You are on page 1of 3

LEMBAR CATATAN FAKTA

HASIL PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN PROSES PEMBELAJARAN
(Mohon diisi dengan tulisan tangan dengan jelas)

Lembar ke-1
Nama Guru yang
dinilai
PegID/NUPTK

:

Penilai

:

Tanggal pemantauan

:

Kelas/Mata pelajaran

:

:

Catatan fakta sebelum pengamatan:
(Catatan semua hasil diskusi/wawancara sebelum dilakukan pengamatan di dalam kelas)
Dokumen dan bahan
lain yang diperiksa:

…
…
…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst.

Tindak lanjut yang diperlukan:

Lembar Catatan Fakta (Manual)

1

Lembar ke-2
Nama Guru yang
dinilai
PegID/NUPTK

:

Penilai

:

Tanggal pemantauan

:

Kelas/Mata pelajaran

:

:

Catatan fakta sebelum pengamatan:
(Catatan semua hasil diskusi/wawancara sebelum dilakukan pengamatan di dalam kelas)
Dokumen dan bahan
lain yang diperiksa:

…
…
…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst.

Tindak lanjut yang diperlukan:

Lembar Catatan Fakta (Manual)

2

Lembar ke-3
Nama Guru yang
dinilai
PegID/NUPTK

:

Penilai

:

Tanggal pemantauan

:

Kelas/Mata pelajaran

:

:

Catatan fakta sebelum pengamatan:
(Catatan semua hasil diskusi/wawancara sebelum dilakukan pengamatan di dalam kelas)
Dokumen dan bahan
lain yang diperiksa:

…
…
…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst.

Tindak lanjut yang diperlukan:

Lembar Catatan Fakta (Manual)

3