You are on page 1of 8

DANH B IN THOI NI B CC VIN THNG

in thoi: 04.39436608 - 04.37820990 ; FAX: 04.37820998; 04.39436607


STT H v tn
Lnh o Cc Vin thng
1.
Phm Hng Hi
2.
Nguyn c Trung
3.
Nguyn Xun Tr
4.
L Th Ngc M
5.
Nguyn Phong Nh
6.
Chu Vn Bnh
7.
Trn Mnh Tun
Vn Phng
8.
Nguyn Minh Thng
9.
Thu Hng
10.
Trn Th Thu H
11.
L Qu n
12.
Giang Bch Xuyn
13.
Nguyn Th Lng
14.
L Quang Anh
15.
Phm Ngc Anh
16.
Nguyn Vn Ha
17.
Trn nh Hi
18.
Hong Kin Thit
19.
Phm Long Giang
20.
Nguyn Xun Mai
21.
Lu Quang Tm
Vn Phng ng y
22.
Nguyn Tng Sn
Phng T chc Cn b
23.
Phng Th Thu H

Chc v

in thoi
c quan

S my l

in thoi Di
ng

T nh ring

a ch email
(@mic.gov.vn)

Cc trng
Ph Cc trng
Ph Cc trng
Ph Cc trng
Ph Cc trng
Ph Cc trng
Ph Cc trng

04.39434329
04.37820977
04.38226624
04.34931732
04.39454693
04.37820978
04.37820976

3111
3122
3112
3102
3128
3126
3123

0903406391
0904896799
0913201806
0903298992
0913226969
0913208640
0913234432

04.38681903
04.38584588
04.35564465
04.38335195
04.35566868
04.38542699
04.35653456

phhai
ndtrung
nxtru
moltn
npnha
cvbinh
tmtuan

Chnh vn phng
Ph chnh vp
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Nhn vin
Li xe
Li xe
Li xe
Li xe

0913221856
0912381819
0988588787
0945868833
0912644488
0988646720
0944496890
0912803388
0904444140
0904487789
0913545742
0982908203
0914942538
0948565389

04.37160977
04.35650099

04.39436608

3288
3108
3109
3113
3115
3501
3289
3110
3289
3185
3530
3530
3530
3530

nm_thang
dhuong
hattt
lqdon
gbxuyen
ntluong
anhlq
ptnanh
nvhoa
td_hai
hkthiet
plgiang
nxmai
lqtam

Chnh VP U

04.39436608

3305

0913224488

Ph trng phng

04.39436608

3186

0904149136

nt_son
04.37913705

pttha

STT H v tn

Chc v

24.
V Hng Nhung
Chuyn vin
25.
Phm Vn Thiu
Chuyn vin
26.
Trn Phng Uyn
Chuyn vin
27.
Bi Thu Giang
Chuyn vin
Phng Ti chnh K ton
28.
H c Lng
Ph trng phng
29.
Trn Th Ngc Lan
Chuyn vin
30.
Phm Minh Hi
Chuyn vin
31.
Phan Vn Hng
Chuyn vin
32.
Th Phng Dung
Chuyn vin
33.
H Th Kim Nhung
Chuyn vin
34.
Nguyn Quang Thng
Chuyn vin
35.
Hong Th Chi
Th Qu
Phng K hoach u t
36.
Nguyn Hu L
Ph trng phng
37.
Nguyn Tng Lm
Chuyn vin
38.
Trn Bo Lun
Chuyn vin
39.
Nguyn Vit Bnh
Chuyn vin
40.
Phan Quc Hng
Chuyn vin
41.
Nguyn Thanh Loan
Chuyn vin
42.
Nguyn Thy Dung
Chuyn vin
43.
Nguyn Quang Vinh
Chuyn vin
Phng C ch chnh sch v quy hoch
44.
Trn Tun Anh
Trng phng
45.
Trn Nht L
Ph trng phng
46.
Nguyn Tun Vinh
Chuyn vin
47.
Trn Th Phng
Chuyn vin
48.
Nguyn Dng Minh
Chuyn vin
49.
Bi Th Thu H
Chuyn vin
50.
V Hong Sn
Chuyn vin

in thoi
c quan

T nh ring

3180
3188
3504
3183

in thoi Di
ng
0904755955
0912176915
0903403169
0934608699

a ch email
(@mic.gov.vn)
vhnhung
pvthieu
tpuyen
btgiang

0985899899
0914686846
0988623330
0912079891
0934464833
0945880481
0988161199
0912171225

04.36338836

04.39436608

3169
3165
3166
3158
3161
3162
3515
3170

hdluong
ttnlan
pmhai
pvhung
dtpdung
htknhung
nqthong
htchi

04.39436608

3144
3156
3155
3145
3157
3159
3516
3528

0904173434
0913224888
0913215509
0912390930
0912345599
0968688118
0945077745
0918899689

nhlu
ntlam
tbluan
binhnv
pqhung
loannguyen
nttdung
nqvinh

3200
3201
3202
3203
3204
3205
3204

0904947696
0946222396
0989148148
0904091889
0983171982
0988892299
0902094573

trtanh
tnle
vinhnt
ttphuong
ndminh
btt_ha
vhson

04.39436608

S my l

STT H v tn

Chc v

51.
Ng Vit Hng
Chuyn vin
Phng Cp php v Th trng
52.
Nguyn Tin Sn
Trng phng
53.
Nguyn Thnh Chung
Ph trng phng
54.
L Thanh Hoa
Chuyn vin
55.
V Huy Cng
Chuyn vin
Lng
Phm
Nam
Hong
56.
Chuyn vin
57.
Phm Th Thanh H
Chuyn vin
58.
V Thnh ng
Chuyn vin
Phng Gi cc v Khuyn mi
59.
Nguyn Phng Hin
Trng phng
60.
Trn Anh Tn
Chuyn vin
61.
ng Hong Anh
Chuyn vin
62.
V nh Dng
Chuyn vin
63.
Nguyn Minh Ngc
Chuyn vin
64.
Phm Bch Ngn
Chuyn vin
65.
Trn nh Thc
Chuyn vin
Phng C s h tng v Kt ni
66.
Giang Vn Thng
Trng phng
67.
Nguyn Tun Vinh
Chuyn vin
68.
Ngc Hng
Chuyn vin
69.
Nguyn Tin Qunh
Chuyn vin
70.
L ang Bin
Chuyn vin
71.
V Ngc Dng
Chuyn vin
72.
Nguyn Thanh H
Chuyn vin
73.
L Th Phng Anh
Chuyn vin
74.
Cm Trang
Chuyn vin
75.
Nguyn Anh Cng
Chuyn vin
Phng Cht lng
76.
Nguyn Qu Hiu
Trng phng
77.
V Hong Hiu
Ph trng phng

in thoi
c quan

S my l

in thoi Di
ng
0903296554

T nh ring

04.39436608

3223
3228
3226
3355
3222
3227
3514

0904070555
0983667661
0903410728
0973573355
0913050115
0943636889
0983399499

ntson
ntchung
lthoa
vhcuong
lpnhoang
phamthanhha
vtdong

04.39436608

3262
3279
3266
3272
3268
3269
3503

0919719999
0912150676
0973459669
0977373565
0906199600
0963682688
0906210881

nthien
tanta
anhdh
vddung
nmngoc
pbngan
tdthuc

04.39436608

3301
3302
3303
3304
3306
3532
3310
3316
3309
3507

0913221774
0905508869
0922668888
0912676486
01235953538
0904777889
0912711663
0904331886
0904880884
0949160000

gvthang
ntvinh
dnhung
ntquynh
ldbien
vnduong
nguyenthanh_ha
ltpanh
dctrang
nacuong

3286
3280

0903425669
0913077117

38694880
38293091

a ch email
(@mic.gov.vn)
nvhung

nqhieu
vhhieu

STT H v tn

Chc v

in thoi
c quan

78.
Lu Trng Sn
Chuyn vin
79.
Trn Quc Bnh
Chuyn vin
04.39436608
80.
L Tin Hiu
Chuyn vin
81.
Vng Mnh Tun
Chuyn vin
82.
Phm Mnh H
Chuyn vin
83.
Nguyn Minh Trang
Chuyn vin
Trung tm Kim nh v chng nhn 1 in thoi: 37820991
84.
Bi Ngc Dng
Gim c
04.37820991
Phng Tng hp
85.
L Th Thanh Nga
Trng phng
86.
Phm Minh Hi
Ph trng phng
04.37820991
87.
Nguyn Th Thanh H
Chuyn vin
88.
Phan Thy Bch
Chuyn vin
89.
H Th Tho Linh
Chuyn vin
Phng Kim nh
90.
Nguyn Huy Tip
Trng phng
91.
Hong Trung Khnh
Chuyn vin
92.
Nguyn c Nam
Chuyn vin
93.
in Vn Dng
Chuyn vin
94.
L Quc Anh
Chuyn vin
95.
o Quang Trung
Chuyn vin
96.
ng Cng Qu
Chuyn vin
04.37820991
97.
V Vn Gip
Chuyn vin
98.
Nguyn ng Hiu
Chuyn vin
99.
V c Linh
Chuyn vin
100.
L Tin Cng
Chuyn vin
101.
Phm Thanh Bnh
Chuyn vin
102.
L Hng Thi
Chuyn vin
103.
V Thnh Cng
Chuyn vin
Phng Chng nhn

T nh ring

3299
3281
3282
3287
3283
3284

in thoi Di
ng
0947000664
0942191819
0914048809
0985104987
0904737727
0948407259

a ch email
(@mic.gov.vn)
ltson
tqbinh
lthieu
vmtuan
pmha
nmtrang

3468

0903467089

35116922

bndung

3466
3166
3464
3465
3467

0912351888
0988623330
0904470399
0907070555
0944345900

38529649

ltnga
pmhai
ntt_ha
bichpt
httlinh

3456
3477
3450
3458
3459
3479
3455
3484
3476
3475
3484
3479
3477
3455

0904248999
0988913695
0983468123
0922336789
0979985477
0944656686
01239761572
0985880760
0904876234
01689677000
0936366007
0974184090
0983666444
0904099737

38549569

S my l

htkhanh
namnd
dvdung
lqanh
dq_trung
dcquy
vangiap
hieund
vdlinh
cuonglt
binhpt
thailh
vtcong

in thoi Di
T nh ring
a ch email
ng
(@mic.gov.vn)
104.
Ngc Trinh
Chuyn vin
0912641248
38430885
dntrinh
3486
105.
Ng c Tin
Chuyn vin
0912794269
ndtien
3488
04.37820991
106.
Nguyn Vn Cng
Chuyn vin
0944623689
nvcuong
3489
107.
ng Vn Nguyn
Chuyn vin
3498
0989959985
uvnguyen
108.
Phm Ngc Thng
Chuyn vin
3499
0975951346
pnthong
T tip nhn ban giao thit b ca D n h thng thu thp v qun l d liu vin thng in thoi: 04.37820994 ~ 95/96
109.
V Minh c
T trng
0903441065
vmduc
110.
Nguyn Dng Minh
Chuyn vin
0983171982
ndminh
111.
Nguyn Vit Qun
Chuyn vin
04.37820994
0904804803
nv_quan
112.
Phan Thanh Tng
Chuyn vin
0978562468
pntung
113.
Trn ng Khoa
Chuyn vin
0904804803
tdkhoa
Trung tm Kim nh v chng nhn 2 in thoi: 08.39919066 ~ 67/68/69 Fax 08.39919065
114.
L Quc Vit
Gim c
306
0908039889
08.38663436
lqviet
08.39919066
115.
Trn Cng Khanh
Ph Trng phng
401
0909494798
tckhanh
Phng Tng hp
116.
Phan Trung Kin
Trng phng
111
0913939889
ptkien
117.
L Th Thu Tr
Ph trng phng
207
0913139508
08.39351786
ltttra
118.
Phan Thanh T
Chuyn vin
209
012.16774977
08.38224767
ptttu
119.
Ng Th Mi
Chuyn vin
08.39919066
101
0989969270
ntmuoi
120.
Phm Tin Dng
Chuyn vin
107
0909999224
pt_dung
121.
Nguyn Anh Tun
Chuyn vin
210
0932725498
nguyentuan
122.
Dinh Hong
Chuyn vin
0908640512
Phng Chng Nhn
123.
Nguyn Hu Khnh
Trng phng
201
0933886889
08.39100565
khanhnh
124.
L Vn Thun
Chuyn vin
205
0933879811
lvthuan
125.
Phm Minh Sn
Chuyn vin
204
0905881127
0613938496
pmson
08.39919066
126.
Chuyn vin
202
0907343201
08 37126186
bptttri
Bi Phan Trng Tr
STT H v tn

127.
Phm Duy Anh
Phng Kim nh
128.
Nguyn Thanh Hng
129.
V Ngc Tun

Chc v

in thoi
c quan

S my l

Chuyn vin

203

0917873159

Ph Trng phng
Chuyn vin

301
304

0918282853
0909099493

pdanh
067 3881610
056 3831530

hungnt
vntuan

STT H v tn

Chc v

in thoi
c quan

S my l

in thoi Di
ng
0903701982
0918282853
0935440011
0122.9998785
0985049549
0908640512
0905603554

T nh ring

130.
Nguyn Th Ngc Chi
Chuyn vin
302
054 3068121
131.
Nguyn Quc Cng
Chuyn vin
305
067 3881610
132.
Nguyn Thi Lc
Chuyn vin
308
133.
Trn Quc Tn
Chuyn vin
307
134.
Trn Quc Dng
Chuyn vin
308
08.39919066
135.
Nguyn Thanh Sang
Chuyn vin
307
136.
Trn c Ngha
Chuyn vin
305
Phng o Kim
137.
Nguyn Ph Cng
Ph Trng phng
212
090 9192898
067 3851131
138.
Nguyn Trn Anh Tun
Chuyn vin
213
0905369699
058 3512444
139.
Nguyn Th Hng Tho
Chuyn vin
102
0935679467
08 38301915
140.
V Nguyn Tho Linh
Chuyn vin
216
0946252579
08 39703857
141.
Nguyn Kiu Dim
Chuyn vin
110
0908714514
072 3854210
142.
L Quang Huy
Chuyn vin
08.39919066
113
0977020785
143.
Nguyn Nam V
Chuyn vin
219
0914170029
144.
H Xun t
Chuyn vin
218
0909399955
145.
Phm Minh Trang
Chuyn vin
112
0935725768
146.
Nguyn Minh y
Chuyn vin
215
0932000832
147.
Trn c Bnh
Chuyn vin
0902288344
Trung tm Kim nh v chng nhn 3 in thoi: 0511.3583222/ 3583223/ 3897889 - Fax: 0511.3843007.
148.
Trn Quc Ton
Gim c
0511.3897889
401
0905897889
696889
Phng Tng hp
149.
Phan Th H
Trng phng
0914300527
613724
301
150.
on Vn Tin
Chuyn vin
0935.930.181
203
0511.3897889
151.
T Th Nguyn
Chuyn vin
303
0905059767
152.
o Ngc Phng
Chuyn vin
301
0905899988
Phng Kim nh:
153.
V Long
Trng phng
405
0905899559
154.
on Anh
Chuyn vin
404
0906523046
155.
L Thnh Dng
Chuyn vin
407
0905384817

a ch email
(@mic.gov.vn)
ntnchi
hungnt
ntloc
tqtan

cuongnp
ntatuan
nththao
vntlinh
nkdiem
lqhuy
nnvu
hxdat
trangpm

tqtoan
ptha
dvtien
ttnguyen
dnphuong
vulong
doananh
thanhdung

STT H v tn

Chc v

156.
V Phan Vn Tng
Chuyn vin
157.
L Xun Phong
Chuyn vin
158.
L Trn Anh Vinh
Chuyn vin
159.
Trn Tin
Chuyn vin
160.
L Hu c
Chuyn vin
161.
ng Vn My
Chuyn vin
162.
Cao Thanh Sn
Chuyn vin
163.
Cao Minh Mn
Chuyn vin
Trung tm o lng in thoi: 04.37820993
164.
Nguyn Phi Tuyn
Gim c
165.
Vng Dng Minh
Ph Gim c
Phng Tng hp
166.
Nguyn Th Hng Lin
Chuyn vin
167.
Nguyn Vn Nhn
Chuyn vin
168.
Thu Phng
Chuyn vin
169.
Mai Th Thy
Chuyn vin
170.
Nguyn Hi Yn
Chuyn vin
Phng K thut
171.
Nguyn Vn Khoa
Trng phng
172.
Phm Thanh Tng
Ph Trng phng
173.
ng Thanh Hiu
Chuyn vin
174.
Hong Mnh Hng
Chuyn vin
175.
Nguyn Vn Dng
Chuyn vin
176.
Nguyn Vn Trung
Chuyn vin
177.
Phm Hng Sn
Chuyn vin
178.
Thiu Quang Hng
Chuyn vin
179.
V Trng Thinh
Chuyn vin
180.
Phng Quc Thip
Chuyn vin
181.
Nguyn Mnh Trng
Chuyn vin
182.
Vng Th Bnh
Chuyn vin

in thoi
c quan

S my l

in thoi Di
ng

T nh ring

a ch email
(@mic.gov.vn)
vpvtung
lxphong
ltavinh
ttien
lhduc

406
406
402
402
408
402
302
302

0905002003
0914188165
0935084118
0935590351

04.37820993

3400
3401

0913352626
0913564684

04.38543434
04.38222115

nptuyen
vdminh

0912594050
0978112711
0904366972
0902185286
0984433186

04.36248430

04.37820993

3402
3407
3404
3502
3502

nthlien
nvnhan
dtphuong
thuymt
nhyen

0912161708
0913315775
0904459650
0977162153
0973660123
0944838455
0912444902
0912766184
0989066067
0975774249
0902192933
0912169525

04.37534443
04.38537932

04.37820993

3403
3415
3412
3406
3418
3408
3413
3419
3421
3416
3405
3417

0511.3897889

0905868586
0985210303
0905540999
0912149159

04.39712472

nvkhoa
pttung
dthieu
hmhung
nvduong
nvtrung
sonph
tqhung
vtthinh
pqthiep
nmtruong
vtbinh

STT H v tn
183.
T Giang Nam
184.
Kht Quang c
185.
Bi Hi Nam
186.
Trn Trng Dng
187.
Bi Mnh Hng
Phng Th nghim v Hiu chun
188.
Nguyn Xun Hi
189.
u Anh Tun
190.
Phm Hng Thng
191.
Nguyn Triu Khi
192.
V Trng i
193.
Nguyn Thanh Tng
194.
L c Cng

Chc v
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Trng phng
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin
Chuyn vin

in thoi
c quan

S my l

04.37820993

3409
3420
3411
3414
3414

in thoi Di
ng
0915611983
0987712775
0942691319
0987221086
0906999896

04.37820993

3438
3422
3425
3427
3426
3423
3423

0904773988
0947179037
0989551501
0945838468
0917974444
0904350886
0946405686

T nh ring

a ch email
(@mic.gov.vn)
tnam
kqdac
bhnam
dungtt
bmhung
nxhai
dautuan
phthang
ntkhai
vtdai
nttung
ldcuong