πενί αοηυκ.
— Δπζηέθμοξ εδχ διπμνεί ηακείξ κα μιζθήζδ εθεφεενα. Αοημί μζ δδιμζζμβνάθμζ ιε ηαηαδζχημοκ δζανηχξ ηαζ
ακαβνάθμοκ εκ πάζδ θεπημιενεία ηαζ ηαξ ηαημηέναξ ηςκ θνάζεςκ ηαξ μπμίαξ απεοεφκς πνμξ ημοξ ιαεδηάξ ηςκ
ζπμθείςκ.
Καζ ελδημθμφεδζε κα ζοκδζαθέβδηαζ θαζδνυηαημξ ηαζ εφεοιμξ.
Οπμία υιςξ οπήνλεκ δ έηπθδλίξ ημο ηδκ επμιέκδκ, υηακ είδεκ εζξ ηαξ εθδιενίδαξ μθυηθδνμκ ζπεδυκ ηδκ
ζοκδζάθελίκ ημο. Γεκ δδφκαημ κα θακηαζεή δ Α. Μ. υηζ μζ δδιμζζμβνάθμζ είπμκ εβηαηαζηαεή εζξ ηαζξ ηθεζδανυηνοπεξ
ηαζ πανδημθμφεμοκ ηδκ ζοκδζάθελίκ ημο.
Καζ απμηεζκυιεκμξ πνμξ ημκ Ρμφθμκ ημο θέβεζ βεθχκ.
— Άθθδ θμνά πνέπεζ κα εβηαεζζηάξ ηαζ θνμονυκ εζξ ημ ζπήηζ ζμο, μζάηζξ εα ένπςιαζ.
ΜΗΑ ΠΡΟΦΖΣΔΗΑ ΣΟΤ.
Όηακ εηεθμφημ μζ βάιμζ ημο Γζαδυπμο ηαζ ημο Βαζζθέςξ ιαξ Κςκζηακηίκμο ιεηά ηδξ πνζβηδπίζζδξ ΢μθίαξ, εδυεδ εζξ
ηα ακάηημνα βεφια εζξ ημ μπμίμκ πανεηάεδζακ υθμζ μζ ακηζπνυζςπμζ ηςκ δζαθυνςκ δήιςκ ηαζ ημζκμηήηςκ.
Ο Βαζζθεφξ ήβεζνε ηυηε πνυπμζζκ ηαε' ήκ δοπήεδ ηδκ απεθεοεένςζζκ ηςκ δμφθςκ επανπζχκ.
Καζ εζξ ημ ηέθμξ ιε θςκήκ πάθθμοζακ απυ ζοβηίκδζζκ έηαιε ηδκ ελήξ ςναίακ απμζηνμθήκ.
— Δίπαηε εζξ ηα δμφθα ηέηκα ηδξ Δθθάδμξ υηζ μ Βαζζθεφξ ηςκ Δθθήκςκ ιίακ έπεζ ζηέρζκ· πχξ κα εμνηάζμοκ ιίακ
διένακ ηδκ έκςζίκ ηςκ οπυ ημ ζηήπηνυκ ημο. Δίπαηε υηζ δ διένα αοηή δεκ εα αναδφκδ κα έθεδ.
Όθμζ εδάηνοζακ δζά ηδκ παηνζςηζηςηάηδκ εηείκδκ εοπήκ, δ μπμία ελεπθδνχεδ είημζζ πέκηε έηδ ιεηά ηαφηα.
΢Χ΢ΣΑ ΛΑΓΧΝΗΚΑ.
Ο Βαζζθεφξ ελεηίια ημοξ Έθθδκαξ δδιμζζμβνάθμοξ δζά ηδκ εκδιενυηδηά ηςκ, ηαίημζ πμθθάηζξ ελέθναγε ηδκ
δοζθμνίακ ημο, δζά ηδκ απδκή ηαηαδίςλζκ ηδκ μπμίακ οθίζηαημ εη ιένμξ ηςκ.
— Όπμο ηαζ ακ οπάβς ιπνμζηά ιμο ανίζημκηαζ.
Όηε ιίακ θμνάκ απεπείνδζε πενζμδείακ ακά ηαξ επανπίαξ ηαζ απεαζαάζεδ εζξ έκα ζηαειυκ, πανεηήνδζε ιε έηπθδλίκ
ημο υηζ αζ δδιμζζμβνάθμζ είπμκ πνμδβδεή αοημφ. Ο Βαζζθεφξ βεθχκ ημοξ επθδζίαζε ηαζ ημοξ είπε.
— Καζ εδχ αηυιδ; ΢ςζηά θαβςκζηά ηέθμξ πάκηςκ.
Ζ ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΣΟΤ ΜΔ ΔΝΑ ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΟΝ.
Όηε εδίδεημ ημ βεφια επ' εοηαζνία, ηςκ βάιςκ ημο Γζαδυπμο μ η. Γ. Θεμηυηδξ οπμονβυξ ςκ ηυηε ημο αεζικήζημο
Σνζημφπδ ημο πανμοζίαζε ηαζ ημο ζοκέζηδζεκ έκα δδιμζζμβνάθμκ, μ μπμίμξ είπε βνάρεζ άνενα επζαθααή δζά ημκ
Βαζζθέα.
Ο Βαζζθεφξ αημφζαξ ημ υκμια ημο δδιμζζμβνάθμο εηείκμο έηεζκε πνμξ αοηυκ ηδκ πείνα ηαζ ημο είπε.
— Υαίνς πμθφ δζυηζ ηάικς ηδκ βκςνζιίακ ζαξ.

Καζ εοεφξ ηαηυπζκ πνμζέεδηε ιε φθμξ δοζθμνίαξ.
— Οζ δδιμζζμβνάθμζ ηάικμοκ πμθφ ηαθυ εζξ ηδκ ημζκςκίακ, υηακ πνςηίζηςξ ζέαμκηαζ ημκ εαοηυκ ηςκ!
Καζ αιέζςξ πάθζκ έηεζκε θζθμιεζδήξ ηδκ πείνα ημο ηαζ έεθζρε ηδκ πείνα ημο δδιμζζμβνάθμο πνμζεέζαξ.
— Υαίνς πμθφ δζυηζ ζαξ εβκχνζζα.
ΣΡΑΓΗΚΑ΢ ΖΜΔΡΑ΢.
Ζιέναξ αθδεμφξ ζοκηνζαήξ δζήθεεκ μ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ηαηά ηδκ πενίμδμκ ηδξ επακαζηάζεςξ ημο ΢ηναηζςηζημφ
ζοκδέζιμο. Δίπε ζοιαή ηυηε ηαζ πονηασά ηςκ ακαηηυνςκ ηαζ ημ πνμεδνείμκ ηδξ αμοθήξ ακέαδ εζξ ηα ακάηημνα ίκα
οπμαάθδ ηα ζοθθοπδηήνζα ημο ΢χιαημξ επί ης αηοπεί βεβμκυηζ.
Καηά ηδκ διένακ εηείκδκ εα ζοκεγδηείημ ημ κμιμζπέδζμκ ηδξ απμιαηνφκζεςξ ηςκ πνζβηήπςκ εη ημο ζηναηεφιαημξ·
Πανμοζζάζεδζακ θμζπυκ εκχπζμκ ημο άκαηημξ μ πνυεδνμξ ηδξ Βμοθήξ Αθ. Ρχιαξ, μ ακηζπνυεδνμξ η. Σζζηζάναξ
ηαζ μ ημζιήηςν η. Λ. Ρμφθμξ.
Ο Βαζζθεφξ ιεηά ηδκ ακηαθθαβήκ ηςκ ζδκήεςκ παζνεηζζιχκ θέβεζ πνμξ ημοξ ηνεζξ πανμοζζαζεέκηαξ.
— Σμ απυβεοια θμζπυκ ζογδηείηαζ εζξ ηδκ αμοθήκ ημ κμιμζπέδζμκ ηςκ πνζβηήπςκ; μζ ηνεζξ έιεζκακ άκαοδμζ
ζοιιενζγυιεκμζ ηδκ ζοκηνζαήκ ημο άκαηημξ.
Καζ ιεη' μθίβμκ πνμζέεδηε πάθζκ.
— Φνμκείηε υηζ δ Βμοθή διπμνεί κα ηάιδ εζξ ηα παζδζά ιμο αοηήκ ηδκ αδζηίακ;
Καζ θέβςκ ηαφηα αθήηε δφμ πζηνυηαηα δάηνοα κα νεφζμοκ εη ηςκ μθεαθιχκ ημο.
Μεηά ηζκςκ ζηζβιχκ πέκεζιμκ ζζςπήκ μ η. Σζζηζάναξ θαιαάκςκ ημκ θυβμκ θέβεζ.
— Μδ αιθζαάθθεηε, Μεβαθεζυηαηε, υηζ μθυηθδνμξ δ Βμοθή ζοιπμκεί ηαζ ζοιπάζπεζ ιαγφ ζαξ. Αθθά βκςνίγεηε
ηαθθίηενμκ διχκ, υηζ πάζα ακηίζηαζζξ εζξ ημκ ΢φκδεζιμκ είκε ιαηαία ηαζ ίζςξ απεζθδεμφκ ακοπμθυβζζηα ηαηά ηαζ
δζά ημκ ενυκμκ ηαζ δζά ημκ ηυπμκ.
Καζ μζ ηνεζξ ακηζπνυζςπμζ ημο Κμζκμαμοθίμο απεπχνδζακ ιε αανοηάηδκ εζξ ηδκ ροπήκ αθβδδυκα, μ δε Βαζζθεφξ
ηαηέπκζλε ηδκ θφπδκ ημο, πάνζκ ηδξ δζοπίαξ ημο ηυπμο.
Δοηοπχξ υιςξ δ δφζημθμξ εηείκδ δζά ημκ ενυκμκ πενίμδμξ πανήθεε ηαζ μ Βαζζθεφξ δοηφπδζε κα ίδδ διέναξ δυλδξ
ηαζ πανάξ ηαζ κα απμεάκδ εοπανζζηδιέκμξ.
Ο ΢ΣΡΑΣΗΧΣΖ΢ ΜΔ ΣΑ ΦΧΝΗΑ
Κάπμηε εζξ ημκ πενίπαηoκ ζοκήκηδζε ζηναηζχηδκ θένμκηα μρχκζα.
Ο Βαζζθεφξ ημκ εζηαιάηδζεκ αιέζςξ ηαζ ημκ δνχηδζε.
— Πμφ πδβαίκεζξ αοηά ηα ρχκζα;
— Δζξ ημ ζπήηζ Μεβαθεζυηαηε.
— Δζξ πμίμκ ζπήηζ ημ ζδζηυ ζμο;
— Όπζ εζξ ημο η. αλζςιαηζημφ.
— Να είπδξ εζξ ημκ ηφνζμκ αλζςιαηζηυκ υηζ δ παηνίξ δεκ ζαξ ηαθεί δζά κα βίκεζεε οπδνέηαζ, αθθά δζά κα βοικάγεζεε.
Καζ έθοβε πθήνδξ μνβήξ.
Σμ βεβμκυξ εζπμθζάζεδ ηδκ επμιέκδκ εζξ ημκ ηφπμκ, αθθά ημ ηαηυκ δοζηοπχξ δεκ ελέθζπε.
ΠΑΛΗΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΗΝΖ΢.
Όηε πανμοζζάζεδ εζξ Αοηυκ μ αμοθεοηήξ Ζθείαξ η. Ακδνέαξ ΢ηεθακυπμοθμξ, υζηζξ ήημ οπμονβυξ ηδξ Κοαενκήζεςξ
Θεμηυηδ πνμ ιζηνμφ εβηαηαθεζράζδξ ηδκ ανπήκ, μ Βαζζθεφξ ημκ δνχηδζε.
— Λοπείζαζ, η. ΢ηεθακυπμοθε, πμο δεκ είζαζ ηχνα οπμονβυξ;
— Όπςξ ηαζ ακ είκε, ιεβαθεζυηαηε, πάκημηε δοζάνεζημκ είκε.
— Δ! δεκ πεζνάγεζ, δεκ πεζνάγεζ. Πάθζκ εα λακαβίκδξ.
Ο ΒΑ΢ΗΛΔΤ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΚΑΝΑΡΗΝΗ.
Ζ «΢διαία» ημο Λμκδίκμο δζδβείηαζ ημ ελήξ ακέηδμημκ.
Όηακ μ Βαζζθεφξ εηαλείδεοζεκ απυ Φναβηθμφνηδξ εζξ Πανζζίμοξ είδεκ εζξ ιίακ ζζδδνμδνμιζηήκ άιαλακ έκα ηακανίκζ
κα πεηάδ ακάιεζα απυ ηα δζαιενίζιαηα ημο ααβμκίμο.
Σμ ηακανίκζ ακήηεκ εζξ ιίακ βδναζάκ Γαθθίδα πμο ζοκεηαλείδεοεκ, δ μπμία ιυθζξ ημ είδεκ υηζ έθοβεκ απυ ημ ηθμοαί
ήνπζζε κα θςκάγδ απυ απεθπζζίακ.
Ο Βαζζθεφξ ηυηε ήνπζζε κα ηαηαδζχηδ ημ ηακανίκζ, έςξ υημο ηαηχνεςζε ηέθμξ κα ημ πζάζδ ηαζ κα ημ παναδχζδ εζξ
ηδκ Γαθθίδα.
Ζ Γαθθίξ ηυηε ημο θέβεζ.
— Κφνζε, είζεε πνάβιαηζ εοβεκέζηαημξ. Έκαξ άθθμξ υιςξ επζαάηδξ δζαηυπηςκ θέβεζ.
— Κονία ιμο, είκε Βαζζθεφξ.
ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΟΝ ΜΔ ΔΝΑ ΦΡΟΤΡΟΝ

Άββθμξ Αββθζηήξ εθδιενίδμξ ακέβναρε ηάπμηε ημ ελήξ ακέηδμημκ.
Μίακ κφηηα πμο επέζηνεθεκ ανβά εη ημο πενζπάημο ημο αημφεζ ημκ ζημπυκ ηςκ ακαηηυνςκ κα ημο θςκάγδ.
— Σζξ εζ;
Ο Βαζζθεφξ δεκ απήκηδζε ηαζ επνμπχνδζε, δεοηένακ υιςξ θμνάκ μ ζημπυξ επακαθαιαάκεζ ηζξ εζ.
Ο Βαζζθεφξ ελδημθμφεδζε κα ζζςπά, εκχ μ ζημπυξ δημίιαγε ημ υπθμκ ημο. Μία ζθαίνα μθζζεήζαζα δζήθεε πθδζίμκ
ηδξ πεζνυξ ημο.
Ο Βαζζθεφξ δεκ εηανάπεδ πακηάπαζζκ αθθ' επθδζίαζε ημκ ζηναηζχηδκ ηαζ ημο εδήθςζε ηδκ ηαοηυηδηά ημο.
Σδκ επμιέκδκ ημκ εηάθεζε ηαζ αθμφ ημκ ζοκεπάνδ ημο απέκεζιεκ έκ ηζιδηζηυκ ιεηάθθζμκ.
ΠΧ΢ ΤΠΔΓΔΥΔΣΟ.
Ο αείικδζημξ Βαζζθεφξ ήημ αλζμπνεπέζηαημξ εζξ ηαξ οπμδμπάξ ηςκ πμθζηχκ.
Γζά κα απμθεφβδ ηαξ πμθθάξ οπμηθίζεζξ ηαζ ημοξ πνμζηοκδζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ ηυζμκ επζγήημοκ μζ δεζπυηαζ ηδξ
Ακαημθήξ, εημπμεεηείημ ημζμοημηνυπςξ εζξ ημ βναθείμκ ημο ηαηά ηαξ διέναξ ηςκ αηνμάζεςκ, χζηε μ εζζενπυιεκμξ
ιυθζξ πανήνπεημ δζά ηδξ εφναξ ηαζ επνμπχνεζ δφμ αήιαηα εονίζηεημ αιέζςξ πνμ ημο Βαζζθέςξ, υζηζξ έζπεοδεκ
εοεφξ κα ημο δχζδ ηδκ πείνα. Δλαζνεηζηή θεπηυηδξ Βαζζθέςξ.
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΝ.
Ο Βαζζθεφξ υηε ελεννάβδ δ επακάζηαζζξ ημο Γμοδζμφ {3}, απέζηεζθεκ υθμοξ ημοξ μζηείμοξ ημο εζξ ηδκ Δονχπδκ ηαζ
έιεζκε ιυκμξ εζξ ηα ακάηημνα.
Σμ ημζμφημκ ημ έηαιε δζά κα ιδ παναζφνεηαζ απυ ηαξ βκχιαξ ηςκ μζηείςκ ημο.
— Δίκε αθδεέξ, έθεβεκ, υηζ εονίζημιαζ ιαηνάκ απυ ημοξ ζδζημφξ ιμο, ιαηνάκ απυ ημοξ αβαπδημφξ ιμο. Αθθ' είιαζ
εκηεθχξ ήζοπμξ. Έηζζ διπμνχ κα πνμζέλς ηα γδηήιαηα ηαζ κα ηα ηακμκίζς ιε υθδκ ηδκ πνμζμπήκ πμο πνεζάγεηαζ
εζξ ηδκ ελαζνεηζηήκ αοηήκ πενίζηαζζκ.
ΔΝΑ΢ ΥΟΡΟ΢ ΔΗ΢ ΣΖΝ ΣΡΗΠΟΛΗΝ.
Όηε ιεηέαδ ιίακ θμνάκ εζξ ηδκ Σνίπμθζκ δζςνβακχεδ πνμξ ηζιήκ ημο πμνυξ ηαζ θαιπαδδθμνία.
Ο πμνυξ δζελήπεδ εζξ ηδκ πθαηείακ ηδξ πυθεςξ ανβά ηδκ κφηηα, ιεηά ημ δμεέκ βεφια.
Ο Βαζζθεφξ έιεζκεκ εζξ ημκ μίημκ ημο πνμφπμκημξ Νχηδ Πακμπμφθμο, υπμο ηαζ εδυεδ ημ Βαζζθζηυκ βεφια.
Μεηά ημ βεφια μ Βαζζθεφξ ελήθεε δζά κα ιεηααή εζξ ηδκ πθαηείακ ηαζ παναημθμοεήζδ ημκ πμνυκ.
Δηεί εγήηδζε ηαζ ημο έδςηακ ιίακ θαιπάδα, ηδκ μπμίακ ηναηχκ μ Βαζζθεφξ εθχηζγε ηα αήιαηα ηςκ πμνεοηχκ ηαζ
έζονε ημκ πμνυκ.
Σμ επεζζυδζμκ ημφημ έιεζκεκ ακελάθεζπημκ εζξ ηδκ ικήιδκ υθςκ ηςκ Σνζπμθζηχκ.
ΓΔΝΓΡΟ ΚΑΗ ΓΟΝΣΗ.
Ζ αβάπδ ημο πνμξ ηα δέκδνα ήημ πμθφ ιεβάθδ, ιεβάθδκ δε δζεάκεημ θφπδκ μζάηζξ έαθεπε κα ηυπημοκ δέκδνα.
Μίακ διένακ εζξ ηδκ μδυκ ημο Σαημΐμο είδε ημιιέκα πθείζηα δέκδνα, μ δε ζοκμδεφςκ αοηυκ οπαζπζζηήξ αθέπςκ υηζ
δζά ηδξ ημπήξ ηςκ δέκδνςκ δκμίβεημ ημ εέαια ημο θεηακμπεδίμο ηδξ Αηηζηήξ ζηνέθεηαζ ηαζ ημο θέβεζ.
— Μεβαθεζυηαηε, ιμο θαίκεηαζ ζακ ηαθθίηενα ηχνα πμο έημρακ ηα δέκδνα, δζυηζ ήκμζλε ημ ιένμξ ηαζ αθέπεζ ηακείξ
αοηυ ημ ςναίμκ εέαια.
Καζ μ Βαζζθεφξ.
— Γέκδνμ ηαζ δυκηζ, απήκηδζε.
— Γδθαδή ακ ημθιήζδ ηακείξ κα ηυρδ δέκδνα ηαζ εα ημο αβάθς ζζάνζεια δυκηζα.
ΔΗΜΑΗ ΔΤΣΤΥΖ΢
Όηακ ήθεεκ εζξ ηαξ Αεήκαξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Ηηαθίαξ, μ ααζζθεφξ Γεχνβζμξ ημκ οπεδέπεδ ιε πανάκ, ημκ εθζθμλέκδζε δε
ανηεηάξ διέναξ εζξ ηα ακάηημνα.
Μίακ απυ ηαξ διέναξ εηείκαξ δφμ λέκμζ ιεηέαδζακ εζξ ημ ημονείμκ ημο η. Μοηζθδκαίμο ημο ημονέςξ ημο Βαζζθέςξ ηαζ
μ ιεκ είξ ελ αοηχκ ελονίζεδ μ άθθμξ υιςξ ακέιεκεκ εκηυξ ημο ημονείμο.
Οζ δφμ λέκμζ ζοκςιίθμοκ ιε ημκ η. Μοηζθδκαίμκ γδημφκηεξ πθδνμθμνίαξ πενί ημο Βαζζθέςξ Γεςνβίμο ηαζ πενί ηςκ
ακαηηυνςκ ημο.
Ο η. Μοηζθδκαίμξ απήκηα εζξ αοημφξ ακοπυπηςξ.
Μεη' μθίβμκ μ η. Μοηζθδκαίμξ εηθήεδ κα οπάβδ κα λδνίζδ ημκ Τπμονβυκ ηςκ Δλςηενζηχκ ηδξ Ηηαθίαξ η. Σζηυκζ
εονζζηυιεκμκ εκηαφεα ιεηά ημο Βαζζθέςξ ηδξ Ηηαθίαξ.
Ο η. Μοηζθδκαίμξ ιεηέαδ κα λονίζδ ημκ η. Σζηυκζ, υηε εζξ ηδκ είζμδμκ ηδξ ηαημζηίαξ ημο Ηηαθμφ οπμονβμφ ζοκήκηδζε
ημοξ δφμ λέκμοξ πμο είπε πνμδβμοιέκςξ λονίζεζ εζξ ημ ημονείμκ ημο.
Γεκ δδφκαημ θμζπυκ κα εκκμήζδ πχξ αοηυξ επνμηζιήεδ απυ υθμοξ ημοξ ημονείξ ηςκ Αεδκχκ.

Έπεζηα υιςξ επθδνμθμνήεδ υηζ μζ δφμ αοημί ήζακ ιοζηζημί αζηοκυιμζ, μζ μπμίμζ εθνυκηζζακ ηαζ ακεηάθορακ ημκ
ημονέα ημο ααζζθέςξ ςξ αζθαθέζηενμκ, δζά κα λονίζδ ημκ ηφνζμκ Σζηυκζ οπάνπμκημξ πάκημηε ημο θυαμο ηςκ
ακανπζηχκ.
Σμ βεβμκυξ ημφημ ημ έιαεε ηαηυπζκ μ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ηαζ βεθχκ είπεκ.
— Ώζηε μζ ιυκμζ ακίηακμζ κα εηηεθέζμοκ έβηθδια είκε μζ άκενςπμί ιμο. Δίιαζ πμθφ εοηοπήξ δζά ημφημ.
Ζ ΔΚΣΗΜΖ΢Η΢ ΣΟΤ ΠΡΟ΢ ΣΟΝ ΑΛ. ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΝ
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ελ υθςκ ηςκ ηαηά ηαζνμφξ πμθζηεομιέκςκ, ελεηίια πενζζζυηενμκ ημκ Αθέλακδνμκ
Κμοιμοκδμφνμκ.
Κάπμηε ενςηήεδ δζ' αοηήκ ηδκ ελαζνεηζηήκ εηηίιδζίκ ημο πνμξ ημκ Κμοιμοκδμφνμκ ηαζ είπε.
— Σμκ εηηζιμφζα ηαζ ημκ εκεοιμφιαζ πάκημηε, δζυηζ υθαζ αζ ζοιαμοθαί ημο πνμξ ειέ οπήνλακ εζθζηνζκείξ. Ήημ
πνάβιαηζ μ εζθζηνζκέζηενμξ ζφιαμοθυξ ιμο.
ΚΑΝΔΝΑ΢ ΑΛΛΟ΢
Όηε ιεηέαδ ιίακ θμνάκ εζξ ημ Αίβζμκ ςιίθδζε ζθμδνυηαηα ηαηά ημο ημιαηζζιμφ υζηζξ ςνβίαγε ηυηε.
Δίπε δε ηυηε πνμξ ημκ Γήιανπμκ.
— Πνέπεζ κα θείρδ πθέμκ αοηυξ μ ημιιαηζζιυξ ηαζ πνμξ ημφημ πνέπεζ κα ιε εκζζπφζδ μ θαυξ δζά κα ημ επζηφπς.
Όηακ δε μ δήιανπμξ ημο είπεκ υηζ πνέπεζ κα ηηοπήζδ ημ πυδζ ημο εζξ ημοξ πμθζηζημφξ, μ Βαζζθεφξ απήκηδζε ιε
μνβήκ.
— Γεκ είδαηε πςξ εγήημοκ κα επακέθεμοκ εζξ ηδκ ελμοζίακ δζά κα ανπίζμοκ πάθζκ ηδκ ζοκαθθαβήκ.
Έπεζηα πνμζέεδηε.
— Μδ πζζηεφεηε εζξ υ,ηζ ζαξ θέβμοκ. Κακέκαξ άθθμξ δεκ αβαπά ηδκ Δθθάδα πενζζζυηενμκ απυ ημκ Βαζζθέα ηδξ.
Ζ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ
Μέβζζημκ ήημ ημ εκδζαθένμκ ημο άκαηημξ δζά ηαξ ζςιαηζηάξ αζηήζεζξ ηαζ ηδκ βοικαζηζηήκ εκ βέκεζ.
Δζξ ηαξ Πάηναξ ημ 1898 έθεβεκ εζξ ημκ πνυεδνμκ ημο εηεί Πακαπασημφ Γοικαζηζημφ ΢οθθυβμο.
— Πανεηήνδζα υηζ ιυκμκ μζ ενβάηαζ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ βοικαζηζηήκ, αζ δε ανζζημηναηζηαί ηάλεζξ απέπμοκ, εκχ
αφηαζ πνμ πακηυξ έπμοκ ακάβηδκ ηςκ αζηήζεςκ, δζά κα απμαάθμοκ μθίβδκ πθαδανυηδηα
ΣΟ ΜΠΗΛΗΔΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ
Έκαξ δήιανπμξ εκυξ πςνίμο ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ηδκ πενζμδείακ ημο Βαζζθέςξ ακά ηδκ Πεθμπυκκδζμκ
απμπαζνεηχκ αοηυκ ακαπςνμφκηα ημο θέβεζ.
— Μεβαθεζυηαηε, κα ιε ζοβπςνήηε δζυηζ δεκ έπς ιπζθζέηα κα ζαξ δχζς.
Καζ μ Βαζζθεφξ πνμζπμζμφιεκμξ υηζ δεκ επνυζελε ηδκ απθμσηυηδηα ημο δδιάνπμο απήκηδζε.
— Γεκ πεζνάγεζ, ηφνζε δήιανπε, ιμο ημ ζηέθθεηε ζημ παθάηζ.
Ο ΑΛΛΟ΢ ΜΟΤ΢ΗΚΟ΢
Δζξ ηαξ Πάηναξ εζξ έκ πςνίμκ μθίβμκ έλς ηδξ πυθεςξ έπαζγε ιία εθεεζκή ιμοζζηή ηάηςεζ ηδξ μζηίαξ πμο δζέιεζκεκ μ
Βαζζθεφξ.
Αίθκδξ έκαξ ζηφθθμξ ήνπζζε κα βαοβίγδ δαζιμκζςδχξ.
Ο Βαζζθεφξ ακηζθδθεείξ ημκ ζηφθθμκ θέβεζ βεθχκ εζξ ηδκ ααζίθζζζακ Όθβακ.
— Πνμζεηέεδ ηχνα ηαζ άθθμξ ιμοζζηυξ.
Μεη' μθίβμκ επζζηνέραξ εη ηδξ πενζμδείαξ ημο ηαζ ελεθεχκ εζξ ημκ ελχζηδκ δεκ είδε πθέμκ ημκ ζηφθθμκ.
— Α μ ηατιέκμξ μ ανπζιμοζζηυξ, θέβεζ, εημονάζεδ πθέμκ ηαζ έθοβε.
Ο ΒΟΤΛΔΤΣΖ΢ ΣΖ΢ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΖ΢
Όηε ιεηέαδ πμηέ εζξ ηδκ Κυνζκεμκ, δνχηδζε ημκ αμοθεοηήκ Νμηανάκ ηζ θνμκεί πενί ζοκαθθαβήξ.
Ο Νμηανάξ ημο απήκηδζεκ.
— Δίιαζ οπέν αοηήξ, Μεβαθεζυηαηε, δζυηζ ηα ζοκζζηάιεκα πανά ημο αμοθεοημφ πνυζςπα είκε δεζηά ηαζ έπεζ μ
αμοθεοηήξ ηδκ εοεφκδκ επ' αοηχκ. Πνέπεζ κα θνμκηίγςιεκ δζά ηδκ εηπαίδεοζζκ ηαζ ηδκ δεζηήκ ημο θαμφ.
— Ναζ, αθθά κα θνμκηίγδ ηαζ δ μζημβέκεζα δζά ηδκ ακαηνμθήκ, είπεκ μ Βαζζθεφξ.
Ο ΑΡΥΗΔΠΗ΢ΚΟΠΟ΢ ΚΟΛΗΑΣ΢Ο΢
Δίκε βκςζηή δ ζδζαζηένα εηηίιδζζξ ηδκ μπμίακ έηνεθεκ δ Βαζίθζζζα πνμξ ημκ δζαπνεπή ηαζ αείικδζημκ Ηενάνπδκ
Κμνίκεμο ΢ςηνάηδκ Κμθζάηζμκ.
Οζάηζξ ιεηέααζκεκ εζξ ηδκ Κυνζκεμκ, δεκ έθεοβεκ απ' εηεί. εάκ δεκ έαθεπε ημκ ζενάνπδκ ημο μπμίμο δζπάγεημ ηδκ
πείνα.

Κάπμηε δ Βαζζθζηή μζημβέκεζα δζήνπεημ εζξ Κυνζκεμκ, υθςξ εηηάηηςξ δπείβεημ δε κα εζζέθεδ εζξ ημ εηεί καοθμπμφκ
πμθειζηυκ ηαζ κα ακαπςνήζδ δζά εαθάζζδξ.
Ζ έηηαηημξ άθζλζξ ηδξ Β. μζημβεκείαξ δεκ έδςηε ηαζνυκ εζξ ημκ ΢. ΢ςηνάηδκ κα ζπεφζδ εβηαίνςξ εζξ ημκ ζηαειυκ δζά
κα οπμδεπεή ηαξ Α. Μεβαθεζυηδηαξ.
Ο Βαζζθεφξ βκςνίγςκ ηδκ ζοκήεεζακ ηδξ Βαζζθίζζδξ, δ μπμία δεκ έθεοβεκ εη Κμνίκεμο ακ δεκ ζοκήκηα ημκ
Δπίζημπμκ, δζέηαλε κα ακαιείκςζζκ, έςξ υημο εζδμπμζδεείξ μ ΢. Κμθζάηζμξ έζπεοζεκ επί ηυπμο.
Ο Η΢ΥΤΡΟΣΔΡΟ΢ ΦΗΛΟ΢
Όηε απέεακεκ δ ιδηένα ημο, μ Βαζζθεφξ έθεβεκ εζξ ημκ ηυηε Γήιανπμκ Πεζναζχξ Μδηζυπμοθμκ.
— Ζ απχθεζα ηδξ ιδηνυξ ιμο απμηεθεί δζ' ειέ ιεβάθδκ απχθεζακ. Ήημ μ ιεβαθείηενμξ ηαζ μ ζζπονυηενμξ θίθμξ ηδξ
πχναξ ιαξ.
Δίπεκ ελαζνεηζηυκ εκδζαθένμκ δζά ηδκ Δθθάδα ηαζ πάκημηε εθνυκηζγε δζά ηςκ εκενβεζχκ ηδξ κα πανάζπδ ςθέθεζακ εζξ
ηδκ πχνακ υπμο εααζίθεοεκ μ οζυξ ηδξ. Καζ δφκαιαζ κα είπς υηζ αζ εκένβεζαί ηδξ αφηαζ πμθθάηζξ εζηέθεδζακ οπυ
επζηοπίαξ.
ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΣΑΞΔΗΓΗ
Ο Παθαιάξ {4} δζδβείηαζ εζξ ηα απμικδιμκεφιαηά ημο ηα ημο πνχημο ηαλεζδίμο ημ μπμίμκ επεπείνδζεκ εζξ ηαξ
επανπίαξ μ Βαζζθεφξ.
Πνχημκ θέβεζ ιεηέαδ εζξ ΢φνμκ, ηαηυπζκ εζξ Ύδνακ, εζξ Ναφπθζμκ.
Όηακ ιεηέαδ εζξ ηδκ Σνίπμθζκ, μζ Σνζπμθίηαζ ημο έθεβακ.
— Βαζζθδά ιμο ιείκε θζβμοθάηζ αηυιδ. Θέθμοιε κα ζε ζδμφιε υθμζ ηαζ κα ζε πμνηάζμοιε.
Συηε δε αηνζαχξ ελεδήθςζε ηδκ επζεοιίακ κα μζημδμιήζδ ακάηημνμκ εζξ ηδκ Σνίπμθζκ. Δη Σνζπυθεςξ ιεηέαδ εζξ ηδκ
΢πάνηδκ ηαζ εηείεεκ εζξ ηα Λαβηάδζα.
Όηε εβέκεημ δ Έκςζζξ ηδξ Δπηακήζμο επέαδ ημο αηιμπθμίμο «Δθθάξ» ηαζ ελεηέθεζε ηδκ πενζμδείακ ημο εζξ αοηάξ
βεκυιεκμξ δεηηυξ εκ θνεκίηζδζ εκεμοζζαζιμφ.
Δζξ ημ Μεζζμθυβηζ πανέιεζκεκ εζξ ημκ μίημκ ημο Βμοθπζχηδ, εηεί δε ιεηέαδ ηαζ επεζηέθεδ ημοξ ηάθμοξ ηςκ Ζνχςκ.
Πνςεοπμονβυξ ήημ ηυηε μ Βάθαδξ, Μεζμθμββίηδξ ηδκ ηαηαβςβήκ, μ δε Βαζζθεφξ έζπεοζε κα επζζηεθεή ηδκ
ζφγοβυκ ημο ηαζ κα μιμθμβήζδ ηδκ εηηίιδζζκ ηδκ μπμίακ είπε πνμξ ημκ ζφγοβυκ ηδξ.
ΔΝΑ΢ ΑΜΔΡΗΚΑΝΟ΢
Ο ηαεδβδηήξ ηδξ ανπαζμθμβίαξ Γμκήθεν ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Κμθμιαίαξ, έβναρε πενί ημο Βαζζθέςξ υηζ δ ζφκεζζξ
ηαζ δ πμθζηζηή μλοδένηεζα ακαβκςνίγεηαζ οπυ πάκηςκ.
Ηδίςξ αζ βεςνβζηαί ημο βκχζεζξ ήζακ απυ ηαξ μθίβαξ.
Ο δε ηαεδβδηήξ Πένζ δζαηεθέζαξ ημζμφημξ εζξ ημ Πακεπζζηήιζμκ ηδξ Κμθμιαίαξ ηαζ εζξ ηδκ Αιενζηακζηήκ ζπμθήκ ηςκ
Αεδκχκ έθεβεκ υηζ πάκημηε δζεηέθεζ απυ ημ βυδηνμκ ηςκ ςναίςκ ηνυπςκ ημο Βαζζθέςξ Γεςνβίμο.
ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΑΣΔ ΚΡΑΣΔΗΣΑΗ.
Σμκ Μάνηζμκ ημο 1898 ιεηέαδ εζξ ηα Καθάανοηα ηαζ επεζηέθεδ ηδκ ιμκήκ ηδξ Αβίαξ Λαφναξ.
Οζ ηαθυβδνμζ ημκ οπεδέπεδζακ εκεμοζζςδχξ.
Σδκ ιεζδιανίακ ηδξ 26δξ Μανηίμο εβεοιάηζζεκ εζξ ημ ζπήηζ ημο δβμοιέκμο ηδξ ιμκήξ.
Δηείκμξ δζεθέπεδ ιε έκα πςνζηυκ ηαζ ημο είπεκ.
— Απυ πμο είζαζ;
— Απυ ηδκ Βάθηζα Βαζζθεζά ιμο.
— Σζ δμοθεζά ηάκεζξ;
— Γεςνβυξ.
— ΢μο ανέζεζ δ παναηνάηδζζξ ηδξ ζηαθίδμξ;
— Μ' ανέζεζ δεκ ι' ανέζεζ, ιεβαθεζυηαηε, ηναηζέηαζ.
ΔΚΟΦΑΝ ΣΑ ΓΔΝΓΡΑ.
Καζ αθθαπμφ εβνάραιεκ μπυζδκ είπεκ αβάπδκ πνμξ ηα δέκδνα μ αείικδζημξ Βαζζθεφξ.
Μεηααάξ ηάπμηε εζξ έκα δάζμξ πανά ηα Καθάανοηα πανεηήνδζε ιε ιεβάθδκ ημο θφπδκ υηζ είπμκ ηυρεζ ηα δέκδνα.
— Ήθεα εδχ κα ίδς ακ δζαηδνμφκηαζ αηυιδ ηα δέκδνα ηα μπμία είδα πνμ 30 εηχκ. Παναηδνχ υιςξ υηζ ηα έημρακ
ηαζ αοηυ ιε θοπεί πμθφ πάνα πμθφ.
ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΛΟΓΖΡΧΝ.
Όηακ μ Βαζζθεφξ είδε ηα ηενάζηζα αανέθζα ηδξ Μμκήξ ημο ιεβάθμο ΢πδθαίμο ηα μκμιαγυιεκα ΢ηαιάηδξ ηαζ Αββεθήξ
ηα μπμία πενζεθάιαακμκ πζθζάδεξ μηάδεξ ηναζί, είπεκ εζξ ημοξ ηαθμβήνμοξ.
— Όθμ ημ ηναζί αοηυ ημ πίκεηε;

— Γεκ ιαξ θεάκεζ, ιεβαθεζυηαηε, απακηά έκαξ ηαθυβδνμξ.
— Μπνάαμ, ηαθυβδνμζ, ακέηναλεκ μ Βαζζθεφξ ακαθουιεκμξ εζξ πθαηφηαημκ βέθςηα.
ΣΟ Η΢ΣΟΡΗΚΟΝ ΚΑΗ Ζ Η΢ΣΟΡΗΑ.
Δζξ ηδκ ιμκήκ ημο ιεβάθμο ΢πδθαίμο έζπε ιαηνάξ ζοκμιζθίαξ ιε ημοξ ιμκαπμφξ.
Δζξ έκα ιμκαπυκ είπε.
— Πνέπεζ κα ηάιεηε δνυιμκ εδχ. Σζ ηάεεζεε;
— Γεκ εοπμνμφιεκ, ιεβαθεζυηαηε, απήκηδζεκ μ ηαθυβδνμξ.
— Γεκ εοπμνείηε; απήκηδζεκ μ Βαζζθεφξ ιεζδζχκ.
— Πθδνχκμιεκ θυνμοξ.
— Μα θυνμοξ πθδνχκμοκ υθμζ.
Ο Βαζζθεφξ ήεεθε κα ηηοπήζδ ηδκ ηαθμβενζηήκ κηεπεθζάκ, πνάβια ημ μπμίμκ δεκ δκκυδζεκ μ ηαθυβδνμξ.
Καηυπζκ μ Βαζζθεφξ δνχηδζεκ ακ έπμοκ ζζημνίακ ηδξ ιμκήξ.
— Όπζ, ιεβαθεζυηαηε.
— Μα δζαηί; Έπνεπε κα έπεηε.
— Έπμιεκ ζζημνζηυκ ιεβαθεζυηαηε, ηχνα εα βνάρςιεκ ηαζ ζζημνίακ.
— Σχνα είκε πθέμκ ηαηυπζκ εμνηήξ, απήκηδζεκ μ Βαζζθεφξ.
ΚΑΗ ΠΑΛΗΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΟΛΟΦΟΝΗΑΝ
Όηε ιεηά ηδκ δμθμθμκζηήκ απυπεζνακ ηδκ εηηεθεζεείζακ ακεπζηοπχξ απυ ημκ Κανδίηζδ, μ Βαζζθεφξ ιεηέαδ εζξ ημ
Αίβζμκ, μ δε δήιανπμξ ηδξ πυθεςξ ηαφηδξ, ελέθναζε ηδκ θφπδκ υθδξ ηδξ πυθεςξ ηαζ δζενιήκεοζε ημοξ θυαμοξ ημο
πενί ηςκ ηζκδφκςκ ημοξ μπμίμοξ δζέηνεπεκ δ Δθθάξ, εάκ δ απυπεζνα επεηφβπακε.
— Γεκ βκςνίγς ηζ εα εβίκεημ, θέβεζ μ Βαζζθεφξ. Σμφημ ιυκμκ βκςνίγς υηζ μ Δηέι {5} δεκ εα έθεοβε πμηέ απυ ηδκ
Θεζζαθίακ.
Ο ΟΘΧΝ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ
Όηε ακήθεεκ εζξ ημκ ενυκμκ μ Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ, μ ελυνζζημξ ηυηε Βαζζθεφξ Όεςκ είπε ηα ελήξ.
— Ο δζάδμπυξ ιμο εζξ ημκ ενυκμκ ηδξ Δθθάδμξ έπεζ ημφημ ημ ηζιδηζηυκ υηζ ηαηάβεηαζ ελ μζημβεκείαξ εκηεθχξ αζπίθμο,
δ μπμία μοδέπμηε είπε ιμθοκεή δζ' μζμοδήπμηε ζηακδάθμο.
Ζ ΜΠΔΚΑΣ΢Α ΠΟΤ ΦΔΤΓΔΗ
Πανμζιζχδδξ ήημ δ εοθοία ημο Βαζζθέςξ ιαξ. Κάπμηε μ Πεηζάθδξ εζξ ιίακ ζοκμιζθίακ ημο ημφ έθενε ημ γήηδια ηςκ
ιζζεχκ ηςκ οπαθθήθςκ, ημοξ μπμίμοξ επαναηηήνζζε βθζζπνμηάημοξ.
— Γεκ είκε ιζζευξ αοηυξ, ιεβαθεζυηαηε.
— Αοηυ είκε γήηδια ηδξ Κοαενκήζεςξ.
— Να ηδξ ημ επζαάθεηε, Μεβαθεζυηαηε.
— Αθθά δεκ ι' αημφμοκ.
— Γεκ ημ πζζηεφς αοηυ, ιεβαθεζυηαηε· είπεκ μ Πεηζάθδξ.
— Κηοπχ ηδκ ιπεηάηζα ηαζ ιμο θεφβεζ, απήκηδζε βεθχκ μ Βαζζθεφξ.
ΓΗΑ ΚΟΤΣΟΝ ΜΔ ΠΔΡΝΑ΢
Ο Ανζζηείδδξ Πεηζάθδξ πανμοζζαζεείξ εζξ ηδκ Κένηονακ εκχπζμκ ημο Βαζζθέςξ ιεηά ηδκ επακάζηαζζκ ημο Γμοδζμφ
ηαζ θνμκχκ υηζ ημ ηίκδια εα είπεκ μθέενζα απμηεθέζιαηα εζξ ηδκ πεζεανπίακ, εηυθιδζε κα εηθνάζδ ηδκ απμνίακ ημο
δζά ηδκ ακμπήκ ημο Βαζζθέςξ.
— Γζαηί, ιεβαθεζυηαηε, δκέπεδηε αοηυ ημ ηίκδια ηαζ δεκ εθανιυγεηε ηδκ πεζεανπίακ;
— Γζά ημοηυκ ιε πενκάξ, ημο απήκηδζε. Θα είπα πέκηε επακαζηάζεζξ άκεο θυβμο. Σα πνάβιαηα εα επακέθεμοκ
ιυκα ηςκ εζξ ηδκ εέζζκ ηςκ.
ΓΗΑ ΣΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΣΟΤ
Άθθμ πάθζκ αοηυ ημο η. Πεηζάθδ.
Όηακ δ πνζβηήπζζζα Μανία ημο Γεςνβίμο ήθεεκ εη Γαθθίαξ μ Βαζζθεφξ δνχηδζε ημκ Πεηζάθδκ.
— Πχξ ζμφ εθάκδ δ κφιθδ ιμο; δεκ είκε ςναία;
— Χναζμηάηδ, ιεβαθεζυηαηε.
— Αζ εββμκαί ιμο εα είκε ιίακ διένακ αζ ςναζυηεναζ πνζβηήπζζζαζ ηδξ Δονχπδξ.
— Καζ έηζζ δεκ εα έπεηε, ιεβαθεζυηαηε, ακάβηδκ πνμζηυξ, ακ ηαζ πμθθμί ζαξ θμβανζάγμοκ ιε ηαιιζά πεκδκηανζά
εηαημιιφνζα. — Δβέθαζε ιε υθδκ ηδκ δφκαιζκ ηςκ πκεοιυκςκ ημο ηαζ είπε.

— Μαηάνζ κα ηα είπα· δοζηοπχξ υιςξ δεκ ηα έπς. Ζδοκάιδκ κα ηα έπς υπςξ υθμζ μζ δβειυκεξ· εκυιζζα υηζ δεκ
επζηνέπεηαζ εζξ ημκ Βαζζθέα κα ακαιζβκφεηαζ εζξ επζπεζνήζεζξ. Μμο είπακ κα αβμνάζς μζηυπεδα επί ηδξ μδμφ
Κδθζζζζάξ υπςξ άθθμζ, αθθ' εκυιζζα υηζ δεκ ήνιμγμκ εζξ ημκ Βαζζθέα ημζαφηα πνάβιαηα.
ΘΑ ΔΣΑΞΗΓΔΤ΢ΑΣΔ ΚΑΗ ΢ΔΗ΢
Όηε ιεηέαδ πμηέ εζξ ηδκ Εάηοκεμκ ιε ηδκ «΢θαηηδνίακ» δ μπμία ήημ ειπμνζηυκ αηιυπθμζμκ ηαζ ιεηέθενε πακηυξ
είδμοξ ειπμνεφιαηα έιροπα ηαζ άροπα.
Ήημ ηυηε Γήιανπμξ Εαηφκεμο μ Λμφκηγδξ, υζηζξ δζεηνίκεημ δζά ηδκ απένακημκ αθέθεζάκ ημο.
Αθμφ οπεδέπεδ ημκ Βαζζθέα ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ημο θέβεζ απενζζηέπηςξ.
— Μα αοηυ ημ ααπυνζ, Μεβαθεζυηαηε, ήημ άθθμηε ειπμνζηυκ ηαζ ιεηέθενε αηυιδ ηαζ γχα.
Καζ μ Βαζζθεφξ εημζιυηαηα απακηά.
— Συηε αζθαθχξ εα έπεηε ηαζ ζεζξ ηαλεζδεφζεζ ιε αοηυ.
Μμκαδζηή εημζιυηδξ.
ΖΓΑΠΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟΝ
Ο η. Καζηυνπδξ οθδβδηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο, δζςνίζεδ Νμιάνπδξ επί ηδξ Κοαενκήζεςξ Γναβμφιδ ηαηά ηδκ
πενίμδυκ πμο ίζποεκ αηυιδ μ ΢ηναηζςηζηυξ ΢φκδεζιμξ.
Ο η. Καζηυνπδξ πανμοζζάζεδ ηαηά ηαεήημκ εκχπζμκ ημο Βαζζθέςξ.
Ζ ζογήηδζζξ πενζεζηνάθδ εζξ ηα ημο ΢ηναηζςηζημφ ζοκδέζιμο, μ δε Βαζζθεφξ ιεηά εθίρεςξ απήκηδζεκ.
— Ακ δεκ ημκ αβαπμφζα αοηυκ ημκ ηυπμκ, ηζ εα ιε εηναημφζε εδχ πθέμκ;
Ζ ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΜΔ ΔΝΑ ΦΑΡΑΝ
Πνμ μθίβςκ εηχκ πανμοζζάζεδ εκχπζμκ ημο Βαζζθέςξ μ ενβαηζηυξ Καιπίηδξ.
Σμκ Καιπίηδκ αοηυκ ημκ είπε βκςνίζεζ εζξ ημ Παθ. Φάθδνμκ επάκς εζξ έκα ανάπμκ, υπμο εράνεοε.
Ο Βαζζθεφξ πενζεπάηεζ ιυκμξ ημο εζξ ηδκ παναθίακ.
Ο Βαζζθεφξ επθδζίαζε ημκ Καιπίηδκ ρανεφμκηα ημκ μπμίμκ ακεβκχνζζεκ εοεφξ δζυηζ ημκ είπακ ηαζ άθθμηε εζξ ημοξ
ααζζθζημφξ ζηαφθμοξ δζά κα οπμδεζηκφδ ηα ηαθά άθμβα.
Ο Βαζζθεφξ δνχηδζε ημκ Καιπίηδκ ηζ ηάικεζ εηεί.
— Νά ηχνα πμο δεκ έπεζ ενβαζίακ μ ζφθθμβυξ ιαξ, Μεβαθεζυηαηε, ρανεφς ζπάνμοξ.
— Πμίμξ ζφθθμβμξ; δνχηδζεκ μ Βαζζθεφξ. Σζ είδμοξ ζφθθμβμξ είκε αοηυξ; Δζπέ ιμο θμζπυκ.
— Πμφ κα ηα εζπχ ηχνα, πνέπεζ κα έπς ηαζνυ κα έθες ζημ Παθάηζ, Μεβαθεζυηαηε.
— Να έθεδξ.
— Ένπμιαζ ηαζ ιε δζχπκμοκ. Γεκ ιε αθίκμοκ κα 'ιπχ ιέζα.
— Έθα ηαζ πέζημοξ υηζ ζε εέθς εβχ.
Μεηά είημζζ πέκηε διέναξ μ Καιπίηδξ έζπεοζε ιίακ διένακ, κα ιεηααή εζξ ημ παθάηζ.
Ο οπαζπζζηήξ εζδμπμζδεείξ, εζδμπμίδζε ημκ Βαζζθέα, ηδκ επμιέκδκ δε μ Καιπίηδξ εηθήεδ εζξ ηα ακάηημνα.
ΚΑΗ ΣΖΝ ΒΑ΢ΗΛΗ΢΢ΑΝ
Κάπμηε μ Παθαιάξ εζξ ιίακ πενζμδείακ ηδξ Β. μζημβεκείαξ απεζπάζεδ εη ημο ηφηθμο ηςκ άθθςκ ηαζ δημθμφεδζε ηδκ
Βαζίθζζζακ.
Ζ Α. Μ. εέθςκ κα πεζνάλδ ηδκ Μεβαθεζυηδηά ηδξ εηάθεζε ημκ Παθαιάκ ηαζ ημο θέβεζ·
— Άθδζε ηδκ Βαζίθζζζακ, ακεηάθορε ηάπμζακ εηηθδζίακ ηαζ πάεζ κα πνμζηοκήζδ.
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ΢ ΠΑΣΡΧΝ
Ο Παθαιάξ δζδβείηαζ ηαζ ημ αηυθμοεμκ.
Κάπμηε εζξ ηαξ Πάηναξ δζεηέθεζε Νμιάνπδξ έκαξ πνδζηυξ ηαζ ανπαίμξ πμθζηεοηήξ. Ήημ υιςξ δμφθμξ ημο ηυιιαημξ
ηαζ εζξ ηαξ ηεθεηάξ εθαίκεημ ιάθθμκ πνμζμζηεζμφιεκμξ ημ ηυιια ηαζ μζμκεί πενζθνμκχκ ημκ Βαζζθέα.
Ο Βαζζθεφξ ημκ εηάθεζεκ ζδζαζηένςξ ηαζ ημο έηαιε πζηνάξ παναηδνήζεζξ ηαζ οπμικήζαξ ηαξ οπμπνεχζεζξ ημο ςξ
οπαθθήθμο.
Όηε δε επέζηνερεκ εζξ Αεήκαξ εγήηδζε ηδκ ιεηάεεζίκ ημο, πανά ηαξ δζαιανηονίαξ μιάδμξ ηοαενκδηζηχκ αμοθεοηχκ.
ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ΢ ΔΗ΢ ΟΛΟΤ΢.
Γζαιέκςκ εζξ Θεζζαθμκίηδκ, πανεηήνδζεκ υηζ μζ Δαναίμζ ηδξ πυθεςξ εηείκδξ εδίζηαγμκ κα ελένπςκηαζ εζξ ηαξ μδμφξ.
Καζ ακ ελήνπμκημ ημ έπναηημκ ιεηά ηζκμξ θυαμο, πνάβια ημ μπμίμκ απέζπαζεκ εοεφξ ελ ανπήξ ηδκ πνμζμπήκ ημο
μλοδενημφξ Βαζζθέςξ.
Δπεζδή θμζπυκ ζοκέθααεκ οπμκμίαξ υηζ μζ Δαναίμζ εθμαμφκημ ημοξ Έθθδκαξ απεθάζζζε κα γδηήζδ ελδβήζεζξ.
— Γεκ ιμο ανέζεζ ηαευθμο αοηυ πμο ηάικμοκ μζ Ηζναδθίηαζ, έθεβε. Μαξ πενκμφκ θαίκεηαζ δζ' αβνίμοξ.

Όηε θμζπυκ μ Βαζζθεφξ δζά ηαηαθθήθςκ εκενβεζχκ ηαηχνεςζε κα ημοξ πείζδ πενί ηδξ πθάκδξ ηςκ, μζ Δαναίμζ
ήνπζζακ κα ελένπςκηαζ ηαηηζηά.
΢οκμιζθχκ δε ηαηυπζκ ιε ημκ πνυεδνμκ ηδξ Δανασηήξ ημζκυηδημξ έθεβε.
— Σχνα είιαζ εοπανζζηδιέκμξ πμο αθέπς ημοξ μιμενήζημοξ ζαξ εζξ ημοξ δνυιμοξ. Δβχ εέθς ηδκ εθεοεενίακ ίζδκ
πνμξ υθμοξ.
ΣΟΤ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ ΢ΣΔΜΜΑ.
Δζξ ηδκ Θεζζαθμκίηδκ δζαιέκςκ επθδνμθμνήεδ ηδκ πηχζζκ ημο Μπζγακίμο. Ζ πανά ημο επί ης εοθνμζφκς βεβμκυηζ
οπήνλεκ ακοπέναθδημξ.
Οιζθχκ πνμξ ημκ Μδηνμπμθίηδκ Θεζζαθμκίηδξ πενί ημο οζμφ ημο ημο Γζαδυπμο ηαζ ΢ηναηδθάημο έθεβεκ.
— Δίκε εαοιάζζμκ ζηναηδβζηυκ πκεφια. Σμ ζηέιια ακήηεζ πθέμκ εζξ αοηυκ. Όηακ εηονίεοζε ηδκ Θεζζαθμκίηδκ δ
Παηνίξ ημκ ακήβαβεκ εζξ ημ αλίςια ημο ανπζζηναηήβμο, ηχνα πμο ελεπυνεδζε ημ Μπζγάκζ πνέπεζ κα βείκδ Βαζζθεφξ.
Σμκ Οηηχανζμκ πμο εα εμνηάζς ηδκ πεκηδημκηαεηδνίδα ιμο, εα ημο παναπςνήζς ημκ ενυκμκ. Σμο αλίγεζ ημ
ζηέιια.
Ο αηοπήξ παηήν δεκ επέγδζε δζά κα εηπθδνχζδ ηδκ επζεοιίακ ημο.
ΘΑ ΔΛΘΧ ΜΔ ΣΖΝ ΒΑ΢ΗΛΗ΢΢ΑΝ.
Δζξ ηδκ ακηζπνμζςπείακ ηςκ ιμκαπχκ ημο Αβίμο Όνμοξ πανμοζζαζεείζακ πνμξ αοηυκ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζζκ ημο
ζενμφ πχνμο ηαζ οπμααθμφζακ ηδκ εενιήκ πανάηθδζζκ κα επζζηεθεή ηαξ ιμκάξ ημο Αβίμο Όνμοξ μ Βαζζθεφξ
απήκηδζεκ.
— Έπς θθμβενυκ πυεμκ κα επζζηεθεχ ημ Άβζμκ Όνμξ. Θέθς υιςξ κα έθες ιε ηδκ Βαζίθζζζακ.
Οζ ακηζπνυζςπμζ δεκ εδίζηαζακ κα απμδεπεμφκ ηδκ πνυηαζζκ ημο ααζζθέςξ, ηαίημζ μζ ηακυκεξ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ
πανμοζίακ βοκαζηχκ εζξ ηα ιένδ εηείκα.
ΚΑΗ ΠΑΛΗΝ ΠΔΡΗ Η΢ΡΑΖΛΗΣΧΝ.
Ο Βαζζθεφξ ελεηίια πμθφ ημοξ Ηζναδθίηαξ δζά ημ επζπεζνδιαηζηυκ πκεφια ηςκ.
Δζξ ημοξ πανμοζζαζεέκηαξ πνμ αοημφ εβηνίημοξ Δαναίμοξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ μ Βαζζθεφξ έθεβεκ.
— Δβχ αβαπχ πμθφ ημοξ Ηζναδθίηαξ. Δζξ ηδκ Γακίακ ηαζ εζξ ηδκ Δθθάδα έπς πμθθμφξ ηαθμφξ θίθμοξ Ηζναδθίηαξ.
Πνάβιαηζ μ Βαζζθεφξ έθεβε ηδκ αθήεεζακ δζυηζ ηαζ εζξ ηδκ Κένηονακ ηαζ εζξ ηδκ Θεζζαθίακ ηαζ εζξ ηαξ Αεήκαξ αηυιδ
είπε πμθθμφξ θίθμοξ Ηζναδθίηαξ.
ΠΧ΢ ΧΜΖΛΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΑΞΔΗΓΗΑ ΣΟΤ.
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ είπεκ ακηζθδθεή υηζ οπήνπε ηάπμζα δοζθμνία δζά ηα ζοπκά ηαλείδζά ημο εζξ ηδκ Δονχπδκ. Δζξ
ημοξ ζοκμδεφμκηαξ αοηυκ έθεβε.
— Παναηδνχ υηζ μ θαυξ αζζεάκεηαζ δοζθμνίακ δζά ηα ζοπκά ιμο ηαλείδζα. Αξ ιμο επζηναπή κα μιμθμβήζς υηζ μζ
δοζθμνμφκηεξ δεκ εονίζημκηαζ απμθφηςξ εκ ης δζηαίς.
Αβαπχ ηδκ Δθθάδα, αθθά ζηεθεήηε υηζ έπς ζοββεκείξ εζξ ηα λέκα. Έπεζηα είκε θοζζηυκ ηάεε άκενςπμξ κα κμζηαθβή
ηαζ ημκ ηυπμκ ηδξ βεκκήζεχξ ημο.
Έπεζηα πνέπεζ κα έπεηε οπ' υρζκ ζαξ υηζ εβχ ηαλεζδεφςκ δεκ ιέκς ανβυξ.
Καζ ιεηά ιζηνάκ δζαημπήκ πνμζέεδηε.
— Μδ ηοηηάγεηε ημκ Γζάδμπμκ. Ο Γζάδμπμξ εβεκκήεδ εζξ ηδκ Δθθάδα ηαζ ζοκεπχξ υθαζ αζ ακαικήζεζξ ημο
πενζμνίγμκηαζ εκηυξ ηδξ πχναξ ηαφηδξ.
ΔΗ΢ ΣΟ ΑΗΞ ΛΔ ΜΠΑΗΝ.
Πθείζηα ακέηδμηα οπάνπμοκ πενί ημο Βαζζθέςξ ηαηά ηδκ εζξ Αζλ Λε Μπαζκ δζαιμκήκ ημο.
Μεηαλφ άθθςκ είκε ηαζ ημ αηυθμοεμκ. Ο Βαζζθεφξ ελήνπεημ ζοκήεςξ εζξ πενίπαημκ ακά ηα ςναία ημπία ημο Αζλ Λε
Μπαζκ. Μίακ θμνάκ δζήνπεημ απυ ιίακ εέζζκ εζξ ηδκ μπμίακ έπθοκμκ ιενζηαί πθφζηνζαζ.
Σμ εέαια δεκ ήημ ηαζ ηυζμκ εοπνεπέξ, ηαευηζ ηα εκδφιαηα ηςκ βοκαζηχκ αοηχκ ήζακ ηαζ μθίβμκ ζδηςιέκα.
Ζ αζηοκμιία θμζπυκ εθνυκηζζε κα πενζθνάλδ ημ ιένμξ εηείκμ ιε ζακίδαξ, εζξ ηνυπμκ χζηε κα ιδ πνμζπίπηδ ημ
εέαια αοηυ εζξ ηα υιιαηα ημο Βαζζθέςξ ηδξ Δθθάδμξ.
Δπεζδή δε μ Βαζζθεφξ εκκυδζεκ υηζ ημ πνάβια εβέκεημ δζ' αοηυκ, εζηεκμπςνήεδ δζυηζ πνμξ πάνζκ ημο αζ βοκαίηεξ
εηείκαζ ηαηεδζηάζεδζακ κα πενζμνζζεμφκ εζξ έκα ζηεκυκ πχνμκ.
Έζπεοζε θμζπυκ μ αβαευξ Βαζζθεφξ κα αεααζχζδ ηαξ ανπάξ υηζ ημ εέαια ηςκ πθοζηνζχκ δεκ ημκ ζηεκμπςνεί.
Καζ δ αζηοκμιία απεθάζζζε ηυηε κα άνδ ηδκ δζαηαβήκ ηδξ ηαζ κα αθήζδ εθεοεέναξ ηαξ πθφκηνζαξ αζ μπμίαζ
πθδνμθμνδεείζαζ ηαηυπζκ ηδκ επέιααζζκ ημο Βαζζθέςξ έζπεοζακ κα ημο εηθνάζμοκ ηαξ εοπανζζηίαξ ηςκ.
Ζ ΓΤΝΑ΢ΣΔΗΑ ΣΟΤ

Όηε εχνηαζε ηδκ εζημζζπεκηαεηδνίδα ημο μ Βαζζθεφξ έκεμοξ δζά ηδκ αηναζθκή θαηνείακ ηδκ μπμίακ ελεδήθμο μ θαυξ
ημο έθεβε πνμξ ημοξ επζζήιμοξ ημοξ ακεθευκηαξ εζξ ηα ακάηημνα.
— Δίιαζ εοηοπήξ δβειχκ δζυηζ αθέπς μπυζδκ θαηνείακ ηνέθεζ πνμξ ειέ μ θαυξ ιμο.
Ζ δοκαζηεία ιμο είκε ηαεανχξ Δθθδκζηή ηαζ εβχ δε ηαεχξ ηαζ ηα ηέηκα ιμο θένμιεκ ααεέςξ ηεπαναβιέκδκ εζξ ηδκ
ηανδίακ ιαξ ηδκ θέλζκ «Δθθάξ».
Καζ δ Γοκαζηεία ηαζ ημ Έεκμξ ειμζνάζεδζακ ελ ίζμο ηαζ ηαξ πανάξ ηςκ ηαθχκ διενχκ, ηαζ ηαξ πζηνίαξ ηςκ παθεπχκ
ηαζνχκ.
ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΗΑ΢ ΓΑΛΛΗΓΟ΢ ΚΟΡΖ΢
Υαναηηδνζζηζηυκ ηδξ ιεβάθδξ δδιμηζηυηδηυξ ήημ ηαζ ημφημ.
Κάπμηε δζαιέκςκ εζξ ημ Πανίζζ έθααε ιίακ επζζημθήκ Γαθθίδμξ ηυνδξ εη ιζαξ βαθθζηήξ επανπίαξ εζξ ηδκ μπμίακ
επζζημθήκ δ Γαθθίξ έβναρε ηαξ θέλεζξ μ «ηφνζμξ Βαζζθεφξ».
Ζ απθμσηή Γαθθίξ έβναθεκ εζξ ημ βνάιια ηδξ εηείκμ πυζμκ εαοιάγεζ ηαζ αβαπά ηδκ Δθθάδα, δζά ηαξ ανπαζυηδηαξ ηαξ
μπμίαξ έπεζ, δζά ηα ικδιεία ηδξ δζά ηαξ θοζζηάξ ηδξ ηαθθμκάξ, εκ ηέθεζ δε πανεηάθεζ ημκ Βαζζθέα κα θάαδ ηδκ
ηαθςζφκδκ κα ηδξ απμζηείθδ ιενζηάξ εζηυκαξ ημπίςκ ηδξ Δθθάδμξ.
Ο Βαζζθεφξ ιυθζξ ακέβκςζε ημ βνάιια έζπεοζε κα πνμιδεεοεή ιενζηάξ ηαθθζηεπκζηάξ εζηυκαξ ικδιείςκ ηαζ ημπίςκ
ηδξ Δθθάδμξ, ηαξ μπμίαξ απέζηεζθεκ αιέζςξ εζξ ηδκ θζθέθθδκα ηυνδκ.
Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΟΤ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΠΔΡΗ ΑΤΣΟΝ
Ο Βαζζθεφξ είπε ιεβάθδκ αδοκαιίακ ηαζ ζοιπάεεζακ πνμξ ηα πνυζςπα ηα μπμία είπε ζοκδείζεζ.
Γζά ημφημ μοδέπμηε απειάηνοκε πνυζςπυκ ηζ εη ηδξ οπδνεζίαξ ηςκ ακαηηυνςκ ηαζ υηακ δε ελ ακςηένςκ θυβςκ
δκαβηάγεημ κα πνμαή εζξ ηδκ απμιάηνοκζζκ ηζκυξ, ημ έηαικε ιεηά πμθθήξ ζηεκμπςνίαξ.
΢οκςιίθεζ πάκημηε ιε ημοξ βεςνβμφξ ημο ηαζ ημοξ ηδπμονμφξ ημο εζξ ηδκ Γεηέθεζακ ηαζ ημφημ ήημ ιία απυ ηαξ
ηενπκμηέναξ ημο εοπανζζηήζεζξ.
ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ
Μεηά ημκ αηοπή πυθειμκ ημο 1897 ηαζ ηδκ ηαη' αοημφ απυπεζνακ ημο Κανδίηζδ, μ Βαζζθεφξ επεπείνδζε ηαλείδζμκ
ακά ηαξ επανπίαξ.
Ο θαυξ ηςκ επανπζχκ ημκ οπεδέπεδ ιε αθδεή εκεμοζζαζιυκ.
Καζ μιμθμβμοιέκςξ, μ Βαζζθεφξ έιεζκεκ εκεμοζζαζιέκμξ εη ηδξ εενιήξ δελζχζεςξ ηςκ επανπζςηχκ.
Όηε ιεη' μθίβαξ διέναξ πανεηάεδζεκ εζξ βεφια ιε ημκ Νμιάνπδκ Παηνχκ Παθαιάκ μ Βαζζθεφξ ημο ελέθναζε ημκ
εκεμοζζαζιυκ ημο δζά ηδκ οπμδμπήκ ηςκ επανπζχκ.
Καζ επί ηδ εοηαζνία ηαφηδ αθήηε έκα πζηνυπμθμκ πανάπμκμκ δζά ηδκ ροπνυηδηα ημο Αεδκασημφ θαμφ πνμξ αοηυκ.
— Γεκ ιμο απμδίδμοκ μζ Αεδκαίμζ ημκ μθεζθυιεκμκ ζεααζιυκ ηαίημζ έπς ηχνα ηνζακηαπέκηε πνυκζα ιαγφ ημοξ. Ακ
δεκ ημ ηάικμοκ δζά ημκ Βαζζθέα ηςκ, έπνεπε ημοθάπζζημκ κα ημ έηαικακ δζά ημκ παηένα ηςκ ηέηκςκ ιμο, ηα μπμία
εβεκκήεδζακ ηαζ ακεηνάθδζακ εκ ιέζς ημο Αεδκασημφ θαμφ, ηαζ είκε απμηθεζζηζηχξ ζδζηά ημο παζδζά. !!
ΓΑΚΡΤΑ ΔΝΘΟΤ΢ΗΑ΢ΜΟΤ
Σδκ διένακ πμο εζζήθεεκ έθζππμξ ιεηά ηδξ Βαζζθίζζδξ εζξ ηδκ απεθεοεενςεείζακ Θεζζαθμκίηδκ, μ θαυξ ημο
πανεζηεφαζε ιεβαθμπνεπή ενίαιαμκ.
Ήημ ιία απυ ηαξ εοηοπεζηέναξ διέναξ ηδξ γςήξ ημο εηείκδ.
Ο θαυξ ηαζ ζδίςξ μζ Έθθδκεξ έζπεοδμκ κα αζπαζεχζζ ηδκ πείνα ημο, βφνς ημο δε δθάθαγε ηονζμθεηηζηχξ αθδεζκυκ
πακδαζιυκζμκ εκεμοζζαζιμφ.
Ο αβαευξ ηαζ εοαίζεδημξ Άκαλ, δεκ έιεζκεκ ακεπδνέαζημξ απυ ηαξ εηδδθχζεζξ εηείκαξ.
Γζδβμφκηαζ υηζ ημ ιεζδίαια ηδξ πανάξ επάκεημ ιέζμκ εζξ ιίακ ααεείακ ςπνυηδηα ζοβηζκήζεςξ δ μπμία ελέζπαζε
ηέθμξ εζξ άθεμκα δάηνοα.
ΓΔΝ ΜΔ ΜΔΛΛΔΗ ΚΑΗ ΑΝ ΑΠΟΘΑΝΧ
Όηε δε ηαηέθοζεκ εζξ ημ λεκμδμπείμκ ηαζ εδέπεδ ημοξ δζαθυνμοξ επζζήιμοξ μζ μπμίμζ ημο οπέααθμκ ηα ζέαδ ημο, μ
Βαζζθεφξ έζπε ιίακ ζοκδζάθελίκ ιε έκα απθμσηυκ άκενςπμκ Θεζζαθμκζηέα εοηαηάζηαημκ ηαζ απμθαφμκηα
ελαζνεηζηήξ οπμθήρεςξ ιεηαλφ ημο Δθθδκζημφ πθδεοζιμφ.
Ο βένςκ εηείκμξ πθδζζάζαξ ημκ Βαζζθέα ιαξ ηαζ εθίαςκ ηδκ πείνα ημο ημφ θέβεζ.
— Πμθοπνμκειέκε ιμο Βαζζθδά μ Θευξ κα ζε πμθοπνμκήζδ ηαζ ζέκα ηαζ ηα παζδζά ζμο πμο ιαξ εθέναηε ηδκ
εθεοεενίακ. Να γήζδξ ζακ ημκ Όθοιπμ, Βαζζθδά ιμο.
Καζ μ Βαζζθεφξ βεθχκ ηαζ δαηνφςκ ζοβπνυκςξ απήκηδζε.
— Σχνα πμο είδα αοηά ηα πνάβιαηα ηαζ επάηδζα ημ πυδζ ιμο εζξ ηδκ Μαηεδμκίακ, ηχνα δεκ ιε ιέθθεζ ηαζ ακ
απμεάκς.
Καζ μ αηοπήξ Βαζζθεφξ απέεακε ιεη' μθίβμοξ ιήκαξ εκ ιέζς ηςκ Δεκζηχκ πακδβφνεςκ.

ΟΛΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΑΓΟΥΟΝ.
Δζξ ηδκ Θεζζαθμκίηδκ πμο δζέιεκε πθείζημζ υζμζ πνμζήνπμκημ απυ ηα δζάθμνα εθεοεενςεέκηα ιένδ ηαζ ημο
οπέααθμκ ηα ζέαδ ηςκ ηαζ ημο εγήημοκ κα ημοξ δζεοημθφκδ εζξ ιενζηά γδηήιαηα.
Ο ιεηνζυθνςκ Βαζζθεφξ εκεμοζζαζιέκμξ εη ηςκ ενζάιαςκ ημο οζμφ ημο έθεβε.
— Να γδηήηε ηα πενζζζυηενα απυ ημκ Γζάδμπμκ. Δηείκμξ είκε κμζημηφνδξ εδχ, αθμφ εζξ εηείκμκ μθείθεηε ηδκ
εθεοεενίακ.
Ζ ΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΕΑΜΗ.
Όηε ιεηέαδ ηάπμηε εζξ ηαξ Πάηναξ, δζέιεζκεκ εζξ ημκ μίημκ εκυξ πνμφπμκημξ. Μίακ διένακ μ Βαζζθεφξ επάναλεκ εζξ
ημ ηγάιζ ηδξ μζηίαξ ιε ημ δζαιάκηζ ημο δαηηοθζδζμφ ημο ηδκ οπμβναθήκ ημο.
Ο θζθμλεκχκ ημκ Βαζζθέα, αθήνεζεκ αιέζςξ ημ ηγάιζ ηαζ ημ έεεζεκ εζξ ιίακ ημνκίγακ, εζξ ηδκ εέζζκ δε ημο ηγαιζμφ
εημπμεέηδζεκ άθθμ.
Ο ζδζμηηήηδξ υιςξ ημο ζπδηζμφ ήβεζνεκ αλζχζεζξ επί ημο ηγαιζμφ, θέβςκ υηζ ηαηχξ έπναλεκ μ εκμζηζαζηήξ κα ημ
αθαζνέζδ.
Ο εκμζηζαζηήξ υιςξ έθεβεκ υηζ μ Βαζζθεφξ δζ' αοηυκ επάναλε ημ υκμιά ημο επί ημο ηγαιζμφ.
Ζ οπυεεζζξ έθεαζεκ εζξ ηα δζηαζηήνζα, αηυιδ δε ελαημθμοεεί κα απαζπμθή ηδκ δζηαζμζφκδκ.
Ζ ΑΠΛΟΨΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΤΛΑ.
Όηε επέζηνεθεκ απυ ημ Αζλ Λε Μπαζκ εζξ ημ Πανίζζ, εζξ έκα ζηαειυκ εγήηδζε κα ιείκδ ιυκμξ απμζηείθαξ ημοξ
ζοκμδμφξ ημο κα ημο αβμνάζμοκ αζαθία ηαζ εθδιενίδαξ.
Έλαθκα ιία βοκαζημφθα ημο θαμφ εονζζημιέκδ εζξ έκα ααβυκζ ηδξ 3δξ εέζεςξ ημο εηηφπδζε ηδκ εφνακ ημο ααβμκίμο
ηαζ ημο θέβεζ.
— Δ ηφνζε, έθα κα ιμο ακμίλδξ. Αοηή δ παθθδυπμνηα έηθεζζε ηαζ δεκ εκκμεί κ' ακμίλδ. Κμοκήζμο βνήβμνα βζαηί εέθς
κα αθθάλς ηναίκμ.
Ο Βαζζθεφξ έζπεοζε ηαζ ήκμζλε ηδκ εφνακ. Ζ βοκαζημφθα ηυηε ημο θέβεζ.
— Βάζηδλέ ιμο ζε παναηαθχ ιζα ζηζβιή αοηυ ημ πακζένζ ηαζ ημκ ιπυβμ, ηαζ αμήεδζέ ιε κα ηαηααχ.
Ο Βαζζθεφξ οπήημοζε πνμεφιςξ.
Σδκ ζηζβιήκ εηείκδκ μζ ζοκμδμί ημο επζζηνέρακηεξ ημκ ακεγήημοκ δελζά ηαζ ανζζηενά, μπυηε ημκ είδμκ κα ηναηή ημ
πακζένζ ηαζ ημκ ιπυβμ, ηαζ κα αμδεή ηδκ βοκαζημφθα δζά κα ηαηέθεδ ημο ηναίκμο.
Ο Βαζζθεφξ υιςξ δεκ πενζςνίζεδ έςξ εδχ. Έζπεοζεκ εοεφξ αιέζςξ κα αβμνάζδ δζά ηδκ απθμσηήκ ηαλεζδζχηζζζακ
έκ εζζζηήνζμκ ημ μπμίμκ ηδξ ης έδςηε ιδ δεπεείξ ακηίηζιμκ.
΢ΤΜΦΧΝΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΑ΢ ΠΔΡΗ΢ΣΑ΢ΔΗ΢
Ο Βαζζθεφξ Γεχνβζμξ ήημ θασηχηαημξ εζξ ηαξ ζπέζεζξ ημο πνμξ ημοξ οπδηυμοξ ημο.
Δλήνπεημ εζξ πενίπαημκ εκδουιεκμξ απθμφζηαηα.
Δζξ ημ παθάηζ υιςξ ήημ ηοπζηυηαημξ εζξ υθα.
Δζξ ηα βεφιαηα εηάεδημ πάκημηε ιε θνάημ, έζης ηαζ ακ δεκ είπεκ επζζήιμοξ ζοκδαζηοιυκαξ.
Σμκ ηακυκα αοηυκ ημκ εηήνεζ απανεβηθίηςξ.
Μάθζζηα έκα ανάδο έκαξ ηςκ οπμονβχκ ιεηέαδ εζξ ημ παθάηζ, υθςξ εηηάηηςξ. Ο Βαζζθεφξ έζπεοζε κα εβενεή ηδξ
ηναπέγδξ ιε ημ θνάημ ηαζ κα ζπεφζδ πνμξ οπμδμπήκ ημο οπμονβμφ ημο.
ΣΑ ΠΟΤΛΗΑ.
Δζξ ηαξ Πάηναξ πανά ηα ορδθά Αθχκζα μ Βαζζθεφξ είπεκ έκα πενζαυθζ ημ μπμίμκ ημο εδχνδζεκ μ δήιμξ Παηνέςκ.
Οζάηζξ δζήνπεημ εη Παηνχκ, επήβαζκε πάκημηε εηεί ηαζ έαθεπε ηα άκεδ ημο ηαζ ηα δέκδνα ημο. ΢οβπνυκςξ δε
δζηεΐγεημ ηαζ ιε ημκ πενζαμθάνδκ ημο έκα ζδζυννοειμκ ηφπμκ Εαηοκείμο.
Κάπμηε μ Βαζζθεφξ πανεηήνδζεκ υηζ μ πενζαμθάνδξ ημο είπεκ έκα ηθμοαί βειάημ πμοθζά.
— Πμφ ηα εφνεξ αοηά ηα πμοθζά; ημκ δνχηδζε.
— Μμο ηα έζηεζθακ απυ ηδκ Εάηοκεμκ, ιεβαθεζυηαηε.
— Καζ ηζ ηα έπεζξ εηεί ιέζα; Γεκ ηα αθίκεζξ εθεφεενα;
— Μα εα θφβμοκ, ιεβαθεζυηαηε.
— Καζ πμφ εα πάκε. Πζζηεφεζξ υηζ εα πάκε πμοεεκά αθθμφ απυ ηδκ Εάηοκεμκ; Δβχ δεκ ημ πζζηεφς.
Ο ΘΑΝΑΣΟ΢ ΣΟΤ
Σμζμφημξ εκ αβαευηδηζ ροπήξ ηαζ εκ απθυηδηζ ήεμοξ μ αείικδζημξ Βαζζθεφξ διχκ Γεχνβζμξ μ Α'.
Δπέπνςημ δοζηοπχξ κα ιαξ εβηαηαθείρδ ηαηά ηαξ ςναζμηέναξ εεκζηάξ πακδβφνεζξ, ιδ επζγήζαξ κα ίδδ ημκ
δεφηενμκ ενίαιαμκ, υζηζξ πανέδςηε ημ υκμια ηδξ Δθθάδμξ ημο αεάκαημκ εζξ ημκ ηυζιμκ.

Σδκ απμβεοιαηζκήκ ηδξ 5δξ Μανηίμο 1913 διένακ Σνίηδκ μ αβαεχηενμξ ηςκ δβειυκςκ έπζπηεκ οπυ ηδκ ζθαίνακ
απαζζίμο δμθμθυκμο, επί ηδξ εθεοεέναξ ιδηνμπυθεςξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ δξ εηάπεδ θνμονυξ ηαζ πάνζκ ηδξ μπμίαξ
έπεζεκ ςξ ζηναηζχηδξ επί ηςκ επάθλεςκ.
Ζ διένα εηείκδ απέιεζκεκ ςξ εθζαενά ακάικδζζξ εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ Δθθήκςκ.
Ο κεηνυξ ημο Βαζζθέςξ ιεηεθένεδ εζξ Αεήκαξ, ηαζ εηάθδ εζξ ημ εκ Γεηεθεία πνμζθζθέξ ηηήια ημο ηαη' επζεοιίακ
εηθναζεείζακ πμθθάηζξ οπ' αοημφ ημο ζδίμο.
Δηδδεφεδ ηδκ 20 Μανηίμο 1913 διένακ Σεηάνηδκ.
ΝΔΝΗΚΖΚΑΜΔΝ ΒΑ΢ΗΛΔΤ.
Όηε μ Βαζζθεφξ Κςκζηακηίκμξ δαθκμζηεθήξ ηαζ πθήνδξ ενζάιαςκ επακήθεεκ εζξ Αεήκαξ ιεηά ημκ Βμοθβανζηυκ
πυθειμκ έζπεοζεκ εοεφξ κα επζζηεθεή ημκ ηάθμκ ημο παηνυξ ημο.
Αθμφ δε επί ηζκαξ ζηζβιάξ έιεζκεκ άθςκμξ ηαζ δαηνφςκ ηαηυπζκ ακέηναλε·
— Νεκζηήηαιεκ ηαζ πάθζκ, ααζζθεφ.
ΣΔΛΟ΢
http://www.gutenberg.org/files/40098/40098-h/40098-h.htm