You are on page 1of 69

Ch¬ng 1

:

Ch¬ng 1.Giíi

thiÖu chung

1.1.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh
Nova -TDN - Ch¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®êng bé ®îc thùc hiÖn
trªn nÒn AutoCAD Release 14 víi ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual C++.
Nova -TDN lµ s¶n phÈm liªn kÕt gi÷a C«ng ty Hµi Hoµ vµ H·ng
ViaNova cña Nauy.
Víi Nova -TDN cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ tõ dù ¸n
tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt.
Sö dông Nova -TDN thËt ®¬n gi¶n nhng l¹i cho
kÕt qu¶
rÊt chi tiÕt hoµn toµn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ
®êng bé vµ cã thÓ thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn AASHTO.
C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch¬ng tr×nh:
 NhËp sè liÖu kh¶o s¸t.
 VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn.
 ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang.
 TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khèi lîng ®µo ®¾p.
 VÏ ®êng b×nh ®é, dùng phèi c¶nh mÆt ®êng cïng c¶nh
quan ®Þa h×nh vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D.
1.1.1.NhËp sè liÖu thiÕt kÕ
NhËp sè liÖu thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých x©y dùng M« h×nh
®Þa h×nh dïng cho c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo. M« h×nh ®Þa
h×nh cã thÓ ®îc x©y dùng tõ:
 C¸c ®êng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa
h×nh ®îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD
 C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y d« toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ
®o tõ m¸y ®o quang c¬.
 Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang.
Trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®o víi Nova-TDN, NSD sÏ x©y dùng ®îc
m« h×nh líi bÒ mÆt tù nhiªn vµ vÏ ®êng ®ång møc. §©y lµ m«
h×nh ®Þa h×nh sè 3D cho phÐp néi suy to¹ ®é (x, y, h) cña bÊt
kú ®iÓm nµo n»m trong m« h×nh líi.
1.1.2.VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å
tuyÕn
Tõ sè liÖu ®o cã thÓ thÓ hiÖn ®îc mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cña
khu vùc.
Trªn c¬ së m« h×nh ®Þa h×nh ®· nhËp cã thÓ tiÕn hµnh
v¹ch c¸c ®êng tim tuyÕn kh¸c nhau cña con ®êng cÇn thiÕt kÕ
Nova-TDN

Híng dÉn sö dông

1

Ch¬ng 1:

nh»m chän ®îc c¸c ph¬ng ¸n tèi u hoÆc lµ thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn
cïng mét lóc- nhÊt lµ trong thiÕt kÕ tiÒn kh¶ thi. Nova -TDN tù
®éng ph¸t sinh hoÆc chÌn c¸c cäc vµ c¸c ®iÓm mia theo yªu cÇu.
C¸c sè liÖu ®îc tù ®éng cËp nhËt, cho phÐp hiÖu chØnh mét
c¸ch dÔ dµng hoÆc bæ sung thªm cho phï hîp víi sè liÖu ®Þa
h×nh thùc tÕ. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c ®êng cong
chuyÓn tiÕp hoÆc kh«ng chuyÓn tiÕp cã siªu cao hoÆc kh«ng cã
siªu cao. NÕu cã siªu cao th× trong ®o¹n ®é dèc 1 m¸i tim quay
lµ t©m cäc hoÆc mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y hoÆc mÐp lÒ phÇn
bông khi cha më réng. §ång thêi ®Ó thuËn tiÖn cho NSD,
Nova_TDN cho phÐp nhËp míi vµ tra c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®êng cong vµ siªu cao.
KÕt xuÊt c¸c kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn
ngoµi hiÖn trêng.
1.1.3.ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang
Trong trêng hîp tuyÕn dµi nhiÒu c©y sè Nova -TDN cho
phÐp t¸ch tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau trong cïng 1 b¶n vÏ.
MÉu biÓu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ tuú ý thay ®æi
cho phï hîp víi b¶ng biÓu cña c¬ quan hoÆc theo yªu cÇu cña
nhiÖm vô thiÕt kÕ. Tr¾c ngang cã thÓ s¾p xÕp cho võa khæ
giÊy cÇn xuÊt ra vµ cã thÓ chän chøc n¨ng in nhiÒu trang c¾t
ngang thiÕt kÕ chuÈn mµ khai b¸o cho tuyÕn.
.
Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph¬ng ¸n ®êng ®á nh»m
chän ra ph¬ng ¸n tèi u theo khèi lîng ®µo ®¾p, ®îc tÝnh to¸n s¬
bé theo mÉu c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn khi khai b¸o c¸c th«ng sè
thiÕt kÕ tuyÕn.
§èi víi ®êng trong néi thÞ Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ
c¸c giÕng thu níc, cao ®é ®¸y cèng ngÇm.
Trªn tr¾c däc Nova -TDN cho phÐp nhËp bÒ dÇy cña c¸c
líp ®Þa chÊt dùa vµo chóng cã thÓ tÝnh to¸n khèi lîng ®µo cña
tõng líp.
Trªn tr¾c ngang mÆt c¾t sÏ ®îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo ®é
dèc siªu cao vµ më réng lÒ nÕu c¾t ngang n»m trong ®o¹n cã bè
trÝ siªu cao vµ cã më réng. C¸c cao ®é c¾t ngang sÏ b¸m theo
c¸c cao ®é thiÕt kÕ cña tõng ph¬ng ¸n. ViÖc thay ®æi ph¬ng
¸n ®êng ®á c¸c mÆt c¾t thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ tù ®éng thay
®æi theo phï hîp víi cao ®é cña ph¬ng ¸n ®êng ®á hiÖn hµnh.
Trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt nh:
luy cã dËt cÊp, lÒ
hoÆc mÆt ®êng kh«ng khai b¸o ®îc theo tiªu chuÈn Nova_TDN
cho phÐp thiÕt kÕ mÆt ®êng, lÒ,
luy b»ng c¸c ®êng Polyline

Nova-TDN

Híng dÉn sö dông

2

Ch¬ng 1:

cña AutoCAD sau ®ã ®Þnh nghÜa thµnh c¸c ®èi tîng t¬ng øng
cña Nova_TDN råi copy cho c¸c mÆt c¾t ngang kh¸c.
1.1.4.TÝnh to¸n vµ lËp khèi lîng ®µo ®¾p
NÕu thiÕt kÕ theo TCVN Nova -TDN sÏ x¸c ®Þnh cho
gÇn
70 lo¹i diÖn tÝch. Trªn c¬ së c¸c lo¹i diÖn tÝch nµy ngêi sö dông
cã thÓ tæ hîp l¹i b»ng c¸ch x©y dùng c¸c c«ng thøc tÝnh sao cho
phï hîp víi yªu cÇu diÖn tÝch cÇn kÕt xuÊt, ghi chóng lªn tõng
tr¾c ngang. Sau khi ®iÒn c¸c lo¹i diÖn tÝch trªn c¸c tr¾c ngang
vµ qua qu¸ tr×nh vi chØnh Nova_TDN cho phÐp tù ®éng lËp
b¶ng tæng hîp khèi lîng ®µo ®¾p.
1.1.5.VÏ ®êng b×nh ®é vµ dùng phèi c¶nh mÆt ®êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh
Nova -TDN cho phÐp thÓ thÓ hiÖn ®êng ®ång møc cña
m« h×nh thiÕt kÕ ®iÓm. Dùng phèi c¶nh mÆt ®êng thiÕt kÕ vµ
bÒ mÆt tù nhiªn cïng c¶nh quan hiÖn tr¹ng, t¹o ho¹t c¶nh. M«
duyn nµy thêng dïng khi thiÕt kÕ vµ tr×nh duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶
thi.

1.2.Yªu cÇu cÊu h×nh vµ cµi ®Æt
1.2.1.Yªu cÇu cÊu h×nh
§Ó Nova -TDN ch¹y tèt ®ßi hái phÇn cøng cña PC:
 M¸y Pentium II 600 MHz trë lªn
 128MB RAM trë lªn
 Mµn h×nh phï hîp víi c«ng t¸c thiÕt kÕ, tèt nhÊt lµ 17” trë
lªn
1.2.2.Cµi ®Æt
Nova -TDN gåm cã:
 §Üa CD - ROM cµi ®Æt
 Kho¸ cøng
 Tµi liÖu híng dÉn trong ®Üa CD-ROM d¹ng File *.PDF
( Format d¹ng Adobe Acrobat )
C¸ch cµi ®Æt:
ViÖc cµi ®Æt ch¬ng tr×nh Nova -TDN cã thÓ tiÕn hµnh
theo c¸c bíc sau :
- Cµi ®Æt AutoCAD R14 lªn trªn m¸y tÝnh vµ ch¹y thö tríc.

Nova-TDN

Híng dÉn sö dông

3

TN.… ®Ó lu toµn bé ch¬ng tr×nh ).Sau khi cµi ®Æt hoµn thµnh trong Programs sÏ xuÊt hiÖn Group : ThiÕt kÕ ®êng bé vµ trong ®ã cã biÓu tîng cña ACAD14 kÌm theo tªn Nova -TDN.VÒ tiÕng ViÖt trong ch¬ng tr×nh : + NÕu trªn MENU kh«ng xuÊt hiÖn tiÕng ViÖt th× thùc hiÖn nh sau : Copy c¸c File : SSERIFE. TD . viÖc ch¹y ch¬ng tr×nh tõ biÓu tîng AutoCAD R14 b×nh thêng sÏ kh«ng cã t¸c dông. Lu ý : . + NÕu trªn dßng nh¾c kh«ng xuÊt hiÖn tiÕng ViÖt th× chän lùa nh sau :  Chän chøc n¨ng : Tools\Preferences\Display\Fonts Nova-TDN Híng dÉn sö dông 4 . .. B×nh ®å.Sö dông S rt\Run\<Tªn th môc lu CT>\DISK1\Setup. . Muèn khëi ®éng ch¬ng tr×nh ph¶i ch¹y tõ ®©y.Sau khi cµi ®Æt xong nhí khëi ®éng l¹i m¸y.FON.Copy c¸c ®Üa cµi ®Æt cña ch¬ng tr×nh vµo trong m¸y ( t¹o th môc riªng vµ th môc cho tõng ®Üa DISK1.Khi ch¹y ch¬ng tr×nh.FON. . MENU cña nã ®îc tù ®éng t¶i lªn gåm §Þa h×nh. . Phô trî. DISK2.Tríc khi cµi ®Æt c¾m kho¸ cøng vµo m¸y. ..exe . VGAFIX.FON tõ th môc ABC vµo th môc FONTS trong Windows ( Thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn ë ngoµi m«i trêng DOS ).Thùc hiÖn c¸c chØ dÉn cña ch¬ng tr×nh Setup cho ®Õn khi kÕt thóc. VGASYS.Ch¬ng 1: . Trong trêng hîp kh«ng thÊy xuÊt hiÖn MENU th× ë dßng nh¾c nhËp lÖnh : Command : NOVATDN ®Ó ch¬ng tr×nh tù ®éng t¶i MENU lªn.

Nova-TDN Híng dÉn sö dông 5 .: H×nh 1-. chän Font * TiÕp sau ®ã chän Fonts theo hép héi tho¹i H×nh 1 .Ch¬ng 1: H×nh 1-. Chän kiÓu text Sau khi chän xong bÊm phÝm OK råi Apply ®Ó chÊp nhËn sù thay ®æi ®ã.

Ph©n biÖt gi÷a chóng b»ng dÊu ‘:’. §Ó cho phï hîp víi yªu cÇu cña Nova -TDN ph¶i dïng lÖnh Scale ®Ó t¨ng kÝch thíc c¸c ®êng ®ång møc lªn 2 lÇn ®Ó cho 1 ®¬n vÞ vÏ sÏ øng víi 1 ®¬n vÞ thùc ®Þa. Do vËy khi in b¶n vÏ ra giÊy yªu cÇu ph¶i tÝnh l¹i tØ lÖ Þn phï hîp víi tû lÖ ®· khai b¸o.Theo dÊu chÊm Vd: 123. VÝ dô cÇn nhËp gãc 12315’32” ®a vµo nh sau: 123:15:32.2 ®¬n vÞ vÏ. Sau khi khai b¸o tØ lÖ vÏ phï hîp Nova -TDN sÏ tù ®éng x¸c ®Þnh kÝch thíc chiÒu cao ch÷ trong b¶n vÏ sao cho khi xuÊt b¶n vÏ ra giÊy sÏ ®îc chiÒu cao ch÷ theo khai b¸o.Ch¬ng 1: 1. VÝ dô tØ lÖ b¶n vÏ tr¾c ngang lµ 1:200 víi 1 ®¬n vÞ vÏ lµ 1m th× khi xuÊt ra giÊy 1mm in ra øng víi 200/1000=0.Theo dÊu c¸ch Vd: 123 15 32 Nova-TDN Híng dÉn sö dông 6 . C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Riªng nhËp sè liÖu tuyÕn cã thÓ nhËp gãc theo tuú chän sau: . C¸c gi¸ trÞ gãc nhËp trong Nova -TDN theo ®é : phót : gi©y. 15.1. Lu ý: NÕu cã 1 b¶n vÏ b×nh ®å cã s½n víi tØ lÖ 1/2000 sau khi ®· Digitizer vµo sÏ cã 1 ®¬n vÞ vÏ øng víi 2m ngoµi thùc ®Þa.3.3.Theo AutoCAD Vd:123d15’32” . Hay nãi c¸ch kh¸c lµ 1 ®¬n vÞ vÏ t¬ng ®¬ng víi 5mm ngoµi giÊy.§¬n vÞ vÏ vµ tØ lÖ Trong b¶n vÏ AutoCAD Nova -TDN quan niÖm 1 ®¬n vÞ vÏ t¬ng øng víi 1 ®¬n vÞ tÝnh ngoµi thùc ®Þa.32 .

Gi¸ trÞ X vµ Y cña HT§G§ Nova-TDN Híng dÉn sö dông 7 .0 X Y H×nh 1-.2.hÖ to¹ ®é do ngêi sö dông tù ®Þnh nghÜa.3.HÖ to¹ ®é Y WCS X HÖto¹ ®é gi¶ ®Þnh Gãc h í ng b¾c 0.0 cña hÖ to¹ ®é WCS cña AutoCAD mµ t¹i ®ã gi¸ trÞ X vµ Y cña HT§G§ cã thÓ kh¸c 0 vµ gãc híng b¾c cña nã. xem H×nh 1 -.VÞ trÝ cña HT§G§ ®îc x¸c ®Þnh bëi gèc 0.  Gãc cã gi¸ trÞ “ + ” cã chiÒu ngîc chiÒu quay kim ®ång hå 2. Nãi chung Nova -TDN u tiªn sö dông hÖ to¹ ®é WCS trong viÖc ®iÒn c¸c gi¸ trÞ do ®ã cÇn ph¶i lu ý khi x¸c ®Þnh gãc híng b¾c cña HT§G§ sao cho víi gãc híng b¾c ®ã b¶n vÏ b×nh ®å ®îc bè trÝ n»m ngang theo hÖ to¹ ®é WCS.HÖ to¹ ®é chung cña b¶n vÏ AutoCAD  HÖ to¹ ®é UCS (User Coordinate System) . HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh Gãc cã gi¸ trÞ “ + ” cã chiÒu cïng chiÒu quay kim ®ång hå Trôc OX lu«n trïng víi híng b¾c Trôc OY lu«n trïng víi híng ®«ng HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh (HT§G§) lµ hÖ to¹ ®é do ngêi thiÕt kÕ qui ®Þnh cho phï hîp víi vïng ®o vÏ ®Ó sao cho c¸c to¹ ®é ®a vµo ®Òu mang gi¸ trÞ d¬ng.Ch¬ng 1: 1. HÖ to¹ ®é trong Nova -TDN Trong Nova -TDN ph©n biÖt 2 hÖ to¹ ®é: 1. Gãc híng b¾c lµ gãc x¸c ®Þnh gi÷a trôc to¹ ®é X cña hÖ to¹ ®é WCS vµ trôc X cña HT§G§. HÖ to¹ ®é cña b¶n vÏ AutoCAD bao gåm:  HÖ to¹ ®é WCS (World Coordinate System) .

4. Híng dÉn sö dông 8 . NhËp b¶n vÏ ®êng b×nh ®é.3.4.  Sè hiÖu vËt: T¬ng øng víi 1 sè hiÖu trong Th viÖn vËt ®Þa h×nh vµ dïng ®Ó thÓ hiÖn trªn mÆt b»ng vµ phèi c¶nh cña ®Þa vËt tù nhiªn.  1.3. TËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh tù nhiªn lµ c¬ së ®Ó cho x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh phôc vô cho c«ng t¸c thiÕt kÕ. Lµ nh÷ng ®iÓm t¹i ®ã ®Æt m¸y ®Ó x¸c ®Þnh cao ®é c¸c ®iÓm ®o cña ®Þa h×nh tù nhiªn.1.3.2.4.Ch¬ng 1: t¹i gèc 0. 1. Thø tù nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh theo chiÒu t¨ng dÇn cña ChØ sè.Menu §Þa h×nh Khai b¸o c¸c sè liÖu ban ®Çu. Mét ®iÓm cao tr×nh bao gåm c¸c tham sè:  To¹ ®é X. Y vµ Z (cao ®é): X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm  Ghi chó: Dïng ®Ó ®Æt tªn ®iÒm mµ sau nµy cã thÓ nèi c¸c ®iÓm cã cïng Ghi chó víi nhau. CÊu tróc ch¬ng tr×nh 1. NhËp c¸c ®iÓm ®Æt m¸y vµ c¸c ®iÓm cao tr×nh.0 cña WCS ph¶i ®ñ lín sao cho gi¸ trÞ X vµ Y cña WCS trong qu¸ tr×nh thiÕt lµ kh«ng qu¸ lín. th«ng thêng lÊy theo mèc quèc gia gÇn nhÊt.  ChØ sè : Sè thø tù cña ®iÓm ®îc tù ®éng ®¸nh t¨ng dÇn.Menu Nova -TDN Nova -TDN bao gåm 140 lÖnh më réng ®îc chia ra lµm 3 nhãm vµ bè trÝ dµn tr¶i trªn 4 Menu däc cña AutoCAD:     Nova-TDN 1.4. Y vµ Z cña nã ®îc ®o b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. NhËp tr¾c däc vµ tr¾c ngang.§iÓm cao tr×nh §iÓm cao tr×nh lµ ®iÓm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn mµ to¹ ®é X.C¸c ®iÓm ®Æt m¸y Nh÷ng ®iÓm ®Æt m¸y thêng lµ nh÷ng ®iÓm ®êng truyÒn ®· ®îc tiÕn hµnh b×nh sai. 1.

tr¾c ngang tù nhiªn.  ThiÕt kÕ tr¾c däc.4. tr¾c ngang cña tuyÕn ®êng.  Dùng phèi c¶nh vµ t¹o ho¹t c¶nh.4.  TÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®¾p vµ lËp b¶ng tæng hîp khèi lîng.  VÏ b×nh ®å tuyÕn. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 9 . H×nh 1-. Menu Tr¾c däc vµ Tr¾c ngang  VÏ tr¾c däc.3. 1. Menu §Þa h×nh  HiÖu chØnh vµ ®iÒn nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh. Menu B×nh ®å  V¹ch tuyÕn vµ ph¸t sinh cäc.Ch¬ng 1: H×nh 1-.4. Menu B×nh ®å 1.

Menu Phô trî Nova-TDN Híng dÉn sö dông 10 . H×nh 1-. H×nh 1-.4. Menu Tr¾c däc .Ch¬ng 1:  VÏ tr¾c ngang cèng vµ b¶n vÏ chi tiÕt cèng.Tr¾c ngang 1.5. Menu Phô trî Bao gåm c¸c lÖnh hiÖu chØnh b¶ng vµ c¸c lÖnh trî gióp cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.

6. ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö XuÊt cao ®é theo TEXT T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o T¹o ®Þa h×nh nhµ HiÖu chØnh . §iÒn ký hiÖu híng b¾c T¹o líi khèng chÕ mÆt b»ng ChuyÓn sang HÖ to¹ ®é Gi¶ §Þnh §Þnh nghÜa tr¹m m¸y T¹o m« h×nh ®iÓm .. Nova-TDN Tªn lÖnh Híng dÉn sö dông NS KBNDH HB LUOI TDDL NM CVDT CDTEXT DTEP NT NDD NHA HCCT BTCD CDT BCD TCD XCD NDM DNDM NSL TVDH PCDV TCH CS RL BB KBVB KBK 11 ...Menu B×nh ®å Tuú chän Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ X©y dùng l¹i d÷ liÖu tuyÕn tõ b¶n vÏ Khai b¸o .Ch¬ng 1: 1.4. Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang Khai b¸o vÐt bïn+h÷u c¬ Khai b¸o c¸c líp ¸o ®êng theo TCVN VÏ tuyÕn theo TCVN . HiÖu chØnh cao tr×nh BËt/T¾t ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh BËt c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp NhËp ®êng ®ång møc §Þnh nghÜa ®êng ®ång møc hoÆc ®êng mÐp NhËp sè liÖu theo TCVN Th viÖn vËt ®Þa h×nh Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt 2......Menu §Þa h×nh Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu Khai b¸o HÖ To¹ ®é Gi¶ §Þnh ..B¶ng tªn lÖnh Danh môc 1...

.. söa bÒ mÆt Nova-TDN T DCD CVERT LTG DM Tªn lÖnh CDTN GT DMB CN OLDS DT Híng dÉn sö dông PSC CC KD PSL XOA SSL TCC TDC BTC BT YTC DTC DCDC BCC BYTC SLC DLT TLT PC CED GLVIEW GLSET GLDO GLPLAY ACNEW ACEDIT 12 .Ch¬ng 1: VÏ tuyÕn theo TCVN T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt VÏ ®êng ®ång møc Danh môc Tra cøu cao ®é tù nhiªn Khai b¸o gèc tuyÕn §Þnh nghÜa c¸c ®êng mÆt b»ng tuyÕn Bè trÝ ®êng cong vµ siªu cao Chªnh lý tr×nh cò vµ míi Thay ®æi vÞ trÝ tuyÕn Cäc trªn tuyÕn .. MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang §iÒn yÕu tè cong §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn §iÒn cao ®é cäc XuÊt b¶ng c¾m cong B¶ng yÕu tè cong XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong Tra vµ §iÒn ký hiÖu lý tr×nh Tra lý tr×nh Phèi c¶nh tuyÕn ®êng thiÕt kÕ VÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn T¹o ho¹t c¶nh .... ThÓ hiÖn m« h×nh Chän l¹i Layer sÏ lµm viÖc T¹o m« h×nh theo c¸c layer ®· chän Ch¹y theo hµnh tr×nh T¹o bÒ mÆt míi Xem. Ph¸t sinh cäc ChÌn cäc míi X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Tra cøu sè liÖu cäc XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc VÏ mÆt b»ng tuyÕn .

.Tr¾c däc vµ tr¾c ngang Tr¾c däc tù nhiªn ..Ch¬ng 1: T¹o bÒ mÆt theo c¸c Layer ®· chän T¹o m« h×nh tõ c¸c bÒ mÆt ®· ®Þnh nghÜa 3.... VÏ tr¾c ngang tù nhiªn §êng cò §iÒn møc so s¸nh tr¾c ngang tù nhiªn VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang ThiÕt kÕ tr¾c ngang. ThiÕt kÕ tr¾c ngang §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang T¹o luy Ap c¸c líp ¸o ®êng theo TCVN §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang VÐt bïn vµ h÷u c¬ Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ §¸nh cÊp Nova-TDN ACDO ACGL TD LDC TSSTD DSSTD Tªn lÖnh TBTD GTD Híng dÉn sö dông PADD DD NCD DNDD CD CONG CAU TGT HCDTK VDD DTK DTSB TN VDC SSTN DCTN TKTN DNTKTN DTD TL APK DTKTN VB VBTD DC 13 ... Ph¬ng ¸n ®êng ®á hiÖn hµnh ThiÕt kÕ tr¾c däc NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ §Þnh nghÜa ®êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt §êng cong ®øng Cèng trßn CÇu T¹o giÕng thu níc Huû cao ®é thiÕt kÕ Nèi cao ®é ®êng ®á mÆt §iÒn thiÕt kÕ TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p Tr¾c ngang tù nhiªn . Tr¾c däc tù nhiªn Líp ®Þa chÊt Thay ®æi møc so s¸nh §iÒn møc so s¸nh Danh môc Thay b¶ng tr¾c däc HÖ to¹ ®é tr¾c däc ThiÕt kÕ tr¾c däc ..

HiÖu chØnh b¶ng T¸ch b¶ng TrÝch b¶ng Thªm bít hµng cét b¶ng Copy c«ng thøc. d÷ liÖu b¶ng Pline Pline theo ®é dèc R¶i luy KÝch thíc Söa Text Xo¸ ®èi tîng theo líp HiÖu chØnh líp C¨n chØnh c¸c côm kÝch thíc §æi co ch÷ HiÖu chØnh c¸c ®èi tîng Text HiÖu chØnh c¸c ®èi tîng Attribute Lµm tr¬n c¸c ®êng ®a tuyÕn b»ng Nova-TDN DCTD TNCT CTCT CBCT MONGC LDT TRA AboutTDN Híng dÉn sö dông THB HCB CHB TRICHB HHCB CPB PLTD PLDD RTL KT ET XL ELAY EMD DCCHU EMT EMA LT 14 .Phô trî T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng....Ch¬ng 1: Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp TÝnh diÖn tÝch .. Copy c¸c ®èi tîng tr¾c ngang Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang HÖ to¹ ®é tr¾c ngang Thay b¶ng tr¾c ngang HiÖn tr¾c ngang theo tªn Danh môc TDT DDT LBDT LBGT CTK XTK DTN GTN TBTN HTN Tªn lÖnh Cèng.. TÝnh diÖn tÝch §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch LËp b¶ng diÖn tÝch LËp b¶ng tõ gi¸ trÞ ®iÒn HiÖu chØnh tr¾c ngang.. Tr¾c ngang cèng trßn Cèng trßn Cèng b¶n CÊu t¹o mãng cèng Lo¹i ®èi tîng khái Nova -TDN Tra cøu c¸c ®èi tîng cña Nova -TDN Nova -TDN Help About Nova -TDN 4...

Ch¬ng 1: lÖnh PEDIT Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline Mòi tªn liªn tôc Ký hiÖu c¾t ®øt Th viÖn ngêi dïng Nova-TDN Híng dÉn sö dông LTP LTS MT CDUT TV 15 .

-KiÓu ch÷ phÇn tiªu ®Ò (Vnsimple) . 2. X©y dùng b¶n vÏ nguyªn sinh Khi x©y dùng b¶n vÏ nguyªn sinh ngoµi viÖc cµi ®Æt c¸c th«ng sè cñac AutoCAD cho phï hîp víi b¶n vÏ theo TCVN cÇn ph¶i khai b¸o thªm:  Dïng lÖnh UNITS ®Ó ®Æt sè ch÷ sè lÊy sau dÊu chÊm thËp ph©n. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 16 . Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu §Ó chän mÉu b¶ng biÓu tr×nh bµy phÇn b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang chän Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang nh trªn H×nh 2 -. Khai mÉu b¶ng tr¾c ngang  Cao ch÷ : lµ chiÒu cao ch÷ ngoµi giÊy chung cho toµn b¶ng.Ch¬ng 2. kiÓu ch÷ tªn cäc (Vnsimple) vµ kiÓu ch÷ sè (Vnromanc) cho b¶n vÏ tr¾c däc vµ tr¾c ngang.  Khai b¸o c¸c kiÓu ch÷ víi ph«ng ch÷ tiÕng ViÖt cho: -KiÓu ch÷ vµ kiÓu ch÷ sè cho phÇn b×nh ®å. VÝ dô ®èi víi §Çu Tr¾c Däc: H×nh 2-. Khai b¸o sè liÖu thiÕt kÕ Ch¬ng 2.2. Khai b¸o sè liÖu thiÕt kÕ 2.1. NÕu kh«ng cã g× ®Æc biÖt trong b¶n vÏ nguyªn sinh sö dông môc Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu cña Nova -TDN. chän §Çu Tr¾c Däc hoÆc §Çu Tr¾c Ngang ®Ó khai b¸o mÉu biÓu b¶ng cho phï hîp.

Khai b¸o tr¾c ngang thiÕt kÕ Cã thÓ ph¶i khai b¸o 2 lo¹i mÉu tr¾c ngang: Nova-TDN Híng dÉn sö dông 17 . 2. ®Ó xo¸. Nova -TDN lu«n coi mÉu b¶ng ®îc gäi ra lÇn cuèi lµ hiÖn thêi.Ch¬ng 2. Do ®ã trong b¶n vÏ nguyªn sinh ph¶i khai b¸o tríc nh ®· nãi ë trªn. Khai b¸o sè liÖu thiÕt kÕ  Kh.  Muèn thªm 1 hµng vµo trong b¶ng bÊm chuét vµo phÇn kÎ « t¹i cét m« t¶ (bªn ph¶i hép tho¹i) sÏ tù ®éng thªm mét hµng vµo phÝa trªn hµng võa chän ®éng thêi xuÊt hiÖn sè 0 trong cét SH (sè hiÖu) vµ None trong cét m« t¶ lµ None. Trong c¸c môc nµy chØ xuÊt hiÖn c¸c kiÓu ch÷ cã trong b¶n vÏ hiÖn thêi. Cã thÓ tuú chän kiÓu ch÷ cho b¶ng tr¾c däc.  Chän c¸c kiÓu ch÷ cho phÇn Tiªu ®Ò.3.  MÉu b¶ng cã thÓ lu ra tÖp ®Ó khi cÇn cã thÓ gäi vµo thµnh b¶ng hiÖn thêi.c¸ch ®Çu: chiÒu dµi phÇn ®Çu cña b¶ng ®îc x¸c ®Þnh bëi ®é dµi cña hµng cã phÇn m« t¶ dµi nhÊt.tr¾c ngang vµ chän l¹i kiÓu ch÷. Riªng ®èi víi §Çu Tr¾c Ngang t¹i môc Tªn cäc: vµ Lý tr×nh: nÕu cã nhËp ký tù th× trªn tr¾c ngang víi tªn cäc lµ P4 t¹i lý tr×nh 0. ¤ Kh.06905Km sÏ xuÊt hiÖn . Tªn cäc vµ Ch÷ sè. nÕu t¹i mét « nµo ®ã ®Ó trèng th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn hµng t¬ng øng trªn b¶n vÏ.C¸ch cho phÐp ®Þnh nghÜa chiÒu cao cña hµng hµng t¬ng øng ®Ó c¨n ch÷ võa vµo gi÷a hai ®êng kÎ b¶ng. NÕu kh«ng chän ë phÇn Sè hiÖu th× t¹i hµng nµy trong b¶n vÏ tr¾c däc NSD ph¶i tù ®iÒn c¸c th«ng sè cÇn thiÕt vµo dßng nµy trong b¶n vÏ.  Muèn xo¸ 1 hµng bÊt kú th× bÊm chuét vµo hµng ®ã råi Ên phÝm Del. VÝ dô nÕu kh«ng muèn ®iÒn tªn cäc th× phÇn tªn cäc ®Ó trèng. Lu ý: CÇn ph¶i lu mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang ra 2 tÖp kh¸c nhau. ¤ M« t¶ cho phÐp thay ®æi phÇn ®iÒn dßng m« t¶ t¹i ®Çu tr¾c däc trong b¶n vÏ.tr¾c ngang b»ng c¸ch chän menu format > Text Style > chän kiÓu ch÷ míi > chän new (®Æt tªn cho kiÓu ch÷ míi cÇn n¹p) > close . VÝ dô khi chän sè hiÖu øng víi Cao ®é tim ®êng nhng phÇn m« t¶ cã thÓ söa l¹i lµ Existing Elevation ®Ó cho b¶n vÏ tiÕng Anh. sau ®ã khai b¸o b¶ng tr¾c däc. NÕu sau ®ã chän sang phÇn Sè hiÖu (« bªn tr¸i hép tho¹i) vµ chän môc cÇn thiÕt th× khi t¹o b¶ng tr¾c däc Nova –TDN sÏ tù ®éng ®iÒn gi¸ trÞ t¬ng øng vµo ®óng vÞ trÝ c¸c cäc.

. diÖn tÝch ®µo ®¾p s¬ bé vµ dùng phèi c¶nh tuyÕn ®êng khi kh«ng theo thiÕt kÕ trªn tr¾c ngang. CÇn xo¸ dßng nµo ®ã th× chän dßng ®ã lµ hiÖn thêi vµ Ên phÝm Del. Sè líp nhiÒu nhÊt lµ 8. Khai b¸o c¸c líp ¸o ®êng C¸c líp ¸o ®êng mµ chiÒu dÇy cña chóng tÝnh to¸n tríc vµ lu chóng l¹i díi c¸c Tªn khu«n kh¸c nhau ®Ó tiÖn cho qu¸ tr×nh sö dông.  Tr¾c ngang thiÕt kÕ ¸p cô thÓ cho tõng tr¾c ngang ®îc khai b¸o t¹i môc ThiÕt kÕ tr¾c ngang. Khai b¸o sè liÖu thiÕt kÕ  Tr¾c ngang chuÈn ®îc khai t¹i môc Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ ®ã lµ mÉu tr¾c ngang sÏ ®îc dïng ®Ó tÝnh to¸n siªu cao. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 18 . Víi mçi lo¹i khu«n cã 3 mÉu kh¸c nhau nh trªn H×nh 2 -.  Khu«n trªn nÒn cò: chØ cã khi thiÕt kÕ c¶i t¹o  Khu«n trªn nÒn míi: khi thiÕt kÕ ®êng míi hoÆc lµ phÇn c¹p thªm khi thiÕt kÕ c¶i t¹o. Khai c¸c líp ¸o ®êng Muèn khai b¸o thªm 1 líp bÊm chuét vµo dßng díi cña b¶ng sau ®ã nhËp Tªn líp vµ Cao líp t¹i c¸c « t¬ng øng phÝa trªn. Chän môc Khai b¸o c¸c líp ¸o ®êng. Nã sÏ ®îc ¸p dông cho toµn tuyÕn.  Gia cè lÒ : c¸c líp ¸o t¹i phÇn lÒ chØ cã ý nghÜa khi ChiÒu dµi (CD) gia cè kh¸c 0. c¸c mÉu tr¾c ngang nµy cã thÓ lu ra tÖp ®Ó sau cÇn thiÕt cã thÓ lÊy l¹i.4.Ch¬ng 2.. Luý: Trong ®o¹n tuyÕn thiÕt kÕ khi cã c¸c ®¹n tuyÕn víi chiÒu réng hoÆc c¸c th«ng sè thiÕt kÕ kh¸c nhau Nova_TDN cho phÐp khai b¸o vµ ¸p tr¾c ngang thiÕt kÕ cho tõng ®o¹n (tõ cäc .) 2. H×nh 2-. tíi cäc...

vÐt h÷u c¬ vµ bÒ réng ®¸nh cÊp Tríc khi vÐt bïn ph¶i khai b¸o vÐt bïn. Khai b¸o vÐt bïn vµ ®¸nh cÊp Nova-TDN Híng dÉn sö dông 19 . H×nh 2H×nh 2-. Khai b¸o vÐt bïn.Ch¬ng 2.5. Tríc khi ®¸nh vÐt h÷u c¬ ph¶i khai b¸o vÐt h÷u c¬ nÕu kh«ng Nova_TDN sÏ nhËn nhÇm diÖn tÝch gi÷a vÐt bïn vµ vÐt h÷u c¬. Khai b¸o sè liÖu thiÕt kÕ 2.

. Tríc khi muèn thªm 1 ®Þa vËt vµo th viÖn ph¶i vÏ:  H×nh chiÕu ®øng cña vËt (H×nh nµy sÏ ®îc chÌn trªn tr¾c ngang).  H×nh chiÕu b»ng cña vËt (H×nh nµy sÏ ®îc chÌn trªn b¶n vÏ b×nh ®å). 3. Th viÖn vËt ®Þa h×nh Tríc khi tiÕn hµnh nhËp c¸c §iÓm cao tr×nh. NhËp sè liÖu Ch¬ng 3. NhËp sè liÖu M« h×nh ®Þa h×nh dïng ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cao ®é ®iÓm bÊt kú trªn m« h×nh tù nhiªn trong Nova -TDN lµ m« h×nh tam giac ®îc x©y dùng dùa trªn:  C¸c cao ®é ®iÓm tù nhiªn (§iÓm cao tr×nh)  C¸c ®êng ®ång møc cña b¶n vÏ b×nh ®é. H×nh chiÕu ®øng vµ H×nh phèi c¶nh ph¶i ®îc vÏ víi kÝch thíc thùc víi qui ®Þnh 1 ®¬n vÞ vÏ = 1®¬n vÞ ngoµi thùc tÕ. Sau ®ã h×nh sÏ ®îc chÌn víi tØ lÖ cÇn thiÕt.Ch¬ng 3. Chóng ph¶i x©y dùng th viÖn ®Þa vËt. Nova -TDN ®· cã s½n mét sè ®Þa vËt. §Ó x©y dùng m« h×nh cÇn ph¶i nhËp c¸c sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa h×nh. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 20 . Sau khi chän Th viÖn vËt ®Þa h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ nh trªn H×nh 3 -. H×nh chiÕu b»ng ®îc vÏ víi kÝch thíc nh muèn thÓ hiÖn nã ngoµi giÊy víi qui ®Þnh 1 ®¬n vÞ vÏ=1mm ngoµi giÊy.1. tuy nhiªn cã thÓ bæ sung b»ng c¸ch chän môc Th viÖn vËt ®Þa h×nh.  H×nh phèi c¶nh cña vËt (H×nh nµy sÏ ®îc chÌn vµo khi vÏ Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt ).

2. T¹o th viÖn ®Þa vËt H×nh chiÕu ®øng cña vËt lµ b¾t buéc.506900. NhËp sè liÖu H×nh 3-.2. §iÓm thø hai : ChØ ®iÓm 2. VÝ dô nh trªn H×nh 3 -. Sau nµy khi nhËp §iÓm cao tr×nh sè hiÖu ph¶i ®îc nhËp ®óng theo Sè hiÖu trong Th viÖn vËt ®Þa h×nh. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 21 . gãc híng b¾c so víi trôc X cña WCS lµ 45 vµ to¹ ®é cña HT§G§ t¹i gèc 0. HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh 3.0 cña WCS b»ng c¸ch chän môc Khai b¸o cña Menu §Þa h×nh. 3. TiÕp theo: §iÓm thø nhÊt : ChØ ®iÓm 1.Khai b¸o HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh Tríc khi vµo nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh bao gåm Gãc híng b¾c vµ to¹ ®é cña HT§G§ t¹i gèc 0. §iÓm 1 vµ ®iÓm 2 lµ vïng cöa sæ Window chän c¸c ®èi tîng t¹o thµnh h×nh chiÕu cña vËt. ChØ khi ®· t¹o th viÖn h×nh chiÕu ®øng míi cã thÓ chÌn h×nh chiÕu b»ng vµ h×nh phèi c¶nh t¬ng øng.Ch¬ng 3. Mçi vËt sau khi ®îc thªm vµo th viÖn sÏ ®îc tù ®éng ®¸nh sè hiÖu.0 cña WCS lµ 326750. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: tù Zoom khi chän §èi tîng/Kh«i phôc §èi tîng: Cã/<§iÓm c¬ së>: Yªu cÇu chØ ®iÓm c¬ së lµ ®iÓm gèc cña qu¸ tr×nh chÌn vËt sau nµy. Muèn chÌn hoÆc thªm th viÖn chän phÝm hoÆc t¬ng øng.1..

NhËp sè liÖu H×nh 3-. R¶i líi khèng chÕ mÆt b»ng Nova-TDN Híng dÉn sö dông 22 . TiÕp theo ph¶i cho kho¶ng dÞch cña phèi c¶nh víi gi¸ trÞ Del X vµ Del Y ®ñ lín ®Ó cho h×nh phèi c¶nh n»m ra ngoµi vïng cña b¶n vÏ b×nh ®å nh»m tr¸nh viÖc chång chÐo h×nh phèi c¶nh lªn trªn b¶n vÏ b×nh ®å. Gi¸ trÞ bíc cã thÓ ©m ®Ó cho phÐp r¶i trong c¸c cung phÇn t kh¸c nhau cña hÖ to¹ ®é.. Gi¸ trÞ cña gãc híng b¾c ®îc khai b¸o sao cho b¶n vÏ b×nh ®å sÏ ®îc vÏ n»m ngang theo WCS cña AutoCAD ®Ó tr¸nh viÖc xoay b¶n vÏ khi in.0 cña hÖ WCS cña AutoCAD ®Ó sao cho vïng vÏ kh«ng n»m xa qu¸ gèc 0. 3.Ch¬ng 3.T¹o líi khèng chÕ mÆt b»ng C¸c « Tõ to¹ ®é Theo chiÒu X vµ Theo chiÒu Y to¹ ®é cña HT§G§ H×nh 3 -. cÇn cho gi¸ trÞ bíc r¶i vµ sè hµng r¶i theo tõng chiÒu. Khai b¸o hÖ to¹ ®é cña HT§G§ NÕu to¹ ®é ®îc x¸c ®Þnh theo HT§G§ th× nªn cho gi¸ trÞ to¹ ®é cña HT§G§ t¹i gèc 0.0 cña hÖ WCS -AutoCAD vµ gãc híng b¾c cña HT§G§. nÕu kh«ng th× c¸c ch÷ ®iÒn trªn b¶n vÏ sÏ kh«ng n»m ngang bëi v× lóc ®iÒn nã lu«n n»m ngang víi WCS cña AutoCAD.2.2. H×nh 3-.

To¹ ®é ®a vµo cã thÓ lµ theo HT§G§ hoÆc theo HÖ to¹ ®é cña AutoCAD. Sau khi nhËp xong chän ®Ó vÏ vµ tiÕn hµnh nhËp tiÕp. Cao ®é TN lµ cao ®é tù nhiªn t¹i ®iÓm ®Æt m¸y.4  To¹ ®é ®a vµo lµ cña AutoCAD cho nªn nÕu ®ang chän HT§G§ th× Nova -TDN sÏ tù ®éng chuyÓn nã vÒ HT§G§ sau khi nhËp. Trong trêng hîp nÕu chän vµo phÝm sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: ChØ ®iÓm ®Æt m¸y: 345.§Þnh nghÜa tr¹m m¸y C¸c ®iÓm ®Æt m¸y sau khi ®· tiÕn hµnh b×nh sai tiÕn hµnh nhËp vµo b¶n vÏ b»ng c¸ch chän môc §Þnh nghÜa tr¹m m¸y. 1. Kho¶ng c¸ch ®îc tÝnh tõ mèc qui 0 tíi ®iÓm ®Æt m¸y phô tÝnh theo ph¬ng n»m ngang. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tù nhiªn 3.3. NhËp sè liÖu 3. §Æt m¸y chÝnh H×nh 3-. §Æt m¸y phô NÕu chän ®Æt m¸y phô th× cöa sæ nhËp sÏ nh trªn H×nh 3 -..3.4. Hép tho¹i §Æt m¸y chÝnh Khi chän §Æt m¸y chÝnh cöa sæ nhËp nh trªn H×nh 3 -.1256.1. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 23 . Nova -TDN cho phÐp ®Æt c¸c tr¹m m¸y chÝnh vµ m¸y phô. 2. Gãc ®îc x¸c ®Þnh bëi híng qui 0 cña mèc qui 0 vµ híng tõ mèc qui 0 tíi ®iÓm ®Æt m¸y phô tÝnh theo chiÒu kim ®ång hå.Ch¬ng 3.

§Æt m¸y phô 3.Ch¬ng 3.. Sau ®ã chän Lo¹i 8 ký tù hoÆc Lo¹i 16 ký tù . Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i nh H×nh 3 -. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 24 . Tríc tiªn h·y chän « Lo¹i m¸y Khi ®ã xuÊt hiÖn danh s¸ch lo¹i m¸y toµn ®¹c .ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö Sau khi ®o ®¹c tr¾c ®Þa b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. NhËp sè liÖu H×nh 3-. * Nikkon DTM400-DTM700 . cã thÓ chän mét trong c¸c lo¹i m¸y : * Leica TC600/TC800 hoÆc Leica TPS 1000 .ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö H×nh 3.3. Tríc khi chän Menu T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®iÓm cao tr×nh trªn b¶n vÏ cÇn ph¶i chuyÓn ®æi sè liÖu ®o b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö b»ng c¸ch chän ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. Nova -TDN cho phÐp chuyÓn ®æi sè liÖu ®ã ®Ó t¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh khi thiÕt kÕ tuyÕn.2.

NÕu thÊy th«ng b¸o 0 cã nghÜa lµ file d÷ liÖu chuyÓn ®æi tõ m¸y toµn ®¹c ra m¸y tÝnh cha phï hîp ®Ó chuyÓn sang Nova-TDN. cho m¸y Leica. sè hiÖu ®iÓm. täa ®é Y. Chän phÝm sÏ xuÊt hiÖn Nova-TDN Híng dÉn sö dông 25 . Khi trë l¹i hép tho¹i H×nh 3 .RAW) d¹ng ®Çy ®ñ bao gåm m· m¸y.b¹n h·y chän chøc n¨ng Convert . Sau khi nhËp hÕt sè liÖu ®iÓm cña ao bÊm vµo ®Ó tiÕn hµnh nèi thµnh 1 ®êng ®a tuyÕn thÓ hiÖn ao vµ danh s¸ch ®iÓm sÏ ®îc tÝnh tõ ®Çu khi b¾t ®Çu vµo lÖnh hoÆc tõ thêi ®iÓm chän vµo . Gãc ®øng tÝnh tõ ph¬ng th¼ng ®øng. to¹ ®é X.  Lu ý : Khi Convert nÕu d¹ng thøc file chuyÓn ®æi ®óng. (*. ch¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o sè ®iÓm cao tr×nh ®· ®îc chuyÓn ®æi.gsi).. gãc ®øng. ghi chó theo hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh.RAW) cho m¸y Nikkon. NhËp sè liÖu File d÷ liÖu xuÊt tõ m¸y Nikkon DTM400-DTM700 cã phÇn më réng lµ (*. khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i OPEN. NÕu phÝm ®îc ®¸nh dÊu th× ®a tuyÕn sÏ ®îc khÐp kÝn. Sau ®ã chän t¹i « TÖp ®Ých ®Ó chuyÓn ®Õn tÖp míi (®Æt tªn cho tÖp cÇn chuyÓn ®Õn) råi chän open. 3. cao ®é Z. chiÒu dµi ®äc mia. S¬ ®å x¸c ®Þnh cao ®é ®iÓm cÇn nhËp thÓ hiÖn trªn H×nh 3 . TiÕp theo chän « TÖp gèc ®Ó chän tÖp gèc . Víi Gãc n»m tÝnh tõ mèc qui 0 theo chiÒu kim ®ång hå. File d÷ liÖu xuÊt tõ m¸y Nikkon DTM400-DTM700 cã phÇn më réng lµ (*.T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o toµn ®¹c Chän môc T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o nh trªn H×nh 3 -.vµ .ENZ) d¹ng ®· chuyÓn ®æi sang to¹ ®é ®iÓm ®o bao gåm sè hiÖu ®iÓm. Sau khi chuyÓn ®æi xong h·y chän Tho¸t ®Ó kÕt thóc c«ng viÖc chuyÓn ®æi.ENZ) cho d¹ng thøc ®· chuyÓn ®æi to¹ ®é. chiÒu cao bÖ m¸y.3. ch¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o sè ®iÓm ®· vÏ trªn mµn h×nh. * Sè hiÖu to¹ ®é Nikkon (ENZ) . ghi chó.3. chän tÖp sè liÖu ®o b»ng m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö cÇn chuyÓn ®æi (tÖp cã phÇn më réng . (*.700) hoÆc(*. gãc n»m.Ch¬ng 3. (Tèt nhÊt b¹n chän chøc n¨ng chuyÓn ®æi d¹ng to¹ ®é) TiÕp theo chän chøc n¨ng VÏ ®iÓm.

chän sè hiÖu vËt ®Þa h×nh H×nh 3-. gãc n»m.4 ChiÒu cao mia=1.35 Y H×nh 3-. cao mia (m) vµ dµi ®äc mia (m) Nova-TDN Híng dÉn sö dông 26 . NhËp c¸c ®iÓm toµn ®¹c § iÓ m cÇn nhËp Gãc n»m Mèc qui 0 Mèc m¸y H×nh 3-.NhËp theo ghi sæ ®o kiÓu dµi ®äc mia: khi ®ã cÇn nhËp c¸c th«ng sè sau: Gãc ®øng. NhËp sè liÖu Th viÖn vËt ®Þa h×nh cho phÐp nÕu kh«ng nhí. H×nh chiÕu b»ng nhËp ®iÓm Gãc ®øng=92d30' ChiÒu cao m¸y ChiÒu dµi ®äc mia=23..Ch¬ng 3. H×nh chiÕu ®øng .

trong qu¸ tr×nh nhËp cã thÓ nhËp c¶ 4 ®iÓm hoÆc 3 ®iÓm hoÆc sö dông c¸c ®iÓm cña c¸c nhµ ®· ®îc nhËp tríc.3.4.n.Ch¬ng 3. NhËp sè liÖu C«ng thøc tÝnh: C«ng thøc tÝnh cao ®é vµ kho¶ng c¸ch n»m ngang: .lµ hép héi tho¹i nhËp sè liÖu to¹ ®é gãc nhµ.cos Vpl Dµi ®äc . MÆt b»ng nhµ ®îc t¹o bëi 4 ®iÓm..ChiÒu dµi : SAB = k. Trªn H×nh 3 .tgV+i – l Trong ®ã: SAB Lµ chiÒu dµi Dµi xiªn n»m ngang gi÷a hai ®iÓm A. NhËp to¹ ®é gãc nhµ Nova-TDN Híng dÉn sö dông 27 .T¹o ®Þa h×nh nhµ Tõ sæ ®o toµn ®¹c trÝch ra phÇn c¸c ®iÓm gãc nhµ vµ sö dông T¹o ®Þa h×nh nhµ ®Ó vÏ vµ sau nµy cã thÓ dùng phèi c¶nh nhµ hiÖn tr¹ng nhê chøc n¨ng Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt.B i ChiÒu cao m¸y l ChiÒu cao mia §o theo kiÓu 3 d©y V Gãc gi÷a tia ng¾m (chØ gi÷a) vµ ph¬ng n»m ngang 3. H×nh 3-.ChiÒu cao: mia H = S.

NÕu chØ cã 3 ®iÓm nÕu t¹o nhµ th× ®iÓm thø 4 sÏ ®îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c h×nh b×nh hµnh cho nªn ®Ó cã thÓ t¹o ®îc nhµ theo vÞ trÝ mong muèn dïng phÝm ®Ó chän vÞ trÝ cho thÝch hîp. Muèn t¹o ®iÓm trong b¶n vÏ dïng phÝm ..  To¹ ®é X  To¹ ®é Y  Cao ®é Z cña ®iÓm Ngoµi ra nÕu cßn c¸c cét sau ®ã th× néi dung cña c¸c cét nµy sÏ kh«ng ®îc ®äc vµo. NÕu chän HÖ to¹ ®é AutoCAD th× sÏ theo hÖ to¹ ®é hiÖn thêi cña b¶n vÏ. Sau khi ®· cã 3 hoÆc 4 ®iÓm ®îc t¹o bÊm vµo phÝm ®Ó t¹o nhµ.Ch¬ng 3. H×nh 3-.yªu cÇu chän hÖ to¹ ®é cña sè liÖu. Ngoµi ra cã thÓ nhËp ®iÓm b»ng c¸ch chØ ®iÓm trªn b¶n vÏ khi sö dông phÝm .10 nh»m môc ®Ých chän c¸c ®Ønh nµy ®Ó t¹o nhµ míi.NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp CÊu tróc tÖp *. còng cã thÓ chän 1 nhµ trong danh s¸ch Nhµ ®· nhËp.TXT.TXT gåm cã 4 cét s¾p xÕp theo thø tù:  Cét tªn ®iÓm (t¬ng øng víi môc Ghi chó cña c¸c phÇn nhËp ®iÓm ®îc nãi ë trªn). MÉu tÖp sè liÖu cã thÓ xem trong tÖp ToanDacDT. Víi phÝm cã thÓ chän 1 nhµ ®· ®îc t¹o trong b¶n vÏ nh»m môc ®Ých sö dông c¸c ®iÓm gãc cña nã ®Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é cña nhµ cÇn nhËp. Chän hÖ to¹ ®é Nova-TDN Híng dÉn sö dông 28 . T¹i c¸c ®Ønh cña nhµ ®îc chän sÏ xuÊt hiÖn c¸c ký hiÖu P1.5. NhËp sè liÖu PhÇn nhËp sè liÖu tõ sæ ®o t¬ng tù phÇn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o.P2.3. Sau khi chän tÖp sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh H×nh 3 . Muèn thùc hiÖn lÖnh chän môc T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu. 3.P3 vµ P4 vµ ®¸nh dÊu c¸c ®Ønh t¬ng øng trªn Hép héi tho¹i h×nh 6.

T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh 3. XuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Object: yªu cÇu chän ®èi tîng LINE hoÆc PLINE cña b¶n vÏ ®Ó ®Þnh nghÜa hÖ to¹ ®é víi gèc to¹ ®é lµ ®iÓm ®Çu hoÆc cuèi cña chóng mµ gÇn vÞ trÝ chän ®èi tîng nhÊt vµ híng trôc X tíi ®iÓm cßn l¹i cña LINE hoÆc ®Ønh gÇn ®iÓm gèc cña PLINE.7.Ch¬ng 3.HiÖu chØnh c¸c ®iÓm cao tr×nh Cho phÐp thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña §iÓm cao tr×nh.6. 3. Lóc nµy ph¶i cho to¹ ®é X vµ Y cña ®iÓm. Trêng hîp nÕu ®iÓm cao tr×nh cã gi¸ trÞ ©m th× cao ®é ®iÓm Nova-TDN Híng dÉn sö dông 29 .3.3. NÕu chän vµo cäc th× gèc to¹ ®é sÏ lµ tim cäc. Khi cã thÓ chØ ®iÓm theo to¹ ®é AutoCAD b»ng c¸ch chän ..T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh cßn 1 c¸ch kh¸c ®Ó nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh ®ã lµ chän T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh. NÕu ®ang chän hoÆc th× cã thÓ thay ®æi HÖ to¹ ®é hiÖn thêi b»ng c¸ch chän vµo phÝm . Nh trªn Error: Reference source not found cã thÓ nhËp to¹ ®é ®iÓm theo:  To¹ ®é cña HT§G§ hoÆc To¹ ®é tuyÖt ®èi cña AutoCAD (To¹ ®é hiÖn thêi). NhËp sè liÖu Lu ý: §èi víi c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö kh¸c nhau cÇn ph¶i chuyÓn ®æi sè liÖu sao cho phï hîp víi d¹ng tÖp võa ®Ò cËp ë trªn.  NÕu trong hÖ to¹ ®é cùc cÇn nhËp Kho¶ng c¸ch vµ Gãc theo trôc X cña hÖ to¹ ®é. H×nh 3-.

8.Ch¬ng 3. ChØ sè vµ Cao ®é cã thÓ BËt hoÆc T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt.. B»ng c¸ch tæ hîp 3 yÕu tè: Ghi chó. H×nh 3-.BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu Sö dông ®Ó BËt hoÆc T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu thùc chÊt lµ nh»m ®Ó lo¹i c¸c cao tr×nh cña c«ng tr×nh nh©n o ra khái qu¸ tr×nh X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt ®Ó cho viÖc vÏ §êng ®ång møc hoÆc lµ BÒ mÆt tù nhiªn ®óng víi thùc tÕ. §Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Objects: Yªu cÇu chän c¸c ®èi tîng cÇn hiÖu chØnh.. BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh Nova-TDN Híng dÉn sö dông 30 . To¹ ®é X va Y dïng lÖnh AutoCAD ®Ó thay ®æi.3. NÕu ®îc ®¸nh dÊu th× c¸c cao tr×nh ®îc chän sÏ bÞ lo¹i khái b¶n vÏ. NhËp sè liÖu sÏ kh«ng ®îc tÝnh tíi trong trêng hîp X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt mÆc dï trong b¶n vÏ vÉn cã ®iÓm ®ã. HiÖu chØnh ®iÓm cao tr×nh 3. Cöa sæ hiÖu chØnh xem H×nh 3 -. H×nh 3-. Cöa sæ BËt/T¾t xem H×nh 3 .

§Þnh nghÜa ®êng mÐp Sau khi ®· cã m« h×nh tù nhiªn díi d¹ng c¸c ®iÓm cao tr×nh §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh ®Ó nèi c¸c ®êng cïng ghi chó nh»m môc ®Ých thÓ hiÖn c¸c ®êng mÐp ao. §Þnh nghÜa ®êng ®ång møc hoÆc ®êng mÐp 3. H×nh 3-. Trong trêng hîp ®Þnh nghÜa ®êng ®ång møc nÕu « ®îc ®¸nh dÊu th× cao ®é ®êng ®ång møc sÏ lÊy theo cao ®é Z cña ®èi tîng cßn nÕu kh«ng ph¶i nhËp cao ®é vµo vµ c¸c ®èi tîng ®· ®îc chän sÏ cã cïng 1 cao ®é.. mÐp ®êng .Ch¬ng 3. NhËp ®êng ®ång møc §Ó nhËp ®êng ®ång møc tõ b¶n vÏ b×nh ®é (b¶n ®å) chän NhËp ®êng ®ång møc. §Þnh nghÜa ®êng ®ång møc 3.5. H×nh 3-H×nh 3 -. Sau khi chän c¸c ®êng ®a tuyÕn sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh .. NhËp cao ®é ®ång møc 3.5. Sau khi nhËp vµo cao ®é c¸c dßng nh¾c cho phÐp vÏ ®êng ®ång møc.. NhËp sè liÖu 3.1.§Þnh nghÜa ®êng ®ång møc Khi ®· cã s½n 1 b¶n vÏ b×nh ®é ®îc nhËp vµo tríc cã thÓ cã Cao ®é Z hoÆc Z=0 víi ®iÒu kiÖn c¸c ®êng ®ång møc ®îc thÓ hiÖn b»ng lÖnh PLINE hoÆc 3DPOLY ®Ó chuyÓn sang d¹ng ®êng ®ång møc cña Nova -TDN cÇn ph¶i §Þnh nghÜa ®êng ®ång møc.2. tuy nhiªn sau nµy dïng chøc n¨ng X©y dùng m« h×nh Nova-TDN Híng dÉn sö dông 31 .5. Cô thÓ c¸c dßng nh¾c xem môc Pline.4. bê kªnh.

3. 1. NhËp tuyÕn theo TCVN Thùc chÊt cña viÖc nhËp tuyÕn theo TCVN chÝnh lµ nhËp c¸c §iÓm cao tr×nh nhng phï hîp víi qu¸ tr×nh ®o theo mÆt c¾t cña tuyÕn.NhËp sè liÖu theo TCVN Sau khi chän NhËp sè liÖu theo TCVN sÏ xuÊt hiÖn cña sæ nh H×nh 3 -. H×nh 3-. NhËp sè liÖu líi bÒ mÆt vµ VÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn vÉn kh«ng thÓ m« t¶ ®îc ®ã lµ c¸c ®êng mÐp bëi v× c¸c ®iÓm ®o trªn ®êng mÐp qu¸ c¸ch xa nhau do ®ã cÇn ph¶i sö dông chøc n¨ng ®Þnh nghÜa ®êng mÐp nh»m ph¸t sinh thªm sè ®iÓm trªn ®êng mÐp bæ sung vµo sè liÖu ®o. Sè ®iÓm phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch mµ ®a vµo nh H×nh 3 -. NhËp tr¾c däc : -T¹i cét Tªn cäc cÇn lu ý: c¸c cäc T§ (hoÆc TD). NÕu nhËp Tªn cäc T§1+H1 sÏ lµ kh«ng hîp lÖ.Ch¬ng 3.6. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 32 .1. 3. §Þnh nghÜa ®êng mÐp Lu ý: Sau nµy khi thiÕt kÕ tuyÕn cã phÇn ®µo còng ph¶i ®Þnh nghÜa c¸c ®êng mÐp luy cña tuyÕn ®êng võa thiÕt kÕ ®îc t¹o bëi chøc n¨ng Phèi c¶nh tuyÕn ®êng thiÕt kÕ b»ng chøc n¨ng nµy tríc khi X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt nh»m môc ®Ých vÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn. P vµ TC ph¶i ®îc u tiªn nhËp ®Ó Nova -TDN cã thÓ ph©n biÖt ®îc ®o¹n cong..6.

D¹ng nhËp gãc cho phÐp chän kiÓu nhËp gãc ch¾n cung cho thuËn tiÖn. cao ®é ®iÓm mia trªn tr¾c ngang theo chªnh cao hay cao ®é tù nhiªn. NhËp sè liÖu H×nh 3-. MÆt c¾t ngang cña TD2 kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhËp. la chän kiÓu d÷ liÖu Tríc khi nhËp tr¾c däc-tr¾c ngang ph¶i chän kiÓu nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trªn tr¾c däc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hay céng dån.NhËp sè liÖu theo TCVN Trong trêng hîp TC1 cña ®o¹n cong ®Çu trïng víi TD2 cña ®o¹n cong tiÕp th× vÉn ph¶i nhËp 2 cäc TC1 vµ TD2 víi kho¶ng c¸ch lÏ gi÷a chóng b»ng 0.Ch¬ng 3. Xem h×nh H×nh 3 Nova-TDN Híng dÉn sö dông 33 .. T¹i ®êng cong chuyÓn tiÕp t¹i ®iÓm nèi ®Çu nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ ND vµ t¹i ®iÓm nèi cuèi nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ NC H×nh 3-.

-T¹i cét KC¸ch cã thÓ nhËp theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc céng dån.Ch¬ng 3. tÝnh c¸c th«ng sè chung Khi ®· nhËp xong d÷ liÖu tr¾c däc. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 34 .cã thÓ tÝnh c¸c th«ng sè cho ®êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®êng cong trßn khi thiÕt kÕ tuyÕn nh»m x¸c ®Þnh chiÒu dµi nöa ®o¹n cong nhÊt lµ khi ®o¹n cong cã chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn ®Çu vµ ®o¹n chuyÓn tiÕp cuèi kh¸c nhau... cÇn thiÕt ph¶i n©ng hoÆc h¹ cao ®é cña tÊt c¶ c¸c cäc trªn tuyÕn th× nhËp kho¶ng cao ®é cÇn n©ng hay h¹ vµo « n©ng cao ®é trong hép tho¹i H×nh 3 -vµ chän phÝm nhËn. tr¾c ngang trêng hîp cao ®é toµn tuyÕn bÞ sai do cao ®é mèc sai. H×nh 3-. M· nhËn d¹ng Trªn H×nh 3 . NhËp sè liÖu Hép tho¹i m· nhËn d¹ng cho phÐp thay ®æi tªn c¸c cäc t¹i c¸c ®o¹n cong khi thÊy cÇn thiÕt nÕu kh«ng mÆc ®Þnh tªn cäc ®Æc biÖt nh trong h«p tho¹i H×nh 3 - H×nh 3.

Riªng ®èi víi T§. NhËp tr¾c ngang: Muèn hiÖn hoÆc t¾t phÇn nhËp tr¾c ngang bÊm vµo phÝm Tr¾c ngang trong menu thÓ hiÖn.P vµ TC gãc híng tuyÕn ®îc nhËp t¹i cäc P. NÕu lµ kho¶ng c¸ch lÎ th× « ph¶i ®îc ®¸nh dÊu. Cã thÓ xem phÇn minh ho¹ ®Ó nhËp cho ®óng. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 35 . xem H×nh 3 -. n©ng cao ®é cäc -T¹i cét Cao ®é TK nhËp cao ®é thiÕt kÕ t¹i cäc t¬ng øng nÕu biÕt tríc. Gãc thay ® æ i h í ng tuyÕ n + H í ng tuyÕ n Cäc ® ang nhËp H×nh 3. NÕu híng tuyÕn thay ®æi th× nhËp vµo gi¸ trÞ gãc ®îc tÝnh theo chiÒu kim ®ång hå so víi cäc tríc ®ã.. MÆc ®Þnh 180:0:0 nghÜa lµ tuyÕn vÉn ®i th¼ng. H×nh 3-. NÕu nhËp theo cao ®é t¬ng ®èi th× « ph¶i ®îc ®¸nh dÊu. 2. Sau nµy khi ®· vÏ tr¾c däc tù nhiªn sö dông chøc n¨ng Nèi cao ®é ®êng ®á mÆt ®Ó kÎ ®êng ®á. -T¹i cét Gãc ch¾n cung cÇn ph¶i nhËp vµo gãc thay ®æi híng tuyÕn t¹i cäc.. -Cét KC¸ch cho phÐp nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc kho¶ng c¸ch dån tÝnh tõ tim cäc sang ph¶i hoÆc sang tr¸i.Gãc híng tuyÕn -T¹i cét b¸n kÝnh ®èi víi ®êng cong trßn kh«ng phµi nhËp R cßn ®êng cong chuyÓn tiÕp nhÊt thiÕt ph¶i nhËp b¸n kÝnh ®Ó Nova_TDN x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc TD vµ TC cña ®än cong. NhËp sè liÖu -T¹i cét Cao ®é TN nhËp cao ®é tù nhiªn t¹i cäc t¬ng øng. -Cét Cao§é cho phÐp nhËp cao ®é tuyÖt ®èi cña ®iÓm mia hoÆc lµ cao ®é t¬ng ®èi gi÷a ®iÓm mia sau so víi ®iÓm mia tríc.Ch¬ng 3.

Tríc ®ã ph¶i x©y dùng Th viÖn vËt ®Þa h×nh cho ®Çy ®ñ.Copy tõng «.6. khi vÏ tr¾c ngang trªn ®ã sÏ thÓ hiÖn ®êng cò 3. cét dïng lÖnh Cut 3.  H×nh phèi c¶nh sÏ ®îc chÌn khi Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt. NhËp sè liÖu -T¹i cét F. C¸ch nhËp sè liÖu Trong b¶ng nhËp sè liÖu tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ: . cã thÓ më th viÖn VËt ®Þa h×nh ®Ó xem sè thø tù cña ký hiÖu ®Þa vËt. NÕu ghi chó lµ “1” hoÆc “MT” th× Nova -TDN sÏ hiÓu lµ mÐp nhùa bªn tr¸i vµ “2” hoÆc “MP” ®îc hiÓu lµ mÐp nhùa ph¶i cña ®êng cò cã s½n.. . mét hoÆc nhiÒu hµng.Ch¬ng 3. bao gåm h×nh chiÕu ®øng. KÝch thíc cña chóng thêng ®îc vÏ b»ng kÝch thíc mµ muèn thÓ hiÖn trªn giÊy (1mm=1®¬n vÞ vÏ). Lµ h×nh 3 chiÒu vµ kÝch thíc cña chóng theo kÝch thøc thùc. KÝch thíc cña nã thêng theo kÝch thíc thËt cña vËt.  H×nh chiÕu b»ng sÏ ®îc chÌn lªn b¶n vÏ b×nh ®å vµ thêng chóng lµ c¸c ký hiÖu ®Þa vËt.T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh VÏ tuyÕn theo TCVN cã thÓ thùc hiÖn lu«n viÖc d¸n c¸c ®iÓm mia thµnh c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc nÕu kh«ng thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang ®Ó d¸n c¸c cao tr×nh ®· ®îc nhËp theo NhËp sè liÖu theo TCVN.Khi cÇn xo¸ hµng. cét b»ng c¸ch dïng chuét b«i ®en vïng sè liÖu cÇn copy Ên phÝm Ctrl+C ®Ó copy Ctrl+V ®Ó d¸n .2. h×nh chiÕu b»ng vµ phèi c¶nh. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 36 . ph¸t sinh cäc míi vµ vÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn sau nµy.  H×nh chiÕu ®øng sÏ ®îc chÌn trªn b¶n vÏ tr¾c ngang. NÕu thÊy kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn lÖnh nµy. Së dÜ cÇn ph¶i d¸n cao tr×nh lµ nh»m môc ®Ých x©y dùng m« h×nh tù nhiªn ®Ó phôc vô cho viÖc chÌn cäc.code nhËp sè thø tù cña sè hiÖu vËt trong th viÖn vËt ®Þa h×nh.Cét M« t¶ dïng ®Ó nhËp ghi chó c¸c ®iÓm mia nh»m môc ®Ých sau nµy cã thÓ nèi c¸c ®iÓm mia cïng ghi chó l¹i víi nhau.

Chøc n¨ng nµy nh»m môc ®Ých phôc vô c¸c yªu cÇu riªng biÖt cña ngêi sö dông. X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt ViÖc X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt lµ ®Æc biÖt quan träng ®Ó phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ tiÕp theo. Gi¶ sö ®· cã tÖp sè liÖu ToanDac. chän kiÓu to¹ ®é 3.TÖp sè liÖu tr¾c ngang (*. Ngîc l¹i còng cã thÓ nhËp sè liÖu tr¾c däc_tr¾c ngang tõ EXCEL råi chuyÓn sang file (*.4. Sau ®ã yªu cÇu cho tªn tÖp ghi ra.yªu cÇu chän hÖ to¹ ®é mµ muèn to¹ ®é c¸c §iÓm cao tr×nh theo hÖ ®ã.ntd ) ra EXCEL díi hai d¹ng: . 3.dpf) .6.ntd) ®Ó thiÕt kÕ.Cho phÐp chuyÓn ®æi tõ tÖp dõ liÖu tuyÕn tõ file (*.dcf).7.XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp Sau khi chän XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh H×nh 3 .. Sau khi T¹o ®iÓm cao Nova-TDN Híng dÉn sö dông 37 .TÖp sè liÖu tr¾c däc (*. ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu Trªn H×nh 3 .6.TXT gåm to¹ ®é cña c¸c §iÓm cao tr×nh cña vïng cÇn thiÕt kÕ theo HÖ to¹ ®é AutoCAD. NhËp sè liÖu 3.ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu H×nh 3-. H×nh 3-.Ch¬ng 3.3.

. ViÖc chän lç thñng ®Æc biÖt quan träng trong trêng hîp chóng cÇn vÏ ®êng ®ång møc tù tËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh.®ã lµ 1 ®êng PLINE do vÏ tõ tríc. Sau ®ã cÇn ph¶i chØ ®êng bao ®Þa h×nh nÕu cã . cã thÓ dïng BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh hoÆc chØ ®êng bao ®Þa h×nh vµ c¸c lç thñng ®Ó lo¹i c¸c ®iÓm cao ®é lµm ¶nh hëng tíi m« h×nh ®Þa h×nh (VÝ dô c¸c ®iÓm cao tr×nh cña c«ng tr×nh nh©n t¹o). TiÕp theo ph¶i chØ c¸c lç thñng (lµ vïng mµ muèn lo¹i c¸c cao ®é ®iÓm ra khái viÖc x©y dùng m« h×nh) vµ ®iÓm bªn trong cña nã. Khi chän lÖnh sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Objects: yªu cÇu chän tËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh hoÆc c¸c ®êng ®ång møc ®îc ®a vµo tõ b¶n vÏ b×nh ®é nh ®îc ®Ò cËp ë trªn. § êng bao ®Þa h× nh Lç thñng H×nh 3.. C¸c lç thñng còng kh«ng nhÊt thiÕt b¾t buéc ph¶i cã.X©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh Sau khi ®· X©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ biÕt ®îc cao ®é tù nhiªn cña bÊt cø mét ®iÓm nµo ®ã trong vïng mµ võa chØ ra b»ng c¸ch chän môc Tra cøu cao ®é tù nhiªn. nÕu kh«ng cã th× cã thÓ Ên ENTER ®Ó bá qua. §êng bao ®Þa h×nh vµ lç thñng ®îc thÓ hiÖn trªn H×nh 3 -. NhËp sè liÖu tr×nh tõ tÖp sè liÖu theo HT§G§ hoÆc hÖ to¹ ®é AutoCAD.Ch¬ng 3. C¸c læ thñng do t¹o b»ng PLINE tríc ®ã. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 38 . Lu ý: C¸c lç thñng kh«ng ®îc giao nhau hoÆc cã c¹nh ®êng biªn n»m trïng lªn nhau.

§iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh NÕu môc ®îc ®¸nh dÊu th× c¸c h×nh chiÕu b»ng t¬ng øng víi c¸c sè hiÖu vËt sÏ ®îc chÌn vµo.1. PhÇn cho phÐp ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é cña c¸c §iÓm cao tr×nh theo kiÓu cïng hµng hoÆc phÇn nguyªn vµ phÇn lÎ lÖch hµng nhau nhng dÊu chÊm thËp ph©n lu«n trïng víi to¹ ®é X vµ Y cña ®iÓm cÇn ®iÒn. Ch¬ng 4. Sau khi thùc hiÖn xong b¶n vÏ b×nh ®å cã thÓ t¾t c¸c §iÓm cao tr×nh b»ng c¸ch t¾t c¸c líp tng øng cña nã. cã thÓ xem trªn H×nh 4 -. §êng nèi ®îc t¹o ra sÏ lµ ®êng 3DPOLY. §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh Sau khi chän §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é.. Khi ®· chän xong sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh H×nh 4 -. NÕu chän víi Chän tÊt c¶ th× tÊt c¶ c¸c ®iÓm cã cïng ghi chó ®îc chän sÏ ®îc nèi víi nhau. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 39 . nèi c¸c ®êng cïng ghi chó vµ chÌn vËt ®Þa h×nh(h×nh chiÕu b»ng) cho c¸c §iÓm cao tr×nh ®îc chän.Ch¬ng 4. H×nh 4-. Thø tù nèi theo thø tù t¨ng dÇn cña Sè hiÖu ®iÓm mµ nã l¹i ®îc ®¸nh sè tù ®éng theo chiÒu t¨ng dÇn.VÏ ®Þa h×nh hiÖn tr¹ng 4. cßn nÕu chØ chän 1 lo¹i ghi chó nµo ®ã th× chØ c¸c ®iÓm cã ghi chó ®ã míi ®îc nèi. Sau khi xuÊt hiÖn dßng nh¾c SelectObjects: cÇn chän c¸c §iÓm cao tr×nh. Nõu chän th× c¸c cao tr×nh ®îc chän sÏ ®îc nèi víi nhau.

Sau khi chän môc VÏ ®êng ®ång møc sÏ xuÊt hiÖn « cöa sæ nh H×nh 4 -. HoÆc lµ t¹o ®êng bao ngoµi vµ c¸c vïng thñng trong qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt nh ®îc ®Ò cËp trong môc X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt.5 .21.5. lµ sè ®êng ®ång møc mµ bá c¸ch kh«ng ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ trÞ cao ®é cña 1 ®êng ®ång møc ®îc ®iÒn. Theo sè liÖu nhËp vµo c¸c møc cña ®êng ®ång møc sÏ lµ 20. H×nh 4-. §Ó cho viÖc vÏ c¸c ®êng ®ång møc cã thÓ theo ý cña ngêi sö dông th× viÖc chän c¸c §iÓm cao tr×nh vµ vïng x©y dùng m« h×nh líi lµ quan träng.2.Ch¬ng 4. NhËp bíc ®ång møc Nova-TDN Híng dÉn sö dông 40 . H×nh 4-. Gi¸ trÞ lµ gi¸ trÞ mµ c¸c ®êng ®ång møc b¾t ®Çu ®îc vÏ vµ lµ gi¸ trÞ gèc ®Ó tÝnh cao ®é cña c¸c ®êng tiÕp theo phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña bíc cao ®é mµ nhËp vµo t¹i « . ViÖc chän ph¶i ®¶m b¶o sao cho Nova -TDN kh«ng t¹o ra c¸c bÒ mÆt tù nhiªn n»m ngoµi ý muèn cña m×nh.. Do ®ã cã thÓ ph¶i x©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt mét sè lÇn sau mçi lÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc vÏ ®êng ®ång møc ngay.. VÏ ®êng ®ång møc T¹o ®êng ®ång møc tõ sè liÖu c¸c ®iÓm cao tr×nh. vµ cø 5 ®êng th× 1 ®êng cã ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é (b¾t ®Çu tõ møc 20). §o¹n tuyÕn ®îc ®iÒn vµ nèi theo ghi chó 4.21.. KÕt qu¶ ®îc c¸c ®êng ®ång møc nh trªn H×nh 4 -.20.

LÇn lît chän ®êng bao .3.Ch¬ng 4. lç thñng nÕu cã( nÕu kh«ng cã ®êng Nova-TDN Híng dÉn sö dông 41 . H×nh 4-.Chän tiÕp menu: B×nh ®å/ X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt. Phèi c¶nh ®Þa vËt C¸c bíc dùng phèi c¶nh . Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt Sau khi ®· nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh cã Sè hiÖu vËt t¬ng øng víi Th viÖn vËt ®Þa h×nh vµ nhËp nhµ víi c¸c khai b¸o ®Çy ®ñ sÏ cã h×nh phèi c¶nh hiÖn tr¹ng nh H×nh 4 -.Chän menu: B×nh ®å/ Dùng phèi c¶nh tuyÕn thiÕt kÕ. KÕt qu¶ cña vÏ ®êng ®ång møc 4. ..Chän memu: ®Þa h×nh/ ®Þnh nghÜa ®êng ®ång møc vµ ®êng mÐp: sau khi chän lÖnh dïng con trá chuét chon vµo ®êng bao kÝn võ t¹o tªn mÆt b»ng tuyÕn ë phÇn trªn råi chän kiÓu ®êng mÐp vµ kÕt thóc lÖnh b»ng chän phÝm OK trong hép tho¹i. H×nh 4-. KÕt thóc phÇn nµy ta thÊy xuÊt hiÖn ®êng bao kÝn trªn mÆt b»ng tuyÕn vµ toµn bé líi ®êng thiÕt kÕ (n»m phÝa trªn khu vù b×nh ®å) .

Khi thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Ho¹t c¶nh 3D H×nh 4 .Ch¬ng 4.nhÊn phÝm ph¶i chuét vµo dßng M« h×nh sau ®ã chän dßng khëi t¹o vµ chän toµn bé khu vùc líi m« h×nh bÒ mÆt.§îi cho khi nµo khëi t¹o xong c·c mÆt 3D tiÕp tôc nhÊn phÝm ph¶i chuét vµo khu vùc cã h×nh võa khëi t¹o ®Ó chän mÇu nÒn. mÇu s¾c. Sau khi nhËp lÖnh NhËn &th«i trªn hép tho¹i H×nh 4 .dïng con trá chuét chän vµo mét trong 3 ®êng cã mÇu tr¾ng ë gi÷a phÇn ®êng thiÕt kÕ ta sÏ t¹o ®îc ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh gièng nh ®ang ®i «to trªn ®êng. (chó ý lµm theo c¸c dßng nh¾c lÖnh trªn dßng nh¾c Command) . ¸nh s¸ng.Chän menu: B×nh ®å/ vÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn .. H×nh 4-. Ghi ra file AVI dïng khi cÇn thiÕt ®Ó tr×nh diÔn theo ho¹t c¶nh mµ kh«ng cÇn ®Õn Nova_TDN Nova-TDN Híng dÉn sö dông 42 .Chän menu: B×nh ®å/ Ho¹t c¶nh 3D: . bao hoÆc lç thñng th× nhÊn phÝm ENTER.Ch¹y theo hµnh tr×nh Chän menu: B×nh ®å/ ch¹y theo hµnh tr×nh. Ho¹t c¶nh 3D ...

Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh 4.Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh Tríc khi b¾t tay vµo c«ng viÖc thiÕt kÕ ho¨c nhËp sè liÖu c¸c §iÓm cao tr×nh nh ®· ®Ò cËp ë trªn ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o mét sè th«ng sè cÇn thiÕt b»ng c¸ch thùc hiÖn lÖnh Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh. §Çu tiªn ph¶i chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Trªn H×nh 4 . cã thÓ lµ:  Tiªu chuÈn ViÖt nam  Tiªu chuÈn AASHTO 1  Tiªu chuÈn AASHTO 2  Tiªu chuÈn AASHTO 3  Tiªu chuÈn AASHTO 4  ®êng bª t«ng n«ng th«n §i theo chóng lµ viÖc thay ®æi mÉu thiÕt kÕ tr¾c ngang.4.1.. tiªu chuÈn vÒ ®êng cong n»m vµ c¸c diÖn tÝch cÇn x¸c ®Þnh.ThiÕt kÕ tuyÕn 4..Ch¬ng 4.. H×nh 4-.lµ cöa sæ khai b¸o. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 43 .4.

Ch¬ng 4. cßn ngîc l¹i sÏ lµ gi¸ trÞ gãc =180-Gãc chuyÓn híng. lµ chiÒu cao c¸c thuéc tÝnh cña ®iÓm cao tr×nh. Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh ¤ lµ chiÒu cao cña ch÷ cÇn ®iÒn trªn b×nh ®å víi cho c¸c ký hiÖu cäc vµ cho c¸c gi¸ trÞ sè trong b¶n vÏ b×nh ®å. NÕu « ®îc ®¸nh dÊu th× c¸c gi¸ trÞ gãc thay ®æi híng tuyÕn ®iÒn trªn b¶n vÏ sÏ theo gi¸ trÞ cña gãc chuyÓn híng.. H×nh 4-. v× sau nµy kh«ng in ra giÊy cho nªn nã thêng ph¶i nhá h¬n ®Ó c¸c thuéc tÝnh cña chóng kh«ng bÞ ®iÒn chång chÐo lªn nhau. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 44 .

Nova-TDN Híng dÉn sö dông 45 . øng víi mçi tuyÕn cÇn ph¶i khai b¸o mét sè th«ng sè cÇn thiÕt vµ mÆt c¾t chuÈn cña nã. tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ cã 1 tuyÕn hiÖn hµnh vµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ thêng chØ t¸c ®éng ®èi víi tuyÕn hiÖn hµnh cho nªn khi muèn thiÕt kÕ tuyÕn kh¸c th× ph¶i ®a nã vÒ hiÖn hµnh b»ng c¸ch chän vµo dßng øng víi tuyÕn muèn chän sau ®ã phÝm .nã chÝnh lµ lý tr×nh t¹i gèc tuyÕn. H×nh 4-. ViÖc tiÕp theo lµ ph¶i khai b¸o tuyÕn vµ chän tuyÕn hiÖn hµnh. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn trong 1 b¶n vÏ. dùa vµo nã cã thÓ tra c¸c yÕu tè ®êng cong n»m theo tiªu chuÈn t¬ng øng. Cöa sæ khai b¸o nh H×nh 4 .  VËn tèc thiÕt kÕ. Khai b¸o tuyÕn thiÕt kÕ..sÏ xuÊt hiÖn khi chän phÝm hoÆc phÝm . T¹i ®©y cÇn khai b¸o:  Lý tr×nh ®Çu cña tuyÕn cÇn thiÕt kÕ .Ch¬ng 4.

Ch¬ng 4. §èi víi c¸c c¾t ngang trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao nÕu kh«ng muèn thay ®æi ®é dèc lÒ phÝa lng cña ®o¹n cong trong qu¸ tr×nh ¸p tr¾c ngang th× ®¸nh dÊu vµo môc gi÷ nguyªn d«c lÒ lng. C¸c th«ng sè mÆt c¾t chuÈn T vª taluy T vª taluy H×nh 4-.50 3. Kho¶ng v¸t lÒ Réng mÆ t Cao mÐp lÒ Réng r· nh n c¸ch Dèc ph© Dèc mÆ t Cao mÐp lÒ© m Cao r· nh Dèc lÒ Réng lÒ Réng ph© n c¸ch H×nh 4-. luy r·nh lÊy theo luy ®µo. gi÷ nguyªn d«c lÒ bông trong ®o¹n cã siªu cao Nova-TDN Híng dÉn sö dông 46 .00 2 3.00 2 1 1 H×nh 4. Riªng ®èi víi tiªu chuÈn AASHTO chiÒu dÇy cña líp Asphal1 b»ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña cao mÐp lÒ. Trong trêng hîp nÕu kh«ng thiÕt kÕ ®êng ®á ®¸y r·nh tr¸i hoÆc ph¶i vµ cao ®é mÐp ngoµi cña lÒ so víi tù nhiªn mµ nhá h¬n gi¸ trÞ cao r·nh th× Nova -TDN sÏ tù ®éng bè trÝ r·nh theo kÝch thíc r·nh khai. Cao ® é hoµn thiÖn: 62.. §èi víi mÉu mÆt c¾t trong AASHTO1 ph¶i nhËp thªm kho¶ng T vª ®Çu luy.57 Cao ® é ®êng ® á: 62. Vª ta luy TC AASHTO TiÕp theo cÇn khai b¸o c¸c th«ng sè mÆt c¾t chuÈn víi kÝch thíc cña chóng thÓ hiÖn trªn H×nh 4 -. Gi¸ trÞ cao mÐp lÒ cã thÓ d¬ng hoÆc ©m. DÞch ®Ønh tr¾c ngang thiÕt kÕ.50 2% 2% 2..27 2.

Nova-TDN Híng dÉn sö dông 47 . chän vµo ®Ó ®Þnh nghÜa tim tuyÕn. 4.Ch¬ng 4. Trong trêng hîp nÕu cao ®é hoµn thiÖn kh¸c cao ®é thiÕt kÕ ®êng ®á trªn tr¾c däc th× 0 nh H×nh 4 -. H×nh 4-. Sau khi ®· cã ®êng tim tuyÕn nÕu cha khai b¸o gèc tuyÕn hoÆc gèc tuyÕn n»m kh«ng ®óng vÞ trÝ mong muèn th× thùc hiÖn chøc n¨ng Khai b¸o gèc tuyÕn ®Ó ®Þnh nghÜa.2. Sau khi ®Þnh nghÜa xong c¸c ®êng PLINE vÏ nhiÒu ®Ønh sÏ bÞ chÆt ra tõng ®o¹n nªn ph¶i lu ý khi v¹ch tuyÕn sao cho c¸c ®o¹n lµ chØ nèi tõ ®Ønh tíi ®Ønh tr¸nh trêng hîp t¹i chç gãc chuyÓn híng =0 còng cã 1 ®Ønh. cho gi¸ trÞ kh¸c 4. réng ph©n c¸ch vµ réng lÒ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tr¾c ngang.4.3. mÐp xe ch¹y vµ mÐp lÒ mµ sau nµy cã thÓ dùa vµo kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ®Ó x¸c ®Þnh réng mÆt.4. §Þnh nghÜa ®êng mÆt b»ng tuyÕn Sau khi ®· cã gèc tuyÕn míi ®Þnh nghÜa ®îc c¸c ®êng mÆt b»ng tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn §Þnh nghÜa c¸c ®êng mÆt b»ng tuyÕn ®Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c SelectObjects: yªu cÇu chän c¸c ®êng cÇn ®Þnh nghÜa vµ sau khi chän xong sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh H×nh 4 -.V¹ch tuyÕn vµ ®Þnh nghÜa c¸c ®êng mÆt b»ng tuyÕn TiÕn hµnh v¹ch tuyÕn trong vïng ®· x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh b»ng c¸ch sö dông lÖnh PLINE cña AutoCAD. cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c ®êng kh¸c nh mÐp ph©n c¸ch..Bè trÝ ®êng cong vµ siªu cao Tríc khi thiÕt kÕ ®êng cong cã thÓ chän c¸c yÕu tè cong theo TCVN 4054-85 hoÆc TCVN 4054-98 b»ng c¸ch chän vµo « File > chän file tiªu chuÈn cÇn tra cøu.

nÕu muèn lÊy theo tiªu chuÈn th× chän vµo phÝm .Ch¬ng 4. XuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän c¹nh thø nhÊt hoÆc ®o¹n cong cÇn söa: yªu cÇu chän c¹nh thø nhÊt hoÆc ®o¹n cong cÇn thay ®æi yÕu tè cong. Bè trÝ cong n»m vµ siªu cao Nova-TDN Híng dÉn sö dông 48 . cÇn ph¶i nhËp c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao. Lóc nµy sÏ lµ c¸c gi¸ trÞ theo tiªu chuÈn vµ cã thÓ chØnh l¹i. H×nh 4-. Sau khi ®· ®Þnh nghÜa tim tuyÕn ph¶i tiÕn hµnh bè trÝ ®êng cong n»m t¹i c¸c ®Ønh b»ng c¸ch thùc hiÖn môc Bè trÝ ®êng cong vµ siªu cao. NÕu chän ®o¹n th¼ng cña tuyÕn th× sÏ xuÊ hiÖn dßng nh¾c tiÕp theo: Chän c¹nh thø hai: Yªu cÇu chän ®o¹n th¼ng thø 2. Sau khi chän kiÓu ®êng cong cho b¸n kÝnh cña ®êng cong. NÕu muèn biÕt gi¸ trÞ b¸n kÝnh tèi thiÓu th× chän vµ b¸n kÝnh tèi thiÓu cña ®êng cong sÏ ®îc tÝnh theo HÖ sè lùc ngang mµ nhËp vµo t¹i hép héi tho¹i Error: Reference source not found. Cho nªn nÕu cÇn thay ®æi b¸n kÝnh th× ph¶i xo¸ nã ®i vµ sau ®ã chän vµo ®o¹n th¼ng cña tuyÕn. Nova-TND cho phÐp bè trÝ ®êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc kh«ng chuyÓn tiÕp nh Error: Reference source not found. NÕu chän ®êng cong th× kh«ng thÓ thay ®æi b¸n kÝnh cña nã mµ chØ thay ®æi ®îc c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao. §é dèc phô cÇn ph¶i nhËp vµo t¹i hép héi tho¹i H×nh 4 -. ChiÒu dµi ®o¹n nèi tèi thiÓu ®îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo §é dèc phô sên lng khi cã bè trÝ siªu cao.. Khi ®· cã b¸n kÝnh cÇn biÕt chiÒu dµi ®o¹n nèi tèi thiÓu th× chän .

C¸c yÕu tè cong trong phÇn giao nhau sÏ ®îc lÊy theo ®o¹n cong n»m kÒ nÕu cã. Nöa nèi ® Çu H í ng tuyÕ n i cuè nèi Nöa èi TC i cu n nè § o¹ P § o¹ n nèT§ i ® Çu H×nh 4-.. §èi víi ®êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp gi¸ trÞ cña nöa nèi ®Çu vµ nöa nèi cuèi sÏ quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña ®o¹n nèi trong ®o¹n cong. NÕu kh«ng th× ph¶i cho gi¸ trÞ lÒ ®êng tèi thiÓu khi nµy do cã më réng kÝch thíc lÒ ®êng sÏ bÞ gi¶m vµ lÒ tèi thiÓu sÏ b»ng gi¸ trÞ ®a vµo. §o¹n cong cïng chiÒu NÕu cã më réng th× nã sÏ ®îc bè trÝ trïng víi ®o¹n nèi hoÆc ®o¹n chuyÓn tiÕp. èi § o¹ n n H í ng tuyÕn T§ 1 cuèi 1 i1 iao cuè § o¹ n g TC1=T§ 2 TC2 P2 P1 Çu 2 iao ® § o¹ n g Çu 2 èi ® § o¹ n n H×nh 4-. Khi cã më réng nÕu ®îc ®¸nh dÊu th× kÝch thíc lÒ sÏ kh«ng bÞ thay ®æi trong ®o¹n cong. Trong trêng hîp §êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp nÕu c¸c ®o¹n cong cïng chiÒu ®îc bè trÝ gÇn nhau vµ cã 1 phÇn ®o¹n nèi giao nhau nh trªn H×nh 4 -.vµ H×nh 4 -. cÇn ph¶i nhËp vµo kho¶ng c¸ch cña c¸c ®o¹n cã phÇn giao nhau víi ®o¹n cong kh¸c.Ch¬ng 4. VÝ dô nÕu nöa nèi ®Çu b»ng mét nöa ®o¹n nèi ®Çu nghÜa lµ ®o¹n nèi ®îc bè trÝ ®èi xøng so víi T§. §êng cong chuyÓn tiÕp C¸c yÕu tè cong thÓ hiÖn nh trªn H×nh 4 . §êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp N§ H í ng tuyÕ n L chuyÓ n tiÕ p TC T§ NC p iÕ nt yÓ hu c L H×nh 4. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 49 ..

HÖ sè lùc ngang H×nh 4-.  Quay quanh mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y . Nova-TDN Híng dÉn sö dông 50 . NÕu chän Ph¸t sinh cäc sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh H×nh 4 -.  Quay quanh ®Ønh .. C¸c kiÓu t©m quay cña dèc 1 m¸i Trong trêng hîp nÕu th× sau khi ®¹t ®é dèc 1 m¸i trong ®o¹n chuyÓn ®æi c¶ 2 m¸i sÏ cïng quay quanh 1 t©m.4.Ch¬ng 4. H×nh 4-. 4.øng víi mÐp ngoµi cña lÒ khi cha cã më réng vµ dèc lµ dèc 2 m¸i.Ph¸t sinh vµ chÌn cäc Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong tim tuyÕn tiÕn hµnh ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn thªm c¸c cäc theo ®Þa h×nh b»ng c¸ch chän Ph¸t sinh cäc hoÆc ChÌn cäc.  Quay quanh lÒ . Tim tuyÕn cã thÓ kh«ng trïng víi tim cäc nÕu kho¶ng dÞch ®Ønh trªn b×nh ®å lµ kh¸c 0. §é dèc phô Quay quanh mÐ p ngoµi phÇn xe ch¹y Quay quanh ® Ø nh Quay quanh lÒ Dèc 2 m¸i H×nh 4-.t©m quay sÏ lµ giao ®iÓm cña mÆt ®êng dèc 2 m¸i vµ tim tuyÕn. C¸c kiÓu t©m quay thÓ hiÖn nh trªn H×nh 4 -.lµ vÞ trÝ øng víi mÐp ngoµi cña mÆt ®êng khi cha cã më réng vµ dèc lµ dèc 2 m¸i.4.

NÕu kh«ng cã c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc ®êng ®ång møc th× cao ®é cäc sÏ b»ng 0 vµ kh«ng cã c¸c ®iÓm mia cña cäc. NÕu chän th× chØ ph¸t sinh trong tõng ®o¹n côc bé. nÕu cÇn thiÕt th× thùc hiÖn HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia ®Ó ®a vµo..Ch¬ng 4. NÕu chän Nova_TDN sÏ nhËn sè liÖu tõ tÖp *. Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn cäc nÕu cha x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh th× Nova-TDN sÏ tù ®éng x©y dùng m« h×nh tõ tËp hîp c¸c §iÓm cao tr×nh vµ c¸c ®êng ®ång møc cã trong b¶n vÏ. ChÌn cäc Nova-TDN Híng dÉn sö dông 51 .ntd vµ chÌn cäc vµo tuyÕn trªn b×nh ®å §èi víi c¸c cäc t¹i vÞ trÝ ®Æc biÖt cã thÓ thªm vµo b»ng c¸ch thùc hiÖn ChÌn cäc míi.H×nh 4 - H×nh 4-. H×nh 4-. Ph¸t sinh cäc cÇn ph¶i nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc cÇn ph¸t sinh. cã thÓ thªm cäc t¹i 1 lý tr×nh nµo ®ã hoÆc theo kho¶nh c¸ch dån tÝnh tõ lý tr×nh gèc hoÆc b»ng c¸ch chØ vÞ trÝ trªn tuyÕn hoÆc trªn tr¾c däc b»ng c¸ch chän c¸c phÝm hoÆc t¬ng øng.

VÞ trÝ cña gèc tuyÕn ®îc x¸c ®Þnh theo HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh vµ híng tuyÕn t¹i ®iÓm gèc ®îc x¸c ®Þnh theo Gãc ph¬ng vÞ.5. nÕu kh«ng ®¸nh dÊu th× c¸c ®o¹n cong sÏ cha ®îc bè trÝ yÕu tè cong vµ siªu cao nÕu cÇn thiÕt th× sau nµy thùc hiÖn Bè trÝ ®êng cong vµ siªu cao ®Ó bè trÝ.VÏ tuyÕn theo TCVN Sau khi ®· NhËp sè liÖu theo TCVN vµ ghi sè liÖu ®ã ra tÖp *. NÕu nót ®îc ®¸nh dÊu th× c¸c ®iÓm cao tr×nh sÏ ®îc d¸n t¹i vÞ trÝ c¸c ®iÓm mia t¬ng øng. NÕu muèn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña gèc tuyÕn theo hÖ to¹ ®é UCS cña AutoCAD th× chän . Trong trêng hîp kho¶ng lÖch ®ã lµ nhá th× kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ c¸c ®iÓm mia cña tr¾c ngang.ntd ( cã thÓ nhËp tõ ch¬ng tr×nh TOPO) nµo ®ã cã thÓ VÏ tuyÕn theo TCVN.4.6. NÕu chän th× c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao sÏ ®îc bè trÝ theo tiªu chuÈn.4. nÕu kh«ng sau nµy cÇn d¸n c¸c ®iÓm cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm mia th× thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang.X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn Trong qu¸ tr×nh chØnh l¹i híng tuyÕn cã thÓ x¶y ra trêng hîp tim cäc ®· c¾m ngoµi hiÖn trêng kh«ng n»m trªn ®êng tim tuyÕn míi do ®ã cÇn x¸c ®Þnh l¹i kho¶ng lÖch cña tim cäc so víi tim tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn. Do dÞch chØnh nªn vÞ trÝ tr¾c ngang cò sÏ kh«ng vu«ng gãc víi tim míi n÷a. nÕu kh«ng ph¶i thùc hiÖn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia. Thùc chÊt cña lÖnh nµy lµ tiÕn hµnh v¹ch tuyÕn vµ d¸n c¸c ®iÓm cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm mia t¬ng øng theo sè liÖu ®· nhËp. H×nh 4-. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 52 .. NhËp gèc tuyÕn 4. 4. Sau khi ®· chän tÖp sè liÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh trªn H×nh 4 -. Trªn lµ m« t¶ kho¶ng lªch cäc so víi tuyÕn.Ch¬ng 4.

Kho¶ng lÖch cäc Ch¬ng 4.7.®Ó x¸c ®Þnh c¸c cäc n»m gi÷a 2 ®iÓm mµ sÏ chØ trªn tuyÕn.Tuú chän H×nh 4-. H×nh 4-..4. Kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn 4.8.4.X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Sau khi ®· ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn cäc nÕu cã sù thay ®æi vÒ mÆt ®Þa h×nh tù nhiªn nh lµ bæ sung thªm sè liÖu ®o th× ph¶i thùc hiÖn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia b»ng c¸ch chän tõ cäc ®Çu ®Õn cäc cuèi trong kho¶ng cÇn x¸c ®Þnh l¹i hoÆc lµ chän H×nh 4 . Chän cäc ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia 4. Tuú chän Khi cÇn thay ®æi bÒ réng néi suy c¸c ®iÓm mia sang hai phÝa cña tr¾c ngang hoÆc trêng hîp c¸c ®iÓm mia trªn tr¾c Nova-TDN Híng dÉn sö dông 53 . Tim ®êng mí i Tim cäc Tim ®êng cò H×nh 4-.

. 4.råi nhËp vµo c¸c « t¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ cÇn thiÕt.ntd nh trong phÇn nhËp sè liÖu tr¾c däc . còng cã thÓ tiÕn hµnh xo¸ cäc hoÆc tim tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn lÖnh ERASE cña AutoCAD. ngang qu¸ dµy cÇn tù ®éng lo¹i bít theo ý muèn h·y chän menu Tuú chän. Còng cã thÓ ghi l¹i sè liÖu ®· hiÖu chØnh ra tÖp *.Ch¬ng 4. Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 4 . Sau khi thùc hiÖn lÖnh sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh H×nh 4 -. Tuy nhiªn lóc nµy sè liÖu sÏ ®îc lÊy cña tuyÕn hiÖn thêi trong b¶n vÏ lªn vµ sau khi hiÖu chØnh xong sÏ cËp nhËt l¹i cho tuyÕn.9.10. HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cã thÓ vi chØnh l¹i sè liÖu c¸c ®iÓm mia cña cäc thuéc tuyÕn hiÖn thêi b»ng c¸ch thùc hiÖn HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia.4. §Ó lo¹i bá bít ®iÓm mia cÇ nhËp hai th«ng sè kho¶ng c¸ch vµ ®é chªnh dèc max.Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc ViÖc chän cäc ®Ó xo¸ t¬ng tù nh viÖc chän cäc ®Ó X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia ngoµi ra nÕu « ®îc ®¸nh dÊu th× cã thÓ xo¸ toµn bé cäc trªn tuyÕn vµ ®êng tim tuyÕn.Chän cäc ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Nova-TDN Híng dÉn sö dông 54 .tr¾c ngang.4. H×nh 8-18 H×nh 4. 4..

12.. B¶ng to¹ ®é cäc H×nh 4-.11.4. Nh trªn H×nh 4 cã c¸c sè liÖu tù nhiªn. sè liÖu thiÕt kÕ vµ gi¸ trÞ diÖn tÝch cña t¹i tõng cäc. Tra cøu sè liÖu cäc Chøc n¨ng nµy cho phÐp xem ®Ó kiÓm tra sè liÖu thiÕt kÕ t¹i tõng cäc. 4. To¹ ®é cäc Nova-TDN Híng dÉn sö dông 55 . XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc Víi chøc n¨ng nµy sÏ cã b¶ng to¹ ®é tim cäc trong HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh hoÆc UCS cña AutoCAD nh H×nh 4 -. Dùa vµo nã cã thÓ kiÓm tra l¹i sè liÖu thiÕt kÕ.Ch¬ng 4.4. Sè liÖu t¹i cäc 4. H×nh 4-.

mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y. Trong qu¸ tr×nh vÏ MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn cÇn ph¶i chän c¸c ®o¹n tuyÕn rêi r¹c. lÒ ®êng hoÆc d¶i ph©n c¸ch. mÐp lÒ theo c¸c yÕu tè cong vµ kÝch thíc cña tr¾c ngang chuÈn. 4.MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang Sau khi ®· cã tr¾c ngang thiÕt kÕ cã thÓ thÓ hiÖn l¹i nã trªn mÆt b»ng tuyÕn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo nh÷ng môc cÇn thiÕt trong hép héi tho¹i H×nh 4 - H×nh 4-. KÕt qu¶ ®îc h×nh vÏ nh H×nh 4 - § o¹n dõng xe H×nh 4-.5..Ch¬ng 4.ThiÕt kÕ l¹i mÆt b»ng tuyÕn 4.5. NÕu sau nµy trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn ph¶i dùa vµo mÆt b»ng tuyÕn (nh lµ thiÕt kÕ ®o¹n dõng xe) th× cã thÓ thÓ hiÖn l¹i vïng ®ã b»ng c¸ch thiÕt kÕ mÆt b»ng tuyÕn.5. VÏ mÆt b»ng tuyÕn 4. Sau nµy khi thiÕt kÕ tr¾c ngang cã thÓ dùa vµo mÆt b»ng tuyÕn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc nh lµ bÒ réng mÆt ®êng. C¸c ®êng thÓ hiÖn mÆt b»ng Nova-TDN Híng dÉn sö dông 56 .MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn Sö dông chøc n¨ng nµy sÏ cã mÆt b»ng tuyÕn bao gåm c¸c ®êng mÐp cña d¶i ph©n c¸ch. NÕu muèn cho toµn bé tuyÕn th× t¹i dßng nh¾c Selest Objects: chän All. cÇn thiÕt cã thÓ sö dông §Þnh nghÜa c¸c ®êng mÆt b»ng tuyÕn ®Ó ®Þnh nghÜa.2.1.

5. 4. Cho phÐp ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é t¹i cäc vµ chÌn vßng trßn ký hiÖu cäc..§iÒn cao ®é cäc Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh H×nh 4 -. kho¶ng ph©n. b¸n kÝnh. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 57 .3..5.§iÒn yÕu tè cong Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó ®iÒn c¸c yÕu tè cong cña c¸c ®o¹n cong trªn tuyÕn nh lµ gãc chuyÓn híng.5.. Chän kiÓu ®iÒn tªn cäc 4.5...Ch¬ng 4. Cöa sæ hép héi tho¹i nh trªn H×nh 4 -.. H×nh 4-. Lu ý: V¹ch ®o¹n th¼ng ký hiÖu cäc trªn tuyÕn kh«ng ®îc xo¸ mµ cho kÝch thíc cña nã nhá l¹i (xem phÇn Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ).4. H×nh 4. ®iÒn yÕu tè cong 4.§iÒn tªn cäc trªn tuyÕn cã thÓ ®iÒn tªn cäc vÒ mét bªn hoÆc so le theo tim tuyÕn vµ c¸ch tuyÕn 1 kho¶ng nµo ®ã b»ng c¸ch chän vµo c¸c môc cña hép héi tho¹i H×nh 4 .

Ch¬ng 4..

H×nh 4-. §iÒn cao ®é cäc
4.5.6. XuÊt b¶ng c¾m cong
Chøc n¨ng nµy cho phÐp
lËp ®îc c¸c b¶ng to¹ ®é c¸c
®iÓm trªn ®o¹n cong theo 2 ph¬ng ph¸p:

H×nh 4-. Chän kiÓu c¾m cong
 Theo to¹ ®é vu«ng gãc
 Theo to¹ ®é cùc
C¸c gi¸ trÞ trong b¶ng ®îc x¸c ®Þnh tõ 2 ®Çu cña ®o¹n
cong tiÕn dÇn vµo gi÷a tuyÕn víi bíc kho¶ng c¸ch mµ nhËp vµo
trong «
víi trêng hîp nÕu
kh«ng c¾m theo
cäc. NÕu chän
th× c¸c gi¸ trÞ sÏ øng víi tõng cäc trong
®o¹n cong mµ chän ë dßng nh¾c Select Objects:.

Nova-TDN

Híng dÉn sö dông

58

Ch¬ng 4..
B¶ng c¾mcong
Tõ LT Km:0+10.09
Tí i LT Km:0+197.99

B¶ng c¾m cong
Tõ LT Km:0+10.09
Tí i LT Km:0+197.99

C¾m vÞtrÝcäc theo to¹ ®é vu«ng gãc

C¾mtheo kho¶ng c¸ch 10mtheo to¹ ®é cùc

H×nh 4Sè liÖu c¾m cong theo 2 ph¬ng ph¸p cña cïng 1 ®o¹n
cong víi 2 ph¬ng ¸n c¾m theo cäc vµ kho¶ng c¸ch.
Trªn H×nh 4 - vÝ dô sè liÖu c¾m cong cña cïng 1 ®o¹n cong
theo 2 ph¬ng ph¸p. H×nh 4 - lµ thÓ hiÖn c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng
theo c¸c ph¬ng ph¸p c¾m cong.
x

x
Gãc
2
Gãc 1

y1

x2
x1

K C K C2
1

y2
y2
Kho¶ng c¸ch c¾
m theo tuyÕn

ym cong theo to¹ ®
é vu«ng gãc

Kho¶ng c¸ch c¾
m theo tuyÕn

ym cong theo to¹ ®
é cùc

H×nh 4-. C¸c ph¬ng ph¸p c¾m cong
4.5.7.B¶ng yÕu tè cong
Chøc n¨ng nµy cho phÐp lËp b¶ng c¸c yÕu tè cong cña c¸c
®o¹n cong trong tuyÕn nh trªn H×nh 4 - .

Nova-TDN

Híng dÉn sö dông

59

Ch¬ng 4..

H×nh 4-. B¶ng yÕu tè cong
4.5.8.XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong
Víi chøc n¨ng nµy cÇn ph¶i chän c¸c ®o¹n cong vµ cho tªn
tÖp xuÊt ra. øng víi mçi ®o¹n cong sÏ cã c¸c th«ng sè ®îc xuÊt ra
n sau:
Lý tr×nh ®Çu:0.010093
Lý tr×nh cuèi:0.197987
Gãc chuyÓn híng: 15d48'5''
B¸n kÝnh:500.0000
ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp:50.0000
To¹ ®é ®Ønh: X=183.3666 Y=63.4440
To¹ ®é ®iÓm ®Çu: X=276.7388 Y=77.4307
To¹ ®é ®iÓm cuèi: X=89.7142 Y=75.4116
4.5.9.Tra vµ §iÒn ký hiÖu lý tr×nh
Tríc khi tra vµ ®iÒn lý tr×nh cÇn ph¶i nhËp kho¶ng chªnh
lÖch gi÷a lý tr×nh míi so víi lý tr×nh cò (nÕu cã) chän menu
b×nh ®å > Chªnh lý tr×nh cò vµ míi H×nh 4 -.
Trong hép héi tho¹i nh trªn H×nh 4 - cho phÐp
®iÒn ký
hiÖu lý tr×nh theo lý tr×nh t¹i tÊt c¶ c¸c cäc hoÆc chØ t¹i c¸c
cäc H hoÆc c¸c cäc ND, TD, P, TC, NC trong ®o¹n cong n»m.

H×nh 4-. NhËp chªnh lý tr×nh
Còng cã thÓ ®iÒn t¹i mét cäc nµo ®ã – chän theo cäc
hoÆc theo kho¶ng c¸ch céng dån – chän K/C dån.
Nova-TDN

Híng dÉn sö dông

60

4.5. Tra lý tr×nh Chøc n¨ng nµy cho phÐp tra cøu lý tr×nh t¹i bÊt cø 1 ®iÓm nµo ®ã trªn tuyÕn. Phèi c¶nh tuyÕn ®êng thiÕt kÕ 4.§iÒn lý tr×nh 4.6.6. lµ gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch tõ dÊu mòi tªn ký hiÖu lý tr×nh tíi tim tuyÕn.10. . chän ®iÒn ký hiÖu Km: thÞ tríc gi¸ trÞ lý tr×nh cã thªm ký hiÖu Km Vd: Km 2+300.Ch¬ng 4.. nÕu kh«ng sÏ chØ ghi gi¸ trÞ lý tr×nh vd: 2+300 Muèn lý tr×nh ®ã xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh th× ®¸nh dÊu vµo môc . NÕu ®iÓm chØ kh«ng n»m trªn tuyÕn th× lý tr×nh lµ t¹i ®iÓm ch©n ®êng vu«ng gãc tõ ®iÓm chØ tíi tuyÕn. H×nh 4-.Dùng phèi c¶ch Nova-TDN Híng dÉn sö dông 61 .1.

H×nh 4 - Nova-TDN Híng dÉn sö dông 62 . ®Þnh nghÜa ®êng mÐp Sau khi t¹o xong ®êng mÐp tiÕn hµnh x©y dùng l¹i m« h×nh líi bÔ mÆt tù nhiªn råi chän ®êng mÐp (bao kÝn) lµ lç thñng. Tríc khi vÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn cÇn ph¶i ®Þnh nghÜa ®êng ch©n ta luy trªn lµ ®êng mÐp ( menu ®Þnh nghÜa ®êng ®ång møc hoÆc ®êng mÐp ..H×nh 4 . H×nh 4 . H×nh 4-.) vµ lµ lç thñng nh ®· ®Ò cËp ë trªn.Trong trêng hîp nªn ®¸nh dÊu vµo ®Ó t¹o thªm mét sè cäc trong ®o¹n cong n»m vµ cong ®øng ®Ó cho tuyÕn ®îc tr¬n. H×nh 4-. Dùng phèi c¶nh tuyÕn ®êng thiÕt kÕ Víi chøc n¨ng Phèi c¶nh tuyÕn ®êng thiÕt kÕ cã thÓ dùng phèi c¶nh bÒ mÆt cña tuyÕn thiÕt kÕ mµ c¾t ngang cña nã x¸c ®Þnh theo mÆt c¾t chuÈn hoÆc lµ lÊy tõ tr¾c ngang.Ch¬ng 4. §ång thêi sÏ t¹o ®êng mÐp ch©n luy trªn mÆt b»ng sau nµy. Trong qu¸ tr×nh dùng phèi c¶nh cã thÓ t¹o ®êng hµnh tr×nh cña ho¹t c¶nh b»ng c¸ch cho cao ®é cña m¾t so víi mÆt ®êng thiÕt kÕ vµ kho¶ng lÖch cña tim phÇn ®êng xe ch¹y so víi tim cäc nh»m môc ®Ých dùng ho¹t c¶nh sau nµy.

Dùng phèi c¶nh tuyÕn 4. H×nh 4-.VÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn Chøc n¨ng VÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn nh»m t¹o líi bÒ mÆt tù nhiªn tõ tËp hîp §iÓm cao tr×nh ®îc chän trong qu¸ tr×nh X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt.2. Sau ®ã khi X©y dùng m« h×nh líi bÒ mÆt chän nã lµ lç thñng.6. Nova-TDN Híng dÉn sö dông 63 ..Ch¬ng 4. KÕt qu¶ cã nh trªn H×nh 4 -Error: Reference source not foundNÕu trªn tuyÕn cã phÇn ®µo cã thÓ khoÐt bá phÇn tù nhiªn b»ng c¸ch ®Þnh nghÜa ®êng ch©n luy ®îc t¹o khi dùng phèi c¶nh lµ ®êng mÐp. bíc tiÕp theo thùc hiÖn chøc n¨ng nµy th× sÏ ®îc bÒ mÆt tù nhiªn nh ý.

6. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ tr×nh diÔn. cöa sæ cho h×nh ¶nh ®éng gièng nh ®ang ®i däc theo tuyÕn ®êng. Phèi c¶nh tuyÕn 4.lµ hép tho¹i khi t¹o ho¹t c¶nh 3D. Phèi c¶nh tuyÕn Trªn H×nh 4 .3... H×nh 4-.6.4. híng nh×n kh¸c nhau.Ho¹t c¶nh 3D Nova-TDN sö dông c«ng nghÖ OpenGL ®Ó m« t¶ thùc t¹i ¶o cña toµn bé khu vùc thiÕt kÕ bao gåm : bÒ mÆt tù nhiªn vµ toµn bé con ®êng thiÕt kÕ vµ c¸c ®Þa vËt 3 chiÒu kh¸c còng nh t¹o ra sù chuyÓn ®éng trªn tuyÕn ®êng ®ã.trªn cöa sæ lÖnh xuÊt hiÖn dßng nh¾c chän ®êng 3DPOLYLINE ®Ó ch¹y theo hµnh tr×nh. Lóc ®ã dïng chuét chän vµo ®Çu ®êng 3D Polyline. H×nh 4-. Cã thÓ sö dông c¸c menu biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn toµn c¶nh tuyÕn thiÕt kÕ theo c¸c gãc ®é .Ch¬ng 4. Lóc ®ã Nova_TDN b¾t ®Çu thùc hiÖn viÖc t¹o mÆt 3D cho toµn bé líi tam gi¸c vµ mÆt ®êng thiÕt kÕ. Cã thÓ quan s¸t toµn bé Nova-TDN Híng dÉn sö dông 64 . 4. Sau khi t¹o xong trªn hép tho¹i hiÖn toµn bé tuyÕn trong « bªn ph¶i hép tho¹i. Ch¹y theo hµnh tr×nh Khi chän B×nh ®å \ T¹o ho¹t c¶nh \ Ch¹y theo hµnh tr×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 4 . ch¸n phÝm ph¶i chuét vµo dßng M« h×nh sau ®ã chän Khëi t¹o > chän toµn bé tuyÕn thiÕt kÕ vµ líi tù nhiªn.

xuèng trªn bµn phÝm. khi t¹o ho¹t c¶nh trªn tuyÕn sÏ cã thªm c¸c ®èi tîng 3D. ®Þa h×nh hai bªn ®êng cïng víi c¸c ®Þa vËt ®· ®îc chÌn vµo xem H×nh 4 -. Muèn tèc ®é dÞch chuyÓn nhanh hay chËm dïng c¸c phÝm mòi tªn lªn. trªn tuyÕn th× më th viÖn ®Þa vËt råi chÌn ®èi t¬ng 3D vµo tuyÕn råi chän nót thªm vµo m« h×nh . . hép tho¹i tuú chän Nova-TDN Híng dÉn sö dông 65 .Ch¬ng 4. ®Ìn.. Muèn dõng hoÆc tiÕp tôc ch¹y ho¹t c¶nh dïng bÊm phÝm Space. Muèn thªm c¸c ®èi tîng ®Þa vËt 3D nh c©y.. H×nh 4-..

. ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh NÕu cÇn tr×nh duyÖt ho¹t c¶nh 3D chän ghi Ra file AVI (*.Ch¬ng 4.avi) Nova-TDN Híng dÉn sö dông 66 . H×nh 4-.

.................HÖ to¹ ®é 1..............................2....................................................................................................................................................2............................................................................................................................................................1....VÏ ®êng b×nh ®é vµ dùng phèi c¶nh mÆt ®êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh 2 1................................................................................... KHAI B¸O TR¾C NGANG THIÕT KÕ 14 2..........Ch¬ng 4.............2................................................................................................................3..................................................................................................................................................................................................................................................Menu §Þa h×nh 1.................................4....................................................................................KHAI B¸O SÈ LIÖU THIÕT KÕ 13 2.........................................................6.........2.................... KHAI B¸O MÉU B¶NG BIÓU 13 2......................................... KHAI B¸O C¸C LÍP ¸O ®ÊNG 15 2...................................................... X©Y DÙNG B¶N VÏ NGUYªN SINH 13 2......................Yªu cÇu cÊu h×nh 3 1.............1.................................................1............................................. CÊU TRÓC CH¬NG TR×NH 6 1..........................1................................................................................................................................................3............3...................................3...........................................................1...C¸c ®iÓm ®Æt m¸y 6 1.............§iÓm cao tr×nh 6 1......................................................... TH VIÖN VËT ®ÞA H×NH 16 Nova-TDN Híng dÉn sö dông 67 ......................................................2.....................................3...........................4...................................................................................KHAI B¸O VÐT BÏN............................................................................ C¸C KH¸I NIÖM C¬ B¶N 5 1.....5................5....................................................Menu Nova -TDN 6 7 7 8 8 1..................................ThiÕt kÕ tr¾c däc.......§¬n vÞ vÏ vµ tØ lÖ 5 5 1........NhËp sè liÖu thiÕt kÕ 1 1 2 1.....1..........................................................1................................................................................4............................. GIÍI THIÖU CH¬NG TR×NH 1 1..................................................................................................................4.GIÍI THIÖU CHUNG 1 1.........4............................. CH¬NG 1...........2.........4.............................................................NHËP SÈ LIÖU 16 3.................................................................................................................................B¶ng tªn lÖnh 9 CH¬NG 2........................................................4.................................................1....4.........................................VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn 1.................3... YªU CÇU CÊU H×NH VΜ CΜI ®ÆT 3 1.2....................................4...........1...................................................................................................................................Menu Tr¾c däc vµ Tr¾c ngang 1...........................................................................Menu Phô trî 1....1.................................3......1...........................................3.............................2.....................................1...........4........................................................................................ tr¾c ngang 1......................................3..................................................4.........................................5.................................................................................Menu B×nh ®å 1.TÝnh to¸n vµ lËp khèi lîng ®µo ®¾p 2 1.................................................. VÐT H÷U C¬ VΜ BÒ RÉNG ®¸NH CÊP 15 CH¬NG 3.........Cµi ®Æt 3 1......................

..............................4..................................................................XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp 31 3...................... NHËP TUYÕN THEO TCVN 27 3................................................................................................7............................................2...............T¹o líi khèng chÕ mÆt b»ng 18 3.............................§Þnh nghÜa ®êng ®ång møc 26 3....................................................................................................4................T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh 23 3................................T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o toµn ®¹c 20 3..............................2............................5..........................................................................................................................................................6.3..............BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu 25 3... 3..............................................1.......................................................VÏ ®ÞA H×NH HIÖN TR¹NG 33 4...................4........................................2...................................................6................§Þnh nghÜa tr¹m m¸y 18 3...................3...........................5............T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang 30 3.................Ph¸t sinh vµ chÌn cäc 43 4....................................................................................3................................................................................................... X©Y DÙNG M« H×NH LÍI BÒ MÆT 32 CH¬NG 4..................................4...............3.............................................4.............................................................. VÏ ®ÊNG ®ÅNG MØC 34 4......................2.................................................................3.................................................................. NHËP C¸C ®IÓM CAO TR×NH TÙ NHIªN 18 3...............................1................1.............3...................................ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö 19 3..................HiÖu chØnh c¸c ®iÓm cao tr×nh 24 3.............T¹o ®Þa h×nh nhµ 22 3..................................................1.................................................................................................Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh 37 4................................................................................................................................................................VÏ tuyÕn theo TCVN 44 Nova-TDN Híng dÉn sö dông 68 ...................................1....................4...........................4........................................................................................................6..4........................................8.......ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu 31 3............ THIÕT KÕ TUYÕN 37 4.....................................1........................................................................4.......................................6............Bè trÝ ®êng cong vµ siªu cao 40 4.................................................................................V¹ch tuyÕn vµ ®Þnh nghÜa c¸c ®êng mÆt b»ng tuyÕn 39 4.........§Þnh nghÜa ®êng mÐp 26 3............2..............3...................3...............2..................................6.....................3................................................................................................... HÖ TO¹ ®É GI¶ ®ÞNH 17 3..............................................................................................NhËp sè liÖu theo TCVN 27 3....................................2........................................ NHËP ®ÊNG ®ÅNG MØC 25 3...3....................................2...........................................................................................................5............... §IÒN VΜ NÈI C¸C ®IÓM CAO TR×NH 33 4............3...........................3...........................................................................3....................§ÞNH NGHÜA ®ÊNG ®ÅNG MØC HOÆC ® ÊNG MÐP 26 3...............................................................2.....................................5...........................................................................6............. DÙNG PHÈI C¶NH ®ÞA VËT 35 4..7........Ch¬ng 4....................NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp 23 3.............................................................................................................................5..................Khai b¸o HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh 17 3..................................4...........................................

..........................4....................................................4.....................5........................5...............................................................................................................................Ch¹y theo hµnh tr×nh 56 Nova-TDN Híng dÉn sö dông 69 ............HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia 46 4.............................5..5..................................Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc 46 4.........................................XuÊt b¶ng c¾m cong 50 4.4...............§iÒn cao ®é cäc 50 4.......................................Tra vµ §iÒn ký hiÖu lý tr×nh 52 4................................................................................................6.....................................7...4.................................................................................4......................X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn 44 4..............10.............................................................................................10............... PHÈI C¶NH TUYÕN ®ÊNG THIÕT KÕ 53 4...............................................................................6................6...................................XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong 52 4.........................................3...............9............1.....5........................................................................ 4...VÏ líi bÒ mÆt tù nhiªn 55 4..............4..........................5................................................................Dùng phèi c¶ch 53 4............4........................................................................................Tra lý tr×nh 53 4..........9................................X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia 45 4..8..................................................................MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang 49 4...............Tuú chän 46 4.................................................4.........................11...................................................6......................................Ch¬ng 4.........6.............................................................12.....Tra cøu sè liÖu cäc 47 4...................................................5....................................................................XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc 48 4.5.......5........................................................................................................................5..........................1...............8........7...........................................................5................................................Ho¹t c¶nh 3D 55 4....................B¶ng yÕu tè cong 51 4..................................................................5........................................................................................................................................3................................................................................§iÒn yÕu tè cong 49 4................................................................................................................................................4................................... VÏ MÆT B»NG TUYÕN 48 4.................§iÒn tªn cäc trªn tuyÕn 49 4........................................................MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn 48 4..................6...............................................2...............................................6....2...................................................................