You are on page 1of 73

F_MASV

K1000047
41300113
41300420
41300438
31000512
31000609
41300775
41301206
G1101184
41301301
81001085
41301509
V1101740
81101794
41302062
K1101884
41302373
41302387
21002003
G1202476
81102342
41302736
41303028
41303206
41303612
61103264
41303990
41304006
80802325
41304418
41304439
41304503
30903202
81204458
91004038
41304912
41300208
41300301
41300461
41300569
41300654
41300664
41300839
41301052
41301577
41301587
41301591
41301733
41301745
41301811
41301972

F_HOLOT
H V Quc
Nguyn Thin
Trn Phm Anh
Hong
Ci Vn
Giang Tn
La Thnh
V Trung
Trn L Trng
inh Vn
Bi Vn
Phan Cao
Hong
V Tng
Lm Phng
Bi Bo
Phm Ngc
Trn Tun
Bi Ngc
Trn Trng
Nguyn Thanh
Trn Thanh
L Nguyn Gia
Kim Ngc
Phng Nht
Trn Nguyn
Dng Nguyn Minh
Phm Vn
Hu
Ng Nguyn Ch
Nguyn Thun
Nguyn Chnh
Nguyn Thin
L Dy
Cao Chnh
Trn Khc
Phm Xun
L Phc
Mai Quc
L Thi
Hong Tin
Nguyn ng
Ng Hi
Nguyn Thanh
on Thanh
L Trng Thanh
Nguyn on Phi
L Nguyn
Nguyn Quc
Vng
V Vn

F_TEN
Anh
Anh
Chng
Cung
Dng
t
t
Hiu
Hip
Hon
Hong
Huy
Kym
Lm
Linh
Long
Minh
Minh
Nam
Nguyn
Nh
Nhn
Phc
Qun
Thanh
Tho
Thun
Thun
Tr
Trung
Trung
Trc
Tng
Vn
V
V
Bch
Bnh
Cng
Duy
Dng
Dng
ng
Hi
Hng
Hng
Hng
Khang
Khang
Khnh
Kim

F_MAMH
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

F_MANH
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01

F_TO F_DIEM1 MADE


AA
4.00 12
AA
5.00 13
AA
7.00 11
AA
4.50 12
AA
17.00
AA
5.50 12
AA
7.50 13
AA
13.00
AA
5.50 11
AA
3.50 13
AA
2.50 12
AA
13.00
AA
3.50 11
AA
8.00 13
AA
6.00 12
AA
5.50 11
AA
6.50 12
AA
5.50 13
AA
3.50 11
AA
4.00 12
AA
5.00 11
AA
5.00 13
AA
5.00 12
AA
13.00
AA
4.50 11
AA
4.50 12
AA
4.00 13
AA
5.50 11
AA
3.00 13
AA
6.00 12
AA
4.00 13
AA
7.00 11
AA
2.50 12
AA
4.50 13
AA
4.50 11
AA
7.00 12
AB
9.00 13
AB
5.00 11
AB
6.50 12
AB
7.00 11
AB
7.50 13
AB
5.50 12
AB
4.00 12
AB
8.00 13
AB
13.00
AB
7.50 11
AB
3.50 13
AB
7.00 11
AB
6.50 12
AB
6.50 11
AB
9.00 13

41302151
41302538
41302719
41302773
41302879
41302918
41303014
41303135
41303502
41303589
41303896
41304120
41304413
41304434
41304441
41304803
41304829
41304845
41304877
41304882
41300308
41300547
41300598
41300615
41300647
41300667
41300789
41300917
41300936
41301023
41301025
41301026
41301037
41301165
41301245
41301420
81101397
41301574
41301613
41301641
41301846
41301871
41301893
41302081
41302464
41302987
41303083
41303103
41303125
41303166
41303218
41303304

Nguyn Hu Bo
Nguyn Trng
Nguyn Trng
V Thanh
Hunh L Thi
Quang
V Trn
Nguyn Hng
Hunh Thanh
H Hunh Hi
Nguyn Hu
Nguyn Xun
L Mai
Nguyn Thnh
Nguyn Tng
Nguyn Tnh
V Hong
Nguyn Quang
Hunh Ng Hong
L Quc
Nguyn Hu
Bi L
Nguyn Quc
Phm H
Bi Tr
Nguyn Ngc
Nguyn Minh
L Trung
Phan Nguyn
n Gia
T Du
Tit Chn
L Minh
Nguyn ng
Phm Ph Nht
Nguyn Cng
Tut Gia
Bi Phi
Trn Xun
Nguyn Hu
L H Anh
Nguyn Ngc Anh
V Anh
Nguyn on Hong
Trn Hong
Nguyn Hong
Hunh Minh
Ng Th Minh
V Trng Hong
L Hn
Nguyn H
Thn Trng

Long
Ngha
Nhn
Nht
Pht
Phi
Ph
Phc
Tm
Thanh
Thnh
Tin
Trung
Trung
Trung
Vin
Vit
Vinh
V
V
Bnh
Duy
Duy
Duy
Dng
Dng
t
c
c
Ho
Ho
Ho
Hi
Hiu
Hin
Hun
Huy
Hng
Hng
Hng
Khoa
Khoa
Khoa
Linh
Nam
Ph
Phng
Phng
Phng
Quang
Qun
Qu

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

7.00
6.50
8.00
7.50
7.50
5.00
5.50
8.50
6.00
7.00
8.50
9.00
8.00
7.00
7.00
5.50
5.50
7.50
6.50
6.50
6.00
3.50
6.50
7.50
6.50
6.50
8.50
4.00
6.00
6.50
7.00
7.00
4.50
5.50
6.00
6.00
4.50
6.50
7.00
5.50
6.50
7.00
7.00
13.00
8.00
13.00
3.00
5.50
8.50
7.00
13.00
5.50

12
12
13
11
12
13
11
12
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
13
13
13
12
11
12
11
13
12
11
12
11
13
13
11
12
13
13
12
11
12
11
13
12
13
12
11
13
11
12

41303393
41303444
41303635
41303716
41303746
41303955
41304161
41304294
41304359
41304414
41304868
41304897
81300090
81300191
81300219
81300304
81300370
81300402
81300475
81300552
81300751
81300809
81300858
81300952
81301022
81301069
81301144
81301145
81301290
81301320
81301430
81301617
81301628
81301633
81301719
81301765
81301803
81301907
81301966
81302019
81302021
81302098
81302166
81302195
81302218
81302363
81302429
81302516
81302561
81302632
81302651
G1300003

n Hng
T Thanh
Phm Hng
Nguyn Th
Nguyn Hong
Mai Quc
Thi Trng
Trn Hu Ngc
Nguyn Trn
L Thin
Bi Minh Hong
Nguyn Quc Anh
Ng Trn Tun
Phan Hong
ng Gia
Mai Trn An
Trng Ngc Bo
ng Vn
Nguyn Tun
Dng Minh
Nguyn Vn
Phan Thnh
Phm Phc
Hunh Tn
Nguyn V
V Thanh
o Trung
ng Vn
ng c
Nguyn Thin
Bi Quang
ng Quc
L ng
Mai Chn
T Tn
Bi L
Trn Ngc
Nguyn Nguyn
V Phm Tun
Nguyn Thanh
Nguyn Trng
Phan Trn Khnh
Trn Duy
Mai c
Trn Bu
Nguyn Vn
ng Nguyn Hong
Hong Trung
Nguyn Hu
Nguyn Hu Nht
Trn nh
Cao Thin

Sn
Sn
Thi
Tho
Thch
Thng
Tn
Trn
Tr
Trung
V
V
Anh
n
Bo
Bnh
Chu
Chung
Cng
Duy
i
t
in
Giang
Ho
Hi
Hiu
Hiu
Ho
Hong
Huy
Hng
Hng
Hng
Kha
Khnh
Khnh
Khi
Kit
Lm
Lm
Linh
Long
Lc
Lc
Minh
Nam
Ngha
Ngh
Nguyn
Nguyn
An

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB

3.00
4.50
7.00
5.50
7.00
7.50
5.50
5.50
4.50
3.50
4.00
5.50
4.50
3.00
7.00
5.50
13.00
4.50
8.00
7.00
13.00
6.00
13.00
6.50
4.50
13.00
4.50
4.00
7.00
6.50
7.00
6.00
5.00
7.00
4.50
4.00
5.50
6.50
6.00
7.00
5.00
7.00
6.50
4.00
4.50
4.00
4.50
4.50
5.00
5.00
4.50
5.50

13
13
11
13
12
12
11
12
13
11
11
12
11
12
11
13
11
13
11
13
12
11
12
13
11
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
12
11
13
12
11
12
13
11
13
13

21000358
81100487
81100586
51000747
41001006
V1001067
21001100
20900916
91001115
41201241
81001858
41102157
21102331
21002592
61102785
61102856
V1002755
31103018
91103052
V1003584
21103823
21204536
21204619
71100849
81300930
81305080
81302519
81302685
81302702
81302710
81302803
81302870
81302872
81302880
81302881
81302907
81302935
81302936
81302938
81302947
81303009
81303026
81303177
81303179
81303299
81303324
81303423
81303510
81303549
81303562
81303626
81303633

Minh
Bi Cng
Nguyn Triu
Nguyn Phc
V Minh
on Ngc
L Ngc
Nguyn Minh
Nguyn Phan Thu
T Lc Gia
Trn Thnh
Nguyn Vit
Trn L
Nguyn Nht
Nguyn Tin Ph
Trn Quc
L Quang
on c
Phan Th Nht
Nguyn Dng
V Minh
L Quc
Nguyn Hong Anh
Bi Minh
Nguyn Th
Trng Tm
L Cao
inh Hu
Lu Tr
Nguyn Minh
Bi Thin
Bng Tn
Chu Minh
Hunh Tn
Lm Thun
Trn Tn
on V Thanh
H Bi Thanh
Hunh Th
Nguyn Nht
Tt Cm
Khu Quc
Nguyn Phong
Nguyn Th
Nguyn Ph
ng Thi
Nguyn Hng
Lu Minh
Nguyn Minh
Trn Minh
H Duy
Phan Phng

Cng
Danh
Duy
c
Hiu
Hoan
Hong
Hong
Hong
Hong
Lun
Nam
Nguyn
Quang
Qu
Qu
Sn
Tm
Tm
Tr
Tr
Vinh
V
c
c
Kha
Ngha
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Pht
Pht
Pht
Pht
Pht
Phong
Phong
Phong
Phong
Ph
Phc
Quang
Quang
Qu
San
Sn
Tm
Tn
Tn
Thi
Thi

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

5.00
7.00
6.50
3.50
6.50
13.00
3.50
3.00
13.00
7.00
5.50
13.00
4.00
4.50
4.50
5.50
13.00
13.00
13.00
3.50
2.50
5.00
3.50
3.50
6.00
5.50
5.50
7.00
8.00
7.00
3.00
5.50
6.00
6.50
5.50
3.00
7.00
7.50
6.00
6.50
4.50
6.50
3.50
5.00
4.50
7.00
4.50
8.00
8.50
8.00
4.50
6.50

12
11
13
12
11
12
13
12
11
12
13
11
12

13
11
12
13
12
13
13
11
13
12
11
11
12
11
11
12
12
11
13
12
13
13
11
12
13
12
11
13
12
11
13
12
11

81303675
81303831
81303900
81304046
81304103
81304159
81304213
81304286
81304404
81304458
81304764
81304824
81304835
81304905
21100154
21100404
51100649
41101202
61101269
V1101483
K1101552
V1101629
21104477
51101931
21102061
91102104
51102171
31102437
61102470
G1102496
81002642
41104427
61003193
81103512
21103558
51103599
21003509
21103921
40804792
51104204
61003990
51104389
K0804026
90904045
50900208
71100394
91000769
91000855
21109012
21001498
41001864
61001882

Nguyn Tn
Nguyn Vn
Nguyn Phc
o Minh
inh Pht
Nguyn Trung
Trn Dng ch
Nguyn Bo
ng Quc
Trng Trn
Phan Thanh
Trn Bc
H Vn
Phm Ngc
Trn Tun
Nguyn Thanh
Trng Quc
Trn Huy
Bo
Nguyn Quc
Nguyn Huy
Hunh ng
L Thnh
V nh
Nguyn ng Tun
Nguyn Th Kiu
Trn Vn
Thin Tm
Phm Minh
Tn
Lm Nguyn Anh
Kiu Duy
Hong
Dng Hong
Trnh Minh
Nguyn Phm Tn
Trn Kim
Bi Thi Xun
c
L Minh
Trn Bi
Nguyn Trng
Nguyn Cao
Nguyn Ngc
H Quang
Nguyn Quc
Trng ng Tin
Nguyn Minh
Lm Gia
V Duy
T Vn
Ng Th Trc

Thnh
Thin
Thnh
Th
Tin
Tn
Tn
Trn
Trung
Trung
Vn
Vit
Vinh
V
Anh
Chng
Dng
Hon
Ha
Hng
Khang
Khoa
Long
Long
Minh
My
Nam
Nhn
Nht
Pht
Quc
Thanh
Thnh
Thc
Thc
Tin
Tr
Trng
Vit
Vit
Vit
Xun
Bch
Bnh
Chnh
Chun
c
Hi
Hun
Khnh
Luyn
Ly

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

8.00
6.00
7.00
6.50
8.00
2.50
8.00
7.00
5.50
5.00
7.00
4.00
5.50
5.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

12
11
11
12
11
12
13
11
12
13
11
12
11
13

21001991
K0804404
81002210
41004211
41202922
41002596
G1102990
30902819
70802326
41204118
31003717
20903378
71104367
G1100032
G0900075
80900140
V0904092
21004511
21000874
70804198
41001053
21001229
21101461
21201501
V1101604
V1101682
81101912
81102031
21102087
41102091
21202178
41002021
41204781
21002093
81102212
21002165
70901852
V1102660
20801673
31002654
21103215
81104428
V1003490
71003503
21003528
21003576
70903030
70804770
21300048
21300057
21300076
21300248

Nguyn Mng
Nguyn Tn Hoi
Hunh Trung
Phm Tn
H Phm c
Nguyn Tun
Ng Danh
L Vn
Hong Nguyn
m Th
V Huy
V Trn Nguyn
Bi Ngc
Phm Ngc
Nguyn Tun
Nguyn Huy
Hunh Kim
Lm Th Thy
V Vit
Bi Th Hng
Nguyn Vn
Nguyn nh
Cao Quang
Nguyn nh
Dng Tr
Nguyn Trng
Nguyn Thnh
L Trn Minh
Phm Hu
Trn Hong
Trn Quang
Mai Thanh
V Hoi
Nguyn Minh
H Trng
Nguyn Hoi Kim
Mai Quang Vn
Ngh Mai
Nguyn Hu
ng Th Kim
Nguyn Huy
Chu Hu
Bi Th Phng
Trn i
L Bo
L Minh
Nguyn Th Thanh
Ng B
o nh
Tun
L Quc
Nguyn Song Gia

M
Nam
Nhn
Pht
Quang
Quang
Ti
Ton
Tr
Trung
Trng
V
Vy
An
Anh
Bo
Dip
Dng
Hi
Hnh
Hip
Huy
Hng
Hng
Khi
Khi
Long
Mn
Minh
Minh
Minh
Nam
Nam
Nghi
Ngha
Nguyn
Nhi
Phng
Quang
Quyn
Thnh
Ton
Trang
Trang
Trn
Tr
Trc
Tng
Anh
Anh
Anh
Bo

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
A03
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
DT01
L03
L03
L03
L03

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
AA
AA
AA

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
3.50
1.50
5.00
5.50
7.50
3.00
6.50
9.00
9.50
4.50
8.00
7.00
3.50
4.00
6.50
8.00
6.00
5.00
13.00
13.00
3.00
7.50
3.50
5.00
3.50
13.00
3.00
8.00
6.50
13.00
7.50
6.50
5.00
4.00
4.50
8.00
6.00
3.50

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
3
2
1
3
2
1
3

2
1
2
3
1
2
3
1
3
1
2
3
11
12
13
11

21300391
21300483
21300564
21300669
21300685
21300938
51200890
21301173
21301311
21301373
21301424
21301449
21301477
21301620
21301625
21300149
21300178
21300221
21300554
21300623
21301081
21301094
21301118
21301224
21301232
21301392
21301554
21301708
21301747
21301762
21301804
21301807
21301945
21301955
21302012
21302120
21302171
21302268
21302326
21302393
21302453
21302497
21302595
21302799
21302838
21302874
21302889
21302895
21302898
21303054
21303282
21303458

Hu
Trn Huy
Hunh Phng Minh
Nguyn Quc
Phm Vn
Phm Tn Anh
o Danh
Nguyn Thanh
Don
V Huy
inh Ngc
H Gia
Nguyn Ha Quang
Trn Phc
Hunh Ph
Trn Tuyt
Dng Hng
V
o Thanh
Trn L
Hong Th
Trn Th
L Trung
Nguyn Vn Minh
Trn Th
Phm Lu c
Nguyn Khnh
Mn
Phm Thanh
Trn Cng
Trn Ngc
Trn Quc
V Vn
Ng Tun
Nguyn nh
L Th
Trn Thnh
Phm Vn
Cao V
V
Nguyn Thnh
Phm Thanh
Trn L Bi
V Th Vn
H Minh
Dng Vnh
Nguyn Hng
Nguyn Nht Trng
Nguyn Thnh
Nguyn Xun Hong
Thi Ngc ng
Phm Bo

Chnh
Cng
Duy
Dng
Dng
c
Gip
Hiu
Hong
Hong
Hun
Huy
Huy
Hng
Hng
Anh
n
Bo
Duy
Duy
Hnh
Hnh
Hu
Hin
Hin
Ha
Huyn
Kha
Khang
Khanh
Khnh
Khnh
Kin
Kit
Lm
Loan
Long
L
Minh
Minh
Nam
Ngn
Ngc
Nhi
Nht
Pht
Pht
Pht
Pht
Phc
Quyn
Sng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

9.00
7.00
4.00
4.50
5.00
5.00
3.50
8.00
7.50
5.00
4.50
6.50
6.50
4.00
6.50
6.00
5.50
5.50
4.50
4.50
4.50
7.50
4.00
5.00
5.50
4.00
6.00
5.00
4.50
3.00
13.00
4.50
5.50
4.00
5.50
4.50
4.50
7.00
7.50
6.50
5.50
5.50
5.50
5.00
5.50
5.50
4.00
6.50
5.00
3.00
4.00
6.00

12
13
13
11
12
12
13
11
12
13
12
11
13
12
11
13
11
12
11
13
12
11
12
13
12
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
13
11
12
11
12
13
12
13
11
12
13
11
12
13
11

21303533
21303781
21303968
21304230
21304264
21304291
21304580
21304786
21301787
21301868
21302381
21302477
21302680
21302878
21303045
21303151
21303188
21303409
21303550
21303852
21303895
21303966
21303994
21300268
21300355
21300360
21300368
21300473
21300976
21301095
21301250
21301688
21301753
21301757
21301987
21302283
21302397
21302614
21302798
21302920
21302951
21303245
21303461
21303487
21303555
21303563
21303803
21303807
21303835
21303853
21303967
21304045

Chu Ngc
Nguyn i
Hunh Vn
Nguyn Nht Minh
Cao Th
Nguyn Trn Tiu
Trn Anh
H Th Ngc
Nguyn Hong
Nguyn Minh
Trn i
Chu Kong
Phm Vn Hong
Nguyn Thnh
Nguyn S
Dng Tin
Trn Minh
L Ngc
Nguyn Minh
Nguyn c
Nguyn Hng
V Duy
L Hong
Trn Vng Gia
inh Thi Bo
Nguyn ng Khnh
Trn Th Minh
Nguyn Tn
Nguyn Hong
V Th Hng
Dng L Trng
Trn V Tho
Trng Nguyn Duy
Hunh Nh
Mai Ngc
Dip Th Tho
V Quch Nht
Hu Khi
V Qunh
Nguyn Hng
Nguyn Thanh
Phm Ph
Trn Quang
Nguyn Vn
Nguyn Nht
Trn Phc
Nguyn Vn
Nguyn Anh
Phm Vn
Nguyn Hu
m Quc
Chu Anh

Tn
Thng
Thng
Trang
Trm
Trn
Tun
Vn
Khnh
Khoa
Minh
Ngai
Nh
Pht
Phc
Quang
Quang
Sn
Tn
Thin
Thnh
Thng
Thun
Bo
Chu
Chu
Chu
Cng
Giao
Hnh
Hip
Hng
Khang
Khanh
Lam
Ly
Minh
Nguyn
Nhi
Phi
Phong
Qu
S
Ti
Tn
Tn
Th
Thi
Thin
Thin
Thng
Th

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

4.50
7.00
6.00
13.00
5.50
7.00
4.50
4.50
4.50
4.00
4.50
6.50
7.00
6.00
6.50
7.00
6.50
6.50
8.00
6.50
3.00
13.00
7.50
13.00
4.00
5.00
7.00
7.00
4.00
6.00
3.50
8.00
6.50
4.00
4.50
5.50
13.00
3.00
5.50
5.50
5.50
8.00
3.50
4.50
4.50
4.00
5.00
7.00
5.00
6.00
6.50
4.00

11
11
13
13
11
13
12
12
11
13
12
11
11
12
13
11
12
13
11
11
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
12
11
13
12
11
13
12
11
11
12
13

21304052
21304059
21304097
21304107
21304108
21304144
21304199
21304498
21304548
21304566
21304575
21304708
21304712
21304770
21304791
21304856
21304953
21304960
21300007
21300030
21300073
21300081
21300127
21300130
21300156
21300185
21300193
21300205
21300210
21300222
21300233
21300382
21300401
21300440
21300471
21300494
21300519
21300656
21300722
21300730
21300735
21300759
21300765
21300814
21300843
21300912
21300931
21301015
21301163
21301189
21301209
21301217

Nguyn Minh
Trn Minh
Bi Thanh Th
L Minh
L Vn
Hunh Trng
Nguyn Quc
L Phc
Nguyn Anh
Nguyn Phm Thanh
Phm Minh
Trn Thanh Nht
L Th Xun
ng Th Thu
ng Tng
Trn Vn
Nguyn Th Phng
Trn Th Tng
Hong Vn
Nguyn Vn
L Hong
L Tun
Phan Ngc Tun
Phm Nam
Trng Khnh
Nguyn Hunh
Phm Nguyn Duy
Nguyn Vn
Trn Qu
H L Tn
Lng Quc
Trn Minh
Nguyn Xun
Dip Th
Nguyn Quc
Cng
Cao Vn
L Duy
Nguyn Vn
Vng Phm Phi
Nguyn Vn
u Thnh
Dip Thnh
Phng Tin
Nguyn Hi
L Minh
Nguyn Ton
Nguyn Anh
Nguyn Cng
Phan c
Chu Ph
L Thanh

Th
Th
Tin
Tin
Tin
Tn
Ton
Trng
Tun
Tun
Tun
Tng
Ti
Vn
Vi
Vinh
Vy
Vy
An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
n
n
Ba
Bu
Bo
Bo
Chin
Chun
Cng
Cng
Danh
Din
Dng
Dng
Dng
ang
t
t
t
ng
c
c
Ho
Hiu
Hiu
Hin
Hin

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

6.50
4.00
5.50
4.50
4.00
4.00
5.00
4.00
5.50
13.00
7.00
6.00
4.50
5.50
6.50
5.00
6.50
6.00
8.00
7.50
6.50
4.50
6.50
8.00
4.00
6.00
7.00
7.00
7.50
6.50
5.50
8.00
4.50
7.00
7.00
6.00
8.00
4.50
7.50
5.00
4.50
5.50
6.50
6.50
6.00
6.00
4.00
5.50
4.50
7.50
5.00
7.00

11
12
13
11
12
13
11
12
13
13
11
12
13
11
12
13
11
13
12
13
12
13
11
12
11
13
12
12
11
13
11
13
12
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
11
13
12
11
12
11
13
12

21301248
21301268
21301316
21301318
21300083
21300249
21300331
21300454
21300563
21300627
21300755
21300834
21300849
21301207
21301445
21301595
21301608
21301660
21301833
21201685
21301847
21301895
21301963
21301998
21302135
21302226
21302319
21302341
21302451
21302513
21302529
21302582
21302738
21302840
21302995
21303006
21303845
21304130
21304341
21304506
21304568
21304673
21304705
21304901
21300238
21300252
21300263
21300287
21300297
21300299
21300319
21300325

Trn Thi
Trnh Hong
inh Tin
on Huy
Lu H
Nguyn Thanh
Bi Ngc
H Tn
Hunh Nht
Triu Thanh
Phm Ngc
L Hi
Trn Hi
V Quang
Hong Tn
Nguyn Phi
Tng Khnh
Trn Quang
ng Hong Minh
on Minh ng
L Hu Anh
V Trn Anh
Trn Tun
inh Trc
L Tn
V Tn
V Minh
L Vn
Nguyn Thnh
ng Hunh
Nguyn Duy
Nguyn Minh
Trn Thin
L V Trng
Nguyn Thin
Phm Vn
Hunh Xun
V Vn
H c Minh
Trn Cng
Nguyn Quang
Trn Th M
Phm Hu
Nguyn TrngThin
Nguyn Duy
Phan Thnh
Trn Gia
Dng Ru
Thanh
Hong V
Phm Trng
V Quang

Hin
Hip
Hong
Hong
Anh
Bo
Can
Cng
Duy
Duy
i
ng
ng
Hiu
Huy
Hng
Hng
Hng
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Kit
Lm
Long
Lc
Mn
Minh
Nam
Ngha
Ngha
Ngc
Nhn
Nht
Ph
Ph
Thin
Tin
Tr
Trc
Tun
T
Tng
V
Bo
Bo
Bo
Bi
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

CA
CA
CA
CA
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

4.50
5.50
5.50
4.50
6.50
7.00
7.00
7.00
13.00
3.00
5.50
8.00
6.50
3.00
8.50
6.00
5.00
5.50
7.50
6.00
4.00
5.50
8.00
8.00
5.50
5.50
7.00
4.50
7.00
7.00
4.00
7.00
7.00
4.00
5.00
6.00
5.50
6.50
7.00
6.50
6.00
6.50
6.50
6.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
6.50
7.00
5.50

11
13
13
12
12
11
13
12
13
12
11
13
12
12
11
13
11
13
12
12
11
13
12
13
13
11
11
12
13
12
11
13
11
12
11
13
11
12
13
12
11
13
11
11
12
13
11
12
13
11
12

21300332
21300339
21301340
21301341
21301352
21301354
21301395
21301402
21301468
21301476
21301478
21301488
21301495
21301514
21301531
21301634
21301637
21301701
21301720
21301725
21301768
21301880
21301977
21302148
21302163
21302173
21302187
21302198
21302222
21302223
21302228
21300341
21300347
21300354
21300383
21300422
21300434
21300455
21300462
21300470
21300479
21300490
21302236
21302240
21302242
21302269
21302312
21302356
21302361
21302376
21302605
21302623

inh Vn
on Cng
Nguyn Minh
Nguyn Minh
Phan Ngc
Phm B
Trn Th
Nguyn Thanh
Nguyn Bo
Nguyn Hong
Nguyn Hu
Nguyn Quang
Nguyn Quc
Phan Thnh
Trn c
Ng Bo
Nguyn Duy
Nguyn Ph
T nh
Bi nh
Dng Duy
Phan Minh
H Xun
Nguyn Hong
Phm Thnh
Trn Xun
Hu
Nguyn B
Trn Vn
Trn Vn
Tn
Mai Tun
Nguyn Trng
Cao Minh
Hong Vit
Nguyn nh
V Duy
Hunh Mnh
Nghim Xun
Nguyn Quc
Nguyn Vit
Trn Xun
Thi Tn
Ch Hunh Chi
H Ngc
Nguyn nh
Cao Minh
Nguyn Nht
Nguyn Trng ng
Phm S
Cao Khnh
Lc Hong

Cao
Cnh
Hong
Hong
Hong
Hong
Ha
H
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Hng
Hng
Hu
Kha
Khang
Khnh
Khoa
K
Long
Long
Long
Lc
Lc
Lc
Lc
Li
Cnh
Cu
Chu
Chinh
Chc
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Li
Lun
Lun
Lng
Mn
Minh
Minh
Minh
Nguyn
Nguyn

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

5.50
8.50
8.00
5.00
7.00
5.00
6.00
7.50
8.00
7.50
8.50
9.00
8.50
6.50
7.50
5.50
6.50
6.50
4.50
5.50
8.00
5.50
8.50
4.50
8.00
4.00
4.50
5.50
5.50
8.00
7.00
7.00
8.00
5.50
6.00
5.50
9.00
6.00
5.50
7.50
6.00
6.50
8.00
6.50
6.50
4.50
13.00
5.50
5.00
7.50
5.50
6.00

11
13
13
11
12
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
13
11
12
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
11
11
12
13
11
13

21302639
21302704
21302733
21302748
21302766
21302802
21302836
21302843
21302852
21302888
21302923
21302932
21302975
21302984
21302989
21303015
21303041
21303046
21303347
G1300056
G1300376
G1300390
G1300496
G1300586
G1300589
G1300621
G1300659
G1300788
G1300808
G1300860
G1301003
G1301018
G1301127
G1301138
G1301190
G1301263
G1301266
G1301292
G1301309
G1301325
G1301382
G1301383
G1301417
G1301444
G1301471
G1301540
G1301575
G1301581
G1301602
G1301650
G1301667
G1301707

Nguyn Vn
Ng Hong
Trn i
Phan Vn
Quch Minh
L Th
Phan Minh
Nguyn Minh
H Anh
Nguyn c Lng
Nguyn Ngc
o Vn
ng Ngc Thanh
Ng Thanh
Nguyn Hng
Vng Minh
Nguyn Hong
Nguyn Thanh
Ng Thanh
Phc
Bi Quang
Trnh c
Ng Cng
Nguyn Cao
Nguyn Hiu
Tng Xun
L Vn Quc
Nguyn Hu
Nguyn Vn
V Nh
Nguyn Vn Hong
Nguyn Ch
Nguyn Vn
Nguyn Nh
Phan Thanh
Nguyn Vn
Thi Thanh
L ng
Bi Minh
L Huy
Lng Bo
Nguyn Duy
ng Quc
Thanh
Nguyn o Quang
Trnh Quc
Chu Phi
Hong Trn Ngc
Nhm Khi
Nguyn Xun
V Nguyn
Hong Mnh

Nguyn
Nhn
Nhn
Nht
Nht
Nho
Nht
Nht
Ninh
Pht
Phi
Phong
Ph
Ph
Ph
Ph
Phc
Phc
Sang
Anh
Chin
Ch
Danh
Duy
Duy
Duy
Dng
t
t
in
H
Ho
Hu
Hin
Hiu
Hip
Hip
Ho
Hong
Hong
Ha
Ha
Hun
Huy
Huy
Huy
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Kha

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

5.50
5.50
7.00
6.00
4.50
6.50
7.00
7.50
6.50
7.50
5.00
7.00
7.00
6.50
3.00
13.00
6.00
7.50
6.00
5.50
5.50
5.50
5.50
4.50
4.50
5.50
6.50
6.00
7.00
8.00
7.50
7.00
4.50
4.50
6.50
6.00
6.00
5.50
5.00
4.50
6.00
3.00
4.50
5.50
13.00
5.00
6.50
5.50
6.50
5.00
6.00
7.50

12
11
13
13
12
11
13
13
12
11
13
12
13
12
11
13
12
11
12
13
11
12
13
12
11
11
13
12
11
13
12
11
13
11
12
12
13
13
11
12
11
13
13
12
13
11
12
13
11
12

G1301896
G1301910
G1301914
G1301964
G1301917
G1301932
G1302024
G1302055
G1302179
G1302199
G1302204
G1302209
G1302274
G1302350
G1302432
G1302466
G1302660
G1302688
G1302842
G1303023
G1303032
G1303051
G1303060
70801626
G1202971
G1303066
G1303157
G1303239
G1303267
G1303289
G1303290
G1303293
G1303364
G1303430
G1303495
G1303517
G1303757
G1303772
G1303804
G1303872
G1303875
G1303886
G1303944
G1303999
G1305002
81301869
G1301982
G1302456
G1302480
G1302526
G1302727
G1303035

V Xun
T Cng
on Quc
Trng Tun
Nguyn ng
Nguyn Trung
Nguyn Y
Vn
V Nht
Nguyn Ch
Nguyn Tn
Nguyn Thnh
Trn Tin
Nguyn c Anh
Xun
Trn Vn
V Duy
Thnh
Nguyn Hong Minh
inh Tn
Mai Vn
Nguyn Vn
Phm H Vnh
Nguyn Tin
L Hong
Phm Vn
Hunh Duy
Nguyn Thnh
Trn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Quc
Phm Thanh
Trn Vnh Thnh
Nguyn Tn
L Tn
Nguyn Thin
V Ngc Phi
Minh
Trn Cao
Hunh Ngc
Bi S
L Quc
Nguyn Lc
Nguyn Duy
H Duyn
Nguyn Minh
Phan Duy
Nguyn Vn
Dng Th Tho
Mai Xun
Phan Nguyn Trung
Ng Vn

Khoa
Khi
Khng
Kit
Khng
Kin
Lm
Linh
Long
Lc
Lc
Lc
L
Minh
Nam
Nam
Nguyn
Nhn
Nht
Phc
Phc
Phc
Phc
Phng
Qun
Phc
Quang
Qui
Quc
Quyt
Quyt
Quyn
Sang
Sn
To
Tm
Thng
Thng
Th
Thch
Thnh
Thnh
Th
Thun
Bnh
Khoa
K
Nam
Ngn
Ngha
Nhn
Phc

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03

EA
EA
EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

5.00
5.00
3.00
4.50
3.00
7.00
5.50
4.50
4.50
5.00
6.00
4.50
4.50
4.00
5.50
6.50
7.00
5.00
6.00
5.00
13.00
5.50
4.50
3.00
13.00
6.50
5.00
6.00
13.00
6.50
8.00
8.00
7.00
5.50
6.00
5.00
6.50
5.00
7.00
5.50
5.50
5.50
4.50
5.50
5.00
5.50
5.50
6.50
6.50
7.00
5.50
7.00

13
11
12
12
13
12
13
12
11
13
12
11
13
12
11
12
13
12
11
13
11
12
11
11
11
12
13
12
12
13
12
13
12
13
11
11
13
11
12
13
13
12
11
13
12
13
11
12
13

G1303131
G1303417
G1303429
G1303441
G1303465
G1303723
G1304070
G1304180
G1304206
G1304211
G1304259
G1304368
G1304420
G1304456
G1304478
G1304482
G1304516
G1304524
G1304540
G1304603
G1304606
G1304635
G1304700
G1304721
G1304757
G1304842
G1304883
G1304890
G1304916
G1304965
21300493
21300616
21300646
21300661
21300676
21300686
21300709
21300712
21300721
21300724
21300731
21300732
21300738
21300747
21300781
21300790
21300795
21300796
21300810
21300828
21300832
21300889

H c
Nguyn Cao Trng
Nguyn Quang
Phm Trung
Trn Vn
Nguyn Vn
Trn Th Mai
o Quang
Trn Ngc
Nguyn Xun
Nguyn Phng
Trn Thin
Ng Xun
Triu Vn
Nguyn Quc
Bch Xun
Chu Thanh
on nh
L Ngc
L Thanh
Nguyn Trng
Hunh Anh
Nguyn Thanh
L Vn
Nguyn
Nguyn Hu
L Trn Anh
Nguyn Hoi
Trn Trng Anh
L Huy
Bi Tn
Phm Khnh
Bi Quc
Mai Quc
Nguyn Trung
Thn Vit
Nguyn Hong
Nguyn Quang
Nguyn Vn
Phm Vn
Nguyn ng
ng Nht
Vn
L Vn
L Thnh
Nguyn Phan Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Phan Tin
V Thnh
Hunh Hi
Nguyn Ngc Sn

Phc
Sn
Sn
Sn
Ta
Tho
Thng
Ton
Ton
Tng
Tr
Tr
Trung
Trung
Trng
Trng
Tun
Tun
Tun
Tuyn
Tuyn
T
Tng
Tng
Vn
Vinh
V
V
V
V
Danh
Duy
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
D
a
nh
i
t
t
t
t
t
t
ng
ng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L03
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

13.00
7.50
9.00
6.00
5.50
5.00
6.50
7.50
6.50
6.50
5.50
7.00
5.00
4.50
6.50
7.00
5.00
6.00
8.00
4.00
6.00
13.00
3.00
5.00
5.00
6.00
6.50
5.50
5.50
6.00
4.50
7.00
13.00
7.50
7.00
7.50
5.50
6.00
5.50
6.50
5.50
5.50
5.50
7.00
7.00
7.00
5.00
5.50
4.00
7.00
6.50
5.00

11
13
12
12
12
11
13
12
11
12
11
13
11
13
12
13
12
11
12
11
13
12
11
13
11
11
13
12
12
11
13
11
12
11
13
12
11
13
13
11
13
12
13
11
11
12
12
13
11

21300898
21300903
21300909
21300916
21300927
21300934
21300940
21300949
21300981
21300997
21300998
21301049
21301056
21301128
21301172
21301200
21303829
21305081
21301226
21301235
21301241
21301272
21301287
21301299
21301310
21301319
21301334
21301369
21301385
21301408
21301416
21301494
21301497
21301499
21301512
21301523
21301542
21301549
21301567
21301579
21301580
21301582
21301588
21301603
21301612
21301626
21301635
21301642
21301646
21301656
21301657
21301700

Hunh Minh
Bi Minh
Hunh
L Trn Ngc
Nguyn Minh
Nguyn Vn
Phm Vn
L ng ThnhTrung
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Tn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn
Nguyn Ngc
Trn Trng
Nguyn Tc
Hong Ngha
Phan Huy
Vng Thanh
Nguyn Quang
Tn Quc
Tng Quc
Trn Minh
Chu B Tun
Huy
Nguyn Duy
Trng Quang
Nguyn Ngc
Trn B
Trn Vn
Nguyn Quc
Nguyn Quc
Nguyn Tn
Phan Quc
Phng c
Trng Ngc
Trng Ngc
Nguyn Hong
H Minh
Hong Quc
H Xun
L Vn
Nng Vn
Trn Vn
Hunh Quc
Ng Quang
Nguyn Kim
Nguyn Quc
Quch Chn
S Nht
L Vn Trng

ng
c
c
c
c
c
c
Em
Giu
H
H
Hi
Hi
Hu
Hiu
Hiu
Thin
c
Hin
Hin
Hin
Hiu
Hoan
Hoi
Hong
Hong
Hong
Hong
Ha
H
Hp
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huyn
Huynh
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hu

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

6.50
5.50
5.50
6.50
4.50
6.50
5.00
6.00
7.50
6.50
4.50
6.50
8.50
6.50
4.50
4.50
7.00
4.50
5.00
5.50
5.50
4.00
6.50
7.50
6.00
6.50
6.50
6.50
6.00
8.00
6.50
6.00
5.50
7.00
6.50
8.00
7.00
4.50
7.00
3.00
5.00
6.50
13.00
5.50
5.50
5.50
2.00
2.50
6.00
6.50
8.00
6.50

12
12
13
11
12
13
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
11
12
13
12
11
13
13
12
11
12
13
11
12
13
11
12
13
13
12
13
13
11
11
12
13
11
12
11
13

21305083
21301716
21301724
21301751
21301773
21305084
21301797
21301809
21301817
21301862
21301890
21301894
21301938
21301957
21301995
21302005
21302037
21302043
21302058
21302099
21302143
21302146
21302156
21302164
21302182
21302190
21302212
21302237
21302262
21302265
21302271
21302277
21302290
21302354
21302367
21302380
21302384
21302426
21302439
21302468
21302469
21302511
21302524
21301307
21301440
21301956
21302527
21302563
21302891
21303012
21303184
21303338

L Bo
Nguyn Vn
V Ngc t
Trnh Lm
Hong ng
T Vn
Phan nh
V ng
Trn Hong
Nguyn ng
Trn ng
V Nguyn ng
Phan Thanh
Nguyn Thi
Ng Trit
Hunh
Nguyn Vn
Nguyn Th Ngc
Hunh Quc
Phm Khnh
Nguyn Dng Bo
Nguyn Gia
Nguyn Thnh
S Duy Quang
Chu Thi
H Vn
Nguyn Xun
Trng Vn
Ng Vn
Phan Minh
Trn Vn
Nguyn
Hunh Cng
Nguyn Hu
Khi
Trn Cng
Trn Nht
V Th
L Vn
Trnh Thanh
Trng Hong
Bi Trng
L Vn
Bi c
inh L Quc
Nguyn
Ng Trng
Nguyn Vn
Nguyn Hu
V Khc
Trn
L Tn

Hy
Kha
Kha
Khang
Khnh
Nhn
Khnh
Khnh
Khi
Khoa
Khoa
Khoa
Kin
Kit
Lm
Lm
Lim
Lin
Linh
Linh
Long
Long
Long
Long
Lc
Lc
Lc
Li
Lun
Lut
Lng
Lc
L
Minh
Minh
Minh
Minh
M
Nam
Nam
Nam
Ngha
Ngha
Hong
Huy
Kit
Ngha
Ngoan
Pht
Ph
Quang
Sang

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

7.00
13.00
5.50
5.00
7.00
6.50
8.00
5.50
5.50
5.50
6.50
5.50
7.00
7.00
8.00
6.00
7.00
5.50
5.00
4.00
4.00
6.00
4.50
7.50
5.50
5.50
4.00
13.00
6.00
7.50
7.00
6.00
9.00
5.50
6.50
5.50
8.50
6.50
6.50
8.00
5.00
7.00
6.00
5.50
6.00
4.00
4.50
6.50
5.50
8.00
12.00
8.00

12
11
13
12
11
12
11
13
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
13
13
12
11
13
12
11
13
12
13
13
11
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
13
11
12
13
11
12
13

21303342
21303366
21303402
21303449
21303522
21303733
21303779
21303790
21303837
21303838
21303858
21303907
21304152
21304353
21304385
21304405
21304539
21304569
21304577
21304590
21304591
21304607
21304645
21304810
21304839
21304870
21302587
21302612
21302617
21302661
21302699
21302708
21302827
21302845
21302848
21302850
21302903
21302927
21302949
21302958
21302983
21303002
21303010
21303040
21303056
21303069
21303222
21303237
21303243
21303252
21303266
21303302

L V Duy
Trng Tn
Hunh Vn Ngc
Trn Trng
Phm Cng Tr
Trn Vn
Ng Chin
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Bi Minh
Nguyn Minh
Phan Xun
Nguyn Ngc
Nguyn Hu
inh c
on Thanh Nht
L Minh
Nguyn Thanh
Phng Ngc
V Anh
V L Anh
Tiu H
L Th Cm
Bi c
L Th
Cao Duy
Phm Duy
on Trung
H Vn
V L
L Quang
Nguyn Hu
Nguyn Th Hi
Phm ng Minh
Trn Minh
Nguyn Phc
Phm Hu
Phm Vn
Nguyn Quc
T Hu Tin
L Thnh
Phm H Thin
Trn Ch
Nguyn Hong
Phan nh
Trn Hoi Vnh
Nguyn Hong Anh
V Trung
Nguyn Vn
Hong Nguyn Nht
Thiu H
Nguyn Vn

Sang
Sang
Sn
Sn
Tm
Tho
Thng
Thng
Thit
Thin
Thin
Thnh
Tn
Tr
Trng
Trung
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tuyn
T
Vit
Vinh
V
Ngc
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nhn
Nhn
Nh
Nht
Nht
Nin
Pht
Phi
Phong
Phong
Ph
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Qun
Qun
Qu
Quc
Quc
Qu

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

4.50
4.50
8.50
4.50
5.50
5.50
4.50
8.50
4.50
6.50
5.50
6.00
4.50
6.50
7.50
6.50
7.50
6.50
6.00
5.50
5.00
7.00
5.00
5.50
4.50
6.00
8.50
6.50
8.00
6.00
5.00
5.00
6.50
5.50
8.00
7.50
6.50
5.50
4.50
5.50
7.00
6.50
8.50
5.00
3.00
4.00
5.50
3.00
7.00
6.00
6.00
6.50

11
12
13
11
12
13
11
12
13
13
11
12
11
13
12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
11
13
12
13
12
13
11
12
13
11
12
11
11
13
12
11
13
12
11
13
12
12
11
12
13
12
11
13

21303325
21303348
21303349
21303351
21303368
21303413
21303415
21303419
21303479
21303489
21303055
21303074
21303089
21303140
21303193
21303199
21303238
21303244
21303248
21303253
21303257
21303303
21303306
21303356
21303382
21303394
21303450
21303477
21303503
21303507
21303524
21303536
21303538
21303540
21303545
21303553
21303557
21303572
21303599
21303600
21303614
21303618
21303651
21303665
21303667
21303680
21303683
21303687
21303752
21303802
91202333
81303229

Nguyn Thin
Nguyn Hng Bo
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Nguyn Bnh
Mang Hong
Nguyn Anh
Nguyn Giang
Nguyn c
Phm Tn
Phan Duy
Trn Thin
Trn Duy
Tchng Quang
V Vn
Hong Cao
V c
Nguyn Vn
Ch Thin
Hunh Cng
Nguyn Bo
Nguyn V Anh
Trn Ph
Nguyn Xun
H Ngc
Bi Hong
Trnh Cng
Nguyn o
Hunh Thanh
L Minh
Trn c
H Minh
Hunh Nht
L Nht
Nguyn Duy
Nguyn Nht
Nguyn Thanh
L Vn
Nguyn L
Nguyn Quc
Tr Ngc
V Hu
Hong Xun
Nguyn Chu
Nguyn Cng
Nguyn Tin
Phm Minh Thin
Trn Duy Cng
Hunh Vit
Nguyn Anh
Trn L Kim
Nguyn Ngc Hong

San
Sang
Sang
Sang
Sanh
Sn
Sn
Sn
Ti
Ti
Phc
Phc
Phng
Phc
Qu
Qun
Qun
Qu
Quc
Quc
Quc
Qu
Qu
Sang
Sinh
Sn
Sn
Ti
Tm
Tm
Tm
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Ty
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Th
Ngn
Qun

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
DA
DA

9.00
4.00
5.50
6.50
5.50
5.50
6.00
7.50
6.00
6.50
6.50
5.50
7.00
4.50
5.50
6.50
13.00
8.00
4.50
5.50
6.00
5.00
5.50
3.50
7.00
7.50
5.50
4.00
7.50
4.50
5.50
7.00
8.50
5.50
8.00
7.00
7.50
7.00
6.50
6.50
5.50
7.00
5.50
7.00
6.00
5.00
9.50
7.00
7.00
5.00
4.50
5.00

12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
13
11
12
13
11
12
12
11
12
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
11
12
13
13
11
12
13
11
12
13
13
11
12
13
11
12

81303269
81303270
81303330
81303353
81303381
81303384
81303388
81303397
81303403
81303412
81303424
81303462
81303467
81303468
81303482
81303485
81303496
81303505
81303541
81303543
81303556
81303628
81303640
81303649
81303745
81303850
81303851
81303856
81303877
81303954
81303959
81304036
81304148
81304151
81300812
81305013
81305023
81303520
81303523
81303544
81303577
81303578
81303579
81303610
81303623
81303639
81304166
81304174
81304197
81304261
81304311
81304355

Trn Ph
V Bo
on Vn
Nguyn Thanh
inh Quyn
L Tin
Nguyn Vn
ng Cng
Khng nh
L Thi
Nguyn Hng
ng Vn
Dng Anh
inh L Anh
Nguyn Ngc
Nguyn Trung
Nguyn Vn
L Kim c
Mai Nht
Nguyn Cao
Nguyn Thanh
L Hong
Trn Quang
on Trn Tn
Nguyn C
Nguyn Ch
Nguyn nh
Nguyn Minh
Cao Vn
L Minh
Nguyn Tn
Bi Thanh
Nguyn c
Nguyn Minh
Phm Tin
Trn Thanh
inh Phin
Phan Hoi
Phm Vn
Nguyn Duy
L Phc
Nguyn B
Nguyn nh
Phm Quang
Chu Nguyn
Trn Duy
V Trung
Nguyn Thanh
Nguyn Hu
Trng Vn
Hong Ngc
Nguyn Minh

Quc
Quc
Sang
Sang
Sinh
Sinh
Sinh
Sn
Sn
Sn
Sn
S
Ti
Ti
Ti
Ti
To
Tm
Tn
Tn
Tn
Thi
Thi
Thnh
Thch
Thin
Thin
Thin
Thnh
Thng
Thng
Thy
Tn
Tn
t
ng
Khc
Tm
Tm
Tn
Tn
Tn
Tn
Thanh
Thi
Thi
Tn
Tnh
Ton
Trng
Triu
Tr

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

8.00
7.00
8.00
4.00
5.50
5.50
6.50
6.00
6.50
4.00
4.00
8.00
7.00
7.00
6.50
4.50
5.50
7.00
7.00
5.50
7.50
8.00
6.50
9.00
7.00
7.50
7.00
6.50
7.50
5.50
8.00
7.50
8.50
9.00
7.00
5.50
13.00
4.50
5.50
4.50
6.50
5.50
7.50
7.00
5.00
4.50
5.50
6.00
4.50
5.50
8.50
5.50

11
13
12
11
13
12
11
13
12
13
13
11
12
11
11
12
13
12
12
13
12
11
12
13
11
11
12
13
11
12
13
11
12
13
12
11
12
11
11
12
13
12
13
13
11
12
13
12
11
12
11

81304365
81304422
81304462
81304463
81304488
81304491
81304585
81304605
81304631
81304654
81304780
81304844
81304860
81304874
81304900
81304923
81304966
81304991
41300835
41300856
41300861
41300863
41300875
41300882
41300890
41301342
41301524
41302392
41302734
41302875
41302956
41303378
41303493
41303508
41303537
41303570
41303609
41303621
41303881
41303890
41303953
41303992
41304081
41304394
41304427
41304511
41304542
41304657
41304696
41304709
41304716
41304858

Trn Minh
Nguyn Bi Quang
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
L Nht
Nguyn Quc
Trn Minh
Nguyn Minh
o Ngc
Nguyn Thanh
Trn
Nguyn Phc
V T Quang
inh Hong
Nguyn Trn Nguyn
Nguyn Hong Quc
Nguyn Quc
Phm Vn
L Minh
Mai Vn
Trn Phc
Nguyn Vn
Nguyn Cng Bo
Nguyn Thnh
Nguyn Vn
Nguyn Minh
T c
V Nguyn
Trn Minh
ng Tn
Phm Hi
L V
V Minh
L Thanh
Hunh Nht
V Vit
Phm Nguyn Nht
Bi H Duy
Hong Thi
L Trng
L Hong
H Thanh
L Th Kiu
Nguyn Thanh
Nguyn Gia
Nguyn Quc
Lu Anh
Nguyn Vit
Nguyn Sn
Trnh Hu
Nguyn Khnh
Ung S

Tr
Trung
Truyn
Truyn
Trng
Trng
Tun
Tuyn
T
T
Vn
Vinh
Vinh
V
V
Vng
V

ng
in
iu
ip
nh
on
ng
Hong
Huy
Minh
Nhn
Pht
Phong
Siu
Ti
Tm
Tn
Tn
Thanh
Thi
Thnh
Thnh
Thng
Thun
Tin
Trng
Trung
Tun
Tun
T
Tng
Tng
Tng
Vinh

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

5.50
5.50
8.00
8.00
6.50
4.50
5.50
6.00
7.00
6.00
8.50
8.00
5.50
6.50
3.00
3.00
8.00
5.50
7.00
7.00
6.50
5.50
7.00
6.00
6.00
5.50
6.50
6.00
6.50
6.00
7.00
7.00
6.50
6.50
6.00
7.50
8.00
8.00
7.00
7.50
5.50
5.00
7.00
6.50
6.50
6.00
6.50
8.50
8.00
7.00
9.00
9.00

11
11
13
11
13
11
12
13
12
13
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
11
13
12
13
11
12
13
11
12
13
11
13
12
12
12
11
12
13
11
13
12
11
13
12
12
11
13
11
13
12
11
13

41304865
41304975
41300675
41300907
41300908
41300911
41300918
41300948
41300955
41300967
41300978
41301060
41301159
41301180
41301267
41301313
41301324
41301355
41301388
41301398
41301404
41301409
41301414
41301419
41301425
41301438
41301439
41301447
41301448
41301462
41301500
41301507
41301519
41301568
41301569
41301604
41301661
41301666
41303297
41300608
41300679
41301864
41301872
41301940
41301959
41302011
41302020
41302031
41302102
41302105
41302136
41302137

Thi Bo Hng
Trn ng
Nguyn Tin
ng L Nht
inh Cng
Hong
L Vn
V Hng
L Hong
Nguyn Trng
Nguyn Minh
Phm Minh
Mai Trung
Nguyn Trng
Trn c
o ng
L Bo
Phm Huy
Nguyn Thi
V c
Nguyn Danh
Nguyn V
Cao Vn
Mai V Quc
Nguyn Quang
ng Quang
u Khc
Hong Vn
H c
L Vn
Nguyn Trn Hong
Nguyn Xun
Phm Quc
Nguyn Vn
Hunh Tn Nht
Phm B Quc
Trn Quc
V Ngc
L Thnh
Nguyn Trung
Phm Anh
Nguyn Hong
Nguyn Tn
Phm Trng
Phan Ph
Ng Bo
Nguyn Thanh
Nguyn T
Trn an
Trn Tun
L Thnh
L Vn

V
Xun
Dng
c
c
c
c
c
Giang
Giang
Gip
Hi
Hiu
Hiu
Hip
Hong
Hong
Hong
Ha
Ha
Hng
Hp
Hp
Hun
Hun
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huynh
Hunh
Hng
Hng
Hng
Qu
Duy
Dng
Khoa
Khoa
Kin
Kit
Lm
Lm
Lp
Linh
Linh
Long
Long

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

9.00
8.00
7.50
6.00
7.50
6.50
8.00
8.50
6.50
5.50
5.50
6.50
6.50
6.50
6.50
7.50
8.00
8.00
6.00
6.50
8.00
4.50
6.00
4.00
5.50
7.00
5.00
13.00
4.50
7.50
7.00
5.50
6.50
8.00
9.50
5.50
13.00
8.00
6.00
7.00
8.50
9.00
4.50
6.00
5.50
3.00
4.50
5.00
5.50
5.00
8.50
4.00

12
11
11
12
11
13
11
12
13
11
12
13
12
13
11
13
11
12
11
12
13
11
12
13
11
11
12
13
11
12
13
11
12
13
13
12
12
12
13
11
13
12
11
12
11
13
12
11
13
11

41302145
41302185
41302238
41302245
41302252
41302266
41302276
41302278
41302455
41302461
41302478
41302545
41302550
41302551
41302554
41302578
41302611
41302626
41302628
41302635
41302653
41301475
41302207
41302638
41302686
41302701
41302706
41302741
41302749
41302791
41302846
41302854
41302873
41302902
41302941
41302942
41302962
41303057
41303115
41303136
41303139
41303191
41303219
41303262
41303272
41303319
41303361
41303420
41303426
41303460
41303515
41303519

Nguyn Gia
inh Phc
V Thanh
L Duy
Nguyn Thnh
Trn Cng
Hunh Tn
Nguyn Tn Phc
Nguyn Vn
Phm Vn
Bi Hunh Thanh
Nguyn Vn
Phm Ngc
Phm Trng
Trn Trung
Ng Trn Minh
on
Ng c
Nguyn Cng
Nguyn Quang
Trn V
Nguyn c
Nguyn Tn
Nguyn Vn
inh Ng Giang
Lng Thnh
Nguyn c Hiu
Trn Vit
Vi Quc
Phm Vn
Phm Minh
V Hi
Dng Tn
Nguyn Tin
L Thi
Lu Tinh
Trn Quang Thanh
Phan Hng
Ong Th
Nguyn Hu
Phm Tn
V Nht
Nguyn Hong
Nguyn Tng Phng
V Nguyn
Trn Ngc
Trn Quc
Nguyn Hong
Nguyn Ngc
Tiu Thanh
Nguyn Quang
Nguyn Vn Hong

Long
Lc
Li
Lun
Lun
Lut
Lc
Lc
Nam
Nam
Ngn
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngc
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Huy
Lc
Nguyn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhi
Nht
Ninh
Pht
Pht
Phong
Phong
Phong
Phc
Phng
Phc
Phc
Quang
Qun
Quc
Quc
Qunh
Sang
Sn
Sn
S
Tm
Tm

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04
L04

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

7.50
4.50
7.50
8.00
6.50
7.00
8.00
13.00
7.00
6.50
6.50
8.00
7.00
5.00
6.50
5.50
4.50
9.00
5.50
7.00
7.00
7.00
4.50
5.00
6.50
6.50
4.50
7.00
4.50
7.50
4.50
7.00
7.00
7.00
6.50
7.00
7.00
7.00
6.50
5.50
6.00
7.00
7.00
4.50
4.00
7.00
5.00
7.50
6.50
4.00
6.00
4.50

12
13
11
12
13
11
12
13
11
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
12
11
13
11
13
11
12
11
13
12
13
13
12
11
13
12
11
12

41303535
41303554
41303566
41303927
21303711
21303747
21303755
21303791
21303861
21303871
21303906
21303945
21303961
21303978
21304028
21304051
21304102
21304117
21304125
21304131
21304136
21304155
21304157
21304170
21304175
21304178
21304189
21304214
21304258
21304292
21304313
21304316
21304318
21304360
21304362
21304377
21304466
21304529
21304565
21304570
21304574
21304612
21304633
21304749
21301713
21303846
21303848
21303868
21304004
21304014
21304188
21304300

m Minh
Nguyn Nht
Trn Trng
Nguyn Hunh Qunh
Ng Tn
Phm Hong
Nguyn Hu
Phan Ngc
Nguyn Trng
Nguyn Vn
Phan Ti
Nguyn Vn
T Vn
L Xun
Trn Th Thu
Nguyn Hong Anh
inh Ha
Nguyn Quang
Quch Tn
Vng nh
Hunh c
Nguyn Thnh
Nguyn Trung
Ng Vn
Trng Vn
Cp Vn
L Anh
Trn Minh
L Phng
Nguyn Trng
Hunh Nht
Nguyn Hi
Trn Vn
Nguyn Vn
Phan c
L ng Nht
L Thanh
Hong Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Vn
Phm Minh
L Quang
on Trn Tun
Bi Nguyn
Nguyn Hong
Lng Trng
L B
V Phong
Phm Hng
Nguyn Vn
Li Hu
Lng Xun

Tn
Tn
Tn
Thoa
Tho
Thch
Thnh
Thng
Thin
Thiu
Thnh
Th
Thng
Thi
Thy
Th
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tn
Tn
Tnh
Tnh
Ton
Ton
Tn
Tr
Trn
Triu
Triu
Triu
Tr
Tr
Trnh
Trc
Tun
Tun
Tun
Tun
Tuyn
T
Vn
Kha
Thin
Thin
Thin
Thun
Thut
Ton
Tri

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L04
L04
L04
L04
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

FB
FB
FB
FB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

7.00
5.50
7.00
4.00
5.50
13.00
5.50
7.00
5.50
5.50
5.50
6.00
6.50
7.00
6.00
6.00
5.50
8.00
5.00
8.00
8.00
4.50
5.50
5.00
5.50
6.50
6.00
6.00
6.50
7.00
5.50
6.50
5.50
6.00
7.00
13.00
6.50
5.50
3.50
7.50
5.50
4.50
5.50
8.00
4.00
5.50
6.00
6.50
2.50
8.00
5.50
6.50

13
11
12
11
13
11
11
13
11
12
12
13
12
13
12
13
12
11
11
12
11
12
11
12
11
13
13
11
13
12
13
12
11
13
13
13
12
13
12
13
12
12
11
13
12
13
11
12
13
11

21304402
21304481
21304495
21304530
21304543
21304555
21304564
21304638
21304656
21304661
21304681
21304685
21304695
21304701
21304710
21304722
21304723
21304728
21304729
21304758
21304768
21304814
21304819
21304820
21304834
21304840
21304852
21304896
21304907
21304918
21304938
21304987
G1300097
G1300215
G1300498
G1300521
G1300620
G1300655
G1300666
G1300768
G1300786
G1300799
G1300825
G1300876
G1300888
G1300979
G1300990
G1300994
G1301148
G1301265
G1301875
G1302007

Dng Thanh
L Quang
Phan Xun
H Phng
Lu Hong Anh
Nguyn nh
Nguyn Minh
L Anh
Nguyn Tun
Phan Hu Thanh
Dng Thanh
on Vn
Nguyn Hi
Phan Thanh
Trng Quang
Vn
ng Vn
Lm Hng
Nguyn Dng Hong
Nguyn ChnhHong
T Quc
L Tn Nam Trung
Nguyn Thanh
Nguyn Thnh
Hong Vn
Lu Quc
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Quc
Thi Hong
H Xun
Tin
H Ngc
Nguyn c
Chu Quc
Nguyn Cng
L Hunh Khc
T nh
Hong Vn
Nguyn Hong
Tn
Ng Vn
Nguyn Thnh
V Minh c
Nguyn Thanh
Bi Nguyn Vng
V Vn
H T
Nguyn Hi
Hong Trung
Phm Hong
Nguyn Ton
L Hong

Trung
Trc
Trng
Tun
Tun
Tun
Tun
T
T
T
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
T
Ty
Uy
Uy
Vn
Vn
Vit
Vit
Vit
Vinh
Vinh
Vinh
V
V
Vng
Vng

Anh
Bo
Danh
Dip
Duy
Dng
Dng
t
t
t
t
nh
ng
Gip
H
H
Hiu
Hip
Khoa
Lm

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

7.00
7.00
5.00
7.00
4.50
5.00
7.00
8.00
8.00
7.00
6.50
6.50
5.50
2.00
6.00
5.50
5.50
8.00
7.00
5.50
4.50
8.00
7.50
8.00
5.50
7.00
6.50
7.50
7.00
7.00
6.50
6.50
7.00
13.00
5.00
6.50
5.50
5.50
6.00
6.50
7.00
7.00
7.00
5.50
6.00
6.50
5.50
7.00
5.00
5.50
7.00
7.00

12
13
12
12
13
12
11
11
13
12
12
11
13
12
12
13
11
12
13
11
13
12
11
13
12
11
12
13
11
11
12
13
13
12
13
13
11
12
12
11
13
12
11
13
12
11
12
11
13
12
13

G1302211
G1302546
G1302662
G1302821
G1302885
G1303337
G1303363
G1303408
G1303428
G1303435
G1303565
G1304308
G1304397
G1304494
G1304756
G1304821
21300027
21300119
21300162
21300192
21300292
21300365
21300643
21300734
21300741
21301106
21301110
21301117
21301137
21301202
21301211
21301218
21301227
21301231
21301279
21301676
21301776
21301988
21302056
21302061
21302088
21302158
21302285
21302353
21302398
21302403
21302409
21302427
21302491
21302496
21302566
21302568

Nguyn Trung
Nguyn Vn Trng
V Khi
Ngc Qunh
Lu Vnh
L c
Trn Tin
L Hi
Nguyn Ngc Trng
Nguyn V Hong
Trn Thi Thin
Phm Minh
Quang Gia
Nh Nguyn Thanh
Mai Nguyn
Nguyn Vn
Nguyn Th Thy
Nguyn Tun
V Th Lan
Phan Thanh Thin
La Ngc
Nguyn Trn Bo
Nguyn Th
Phm Nguyn Linh
Nguyn Th
Vn Th
Phan Gia
L Th M
L Th
Trng Minh
ng Th Khnh
L Th
Phan Th
Trn Th
Nguyn Th
L Th Dim
Hynh V Nguyn
Nguyn Thy
Hong Diu
Lm Nht
Nguyn Th Phng
Nguyn Vn
Hong Th Trc
Nguyn Huy Nht
V Th
Bi Th Thanh
L Thanh
Dng Th
Nguyn Th Kim
Phm Ngc Thy
V Th Kim
Bi Th nh

Lc
Ngha
Nguyn
Nh
Pht
Sang
Sang
Sn
Sn
Sn
Tn
Trit
Trng
Trng
Vn
Vit
An
Anh
Anh
n
Bch
Chu
Duyn
an
o
Hng
Hn
Hu
Hin
Hiu
Hin
Hin
Hin
Hin
Hoa
Hng
Khnh
Lam
Linh
Linh
Linh
Long
Ly
Minh
Minh
M
My
Na
Ngn
Ngn
Ngoan
Ngc

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

6.50
5.50
7.00
5.50
5.50
7.50
6.50
7.00
5.50
6.50
7.00
5.00
6.50
6.00
7.50
5.50
5.50
5.50
5.00
5.50
6.50
6.50
7.00
6.50
7.50
6.00
7.00
6.00
13.00
5.00
3.00
13.00
5.50
5.50
6.50
5.50
5.00
6.00
6.50
5.50
6.50
7.50
6.50
5.00
6.50
7.00
5.00
5.00
4.50
5.00
13.00
4.00

11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
12
13
11
12
13
11
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
13
12
11
12
11
12
13
12
13
11
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
13

21302572
21302620
21302621
21302673
21302731
21302745
21302788
21302814
21305078
21302856
21303102
21303112
21303114
21303241
21303317
21303376
21303377
21303455
21303498
21303518
21303595
21303698
21303705
21303717
21303760
21303809
21303894
21303928
21303979
21304024
21304033
21304058
21304060
21304220
21304221
21304242
21304246
21304254
21304281
21304283
21304325
21304436
21304662
41300041
41300069
41300134
41300311
41300844
41300895
41301326
41301457
41301606

Phng Hng
L Hong
L Th
Phm Th Thanh
Phm Th i
V Th Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Hng
Phm Th
L Th
L Th Mai
Nguyn Th H
Nguyn Th Thanh
Hong N
Phm Th Nh
Ph Th
Lm Tr
L Th Dim
Dng Th Minh
Nguyn Th Minh
L Th
on Nguyn
L Ngc Thch
Nguyn Th Nh
Cao Th
Nguyn Bo
Nguyn Hoi
Nguyn Th Kim
Dng Cm
on Th Thanh
Nguyn Ngc
Phm Th Anh
Trn Th Anh
Thu
Hong Th
Phm Th Huyn
Trn L Thin
V Th Kim
Hunh Kit
L Th Bo
Lu Khnh
Nguyn Thnh
Phan Th Cm
Bi Huy
L c
Phm Trng Nam
Nguyn Thanh
Nguyn Hi
Nguyn Phc Anh
L Minh
Lm Thin
Phm Tin

Ngc
Nguyn
Nguyn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhi
Nhung
Nhung
Ny
Phng
Phng
Phng
Qu
Qunh
Sen
Siu
Sng
Tm
Tm
Thanh
Tho
Tho
Tho
Thm
Thi
Thnh
Thoa
Thu
Thy
Thy
Th
Th
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trn
Trn
Trinh
Trung
T
Anh
Anh
Anh
Bnh
ng
ng
Hong
Huy
Hng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

CA
CA
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

7.00
4.50
4.00
7.00
5.50
7.50
6.50
5.50
5.50
13.00
5.50
7.00
4.50
5.00
4.00
4.50
5.50
5.00
6.50
5.00
4.00
6.50
6.50
6.00
6.50
7.00
8.50
6.50
7.00
6.50
6.50
5.50
8.50
7.00
5.50
5.00
5.50
5.50
6.00
5.00
6.50
13.00
6.50
7.00
6.00
7.00
7.00
7.50
8.50
5.00
6.00
6.50

12
11
11
12
13
11
12
13
11
13
11
12
13
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
13
12

41301663
41301699
41301717
41301718
41301798
41301937
41301951
41302289
41302522
41302616
41302663
41302722
41302765
41302970
41303003
41303215
41303350
41303531
41303825
41303996
41304106
41304256
41304303
41304630
41304652
41300071
41300087
41300094
41300095
41300109
41300166
41300176
41300177
41300270
41300298
41300337
41300346
41300372
41300378
41300386
41300387
41300413
41300432
41300452
41300458
41300477
41300503
41300504
41300543
41300606
41300611
41301728

Trnh Quang
Hunh Trng
Phm Ch
Phm Ngc
Phan Vit
Nguyn Trung
inh Hong
H Nguyn
L Trng
H Th
Cao L
Nguyn Trng
Phm Hong
V Quc
Phm Phng
Ng Minh
Nguyn Hu
Bin L Thanh
Nguyn Minh
L Trng
L Minh
Trng Ngc
K Minh
Dng Song
Nguyn Ngc
L Hong
Mai Vn
Nguyn Duy
Nguyn ng Vit
Nguyn Quc
H Thin
V Minh
Bi Hong Thin
Trng Th
Hong Hi
ng c
L Mnh
V Vn
Mai Vn
L Minh
Nguyn Quc
Cao Tun
Phm
ng Hc
L Hng
Nguyn Vn
Trn Thanh
V Thnh
Nguyn Vn
Nguyn Trn Anh
Nguyn Vn
inh Quc

Hng
Hu
Kha
Kha
Khnh
Kin
Kit
L
Ngha
Nguyn
Nguyn
Nhn
Nht
Phong
Ph
Qun
Sang
Tn
Thin
Thun
Tin
Trc
Trit
T
T
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
i
nh
n
Bo
Bnh
Cnh
Cm
Chu
Chin
Ch
Ch
Chng
Cng
Cng
Cng
Cng
Danh
Danh
Dung
Duy
Duy
Khang

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

7.50
6.50
6.50
6.50
4.00
13.00
7.50
8.50
8.00
7.00
6.50
6.50
13.00
6.00
4.00
7.00
7.00
4.50
5.50
5.50
6.50
8.00
7.50
7.50
8.00
7.00
6.50
13.00
7.00
6.00
8.50
7.50
9.50
8.50
7.00
6.50
9.00
7.00
7.00
7.00
5.00
7.50
5.50
8.00
6.00
8.00
4.00
9.00
9.00
5.00
4.50
7.50

11
12
12
13
11
12
13
11
12
13
12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
12
13
11
11
12
13
12
13
11
12
12
13
11
13
11
12
13
11
12
13
11
11
12
12

41301788
41301814
41301829
41301854
41301856
41301882
41301929
41300629
41300651
41300697
41300717
41300725
41300750
41300756
41300818
41300897
41300920
41300923
41300946
41300951
41300954
41301016
41301028
41301044
41301055
41301059
41301062
41301064
41301065
41301115
41301157
41301201
V1201769
41301965
41301986
41302093
41302139
41302152
41302165
41302186
41302216
41300549
41301225
41301262
41301312
41301333
41301346
41301400
41301442
41301456
41301469
41301473

Nguyn Huy
Hunh Minh
Bi Minh
Nguyn Duy
Nguyn ng
Phm ng
Ng Trung
V Thnh
Tin
Hunh Thanh
Nguyn Thy
Phng Ngc Tng
Nguyn Ngc
Nguyn Trung
Trn Quc
V Minh
Nguyn Anh
Nguyn Hu
Trn Vn
Nguyn Hong Tun
Hunh V Trng
Nguyn Anh
Trng Vn
Nguyn Hong
Nguyn Trng
Phm L Nam
Trn Hong
Trn Triu
Trnh Ngc
Dng Phc
L Trung
Trn Trung
Phan Trung
V Vn
Nguyn Th
Nguyn Thu
Ng T
Nguyn L Thnh
T Ngn Thnh
inh Quc
Thi Hong
Cao Thnh
Nguyn Xun
Nguyn Tin
Dng Xun
Nguyn Cng
Nguyn Tun
Nguyn ng
on Hu
Li L
Nguyn Ch
Nguyn nh

Khnh
Khi
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Kin
Duy
Dng
D
Dng
Dng
i
m
t
ng
c
c
c
Em
Giang
Ho
Ho
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hu
Hiu
Hiu
Kin
Kit
Lai
Linh
Long
Long
Long
Lc
Lc
Duy
Hin
Hip
Hong
Hong
Hong
Hc
Huy
Huy
Huy
Huy

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

6.50
8.00
7.00
8.50
5.50
4.50
3.00
3.00
5.00
8.00
5.50
7.00
6.50
6.00
5.50
7.00
7.50
7.50
7.50
6.00
7.50
3.50
6.00
7.00
13.00
7.50
7.00
7.00
7.50
8.00
8.00
7.00
3.00
9.00
9.00
8.00
6.00
7.00
5.50
5.00
8.50
4.50
3.50
8.00
7.00
8.00
8.00
7.00
7.50
8.50
8.50
8.00

13
11
11
12
13
11
12
12
11
13
11
12
13
11
12
13
13
12
11
12
11
13
11
13
12
11
13
12
12
12
11
13
12
13
11
12
13
11
12
11
11
12
13
11
12
12
13
12
13
11
12

41301496
41301506
41301508
41301585
41301665
41301702
41301711
41301780
41301792
41301795
41301815
41301828
41301836
41301859
41301861
41302217
41302244
41302303
41302314
41302349
41302362
41302365
41302378
41302440
41301578
41302732
41302982
41302988
41303013
41303019
41303022
41303130
41303132
41303141
41303190
41303568
41303573
41303638
41303643
41303650
41303666
41303670
41303684
41303691
41303754
41303797
41303798
41303821
41303823
41303826
41303833
41303839

Nguyn Quc
Nguyn Xun
Nguyn Xun
L K Thanh
Trng Cng
Nguyn Trng
Ng Trn Duy
L Nam
Nguyn Ngc
Nguyn Th
Phan Quang
Bi Anh
ng
Nguyn ng
Nguyn ng
Trn B
Lm Vn
inh Vn
Nguyn Kin
Nguyn c
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Trn Anh
L Vn
Phan Mnh
T Thin
L Quc
Nguyn Hong
V Vn Minh
Bi Vn
inh Nguyn
H Minh
H Trn Thin
Trn L Ngc
Trng Cng
V Minh
Nguyn Vn
Phm Vn
V Trung
Hong Trung
Nguyn Ch
Nguyn Kim
Phm Ngc
Trn Ph
Nguyn
Vn Vit
Nguyn Hong
L Quc
Nguyn n
Nguyn Tn
Phm Quang
Cao Xun

Huy
Huy
Huy
Hng
Hng
Hu
Kha
Khnh
Khnh
Khnh
Khi
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Lc
Lun
Mnh
Mn
Minh
Minh
Minh
Minh
Nam
Hng
Nhn
Ph
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Quang
Tn
Ty
Thi
Thi
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thng
Thn
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

9.00
7.50
6.50
8.50
6.50
6.50
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
6.50
9.00
6.50
8.00
6.50
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
6.50
5.50
6.00
13.00
6.50
7.00
6.50
6.50
7.00
8.00
8.00
7.50
5.50
5.50
13.00
8.00
6.00
7.50
5.50
6.50
7.00
7.00
6.50
5.50
13.00
5.00
3.50
7.50
6.50
6.50
7.00

13
11
12
11
13
11
13
11
13
12
12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
11
12
13
12
11
13
11
12
13
12
11
13
12
11
13
12
13

41303884
41303892
41303917
41304008
41304013
41304096
41304104
41304156
41304182
41304876
G1300035
G1300128
G1300180
G1300211
G1300247
G1300260
G1300265
G1300288
G1300320
G1300418
G1300424
G1300469
G1300472
G1300485
G1300506
G1300559
G1300597
G1300618
G1305071
G1300850
G1300964
G1301427
G1301517
G1301727
G1302127
G1302200
G1302232
G1302433
G1302757
G1303472
G1303506
G1303677
G1304343
G1304346
G1304432
G1304469
G1304525
G1304627
31300011
31300019
31300375
31300405

Hunh Chu
Nguyn Ch
Trn Phc
Trn Vn
Nguyn Trng
Bi Mnh
H Ngc
Nguyn Tr
ng Thi Xun
Hunh Kim
Trn L V
Phan Tun
H Ngc
Vng Hng
Nguyn Quc Gia
Phm Thnh
Trn Hoi
Nguyn Vn
Tng Vn
Nguyn TrngNguyn
L Qui
Nguyn Quc
Nguyn Quc
Trn Mnh
V Quang
Ngc
Nguyn Phan Bo
Quch Vn
Tn Tht Tr
Vng Hi
Nguyn Th Linh
Trn Vn
Phm c
ng Nguyn Mnh
o Hong
Nguyn Hong
Nguyn Phc
ng Hi
Nguyn Hong
L Thnh
L Minh
Nguyn Tn
L Cao
Ng Thin
Nguyn Minh
Nguyn Thanh
Ct
Trn Trng
L Hong Duy
Nguyn Duy
Trn Phng Lan
Thnh

Thnh
Thnh
Thnh
Thun
Thut
Tin
Tin
Tn
Ton
V
An
Anh
n
Bn
Bo
Bo
Bo
Bin
Bnh
Chng
Ct
Cng
Cng
Cng
Danh
Duy
Duy
Duy
ng
ng
Giang
Hun
Huy
Khang
Long
Lc
Li
Nam
Nht
Ti
Tm
Thnh
Tr
Tr
Trung
Trc
Tun
Tuyn
An
An
Chi
Chung

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L06
L06
L06
L06

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
AA
AA
AA
AA

7.00
5.50
13.00
6.50
3.00
6.00
4.50
4.00
6.50
13.00
6.00
7.00
6.50
4.00
7.00
4.00
6.00
5.00
4.00
5.50
5.50
5.50
5.00
5.50
5.50
6.50
6.00
5.00
4.00
4.50
5.50
6.50
5.50
5.50
13.00
4.50
7.50
5.50
6.00
6.00
3.50
3.00
5.50
4.00
6.50
7.00
7.00
7.00
6.50
6.00
7.50
8.00

11
12
13
11
12
13
11
12
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
11
12
13
11
12
13
11
12
12
13
11
12
13
13
11
12
12
13
11
11
12
13
11

31300502
31300744
31300757
31300921
31301251
31301510
31301541
31301601
31301616
31301749
31301837
31301848
31302001
31302028
31302631
31302659
31302689
31302691
31302692
31302693
31302904
31303082
31303360
31303371
31303571
31303608
31303854
31303946
31304053
31304208
31304425
31304512
31304532
31304733
31304790
31300103
31300105
31300181
31300187
31300218
31300276
31300290
31300340
31300357
31300403
31300404
31300443
31300448
31300489
31300528
31300670
31300677

Trn Bo
Phan Anh
Bi L Quang
Nguyn Hong Minh
on nh
Phan Gia
Trng Minh
Nguyn Xun
Bi Vn Vit
Trn Nguyn
Phan
L Nguyn ng
Tng
Trn Phan Duy
Nguyn Hong Khi
Trng V Khi
H Danh
Hong Thin
H Hu
Hunh Anh
T Ph
Nguyn Th
Trn nh
Trng Trn Nguyn
L Thnh
Phm Ngc Lan
Nguyn Hu
Phng Triu
Nguyn Ngc Anh
Trn Song
Nguyn c
Phm B
Kiu Quang
L Th Ngc
ng Ngc Tng
Nguyn Hu Vit
Nguyn Ngc
Hunh Ngc
Nguyn Ngc
o Th Minh
Nguyn Phm
H Nh
L Thin
L Ngc
u Vn
c
Nguyn nh
ng Hunh Duy
Trn Quc
Trn Thin
Nguyn Quc
Nguyn Vn

Danh
o
o
c
Hip
Huy
Huy
Hng
Hng
Khang
Khoa
Khoa
Lm
Lm
Nguyn
Nguyn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Pht
Phc
Sang
Sanh
Ty
Thanh
Thin
Th
Th
Ton
Trung
Tun
Tun
Uyn
Vi
Anh
Anh
n
n
Bo
Bc
Bin
Cnh
Chu
Chung
Chung
Cng
Cng
Cng
Doanh
Dng
Dng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

4.00
5.50
13.00
13.00
5.50
6.50
9.00
6.00
7.00
7.00
6.50
4.50
6.50
5.00
7.00
6.50
8.00
5.50
4.50
6.50
5.00
3.00
8.00
7.00
6.50
7.00
8.00
4.50
4.50
5.50
5.00
7.00
12.00
8.00
8.00
6.00
5.50
8.00
7.00
8.00
7.00
13.00
7.50
9.00
8.00
7.00
9.00
5.00
6.50
7.50
13.00
6.00

12
13

13
13
11
12
13
12
13
12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
11
12
13
11
12
13
11
12
12
11
11
13
12
13
11
12
13
11
13
11
12
13
11
12
11
13
12

31300682
31300783
31300800
31300823
31300896
31300943
31301216
31301229
31301300
31301343
31301481
31301760
31301771
31301822
31301892
31301902
31302029
31302034
31302213
31302241
31302311
31302340
31302498
31302647
31300900
31300941
31300969
31301131
31301174
31301213
31301418
31301433
31301493
31301530
31301536
31301692
31302000
31302162
31302202
31302250
31302310
31302539
31302655
31302665
31302683
31302752
31302858
31303150
31303175
31303209
31303332
31303383

Phm Quc
L Vn
Nguyn Thnh
Trng Quang
Trng Vn
Trn Thanh
L Hng
Trn Quc
Trn Thanh
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Cng
Dng Quc
Nguyn Hong
Trn Nguyn Anh
L Xun
V Hong
Phan Th Bch
Phan i
ng Ngc
Phm Xun
L Tun
Phm Th Bch
Phng Minh
Nguyn Th
Trn nh
Phm Minh
Trn
Nguyn Thanh
H Minh
inh Cng
Bi Thy Hong
Nguyn Quc
Trn nh
Trn Quc
Nguyn Th Mai
ng Vn
Phm Khnh
Nguyn Phc
Nguyn Qunh
Trn Th
Nguyn Trung
Trng nh
L Ch
Chu Thanh
inh Quang
Phm Ngc
Chu Huy
Nguyn Nht
L Hong
H Huy
L Thin

Dng
t
t
t
ng
c
Hin
Hin
Hoi
Hong
Huy
Khanh
Khnh
Khm
Khoa
Khi
Lm
L
Lc
Lun
Mn
Minh
Ngn
Nguyn
c
c
Giang
Hu
Hiu
Hin
Hun
Huy
Huy
Huy
Huy
Hng
Lm
Long
Lc
Lun
Mnh
Ngha
Nguyn
Nguyn
Nhn
Nht
Oai
Quang
Quang
Qun
Sang
Sinh

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06

AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

4.50
5.50
4.50
6.00
7.00
8.00
7.00
8.00
6.50
8.00
8.50
8.50
13.00
8.00
6.00
5.50
6.50
7.00
7.00
7.50
8.00
5.50
6.00
5.00
6.00
13.00
4.50
4.50
6.50
6.50
8.00
8.50
7.00
5.00
6.50
7.00
5.50
8.00
5.00
6.50
5.50
5.00
5.50
6.50
7.50
5.50
6.50
3.50
7.00
5.00
6.00
9.00

11
12
11
13
12
11
13
12
12
13
11
12
13
11
12
13
11
13
12
13
11
13
11
12
13
11
13
12
11
12
13
11
12
13
12
13
11
12
12
13
11
12
11
13
12
11
13
12
11
12

31303478
31303486
31303656
31303744
31303813
31303938
31303958
31303993
31304001
31304086
31304127
31305077
31302716
31302743
31302886
31302896
31302937
31303044
31303273
31303340
31303359
31303407
31303794
31303874
31304041
31304162
31304320
31304378
31304504
31304588
31304659
31304707
31304853
31304949
91300042
91300075
91300114
91300240
91300544
91300572
91300583
91300673
91300742
91300787
91300845
91300915
91300980
91300987
91301004
91301019
91301035
91301057

Nguyn nh
Nguyn Vn
Hunh Tn
L Quang
Nguyn Hu
Nguyn Vn
Nguyn Minh
Hunh Minh
Nguyn Quc
Nguyn Thanh
Trnh Minh
Cao Vn
Nguyn Thnh
V Hunh
Ng Tin
Nguyn Tn
H Phm Minh
Nguyn Ngc
Cao Th
L Th Hng
Tng Quc
L Hi
Phng c
Bi Phc
Nguyn Hu
Trn Minh
Dng Phc
L Nht
Nguyn Cng
Trn Quc
Phan Anh
T Mnh
Phm Hong
L Th
Bi Hunh
L Phm Cm
Nguyn Th Hng
Nguyn ng
Phan Th
Lng Anh
Nguyn Anh
Nguyn Thanh
Nguyn Th Anh
Nguyn ng Tin
Nguyn Hi
L Ti
Nguyn Th Ngc
Th Vit
Trn Hng
Nguyn Mnh
H Thanh
Phan Hong

Ti
Ti
Thnh
Thch
Thi
Thoi
Thng
Thun
Thun
Tin
Tin
Du
Nhn
Nhn
Pht
Pht
Phong
Phc
Quy
Sang
Sang
Sn
Thng
Thnh
Thy
Tn
Triu
Trnh
Trc
Tun
T
Tng
Vinh
Vy
Anh
Anh
Anh
Bo
Dung
Duy
Duy
Dng
o
t
ng
c
Giu
H
H
Ho
Hi
Hi

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

13.00
8.00
7.00
7.50
8.00
7.00
7.00
7.00
8.00
7.00
4.50
6.50
8.50
6.50
6.00
6.50
4.50
6.50
6.50
6.00
6.00
7.50
13.00
7.00
13.00
5.50
4.50
7.00
7.00
4.50
5.50
4.00
6.00
6.50
4.00
13.00
5.50
5.50
5.50
8.00
4.50
5.50
6.50
4.50
7.50
7.00
4.50
13.00
3.50
7.00
5.50
2.50

11
13
12
11
12
13
11
12
13
11
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
12
11
13
12
13
11
12
11
13
12
11
13
13
12
11
12
11
13
11
11
12
11
12
12
13

91301086
91301101
91301120
91301121
91301158
91301275
91301282
91301293
91301380
91301394
91301428
91301557
91301671
91301878
91301978
91302041
91302295
91302298
91302502
91302547
91302649
91302781
31305021
31304995
41302150
31304142
31304158
31304185
31304248
31304417
31304431
31304442
31304560
31304669
31304718
31304724
31304825
31304847
31304880
31304926
31304934
31304973
91300026
91304994
91301551
91301558
91301560
91301564
91301674
91301740
91301873
91301973

Nguyn Th Diu
Phan Th Thy
Lu Th
Mai Th
Lng Trung
L Th
Sn Tng M
Phm Nht Thi
Hong
Trn Th
Trn Th
Nguyn Th Thanh
Cao Th Ngc
Phan Anh
Nguyn Cao
L Th Tho
L Thanh
Nguyn Th Qunh
Trn Tng
Phan Hu
T Ngc Anh
Ng Thanh Huyn
Nng Vit
Phanavong
Nguyn Hong
H Trng
Nguyn Trung
Hong Vn
Trn Th Thu
Ng Hong
Nguyn Minh
Nguyn Vn
Nguyn Hu
Trn L Hong
Nguyn Vn
L Vn
Trn i
Nguyn Quang
L Hon
Nguyn V Hong
V Ti
Nguyn Thanh
Nguyn Phc
Vithagna
L Th Ngc
Nguyn Th Thanh
Phm Th Ngc
Trn Th Mng
L Th
Nguyn Duy
Nguyn Th ng
Lu S

Hnh
Hng
Hu
Hu
Hiu
Hoa
Hoa
Ho
Ha
Ha
Hu
Huyn
Hng
Khoa
K
Lin
Mai
Mai
Ngn
Ngha
Nguyn
Nhi
Hng
Khek
Long
Tn
Tn
Ton
Trang
Trung
Trung
Trung
Tun
T
Tng
T
Vit
Vinh
V
Vng
Vng
Xun
An
Anan
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Hng
Khang
Khoa
Kn

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

5.50
6.50
6.50
5.50
7.00
5.50
7.00
7.00
6.50
4.00
6.00
5.50
4.50
13.00
6.00
8.00
4.50
5.50
4.00
13.00
5.50
7.50
5.50
4.50
7.50
8.50
8.00
13.00
8.00
6.00
5.00
6.00
5.50
5.50
8.00
8.50
5.50
5.50
5.50
7.50
7.50
12.00
6.50
4.00
7.00
5.00
5.00
6.00
7.50
8.50
6.50
7.00

13
11
11
12
13
13
12
11
11
12
13
11
12
11
13
12
11
13
13
13
13
11
12
13
11
12
13
11
12
11
13
11
12
13
11
12
12
13
11
12
13
12
13
11
12
13
11
12

91301991
91302049
91302076
91302253
91302333
91302338
91302364
91302493
91302500
91302805
91302808
91302950
91303031
91303113
91303246
91303288
91303367
91303389
91303422
91303720
91303751
91303784
91303914
91303939
91303997
91304011
91304019
91304044
91304064
91304089
91304235
91304271
91304472
91304952
91304972
61300005
61300017
61300031
61300032
61300046
61300074
61300078
61300089
61300117
61300131
61300141
61300144
61300158
61300163
61300168
61300170
61300201

Nguyn H
Bi Th M
L Th M
Nguyn Thnh
H Vn
L Quang Hong
Nguyn Vn
Nguyn Th Thy
Phm Th Ngc
Nguyn Th Kim
Kiu Th Cm
Nguyn Thanh
Mai Hong
Nguyn Th Minh
Trn
Trng Th
Trng Trn Nguyn
Phan Bi Minh
Nguyn Hng
Nguyn Th Thch
H Phc
Nguyn Hng
Trn L Tn
Thch Ngc
Lng Ngc
V c
L Th Tam
Trng Anh
L Qu
Nguyn Th Cm
Nguyn Th Thy
Nguyn Th
Nguyn Thu
Nguyn Phan Thi
Nguyn Thanh
H L Duy
L Minh
Phan Quc
Phm L Din
Dng Th
L Nh Hong
L Th Hng
Ng Th Ngc
Nguyn Th Vn
Phm Ngc Vit
Trn Hong
Trn K
V Quc
V Th Vn
Hong L Nht
Nguyn Th Cm
Nguyn Vn

Lan
Linh
Linh
Lun
Minh
Minh
Minh
Ngn
Ngn
Nh
Nhung
Phong
Phc
Phng
Qu
Quyn
Sang
Sinh
Sn
Tho
Thnh
Thng
Thnh
Thoi
Thun
Thun
Thu
Thy
Thng
Tin
Trang
Trm
Trc
Vy
Xun
An
An
An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
nh
nh
t

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L07
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

6.50
4.50
7.00
5.50
5.50
3.00
5.00
5.50
5.50
5.50
7.00
5.00
5.50
6.00
7.50
5.50
6.50
5.50
4.50
6.00
6.50
6.50
8.00
5.50
5.00
3.00
5.50
5.50
6.00
6.50
6.50
6.50
7.00
6.50
5.50
7.00
5.50
7.50
6.00
4.50
4.50
6.50
6.50
4.50
7.50
7.00
7.00
5.00
5.00
5.50
6.50
6.50

13
11
13
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
12
13
12
13
11
11
12
12
13
12
12
11
11
13
11
12
13
13
11
11
13
21
22
21
23
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
23
22
23

61300217
61300220
61300231
61300250
61300256
61300317
61300318
61300342
61300416
61300433
61300520
61300523
61300539
61300540
61300568
61300603
61300636
61300641
61300696
61300770
61300872
61300002
61300006
61300008
61300012
61300044
61300088
61300184
61300196
61300206
61300293
61300384
61300495
61300534
61300680
61300716
61300806
61300935
61300995
61301142
61301178
61301192
61301212
61301233
61301465
61301852
61302089
61302160
61302442
61302475
61302508
61302606

Dng Quc
Trn Quc
L Trn Quang
Nguyn Vn Anh
Phm Hoi Tiu
Phm Ngc Thi
Phm Thanh
Mai Xun
L Trn Quc
Thi Thnh
Nguyn Song
H Ngc
Nguyn Phng
Nguyn Th
L Thanh
Nguyn Th
Nguyn Hng
Trn Th Ngc
L Vit
Tun
Phan V Kim
Cao Hunh Nht
Hong Th Ngc
H Xun
L Ngc Bnh
Chu Qu
Ng Th Hong
Ng Hong
Trn Phc Hng
o Xun
Nguyn Trn Ngc
L Hng
Lng Thnh
o N Hong
Phm Hong
Nguyn Thy
Nguyn Tin
Nguyn Vit
Nguyn Hi
Cam Trung
Nguyn Th Minh
Phan Trung
Th Thu
Trn Th Thu
L ng
Nguyn Anh
Nguyn Th Tho
Phm Hc
Ng Hong
Phm Ngn
Nguyn Ngc Qunh
Chu Tho

Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bnh
Bnh
Cnh
Chng
Cng
Din
Diu
Dung
Dung
Duy
Duy
Duyn
Duyn
Dc
t
nh
An
An
An
An
Anh
Anh
n
n
Bch
Bch
Chinh
Danh
Dung
Dng
Dng
t
c
H
Hiu
Hiu
Hiu
Hin
Hin
Huy
Khoa
Linh
Long
Nam
Nga
Nghi
Nguyn

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

6.50
3.50
5.50
7.50
8.50
6.00
7.50
5.50
5.00
4.50
7.00
7.00
5.00
5.50
5.50
3.50
9.00
7.50
4.50
7.00
8.00
5.00
6.50
4.00
5.50
7.50
7.00
6.50
6.00
6.50
8.00
8.00
6.50
5.50
3.50
13.00
6.50
6.00
7.00
7.50
6.00
7.50
5.50
4.50
6.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
6.50
6.50

22
21
23
22
21
23
22
21
21
22
23
21
23
21
22
23
21
22
22
23
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
23
22
21
21
23
22
23
22
21
21
22
23
21
22
23
21

61302687
61303591
61304187
61305067
61300236
61300291
61300322
61300396
61300435
61300439
61300451
61300478
61300497
61300541
61300542
61300546
61300570
61300573
61300578
61300695
61300785
61300939
61300975
61301005
61301054
61301073
61301077
61301083
61301098
61301102
61301113
61301114
61301177
61301219
61301280
61301281
61301283
61301303
61301338
61301375
61301463
61305012
61300824
61301021
61301372
61301485
61301503
61301505
61301527
61301552
61301680
61301730

Nguyn Thnh
Hunh Th M
Hunh Quc
Hong Th
Ng Gia
Dng Th Ngc
Trng Th
Nguyn Th
Phan nh
Hong Th
on Cao
Nguyn Vn B
Ng Thnh
Nguyn Th
Nguyn Th Thy
Bi Hu
L Thnh
Lu V Sn
Nguyn
V Tin
Ng Danh
Phm Tr
V Th H
Trn Vn S
Nguyn Trung
Nguyn V Nh
Hong Khnh
Nguyn Hu
Lng Th
Phan Th Xun
Trng Th
Bi Thanh
Nguyn Thnh
L Th M
Nguyn Th Lan
Phan Th Thanh
Trn Th
L Tn
Nguyn Mai
Hong Trng
L Vn Trng
Hunh Minh
Vin Mn
Nguyn Trng Gia
V Huy
Nguyn Nht Hong
Nguyn Tun
Nguyn Vit
Thi Hong
L Th Ngc
Nguyn Th Qunh
Lm Nht

Nhn
Thanh
Ton
Xnh
Bo
Bch
Bnh
Chnh
C
Cc
Cng
Cng
Danh
Dung
Dung
Duy
Duy
Duy
Duy
Dng
t
c
Giang
H
Hi
Ho
H
Hnh
Hng
Hng
Hn
Hu
Hiu
Hin
Hoa
Hoa
Hoa
Hon
Hong
Ha
Huy
t
t
Ho
Hong
Huy
Huy
Huy
Huy
Huyn
Hng
Khang

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

7.50
7.50
7.50
4.50
7.50
7.00
4.50
5.50
4.50
7.50
7.00
5.50
6.50
4.50
8.50
5.50
7.00
8.00
8.50
8.50
6.50
7.00
7.00
7.50
7.50
5.50
7.50
7.50
6.50
7.00
6.50
7.00
5.50
6.00
7.50
9.00
13.00
6.50
6.50
6.50
7.50
7.50
9.00
5.50
7.50
7.50
4.50
5.50
6.50
5.50
7.50
8.50

23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
23
22
21
22
23
22
21
23
23
22
21
23
21
21
22
23
22
22
23
21
23
22
21
22
22
23
21
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22

61301748
61301865
61301920
61305025
61301924
61302703
61302862
61303081
61303316
61303446
61303660
61303806
61303863
61303980
61304049
61304074
61304100
61304191
61304226
61304238
61304288
61304581
61304614
61304671
61304794
61304954
61304988
61300932
61300965
61300966
61300971
61301053
61301090
61301119
61301149
61301170
61301288
61301396
61301490
61301529
61301556
61301562
61301571
61301623
61301627
61301631
61301645
61301649
61301654
61301664
61301683
61301694

Phm V Duy
Nguyn Hunh ng
Nguyn Nht
Dng Trung
ng Quang Trung
Mai Hong
H Th Hong
Bi Vn
ng Ngc Mai
Trn Ngc Hong
L c
L Anh
Phan Thanh
o Th Yn
L Thanh
Nguyn Ngc Bo
o Minh
L Lnh
L Th Thu
Nguyn Thu
Nguyn Th Bo
Trn Du
Nguyn Th Kim
Trn Ngc
Nguyn i
Nguyn Th Tho
L Th Nh
Nguyn Tr
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Thu
Phm Th L
Nguyn Th
Phm Cao Hng
Lng Cng
Hong Trung
Nguyn Ngc
Trng c
Trn Th Khnh
Nguyn Quang
Trn Bo
Nguyn Th Ngc
Trn Th Kim
Nguyn Th Thy
Hunh Hip
Hunh Vn
L Xun
Nguyn Quc
Nguyn Xun
Phm Quc
Trnh Vn
Phan Th
Trn Th Thu

Khang
Khoa
Khng
Kin
Kin
Nhn
Oanh
Phc
Qunh
Sn
Thnh
Thi
Thin
Thu
Th
Thy
Tin
Ton
Trang
Trang
Trn
Tun
Tuyn
T
Vi
Vy

c
Giang
Giang
Giang
Hi
Hnh
Hu
Hiu
Hiu
Hoan
Ha
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Hunh
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

7.50
5.00
8.50
13.00
7.00
7.50
6.00
8.50
8.00
6.00
6.50
7.00
8.50
5.00
13.00
13.00
6.50
7.50
8.50
7.00
6.50
6.00
4.50
8.50
5.50
8.00
9.00
8.50
5.50
5.50
13.00
7.00
7.00
7.00
13.00
5.50
7.00
8.00
7.50
5.00
5.50
6.50
7.50
4.50
7.00
5.00
6.50
7.00
7.00
7.50
7.00
7.00

23
21
21
22
21
23
22
21
22
23
21
22
23

23
22
21
23
22
22
23
21
22
21
23
22
23
21
23
21
22
21
23
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
21
22
21
22

61301705
61301721
61301731
61301759
61301770
61301839
61301946
61301954
61301962
61302044
61302094
61302101
61302116
61302293
61302327
61302489
61302499
61302601
61302767
61302830
61303018
61303042
61303062
61303071
61303076
61303093
61303111
61303152
61303154
61303211
61303346
61303586
61303699
61303776
61303908
61304190
61304324
61304447
61304624
61304626
61304664
61304737
61304742
61304806
61304891
61304941
61304943
61301775
61301853
61301975
61301981
61301993

Chu Vn
Trn Th Minh
L Duy
Ng Th Kiu
Dng Quc
Hong L
on Tung
L Tun
T Hunh Tun
Nguyn V Phng
Nguyn Thu Khnh
Thi Duy
Cao Phng
Phm Thnh
Dip Hng
Nguyn Thanh
Phm Th Kiu
V L Trc
Trn Minh
Phm Th Tuyt
Bi Nguyn Vnh
Nguyn H Hng
Phm Hong
Trn Hunh
Trng Hunh Thin
inh Th H
Nguyn L Bo
inh Tn
ng Thanh
L Minh
Ng Nguyn Phc
Chu Thanh
Th Thanh
Ha Vn
Phm Hu
L Hu
L Th Mai
Phm Hong
Trn Phc
Trn Th Thanh
Phm Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Trn Phng
Trn Ngc Kiu
Nguyn Hong
Bi Th Thy
Dng Tng
Hong Quc
Nguyn Cng
Trng Th
Nguyn Th Tho
Trn Th Tuyt

Kt
Kha
Khang
Khanh
Khnh
Khoa
Kin
Kit
Kit
Lin
Linh
Linh
Loan
L
Minh
Ngn
Ngn
Ngc
Nht
Nh
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phng
Phng
Quang
Quang
Qun
Sang
Thanh
Tho
Thng
Thnh
Ton
Trinh
Trung
Tuyn
Tuyn
T
Uyn
Uyn
Vin
V
Vy
Vy
Khnh
Khoa
Knh
K
Lan

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
DA
DA
DA
DA
DA

7.50
5.50
5.00
6.50
7.50
7.00
7.00
8.50
13.00
7.50
7.00
8.50
8.50
8.00
4.50
7.00
8.00
6.00
8.00
7.00
8.00
4.50
8.50
5.50
5.50
8.00
6.50
6.50
8.50
7.50
7.50
6.00
6.50
8.50
7.50
6.00
5.50
4.50
7.50
8.50
6.00
8.50
5.50
6.50
6.50
13.00
7.50
5.00
8.00
4.50
8.00
7.50

23
21
22
23
21
22
23
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
22
23
21
21
22
23
22
23
21
21
22
23
21
23
23
22
21
23
22

61302013
61302027
61302033
61302042
61302066
61302070
61302073
61302086
61302097
61302109
61302112
61302113
61302153
61302296
61302300
61302394
61302408
61302415
61302421
61302435
61302484
61302492
61302555
61302565
61302584
61302591
61302596
61302622
61302646
61302654
61302705
61203741
61302197
61302246
61302280
61302301
61302315
61302369
61305034
61302473
61302544
61302709
61302746
61302754
61302770
61302792
61302804
61302825
61302831
61302835
61302855
61302865

Nguyn Hi
Trn nh
Nguyn Th Qunh
Nguyn Th nh
L Hi H
L Phng
L Trc
Nguyn Ngc Thy
Phan Th M
Vng Thy Hoi
Hunh Tn Nam
L Th Hng
Nguyn Ngc
L Th Ngc
Phm Tuyt
V Ngc Phng
H Th Linh
Phan Th H
Chung Quang Thi
Hong
L Th
Nguyn Th Kim
Trn Trng Danh
V Thanh
Nguyn Th Hng
Phm Th Mng
Trn Minh
L Vit Hng
Phm Trn Khi
Trnh Hong Phng
Nguyn Duy
Nguyn Th Thanh
Ng Ph
L Thi
Trn Thanh
Trn Th Thanh
Nguyn Minh
Phan Hong
L Uyn
L Th Diu
Nguyn Vn
Nguyn Jo Thnh
V Tr
Kim Minh
Triu Th
Trn Anh Tiu
Nguyn Th Truyn
Nguyn Ngc Hunh
T Nguyn Qunh
V Nguyn T
L Th
Phm Qunh Ngc

Lm
Lm
L
Lin
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Lnh
Lnh
Long
Mai
Mai
Minh
My
My
M
Nam
Ngn
Ngn
Ngha
Ngoan
Ngc
Ngc
Ngc
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nhn
Th
Lc
Lun
Lc
Mai
Mn
Minh
My
Nga
Ngha
Nhn
Nhn
Nht
Nht
Nhi
Nhn
Nh
Nh
Nh
Nng
Oanh

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

8.00
6.00
7.00
5.00
6.50
7.50
6.50
7.00
6.50
6.50
3.50
2.50
5.50
6.50
6.50
6.00
7.50
5.50
4.00
7.50
7.50
6.50
13.00
7.50
8.50
7.00
7.00
6.50
7.00
6.00
5.50
5.50
4.50
8.00
8.00
6.50
6.50
7.50
6.00
6.00
4.50
6.50
5.50
3.50
7.50
5.50
6.00
4.50
5.00
4.50
5.50
6.50

21
23
22
21
23
22
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
21
22
23
21
22
23
21

61302897
61302926
61302968
61303090
61303147
61303148
61303200
61303217
61303250
61303256
61303401
61303431
61303587
61303593
V1300016
V1300033
V1300066
V1300140
V1300143
V1300153
V1300209
V1300227
V1300425
V1300530
V1300864
V1300926
V1301273
V1301330
V1301525
V1301709
V1301830
V1302072
V1302337
V1302507
V1302726
V1302961
V1303110
V1303160
V1303197
V1303309
V1303311
V1303700
V1304082
V1304285
V1304305
V1304429
V1304483
V1304598
V1304620
V1304682
V1300538
V1200558

Nguyn Thanh
Phan Long
V Thanh
V Minh
L Dng
Nguyn Thnh
Hong Minh
Nguyn ng
ng Vn
Nguyn Bo
on Hng
Nguyn Trung
Tun
L Nguyn Nht
Lu Trn Thin
Phm Ph Thin
Lm Qu
Trn Duy
Trn Hng Vit
Trnh Nguyn
V Xun
La ng Gia
inh Phm Thnh
Hunh Bo
Phm Hng
Nguyn Minh
o t
L Phi
T Mnh
Vit
Bi V
L Th Phng
L Ngc
Mai Xun
Phan Hu
Trn Ngc L
Nguyn Hunh Uyn
L
ng Minh
Bi Nguyn Nh
on Trn Nh
Th Thu
Ng Ngc Hoa
Mai Th Hoa
Lng Nguyn i
Nguyn Hu Mnh
o Xun
Nguyn Quang
L Nguyn Mng
o Thanh
L Th Tuyt
Nguyn Phng Lp

Pht
Phi
Phong
Phng
Qua
Quan
Qun
Qun
Quc
Quc
Sn
Sn
Thanh
Thanh
An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
Bch
Bo
Cng
Du
ip
c
Hoa
Hong
Huy
Kha
Khoa
Linh
Minh
Nghi
Nhn
Phong
Phng
Quang
Qun
Qunh
Qunh
Tho
Tin
Trn
Trit
Trung
Trng
Tu
Tuyn
Tng
Dung
Duy

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EB
EB

6.50
8.00
7.50
7.00
6.00
7.50
6.00
4.00
5.50
3.50
4.00
6.50
7.50
3.50
3.00
6.50
7.00
6.00
3.50
5.50
4.00
4.50
3.50
7.50
13.00
4.00
5.50
1.00
6.50
7.00
4.50
3.50
13.00
6.00
3.50
3.50
6.00
6.50
3.50
5.00
6.00
6.50
6.00
6.50
7.00
6.50
4.00
4.50
5.00
7.00
5.50
3.50

22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
23
22
23
23

V1300637
V1300718
V1300727
V1300764
V1300805
V1300837
V1301599
V1305073
V1302644
V1303084
V1303194
V1303357
V1303365
V1303416
V1303762
V1303857
V1303942
V1303995
V1304026
V1304062
V1304146
V1304192
V1304216
V1304272
V1304289
V1304409
V1304426
V1304460
V1304595
V1304600
V1304619
V1304621
V1304809
V1304827
V1304935
V1304974
V1300960
V1300962
V1300968
V1301045
V1301097
V1301238
V1301258
V1301278
V1301328
V1301421
V1301504
V1301584
V1301662
V1301735
V1301739
V1301746

Nguyn Khnh
Nguyn Trng
V Hong
Chng A Thnh
Nguyn Tin
L Nguyn Nht
Nguyn Vn
Nguyn Thnh
Phm Hong
Lm Kim
Lng Minh
Phm Phc
Trng ng Linh
Nguyn Bch
L Th Hng
Nguyn Minh
H c
L Minh
L Th Thanh
V Hong
L Hong
L Quan Thin
L Tn
Nguyn Th Bch
Nguyn Th M
H B
Nguyn c
V Quc
V Trn
Trn Minh
Hunh Th Thanh
Mai Nguyn Bch
L Quang
Trn Hong
L on
Nguyn Th i
Nguyn i
Nguyn Thnh
Nguyn Trng
Nguyn Hong
L Th Thanh
Minh
Nguyn Thanh
Nguyn Th
L Nguyn Khc
Nguyn Duy
Nguyn Vn
L Hu
Trn Trung
L Trng
Nguyn Ch
Phan Vn

Duyn
Dng
Dng
t
t
ng
Hng
Hng
Nguyn
Phng
Qun
Sang
Sang
Sn
Thm
Thin
Th
Thun
Thy
Th
Tn
Ton
Ti
Trm
Trn
Trung
Trung
Trung
Tun
Tu
Tuyn
Tuyn
Vin
Vit
Vng
Xun
Giang
Giang
Giang
Hi
Hng
Hin
Hip
Hoa
Hong
Hun
Huy
Hng
Hng
Khang
Khang
Khang

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

6.00
7.00
4.50
3.00
4.50
5.50
6.50
5.00
4.00
7.00
7.50
5.00
7.50
4.50
4.00
4.50
6.50
6.00
6.00
5.50
5.00
5.50
13.00
6.50
5.50
6.00
6.00
3.50
3.50
5.50
5.00
2.50
4.00
5.50
5.50
6.50
5.50
4.50
6.00
5.50
7.00
7.00
3.50
4.50
2.50
5.50
13.00
6.50
6.50
7.50
6.50
5.50

22
21
21
22
22
21
23
23
23
22
21
21
22
23
23
22
22
21
21
23
23
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
23

V1301816
V1301886
V1301990
V1302117
V1302130
V1302243
V1302510
V1302536
V1302598
V1302664
V1302669
V1302681
V1302715
V1302742
V1302764
V1302813
V1302847
V1302894
V1302901
V1305082
V1305072
V1303116
V1303134
V1303230
V1303439
V1303525
V1303526
V1303630
V1303721
V1303728
V1303789
V1303812
V1303828
V1303904
V1303912
V1303931
V1304029
V1304050
V1304087
V1304160
V1304172
V1304227
V1304249
V1304295
V1304335
V1304354
V1304379
V1304388
V1304389
V1304398
V1304438
V1304473

Phm Trn Quc


Tiu Phm Anh
L Xun
Dng Nguyn Hng
Hunh Hong
Hunh V
Nguyn Vn
Nguyn Trng
Trng Thin
L Trng
V Th nh
Thi Nguyn Hoi
Nguyn Thnh
Trng Vnh
Nguyn Ton
Nguyn Th Cm
Trn Duy
Nguyn Ngc
Nguyn Thun
Phm Xun
Ha Th Thanh
Phm Bo
Lng Vn
Phan Duy
Phm Ngc
Trn Ngc
Trn Thin Nhn
Nguyn Quc
Nguyn Th Thu
Phm Th Thanh
Nguyn Trng
Nguyn Hong Dim
Nguyn Thi Thanh
Nguyn Vn
T Quang
L Nht
Trng Th Cm
L Th Minh
Nguyn Th Ct
Phm Trung
Nguyn Xun
L Th Yn
Trn Th Thy
Trn Th Ngc
Trnh Th T
Nguyn Hu
Nguyn L Khnh
Hunh Trn
L Thnh
Trn Minh
Nguyn Th
Phm Nh

Khi
Khoa
Lan
Loan
Long
Lun
Ngh
Ngha
Ngc
Nguyn
Nguyt
Nh
Nhn
Nhn
Nht
Nhung
Nht
Pht
Pht
c
Hng
Phng
Phc
Qun
Sn
Tm
Tm
Thi
Tho
Tho
Thng
Thi
Thin
Thnh
Thnh
Thong
Thy
Th
Tin
Tn
Tnh
Trang
Trang
Trn
Trinh
Tr
Trnh
Trng
Trng
Trng
Trung
Trc

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08
L08

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

4.00
4.00
4.00
2.50
5.50
8.00
5.50
5.50
4.50
6.00
5.50
7.50
6.50
4.50
13.00
5.50
7.50
5.00
3.50
5.50
7.50
6.00
7.00
13.00
5.50
4.50
5.50
13.00
7.00
7.50
5.50
7.00
5.50
5.50
13.00
6.50
4.00
5.50
5.50
6.00
5.00
5.50
6.50
7.50
5.50
6.50
4.00
4.00
7.00
6.50
8.00
5.50

21
22
21
22
21
23
22
21
23
22
21
22
23
21
23
21
22
23
21
22
21
23
23
21
22
23
21
22
22
21
23
21
22
23
23
22
21
22
23
22
22
23
23
21
22
23
22
21

V1304549
V1304558
V1304593
V1304813
V1304817
61302784
61302789
61302817
61302819
61302860
61302866
61302915
61302928
61302939
61302991
61303048
61303059
61303086
61303092
61303096
61303101
61303104
61303126
61303133
61303158
61303204
61303280
61303373
61303494
61303602
61303616
61303620
61303690
61303707
61303709
61303808
61303836
61303918
61303943
61303988
61304009
61304043
61304122
61304134
61303641
61303671
61303708
61303725
61303734
61303737
61303764
61303769

Nguyn Anh
Nguyn Hi
V Anh
L Vn
Nguyn Quang
Nguyn Th
Nguyn Trn Bch
Trn Th Hng
ng Th Hunh
ng Th Kiu
Trn Nh Kiu
Trn Th M
T Quch
L Ngc
Nguyn Long
Nguyn Thin
Phm B
Nguyn Th Ngc
inh Hu
Hunh Minh
L Thanh
Ng Vn
V Minh
Hunh Hu
Hunh Hng
Hunh Trung
Nguyn Th i
L Vn
V Ngc
Nguyn Th Thanh
Trn Th Ngc
V Th
Trn Minh
L Th Thanh
L Th Thu
Nguyn Anh
Than Thun
Trn Quc
Nguyn nh
V Th Minh
Trn Vn
Phm Th Thanh
Phm Quc
Ngc
Trn Quc
Nguyn L
L Th Thanh
Nguyn Xun Duy
Trnh L Phng
Trng Ngc
Phm Th Hng
Dng Vit

Tun
Tun
Tun
Vit
Vit
Nhi
Nhi
Nhung
Nh
Oanh
Oanh
Ph
Phi
Phong
Ph
Phc
Phc
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phc
Quang
Qun
Quyn
Sng
Ti
Thanh
Thanh
Thao
Thnh
Tho
Tho
Thi
Thin
Thnh
Th
Thu
Thun
Thy
Tin
Tin
Thi
Thnh
Tho
Tho
Tho
Tho
Thm
Thng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L08
L08
L08
L08
L08
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09

FB
FB
FB
FB
FB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

6.00
3.00
6.00
5.50
6.50
7.50
7.00
8.50
6.50
7.00
6.50
6.50
4.00
4.50
7.50
5.50
2.50
7.00
8.00
6.00
8.00
4.50
7.50
6.50
6.50
6.50
7.00
6.50
5.00
4.50
5.00
6.50
4.50
8.00
5.50
8.00
7.00
7.00
7.00
8.50
4.50
6.50
6.00
6.50
6.00
6.00
7.00
7.50
5.50
6.50
8.00
5.50

23
21
23
22
21
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
12
11
13
12
11
13
13
12
11
13
12
11
13
11
11
13
11
13
11
13
12
13
12
11
12
13
11
13
11
13
11
13
11
13

61303805
61303814
61303929
61303957
61303976
61303989
61304003
61304021
61304023
61304031
61304042
61304069
61304075
61304095
61304147
61304165
61304228
61304231
61304236
61304243
61304244
61304290
61304296
61304299
61304337
61304358
61304393
61304406
61304465
61305006
61305024
61305029
61305048
61305049
61305051
61305056
61304245
61304275
61304302
61304314
61304323
61304327
61304370
61304391
61304410
61304457
61304582
61304617
61304622
61304629
61304668
61304674

ng Vn
Nguyn Th Anh
Phm Ng Kim
Nguyn Hong
Nguyn Th
Bi c
Nguyn Vn
Nguyn Th Ngc
Dip Cm
L ng
Nguyn Th Ngc
Trn Th D
Trn Th Vit
n Minh
L Trn Hu
Vn Cng
Lng Th M
Nguyn Thanh Thy
Nguyn Th Thy
Phm Th Thu
Phm Th Thy
Nguyn Th M
V Th Ngc
L Minh
ng Nguyn Cao
Nguyn Ngc
Nguyn Minh
on Trng
L Thanh
Ang
Kean
Nguyn Hong i
Din
Kim
L Vn
L Th Minh
Phm Vit
Nguyn Th Ngc
Dng Minh
L Mnh
Hunh Th
Nguyn Th Cm
Trnh Minh
Nguyn Hong
H Minh
Trng Thnh
Trn ng
Nguyn Th
Nguyn Th Ngc
Cao Th Ngc
Trn Kh
Trn V Minh

Thi
Thi
Thoa
Thng
Thm
Thun
Thun
Thu
Thy
Thy
Thy
Thng
Thy
Tin
Tn
Tn
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trn
Trn
Tri
Tr
Tr
Trng
Trung
Trc
Dara
Kida
Li
Sokreach
Sopharoat
Thanh
Th
Trang
Trm
Trit
Triu
Trinh
Trinh
Tr
Trng
Trung
Trung
Tun
Tuyt
Tuyn
T
T
T

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

6.50
4.50
7.00
5.50
5.00
8.00
6.50
7.00
7.00
6.50
6.50
6.50
7.00
4.50
7.00
4.00
7.00
8.00
4.00
6.50
6.50
7.50
6.00
5.50
7.00
7.00
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
3.00
6.00
6.50
4.50
6.50
5.50
6.50
6.50
5.50
7.00
5.50
4.50
7.50
7.00
5.00
6.50
6.00
6.50
8.00
7.50

12
11
13
12
11
13
12
12
12
12
12
13
12
11
13
12
13
13
12
13
12
12
11
12
11
13
12
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
11
13
11
11
12
12
11
13
12
12
13
11
13
11
11

61304676
61304713
61304727
61304730
61304738
61304741
61304778
61304781
61304785
61304805
61304872
61304875
61304889
61304894
61304937
61304940
61305068
91302542
91302558
91302618
91302636
91302656
91302775
91302785
91302851
91302976
91303039
91303275
91303295
91303375
91303528
91303546
91303611
91303685
91303701
91303761
91303765
91303792
91303925
91303956
91303977
91303985
91303986
91304032
91304035
91304083
91304088
91304092
91304113
91304133
91304224
91304297

V Th Cm
L Vit
Hunh Ngc Thi
Bi Thi
Nguyn Th Kim
Nguyn Thy
Phan Th Thy
Trn Bo Thanh
V Th
T Ngc
ng Duy
Hong Khnh
Nguyn H Huy
Nguyn Phi
V Vn
Bi Th Thu
Lm Th Nh
Nguyn Trung
V Trung
Hunh Ngc
Nguyn Th
Trng c Khi
ng Kh
Nguyn Th
on Th
on Khc
Nguyn Hong
H Th Hnh
V Ngc
Phm Quang
Vng Th Thanh
Nguyn Kim
Phm Th
Phm Vn
Hong Thu
L Th
Phm Trng Hoi
Phm Quyt
Bi Th Kim
Nguyn Ch
V Quc
Nguyn Th
Trn Th
Ng Vi
V Th Thanh
Nguyn Hunh Thy
Nguyn Th Cm
Phm Th Thy
Nguyn Hu
Nguyn Th
Hunh Th Xun
ng Th Bo

T
Tng
Uy
Uyn
Uyn
Uyn
Vn
Vn
Vn
Vin
V
V
V
V
Vng
Vy

Ngha
Ngha
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nhi
Nhi
Ninh
Ph
Phc
Quyn
Quyn
Sm
Tm
Tn
Thanh
Thnh
Tho
Thm
Thm
Thng
Thoa
Thng
Thi
Thu
Thu
Thy
Thy
Tin
Tin
Tin
Tin
Tim
Trang
Trm

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L09
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

5.50
6.00
4.50
7.50
6.00
6.50
7.00
6.50
6.00
5.50
6.00
7.00
7.50
7.00
6.00
6.50
5.50
3.50
5.00
5.00
4.50
5.00
6.00
4.00
6.50
6.50
6.50
5.50
4.50
3.50
6.00
4.50
5.50
5.50
4.50
5.50
4.50
13.00
4.50
7.50
4.00
6.50
6.50
6.50
7.00
5.00
8.50
5.50
5.00
5.50
4.50
6.00

13
11
13
12
11
13
11
12
13
11
12
13
11
12
13
12
12
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
23
21
22
23
22
23
22
21
23
22
23
22
21
23
22
21
23
21
21
23
21
22
22
23

91304340
91304349
91304396
91304444
91304536
91304586
91304686
91304908
91304922
91304970
91302811
91302859
91302909
91303016
91303049
91304997
91303391
91303410
91303583
91303782
91303855
91304020
91304126
91304253
91304315
91304342
91304407
91304551
91304647
91304745
91304946
91304993
91300138
91300142
91300147
91300230
91300244
91300683
91300842
91300986
91301092
91301390
91301403
61201314
91301691
91302119
91302147
91302410
91302420
91302428
91302486
91302495

Minh
Nguyn Dng
Phm Quc
Phan Minh
L Hong
Trn Minh
Xun
Thn Vn
Lng Quc
Hong Th
Nguyn Cm
Dip Oanh
Trn Tn
Bnh Hong
Nguyn Tin
Bounliphan
V Quc
L Nguyn Hng
TrngNguynHong
Nguyn inh c
Nguyn Minh
V Ngc Phng
Trn Vit
V Th Cm
L Thi
Kiu Vn
Hong Anh
Nguyn Anh
Nguyn Anh
Phng Phng
H Trc Hnh
Trnh Minh Nh
Thi Bo
Trn Hunh Hong
Trn Th Ngc
L Quc
Nguyn Ngc
Phm Trn Anh
Nguyn Hi
Nguyn Hng
Phm Huy
Phm Khnh
L S
Nguyn S
V Thy
Hong Bi Phng
Nguyn Giang
L Th Ngc
V Nht
L Th Ly
Nguyn Hong Bo
Phan Th Khnh

Tr
Tr
Trng
Trung
Tun
Tun
Tng
V
Vng
Xun
Nhung
Oanh
Pht
Phc
Phc
Sisamone
S
Sn
Tn
Thng
Thin
Thu
Tin
Trang
Triu
Tr
Trung
Tun
T
Uyn
Vy

Anh
Anh
Anh
Bo
Bo
Dng
ng
H
Hnh
Ha
Hng
Hun
Hng
Loan
Long
My
My
Na
Ngn
Ngn

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

3.50
5.00
5.50
8.00
6.50
6.00
5.00
13.00
13.00
6.50
13.00
5.50
6.00
5.50
6.00
5.50
4.50
5.00
5.50
4.50
5.50
6.50
7.00
5.50
3.50
3.50
4.50
5.50
6.00
5.50
5.50
5.50
2.00
13.00
5.50
5.50
5.50
7.00
6.00
6.50
5.00
6.50
7.00
2.00
4.50
13.00
1.50
5.50
3.50
5.50
13.00
5.50

21
22
23
21
22
23
21

22
21
22
23
21
23
22
21
22
23
21
22
23
21
21
22
23
21
22
23
22
23
21
22
21
23
21
22
22
23
23
22
21
23
21
23
22
23
23

91302717
51202553
91302783
V1300100
V1300116
V1300152
V1300216
V1300228
V1300264
V1300274
V1300306
V1300351
V1300373
V1300374
V1300395
V1300417
V1300509
V1300535
V1300584
V1300602
V1300648
V1300859
V1301208
V1301304
V1301460
V1301526
V1301550
V1301754
V1301841
V1301887
V1301928
V1302091
V1302107
V1302203
V1302205
V1302270
V1302317
V1302344
V1302465
V1302505
V1302725
V1302974
41303226
41303236
41303255
41303296
41303301
41303318
41303323
41303328
41303434
41303438

Nguyn Thin
Hong Duy
Nguyn Hng Yn
Nguyn Hong Hng
Nguyn Th Trm
Trn V Ngc
Dng Gia
L Ch
Trn Gia
Phan Dng Hoi
Nguyn Duy Quc
L Hunh Minh
ng Nguyn Ngc
Nguyn Kim
Nguyn Ngc
Nguyn Quc
H Vn
ng Trn Phng
Nguyn Anh
Nguyn Thnh
Chu Trn Khnh
Vn Dip Hunh
Chu Cm
Mai Huy
L Quc
T Quc
o Th Ngc
V Minh
Hunh Anh
Tiu Tun
L Quang
Nguyn Th Thy
Trng Th M
Nguyn Phc
Nguyn Tn
Hunh Du
Phan Ngc
Ng Phng
Trn Ngc
V Hong Tuyt
Nguyn V
o L Quang
Nguyn Mnh
Trnh nh Minh
Nguyn B
L Ph
Nguyn Phng
Trn L
Nguyn Ngc
ng Ngc
Nguyn Vn
Phm Hi

Nhn
Nht
Nhi
Anh
Anh
Anh
Bo
Bo
Bo
Bo
Bnh
Chnh
Chn
Chi
Chnh
Chng
Dm
Dung
Duy
Duy
Dng
in
Hin
Hon
Huy
Huy
Huyn
Khang
Khoa
Khoa
Kin
Linh
Linh
Lc
Lc
Lng
Mn
Minh
Nam
Ngn
Nhn
Ph
Qun
Qun
Quc
Qu
Qu
Qunh
Rit
Sang
Sn
Sn

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L10
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

4.50
3.00
5.50
4.50
13.00
13.00
6.50
6.00
5.50
2.50
3.00
6.00
4.50
6.50
6.00
7.50
7.50
4.50
2.50
4.50
6.00
6.50
6.00
2.00
5.50
5.50
13.00
3.50
2.00
3.50
13.00
6.50
4.00
3.50
6.50
8.00
7.50
7.50
3.50
6.50
4.00
3.00
6.50
6.50
6.50
6.50
5.50
6.50
7.00
7.00
6.50
7.50

21
23
21
21

22
23
21
23
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
21
23
21
22
23
21
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
21
23
21
21
22
21
22
23
21
22
23
21

41303463
41303464
41303480
41303481
41303483
41303512
41303516
41303539
41303560
41303561
41303582
41303594
41303598
41303632
41303669
41303688
41303704
41303724
41303741
41303770
41303783
41303786
41303902
41303913
41304000
51305019
51302853
51302990
51303011
51303058
51303073
51303077
51303078
51303094
51303098
51303108
51303138
51303173
51303221
51303225
51303233
51303264
51303268
51303433
51303436
51303451
51303474
51303509
51303511
51303811
51303840
51303859

Nguyn Huy
Nguyn Vn
Nguyn Hu
Nguyn Minh Nht
Nguyn Tn
Nguyn Ch
Nguyn Thnh
L
Phm Th
Trn Anh
Nguyn Vn
L Nht
Nguyn Hu
Phan Hng
Nguyn Hu
Trn c
L Minh
Nguyn Xun
ng Ngc
o Xun
Nguyn nh
Nguyn Ngc
Nguyn Tn
Trn Gia
Nguyn c
Nguyn Minh Gia
Phm Minh
Nguyn Hu
Trn Ng Thin
Phan Tn
Trn Thin
Trng Thin
Trng Vnh
H Kiu
Lm K
Nguyn Hong
Phm Hu
Nguyn Ngc
Nguyn Hong
Nguyn Mai Bo
Trn Gia
Phan Ph
Trn Minh
Nguyn Tng
Nguyn V
T Thch
L Tun
L Th Minh
Lu c
Nguyn nh
o Xun
Nguyn Ngc

S
S
Ti
Ti
Ti
Tm
Tm
Tn
Tn
Tn
Tn
Thanh
Thanh
Thi
Thnh
Thnh
Tho
Tho
Thch
Thng
Thng
Thng
Thnh
Thnh
Thun
Huy
Ninh
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Phc
Phng
Phng
Phng
Phc
Quang
Qun
Qun
Qun
Quc
Quc
Sn
Sn
Sn
Ti
Tm
Tm
Thi
Thin
Thin

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

5.50
6.00
5.50
4.50
6.50
5.50
5.00
7.00
6.50
6.50
3.50
5.50
7.00
4.50
7.50
6.00
6.50
5.50
7.50
6.50
7.00
7.50
7.50
7.50
6.00
8.50
6.50
5.50
5.50
7.50
6.50
7.50
5.50
2.50
13.00
8.50
13.00
5.50
3.00
6.50
6.00
6.50
8.00
5.50
7.50
8.50
7.50
7.50
7.50
4.50
6.00
6.00

23
21
23
22
23
21
23
21
21
21
22
23
21
22
22
22
22
23
21
23
21
22
22
23
23
21
22
23
23
21
22
23
21
23
22
21
22
23
22
21
23
22
23
22
21
23
22
21
23
22

51303901
51304364
51304415
51304443
51304455
51304505
51304508
51304725
51304766
51304928
41305003
41301651
41305035
41305036
41305041
41303933
41303934
41303991
41304071
41304091
41304110
41304140
41304176
41304194
41304202
41304215
41304301
41304319
41304338
41304424
41304440
41304453
41304556
41304596
41304608
41304632
41304637
41304646
41304679
41304769
41304807
41304881
41304899
41304964
41304977
41305011
41305085
41304200
41304203
41304204
41304209
41304217

Nguyn Quc
Phm Trn
Lu Nht
Nguyn Vn Thnh
Trn Vit
Nguyn nh Trung
Nguyn
Giang
Phm Lng
Phm Duy
Phansavath
Phan Minh
Nguyn Hu a
L Hoi
Hong Trn Ngc
Cao Minh
Nguyn Anh
Hong Xun
L Hong
Phm Thanh
Ng Vn
ng Thnh
Vn Thanh
Mai Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Sinh
Cao Minh
L V
ng Thnh
Nguyn c
Nguyn Trn Hong
Trn Minh
Nguyn nh
V Vn
V Khc
ng Hong Anh
L Anh
L Trn Anh
Bi Quang
V Ngc
o Uyn
L Kinh
Nguyn Thanh
L Bi Thnh
Ung Thanh
J Nng Sang
Nguyn Hong
Nguyn Quc
Nguyn Thanh
Phm Thanh
Trn Thanh
Trn Hunh

Thnh
Tr
Trung
Trung
Trung
Trc
Tun
Uy
Vn
Vng
Boutdakham
Hng
My
Nam
Ph
Thoi
Thoi
Thun
Thc
Tin
Tin
Tn
Tnh
Ton
Ton
Tn
Trit
Trit
Tr
Trung
Trung
Trung
Tun
Tun
Tuyn
T
T
T
Tng
Vn
Vin
V
V
V
Xun
i
Phong
Ton
Ton
Ton
Ton
Ti

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

4.50
5.50
6.50
13.00
2.50
6.00
7.50
4.50
3.50
6.00
7.50
5.50
5.00
8.00
7.00
7.50
7.00
5.00
7.50
6.00
7.00
6.50
6.50
6.50
8.00
5.50
6.50
6.00
8.50
2.50
6.50
7.50
4.50
5.50
5.50
5.50
5.00
5.00
7.50
7.00
5.50
13.00
8.50
7.50
8.50
6.50
7.00
6.00
4.50
7.50
5.50
5.00

21
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
21
23
22
23
21
22
23
21
22
23
23
22
21
23
21
22
22
23
21
22
21
21
22
23
21
22
23
21
23
23
22
21
21
23
21
22
23
23
21

41304260
41304265
41304312
41304356
41304371
41304428
41304448
41304461
41304476
41304479
41304517
41304526
41304541
41304550
41304559
41304594
41304623
41304678
41304690
41304754
41304760
41304774
41304815
41304855
41304911
41304913
41304932
41304933
41304989
51300015
51300038
51300055
51300080
51300082
51300122
51300169
51300237
51300278
51300279
51300294
51300327
51300343
51300366
51300414
51300421
51300468
51300553
51300587
51300595
51300649
51300665
51300758

Phan Thanh
Hong Minh
H ng
Nguyn Minh
Trng Thin
Nguyn Hu
Phm Ngc
L Don
Trn Vnh
Trn Tr Nguyn
Dng Quc
Mnh
L Quc
Nguyn Anh
Nguyn Hong
V Minh
Nguyn Th Thanh
Vn Minh
L Xun
L Anh
Nguyn c
Nguyn Thnh
Nguyn Duy
T Nguyn Phc
Trn Anh
Trn Quang
V Hong
V Minh
Nguyn Vn
Lu Thin
Triu Hong Quc
on c
L Tun
L Vit
Nguyn Tun
Nguyn Phi
Ng Th Vit
H Phc
L Hi
Phm Ngc
V Vn
Nguyn Vn
Phm Minh
ng Minh
Trnh Hoi
Nguyn Phc
m V
Nguyn ng nh
Nguyn Ngc
Dng Tr
Nguyn nh
Trn Xun

Tr
Trm
Triu
Tr
Tr
Trung
Trung
Trung
Trc
Trng
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tuyn
Tc
Tng
Vn
Vn
Vn
Vit
Vinh
V
V
Vng
Vng

An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
nh
Bo
Bng
Bng
Bnh
Bng
Cnh
Chu
Chng
Chng
Cng
Duy
Duy
Duy
Dng
Dng
o

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

4.50
6.50
5.50
4.50
7.50
4.50
6.50
5.50
5.50
6.50
4.50
7.50
6.50
4.50
7.50
5.00
7.00
13.00
6.50
7.50
7.00
5.00
5.00
7.00
6.00
4.50
8.00
7.50
6.50
7.00
4.50
13.00
4.50
6.50
5.50
7.50
6.50
6.50
5.50
6.00
7.50
5.50
3.50
7.00
4.50
6.50
5.50
6.50
6.50
7.50
7.50
5.50

23
22
23
23
22
23
22
21
21
23
22
21
23
22
21
22
23
21
22
21
23
21
22
23
21
22
21
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
22
21
23
22
21
21
23
22
23
22
21

51300792
51300801
51300851
51300902
51300913
51300924
51300959
51300985
51301036
51302161
51305028
51302517
51304698
51300798
51300854
51300983
51301012
51301167
51301221
51301244
51301515
51302155
51305033
51302443
51302452
51302490
51302535
51302576
51302627
51302695
51302707
51302712
51302755
51302760
51302917
51302948
51303000
51303017
51303080
51303213
51303469
51303574
51303674
51303742
51303952
51303969
51304583
51304672
51304765
51304962
51300050
51300225

Nguyn Pht
Nguyn Thnh
Nguyn Vn
Bi Minh
L Minh
Nguyn Hu
Nguyn Bo
Hunh Hu
H Tin
Phm Hong
Trn Phc
H Trng
Nguyn Thanh
Nguyn Thnh
V Th
L Ry
H Cao
Nguyn c
Nguyn Th Minh
Phm Kim
Phan Vit
Nguyn Thi Sn
Nguyn Hi
Nguyn Anh
Nguyn Thnh
Nguyn Th Kim
Nguyn Trng
L Nguyn Huy
Ng Tn
L c
Nguyn Hong Duy
Nguyn Phc
L Hong
Nguyn Phong
Dip Bo
Nguyn Phan Thin
Phan Thnh
Bi B
V ng
Mai Vn
on Hu
T Ch
Nguyn Quang
Hunh B
Hunh Trung
Hunh Vn
Trn Kim Anh
Trn Ngc Anh
Phm Hoi
H Thc Din
o Nguyn
Hunh Quang

t
t
ng
c
c
c
Giang
Hanh
Hi
Long
Lc
Ngha
Tng
t

Gt
Ho
Hiu
Hin
Hin
Huy
Long
Minh
Nam
Nam
Ngn
Ngha
Ngc
Nguyn
Nhn
Nhn
Nhn
Nht
Nht
Phi
Phong
Ph
Phc
Phc
Qun
Ti
Ty
Thnh
Thch
Thng
Thng
Tun
T
Vn
V
Anh
Bo

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
DA
DA

4.50
5.50
5.50
6.50
4.50
5.50
6.50
5.50
6.50
2.00
7.50
4.50
3.50
13.00
7.00
6.50
7.50
8.00
5.50
4.00
5.50
3.00
5.50
5.50
2.50
8.50
4.00
5.50
6.50
5.00
3.00
4.50
6.50
2.50
5.50
4.00
5.00
5.00
4.50
7.50
13.00
7.50
4.50
6.50
5.00
6.50
6.50
8.50
7.50
5.50
5.00
7.50

23
22
21
22
21
23
22
23
21
22
21
23
22
22
21
23
23
22
21
21
22
23
21
22
21
22
23
21
22
21
22
21
23
21
23
21
22
23
21
23
22
21
23
21
23
22
23
21
23
21

51300241
51300257
51300333
51300388
51300492
51300505
51300624
51300626
51300791
51301046
51301096
51301284
51301314
51301347
51301451
51301470
51301586
51301696
51301874
51301906
51301941
51302030
51302065
51302095
51302111
51302134
51302247
51302309
51302318
51302323
51302348
51302383
51302400
51301974
51301989
51301999
51302131
51302272
51302307
51302430
51302567
51302678
51302690
51302714
51302837
51302869
51303070
51303100
51303163
51303181
51303186
51303192

Nguyn c
Phm L Quc
Nguyn K
Phan Quc
V Mnh
V Thnh
Trn Ngc Bo
Trn Trng Minh
Nguyn Phan Thnh
Nguyn Minh
Ba Th Thy
Trn Th
ng Kim
Nguyn Vn
H Thanh Bo
Nguyn Cng
L Phi
Nguyn c
Nguyn Tin
Nguyn L Minh
Phm Trung
Cao Khc Ngc
L nh
Nguyn Vn
H Xun
L Tn
Nguyn ng S
Phm Vn
Phm Vn
Bi Cao
Nguyn Duy
Trn Ngc Thi
V Tun
Bi Tn
Phm Ngc
on Ngc
Hunh Trn Hi
Trnh Duy
Nguyn Vn
on Nht
Bi Khnh
L Xun
Hong Thnh
Nguyn Thanh
Thi Minh
Trng L Quang
Trn Hng
L Ngc Yn
L Nht
Nguyn Vn
Trn c
V Duy

Bo
Bo
Cao
Ch
Cng
Danh
Duy
Duy
t
Hi
Hng
Hoa
Hong
Hong
Huy
Huy
Hng
Hng
Khoa
Khi
Kin
Ln
Linh
Linh
Lnh
Long
Lun
Mnh
Mn
Minh
Minh
Minh
Minh
Knh
Lam
Lm
Long
Lng
Mnh
Nam
Ngc
Nh
Nhn
Nhn
Nht
Php
Phc
Phng
Quang
Quang
Quang
Quang

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

6.50
6.50
13.00
5.50
6.00
6.50
5.50
4.50
5.00
5.50
13.00
7.50
4.50
6.50
4.50
7.00
5.50
7.00
4.00
5.50
6.50
5.50
4.50
13.00
6.00
5.00
5.50
5.50
5.00
2.50
7.00
6.50
6.50
5.00
6.50
5.00
3.50
6.50
7.50
6.50
5.50
3.50
4.50
5.50
4.50
6.50
5.50
4.00
7.50
3.50
6.50
6.50

21
21
23
21
21
23
23
21
22
22
21
21
23
21
23
22
23
21
21
23
22
23
22
22
23
22
22
22
22
23
23
21
21
21
22
23
22
21
22
23
21
22
21
22
23
23
22
21
22

51303276
51303305
51303307
51303386
51303392
51303399
51303406
51303421
51303475
51303504
51303513
51303514
51303567
51303576
51303580
51303658
51303682
51303694
51300004
51300096
51300098
51300197
51300234
51300305
51300328
51300380
51300381
51300480
51300585
51300593
51300604
51300692
51300703
51300748
51300893
51300947
51301171
51301182
51301253
51301332
51301464
51301482
51301491
51301539
51301592
51301737
51301826
51301903
51301905
51301983
51302144
51302172

Ha Th T
Trn nh
V Ngc
Nguyn ng
iu V Ram
ng Quc
L nh
Nguyn Hong Thanh
L Tun
L Minh
Nguyn Hong c
Nguyn Hu
Vn Ngc
L Hu
Nguyn H Trng
Lai Tn
Nguyn Vn
V Cng
ng Quc
Nguyn c
Nguyn c V
V Hong
Lu Ch
Nguyn B
L Gia Thin
Phm V
Trn Minh
Phan Thanh
Nguyn B
Nguyn Khng
Nguyn Thy Khnh
Trn V Anh
L Triu
Lng Phc
Trng Ph
Trnh Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Trung
Hong Xun
Nguyn
Lng Vn
Nguyn Nht
Nguyn Quang
Triu Thic
Nguyn Huy
L Nguyn
Trn Thanh
Lu Thi Minh
Nguyn Danh
Phan Quang
Nguyn c
Trn Thnh

Quyn
Qu
Qu
Sinh
Sngrai
Sn
Sn
Sn
Ti
Tm
Tm
Tm
Tn
Tn
Tn
Thnh
Thnh
Thnh
An
Anh
Anh
n
Bo
Bnh
Bu
Chin
Chin
Cng
Duy
Duy
Duy
Dng
Dng
i
ng
c
Hiu
Hiu
Hip
Hong
Huy
Huy
Huy
Huy
Hng
Khang
Khit
Khi
Khi
K
Long
Long

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

4.50
13.00
5.00
3.00
4.50
7.50
5.50
6.00
5.50
4.50
5.50
7.00
5.00
6.50
4.00
6.50
6.00
6.50
5.50
6.50
7.00
5.00
4.50
3.50
5.00
6.50
7.50
6.50
7.00
6.50
6.50
7.00
6.50
6.00
7.50
7.00
7.50
7.50
5.00
13.00
7.50
6.50
7.50
4.50
13.00
7.00
6.00
6.00
7.00
7.00
5.50
8.00

23
22
23
22
21
21
22
22
23
23
21
23
22
21
22
21
22
22
21
23
22
21
23
22
23
21
22
21
22
23
23
21
23
22
21
21
23
22
21
22
23
21
22
23
23
22
21
21
23

51302215
51302355
51302470
51302520
51302552
51302579
51302751
51302922
51303097
51303142
51303143
51303187
51303210
51303334
51303339
51303592
51303672
51303740
51303743
51303799
51303824
51303827
51303844
51303862
51303876
51303916
51304012
51304163
51304322
51304375
51304392
51304509
51304557
51304572
51304680
51304688
51304720
51304998
51300001
51300314
51300334
51300456
51300459
51300526
51300532
51300581
51300610
51300622
51300628
51300678
51300684
51300701

Phm Hu
Nguyn Ngc Tng
Trn Kim
L Hu
Trn Trng
Nguyn Anh
Cao Khnh
Nguyn Ngc
Hunh Quang
Trn Minh
T B
Trn Mnh
L Mnh
H Phc
L Thanh
L Vn
Nguyn Minh
Chu Ngc
Hunh Cng
Nguyn Ngc
Nguyn c
Nguyn Thanh
Hunh Vn
Nguyn Vn
Cao Tn
Trn Phc
V Xun
Trn Trung
Bi Quc
L B Khnh
Nguyn Hunh o
Nguyn Ngc
Nguyn nh Minh
Phan Hu
Cp Xun
L Hong
Trn Mnh
Sengdavong
Bi Xun
Nguyn Thin
Nguyn Hu
Kiu Tn
L Ngc
Lng Quc
L Vn
Nguyn Anh
Nguyn Vn
Trn Khnh
Trnh Quang
Nguyn Vit Minh
Phm Vn
L S

Lc
Minh
Nm
Ngha
Ngha
Ngc
Nht
Phi
Phng
Phc
Phc
Quang
Qun
Sang
Sang
Thanh
Thnh
Thch
Thch
Tht
Thin
Thin
Thin
Thin
Thnh
Thnh
Thun
Tn
Trinh
Trnh
Trng
Tun
Tun
Tun
Tng
Tng
Tng
Vanxana
An
Bnh
Cm
Cng
Cng
Dinh
Dun
Duy
Duy
Duy
Duy
Dng
Dng
Dng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

8.50
7.50
4.50
4.00
6.50
5.50
5.50
5.50
7.50
6.00
6.00
5.50
4.50
4.00
5.50
6.00
4.50
6.50
5.50
6.00
3.00
3.50
4.50
5.50
6.00
13.00
5.50
4.50
6.50
6.50
7.50
5.00
4.50
5.50
4.50
7.50
7.00
3.00
6.50
3.50
2.50
4.50
4.50
4.50
7.50
13.00
3.50
4.00
4.50
7.50
5.00
3.50

22
21
21
22
23
21
22
23
23
21
22
21
22
23
21
21
22
22
23
23
21
21
23
21
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
23
21
22
23
21
22
22
23
21
23
21
22

51300723
51300737
51300740
51300771
51300904
51300942
51300972
51301050
51301051
51301061
51301082
51301155
51301269
51301376
51301387
51301397
51301411
51301518
51301600
51301607
51301622
51301653
51301851
51305004
51305044
51303749
51303775
51303834
51303865
51303919
51303947
51303998
51304002
51304114
51304119
51304198
51304229
51304339
51304367
51304369
51304459
51304486
51304522
51304523
51304584
51305063
51305065
51304750
51304761
51304801
51304802
51304862

Nguyn Vn
Trng Hi Ngc
Hunh Ngc
Hong ng Thanh
Bi Minh
Trn Nhn
Quch V Trng
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Phm Quang
Nguyn Dng
L Minh
Vn Vit
Bi c
Nguyn Thi
Trn Vn
ng Tin
Phm Nguyn Quc
Nguyn Vn
Phm Vn
Hong Quang
Phan Vn
Nguyn Anh
K'
L Ngc
Trn L Ngc
Hunh Quc
Phm Quc Du
Trn Minh
Trn Tn
Trn Cao
L Vn
Nguyn Th Hip
Nguyn Minh
Nguyn Vn
Nguyn Mnh
Lu Khnh
Minh
Trn Quc
Trn Trng
V c
Hunh Xun
inh Nguyn Anh
inh Vn
Trn L Minh
Hong Nguyn Hng
Lm Vn
Chu Thanh
Nguyn Thnh
Trn Th i
L V
Mai Xun

Dng
m
o
t
c
c
Giang
Hi
Hi
Hi
Hnh
Hiu
Hip
Ha
Ha
Ha
Hi
Huy
Hng
Hng
Hng
Hng
Khoa
Brn
Quang
Thch
Thng
Thin
Thin
Thnh
Th
Thun
Thun
Tin
Tin
Ton
Trang
Tr
Tr
Tr
Trung
Trng
Tun
Tun
Tun
T
T
Vn
Vn
Vi
Vin
V

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11
L11

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

5.50
5.50
5.00
3.00
4.50
7.50
3.00
7.00
4.50
4.00
6.50
4.50
5.00
7.50
5.50
7.50
4.50
5.50
3.50
6.00
4.00
7.00
2.50
2.50
4.50
4.00
6.50
4.00
6.50
6.00
5.50
5.50
5.50
4.50
6.50
4.00
5.00
7.50
5.50
5.00
13.00
5.50
5.50
4.00
4.50
2.50
13.00
6.00
6.00
5.00
13.00
7.50

23
21
22
23
21
22
23
22
23
21
23
21
22
23
22
21
23
23
22
21
22
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
22
21
22
23
22
23
21
21
22
23
21
22

51304867
51304884
51304920
51304957
51304978
51304979
71300047
71300060
71300129
71300139
71300204
71300212
71300295
71300394
71300482
71300513
71300999
71301002
71301085
71301103
71301179
71301185
71301223
71301259
71301669
71301672
71301891
71301948
71302064
71302069
71302078
71302090
71302407
71302411
71302422
71302787
71302807
71302815
71303024
71303061
71303281
71303343
71303459
71300514
71300632
71300739
71300866
71300899
71300910
71301009
71301013
71301099

T L Khnh
Ng Anh
L Quc
Phan Th Tng
Hong Th Thanh
Trn Th Thanh
Dng Tun
Hong Hi
Phm o Qunh
Tng M Thng
L Th Thu
Bi Ngc
ng Th Tm
Nguyn c
Trn nh
Ng Th
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Thu
Nguyn Th
Phm Th Thy
Nguyn Th Ngc
Nguyn Trung
Nguyn Th Thu
Nguyn Thnh
Vng Kim
o Th Thu
Trn Nguyn Anh
Nguyn Th Ngc
L Diu
L Nguyn Lm
Mai Huyn
Nguyn Th Thy
H Phng
L Th Tho
Liu Qu
Nguyn Th Kiu
Cm
Phm Th Tuyt
H Vnh
Phm Hoi
Phm on Xun
Lng Minh
Thi Th nh
Thi Th M
Hunh Th K
Cao Th Anh
Phm V
Trn Hi
Vn
V Th Dim
Hng Gia
Mai Th Thi

Vuy
V
Vng
Vy
Yn
Yn
Anh
Anh
Anh
Anh
Ba
Bo
Bnh
Chnh
Cng
Dim
H
H
Hnh
Hng
Hiu
Hiu
Hin
Hip
Hng
Hng
Khoa
Kiu
Linh
Linh
Linh
Linh
My
My
M
Nhi
Nhung
Nhung
Phc
Phc
Quyn
Sang
Sng
Dim
Duyn
o
ip
ng
c
H
Ho
Hng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L11
L11
L11
L11
L11
L11
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12

FB
FB
FB
FB
FB
FB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

4.50
4.50
4.50
5.50
5.00
3.50
7.00
4.00
7.00
5.50
7.50
5.50
5.50
7.50
4.50
4.00
4.50
5.00
5.50
7.50
7.00
8.50
6.00
6.50
6.50
4.50
4.00
5.00
1.50
7.00
5.50
7.50
6.00
6.50
6.00
6.50
5.50
5.50
6.50
5.50
6.50
7.00
2.50
5.50
6.50
5.00
7.00
3.50
6.50
6.50
5.50
5.00

21
23
22
23
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
23
21
21
22
22
23
23
21
22
23
21
22
23
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
22
23
21
23
22
21
22
23

71301191
71301215
71301323
71301362
71301399
71301407
71303521
71303558
71303631
71303653
71303710
71303921
71304010
71304027
71304079
71304080
71304094
71304123
71304251
71304268
71304269
71304376
71304613
71304636
71304736
71304740
71304763
71304799
71304981
71300104
71300188
71300412
71300561
71300634
71300644
71300660
71300871
71301030
71301091
71301100
71301276
71301819
71301922
71302003
71302108
71302189
71302386
71302405
71302569
71302609
71302730
71302994

Phan Th Ngc
L
Hunh Phc
Trn Huy
Vng Th Thanh
Trn Th Xun
Phan Th Bng
Nguyn T Hong
Phan Hng
H Vn
L Thanh
V Quang
Trng Ha
Nguyn Th Thu
Thy
H Khnh M
V Th Kiu
Phm Thnh
V Huyn
L Bo
Nguyn Ngc
L Cng
L Tin
Hunh Th Kim
Mai Th Tho
Nguyn Th Thu
Phan Cng
Nguyn Th Tho
Th Hi
Nguyn Lan
Nguyn Thin
Nguyn Bnh Phng
Hunh
L Ngc
Ha Tch
L Quc
Nguyn Ph
Bi Hong
Phm Hng M
Nguyn Th Thu
Nguyn Lu Nht
Trn Nguyn Quang
Trn Th Bo
H Phng
V Th Phng
H Vn
Trn Quang
Bi Ngc Uyn
on Th Hng
ng Tho
Phm Th i
Nguyn Thanh

Hiu
Hin
Hong
Hong
Ha
Hng
Tm
Tn
Thi
Thnh
Tho
Thnh
Thun
Thy
Tin
Tin
Tin
Tin
Trang
Trm
Trm
Trnh
Tuyn
T
Uyn
Uyn
Vn
Vi
Yn
Anh
n
Chuyn
Duy
Duyn
D
Dng
nh
Hi
Hnh
Hng
Hoa
Khi
Khng
Lm
Linh
Lc
Minh
My
Ngc
Nguyn
Nhn
Ph

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

8.50
6.00
4.50
5.00
4.50
5.00
8.00
7.00
4.50
5.50
7.00
7.50
5.00
6.50
7.50
5.50
6.50
6.50
13.00
6.50
5.50
3.50
3.50
5.50
5.50
7.00
6.50
6.50
5.00
4.50
6.00
6.50
5.50
5.00
7.50
7.50
4.50
4.50
5.50
6.00
6.50
6.50
5.50
6.00
13.00
7.00
5.00
6.50
6.50
7.00
7.50
7.50

22
21
21
22
23
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
22
23
21
23
21
22
21
21
22
23
23
21
21
22
22
23
21
22
23
21
22
23
22
23
22
23
21
22
23

71303038
71303292
71303588
71303686
71303719
71303816
71303948
71303981
71304015
71304065
71304219
71304234
71304546
71304628
71304777
71304945
71304956
71304980
71301565
71301614
71301681
71301764
71302128
71302279
71302287
71302288
71302371
71302374
71302607
71302629
71302658
81302723
71302822
71303127
71303128
71303146
71303164
71303457
71303597
71303613
71303697
71303879
71303975
71303982
71304039
71304040
71304143
71304384
71304390
71304411
71304471
71304616

Nguyn on Hu
Chng Vnh
H Minh
T Tiu
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Kim
Trn Phc
H
Bnh Quc
L Th
inh Tho oan
Nguyn Th Thu
Nguyn Anh
Cao Nguyn Linh
Nguyn Th Hng
Hong Tho
Nguyn Xun Phng
ng Th Hong
V Th Thanh
Bi c
Nguyn Th Thu
Bi Cng
ng Hong
Nguyn Xun
Nguyn Th Khnh
Phan Thanh
Phm Cng
Phm Quang
o Tho
Nguyn Duy
Trng Th Tho
Nguyn Trng
H Hunh
V Th Thu
V Th Thu
Phm Th
L Thanh
Nguyn Th Thu
Nguyn ng
T Th
on Ngc
inh Nguyn Ph
Trn Th Th
L Th
Thu
Mai Th
Hunh Th M
Dng Hu
Nguyn c
Hunh
Nguyn Thanh
o Th

Phc
Quyn
Thanh
Thnh
Tho
Thi
Th
Thu
Thuyn
Thng
Trang
Trang
Tun
T
Vn
Vy
Vy
Yn
Huyn
Hng
Hng
Khnh
Long
Lc
Ly
Ly
Minh
Minh
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nhn
Nh
Phng
Phng
Phng
Quang
Sng
Thanh
Thanh
Tho
Thnh
Th
Thu
Thy
Thy
Tn
Trng
Trng
Trung
Trc
Tuyt

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12
L12

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

5.50
5.50
4.50
4.50
5.50
6.50
8.50
6.00
5.50
5.50
5.50
5.50
6.00
7.00
5.50
4.50
7.00
4.50
4.50
6.50
6.50
5.50
6.50
4.50
5.00
6.50
6.00
7.00
7.50
6.50
6.00
3.00
5.50
5.50
5.00
4.00
6.00
6.50
8.00
7.50
7.50
7.50
6.50
5.50
5.00
5.50
5.50
4.50
3.00
6.00
5.50
6.50

21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
23
21
22
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
22
21
22
23
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
22
23
23

71304618
71304658
71304783
71304836
71304843
71304925
K1300508
K1300601
K1300711
K1300802
K1301289
K1301426
K1301779
K1301810
K1301885
K1301942
K1301992
K1302375
K1302391
K1302504
K1302721
K1302735
K1302908
K1303037
K1303079
K1303159
K1303283
K1303300
K1303442
K1303788
K1303842
K1303909
K1303973
K1304054
K1304118
K1304241
K1304329
K1304344
K1304651
K1304942
K1300101
K1300115
K1300165
K1300285
K1300338
K1300579
K1300600
K1300638
K1300663
K1300794
K1300852
K1300950

Trn Th
Nguyn V Khnh
Trn Th Bng
Hunh Trng
Nguyn Ngc
Nguyn Vit
Nguyn Tr
Nguyn Thnh
Nguyn Ngc Thy
Nguyn Tin
Dng L Phan
T nh
L Hng
V Trn Gia
Tng Tin
Trn
Trn Th Kim
Phm Quang
V Hong Thc
V Th M
Nguyn Trng
Trn Nht i
Trn Tn
Nguyn ng
V Duy
L Thanh
Trn Bo
Nguyn Ph
Phng Cng
Nguyn Trng Cng
H c
Phm Hu Vnh
Dng Th Hunh
Nguyn Ngc Anh
Nguyn Quc
Phm Minh
Nguyn Th M
L Hu
Nguyn Minh Anh
Dng Ngc Khnh
Nguyn Hong Kim
Nguyn Th M
Vng nh
Trn Cng
u Th Ngc
Nguyn An
Nguyn Thanh
Nguyn Th M
Nguyn Anh
Nguyn Tn
Nguyn Hu
L Tun Khanh

Tuyt
T
Vn
Vinh
Vinh
Vng
Dn
Duy
Dng
t
Ho
Hun
Khnh
Khnh
Khoa
Kin
Lan
Minh
Minh
Ngn
Nhn
Nhn
Pht
Phc
Phc
Quang
Quyn
Qu
Sn
Thng
Thin
Thnh
Th
Th
Tin
Trang
Trinh
Tr
T
Vy
Anh
Anh
Anh
Bng
Cnh
Duy
Duy
Duyn
Dng
t
m
Em

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L12
L12
L12
L12
L12
L12
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13

BB
BB
BB
BB
BB
BB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

7.50
6.50
7.00
6.50
5.50
6.00
6.50
6.50
6.50
5.50
3.50
6.50
4.50
4.00
3.50
3.00
6.50
7.00
4.50
5.50
7.00
6.50
7.50
4.00
5.50
6.00
6.50
8.00
3.50
4.50
3.50
5.50
4.50
6.00
7.50
5.50
4.50
5.50
4.50
9.00
5.50
6.00
2.50
5.00
5.50
6.00
5.50
5.50
6.00
7.50
5.50
6.50

22
21
21
23
22
21
22
21
22
21
23
22
23
22
21
22
23
21
22
21
21
23
21
22
23
21
23
22
21
23
23
22
21
23
23
21
23
22
22
21
22
21
23
22
21
23
21
22
22
22
23
21

K1301139
K1301186
K1301285
K1301513
K1301583
K1301605
K1301648
K1301908
K1301923
K1301997
K1302009
K1302016
K1302045
K1302054
K1302124
K1302149
K1302183
K1302297
K1302457
K1302586
K1302645
K1302670
K1302720
K1302884
K1302934
K1300151
K1300321
K1300324
K1300397
K1300465
K1300512
K1300749
K1300774
K1300841
K1300956
K1301001
K1301105
K1301198
K1301685
K1301904
K1301930
K1302063
K1302121
K1302328
K1302351
K1302577
K1302600
K1302758
K1302779
K1302863
K1302955
K1302965

Trnh Minh
Nguyn Trung
Trng Th
Phan Quc
L nh
Phm i
Nguyn Tun
Nguyn Trng
Bi Trung
Dng Bnh Nguyn
L Ph
Nguyn Phng
Trn Th Hng
inh Th M
Phm Th Hng
Nguyn Hong
Dng c
Nguyn Th Kim
Nguyn Vit
Nguyn Th Yn
Phm Khi
ng Th Thanh
Nguyn Trng
L Tn
inh Triu
Trn Vn
Trn Nguyn Thanh
V Thi
T Ngc
Nguyn Ngc
Hong Th
Nguyn Hu
Hunh Thnh
Nguyn Hi
L Th Thanh
Nguyn Th Thu
Trn Th Thanh
Trn Ngc
Phm Xun
Ng Minh
Nguyn Cng
Lm Vit
Nguyn Hng
Dng Ngc
Nguyn Hi
L Th Minh
V Th Hng
Nguyn Khc
L Hunh
L Th Kiu
Phan Thanh
Trn Thanh

Hin
Hiu
Hoa
Huy
Hng
Hng
Hng
Khi
Kin
Lm
Lm
Lm
Lin
Linh
Loan
Long
Lc
Mai
Nam
Ngc
Nguyn
Nhn
Nhn
Pht
Phong
Anh
Bnh
Bnh
Chnh
Cng
Dim
i
t
ng
Giang
H
Hng
Hiu
Hng
Khi
Kin
Linh
Loan
Minh
Minh
Ngc
Ngc
Nht
Nhi
Oanh
Phong
Phong

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

6.00
6.50
4.50
5.00
6.50
4.50
13.00
7.00
5.50
7.00
6.50
5.50
6.00
4.50
5.00
4.50
6.00
5.50
7.50
6.50
4.50
4.50
6.00
5.50
6.50
6.50
4.50
5.50
5.50
4.50
13.00
6.00
5.50
5.50
7.00
6.50
4.50
6.50
7.50
6.50
5.50
6.50
5.00
1.50
5.50
3.50
6.00
6.50
6.50
5.50
6.50
6.50

23
22
21
21
23
22
23
22
23
21
22
23
21
21
23
22
21
23
23
21
22
23
22
21
21
22
23
21
23
21
23
22
21
23
22
21
22
23
21
23
21
22
23
22
21
22
21
23
23
21

K1303005
K1303085
K1303091
K1303122
K1303129
K1303171
K1303785
K1303905
K1305070
K1301261
K1303205
K1303279
K1303314
K1303335
K1303345
K1303370
K1303445
K1303678
K1303727
K1303774
K1303889
K1303910
K1303965
K1304018
K1304057
K1304137
K1304210
K1304293
K1304470
K1304474
K1304528
K1304534
K1304544
K1304689
K1304751
K1304841
K1304850
K1304873
K1304919
K1304947
K1304985
81300335
81300349
81300436
81300525
81300567
81300773
81300821
81300831
81300894
81301087
81301151

Phm Thanh
Nguyn Kim
Cao Hong
Trnh Ngc
ng Trung
Nguyn Hunh
Nguyn Ngc
Nguyn Xun
L Cao
Nguyn Th
Kiu Nh
Nguyn Th
Nguyn Ngc
Hunh Quc
L Thanh
Phm Trng
Thi Vn
Nguyn Tn Hip
Phm Th Kim
H Huy
L Phc
Phm Ngc
T Vinh
Trng Th
Phm Ngc
Nguyn Hong
V Vn
Nguyn V c
Nguyn Thanh
Trn Dim
H Huy
L Anh
Ng Minh
L Thanh
ng Hoi
Nguyn ng Quc
Nguyn Th
ng Xun
Hunh Ngc
Hunh Th Hong
Nguyn Hong
T Hng
Nguyn Vn
Phm Ngc Thin
Lm Quang
L Khnh
Hunh Ph
Trn Tun
Hong Vn
Nguyn c
Nguyn Th Tuyt
Hunh Ch

Ph
Phng
Phng
Phng
Phc
Quang
Thng
Thnh
Dng
Hip
Qun
Quyn
Qunh
Sang
Sang
Sanh
Sn
Thnh
Tho
Thng
Thnh
Thnh
Thng
Thuyt
Th
Tin
Ton
Trn
Trc
Trc
Tun
Tun
Tun
Tng
Vn
Vinh
Vinh
V
Vng
Vy
Yn
Cm
Chanh
C
Diu
Duy
t
t
ng
ng
Hnh
Hiu

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L13
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

6.50
5.00
5.50
3.50
5.50
13.00
4.50
4.50
7.50
4.50
4.00
4.50
5.50
6.50
6.50
4.50
5.50
5.00
5.50
5.50
6.50
5.50
3.50
4.50
5.50
13.00
7.00
5.50
5.00
6.00
5.00
5.50
4.50
4.50
13.00
6.50
5.50
6.50
5.50
5.50
3.50
6.00
4.50
5.00
5.50
5.50
5.00
7.00
5.00
4.50
5.00
6.50

23
22
23
22
21
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
21
22
21
23
21
21
23
23
22
23
22
21
23
22
21
23
21
23
23
22
21
23
22
21
21
21

81301222
81301236
81301697
81301827
81302169
81302206
81302254
81302321
81302479
81302521
81302694
81302782
81302829
81302911
81302933
81302980
81303499
81303795
81304186
81304408
81304831
81304861
81304959
81300106
81300112
81300121
81300174
81300189
81300261
81300358
81300361
81300450
81300575
81300588
81300733
81300848
81300881
81301176
81301246
81301257
81301609
81301732
81301750
81301789
81301835
81301884
81302036
81302077
81302231
81302281
81302339
81302553

Nguyn Th Thu
ng Quang
ng Minh
Bi Anh
Trn Ngc
Nguyn Tn
Nguyn Thnh
Nguyn Th Dim
Cao Th Phng
L Minh
Hunh Hu
Nguyn D Tuyt
Phm Hi
T Tn
inh Thanh
L Cng
ng Nht Anh
Trn
H Minh
Hong ng
Chu Th
inh Tng
Trn Hunh Trc
Nguyn Nht
Nguyn Th
Nguyn Tun
Trn L Tun
Nguyn Vit
Quch V Gia
Mai Bo
Nguyn Minh
inh Trng Ch
Mai c
Nguyn nh
ng V S
Nguyn Minh
L Vn
Nguyn Thanh
Tng Nguyn Minh
Nguyn nh
Tiu Thanh Tun
L Hunh
Trn Nguyn
Nguyn Hu Duy
ng Nht
T Anh
Nguyn Thnh
Mai B
Nguyn Hunh Tn
V Tn
L Trn Nguyt
Trn Trung

Hin
Hin
Hu
Khoa
Long
Lc
Lun
Mi
Ngn
Ngha
Nhn
Nhi
Nh
Pht
Phong
Ph
Tm
Thng
Ton
Trung
Vinh
V
Vy
Anh
Anh
Anh
nh
n
Bo
Chu
Chu
Cng
Duy
Duy
an
ng
on
Hiu
Hin
Hip
Hng
Khang
Khang
Khnh
Khoa
Khoa
L
Linh
Li
Lc
Minh
Ngha

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

5.00
5.00
5.50
7.50
4.50
4.00
3.50
5.50
13.00
5.50
6.50
5.50
8.50
5.50
4.00
4.50
3.50
4.50
4.00
5.00
6.00
3.50
5.50
6.50
2.50
7.00
6.50
5.50
3.50
8.50
7.00
5.50
5.50
6.00
8.00
6.00
7.50
5.50
5.50
5.50
5.50
3.50
4.50
6.00
6.00
13.00
5.50
4.50
6.50
6.50
6.00
5.00

23
22
21
23
21
21
21
23
23
23
21
23
22
23
22
22
21
23
22
21
23
22
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
21
22
23
22
21
23
21
23
22
23
22
21
23
21
23
21
22

81302633
81302795
81302924
81303025
81304309
81304830
81305069
81300254
81300780
81301618
81301698
81301943
81302084
81302379
81302537
81302571
81302624
81302675
81302890
81302959
81302999
81303145
81303174
81303466
81303564
81303625
81303878
81305075
81304005
81304239
81304273
81304372
81304437
81304499
81304610
81304828
81300025
81300445
81300726
81300761
81300807
81300829
81300944
81301070
81301528
81301619
81302083
81302229
81302823
81302887
81303063
81303087

Nguyn Phc
Trn Th Ngc
Nguyn Vn
Hunh Long
V Tin Minh
Chu Ngc
Nguyn Dng Bo
Phan Thin
L Thnh
ng Thnh
on Xun
Trnh Trung
Nguyn Khnh
Trn Bnh
Nguyn Trng
on V
L i
Hong Thanh
Nguyn Hng
Thi B
Phan Ngc
Nguyn Th Thy
Nguyn Nht
Cao
Trn Thi
inh c
Chu Huy
ng Phc
Phm Nguyn c
Phan Tn
Nguyn Th Ngc
Trng Vn
Nguyn Thnh
Nguyn L
V Vn
V Vn
Nguyn Nguyn Ct
V Trn
Trn Hng
Cao Thnh
Nguyn Tun
Chu Hi
Trn Trung
V Sn
Trn B
inh Quc
Nguyn Hng
Nguyn nh
H Th Qunh
Nguyn Duy
Phm Hng
Nguyn Tiu

Nguyn
Nhi
Phi
Phc
Trit
Vinh
Vy
Bo
t
Hng
Hu
Kin
Linh
Minh
Ngha
Ngc
Nguyn
Nh
Pht
Phong
Ph
Phng
Quang
Ti
Tn
Thi
Thnh
Thnh
Thun
Trang
Trm
Tr
Trung
Trng
Tuyn
Vit
An
Cng
Dng
t
t
ng
c
Hi
Huy
Hng
Linh
Li
Nh
Pht
Phc
Phng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

3.50
3.50
8.50
13.00
6.50
5.50
7.00
4.50
3.50
3.50
4.00
4.50
2.50
4.50
13.00
5.50
3.50
8.00
6.00
4.50
4.00
4.00
5.00
6.50
5.50
5.00
3.50
4.50
3.50
3.00
5.00
4.50
6.00
5.50
5.50
5.00
4.50
7.50
4.50
4.50
2.00
5.50
6.50
5.50
4.50
5.00
4.50
7.50
5.50
5.50
3.00
5.50

21
22
23
22
23
21
21
21
21
21
23
21
21
23
21
23
22
23
22
23
22
23
22
23
21
22
21
22
23
22
23
22
21
22
23
22
21
21
23
22
22
21
23
22
21
21
23
23
22
21

81303189
81303261
81303263
81303310
81303355
81303358
81303380
81303456
81303548
81303738
81303974
81304077
81304173
81304345
81304347
81304382
81304383
81304451
81304464
81304480
81304634
81304648
81304693
81304717
81304788
81304863
81304982
81300029
81300039
81300052
81300067
81300068
81300079
81300091
81300111
81300120
81300146
81300157
81300164
81300242
81300243
81300275
81300284
81300309
81300316
81300336
81300352
81300377
81300463
81300486
81300488
81300510

Trn Thanh
Nguyn Ph
Nguyn Th
inh Nh
Nguyn Vn Phc
Phm V Minh
Trn Minh
Nguyn Th Dim
Nguyn L Duy
V Th Thu
Hunh Quang
L Nho
Trn Thanh
L Minh
Nguyn Anh
Nguyn Hu
Trn H Nht
Thi Thnh
Trn Quc
V Hang
H Thanh
Nguyn Hong
Ng Xun
Nguyn Ngc nh
Phan Lm
Phm Vit
Lm Hong
Nguyn Tun
Trng Hng
ng Hong
L Cng Tun
L c
L Tun
Nguyn B
Nguyn Thi
Nguyn Tun
Trn Th
Trng Ngc Trung
V Tun
Nguyn Hon
Nguyn Hng
Tn
Nguyn Vit
Nguyn Quc
Nguyn Xun
V Anh
Nguyn Cng
Minh
Nguyn nh
Trn Ngc
Trn Quc
Trn Vn

Quang
Quc
Quc
Qunh
Sang
Sang
Sin
Sng
Tn
Tho
Th
Ti
Tnh
Tr
Tr
Tr
Trnh
Trung
Truyn
Trng
T
T
Tng
Tng
Vn
V
Yn
An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Bo
Bo
Bng
Bng
Bnh
Bnh
Cm
Chnh
Chin
Cng
Cng
Cng
Du

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

6.50
4.50
6.50
3.50
5.50
6.00
4.50
4.00
13.00
5.50
3.00
5.50
5.00
4.50
5.50
3.50
3.50
5.50
5.50
3.50
5.50
5.50
13.00
3.50
8.00
5.50
4.50
6.50
6.50
7.50
4.00
4.50
5.50
3.50
5.50
7.00
7.00
7.50
7.00
6.00
7.50
5.50
6.50
6.50
7.50
7.00
6.00
5.50
5.50
4.50
6.00
5.50

21
23
21
23
22
22
21
23
23
22
21
22
22
21
23
23
22
21
22
21
23
23
21
23
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22

81300529
81300565
81300582
81300613
81300619
81300645
81300705
81300754
81300767
81302931
81300797
81300815
81300819
81300853
81300862
81300878
81300883
81300892
81300901
81300925
81300937
81301072
81301074
81301076
81301116
81301124
81301126
81301135
81301136
81301141
81301143
81301150
81301194
81301203
81301255
81301834
81302560
81302697
81303329
81303736
81303923
81304886
81301291
81301302
81301306
81301344
81301345
81301361
81301366
81301367
81301370
81301374

Trn Tn
Hunh Thanh
Nguyn Anh
Phm nh Lc
Thi
Bi Ngc
Mai Vn
Phm Ngc
inh Tn
Trng Trng
Nguyn Thnh
Thiu S
Trn Quc
Nguyn Cnh
Nguyn Vn
V Tn
Phm Vn
Trn Ngc
Nguyn Vn
Nguyn Mnh
Phm Minh
Nguyn Minh V
Phan Minh
PhmTrngThng
L Hunh Quang
Nguyn Duy
Nguyn Minh
Trng Ngc
V nh
Bi Mai
o Thanh
H Trung
Phm Duy
V Anh
L Xun
on ng
L Hu
L Ngc
ng Thanh
Trng Mnh Thanh
V Quc
Ng Vn
H S
L Nguyn
Trn Vn
Nguyn Phm Kim
Nguyn Thanh
Trn Hu
Trn Vn
Trn Vn Minh
V Nht
V L

Don
Duy
Duy
Duy
Duy
Dng
Dng
i
t
Phi
t
t
t

ip
nh
on
ng
c
c
c
Ho
Ho
Hi
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hip
Khoa
Ngh
Nhn
Sang
Tho
Thnh
V
Ho
Hon
Hon
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

7.50
6.50
7.50
5.50
5.50
6.50
5.50
6.50
7.00
5.50
7.00
4.00
6.50
7.50
5.50
6.50
5.50
4.50
6.50
7.50
4.50
6.50
7.50
6.50
7.00
8.50
6.50
4.50
6.00
6.00
7.50
5.00
5.50
7.00
6.00
6.00
6.00
5.00
6.50
13.00
5.50
4.50
6.50
5.50
3.50
6.50
6.50
5.00
8.50
5.00
6.50
13.00

23
22
23
21
22
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
21
22
23
23
21
22
23
21
22
22
23
21
22
23
22
23
21
23
22
21
21
23
22
21
23
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

81301384
81301498
81301535
81301572
81301594
81301596
81301610
81301659
81301712
81301786
81301791
81301794
81301843
81301876
81301913
81301925
81301952
81301953
81302039
81302050
81302074
81302103
81302110
81302115
81302138
81302159
81204658
81300013
81300070
81300093
81300172
81300213
81300245
81300262
81300289
81300307
81300345
81300359
81300409
81300411
81300423
81300437
81300442
81300449
81300466
81300487
81300524
81300590
81300591
81300592
81300609
81300720

Nguyn c
Nguyn Quc Khoa
Trn Quc
Phm Ng
Nguyn Minh
Nguyn Quc
Trn c
Trn c
Nguyn nh
Nguyn ng Trng
Nguyn Mai
Nguyn Quang
L Anh
Nguyn Trn ng
Ch Minh An
H S
Hunh Tun
L Tun
V Thanh
Bi Vit
L V
Trn Nht
H c Bo
Phm Vn
L Vn
Phan H Thanh
ng Quang
L Nguyn Hong
L c
Nguyn Duy
Nguyn Vn
Cao Vit
Nguyn Quc
T Quc
Trn Thnh
Nguyn c An
Phng Thit
Ng Vn
Nguyn Xun
V Thanh
Nguyn Minh
V nh
ng Tr
ng Quc
Nguyn Ngc
Trn Quang
Hunh Quang
Nguyn Hong
Nguyn ch
Nguyn Khnh
Nguyn Tng
Nguyn Vn

Ha
Huy
Huy
Hunh
Hng
Hng
Hng
Hng
Kha
Khnh
Khnh
Khnh
Khoa
Khoa
Khng
Kin
Kit
Kit
Lim
Linh
Linh
Linh
Lnh
Lo
Long
Long
Vng
An
Anh
Anh
nh
Bo
Bo
Bo
Bit
Bnh
Cnh
Chu
Chung
Chung
C
C
Cng
Cng
Cng
Cng
Diu
Duy
Duy
Duy
Duy
Dng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

3.00
6.50
7.50
5.50
6.50
13.00
5.50
6.50
5.50
4.00
8.00
7.00
7.00
7.50
6.50
5.00
5.50
7.50
6.50
6.50
5.50
6.00
5.50
5.50
6.50
7.00
5.00
7.50
6.00
7.50
7.50
7.50
6.50
7.00
7.50
8.00
7.00
13.00
6.50
6.50
8.00
7.50
6.00
6.00
7.50
6.50
8.50
7.00
7.00
6.50
6.00
5.50

21
21
23
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
21
23
22
21
23
22
21
23
21
23
22
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21

81300776
81300784
81300830
81300840
81301024
81301199
81301204
81301297
81300662
81300668
81300672
81300699
81300714
81301006
81301014
81301034
81301075
81301108
81301123
81301130
81301134
81301181
81301183
81301329
81301371
81301412
81301435
81301453
81301546
81301573
81301704
81301832
81301838
81301958
81301968
81302174
81302230
81302233
81302260
81302263
81302275
81302308
81302320
81302324
81304279
81300389
81302014
81302017
81302038
81302075
81302123
81302140

Lm Tun
L Thnh
Dng Hi
Ng S
Phan V
Trn Trng
V Minh Ton
Nguyn Hu
Ng Thnh
Nguyn Ngc
Nguyn Thanh
H Vn
Nguyn Thanh
Trng Minh
Ng Anh
ng Hong
Trn Thi
Nguyn Th
Nguyn Cng
Tr Thanh
Trn Thanh
Nguyn Trng
Nguyn Trung
L Nh
V Thin
ng Vn
Dng Minh
Hunh c
V Vn
Trn Ngc
Y H
o Anh
H Trn Vit
Phan Hunh Anh
Hunh Hn
Trng Phi
Nguyn c
Nguyn Vit
Trn nh
Nguyn Ngc
Cao Hng Minh
Phan Vn
Hong Vn
Bi c
Cao Bo
Phm Minh
Nguyn Hi
Nguyn Phc
V Thanh
Lu Ch
Phm Th
Nguyn B Bo

t
t
ng
ng
Ho
Hiu
Hiu
Hoi
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
H
Ho
Hi
Ho
Hn
Hu
Hu
Hu
Hiu
Hiu
Hong
Hong
Hi
Huy
Huy
Huy
Hunh
Kh
Khoa
Khoa
Kit
Kim
Long
Li
Li
Lun
Lun
Lc
Mnh
Mu
Minh
Trn
Ch
Lm
Lm
Lim
Linh
Loan
Long

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

7.00
8.50
8.50
6.00
6.00
6.50
5.00
6.50
6.50
6.50
3.50
13.00
6.50
6.50
3.00
6.00
5.00
7.00
6.50
7.00
6.00
5.50
6.50
6.50
5.50
6.50
7.50
4.50
7.50
9.50
7.50
8.00
3.50
5.50
8.50
5.50
4.00
6.50
5.50
5.50
5.50
6.50
5.00
5.50
7.00
8.50
8.50
7.50
7.50
4.50
4.50
6.50

22
23
21
22
23
21
23
22
23
21
22
23
21
23
22
21
23
21
22
23
21
22
21
22
23
21
22
21
23
21
22
23
21
22
22
21
23
23
22
21
22
23
21
22
21
22
23
21
22
23
21

81302188
81302192
81302316
81302329
81302370
81302382
81302441
81302444
81302450
81302454
81302459
81302460
81302463
81302472
81302509
81302574
81302604
81302684
81302700
81302762
81302771
81302943
81303008
81303034
81303156
81303196
81303207
81303216
81300198
81300226
81301298
81301353
81301484
81301544
81301915
81302255
81302305
81302346
81302388
81302446
81302630
81302916
81302977
81303161
81305074
81303214
81303395
81303418
81303551
81303726
81303748
81303787

Tn
Lm Quc
Nguyn Tn Minh
o Vn
Phan Quang
Trn Ngc
Ng Hoi
Nguyn Hong
Nguyn Phng
Nguyn Vn
Phm Tn
Phm Thnh
Trn Hoi
L ng
Trn i
Hunh Nguyn
Bi Khoa
ng Hoi
L Trng
Nguyn Quang
V Anh
Ng L Thanh
Quch Phong
Ng Hong Thin
H L
Dng ng
Lm Hng
Ng Ngc Minh
V Ngc
Hunh Quc
Phm Th Phc
Phan Thanh
Nguyn Nht
V nh
Hong Vn
Nguyn Triu
Nguyn c
Nguyn Chu Hong
Trn Tun
Nguyn Hong
Nguyn ng Minh
Bi Tn
Quang
L Duy
H Trung
Ng Minh
Cao Vn
Nguyn Duy
Nguyn Ngc Thanh
Phan Thu
Trn Chu Bo
Nguyn Ngc Ton

Lc
Lc
Mn
Minh
Minh
Minh
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nga
Nghip
Ngc
Nguyn
Nhn
Nhn
Nht
Nht
Phong
Ph
Phc
Quang
Qun
Qun
Qun
n
Bo
Hoi
Hong
Huy
Huy
Khng
Lun
Mnh
Minh
Minh
Nam
Nguyn
Phi
Ph
Quang
Qun
Qun
Sn
Sn
Tn
Tho
Thch
Thng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

5.50
5.50
6.50
6.50
7.50
5.50
13.00
6.50
5.00
13.00
7.50
8.00
7.50
7.50
7.50
6.00
7.00
8.00
6.00
7.50
6.00
5.50
7.50
7.00
7.00
7.50
3.00
5.00
6.50
6.50
7.50
8.50
4.00
4.50
7.50
5.00
6.50
6.00
5.00
6.00
7.50
7.50
6.00
5.50
7.00
5.00
6.50
5.50
4.50
7.50
8.00
3.50

22
23
21
23
21
22
23
23
22
21
21
22
23
22
23
21
23
21
22
23
21
22
23
21
22
22
22
23
21
22
23
21
22
21
23
21
23
22
21
23
22
21
23
22
23
21
22
21
23
22

81303911
81304124
81304138
81304145
81304196
81304501
81304615
81304655
81304789
81304999
81304892
81302503
81302518
81302549
81302603
81302666
81302728
81302750
81302833
81302868
81302882
81302883
81302892
81302912
81302929
81302952
81302957
81302963
81302973
81302996
81303036
81303052
81303068
81303088
81303105
81303170
81303185
81303195
81303271
81303291
81303298
81303326
81303344
81303379
81303385
81303681
81303870
41300051
41300313
41300431
41300550
41300691

Phm Phc
Phm Trn Vit
Bi Xun H Nguyn
Lm Trung
Nguyn Cnh
Bi Cng
Phm Ngc
Nguyn Tun
Bi Nguyn Yn
Vann
Nguyn Hong
Trn Th Kim
Hunh Trng
Phm Hu
Nguyn Vn
Trn Hu
Phm Nguyn Vi
Bi Minh
Trng Quang
Trn
L Hu
L Tn
Nguyn Long
V Ngc
Trn nh
Nguyn Vn
Phm Nguyn
Trn Quc
Dng Ngc Trng
Nguyn Vn
Ng Vnh
Nguyn Vn
Trn B
Trn Duy
Nguyn Cnh
Nguyn nh
Trn ng
Phm nh
V Hong Anh
Phng Vn
Nguyn
Cao
Lng Vn
Dng Ra
Nguyn Duy an
Nguyn Vn
Mai Thanh
ng H Tun
Nguyn Thanh
Nguyn Thnh
Chu Trn Khnh
Trn Tin

Thnh
Tin
Tinh
Tn
Ton
Tr
Tuyn
T
Vi
Vibon
V
Ngn
Ngha
Ngha
Ngun
Nguyn
Nhn
Nht
Nh
Phan
Pht
Pht
Pht
Pht
Phi
Phong
Phong
Phong
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Phng
Phng
Quang
Quang
Qung
Quc
Quyt
Qu
Sang
Sang
Sin
Sinh
Thnh
Thit
Anh
Bnh
Cng
Duy
Dng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L14
L15
L15
L15
L15
L15

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
AA
AA
AA
AA
AA

4.50
4.50
5.50
7.50
6.50
6.50
7.50
13.00
3.00
2.00
5.00
7.00
5.00
4.50
6.50
4.50
8.50
7.50
8.50
6.50
13.00
6.00
7.00
5.50
4.50
5.50
7.00
6.50
5.50
5.50
2.50
4.00
5.00
7.50
6.00
6.50
8.50
6.00
6.50
6.50
5.50
6.50
13.00
4.50
7.50
7.50
7.00
7.00
8.00
3.00
8.00
5.50

23
21
22
21
22
23
21
22
23
21
21
23
22
21
23
21
23
22
21
22
23
22
21
23
22
23
21
21
22
23
21
22
23
21
22
23
22
23
21
22
22
21
23
22
11
11
12
13
11

41300804
41300885
41300922
41300974
41301041
41301068
41301071
41301146
41301243
41301256
41301381
41301423
41301450
41301458
41301489
41301611
41301801
41301802
41302180
41302251
41302256
41302291
41302978
41303404
41303867
41304986
41300054
41300065
41300150
41300194
41300195
41300202
41300232
41300251
41300255
41300283
41300312
41300323
41300326
41300371
41300379
41300392
41300393
41300426
41300453
41300476
41300491
41300507
41300531
41300551
41300612
41300674

Nguyn Tin
Nguyn
Nguyn Hunh
Trng H
Mai c
V Duy
ng K
inh Vn Trung
Phan Qu
Lng Chn
L Vit
Nguyn Trung
H Hong
L nh Gia
Nguyn Quang
Trn Quc
Thi Vn
Trn Duy
V
Nguyn Thnh
Phan Thnh
Hunh Cng
Kim Thanh
L Anh Cng
Trn Thi
Trn Th Kim
inh Tun
Hunh Tun
Trn Vn
Tng Ngc
Trn Kim Hng
Hong Long
Lin Vit
Nguyn V
Phan Vn
Nguyn Kim
Nguyn Thanh
V Thanh
V Thanh
Trng Vit
Nguyn B
H Ngc
L Vn
L Thnh
H Quang Ch
Nguyn T
V Vn Quc
Nguyn B
Nguyn nh
Dng Khnh
Nguyn Vn
Nguyn Thanh

t
n
c
Giang
Hi
Hi
Ho
Hiu
Hin
Hip
Ha
Hun
Huy
Huy
Huy
Hng
Khnh
Khnh
Long
Lun
Lun
L
Ph
Sn
Thin
Yn
Anh
Anh
Anh
n
n
n
Bo
Bo
Bo
Bng
Bnh
Bnh
Bnh
Chu
Chin
Chnh
Chnh
Cng
Cng
Cng
Cng
Dn
Dun
Duy
Duy
Dng

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

6.00
7.00
5.50
7.00
8.00
7.00
7.50
5.50
7.00
7.00
5.50
7.00
8.00
7.50
8.50
7.00
8.00
7.00
9.00
8.00
6.50
7.00
4.50
6.50
7.00
9.00
8.50
6.00
7.00
7.50
7.00
7.00
6.50
13.00
9.00
6.00
7.50
8.50
6.50
6.00
4.50
7.00
8.00
6.50
6.00
7.00
8.50
9.00
6.50
6.50
7.00
6.50

13
11
13
13
12
11
11
12
13
11
13
12
12
13
11
11
12
13
11
13
13
11
11
12
12
13
12
13
11
12
13
11
12
11
11
12
13
11
12
13
11
12
13
13
12
11
13
12
11
12
11

41300687
41300689
41300690
41300704
41300743
41300777
41300778
41300816
41300827
41300833
41302871
81301264
81302993
81303642
81303645
81303662
81303679
81303750
81303753
81303759
81303778
81303780
81303796
81303819
81303830
81303832
81303841
81303882
81303883
81303915
81303930
81303951
81303960
81303963
81303970
81303984
81304067
81304072
81304098
81304116
81304129
81304150
81304168
81304169
81304171
81304183
81304266
81304321
81305010
81304996
81304357
81304380

Trn Anh
Trn L Anh
Trn Quc
Mai Vn
Nguyn Th Bch
L Phng Hnh
L Quang
Trn
V Thnh
Hunh Xun
Bi Vn
Phan Minh
Nguyn Qu
Trn Quc
Cao Trung
L Minh
Nguyn Thanh
V S
L Ph
V Mnh
L Vn
Nguyn Cng
Trn Ngc
ng Thanh
Nguyn Trng
Phm Anh
inh Khc
H Nht
H Xun
Trn Nht
Nguyn Ngc
on Ngc
Phan B
Trn Minh
Nguyn Thnh
Nguyn Thanh
Nguyn Hong
Nguyn Duy
Bi Vn
Nguyn Ngc
V Thanh
Nguyn L
Hong Trung
Nguyn c
Nguyn Minh
inh Minh
H Phi
Trn Thanh
Ha Vn
Meksavanh
Nguyn Minh
L c

Dng
Dng
Dng
Dng
o
t
t
t
t
ng
Pht
Hip
Ph
Thi
Thnh
Thnh
Thnh
Thch
Thnh
Thng
Thng
Thng
Thng
Thin
Thin
Thin
Thin
Thnh
Thnh
Thnh
Thon
Thng
Thng
Thng
Thng
Thu
Thng
Thc
Tin
Tin
Tin
Tn
Tnh
Tnh
Tnh
Ton
Trm
Triu
o
Pathana
Tr
Tr

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BB
BB
BB
BB

7.00
4.00
4.50
4.50
7.00
5.00
7.50
7.00
9.00
7.00
6.50
13.00
6.00
6.50
6.50
6.50
5.00
6.00
6.50
6.50
5.50
7.00
8.00
6.50
6.00
4.50
5.00
7.00
5.50
7.00
6.50
8.00
6.00
5.00
6.50
6.50
6.50
5.50
8.00
6.50
6.50
3.50
6.00
6.50
6.50
7.00
7.00
5.00
6.00
5.50
5.50
5.50

12
13
11
13
11
12
13
11
12
11
12
12
12
11
12
11
13
12
11
12
11
12
12
13
13
12
11
12
11
13
11
12
11
13
11
11
13
12
13
13
13
13
13
12
11
11
11
11
13
12
11

81304381
81304412
81304445
81304452
81304489
81304492
81304493
81304502
81304507
81304510
81304513
81304520
81304537
81304553
81304592
81304597
81304609
81304625
81304677
81304697
81304703
81304715
81304746
81304762
81304826
81304888
81304904
81304924
81304927
81304931
81304963

L Trung
L nh
Phan Vn
Trn Minh
L Vn
Nguyn Thng
Nguyn Xun
Hunh Cng
Lng Vn
Nguyn Quang
V Quang
ng Quc
L Minh
Nguyn nh
V Ngc
Nguyn Vn
V Anh
Trn Th Bch
Nguyn Hu
Nguyn Thanh
Phan Vn
Nguyn ng Mnh
Nguyn Cng
Nguyn Vit
Trn c
Nguyn c
Phan Th
Nguyn Thin
Phan Minh
Trn Vn
Hunh Triu

Tr
Trung
Trung
Trung
Trng
Trng
Trng
Tr
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tu
Tuyn
Tuyn
Tc
Tng
Tng
Tng
t
Vn
Vit
V
V
Vng
Vng
Vng
V

007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002
007002

L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15
L15

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

6.00
7.00
4.50
5.50
4.00
13.00
6.50
8.50
6.00
4.00
8.00
4.50
6.50
6.50
6.00
4.50
5.50
5.50
5.00
6.50
6.50
6.00
6.50
7.00
5.50
7.00
7.00
4.00
6.50
4.00
5.00

12
12
13
12
13
11
11
13
12
12
13
11
12
13
12
12
13
11
13
11
11
12
13
11
11
11
13
11
11
13