You are on page 1of 143

Hadiyada Ilaah

ee
Daaweynta
By
A .L . and Joyce Gill

Hadiyada ilaah
ee daaweynta
By
A .L . and Joyce Gill

www.gillministries.com
http://www.scribd.com/collections/4352196/Somalia
http://www.gillministries.com/translations-sp-936/many-languages

Tusmada Buuga

Casharka Kowaad

Aragtida ilaahay ee xanuunada iyo jirooyinka

Casharka Labaad

Bogsiintu waa madaxfurashadeena

17

Casharka Sadexaad

Masiixu-waa tusaaleheena

31

Casharka Afraad

Ruuxa quduuska ah iyo awoodiisa

45

Casharka Shanaad

Bogsiinta iyada oo gacmaha ladulsaarayo

60

Casharka Lixaad

Ereyada aan ku hadalno

73

Casharka Todobaad

Bogsiinta ficil iyo salaad

86

Casharka Sideedaad

Bogsiinta gudaha dibadiisa

99

Casharka Sagaalaad

Ruuxa quduuska ah iyo hadiyadihiisa

113

Casharka Tobnaad

Helida iyo ilaalinta caafimaadkaaga

127

Casharka kowad

Aragtida ilaahay ee xanuunada iyo jirooyinka


Hordhac
Ilaaha aragtidiisa
Mararka qaarkood marka ay jirto waxbarasho maado ,
waxaa ugu wanaagsan in ay dib u eggno oo ka eegno heer
Ilaah aragtidiisa . Ilaah sidee buu waxan u dareemayaa
xanuunada iyo cudurada ?
In daraasaddan , waan arki doonaa in bogsashada iyo
caafimaadka ahaayeen qayb ka mid ah qorshaha Ilaah oo
dhan Kitaabka Quduuska ah iyo sii wado oo aad u badan
qayb ka mid ah qorshaha Ilaah ee nolosheena iyo
wacadinteenaba .
Bogsiinta waa mid ka mid ah ballanqaadyadii Ilaah . Marka
la aaminsan yahay iyo marka lagu dhaqmayo amaradiisa ,
ballankii kasta oo uu sii deynayaa xoogga Ilaah nolosheena
. Waa in aan ka heli ballanqaadkiisa , iyaga aaminsan , iyo
ficil celin .
Maahmaahyadii 4 :20 ,22 Wiilkaygiiyow , erayadayda
dhegayso , Oo hadalladaydana dhegta u dhig . Waayo ,
iyagu waa u nolol kuwa hela , Oo jidhkooda oo dhanna
waa u caafimaad .
Asalka xanuunada
Hadii aynu rumaysanahay jirrada laga yaaba in Ilaah ka
yimid , oo aan awoodi doonaan in ay isaga rumaystaan noo
bogsashada . Sababtan darteed , waxaan u baahan nahay in
la fahmo ayaa ah lacagta jirrada .
MUHIIMADA BOGSASHADA
Ilaah muhiim bay utahay
Si aan si run ah u ogaano ilaah waxaa inaku waajib ah
inaan u ,ogaano inuu yahay daweyaha .
Baxniintii15 :26b waayo , anigu waxaan ahay Rabbiga
ku bogsiiya .

Hadii aan garanwayno inuu yahay rabigacaafiyeheena ah


amaba bogsiiyeheena . Waxaan luminay qaybtii ugu
saraysay ee ugu muhiimsanayd ee xidhiidhka inaga iyo
ilaahay inoo dhexeysay .Bogsiintu ilaahay muhiimbay
utahay-aabaha , wiilka , ruuxda barakaysan .
Aabaha
Ruuxa Quduuska ah ayaa la waxyooday yooxaanaa in ay
qoraan oo noo sheeg in bogsashada waa doonista Aabbaha .
3 Yooxanaa 2(KJV) Gacaliyow , waxaan kuugu
duceeyaa inaad wax kasta ku liibaantid oo aad
caafimaad qabtid siday naftaadu u liibaansan tahay .
Waxaa lagama maarmaan ah in aynu ku fahmi bogsashada
had iyo jeer waa Ilaah doonistiisa .
Waxaa kaloo la diiwaangeliyey in masiixu uu ku yidhi ,
yooxanaa 6 :38 Waayo , waxaan samada uga soo degay
ma aha inaan doonistayda yeelo , laakiinse inaan yeelo
doonista kii i soo diray .
Wiilka

Sida aan ku raaco masiixiyada oo Injiilladu , waxaan ka


heli wuxuu u adeegay bogsashada xaalado badan oo kala
duwan . Naxariistiisii qof buka ahayd si joogto ah u muujin
. Bogsiiyey waa qayb weyn oo adeeggiisa .
Markos 1 :40 ,41 Markaasaa waxaa u yimid nin baras
leh , wuuna jilba joogsaday oo baryay , oo ku yidhi ,
Haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa .
Kolkaasaa Ciise u naxariistay , oo intuu gacantiisa soo
taagay , ayuu taabtay oo ku yidhi , Waa doonayaa ee
daahirsanow .
Inuu masiixu bogsiiyo waa muhiim , sababtoo ah wuxuu
u yimid inuu sameeyo doonista Aabbaha .
Cibraaniyada 10 :7 Markaasaan idhi , Bal eeg , waxaan
u imid Inaan sameeyo doonistaada , Ilaahow . Kitaabka
duudduuban wax igu saabsan baa ku qoran .
Sidaas daraadeed masiixu wuxuu ku bogsiinaya dadka ,
wuxuu ahaa sameynayaan doonista Aabbaha .
Matayos 9 :35 Ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka
iyo tuulooyinka oo dhan , oo sunagogyadooda ayuu wax
ku barayay , oo injiilka boqortooyadii ku wacdiyeyey ,
oo bugto walba iyo cudur walba ayuu bogsiinayay

Ruuxa barakaysan

Bogsiinta waxaa muhiim ah in Ruuxa Quduuska ah iyo


qayb ka mid ah ujeeddadii loo isaga oo subkiddoodu waxay
. In Luukos , waxaan ka akhrisan sida Ruuxa Quduuska ah
Ciise subkay inaan kuwa xidhan furriinnimada ah .
Luukos 4 :18 Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga , Waayo ,
wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku
wacdiyo , Wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan
furriinnimada ogeysiiyo Iyo kuwa indhaha la' soo
celinta araggooda Iyo inaan kuwa nabaraysan soo
furfuro ,
Waxa uu subkay masiixu ay bogsiiyaan jiray kuwii Ibliisku
yeeshay .
Falimaha Rasuullada 10 :38 . . iyo siduu Ilaah
Ciisaha reer Naasared ku subkay Ruuxa Quduuska ah
iyo xoogga . Isagu waa wareegi jiray , wanaagna wuu
fali jiray , oo wuxuu bogsiin jiray kuwii Ibliisku
caddibay oo dhan; maxaa yeelay , Ilaah baa la jiray
isagii .
Waxaa la xaqiijiyay erega ilaah
Bogsiinta waa muhiim sababtoo ah waa habka uu Sayidka
ee ku caddaynayaa erega dunidan luntay iyo dhimashadaba .
Markos 16 :20 Iyaguna way baxeen oo meel kasta oo ay
tageen dadkii bay wacdiyeen , Rabbiguna waa la
shaqaynayay iyaga , isagoo hadalka ku xaqiijinaya
calaamooyinkii la socday . Aamiin .
Dunida maanta u baahan yahay masiixa . Ilaah waxa uu na
ku xigeenadooda si ay meel kasta la aado la socda
calaamado si loo xaqiijiyo Isaga eraygiisa . Jinniyo ku
saaraya oo wuxuu bogsiin jiray kuwii bukay caawin doonaa
dadka Indhihiisa furo runta ku jirta injiilka .
Masiixa ma micnela'aan buu u dhintay?
Haddii aan sameeyo bogsashada u adeego kuwa buka , ka
dibna qaar ka mid ah dhibaatada oo nabrahoodii ka
Markaasaa masiixu wuxuu u dhashay jidhkiisa aan waxtar
lahayn .
Ishaciyaa 53 :5 Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay
xadgudubyadeenna , waxaana loo nabareeyey
xumaatooyinkeenna , edbintii nabaadiinadeennana
dushiisay ku dhacday , dildillaaciisiina waynu ku
bogsannay .
5

Marka aynu iska indha waxa erayga Ilaah leeyahay oo ku


saabsan bogsashada , waxa aan -tiray nimcadii Ilaah .
Waxaan ku sameynayaan dhibaatada - doonistiisu ahayd ee
uu masiixu u dhashay bogsiinta buriyaa ee nateena .
Galatiya 2 :21 Nimcada Ilaah burin maayo , waayo ,
haddii xaqnimo sharciga laga helo , Masiix micnela'aan
buu u dhintay .
Badbaadinta nafaha!
Bogsiinta waxay badbaadin kartaa naftaada , nolosha
qoyskaaga , iyo saaxiibadaa . Nebi Hosea wuxuu inoo
qoray
Hoosheeca4 :6 Dadkaygu waxay u baabba'aan
aqoondarro daraaddeed . Aqoonta aad diidday
aawadeed ayaan adiga kuu diidi doonaa , oo innaba
wadaad ii ahaan maysid , maxaa yeelay , waxaad
illowday sharcigii Ilaahaaga , oo aniguna waxaan illoobi
doonaa carruurtaada .
Wanaajinta nafta iyo jidhkaba waa risqi , Ilaah wuxuu
sameeyey noo . Waxaan , sida Daa'uud , oo ma uu dhiman ,
laakiin ku noolaan doonaan nolol dheer oo caafimaad qaba
sida markhaatiyada masiixa .
Sabuurada 118 :17 Anigu ma dhiman doono , laakiinse
waan noolaan doonaa , Oo waxaan sheegi doonaa
shuqullada Rabbiga .
Soo dajinta ee bogsashada in erayga Ilaah ayaa lagu hayaa
badan oo ka soo hore u dhimato .
Yacquub 5 :14 ,15 Mid bukaa ma idinku dhex jiraa? Ha
u yeedho waayeellada kiniisadda , oo iyagu ha u
duceeyeen , oo saliid ha ku mariyeen magaca Rabbiga .
Ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka ,
oo Rabbigu waa sara kicin doonaa , oo hadduu
dembaabay waa loo dembidhaafi doonaa .
Qaybta nasiibka weyn
 Amridii xerta

Bogsiiyey waa qayb muhiim ah oo ka mid ah tababarka iyo


adeeggii Ciise xertiisii iyo Kala Socotay Xukuumadiisa .
Sida masiixu wuxuu ku bogsiinaya buka , tobankii xerta
ahaa ayuu ku amray in ay sidaas oo kale sameeyaan .
Matayos 10 :1 ,7 ,8 Markaasuu wuxuu u yeedhay labaiyo-tobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay

jinniyo wasakh leh ku saaraan oo ay bugto walba iyo


cudur walba ku bogsiiyaan .
Oo intaad socotaan wacdiya , oo waxaad ku
tidhaahdaan , Boqortooyadii jannadu waa dhow dahay .
Kuwa bukana bogsiiya , kuwii dhintayna sara kiciya ,
kuwa baraska lehna nadiifiya , jinniyadana saara ,
hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad ahaanna ku
siiya .
masiixa ayaa sheegay in cid kasta oo rumaysta isaga
doonaa , oo shuqullo isla Oo isna wuxuu sameeyey .
Bogsiinta waa in ay ahaadaan muhiim noogu haddii aynu
nahay si dhab ahaan u sameeyaan wuxuu masiixu
sameeyay .
Yooxanaa 14 :12 Runtii , runtii , waxaan idinku
leeyahay , Kii i rumaystaa , shuqullada aan sameeyo ,
isna wuu samayn doonaa , oo shuqullo kuwan ka
waaweynna wuu samayn doonaa , maxaa yeelay ,
Aabbahaan u tegayaa .
masiixu wuxuu ku yidhi waxaanu keeni doonaa wacdin iyo
mucjisooyinka sida Oo isna wuu sameeyey .
Wuxuu inaga ina amray
Gacmihiisa dulsaara oo bogsiinta jiran adeegaya , waa qayb
ka mid ah hadiyada sare masiixu siiyey rumaystayaasha oo
dhan .
Masiixu wuxuu yidhi :
Yoxanaa 14 :15 Haddii aad i jeceshihiin ,
qaynuunnadayda waad xajin doontaan .
Masiixu wuxuu ina siiyaay amaradii ugu damayaay :
Markos 16 :15-18 Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi ,
Dunida oo dhan taga , oo uunka oo dhan injiilka ku
wacdiya .
Kii rumaysta oo la baabtiiso waa badbaadi doonaa ,
laakiin kii aan rumaysanin waa la xukumi doonaa .
Calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa
rumaysta . Magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan ,
afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan ,
abeesooyin ayay qaadi doonaan , oo hadday cabbaan
wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono , gacmo

ayay kuwii buka dul saari doonaan , wayna bogsan


doonaan .
Masiixu erayada la soo dhaafay u ah Muuminiinta ma ahaa
dhiibto . Waxa uu ahaa amarkii ah ! Wanaajinta buka waa
muhiim si aan u addeecaan .
ILAHA XANUUNKU KA YIMAADO
Xanuunadu mawaxay ka yimaadan ilaah mase
sheydaan?
Inta uu jiro wax shaki ah , kuwaas oo arrimo in maankiinna
, waxaan noqon doonaa wada-tashi , oo leh , rumaysad
yarayaalow bogsiinta , nolosha guuldaradii ku nool . Si
habboon u ogaadaan sida ay u leh dhibaatada jirrada
qabtaan , waa in aanu si adag asal ahaan agagaarka , isha ,
iyo ujeedada .
Runtu waxay keentaa xoriyad
Marka aynu runta ku saabsan isha of jirrada , cudur iyo
xanuun , waxaan la dejin doonaa si xor ah u geesinimo
hesho iyo bogsashada wasiirka . Runta waxa laga helaa
qofnimada masiixa .
Yooxanaa 14 :6 Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku
yidhi , Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha .
Ninna Aabbaha uma yimaado , xaggayguu ku yimaado
maahee .
Runta waa la muujiyey ee ahaa erayadii iyo shuqullada
masiixa .
Masiixu wuxuu yidhi ,
Yooxanaa 8 :32 Oo waxaad garan doontaan runta;
runtiina waa idin xorayn doontaa .
Suaalo kusaabsan xanuunada
Si aad u ogaadaan waxa ay runta ku saabsan asalka , isha
iyo ujeedada jirrada , waxaanu bilaabi doonaa waa inaan
raadinta jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha caadiga ah iyo
inta badan lagu weydiin .

Madoonista ilaahbaa?
Ma doonista ilaahbaa bogsiintu?

Caqabad ugu weyn ee bogsashada waa hubaal la'aan of


doonista Ilaah si qof walba u bogsiin .
Shaydaanku nagu soo geliyaa erayada shaki in maankiinna
, iyo haddii aynu aan si taxaddar leh , aan shaki ah in ay u
shaqeeyaan .
Waxaan maqli shaki this qeexay erayadii uu salaadda
dhaqameedyada sida , "Rabbiga , haddii ay noqon
doonistaada , waxaan ku weydiin adigu bogsashada
,lataabto
.
.
."
Tukashada noocan oo kale ah ku muujinayaa hubaal la'aan
iyo shaki hadday noqon lahayd Ilaah doonistiisa oo dhan in
bukaankooda laga bogsiiyo . Iyadoo aan xaqiiq ah in
ruuxeenna u sheegaa inaynu waxa doonista Ilaah wax la
bogsiiyo , waa adag tahay in la tukado salaadda ah
iimaanka Waayo , qudheenna ayaa ama dadka kale .
Waxaan arki sawir ah ee shaki ah sida ninka oo baras
qabay; Markuu ku yidhi , " Haddii diyaar aad utahay . "
Markos 1 :39-41Wuxuu galay sunagogyadoodii Galili
ku yiil oo dhan; dadkana ayuu ka wacdiyey ,
jinniyadiina ayuu dadka ka saaray .
Markaasaa waxaa u yimid nin baras leh , wuuna jilba
joogsaday oo baryay , oo ku yidhi , Haddaad doonaysid
waad i daahirin kartaa .
Kolkaasaa Ciise u naxariistay , oo intuu gacantiisa soo
taagay , ayuu taabtay oo ku yidhi , Waa doonayaa ee
daahirsanow .
masiixa la joojiyay ee " haddii " ay fudud leh , " diyaar
ayaan u ahay . " Wax walba oo masiixu sameeyey waxay
ahayd waxyiga ah doonista Aabbaha , waayo dadkiisa .
Ma doonista ilaah baa inaan xanuunsanaado?
Waa Ilaah doonistiisa waxaas oo dhan in aanu ku nool
nahay caafimaad wanaagsan maalin kasta ka sarreeya .

3 Yooxanaa 2 (KJV ) Gacaliyow , waxaan kuugu


duceeyaa inaad wax kasta ku liibaantid oo aad
caafimaad qabtid siday naftaadu u liibaansan tahay .
Haddii masiixu jiran ayuu bogsiiyey , markaas waxaa yeela
doonista Aabbahayga ee ay bogsiiyaan kuwa buka . Tan iyo
waxa doonista Aabbahayga ee ay bogsiiyaan kuwa buka ,
markaas waxaa yeela doonista Aabbahayga ah inuu ku
bogsiiyo !
Ilaaheena?
Ma jirro oo mid ka mid ah siyaabaha in Ilaah ka
shaqeeyaa wax wada leenahay wanaaggiinna
aawadiis mooyaane?
Dad badan oo la baray in jirrada waa mid ka mid ah "
waxyaalahan oo dhan " Bawlos wuxuu ku yidhi waa in ay
wada shaqeeyaan naga wanaagsan waayo .
Rooma 8 :28 Oo waxaynu og nahay in wax waliba
wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa Ilaah jecel , xataa
kuwa qasdigiisa loogu yeedhay .
Turjumaada caalamiga ah ee Cusub ,ayaa ina siinayaa
faham cad Qorniinka . Waxa uu leeyahay ,
Waxaan ognahay in wax walbaba Ilaah ku shaqeeya
wanaagsan ee kuwa jecel isaga , kuwaas oo lagu
magacaabaa qasdigiisa .
Xoojinta ku yahay "gudaha" waxyaalahan oo dhan Ilaah
baa ka shaqeeya naga wanaagsan waayo . Ma aha in
waxaas oo dhan u wada shaqeeyaan naga wanaagsan waayo
. Halkii , " wax walba " ama " in aannu , " shaqada
awoodda bogsashada Ilaah noqon doonaa waxyaalaha
wanwanaagsan ee soo saaray .
 siliciisa?
Ma jirro oo mid ka mid ah siyaabaha aan nahay in
ay isaga la xanuunsanno , waayo ?
Filiboy 1 :29 Maxaa yeelay , waxaa laydinku siiyey
Masiixa aawadiis , mana aha inaad isaga rumaysataan
oo keliya , laakiinse inaad isaga daraaddiisna u
xanuunsataan ,
Si looga fogaado maragooda Qorniinku , waxaa loo baahan
yahay in la tixgeliyo macnaha guud , ama goob , oo ah
mawduuca . Xaaladdan oo kale , Paul waa in qoraal ahaan

10

xabsi ku saabsan Markuu xanuunsaday isagoo silsilado


aawadood oo ah injiilka .
Filiboy 1 :12-14 Haddaba , walaalayaalow , waxaan
jeclaan lahaa inaad ogaataan in waxyaalihii igu dhacay
ay injiilka horumar u noqdeen ,
sidaas daraaddeed waxaa askartii boqorka iyo kuwa
kale oo dhanba u wada muuqday inaan Ciise Masiix
aawadiis u xidhnahay .
Oo weliba walaalaha xagga Rabbiga badidood , iyagoo
xidhnaantayda ku kalsoon , ayay aad iyo aad ugu
dhiirran yihiin inay ereyga Ilaah cabsila'aan ku
hadlaan .
Waxa ku cad qoraalka tuducdan in dhibaatada Paul
hadlayay ma tixraac xanuun ama cudur . Waxay ahayd
halkii , silica ah cadaadis iyo xabsi injiilka aawadii .
Anshaxa?
Ilaah miyuu gelin jirrada on dadka si ay u saxdo ,
anshaxa , ciqaabo , ama iyaga baro dulqaado ?
Shaydaanku , ma Ilaah , waa mid ka mid ah wakiilada
xumaanta iyo xanuun iyo cudur on dadka ku rida .
Ayuub 2 :7 Markaasaa Shayddaan Rabbiga hortiisii ka
tegey , oo wuxuu Ayuub tin iyo cedhib ku dhuftay
boogo xunxun .
Ma masawirka oo jeclaa , aabbe oo daryeel aadanaha
gelinaya kansarka on wuxuu carruurtiisa u edbiyo . Sida
aynu u sawiri kara Aabbeheenna ah oo jannada ka saaro
jirrada ama cudur on carruurtiisa ?
Yooxanaa 10 :10 Tuuggu wax kale uma yimaado inuu
wax xado oo dilo oo halleeyo mooyaane , aniguse
waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u
haystaan .
Masiixu wuxuu ku yidhi waxaa Ibliisku yimaadaa , si aad
noogu dishid , si ay wax xadin caafimaadkeena , iyo inaad
na baabbi'iso leh xanuun iyo cudur .
Laakiin masiixu wuxuu u yimid nolol aan jirrada , cudur
iyo xanuun nolosheenu na siiso , . Wuxuu u yimid si loo
soo celiyo noo soo sheeg kulli wuxuu u abuuray dhigin in
ay noqon markuu abuuray Aadan iyo Xaawo ee araggiisa .

11

 Muxuu ahaa wixii bowlas muday?


Kitaabka quduuska ahi mawuxuu leeyahay bowlas
waxaa muday qodax xanuunsan?
Iyada oo la is fahan ah oo ehelu Kitaabka ahaa , qaarkood
waxay ka soo baray in qodax rasuul Bawlos ee jidhka
wuxuu ahaa cudur indhaha u daran . Si kastaba ha ahaatee ,
Bawlos wuxuu u qoray in uu qodax ahaa ruux shar leh ,
Rasuulkii Shaydaanku diray inay garaacaan ama dhibid
isaga .
2Korintos 12 :7 Inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lay
muujiyey weynaantooda dheer aawadeed , waxaa lay
siiyey wax jidhkayga muda oo ah mid Shayddaan uu
soo diray inuu i kadeedo , si aanan isu sarraysiin .
Meel , ma samayso Kitaabka Quduuska ah ku baraan in
qodax Bawlos jidhka ku ahayd cudurka ku dhaca jidhka .
 Baahida keentay dhimashada?
Marka Ilaah diyaar u ah inuu guriga noo qaataan ,
ha ugu baahan nahay si aad u hesho jiran si ay u
dhintaan ?
Haddii ay doonista Ilaah tahay in aanu ku nool nahay nolol
maalmeedka caafimaadka ee nolosheena , sababta wuxuu
ka dhigi lahaa waxaa lagama maarmaan ah in aynu ka heli
jiran si ay u dhintaan ?
Muuse waa tusaale cajiib ! Waxa uu ka mid ahaa boqol iyo
labaatan sannadood , Ilaah markii isaga guriga loo yaqaan .
Isaga oo caafimaad ahaa oo wanaagsan ayuu weli wuxuu
awood u kori buurta inay Ilaah la kulmaan . Wuxuu lahaa
midkoodna ma lumin oo uu indhahooda ama xoog
dabiiciga ah .
Sharciga Kunoqoshadiisa 34 :7 Oo Muuse markuu
dhintay wuxuu jiray boqol iyo labaatan sannadood , oo
haddana indhihiisu ma aragdarnaan , xooggiisiina kama
yaraan .
Marka qof waayeel ah uu jiran yahay , waxa Ilaah
doonistiisa iyaga in bukaankooda laga bogsiiyo . Marka
waxa la joogaa wakhtigii Ilaah , iyaga oo ruuxa ka bixi
doonaan jidhkooda iyo qalbigooda iska joojin doonaa
garaaceen .

12

 Ilaah miyuu ka dhacday?


miyuu Ilaah "ha" bukaanka ama dhimasho soo
degdegta ah ku iman on dadkiisii?
Dad badan oo ku eedaynaa Ilaah markii bukaanka ama
dhimasho yimaado , oo wuxuu ku yidhi "Muxuu Ilaah ha
taasi u dhici kartaa?"
Aadan iyo Xaawo ahaayeen maamulka iyo dowladnimada
oo dhan in dhacaya dhulka markii ay abuuray ekaanta Ilaah
la siiyo .
Bilawgii 1 :26a Ilaahna wuxuu yidhi , Aan nin inoo
eg ka samayno araggeenna , oo iyagu ha xukumeen
kalluunka badda , iyo haadda hawada , iyo xoolaha
, iyo dhulka oo dhan , iyo waxa dhulka gurguurta
oo dhan .
Maamulka ama taliskiisa kii lumay Aadan iyo Xaawo
marka dembaabay , waa bogsatay masiixa .
Matayos 16 :19 Waxaan ku siin doonaa furayaasha
boqortooyada jannada , oo wax alla wixii aad dhulka ku
xidho ayaa jannada ku xidhnaan doona , oo wax alla
wixii aad dhulka ku furto ayaa jannada ku furnaan
doona .
Xanuunadu waxay ku yimaado iyada oo awood
Shaydaanku , laakiin masiixu wuxuu ku yidhi in
rumaystayaashu ay maanta awood u leeyihiin (ama
maamulka) in ka badan awoodda cadowga .
Luukos 10 :19 Bal ogaada , waxaan idin siiyey amar aad
kula tumataan abeesooyin iyo dabaqalloocyo iyo xoogga
oo dhan ee cadowga; innaba waxba idinma yeeli doono .
aan la isticmaalayo taliskiisa Ilaaheenna-siin dhulka this ,
waxaan , ma Ilaah , ha Ibliisku keeno jirrada , cudur iyo
dhimasho on nafteena iyo dhallaankeennu jecel yahay .
Ilaha xanuunka
dhamaan xanuun iyo cudur ka soo Ibliisku oo aan Ilaah ka
yimid . Dad badan oo xanuunsan , sababtoo ah waxay
siiyeen meel ay u jinni oo ka dhexeyso dembiga ,
caasinimo , ama indha tirayo mabaadii'da caafimaad
wanaagsan iyo nafaqada .
Efesos 4 :27 Ibliiskana meel ha siinina .

13

Isticmaalka awood noo soo celiyo , Ibliisku , jinniyadiina


waa ka dhexeyso , ama jirrada ah in ay yimaadaan ,
waxaana iska caabin ah karo , iyo waxay ka carari doonaan
mid naga .
Yacquub 4 :7 b . . . Ibliiska hor joogsada , wuu idinka
carari doonaaye .
Rumaystayaasha oo awood u leeyahay inuu ka eryay
jinnigii ka dhexeyso , oo ay bogsiiyaan kuwa cayn kasta oo
ah xanuun iyo cudur .
Matayos 10 :1 Markaasuu wuxuu u yeedhay laba-iyotobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo
wasakh leh ku saaraan oo ay bugto walba iyo cudur
walba ku bogsiiyaan .
Waxyaalaha kaliya Ibliiska ahu nagu samayn karaa maanta
waa waxa aanu ugu eegaysaa isaga sameeyaan . Su'aasha
waa in aanay noqon , " Waa maxay sababta Ilaah ugu
eegaysaa taasi u dhici kartaa ?" Halkii inay noqon doonaan
, " Maxaa loo arinta bixitaanka taasi u dhici kartaa ?"
Fiiro gaar ah : si fiican u fahamto su'aashan , waxaanu kuu soo
jeedinaynaa in aad ka akhrisan buugga la , waxay awoodamuuminka by
AL Gill iyo kitaabkiisa , waanu wada xukumid .
SHAYDAANKU WUXUU XANUUNADA U ,ISTICMAALAA HUB UU INAKU BURBURIYO
Shaydaanku wuu soo dhacay
Shaydaanka iyo malaa'igihiisa soo tuuray dhulka ku soo
degay ka dib markii ay caasinimo tahay jannada ku jira .
Waxaanakhrinkoontada ,
Muujintii 12 :7-10 Markaasaa samada waxaa ka dhacay
dagaal , oo Mikaa'iil iyo malaa'igihiisii waxay u soo
baxeen inay la diriraan masduulaagii; oo masduulaagii
iyo malaa'igihiisiina way la dirireen;
kamana ay adkaan , meeshoodiina mar dambe samada
lagama helin .
Oo masduulaagii weynaa oo ahaa maskii duqa ahaa
hoos baa loo soo tuuray , kaasoo la yidhaahdo Ibliis iyo
Shayddaan , kii dunida oo dhan khiyaaneeyey . Waxaa
isaga lagu soo tuuray dhulka , oo malaa'igihiisiina hoos
baa loola soo tuuray isaga .
14

Oo haddana waxaan samada ka maqlay cod weyn oo


leh , Haatan waxaa yimid badbaadadii , iyo xooggii , iyo
boqortooyadii Ilaaheenna , iyo amarkii Masiixiisa;
maxaa yeelay , kii walaalaheen dacweyn jiray hoos baa
loo tuuray , kaasoo iyaga ku dacweyn jiray Ilaaheenna
hortiisa habeen iyo maalinba .
Ninka waa sawirka ilaahay
Ilaah abuuray aadanaha araggiisa on meeraha isla
meesha Shayddaanku lagu tuuray ka dib markii uu
dayrta . Oo wuxuu iyagii u abuuray in xukunka
dhulka Shaydaan garoomada ilaa waqti in ka badan
.
Bilawgii 1 :26 ,28 Ilaahna wuxuu yidhi , Aan nin inoo eg
ka samayno araggeenna , oo iyagu ha xukumeen
kalluunka badda , iyo haadda hawada , iyo xoolaha , iyo
dhulka oo dhan , iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan .
Oo Ilaah waa barakeeyey iyaga; oo Ilaah wuxuu iyaga
ku yidhi , Wax badan dhala oo tarma , oo dhulka ka
buuxsama , oo ka sara mara dhulka , oo xukuma
kalluunka badda , iyo haadda hawada , iyo wax kasta
oo nool oo dhulka kor dhaqdhaqaaqa .
Aadanuhu waxaa loo abuuray in ay :
u eg Ilaah
socon sida Ilaah
hadal sida Ilaah
iyo in ay xukunka dhulka
shaydaanku wuu ku necebyahay
Naftaada qiyaas meel Shaydaanku . Laga soo bilaabo mid
ka mid ah jagooyinka ugu sareeya ee jannada , wuxuu ahaa
eriday , si ay dhulka meeraha . Iyada oo nacayb hirarkii ka
gees ah Ilaah , tan mid ka mid ah kuwa doonayay inuu
sameeyo sida Ilaaha ugu sarreeya , waa in eegaysay naxdin
sidii Ilaah abuuray bani-aadamku in uu image u gaar ah .
Markaas Ilaah wuxuu iyagii siiyey taliyo wax walba oo uu
latalada!
Mar kasta oo Shayddaanku wuxuu u arkaa nin ama naag ,
waa in isaga la xusuusiyey Ilaah - object of inuu cadhadiisa
ugu weyn . Marka wuxuu arkaa aadanuhu raadinayaan iyo
matalaya sida Ilaah oo kale , isaga oo nacayb la jiro aad u
daran . Hadal The nacayb in ay tahay in wax xadin , la dilo ,
iyo wada baabbi'in .
Rasuulkii John The qoray ,
15

Yooxanaa 10 :10 a Tuuggu wax kale uma yimaado inuu


wax xado oo dilo oo halleeyo mooyaane , aniguse
waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u
haystaan .
Shaydaanku wuu og yahay in aanu nahay wakiillo Ilaah
dhulka . Waxaan nahay jidhka Masiixa , oo intuu doonayay
oo ugu weyn waa in ay na jebiyaan .
 Ninku waa dhibta sheydaanka
Lumis , dhimasho , iyo burbur had iyo jeer yihiin Camal
Shaydaan . Wixii afar kun oo sano ka dib dhicitaankii ee
Aadan iyo Xaawo , aadanaha oo ku noolaa ka yar kuwii
maxaabiistii ahaan , addoonnimo , iyo dulmigii uu Ibliiska .
 Dadku kuwaas oo loo abuuray inay ku socdaan , oo
taliskiisa , ayaa la curyaamiyay oo indha la ' , oo
fadhiya by Wadoyinka , dawarsanayay .
 Haweeney kuwaas oo loo abuuray in kuwa
qummanuna socon , oo ahaa curyaamiyay iyo wada
sujuudeen weyn ee xanuunka iyo rajo .
 Ragga iyo dumarka abuuray si loo eego sida Ilaah (
in uu image ) , oo hadda ku lahaayeen muuqaalada
wejigooda iyo hay'adaha iska leh baraskii waa la
cunaa .
Masiixa u yimaadeen inay u dhigay aadanaha oo
lacag la'aan ah ka soo noqday maxaabiisnimadii ,
addoonnimo iyo cadaadis of jirrada , cudur iyo
xanuun
.
Ilaah waxa uu rabaa lacag la'aan ah noogu soo dhigay
dulmigiisa Shayddaanka . Waxa uu doonayaa inuu na
sii daayo addoonnimada dembiga Ilaah si wanaagsan uu
naga doonayaa !
Ilaha xanuun iyo cudur waa shaydaan - ma Ilaah!
SU'AALAHA IYO MURAAJOCO
1 . Maxay muhiim u tahay si ay Ilaah in aad hesho bogsiin iyo bogsashada wasiirka in ay kuwa
kale?
2 . Ma rabtaa Ilaah , sida aad u jecel Aabaha , gelin sjukpenning aad on sida uu ilmaha u gaar ah
? U sharax isticmaalaya Qorniinka .
3 . Haddii aad ahaayeen Shaydaanku iyo rabay si ay u muujiyaan in aad cadho xagga Ilaah la
weerarin ee aadanaha , tax saddex waxyaalood oo aad samayn lahayd .
4 . Ciise wuxuu u yimid in ay na dhigay lacag la'aan . Ma ka fikiri kartaa sabab kasta waa maxay
sababta aad sii wado si ay ula jirrada ku nool jirkaaga ?

16

Casharka labaad

Bogsiintu waa madax furashadeena


Waxaa jira runtu kuma jirto Shaydaanku waxa uu isku
dayey adag si ay u qariyaan ka soo Masiixiyiin badan Ciise
in la siiyaa noo bogsashada ee Markuu xanuunsaday ,
dhimashada iyo sarakicista! Waxaan fahamsanahay in uu
ku deeqay oo na badbaadi , laakiin dad badan weli
aaminsan yihiin bogsashada waa fal Ilaaha awoodda loogu
talagalay dadka qaarkood - ama in la siiyaa da'da hore .
Waxaan aqbalay runta in "uu ku dhaawacmay , waayo ,
xadgudubyadayadu" laakiin soo marey runta " doonistiisu
ahayd waynu ku bogsiiyey ." Inkasta oo labada weedhood
yihiin in Aayaddan oo isku .
Ishaciyaa 53 :5 Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay
xadgudubyadeenna , waxaana loo nabareeyey
xumaatooyinkeenna , edbintii nabaadiinadeennana
dushiisay ku dhacday , dildillaaciisiina waynu ku
bogsannay .
Ilaah wuxuu leeyahay axdi inala dhigtay iyo axdiga oo ay
ku jiraan kuwa buka ku bogsiinaya!
BALANKA ILAAH
Daraasaddu waxay of isu ekaysiinta , ama macne oo
calaamad in erayga Ilaah , ina siinayaa aragtiyo taajir
qorshaha Ilaah . Isu ekaysiinta ee Axdiga Hore waxa ay
muujinayaa Person iyo shaqada Ciise Masiix sida
rumoobay Axdiga Cusub dhexdiisa . Ugu samatabbixinayo
ka Masar by reer binu Israa'iil u gudbaya Badda Cas waa
nooc ka mid ah ku leennahay madaxfurasho ah laga fura
xidhmaddaas dembiga .
Axdi
Axdi waa yabooh dhab ah oo ka go'an iyo Heshiis
u dhexeeya laba kooxood oo , ama dadka , ama
daraasaddan u dhexeeya Ilaah iyo dadkiisa
Isla markii reer binu Israa'iil oo tallaabay Badda Cas ,
Ilaah wuxuu sameeyey axdigii uu bogsiin iyo naftiisa
u muujiyay sida suuqyo hubka ee .
Baxnanintii 15 :26oo wuxuu ku yidhi , Haddaad aad u
dhegaysatid Rabbiga Ilaahaaga ah codkiisa , oo aad

17

samaysid wixii ku hagaagsan indhihiisa hortooda , oo


aad dhegta u dhigtid amarradiisa , oo aad dhawrtid
qaynuunnadiisii oo dhan , de markaas anigu kugu ridi
maayo cudurradii aan Masriyiinta ku riday midnaba;
waayo , anigu waxaan ahay Rabbiga ku bogsiiya .
magaca Cibraaniga , Rabbigu - Rafaa oo ahaa kii , oo ahaa
macnaha loo isticmaalo , Anigu waxaan ahay Rabbiga ku
takhtarkaada , ama aan ahay Rabbiga ah ku bogsiinaya .
axdiga magacyada ilaah
Waa Rabbiga magiciisa ku waajahan cafiska waayo , Ilaah
iyo macnaheedu waa : Mid ka mid ah Is- jirin waxay isaga
qudhiisu is muujiya .
Rabbigu wuxuu leeyahay todoba magacyada madax
furashada xarunta kaas oo doonayo inuu u muujiyo sida uu
kulan u baahan kasta oo axdigiisa dadka .
 Rabbiga Shammah
Rabi wuu jiraa .
Yexesqeel 48 :35 b . . . iyo toban kun oo cawsduur , oo
maalintaas intii laga bilaabona magaalada magaceedu
wuxuu ahaan doonaa , Rabbigaa halkaas jooga .
 Rabbiga Shalom
Rabiga nabada .
Xaakinada 6 :23 ,24a Kolkaasaa Rabbigu wuxuu ku
yidhi isagii , Nabad ahow , oo ha cabsan , adigu
dhiman mayside .

Haddaba Gidcoon halkaas ka dhisay meel allabari , oo


Rabbiga ah , oo waxaa loo yaqaan The - Rabbi - Shalom
( Peace ) .
 Rabbiga - Raah
Rabigu waa arijirkayga .
Sabuurka 23 :1 Rabbiga waa adhijirka i jira; waxba u
baahan maayo .
 Rabbiga Yireh
Seyidku wuu ku ilaalindoonaa .
Bilawgii 22 :13 ,14 Markaasaa Ibraahim indhihiisii kor
u taagay , oo wax fiiriyey , oo wuxuu dabadiisa ku
18

arkay wan geesaha kayn kula jira . Markaasaa


Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey , oo wuxuu u
bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa .
Ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey Yehowah Yireh;
xataa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa , Buurta
Rabbiga ayaa lagu arki doonaa .
 Rabbiga Nissi
Rabi- Yehowah Nisii , guul , amaba madax .
Baxnanintii 17 :12 ,13 ,15 Laakiinse Muuse gacmihiisu
way cuslaayeen; kolkaasay waxay soo qaadeen dhagax ,
oo Muuse u saldhigeen , isna kolkaasuu ku fadhiistay;
Haaruun iyo Xuurna gacmihiisii bay sare u hayeen ,
intuu midba dhinac ka maray , oo gacmihiisiina way
xoogeeyeen ilaa ay qorraxdii dhacday .
Oo Yashuucana seef afkeed buu ku jebiyey reer
Camaaleq iyo dadkiisiiba .
Markaasaa Muuse wuxuu dhisay meel allabari , oo
magaceedii wuxuu u bixiyey Yehowah Nisii ,
 Rabbiga Tsidkenu
 Ilaaha xaqa ah .
Yeremyaah 23 :6 Oo wakhtigiisa dadka Yahuudah way
badbaadi doonaan , oo dadka Israa'iilna ammaan bay
ku degganaan doonaan , oo magiciisa lagu magacaabi
doonona waa Rabbiga Xaqnimadayada ah .
 Rabbiga Rafaa
Waxaan ahay rabiga dhakhtarkaaga ah , amaba
waxaan ahay kan kudawaya .
Baxnanintii 15 :26b waayo , anigu waxaan ahay
Rabbiga ku bogsiiya .
Meel ku jira ereyga aan u arko meesha Ilaah ayaa la
joojiyay axdiga this . Meel aynu ka heli kartaa in isagu
wuxuu noqday "Waxaan Sayidka yahay takhtarkaada , "
ama " Waxaan ahaa ayaa Sayidka loo si uu u bogsiiyo . "
Meel ma Ilaah ku odhan , "Anigu waxaan ahay Rabbiga
Ilaahaaga ah , yaa kaa jiran . "
Ilaah doorsoomaynin . Wuxuu la mid ah uu yahay shalay ,
maanta iyo weligiiba , iyo weli isagu wuxuu inoo yahay ,
suuqyo !

19

Axdiga lainoo balanqaday ee bogsiinta


Rabbigu - Rafaa oo ahaa kii Quraanka waa soo dajinta oo uu
ballanqaaday axdi Ilaah si ay u bixiyaan bogsashada
dadkiisa .
Sida laga soo xigtay David , muujinta Ilaah oo sidii Rabbigu
- Rafaa oo ahaa kii ahaa aqbalay oo rumaystay by binu
Israa'iil , in dadkii oo dhammu diirsaday caafimaadka .
Sabuurka 105 :37 b (KJV ) Oo wuxuu dibadda u bixiyey
reer binu Israa'iil iyagoo wata lacag iyo dahab , Oo
qabiilooyinkiisiina mid taagdarani kuma uu jirin .
Markii Israa'iil dembaabay iyo caafimaadkooda ahaa ay
saameeyeen , waxay ku toobad , allabaryada Laawiyiinta
waxaa sameeyey , oo Ilaah si aan loo Rabbiga - Rafaa oo
ahaa kii dhammaan . Maanta , sidii aanu injiilka ku
wacdinno madaxfurashada iyo inuu kafaaraggud u
yimaadeen Ciise Masiix , waxaan leenahay isku ballan for
kuwa buka .
ISHAACIYAA AYAA KU DHAWAAQAY-BADBADADI BOGSIINTA
Wixii boqolaal sano , Gaala culimada Cibraaniga isku
dayeen in ay soo caddeysaa in Isaiah saddex iyo konton ma
ahaa qayb ka mid ah asalka ah ee Yuhuudda Qorniinka . Si
kastaba ha ahaatee marka kitaabbadii ku helay at Qumran
1947 , kitaabka Isaiah ahaa kitaabkii duudduubnaa oo
kaliya taas oo ahayd complete Bilow ilaa dhamaad . Waxa
ku jira sheegidda oo dhamaystiran Ciise helay in cutubka
konton iyo kii saddexaad .
Yaa rumayndoona?
Ishaaciyaa wuxuu qoray ,
Isaiah 53 :1 a . . . Bal yaa warkayagii rumaystay? Oo
yaa gacantii Rabbiga loo muujiyey?
Yaa rumaystay warkayagii?" Sida aynu ka baran
warbixintan , waxaan u leedahay inaad doorato . Waxaan
aaminsan nahay kartaa warbixinta iyo hesho faa'iidadiisa
buuxa , ama aanu ka shakiyin kartaa warbixinta iyo qaban
oo aan faa'iidooyinka .
Imisa ayaa ilaah awood badanyaahy?
Ishaciya 53 :1 b . . . iyo cidda ay gacantii Rabbiga loo
muujiyey?

20

Waxay kuwa xaqa rumeeyay warbixinta noqon doono


kuwii gacanta Rabbigu waxay ku soo muuqdo . Gacantii
Rabbiga ayaa wuxuu ku tilmaamay xoog badan .
Waa in aanu weydiisan nafteena su'aasha , " imisa ayaa
Ilaahay awood badanyahay ?"
Ishaaciyaa ayaa inoo tilmamay xooga ilaahay ,
Ishacaiyaa 45 :12 Dhulka anigaa abuuray , oo dad baan
ku dul uumay . Aniga qudhayda ayaa samooyinka
gacmahayga ku kala bixiyey , oo ciidankooda oo
dhanna anigaa amray .
Qoray , Isaiah oo ku saabsan gacanta iyo dhegta Ilaah .
Ishaciya 59 :1 Bal eega , Rabbiga gacantiisu inay wax
badbaadiso kama gaabna , oo dhegihiisuna inay wax
maqlaan kama awdna ,
Ilaah waa xoog badan oo dhan ! By uu gacmaha iyo wuxuu
soo fidiyey samooyinka . Ciise , Ilaah baa inoogu muujiyey
jidhka , gaarey gacmihiisa iyo kuwa buka bogsiiyey .
Gacantiisu keliya ayaa la muujiyey oo uu gacanta aan la
soo gaabiyey oo uu isma badbaadin karo iyo waan bogsiin
maanta .
Muujinta
Waxay kuwa xaqa rumeeyay heli doonaan muujinta buuxda
oo warbixintan . Waxay dareemi karo in shaqada Ilaah
bogsiinta waa sida inta badan qayb ka mid ah shaqada
madax furashada Ciise on iyagoo ka wakiil , sida bixinta ee ,
waayo , badbaadintu .
Tan ah garashada iyo barxadda yimaado by muujintiisa ka
sarraysa - wacyigelinta kadis ah ee runta Ilaah oo ku jira
wuxuu ruuxeenna u . Muujintii ma iman xoogga sababaynta
of our caqli ah . U fiirso erayga " muujiyey . "
Ishaciya 53 :1b Bal yaa warkayagii rumaystay? Oo
yaa gacantii Rabbiga loo muujiyey?
" Logos " waa erayga Giriigga ah ee Word qoraalka ah ee
Ilaah . Marka Ilaah waxyiga ah qeyb ka mid ah Ereygiisa
keentaa noo , waxa uu noqonayaa rhema . " Rhema " waa
erayga Giriigga ah ee Ilaah erayga shakhsi , ama waxyiga ,
ayaa saas ku galay wuxuu ruuxeenna u Ruuxa Quduuska ah
.
Inta badan sida aynu ka reading ama meditating on erayga
Ilaah , "iftiin u tegi doonaa on , " Sida runta ah si lama

21

filaan ah u boodboodi doonaa fahankeenna . Waxaan


dareemi karaa in qaylo , "Wow ! Ilaah kaliya ay aayaddan
cusub ee aan Kitaabka! Tani waxa ay jawaab ka ayaan
raadinayay . Waxaan marna ma arag sidan ku hor ! "
Ilaah ayaa muujiyey sida runta ah si ay ruuxeenna . Logos
waxa uu noqday rhema shakhsi noo . Dumaya in , iimaan
booda galay wuxuu ruuxeenna u , iyo iimaanka noo
ogolaato in ay gaaraan baxay iyo hesho bogsiinta Ciise ayaa
horey loo siin .
Rooma 10 :17Haddaba rumaysadku wuxuu ka
yimaadaa maqlidda , maqlidduna waxay ku timaadaa
ereyga Masiixa .
Aan ku noqono warkii aashiciya ,
Ishaciya 53 :3-7 Isaga waa la quudhsaday , waana la
diiday , oo wuxuu ahaa nin murugeed , oo xanuun
bartay , waana la quudhsaday sida mid dadku wejiga ka
qarsado , mana aynaan xurmayn .
Sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii ,
wuxuuna qaatay murugadeennii , laakiinse waxaynu ku
tirinnay mid belaayo ku dhacday , oo Ilaah dilay , oo
dhibaataysan . Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay
xadgudubyadeenna , waxaana loo nabareeyey
xumaatooyinkeenna , edbintii nabaadiinadeennana
dushiisay ku dhacday , dildillaaciisiina waynu ku
bogsannay .
Dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay , midkeen
waluba jidkiisuu u leexday , oo Rabbigu wuxuu isaga dul
saaray xumaanteenna oo dhan .
Isaga waa la dulmay , waana la dhibay , laakiinse innaba
afkiisii ma uu kala qaadin . Isaga sidii wan la qalayo baa
loo kexeeyey , oo sidii lax ku aamusan kuwa dhogorta ka
xiira hortooda , isagu afkiisa ma uu furin .
Xaqiiqdii wuu hayaa
Sida xaqiiqada ah waxaa uu ka dhasha bogo iyo qaadeen
murugadeennii ; weli waxaan ku tiriyey wax isaga ku
dhufatay , weliba midiidinnadiina Ilaah , oo
dhibaataysan . Laakiin wuxuu ku dhaawacmeen , waayo
, xadgudubyadayadu , wuxuu ahaa nabar yeelato
xumaatooyinkayagii aawadood ; edbintii ah ee aannu
nabad way dul joogtay , oo by doonistiisu ahayd waynu
ku bogsiiyey .

22

Aayadda afar bilaabmaa ereyga " Sida xaqiiqada ah . "


Maxaa looga jeedaa hubaal ? Sida ay Dictionary Webster ,
micnaheedu waa :hubaal ama kalsooni


hab ku haboon
oo aan shaki ku
u toobad keeneen
hubaal ah
loo isticmaalo sida an aaminsan xoogga la saarayo
degdegga ah .

Silicii masiixa
Kitaabka Quduuska ah ayaa na siiya faham dheeraad ah oo
buuxda tuducdan .
Ishaciya 53 :4 Sida runta ah wuxuu (xambaartay)
xanuunyadeennii , wuxuuna qaatay murugadeennii ,
laakiinse waxaynu ku tirinnay mid belaayo ku dhacday
, oo Ilaah dilay , oo dhibaataysan . Laakiinse waxaa
isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna , waxaana loo
nabareeyey xumaatooyinkeenna , edbintii
nabaadiinadeennana dushiisay ku dhacday ,
dildillaaciisiina waynu ku bogsannay .
Isaiah qoray , " Sida xaqiiqada ah , wuxuu dhashay our
jirrada , daciifnimo iyo isku-buuqa , iyo ku qaadeen
caloolxumadooda iyo xanuun our . " Kuwan waxaa dhowr
aayadahan noo keeno kalsooni iyo kalsoonida . Sida
xaqiiqada ah sida Ciise u dhashay dembiyadeenna inaga si
aan ugu ma aha inay iyaga dhali , wuxuu u dhashay our
jirrada , cudurada iyo xanuun si aan ugu ma aha inay mar
dambe iyaga dhali .
Waa maxay war bixintii ishaaciya?
Masiixu muxuu udhibaatooday?
 bogo ama - jirrada , daciifnimo , isku-buuqa
 hoogagga ama Xanuun
 Xadgudubyadayadii
 xadgudubka ah iyo xadgudubyadoodana
 nabadda iyo ladnaanta
 bogsiin iyo in la sameeyo oo dhan
Waxaan geesinimo dhihi karaa , " Sida xaqiiqada ah ,
by garaacidda oo uu u dhashay on jidhkiisa , waxa aanu
bogsiiyey ! "

23

Sida xaqiiqada ah sida aan ognahay in uu dhasha


dembiyadeenna inaga fog si aan ugu ma aha inay mar
dambe iyaga dhali , waxaan ognahay karaan Waxa uu sidoo
kale ka dhasha inta aannu , cudur iyo xanuun ka fog .
Masiixu waa bedelkeena
In shaqada kala iibsashada Rabbi Ciise naga wakiil ah ,
wuxuu noqday our Beddelka . Meesha aannu Markaasuu
wuxuu soo kaxaystay . Sida noo sii simid ah , Isagu ma aha
oo kaliya u dhashay dembiyadayada , wuxuu sidoo kale u
dhashay natiijada dembiga .
1Butros 2 :24 Oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku
qaaday jidhkiisii geedka saarnaa , si innagoo dembi
kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno .
Waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii .
Ka hor inta Ciise la qodbay iskutallaabta , wuxuu ahaa
karbaashay .
Matayos 27 :26Markaasuu Baraabbas u sii daayay , oo
goortuu Ciise karbaashay ayuu u dhiibay in
iskutallaabta lagu qodbo .
furfuray xanuun badan oo karbaash ah , wuxuuna u
dhashay sida jidhka ku dillaacin burburisaan ka soo celin ,
wuxuu noqday our Beddelka . Wuxuu u dhashay xanuun
reer xanuun iyo cudur .
Shaqadiisii badbaadaba ah ee inaga keliya ma aha bixisay
ganaaxii dembigayaga , waxa kale oo na laga xoreeyay ay u
dhali natiijada jirka ah ee dembiga in .
la bogsiiyaay qayta madax furashada
waxyigha buuxa ee madax fursho siisa labadaba :
 badbaadada weligeed ah oo
Badbaadiyeheenna Ciise Masiix .

rumaysadka

sida

 Bogashada ee jirkeenu oo rumaysadka sida suuqyo


hubka ee ciise .
Waxa muhiim ah Masiixiyiinta in ay ogaadaan in
bogsashada waa qayb ka mid ah , madaxfurashadiinnu waa
Ilaah ee aadanaha leexday . Markii Ciise dhulka ku yimid
iyo bixisay qiimaha dembiyadeenna aawadood , wuxuu
sidoo kale ku bixisay qiimaha for our bogsashada . Waa
ujeeddo Ilaah u qabo aadanaha si ay ugu raaxaystaan
caafimaadka full - maskax ahaan , jidh ahaan , dareen
ahaan iyo .

24

Si ay noogu si buuxda uga faa'iidaystaan qodobbadaas ,


waa in aynu la soco iyaga oo u hesho rumaysadka erayga
Ilaah .

DAREEMADA IIMAANKA KASOO HORJEEDA


Ku tiirsanaanta dareemka
Mid ka mid ah carqalad weyn ku qaata bogsashada waa ku
tiirsanaanta ah ee dareenka . Inkastoo ay sii daynayaan
Rumaysad noo si ay u arkaan qof bogsiiyey , sal iimaanka
bogsiinta waa in ay ahaadaan erayga Ilaah ku . Waa in aan
ogaado waxa Eregu wuxuu leeyahay !
Aan ku noqono ashiciyaa ,
Ishaciya 53 :1b yaa rumaystay warkayagii?
Tani waa su'aal waxaan oo dhan waxay u baahan yihiin
inay ka jawaabaan Waayo , qudheenna ayaa . Ha waxaan
aaminsanahay erayga Ilaah ?
Waxaan leeyahay doorasho inaan samayo .
 Rumaysanba maayo warbixinta dhakhtarka?
Waxaan aaminsanahay doonaa warbixin Ilaah ?
 Rumaysanba maayo caadooyin aan?
Waxaan aaminsanahay doonaa waxa Ilaaha ayaa ka
hadlay oo isugu muujiyey Bad ruuxayga ?
Marka aan helno hadalka rhema ka timid Ilaah , iimaan ilo
ruuxeenna . Ayadoon warbixin takhtar ee , noo
caadooyinka , dareenka , ama waayo-aragnimo ee la soo
dhaafay ka , rumaysadkaaga ayaa ku iman iyo iimaan ayaa
aaminsan warbixin Ilaah .
In la barbardhigo soo socda , oo aad garaaf ahaan ka arki
kartaa faraqa u dhexeeya rumaysadka dareenka iyo iimaan
in erayga Ilaah .

25

JAWAAB DHAQAMEED

JAWAABTA IIMAANKA

Suaal : maad badbaaday?

Suaal : maad badbaaday?

Jwaab : haa!

jawaab :haa!

Suaal : side ku ogaatay?

Suaal : sidee ku ogaatay?

Jawaab : kitaabka quduuska ah ayaa ii she egay taas!


Jawaab :kitaabka quduuska ah
ayaa ii sheegay!

Suaal : maad bogsatay?


Jawaab : maya!

Suaal : maad bogsatay?


Jawaab : haa!

Suaal : side ku ogaatay?

Suaal : side ku ogaatay?

Jawaab : ilaa hada xanuun ayaan dareemayaa!


Jawaab : kitaabka quduuska ah
ayaa iisheegay!

Waxaa lagu dawoobi karaa rumaysad


Bogsiinta waa iyada oo loo marayo iimaan . Waxaan
bogsiiyey sida aanu u bartaan , aaminsan , ka dibna
dhaqmaan on erayga Ilaah .
Bawlos wuxuu u qoray ,
Romans 3 :3 ,4 a maxaa jira , haddii qaar aanay
rumaysad lahayn? Aaminnimadiisa burin doontaa
Ilaah aaminnimadiisa iyada oo aan saamayn ?
Ma suurtowdo! Waxaan rabaa , ha ahaado in kastoo
nin waluba beenlow ah .
Ilaah waa aamin . Waxa uu diyaar u yahay inuu Yaboohiisii
of bogsashada . Waa inaannu samaynaa si aad u hesho noo
bogsashada All waa in ay rumaysan tahay!

26

 " Nabrihiisii waxaan la bogsiiyey ! "


 " Nabrihiisii aanu bogsiiyey ! "
 Waan badbaaday
Sababtoo ah ilaah baayiri sidaas!
" Mar-mar ma dareemaan badbaadiyey - laakiin waxa aan
ogahay in aan ahay sababtoo ah waxaan aaminsanahay
farriinta Ilaah . "
1 Yooxanaa 5 :13 a Waxyaalahaas ayaan idiin soo qoray
, kuwaas oo aaminsan in magaca Wiilka Ilaah , si aad u
ogaataan in aad leedahay nolosha weligeed ah .
 Waan bogsaday
Sababtoo ah ilaah baayidhi sidaas!
" Mar-mar ma dareemaan bogsiiyay - laakiin waxa aan
ogahay in aan ahay sababtoo ah waxaan aaminsanahay
farriinta Ilaah . "
Ishaciya 53 :5 Laakiin wuxuu ku dhaawacmeen ,
waayo , xadgudubyadayadu , wuxuu ahaa nabar
yeelato xumaatooyinkayagii aawadood ; edbintii ah ee
aannu nabad way dul joogtay , oo by doonistiisu ahayd
waynu ku bogsiiyey .
Waa in aan helno waxa aan xaqa u leenahay rumaysad buu
loo eegin waxa aan dareemi ama ka eeg . Waa in aynaan
ha rumaysad la'aanta xadaan noo bogsashada .
Qaar ka mid ah weydiin ,
 " Waa maxay sababta , haddii ay doonista Ilaah
oo dhan oo in bukaankooda laga bogsiiyo , ma
yihiin dhammaan dadka bogsiiyey ?"
Waxaan sidoo kale ku waydiinaynaa ,
 " Waa maxay sababta , haddii ay doonista Ilaah
ee dhammu badbaado , ma yihiin dhammaan
dadka ku badbaado? "
Jawaabta labada su'aalo waa ,
 waajib ah in ay inay rumaystaan .
Waxaan u hesho badbaadada rumaysadka Ilaah
Ereygiisa . Waxaan sidoo kale ka heli bogsashada
rumaysadka Ilaah Ereygiisa .

27

RASUULADU WAXAY RUMAYSNAAYEEN-BOGSASHADU INAY TAHAY QAYB


MADAX FURASHADA KAMID AH
Waxaa cad oo ka soo falalka ay in rasuulladii la rumaysan
yahay bogsashada qayb ka mid ah ay madax furasho u
ahaa markii ay bogsiiyey buka iyo ku qoray warbixino ay
loo waxyooday .
Mataayos wuxuu aaminsanaa
Matayos la rumaysan yahay warbixin Ilaah sida ay wax sii
sheegeen by Isaiah .
Matayos 8 :16 ,17 Goortii makhribkii la gaadhay ,
waxay u keeneen qaar badan oo joogay jinni . Oo
wuxuu ku jinniyadii ku saaray Eray , iyo kuwii bukay
oo dhanna wuu bogsiiyey , si ay u noqoto wixii lagaga
dhex Nebi Ishacyaah , isagoo leh : " . Laftiisa ayaa
wuxuu qaaday raray iyo dhashay cudurro our "
Ishaciya 53 :4 oo keliya la oofin karo by shaqada Ciise
wuxuu dadkii oo dhan bogsiinaya , iyo "dhammaan"
waxaa ka mid ah mid walba oo naga mid ah ayaa
maanta .
Butros la rumaysan yahay warbixin Ilaah sida ay wax sii
sheegeen by Isaiah .
I Butros 2 :24 Yaa wuxuu naftiisa ku dhashay
dembiyadayada in uu jidhkiisii geedka saarnaa , si
innagoo dembi , isagoo u dhintay si uu dembiyada , ku
nooshahay laga yaabo in ay xaqnimadaydii ahayd; by
waxaad u ambanayseen bogsiiyey .
Peter la rumaysan yahay warbixin Ilaah markii ayuu ku
bogsiiyey qofka ugu horreeya ee soo socda Ciise dhulka
tegaayo .
Falimaha Rasuullada 3 :6 Markaas Butros ayaa ku
yidhi , " Lacag iyo dahab aanad lahayn , laakiin waxa
aan haysan , waxaan idin siin : . In magaca Ciise Masiix
, kii reer Naasared , sara joogso , oo socon "
Sida ninka curyaanka ah , waxaan sidoo kale waa erayga
Ilaah waa run .

28

Erega ilaahay
 Aad ayaa loo hubaa
Peter ma aha oo kaliya la rumaysan yahay farriinta Ilaah ,
wuxuu ogaa inay erayga Ilaah ahaa oo sii hubsada badan
wax kasta oo isaga la kulmi karin ama aad dareento .
2 Butros 1 :19 a Waxaan sidoo kale haysannaa hadalka
nebiyadii sameeyey oo sii hubsada . . .
weligiis
Butros waxa uu ogaa in Ilaah Ereygiisa ahaa ku nool iyo
waaridda , . Waxa nool oo aan dhicin nolosheena hadda .
1 Butros 1 :23 isagoo mar kale ku dhashay , ma dhalin
abuur baabba'aya , laakiin baabba'ayn oo ah erayga
Ilaah oo nool oo ku dago korkiisa , weligiis .
Waxaan
aaminsanahay
Waxaa cad inaannu aragno adigoo ka yimid ereyga :
 Haddii aan la bogsiiyey sida ay 1 Butros 2 :24 ,
 Hadii aynu ka bogsiiyey sida ay Isaiah 53 :5 ,
 Markaas waxaan ahay bogsiiyey !
dhamaan loo baahan yahay waa in ay aaminsan yihiin
warbixin Ilaah! Xitaa haddii caadooyinka aan ,
hogaamiyeyaasha diinta , sida aan eegi , ama sida aan
dareemi si kala duwan igu kuu sheegayaa !
 Waa in aan ka heli aan bogsiinta by iimaan .
 waa waxaan bilaabayaa inaan inaan rumaysad ku
hadlaan iyo ficil !
 Inkastoo aan rumaysadkii waxaa laga dhisayo ,
ayaan si firfircoon uga sii daayo doono rumaysadka
, geesinimo bilaabaan inay u dhaqmaan soo baxay
inaan rumaysad , iyo hesho aan bogsiinta .
 Sida ninka curyaanka ah , calaamadaha aan baabi'i
doontaa , sidoo kale korodha ama dhakhso leh .
Ayaan sidoo kale , waxaa lagu dul socda doonaa oo
boodboodaya oo Ilaah ammaanaya .
Miyaad rumaysan doontaa?
Maad u rumaysan doontaan warbixin Isaiah ee?
Hadda waa waqtiga si aad u hesho Ilaah ka yimid . Waxaad
heli kartaa muujinta ah ee aad bogsashada xaq now!
Waxaan aragnay mid ka mid ah magacyada Ilaah - Rabbigu

29

- Rafaa oo ahaa kii , laga bilaabo dhibaatada Ciise naga


wakiil ah , laga bilaabo Isaiah ee wax sii sheegidda , oo ka
soo maragga oo rasuullada in bogsashada waa qayb muhiim
ah ka tahay qorshaha Ilaah ee nolosheena .
Ayadoon waxa uu jidhkeenu uu dareensan yahay ,
erayga Ilaah ku dhawaaqdo , " doonistiisu ahayd
waynu ku bogsiiyey ! "
Gaar ahaan waxa uu waxyiga kan booda galay ruuxaaga ,
iimaanka si aad u hesho muujinta ah ee aad bogsashada
iman doonaa . Geesinimo u sheegi lahaa , " doonistiisu
ahayd waxaan ahay bogsiiyey ! " Iyada oo Filashada
geesinimo ku bilaabaan si loo hubiyo baxay jirkaaga . Ha
waxa aad ka hor inta aan la samayn karin . Guurto talaabo
geesinimo ku ah rumaysadka oo ay bilaabaan in ay Ilaah
ku ammaanaan waxa for muujinta ah ee aad bogsashada !
Fiiro gaar ah : dajinta baray in cashar tani waa in loo eegin
calaamadaha ee jirkeenu - Erayga Ilaah wuxuu leeyahay , waxaana la
bogsiiyey ku dhowaad laba kun oo sano ka hor . Halkii lagu bogsiiyey
hadda , ama mararka qaar mustaqbalka , runta waa in bogsashada uun
hadda lagu muujiyey in jirkeena . In daraasaddan waxaan tixraac runta
this inta badan by isticmaalka erayada , " muujinta of our bogsashada .
"
Muujiyey in lagu qeexay karin sida " si cad u muuqata in ay ku aragti
iyo faham , ama daaha ka . "

SUAALO IYO MURAAJOCO


1 . Maxaa axdiga Ilaah hortiisa kama qabto dadkiisa ku saabsan bogsiinta ? Maxay tani muhiim u
tahay?

2 . U sharax muujinta ah ee bogsashada laga helay Ishacyaah 53 adigu erayadaada .

3 . Maxaa koorsada of tallaabo ayaad rumaysan tahay in Ilaah aad u qaadan lahayd haddii
astaamuhu in jirkaaga aadan kula raacsaneyn muujinta runta sida laga helay erayga Ilaah ?

30

Casharka sadexaad

Masiixu-waa tusaaleheena
Wuxuu uyimid sidii nin
Waxa muhiim ah in la fahmo in Ciise ku meel gaar ah iska
dhigay xuquuqdiisa sida uu Ilaah markuu u yimid inuu
dhulka . Wuxuu u yimid sidii Last Adam ayaa , ayaa Wiilka
Aadanahu . Oo uu ku sameeyey dhulka , wuxuu ka hawlgala
sidii Adam ugu horeysay waxaa la abuuray ay ku
shaqeeyaan . Ciise hawlgasha hadiyadaha Ruuxa Quduuska
ah sida rumaystayaashu waa inay la shaqeeyaan maanta .
Rasuul Bawlos u qoray oo ku saabsan Ciise sida nin soo
socda .
Filiboy 2 :7 laakiinse wuu ismadhiyey , oo wuxuu
qaatay addoon suuraddiis , oo wuxuu noqday mid dad u
eg ,
LABADII MUCJISO EE UGU HORAYAAY EE MASIIXA
Biyo loo bedelay wayn
Waxkasta oo uu yiraahda way noqonayeen!
Mucjiso ugu horeeya ee ay fuliyeen Ciise oo ahaa biyo soo
jeestay , khamri at arooska . Ka dib markii Mary , Ciise
hooyadiis , isaga ayaa u sheegay waxay ka baxay oo
khamri ah , iyada oo la hadlay qaar ka mid ah ereyada aad
muhiim u ah addoommadii , Yooxanaa2 :5
Yooxanaa2 :5b Wax kastuu idinku yidhaahdo , yeela .
Si aad u dareemaa mucjisooyin Ciise nolosheena , waa in
aan dhegaysan codkii Ilaah oo si deg dega loo eegin sida
nacasnimada ah u muuqan kartaa addeecaan . " Wax kasta
oo wuxuu yidhi , u samayn !" Tani waxay u ogolaaneysaa
Ruuxa Quduuska ah inay ka shaqeeyaan na iyada oo loo
marayo .
Addoommadii waxay ku Ciise ku addeecay waxay
buuxiyeen barmiil biyo ka soo . Waxay sii waday in ay
isaga addeeca , oo caynba biyaha ka dibna ka qaadan
odaygii ee iidda . Marka sayidkii dhadhamiyeyse ayuu yiri ,
" Waxaad adiguse khamriga wanaagsan ilaa haddeer . "
Sidee u fududahay waxa ay dhaawaceen iyaga shaki markii
Ciise ayaa u sheegay in ay sawiri karaan biyaha waxayna
qaadan , biyaha , odaygii ee iidda .

31

Addoommadii waxay ku ma aha kaliya bilaabay baxay


isaga mada , waxay sii wadaa in ay sidaa sameeyaan marka
ay ahayd adag !
Si la kulmaan mucjisooyin nolosheena , sidoo kale waa in
aanu odhan , " Wax kasta oo wuxuu igu yidhi , waan
samayn doonaa ! "
Wiilka la ,bogsiiyaay
Bogsiintu ahaa mucjiso labaad ee Ciise !
A sharaf leh maqlay oo ku saabsan mucjiso ah oo Ciise
sameeyey at the arooska iyo maqalka loo keenay iimaan .
Natiijada rumaysadka , oo wiilkiisii , dhalna kama noolaa .
Yooxanaa 4 :46-51 Haddaba mar kale ayuu yimid
Kaana tii Galili oo ahayd meeshuu biyihii khamriga
kaga dhigay . Meeshaasna waxaa joogay sirkaal
wiilkiisii ku bukay Kafarna'um .
Isagu markuu maqlay inuu Ciise Yahuudiya ka yimid
oo Galili gaadhay , ayuu u tegey oo ka baryay inuu u
yimaado oo wiilkiisa bogsiiyo , waayo , dhimashuu u
dhowaa .
Haddaba Ciise wuxuu ku yidhi , Haddaanad
calaamooyin iyo yaabab arkin , marnaba ma rumaysan
doontaan .
Sirkaalkii wuxuu ku yidhi , Sayidow , kaalay intaan
wiilkaygu dhiman .
Ciise wuxuu ku yidhi , Soco , wiilkaagii waa nool yahay
. Markaasaa ninkii rumaystay hadalkii Ciise ku yidhi ,
wuuna socday .
Intuu socday ayaa addoommadiisii ka hor yimaadeen ,
iyagoo leh , Wiilkaagii waa nool yahay .
Ninkii wuxuu ku guul daraystay in Ciise ka dhaadhicin
inuu wiilkiisa hab bogsiiyo . Wuxuu isaga ka baryay inuu
yimaado oo wiilkiisa bogsiiyo . Halkii , ninkii ka helay
isaga oo mucjiso ah bogsiin markii uu rumaystay hadalkii
Ciise ku hadlay !
Dad badan ayaa ku guuldareysatay inay la kulmaan
mucjisooyin maxaa yeelay , waxay isku dayeen in ay Ciise
ku qancin in ay u sameeyaan iyagoo hab . Waxay aaminsan
yihiin ay bogsan doonaa haddii qof gaar ah tukanayo iyaga
siyaabaha qaarkood halkii ay u geliya , iyagoo Ilaah
rumaysta iyo Ereygiisa .

32

Sida addoommadii iyo Sirkaalkii wuxuu ku , waxaan sidoo


kale , waxay la kulmi karaan mucjisooyin haddii aanu
dhegaysan codkii Ciise , hadalkii uu ku hadlayaa aaminsan
, oo adeeca wax kasta oo wuxuu inoo sheegayaa in ay
sameeyaan .
MASIIXU WUXUU UYIMID
Inuu xorayo kuwa dhiban!
Ciise subkay Ruuxa Quduuska ah ku wacdinno u
samatabbixiyaa maxaabiistii iyo dhigay at xorriyad kuwa la
dulmay . All bondages , oo ay ku jiraan addoonnimada
cudur iyo itaaldarradayda , marna noqon kara doonista
Ilaah , tan iyo qaybtii subkidda Ruuxa Quduuska ah wuxuu
ahaa in la bogsiiyo , iyo dhigay lacag la'aan .
Luukos 4 :18 Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga , Waayo ,
wuxuu ii subkay
- inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo ,
Wuxuuna ii soo diray
- inaan kuwa xidhan furriinnimada
- ogeysiiyo Iyo kuwa indhaha
- la' soo celinta araggooda Iyo
-inaan kuwa nabaraysan soo furfuro ,
Wuxuu jebiyay harqoodkasta
Ishaaciah waxuu sii sheegeen Ciise wasaaradda oo uu lahaa
ee lacag la'aan ah la dulmay .
Ishaaciya58 :6 Sow kanu ma aha soonkii aan doortay :
- in silsiladihii sharnimada la furo ,
-oo guntimihii harqoodka la debciyo ,
-oo kuwa la dulmay la xoreeyo ,
-oo aad harqood kasta jebisaan?
Wuxuu burburiyay shaqadii sheydaanka
Sida laga soo xigtay John , sababta Ciise yimid wuxuu ahaa
,
1 Yooxanaa 3 :8 b . . . inuu wada baabbi'iyo shuqullada
Ibliiska ka .

33

Wuxuu siiyay nolol buuxda


ku burburiyey shaqada Ibliisku ee , Ciise wuxuu bixiyaa
nolosheenu dadkiisa . Ciise wuxuu ku yidhi ,
Yooxanaa 10 :10 b inaan u imid in laga yaabo in ay
qabaan nolosha , iyo in ka badan ayaa waxa laga
yaabaa in .
Dhamaan wuu bogsiiyaay
Xoojinta ku kitaabi on wasaaradda bogsashada Ciise uu
yahay in uu in isaga u yimaadeen oo wada bogsiiyey .
In Kitaabka Quduuska ah ay jirto shuruudo gaar ah u
sharaxaya badbaadada iyo bogsashada . Ereyada sharaxaad
ka bixinaya qofka in bukaankooda laga bogsiiyo la mid
tahay ereyada ku sharxayo waa in ay mar kale dhalataan
kuwa .
badbaadintu :
 Dhamaan

bogsiinta :
Dhamaan
Midkasta

 Sikastaba

jira Qorniinka oo muujinaysa , in bogsashada waxaa


loogu talagalay dhammaan . Sida aad akhriyaysay ,
inaad dhawrtaan oo xoogga saarayaan on
shuruudaha kasta oo dhan .
 midkasta
Matayos 9 :35 Ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka
iyo tuulooyinka oo dhan , oo sunagogyadooda ayuu wax
ku barayay , oo injiilka boqortooyadii ku wacdiyeyey ,
oo bugto walba iyo cudur walba ayuu bogsiinayay :
 badankooda
Matayos 14 :36 Oo nimankii halkaas degganaa goortay
garteen isaga , waxay cid u direen dalkaas ku
wareegsan oo dhan , oo waxay u keeneen kuwa buka oo
dhan ,

34

 Dhamaan
Matayos 12 :15 Ciise goortuu ogaaday ayuu halkaas ka
tegey , oo waxaa raacay dad badan , dhammaantoodna
wuu wada bogsiiyey .
 Dhamaan
Matayos 8 :16 Goortii makhribkii la gaadhay waxay u
keeneen qaar badan oo jinniyo qaba . Eray ayuu
jinniyadii ku saaray , kuwii bukay oo dhanna wuu
bogsiiyey ,
 Dhamaan
Luukos 6 :19 Dadkii badnaa oo dhan waxay doonayeen
inay taabtaan isaga , waayo , xoog baa ka soo baxay oo
wada bogsiiyey .
 Dhamaan
Falimaha rasuulada10 :38 .iyo siduu Ilaah Ciisaha
reer Naasared ku subkay Ruuxa Quduuska ah iyo
xoogga . Isagu waa wareegi jiray , wanaagna wuu fali
jiray , oo wuxuu bogsiin jiray kuwii Ibliisku caddibay
oo dhan; maxaa yeelay , Ilaah baa la jiray isagii .
Waxba ma ,uusan bedelin!
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu qoray in Ciise
uusan waxba iska badalin , weli wuxuu yahay isla maanta .
Cibraniyada 13 :8Ciise Masiix waa isku mid shalay iyo
maanta iyo weligiiba .
Haddii wuxuu bogsiiyey halka wuxuu ahaa dhulka this ,
wuxuu bogsiin doonaa , oo maanta !
Qof walba in yimaado isaga rumaysadka heli kartaa iyaga
oo bogsashada .
MASIIXU WUXUU BIXIYAY ABAALGUD SARE
Tilmaamaha gaba gabada
Ka hor inta Ciise jannada kor uma tegin , wuxuu na siiyey
amarkii kama dambaysta . Taas waxaan ugu yeernaa
Adeegga Wayn .
Mark kuwan erayada ugu dambeeyey muhiim ah oo Ciise
ku diiwaan gelinayaa in ay Quraanka wuxuu .

35

Markos 16 :15-19 Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi ,


Dunida oo dhan taga , oo uunka oo dhan injiilka ku
wacdiya .
Kii rumaysta oo la baabtiiso waa badbaadi doonaa ,
laakiin kii aan rumaysanin waa la xukumi doonaa .
Calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa
rumaysta . Magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan ,
afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan ,
abeesooyin ayay qaadi doonaan , oo hadday cabbaan
wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono , gacmo
ayay kuwii buka dul saari doonaan , wayna bogsan
doonaan .
Haddaba Rabbi Ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa
samada loo qaaday , wuxuuna fadhiistay Ilaah
midigtiisa .
Tani ma aha sarbeebta weyn - waa amar !
Masiixu , waa tusaaleheena
Dad badan oo ay ku adag tahay oo rumaysan in Ciise waa
tusaale ahaan marka ay timaado bogsiintiisa iyo wasaaradda
mucjiso . Waxay fikiraan in kuwan oo dhan daliilka ka
sarraysa ahaayeen , sababtoo ah isagoo sida Wiilka Ilaah .
Taasi run maaha .
Ciise waxa uu ahaa u qalmana inuu noqdo noo Tusaale
ahaan , sababtoo ah wuxuu ku meel gaar ah iska dhigay
xuquuqdiisa sida Wiilka Ilaah oo u timid si ay dhulka this in
ay ku noolaadaan iyo wasiirka sida nin , sida Last Adam
ayaa .
Inkasta oo wuxuu si dhab ah wali u ahayd Ilaah , wuxuu ku
noolaa oo u adeegtay dhulka this sida Wiilka Aadanahu .
Ma jirin mucjisooyin diiwaan geliyay naftiisa uu ilaa Ruuxa
Quduuska ahaana waa dul yimid markii la baabtiisay
dabadeed in Webiga Urdun . Adeeggiisa la sameeyey ee
xoogga iyo by qaliinka ee hadiyado ka sarraysa ee Ruuxa
Quduuska ah , waxaan nahay sida ay u nool yihiin iyo
wasiirka rumaystayaal Ruuxa - baabtiisay .

36

 Waxaa laga buuxiyaay ruuxda barakaysan

Ciise wuxuu ku yidhi Ruuxa Quduuska ah isaga boqradeen


.
Luukos 4 :18 ,19 Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga ,
Waayo , wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan
masaakiinta ku wacdiyo , Wuxuuna ii soo diray inaan
kuwa xidhan furriinnimada ogeysiiyo Iyo kuwa
indhaha la' soo celinta araggooda Iyo inaan kuwa
nabaraysan soo furfuro ,
Iyo inaan dadka ogeysiiyo sannadda qaabbilaadda ah
ee Rabbiga .
 Sadex qaybood oo waa weeyn
 Adeegii masiixa waxaa kamid ahaa ,
 Waxbaradid
 Wacdin
 Bogsiin iyo kasaarid
Matayos 9 :35 Ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka
iyo tuulooyinka oo dhan , oo sunagogyadooda ayuu wax
ku barayay , oo injiilka boqortooyadii ku wacdiyeyey ,
oo bugto walba iyo cudur walba ayuu bogsiinayay :
 Xadidid
Adeeggii Ciise ahaa ku koobnayn hal tuulo , ama mid ka
mid ah magaalada waqti . Waxa aan suurtoobin inuu isaga
si uu u gaadho baahida dadkii badnaa ee magaalo kasta oo .
Xertii ayaa Wuxuu ku amray in ay u duceeyaan dadka kale
in loo soo diro sida shaqaalaha for beergooyska .
Matayos 9 :36-38 Laakiin goortuu dadkii badnaa arkay
ayuu u naxariistay , waayo , way dhibaataysnaayeen oo
kala firidhsanaayeen sidii ido aan adhijir lahayn .
Markaasuu xertiisii ku yidhi , Waxa beerta laga
gooynayaa way badan yihiin , shaqaalayaashuse waa
yar yihiin .
Sidaa darteed Sayidka beergooyska barya inuu
shaqaalayaal beertiisa u soo diro .

37

MASIIXU WAKIIL AYUU KAYAHAY KUWA KALE


Xertii
Wasaaraddu waxay ka sarraysa ee Ciise uu ahaa bateen
sida uu tobankii xerta ku xigeenadooda . Waxay ahaayeen
inay sameeyaan isla wasaaradda Waxa uu muujiyey iyaga .
Matayos 10 :1 ,7 ,8 Markaasuu wuxuu u yeedhay
laba-iyo-tobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey
amar ay jinniyo wasakh leh ku saaraan oo ay bugto
walba iyo cudur walba ku bogsiiyaan .
Oo intaad socotaan wacdiya , oo waxaad ku
tidhaahdaan , Boqortooyadii jannadu waa dhow
dahay .
Kuwa bukana bogsiiya , kuwii dhintayna sara
kiciya , kuwa baraska lehna nadiifiya , jinniyadana
saara , hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad
ahaanna ku siiya .

Xertiina sidoo kale waxay wakiil kanoqdeen :


 ku wacdiyaan ,
 Bogsiiya kuwa buka oo ,
 nadiifiya qabayna ,
 dhintay soo sara kiciyo ,
 jinniyada ku saaro
Waxay ahaayeen inay sidan sameeyaan si xor ah oo leh
jacayl isla iyo naxariis sidii Ciise oo . Waxa ay wasaaraddu
waxay ahayd in ay noqoto sida wasaaradda Ciise .
Toddobaatankii
Ka dib markii laba iyo tobanka ka mid ahaayeen
guddoominta iyo koraya ee waayo-aragnimo , Ciise ayaa
diray oo toddobaatan .
Luukos 10 :1 ,9 Waxaa dabadeed Rabbigu wuxuu soo
bixiyey toddobaatan kale , oo laba laba ayuu hortiisa u
diray ilaa magaalo walba iyo meel walba oo uu tegi
lahaa .
Bogsiiya kuwa buka oo halkaas jooga , oo ku dhaha ,
Boqortooyada Ilaah waa idinku soo dhow dahay .
Guddigan lahaa si uusan u beddelmin . Toddobaatan
waxay ahaayeen in :
 Bogsiiya kuwa buka .
 ku wacdiyaan Injiilka boqortooyada Ilaah .

38

Wasaaraddu waxay ka ahaa ku gaarsiin . Ciise qaybtii


kowaad daggan u galay nolosha -tobankii xerta ahaa , ka
dibna galay nolosha toddobaatanka . Waxa hubaal ah in ay
weli lahaa wax badan si ay u bartaan , laakiin waxay
ahaayeen kuwo sii kordhaya . Tan ugu muhiimsan , waxay
ahaayeen addeecitaanka Ciise . Sidaas darteed , waxay la
kulmeen mucjisooyin waaweyn , farxad , iyo guul .
Luukos 10 :17 a Toddobaatankii mar soo noqday
farxad . . .
Dhamaan rumaystayaasha
Iyadoo tilmaamaha Adeegga Wayn , Ciise ayaa diray oo
rumaystayaasha oo dhan . dhamaan in ay yihiin dhashay
mar kale leeyihiin guddiga isku mid ah si ay u tagaan in
magaca Ciise Masiix .
Markos 16 :15 ,17 ,18 Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi
, Dunida oo dhan taga , oo uunka oo dhan injiilka ku
wacdiya .
Calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa
rumaysta . Magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan ,
afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan ,
abeesooyin ayay qaadi doonaan , oo hadday cabbaan
wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono , gacmo
ayay kuwii buka dul saari doonaan , wayna bogsan
doonaan .
Rasuulladii markay ku dhintay , ma bogsashada joojiyaan ?
Maya , Guddiga Great oo ahaa for " kuwa xaqa rumeeyey ,
" ma ahan oo keliya for rasuulladii hore . Rumaystayaasha
ka dibna , iyo haatan , yihiin in ay sii wadaan keeno
bogsashada dunida .
Rumaystayaasha maanta , waa in ay baraan oo ku
wacdiyaan yahay Badbaadiyaha iyo suuqyo Ciise Masiix ,
iyo sida ay runta , iimaan inay helaan iyo inay kuwa buka
ku bogsiinaya Wasiirka baraan la sii dayn doono .
Rumaystayaasha oo loodiray inay ku baxaan :
 Taga oo ku wacdiyaan .
 jinniyo ku saarin .
 La hadal hooyo cusub .
 Ninna gacmaha on buka .
dhamaan kuwa rumeeyey ( ma ahan oo keliya rasuulladii ,
nebiyada , wacdiyayaal , iyo macallimiin ) waa in ay
gacmahooda on buka , wayna bogsan doonaan .
39

Rumaystayaasha oo dhan waa in ay sameeyaan waxa ay


Ciise ku sameeyey joogta ah maalin walba .
Yooxanaa 14 :12 Runtii , runtii , waxaan idinku
leeyahay , Kii i rumaystaa , shuqullada aan sameeyo ,
isna wuu samayn doonaa , oo shuqullo kuwan ka
waaweynna wuu samayn doonaa , maxaa yeelay ,
Aabbahaan u tegayaa .
Rumaystayaasha oo dhan waa in ay injiilka dadka la
wadaagaan , iyagoo filaya in Sayidku wuxuu iyaga la
shaqeeyaan , iyo ansixinta inay isaga Word by calaamadaha
in raaci .
Markos 16 :20 yaguna way baxeen oo meel kasta oo ay
tageen dadkii bay wacdiyeen , Rabbiguna waa la
shaqaynayay iyaga , isagoo hadalka ku xaqiijinaya
calaamooyinkii la socday . Aamiin .
Rumaystayaasha oo dhan , oo awood Ruuxa Quduuska ah ,
waa in ay noqon markhaatiyada . Waxay u eg yihiin in ay
bilaabaan in ay magaalada u gaar ah , ka dibna waxay sidoo
kale waa in ay gaaraan baxay dunida .
Falimaha Rasuullada 1 :8 Laakiinse waxaad heli
doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo
dul joogay; iyo aad ii noqon doontaa markhaati ka ahaa
Yeruusaalem , , iyo Yahuudiya oo dhan , iyo Samaariya
, iyo ilaa dhammaadka dunida oo .
Matayos 24 :14 Oo injiilkan boqortooyada ayaa dunida
oo dhan lagu wacdiyi doonaa inuu marag u noqdo
Quruumaha oo dhan , dabadeedna ugudambaysta ayaa
iman doonta .
Ciise Masiix , oo ah Wiilka Ilaah , yimid , si uu dhulka u
keeno cafiska aadanaha oo dhan . Madaxfurashadiinnu waa
Tani waxaa ka mid ahaa kuwa buka ku bogsiinaya . Ciise
wuxuu bilaabay bogsiinaya in adeeggiisa shakhsi . Markaas
wuxuu bilaabay habka isku dhufashada tababarka iyo
komishan xertii u . Hawlgalkani waxa uu sii wadaa in ay
naga maalin . Waxaan sida kuwa rumaysadka leh waxaa ku
xigeenadooda si ay injiilka ku qaadaan dunidan luntay iyo
dhimanayaan . Rumaystayaasha oo dhan ay yihiin in ay sii
wadaan in ay ku samayn shuqullada isla oo Ciise sameeyey
.

40

HOGAAMIYAYAASHII HORE EE KANIISADA AYAA BOGSIINTA SIIWADAY .


Ka dib markii Nebi Ciise , ma bogsiin jiray stop ? No , xertii
ayaa sii waday in ay injiilka ku wacdinno iyo bogsiiyaan
kuwa buka . Halkan waxaan ka fiirsan tusaalooyinka ee
Peter , Philip , iyo Paul .
Peter
Peter magaca Ciise Masiix la hadlay ninkii curyaan ah , iyo
inuu bogsaday .
Falimaha Rasuullada 3 :1-8 Haddaba saacaddii
sagaalaad oo wakhtigii salaadda ah ayaa Butros iyo
Yooxanaa macbudka tageen .
Waxaa la soo qaaday nin curyaannimo uurkii hooyadiis
kala soo baxay oo maalin walba la ag dhigi jiray
albaabka macbudka oo la odhan jiray Qurux Badane
inuu kuwa macbudka gelayay dawarsado .
Isagu , markuu arkay Butros iyo Yooxanaa oo ku dhow
inay macbudka galaan , ayuu dawarsaday iyaga .
Markaasaa Butros , oo Yooxanaa la socdo , intuu aad u
fiiriyey isaga , ku yidhi , Na soo eeg .
Markaasuu u fiirsaday iyaga , isagoo filanaya inuu
iyaga wax ka helo .
Laakiin Butros baa ku yidhi , Lacag iyo dahab midna
ma haysto , laakiin waxaan haystaan ku siinayaa .
Magaca Ciise Masiix , kii reer Naasared , ku soco .
Markaasuu intuu gacanta midigtaa ku dhegay ayuu
sara kiciyey; oo markiiba cagihiisii iyo anqowyadiisiiba
waa xoogaysteen .
Intuu kor u booday ayuu istaagay oo socod bilaabay;
markaasuu iyaga macbudkii la galay , isagoo socda oo
boodboodaya oo Ilaah ammaanaya .
Philip
Philip , adeegto , kuwaas oo markii danbe noqotay wacdiye
, wacdiyey injiilka Ciise Masiix kuwa Samaariya , iyo
calaamooyinkii bogsiinaya qaaday .
Falimaha Rasuullada 8 :5-8 Markaasaa Filibos wuxuu
tegey magaalada Samaariya , oo wuxuu dadka ku
wacdiyey Masiixa .

41

Oo dadkii badnaa , iyagoo isku wada qalbi ah , ayay


dhegaysteen wuxuu Filibos ku hadlay markay
waxyaalahaas maqleen oo ay arkeen calaamooyinkuu
sameeyey .
Waayo , kuwo badan oo jinniyo wasakh leh qabay ,
jinniyadii oo cod weyn ku qaylinaya ayaa ka soo baxay ,
oo kuwo badan oo curyaan ahaa iyo
laangadhayaashiiba waa la bogsiiyey .
Magaaladaasna aad baa looga farxay .
Rasuul bowlos
Paul wacdiyey injiilka Ciise Masiix ninkii xoogdaran , iyo
ninka la bogsiiyey .
Falimaha Rasuullada 14 :8-10 Lustara waxaa fadhiyey
nin aan cagaha xoog ku lahayn , oo tan iyo markuu
uurka hooyadii ka dhashay curyaan ahaa , kaasoo aan
weligiis socon .
Isagu wuxuu maqlay Bawlos oo hadlaya , kaasoo
indhaha aad ugu fiiriyey , gartayna inuu rumaysad uu
ku bogsan karo leeyahay ,
wuxuuna cod dheer ku yidhi , Cagahaaga sare isugu
taag . Markaasuu booday oo socday .
wuxuu bogsiiyey nin oo la qandho iyo dabadhiig qaba .
Falimaha Rasuullada 28 :8 ,9 Oo waxay noqotay in
Bobliyos aabbihiis jiifsaday isagoo qandho iyo
dabadhiig qaba . Markaasaa Bawlos isagii u galay oo
intuu u duceeyey ayuu gacmihiisii saaray oo wuu
bogsiiyey isagii .
Oo markii waxaas la sameeyey dabadeed ayaa intii kale
oo cudurro qabtay oo gasiiraddii joogtay oo dhammu
wada yimaadeen , oo iyana waa la bogsiiyey;
ALBAABADA BOGSIINTU WAY UFURANYIHIIN WACDIYAYAASHA
Bogsiinta bixisaa fursado ay ku injiilka leh unsaved ka
wadaagaan . Ka hor inta qof ka jawaabi kartaa injiilka , waa
in aan marka hore helaan wax ay daneeyaan . Dunida waxa
ka mid ah xanuun iyo qosliyo , bogsashada oo heshay mid
ka mid foojignaan iyo si dhakhso ah adkeeyaa ansax ah ee
erayga Ilaah .

42

Mucjisooyinku waxay lasocdaan sarakaca


Kulanka tahay wacdin marka hore , Sarakicidda kuwii
dhintay ka dib , ku bilaabantay bogsiiyo . Bogsashada The
mucjiso ninka curyaanka Albaabkii Quruxda Badnaa ,
albaabkii furay for shan kun oo si badbaadi .
Falimaha Rasuullada 3 :8-11 Intuu kor u booday ayuu
istaagay oo socod bilaabay; markaasuu iyaga
macbudkii la galay , isagoo socda oo boodboodaya oo
Ilaah ammaanaya .
Dadkii oo dhammuna waxay arkeen isagoo socda oo
Ilaah ammaanaya;
markaasay waxay garteen inuu isagu yahay kii
Albaabkii Quruxda Badnaa agtiisa dawarsiga u
fadhiisan jiray; markaasay yaab iyo amankaag ula
dhinteen wixii ku dhacay isaga .
Oo intuu Butros iyo Yooxanaa ku dhegganaa ayay
dadkii oo dhammu ku soo wada ordeen balbaladii la
odhan jiray Balbaladii Sulaymaan iyagoo aad u
yaabsan .
Falimaha Rasuullada 4 :4 Laakiin qaar badan oo
hadalkii maqlay waa rumaysteen; oo tiradii nimanku
waxay noqotay abbaaraha shan kun .
Bal aynu eegno falalka Butros iyo Yooxanaa .
 waxay falayeen hawlaha caadiga ah - mucjiso ka
dhacay meel ka baxsan kaniisadda .
 Waxay u fiirsadeen ninka ka oo isagii la hadlay .
 Waxay qaatay hindise ah inay bixiyaan
bogsashada .
 Waxay ahaayeen ma - wasakheeyey dhinac by
baahida loo qabo bilowga ah ee lacag .
 Waxay siiyeen waxa ay lahaayeen - ereyga Ilaah
iyo xoogga magaca Ciise .
Habka ma bedelin !
Habka ay gaadho dunida uusan waxba iska badalin .
Ciise u adeegay by :
 Waxbaris
 Wacdin
 Daweeyn
Laba iyo toban ayaa u diray ilaa :
 ku wacdiyaan

43


Bogsiiya
daahiriyo aawadeed
dhintay soo sara kiciyo
jinniyo ku saarin

Toddobaatan ayaa u diray ilaa :


 Bogsiiya kuwa buka .
 iyaga ku tidhaahdaa , " Boqortooyada jannada
waxay timid . "
Waxaan ku xigeenadooda si ay :
 Taga oo ku wacdiyaan .
 jinniyo ku saarin .
 La hadal Carrabkooda cusub .
 Ninna gacmaha on buka .
Bogsiiyey aan la heli kara oo keliya kuwa xaqa
rumeeyey , Ciise naga doonayaa in aan bogsiinta
wasiirka si unsaved si ay garan doonaan , Ereyguna
wuxuu yahay mid run ah iyo in la badbaadiyey !
SUAALO IYO MURAAJOCO
1 . Waa maxay waxyaabaha muhiimka ah ha waxaan ka bartaan Ciise laba mucjisooyin marka
hore ?

2 . Waa maxay Guddiga Great sida la siiyey in injiilka Markos ayaa waxa ? ( Fadlan xafidi
lahaayeen . )

3 . Maxay ahayd habka Ciise gaadho dunida ? Maxaa u helnayna waxay noqon kartaa? Waa
maxay sababtu?

44

Casharka Afraad

Ruuxa quduuska ah iyo awoodiisa


Rasuul Bawlos wuxuu qoray ,
1 Korintos 2 :4 Laakiin hadalkayga iyo wacdigayga
kuma aan kula hadlin hadallo sasabasho iyo xigmad ah
, laakiin tusidda Ruuxa iyo xoogga , in rumaysadkiinna
waa in aysan noqon in xigmadda dadka , laakiin inuu
xoogga Ilaah .
Sida xaqiiqada ah , waxaan u baahan nahay awood la mid
ah Ilaah ee uu lahaa , laakiin waxa uu yahay ?
AWOODA XAGA NOLOSHA EE CIISE
Mudaaharaadyo of wuxuu xooggii Ruuxa Quduuska ah
ayaa bilaabay in ay wasaaraddu Ciise isla markiiba ka dib
markii Ruuxa Quduuska ahaana waa dul yimid markii la
baabtiisay dabadeed in Webiga Urdun .
Awoodda in ay ahayd in Ciise uu ahaa isugu gudbiyo galay
meydadka kuwii u baahnaa in bogsashada markii ay isaga
taabtay iimaanka ku , ama markuu taabtay . The story of
naagta yaa Silec qulqulka ah iyo toban sannadood
dhiigbixid ayaa tusaale u ah awood .
Yaa i taabtay?
Markos 5 :25-34 Haddaba qof dumar ah oo lahaa
socodka ah iyo toban sannadood dhiigbixid , iyo ayaa
waxyaabo badan ka soo gaartay ayay dhakhtarro
badan ka . Waxay bixiyey in iyana waxay qabtay iyo
jirin si wanaagsan oo dhan , laakiin way ka sii dartay .
Iyaduna kolkay maqashay wax Ciise ku saabsan , iyadu
way u timid isaga ka dambeeya ee dadkii badnaa
markaasay maradiisa taabatay , waayo , waxay tidhi ,
Isla markiiba isha iyada dhiiggeeda ayaa joogsatay oo ,
iyo iyada " Haddii kaliya laga yaabaa in dharkiisa iska
taabto uun , waan bogsanayaa doonaan . " dareemeen
in jidhkeedii ka bogsatay ee dhibaatada .
Markaasaa Ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka
baxay isaga oo ah , u jeesatay in dadkii badnaa oo yiri ,
"Yaa dharkayga taabtay? "
Laakiin xertiisii ku yidhi , " Waxaad u aragtaa dadka
badan oo ku cidhiidhinaya Waxaad , iyo waxaad ku
tidhaahdaan , Yaa i taabtay? "
45

Markaasaa Kolkaasuu hareerihiisii ka fiirfiiriyey iyada


kuwaas oo arko tan waxan samaysay . Naagtiise waa
baqday oo gariirtay iyadoo garanaysa wixii dhacay ,
iyada oo ay u , u yimid oo ku hortiisa ku dhacday oo
isaga u sheegay runta oo dhan . Markaasuu wuxuu ku
yidhi iyada , " Gabadhoy , rumaysadkaaga ayaa ku
bogsiiyey . Nabad ku tag , oo ku bogsan ee aad dhib ah .
"
Awoodda kuwaas oo wada awdeen Ciise ahayd dhab ah oo
la taaban karo in uu sababo isaga si ay u joojiyaan oo
weydii , " Yaa dharkayga taabtay? "
Qaado awooda
Aayaddan iyo soddon , oo hadalka ku turjuman "xoog" waa
erayga Giriigga ah " qaato , " oo macnaheedu yahay
xoogga Ilaah . Qaato waa hadalkii ugu soo bandhiga for
power qarxa ee luqada Giriigga . Dhab ahaantii waxaan u
yaqaanaan eraygan , sababtoo ah hadalkayaga Ingiriisi firfircoon , diinimo , iyo miinada iman ka . Ciise ayaa
garanayay awood miinada lahaa ka baxay isagii .
Tani erayga Giriigga ah ee isku waxaa loo isticmaalaa
marar badan .
Luukos 4 :14 Markaasaa Ciise ee ( qaato ) awoodda
Ruuxa ku noqdeen Galili , iyo wararka ee isaga u soo
baxay oo dhan ku wareegsan .
Ciise gartay in xoog this lahaa ka baxay isagii . Waxa ay
ahayd la taaban karo , ciidan awood leh taasoo wareejiyay
by taabashada . Doono .Sidaas waa dhibic ah kala soo xiriir
.
Luukos 6 :19 Markaasaa dadkoodii oo dhan waxay
doonayeen inay isaga taaban , waayo ( miinada ) awood
u baxay inuu isaga ka soo wada bogsiiyey .
Tani waxay awood ayuu bogsiinayay : yimid on Ciise
markii la baabtiisayay . Yooxanaa waa marag furay in ay
awood .
Yooxanaa 1 :32 Markaasaa Yooxanaa wuxuu
markhaati u dhashay , oo wuxuu ku yidhi , "Waxaan
arkay Ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qoolley oo
, iyo wuxuu joogsaday isagii . "

46

Subkida kaladuwan
Sida Ciise adeegay wuxuu xooggii Ruuxa ka , wuxuu ka
hawlgasha anointings kala duwan . Tusaale ahaan , wuxuu
lahaa oo subkiddoodu waxay ku kala duwan yihiin si ay
wax wacdiyin amaba barin ka badan in ay jinniyo ku ah
ama ay bogsiiyaan kuwa buka .
In Luukos , waxaan arki waqti Ciise jiray isagoo wax
baraya , iyo wuxuu subkay ay bogsiiyaan kuwa buka .
Luukos 5 :17 Haddaba waxaa jirtay maalin cayiman ,
sida ayuu wax ku barayay , in ay jiraan qaar Farrisiinta
iyo macallimiintii sharciga ah ag fadhiya , kuwaas oo ka
soo baxeen magaalada walba oo Galili , iyo Yahuudiya
iyo Yeruusaalem . Oo xooggii Rabbiga ayaa goob joog
ka ahaa si uu u bogsiiyo .
Waxaan sidoo kale waa in ay bartaan si ay u guurto in
subagtay ee xilligan . Waxaan , sida Ciise , waa in la led by
Ruuxa Ilaah .
Yooxanaa 5 :19 Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku
yidhi iyagii , "hubaashii , waxaan idinku leeyahay ,
Wiilku keli ahaantiis waxba ma samayn karo , laakiin
wixii uu arko Aabbahoo samaynaya mooyaane , waayo ,
wixii uu sameeyey oo , Wiilka ayaa sidoo kale ma sidaas
oo kale . "
AWOODA BOGSIINTA IYO RASUUL BOWLOS
Qaado awood
Erayga Giriigga , qaato , sidoo kale loo adeegsaday
awoodda markii Bawlos qoray oo ku saabsan bandhig
Ruuxa iyo xoogga ee wasaaraddiisu .
1 Korintos 2 :4 Laakiin hadalkayga iyo wacdigayga
kuma aan kula hadlin hadallo sasabasho iyo xigmad ah
, laakiin tusidda Ruuxa iyo ( qaato ) awood .
Rasuul Bawlos u adeegay in awood la mid ah sida Ciise - in
awood qaato - xooggii Ruuxa Quduuska ah .
Waxaan ka heli tusaalooyin badan ee kitaabka Falimaha
Rasuullada ee daliilka awood qaato this in Bawlos
adeeggiisa markii uu gacmihiisa ku jiran iyo xataa kala
wareejinta awoodda iyada oo maro ah ee keenay marooyin
yaryar iyo macawiso la dhigay .

47

Falimaha Rasuullada 19 :11 ,12 Haddaba Ilaah ka


shaqeeyay mucjisooyin aan caadi ahayn by wuxuu
gacmaha Bawlos ku , sidaa darteed keenay marooyin
yaryar ama macawiso , ka keeneen waxaa jidhkiisa
kuwii bukay , markaasaa cudurradii iyagii kaga tegey
iyo jinniyadooda sharka leh u soo baxay iyagii oo ah .
Tusaaleheena
Laga soo bilaabo tusaale ahaan this , waxaan ka baran
karaa dhawr wax .
 Awoodda bogsiinaya Ilaah waa sidaas oo dhab ah
oo la taaban karo , waxa loo gudbin karaa iyada oo
loo marayo maro .
 Qaabkan ah bogsashada u adeegi jiray waxaa loo
isticmaali kari lahaa Paul markii uu aadi jiray
waayay qofka jiran ama ay lama karin ayay isaga u
keeneen .
 maro waxa uu ahaa dhibic xiriirka iimaan sii daayo
.
 Waxa lahaa saamayn isku mid ah sida haddii
Bawlos shakhsi ahaan , kaalay oo gacmahaaga dul
saarayna .
 Paul lagu adeegi jiray oo leh awooda bogsiinaya
miinada Ilaah ee wasaaraddiisu .
Sida Ciise , Bawlos waxa uu lahaa awood u bogsiin jiray
Ruuxa Quduuska ah ee ka shaqeeya uu noloshiisa , iyo
rumaysad , dadka helay bogsashada .
AWOODA BOGSIINTA IYO RUUXDA LA MUKHUURSIIYAAY MUMINIINTA
Awood ayaan leenahay
Dad badan oo la odhan , "waan ogahay awood miinada this
ahaa ee uu gacmihiisa ku Ciise ! Waxaan ogahay awood
miinada this ahaa in ay gacmaha oo ka mid ah rasuulkii
Paul weyn . Laakiin , waxa aanu in ay leeyihiin inay
sameeyaan ila maanta? Kaliya waxaa uu ahaa rumayste
caadiga ah . Sidee baan ku filan karo isku awood this la
muuqan in aan nolosha iyo wasaaradda ? "
Jawaabta su'aalahan caadiga ah , ina keen inay erayadayda
kala leexdaan oo ah Ciise diiwaangeliyey kitaabka
Falimaha Rasuullada .
Falimaha Rasuullada 1 :8 Laakiinse waxaad heli
doontaan ( qaato ) xoog markii Ruuxa Quduuska ahi
idinku soo dul joogay; iyo aad ii noqon doontaa
48

markhaati ka ahaa Yeruusaalem , , iyo Yahuudiya oo


dhan , iyo Samaariya , iyo ilaa dhammaadka dunida oo
.
Kanu waa eraygii la mid ah awoodda , soo qaato , in loo
adeegsan jiray in sharaxaya awood u ah shifo ee Ciise iyo
Paul . Sida rumaystayaasha oo Ruuxa - baabtiisay , waxaan
awood u leeyihiin saxda ah , isla markaana miinada na in
oo iyaga ku jiray .
Awood qaato waa in la sii daayo sida annaguna
markhaatiyaal , jidaynayey awood u bogsiin jiray
raacitaanka dadka kale . Sida Ilaah ayaa xaqiijiyay Isaga
eraygiisa na iyada oo loo marayo by adeegi bogsashada si
buka , waxaanu noqon doonaa markhaatiyaal ku ool ah
injiilka qaadashada to our Jerusalems , Judeas , Samarias ,
iyo u noqotid ilaa dhulka oo .
Awoodii saraysay
Sida waxay ahayd in kitaabka Falimaha Rasuullada ,
waxaan awood u leeyahay inuu weyn u noqon markhaati
furayaashiisii xagga .
Falimaha Rasuullada 4 :33 Oo weyn ( qaato ) awood
rasuulladii siiyey markhaati si ay wakhtiga sarakicidda
Rabbi Ciise . Oo nimco badan baa dhammaantood ku
soo dul degtay .
Falimaha Rasuullada 6 :8 Markaasaa Istefanos , ka
buuxaan rumaysad iyo ( qaato ) awood , waxay
sameeyeen yaabab waaweyn iyo calaamadaha dadka ku
dhex .
Awoodda Ilaah ee ku samayn shuqullada weyn inoo ah oo
naga marayo waa by wuxuu xooggii Ruuxa Quduuska ah
oo inagu na gudahood .
Awooda sare ee aan la qiyaasi Karin
Dad badan oo rumaystayaasha oo Ruuxa - baabtiisay
isdabajoog ah iyo DGPL iyo weydiiyo Ilaah u soo diri
awood badan . Haddii Ilaah jawaabi lahaa codsi iyo soo diri
awood ka badan waxa aan horey u heshay , waxaan laga
yaabaa qarxin lahaa . Waxaan hore u awood u leeyihiin
miinada noo shaqeeyo . Mid kasta oo naga mid ah horay u
yahay " ul socodka ah ee miinada ah ! "
Efesos 3 :20 Haddee waa kan kara inuu sameeyo aad
iyo aad u faro badan ayuu aynu weyddiisanno ama ku

49

fikirno oo dhan , sidii ay ahayd ( qaato ) awood u


shaqeeya naga ee . . .
Inta badan waxaan ku guuldareysatay inay la kulmaan
bogsashada a la doonayo by weydiinaya Ilaah si uu awood
xagga sare ka soo diri ay bogsiiyaan , halkii sii daayo ,
rumaysad buu , awood u bogsiin jiray ayaaba ku dhexnool
noo gudahood iyada oo Ruuxiisa Quduuska ah .
Aan raacno
John 7 :38 Kii i rumaysta , ee , sida Qorniinku u yidhi ,
soo baxa oo qalbiga ka duuli doona webiyo biyaha nool
ah
.
Ilaah waa dadka u kala eexan . Waxaan awood u leeyihiin
la mid ah sida Ciise iyo Rasuul Bawlos , oo waxaa naga
gudahood marka aannu la Ruuxa - baabtiisay . Tani waxay
awood ayuu bogsiinayay : waa xooggii Ruuxa Quduuska ah
.
Mawqifka
Diimaha been ah Qaar ka mid yihiin wax baraya oo ku
saabsan awood u gudahood oo ka jira in ruuxa aadanaha .
Marka aynu ka hadalno Awooda gudahood ah , waxa aanu
ku hadla ee Ruuxa Quduuska ah iyo kuwa buka ku
bogsiinaya nafteena ama kuwa kale ee iyada oo loo marayo
, ama in , ay magaca Ciise u . In nafteena , iyada oo aan
katimaadda Ruuxa Quduuska ah , ama iyada oo aan
maamulka ee magaca Ciise , waxaan waxba ma samayn
kartaan .
HELIDA AWOODA RUUXDA BARAKAYSAN
Baabtiiskii Ruuxa Quduuska ahaa u ballanqaaday inuu
rumaystayaasha
oo
dhan
.
Falimaha Rasuullada 1 :4 ,5 Iyo lagu intuu iyagii la
shiray , wuxuu ku amray oo aan Yeruusaalem ha ka
tegina , laakiinse suga ballankii Aabbaha , " kaas oo "
ayuu yiri " , aad iga maqasheen , waayo , runtii
Yooxanaa wuxuu dadka ku baabtiisay biyaha , laakiin
idinka waxaa laydinku baabtiisi doonaa Ruuxa
Quduuska ah maalmo aan hadda laga bilaabo . "
Oo rumaystayaasha waxay ahaayeen inuu helo xoog u
noqon markhaati furayaashiisii xagga , oo xooggii taas oo
muujin lahaa oo ay xaqiijinayaan erayga Ilaah
calaamooyinkii , oo yaabab iyo mucjisooyin bogsiinaya .
Falimaha Rasuullada 1 :8 Laakiinse waxaad heli
doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo

50

dul joogay; iyo aad ii noqon doontaa markhaati ka ahaa


Yeruusaalem , , iyo Yahuudiya oo dhan , iyo Samaariya
, iyo ilaa dhammaadka dunida oo .
Yuhuudda
Rumaystayaasha oo Yeruusaalemna waxay ahaayeen
marka hore inuu helo xoog this sida baabtiisay iyagoo
Ruuxa Quduuska Maalinta loo yaqaano Pentecost
Falimaha Rasuullada 2 :1-4 Haddaba markii maalintii
Bentekoste si buuxda loo gaadhay , waxay isku wada
qalbi ah ku jireen hal meel ah . Dhaqsoba waxaa ka
yimid sanqadh ka yimid xagga jannada , sidii of dabayl
xoog leh , oo way buuxiyeen guriga oo dhan halkaas oo
ay fadhiyeen . Markaasaa waxaa iyaga u muuqday
carrabbo u kala qaybsan , sida dab , iyo mid kasta oo
iyaga ka dul fadhiisatay . Kolkaasaa waxaa kulligood ka
wada buuxsamay Ruuxa Quduuska ah iyo bilaabeen
inay afaf kale ku hadlaan sidii Ruuxu iyaga u siiyey
hadalka .
Samaritans
Markaas reer Samaariya ah awood this helay .
Falimaha Rasuullada 8 :14-17 Haddaba markii
rasuulladii Yeruusaalem joogay maqleen in Samaariya
helay ereyga Ilaah , waxay Butros iyo Yooxanaa u soo
diray , kuwaas oo , markay yimaadeen , u duceeyey
iyaga inay Ruuxa Quduuska ah helaan; . Waayo , weli
kuma uu soo degin , midkoodna of . Waxay keliya ayaa
lagu baabtiisay magaca Rabbi Ciise . Markaasay
gacmahooda saareen iyaga on , oo waxay heleen Ruuxa
Quduuska ah .
Dadka aan Yuhuudda ahayn
Kuwa aan Yuhuudda ahayn ee Kaysariya waxay ahaayeen
kuwa aan Yuhuudda ahayn ugu horeeya in ay helaan
awood tani .
Falimaha Rasuullada 10 :44 - 46a Intii Butros weli ku
hadlayay hadalladaas ayaa Ruuxa Quduuska ah kuwa
ereyga maqlay oo dhan ku dul dhacay . Oo kuwii reer
kuwii gudnaa oo rumaystay yaabeen , sida badan intii
Butros la timid , sababtoo ah hadiyadda ah Ruuxa
Quduuska ah ayaa lagu soo shubay on xataa dadka aan
Yuhuudda . Waayo , waxay maqleen iyagoo afaf ku
hadlaya oo Ilaah weynaynaya .

51

Markaas rumaystayaashii arkeen Torofimos oo la helay


awood tani .
Falimaha Rasuullada 19 :2-6 wuxuu iyagii ku yidhi , "
Ma waxaad heli Ruuxa Quduuska ah markaad
rumaysateen? "
Oo iyana waxay isagii ku yidhi , "Waxaan haysan
badan maqlin in uu jiro Ruuxa Quduuska ah . "
Oo isna wuxuu iyagii ku yidhi , " Haddaba maxaa
laydinku baabtiisay? "
Sidaas waxay ku yidhaahdeen , " Baabtiiskii Yooxanaa
."
Markaasaa Bawlos ku yidhi , " runtii Yooxanaa wuxuu
dadka ku baabtiisay baabtiiskii toobadda , isagoo
dadkii ku ah in ay Waa inaad rumaysataan kan kan iga
daba iman doono , taas oo ah , on Ciise Masiix . "
Markay taas maqleen , waxay la baabtiisay magaca
Rabbi Ciise . Markii Bawlos gacmaha saareen iyaga on ,
Ruuxa Quduuska ah ku soo degay iyagii ku kor , oo
waxay la hadleen afaf iyo wax sii sheegeen .
ADEEGA AWOODA LEH
Weelal dhoobo ah
Waxaan , sida weelal dhoobo ah ( dhalooyinka dhoobo ah )
, waxaa ku jira khasnaddii Ruuxa Quduuska ah .
Bogsiimahani mucjisada ah uma aan iman annagoo
xooggayaga , laakiin halkii by xoogga Ilaah noo gudahood .
2 Korintos 4 :7 Laakiin waxaan maal this weelal dhoobo
ah , in ay heer sare ah awoodda laga yaabaa in Ilaah iyo
ma naga mid ah .
Malakii 3 :8 Laakiin a runta ah waxaan ahay buuxa
xoog Ruuxii Rabbigu wuxuu ku . . .
Ruuxda quduuska ah waa la xoojiyay
Waa in aan lagu hoggaamin iyo awood by Ruuxa
Quduuska ah si ay u adeegaan shuqulka hadiyado wax lagu
bogsiiyo . In xooggeenu u gaar ah , waxaan gabi doono .
Sekaryaah 4 :6 Sidaas daraaddeed ayuu u jawaabay oo
wuxuu igu yidhi : "Tani waa Eraygii Rabbiga oo uu u
soo diray Serubaabel : . ` Itaal kuma aha xoogna kuma
aha , laakiin by My Ruuxa , ' ayaa Rabbiga
ciidammadu leeyahay "

52

Awooda qiyaamaha
Tani waxay awood ayuu bogsiinayay : Ruuxa Quduuska ah
ee dhex qulqulaya gacmaha kuwa rumeeyey waa awood ka
mid ah in Ciise sara kiciyey kuwii dhintay .
Efesos 1 :19 ,20 iyo waxa ay tahay weynaanta aad u
badan ee uu awood na kuwiinna rumaysan , sida uu u
shaqeeyo ee uu xoog badan kaas oo uu kaga shaqeeyey
Masiixii markuu baa ka sara kiciyey kuwii dhintay oo
isaga xaga Gacantiisa meelaha jannada xagga
midigtiisa meelaha .
Falimaha Rasuullada 4 :33 Markaasuu isagoo leh xoog
badan oo rasuulladu ugu marag si sarakicidda Rabbi
Ciise . Oo nimco badan baa dhammaantood ku soo dul
degtay .
Falimaha Rasuullada 5 :12 a Oo waxay gacmahooda ku
sameeyeen calaamooyin iyo yaabab badan dadka
dhexdiisa ku sameeyeen .
Xaqiijinta Ereyga
Kitaabka Falimaha Rasuullada resounds xisaabaadka ee
mudaharaadyo ee ruuxii iyo xooggii Ilaah ee wasaaradda of
rumaystayaashii hore .
Rasuul Bawlos ayaa sheegay ,
1 Korintos 2 :4 ,5 Laakiin hadalkayga iyo wacdigayga
kuma aan kula hadlin hadallo sasabasho iyo xigmad ah
, laakiin tusidda Ruuxa iyo xoogga , in rumaysadkiinna
waa in aysan noqon in xigmadda dadka , laakiin inuu
xoogga Ilaah .
Saamayntii adeeggii Bawlos ee labada Markuu wax
barayay iyo wacdintiisa ma waxay ahayd sababta oo ah
awoodda uu si macquul ahna ku doodi iyo ku qancin dadka
kale ah xigmadda dadka . Isaga oo wax qabad ee
wasaaradda ahayd sababta oo ah bandhigga oo ah awood
looga cabsado Ilaah wuxuu ahaa gudahood sidii uu u sii
daayo si ay soo qulquli galay jidhka dadka in loo baahan
yahay in bukaankooda laga bogsiiyo u dhiibay
Ereyga injiilka in Paul wacdiyey ayaa waxaa xaqiijiyay
waxyaabaha ay mudaharaadyo xoog leh oo rumaysad leh si
dadka ka yimid .
Markos 16 :20 Oo iyagu way baxeen oo meel kasta
wacdiyeen , Rabbiguna waa la shaqaynayay iyaga iyo
53

hadalka ku xaqiijinaya maraya calaamadaha la socota .


Aamiin .
Diidmada awooda
Kiristanka badan oo maanta lama kulmaan xoogga Ilaah
noloshooda , sababtoo ah waxay aan si sax ah ama ka xun
baray , sababta oo ah waxay diidi wuxuu xooggii Ruuxa
Quduuska ah .
2 Timoteyos 3 :5 a Having nooc ka mid ah iyo
cibaadada , laakiin in loo diido awoodeeda .
Inaga
Awoodda isla jiray oo Ciise iyo rasuulladii ayaa noo yimid
iyada oo baabtiiska Ruuxa Quduuska ah . Waxaan kaliya
ku koobnayn ee waxa aannu ku samayn kartaa by our la'aan
u gaar ah oo iimaanka , mise waa isaga .
Waxaan la awood xagga sare !
HOGAAMINTA RUUXDA BARAKAYSAN
Masiixu wuxuu ku hogaaminaayay amarka aabaha
Bogsashada Runta ah waxaa had iyo jeer u adeegay iyada
oo wuxuu xooggii Ruuxa Quduuska ah iyo rumaysad buu
ku dhex jira Ciise Masiix . Si kastaba ha ahaatee , marar
badan oo qof aanad helin awood u bogsiin jiray noocyo
kala duwan oo sababo . Waxaan this more baran doonaa in
cashar kale .
Ciise wuu bogsiiyey "dadka oo dhan , " " mid kasta " iyo "
sida badan , " laakiin Ciise wuxuu ku yidhi , wuxuu uun
yeeleen wixii uu ku arkay Aabbaha sameeyo .
Yooxanaa 5 :19 ,20 ,30 Markaasaa Ciise u jawaabay oo
ku yidhi iyagii , "hubaashii , waxaan idinku leeyahay ,
Wiilku keli ahaantiis waxba ma samayn karo , laakiin
wixii uu arko Aabbahoo samaynaya mooyaane , waayo ,
wixii uu sameeyey oo , Wiilka ayaa sidoo kale ma Sidaas
oo kale . Waayo , Aabbuhu wuu jecel yahay Wiilka , oo
wuxuu tusaa wuxuu isagu sameeyo oo dhan , in , oo isna
tusi doonaa shuqullo kuwan ka sii weyn , in aad la
yaabtaan .
"Waxaan of karaa naftayda waxba ma samayn . Sidaan
wax u maqlo ayaan u xukumaa , iyo , xukunkaygu waa
kuwa xaqa ah , waayo , doonistayda inaan doonistayda
yeelo , balse doonista Aabbaha i soo diray soo aadan " .

54

Aayaddan sadex iyo soddon , Ciise wuxuu inoo sheegayaa


in Wuxuu ma doon doonistayda yeelo , laakiinse halkii in
Aabbaha .
Masiixa waxaa hogaaminaysay ruuxda barakaysan
Yaxye amaba yooxana , waxaan arki in Ciise uu
hogaaminayey Ruuxa Quduuska ah sida uu u adeegay
bogsashada . Tusaalaha soo socda , waxaa jiray kuwo
badan in loo baahan yahay bogsashada . Si kastaba ha
ahaatee , sidii Ciise oo ahaa xasaasi u ah Ruuxa Quduuska
ah , wuxuu ahaa keentay in nin .
Yooxanaa 5 :1-9 Waxaas dabadeed waxaa jirtay iiddii
Yuhuudda , oo Ciise ayaa Yeruusaalem u kacay .
Hadda waxaa jira in Yeruusaalem by Albaabkii Sheep
barkad , taas oo loogu yeero afka Cibraaniga , Beytesda
oo leh shan balbaladood . Meelahaas waxaa jiifay dad
badan oo dad ah oo buka oo indha , oo curyaan ah ,
curyaan jiifay , oo sugaya dhaqaajinta biyaha . Maxaa
yeelay , malaa'igta hoos ugu tegey waqti cayiman warta
iyo biyaha qasi jirtay ; markaas oo kii ugu hor , ka dib
markii biyihii markii la qasay ee , waxaa laga dhigay si
fiican cudur kastuu qabay ee . Haddaba waxaa
meeshaas joogay nin oo ahaa kii bukay siddeed iyo
soddon sannadood . Markii Ciise arkay isagoo jiifa , oo
gartay inuu hore u lahaa in xaaladda in waqti dheer ,
wuxuu isaga ku yidhi , " Ma waxaad doonaysaa in si
fiican sameeyey ?"
Ninkii bukay wuxuu u jawaabay , " Sir , waxaan
haystaa ma jiro nin si warta igu rido markii biyaha la
qaso , . Laakiin inta aan imaado , mid kale ayaa iga hor
gala "
Ciise ayaa ku yidhi , " Kac , oo sariirtaada qaado oo
soco . " Markiiba ninkii ka ahaa si fiican u dhigay ,
waxay kor u qaadeen isagoo sariirtiisii , oo waxay ku
socdeen . Waxay ahayd Maalintii sabtida .
Waxaan jeclaan Ciise , waa in ay ka dareen u horseedeyn
Ruuxa Quduuska ah shifo aynu u adeego kuwa buka .
Xataa sidii Ciise oo ahaa keentay in the " Nin gaar ah , "
Ruuxa Quduuska ah noo horseedi doonaa in qofka waa
diyaar in ay helaan shifo aynu u doorano nolol
maalmeedkeena .

55

AWOODA BOGSASHADA WAXAA LAGU HELAA IIMAAN


Dad badan ayaa ka codsaday , " Haddii aan awood u
leeyihiin Aamiinada this dhan ii in , sababta aadan ayaan la
kulmaan mucjisooyin badan oo noloshayda ?" Waxaan u
baahan nahay in la barto sida loo led by Ruuxa Quduuska
ah . Waxaan u baahan nahay in ay bartaan sida loo xiro on
demi of Rumaysad sidaas u tahay in awood miinada Ruuxa
ku timaaddaa karaa na dhex marayay galay meydadka
kuwa buka .
Iimaan xirid
Tusaale ahaan of this waxaa laga heli karaa nidaamyada
korontada ee magaalooyinka iyo dhismayaasha maanta .
Korontada latuhunsan yahay in guud ahaan matoorrada
awood ( dynamos ) dhex qulqulaya fiilooyin si wayn ay u
gudbiyeyaasha . From waxaa jira waxaa lagu qaybiyo
fiilooyin kale taas oo keeni in ay dhismayaal badan ugu
danbayntiina nalalka halkaas oo aanu yihiin .
Xataa iyada oo dhan awoodda in na ku xeeran , waxa uu
noqon doono in la fadhiya gudcurka total qof demiyo u soo
jeestay mooyee iyo socodka awood saas ha iftiinka kara
buuxin qolka . Rumaysadku waa sida demi in .
Ciise muujiyey fure u tahay mucjiso bogsashada kaas oo
naagtii uur leh , socodka dhiigga heshay .
Markos 5 :34 Markaasuu iyadii ku yidhi , " Gabadhoy ,
rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey . Nabad ku tag , oo
ku bogsan ee aad dhib ah . "
Waxa ay ahayd iyada iimaan in la sii daayo awood miinada
ah oo Ciise u qulqulaan galay jidhkeeda .
Iimaanku had iyo jeer waa daaro oo suuragelinaya in
xoogga Ilaah u qulqulaan . Waxay noqon kartaa caqiidada
ee qofka u baahan bogsashada , iimaanka kuwa kale kuwa
isaga ama iyada la , ama iimaanka qofka kan adeega
bogsashada .
Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa
In la fahmo sida iimaan this yimaado iyo sida ay u gayso
waannu tegi doonnaa dib u story of naagta .
Markos 5 :27 markay maqashay wax Ciise ku saabsan ,
iyadu way u timid isaga ka dambeeya ee dadkii badnaa
markaasay maradiisa taabatay , waayo , waxay tidhi , "

56

Haddii kaliya laga yaabaa in dharkiisa iska taabto uun ,


waan bogsanayaa doonaan . "
Iimaanka u yimid naagtii uur leh , arrin oo dhiig ah markay
maqashay in Ciise ku saabsan . Iimaan had iyo jeer ka
yimaadaa maqlidda .
Rooman 10 :17 Sidaas daraaddeed rumaysadku wuxuu
ka yimaadaa maqlidda , maqlidduna waxay ereyga
Ilaah .
in lagu socdo iyada oo sii wada in wejiga oo dhan
caqabadaha , waa naagtan heshay muujintiisa shakhsi ah oo
ku saabsan Ciise iyo awood shaqeeya mucjiso .
Waxay ka baxeen ka mid ah dhakhtar si kale iyo mar kasta
oo ku tidhi , isla markiiba niyad jabo yimaadaan . Haddaba
iyada lacagta ahayd ay ka baxeen iyo iyada oo ahaa sii
darto .
Laakiin markaas rumaysad buu wuxuu yimid Ruuxeedii ,
iyada guriga uga tagtay Ciise u tago . Waxaa laga yaabaa in
qoyskeeda isku dayeen in ay iyada joojin iyagoo og sida
waafaqsan sharciga iyadu ahayd " nijaas ah " dumar iyo in
la dhagxiyo kara haddii hoggaamiye diineed arkay iyada .
Marka rumaysad leh si Ruuxeedii ayaa yimid iyada oo ahaa
soo gelitaanka . Xataa iyada oo xaaladda daciif , iyada
riixay iyada dhex dadkii badnaa Ciise agagaarka sidii ayay
u bahneen . Sida iyadu soo dhowaaday Ciise , mid ka mid
ah taliyayaasha sunagogga ahaa ku dul isaga oo leh ,
laakiin weli waxba uma ay joojin .
Marka rumaysadku wuxuu ka yimaadaa galay wuxuu
ruuxeenna u , waxaan , sida naagtan , yihiin soo gelitaanka
. Dareenka Our , niyad ka hore , iyo dhaqankeenna diineed
ma na joojin kartaa !
Rumaysadku wuu hadlaa
Rasuul Bawlos u qoray ,
Rooman 10 :6 Laakiin xaqnimada rumaysadka ku
hadla . . .
Naagtii waxay ku ma uu odhan , "Waxaan isku dayay oo
dhan dhakhtarro iyo waxay ma i caawin kara . " Way odhan
," Waxaan kaliya rajeynaya iyo tukanayay Ciise i
bogsiinayo oo karo . " Halkii iyadu ku dhiirrashada ku
sameysay cadayn , iyada oo iimaan xiisaan . Waxay tiri ,"

57

Haddii aan kaliya isaga taabto uun , waan bogsan doonaa !


"
Rumaysadku waa hadal
Rumaysad , iyada oo ogaa in bukaankooda laga bogsiiyo
lahaa .
Marka rumaysadku wuxuu ka yimaadaa , wax ka guurto
waxa aynu ku soo rajeynaya in muddo ah mustaqbalka ,
boqortooyada hadda .
Cibraaniyada 11 :1 Rumaysadku waa hubaasha
waxyaalaha la rajeeyo , iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan
la arkin .
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada ayaa qeexidda oo iimaanka
bilaabay leh erayga , hadda . Haddii ay iimaan , waxaa
hadda waxa had iyo jeer ! Waxay ogaa iyada mucjiso iman
lahaa xilligan iyadu Ciise taabtay . Faith dhigay iyada
mucjiso sidaas dhabta ah iyada oo horeba la rumaysan
xaqiiqada waxa lagu muujiyey in ay iyada ruuxa , xitaa ka
hor inta iyadu heshay muujinta in jirkeeda .
Ficilada rumaysadka
Naagtii waxay ku dhaqmeen si on iyada oo rumaysadka iyo
maradiisa taabatay .
 doono .Sidaas ahaa dhibic ah kala soo xiriir .
 Waxaa la sii daayay iyada iimaan si aad u hesho .
 Waxaa laguu ogol yahay dhaqan wanaagsan
bogsiinta in ay soo qulquli galay jidhkeeda .
Rumaysadku waa had iyo jeer falalka iimaan - ka
buuxiyeen . Rasuul Yacquub qoray ,
Yacquub 2 :20 b . . . rumaysadkaaga aan shuqullada
lahayn ( falalka dhiggooda ) waa dhintay . . .
Marka erayga rhema of muujinta sababa rumaysad leh si
boodbooda galay wuxuu ruuxeenna u , waxyaabaha aan la
rajaynaynin , guga boqortooyada " hadda . " Waxaan
geesinimo bilaabaan inay la hadlaan Rumaysad noo sidii
aanu u guurto tallaabo .
Rumaysadku waa daaro oo ah in labada helo ama uu sii
deynayaa qaato ka , miinada bogsiinaya xooggii Ilaah u
qulqulaan . By shidin ka demi of Rumaysad ayaynu ku sii
daayo kartaa awood miinada ayaa noo gudahood si qulquli
galay meydadka kuwa u baahan bogsashada .

58

SU'AALO IYO MURAJOCO


1 . Qor saddex sadaro laga wada hadlayo awood qaato ee Ciise , ee Paul iyo naftaada .

2 . U sharax sida awood qaato Ilaah iyo iimaanka wada shaqeeyaan si ay u soo mucjisooyinka .

3 . Sidee waa run taasi la isticmaalaa ee noloshaada?

59

Casharka shanaad

Bogsiinta iyadoo gacmaha ladulsaaraayo


Waxaa jira siyaabo fara badan si ay bogsashada wasiirka ,
si kastaba ha ahaatee gacmo-dul- waa habka ugu badan la
isticmaalo ee Axdiga Cusub dhexdiisa . Sida aan ku
dhagaysan Ruuxa Quduuska ah , wuxuu muujin doonaa
sida aanu u yihiin in uu u adeego wakhti kasta la siiyaa .
Markii aan gacmahayga on kuwa buka , oo aanu bixinta
dhibic of xiriir kaas oo xoogga Ilaah qulquli karo naga
galay dadka kale . Waa sida saaro laba fiilooyin kulul wada
si ay awood u koronto ku soo qulqulaya karo . Gacmo-dul ,
sida lagu subkado oo saliid , isticmaalka marooyin yaryar ,
ama maryo kale , waxay siisaa dhibic ah kala soo xiriir
taasoo sii daayo karaa iimaan .
In casharka soo socda , waxaan ka baran doonaan hadallada
iimaanka aynu ka hadalno waa in shifo wasiirka waxaan .
Inta badan , ka hor inta aanu gacmahooda on qof jiran , waa
in aynaan waqti ay isaga ama iyada iimaan sii daayo la
wadaago ayuu bogsiinayay : Qorniinka qaadan , ama by la
xiriira markhaati- dad kale oo heshay bogsashada la mid ah
.
KITAABKA QUDUUSKA AH AYAA INABARAY GACANSAARISTA
Saarista on gacmahooda oo xidido ku leeyahay ee Axdiga
Hore
.
Waa muhiim u ah na in la fahmo in uu jiro impartation dhab
ah oo la taaban karo gacmosaariddaydii on of gacmaha .
Tusaalayaasha axdiga hore
 Denbigu wuxuu isubedelay Ri
In kitaabka Leviticus , dembiga loo wareejiyay riyo ah .
Lawiyiintii 16 :21 ,22 Oo markaas Haaruun waa inuu
labadiisa gacmoodba kor saaraa madaxa orgiga nool ,
oo waa inuu korkiisa ku qirtaa xumaatooyinkii reer
binu Israa'iil oo dhan iyo xadgudubyadoodii oo dhan ,
oo ah xataa dembiyadoodii oo dhan , oo waxaas oo dhan
waa inuu kor saaraa orgiga madaxiisa , dabadeedna
waa inuu cidlada ugu diraa nin diyaarsan .
Oo orgiguna xumaatooyinkoodii oo dhan wuxuu u
qaadayaa dhul cidla ah , oo markaas waa inuu orgiga
ku sii daayaa cidlada dhexdeeda .

60

 Caqli nimadii way isbedeshay


Iyada oo la dul saarin on of gacmaha by Muuse , ruuxii
xigmadda ka wareejiyay Yashuuca .
Sharciga kunoqoshadiisa 34 :9 Oo Yashuuca ina
Nuunna waxaa ka buuxay ruuxa xigmadda , maxaa
yeelay , Muusaa gacmihiisa mar hore saaray , oo reer
binu Israa'iil isagii way maqleen , oo sidii Rabbigu
Muuse ku amray ayay sameeyeen .
Mabaadi'da Hoose
Waxaan ka heli Cibraaniyada saarista on of gacmaha waa
mid ka mid ah mabaadii'da hoose ee Masiixa .
Cibraaniyada 6 :1 ,2 Taas daraaddeed aynu iska dayno
ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee Masiix , oo
hore aynu ugu soconno kaamilnimada , oo yeynan mar
kale dhigin aasaaska ka-toobadkeenidda shuqulladii
dhintay , iyo iimaanka xagga Ilaah ,
iyo waxbaridda baabtiisyada , iyo gacmo-dul-saaridda ,
iyo sarakicidda kuwii dhintay , iyo xukunka weligiis ah .
Gacmo-dul ayaa had iyo jeer la isticmaalaa si loo siiyo ka ,
ama kala iibsiga , laga bilaabo midkoodba ka kale ku .
Helida ruuxda barakaysan
Marka Paul yimid Efesos , oo wuxuu fadhiisiyey
gacmihiisa Mu'miniinta iyo Ruuxa Quduuska ah ku soo
degay iyagii .
Falimaha Rasuullada 19 :6 Markii Bawlos gacmaha dul
saarayna ayaa Ruuxa Quduuska ahu ku soo degay
iyagii; markaasay afaf kale ku hadleen oo ay wax sii
sheegeen;
Bawlos u warramay Timothy walaaq ilaa hadiyadaha in la
siin isaga by saarista on of gacmaha .
2 Timoteyos 1 :6 Taas daraaddeed waxaan ku
xusuusinayaa inaad kicisid hadiyadda Ilaah ee kugu
jirta oo kuugu timid gacmosaariddaydii .
Sida tusaalooyinka waxay muujinayaan , Qorniinku wuxuu
baraa in ay jirto impartation ruuxi gacmosaariddaydii on of
gacmaha .

61

Ha Qaado quudhsan
Wasaaraddu waxay of gacmo-dul- waa in aan loo qaadan
khafiif ah . Waa in aan aqoonsado , ogaato , iyo
ixtiraamaan na ka mid tahay kuwa wasaaraha .
1 Tesaloniika 5 :12Laakiinse waxaannu idinka
baryaynaa , walaalayaalow , inaad maamuustaan kuwa
idinku dhex hawshooda , oo xagga Rabbiga idinkaga
sarreeya oo idinla taliya;
Gacmo-dul- kaas oo ahaa inta badan loo isticmaalaa in lagu
siiyo ka hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah , ama Subkidda ah
iyo ictiraaf adeegga ma ahaa in ay noqon by rabitaan
degdeg ah si kadis ah , laakiin sida uu hoggaaminayo
Ruuxa Ilaah .
1 Timoteyos 5 :22 a Ha on qof gacmahooda degdegi . . .
MASIIXA AYAA KU ADEEGAY GACMASAARISTA
Markii Ciise u adeegay bogsashada , wuxuu had iyo jeer
ahaa fidiya , taabashada , oo gacmihiisa dul saaraya dadka
ka .
kii baraska qabi jiray
Baras ahaa cudur kaas oo waxaa loo tixgeliyaa inay is
qaadsiiyo . Si kastaba ha ahaatee , marka ninkii ku dhacay
baras weydiiyo bogsiinta , Ciise u adeegay by gacmo-dul Wuxuu u taabatay .
Markos 1 :40 ,41 Markaasaa waxaa u yimid nin baras
leh , wuuna jilba joogsaday oo baryay , oo ku yidhi ,
Haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa .
Kolkaasaa Ciise u naxariistay , oo intuu gacantiisa soo
taagay , ayuu taabtay oo ku yidhi , Waa doonayaa ee
daahirsanow .
Gabadhi yariyos
Ciise goortuu u yeedhay si ay sariirta dhimasho of Yayros
la ' gabadhii , Kolkaasuu kaxaystay iyadii oo uu gacanteeda
qabtay ( gacmo-dul- ) iyo nolol galay iyada jidh hadlay .
Markos 5 :35-42 Goortuu weli hadlayay waxaa gurigii
taliyaha sunagogga ka yimid kuwii yidhi , Gabadhaadii
waa dhimatay . Maxaad Macallinka u sii dhibaysaa?

62

Mar alla markuu Ciise maqlay hadalka lagu hadlay ,


wuxuu taliyaha sunagogga ku yidhi , Ha baqin ee iska
rumayso .
Ninnana uma oggolaanin inuu raaco , Butros , iyo
Yacquub , iyo Yooxanaa oo ahaa Yacquub walaalkiis ,
maahee .
Kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunagogga , oo wuxuu
arkay buuqa iyo kuwa ooyaya oo aad u barooranaya .
Goortuu galay wuxuu ku yidhi , Maxaad sidaas ugu
buuqaysaan oo u ooyaysaan? Gabadhu ma dhiman ,
waase huruddaa .
Iyaguse aad bay ugu qosleen , laakiin goortuu kulligood
dibadda u saaray , wuxuu waday gabadhii aabbeheed
iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray , wuxuuna galay
meeshii gabadhu jiiftay .
Kolkaasuu gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi ,
Talita qumi , taasoo micneheedu yahay , Gabadhay ,
waxaan ku leeyahay , Kac .
Kolkiiba gabadhii waa kacday oo socotay; waxay jirtay
laba iyo toban sannadood . Dadkuna aad bay ula wada
yaabeen .
Dhegoolkii aamusnaa
Tusaalahaan ninka ka dhego iyo carrab la ' , waxaan
arkeynaa in Ciise taabtay qayb ka mid ah jirka oo ay
saameeyeen soo jabnayd , ka . Farihiisa ayuu gelin doonaa
ninka dhegaha iyo carrabkiisa taabtay .
Markos 7 :31-35 Mar kale ayuu soohdimaha Turos ka
soo tegey oo Siidoon maray oo badda Galili yimid ,
soohdimaha Dekabolisna ayuu soo dhex maray .
Markaasay waxay u keeneen mid dhego iyo carrab la' ,
waxayna ka baryeen inuu gacantiisa saaro .
Kolkaasuu dadkii badnaa dhinaca uga bixiyey , oo
farihiisa ayuu dhegihiisa ka geliyey , wuuna tufay oo
carrabkiisa taabtay .
Markaasuu cirka kor u eegay , wuuna taahay oo ku
yidhi , Efata , waxa weeye , Furan .
Markiiba dhegihiisa waa furmeen oo carrabkiisii
xidhnaa waa debcay , oo si bayaan ah ayuu u hadlay .

63

Waxa xiise leh in la ogaado habka Ciise meeleeyay


gacmihiisa ku on dadka . Marar badan wuxuu ahaa aagga u
baahan bogsashada . Haddii dhaqankeena ayaa si mar kasta
gacmaheena on madaxa qofka , waxaan ka baran karto
tusaalihii Ciise .
DHAMAAN ADEEGAYAASHU WAA INAY UADEEGAAN GACMASAARID
Rasuul bowlos
Paul Waxa kale oo uu gacmaha u on mid ka mid ah u
baahan .
Falimaha Rasuullada 28 :8 Oo waxay noqotay in
Bobliyos aabbihiis jiifsaday isagoo qandho iyo
dabadhiig qaba . Markaasaa Bawlos isagii u galay oo
intuu u duceeyey ayuu gacmihiisii saaray oo wuu
bogsiiyey isagii .
Rumaystayaasha Maanta
Ciise iyo Paul bogsiiyey dad badan oo . Waxay inta badan
taabtay qofka buka marka iyaga ayuu bogsiinayay : .
Waxaan , sida kuwa rumaysadka leh , waxaa sidoo kale
lagu baray in ay meel u gacmaheena on kuwa buka .
Mark 16 :17 a , 18b Calaamooyinkanna ayaa la socon
doona kuwa rumaysta . Magacayga ayay jinniyo ku
saari doonaan , afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan
,
abeesooyin ayay qaadi doonaan , oo hadday cabbaan
wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono , gacmo
ayay kuwii buka dul saari doonaan , wayna bogsan
doonaan .
Tilmaamaha ugu danbeysay ee lagu hadlo by Ciise sida ku
kitaabka Mark muujiyaan jacaylka weyn iyo u
naxariisashada kuwa buka . Ereyadani waa rumaystayaasha
maxaa maanta . Waxaan sidoo kale , waa in ay gacmahooda
ku saabsan buka .
WAA IN SI DHAB AH LOO SAARAA GACMAHA
Fiiro gaar ah : In la wadaago soo socda habab wax ku ool ah oo u
adeegi jiray bogsashada si buka , waxaan aan la tilmaamayo in ay
kuwan yihiin hababka kaliya , ama daruuri hababka waa in aad
isticmaasho . Waxay u eg yihiin , si kastaba ha ahaatee , hababka in la
leeyihiin qaar guul inoo ah iyo kumanaan qof oo kale oo dunida .
Waxaa jira tilmaamaha la taaban karo gaar ah loogu talagalay
gacmaheena saaritaanka kuwa buka .

64

Waxay ku salaysan yihiin labada on erayga Ilaah , iyo by


sano oo waayo aragnimo ah .
Halkee laga istaagaa
Tan iyo awood u bogsiin jiray Ilaah waa in naga jidhkaaga
oo dhan , waa in aynu u istaagaan sidii si toos ah hore ee
qofka sida ugu macquulsan . Tani waxa kale oo ay
xakameyn doona wax badan oo lagu fara gelin iyo u
oggolaadaan qofka in ay xoogga saareen waxa aynu ku leh
iyo qabanayaan . Isticmaal mid ama labada gacmood sida
aad hoggaamiyo Ruuxa Quduuska ah .
Raadi baahida
Weydii qofka waayo waxa bogsashada gaar ah ay Ilaah
rumaysan . Tusaale ahaan , qofka waxaa laga yaabaa in
wheel chair iyo waxaan u qaadan in ay doonayaan
bogsashada aagga in , laakiin dhab ahaantii waxay leeyihiin
waxaa laga yaabaa in madax-xanuun daran oo ay
doonayaan na si ay u tukadaan .
Erayadani waxay aad su'aal hab in qofka u baahan
bogsiinta ka jawaabi kartaa bayaan wanaagsan ee ay Iimaan
.
Ha u ogolaan qofka siin liis dheer oo faahfaahin negative
aad . this sameynayaan ay yihiin run ahaantii oo ku yidhi , "
xaalada waa ka duwan yahay . Tani waxa ay noqon adag
tahay , waayo , Ilaah wax la bogsiiyo . " Qadiyadii
Somaliland deyso negative . Iyaga mar kale Weydii , "
Maxaad rumaysan Ilaah kuu samayn doonaa hadda? "
Waa in aad xasaasiyad , laakiin waxay noqon wanaagsan
oo ha u oggolaanina inay sii wadi aad siiso warbixino
negative . Tani gororinaysa rumaysad iyo hortago waxaa
laga yaabaa in ay bogsashada .
Markastaba way kuu sheegi , had iyo jeer reply by leh , "
Taasi waa wax fudud , waayo , Ilaah ! " Waa . Hayso
maskaxdaada ku saabsan sida loo awood Ilaah waa , iyo inta
uu doonayaa inuu iyaga in bukaankooda laga bogsiiyo !
Matayos 19 :26 Ciise intuu eegay ayuu ku yidhi ,
Waxanu uma suurtoobaan dadka , laakiin wax waluba
waa u suurtoobaan Ilaah .
Caadi ah dhiso shaki .cadi ah oo shaqaynaya fiican
oo ku salaysan erayga Ilaah dhiso iimaan .

65

Taabashadu Baahan yahay Haanuun


Qayb ka mid ah bogsiinta jirka u baahan bedelaad tooska
ah ee awooda ku bogsiinaya Ruuxa Quduuska ah ku taabo .
Matayos 9 :29 Markaasuu indhahooda taabtay isagoo
leh , Sida rumaysadkiinnu yahay ha idiin noqoto .
Marna on qayb ka ah shakhsi ee jirka kale ee gacmahooda .
Haddii qof ee galmada ka soo hor jeedda u baahan yahay
bogsashada aagga shakhsi , waxay leeyihiin rumayste kale
oo isku jinsi ah sida mid ka mid ah u baahan bogsashada
aad u caawin by gacmahooda saareen on qofka u baahan
bogsashada .
Ama , waxay leeyihiin qofka u baahan bogsashada on qayb
ka gaartey ay saarin gacantaada iyo gacanta on top of
iyagaa iska jiifsaday . Haddii midna ka mid ah kuwan u
bedela ayaa suurto gal ah , inay madaxa ku rid gacantaada .
Siideynta awooda ilaah
Sida aad jiifay gacantaada on qofka , masawirka maskaxda
iyaga lagu bogsiiyey sidii ballankaasu ahaa ee erayga Ilaah
. Release awood u bogsiin jiray Ruuxa Quduuska ah si
qulquli galay jidhkooda sida aad geesinimo kaga dhex
hadlo , fal , iyo filayaan muujinta la doonayo .
Wacdin badan
Marka ay jiraan dad badan oo si adeegi jiray iyo kuwa lagu
subkado oo ay bogsiiyaan oo aad u adag , sida caadiga ah
waxaa ugu wanaagsan in ay ka guurto sidii si degdeg ah
intii suurtogal ah iyada oo aan waqti qaadato in ay
dhegeystaan gaarka ah ee loo baahan yahay .
Dadku waxaa dhici karta isku day in aad aad u joojiso in ay
helaan fiiro dheeraad ah oo naftooda ah . Waxay tani ay
samayn karaan , sababtoo ah waxay dareemaan kiiskooda
waa adag tahay qaarka kale iyo sidaas Ilaah qaadan doontaa
waqti badan , laakiin tani waa caddayn rumaysaddarro ama
kibirka ku . Ha u ogolaan dadka daadi aad iimaan , ama
demin subagtay adag oo xilligan .
Dhaqaaji in subagtay awood Ruuxa Quduuska ah oo
gacmahaaga saar inay on dad badan intii suurto gal ah in
lacagta ugu gaaban of time .

66

Luminta iimaankaaga
Marka gacmihiisa dul aad on buka , sii daayo aanu
rumaysadkaagu u ah ee iyaga in bukaankooda laga bogsiiyo
, waayo , ma iyaga loo tago ka yar awood u , ama in la
laayo Ruuxa .
Dadka la dilo karo in Ruuxa , iyo dhaco oo dhulka ku hoos
imanaya xoogga Ilaah iyo weli ma ay bogsan . Qaar kale
waa bogsan laga yaabaa in aan ka dhicin oo hoos u xoogga
Ilaah . Qaar ka mid yihiin uun doonaya waayo-aragnimo ah
ee lagu laayay oo Ruuxa iyo in uu yahay waxa ay heli
doonaan .
Had iyo jeer sii daayo aanu rumaysadkaagu u qofka in
bukaankooda laga bogsiiyo .
DHABAR ,QOOR , IYO MISKAHA BOGSIIN
Dad badan ayaa dib u la kulmaan xanuunka sababtoo ah
dareemayaasha lagu bar bardhigo sabab u diyaar uyihiin in a
araxda , ama disc ah ay simbiriirixan ama kaga maarmo in
dib u ah . Dareemaha in la bar bardhigo ma awoodo in uu u
gudbin signal fiican ka yimaada maskaxda si ay muruqa
jeedo ama xubin taasoo dhibaato badan oo jirka ka soo
hadhay dhabar xanuunka .
Dadka qaba xanuunka dhabarka oo inta badan muuqan
doontaa in mid ka mid gacanta ama lugta gaaban sababtoo
ah diyaar uyihiin in ay dhabarka ku . Sida sixitaanka dib
ayaa qabsoomaya , caddayn la taaban karo awoodda
bogsashada Ilaah lagu markhaati ka heli kartaa by
daawashada ugu shishaysa inay Faraha qofka ama lays of
kuraamaha qofka ama daawoobid .
Bogsiinta dhabarka
Haddii u adeegi jiray si ay dhabarka sare , ayaa qofka qaba
cagahooda ku taagan ayaa xitaa ku baahsan , iyaga ayaa u
ruxmadaan hubka ay labada dhinac ka si ay u nasato , ka
dibna quful suxulada iyo hubka ay ku faafi ballaaran marka
laga reebo . Markaas leh Calaacalaha soo wajahay mid ka
mid kale , waxay leeyihiin iyaga si tartiib tartiib ah ay
gacmahooda isugu keeno ilaa faraha yihiin taabasho . Inta
badan hal gacan muuqan doona ka gaaban ka kale .
Amar qofka iyo kuwa daawashada ku sii jiraan iyagoo
indhaha ku furan yahay oo dhan . Waa in qofka kala
tagtaan gacmahooda ku saabsan afaraad ee inji ah marka

67

laga reebo sidaas darteed waxaa jira khilaaf u dhexeeya


gacmahooda ku jirin . Iyada oo wixii aad gacanta ku furan
yahay iyo kulmaan ilaa , ha gacmahooda si tartiib on your
gacanta ( gacmo-dul ) nasan .
Release xoogga Ilaah , geesinimo idinku amrayo oo araxda
, cajalladaha , murqaha iyo seedaha dhabarka in
bukaankooda laga bogsiiyo oo ay u soo galeen in lays
waafajiyo qumman yahay . Watch halka sixitaanka waa la
qaadan meel . Ka dib loo qaabeeyo istaago , oo weydii in
ay ku dhaqaaqdo si loo hubiyo baxay dhabarkooda .
Geesinimo weydii , " Maxaa ku dhacay xanuunka? " Isla
markiiba , Ilaah ammaanta siin .
Marka aynu ka bilaabi iyagoo Ilaah waxa uu sameeyay ,
rumaysadkiinnu korayo xoog . Bogsashada A in waxa laga
yaabaa in kaliya ay bilaabeen yahay si lama filaan ah
dhamaystiran . Amaantu waa qayb muhiim ah ka
bogsashada .
Bogsiinta dhabarka hoose
Marka u adeego qof u baahan a dhabarka hoose bogsashada
iyaga ayaa ku fadhiisan doontaa kursi leh miskaha ay
dhammaan habka dib u ah . Istaag , u jeeda qofka , laabin
iyo soo qaado , cagahoodu waxay u . U fiirso in lays ee
labada lafaha canqowga ama ay qaskaas iyo kabo ay .
Release xoogga Ilaah , idinku amrayo oo araxda ,
cajalladaha , murqaha iyo seedaha in bukaankooda laga
bogsiiyo oo ay u soo galeen in lays waafajiyo qumman
yahay . Marka dib loo qaabeeyo waa complete weydii in ay
u istaagaan iyo hubi in ay dib u adigoo soo laabaya ama
guuraya , ama waxa aanay ka hor samayn karin . Mar
labaad , geesinimo weydii , " Maxaa ku dhacay xanuunka?
" Markaasaa mar labaad , hubi Ilaah waxay ku siin
ammaanta .
Bogsiinta qoorta
Si aad qof u baahan bogsashada qoorta a wasiirka ,
taagnaan hore ee qofka calaacalaha labada gacmood ka
dhanka ah dhinacyada ay qoorta u geliya sidii aad
farahaaga on araxda ee qoorta laga bilaabo farta murdisada
isla markiiba ka yar salka ku dhakada .
Release xoogga Ilaah , idinku amrayo oo araxda ,
cajalladaha , murqaha iyo seedaha qoorta in ay u soo galeen
in lays waafajiyo qumman yahay . Aad tartiib ah iyaga si
toos ah ay u guuraan iyagoo qoorta jiho kasta . Ka saar
68

gacmahaaga iyo leeyihiin iyaga u guurin iyaga oo qoorta .


Geesinimo weydii , " Maxaa ku dhacay xanuun ah? " Sii
Ilaah ammaanta .
Bogsiinta miskaha
Lafaha miskaha Misaligned inta badan waxay sababi diyaar
uyihiin in a cagaha , dhibaatooyin la xiriira xubnaha ku jira
aagga miskaha , qalooca , ama Pirlo . Istaag kasta oo kale
oo soo food saartay , gacmaha saar on top of lafahooda
miskaha ( ka hooseeya feeraha hoose ) on dhinac walba .
Haddii qofka waa jinsi ah oo iska soo horjeeda , gacmaha
saar on top ama iyagaa leh . In iimaan , sii daayo xoogga
Ilaah u qulqulaan .
Inta badan jidhkooda ka bilaabi doonaan in ay soo noqdaan
dhinac ilaa dhinac sida maanta idinku amrayo oo lafaha
miskaha , dabanicis ( lafta ballaaran guri salka dhabarta oo
kor ku xusan dabagebinta ) iyo xubnaha si ay u guurto meel
sax ah . Mar labaad , waxay leeyihiin qof ku wareegsan
guurto iyo hubi jidhkooda . Weydii , " Maxaa ku dhacay
xanuunka? " Markaasaa ammaantii siin si ay Ilaah!
BOGSIINTA KU SUBKIDA SALIIDA
Subkado oo saliid sidoo kale waxaa la samayn karaa by
saliidda shubtay on madaxa ama adigoo codsanaya in ay
qofka ama dhafoorka farahaaga .
Odayaasha in saliid lagu subko
Qaabkan ah bogsashada waa si gaar ah in loo isticmaalo by
the waayeelladii kiniisadda . Tani waxay u muuqataa in ay
hab wax ku ool ah bogsiin marka dembi ayaa albaabka u
furan yahay , waayo , Shayddaanka duulaano leh jirrada .
Haddii dembiga waa sababta , qirasho dembiga ah in loo
baahan yahay ayuu bogsiinayay : in la helay .
Yacquub 5 :14Mid bukaa ma idinku dhex jiraa? Ha u
yeedho waayeellada kiniisadda , oo iyagu ha u
duceeyeen , oo saliid ha ku mariyeen magaca Rabbiga .
Ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka ,
oo Rabbigu waa sara kicin doonaa , oo hadduu
dembaabay waa loo dembidhaafi doonaa .
Midkiinba midka kale dembiyadiisa ha u qirto oo ha u
duceeyo si aad u bogsataan . Nin xaq ah baryadiisa
shaqaysa wax badan bay kartaa .

69

Ballanka waxaa loogu talagalay qof kasta waa kuwa


xanuunsan oo soo wici doona , ama codsan waayeelladii
kiniisadda si ay iyaga subagtaa saliid bogsiin leh .
Xerta waxaa lagu subkay saliid
Xertii saliida lagu subkay .
Markos 6 :13 Jinniyo badan ayay saareen , dad badan
oo bukayna saliid bay mariyeen , wayna bogsiiyeen .
Subkashada saliida maanta
Oo dhan Kitaabka Quduuska ah , saliid had iyo jeer waa
calaamad u ah Ruuxa Quduuska ah . Marka qofku helo
baabtiiskii in Ruuxa Quduuska ah , gudahood uu isagu ama
iyadu leedahay awood ay ku bogsiinaya Ilaah iyo
calaamada dambe waxaa lagama maarmaan ah , laakiin
waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo sida dhibic xiriirka
iimaan sii daayo !
Subkado oo saliid ah waa in ay la socotaa tukashada
salaadda lagu bixiyaa rumaysad leh si fiican u sameeyo
qofka jirran .
Yacquub 5 :15a Ducadii rumaysad lahu way bogsiin
doontaa kii buka , oo Rabbigu waa sara kicin doonaa ,
oo hadduu dembaabay waa loo dembidhaafi doonaa .
Subkado oo saliid ah waa in weligiiba noqon foomka
madhan . Waa in la sameeyo iimaanka ku firfircoon , sii
daayo xoogga Ilaah u qulqulaan .
BOGSIINTA MAROOYINKA IYO MARYAHA YARYAR
Hal tixraac
Isticmaalka maryo subkay waxa lagu sheegay hal mar oo
keliya Axdiga Cusub .
Faliimaha rasuulada 19 :11 ,12Ilaahna wuxuu gacmaha
Bawlos ku sameeyey cajaa'ibyo khaas ah ,
sidaas aawadeedna waxaa jidhkiisa kuwii bukay looga
keenay marooyin yaryar ama macawiso , markaasaa
cudurradii iyagii daayeen , jinniyadiina waa ka baxeen .
Awoodda bogsiinaya of Ruuxa Quduuska ah laga
wareejiyey Bawlos jirka si marooyin yaryar ama macawiso
. Cuddurada bogsiiyey iyo jinniyadooda sharka leh iyagii
kaga tegey .

70

Waxa maanta lumay?


Ma subkay maryo ansax ah ee maanta?
Ilaah isticmaali doonaa habab badan oo kala duwan si ay
keenaan qofka inuu hal dhibic oo iimaanka . Ha yareen
isaga ! Awoodda bogsiinaya Ilaah waa dhab oo la taaban
karo oo ku wareejin karaa , xitaa adiga oo isticmaalaya
maro .
Tani waxay awood bogsiinaya la sii daayo ugu yaraan hal
qof , kuwaas oo ku lug lahaanshaha iimaan dhameystiran ee
xoogga Ilaah oo ay bogsiiyaan . Marka qof uu qof kale u
keenaa maro iyo ku weydiiyo subagtay of maro in , laba
qof ama ka badan waxa lagu tukanayay salaadda ah oo ah
heshiis loogu talogalay qof gaar ah in bukaankooda laga
bogsiiyo . Markaas , weli iimaanka ku ah in qofka qaadataa
maro iyo geliyo on buka .
Maro subkan oo markaa wuxuu noqonayaa hal dhibic of
xiriir , iyo iimaanka waa la mar kale la sii daayay , waayo
awood u bogsiin jiray Ilaah la hawlgeliyaana . Waa
jilitaanka ah out of rumaysadka Ilaah murwayn doonaa .
Side bay u ,isticmaalaan?
Sidee subkay maryo in la isticmaalo maanta?
Rumayste kasta oo Ruuxa - baabtiisay rumaystaa awood u
bogsiin jiray Ruuxa Quduuska ah ayaa laga yaabaa inay
gacan maro , iyo sii daayo awoodda Ilaah u galay by iimaan
.
Waxaa soo jeediyay in maro of dhar dabiiciga ah waxaa loo
adeegsan , ( ma synthetics , warqad , ama shey kale ) .
Qaabkan waxaa kaloo loo isticmaali karaa marka
jinniyadooda sharka leh , ama jinni oo ka dhexeyso yihiin
ku lug .
Marar badan qofka waa mid aad u inuu yimaado rumayste
Ruuxu ka buuxo a xanuunsan . Isticmaalka maro subkay
waa hal hab oo si wasaaraha marka suuragal ma aha in ay
iyaga la jiro in qof .
Wanaajinta iyada oo lagu subkado oo saliid ah iyo maryo
lagu subkay waa kitaabi ah oo aan dhicin , waayo maanta .

71

SU AALO IYO MURAAJOCO


1 . Waa maxay sababta aad taabatid muhiim ah marka u adeegi jiray bogsashada in ay jiran
yahay?

2 . Maxay mararka qaarkood waxaa fiican inaad gacmahooda ku saabsan qayb ka mid ah jirka ee
u baahan bogsiinta ?

3 . Under waxa xaaladaha subkado oo saliid sida habka kitaabi ah oo u adeegi jiray bogsashada
waxaa loo isticmaali karaa?

4 . Under waxa xaaladaha Waxa lagugula talinayaa in la isticmaalo maro si bogsashada Wasiirka
qof jiran ?

72

Casharka lixaad

Ereyada aan ku hadalno


Rumaysadku waa xaddidan ama la sii daayay
dardaarankiisii aynu ka hadalno . In Lesson Four , waxaan
bartay in rumaysadka waa daaro oo oggolaanaysa in soo
qaato wuxuu awood of the socodka Ruuxa Quduuska ah
ayuu bogsiinayay : . Waxaan sidoo kale soo baratay in
rumaysadkiinna waxaa had iyo jeer ku hadla erayo iimaan ka buuxiyeen . Waxaan arkay tusaale ah ee naagtii uur leh ,
arrinta oo dhiig ah , hadalkii ka rumaysad ku tidhi , " waan
bogsanayaa doonaan . "
Waxaa jira afar dabaqadood erayada iimaan - buuxiyey
kaasoo aanu ku yihiin inay la hadlaan marka lagu daro
caddaysanaya rajada wanaagsan ee Rumaysad noo .
Awoodda bogsiinaya Ilaah waa la sii daayay .

 hadlayay magaca Ciise .


 jinniyadiina ayuu jinniyadii ka dhexeyso .
 hadlayay mucjisooyin hal abuur leh .
 iyo hadalka erayga Ilaah .
HADLAYAA MAGACA CIISE
Ma jirtaa muhiimad kasta oo gaar ah leh oo magaca Ciise?
Ma jirtaa dhab awood ku hadla magaca in ?
Macnaha magaca " Ciise " dhab ahaantii waa duco , " Ilaah
waxa uu naga badbaadiyo , " ama bayaan " Rabbigu waa
Salvation . " Runtii waxaa jira awood ku hadla magaca
Ciise .
Awooda magaca
Waa maxay awooda magaca Ciise?
Amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka .
Matayos 28 :18 Oo Ciise ayaa u yimid oo la hadlay , oo
wuxuu ku yidhi , Amar oo dhan ayaa samada iyo
dhulka laygu siiyey .
Kasaraya dhamaan magacda kale
Magaca Ciise wuxuu magac kasta ka sarreeya .
Filiboy 2 :5-11Fikirkaas oo Ciise Masiix ku jiray ,
idinkana ha idinku jiro .

73

Isagu wuxuu lahaa suuradda Ilaah , oo inuu Ilaah la


mid ahaado kuma uu tirin in taasu tahay boobis ,
laakiinse wuu ismadhiyey , oo wuxuu qaatay addoon
suuraddiis , oo wuxuu noqday mid dad u eg ,
oo markuu nin u ekaaday , ayuu is-hoosaysiiyey oo
addeecay inuu dhinto , xataa inuu iskutallaabta ku
dhinto .
Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah isaga aad buu u
sarraysiiyey , oo wuxuu isaga siiyey magaca magac
kasta ka sarreeya;
in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo
waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka
hooseeyaaba , ay magaca Ciise u wada sujuudaan ,
iyo in carrab kastaaba qirto in Ciise Masiix yahay
Rabbiga in Ilaaha Aabbaha ah lagu ammaano .
Oo bukaan oo dhan iyo cudur leeyahay magac . Kansarka ,
arthritis , iyo cerebral palsy yihiin magacyada . Magaca
Ciise wuxuu ka sarreeyo magaca cuduradan , iyo waa in ay
sujuudaan , marka in Rumaysad ayaynu ku hadlaan , "
Ciise ! "
Ku bogsiinta magaca
Masiixiyiintii hore ka hadlay bogsashada in magaca Ciise .
Mar kale Ka fiirso tusaale ahaan reer Butros iyo Yooxanaa
markii ay bogsiiyey nin ka , curyaannimo uurkii hooyadiis .
Oo iyana way yeeleen in magaca Ciise .
Falimaha rasuulada 3 :4Markaasaa Butros , oo
Yooxanaa la socdo , intuu aad u fiiriyey isaga , ku yidhi
, Na soo eeg .
 Rumaysadka uu magiciisa ku
Peter , oo hoos subagtay Ruuxa Quduuska ah , noo
sheegaysaa waa rumaysadka Ciise magiciisa ku ah in ninka
ka bogsaday .
Falimaha rasuulada 3 :16 Magiciisa ayaa xoogsiiyey
kan aad arkaysaan oo garanaysaan , rumaysadka uu
magiciisa ku rumaystay aawadiis . Rumaysadka uu ku
rumaystay isaga ayaa ninkan idinka oo dhan hortiinna
ku siiyey caafimaadkan .

74

 Hanjabaad Isticmaalka Magaca


Natiijada bogsiinta , Butros iyo Yooxanaa la qabtay , lagu
qabtay oo xarig ah habeen , iyo hujuum hoggaamiyayaasha
Yuhuudda leh waa in ay ku hadlin in magaca Ciise . The
hoggaamiyeyaasha diinta la aqoonsan yahay awoodda
magaca Ciise .
Peter geesinimo jawaabay in ay su'aaleenna ku saabsan
bogsiinta ninka curyaanka by leh ,
Falimaha rasulada 4 :10 dhammaantiin ogaada , idinka
iyo dadka reer binu Israa'iil oo dhammu , in magaca
Ciise Masiix , kii reer Naasared , oo aad iskutallaabta
ku qodobteen , oo Ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay ,
daraaddiis ninkanu isagoo bogsaday halkan hortiinna
ah ku taagan yahay .
 calaamooyin iyo yaabab Magaciisa
Markuu Butros iyo Yooxanaa back to dadka ay u tagtay oo
la sheegay in wixii dhacay , codkooda waxay ku wada inuu
Ilaah u tukado . Waxay ku dhamaatay tukashada this leh
codsi ku saabsan calaamadaha dheeraad ah iyo yaabab .
Falimaha rasuulada 4 : 29-31Laakiin Rabbiyow , eeg ,
way na cabsiinayaane; haddaba addoommadaada sii
dhiirranaan oo dhan oo ay ereygaaga ku sheegaan ,
intii aad gacantaada u soo fidinaysid si aad ugu
bogsiisid , si calaamooyin iyo yaabab ugu samaysmaan
magaca Midiidinkaaga quduuska ah Ciise .
Oo markay tukadeen dabadeed , meeshay ku
urursanaayeen baa gariirtay; oo dhammaantood waxaa
ka wada buuxsamay Ruuxa Quduuska ah , oo ereygii
Ilaah bay dhiirranaan ugu hadleen .
 Wax walba magiciisa kusamaya
In Kolosay waxaan lagu amro inay sameeyaan wax kasta
oo magaca Ciise .
Kolosay 3 :17 Oo wax alla wixii aad ku samaysaan
hadal ama shuqulba , magaca Rabbi Ciise ku wada
sameeya oo Ilaaha Aabbaha ah ugu mahadnaqa isaga .
 Magiciisa rumaystay ,
Markos 16 : 17 Calaamooyinkanna ayaa la socon doona
kuwa rumaysta . Magacayga ayay jinniyo ku saari
doonaan , afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan ,

75

abeesooyin ayay qaadi doonaan , oo hadday cabbaan


wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono , gacmo
ayay kuwii buka dul saari doonaan , wayna bogsan
doonaan .
Calaamadahan waxay raaci doonaa kuwa rumeeyey ee
My name :
 waa la eryi doonaa , jinniyo .
 waxay la hadli doontaa afaf ku cusub .
 Waxay qaadan doontaa ilaa abeesooyin ( Ibliisku
).
 Haddii ay wax dilaysa oo ka cabbi doono kan ,
oo sinaba uma iyaga dhaawacayso .
 saari doonaan oo gacmaha on buka , wayna
bogsan doonaan .
Waxaa jira maamulka in magaca Ciise , magaca kor ku
xusan magacyada oo dhan . Masiixiyiintii hore ka hadlay
bogsashada in magaca Ciise oo rumaysadka . Xataa at
hanjabaad dhimasho , Peter in magacu sheegay in
bogsashada magaca Ciise ahaa .
KASAARIDII RUUXDII XANUUNKA
Wacdintii ciise
Inta ugu badan ee Ciise wasaaradda bogsashada qabsoomey
by jinniyadiina ayuu jinni oo jinnigii ayaa . Xataa maanta
dad badan , waxaa lagu lagu gacangeliyey reer xanuun iyo
cudur by rumaystayaasha oo maamulka la wareegaan kuwa
ruuxaanta leh in lagu meeleeyaa by cadowga xado , la dilo ,
iyo wada baabbi'in .
In Luukos , waxaan ka akhrisan of qof dumar ah kuwaas oo
la qabtay u ahaydeen Shaydaanku by ruuxa soo jabnayd ,
Luukos 13 :11-13 ,16 Oo bal eeg , waxaa joogtay naag
siddeed iyo toban sannadood cudur qabtay , wayna isku
soo jabnayd , mana ay kari karin inay istoosiso .
Ciise goortuu arkay , ayuu u yeedhay oo ku yidhi ,
Haweentoy , cudurkaaga waad ka furan tahay .
Kolkaasuu gacmihiisa saaray , oo kolkiiba way
toosnaatay , oo Ilaah bay ammaantay .
Oo naagtan oo ina Ibraahim ah oo Shayddaanku
siddeed iyo toban sannadood xidhay , miyaanay lahayn
in maalinta sabtida ah laga fura xidhmaddaas?

76

Hadalkaan " jabnayd , " waxaa loola jeedaa lacagta jirrada


ama daciifnimo . Markaasaa ruux ka dhexeyso si fudud
yahay ruuxa bukaanka ama daciifnimo . Waxay noqon
kartaa nooc kasta oo jirrada .
Cuddurada aan bogsan
Iyada oo Ilaah , ma jiraan cudurro aan la bogsiin karin . Ku
dhowaad dhammaan cudurada taas oo dhakhaatiirtu ku
tilmaami karaan sidii mid aan bogsan karin , waxaa sababa
jinni oo jinnigii ayaa . In ka adeegaya , kuwaas , waxaan
sidoo kale la hadli kartaa , jinniyadiina waa ka dhexeyso ,
ama wac iyaga by magaca gaarka ah ee cudurka . Tusaale
ahaan , waxaan la hadal ruuxyada kansarka , leukemia ,
ama arthritis .
Mid liiska cudurrada in waxa sida caadiga ah keena
ruuxyada soo jabnayd , waxaa lagu soo socda :
Aids
Khamriga , tubaakada qabatinka daroogada ,
Xasaasiyadda
Arthritis
Asthma
Blindness
Cancer
cerebral
Deafness
Depression
Diabetes
Qallal
Caabuqa
Niyuukleerka
baras
Luukiimiya
lupus
MultipleSclerosis
dystrophymuruqyada
CudurkaParkinson
Xanuun
Suux
sclerosis
burooyinka
Tusaalooyinka baybalka
 carrab la
Matayos 9 :32 ,33a Kolkay baxeen , bal eeg , waxaa loo
keenay nin Carrabla oo jinni qaba .

77

Oo goortii jinnigii la saaray , ninkii carrabka la'aa waa


hadlay , dadkii badnaana way yaabeen oo waxay
yidhaahdeen , Sidaas oo kale Israa'iil weligeed laguma
arag .
 Dhegoolaha iyo carrab la ,
Markos 9 :25 Ciise goortuu arkay dadkii oo u soo
ordaya , ayuu jinnigii wasakhda lahaa canaantay oo ku
yidhi , Jinni yahow carrabka iyo dhegaha la'u , waxaan
kugu amrayaa , Ka soo bax oo kol dambena ha ku
noqon .
 Suuxdin
Matayos 17 : 15 ,18 Sayidow , wiilkayga u naxariiso ,
waayo , suuxdin buu qabaa oo aad buu u xanuunsadaa ,
oo marar badan wuxuu ku dhacaa dabka , marar
badanna biyo ,
Markaasaa Ciise canaantay , oo jinnigii waa ka baxay ,
saacaddaasna wiilkii waa bogsaday .
 Indho iyo carrab la
Matayos 12 :22Markaasaa waxaa loo keenay jinnoole
indha la' oo carrab la' , wuuna bogsiiyey , sidaa darteed
ninkii carrabka la'aa waa hadlay oo wax arkay .
 Arthritis
Luukos 13 :11 ,12 Oo bal eeg , waxaa joogtay naag
siddeed iyo toban sannadood cudur qabtay , wayna isku
soo jabnayd , mana ay kari karin inay istoosiso .
Ciise goortuu arkay , ayuu u yeedhay oo ku yidhi ,
Haweentoy , cudurkaaga waad ka furan tahay .
Xasilooni iyo lumid
In ka qabashada jinni oo ka dhexeyso , waxaana nala siiyey
awoodda iyo tilmaamaha labada for waxtar leh .
Matayos 16 : 19 Waxaan ku siin doonaa furayaasha
boqortooyada jannada , oo wax alla wixii aad dhulka ku
xidho ayaa jannada ku xidhnaan doona , oo wax alla
wixii aad dhulka ku furto ayaa jannada ku furnaan
doona .
 Xasiloonida
Si aad ku xidhaan ayaa macnaheedu yahay in la caqabad ,
si xidh , ama in la xadido awoodda u dhaqmaan . Tusaale
ahaan :
 "Waxaan xasilooni aad ku xidhaan Shaydaanku
jirka qofka this ee . . . "

78

 Xasilooni "Waxaan ku xidhaan ayaa aad ruuxa


kansarka . . .
 Lumid
Si aad u furaysaan macnaheedu waa qofka sii daayo
addoonnimada cudurka
Luukos 13 :12b naagyahay waad caafimaaday oo
waxaad lumisay xumaantii
Wada jinniyo
qayb kamid ah qaybaha guddigu waxaana nala siiyey , waa
in ay jinniyada ku saaro .
Markos 16 :17a Calaamooyinkanna ayaa la socon
doona kuwa rumaysta . Magacayga ayay jinniyo ku
saari doonaan , afaf cuscusubna ayay ku hadli
doonaan
Matayos 9 :33 Oo goortii jinnigii la saaray , ninkii
carrabka la'aa waa hadlay , dadkii badnaana way
yaabeen oo waxay yidhaahdeen , Sidaas oo kale Israa'iil
weligeed laguma arag .
 Cancer - Tusaale ahaan
Marka uu qofku qabo cudurka kansarka , waxaa la beeray
sida abuur ah oo jidhkooda ku by ruux la Jinni buu
kansarka . Ha noo eegto ku ool ah waayo ayuu bogsiinayay
: kansarka .
 First , ku xidhaan Shaydaanku in magaca Ciise .
 xidh ruuxa kansarka iyo waxa lagu amro inay ka
soo baxeen in magaca Ciise .
 habaarka farcanka uu kansarku ku , ama buro , iyo
waxa lagu amro inay u dhintaan .
Waa in aan jiifay , weliba faaska waxaa joogay erayga
Ilaah si xididka ah ee kansarka .
Matayos 3 :10 Haddeer weliba faaska waxaa la dhigay
geedaha guntooda . Sidaa darteed geed walba oo aan
midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabkaa
lagu tuuraa .
Cancer dhab ma aha midho wanaagsan . Waxaan geesinimo
amrin karaan si ay u dhintaan iyo in la wada baabbi'iyey
ilaa xididka .
Ninna gacmaha on qayb ka gaartey oo jidhka ah , sii daayo
awood u ah shifo by iimaan , la hadli mucjiso hal abuur ,
iyo amarka burburiyey , nudaha dhintay iyo xubnaha inuu
yimaado nool , ama dib loo soo celiyo in magaca Ciise .

79

LAHADLAYAAY BUURTA CUDURADA


Marar badan , qaybo ka mid ah meydadka ka maqan marayo
shilalka , qalliin , cillado lagu dhasho , ama cudurada sii
xumaanaysa . Waxaan awood Wasiirka mucjisooyin by "
hadlayay buurta " mid ah cudurrada iyo amrayo oo qaybo
cusub si ay u sameeyaan by awood u hal abuur leh ee erayga
Ilaah ku hadla .
Markos 11 :23 Runtii waxaan idinku leeyahay , Ku alla
kii buurtan ku yidhaahda , Ruq , baddana isku tuur , oo
aan qalbigiisana ka shakiyin laakiin rumaysta in wuxuu
yidhi ay noqonayso , waa u ahaan doontaa .
Maalinta ka horraysa , Ciise caytamay , Geedka berdaha
hoostiisa . Xertii waxay ku yaabeen ahaayeen marka ay u
soo gudbeen mar dambe iyo inuu dhintay . Saddex iyo
labaatan Aayadda waa qayb ka mid ah sharaxaad Ciise
iyaga . Wuxuu ku yidhi hirgali , " geedo berde yar yar
yihiin , maanta idinku amrayo oo kartaa buur in laga saaro !
"
Buurihii ee nolosheena waxaa laga yaabaa in ruuxa ah ,
dareen ahaan , ama jirka ah . Mountains xoogga ka hadalno
iyo xasiloonida , laakiin Ilaah iyo Word badan oo xoog leh
oo ka degan yahay buur kasta oo .
Amar!
Ciise wuxuu ku yidhi , " Ku alla kii . " Ma odhan " alla
tukanayo iyo weydiisto Ilaah loo sameeyo . " In la
yidhaahdo macnaheedu yahay in la sameeyo amar .
Ma jirto xusuusanayaa ee Bible oo xertii ahaa ayaa
tukanayay oo loogu talagalay kuwa buka kadib markii
Ruuxa Quduuska ah u yimaadeen . Waxay u adeegay
bogsashada in ay jiran oo maraya xooggiisu - awood la mid
ah bogsashada oo hadda naga ee .
Bogsiiya kuwa buka oo !
Dad badan oo naga mid ah waxaa lagu tukanayay for buka
sida haddii aannu soo dawarsanayay ah Ilaah aad u diidan in
ay bogsato oo ay leeyihiin natiijada yar . Waa in aynaan
weydiisan Ilaah inuu sameeyo wax uu noo sheegay inuu
sameeyo iyada oo xooggiisu .
Matayos 10 :8 Kuwa bukana bogsiiya , kuwii dhintayna
sara kiciya , kuwa baraska lehna nadiifiya , jinniyadana
saara , hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad
ahaanna ku siiya .

80

Markos 16 :18b abeesooyin ayay qaadi doonaan , oo


hadday cabbaan wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli
doono , gacmo ayay kuwii buka dul saari doonaan ,
wayna bogsan doonaan .
Qaado xukun
Ilaah siiyey taliskiisa basharka iyo maamulka talada haya .
Bilawgii 1 :26a Oo Ilaah wuxuu sameeyey labada iftiin
ee waaweyn; si uu iftiinka weynu u xukumo maalinta ,
iftiinka yaruna u xukumo habeenka; oo xiddigahana
wuu sameeyey .
Waxaan nahay inaad la hadasho iyo awoodda sidii Ciise oo
sababta oo ah waxa uu naga siiyo awood in .
Luukos 4 :32 Waxbariddiisiina way la yaabeen , waayo ,
hadalkiisu amar buu lahaa .
Luukos 10 :19 Bal ogaada , waxaan idin siiyey amar aad
kula tumataan abeesooyin iyo dabaqalloocyo iyo xoogga
oo dhan ee cadowga; innaba waxba idinma yeeli doono .
fariinta iyo amarka Ciise waa na in oo wali waxa uu
leeyahay awood !
Ereyga kaga dhex hadlaan
Waxaan la hadli kartaa geedka jirrada .
Luukos 17 :6 Rabbiguna wuxuu ku yidhi , Haddaad
leedihiin rumaysad iniin khardal le'eg , waxaad ku
odhan lahaydeen geedkan sukamin , Ruq , oo badda ku
beeran , wuuna idin addeeci lahaa .
Ciise qandho sare ee Simoon soddoh canaantay .
Markaasuu wuxuu soo kaxaystay maamulka waxa ka weyn
.
Luukos 4 :39 oo intuu isa soo dul taagay ayuu
qandhadii canaantay , wayna daysay . Kolkiiba way
kacday oo u adeegtay iyagii .
Tusaale ahaan , waxaan idinku amrayo oo jirka ka noqon
caadi ah .
 " Dhiig karka - caadi ! "
 " anigu waan amri kelyaha , kuwaas oo si caadi ah
in magaca Ciise ! "

81

Waxaan ku hadalnaa mucjisooyin hal abuur leh .


 "Waxaan qalbi cusub ku hadlaan gasho jirka this! "
 " anigu waan amri Faraha kuwaas oo ay u koraan
baxay ! "
Markos 3 :1 ,3 ,5b Kol dambe wuxuu galay sunagogga;
halkaasna waxaa joogay nin gacan engegan .
Kolkaasuu ninkii gacanta engegnaa ku yidhi , Dhexda
isa soo taag .
Goortuu iyaga isha mariyey isagoo cadhaysan oo
qalbigiisii ka tiiraanyooday qalbi engegnaantooda
aawadeed , wuxuu ninkii ku yidhi , Gacanta soo taag .
Kolkaasuu soo taagay , oo gacantiisu way bogsatay .
La hadal geesinimo iyo si qasab ah
Marka aynu ka akhrisan xisaabaadka ee bogsashada Axdiga
Cusub , waxaanu inta badan akhriyo shuruudaha dhacdo
layaab leh sida :
Yooxanaa 11 :43 Markuu sidaas ku hadlay dabadeed
wuxuu ku dhawaaqay cod weyn , Laasarosow , soo bax .
Faliimaha rasuulada 3 :6b Laakiin Butros baa ku yidhi
, Lacag iyo dahab midna ma haysto , laakiin waxaan
haystaan ku siinayaa . Magaca Ciise Masiix , kii reer
Naasared , ku soco .
Paul lagu adeegi jiray nin curyaan ah ee Lustara .
Faliimaha rasuulada 14 :9 ,10 Isagu wuxuu maqlay
Bawlos oo hadlaya , kaasoo indhaha aad ugu fiiriyey ,
gartayna inuu rumaysad uu ku bogsan karo leeyahay ,
wuxuuna cod dheer ku yidhi , Cagahaaga sare isugu
taag . Markaasuu booday oo socday .
Waxaan haynaa tusaaleyaal iyo Dardaaranka si geesinimo
erayada bogsiinta ku hadlaan . Xataa haddii taasi waa ay ka
duwan hab dhaqankeenna , bal aan raaco erayga Ilaah .
KU HADLIDA EREGA ILAAH
Waxa aynu nidhaahno dowr aad muhiim u keeno bogsiinta
dadka Ilaah . Erayada Our keenaan nolol ama geeri ,
bukaanka ama caafimaadka karo . Waxa Ereyada Ilaah waa
ku hadlaan waxaan . Words Ilaah keeno bogsashada .

82

Ama nolol iyo geeri


Boqor Sulaymaan wuxuu sameeyey waxa cad in geeri iyo
nolol ku jiraan itaalka carrabka .
Maahmaahayada 18 :21 Geeri iyo nololuba waxay ku
jiraan itaalka carrabka , Oo kuwa jeceluna waxay cuni
doonaan midhihiisa .
Dad badan ayaa naftooda iyo dadka kale ku dhinteen waxa
ku leh inay . Qaar kale waxay baranayaan in ay ku
noolaadaan by hadla erayga Ilaah oo rumaysadka ku .
qiran badbaado
Wadnaha waxay aaminsan tahay , iyo afka qirta
badbaadada .
Rooma 10 :8-10 Laakiin maxay leedahay? Eraygii waa
kuu dhow yahay , waana ku jiraa afkaaga iyo
qalbigaaga , waxaa weeyaan erayga rumaysadka oo
aannu kugu wacdinno .
Maxaa yeelay , haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay
Rabbiga , oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga
ka sara kiciyey kuwii dhintay , waad badbaadi doontaa
,
waayo , qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga
xaqnimada , afkana wax baa laga qirtaa xagga
badbaadinta .
Badbaadada Buuxi ka mid ah bogsiin iyo samatabbixinta , .
Sida aan ka rumaysatid qalbigeenna iyo qiran afkooda
waayo , badbaadintu waxay noo , sidaas darteed waa in
aynu rumaysanahay in ay la qalbigeenna iyo qiran afkooda
bogsiinta our .
Ereyga kaga dhex hadlaan
Marka -taliyihii u yimaadeen Ciise iyo weydiiyey in anoo
addoonkaaga ah laga bogsiiyo , wuxuu ogaa awoodda
maamulka iyo erayada . Wuxuu ku yidhi , Ciisow , " hadal
keliya dheh , midiidinkayguna waa bogsan doonaa . "
Matayos 8 :5-10 ,13 Goortuu Kafarna'um galay , waxaa
u yimid boqol-u-taliye , isagoo baryaya
oo leh , Sayidow , midiidinkaygii guriguu jiifaa , isagoo
curyaannimo u buka oo aad u xanuunsanaya .

83

Kolkaasuu Ciise wuxuu ku yidhi , Waan imanayaa oo


bogsiinayaa .
Markaasaa boqol-u-taliyihii u jawaabay oo ku yidhi ,
Sayidow , anigu ma istaahilo inaad saqafka gurigayga
hoostiisa soo gashid , laakiin hadal keliya dheh ,
midiidinkayguna waa bogsan doonaa .
Waayo , anigu waxaan ahay nin laga sarreeyo oo askar
baa iga hoosaysa . Kan waxaan ku idhaahdaa , Tag ,
wuuna tagaa; mid kalena , Kaalay , wuuna yimaadaa;
midiidinkaygana , Waxan samee , wuuna sameeyaa .
Goortuu Ciise taas maqlay , wuu ka yaabay , wuxuuna
ku yidhi kuwii la socday , Runtii waxaan idinku
leeyahay , Rumaysad sidan u weyn oo kale reer binu
Israa'iil kama dhex helin .
Markaasaa Ciise wuxuu boqol-u-taliyihii ku yidhi , Tag
. Sidaad u ramaysatay ha kuu noqoto e . Oo saacaddaas
ayaa midiidinkii bogsaday .
Markaasaa Ciise ku yidhi taliyihii , " Soco ; iyo sida aad
rumaysan yahay , sidaas ha loo sameeyo kuu . " Oo
midiidinkii bogsaday Saacaddaas qudheeda .
Ciise sare leh hambalyeeyay -taliyihii taas oo uu
rumaysadka garashada in dhammaan Ciise lahaa inay
sameeyaan ahayd inay la hadlaan oo addoonkiisa waa
bogsan lahayd . Ma aha oo kaliya ayuu fahmay maamulka ,
wuxuu ogaa muhiimada ereyga kula hadlin . Haddii aan
kaliya ereyga kaga dhex hadlaan , waxaan aan la hadla
dareenkeenna , shaki aannu , ama noo samayn
rumaysadla'aantooda aawadeed .
Dhegeyso erega
Waxaan la baray in ay dhegeystaan hadalkiisa ugu qabtaan
.
Maahmaahyadii 4 :20-22 Wiilkaygiiyow , erayadayda
dhegayso , Oo hadalladaydana dhegta u dhig .
Indhahaaga hortooda yaanay ka fogaan , Oo qalbigaaga
dhexdiisa ku hayso ,
Waayo , iyagu waa u nolol kuwa hela , Oo jidhkooda oo
dhanna waa u caafimaad .

84

Diray eregiisa
In Sabuurrada , waxaanu garaney in Ilaah laga soo diray
Ereygiisa iyo bogsiiyey iyaga .
Sabuurka 107 :20 Wuxuu soo diraa eraygiisa , wayna
bogsiiyeen , oo iyaga ka samatabbixiyaa halligaaddooda
.
Waxaan dirayaa erayada by iyaga ku hadla . Waxaan
leeyahay amar aan ku Ciise . Waxaan u diri kartaa bixiyey
erayga Ilaah , adigoo ku hadlaya iimaanka iyo maamulka .
Uma ay soo noqon waxba kama jiraan
Waxa aan soo noqon doono waxba kama jiraan .
Ishaaciya 55 :10 ,11 Waayo , sida roobka hoos u soo
dhaco , iyo barafka cadu ay samada , oo aadan halkaas
ku noqon , laakiin biyaha dhulka , iyo dhigi waxaa ka
soo baxay oo magoolo , in waxay ku siin karaan inuu
dumaalo oo uu kan manjada qaada iyo kibis aan u cuni
jiray , sidaas hadalkayga ku noqon doontaa in baxaa ka
soo afkayga ma ihi , taasu soo noqon doono Me si kama
jiraan , laakiinse wuxuu oofinayaa wixii aan ka farxin ,
iyo waxa ku jira oo wax for taas oo aan u diray liibaani
doontaan .
Waxaan si cad u arki in erayga Ilaah waxa la siiyey ujeeddo
iyo ma soo noqon doono failure ah . Part of qorshaha Ilaah
ee waa inay keenaan bogsashada quruumaha . Waxaan
nahay gacmaha iyo afka Ilaah maanta . Noo ogolow in ay
maqlaan codka , erayada badbaadada uu ku hadlaan , iyo
bogsiinta keeno dadkiisa .
SU AALO IYO MURAAJOCO
1 . Maxaad filaysaa in aad dhici marka aad isticmaasho magaca Ciise si bogsashada wasiirka in
ay jiran yahay? U sharax sababta .
2 . Haddii aad la oran jiray on inuu ku tukado qof dhakhaatiirta ayaa sheegay in uu dhimanayo
kansarka , ama qaar ka mid ah oo kale oo cudurka " bogsiin karin " , sida bogsashada aad
wasiirka lahaa iyaga ?
3 . Ku tax shan tusaalooyin baybalka ah oo ku hadla si qasab ah in adeegi bogsashada .

85

Casharka todobaad

Bogsiinta ficil iyo salad


Waxaan bartay in casharo la soo dhaafay in ay muhiim
tahay in la fahmo erayga Ilaah sida uu u bogsiin jiray kuwii
bukay . Si kastaba ha ahaatee ma laha inta badan waxaan
ognahay , iyada oo aan tallaabo on our qayb , bogsashada
ma qaadi doontaa meel . Waa in aan ku hadli Rumaysad noo
. Waa in aan tallaabo qaado . Waa in aan soo baxay kuwa
buka .
QAYB ILAAHAY KAMID AHI-WAA QAYBTEENA

Wixii Miracles in ay dhici , Waa inaannu samaynaa our qayb


iyo ka filan Ilaah si uu u sameeyaan .
Nuux dhisay sanduuqii Ilaah daadadku dhulka .
Markaasaa Muuse ushii ka soo fidiyey Ilaah baa biyihii xagga u kala qaybsameen .
Markaasaa Yashuuca wuxuu geyney agagaarka dhismaha gidaar
Yerixoo ee - Ilaah iyaga hoos u jeexjeexay .

Markaasaa Eliishaa wuxuu ku tuuray usha webiga - Ilaah sameeyey dabaal .


Qaybta ilaahay
In ka adeegaya , bogsashada si buka , ma jirto talaabo waa
in aanu qaadan , iyo ma jirto talaabo ah dhiganta Ilaah
qaadan doonaa . Waxa muhiim ah in la fahmo nidaamka
laba - laab tan . Sida aanu rumaysanahay in erayada Ciise
iyo tallaabo qaado oo ku salaysan in rumaysadka , Ilaah
samayn doono oo uu qayb ka iyo keenaan muujinta
bogsashada .
 Waxkasta waa suurta gal
Way fududahay in la yidhaahdo kula Ciise , "wax kasta
waa u suurtoobaan Ilaah ! "
Luukos 18 :27 Wuxuuse ku yidhi , Waxa aan dadka u
suurtoobin , Ilaah waa u suurtoobaan .

86

Markos 10 :27 Markaasaa Ciise eegay oo ku yidhi ,


Waxanu uma suurtoobaan dadka , waxbase uma aha
Ilaah , waayo , wax waluba waa u suurtoobaan Ilaah .
Waa adag tahay in laga oggolayn Ciise markuu ku yidhi ,
"wax kasta waa u suurtoobaan ka rumaysan . "
Markos 9 :23 Ciise wuxuu ku yidhi , Haddaad
rumaysan karaysid , wax waluba waa u suurtoobaan ka
rumaysan .
In dabiiciga ah , waxa laga yaabaa in umuuqda ineysan .
Laakiin haddii Ilaah ayaa waxaa uu sheegay in , waxa
suuragal ah in la sameeyo , ma in annagoo xooggayaga ,
laakiin inuu xoogga Ilaah . Ilaah marnaba noo sheeg lahaa
in aan wax ka qaban aanan samayn karin .
Matayos 17 :20 . . . Wuxuu ku yidhi , Waa
rumaysadyaraantiinna aawadeed . Runtii waxaan
idinku leeyahay , Haddaad leedihiin rumaysad iniin
khardal le'eg , waxaad buurtan ku odhan doontaan ,
Halkan ka dhaqaaq oo halkaas tag , wayna dhaqaaqi
doontaa , oo waxba ma kari waayi doontaan .
Qaybteena
 Bilaabida adeecitaanka
Ciise nagu amray in la jiifay gacmaha on kuwa buka . Waa
in aan marna ha cabsi keeni noo noqon caasi amarka this!
1 Samuel 15 :22 Markaasaa Samuu'eel yidhi , Rabbigu
miyuu aad ugu farxaa qurbaanno la gubo iyo allabaryo
, siduu ugu farxo in codka Rabbiga la addeeco? Bal eeg
, addeeciddu waa ka wanaagsan tahay allabariga ,
maqlidduna waa ka wanaagsan tahay baruurta
wananka .
Haddii aynu nahay in ay la kulmaan ayuu bogsiinayay :
mucjisooyin nolosheena , waa inaynu ku addeecay inuu
tilmaamaha iyo amarrada Ilaah Ereygiisa . Waa in aan ka
dhakhso ah inay u hoggaansamaan wax kasta oo Ruuxa
Quduuska ah ku tacliimiya noo qaban , ma laha inta uu
sirgaxan laga yaabaa in ay u muuqato .
 Horumarinta " sameyn karo" Aragtida a
Waxaan wax samayn kartid , Ilaah ina amrayaa in la
sameeyo haddii aan u horumarin Rumaysad noo : " ! Ma
aan akhriyi karo " haddii aanu joojin leh , iyo bilaabi
oggolanayaa erayga Ilaah by leh , "Waxaan awood ! "

87

Filiboy 4 :13 Wax walba waan ku samayn karaa


gargaarkiisa kan i xoogeeya .
 Baqdin xad dhaaf ah
Cabsida dhicida ama xataa Xishoon xaggii Ilaah kama iman
. Waxaa noo hayn doonaa laga bilaabo qabanayaan in Ilaah
ayaa qorsheeyey nolosheena oo dhan . Cabsi aan caadi
ahayn waa ruuxa cabsida Shaydaan u diray in ay na hor
joogsan Ilaah ka yimid mada .
2 Timoteyos 1 :7 Waayo , Ilaah inama uu siin ruuxa
cabsida , laakiinse wuxuu ina siiyey ruuxa xoogga iyo
jacaylka iyo miyirka .
Ku-simidda xilka on erayga Ilaah , waa in aan lagaga
adkaan cabsida , iyo marnaba biqin ah ee aannu ku sumcad
haddii mucjiso ma dhici . Haddii Ciise bixiyey sumcad noo
, sababta aannu waa ka walaacsan kuweenna ku saabsan
yahay?
Filiboy 2 :7 laakiinse wuu ismadhiyey , oo wuxuu
qaatay addoon suuraddiis , oo wuxuu noqday mid dad u
eg ,
Marna isweydiisid , " laakiin hadii aan waxba dhacaya? "
Weydii halkii , " Maxaa dhacaya haddii aan addeecno iyo
waxay helaan bogsiinta ?"
FICILADA RUMAYSADKU DAREEN MAAHA
Dareen cabsi , Eeggoo la , inadequacy iyo uugaga ayaa
looga hortagi badan oo ka soo qaata muujinta ah ee ay
bogsashada gaar ah , ama ka soo guurayo iimaanka iyo
adeegi bogsiinta dadka kale . Waxaan uma shaqeyn karto in
cabsi iyo iimaan waqti isku mid ah .
Sida mu'miniin , waxaanu ku nool waa in Ruuxa . Our
maskaxdooda in la cusbooneysiiyaa waa muujinta Ilaah
Ereygiisa by . Eebow waa addeecaya waxa Ilaah ayaa
muujiyey Ereygiisa iyo la hadlay wuxuu ruuxeenna u .
Sida gudno soo celiyay , dareenka iyo qiiradooda ka
jawaabi doonta addeecaya ruuxeenna iyo in aan khibrado
xun ee la soo dhaafay ka . No dheer Shaydaanku ayaa
awoodi doona inuu noo ilaaliyo oo xagga Ilaah ka
addeecdeen .

88

Rumaysadka erega ku dhexjira


Haddii aynu nahay in ay Ilaah rumaysta bogsiinaya
mucjisooyin , waa in aan marka hore kataqanaa erayga
Ilaah dhab ahaan waxa uu sheegay in uu sameyn doono .
Aaminaad
 Marnaba ma dareemayso iyo dareen marna waa
iimaan .
 leeyahay waxba kuma laha dareen - iska dhega
dareenka .
 yimaado iyada oo erayga Ilaah .
 og yahay , ayaa aaminsan , oo uu helo oo dhan
Ilaah waxa uu muujiyay in Ereygiisa .
Dareenka odhan ,
" daasho in aan . "
"Ma garanayo sidee . . . Dhici karta in aan waayi doono
doontaa . "
" Waxaan isku dayay ka hor qabanayaan iyo . . . "
" Waxaan jeclaan lahaa , laakiin aad ogtahay kaliya aan aan
geesinimo ku . . . . "
Iimaanku wuxuu yidhi ,
"Waxaan aaminsanahay doono iyo ficil on erayga Ilaah " '
"Waxaan aaminsanahay doono iyo hesho "
"Ma jiro shakiga iyo qaban oo aan doonaa ! "
Qofka heli kartaa iyaga oo bogsashada by xoogga Ilaah iyo
ma dareemaan wax . Waxa kale oo laga yaabaa inay
dareemaan , xeebeheena weyn ee awoodda Ilaah
bogsashada , Kulaylku , dhaxamoonayo ah , ama shoog ah
sida hadda korontada .
Wixii muujin ka timid bogsiinta , mid ka mid aha in uu
eego dareenka , laakiin raadiyo , rumaystaan , iyo filayaan
natiijada ballan qaaday .
FICILKA EREGA ILAAH
Ciise u adeegay geesinimo
Inta badan Ciise bogsiiyey by baahan in qaar ka mid ah
tallaabo geesinimo ku .

89

 " gacantaada "


Ciise wuu bogsiiyey nin ku gacan engegan by isaga ku
amray inuu sameeyo wax isagu ma uu samayn karin .
Matayos 12 :10 a , 13 Oo waxaa joogay nin gacan
engegan . Goortaasay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen ,
Ma xalaal baa in sabtida wax la bogsiiyo? si ay ugu
ashtakeeyaan .
Markaasuu ninkii ku yidhi , Gacantaada soo taag .
Wuuna soo taagay , oo way bogsatay sida tan kale .
Tani waxay la mid ah sheekada waxaa la sheegay in ee
Markos 3 :1-5 , iyo Luukos 6 :6-10 . Qorniinka Kuwani
waxay ka hadlaan wax talaabo ah . Ciise wuxuu ninkii ku
amray inay sameeyaan wax . Ninkii aad buu dhab ahaan
waxa Ciise wuxuu ku yidhi , isagu wuxuu gacanta u taagay
. matalaya on wixii Ciise wuxuu ku yidhi , inuu bogsaday .
 " mayrasha tag "
Ciise wuu bogsiiyey nin indha la ' isaga u sheegaya in ay
ku maydho pool gaar ah .
Yooxanaa 9 :6 ,7 Markuu sidaas yidhi , ayuu dhulka
candhuuf ku tufay , oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey
, markaasuu dhoobadii wuxuu mariyey ninkii
indhihiisii , oo ku yidhi , Bax oo ku soo maydho balliga
Siloo'am la yidhaahdo (oo fasirkiisii yahay , Waa la
diray) . Wuu tegey haddaba oo soo maydhay ,
markaasuu yimid isagoo wax arkaya .
Markaasaa ninkii yeelay wixii ay helaan aragti uu markii
Ciise dhoobada sameeyey , goortii Ciise indhaha sameeyaa
kii uu subkaday , ama marka uu ka maydhay balligii ?

" Qaado hurdo "

Ninkii wuxuu helay araggiisii markii uu rumaysan yahay ,


Ilaah addeecin , oo oo u dhaqmeen on rumaysadkiisa .
Ciise wuxuu ninkii ku amray curyaan ah , " Kac , oo
sariirtaada qaado oo tag . "
Markos 2 :11 ,12 Waxaan ku leeyahay , Kac oo
sariirtaada qaado oo gurigaaga tag .
Kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay; wuuna baxay
dadkii oo dhan hortooda , sidaa darteed ayay la wada
yaabeen , wayna ammaaneen Ilaah , oo waxay
yidhaahdeen , Weligayo sidan oo kale ma aannu arag .
In dabiiciga ah , waxa aan suurtoobin inuu ninkaas si aad u
hesho ilaa , soo qaado isagoo sariirtiisii , oo orod oo meel
90

kasta ! Laakiin wuxuu ogaa wixii uu Ilaah ku yidhi . Waxaa


uu ku dhaqmay waxa on isla markiiba iyo inuu bogsaday .
Xertu waxay raaceen tusaalayaal
Butros iyo Yooxanaa soo raacay tusaale ahaan ku
dawaynaya Ciise siiyey . Waxay ninkii ku amray
curyaamiyay ay kacaan oo socon .
Falimaha Rasuullada 3 :6 ,7 Laakiin Butros baa ku
yidhi , Lacag iyo dahab midna ma haysto , laakiin
waxaan haystaan ku siinayaa . Magaca Ciise Masiix , kii
reer Naasared , ku soco .
Markaasuu intuu gacanta midigtaa ku dhegay ayuu
sara kiciyey; oo markiiba cagihiisii iyo anqowyadiisiiba
waa xoogaysteen .
Rumaysad ficil lagu daray
James wuxuu inoo sheegayaa in rumaysadka aan tallaabo
waa dhintay .
Yacquub 2 :14 ,17 ,18 ,20 Maxay tartaa , walaalahayow
, haddii nin yidhaahdo , Rumaysad baan leeyahay ,
laakiin aanu shuqullo lahayn? Rumaysadku ma
badbaadin karaa isaga?
Haddaba sidaas oo kale rumaysadku haddaanu
shuqullo lahayn keli ahaantiisu waa meyd .
Laakiin waxaa la odhan doonaa , Adigu waxaad
leedahay rumaysad , anna waxaan leeyahay shuqullo . I
tus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn , anna
rumaysadkayga shuqulladaydaan kugu tusi doonaa .
Doqonow , ma doonaysaa inaad garatid in rumaysadka
aan shuqullada lahaynu aanu waxba tarin?
Waa in aan ficil on erayga Ilaah , maxaa yeelay , rumaysad
la'aan tallaabo waa dhintay . Sida tagaa Rumaysad noo soo
galay tallaabo , waxaan sii daayo bogsashada awoodda
Ilaah u dhaqmaan . Marka awoodda Ilaah loo ogol yahay
inuu soo qulqulaya galay tallaabo , jirrada waa inay ka
baxaan .
Faith - tallaabo muhiim u tahay in adeegi bogsashada .
Mararka qaarkood waxay noqon doontaa mid ka adeegi
jiray bogsiinta . Marar kale , tallaabada la qaadi doonaa mid
ka mid ah filaya bogsiinaya addeecaya tilmaamaha .

91

Talooyinka ficilka
Gaar ahaan waxa uu aad bogsashada u adeego qof , u sheeg
in ay wax ka qaban aanay ka hor samayn karin . Tusaale
ahaan :
 " dhaqaaji gacanta in " - " laab ka badan " - " Waa
inaan hubinaa soo baxay "
 geesinimo weydii , " Maxaa ku dhacay xanuunka?
Aad rumaysan erayga Ilaah waa run ! Sharciga
waxaa sida ! Sharciga on erayga Ilaah . Sharciga on
heerka rumaysadkiinna aad .
 Faith tagaa galay tallaabo .
 awood bogsashada Ilaah waa la sii daayay .
 yahay Haanuun iyo yimaado !
 Digniin !
Waa in aan marnaba u sheeg qofka inuu fasax ka qaato labo
gool , ama in la joojiyo qaadashada daawada , xitaa by
ilmaheena . Annagu garan mayno meesha iimaan qofkaas
waa , ama xataa haddii ay yihiin caqabadda ku ah
noloshooda in iyaga dhawri doona qaata muujinta ah ee ay
bogsashada
.
Waxaan ku hadalnaa waa in si togan iyo ha rumaysad buu
ku kaca iyo iyaga oo ku . Haddii ayan rumeynin in uu iska
saaro labo gool in uu yahay layaab leh !
Fiiro Gaar ah : waxaa laga yaabaa in lagu xukumi doono in
aad si sharci ah loo qabsan wixii degdeg ah , ama
mustaqbalka , natiijooyinka xun ee wax ka tallaabooyinka la
qaaday sababta oo ah tilmaamaha in aad siiyey oo lid ku ah
tilmaamaha dhakhaatiir caafimaad .
FAHANKA SALAADA IYO BOGSIINTA
Isfahan laan
Waxaa jira qaar ka mid ah kanaalka tukashada , iyo ka qayb
adeegi bogsashada si buka . Qaar waxay moodaan in aan ku
tukado , oo aad weydiisan kartaa , ama xataa baryayaa Ilaah
sida haddii wuxuu ahaayeen diidan ay bogsiiyaan . Waxay
ka heli naftooda siiyo Ilaah sababaha for bogsiinaya qof .
Tusaale ahaan , "Waxa uu ahaa sida hoggaamiye ee
bulshada Christian . . . Sida qof wanaagsan oo uu ku , Waa
inaad isaga la bogsiiyo . "
Ilaah ma aha diidan ay bogsiiyaan kuwa buka ! Waxa uu uu
qayb ka yeeleen laba kun oo sano ka hor , sida Ciise

92

xanuun iyo cudurro our dhashay by doonistiisu ahayd on


jidhkiisa . Haddaba , Waxa uu noo sheegay inuu sameeyo
wixii uu ku sameeyey ; ay bogsiiyaan kuwa buka iyo kor u
dhintay; oo in meel la gacmaheena on dadka jiran iyo
waxay ka heli doonaan si wanaagsan !
Our naqshad -dhaqameedyada waxaa laga yaabaa in ay
leeyihiin khadad tukasho iyo duceeyaan kuwa buka ,
laakiin Ilaah wuxuu ku yidhi si uu u bogsiiyo .
Other badan James 5 :14 iyo 15 , meesha kuwa buka wici
kartaa for odayaasha inay iyaga subagtaa saliid iyo tukasho
u bixiyey iimaanka ku si fiican u samayn doonta qofka
buka oo leh , oo aynaan haysan tusaalooyin ka mid ah
bogsashada ka dib markii maalintii Bentekoste by
rumaystayaasha oo " tukanayay for kuwa buka . "
Qayxida salaada
Salaada waa in aanay noqon nooc ka mid ah Ilaah
dawarsanayay inay sameeyaan wax noo .
Salaada muujiyay iney ee rumaysadka Ilaah
Ereygiisa , in awoodda Ilaah inuu sameeyo Isaga
eraygiisa , oo waxaa la ansixiso in wixii Ilaah ballan
qaaday , wuxuu sameyn doonaa .
Marka aan ku tukado , erayga Ilaah , rajadeenna iimaan
noqotaa , iyo iimaan inaga noo guuro Ilaah addeecno by
falalka iimaan - ka buuxiyeen . Markii aan tukadaan
rabitaanka niyad , waxa aanu ka bilaabaynaa si aad u hesho
waxa Ilaah ayaa hore u sheegay in gubaaya . Waxaan ku
bilaabaynaa si samaysaan shuqullada Ciise . Salaada
Rumaysad noo soo galay tallaabo wanaagsan oo sii
deynayaa .
Salaada , sida weer ee rumaysadka Ilaah Ereygiisa , waa
wakhti maqalka Ilaah ka yimid oo noo diyaarinayo times
wasaaradda markii aan u bogsiin doonaa kuwa buka
addeecaya erayga Ilaah .
SALAADA HESHIISKA
Labadiinnaba aad isku raacdaan
Fikradda kitaabi ah heshiiska in salaaddu waa mabda
'muhiim ah noo ah in la fahmo iyo codsan .

93

Matayos 18 :19 ,20 Weliba waxaan idinku leeyahay ,


Haddii laba idinka mid ahu dhulka ku heshiiyaan wax
kastoo ay baryaan , way uga noqon doontaa xagga
Aabbahayga jannada ku jira .
Waayo , meeshii laba ama saddex qof ay magacayga
isugu soo ururaan , halkaas anigu dhexdoodaan joogaa .
Heshiis
Marka aad ku heshiin , aad ku sugan tahay wada
noolaanshaha total leh qofka kale . Halkee laba yihiin
midoobay , iyo kuwa rumaysan in magaca Ciise bogsiinta ,
baryadaadii waa la kabin si ay ugu jawaabeen maxaa
yeelay , Ilaah waa xaq waxaa jira !
Waxa kale oo jira in xoog badan marka aan tukado in
heshiis lala galo qof kale .
Yashuuca 23 :10 Nin keliya oo idinka mid ahu kun buu
eryi doonaa; waayo , kan idiin diriraa waa Rabbiga
Ilaahiinna ah siduu idinkula hadlay .
Sharciga Kunoqoshadiisa 32 :30 Haddaan Dhagaxoodii
iyaga iibin , Oo aan Rabbigu iyaga gacanta u gelin ,
Sidee baa nin keliya kun u eryi karaa . .
Waxaan u baahan nahay mid ka mid kale . Xusuusnow ,
mid bay eryan karaa kun , laakiin laba gelin kara toban kun
oo carareen . Salaadda oo ah heshiiska u kordhin kartaa
waxtarka toban - laab .
Marka ay suuragal tahay , waa in aan dhisno iimaan qofka
xanuunsan ee by iyaga barayay ereyga ay bogsashada inuu
iyaga geeyo heer heshiiska nala .
Waxaa jira Xaaladaha qaarkood , halkaas oo qof waa u
jirran tahay inay haleelaan hantaaq ku saabsan bogsashada ,
ama xataa in ay dhegeystaan erayga Ilaah , waana in
kiisaska noocaas ah in laba rumaystayaasha oo si xoog leh
ku heshiin karaan in ay tukadaan qofkaas .
Marka aynu wada heshiiyaan , Rumaysad noo dhufto oo
naga waxtarka ee wasaaradda korodhka .
SALAADA RUMAYSADKA
Rumaysadka erayga Ilaah
Salaada tahay cunsurka aasaasiga ah ee wasaaradda . Our
tukashada waa wax ku ool ah iyo hadalka ha ku celcelinina

94

dareen la'aan . Tukashada salaada oo rumaysadka inta


badan waa ay fure u tahay natiijada awood .
Salaadda ee rumaysadkiisa waxaa lagu tukanayay in
heshiis lala galo ay runta , oo amarradayda , iyo
ballamadii Ilaah . Ducadii rumaysad u eg
boqortooyada maqan iyo waxa loo tirinayaa u
sameeyeen . Ducadii rumaysad bay keentaa , oofinta
.
Yacquub 5 :14 ,15 Mid bukaa ma idinku dhex jiraa? Ha
u yeedho waayeellada kiniisadda , oo iyagu ha u
duceeyeen , oo saliid ha ku mariyeen magaca Rabbiga .
Ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka ,
oo Rabbigu waa sara kicin doonaa , oo hadduu
dembaabay waa loo dembidhaafi doonaa .
Markos 11 :22-24 Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi ,
Ilaah rumaysta .
Runtii waxaan idinku leeyahay , Ku alla kii buurtan ku
yidhaahda , Ruq , baddana isku tuur , oo aan
qalbigiisana ka shakiyin laakiin rumaysta in wuxuu
yidhi ay noqonayso , waa u ahaan doontaa .
Sidaa darteed , waxaan idinku leeyahay , wax kasta oo
aad tukasho ku baridaan , rumaysta inaad hesheen oo
way idiin ahaan doontaa .
Cadowga rumaysadka
Cadawga ugu adag ee rumaysadka yihiin in qofku
maskaxda ku unrenewed . Waxaan uma shaqeyn karto in
Ruuxa iyo in our caqli waqti isku mid ah .
 Aan cafiska lahayn
Waxaa jiri kara tukashada wax ku ool ah rumaysadka
lahayn haddii ay jiraan unforgiveness nolosheena .
Unforgiveness waa caqabad na , oo Ilaah u dhexeeya .
Waxaan ma qaban karaan unforgiveness iyo hawlgalaan
iimaan waqti isku mid ah .
Markos 11 :25 Oo kolkaad tukasho u taagan tihiin ,
cafiya haddii aad dad wax ku leedihiin , si Aabbihiinna
jannada ku jiraa xumaantiinna idiin cafiyo .
 Gaalada
Gaalnimada yahay mid kasoo horjeeda iimaanka ugu .
Ducadii rumaysad " ayaa aaminsan in aad u heshay . "

95

Gaalnimada inaga joojinayo qaata wixii Ilaah ayaa hore u


samaysay noo xoogee .
Run aaminsan laguma ku salaysan qof markhaatiga
inkastoo markhaati- dhab yihiin mid ka mid ah siyaabaha
aynu dhiiri gelin karaa Rumaysad noo . Run aaminsan
wuxuu ku salaysan yahay erayga Ilaah .
 Shaki
Shaki sidoo kale waa cagsiga iimaan . Ducadii rumaysad
ma waxaa la siin karaa dawo haddaad shakidaan waa Ilaah
doonistiisa ay bogsiiyaan . Teaching in uu yahay liddi ku
ah erayga Ilaah keentaa aan rumaysadka lahayn iyo shaki .
Unforgiveness , aan rumaysadka lahayn iyo shaki yihiin
dhammaan qaybaha maanka .
Haddii waxaa laga yaabaa in doonista Ilaah ee noo noqon
kuwa buka , ka dibna aan khalad ah waxay noqon lahayd in
ay ku tukadaan salaada oo rumaysadka bogsiinta ? Ma
waxay sidoo kale noqon lahaa caawinaad looga raadsado
nooc kasta oo xirfadle caafimaad oo , ama inaad qaadato
daawada ?
Haddii Ilaah uu inaga rabo in ay noqon jiran ciqaab ahaan ,
ama in ay na baraan wax , ama in la keeno ammaanta
naftiisa ku , waa in aan waxaan kaliya aqbalaan juucjuuc
iyo wax ay hor joogsan doonista Ilaah sameeyo?
Ku amaan Ilaah! Wuxuu ma uu odhan , Wuxuu rabay noo
silco jirrada isaga for , wuxuu sheegay in uu ku
xanuunsaday jirrada , xanuun , iyo murug noo !
jawaabtii qasnayd?
Ducadii rumaysad had iyo jeer ma leedahay ahaan ,
natiijooyinka la arki karo ?
Haddii aan ahayn ma la kulmaan natiijada marka aan
tukado salaada oo rumaysadka , waxaan weli aaminsan
yihiin in inaanu helnay . Erayga Ilaah taagan run . Waxaa
noo tahay inaan u rumaysan oo aydnaan shakiyin , isaga
isku halleeya si buuxda ayuu si fiican saaro dhamaan
astaamaha cudurka . Marar badan , waxaanu la kulmi
muujinta bogsashada muddo waqti ah halkii mucjiso ah
gaar ahaan .
Ducadii rumaysad waa qayb muhiim ah ka ah habka
bogsiinta . Sida aanu ku qancin erayga Ilaah iyo u

96

dhaqmaan sidii oo waa run , buuraha weyn la dhaqaajin


doono .
Halkii diiradda wax calaamado taban in ay weli , bilaabaan
in ay Ilaah ku ammaanaan waxa aad u ogaato Isaga
eraygiisa waa run . Bilow inaad isaga u ammaanayaa wixii
isbeddel togan ee calaamadaha ah , malaha sida wax
xoogaa laga yaabaa in ay u muuqdaan . Ha ku tuuray aad
kalsooni . Hayso rumaysan iyo qaata ilaa muujinta buuxa
yimaado .
KU TUKASHADA EREGA
Qayxid
tukashada , Ereyguna wuxuu ka dhigan tahay in ay
ku qaado kitaabka ah ee dhabta ah iyo waxa Ilaah
dib ugu tukadaan , laakiin beddesho , Qorniinku
wuxuu u sameeyo qof ahaaneed . Tani waxay sii
deysaa Rumaysad noo ee Ilaah inuu sameeyo waxa
uu sheegay in . Tusaale ahaan ,
Aabbaha , Waxaad ku qoray Isaiah 53 :5 in Ciise ku
dhaawacmeen for xadgudubyadayda , wuxuu ahaa
nabar yeelato xumaatooyinkiinna my : edbintii for my
nabadda oo isaga ahaa ; iyo nabrahoodii ka waxaan
ahay bogsiiyey . Hadda waxaan rumaysan ahay in
Waxaad macnaheedu dhab ahaan waxa aad ku qoray .
Waxaan ahay bogsiiyey ?
Qaado Words Ilaah kula sida aad isaga u tag; tukasho .
Efesos 6 :17 ,18 a Oo waxaad qaadataan koofiyada
badbaadada iyo seefta Ruuxa oo ah erayga Ilaah .
Mar kasta Ilaah wax kaga barya Ruuxa baryo iyo duco
kastaba , oo taas ku dhawra adkaysasho oo dhan iyo uducaynta quduusiinta oo dhan .
Seef baa of Ruuxu uu yahay erayga Ilaah ku . Aynu soo
qaato hubka Ilaah ayaa na siin iyo jebiyaan Shaydaanku .
Sida aan ku tukado , Ereyguna wuxuu , waxaan noqon
karnaa isku kalsoon , waxaana ku tukanayay heshiis kula
Ilaah .
Salaada wax ku ool ah
Si tayo leh tukanayay erayga Ilaah rumaysad iyo heshiiska
waa qayb muhiim ah oo uu sameeyo , shuqulladii Ciise iyo
adeegi bogsashada si buka .

97

Markos 1 :35 Aroortii hore intaan weli waagii beryin


ayuu kacay oo wuxuu tegey meel cidla ah , halkaasuuna
ku soo tukanayay .
Yacquub 5 :16 Midkiinba midka kale dembiyadiisa ha
u qirto oo ha u duceeyo si aad u bogsataan . Nin xaq ah
baryadiisa shaqaysa wax badan bay kartaa .
SALAADA TILMAAMAHA
Waxaan noqon doonaa intan ka waxtar badan ee ku
tukanayeen nafteena iyo dadka kale , haddii aan marka hore
wakhti u weydiin Ilaah , waayo tilmaamaha gaarka ah ee uu
ku saabsan sida aan waa in loo tukado ama bogsiinta
wasiirka . Waxaan leenahay tusaale u ah marka Paul
adeegaysay jasiiradda of Malta .
Falimaha Rasuullada 28 :8 Oo waxay noqotay in
Bobliyos aabbihiis jiifsaday isagoo qandho iyo
dabadhiig qaba . Markaasaa Bawlos isagii u galay oo
intuu u duceeyey ayuu gacmihiisii saaray oo wuu
bogsiiyey isagii .
Waa maxay sababta Kitaabka Quduuska ah si cad in Paul
lagu adeegi jiray bogsiinta ninka ay this ka dib markii uu
dhammeeyey tukanayay ? Waxay u muuqataa in
tukashadiisii ahayd inay maqlaan Ilaah ka yimid - si aad u
hesho tilmaamaha gaarka ah ee ku saabsan sida si wax ku
ool wasiirka . In addeecitaan , Paul gacmihiisa isaga dul
saaray oo bogsiiyey .
SUAALO IYO MURAAJOCO
1 . Sharaxaad ka bixi qayb our iyo qayb ka mid Ilaah ee ku jirta CAY labada .

2 . U sharax sidee tahay in ay ku lug erayga Ilaah tukasho .

3 . Qeex Salaadda ee Heshiiska iyo Ducadii rumaysad , iyo sheegto sida tukashada sax ah ku
samayn kartaa in aad intan ka waxtar badan ee u adeegi jiray bogsashada si buka .

98

Casharka Sideedaad

Bogsiinta gudaha dibadiisa


Ereyga Ilaah muujiya waxyaalaha runta - caafimaadka iyo
bogsashada jirkeena ku xidhan tahay caafimaadka iyo
Bogsiinta gudno . Studies by xirfadlayaasha caafimaadka
ku soo gabagabeeyey in unforgiveness , xanaaq , qadhaadh
baa haya , iyo nacayb waxay noqon kartaa sabab ah
cudurro sida arthritis , laabotooyinka iyo kansarka .
Xir albaabka!
Dabeecadaha xun-xun sidoo kale in ay maskaxda ama
dareen , ku siin karaan meel , albaab furan , xaq u leedahay
in Ibliisku duulaano jirkeena jireed .
Efesos 4 :26 ,27 Haddaad cadhootaan , ha dembaabina .
Qorraxdu yay idinka dhicin idinkoo cadhaysan .
Ibliiskana meel ha siinina .
Inta badan cudurka ku dhaca jidhka waa calaamad ka mid
ah xanuuntaa yihiin in lagu qabtay gudaha , ee ka mid ah
naftiisii . By wuu dhaafaa kuwa Gaaloobayse oo , loo
gacangelinayaa , ama dhaawacmay na , isagoo maankiinna
soo cusboonaadey by erayga Ilaah , iyo inaad naftayada dib
loo soo celiyo by awood u bogsiin jiray Ilaah , waxaan la
xiro karo albaabada kuwaas oo ka saari Shaydaanku ee xaq
u duulaano jirkeena .
Dabeecadaha xun ee Unforgiveness iyo kale waa
caqabadda ku ah qof ay awoodin in ay helaan muujinta
bogsashada ee jirkooda . Xitaa kuwa hesho bogsiinta jidh
ahaaneed waayi karaan iyagoo bogsashada haddii ay
diidaan in ay ku cafiyo kuwa iyaga wax yeelaan .
Marka qof ayaa intii addeecday oo Ilaah iyo waxa uu
cafiyan yihiin kuwa iyaga wax yeelaan , waxay u arkaan in
uu noqdo mid sahlan si aad u hesho iyo dayactirka
bogsashada . Waxa tan lagu bogsiiyey gudaha u soo baxaan
!
Rasuulkii John The qoray ,
3 Yooxanaa 2 Gacaliyow , waxaan kuugu duceeyaa
inaad ku liibaantaan wax kasta oo noqon ee
caafimaadka , sida naftaadu u liibaansan tahay .

99

FAHMIDA NAFTA
Tan iyo caafimaadka labadaba our jireed iyo barwaaqo ku
tiirsan tahay caafimaadka nafta yihiin , waxa muhiim ah in
ka badan oo ku saabsan nafta u fahmaan .
ruuxdu waa qayb ka mid ah oo naga mid ah in uu
leeyahay inuu sameeyo leh macnayaal dabiiciga ah
iyo sida aan ka jawaabin waxa ay garasho ama
haykalkii maskax ama niyad . Waxaa ilaa laga
sameeyey :
 Our caqli - qayb ka ah in u maleeyo sababaha .
 Caadifaddeenu - dareenkeenna in ka jawaabaan
 doono - our ku muteeysteen ka dhigaya
doorashadeenna .
Ruuxa , nafta iyo jidhkaba
Si naftayada u fahmaan , waa in aan awood u yeeshaan inay
kala soocaan ka ruuxa iyo jidhkeena . Waxa la inoo
abuuray sida qof u maammula , iyo waxa ay qaadataa kasta
oo qaybo ka mid ah , kuwaas oo kale si aad u jirnaa total .
Ka hor inta aanu ahaayeen mar kale dhalan , waxaan ruuxi
dhintay . Jinni oo Our -gab maxaa yeelay dembi . Waqtigan
xaadirka ah ee badbaadada , waxaan noqday ruux ahaan
nool sida uu abuuray cusub oo Ciise Masiix . Our jirka loo
gudbin kara in ay sida guriga Waayo , naftayadu iyo
ruuxeenna . In la eego taliyihii saldhiga aan dhihi karnaa :
 Waxaan waa ruux .
 Waxaan leenahay naf .
 Waxaan ku noolahay jirka ah .
dhashay - mar kale jinni oo , ay leeyihiin nolosha Ilaah
iyaga oo ku . Jinni oo waa qayb ka mid ah oo naga mid ah in
ay yihiin miyir Ilaah iyo wehelnimada kartaa Ilaah iyo
Caabudin isaga mooyee . Sida uu abuuray oo cusub , wuxuu
ruuxeenna u yihiin sidii quduuska ah , kuwa xaqa ah ,
iyagoo aan ceeb lahayn oo dhamaystiran sida ay jiri doonto
weligeed .
Ah badbaadada naftiinna
Sababtoo ah oo ka mid ah waayo-aragnimada xanuun leh
ee la soo dhaafay ka , naftayada , sida uu jidhkeenu , waxay
u baahan yihiin in bukaankooda laga bogsiiyo . Our
maskaxdooda u baahan tahay in la cusbooneysiiyaa by
erayga Ilaah . Caadifaddeenu u baahan tahay in
bukaankooda laga bogsiiyo by wuu dhaafaa kuwa na
dhaawacday by qaata awood bogsashada Ilaah .
100

Ambaqaadayo Our waa in ay noqdaan geeyaa u taliyaan


Ciise
.
Peter loo yaqaan habka xer ka this ee rumaysadka ,
badbaadada naftiinna .
1 Butros 1 :9 Waxaadna helaysaan waxa
rumaysadkiinnu ku dhammaado oo ah badbaadada
naftiinna .
Waa nidaam aragnimadu nooca quduusnaanta , ee lagu
gooni looga dhigay inay Ilaah , kaas oo aannu nafta iyo
jidhkaba iyo aad u badan oo galay meeshii la mid ah
wholeness sida ruuxeenna u keeno .
1 Tesaloniika 5 :23 Ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha
idinka wada dhigo , oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo
jidhkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo , iyagoo ceeb
la' markii Rabbigeenna Ciise Masiix yimaado .
DHIBAATOOYINKA NAFTA
Ilaha dhibaatada
Waxa jira ilo badan oo dhibaatadiisii in dagaalka naftayadii
. Sababtoo ah waalidiinteena , oo walaalahaana , walaalo ,
ama qoysaskeena la dheereeyey aan qummanahay , aannu
dhammaantayo xadgudbo ilaa xad dareen ahaan , jir ahaan ,
ama xataa galmada lagu sidii aanu korayeen . Qaar badan
oo kale oo ku dhaawaco u imid iyada oo diidmada , ama
dareenkooda diidmada . Qaar ka mid ah ayaa dareemay
nacay , ama waxay la soo kulmeen khiyaanay by qoyskaaga
ama saaxiibadaa .
David qoray ,
Sabuurka 34 :19 Kan xaqa ah dhibaatooyinkiisu way
tiro badan yihiin , Laakiinse Rabbigu waa ka
samatabbixiyaa dhammaantoodba .
Yacquub 5 :13 Mid dhibaataysanu ma idinku dhex
jiraa? Ha ducaysto . Mid faraxsanu ma jiraa? Ha gabyo
.
 Faker adag oo waalidnimo
Dabeecadaha waalidka adag u keeni karaan waxyeelo nafta
iyo soo saaro dhibaato loogu talagalay ilmaha labadaba
marka ay dhacday iyo mustaqbalka .

101

Efesos 6 :4 Aabbayaashow , carruurtiinna ha ka


cadhaysiinina , laakiinse waxaad ku korisaan
edbinta iyo waanada Rabbiga .
 ka sinaysteen

Sinadeeda , waxay dhaawacdaa nafta iyo waa dhib ma aha


oo kaliya dhinacyada ay khusayso , laakiin kuwa
hareerahooda .
Maahmaahyadii 6 :32-34 Kii naag ka sinaystaa wuu
caqli daranyahay , Oo kii sidaas yeelaa naftiisuu
halligaa .
Oo wuxuu heli doonaa dhaawacyo iyo sharafdarro; Oo
ceebtiisana lama tirtiri doono innaba .
Waayo , hinaaso waa nin cadhadiis . Maalinta
aarsashadana isagu ma tudhi doono .
 damacyada jidhka
Damacyada jidhka , sida iyagoo damacoodu gubayo , jacayl
iyo hodantinimadaadii badnayd ama meel , waa
cadaawayaal nafta .
1 Butros 2 :11 Gacaliyayaalow , waxaan idiin baryayaa ,
idinkoo ah sidii qariib iyo dad sodcaal ah , inaad ka
fogaataan damacyada jidhka oo nafta la dagaallama .
 Ficilada dembiilayaasha
Falalka dambiilayaashu ka dhigi nafta jiran .
Galatiya 5 :19-21 Shuqullada jidhku waa muuqdaan ,
waana kuwan , sino , wasakhnimo , dhillanimo ,
sanamcaabudid , sixirnimo , cadownimo , dirir , masayr
, xanaaq , is-ilaaq , iskala qaybqaybin , bidcinimo ,
xaasidnimo , sakhraannimo , rabshooyin iyo waxyaalo
la mid ah . Kuwaas waan idiinka digayaa , sidaan
markii horeba idiinku sheegay , in kuwa waxyaalaha
caynkaas ah sameeyaa ayan dhaxli doonin
boqortooyada Ilaah .

102

DIB USOOCELINTA NAFTAYDA


Waxaan la baro bogsashada in meelaha jirka ah , laakiin
waxaa bogsiinaya gudno ?
Salaada boqordaauud
Boqor daauud tukaday bogsiinta oo uu naftiisa .
Sabuurka 41 :4 Anigu waxaan idhi , Rabbiyow , ii
naxariiso , Oo naftayda bogsii , waayo , waan kugu
dembaabay .
Fiiro u yeelo , Daa'uud naftiisa ku burburay by dembigiisa
uu isagu falay .
Sabuurrada 6 :1 - 4a Kanu waa sabuur Daa'uud u
tiriyey madaxdii muusikaystayaasha , oo waxaa lagu
qaadaa alaab xadhko leh oo muusiko ah , oo Shemiiniid
lagu luuqeeyo . Rabbiyow , cadhadaada ha igu
canaanan , Oo dhirifkaaga kululna ha igu edbin .
Rabbiyow , ii naxariiso , waayo , anigu waan
taagdaranahay , Rabbiyow , i bogsii , waayo , lafahaygu
way dhib qabaan .
Oo weliba naftayduna aad iyo aad bay u dhibaataysan
tahay , Adiguse , Rabbiyow , ilaa goormaad sugaysaa?
Rabbiyow , soo noqo oo naftayda samatabbixi , Oo igu
badbaadi raxmaddaada daraaddeed .
Sabuurrada saddex iyo labaatan waa sawir qurux badan oo
ah nabadda Ilaah inaga rabo in ay jirto xaalad kasta .
Waxaan ku farxi karaan David ee dib u soo celinta ee
gudno .
Sabuurrada 23 :1-3 Kanu waa sabuur Daa'uud tiriyey .
Rabbigu waa adhijirka i jira; waxba u baahan maayo .
Wuxuu i fadhiisiyaa doog qoyan dhexdiis , Oo wuxuu ii
hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacooda .
Naftayda wuu soo celiyaa . Oo magiciisa aawadiis
wuxuu igu hor kacaa waddooyinka xaqnimada .
Naf qanacsan
Waxaa jira waa ballan gaar ah ku qanacsanaanta ee nafta .
Ishaciya 58 :10 ,11 oo haddaad ka gaajaysan quudkaaga
siisid , oo aad nafta dhibaataysan dherjisid , markaas
iftiinkaagu gudcur buu ka soo dhex kaahi doonaa , oo

103

madowgaaguna wuxuu noqon doonaa sida hadh cad oo


kale .
Oo Rabbiguna had iyo goorba wuu ku hoggaamin
doonaa , oo iyadoo abaar ah ayuu naftaada dherjin
doonaa , lafahaagana wuu adkayn doonaa , oo adna
waxaad noqon doontaa sida beer la waraabiyey , iyo
sida il biya ah oo aan innaba biyeheedu gudhin .
Isaiah qoray in haddii aan unselfishly siin lahaa nafteena in
ay dadka kale la caawiyo , noo gudcur u gaar ah oo iftiin ku
noqon lahaa . Sayidku wuxuu nagu hanuunin doono , na la
xoojiyo , iyo buuxiyo baahida of naftayadii .
Masiixu wuxuu bogsiiyaay qalbi jaban
Ciise wuu bogsiiyey qalbi jaban . Wuxuu ku yidhi ,
Luukos 4 :18 Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga , Waayo ,
wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku
wacdiyo , Wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan
furriinnimada ogeysiiyo Iyo kuwa indhaha la' soo
celinta araggooda Iyo inaan kuwa nabaraysan soo
furfuro ,
DAGAALKII KU DHEXJIRAY
Ruux
Ka hor inta badbaadada , waxaan ruuxi dhintay . Our
nafihii iyo hay'adaha garoomada nolosheena . Marka aan
ku dhashay faa'iido , waxaanu ku dhashay ee Ruuxa .
Waxaan noqday Abuur cusub - ruux la nool .
Ilaa gudno la bogsiiyey oo laga ambaqaadayo rabitaanka
naga soo dhex galay soo gudbinta inuu Ciise yahay
Rabbiga ayaa nolosheena ka mid ah , dagaal joogta ah
gudahood waxaa jiri doona .
Ilaah waa Ruux . Sida kaliya ee aynu yeelan karaan inay
isaga weheshadaan leh waa in ay ku noolaadaan oo soco
Ruuxa .
Yooxanaa 4 :24 Ilaah waa Ruux , kuwa caabudaa
isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta .
Yooxanaa 3 :5 ,6 Ciise baa ugu jawaabay , Runtii ,
runtii , waxaan kugu leeyahay , Qof haddaanu ka
dhalan biyo iyo Ruuxa , boqortooyadii Ilaah geli kari
maayo .

104

Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh , waxa Ruuxa ka


dhashaana waa ruux .
2 Korintos 5 :17Sidaas daraaddeed haddii qof Masiix
ku jiro waa abuur cusub , oo waxyaalihii hore way
idlaadeen , bal eega , wax waliba way cusboonaadeene .
Jidhka
Inkasta oo aynu ku soo mar dhashay iyo hadda yihiin xagga
ruuxa nool sida uu abuuray oo cusub , waxaanu garaney in
jirkeena jidhka idinka iyo nafihii weli doonayaan in ay
xakameeyaan nolosheena . Waa in aan doortaan in ay ku
noolaadaan oo soco Ruuxa .
Galatiya 5 :16 ,17 ,24 ,25 , Laakiin waxaan leeyahay ,
Ruuxa ku socda , kolkaas aydnaan damaca jidhka
yeelayne .
Waayo , damaca jidhku waa ka gees Ruuxa , Ruuxuna
waa ka gees jidhka , maxaa yeelay , kuwanu waa kala
gees , si aydnaan u samayn waxyaalahaad doonaysaan .
Kuwa Ciise Masiix waxay iskutallaabta ku qodbeen
jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta ah iyo damacyadiisa
sharka ah .
Haddii aynu Ruuxa ku nool nahay , aynu Ruuxana ku
soconno .
Markii aan soo gudbin ambaqaadayo our in ay u taliyaan
Ciise Masiix , waxaan bilaabo nidaamka of dhimanayaan
dembaajiyey . In saamayn , waxaan iskutallaabta ku jidhka
ku leh caadifad iyo damacyada si aan ugu noolaan karaan
oo soco Ruuxa .
Caqliga
Caqli ah ( qayb ka mid ah nafta ) ee kuwa aan la
casriyeeyey by cusboonaanta maanka ma fahmi karaan
waxyaalaha Ruuxa . Nacasnimo bay u yihiin in ay maanka
dabiiciga ah .
1 Korintoss 2 :13 ,14 Waxyaalahaasna ayaannu ku
hadalnaa , kumase hadalno hadallo la baro ee ah
xigmadda dadka , laakiin waxa Ruuxu baro , annaga oo
waxyaalaha ruuxa ah ku simayna waxyaalaha ruuxa ah
.
Ninka nafta raacaa ma aqbalo waxyaalaha Ruuxa Ilaah
, waayo , nacasnimo bay u yihiin , mana garan karo ,
maxaa yeelay , ruuxa ayaa lagu imtixaamaa .
105

waxyaalaha Ruuxa yihiin xagga ruuxa , oo aan maskax


ahaan , imtixaamaa .
 Bedelid iyo cusboonaysiin
Si aad ka dambaysaan ruuxeenna , waa in maanka
waxa loo badali .
Roomans 12 :1 ,2Haddaba , walaalayaalow , waxaan
idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna
Ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah
ku farxo , waana cibaadaysigiinna caqliga leh .
Ha u ekaanina dadka ifkan , laakiinse ku beddelma
cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay
tahay doonista Ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo
kaamilka ah .
Marka laga reebo awood u ekaysiinaya Ruuxa Quduuska ah
, cilmi nafsiga iyo la-talin had iyo jeer gabi doono dadaalka
ay u cusboonaysiiso maanka . Our maskaxdooda aan la
cusbooneysiin karaa dadaalkeenna aan u gaarka ah si ay ula
xanuujiyo ee la soo dhaafay iyada oo loo marayo
sababaynta aadanaha qabtaan . Cusboonaanta maanka
kaliya lagu fulin karaa by a ka sarraysa , shaqada looguna
Ruuxa Quduuska ah .
maskaxda oo kaliya waxaana laga cusbooneysiin
karaa erayga Ilaah .
 akhriska , waxbarashada , iyo meditating on
erayga Ilaah maalin kasta .
 maqalka macalimiinta la subkay oo waxaa ka
buuxa erayga Ilaah , iyo kuwa ku baro ,
 xoogga iyo waxyiga Ruuxa Quduuska ah
meditating on Ereyga ilaa Word noqdaa mid
dhab ah noogu badan yahay dhibaatada .
Tusaale ahaan , haddii aynu ka cabsi qabtid , waxaan soo
qaadan karaa 2 Timoteyos 1 :7 waxa rephrasing u sameeyo
qof ahaaneed .
Ma waxa uu Ilaah i siiyey ruuxa cabsida , laakiin awoodda ,
jacaylka iyo miyirka .
Sida aan ku akhriyo , waxbarasho iyo fikiraa , erayga Ilaah
, Ruuxa Quduuska ah u muujin doonaa afkaar uu noo iyada
oo wuxuu ruuxeenna u .
Ishaciya 55 :8 ,9 Waayo , Rabbigu wuxuu leeyahay ,
Fikirradaydu fikirradiinna ma aha , oo jidadkiinnuna
jidadkayga ma aha .

106

Maxaa yeelay , sida samooyinku ay dhulka uga


sarreeyaan ayay jidadkaygu jidadkiinna uga
sarreeyaan , oo ay fikirradayduna fikirradiinna uga
sarreeyaan .
BOGSIINTA NAFTA
Bogsiinta aaminaada
Marka Ilaah muujiya , fikirradiisiina noo iimaan booda
galay wuxuu ruuxeenna u , . Iimaan Tani waxay sii deysaa
xoogga Ilaah oo ay bogsiiyaan iyo soo celiyo gudno .
aaminada hadlaa sida tan :
 "Waxaan hadda ma ihi ka yar eed iyo xukun .
Iyadoo Ciise , waxaan ku leeyihiin xaqnimada
Ilaah iga in ! "
 "Ma rajeyneyna in aan mustaqbalka laga
bogsiiyo . ` Ereyga Ilaah leeyahay , By
doonistiisu ahayd waxaan hore u bogsatay . '
Waxaan rumaysan total bogsashada in hadda la
soo muuqdo doonaa . "
 " jidhka iyo nafta u hesho in line with erayga
Ilaah ! Ilaah doonistiisu waa in aan ku liibaani
lahaa in waxyaalahan oo dhan iyo in ay
caafimaad qabaan oo keliya sida aan naftaadu u
liibaansan tahay . "
Wixii wacdin nafteena ama dadka kale u noqon wax ku ool
, waa in la sameeyaa iimaanka ku , iyada oo wuxuu xooggii
Ruuxa Quduuska ah .
Cafiskii ilaah ayaa bogsiinta keenay
 Badbaado
Markii aanu mar kale ku dhashay iyadoo la toobadda qof
ahaaneed iyo rumaysadkiinna xagga Ciise Masiix , oo dhan
dembiyadayadii ee la soo dhaafay ayaa la cafiyi . Waxaan
helay xaqnimada Ilaah laftiisa . In Jahal , dad badan ayaa la
silcaysaa dareen ah inu qofku dambiile iyo xukun , ma
ogsoonayn in horay loo soo cafiyan yihiin .
2 Korintos 5 :21Wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka
dhigay inuu dembi noqdo aawadeen , inaynu noqonno
xaqnimada Ilaah ee ku jirta isaga .
Roomans 8 :1 Sidaas daraaddeed , kuwa Ciise Masiix
ku dhex jiraa , haatan xukun ma laha .

107

 Badbaadada kadib
Ka dib markii aannu noqdeen rumaystayaal , haddii aanu
ugu dembaabin , waa in aynu si deg dega u toobad keenaan
, idinkoo ka leexday inaad ka soo dembiga ah in , iyo in ay
qirtaan inay Ilaah .
1 Yooxanaa 1 :9Haddaynu dembiyadeenna qiranno ,
isagu waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga
cafiyo , oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .
Tani waa aayad cajiib ah sida a . Haddii aan ku
dembaajiyey , aan si fudud u yihiin in ay qirtaan dembiga
iyo Ilaah noo Dhaafo . Tani waxay muhiim tahay maanta
marka waxaan leenahay dad aad u badan loo diido dembi
leh ,
"Ma masuul ka ahay . "
 "Waa sida aan loola dhaqmi jiray sida ilmo . "
 "Waa ninkayga / gardarrada xaaskiisa . "
 "Waa in aan xaafadda . "
 "Waa in aan xaaladda dhaqaale . "
In bulshadeena , waxaan ay barteen in ay ka fekeraan
falalka our sida gardarrada ah ee qof kale . Waxaa nala
Baray aanu yihiin wax soo saarka aan awood lahayn oo
aynu deegaanka . Laakiin tani ay xariiqda aan ilaa leh
erayga Ilaah .
Waa in aan si daacad ah ay qaadaan masuuliyadda waxa
aannu ku samayn oo qirayaa iyo sida dembiga qirtaan inay
Ilaah . Rumaysad ayaynu ku heli kartaa hubaasha in aan la
cafiyi .
Kuwo kale denbi dhaafkood
Waxaa jira saddex meelaha caadiga ah ee aynu cafis :
 Kuwo kale
 Nafteena
 Ilaah
Matayos 6 :14 ,15 Waayo , haddaad dadka u cafidaan
xumaantooda , Aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin
cafiyi doona .
Laakiin haddaanad dadka cafiyin , Aabbihiinnu
xumaantiinna idiin cafiyi maayo .
Waxaan ka heli bogsashada nafta marka aan ku cafiyo
dadka kale . Dambidhaafe waa habka kaliya ee keeni
dhammaad xaalad .
108

Badanaa waxaan maqli dadku waxay yiraahdaan wax u eg ,


" Ma aha mid mudan in la cafiyi , " ama " Waxay waligaa
xataa qiray Dulmi faleen ! " Ilaah marnaba this shuruud u
dhigay nahay ka hor ku cafiyo . Waxay marna laga yaabaa
inay dareemaan Dulmi faleen . Waxaa laga yaabaa in aysan
rabin in la cafiyi . All of this ka dhigo faraqa u lahayn noo .
 Wax uqalma xoriyad
ma Inkastoo dadka ku lugta mudan waxaa laga
yaabaa in la cafiyi , waxaanu mudan yihiin inay xor
ahaadaan waxyeello in , iyo habka kaliya ee waxay
noqon lacag la'aan waa ku cafiyo .
Tusaale ahaan , haddii aad xadgudbay sida ilmo qofka
xadgudubka geystay uu marna u qirayaa laga yaabaa in .
Ha qabsan on doonaya in ay arkaan iyaga la ciqaabaa , ama
in ay wax yeelo dib . Xitaa Ha qabsan on xaq aad dareento
xanuun leh .
Haddii aan aanad cafiyin , waxa aanu jidaynayey qof in ay
u na xukumaya iyo in ka badan xanuun leh , sanad ka dib
markii sannad , by xasuus ah in ay sii wadaan oo lakulmay .
Waxaan nafteena haysta addoonsaday sida ugu laga
cabsado oo sida marka aanu ugu horeysay dhaawaco .
Waxaan xaq u weyn ! Waxaan mudan in ay noqon
lacag la'aan natiijooyinka xadgudub in .
Sidaas iyaga cafi ! Waxa oo dhan Leave ku jirta gacmaha
Ilaah , kadibna on taajirka , nolol buuxda .
 Adeecid
Ciise wuxuu inagu amray cafiyo dadka kale .
Matayos 18 :21 ,22 Markaas Butros ayaa u yimid oo ku
yidhi , Sayidow , immisa goor baan cafiyaa walaalkay
hadduu igu dembaabo? Ma ilaa toddoba goor baa?
Ciise ayaa ku yidhi , Kugu odhan maayo , Ilaa toddoba
goor , laakiin , Ilaa toddobaatan goor oo toddoba ah .
Efeos 4 :32 oo idinka midkiinba midka kale ha u
roonaado , oo ha u qalbi jilicsanaado , idinkoo
iscafiyaya sidii Ilaahba Masiixa idiinku cafiyey .

Markos 11 :25 Oo kolkaad tukasho u taagan tihiin ,


cafiya haddii aad dad wax ku leedihiin , si Aabbihiinna
jannada ku jiraa xumaantiinna idiin cafiyo .
Waa in aan ku cafiyo dadka kale addeecaya ,
qaynuunnadiisa Ciise . Waxaan cafiyi kara maxaa yeelay ,

109

Ciise , kuwaas oo haatan ku nool yahay na in , cafiyey .


Cafisku maaha waa wax aan sugi la sameeyo marka aynu u
dareemayno sida . Cafisku waa doorasho muhiim ah . Waa
ficil in aanu sameeyno addeecaya amarka Ilaah .
Iyada oo la illaawo
Waxaan ka heli kartaa bogsashada gudno by aan haystan
gaadh- .
Efesos 4 :26 ,27 Haddaad cadhootaan , ha dembaabina .
Qorraxdu yay idinka dhicin idinkoo cadhaysan .
Ibliiskana meel ha siinina .
Filiboy 3 :13 Walaalahayow , anigu ku tirin maayo
inaan aniga qudhaydu weli qabsaday , laakiinse wax
keliya ayaan samaynayaa , waxyaalihii iga dambeeyey
intaan illoobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga
horreeya .
Marka aannu ka qabanaynno on in ay cafis iyo cadho ,
waxaanu ku siin meel , ama furin albaabka , Ibliisku in ay
na soo qaadaan kaarto jireed , maskaxeed , iyo kuwo dareen
ee .
Ka dib markii waana Dambi Dhaafe , waxaan heli kartaa
awood u ah shifo Ciise qalbiyadeenna jebiyo . Gudno
dulmay waxaa loo dhiibi karaa oo dhigay lacag la'aan .
Luukos 4 :18 Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga , Waayo ,
wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku
wacdiyo , Wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan
furriinnimada ogeysiiyo Iyo kuwa indhaha la' soo
celinta araggooda Iyo inaan kuwa nabaraysan soo
furfuro ,
Haddii aynu sii wadno in ay ka hadlaan waxyaabaha xun ee
ka soo dhaafay iyo dhammaan jir xanuujiyo , xiisadaha ,
iyo cadho yihiin weli ay jiraan , waxaan laga yaabaa in aan
si dhab ah cafiyan yihiin qof kasta oo xaaladda , ama aanu
jidaynayey cadowga ah ee naftayadii si gelin oo dhan "
qashinka " dib noo on .
Marka aanu cafiyan yihiin , waxaa laga yaabaa in aan u
baahanahay si ay ula dagaalamaan xusuuso ee ka soo
laabtay muddo ah , laakiin ugu dambeyntii , waxaan ka heli
doontaa ma aha oo kaliya , waxaana la cafiyi leeyihiin ,
laakiin waxaan illoobey iyo lacaguhu u noqotay ganacsi
waxyeello oo dhan .

110

Nasasho iyo Soo Celinta


Waxaan ka heli kartaa bogsashada for nafta intiisa kale
Ilaah iyo dib u soo celinta marayo . Marar badan gudno
yihiin dulmay by kawelwelidda caadiga ah ee maalinta .
Waxaan aad u mashquul yihiin wakhti ay ku la qaataan
Ilaah ama la sameeyo wax aan u runtii jecel yihiin inay
sameeyaan ma aannu qaaday .
Inkastoo ay adag tahay , waa in dib ayaanu mudnaanta our .
Baro inaad tidhaahdid maya marka riixay in ay qaataan on
mashaariic aad u tiro badan . Baro in aad ka dhagaysan
Ilaah iyo qaban oo keliya wixii uu yidhi .
Ciise wuxuu ku yidhi ,
Matayos 11 :28 ,29 Ii kaalaya kulligiin kuwiinna
hawshaysan oo culaabaysanow , oo anigu waan idin
nasin doonaa .
Harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta;
waayo , waan qaboobahay , qalbigayguna waa
hooseeyaa , oo naftiinna nasashaad u heli doontaan .
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu ka hadlayaa
nasashadiisa lagu gelayaa .
Cibraaniyada 4 :1 - 3a Sidaas daraaddeed aynu
cabsanno , inta ballan nasashadiisa lagu gelayaa jiro ,
inaan midkiinna u ekaan mid gaadhi waayay .
Waayo , innagana war wanaagsan baa laynagu
wacdiyey sidooda oo kale , laakiin hadalkay maqleen
waxba uma uu tarin iyaga , maxaa yeelay , kuwii
maqlay rumaysad kuma ay darin .
Waayo , kuweenna rumaystay , nasashadaas waynu
galnaa , siduu u yidhi , Sidaas daraaddeed anigoo
cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay , Iyagu
nasashadayda ma geli doonaan , in kastoo ay
shuqulladii ka dhammaadeen aasaaska dunida .
Rumaysad iyo is- anshaxa , waxa aanu u geli karaa oo heli
daqiiqad by intiisa kale daqiiqad iyo nabad in gudno .
Ilaah ku ammaana bogsashadaadaBogsiiyey
Sida gudno yihiin bogsiiyey , waxa muhiim ah in aanu
bilaabaan inay Rabbiga ku ducaysid , tibaaxo mahadiyo .
Sabuurrada 103 :1-5 Kanu waa sabuur Daa'uud tiriyey
. Naftaydoy , Rabbiga ammaan , Oo inta igu jirta oo
dhammay , ammaana magiciisa quduuska ah .
111

Naftaydoy , Rabbiga ammaan , Oo ha illoobin


wanaagga uu kuu sameeyo oo dhan .
Isagaa kaa cafiya dembiyadaada oo dhan , Oo kaa
bogsiiya cudurradaada oo dhan ,
Oo naftaada ka badbaadiya halligaadda , Oo raxmad
iyo naxariis kugu barakeeya ,
Oo kaa dhergiya waxyaalaha wanwanaagsan , Si ay
dhallinyaranimadaadu ugu cusboonaato sida gorgorka
oo kale .
Amaantu waa weer iimaankeenna . Ka dib markaan ay
addeecin Ilaah meel kasta waxaan bartay , waxaanu ku jira
iimaan , weydiinaya Ilaah bogsiinta of naftayada , iyagoo
rumaysan in aan la helin muujinta full of our wholeness ,
nafta iyo jidhkaba .
Markos 11 :24 Sidaa darteed , waxaan idinku leeyahay ,
wax kasta oo aad tukasho ku baridaan , rumaysta inaad
hesheen oo way idiin ahaan doontaa .
Waxaan Ilaah ku ammaanaan in uu ku deeqay
bogsashada gudno iyo jirkeena , karaa si aan ugu
dib loo soo celiyo si loo dhan wuxuu noo abuuray in
ay noqon in uu image - nafta iyo jidhkaba .
Maxaa a farxad waa in ay ogaadaan in aan la bogsiiyey
gudaha u soo baxaan ! Sababtoo ah , naftayadu bogsiiyey ,
Shaydaanku wuxuu leeyahay meel no more , albaabka u
furan lahayn , ama xaq u leedahay in saaray xanuun iyo
cudur on jirkeena .
Waxaan sii wadi kartaa inaad ku socotaan caafimaadka .
Waxaan sii wadi kartaa si geesinimo bogsashada u adeego
dadka kale . Tani waa Ilaah doonistiisa ! Tani waa xaq
axdiga aannu ! Runtii , waxa uu naftiisa u muujiyay noo
sidii Rabbigu Rafaa oo ahaa kii , Rabbigu waa kuwa naga
buunbuuniso !
Fiiro gaar ah : Wixii baridda badan oo ku saabsan mawduucaan
akhrisan New abuurkii Image by AL iyo Joyce Gill .

SU AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sharaxaad ka bixi saddexda qaybood ee nafta .
2 . In erayo aad adigu leedahay , dagaal u dhaxeeya nafta iyo ruuxa ku tilmaami .
3 . Sharaxaad ka bixi sida ay u helaan bogsashada for nafta .

112

Casharka Sagaalad

Ruuxa quduuska ah iyo hadiyadihiisa


MUUJINTA RUUXA QUDUUSKA AH
Mid ka mid ah sagaal hadiyado Ruuxa Quduuska ahu ku
qoran 1 Corinthians 12 , waa hadiyado wax lagu bogsiiyo .
Waxay waxaa loo gudbiyaa sida ay hadiyado ( jamac )
maxaa yeelay in badan oo hadiyado qulqulaan iyo wada
shaqeeyaan sidii bogsashada aanu wasiirka .
The hadiyado wax lagu bogsiiyo yihiin muujiyey sida
midiidinyada Ruuxa Quduuska ah xooggiisu bogsashada
Ciiseba Ruuxu ka buuxo . Waxay hadiyado uu , ma ahan
mid yihiin . Waxaan nahay weelasha uu adeegsanayaa si
loo bixiyo hadiyado si ay kuwa u baahan .
Marka aynu galaan , xidhiidh qoto dheer oo shaqsi ah la
Ruuxa Quduuska ah , hadiyadaha , kuwaas oo u shaqayn
doona na iyada oo waqtiyo kala duwan sida baahida sara
kacayaan .
Qaybta ilaahnimada
waa mid ka mid ah naf , weli waxaa loo aqoonsaday
in ay saddex iyo shaqsi Dadka .Ilaah Qofka kasta oo in
Ilaahnimadu ay la mid yahay iyo mid kasta oo la
wadaagno dhammaan astaamihii Ilaah . Mid kasta oo si
gaar ah u muujiyay , iyo leedahay shaqo qeexan iyo
shakhsiyadda .
Ruuxa Quduuska ah ayaa , xataa sidii Aabbaha iyo Wiilka ,
doonaya kan wadaagis dhow la leh rumayste kastaa .
2 Korintos 13 :14 Nimcada Rabbi Ciise Masiix iyo
jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Quduuska ahu
kulligiin ha idinla jireen . Amiin .
Paul gudbiyo " wadaagis ah Ruuxa Quduuska ah . "
Wadaagis waa erayga Giriigga ah , " Koinonia " oo
macneheedu yahay iskaashi , ama ka qaybgalka . Waxaan
nahay inuu noqdo in iskaashi lala yeeshay Ruuxa Quduuska
ah . Waxaan nahay in ay ka qayb iyo weheshi la leh .
Gargaare ama raaligeliye
In injiilka Yooxanaa , Ruuxa Quduuska ah loo gudbiyo sidii
Gargaare ee afar marinada gooni ah . James Version King
wuxuu isticmaalaa magaca , Gargaaruhu idiinma . Erayga
Giriigga asalka ah waa " Aabbaha ka " taas oo macnaheedu

113

yahay waxaa lagu magacaabaa in ay ka mid kooxdiisa .


Waxuu waafajinta si ay gargaar siin ka baryootamaya ah
ama la-taliyaha .
Ruuxa Quduuska ah waxa la yiraahdaa to our dhinaca sida u
kaalmeeya , in ay socdaan nala , si ay jirto dhexdeeda ayaan
nala in xidhiidh dhow . Wuxuu duceeya , waan
qalbiqaboojin , iyo nagu Consoles .
Markaasaa Ciise xertiisii la yaabay markii uu sheegay in uu
ahaa in ay faa'iido oo uu iska tagaan . By bayaankan ,
wuxuu sameeyey si cad u sheegaa inaynu innagu nahay in
ay qiime , khasnad iyo maqsuud joogitaanka ood Ruuxa
Quduuska ah ee naga dhinaca xitaa ka badan haddii Ciise ay
lugeynayeen na ag jidhka .
Yooxanaa 16 :7 Laakiin runta ayaan idiin sheegayaa ,
Waxaa idiin roon inaan tago . Haddaanan tegin ,
Gargaaruhu idiinma iman doono , laakiin haddaan tago
waan idiin soo diri doonaa .
Sida ay erayada Ciise ee Yooxanaa 14 :15 , Yooxanaa 14
:26 , iyo Yooxanaa 15 :26 Ruuxa Quduuska ah u markhaati
fura lahaa isaga oo ah , waxaas oo dhan ha na baro , waxaas
oo dhan si ay noo xusuusiyo keeno , oo nala sii joogo
doono , weligiis .
HELIDA IN LA OGAADO ISAGA
Xataa sida aanu maal times our ku dhow ee weheshiga
Aabbaha iyo Wiilka ee cibaadada iyo salaadda , waa in
aanu maal iyo maqsuud joogitaanka joogtada ah ee Ruuxa
Quduuska ah siduu isagu yahay ee naga dhinaca isagoo ku
sugnaa saxaafadda , Gargaaruhu idiinma , Lataliye ,
Macalinka iyo Hage .
Awoodda Ruuxa Quduuska ah waa qarxa , cabsi badan ,
iyo meelo ka baxsan oo qiyaas . Si kastaba ha ahaatee ,
wuxuu sidoo kale waa mid aad u jilicsan ah , daryeel ,
Qofka oo jeclaa yaa ka calool karo ama lama demin doono
warheynta , caasinimo , iyo dembi .
 Wuu ina deganyaahy
Waayo Ciise qaley dhulka this sidii nin , wuxuu noqon
karta oo kaliya in hal meel waqti . Intee in leeg weyn waa
inoo maanta sababtoo ah Ruuxa Quduuska ah iyo Ciise
degganahay kasta oo nolosheena had iyo goorba .

114

Yooxanaa 14 :16 ,17 Aniguna Aabbahaan baryi doonaa


, isna wuxuu idin siin doonaa Gargaare kale inuu idinla
jiro weligiin ,
waxaa weeye , Ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan
karin , waayo , ma aragto , garanna mayso , idinkuse
waad garanaysaan , waayo , wuu idinla jiraa , wuuna
idinku jiri doonaa .
 Wuu ina baray
Ruuxa Quduuska ah waa Macallinkeena .
1Korintos2 :13aWaxyaalahaasna ayaannu ku hadalnaa
, kumase hadalno hadallo la baro ee ah xigmadda
dadka , laakiin waxa Ruuxu baro , annaga oo
waxyaalaha ruuxa ah ku simayna waxyaalaha ruuxa ah
.
Waa Ruuxa Quduuska ah , kuwaas oo na siin doonaa
erayadii ku odhan times of dhibaatooyinka .
Luukos 12 :11 ,12 Goortay idin hor keenayaan
sunagogyada , iyo taliyayaasha , iyo kuwa amarka leh ,
ha ka welwelina sidii iyo wixii aad ku jawaabi doontaan
ama waxaad odhan doontaan ,
waayo , Ruuxa Quduuska ah ayaa saacaddaas idin bari
doonaa wixii aad leedihiin inaad tidhaahdaan .
 Awood siin
Awoodda nahay in ay ka hawlgalaan waa in Ruuxa
Quduuska ah .
Faliimaha rasuulada1 :8Laakiinse waxaad heli
doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo
dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan
Yeruusaalem , iyo Yahuudiya oo dhan , iyo Samaariya ,
iyo meesha dunida ugu fog
 Siiyaa Dhiirranaan
Ruuxa Quduuska ah ayaa na siiya bay dhiirranaan .
Falimaha Rasuullada 4 :31 b . . . Oo markay tukadeen
dabadeed , meeshay ku urursanaayeen baa gariirtay; oo
dhammaantood waxaa ka wada buuxsamay Ruuxa
Quduuska ah , oo ereygii Ilaah bay dhiirranaan ugu
hadleen .

115

 ku hanuunin
Waa uu ina hanuuniyaa .
Luukos 2 :26 a Waxaana Ruuxii Quduuska ahaa u
muujiyey inaanu dhimasho arag intaanu Rabbiga
Masiixiisa arkin .
Luukos 4 :1a iise waxaa ka buuxsamay Ruuxa
Quduuska ah , oo Webi Urdun ayuu ka noqday , oo
Ruuxii baa cidlada u kaxeeyey .
Falimaha Rasuullada 13 :4 a Sidaas soo diray Ruuxa
Quduuska . . .
Falimaha Rasuullada 16 :6 b Waxay Reebay by Ruuxa
Quduuska ah . . .
 Wuxuu ina siiyaa jacayl
Ruuxa Quduuska ah ayaa ka mid ah kuwa ka dhiga
jacaylka Ilaah oo run ah noo .
Roomans 5 :5 rajaduna inama ceebayso , maxaa yeelay ,
jacaylka Ilaah baa qalbiyadeenna ku dhex shubmay , oo
waxaa ku shubay Ruuxa Quduuska ah oo layna siiyey .
 Xaqnimada , nabad iyo farxad
Iyada oo Ruuxa Quduuska ah , waxaan xaqnimada , nabad
iyo farxad .
Roomans 14 :17 . . . Waayo , boqortooyada Ilaah ma
aha cunid iyo cabbid , laakiinse waa xaqnimada iyo
nabadda iyo farxadda ku jira Ruuxa Quduuskaa .
Damaanada madax furashada
Ruuxa Quduuska ah waa dammaanadda aan dhaxalka u .
Efesos 1 :13 ,14 Oo weliba idinku isagaad ku
maqasheen ereyga runta ah , kaas oo ah injiilka
badbaadadiinna , oo weliba idinku markii aad
rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey Ruuxa
Quduuska ah oo uu ballanqaaday ,
oo ah carbuuntii dhaxalkeenna xagga furashada
hantida Ilaah in la ammaano cisadiisa .
Efesos 4 :30 Ha calool xumaynina Ruuxa Quduuska ah
oo Ilaah oo laydiinku shaabadeeyey maalinta
madaxfurashada .

116

Hadiyado laynasiiyaay
Ruuxa Quduuska ah ayaa na siin sagaal hadiyadaha ruuxa
kala duwan . Tiro ka mid ah hadiyado , kuwaas oo si toos
ah ula xiriiraan si ay cay . Waxaan oo dhan baran kartaa
inay adeegaan hadiyado si aanu noqon doonaan wax ku ool
ah ee wasaaradda .
1 Korintos 12 :1 ,7-10 Walaalayaalow , dooni maayo
inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan hadiyadaha
Ruuxa ka yimaada .
Laakiin mid kasta :
- waxaa muujinta Ruuxa loo siiyaa waxtar .
- Mid waxaa laga siiyaa xagga Ruuxa hadal xigmad ah
, -mid kalena hadal aqoon ah siduu isku Ruuxu
doonayo .
-Mid kale Ruuxu rumaysad buu siiyaa , mid kalena
-hadiyado wax lagu bogsiiyo ayuu isku Ruuxu siiya .
-Mid kalena shuqullo cajaa'ib leh , mid kalena wax sii
-sheegidda , mid kalena kalasoocidda ruuxyada , mid
-kalena afaf kala cayn ah , mid kalena afafka
-fasiriddooda .
Hawlgalka ayaa of hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah
nolosheenna ay calaamad u yihiin joogistiisa nala . Waa in
marnaba loo isticmaalin si loo dhiso sumcadihii our faanka
badnaa . Waa in ay si caadi ah qulquli , iyada oo aan show
kasta ama iidaysto , si ay u muujiyaan jacaylka Ilaah
dunida a dhaawicid .
In qaybaha soo socda , aynu doonayno inaynu u barato lix
hadiyado Ruuxa Quduuska ah iyo sida ay u khaasatan la
xiriira bogsashada .
DABEECADA SARE IYO RUUXDA UDHEXEYSA
Qeexid
Soocayaa u dhexeeya jinni oo waa fahanka ka
sarraysa ay boqortooyada dunida jinnigii . Waxa uu
muujinayaa nooca ruuxa , ama jinni oo , ka gadaal qof ,
xaalad , ficil , ama farriin . Waxaa a oo og in ruuxeenna
u sheegaa inaynu yimaado by waxyi ka sarraysa oo ku
saabsan isha , dabeecadda , iyo waxqabad ruuxa kasta
oo .
117

Waxaa jira saddex meelaha haykalkii ruuxa in lagu kala


sooci karaa iyada oo loo marayo hawlgalka hadiyadda ah .
 Ruuxa Ilaah , ama naxariista Malaa'igtiisuna .
 Ruuxa aadanaha
 Shaydaanku ama jinni oo jinnigii ayaa
Ruuxa ka dhexaya
Inta badan , jinni oo jinnigii ayaa ka dhexeyso ayaa ka
masuul ah lacagta jirrada qofka ama cudur . Tusaale ahaan
waxaa jira jinni oo kansar ah , arthritis , xanaaq iyo
qadhaadh . By hadiyadda ruuxiga ah ee garashada leh ee ay
jinniyo , Ruuxa Quduuska ah u muujin doonaa , ama gelin
oo farta ku on isha dhabta ah ee dhibaatada , sidaa darteed
in qofku waxaa loo dhiibi karaa oo wuu bogsiiyey .
Luukos 11 :20 Laakiin haddii aan jinniyada ku saaro
farta Ilaah , hubaal inuu boqortooyada Ilaah galo
waxaa idiin timid .
Side ayaay hadiyadu uhawlgashaa
Marka qofka waxaa hoggaaminaya Ruuxa Ilaah , ee
daliilka hadiyadda ah miyir leh ee jinni oo ka iman doona
by aragti ah , ama fikirka ah , kuwaas oo muujiya
aqoonsiga ama magaca oo ah ruuxa in uu yahay isha ee
dhibaatada .
Matayos 9 :32 ,33 Kolkay baxeen , bal eeg , waxaa loo
keenay nin Carrabla oo jinni qaba .
Oo goortii jinnigii la saaray , ninkii carrabka la'aa waa
hadlay , dadkii badnaana way yaabeen oo waxay
yidhaahdeen , Sidaas oo kale Israa'iil weligeed laguma
arag .
Si shaqeeyaan ama haykalkii jinnigii iyo kudagaalamay
dagaalkayagu ruuxi ah ugu saameynta badan , waxaanu u
baahan tahay in la fahmo iyo dhali doontaan nafteena u ah
hawlgalada hadiyadda ah miyir leh jinniyadooda . Iyada oo
hadiyad this , Ruuxa Quduuska ah ayaa hagaya iyo naga
awood .

118

EREGA AQOONTA
Qayxid
Ereyga aqoonta waa muujinta ka sarraysa by Ruuxa
Quduuska ah xaqiiqooyinka qaarkood , joogo ama la
soo dhaafay , oo ku saabsan qof ama xaaladda , taas oo
aan lagu bartay iyada oo maanka dabiiciga ah .
Hadiyad ku siinayaa macluumaad Ilaah ka yimid ,
kuwaas oo lama yaqaan si dabiici ah .
Masiixa iyo gabadh reer samariya ah
Shekadii ahayd anigoo naag reer Samaariya ah , Ciise by
hadal aqoon ogaa wixii ay haysatay shan nin , iyo in
ninkeeda la joogo ma ahaa oo kuweed by guurka .
Yooxanaa 4 :18 . . . Waayo , shan nin baad lahayd , kan
aad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha . Taas run
baad ku sheegtay .
Aqoonta ku saabsan naagtan ayaa Ciise u timid oo aan
sababta oo ah wuxuu ahaa Wiilkii Ilaah , laakiin halkii ,
maxaa yeelay , wuxuu ahaa hawlgala sida Wiilka
Aadanahu iyada oo hadiyadaha Ruuxa .
Bogsiinta erega aqoonta
Inta badan ee u adeegi jiray bogsashada , Ilaah muujin
doonaa eray ee aqoonta ku saabsan lacagta jirrada gaar ah .
Mararka qaarkood waxaa loogu talagalay hal qof gaar ah ,
oo mararka qaarkood loogu talagalay tiro dad ah .
Waxaa loo aqoonsaday karaa by magaca cudurka , by
meesha uu xanuunka ka , ama by magaca qaybta jirka ee ah
in Ilaah u muuqan doonaa kuwa buka ku bogsiinaya iyada
oo wakhtigaas .
Sideey ku imaanaysaa
Oo haddana Eraygii aqoon ku yimaado siyaabo kala duwan
inta u adeegi jiray bogsashada .
 dareen ah raaxo badanaa lagu tilmaamaa a
cadaadiska , xanto ah , ama dareen ah .
 Mararka qaarkood waxaa la dareemay doonaa sida
xanuun yar oo .
Ereygii aqoonta noqon karaa by eray , ama lagu fikiro ,
kaas oo kuu sharaxaya jirrada , cudur , ama xanuun ah .
 Magacacudurka
 Magaca qayb ka mid ah jirka oo ay saameeyeen .

119

Ereygii aqoonta sidoo kale ka iman kara riyo of qayb ka


mid ah bogsashada jirka u baahan ee .
 Muujinta qofka jiran
Mararka qaarkood , Ilaah muujin doonaa meesha uu guud
ee qofka , ama xataa qofka saxda ah , kuwaas oo
bogsashada muuqdo doonaa . Tan waxa mararka qaarkood
lagu tilmaamay jiido a ( sida haddii by magnet a) xagga
qaybta in qolka , si gamcihiisa gaar ah , ama in ay goobta
saxda ah ee qofka .
Mararka kale , taasi iman kartaa sida iftiin , ama kululyahey
, ama dareen kale oo barbaro qof gaar ah oo aad dareenka .
Mararka qaarkood , ayaa Sayidka u muujin doonaa
magacyada dadka , ama ku siin aqoonsi kale , in iyaga
hubinaaya in Ruuxa Quduuska ah waxaa lagu tilmaamay
iyagii dibadda u bogsiin gaar ah .
 Aaminaada ayaa muujinaysa
Marka Ruuxa Quduuska ah ayaa muujineysa bogsashada
gaar ah by hadal aqoon ah , iyo qofka in si dhakhso ah ayaa
qirtay in uu , ama iyada , waa mid ka mid ah kuwaasoo loo
sharaxay , iimaan la sii dayn doono , iyo bogsiinta muuqdo
doonaa .
 Digniinta ruuxda lidka ku ah
Qofka ka hawlgala hadiyad this waa inay ka taxadaraan in
uu , ama iyada , run ahaantii qaata eray ee aqoonta , iyo ma
dhegaysato ruuxaanta leh . Mid ka mid ah habka ugu sahlan
oo ay kala garan joogitaanka ruuxaanta leh , waa in ay
daawadaan oo la wada ammaanay isaga .
 Ma hal ka adeegi jiray barbaro isaga iyo kartidooda
oo uu si feejignaan ?
 dad ku noqdo daawade iyo raaxaysanaya ah " show
"?
 Ma qaliinka ee ereyga aqoonta keeno
daawadayaasha si heer sare ah oo Ilaah rumaysta ,
ama rumaysadka qofka adeega?
Ruuxa Quduuska ah marna ammaanta keeni doonaan si
shakhsi ah , had iyo goor Ilaah !
 inay dooneyso inay Tallaabada baxdo
Marka qofka barashada dhigay inay adeegaan shuqulka
meesha erayga aqoonta waxyi gaar ah ka hesho Ilaah , waa
in uu gacanta soo rumaysadka , iyo xagga erayga ku hadla .

120

 Waa in aan noqon diyaar u tahay in ay eegaan oo


nacasnimo haddii aanu qaldan tahay .
 Waxaan waa in aan la soo celin qabtay by cabsida
dhicid .
 waa in aan baranaa in laga feejignaado Ruuxa
Quduuska ah .
 Waa in aan ku addeecaa Ilaah , ee gacanta ku ah
rumaysadka , iyo ha Ilaah lagu ammaano in
bogsiinta .
EREGA XIGMADA
Qeexid
hadal xigmad ah waa muujinta ka sarraysa la siiyey
rumaystaha ayaa . Waa xigmadda Ilaah ku socotay
wax ka qabashadeeda ku salaysan aqoonta dabiiciga
ah ama ka sarraysa . Waxa uu muujinayaa qorshaha
Ilaah iyo ujeeddo :
 Nolosheenna iyo wasaaradaha
 In la sameeyo isla markiiba ama mararka qaar
mustaqbalka
 Dhinac aan in baahi gaar ah wasiirka
Hadal xigmad ah ku yimaado noocyo badan :
codka hoose , iyada oo aragti marka soo jeedo ,
iyada oo riyooyin marka hurda , iyada oo ka
hawlgala hadiyadaha cod .
In La Bogsiiyey
Hadal xigmad ah si dhow la shaqeynta hadiyadda ah miyir
leh jinniyadooda iyo hadal aqoon ah . Waxaa loo muujiyo
sida
loo
baahida
gaar
ah
wasiirka
.
Hadal xigmad ah waxaa la siiyaa ah ilaalinta iyo edbinta
iyo inta badan muujiya sida loo codsado aqoonta muujiyey
hadal aqoon iyo waxgarasho leh ee ay jinniyo . Waxaa ku
siin karaan fahanka ah in uu u adeego hab gaar ah .
Oo haddana Eraygii xigmad na baro in ay :
 gacmahooda on qof
 eray ku hadlaan
 sameeyo mucjiso hal abuur
 ka erya Jinni
Oo haddana Eraygii xigmad na siinayaa inay xigmadda si
wax ku ool wasiirka in ay hadiyado wax lagu bogsiiyo .
Waxaa iimaan in uu u adeego abuurtaa geesinimo .

121

HADIYADA AAMINIDA
Qeexid
waa iimaan ka sarraysa ay tahay wakhti gaar ah iyo
ujeedada .Hadiyada iimaan Waa hadiyad awoodda
in ay dhammaystiraan hawl gaar ah ee wax kasta oo
xaaladda aad ku sugan tahay wakhtigaas gaar ah .
ka sarraysa
Hadiyada iimaan awood iyo iyada oo wax dadaal on qayb
ka mid ah ka adeegayaan waa mid u yimaado .
 Waxaa jirta ma aha , rumaysad la siiyey rumayste
kasta .
 ma aha iimaanka in yimaado by waxbarasho ee
erayga Ilaah .
 Waxaa awood aan yimaado by Ruuxa Quduuska ah
marka loo baahan yahay mucjiso gaar ah .
 Mucjisooyin lasocdaan
Hadiyada iimaan waxaa mararka qaarkood la siiyay marka
mucjiso hal abuur leh waa in lagu muujiyo . Oo filanla'aan ,
ka adeegayaan waa mid u arki doontaa in uu Ruuxa , qaybta
ka maqan ee jirka lagu soo celiyo . Tani waa qaliinka ee
hadiyadda ruuxiga ah ee hadal xigmad ah .
Tusaale
Peter u muuqata in la siin hadiyadda iimaan markii uu
geesinimo
ku
yidhi
ninkii
curyaan
ah
,
Lacag iyo dahab aanad lahayn , laakiin waxa aan
haysan , waxaan idin siin : Magaca Ciise Masiix , kii
reer Naasared , ilaa iyo sara kaco socod ( Falimaha
Rasuullada 3 :6 ) .
IN MUCJISOOYIN LAGU SHAQAYO
Qeexid
shaqayn ee mucjisooyin waa faragelin ka sarraysa
ee koorsada caadiga ah ee dabiiciga ah . Waa
bandhig ka sarraysa ee xoogga Ilaah by kaas oo
sharciyada dabeecadda waxaa lagu beddeli ,
ganaax ama gacanta .
Marka loo isticmaalaa in lagu soo qaado dib u soo
celinta a qaab mucjiso ah hal-abuur si ay jidh , waxa

122

uu shaqeyaa mid ka mid ah hadiyado wax lagu


bogsiiyo .
Mucjisooyin firfircoon
Marar badan , qaybo ka mid ah maydadka dadka ka maqan
shilalka , oo qalliin , cillado lagu dhasho , ama cudurada sii
xumaanaysa . Waxaa laga yaabaa in , Rumaysad noo ma
koray si meesha awood u leenahay in Ilaah rumaysta
mucjisooyin hal abuur leh si ay u qaataan meel .
Rumaysadka in aan u baahanahay waa in la tuuga , oo ku
salaysan aqoonta erayga Ilaah noo .
Muujiyay erega
Waa in aan akhriyey , bartay , iyo ka fikiraa , waxa erayga
Ilaah ku dhawaaqdo oo ku saabsan mucjisooyinka hal
abuur leh . Waa in aan ognahay in wax waluba waa u
suurtoobaan Ilaah .
Matayos 19 :26 Ciise intuu eegay ayuu at wuxuu iyagii
ku yidhi , "Iyada oo uma suurtoobaan dadka , laakiin
xagga Ilaah waluba waa u suurtoobaan . "
Ciise u adeegay mucjiso hal abuur leh .
Markos 3 :3 ,5b Markaasuu ninkii ku yidhi , kuwaas oo
gacanta engegnaa ku , " Weeraryahanka Tallaabada . "
Wuxuu ninkii ku yidhi , " Gacantaada soo taag . " Oo
isna wuxuu u soo taagay , iyo gacantiisuna waa
bogsatay sida ay u dhan sida ka kale .
Waxaan ognahay in Ciise aanu samayn lahayd , shuqullada
rumaysta , isla markaana in isna wuxuu sameeyey wax
sheegay . Waxaan ognahay ballankii Ciise .
Markos 9 :23 Ciise wuxuu ku yidhi , " Haddaad
rumaysan karaysid , wax waluba waa u suurtoobaan ka
rumaysan . "
Xigmada erega-hadiada aaminaada
Oo filanla'aan , eray ee xigmadda ah in qaab aragti ah ama
aragti ku boodbooda dhici karta in ruuxeenna . Nafteena u
aragno adeegi mucjiso hal abuur qofka in siyaabaha
qaarkood . In Ruuxa , waxaan arki mucjiso ku meel
intaanay dhicin in Boqortooyada jidh ahaaneed .
Majiro dheer yahay waxaa jira halgan ay u aaminsan yihiin
. Hadiyada rumaysadkaaga ayaa ku soo galeen wuxuu

123

ruuxeenna u .rumaysadkiinna waxaa supercharged kalsooni


ku dhiirrashada in mucjiso waxaa laga sugayaa inay ka
dhacaan .
Ku shaqaynta mucjisooyin
Isla markiiba Waxaan ku bilaabaynaa in ay ka shaqeeyaan
waxa aanu horay u arkin nafteena qabanayaan Ruuxa . Tani
waa shaqaynta mucjisooyinka .
Waxaan ku bilaabaynaa si geesinimo ku amro inuu ku
hadlo iyo kuwa nudaha unugyada cusub , lafta ama
xubnaha la aasaasay . Waxaan la abuuro wuxuu filasho
wanaagsan oo iimaankeenna ilaa muujinta mucjisada hal
abuur leh waa dhamaystiran .
Masiixu wuu inala shaqaynaayay
Waxaan ognahay in Ciise yahay xaq waxaa nala shaqeeya
sidii uu ula rumaystayaashii hore ahaa .
Markos 16 :20 Oo iyagu way baxeen oo meel kasta
wacdiyeen , Rabbiguna waa la shaqaynayay iyaga iyo
hadalka ku xaqiijinaya maraya calaamadaha la socota .
HADIYADAHA BOGSIINTA
Qeexid
Hadiyado wax lagu bogsiiyo yihiin impartations ka
sarraysa awoodda bogsashada Ilaah galay dadka u
baahan bogsashada . Waxay sharaxaa inay yihiin
kuwo hadiyado ( jamac ) sababtoo ah dhowr ah oo
hadiyado qulqulaan iyo wada shaqeeyaan sidii ay
hadiyado wax lagu bogsiiyo . Qofka hela bogsiinta
helay hadiyado wax lagu bogsiiyo .
Dabecada kasaraya
Hadiyadaha ruuxa wax lagu bogsiiyo ma aha mid ah sida
sayniska caafimaadka . Luukos , qoraa ah oo buugaag ah oo
Luukos iyo Falimaha Rasuullada ka , waa tusaale fiican .
Qorista si Kolosay ah , Paul isaga loo aqoonsaday dhakhtar
.
Kolosay 4 :14 Luukos oo ahaa dhakhtar aan jeclahay . .
.
Luukos waxa uu ahaa on the Island of Malta leh Paul ,
laakiin waxaa jira laguma sheegin kuwa buka u imanayeen
isagii . Ka dib markii Bawlos wuu bogsiiyey Bobliyos ,
dadka waxay u keeneen kuwa buka oo isaga iyo ay ka
bogsadeen .

124

Falimaha Rasuullada 28 :8 ,9 Oo waxaa dhacday in


Bobliyos aabbihiis jiifsaday isagoo qandho iyo
dabadhiig qaba a .
Paul ee isagii u tageen oo tukaday , iyo gacmihiisa ayuu
isaga dul saaray oo bogsiiyey .
Oo markii waxaas la sameeyey dabadeed ayaa intii
kuwa jasiiradda oo cudurro sidoo kale u yimaadeen oo
ku bogsiiyey .
Inkasta oo uu dhakhtar caafimaad waxaa jiray , waxay
ahayd Paul ee rasuulkii kuwaas oo awood dadkiina wuu
bogsiiyey .
Fiiro gaar ah : Maadaama aynu Wasiirka , waxaan
doonayaa in aan noqdo dheeli tiran iyo iskaashi la
dhakhaatiirta iyo sayniska caafimaadka . Dad badan oo naga
mid ah ku nool yihiin oo maanta sababtoo ah dhakhaatiirta noo
hayn nool ilaa Rumaysad noo koraan karin xooggan ku filan na
ay u helaan noo bogsashada . Laakiin ma khaldaan sayniska
caafimaadka qaba ee hadiyado wax lagu bogsiiyo .
Marna ha u sheegto qof aan in ay tagaan ay dhakhtarkaaga ama
in aad joojiso qaadashada daawooyinka . Marka waxaa la
bogsiiyey waxay , waxay dambe uma baahan doonaan daawada .
Tan iyo markii ay dhakhtarka daawada , waa inuu middood waa
inay ahaato inaad u sheegto si ay u joojin !

Ujeedada hadiyado wax lagu bogsiiyo


Waxaa jira saddex ujeedo ah ee hadiyado wax lagu
bogsiiyo :
 Si loo hirgaliyo buka ,
 Si wada baabbi'in shuqullada Ibliiska in meydadka
aadanaha ,
 Si loo xaqiijiyo fariinta badbaadno calaamooyin iyo
yaabab .
Sida aynu u guurto xidhiidh dhow la leh , Ruuxa Quduuska
ah , ee hadiyado wax lagu bogsiiyo iyo hadiyado kale oo
Ruuxa Quduuska ah ka duuli doona iyo shaqeeyaan na
iyada oo loo marayo .
By eray ee aqoonta , waxaa laga yaabaa in aan helno aqoon
ka sarraysa in uu muujinayaa in Ilaah doonayo inuu qof
gaar ah ama cudur walba ku bogsiiyaan . Hadiyada
garashada leh ee jinni oo dhici karta in il jinka ah ee uu
cudurku in loo baahan yahay in loo tuuro .

125

Iyada oo hadal xigmad ah , helno muujintiisa ka sarraysa


oo ku saabsan sida si wax ku ool u adeego qof in . Nafteena
u aragno u qabanaynaa . Waxaan arki bogsiinta ama
mucjiso meel . Tani waxay sii deysaa hadiyadda rumaysad
iyo innagoo ku bilaabaan inay wasaaraha oo shaqeeya ee
mucjisooyinka .
Sida aynu ka baran inay adeegaan shuqulka oo dhan
hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah iyo iimaanka ku filan
iyaga soo qulqulaya iyo shaqeeyaan nolosheena , waxaanu
qaadi doonaa in ay tahay oo kaliya sidii ay fududahay in
mucjisad sida ay tahay in la siiyo fariin carabo , ama si ay
ka hawlgalaan mid ka mid ah hadiyado kale oo Ruuxa
Quduuska ah .
Fiiro gaar ah : Living ka sarraysa Iyadoo hadiyadaha Ruuxa Quduuska
ah by AL Iyo Joyce Gill waa qoto-dheer daraasad dheeraad ah ee
hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sheeg kuwa Ruuxa Quduuska ah yahay iyo waxa uu qabto nolosheena .

2 . Sidee waa garashada leh ee jinni oo waxtar leh marka tukanayay for buka ?

3 . U sharax qaliinka ee erayga oo ah xigmadda iyo hadiyadda iimaan halka bogsashada wasiirka
aanu iyo mucjisooyin hal abuur leh .

126

Casharka tobnaad

Helida iyo ilalinta caafimaadkaaga


casharka this , waxaan si bogsiin iyo sida loo hayn noo
bogsashada baran doonaa caqabadda ku . Marar badan u
sheegay waxyaalihii uu noo hayn doonaa in la bogsiiyey
waa waxyaalaha in , haddii laguu oggol yahay in ay soo
laabato , waxay keeni doonaa qof ka inay lumiyaan
bogsashada .
Qaybta koowaad ee casharka tani waa dib u eegis ah
waxyaabaha aan ka bartay . Waa wakhti ay ku keenaan
dushay galay diiradda nolosheena gaarka ah .
CAQABADA KU TIMAADA BOGSIINTA
Marka aanu qofku heli muujinta isaga ama iyada
bogsashada , inay jirto sabab . Qofkaas waa in waqti la
qaataan Rabbiga ayaa raadinaya sabab ah . Isaga ama iyada
waa inay iska ilaaliyaan in ay helaan xukun halka ay
marayaan waqtigan ee la baadhi . Ilaah ma xukumaysaa .
Waxa uu canaanto , oo wuxuu qasbayaa in xaqnimadiisa
sida uu noo waafaqsan image Wiilkiisa .
Haddii aad Ilaah rumaysan bogsiinta a hadda , halkan joojin
iyo Ruuxa Quduuska ah weydii in ay u muujiyo in aad
sababta aadan helin muujinta ah ee aad bogsashada . Si
dhakhso ah wax u qabo on kasta oo Ilaah muujiya in aad
sida aad on maraan daraasaddan .
Su'aalaha Xagganaga Weydii
 Denbiga aan lacafin
Ma jiraa dembi unforgiven la xirrira caqabad ina
dhex yaal aniga iyo Ilaah?
Nabarrada Dembiga nafta oo albaabka iga furo , waayo ,
jinniyada ka dhexeyso in la keeno jirrada si jirkeena .
Qiranaya tegin dembiyadii uu Ilaah yaqaano iyo la helo in
uu denbi dhaaf waa lagama maarmaan si ay u helaan
bogsashada .
Yacquub5 :15 ,16 Ducadii Rumaysadku ma badbaadin
doona kuwa buka , oo Rabbiga ayaa isaga kicin doonaa .
Oo haddii uu dembaabay , oo isna waa la cafiyi doonaa .
Qirto oo xadgudubyadiinnii in midkiinba midka kale ,

127

oo Ilaah u barya , waayo , mid kale , in aad ku bogsan


karaa . Ool ah , Salaadda oo ku kulul Nin xaq ah ,
malana xaqa wax badan .
Dembiga aan lacafin u ogolaanaysaa jirrada ay joogaan .
Shaydaanku isku dayi karaan in ay ku dhuuntaan dembi ha
noo saarin ka soo . Laga yaabaa in aanu isku day inaad dib
ayeey u fog , laakiin lacagta jirrada ayaa weli . Waa in aan
qiran dembiga this to Ilaah si aad u hesho in uu denbi dhaaf
.
Matayos 9 :2 ,5-7 Oo bal eeg , waxay u keeneen nin
curyaan ah oo sariir ku beenta ah . Markaasaa Ciise oo
rumaysadkooda arka , curyaanka ahaa ku yidhi , "
Wiilka , kalsoonaataan ; dembiyadaadu waa kaa cafiyan
yihiin . "
" Iyamaa hawl yar , in la yidhaahdo , Dembiyadaadu `
waa kaa cafiyan yihiin , ama in la yidhaahdo , Kac oo
soco? Laakiin si aad ku garataan in Wiilka Aadanahu
dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo " - ka
dibna wuxuu curyaanka ahaa ku yidhi , " Kac , oo
sariirtaada qaado , iyo gurigaaga u tegi . "
Wuuna kacay oo gurigiisii tegey . Haddaba dadkii
badnaa goortay arkeen , way baqeen , oo Ilaah kan amar
caynkan oo kale la siiyo si ay ragga ku ammaanmay .
Haddii uu jiro dembi kasta oo nolosheena , waxaynu nahay
in ay qirtaan inay Ilaah iyo hesho denbi dhaaf .
1 Yooxanaa 1 :9 Haddii dembiyadeenna qiranno , isagu
waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo
iyo in ay inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .
 Denbiyada aan lacafin
ma waxaan cafiyan yihiin qof walba oo ka ii
geystay?
War ma waxaan u cafiyi naftayda? War ma waxaan
u cafiyi Ilaah?
In u adeegi jiray si dadka muddo sannado ah , iyo in ay la
wasiirro kale oo hadalka , waxaan helay unforgiveness waa
sababta kowaad ee qofka aan la bogsiiyey .
Si sahlan ayaa ku cafiyo dadka kale , ka badan waa ku
cafiyo nafteena . Waxaan maqli dadku waxay yiraahdaan
wax u eg , " Sidee ayaan u lahaan lahayd sidaas doqon .
Maxaad ayaan ha heli naftayda galay xaaladda this? " Imisa

128

jeer aanu raalli kuwa kale oo ka filan si kaamil ah nafteena .


Naftaada cafi !
Marka waxyaabo aad u xun ayaa dhici , dadka inta badan ku
eedaynaa Ilaah . " Muxuu Ilaah ha tani aniga iigu dhacday ?
Waxa uu Ilaah! Wuxuu ay joojiyeen karin it! "
Haddii tani ay run tahay in xaaladdaada , qiran dareenkaaga
daacad ah si ay Ilaah . Waxa uu hore u yaqaanay sida aad
dareemayso .
Dhahdaa , " Ilaah , waan ku qaldan loo fahmay . Waxaan
ogahay in aad tahay a Ilaaha jacaylka . Waxaan ogahay in
aad ii jecel in ka badan ayaan xitaa qiyaasi kartaa . Haddaba
, waxaan ku ogaaday in uu ahaa Shaydaanku , oo aan
Waxaad oo ahaa masuul ka ah shiddada ee noloshayda .
Waxaan qabtay this Waxaad ka dhanka ah . Laakiin hadda
waxaan aad ugu dambi iyo sii daayo kuwaas oo dhanna
waxay dareen diidmo ah in aad . "
Markos 11 :24 ,25 Sidaa darteed waxaan idinku
leeyahay , wax kasta oo aad adigu goortaad tukanaysid ,
waxay aaminsan yihiin in iyaga qaadato , oo idinna
iyaga waad yeelan doonaan . Oo mar alla tukasho u
taagan tihiin , haddii aad dad wax ku leedihiin cid , cafi ,
in Aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idiin
cafiyo xadgudubyadiinnii .
 Qiime lahayn , Denbiilennimo , Takoorid
Miyaan jidaynayey dareenka of qiime lahayn ,
xadgudubka ah , iyo xukun uu iiga ilaaliyo qaata
xagga Ilaah ka yimid ?
Qaar ka mid ah kuwa ugu cad cada iyo khatar hub Ibliiska
waa fikirro qiime lahayn , xadgudubka ah , iyo xukun .
Dambiyeed waxaa loo qaaday daryeelka ee loo marayo
qirasho dembiga iyo rumaysad buu ku qaata denbi dhaaf .
Haddii dareen ah inu qofku dambiile sii wadi , waxay ,
weheliyaan dareen of qiime lahayn oo xukun , ay yihiin
Shaydaan .
Our qalmo in uu yahay iyada oo Ciise . Waxaan nahay
xaqnimada Ilaah yahay isaga . Waxaan ku jira xaq u taagan
oo leh Ilaaha Aabbaha ah , sababtoo ah Ciise .
Waayo , waxaa inoo dareemi lahayn baannu nahay waa in la
diidi shaqo madax furashada Ciise , xaqnimadiisa , oo meel
aynu isaga .

129

Roomans 8 :1 Waxaa jira haddaba sidaas daraaddeed


waa xukun ma laha kuwa Ciise Masiix ku , ah oo aan
sida jidhka u socon , laakiin sida Ruuxa u .
2 Korintos 5 :21 waayo , wuxuu isaga aan dembi
aqoonin inuu dembi noqdo noo , kaas oo laga yaabo
inaynu noqonno xaqnimada Ilaah isaga oo ku sameeyey .
Diido dareenka kuwa . Ku bilow caddaysanaya erayga Ilaah
iyo wax yalaha ee goobahaas .
 Rajada beenta ah
Miyaan jidaynayey rajo been ah , dhagar ahayn in
mararka qaar ay mustaqbalka anna waan bogsan
doonaa , qaadan meesha rumaysadka?
Waxaa jira rajo ah oo run ah , taas oo ka horraysa iimaan .
Waxaa rumaysan in aanu heli doonaan muujinta ah ee wixii
aannu weyddiisanno mustaqbalka .
Marka aan maqlo ama akhriyo erayga Ilaah , waxaan la
dhaqaajin doono quusan in ay rajaynaynaa . Si kastaba ha
ahaatee , haddii aan waxba ka guurto on rajadii si iimaan ,
waxa ay noqon karaan rajo been ah .
Cibraaniyada 11 :1 Rumaysadku waa hubaasha
waxyaalaha la rajeeyo , iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan
la arkin .
Marka waxaan rajeyneynaa ah ee aannu ku bogsashada ,
waxaa loola jeedaa in aan weli ma helin iimaan bogsiinta ,
laakiin in aanu filayno inay u mararka qaar in mustaqbalka
ay helaan .
Mararka qaarkood qofka aaminsan in uu isagu ama iyadu
waa bogsan doonaa marka qaarkood ay dhacdo ama waqti
mustaqbalka yimaado . Badanaa waxaa lagu gelinaya laga
filayo dhalanteed isu on dibna u guurto is- xukun .
Rajo been ah in uusan horusocodka galay aanu
rumaysadkaagu waa dhagar ahayn . Waa carqalad ah si
dawaynaya Shaydaanku doonayo in aad aqbasho Gaaloowdaan !
 Waxbarasita beenta ah
Ma jiraan abuurka ah ee baridda been ah Waxaan
helay hore ee iga dhawrtaa lagu bogsiiyey ?
Barista in liddi ku ah erayga Ilaah , ama la'aanta baridda
wanaagsan ayaa loo ogol yahay Shayddaanka oo ay
xadaan Kiristanka waxa xaqa u leenahay . Baridda
Beenta ah says :
130


jiro waa Ilaah doonistiisa .


Xanuun ku bari doonaa dulqaado .
xanuuno idinka soo bixin doonaa dhaw Ilaah .
Silcaya inay Ilaah ammaanaan soo dejin doono .

Qaado wixii baridda been ah ee aad heshay iyo odhan , "


waan diiday . . . . . maanta . Anigu waan amri fikir kasta
waa lid ku ah erayga Ilaah si nafteeda kashifaan iyo in ay ka
soo baxeen oo aan fikirka . "
 shaki iyo Gaalnimada
Miyaan haysta rumaysadla'aantooda aawadeed
qalbigayga ?
Gaalnimada noqon karaa waxbarashada ee la soo
dhaafay , laga bilaabo dembi la xalin nolosheena , ama
xataa times of niyad marka la isku dayayo inuu Ilaah
rumaysta noo bogsashada la soo dhaafay . Gaalnimada
yahay mid kasoo horjeeda iimaanka ugu .
Haddii aan la samayn rumaysadla'aantooda aawadeed
dagaal , waxaana ku tukatid , "Rabbiga , iga caawi
rumaysaddarradayda " Markaa baa uga fiirsaday on
wixii erayga Ilaah leeyahay oo ku saabsan bogsashada .
Markos 9 :24 Kolkiiba wiilka aabbihiis ayaa ilmaha u
sii qayliyeen oo oohin ku yidhi , " Sayidow , waan
rumaysanahay , ! , Iga caawi rumaysaddarradayda "
 Aaminaad leh Dabiiciga Dareenka
Miyaan isku hallaynta macnayaal dabiiciga ah aan
halkii ay u oggolaan ruuxayga aaminsan erayga
Ilaah ?
Iyada oo macnayaal dabiiciga ah our , waxaan aaminsan
nahay waxa aan arki karnaa , hear , taabto , urin ama
dhadhan . Waa in aan xaqiijinaa in muujinta ah ee erayga
Ilaah waa dhab dheeraad ah iyo run badan wax aynu
dareemi . Ha ka fiirsan ee anaa soo Tomas .
Yooxanaa 20 :24-28 Laakiin Toomas , kii Didumos ,
tobankii ka mid ahaa , oo aan iyaga la joogay markuu
Ciise yimid . Haddaba xertii kale ayaa ku yidhi isaga ,
"Waxaan arkay Sayidkii . "
Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi , " Haddii aanan
gacmihiisa ku arkin far the musmaarrada , oo anna
naftaydii baan farta galay print ee musmaarrada , oo

131

aanan gacantayda gelin dhinaciisa , rumaysanba maayo


."
Oo siddeed maalmood dabadeed xertiisii uu mar kale
ku jiray gudaha , oo Toomasna waa la . Ciise wuxuu u
yimid , albaabbadii oo xidhan , oo intuu isdhex taagay
ayuu dhexda ka , oo ku yidhaahdeen , " Peace in aad ! "
Markaasuu Toomas ku yidhi , " Reach fartaada halkan
, iyo eegto gacmahayga , iyo gacantaada halkan gaarto ,
waana geli dhinacayga . Oo ha rumaysad la'aanin
laakiin rumayso . "
Toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi , " Rabbigay iyo
Ilaahayow ! "
Jawaabta Ciise si Thomas weli waa jawaabta ugu habboon
ee noo maanta!
V .29 Ciise ayaa ku yidhi , " Thomas , sababta oo ah
inaad i aragteen , aad buu rumaystay . Waxaa
barakaysan kuwa aan i arag ee weli waan rumaysan . "
Tukada , "Rabbiga , ha wixii Your Word baraa noqon more
dhab ah ii ka badan wax aan ka arki kartaa , maqlaan ,
taabto , ur , ama dhadhan . Ha iga guurtid iyo aad u badan
boqortooyada Ruuxa iyo aaminsan Your Word badan! "
ILAALINTA CAAFIMAADKU WAA BILAWGA XOOGA DAGAALKA
Aqoonsashada cadowga
Markaasaa Ibliisku wuxuu tuug ah oo tuug . Waxa uu
cadowga ah ee caafimaadkeena .
Yooxanaa 10 :10 tuug ma aha mid ku iman marka laga
reebo in ay ka xadaan , iyo in ay dilaan , iyo in la
burburiyo . Waxa aan u imid in laga yaabo in ay
qabaan nolosha , iyo in ka badan ayaa waxa laga
yaabaa in .
Ibliisku yimaadaa sida libaax ciyaya oo doonaya in la
burburiyo .
1 Butros 5 :8 ,9 digtoonaadaan , feejignaadaan , maxaa
yeelay , aad is haysaan ayaa Ibliisku u socda oo ku
saabsan sida libaax ciyaya , doondoonaa cid uu ku liqo .
Iska ilaali isaga , oogana iimaanka , iyagoo og inay ku

132

xanuunsan doono , isla markaana


walaalahiinna dunida oo dhan .

khibrad

by

Shaydaanku cadowga ee jirka our , Naf , iyo ruuxa . Waa in


aan loo aqoonsado inuu istaraatijiyad iyo hayn isaga
adkaaday nolosheena .
Xoogaysta Rabbiga
Waa in aan ku barto ku xoogaysta Rabbiga ah , si ay nooga
kii hubkiisa u dul , in ay ka feejignaadaan , diyaar dagaalka
kasta oo guuleysta . Dagaal yahan weyn , Paul ee rasuul ,
wuxuu noo qoray saabsan this .
Efesos 6 :10-13 Ugu dambeyntii , waxaan idinku
leeyahay , Ku xoogaysta Rabbiga iyo xoogga itaalkiisa .
Oo hubka Ilaah oo dhan , oo aad yaabaa inay awoodaan
inay ka dhanka ah inaad sirta Ibliiska hor istaagtaan .
Waayo , ma aynu legdanno jidh iyo dhiig , laakiin
dhanka ah waxyaalaha , ka dhanka ah awoodaha , ka
dhanka ah taliyayaashii , gudcurka ku jira da'da this ,
xulka Martida ruuxyada sharka ah meelaha jannada .
Sidaas daraaddeed ilaa hubka Ilaah oo dhan , in laga
yaabaa in aad hor taagi maalinta sharka awoodi , iyo
markaad saas oo dhan , si ay u istaagaan .
Kala soocaan Fallaaro Shaydaanku
Markaasaa Ibliisku wuxuu isku dayayaa inuu dhacaan
caafimaadkeena adigoo isticmaalaya isaga oo fallaadhihii
oo ah xanuun , calaamadaha , fikradaha xun xun , iyo shaki
.
Efesoss 6 :16 Sarreeye , qaadashada gaashaanka
rumaysadka leh oo aad awoodi doonaan in ay demin oo
dhan juq ka ololaya oo ka mid ah kuwa sharka leh .
Waxaan la siiyey gaashaanka rumaysadka , inaad dhaafto
weerarka Shayddaanka . Xanuun , calaamadaha , iyo
afkaarta xun ee Shaki ma nama dilo , haddii aan geesinimo
loo sii isticmaalo gaashaan iimaankeenna .
 Afkaarta xun
Waa in aan daawado afkaar iyo ma ha shaki degto
maankiinna . Habka ugu fiican ee this sameeyo waa
indhahayaga go'an on Ciise haysashada .
Matayos 14 :27-31 Markiiba Ciise waa la hadlay iyaga ,
oo wuxuu ku yidhi , " Kalsoonow ! Waa ayaan ; ha ka
cabsan " .
133

Markaasaa Butros u jawaabay oo ku yidhi , "Rabbiga ,


haddaad tahay adiga , ku amri doono inay ii yimaadaan
in aad biyaha ku dul . "
Sidaas Wuxuu yiri , " Kaalay . " Oo markii Butros uu
soo degay ee doonnida , ayuu biyaha ku dul socday inuu
Ciise u tago . Laakiin goortuu dabayshii arkay baqay
ahaa , wuu ka cabsaday ; bilaabay inuu dego ayuu
qayliyey , oo wuxuu ku yidhi , " Sayidow , i badbaadi !
"
Oo markiiba Ciise gacantiisuu u taagay oo isagii , oo
wuxuu isagii ku yidhi , " O aad rumaysad yarayaalow ,
maxaad u shakiday ?"
Markii aan bilaabaan inay raad ku yeelan by dareenkeenna ,
cabsanaynaa , saftay negative , ama erayada dadka kale ,
aynu doonayno inaynu u tiimban .
 Walwalka
Walaaca ,sida shaki , waa ka soo horjeedka oo rumaysadka
. Qofka aan socon karin iimaanka iyo welwelin waqti isku
mid ah ! Walwalka waa dembi . Walwalka run ahaantii
rumaysan erayga Ilaah run ma aha .
Luukos 12 :22 ,29 Oo wuxuu xertiisii ku yidhi , " Sidaa
darteed waxaan idinku leeyahay , Ha ugu welwelina
noloshaada , waxaad cuni doontaan , meydkii , waxa
aad saaray doonaa . Oo ha doondoonina waxaad
cuntaan iyo waa ama waxa aad cabto waa , umana aan
maanka werwer leh . "
 Waa ladiiday
Waa in aan ku baran in ay diidaan afkaarta xun isla
markiiba . Waa in aan si ula kac ah oo diiday fikirrada
binu- xanuun iyo cudur ahaan ay ku dhufan maankiinna .
Bawlos wuxuu u qoray in aanu Waa in maxaabiis ahaan
keenaan fikir kasta Ciise .
2 Korintos 10 :3-5 Waayo , in kastoo aannu ku socon
jidhka , aan dagaalka ku sameeyo sida jidhka . Waayo ,
hubka dagaalkayagu ma aha xagga jidhka , laakiin
xoog badan oo ku jira Ilaah for jiidaya hoos
qalcadihiisii , tuuraya doodaha iyo wax kasta oo
sarreeya laftiisa isa sarraysiiya waa aqoonta Ilaah , fikir
kasta maxbuus galay si uu Masiix u addeeco . . .
Waa in aan had iyo jeer ilaaliyaan fikirrada iyo iyaga ku
hay heshiiska iyo addeecitaanka fikirrada Masiix sida lagu
134

muujiyey Isaga eraygiisa ku saabsan noo bogsashada iyo


caafimaadka .
Our maskaxda waa in lagu edbin in ay diidaan afkaar ama
calaamado aan ahayn in heshiiska ay la erayga Ilaah .
Waa in aan diido afkaar in la keeno jirrada sida " waxaan u
malaynayaa in aan hoos u soo hargabka . " Tani albaabka u
furaya , waayo , Shayddaanka in ay na jebiyaan . Sida aan
ku joogi heegan habka Shaydaanku , ee aanu hayno kara
caafimaadkeena .
ISTAAG DABAYSHA NOLOSHAY
In masaalka ku saabsan beeralayda ah , waxaan ka digay in
dib markii aan helno farcanka Word ee aan qalbigeennu ,
Shaydaanku , in carro ay shimbirraha duurka , isla markiiba
soo iman doonaan inay ka xadaan abuur in .
Markos 4 :3 ,4 ,14-17 ! Bal eeg , Beerrey baa baxay inuu
wax beero . Oo waxaa dhacday , oo intuu beerayay , in
qaar baa jidka geestiisa ku dhacay , iyo haadda hawada
yimaadeen oo cuneen it .
In sharxaya masaalkan Ciise wuxuu ku yidhi ,
Beerreygu wuxuu beeraa hadalka . Oo kuwanuna waa
kuwa ku yiil meeshii hadalka lagu beeray , . Oo markay
maqlaan , Shayddaan baa isla markiiba yimaada oo ka
qaada hadalkii lagu beeray iyaga . Oo kuwanu waa
kuwa ka dhagax ah lagu beeray , kuwii goortay
maqlaan erayga , isla markiiba farxad bay ku qaataan ,
oo waxay leeyihiin , xidid ma lahayn naftooda , iyo
sidaas u adkaysan uun wakhti . Dabadeedna waxaa , oo
goortii dhib ama silec ugu dhaco erayga aawadiis ,
markiiba way ka xumaadaan ( xumaadaan - KJV ) .
Ciise digay in mar aan la helin ay runta qaarkood ka soo
Isaga eraygiisa , Oo Shayddaan wuxuu isla markiiba soo
iman doonaan inay u ka xadaan . Ciise ayaa sidoo kale ka
dhigay cad in Shaydaanku ee mashruuca in ay na dhacaan
noqon doona isticmaalka iyo dhibaato iyo cadaadis .
Dhib iyo Cadaadiska
Waa maxay dhib iyo cadaadin?
Dictionary Webster ee ereyada sida uu isticmaalaa sida
cidhiidhi ku jira , dhib ah , murugo , iyo dulmi ah ,
caloolxumo , silica , iyo jirrabaaddaha in lagu qeexo dhib .
Wuxu leeyahay in cadaadis waa joogto ah , dareenka

135

taabasho aan loo geysto , xanuun , ciqaabta , ama dhimasho


, gaar ahaan sababo diinta .
Shaydaanku wuxuu ogyahay in haddii erayga Ilaah loo ogol
yahay inuu ku sii jiraan nolosha qofka , isagu ma uu
awoodi doonaan in ay iyaga jebiyaan . Sidaas ayuu isku
dayi doonaa wax kasta si iyaga u shakiday Word gaar ah in
.
Haddii qofku helo erayga Ilaah ku saabsan bogsiin iyo
waxa uu helay muujinta bogsashada in uu , ama jidhkeeda ,
Shaydaanku inta badan ridaa juq ka ololaya oo
calaamadaha iyo xanuun . Waxa uu isku dayaa inuu gelin
iyo hoto , ololaya oo male xun ku in ay maanka ku leh
jirrada ayaa yimid ka dib markii .
Duufaan weeyn
Ciise wuxuu fadhiyey doon sidii ayuu wax ku baray
masaalka ku saabsan beeralayda si ay dad faro badan ,
kuwaas oo urursadeen oo badda xeebteeda taal . Dadka in
Shaydaanku inuu iman doono si dhakhso ah wax xado oo
dhashii Ereyga wuxuu uga digay .
Isla maalintaas mar danbe , sida ay soo gudbayey weyn oo
dhanka kale , wuxuu u tegey seexan ee dambe ee doonnida
.
Markos 4 :37-39 Iyo duufaan weyn ka kacay , oo
hirarkiina doonniday ku , sidaa darteed waxa ay ahayd
mar hore buuxinta . Laakiin wuxuu ahaa ee doonnida
isagoo barkin ku hurda a . Oo waxay isagii oo badduu
ku yidhi , U dadaal , " Macallimow , miyaanay waxba
kula ahayn inaynu lunno ?" Markaasuu kacay oo
dabayshii canaantay , oo ku yidhi , badda , " Nabadda ,
weli noqon ! " Markaasaa dabayshii degtay oo waxaa
jiray xawaal weyn baa dhacday .
 Ukaalay Eraygaaga aawadiis
Dhib iyo cadaadis lahaa waajibo for the Word aawadiis , oo
nooca windstorm weyn . Sida Ciise ku hadlay , oo
Shayddaanku isla markiiba u yimid inuu wax xado oo
dhashii Ereyga soo baxay iyagoo qalbigooda . Halkii
matalaya iimaanka iyo hadlayay duufaanka naftooda , sida
kuwa ku jira masaalkii , waxay noqdeen xanaaqin .
Kalluumeysato Kuwaas , khibrad xalinaayo ee windstorms
soo noqnoqda waxaa baddii ku , Degaaladii iyo ka baqay in
ay hafan lahaa . Wayna ka xumaadeen in Ciise uu ahaa
hurdo u muuqdeen in ay noqon Xisbiga Kumiye ku saabsan
136

xaaladda . Waxay Ciise ka toosay oo lagu eedeeyay in isaga


, " Macallimow , miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno?
"
Waxaa laga yaabaa in , waxaanu ka jawaabay galnaa iyo
cadaadiska ee jirrada , cudur iyo xanuun by oohin Ilaah " Ha
aad u daryeeli in aan lunno? Ha aad kula ahayn in
calaamadahan u imid iigu dheceen? " Waxaa laga yaabaa in
, waxaan jeclaan xertii hore , waxay noqdeen xanaaqin iyo
Ilaah ku eedeeyay lugugu taasi u dhici kartaa noo . By
sidaas samaynaya , waxaan sidoo kale ayaa loo ogol yahay
Shayddaanka oo ay ka xadaan farcanka Ereyga soo baxay
isagoo qalbiyadiinna .
 " Nabadi ha ahaato "
Markos 4 :39-41 Markaasuu kacay oo dabayshii
canaantay , oo ku yidhi , badda , " Nabadda , weli noqon
!
" Markaasaa dabayshii degtay oo ay jiraan xawaal weyn
baa dhacday . Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi , " Waa
maxay sababta aad tahay sidaas cabsi badan ? Sidee
waa in aad leedahay rumaysad u lahayn? "
Aad bay u baqeen , oo waxay yidhaahdeen in midkiinba
midka kale , " Yaa tani waxay noqon kartaa , in xataa
dabaysha iyo badduba yeelaan ? "
Haddii Shayddaan baa ka xadaan karaa Ereyga aan la helin ,
sidoo kale dib noogu on inuu keenaa karaan calaamadaha
jirrada iyo cudurka .
Marka Shaydaanku keentaa dabeylo ka dhanka ah
nolosheenna , waxaan , sida Ciise , waa in istaagin ee naga
doon iyo geesinimo , si kalsooni ku hadlo erayga Ilaah ku .
Markaan sidaa yeelno , Rumaysad noo kori doono . Waxaan
caddayn doonaa erayga Ilaah ee nolosheena gaarka ah oo
waxaynu noqon doonnaa xoog iyo xoog ku ah rumaysadka !
Go ,aankeena
Waqtigan xaadirka ah ee hub dagaal ololaya oo cadaadis
iyo dhib yimaado , waa in aanu go'aan ka .
 Ha aanu rumaysanahay in erayga Ilaah , ama noo
aaminsan yahay ee dhaqanka?
 Ha aanu rumaysanahay in erayga Ilaah , ama ha
waxaanu aaminsan nahay calaamado our ?

137

 Ha aanu rumaysanahay in erayga Ilaah , ama aadan


aanu rumaysanahay in erayada saaxiibadeena , anaa
?
 Ha aanu rumaysanahay in erayga Ilaah , ama
warbixinta dhakhtarka ?
Waa in aan go'aan ka gaari gudaha nafaheena on erayga
Ilaah u istaagaan eegeyn waxa dhakhaatiirta , asxaabta ,
ama astaamo u leeyahay . Ma , daqiiqad this , istaagi karaa
on iimaan kale ee , waxbaridda , ama marag . Waa in aan
iimaankeenna gaarka ah si adag oo ku salaysan erayga
Ilaah istaagaan .
Laakiin kawelwelidda dunidan
Ciise ayaa sidoo kale ka digay in Word , kaas oo aan la
helin waxaa laga ceejisay kari waayeen nolosha ah , haddii
la oggolaado laakiin kawelwelidda dunidan , afkaar adduun
iyo dabeecadaha dadka soo dhex galay Alla haw naxariistee
.
Markos 4 :19 . . . iyo kawelwelidda dunidan , sasabidda
maalka , iyo damacyada for wax kale ee ku saxasho
erayga , waana noqdaa midhola'aan .
Sida aynu ciidda ee qalbigayaga ku beerayaa , oo waraabin
jirtay sii fikiraa , erayga Ilaah , isagoo qalbiyadiinna ka sii
ahaan doonaan dhul wanaagsan . Waxaan la noolaan
doonnaa in guul iyo barako haqab tiran .
Markos 4 :20 Laakiinse kuwanu waa kuwa ka
Kuwanna waa kuwii dhulka wanaagsan , kuwa hadalka
maqla , oo aqbala , oo midho soo : Qaar ka mid soddon
laab , midna lixdan , midna boqol ah .

MAJIRTO MEEL SHEYDAAN JOOGO


Waa in aanu ku siin jirin furitaanka Ibliiskana lagu xajiyo
dembi out of nolosheena .
" Mar dambe ha dembaabin "
Ka dib markii Ciise bogsiiyey nin xoogdaran iyo at
Beytesda oo lahaa ruuxa soo jabnayd , waayo siddeed iyo
soddon sannadood , Ciise wuxuu ku raadinayaan isaga
isaga siin mid ka mid fariin muhiim ah .
Yooxanaa 5 :14 Waxaas dabadeed Ciise wuxuu isaga
ka helay macbudka oo , oo ku yidhi , " eeg , aad ayaa

138

loo sameeyey si fiican . Mar dambe ha dembaabin ,


waaba wax ka sii xumi idiin timid . "
Haddii aanu kaa hayno dembi unconfessed , ama dembi
aanu toobad keenin nolosheena , waxaanu ku siin
Ibliiskana meel u keeno jirrada noo on , iyo in ay dhacaan
oo naga mid ah our bogsashada .
Efesos 4 :27 . . . toona Ibliisku ku siin meel .
Ruuxda boos looma hayo
Ruux oo soo jabnayd , mar kasto raadinaa furitaanka dib u
yimaadaan oo ku noqoto guriga .
Matayos 12 :43-45 Marka oo jinni wasakh soo baxday
nin , ayuu meelo aan biyo lahayn tagaa , isagoo nasasho
doonaya , oo iga helaa ma jiro . Markaasaa ayuu yidhi ,
Waxaan ku noqonayaa in aan gurigaygii aan ka yimid .
' Oo markuu yimaado , wuxuu helaa isagoo madhan oo
xaaqan oo , iyo saaray si . Markaas tagaa oo wuxuu
wataa toddoba jinni oo isaga kale oo ka xunxun badan
leh , iyo waxay galaan oo halkaas joogaan , iyo gobolka
Ninkaas wakhtigiisa dambe ayaa ka darnaada wakhtiga
hore ka badan . Sidaas oo kale ayay noqon doonaan ,
iyagoo la qarnigan sharka leh .
Si buuxda isu ilaalin
Waa in aan guryahayaga , jirkeena , buuxa ku hayn .
 Masiixa
Muujintii 3 :20 Bal eeg , albaabkaan taaganahay oo
garaacayaa ah . Haddii nin codkayga maqlo oo albaabka
iga furo , waan u soo gelayaa in isaga iyo la cuno; , isna
wuu ila cashayn .
 Ruuxa Quduuska
1 Korintos 3 :16 Miyaadan Ogayn in aad tahay inan
macbudka Ilaah iyo in Ruuxa Ilaah idinku dhex jira ?
 Erayga Ilaah
Yooxanaa 15 :7 Haddii aad ila joog , oo erayada My sii
joogi doono in , waxaad weydiisan doonaa wixii aad
doonayseen , iyo waxa lagu samayn doonaa adiga .
 oo iimaanka
1 Yooxanaa 5 :4 Ku alla kii ka dhashay Ilaah ,
adkaadaa dunida . Oo kanu waa guul ah in libta iimaan
- our dunida .
Dabeecadda Ilaah ku qumman uma dulqaadan karo dembi .
Haddii aan u ogolaan dembi in ay sii nolosheena , waxaan
ka saari nafteena ilaalinta Ilaah oo albaabka iga furo ,

139

waayo , Shayddaanka in ay na dhacaan of our caafimaadka


iyo nabadda ee maskaxda .
UDAGAALAN CAAFIMAADKAAGA!
Ahaw mid hubaysan
Ka dhig adiga oo gaashaan oo iimaanka xoog leh oo had
iyo jeer diyaar u ah inay demin Ibliisku ee fallaadhihii of
shaki iyo rumaysad .
Caafimaadka waa doonistii Ilaah

Waxaad u socon karaa caafimaadka rabbaani ah iyagoo


ogaanaya waxa doonista Ilaah ee aad in bukaankooda laga
bogsiiyo .
Falimaha Rasuullada 10 :38 . . . iyo siduu Ilaah Ciisaha
reer Naasared ku subkay Ruuxa Quduuska ah iyo
xoogga , kuwaas oo u galay oo ku saabsan samaynta
wanaagga iyo bogsiin jiray kuwii Ibliisku caddibay oo
dhan , waayo , Ilaah baa la jiray isagii .
3 Yooxanaa 2 Gacaliyow , waxaan kuugu duceeyaa
inaad ku liibaantaan wax kasta oo noqon ee
caafimaadka , sida naftaadu u liibaansan tahay .
Uqabo imaanka si adag
Waa in aan xajiya iimaanka waxaan u qirayaa . Waxa aynu
u qirayaa waa sidee baannu u noolaan , waxa aannu ku
samayn , oo waxa aynu nidhaahno .
Cibraaniyada 4 :14 haddaba waxaanu leenahay wadaad
sare oo weyn kaasoo samooyinka sii dhex maray , Ciise
oo ah Wiilka Ilaah ah , aynu noo nagu qirasho .
Roomans 10 :6-10 Laakiin xaqnimada oo rumaysadkii
uu u hadlaa sida tan , " Ha qalbigaaga iska tidhaahdid ,
Yaa waxaan kori doonaa samada ku jira? ' " (Oo ah , in
ay hoos u kor ka Masiix ) ama , " ` Yaa doonaa
yaamayska ? ' " (Oo ah , in ay Masiix kuwa dhintay ka
).
Laakiin maxay leedahay ? " Eraygii waa kuu dhow ,
xitaa afkaaga iyo qalbigaaga , " (taasi waa , erayga
rumaysadka oo aannu kugu wacdinno ) : Taasi haddii
aad qiran in aad afka Rabbi Ciise iyo aad qalbiga ka
rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay
, waad badbaadi doontaa , . Waayo , qalbiga wax baa
140

laga rumaystaa xagga xaqnimada , iyo qirtaa afka la


sameeyo badbaadada .
Waa inaan ka digtoonaano in aan ha noo afka wada
baabbi'in maraggayaga hadal si taxadar la'aan . Dhakhso
Waxaanu qabanaa si iimaan iyo in ay erayga Ilaah by had
iyo jeer sheega waxa erayga Ilaah leeyahay .
Ku hadal erega ilaah
Ayadoon calaamadaha liddi ku , ku hayn on rumaysadka
iyo ku hadalka erayga Ilaah .
Yoo ,eel 3 :10 b . . . ha tabar waxay yidhaahdeen , Xoog
baan . '
2 Korintos 4 :13 Laakiin tan aanu isku ruuxa ee
rumaysadka , sida ay waxa ku qoran , "Waxaan
rumaysan yahay oo sidaas daraaddeed ayaan la hadlay ,
" waxa kale oo aanu u rumaysan oo aanay sidaas
darteed la hadasho .
Marka kowaad waxa ay u muuqataa la yaab iyo xitaa ay
adag tahay , laakiin haddii aynu ku edbiyo doonnaa ereyga
kaga dhex hadlaan iyo aydnaan shakiyin , waxaan ku
noolaan doonaa in guul ah Masiix !
Noqo mid aad uguulaysta
Waa in aan og nahay inaynu kuwa ka badan kuwa
guulaysta !
Roomans 8 :37-39 Weliba waxyaalahan oo dhan
dhexdooda waxaannu ka badan kuwa guulaysta isaga
kii ina jeclaa . Waayo , waxaan hubaa inaan midkoodna
dhimasho ama nolosha , ama malaa'igaha , mana
waxyaalaha ama kuwa xoogga leh , waxyaalaha haatan
jooga ama waxyaalaha iman doona , ama kor , ama
hoos , mana wax kale oo kasta abuuray , wuxuu noqon
doonaa kaleeto inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku
jira Rabbigeenna Ciise Masiix .
Xaaladaha , jinniyo , ama dadka kale ee aan inaga sooci
karin ilaalinta Ilaah . Waxaan yihiin kuwa keliya in sooci
kara nafteena . By iyagoo og Word iyo kuwa aan nahay in
Masiixa , ee aanu hayno kartaa caqiidada iyo ku hadhaan
caafimaadka .
Waa Ilaah doonistiisa dadka in loo bogsiiyey , inay
dhawraan oo ay bogsashada , iyo in ay ku noolaadaan
caafimaad kaamil ah . Waa in aan fahmo iyo in la raaco

141

qorshaha Ilaah ee maamul gobaleedka Puntland ruuxiga iyo


iimaan . Waa in aan iska ilaali shaki iyo dembi . By isagoo
garanaya , iyagoo rumaysan , ku hadalka , iyo matalaya on
erayga Ilaah , waxaan sii wadi doonaa in ay ku noolaadaan
caafimaad wanaagsan ee jidhka iyo nafta !
SU'AALO IYO MURAAJOCO
1 . Maxay yihiin saddex waxyaalood oo si bogsashada qofka u keeni kartaa caqabadda ku ah iyo
sida ay tahay in looga gudbi doonaa?

2 . Waa maxay xidhiidhka ka dhaxeeya masaalkii beerreyga iyo Windstorm Great iyo sida tani
xiriir si aad u ?

3 . Sida aynu u dagaalami karnaa Shaydaanku iyo nooga bogsiinta ?

142