โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ค 33202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
บทที่ 2 เศษส่วนของพหุนาม

แบบฝึ กหัดที่ 2.1
การคูณและการหาร
เศษส่วนของพหุนาม

ชื่อ
ชั้น
เลขที่
สอนโดย...ครูไพรวัล ดวงตา

จงทําให้ อยูใ่ นรูปอย่างง่าย (Simplify of each the following)
1)

x2  x
x2  2x  1
x 2  16

 2
x2  2x  3
x2  4x
x  3x  4

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2)

3x 2  7 x  6 6 x 3  54 x 27 x 2  12

 3
x 3  3 x 2  9 x 2 x 4  162
x  27

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3)

x 4  y 4 x 3  x 2 y  xy 2  y 3
3 x 3  24


x 2  xy
x
12 x  6 x 2  3 x3

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4)

 x3  y 3
x4  y 4
x2 y2  y4 
x 2  2 xy  y 2  xy 2  y 3 x 2  xy  y 2 

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5)

4 x2  5x  6
4 x 2  3 x  10
8x2  6 x  9


4 x 2  13x  3
8 x 2  10 x  3
4 x 2  17 x  15

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6)

x5 y  8 x 2 y 4
x 2  2 xy  4 y 2
1


4
2 3
5
2
2
x y  4 x y  16 y
x  4y
x  2y

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7)

a 3  4a 2b  4ab 2
a 2  4b 2
(a  2b)3


3a 2b  5ab 2  2b3
9a 2  3ab  b 2
27a 3  b3

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8)

 x 3  2 x 2 y  2 xy 2  y 3

x y
x 2  xy  y 2
2
x 4  2 x 3 y  3 x 2 y 2  x3 y  xy 3  x3  x 2 y  2 x 2  2 xy
 x  2 x  xy  2 y

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................