Εμπειρία

ΟΡΙ<ΩΤΟΙ ΛΟΓΙΠΕΣ
CΙΌννe Horwath ..

Γνώση

Αξιοπιστ

α.

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓκτΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Παρασκεu� Δ. Τσίρκα

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου
επί των Οικονομικών Καταστάσεων

2013
(12η Διαχειριστική χpήcrη1.1.2013- 31.12.2013)
της31ης Δεκεμβρίου

του Δήμου Νέας Σμύρνης

Αθήνα
Οκτώβριος 2014

ΛΟΗΝΛ- ΚΕrΠΡIΙ###BOT_TEXT###:

-,�I.}KJOI·JOΣ Ι�ΕΓΡΗ 3. 112 57 ΑΘΗΝΑ
·:Hr..- �10 8G 91 100
F;.;-ι 210 8C 17 328, 210 8618 016

;.., ι,; Α f 2��3G. 01-E/:i:iιl:i:i- rJ>. f.E.M.B.: 0�121ιHi010QO
$ i>i\ I" 1J!JtO�G;'D1CΙICI.!;t
cd•: ;'>ΙΛ1, �O!ω:.gr
ΛΡ.fι1.ΣΟΕΛ: 125

& ι1J<ΞΣ:εΛΛ.iJfJΗ\Η:

: · ·,ιωJΗ\ί'ί 1\ΕΝΤΡΟ (KIIPIO ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ)
/ λf�i<(ΓΣΩΝ 31 & ΠΑJΡ. ΚΥΡΙΜΟΥ
:�:.,.;6 2� ΟΕΠΑΛΟΝΙΙ;Η
. ΤιΙΛ ?:..105·!'!15011 - FAX:2310 544152
ι;·ΙiΙ;οΙΙ ��r::ιπι�-.&οωιιιt.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ:

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑτiΑΣ-7
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ: 2661Ο 42 037
FAX: 26610 82 087
e-ιηaιl: solcorfu@hoJ.gr

ΠΑΤΡΑ:

ΑΜΕΡΙΚΗΣ44
264 41 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 261 Ο 431 938

FAX: 2610436 867
e-rπail: so!patra@oleπet.gr

ΛΑΡΙΣΑ:

ΚΟΥΜΑ 34
' 412·23 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 555461-2
FAX: 2410 555463
e-ma\!; so!arisa@hol.gr

1, , - 453 32 ΙΩΑΝΝ!ΝΑ
ΤΗΛ: 26510 70293, 70876 - FAX: 2651 Ο 70351
e-mai!: solio!i.π@ho!.gr

KABAI\A:

ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β (5uς όpοφuςJ, 654 03 ΚΑΒΑΜ
ΤΗΛ: 2510 620801, FAX: 2510 620802 .

71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ·

ΕΘΝ, ΑΝ1ΙΠΑΣΕΩΣ 47
ΤΗΛ: 281Ο 280 104

FAX: 281 Ο 280 686
e·mail: solkriti@hol.gr

BUCHAREST, DRAGOS VODA Str, Νο 53
DISlRlCT 2, code 020747, camera 1,
TEL; 0040 213166816

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓκτΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2013
(12η Διαχειριστική χρήση 1.1.2013- 31.12.2013)
του Δήμου Νέας Σμύρνης

Αθήν α

Οκτώβριος 2014

ΣC>"'u

κ�:�.:::,'Ί��: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

..

..

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: ΠαρaσκευtΊ Δ.Τσίρκα

Πίνακας περιεχομένων
Σελίδα
1 . Γενικά . .. .... ...... ......... ... ............ ..... ..... ....................... .............................. ....... . : .......... 1
1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου
1
1 .2 Σημαντικά Θέματα .
3
1 .3 Φορολογικό πλαίσιο
.
13
1 .4 Αναλύσεις λογαριασμών .
. .
.
16
2. Ενεργητικό.......................................................................................................................... 1 6
Έξοδα εγκαταστάσεως
16
2.1 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
16
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
17
2.2 Γήπεδα - Οικόπεδα
17
2.3 Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως
.
.
.
.
20
2.4 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
.
21
2.5 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
.
.
22
2.6 Κτίρια και τεχνικά έργα
.
22
25
2.7 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
2.8 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
26
2.9 Μεταφορικά μέσα
27
2.1 Ο Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
.
28
2.1 1 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων
30
τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
33
2.1 2 τίτλοι πάγιας επένδυσης
.
33
2.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
34
Αποθέματα
.
.
.
34
2.14 Πρώτες και Βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 34
Απαιτήσεις .
.
.
35
2. 1 5 Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
.
. .
35
2.16 Χρεώστες διάφοροι
.
39
Διαθέσιμα
39
2.17 Ταμείο
. . .
.
39
2.18 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
.
40
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
.
.
.
... . .
.
.
41
2.1 9 Έξοδα επομένων χρήσεων
.
.
.
.
41
2.20 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
41
2.21 Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί
43
3. Παθητικό .... .... ... ......... .................. ........ . .... . . ....... .. ..... ..... ......... .... . ..... . . .......... 44
Ίδια κεφάλαια
.
44
3.1 Κεφάλαιο
. ..
..
.
. .
44
Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων
. .
46
.

. ..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.................................. . ........... . .......................................... ....

. . ................ .... . . .. ................................ ...................................... .................

............... ...................... ....... ...... . .. ..

.. ..

.... .... ...

. .....

..............................................

. . ..... . ................. ................

.. .

.

... . ..................

..... . .........

. ...... ........... ................................... . . . ...... . .................................. . .....

........

................... .... . ... .. .. ......................... .. .................... . .. .. ...........

..... ... ...... ................................ ....... .. ..... . .............................. ........ . ...

........... .................................................................. . ... ..................... . .....

......................... ...........

.........................................

.. ....

..........

.. ............. ..... . ..

.

......

... . . .. . ......

.. .. ........... ... . ............................... . ...... ..... ......... ... .... ...... . ........

...................... ................... ... . ........

..................................... ...... . .....

......

................

................. ...... .. ......... ...................... ........................................................

................................................... ....... . .....

. .................. .

...

................................

............

............ . .. .... .. ... .......................... ........ . ............ .... . ....... . ... . .........

.

................................ . ................. . . . ............ . . . . . . . . . .....

.. ........................... .... ................................ . . ..... . .. ...

.... . ...................... ...............

.. . ....

. ..

..

...... . .................................... . ..... . ....................... ....... . . . . ..

. . ........ ........... ...

.. ............ ................

.

........ . . .

..... ........... ................................ ............................. ............. .

. ...

..... . ... .

....

. .. .

.

.... . ... .

...........

...................................................................................................................................

.... . .......................... . ............................ . ......

. . ... .... . ...........

. . .. .. .... . ..... ... . .............. .

........ ............... . .......................... . ..

. ..... ...........

. ...... .

.. . . . . ... ...... ..... . .. . .

....... ............. .

....

.

.. ... . . ......

... . . . ...... .. . ......... .... ........ ...... .. . ..... ........ .. . .. . . . ....

.

.

.

.

.

..

.

. . .

.

.

.

.

..

.. .

.... ...

..... .. . ........

.................. ..... . .............. . ..... . ............. .. ............ . ....

.................................................. .........

.......

. ...... .

.....

.......

.. ................ . .. .....

. .

. . .

........... .. ..................... ... .. . ... ..... ........ . ........... ....... . . ............ ............................... ....

..........

.

.... ..................... .......

....

............. ... . ....... .................. ...............

. . . . . . .......

... . ..... . . . . . . . . . ... .

Δήμος Νέας Σμύρνrις
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

7

,

,

'j

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

4.3. 7 Διάφορα έξοδα . . .. .. ............................. .. ... ..... .. . .. . ....... . ....... ....... . . . ... . ........ . .... .. . ...... ...... . ... 79
4.3.8 Τόκοι και συναφή έξοδα .. .. , .................................. ................................ ........................... 81
4.3.1 Ο Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές .................. . .. . ........ . .... 82
4.3.1 1 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ................. ............ . . .. . .................. .. . . ... . .. ........ .......... . . . . .. .. 83
4.3.1 2 "Εκτακτα και ανόργανα έξοδα ........ . .............. ................ . ...... . ... ... . ... . ...... ...... . . . .......... .. .... 83
4.3.1 3 "Εκτακτες ζημίες ....... .. ......... .. . .. . .... . ........ .. . ... ... . ............ . ..... . ......... . ....... ....... . ......... . .. . .. . . . 83
4.3.14 "Εξοδα προηγουμένων χρήσεων . . . ............... ......................... . .. ...... . .... .. ................. .. ...... 84
4.3. 1 5 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους .. .. .............. ......... . ......... . ........... ....... ......... ........ 85
5. Λογιστική οργάνωση- Εσωτερικός έλεγχος
86
6. Εκκρεμείς δίκες
.
.
. .
. .
.
. . 88
Παράρτημα
90
Ισολογισμός χρήσεως 2013 ..................................................................................................... 90
.

.

.

.

.

.

.

..................................................................

......... ................................. ............ .. ................ . . .... ...........................

................................................................................................................................

Δήμος Νέας ΣμUρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικιiιν Καταστάσεων της χρήσεως 2013

iii
Εμπιστευτική

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓκτΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΠαρασκεuήΔ.Τσίρκα

σε

Αθήνα, 29 Οκτω βρίο υ 2014
Εμπιστευτικό

Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Νέας Σμύρνης

Νέα Σμύρνη

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 ης Δεκεμβρίου 2013
(12η Διαχειριστική χρήση 1.1.2013- 31.12.2013)
του Δήμου Νέας Σμύρνης

1. Γενικά
1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου
Η παρούσα αναλυτική

έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε επί των Οικονομικών

Καταστάσεων της χρήσεως 2013 του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 163 του ν,
3463/2006

και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχη� Εκθέσεως Ελέγχου (Πιστοποιητικού Ελέγχου) που.
χορηγήσαμε με ημερομηνία 29 Σεmεμβρίου 201;4; στην οποία περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις ποιι
�_;:·--:--' :·,_����V! ;� 1 ΕΣ
u\J;';LC'

HU!"\fJti1.

ΣΟΛ

�"κ��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογισrέί; αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογ1στρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

1.2 Σημαντικά Θέματα
Στο πλαίσιο του ελέγχου μας της χρήσης 2012, είχαμε Πραγματοποιήσει καταμέτρηση ταμείου
των Αθλητικών Δραστηριοτήτων του. Δήμου. Η καταμέτρησή μας είχε γίνει αιψνιδιαστικά (όπως
προβλέπεται απότα ελεγκτικά πρότυπα) την 31-7-2013 και διαπιστώθηκε έλλειμμd ύψοuς € 83.275,00
για το διάστημα από 01-01-20 1 2 έως 31/07/201 3 .
.

·

Παρακάτω παραθέτουμε απόστιασμα της. Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών
Καταστάσεων της (προηγούμενης) χρήσης 201 2, όπου αναλύονται οι διαδικασίες που. ακολΟ.υθούνταν

για την είσττραξη των χρημάτων .από τους δημότες, καθώς και οι αναλυτικές διαδικd�ίες που
ακολουθήσαμε στον υπολογισμό του ύψους του ελλείμματος:

(( . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . ....... ,........................... ''" "'"'"'''.·''.''''.. "' ' ' ' ''' " ,,,

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, προκειμένου να ελέγξουμε και τα έσοδα των Αθλητικών
,
Δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Δημο, μετά την κατάργηση; εντός του έτους 201 1 ,
των Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίος και Άθλησης' Δήμου Νέας Σμύρνης»
(ΦΕΚ Β 764/6.5.201 1) και «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» (ΦΕΚ Β 709/ 29.4.201 1 ),
θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε καταμέτρηση ταμ�ίου τψνΑθλητικών Δραστηριοτήτων.του Δήμου. Η
καταμέτρησή μαςέγινε αιφνιδιαστικά (όπως προβλέπεται απq τα ελεγκτικά πρότυπα) την 31-7-201 3 και
ώρα 1 1 :00, στο κ�ειστό γυμναστήριο Εθνικής Στέγης και Αρτόκης.
1 .2.1 Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία Που τηρείτο στο 201 3 ήταν η εξής:
Α. Η κα Α. Δ., υπάλληλος του Δήμου, από το

Νοtμβριο

του 2012 χορηγούσε αριθμημένες

χειρόγραφες αποδείξεις ειστιράξεως'(μπλοκάκια) στους γυμναΟ'!έςτων Δημοτικών Γυμναστηρίων. Τα
μπλοκ αυτά τα σφράγιζε η ίδια και τα μονόγραφε.

Η

ίδια τηρούσε αναλυτικές καταστάσεις με τα

μπλοκάκια που εξέδιδε καθώς και τις χρεώσεις των γυμναστώνπου τα παραλάμβαναν.
Β. Οι εισττράξεις από τους δημότες που εγγράφονται

και

γυμνάζονται στα Γυμναστήρια του

Δήμου ή κολυμπούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ήγενικibς. χρησιμοποιούν τιςεyκαταστάσεις των

Αθλητικών Δραστηριοτήτων, διενεργ()ύνταν με την ��δοση τω� παραπάνω χειρόγραφων αποδείξεων
εισπράξεως (μπλοκάκια) από τους γυμναστές στα εξής σημεία:
Α' Γυμναστήριο Αδραμυτίου .

·

Β' Γυμναστήριο Αρτάκης
Γ' Γυμναστήριο Ελευθερίου Βεvιζέλου
15ο4 yμβ,qτήριο Εθνικής Στέγης
y ι)ι� τι:,:
'Ψ.
r
<':-.-'«, ,�,..,.vGΙ
1.
ω
''
Ι C. ωννe
ο�
ιrλ, Δήμ; � Νέας Σμύρνης
"-"·'

�;7

ι;• ..

··

Έκθεση ελέγχου επί τwν ΟικονομιΚών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

3
Εμπιστευηκή

Σ.ΟΛ

"'''"����Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές�αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστριa:·πaρaσκεuή Δ.Τσίρκg

Ειδικά για το πρόγραμμα των «Αθλοδιακοπών», τις εισπράξεις πραγματοποιούσε η'ίδιaη Ra Α
'
Δ. εκδίδοντας χειρόγραφες αποδείξεις εισiτpaξεως. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στις:
"'"

Αθλοδιακοπές Αρτάκης
Αθλοδιακοπές .Μίλωνας
Αθλοδιακοπές Πανιώνιος
Η κα Ζ. Λ. ειδικά, που είναι από την 1/1/2012 οικονομική υπόλογος «για την είσπραξη εισφορών
για τη συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Νέας Σμuρνης» (Απόφαση Δημάρχού Αρ, πρωτ.

� διπλότυπο

22565/201 1 ) εισέπραπε απευθείας από, τους δημότες, εκδίδοντα
,

είσπραξης (χ�ρίς

ενδιάμεση έκδοση χειρόγραφης απόδειξης είσπραξης) για μεγάλους πελάτες (π.χ. ενοικίαση πισίνας
κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των αθλοδιακοπών (20-22/5/201 3) εισέπραξε η ίδια απευθείας απ6 τους
δημότες, εκδίδοντας διπliότυπο είσπραξης (χωρίς ενδιάμεση έκδοση χειρόγραφης απόδειξηςείσπραξης).
Γ. Οι εισπράκτορες γυμναστές μόλις τελείωνε κάθε μπλοκ εισπράξεως που είχαν χρεωθεί, καθώς
και η κα Α Δ. (για τις αθλοδιακοπές), απέδιδαν τις εισπράξεις τους στην κα Ζ. Λ., η οποία Είχε οριστεί

υπεύθυνη συνολικά για τις εισπράξεις. _θ .κα Ζ. Λ., αφού εξέδιqε διlτ�ότυπο είσπραξης, βάσει:l:ων

αποδείξεων είσπραξης (μπλοκqκια), κατqθετε στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, τα ποσά των

διπλοτύπων και απέδιδε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου προσκομίζοντας ως παραστατικά είσπραξης
τα παραπάνω διπλότυπg είσπραξης (που άρχισαν να εκδίδονται από το Φεβρουάριο του 2012) εvώ τα
πρωτογενή στοιχεία βάciει των οποίων έγιναν οι εισπράξεις (μπλοκάκια) φυλάσσονταν από την ίδια στο
γραφείο της και δεν παραδίδονταν στο ταμείο του Δήμου.

Από την καταμέτρησή μαςδιαΠΙ()J�ciαμε ότι η κα Ζ. ι;. είχε στην κατοχή της μεΧάλ,9 π�σό
χρημάτων (1 3.960,00 ευρώ), το οποίο έπρεπε να είχε αποδώqει στο Ταμείο του Δήμου (η. τελευταία,
πριν την καταμέτρηση μας, τραπεζική κατάθεση, που αφορά ιηις συγκεκριμένες εισπράξεις, tγινε στις
7/7/201 3).
Σημειώνουμε ότι μετά τηv.καταμέτρησή μας η κα Ζ. Λ. κατέθεσε στην rρόπεζα ποσό ευρώ 6.655,00, σε
λογαριασμό του Δήμου και απέδωσε λογ9ριασμό στο Ταμείο του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδJ�?σiα.που
περιγράφουμε παραπόνω.. Τα υπόλοιπq χρήματα (ποσο(i, ευρψ- 7.305,00) παρέqωqε:
()JO
.
.
:�.

χρηματοκιβώτιο του Δήμου σε φάκελο, έναv:rι αiτοδόσεως λογαριασμού.

·

Επειδή το ποσό που είχε στην κατοχή της (1 3.960,00 ευρώ) και το οποίο καταμετρήσαμε, δεν
αντιστοιχούσε στα διπλότυπα είσπραξης που, ; είχε
εκδώσει,. πρgχωρήσςψε σε έλεγχο των εισπράξεων
·.
του έτους 2013 των Αθλψικών Δραστηριοτήτων ως εξής:
. ..

,- .

.

.

'

--

.

'

.

ι

α) Αντιπαραβάλαμε τα πρωτογενή ωοιχεία είσπραξης.(μπλ?κ9κια) που μας παραδόθηκαν και
αφορούν σε εισπράξεις που έγιναν ατο 2Q13, με τα διπλότυπα είσπραξηςπου εκδόθηκαν από την καΖ.

:'\
tt)
ι

Λ στο � 1 3, ,βάσει των αποδείξεων είσπραξης (μπλοκάκια).
. _; ·:.\:_
__;;.•

i

Δη'μό:�:�'Π{:��t���

4
Εμπιστευτική.

ΣΟΛ

"''."C:�"��� Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοi Λογιστές αεοε -,'
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογiστριa: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

,_ :

β) Στα πρωτογενή στοιχεία προσθέσbμε και τα ποcτά των.δ.ιπλοτύπων είσπραξης που Είχαν

εκδοθεί από την κα Ζ. Λ. στο.2013, χωρίς έκδοση αποδείξεων εισπράξεως.

γ) Από το σύνολο των παραπάνω ποσών (α+β) αφαιρέqαμε τα ποσά που είχε αποδwcrει η κα Ζ.

S

j

Λ στο ταμείο του Δήμου στο 2 013, μέχρι τη στιγμή της καταμέτ ησήςμdς, την 31η Ιουλίου 20 3 και ώρα

11:00.

δ) Επίσης καλέσαμε τους γυμναστές νι:ι θέσουν υπόψη μαςτις χρεώσεις τους και τις αποδόσεις
λογαριασμών τους, οι οποίοι μας έδωσαν κάθε .πληροφορία και καταμετρi]σαμε τα χρήματα που είχαν
στην κατοχή τους, που αφορούσαν σε εισπράξεις που έκαναν βάσει των f.Jπλοκ.
ε) Από τον

έλεγχό μας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εισπράξεις που αφορούν σε ;Αθλητικές

Δραστηριότητες ποσού ευρώ 79.755,00, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 με ir\ ν έκδοση

αποδείξεων είσπραξης (απο τα μπλοκάκια) και έπρεπε να βρίσκονται στο ταμείο του Δήμου

τουλάχι στον μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση στο Ταμείο

του Δήμου από τον Ιανουάριο μέχρι και τdv Απρίλιο του έτους 2013 τμηματικά, με την έκδοση

διπλοτύπων είσπραξης που εκδόθηκαν στο 2913 (αναφέρεται.ρητcιστι:ι διπλότυπα αυτά ότι αφορούν

εισφορές δημοτών 2012), βάσει των αποδείξεων.είσπραξης ψrτλρκάκια).:που εκδόθηκαν στο 2012 (που
έγινε και η είσπραξη των χρημάτων):
Οι εισπράξεις του έτους 2013, άρχισαν. γα αποδίδονταψε μεγάλgκαθυστέρηση από το τέλος του
μηνός Απριλίου 2013 και μετά.
στ) Για να προσεγγίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα το έλλειμμα που υπήρχε,
δεχθήκαμε ως αληθείς δύο παραδοχές:
.

ν}�ς:ιι εκείνων που απ'οδόθηκαv

ότι όλες οι εισπράξεις του έτους 2012, συμπεριλαμβανdμFΥΙ.ιΙ

καθυστερημένα στο 2013, έχουν αποδοθεί στο σύνολό ΤΡuς (γεγονός που δεν μποροuμε

να

επιβεβαιώσουμε στο πλαίφο του ελέγχq.υ μας, ο οποί()ς qφσρά
σroy έλεγχο των Οικονομικwν
' -

-- - -

- - <;;-

-

-

-

-

-

-

-- "'

-

Καταστάσεων του Δήμου, όπως προβλέπεται από το άρθρο -.163
του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και όχι σε πλήρη διαχειριστικό έλεγχο. Ιδιαίτερα δεν.μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
/-'<'

---

-

το γεγονός, λόγω της αδυναμίας του. συστήματος εσωτερικών δΙκλίδων στον τομέα dθ�ητικών
δραστηριοτήτων, επειδή δεν υπήρχε για τη χρήση 2012 σίιστημαχρεώσεων σε υπολ6γους των
πρωτογενών παραστατικών tίσπραξης).
.

ότι για όλες τις καταβολές των δημοτwν που έγιναν το έτος 2 013, μας έχουν παραδοθεί οι

::�:::�

:::J

οδείξεις είqrραξης (γεγονός ηου επίσης δεν μη0ρούμε να επιβεβαιώσουμε).

Δήμος �;

y-;.ΕκθεΟiι,_εΧιγ6�1!4•βif\tlliv�OικoνoμικύJv Κaταστάσεwν της χρήσεως
//'-

5

2013

Εμπιστευτική

·

ΣΟ.r..

Συνεργαζόμενοι Ορκωτσi Λογιστές aΈοε
'
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Πaρaσκευfι Δ.Τσ!ρκ(!

"'.':"�.,"�Z.�:i�

Με αυτές ης παραδοχές, η διάψευση των οποίων θα αύξανε το διαπιστωθέν από τον έλεγχό
μας έλλειμμα, προέκυψε έλλειμμα στο ταμείο των Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗτΙΚΕΣ ΔΡΑΣτΗΡιΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013

1Β.400,00

Α ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (AΔPAMYriOY)

27.580,00

Β ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΡΤΑΚΗΣ)

' 24.810,00

Γ ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

28.840,00

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΑΡΤΑΚΗΣ)

17.675,00
500,00

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΑΡΤΑΚΗΣ)
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΙΛΩΝΑΣ

10.950,00

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

27.275,00
15,695,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟrvΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΧΩΡIΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΨΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ)

'171.725,00

ΣΥΝΟΜ

ΜΕΙΟΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑ τΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟ TAMEIO ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘ.ΗΚΑΝ ΠΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Κα ΛΙΑΚΑΚΟΥ, ΠΟΥ ΑΨΟΡΟΥΝ ΤΟ 2013.
εuρliι 6.655,00 που καταιtΒηκε
311712012 και ώρα 13:46,

λήφθηκε υπόψη ως μετρητά ποu καταμετρήσαμε)

(το ποσό

στις

77.320,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗτΩΝ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Π Α XEPIA ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠIΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

94.405,00

(311712013 και ώρα 11:00)

MEION
ΚΑτΑΜΠΡΗΣΗ ΜΕτΡΗτΩΝ ΠΟΥ ΕΠΝΕ ΠΙΣ 311712013

κσι ώρα 11:00

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΡΗτΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΠΩΝ

13.960,00

ΛΙΑΚΑΚΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΠΗΡIΟ (ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ)

820,00
775,00

Β ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΡΤΑΚΗΣ)

Γ ΓΥΜΝΑΣτΗΡιΟ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

355,00
15.910,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΜΠΡΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (311712013)

78.495,00

ΕΜΕΙΜΜΑ

Το σημαντικότερο και πιο επείγον θέμα κατά τη στιγμή της καταμέτρησης, αποτελούσε η
αποκατάσταση της νομιμότητας. Θεωρήσαμε χρέος μας να υποβάλουμε την από 2/8/201 3 αν�φορά μας
περί υπάρξεως ελλείμματος στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων, στο Δήμαρχο και στην Οικονομική
Επιτροπή, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των υπαιτίων για την υπεράσπιση
των

συμφερόντων του Δήμου. Δυνάμει αυτής της αναφοράς έχει ιjδη υποβληθεί από το Διjμαρχο την

6

Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων τrις χρήσεως 2013

Εμπιστευτική ,

ΣOr...

c:·_·_"��Λ�t� Συνεργαζόμενοι

Ορκwτοf Λογιστές αεοε,
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκα

05/08/2013 μηνυτήρια αναφορά προς τοv κύριο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά της
οικονομικής υπολόγου και κατά παντός υπευθύνου. Ακόμη στις 05/08/2013 ζητήθηκε από το Δήμο
πλήρης διαχειριστικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου
να προσδιορισθεί το ακριβές ύψος του ελλείμματος και να καταλογισθεί στους υπαιτίους.
1.2.2 Λόγω του ελλείμματος που προέκυψε από την καταμέτρησή μας, διενεργήσαμε περαιτέρω
αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, προκειμένου να ελέγξουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα, στα πλαίσια
του τακτικού ελέγχου, τα έσοδα των Αθλητικών Δραστηριοτήτων της χρήσης 2012 και μέχρι τη στιγμή
της καταμέτρησής μας (31/7/2013) και να προσδιορίσουμε το έλλειμμα που προέκυψε στο διάστημα από
1/1/2012 έως 31/7/2013.
Από τον έλεγχο αυτόν προέκυψαν τα εξής:
1) Τον Ιανουάριο του 2012, η είσπραξη χρημάτων από τους δημότες για τη χρήση των αθλητικών

εγκαταστάσεων του Δήμου, γινόταν με την έκδοση χειρόγραφων

βεβαιωτικών σημειωμάτων, που

αποτελούσαν τα πρωτογενή παραστατικά είσπραξης, από τους εισπράκτορες οι οποίοι απέδιδαν τις
εισπράξεις τους στην κα Ζ. Λ, η οποία είχε οριστεί υπεύθυνη συνολικά για τις εισπράξεις. Η κα Ζ. Λ,
αφού εξέδιδε χειρόγραφο !)ιπλότυπο είσπραξης, βάσει των χεΙρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων,
κατάθετε στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, τα ποσά των χειρόγραφων διπλοτύπων είσπραξης
και απέδιδε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου προσκομίζοντας ως παραστατικά είσττραξης τα
παραπάνω χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης, τα οποία τις περισσότερες φορές ήταν συγκεντρωτικά και
αφορούσαν σε μεγάλο αριθμό χειρόγραφων

βεβαιωτικών σημειωμάτων (που ήταν τα πρωτογενή

παραστατικά είσπραξης). Συνημμένα στα χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης υπήρχαν τα χειρόγραφα
βεβαιωτικά σημειώματα.
Ζητήσαμε να ελέγξουμε τα βεβαιωτικά σημειώματα μηνός Ιανουαρίου 201 2. Έγινε αντιπαραβολή των
χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων με τα διπλότυπα είσπραξης και την απόδοση των χρημάτων
στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.
Από την aντιστοίχιση των

χειρόγραφων �εβαιωτικών σημειωμάτων με . τα χειρόγραφα διπλότυπα

είσπραξης διαπιστώθηκε ότι η χρήση βεβαιωτικών σημειωμάτων δεν γινόταν με συνεχή αρίθμηση.
Προκειμένου να διερευνήσουμε το ανωτέρω θέμα, διενεργήσαμε απογραφή στην Αποθήκη του Δήμου
Νέας Σμύρνης των αχρησιμοποίητων βεβαιωτικών σημειωμάτων. Από την απογραφή αυτή και σε
συνδυασμό με την καταγραφή των χρησιμοποιηθέντων στελεχών βεβαιωτικών σημειωμάτων προέκυψε
μεγάλος αριθμός, ο οποίος είτε δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου είτε έχει γίνει χρήση και δε μας έχουν
δοθεί τα σχετικά στοιχεία. Σημειώνουμε ότι η προσπάθεια καταγραφής των χρησιμοποιηθέντων
7

Έκθε:ση/ελkVΧΟiΝ�i των Οικονομικών ΚαΤαστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

ΣΟιf\..

ΣυνερvαζόμεγΟι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια::_ Παρασκευή Δ.Τσίρκα

��··_";Ξ��:u�

στελεχών στηρίχθηκε τόσο στα αποκόμμάτα των βεβαιωτικών σημειωμάτων, όσο και

σππτρwτότυπα

στελέχη, μεγάλο πλήθος των οποίων δεν μας επιδείχθηκε.
Σημειώνεται ότι η χρήση των χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων από τις λοιπές υπηρεσίες του
Δήμου είχε ήδη σταματήσει από το 201 1 , στις οποίες όμωςγινόταν ταυτόχρονα και έκδοση χειρόγραφου
διπλοτύπου είσττραξης,�που αποτελούσε το πρωτογενές παρaστατικόείσπραξης.
Αντιθέτως στις αθλητικές δραστηριότητες τα χειρόγραφα βεβαιωτικά σημειώματα άρχισαν να
χρησιμοποιούντα.ι σαν πρωτογενή παραστατικά είσττραξης το έτος 20.11, όταν τα έσοδα των Αθλητικών
Δραστηριοτήτων ενσωματώθηκαν στο Δήμο μετά την κατάργηση τω•Ι Νομικών Προσώπων με την
επωνυμία <<Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Δημοτικό Γυμναστήριο
Δήμου Νέας Σμύρνης» . .
Επισημάνουμε ότι για, τ η διακίνηση

των ανωτέρω. βεβαιωτικών σημειωμάτων .. δεν τηρείτο

πρωτόκολλο παράδοσης .,. παραλαβής και σύστημri χρεώσεων σε υπολόγους κaι έτσι δεν
κατέστη δυνατό να διασφαλιστεί ο ,έλεγχος των χρεώσε

)ν. Παρά την έλλειψη συστήματος
χρεώσεων σε υπολόγους των βεβαιωτικών σημειωμάτων διαπιστώσαμε από τον έλεγχοτου βιβλίου
«καταχωρήσεως των Παραδιδόμενων στους εισττράκτορες διπλοτύπων εισττράξεως»

για τα οποία

υπήρχε σύστημα χρεώσεων, 'ότι σε αυτό το βιβλίο είχε καταχωρηθεί στις 2/1 /201 2 χρέωση βεβαιωτικών
σημειωμάτων (20 μπλgκ των 50 φύλλων) στην οικονομιψυπόλογο κα Ζ. Λ.. Από

ια

μπλοκ που

παρέλαβε είχαν χρησι&οποιηθεί τα 7 μπλοκ και μας επεδείχθησαν 3 μπλοκ aχρησιμοποίητα. Για τα

υπόλοιπα 1 Ο μπλοκ, δε μας δόθηκε κανένα στοιχείο και συνεπwς δεν αποκτήσαμε ελεγκτικά τεκμήρια
περί της χρήσης τους ή της μη χρήσης τους.

2) Από το Φεβρουάριο του 2012 οι εισττράξεις από τους δημότες που αφορούν στις αθλητικές
δραστηριότητες, διενεργούvrαν με την έκδοση των χειρόγραφων αποδείξεων εισττράξεως (μπλοκάκια)
από τους γυμναστές, πpυ απέδιδαν τις εισττράξεις τους στην κα

Ζ. Λ., .η

οποία είχε οριστεί υπεύθυνη

συνολικά για τις εισττpάξεις. Η κα Ζ. Λ., αφού εξέδιδε διπλότυπο είσττραξης, βάσει των αποδείξεων
είσττραξης (μπλοκάκια), κατάθετε στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, τα ποσά των διπλοτύπων
και απέδιδε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου προσκομίζοντας

ως

παραστατικά είσττραξης τα

παραπάνω διπλότυπα είσττραξης. Ακολουθείτο η ίδια δηλαδή διαδικασία όπως αναφέρουμε παραπάνω
για το 2013 με τη διαφορά ότΙ δεν υπήρχε από το Φεβρουάριο 2012 μέχρι και τον Οκτώβριο 2012
κανένα σύστημα χρεώσεων.
Από το Νοέμβριο του 201 2 η κα Α. Δ., χορηγούσε αριθμημένες χειρόγραφες αποδείξεις εισττράξεως
(μπλοκάκια) στους γυμναστές των Δημοτικών Γυμναστηρίων; Τα μπλοκ αυτά τα σφράγιζε η ίδια και τα


.

.·:\

"1u1

"'·'ΓiliEΣ

\..ω·,γe Ηο!\Υ<:ιιJι.

---

μύ�ρνη� Lς
ήμ�ος�Ν�έa�ς�Σ�
Δ�
-�
--��--�---=�------�------�----�-��Κcχτaστάσεων
Έκθεση ελέγχ ου επί των�
Οικονομικών
της χρήσεως 2013
Εμπιστευτική

8

ΣΟΛ
�"·"'ς�"��� Σuνεργa�όμενοι Ορκωτοί Λογιστές άεοε

Οpκωτfι Ελέγκτρια Λογίοτριci:_ Παρaσκεul)

Δ.Τσίρκα

μονόγραφε. Η ίδια τηρούσε αναλυτικές καταστάσεις με τα μπλοκάκια που εξέδιδε καθώς και τις χρεώσεις
των γυμναστών που τα'παραλάμβαναν.
3) Διενεργήσαμε έλεγχο των εισπράξεων των Αθλητικών Δραστηριοτήτων για δ ιάστημα από
1/1/2012 έως 31/7/2013 ως εξής:

α) Αντιπαραβάλαμε τα πρωτογενή στοιχεία είσπραξης (μπλοκάκια) που μας παραδόθηκαν, με
τα διπλότυπα είσπραξης που εκδόθηκαν από την

κα· Ζ. Λ, βάσει των αποδείξεων είσπραξης

(μπλοκάκια).
β} Λάβαμε ηλεκτρονικά το αρχείο με τα εκδοθέντα διπλότυπα είσπραξης για τη χρήση 2012 και
για την περίοδο 1/1-31/7/201 3 και ύστερα από επεξεργασία aντιστοιχίσαμε κάθε πρωτογενές στοιχείο
είσπραξης από τα μπλόκ αποδείξεων με .το αντίστοιχο διπλότυπο είσπραξης που εκδόθηκε. Από την
αντιπαραβολή προέκυψε πλήθος αποδείξεων είσπραξης (μπλοκάκια) για τα οποία δεν είχε γίνει έκδοση
διπλοτύπου είσπραξης.
γ) Στο ηλεκτρονικό αρχείο με τα εκδοθέντα διπλότυπα είσπραξης καταχωρήσαμε και τις
αποδείξεις είσπραξης για τις οποίες δεν είχε γίνει η έκδοση του αντίστοιχου διπλοτύπου είσπραξης.
δ) Από το σύνολο του παραπάνω ποσού (γ) αφαιρέσαμε το ποσό ευρώ 7.305,00 που
παρέδωσε η οικονομική υπόλογος την 31/7/201 3 στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου σε φάκελο, έναντι
αποδόσεως λογαριασμού και πρ9κύmει ως εξής: (καταμέτρηση μετρητών που έγινε στις 3 1 /7/201 3 και
ώρα 1 1 .00 ευρώ 13.960,00 μείον ποσό ευρώ 6.655,00 που περιλαμβάνεται στα καταμετρηθέντα μετρητά
και αφορά σε εισπράξεις για τις οτrοίες εκδόθηκαν τα διπλότυπα είσπραξης και αποδόθηκε λογαριασμός
στο ταμείο του Δήμου και κατατέθηκε στην Τράπεζα από την οικονομική υπόλογο ΖΛ, στις 31/7/201 3
και ώρα 1 3:46)
ε) Επίσης καλέσαμε τ9υς γυμναστές να θέσουν υπόψη μας τις χρεώσεις τους και τις αποδόσεις
λογαριασμών τους, οι οποίοι μας έδωσαν κάθε πληροφορία και καταμετρήσαμε τα χρήματα που είχαν
στην κατοχή τους που αφορο(ισαν
σε εισπράξεις που έκαναν βάσει των μπλοκ.
\: !:_';
_

4) Για να προσεγγίσουμε το έλλειμμα που υπήρχε για το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013 και
με τις αναλυτικές ελεγκτικές · διαδικασίες που διενεργήσαμε, δεχθήκαμε ως αληθείς δύο
παραδοχές:
α) ότι όλες οι εισπράξεις του έτους 201 1 , έχουν αποδοθεί στο σύνολό τους (γεγονός που δεν μπορούμε
να επιβεβαιώσουμε στο πλαίσιο του ελέγχ0υ μας, ο οποίος αφορά στον έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων του Δήμου,.όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 63 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και

όχι σ��ΛήΕr§ι&Υι;wιστικό έλεγχο).
,,,-101 ι\ΟΠΣΤΕΣ

/\ ( 10\VC: Η.:ΓιVΖΙ.!Jl�

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικοvομικι.ί.ιν Καταστάσεων της χρήσεως 2013

9

Εμπιστεuτrκiι

Σ.C>Λ

�;:κ;Ξ�;ΞiΣ;.;;�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοi Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

β) ότι για όλες τις καταβολές των δημοτών που έγιναν για το διάστημα από 1/1/2012 έως 3 1 Π/2013, μας
έχουν παραδοθεί οι σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης για το διάστημα από το. Φεβρουάριο

2012 έως 31/7/2013 και τα χειρόγραφα βεβαιωτικά σημειώματα για το μήνα Ιανουάριο 2012 (γεγονός

που επίσης δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, λόγω της αδυναμίας του συστήματος εσωτερικών
δικλίδων στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων, επειδή .δεν υπήρχε για τη χρήση 201 2 σύστημα
χρεώσεων σε υπολόγους των πρωτογενών παραστατικών είσπραξης).
Με αυτές τις παραδοχές, η διάψευση των οποίων θα αύξανε το διαπιστωθέν από τον έλεγχό μας
έλλειμμα, προέκυψε έλλειμμα στο ταμείο των Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Δήμου για το διάστημα
από 1/1/2012 έως 31/7/2013, ως εξής:

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΝΑΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΔΙΠΛΟΗΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
AIA

τΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ

Ποσό
0,00

CAMP

ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΡτΑΚΗΣ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ,ΜΙΛΏΝ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΝΙΏΝΙΟΣ
Β ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
· Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
. Γ ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΓΗΣ
ΜΑΖΙΚΟΣ
ΜΜΑΡΤΑΚΗΣ
ΜΛΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Α

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

16.355,00
0,00
2.235,00
500,00
120,00
150,00
24.205,00
0,00
23.230,00
25.635,00
0,00
100,00
0,00
92.530,00

MEION

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΏΝ ΠΟΥ ΕΠΝΕ ΠΙΣ 31Π/2013 ΚΑΙ ΏΡΑ 11.00 ΕΥΡΏ
ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΕΥΡΏ 6.655,00 ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΑ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕτΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ τιΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣτΟ TAMEIO ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣτΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΛΟΓΟ Ζ.Λ., ΠΙΣ 31Π/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:46
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΏΝ ΓΥΜΝΑΣτΏΝ Α ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
(ΑΔΡΑΜΥrΙΟΥ)
13.960,00

<1(
v-

7.305,00
820,00

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΏΝ ΓΥΜΝΑΣτΏΝ Β ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
(ΑΡΤΑΚΗΣ)

775,00

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΏΝ ΓΥΜΝΑΣτΏΝ Γ ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

355,00

G••>ωτο> ΛΟΠΣΊ'ΕΣ

Cru.ve Horv.ιat!ι.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικιiιν Κaτaστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευηκ�

10

ΣΟΛ
,.

.., "��:���Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκεuiι Δ.Τσίρκα

ΣΥΝΟΛιΚΟ ΕΜΕιΜΜΑΑΠΟ 1/1/2012 έως 31Π/2013

83.275,00

Το παραπάνω έλλειμμα; αναλύεται ανά έτος δημιουργίας του ως εξής:
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ
ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΟΥτΕ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ. ΟΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟ TAMEIO ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΕΟΝ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ
ΤΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013.
(Εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 με την έκδοση
αποδείξεων είσπραξης (από τα μπλοκάκια) και έπρεπε να βρίσκονται
στο ταμείο του Δήμου τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους και αποδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση στο Ταμείο του Δήμου
από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013 τμηματικά, με
την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης που εκδόθηκαν στο 2013)

1.250,00

79.755,00

ΣΥΝΟΛΟ .EMEIMMAΤΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012

81.005,00

ΜΕΙΟΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ to 2013
ΠΛΕΟΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΥΙΕ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Στο
TAMEIO ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΙΟΝ

ΚΑΤΑΜΠΡΗΣΗ ΜΠΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΙΣ 31/7/201 3 ΚΑΙ ΩΡΑ
1 1 .00 ΕΥΡΩ 13.960,00 MEION ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 6.655,00 ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΠΑJ ΠΑ ΚΑΤΑΜΠΡΗΘΕΝΤΑ ΜΠΡΗτΑ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΠF!ΑΞΕΙΗΙΑτΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ τΑ
ΔΙΠΛοτΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣτΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑI ΚΑΤΑτΕΘΗΚΕ ΣτΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΟ Ζ./1., ΠΙΣ31/7/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:46

ΚΑΤΑΜΠΡΗΣΗ ΜΠΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΠΩΝ Α
ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΔΡΑΜΥτΙΟΥ)

ΚΑΤΑΜΠΡΗΣΗ ΜΠΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΠΩΝ Β
ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΡτΑΚΗΣ)

ΚΑΥΑΜΠΡΗΣΗ ΜΠΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΠΩΝ Γ
ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

(79.755,00)

91.280,00

(7.305,00)

(820,00)
(775,00)
(355,00)

ΕΛΛΕ.ΙΜΜΑΑΠΟ 1/1/2012-31/7/2013

83.275,00

Το διαπιστωθέν από τον έλεγχό μας έλλειμμα που προέρχεται από το 2012 aπεικονίστηκε στις

�)
i_·
-

οι κονομ ���fόΝ'& Β'I8 ω ς της χρήσης 2012, ως εξής:
'\(}ΤΟΙ Λ<.ί(J.ΣΤΕΣ

Crοννι: Honvatll.

-,

-:_(

Διlμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομi�ών Καταστί'ισεwν της χρήσεως 2013

11

/-

Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια ΛογίστΡια: ΠαΡctσκε'ί.ιή ,-Δ.Τσlρκα

Στα έσοδα τηςχρήσης 2012 καταχωρήθηκε ποσό ευρώ 79.755,00, που αφορά.σε εισπράξεις
που πραγματοτtοιήβηκαν εντός του 2012 με την έκδοση αποδείξεων είσπ�αξης (από τα
μπλοκάκια) κω\έπρεπε να βρίσκονται στο ταμείο του Δήμου τουλάχιστον μέχριτον Δεκέμβριο
του ίδιου έτο�ς.Όμως τοποσό αυτό αποδόθηκε από την οικονομική υπόλογο ψημαηκά κω με
μεγάλη καθυσrέρηση,. με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης με την ωτιολογία «Εισφορές
δημοτών 201 2>> από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013.

Εμφανίσθηκε στις απαιτήσεις από την οικονομική υπόλογο ποσό € 79.755,00.

Επίσης διενεργήθηκεισόποση με το παραπάνω ποσό πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων
χρήσεως για τη ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ανάκτηση της απαίτησης από
το έλλειμμα τω\fαθληηκών δραστηριοτήτων.
'

Έγινε λογισμος·οουλευιJένου εξόδου για το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα έσοδα αυτά, ήτοι
79.755,00 Χ 23% ;cψ343,65 και πρέπει να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δεν aπεικονίστηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 ποσό ευρώ 1 .250,00, που οΙ

χειρόγραφες αποδείξεις E J cJJtρaξης εκδόθηκαν στο 2012 κω δεν εκδόθηκαν διπλότυπα είσπραξης, ούτε

αποδόθηκαν οΙ εισττράξεις crrbτi:Φείo του Δήμου.

�'.

Για ης άλλες πλευρέ 1οu θέματοξ, που αφορούν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Αθλητικών
Δραστηριοτήτων, σημεiώνουμε ότι λόγω της αδυναμίας του συστήματος εσωτερικών δικλίδwν στον
τομέα αθληηκών δραdτηpiοτr]τωV,
επειδή
δεν υπήρχε για τη χρήση 2012 σύστημα χρεώσεων σε
.
.
υπολόγους των πρωτΟ'{εviliV

τii:φα&ταηκών

είσπραξης, δεν έγινε δυνατή η συγκέντρωση επαρκών

ελεγκηκών τεκμηρίων α1Ιό'τ{)ΌΠtΗa να προκύmει με βεβαιότητα το σύνολο της απώλειας των εσόδων
από τον τομέα αυτό, γι{)τήν έκτ{)dη'της οποίας διατηρούμε επιφύλαξη.
Ά
Επίσης στη χρήση 2012 θ Δήμ6ψ δεν τηρούσε το προβλε�όμενο από άρθρο 1 Ο παρ. 5 ε' του Κ. Β.Σ.

πρόσθετο βιβλίο πελατιίiν, ώcrrεvα είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε το σύνολο των εσόδων από τις
αθλητικές δραστηριότητές, από το βιβλίο αυτό.
Σχετικά με ης υποχρεώσεις}qυ Δήμου για ης δραστηριότητες αυτές, ως προς τις

p{ρόμdστε παρακάτω στις§ 1 .3.2 κω 1 .3.3.

φορολογικής νομοθεσίας,αv�

Επισημαίνουμε
δικλίδων στον τομέα

ότι

. . . . . . . . . . . . . . . . .. ' . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . ;.;)) '

. ... . . . ...

καιyιατη χρήση 2013, λόγω της αδυναμίας του συστήματοςέσωτερικών

αβΛηη�ψν .δραστηριοτήτων (επειδή δεν υπήρχε μέχρι 31/07/201 3 αξιόπιστο

ψ!V πρωτογενών παραστατικών είσπραξης), δεν έγινε δυνατή η
σύσtg):Ιqγχp�ψgεψν σε υπολόγους
·:.·. .. ,
,[,!,:,,.;>,<,-:,;;.. >'0 \t
,,

-V:.·{

διατάξεις της

•'

(;>γ·,:JΟ! ,\,_ιΙΊiΗΞΣ

N::·�eμ�;::tll-

Δήμος
'Εκθεση ελέγχου επί των 0JκoχOfi.ikι.iJV kάiά'Ο+όσεwν της χρήσεwς 2013

ΕμπΙσ τευτική·

12

ΣC>Λ
�Γ"�"�� Σuνεργαζόμενοι-Ορκωτοi Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια ΛοvlστΡια:ΠαρασΚεu� Δ.Τσίρκα

συγκέντρωση επαρκών ελεγκτικ!ήν τεκμηρίων από τα οτιοία να τιροκύmει με βεβαιότητα το i:Jύνολο της
απώλειας των εσόδων από τον τομέα αυτό, για την έκταση της οποίας διατηρούμε επιφύλαξη;
Στο τιλαίσιο του ελέγχου μας της χρήσης 2013, για τον έλεγχο των εσόδων.από τις αθλητικές
δραστηριότητες, διεyεpγήσαμε καταμετρήσεις στα γυμναστήρια του Δήμου. Οι καταμετρήσεις μας έγιναν
αιφνιδιαστικά την 14,07,2014 και ώρα 11:30, στο κλειστό γυμναστήριο επί της Ελ. Βενιζέλου 78 και την
11-07-2014 και ώρα 11:30,

στο

κλειστό γυμναστήριο Εθνικής Στέγης και Αρτάκης και δεν προέκυψαν

διαφορές.
Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία που τηρείται από την 01/ 08/ 2013 και μετά είναι
η εξής:
Οι δημότες'που επιθυμούσαν να εγγραφούν και να γυμνάζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Δήμου προσέρχονταν στο Δημαρχείο και εξοφλούσαν την συνδρομή τους στο ταμείο του Δήμου και
εκδιδόταν άμεσα δΙπλcηuπο i:ίΟΠραξης. Στη συνέχεια οι δημότες προσέρχονταν στα γυμναστήρια και
επιδεικνύοντας το δι:πΛqτυ;rrο, είχαν πρόσβαση στις αθλητικές υπηρεσίες των γυμναστηρί.ων.

Με τις υπ Ή �ρ.ιθμόν 458 74/ 11-09-2013 και 60222/21-11-2013 Αποφάσεις Δημάρχου
.
τοποθετήθηκαν στην Ταμειακή Υπηρεσία οι υπάλληλοι του δήμου Α.Δ. και Π . Ζ. Η υπάλληλος Α.Δ.
τοποθετήθηκε στο Jυμyασι"ήΡ.Ιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και ο υπάλληλος Π.Ζ. στο κλειστό

γυμναστήριο Εθνικ�ς Σ__τέ-� ης �αι
Αρτάκης. Από τον μήνα Οκτώβριο 2013 έως και την ημερομηνία
-

"' ,'_ ,

-

-

.

διενέργειας των κατ..αμετρήσεων,
-- -- -- - - - - . οι δημότες, που επιθυμούν να εγγραφούν και να γυμνάζονται στις
αθλητικές εγκαταστάσεις,.
κατqβάλουνείτε
στο ταμείο του δήμου είτε στα παραπάνω γυμναστήρια τη
>--- >- - . !
·

-

/_' -

συνδρομή τους και αποκτούν πρόσβαση στις αθλητικές υπηρεσίες.

Ανά τακτά ,χρονικά
qιαστήματα
γίνεται κατάθεση των εισπράξεων στην τράπεζα EFG σε
·-·- . ' -_ - . - Ί- .

τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Κατόπιν τα εκδοθέντα διπλότυπα είσπραξης μαζί με το καταθετήριο

προσκομίζονται στο κεντρικό τc;ψείο του Δήμου όπου η αρμόδια υπάλληλος εκδίδει γραμμάτια είσπραξης

V�

με ΤΟ ποσό ΠΟυ ανq p � φ �TQI

vο �αταθετήρΙΟ ΚαΙ αρχειοθετεί τα πρωτογενή παραστατικά.

1.3 Φορολογικό πλαίσιο
1.3.1 Φορολογία ειciοδήιίaτος
'
Από τον συνδυασμότων δ'κπάξεων του άρθρου 99 παρ.1 περίπτωση ε' και 103 παρ. 1 Ν, 2238/1994

προκύmει ότι δεν αποτελούν ��τικείμενο φορολογίας τα εισοδήμαiα που αποκτά ο Δήμος, καθώς και τα

.

.

-

κάθε είδους άλλα έσόδα του που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης τοu σκοπού
.

του.

Η

{Κ�i�����:"UΊ.

.

.
.

.

.

·

.

.

Δήμο
Έκθεση ελέγχου επί των Οι�οχ<>�.ι !"ώv,_-�ατcιστάσεων της χρήσεως 2013

13

Εμπιστευτικιi

Ορκωτ η Ελέγκτρια Λογ!�:rρια:·παpaσΚεuή Δ.Τσiρκα

Τα εισοδήματα πουψσρολογούνται με τις γενικές διατάξεις είναι αυτά που προκύmουν από κινητές αξίες
των άρθρων 2 4 και 25

2238/1994, εκτός από αυτά που προέρχονται από τόκους κα'ωθέσεων και

Ν.

δάνεια του Ελληνικού Δημοσίοιi. ;
Τα τελευταία αναφερόμενα εισοδήματα (τόκοι από καταθέσεις και δάνεια του Ελληνικού. Δημοσίου)
φορολογούνται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν . 22 38/19�4. Έτσι με την
παρακράτηση τοJ' ψόpοu, αΠό εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, εξαντλείτί11. η .φορολογική
''>:_,: ;':,,_:,,:

υποχρέωση του Δήμου γιci τα εισοδήματα αυτά.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος γιατω έσοδα του από την εκμίσθωση ακίνητων, υποχρεούται στην απόδοση
τελών χαρτοσήμου για

εισ�δήματα αυτά κατά το χρόνο υποβολής της δήλω�ης φορολογίας

τα

εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου10 7 Ν. 22 38/1 994.
1.3.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Από τις διατάξεις

���·ά��ρ�(/ 2�

Ν . 2859/2000 του Κώδι�α Φ.Π.Α., όπως ερμηνεύτη�αν μί:. την

ΠΟΛ.

1021 2/ 01 3 προκύΠτεΙ;('φΥιαιτιςυπηρεσίες γυμναστηρίων που παρέχονται από το ΔήμοΌπό 1 /1 /2012

εφαρμόζονται κανονι' κάόi διcifaξεις του Κώδικα ΦΠ Α. σύμφωνα με τις οποίες οι παραπόνω υπηρεσίες
υπόκεινται στοΦΠΑ:
:Τ:-)\)

Για τη δραστηριότφ·
&·:αuτή, ο.Δήμος,
:_;:,·,:: '-; '-- -ι
,/ >:_,. έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κ:Φ.Α.Σ. ως
_

:

•. -�

προς την τήρηση βιβ{ψgy,�αι
στοιχείων.
Ό )' ··�··- πιν,έκδοση
/'i

- • ,•

-

8��diτοJ λt

;
ε γχου μας (Σεmέμβριος 2014) δεν είχε αποδοθεί ο οφειλόμενοςΦΠΑ στο
'
'
Ελληνικό Δημόσιο, #cid· t;��ρg dτα έσοδα των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου των χρήσεων
Μέχρι την ολοκλή

2012 και201 3 και cιvt�χεται σfο riοσό ευρώ115.0 75,67. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στους Μεταβατικούς
Λογαριασμούς Παe6 τΊ �d� <; •!Ξξοδα χρήσεως δοuλεuμένα» § 3.1 6.

Με τον ο φειλόμενdtffi.f],Ι,>,.,,επιβqρύνθηκαν τα έξοδα της χρήσης 2012 με ποσό ευρώ 56.871,8 7 και της
� ' ·
χρήσης2013 με π 6 �J �Β.2 3,80 , επειδή δεν είχε επιρριφθεί στους καταναλωτές.

;� ;� �

1.3.3 Κώδικα ΦορdλόyΙκιjς.ΑΠί:ικόνισης Συναλλαγών
"
Από τις διατάξεις τdιiόρεiρc)� 3 παρ.1 του Κώδικα Φορσλογικής Απεικόνισης ΣυναλλαγιfJv - Κ.Φ.Α.Σ.

(Ν. 40 932/ 012 ), πρqβλέπεται ότι το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή
:
ένωση προσώπωJ Jμη κφζiοσκοπικοίι χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει
.-\:' -�-iij_' ,-__;.- ;:
·

,_

εγκατάσταση στην Ελλάδα
και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην
r
ι
J

9

:

_

'!:;'"ω
'('\• :-,
�ρ�,;��foFr�TEΣ

,»\ Crowe Hcιv.ιath;:

?

,

�ι

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεσrι ελέγχου επί των ΟΊκΌVόjJΙΚι&V""ΚατCχστάσεwν της χρfισεως 2013

J4

Εμπιστευτική

ΣΟΛ

;'.['_��"�::t-::. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστριq: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση,
υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός. από. το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος
θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις
υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 1 0 του Κ.Φ.Α.Σ.
Σημειώνεται ότι και από άλλες διατάξεις νόμων ( άρθρο 1 1 Ν . 3697/2008) ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί
βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να εφαρμόζει το προβλεπόμενο από το Π.Δ. 315/1999
κλαδικό λογιστικό σχέδιο.
Από την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 22 Ν . 2859/2000 του Κώδικα Φ.Π.Α. που έγιναν με την
ΠΟΛ 1021/2013,

οι παpεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες γυμναστηρίων υπάγονται στο Φ.Π.Α.

Επομένως για τη δραστηριότητα του αυτή, ο Δήμος, έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
τον Κ.Φ.Α.Σ.ως προς την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
1.3.3.1 Έλεγχος της τήρη(Jης τwν διατάξεων του Κώδικα Φορολονικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(Κ.Φ.Α. Σ.)

Από τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του (Κ.Φ.Α.Σ.) διαπιστώσαμε τα εξής:
Ο Δήμος, ως εκμεταλλευτής γyμναcrτηρίου,

είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών.

Επομένως, για την περίοδο 1!1/2013 έως 31/12/2013 που ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 4
του Κ.Φ.Α.Σ., θα πρέπει Vα παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του αυτές (π. χ. τα
στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, συμφωνούμενο ποσό, αμοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής,
περιγραφή αυτής κλπ.) και μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, είτε με χειρόγραφη καταχώρηση
σε θεωρημένα έντυπα είτε; επίμηχαΙJογραφικής τήρησης, με καταχώρηση σε θεωρημένα μηχανογραφικά
έντυπα ή με τη χρήση ειδικών aσφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (σχετ. Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1020/5.2.2013).

Στην περίπτωση που το φορο�ογικό στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας)
δεν απαιτείται η καταχώρ,ησn>τwν τrληροφοριών αυτών.

Όμως ο Δήμος δεν καταχωρούσε τις ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του αυτές, ούτε εξέδιδε
τα προβλεπόμενα από τον κ φ Α, Σ φορολογικά στοιχεία για την είσπραξη των αμοιβών από τις
.

.

.

.

παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στις Α�λητικές Δραστηριότητες.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Κaτί:Ιστάσεων της χρήσεως 2013

I5

Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκεuή Δ.Τσίρκα
.

Αντί αυτών μέχρι και τον Ιούλιο 201 3 εξέδιδε χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης και στη συνέχεια
διπλότυπα είσπραξης και από τον Αύγουστο 201 3 διπλότυπα είσπραξης, που όμως δεν είναι στοιχεία
του Κ.Φ.Α.Σ.
Σημειώνουμε ότι από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα
βιβλία, που αφορά συναλλαγή

ή άλλη

πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που

προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι θα μπορούσε, ενδεχομένως, να δεχθεί η φορολογούσα αρχή ως πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία τα ταμειακά παραστατικά που εξέδιδε ο Δήμος, εάν από τον έλεγχο προέκυπτε η
αληθής απεικόνιση των συναλλαγών και η ορθή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως π. χ.
η απόδοση του Φ.Π.Α.

1 .4 Αναλύσεις λογαριασj,ιι.\.Jν

·
Στα επόμενα κεφάλαια 2, 3, κα ; 4 περιλαμβάνονται αναλύσεις, διευκρινίσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και

υποδείξεις, που προέκυψαν από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στους επί μέρους λογαριασμούς του
Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης της χρήσεως 2013.
2.

Ενεργητικό

Έξοδα εγκαταστάσεως
2.1 Λοιπά έξοδα

εγκal"cχuτάσεως

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.12.2013

235.663,38

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:
'
Αξίες κτήσεως την 31 .12. ΖΟ1

2.073 . 1 7 4,63

Πλέον: Προσθήκες χρήσεως 2013

73.569,56

Σύνολο

2.146.744, 1 9

2

Μείον:

Αποσβέσεις έως την 3 1 . 1 2.2012

1 .814.061,79

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 3

97.01 9,02

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.12.2013, ως ανωτέρω

{: ι
t:)
/

-

�E:ιzQ;s�\

1 .91 1 .080,81

235.663,38

I<JJ ΛCJI IH'i:!
Crovνo l·lunvalh.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των ΟικονΟμικιiΝ Κα!αστάσεwν της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

16

ΣC>Λ
<>,J:�'2:�";'�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται οι κατά την 3 1 . 1 2.201 3 αξίες κτήσεως: α) των λογισμικών
προγραμμάτων, β) λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και γ) μελετών που πραγματοποιήθηκαν τόσο
στην παρούσα όσο και σε προηγούμενες χρήσεις. Επίσης, περιλαμβάνονται τα πλήρως αποσβεσμένα,

με αξία μνείας ποσού € 0 ,01: α) τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (αγορές κινηματογράφων) και β} οι

συσσωρευμένες προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού, με σύμβαση αορίστου χρόνου, λόγω
εξόδου από την υπηρεσία η για συνταξιοδότηση που υπολογίστηκαν στη χρήση 2002 (έναρξη εφαρμογής
του διπλογραφικού συστήματος) και αφορούσαν την περίοδο από την πρόσληψή τους έως και την
31.12.2001 και οι οποίες αποσβέσθηκαν τμηματικά και ισόποσα στη διάρκεια της επόμενης πενταετίας,

αρχής γενομένης από τη χρήση 2002 (αποσβέστηκαν πλήρως σε προηγούμενη χρήση). Όπως έχουμε
επισημάνει και σε . προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου τα πλήρως αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς
αποσβέσεως πρέπει. να διαγραφούν, από τα βιβλία του Δήμου, τόσο ως προς τις αξίες κτήσεώς τους όσο

και ως προς τις σw�f:uμ'έvεςαποσβέσεις τους.

Όπως προκύmει α;rfότην ανωτέρω ανάλυση οι προσθήκες της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε ποσό €
:

;

73.569,56, οι οποi�ςqφορούν σε προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων ποσού € 1 .220, 1 6 καθώς και σε

μελέτες ποσού € 72.349,40,
Οι συνολικές απ()σβέqεις της παρούσας χρήσεως συνολικού ποσού € 97.01 9,02, διενεργήθηκαν

σύμφωνα με τους'tfpοβλεπόμενους, από την κείμενη νομοθεσία, συντελεστές.
Ενσώματες αΚι{;fποποιήσεις
2.2

Γήπεδα -'·οΙΚ:όπεδα

Αξία κτήσεως την 1 . 1 2,201 3

p '
Αξίες κτήσεως την 310]2:2Μ2 ·
Πλέον: Αγορές χρι'j�εω ς 20 13
Αξίες κτήσεως την 31'.12.2013, ως ανωτέρω

45.306.694,71

45.306.694,71

0,00

45.306.694,71

Η κίνηση του ανωτέ ω κο�δύλiου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

'Οπως προκύmει από \ Ηt κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου στην παρούσα χρήση δεν υπήρξαν αγορές είτε
γηπέδων είτε οικοuέδιιJ'Ι.
Η κατά την 31 .12.201 3 αvάλlίση

παγίων,

των γηπέδων - οικοπέδων, βάσει του αντίστοιχου τηρούμενου μητρώου

Ii'&�i�Aoν πίνακα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα:
οrιrωωι

-υ;>ϊΙΖ.f!�

/f\ CrU'N� Η�:

Δημος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των ΟικοVΟμιΚilιν Καταστάσεων της χρήσεως 2013

I7
Εμπιστευτική

ΣΟΛ

�;:"2:��� Συνεργαζόμενοι ΟρΚ_ιί.ίΤο! ΛΟγιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια ΛογiσrΡια: πάρ_άσκ_�uή,:Δ.Τσίρκα

Περιγραφή οικοπέδου •._ γηπέδου

Έκταση

Ημερομηνία

σε m2

κτήσεως

Αξία κτήσεως

980,42

1 . 1 .1928

1 .016.126,56

27.387,86

1 . 1 .1937

17.03 1 . 1 89,97

Γ.Ε.Χ.Α.

1.494,85

4.6.1937

2.639.126,42

Οικόπεδο Νέος Βουτζάς (3/7 εξαδιαιρέτου)

7.529,00

1 .1 .1978

426.912,69

1 .546,00

26.1 1.1996

583.101,75

Οικόπεδο επί της οδού Σινώπης

423,50

31.12.2001

502.792,38

Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής

404,37

31.12.2001

210.599,99

10.013,00

31.12.2001

10.370.664,00

31.12.2001

5.991 .473,22

463,72

22.3.2003

444.707,73

396,00

28.7.2004

2.310.000,00

832,1 ο

28.7.2004

3.320.bOO,OO

172,1 4

24.5.2007

460.000,00

45.306.694,71

Οικόπεδο Εθνικής Στέγης
Γήπεδο Πανιωνίου

Οικόπεδο στη θέση Δέγ ρ η

Δημοτικό Γυμναστήριο - Κολύμβητήρi ο
Δημοτικό Κοιμητήριο
Οικόπεδο επί της οδού Α!δινίο υ

' ' · - «<'·"�

Οικόπεδο cine Σπόρηνγι«;

;'(.

Οικόπεδο cίne Φιλίπ

;-; !:γ γ- -�

( ' ,-

Οικόπεδο επί της οδού Τρaπεζού'!'[ος
Σύνολο, ως ανωτέρω

Υπενθυμίζουμε ότι σε τψοηγοCψενη χρήση περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου ένα ακίνητο δυνάμει του
υπ' aριθμ. 31 87/24.5.g007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Καλομοίρας θυγατέρας
Γεωργίου Αλτάνη,

.

αντίψυνολι
κqό τιμήματος € 460.000,00. Για τον τρόπο αποπληρωμής του ανωτέρω
' ,, " )/

ακινήτου σάς παραπέ �'πουμε τόσο στις προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου όσο και στην § 3.8 της
,-

-> '

παρούσας εκθέσεως. Υπε��yμίζουμε επίσης ότι η μεταβίβαση αυτού του ακινήτου τελεί υπό την
αναβλητική αίρεση της πλήρ�,v ��τ(1βολής του οφειλομένου τιμήματος, μαζί με τους τόκους αυτού.
s1

Περαιτέρω, για τα υπόλοιπα γ πεδα - οικόπεδα επισημαίνουμε, όπως και σε. προηγούμενες εκθέσεις
μας, τα ακόλουθα:

�..
ι.

Στο κατά την 31 . 1 2.201 υτrόλοΙ'f)"C)Ποσού € 45.306.694,71 περιλαμβάνονται αφενός μεν τα γήπεδα οικόπεδα, που υπήρχαvστηV'
κυpιότητα του Δήμου πριν την 3 1 . 1 2.2001 και τα οποία αποτέλεσαν την
;
;, ' -_ ;c -;1;

<'

απογραφή ενάρζεως τοu Δήμου, αφετέρου δε περιλαμβάνονται οι αζίες κτήσεως των γηπέδων και
οικοπέδων τα οποία αποκτήθηκαvφτά τη διάρκεια των επόμενων χρήσεων.
Περαιτέρω , στην παρατήρηση, της από 29 Σεmεμβρίου 2014 εκθέσεως ελέγχου μας (πιστοποιητικού)
σημειώνουμε τα εζής:

18

Έκθεση ελέγχου επί των ΟικονομrκΨ.ν Κqτασ:r�_ι;rεων της χρήσεως 2013

- ; - ;::μμ,��'-"

Εμπrστευτrκή

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογiστρια: Πaρασκεufι Δ.Τσiρκα

« 1 ) α) Δεν έχει συμπεριληφθεi στους λογαριασμούς του παγίου ενεργητικού του Δήμου η αξία των

σχολικών συγκροτημάτων τα οποία έχουν εκχωρηθεί στο Δήμο, καθώς και άλλα ακίνητα που
αναφέρονται στη σημείωση με αριθμό 4 κάτω από τον ισολογισμό κaι β) Σε ορισμένα ακίνητα
παρουσιάστηκαν διαφορές ως προς την επιφάνεια, σε σχέση με την αρχική απογραφή και κατά
συνέπεια την αξία, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμη στα βιβλία του Δήμου. Δεν έχουμε στοιχεία
για να προσδιορίσουμε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και την επίmωση στα αποτελέσματα
της χρήσεως εξaιτίας των αποσβέσεων που έπρεπε να διενεργηθούν, αν τα παραπάνω περιουσιακά
στοιχεία (περίπτ. α) ή οι διαφορές στις αξίες που προκύmουν από τις διαφορές στην επιφάνεια
ορισμένων ακινήτων (περίm. β), είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου».
Όπως έχουμε επισημάνει και .σε προηγούμενες εκθέσεις μας κατά τη διενέργεια της απογραφής
ενάρξεως της 1.1 .2002 δεν αποτιμήθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα, που έχουν εκχωρηθεί στο Δήμο.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (τεχνική, Νομική και Οικονομική) οφείλουν να επισπεύσουν τις
διαδικασίες καταγραφής, μεταγραφής κaι αποτιμήσεως της σχολικής περιουσίας.
Πάντως επισημαίνουμε όη ��'περιουσιακά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στο τηρούμενο μητρώο παγίων

του Δήμου με μηδενική ρξίq. Συγ,κεκριμένα, με βάση το μητρώο παγίων τα ακίνητα αυτά είνaι τα
ακόλουθα:
Κωδικός
α/α

Ημερομηνία

Π αγiοu

Περιγραφή παγίου

κτήσεως

Ποσό

1.

1 .07.001

4''& 5' Γυμνάσια..: Λύκεια - 5.503 m2

1 . 1 .2001

0,00

2.

1.07.002

1�Γυμνάσιο
&.Μκειο- 6.817 m2
"

1.1 .2001

0,00

3.

1.07.003

1.1 .2001

0,00

4.

2j, 3� & 6'[υμ�όσια & Λύκεια 2.600 m2

1 .07.004

Γuμνάσιο &

1.1 .2001

0,00

5.

1.07.005

1ci & 10' Δημοτικό " 2.936 m2

1.1.2001

0,00

6.

1.07.006

6' .& 9'.Δημοτικό - 1 .782,6 m2

1.1 .2001

0,00

7.

1 .07.007

12' & 14'Δημοηκό - 2.118 m2

1.1 .2001

0,00

8.

1.07.008

4' & 1\ημ ;,. Ανδρέα & 7' Νηπ - 3.296,35 m2

1.1 .2001

0,00

9.

1 .07.009

3' & 1 3 Δημοτ & 1i' Νηπιαγ - 1.400 m2

1.1 .2001

0,00

10.

1.07.010

2', 11' Δημ & 5�, 9? Νηπ 1 .750 m2

1.1 .2001

0,00

11.

1.07.011

0,00

12.

1.07.012

5�, 8' Δ',,"-c
ημ& 4', 8' Νηπ- 3.117 m2
'(;!ce "'<
;
·
6'Νηπιαγωyείο :: 183,04 m2

1.1 .2001
1.1 .2001

0,00

13.

1.07.013

1'Νηπιαγwγέίd" 200 m2

1.1 .2001

0,00

14.

1 07,014

10? Νηπιαyωγfίο - 97,50 m2

1.1 .2001

0,00

15

1.07.015

3' Νηπιαγωγείο� 152,5 m2

1.1 .2001

0,00

16

1.07.016

12' ΝηΠιαγωγείο c 220,32 m'

1.1 .2001

0,00

17.

1.07.017

10'Νηπιαγωγείο - 141 m2

1 . 1 .2001

0,00

18.

1.07.018

8' Νηπιαγωγείο- 524,41 m2'

31.12.2001

0,00

19.

1.07.019

7.' Νηπιόγwyείο - υπό ανέγερση

31.12.2001

0,00

'

· - -: ,-

'

-

°

/ldκεio Ευαγγελικής- 5.799 m2

{.

·

'',

0,00

Σdνολο

_

Έκθεση ελέγχου επi των ΟικονοΗικ�Υ ��Ιdστάσεωv της χρfισεως 2013

J9
Εμπιστευτική

ΣΟΛ

β:�,�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευιί Δ.Τσiρκa

Άλλα ακίνητα σύμφ())να με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3681 5/24.7.2014 επιστολή της Νομικής
Συμβούλου του Δήμου προς

εμάς,

δεν έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς του πάγιου

ενεργητrκού του Δήμου.
Ακόμα δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου η αξία ορισμένων ακινήτων που βρίσκονταr στο Δήμο
Νέας Σμύρνης, καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του και για τα οποία έχουν εγερθεί καr
εκκρεμούν αγωγές τρίτψν περί αναγνωρίσεως της κυριότητάς τους.

Σύμφωνα με την περ lρυσιακή κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 01/01/20 1 1 , βάση των

Δηλώσεων

ΣτοrχείuJν Ακινήτων (Ε9), η συνολική επιφάνεια του Δημοτrκού Γυμναστηρίου -

Κολυμβητηρίου ανέρχεταΙ σε 16.701,55 m2. Όμως, όπως προκύπτει από τα βιβλία του Δήμου η συνολική
επιφάνεια του παραπάvω ακινήτου ανέρχεταr σε 1 0.01 3,00 m2, επί της οποίας υπολογίστηκε και η αξία
κατά την αρχική απογραφή.
Πρέπει να διερευνηθούν οι διαφορέςως προς την επιφάνεια, σε σχέση με την αρχική απογραφή καr κατά
συνέπεια την αξία καr νa τακτοποιηθούν αναλόγως τα βιβλiα του Δήμου.
Καθίαταταr αναγκαίο τό γεγονόςότr πρέπει να δημιουργηθεί πλήρης φάκελος για κάθε ακίνητο ο οποίος
<)

θα περιλαμβάνει όλα τα στqιχεία αυτού, όπως αντίγραφο συμβολαίου (τίτλος κυριότητας), τοπογραφικό
διάγραμμα, τυχόν διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις ή άλλα σχεδιαγράμματα, πιστοποιητrκά κυριότητας και

εμπράγματων βαρών, κτημg\ολqγικό απόσπασμα, φύλλα υπολογισμού αντrκεrμενικής αξίας, καθώς καr
λοιπά στοιχεία που πιθανόν να ;προκύπτουν είτε από το βιβλίο περrουσίας είτε από τυχόν άλλα αρχεία
καr έγγραφα του Δήμου;

(,,

τέλος, για την απεικόν ση -'�'''-i
της, αξίας κτήσεως τού υπόγειου γκαράζ της πλατείας Καρύλλου στη Νέα
',
,__

-

Σμύρνη κar προς αποφυγή ε:παναλήψεων σάς παραπέμπουμε στην ίδια παράγραφο της εκθέσεως
ελέγχου της χρήσεως 2009.
:Τ<
'
2,3 Πλατείες - Πάρκα - Παrδότοποι κοινής χρήσεως

Αναπόσβεστο υπόλοιπο.την 31:12.2013

4.735.358,66

Αξίες κτήσεως την 31.12.2012·

5.593.71 5,85

Πλέον: Προσθήκες χρήσεως 2013

2.252.679,69

Σύνολο

7.846.395,54

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Μείον:

Αποσβέσεις έως την 31.12.2012

2.680.336,36

ΣΟΛ
�l:"��"Ί�;;_�:Jt Συνεργαζόμενοι Opκωi"of Λογιστέςaεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρaq�ευrί-_ΔΌΤόfι)κα

;t:

Πλέον: Αποσβέσεις ;ζpησ!:ιιJς2013

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1.1 i 2013, ως ανωτέρω

430.700,52

3.1 1 1 .036,88

4.735.358,66

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τd ακόλουθα:
Η απογραφή έναρξης κατά τηγ 1 , 1 .2002 αφορά σε, κατασκευές πλατειών, πάρκων και παιδότοπων

κοινιiς χρήσεως που είχαν ·'*ίνει σε παλαιότερες χρήσεις και η αποτίμησή τους έγινε με βάση το
;
κόστος κτήσης ή κατασκευήζτους, ποιJ. δαπανήθηκε από το Δήμο, σύμφωνα με την παράγρ. 1 .1 . 1 08
περιπτ. 5 του Π.Δ. 315/1999. (Με την ίδια, παραπάνω, μέθοδο αποτιμήθηκαν κατά την 1 . 1 .2002 και οι
οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσεωςκaθώς και τα πεζοδρόμια κοινής χρήσεως).
Ειδικά τα κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία που κατασκευάστηκαν μέχρι την 3 1 . 1 2.1988 αποτιμήθηκαν
σε αξία μνείας 0,01 ευρώ, λόγlιJ πλήρουςαπόσβεσής τους κατά την 1 . 1 .2002.
[��- ';ς:σ:::;':---_:;-:
-,\ - \ - -!:-;-:--·::

Όπως προκύπτει από την ανιi)τέρw ανάilυση οι προσθήκες της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε ποσό €
2.252.679,69, ΟΙ οποίες αναλύοvτq- ι -:'<-μJςε,ξής:
/

-

�-

t-- �-

- -

Ανάπλαση Πλατείας Καρύλλου'

2.252.679,69

Σύνολο προσθηκών χρήσεως, ως c;ινωτέρω

2.252.679,69

Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 430.700,52 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την
προηγούμενη χρήση, σύμφωvα

at''to tr.δ. 315/1999, οι οποίες υπολογίσθηκαν με ετήσιο συντελεστή

αποσβέσεως ποσοστού 8,33'1�\ γι d τct Η6για τα οποία δεν είχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς.
2.4

Οδοί - Οδοστρώμα'τάl<οιvί]ς χρήσεως
"]';

' -.i

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31,.12,�Q1},
Η

1 .464.347,97

3.875.425,63

0,00

3.875.425,63

2.41 1 .077,66

1 .464.347,97

κίνηση του ανωτέρω κονδυλ]ου,,κς
πι'ι;ηνπαρούσα χρήση, έχει ως εξής:
-_,>
<'

Αξiες κτήσεως την 31.12.2012 τ
Πλέον:

-->'--<-<,·

'J:\

Προσθήκες χρήσεως 20ι3

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 31 .12.2012
ς
'

-,- -

'--

-

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσ�ως 261 3

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3i,12:201
>"<";t;

ως ανωτέρω

2.095.742,43

31 5.335,23

Υ>/

'*Δ[;ν;6"i'Ιf1ωraυν προσθήκες στη γ' πα p ol)cia χρήση.
Δήμος �·��Φ μ ύρν ης- -- ���� - -----------�---- ------ 2 1

- � ��-�����L � �
�Έκθεση
����
Εμπιστευτική
ελέγχου επί των ΟικονομικώV KaTdcΠi!xάέWV της χρήσεως 2013

Ορκωτή Ελέγκτρια ΛοΥI_Οτρια: Παρα�εvfι

Δ.Τσίρκα

Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 315.335,23 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την

προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, οι οποίες υπολογίσθηκαν με ετήσιο συντελεστή
αποσβέσεως ποσοστού 8,33%, για τα πάγια τα οποία δεν είχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς.

2.5 Πεζο δρόμια κοινής χρήσεως
Αναπόσβεστο υπόΛόιπο την 31:1 2.2013

271 .866,50

Α9ες κτήσεως την 3 1 .1 2.2012

1 .801 . 1 03,43

Πλέον: Προσθήκεςχρησεω')2013
Σύνολο

0,00

1 .801 . 1 03,43

1 .529.236,93

271 .866,50

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Μείον: Αποσβέσεις έωςτηγ 3,1 . 1 2.2012
Πλέον: Αποσβέι:Υείς'Χρήσεως 201 3

1 .439.886,94

89.349,99

Αναπόσβεστο υπόλοιπο ;τηv 31.12.2013, ως ανωτέρω
Δεν υπάρχουν προσθήκες iη'ην:παρούσα χρήση.

Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 89.349,99 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την
προηγούμενη χρήση!�[σύμφι.qyg ]Jε το π.δ. 315/1999, οι οποίες υπολογίσθηκαν με ετήσιο συντελεστή
αποσβέσεως ποσοσfού 8,33%; για τα πάγια τα οποία δεν είχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς.
2.6

Κτίρια και τεχνικά έργα

Αναπόσβεστο υπόλοιπο fηv 31 .12:201 3

1 3.277.525,80

Μες κτήσεως την 3 1 . 12.2012

18.689.050,56

Πλέον

978.054,66

(56.624,30)

1 9.61 0.480,92

6.332.955, 1 2

1 3.277.525,80

Η κίνηση του ανωτέρω κόVοuλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Μείον:
Σύνολο

r:--,
ι•

Προσθήκες

�ρήCikιJς2Ο13

Διαγραφέντα κτίp ιC! χρήCiέως 2013

ς

Μείον: Αποσβέσεις έω τη.ν 31 , 1 2.2012

5.596.165,25

Πλέον: ΑποσβέσiιςΧρήσε'ως 2013

763.025,80

χρήσεως 20{ 3

(26.235,93)

Μείον: Αποσ�έι:Υεις οιdγραφέντωy κτιρίων

Αναπόσβεστο υπόλοιπο τηV 3 1 . 1 Ζ2013, ως ανωτέρω

ΣΟΛ

}',

.

�+:"��� Σ υνεpya:ζόμενοi'Οι)κwi"οί Λογιστές aεοε

Ορκwτt\ Ελέγκτρια ι\Οyrστρια:.π· �ΡασΚεuή Δ.Τσίρκa

·
Για το ανωτέρω κονδύλι ο:ημειψνουμε
τα εξής:

t

6� Jλ

Η ανάλυση του ανUJ τ ριο·Ι<' δ .ίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 31 .1 2.2013, όπ ς προκύπτει από

το αντίστοιχο τηροuμενο μη rpιί.Jο παγίων, έχει ως εξής:
Γ.Λ.

Κωδ.

·

Αξία κτήσεως

Περιγραφή

Kτipfq[paφεiωv - Καταστημάτων Κα τ (, ι κ ι9 ν ·
·
.
1.01 ΑποθΠΊ<ες;
1 .07 Εκπαiδευτήρια
'
1 .08 Μουσεr βέατρα, Κινηματογράφοι, κ.λπ.
''
1 .09 Εκκλι\σ iiς
. .,
�Ι
1.20 Εγκατddiό(J ς νεκροταφείων

ιi,

1.21

I

Σωρευμένες:
αποσβέσεις

'

Αναπόσβεστη
αξία

_,,,

2.389.747,09

814.596;φ

1.575.151,07

9.696,26

8.435,76

1 .260,50

6.479.769,81

1 .561 .543,64

4.792.588,84

70.005,03

1 .687.1 80;97
'
817.104,16 ;
'
41 .303,06

978.570, 1 6

416.393,23

562.176,93

815.01 5,08

422.441,97

392.573,1 1

1.22

1.24

3.991.777,69

1 .27

1 .317.631,19

1 .90

13.778,73

7.00

1 .972.924,23

28.701,97

2.655,84

7.366,17

10.022,01

19.61 0.480,92

744.439,48

J2
407.826, 2{
1 2.360,65!

3.060.904,57

930.873,

909.804,98
1.418,08
1 .205.850,43

767.073,80
. 6.332.955,1 2 .

1 3.277.525,80

ποσού € 978.054,66 αφορούν σε:
Περιγραφή

Αξία

11.00
1ιο2

1 .27.029

1 1.00

1.07.026

εγκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας
ΑΠΧ 1 ο και 10ο Δημ. σχολείο Κοραή
Δημοτικού Σταθμού αυτοκινήτων καθαριότητας

1.27.030

1 02.893,08

€.

1 6.706,73

€.

526.337,01

χρήσεως

31.12.2001
31.1 2.2001
3 ( 1 2.2001
31.1 .2007

·.·

:- : '
,

-

Εσωτερική

T() f'·

•. . ·.·.· ·.

31.1.2007

�� ,,_,-:- \ -'< - :>-'-'''i <' <-_•...,.<·.,.__._,/::
-Ο:'r;φ('J_ �\()ΓJΣτΕΣ - - . ;
--- :
ημο:$1�'�>· uu��' . . •
Έκθ'εση ελέyχοu επΓΓ�ν Οικο\ιομικιίιν__ΚαΤάστάσεwν της χρήσεwς 2013

Δ.

978.054,66Αξία κτήσεως

Σωρευμένiς
αποσβέcrεις

Αναπόσβεστη
αξία

1 .490.098,53

595.70�,59

894.396,94

178.139,99

83.725,�0

94.414,19

41.1 88,04

19.358,36

21 .829,68

54.543,12

1 1 .999, 6

42.543,66

4 1 .628,07

9.158,16

32.469,91

4

·

.

23

·

Εμπtστεuηκt'ί

ΣΟΛ

��'-"C����� Συνεργαζόμενοι Ορκwτοi Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Αεραγωγός κλ ιματισμού
7 00.007 Διαμόρφωση β' ορόφο υ Ανδρ ιαν
7 00.008

1.6.2009
30.4.2010

Διαμόρφωση χώρου Β' ΚΕΠ
Σύνολα

31 .7.2010
2.142,00

31 5,95

1 .826,05

44.350,74

1 1 .531 , 1 9

32.819,55

1 1 0.860,45

26.606,52

84.253,93

1.972.924,23

767.073,80

1 .205.850,43

Σχετικά με τον ανωτέρω λογαριασμό έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενες εκθέσεις μας τις διατάξεις
του π.δ. 315/1999, βάσει των οποίων: «στο λογαριασμό

ΚΑ

1 1 .07 « Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε

ακίνητα τρίτων» και ΚΑ 1 1 .09 «Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων», παρακολουθούνται,
μεταφερόμενα από το λογαριασμό

ΚΑ

15.11 και τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του (σύμφωνα με

την παρ. 2.2.109 περίπτ. 1 - 2), τα κτίρια και τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και οι
προσθήκες, βελτιώσεις που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν ο Δήμος έχει δικαίωμα χρήσεως
για ορισμ·έvο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά, μετά την πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα
περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα ή καθίστανται κοινής χρήσεως. Στο
λογαριασμό αυτό καταχωρούνται: α) το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων και β) το κόστος
διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω στα κτίρια και τεχνικά έργα.
Τα

κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από το Δήμο σε ακίνητα τρίτων, καθώς και οι

προσθήκες, βελτιώσεις που πραγματοποιούνται, αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της συμβατικής
χρησιμοποιήσεώς τους. Για την ιδιοκτήτρια του γηπέδου - οικοπέδου οικονομική μονάδα, το κόστος
κατασκευής του κτιρίου ή του τεχνικού έργ?υ αποτελεί εισόδημα εξ εκμισθώσεως οικοδομών, το οποίο
κατανέμεται στα έτη της συμβατικής χρησιμοποιήσεως του έργου υπό του τρίτου».
Σε προηγούμενη χρήση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εντοπίστηκαν λάθη, όπως η Εμφάνιση του

. τουριστικού περιmέρου «Γαλαξίας» στο λογαριασμό «Κτίρια σε ακίνητα τρίτων» με εμφανιζόμενη αξία
κτήσεως (αρχική απογραφή) € 1 .1 95.324,67, ενώ σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠ
36815/24,7.2014 επιστολή της Νομικού Συμβούλου προς εμάς προκύπτει ότι ο Δήμος κατέχει «Τουριστικό

περίπτερο 323 m2, εμφαινόμενο με τα στοιχεία Θ.Ι.Κ.Θ. εις το από 1 969 σχεδιάγραμμα των αρχιτεκτόνων
Γ.

Λεονάρδου και

Α.

Καλυβίτη, εγκριθέν υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, κειμένου επί του

κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Νέας Σμύρνης>>.
<Συστήσαμε, τόσο στην παρούσα χρήση όσο και σε προηγούμενες, μέσω των εκθέσεων ελέγχου, τη
διερεύνηση της αρχικής απογραφής των κτιρίων σε ακίνητα τρίτων και λοιπών τεχνικών έργων σε
ακlνητα τρίτων, ως προς την περιγραφή και την αποτίμηση, ώστε οι λογαριασμοί του παγίου
ενεpγηηκού του Δήμου να απεικονίζουν την πραγματική περιουσία του.
Οι αποσβέσεις της παρούσας χρήσεως συνολικού ποσού € 763.025,80 διενεργήθηκαν με τους νέους
συvπ:λεστέc απQσβέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Νόμου 41 1 0/23.1 .2013.

ΣΟΛ
A;;"C::.:�
:
Σuνεργαζόμεyοι Ορκωτοl Λογιστές αεοε
Ορκwτη Ελέγκτρια Λογfστρια: Παρaσκεufι Δ.Τσίρκα

Πλος,

01

διαγραφές κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα χρήση αφορούν σε κατεδάφιση

διώροφου κτιρίου επί της οδού Σινώπης 1 3. Συγκεκριμένα:
Αξία κτήσεως κηρίου

56.624,30

Μείον:

(26.235,93)

30.388,37

Αποσβέσεις κηρίου

Ζημία από κατεδάφιση κηρίου

2.7

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτι σμο ύ και λο ι πές μόνιμες εγκαταστάσεις κ ο ινής

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.12.2013

2.01 7.386, 73

2.849.750,86

380.430,21

3.230 . 1 8 1 ,07

1 .2 1 2. 794,34

2.017.386,73

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:
.

Αξίεςκτήσεως την 31:1 2.2012

Προσθήκες χρήσεως 2013
Αποσβέσεις έως την 31.1 2.2012

981 .587,61

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 2013

231 .206,73

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.12.2013, ως ανωτέρω
τοανωτέρω κονδύλΙ σημειώνουμε τα εξής:

Η ανcιλυcιn του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 3 1 . 1 2.2013, όπως προκύπτει

το αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγίων, έχει ως εξής:

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κο ινής χρήσεως
ΣΟνολα, ως ανωτέρωΑξία
Κτήσεως

Σωρευμένες
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

1 .865.841 ,85

1 .025.114,30

840.727,55

1 .364.339,22

187.680,04

1 . 1 76.659,18

3.230.181 ,07

1 .21 2.794,34

2.01 7.386,73

Οι)κωη\ Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευι'\ Δ.Τσίρκα

Οι προσθήκες της χρήσεως 2013 συνολικού ποσού € 380.430,21 αφορούν σε:
Αξία
Κτή σεως

Ημερ/νία

Περιγραφή
Κατασκευή εξωτερ ικών δ ιακλαδώσεων 2008 (Α. Μ. 1 74/08 - 30Π312.19

01/01/2013

Κατασκευή εξωτερι κών διακλαδώσεων (30Π312.09 - Α.Μ. 251/09)

1 8/04/201 3

Δ ιαμορφώσε ις διαδρόμ ων Ν/Φ (Α. Μ. 161/08 - 45Π31 1 .02)

01 .07.201 3

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου (30.7324.0007 - ΑΜ 1 00/12)

21 . 1 1 .2013

Σύνολο προσθηκών χρήσεως 2013

26.963,42
45.089,03
273.413,62
34.964,14
380.430,21

τέλος, οι αποσβέσεις της παρούσας χρήσεως συνολικού ποσού € 231 .206,73 διενεργήθηκαν σύμφωνα

με το π.δ. 315/1999 με ετήσιο συντελεστή αποσβέσεως ποσοστού 8,33%, για τα πάγια τα οποία δεν
είχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς. .
2.8 Μηχανήματα - Τεχν ι κές εγκα ταστάσε ι ς και λοιπός μηχα νολογι κός
εξοπλ

ι σ μό ς

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2013

264.937,78

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Αξίες κτήσεως την 31.12.2012

1 .370. 1 97,38

Πλέον: Προσθήκες χρήσεως 2013

29.249,40

Σύνολο

1 .399.446,78

Μείον: Αποσβέσεις έως την 31.1 2.2012
Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 2013

1.069.222,77

65.286,23

Αyαπόσβεστο υπόλοιπο την 31 . 1 2.2013, ως ανωτέρω

1 .1 34.509,00

264.937,78

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:
Η.ανάλuση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 3 1 . 1 2.2013, όπως προκύπτει από
το.

αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγίων, έχει ως εξής:

Γ .Λ.

Κωδ.

12,00

2.00
2.01
2.02
2 10
2.20

12. 0 1

12 02
.

·;<
'-/

.

142:·Λ� "-/;p;;t:Ψ
ΓΨ<Ji(ii ΛΟΓlΗΕΣ

Αξία κτήσεως

Περιγραφή

Μηχανήματα
Μηχανήματα έργων
Λοιπά μηχανήματα
Τεχνικές εγκαταστάσεις
Φορητά μηχανήματα χειρός
70.61 1 ,76
602.586,37
93.945,70
422.699,27
1 52.354,33

Σωρευμένες
αποσ�έσεις
28.460,54
539.910,25
49.1 6 1 ,59
340.736,73
1 36.908,58

Αναπόσβεστη
α�ία
42. 1 51 ,22
62.676,1 2
44.784,1 1
81 .962,54
15.445,75

,,�

26
������--�----�--��------------�----�-----U�
E
Ep
·�
g�

W

·N

,�
��
Δ�

'Εκθεσrι ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων τηι; χρι'\σεωι; 2013
Εμπιστευηκt\

ΣΟΛ

�;:"�.;'�� Συνεργαζόμενοι Ορκwτοf Λογιστές αεοε
Ορκωτfι Ελέγκτρια Λόγίστρια: Παρaσκευtl Δ.Τσίρκα

12.03
12.05

2 .30 Εργαλεία
2.50 Μηχανολογικά όργανα
Σύνολα, ως ανωτέρω1 7.560,83
39.688,52
1 .399.446,78

1 5.347,01
23.984,30
1 .1 34.509,00

2.213,82
1 5.704,22
264.937,78

Οι προσθήκες της χρήσεως 2013 ανήλθαν σε συνολικό ποσό € 29.249,40, ενώ οι αποσβέσεις της
χρήσεως 2013 συνολικού ποσού € 65.286,23 διενεργήθηκαν με τους νέους συντελεστές αποσβέσεων
που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Νόμου 41 1 0/23.1 .2013 .

. 2. 9 Μεταφορι κά μέσα

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31 . 1 2.2013

1 . 1 70.065,97

4.061 .569,60

337.832,18

4.399.401 ,78

3.229.335,81

1 .1 70.065,97

Η κiνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Αξiες κτήσεως την 31 .1 2.201 2
Προσθήκες χρήσεως 201 3
Αποσβέσεις έως την 3 1 . 1 2.2012

2.975.854,60

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 2013

253.481 ,21

Ανcιπόcτβεcrrο υπόλοιπο την 31.12.2013, ως ανωτέρω
Οα το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:

Η ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγiων, κατά την 3 1 . 1 2.2013, όπως προκύπτει από

αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγiων, έχει ως εξής:
Περιγραφή
Επιβατηγά αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες & ε ιδικής χρήσεως
Φορτηγά

3.22

Ημιφορτηγά ·

3.24

Απορριμματοφόρα
Υδροφόρα από μετατροπή απορριμματοφόρου
(Ιοιπά μέσα μεταφοράς

Σωρευμένες
αποσ�έσει5

Αναπόσβεστη
α�iα

6 1 .389,10

26.824,95

34.564,15

1 .426.256,63

946.767,52

479.489,1 1

38.682,22

27.772,91

10.909,31

45.1 12,18

41 .212,55

3.899,63

1 .745.690,48

1.231 .945,07

513.745,41

96.616,65

78.333,48

18.283,17

51 .787,56

47.094,40

4.693,16

4.399.401 ,78

3.229.335,81

1.170.065,97

Αξi α κτήσεως
933.866,96

829.384,93

1 04.482,03

27

ι

αεοε

Αξία κτήσεως

Ημερομηνία

Περιγραφ ή

246.000,00
απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α. Ε.


23.12.2013

ΣΟΙΙΟλο προ<Jθηκών χρήσεως

9 1 .832,18
337.832,18

""""-- απορριμματοφόρου φορτηγού ιδιωτικής χρήσης από την «ΕΕΜ ΕΜΗΝΙΚΗ ΠΑΙΡΕΙΑ
ΟΠΙ)IΗ:[ΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠAIPEIA», που συστάθηκε με το συμβόλαιο με αριθμό

.ι"ι:;ι·.•rι.1 2.2013 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σούλη, τελεί υπό την διαλυτική αίρεση ότι

θα λήξει η από 21.12.2005 σύμβαση συνεργασίας που συνδέει τη δωρήτρια και το δωρεοδόχο, πριν
12.2017 . .
! .CΙ/aΙποσβέσειις της χρήσεως συνολικού Ποσού € 253.481 ,21 διενεργήθηκαν με τους νέους συντελεστές

;nττnrτR<π'"''" ΠΟυ προβλέπονται από το άρθρο 3 του Νόμου 41 1 0/23.1 .2013.

491 .960, 1 7

3.583.837,1 6

του ανωτέρω λογαριασμού, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:
Προσθήκες χρήσεως 201 3

€'

49.528,51

Καταστραφέντα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στη χρήση 201 3

(37.375,61)

3.595.990,06

3.1 04.029,89

491 .960,17

Αποσβέσεις έως την 31.1 2.201 2

3.027.787,63

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 3

1 1 3.61 6,94

Μείον: Αποσβέσεις διαγραφέντων

(37.374,68)

υπόλοιπο την 31.1 2.2013, ως ανωτέρω

ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:
•λο •Jχu.�υυι του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 31 . 1 2.201 3, όπως προκύmει από
..

ο1πiιπn��ιιο τηρούμενο μητρώο παγίων, 'έχει ως εξής:

ΣΟΛ
;.; Συνεργαζόμενοι Ορκωτοf Λογιστές αεοε
;+:;��tΊ.;;;�
Ορκωτή' Ελέγκτρια Λογiστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Γ .Λ.

4.01

Γραφεία
4.02 Καρέκλες - πολυθρόνες

14.00

14.01

4.03 Τραπέζια
4.04 Βιβλιοθήκες- Ντουλάπες
4.08 Έπιπλα κινηματογράφων
4.10 . Ηλεκτρικές συσκευές
Μ ηχανήματα κλιματισμ ού
4.22 Υπολογιστικές και λογιστικές μηχανές
4.23 Φωτοτυπικά μηχανήματα

4.11

Λο ιπές μηχανές γραφείου
Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτή ματα
Οθόνες
Εκτυπωτές
Scanners

Λοιπά είδη Η/Υ
Μέσα αποθηκεύσεως κα ι μεταφοράς
Επιστημονικά όργανα
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές
Fax- Telex

Τηλεπικο ινωνιακό υλικό
Εξοπλισμός Γηπέδων & Κολυμβητηρ ίου
Λοιπός εξοπλισμός
Όργανα γυμναστηρίου
Έπιπλα και σκεύη κο ινόχρηστων χώρων
Ιστορικοί πίνακες, χειρόγραφα βιβλία
Κειμήλια
Σύνολα, ως ανωτέ ρω
Αναπόσβεστη
αξία
3.029,75

46.476,34

Σωρ ε υ μένες
αποσβέσεις
43.446,59

129.898,42

1 29.885,21

1 3,21

39.869,03

29.485,91

10.383,12

123.763,70

1 2 1 .896,24

1 .867,46

1 80.000,00

1 79.999,98

0,02

72.053,82

71 .630,52

423,30

251.533,82

21 8.503,45

33.030,37

1 1 .097,39

1 1.096,59

0,80

60.675,09

41 .706,54

1 8.968,55

20.937,00

1 6.358,39

4.578,61

291.238,82

291.235,37

3,45

44. 1 1 5,13

44.1 1 2,74

2,39

62.143,41

62.141 ,54

1 ,87

23.860,89

23.860,70

0,19

22.185,88

22.185,23

0,65

573.897,93

573.887,14

10,79

1 35.248,25

128.612,88

6.635,37

. 37.073,54

36.094,91

978,63

23.640,84

23.635,55

5,29

1 6.590,23

1 6.589,84

0,39

Αξία Κτ ήσεως

Περ ιγρ αφή

Κωδ.

1 7.664,77

17.662,61

2,16

1 75.652,29

1 48.448,30

27.203,99

568.238,96

478.501,84

89.737,12

154.91 6,96

86.071,07

68.845,89

473.799,58

286.980,75

186.818,83

28.398,15

0,00

28.398,15

1 1 .01 9,82

0,00

1 1 .019,82

3.595.990,06

3.104.029,89

491.960,17

'i(;J ι >)'ίρqσθήκες της χρήσεως 2013 ανήλθαν σε συνολικό ποσό € 49.528,51 , ενώ οι αποσβέσεις της
χρήσεως συνολικού ποσού € 1 1 3.616,94 διενεργήθηκαν με τους νέους συντελεστές
. qι�()σβέ()εων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Νόμου 41 1 0/23.1 .2013.

\Qι@c1γρcιφές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα χρήση αφορούν
c'iJ!i ΚCΙΙrαστροφές διαφόρων παγίων αυτής της κατηγορίας. Συγκεκριμένα:
Μ�σ:ααπ•�θηι<εύcιεως και μεταφοράς
<3Με!ον·:

Αποσβεσθέντα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς

37.375,61

(37.374,68)

0,93
29

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

ι
αεοε
Ελέγκτρια Λογiστρια: Παρaσκευiι Δ.Τσiρκα

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση κα ι προκαταβο λές κτ ήσεως παγίων
652.605,54
του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:
(n�''''riτικi1 υπόλοιπο την 31 .1 2.2012

Προσθήκες χρήσεως 2013
Όσα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς παγίων

3.683.51 3,96

Όσα μεταφέρθιικαν σε λογαριασμούς εξόδων

877.638, 1 Ο

την 31.12.2013, ως ανωτέρω

3.857.658,57

1 .356.099,03

5.21 3.757,60

4.561 . 1 52,06

652.605,54

�n:μιςεΙιvαι.γνωστό στο κονδύλι αυτό καταχωρούνται, αλλά και παρακολουθούνται, αφενός τα ποσά που
qτιtιεγτιο ι για την απόκτηση οποιωνδήποτε νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε με απευθείας
κατασκευή.(μέσω εργολάβων ή ιδιοκατασκευή), αφετέρου τα ποσά που προκαταβάλλονται
•J!!V gγι:ψα όμοιων πάγιων στοιχείων.

�;.,τ,Α'τr"' nιι>nn,ΙΙnvίιn κλεισίματος του ισολογισμού υπόλοιπο του ανωτέρω κονδυλίου απεικονίζει το

QΛΟ•ΚΛnΡωιJενο κόστος των πάγιων αυτών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, μέχρι την ημερομηνία
παραληφθεί ή' δεν είχε ολοκληρωθεί η αποπεράτωσή τους. Η 9ναλυτική κίνηση του
yφτέ:ρ(Ι,J Ι\ονciυλίcΙυ, για τη χρήση 2013, έχει ως εξής:

30

επί των Οικονομικών Καταστάσεwν της χρfισεwς 2013

Εμπιστευτική

Χρήση 2013

Περιγραφή

Περιόδου

31.1 2.2012

προσθήκες

Υπόλοιπα

Μεταφορές στα
πάγια

Έξοδο

31.12.2013

332.117,84

0,00

332.117,84

0,00

0,00

259.414,13

13.999,49

273.413,62

0,00

0,00

96.811,38

6.081,70

102.893,08

0,00

0,00

0,00

16.706,73

16.706,73

0,00

0,00

264.387,02

0,00

0,00

264.387,02

0,00

526.144,80

192,21

526.337,01

0,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

92.929,15

0,00

0,00

92.929,15

0,00

24.108,00

0,00

24.108,00

0,00

αχολεlα {30.7331.0030 ΑΜ 43/2013)

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

{30.7331 .0020 - ΑΜ 61/2013)

0,00

65.682,00

0,00

65.682,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

7.896,60

0,00

0,00

7.896,60

0,00

19.922,93

0,00

19.922,93

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

Ζ225.070,00

27.609,69

2.252.679,69

0,00

0,00

0,00

511 .838,79

0,00

0,00

51 1.838,79

61 .464,86

7.999,46

0,00

69.464,32

0,00

0,00

44.699,46

0,00

44.699,46

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00
0,00

Αϊδινίου 28 ΑΜ 149/2010 {3ΟΠ311.18)

{Α.Μ. 161108 45Π311.02)
· διδασκαλlας ΑΜ 66/201 2 {30.7311.34)

ΑΠΧ 1ο-10ο Δημ. αχολiiα Κοραή {Α.Μ. 175/05-30Π321 .1)
ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΩΝ ΟΣΚ {30.7331.0002 ΑΜ 60/2010)
I

Υπόλοιπα

Σταθμού αuτοκlτων Καθαριότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης
148/12-30Π331.35
89/12-30Π331.36)

ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝ/ΣJΩΝ ΧΩΡΩΝ
υπηρεσιών Δημοτικών κτιρlων {30.7331.0029 -ΑΜ 3/13)

{30.7331.0011 ΑΜ 73/12)
ΣΧ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ {30.7331.0012

οδοU Σινώπης {30.7331.0031 ΑΜ 67/13)

ΟΠΕοΦΥΜΚΙΩΝ {45.6262.0002 ΑΜ 23/2013}
ΑΠΙΚΗΣ
(35.7322.0013 • ΑΜ 305/2009 )

J

λόκκων {30:7 33.0008 ΑΜ 59/1 1 )
λάκκων {30Π333.13 -Α.Μ. 81/2012)

ενaν�ρψωμένου σκυροδέματος επικόλuψης {30.7331/18 ΑΜ

0,00

12.068,78

0,00

12.068,78

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

O,OC

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,0(

26.963,42

0,00

26.963,42

0,00

0,0(

42.122,00

2.967,03

45.089,03

0,00

0,0(

14.833,12

19.112,47

0,00

33.945,59

0,01

0,00

15.990,00

0,00

15.990,00

0,01

0,00

12.415,57

0,00

1 2.415,57

0,01

και ομβρlων ΑΜ139/2012 (30.7312.11}

0,00

12.054,00

0,00

12.054,00

0,01

χώρους ΑΜ 9113 (30.7336/1 )
καθιζήσεων αγωγών ομβρlων ΑΜ 9912012

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,01

0,00

8.610,00

0,00

8.610,00

0,01

{30Π312.09 • Α.Μ. 251109)

ΑΜ 2212012 {30.7336.12)
διαδρομής Αλσους

31
ελέγχου επί τwv

Καταστάσεων της χρήσεως

κή

ΕλέγκτρΙα Λογίά'η)ιa:

aεοε
I
I
ΠαρασκευtΊ Δ.Τσiρκα

-ΑΜ 101/12)
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣιΜΟΥ {30.7324.0007 - ΑΜ

0,00

3.936,00

0,00

3.936,00

0,00

0,00

34.964,14

34.964,14

0,00

24 .108,00

0,00

24.108,00

0,00

0,00

22.140,00

22.140,00

0,00

0,00

0,00

14 .760,00

14.760,00

0,00

0,00

0,00

4.649,40

4.649,40

0,00

0,00

0,00

3.075,00

0,00

0,00

3.075,00

0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

0,00

0,00

1 2.300,00

12.300,00

0,00

0,00

0,00

24.182,43

24.182,43

0,00

8.330,00

0,00

0,00

0,00

8.330,00

3.857.658,57

1.356.0 99,03

3.683.513,96

877.638,10

652.605,54

ΠαΙδικού Σταθμού οδού Σινώπης ΑΜ 180/13

ΑΜ 95/12)
.1)

ΑΜ 90/2012

0,00

�Π�ιρέχεται διαχωρισμός στα έργα που ολοκληρώθηκαν και μεταφέρθηκαν είτε σε
σε λογαριασμούς εξόδων. Ειδικότερα, το σύνολο των έργων που
·� , , ,1"'"

,._,ι

στα έξοδα αναλύεται κατά περιληπτικό λογαριασμό ως εξής:
Ποσό

Περιγραφή

ως ανωτέρω
στα έξοδα ΚΑ 62 Παροχές Τρίτων

348.824,57

629.230,09

72.349,40

2.252.679,69

c
"

380.430,21

3.683.51 3,96

877.638,10

4.561 ' 1 52,06

«Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (30.7331 .001 1

-

ΑΜ

έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως. Όμως επειδή υπάρχει
λογαριασμό ΚΑ 43 <<Επιχορηγήσεις επενδύσεων» δεν επηρεάζεται το τελικό
cπrιcπ> να γίνει και ισόποση μεταφορά στα έσοδα, του αντίστοιχου ποσού της
εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου (30.7331 .0037

-

ΑΜ 36/201 3)

να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως. Όμως επειδή υπάρχει ισόποση

ι
αεοε
Ορκωτοί
Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

στο λογαριασμό Κ.Α. 43 « Επιχορηγήσεις επενδύσεων» δεν επηρεάζεται το τελικό
· αποτέλεσμα γιατί θα έπρεπε να γίνεται και ισόποση μεταφορά στα έσοδα, του αντίστοιχου ποσού της

επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές

2013

2012

1 2 . 1 20,32

1 2. 1 20,32

ο ανωτέρω κονδύλι αφορά σε συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας

ιιΠεριφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Απικής». Συγκεκριμένα, ο Δήμος
413 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,34 έκαστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής,

μετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω ανωνύμου εταιρείας, ανέρχεται σε 2, 1 3%.
και κατά τις προηγούμενες χρήσεις, η ανωτέρω συμμετοχή aποτιμήθηκε, κατά την 3 1 . 1 2.2013,
�οpqιωνα με την § 2.2. 1 1 2 του π.δ. 315/1999 για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης ισχύουν
εξης: «Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμώνται στην κατ' είδος τρέχουσα τιμή τους. Ως τρέχουσα τιμή
nnii'tτo ι

για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές ανωνύμων εταιριών, η εσωτερική λογιστική

τους που προκύmει από τον δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό τους. Όταν η τρέχουσα αξία κατ'
των τίτλων παγίας επένδυσης είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η διαφορά
.�σ!ΙJχωιJεiται σε χρέωση του λογαριασμού

ΚΑ

68.1 8 με πίστωση του λογαριασμού

ΚΑ

1 8 .00.98. Στο

της χρήσεως και πριν από την μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο
λογαριο:σμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, το πιο πάνω υπόλοιπο του λογαριασμού
c:λnv ιmΙΙ<ή

εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού

ΚΑ

ΚΑ

68.1 8 μεταφέρεται με

4 1 . 1 2 «Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην

qtρέχουcJα αξία τους>J, εφόσον καλύmεται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Εάν δεν
11πnιnv"ι πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό ΚΑ 4 1 . 1 2 ή αυτό δεν επαρκεί, το απομένον υπόλοιπο του
:bογαριcτσμΙJύ ΚΑ 68.18 μεταφέρεται στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής, με βάση τον νόμιμα συνταγμένο Ι σολογισμό της
.12.2013, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, είναι μικρότερη κατά ποσό

,21 από την αξία κτήσεώς της και έπρεπε με το ποσό αυΊό να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της

Ορκωτοί
Λογίστρια: Παρασκευή

αεοε

ΔΤσίρκα

2013

2012

4.997,74

4.997,74

' Αφορά σε εγγύηση που δόθηκε σε προηγούμενη χρήση στην εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α. Ε.

2.1 4 Πρώτες και Βοη θητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη

συσκευασίας
2013

0,00

2012
0,00

κίνηση των αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Συγκεκριμένα:
Αναλώσιμα

Ανταλλα κτικά

υλικά

π αγίων

Σ ύν ολο

Αποθέματα ενάρζεως (1. 1 .2012)

0,00

0,00

0,00

Αγορές χρήσεως 2013

694.957,43

75.533,07

770.490,50

694.957,43

75.533,07

770.490,50

(694.957,43)

(75.533,07)

(770.490,50)

0,00

0,00

0,00

Αναλώσεις χρήσεως 2013
Τελικό απόθεμα (31. 12.2013)

Από το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στους λογαριασμούς των αποθεμάτων διαπιστώσαμε
τα ακόλουθα:

Or αγορές σε αποθέματα της χρήσεως καταχωρούνται σε αναλυτικές καρτέλες στη γενική λογιστική με τrς
αξίες των αντιστοίχων τιμολογίων αγοράς τους. Δεν τηρήθηκαν ούτε στην παρούσα χρήση διακεκριμένες
μερίδες (καρτέλες) αποθήκης κατ' εiδος ποσότητα καr αζία, από τrς οποίες να προκύπτουν or κινήσεις
των

ειδών αυτών (εισαγωγές, εζαγωγές, τελικό απόθεμα) και κατά συνέπεια το κόστος των αναλώσεών

τους.
Την 31 . 12.2013, όπως καr κατά την προηγούμενη χρήση, διενεργήθηκε φυσική απογραφή των

"A'If\;�ιJP;iiJJ!JX υλικών και ανταλλακτικών παγίων», η αξία των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να
ι?:
·
έα�
Δ�
όu2
ος�
Ν�
ς�
Σμ�
ύρ�
vη�
ς-- --- ------------------------�------------ 3 4
Ξ
-�
-�
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

ΣΟΛ
Ji�"��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
, -,::Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα
...

υπολογιΟΊεί επειδή δεν τηρήθηκαν διακεκριμένες μερίδες αποθήκης. Έτσι τα αποτελέσματα της χρήσεως
2013 επιβαρύνθηκαν με το συνολικό κόΟΊος αγοράς των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων

συνολικού ποσού € 770.490,50, ενώ και τα αποτελέσματα της προηγουμένης χρήσεως επιβαρύνθηκαν
επίσης με το συνολικό κόΟΊος αγοράς, στη χρήση 201 2, των παραπάνω υλικών συνολικού ποσού €
915.547,12. Δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα της

χρήσεως και την αύξηση της καθαρής θέσεως που θα προέκυπτε, εάν είχαν τηρηθεί διακεκριμένες
μερίδες αποθήκης κατ' είδος ποσότητα και αξία, ώστε να υπήρχε η δυνατότητα να καταχωρηθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, η αξία των μενόντων αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως.
Επειδή η μη τήρηση διακεκριμένων μερίδων αποθήκης κατ' είδος ποσότητα και αξία δεν είναι σύμφωνη
με το άρθρο 3 του π.δ . .315/1999 (περί υποχρεωτικής εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής
Εκμεταλλεύσεως) και επιπλέον εγκυμονεί διαχειριστικούς κινδύνους, συστήσαμε την τήρηση λογιστικών
αποθηκών, την απογραφή των αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της
χρήσης, καθώς και την αποτίμησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999, έτσι ώστε να
επιβαρύνεται το κόστος υπηρεσιών με το ορθό κόστος αναλώσεώς τους.

Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πωλήσει ς αγαθών κα ι υπηρεσιώ ν
2013

2012

6.491 .807,04

5.386.1 97,64

(4.651 .687,98)

(4.378.746,97)

1 .840 . 1 1 9,06

1 .007.450,67

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά τις απαιτήσεις του Δήμου που προέρχονται από τη
· · δpαΟΊηριότητά του.

Οι παραπάνω απαιτήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τη γενική λογιστική

και την οικονομική

διαχείριση, σε σχέση με την ανάλυση των απαιτήσεων ανά οφειλέτη κατά την 3 1 . 1 2.2013, παρουσιάζουν
nrΊΙΙnc�rκr

διαφορά, που αναλύεται παρακάτω :

Υπόλοιπο γενικής λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης την 3 1 . 1 2.20 1 3

6.491.807,04

t,\εiov: Ανάλυση των απαιτήσεων ανά οφειλέτη κατά την 3 1 . 1 2.20 1 3

(5.845.278,08)

646.528,96

παραπάνω διαφορά οφείλεται σε απαιτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ανάλυση ανά οφειλέτη.
Βτrrση,μαίvοuιμε ότι έχοu με συστήσει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, να διενεργηθεί απογραφή ανά
'"'"�''""

όλων των απαιτήσεων κατά το τέλος της χρήσεως και στη συνέχεια να παρακολουθούνται,

uνuιιuιι.t,u ανά οφειλέτη, μέσω ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος.
Σε τακτά χρονι κά

διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσης πρέπει να διενεργείται συμφωνία

της ανάλυσης ανά οφειλέτη και της γενικής λογιστικής.
πρέπει να διερευνηθούν όλες οι σε καθυστέρηση απαιτήσεις και στη συνέχεια να γίνουν οι
δέουσες διαδικασίες για την είσττραξή τους (άρθρο 1 67 ν. 3463/2006) ή τη διαγραφή τους ((άρθρο 1 74 ν.
3�63/2006).
Σημειιtvετω ότι εκκρεμούν αγωγές του Δήμου κατά οφειλετών, που αφορούν σε απαιτήσεις του από

την 31.12.2013 απαιτήσεις, για τις οποίες υφίσταται ι σόποση πρόβλεψη για επισφαλείς
απ·αιτήσειιc για την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να προκύψει από τη μη είσπραξή τους,

Απαιτήσεις

Υπόλοιπα βεβαιωμένων απαιτήσεων (με ανάλυση ανά οφειλέτη), που δεν
παρουσίασαν κίνηση στη χρήση 2013 (περαιτέρω ανάλυση παρατίθενται παρακάτω)

3.632.067,21

1 0 1 .070,17

Υ) Διαφορά μεταξύ γενικής λογιστικής και αναλυτικο ύ ισοζυγίου οφειλετών

646.528,96

δ) Απα ιτήσεις για πρόστιμα αυθαιρέτων

128. 144,14

ε) Απαιτήσεις για πρόστιμα ΚΟΚ ετών 2006-2007

Σύνολο

143.877,50
4.651 .687,98

κατά συγκεκριμένων οφειλετών, που παρουσίασαν κίνηση στη χρήση
2013 (Αύξηση

του ποσού της απαίτησης, χωρίς καμία καταβολή) (περαιτέρω ανάλυση

παρατίθενται παρακάτω)

Περcιιτέ ρω, η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στη χρήση 2013

36
επί των Οικονομικών Καταστάσεwν της χρήσεwς 2013

I

σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι την 31 .1 2.2012
Σχηματισθείσα πρόβλεψη στη χρήση 201 3

4.378.746,97

435.953,54

(1 63.01 2,53)

4.651 .687,98

Διαγραφές απαιτήσεων για τις οποίες είχε σχηματισθεί πρόβλεψη σε
προηγούμενες χρήσεις
σωρευμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις την 31 .1 2.2013

Συνολικό ποσό
σε €
566.328,64
85192
376.252,80
78183
240.408,98
78612
1 38.782,98
82056
90.448,35
1 26214
88.942,55
78239
79.530,04
78246
46.376,49
78209
28.860,00
82035
23.244,00
81040
23.075,88
86743
21.680,85
79171
1 9.720,40
78034
19.386,74
80672
1 5.000,00
89237
14.877,55
81 065
14.724,80
1 37406
14.262,73
78454
1 1 .700,00
86602
10.557,
1 33657
που οφείλουν πάνω από 1 .000,00 € και μέχρι 1 0.000,00 €
.
00 €

ι

ι Λογιστές αεοε

Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

(Αύξηση του ποσού της απαίτησης, χωρίς καμία καταβολή) είναι οι εξής:

Π οσό απαίτησης
σε €
63.700,00
1 8.037,43
6.988,48
6.944,23
3 . 1 79,90
2.220, 1 3
1 01 .070,17

78005
2 1 1 31
86735
78021
1 39312
Σύνολο

Η κίνηση του λογαριασμού Κ.Α. 30 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών, υπηρεσιών και λοιπά έσοδα)) στη
χρήση 2013, έχει ως εξής:

Υπόλοιπο απογραφής την 31 . 1 2.2012

5.386.1 97,64

Πλέον:

25. 1 52.796,98

30.538.994,62

Βεβαιωθείσες απαιτήσεις στη χρήση 201 3

Σύνολο
Μ είον:

€ (24.047. 1 87,58)

Εισπράξεις στη χρήση 201 3

Υπόλοιπο απαιτήσεων (ΚΑ 30.00) την 3 1 . 12.20 1 3

6.491 .807,04

Περαιτέρω , σημειώνεται ότι στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό Κ.Α. 30.00 «Απαιτήσεις από ιδιώτες)) δεν
παρακολουθούνται μόνο οι απαιτήσεις από ιδιώτες, αλλά στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται
και οι απαιτήσεις από άλλα έσοδα (π.χ. επιχορηγήσεις κ.λπ.). Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να

παρακολουθούνται σε άλλους περιληmικούς (δευτεροβάθμιους) λογαριασμούς απαιτήσεων τού
πρωτοβάθμιου λογαριασμού Κ.Α. 30, όπως προβλέπεται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και
Κο ινοτήτ ων (π.δ. 315/1999).
τέλος, στο πλαίσιο του ελέγχου μας αποστείλαμε 69 τον αριθμό επιστολές σε ισάριθμους οφειλέτες για
να μάς επιβεβαιώσουν τα, κατά την 3 1 . 1 2.2013, υπόλοιπά τους. Συγκεκριμένα:
Οφειλέτες

Επιστολές

Υπόλοιπα

Ποσά

69 Χρεωστικά

3.497.147,91

69

3.497.147,91

%

Απαντήσεις

54

Υπόλοιπα
Χρεωστικά

Ποσά

1 0.557,80

1 0.557,80

�τψτην επεξεργασία των παραπάνω απαντήσεων που λήφθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα:

ς ��--��--�----�--��------------�----�-----�L
]��
·��
t�
��
�f�
qf�
'u�
�M�
Εμπιστευ
Έκθεση ελέγχου ·επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2013

τική

38

αεοε

Ποσά σε €
ως επιβεβαιωτική επιστολή

ο
ι ��wνεr-------------------- € ----------------�ο�.ο�
ε κma�
aπ�ά�mη�σtι
,--r-�Π
0,00

16

ΧQεώστες δ ιά�ΟQΟ ι
2013

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12
Προβλέψεις
Υπόλοιπο

2012

316.21 5,74

99.374,69

(83.275,00)

(79. 755,00)

232.940,74

19.619,69

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
Χn>ιίιmι•r από οφειλόμενα ενοίκια ακινήτων & χαρτοσήμων τους
Επιχορηγήσεις απαιτητές από το Πράσινο Ταμείο


20.396,74
21 2.544,00

Aπnιiτnrrn από οικονομικό

83.275,00

3 1 6.215,74

δραστηριοτήτων (βλ § 1 .2)

(83.275, 00)

Χρεωστικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2013

232.940,74

υπόλογο Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Μείον: Πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της προηγούμενης και
παρούσας χρήσεως, για τη ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει
από τη μη ανάκτηση της απαίτησης από το έλλειμμα των αθλητικών

2.17

·

Ταμείο

20 1 3

2012

1 .500,00

1 .500,00

ηςL- -ΔηΞ
'μο2
ς�
Νέ=
ας�Σ�
μύ�
ρv�
----�-Ξ
��------------��------------��
Εμπιστευτικ ή
Έκθεση ελέγχοv επί των�
Καταστάσεων της χρήσεως 2013
Οικονομικών

---

39

ί\ογlστρια:

2013

2012

6.709.030,43

4.697.51 8,82

iivι&τε,,ω.κονδύλr αφ�ρά σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας που τηρεί ο Δήμος στην τράπεζα EFG
'gP'�nk Erga�;ίas Α. Ε.
6Ίiόrλuοriι του κονδυλίου αυτού, κατά την 31 . 1 2.2013, στους τηρούμενους στην ανωτέρω τράπεζα
�C!i)εζικοuq λογαρrασμούς, έχει ως εξής:

2013

201 2

3.206.541,42

1 . 1 95.550,13

ενεχυρασθείσα για έκδοση
. εγγυητrκής επιστολής υπέρ του Δήμου
Καταθέσεις όψεως

1 .995,37

1 .968,69

493,64

προθεσμίας

3.500.000,00

3.500.000,00

6.709.030,43

4.697.51 8,82

I

-

0,00

!ifl\crίσro του ελέγχου μας επαληθεύσαμε τις, κατά το μήνα Δεκέμβριο 201 3, πραγματοποιηθείσες
των

ανωτέρω υπολοίπων με αντίστοιχες μηχανογραφικές καταστάσεις (extraίts) της

., . "·'"v'"

τα υπόλοιπα της 31/1 2/2013 επαληθεύσαμε και με την επιβεβαιωτική επιστολή που

��[6\Ι έλενχό μας διαπιστώθηκε ότι στον πρώτο από τους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς or
oπ,,O\,fr

or οποίες δεν είχαν εμφανισθεί, από τους κομιστές τους, για είσπραξη μέχρι την

101�\συνολrκοί ποσού € 66.750,1 8 μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό υποχρεώσεως και ειδικότερα
�v"<V"'

ΚΑ 53.90 «ΔΙκαιούχοι μη εμφανrσθεrσών επιταγών». Σημειώνουμε ότι το σύνολο των

εμφανίστηκε για είσπραξη στις αρχές του επόμενου έτους (βλ. § 3. 10).
Οl lΤΡΟ13εσιJrα�:έ< καταθέσεις ποσού € 3.500.000,00 αφορούν σε κατάθεση προθεσμίας, στην
JΡίιΊ�εζα για την περίοδο 27.08.201 3 - 27.2.2014 με επιτόκιο 3,40%.

Λογιστές αεοε
Λογίσrρια: ΠαρασκεutΊ Δ.Τσlρκα

των προθεσμιακών καταθέσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 201 3 εiναι η εξής:

Περiοδος

Ποσό (€)

Επιτόκιο
περιόδου

Τόκοι
Περιόδου

5,00%
4,80%
3,40%

89.444,44
84.466,67
60.822,22
234.733,33

- 27/02/2013 3.500.000,00
- 23/08/201 3 3.500.000,00
3 - 27/02/2014 3.500.000,00

Ι

Τόκοι που
αναλογούν
στη χρήση
2013
27.708,33
84.466,67
41 .980,55
154. 1 55,55

Φόρος
τόκων που
αναλογεi
στη χρήση
201 3
4.1 56,25
1 2 . 670,00
6.297,08
23.123,33

για τις παραπάνω προθεσμιακές καταθέσεις, δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου και
τόσο στην προηγούμενη χρήση όσο και στην παρούσα χρήση, εμφανίζονται αυξημένα τα

αποτελέσματα χρήσεως κατά ποσό € 1 6.792,22 και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται μειωμένα κατά
35.683,47. (βλ. § 4.2.6).

λογαρι ασμοί ενεργη τικού

Έ�οδα επο!,!ένων ΧQ!]σεων
201 3

υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

256.645,27

2012

289.321 ,46

ανωτέρω κονδύλι, ανά χρήση, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
Περιγραφή
προσωπικού Ιανουαρίου 201 3
περιόδου 1 . 1 .2014 έως 2.5.2016

201 3

2012

231 .201 ,72

252.922,07

25.443,55

36.399,39

256.645,27

289.321,46

ιημειtiινοuμε ότι οι τόκοι έξοδα αφορούν τους τόκους για την αποπληρωμή 'του τιμήματος αγοράς
·

οικοπέδου από την Κτηματική Εταιρεiα Δημοσiου Α. Ε. (βλ. § 3.8).

Έσοδα ΧQ!]σεως ει σπQα κτέα
201 3

1 .870.122,35

2012

2.662.439,51

2013

2012

13.477,80

9.2 1 1 ,22

και Δεκεμβρίου 2013

€ 1 .454.341,88

1 .482.854,83

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013

202.049,12

202.915,06

0,00

107.040,00

33.334,00

8.000,00

0,00

52.164,00

0,00

9.664,00

66.530,00

0,00

97.247,57

0,00

0,00

643.294,09

0,00

1 46.431,50

465,60

0,00

2.676,38

864,81

€ 1 .870.122,35

2.662.439,51

και

για σχολικό τροχονόμο β' εξαμήνου 2012

για την προμήθεια aυτοματοποιημένου

2013 (λογαριασμού όψεως)

Κ. Ο. Κ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 201 3 εισπράχθηκαν στις 27/1/201 4.
ιιγr'Ιτι<r;η, τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας, των μηνών Νοεμβρίου κα
rriΙΊ,πnίn

εισπράπονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αποδόθηκαν στο Δήμc

της επόμενης χρήσης.
ενοικίων εισπράχθηκε στις 1 4/1/2014 το ποσό των 5.000,00 € ενώ το υπόλοιπc
ι εισπραχθεί έως την ημερομηνία του ελέγχου μας.

της ΣΑΤΑ για έργα και δραστηριότητες 2013 αποδόθηκε στο Δήμο στις 1 5/01/2014.
,·,.πr.rτnr'ι της Ε' δόσης του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 αποδόθηκε στο Δήμο στις 15/01/2014.
Α.Η.Η.Ε. για ανακύκλωση εισπράχθηκαν στις 04/02/201 4.
npιιπnr1ιι

εξαμήνου 2013, που προέρχονται από τις καταθέσεις όψεως, εισπράχθηκαν

� ---- 42
�τcm:---------�
Εμπιστευτική
χρt'jσεwς

������της�
Γμ.Ι\

του ανωτέρω λογαριασμού την 31.1 2.20 1 3 έχει ως εξής:
Ποσό

Περιγραφή
Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση καλής
εκτέλεσης συμβάσεων με προμηθευτές

403.700,99

Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων

36.800,00

Σύνολο

440.500,99

·

�τ(i,�ςο:νωτέρω λογαριασμούς έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
Ί'τri'rrr"'"ί\τι ιττrι

σώμ ατα των Εγγυητικών Επιστολών προς το Δήμο Νέας Σμύρνης και υπέρ τρίτων

αρχειοθετημένα σε φακέλους των τμημάτων του Δήμου. Έχουμε συστήσει ήδη σε
.

yούμεvες εκθέσεις ελέγχου ότι οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές πρέπει να φυλάσσονται στο
μ�.ΤΙJκιβι:iJτιο του Δήμου, ενώ στους φακέλους να τίθενται φωτοαντίγραφά τους.
αρμόδιος υπάλληλος για τη συστηματική .παρακολούθηση των Εγγυητικών Επιστολών,
Vα i:ξασ'φdlιίζοΙιται τα συμφέροντα του Δήμου με την έγκαιρη κατάmωσή τους.

διενεργήθηκε ετήσια απογραφή την 3 1 . 1 2.20 1 3 από το κάθε τμήμα. Η παραπάνω
εγγυητικών επιστολών, συνοδευόμενη από τα αντίγραφά τους, απεστάλη στο τμήμα
. διπλογραφικού συστήματος.
παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών σε λογαριασμούς Τάξεως δεν έγινε ανά
iιrl•n ""'mr�λι\

'liόriniι•fr

αλλά συγκεντρωτικά βάσει του αθροίσματός τους σύμφωνα με την απογραφή στο

επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης aπεικονίστηκαν σε ζεύγη λογαριασμών με

Jh ΤΙJυ.λ•οναιJιαοrμοu 03.04 Κ.Α <<Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων

§μqθεuτές�> και πίστωση του λογαριασμού 07.04 Κ.Α «Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής
επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων aπεικονίστηκαν σε ζεύγη λογαριασμών με
λογαριασμού 03.13 Κ.Α <ιΕγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων>>
του λογαριασμού 07.013 Κ.Α «Κομιστές εγγυητικών επιστολών για

και

εξασφάλιση

Ορκωτοl Λογιστές αεοε
Δ.Τσίρκα

2013

2012

49.945.098,49 49.945.098,49

�εφαΑαιο του Δήμου όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό της 31/12/201 3 έχει διαμορφωθεί στο ποσό €
;,v"''·�" ·

Το ποσό αυτό προέκυψε από την αρχική απογραφή της 1 . 1 .2002, ως διαφορά μεταξύ των

Ενεργητικού και Παθητικού ποσού € 50.697.068,84 μείον τις διορθώσεις που
από την παράγραφο 1 . 1 . 108 του π.δ. 3 1 5/1999 ποσού € 798.623,65 που
ιτriπι)ιι\Αιnκnv στη χρήση 2002, πλέον της διορθώσεως ποσού € 1 9,80 που έγινε στη χρήση 2003.
2011 το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 46.633,50 που προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ
'ίJtοιχείιον του Ενεργητικού και Παθητικού των Νομικών Προσώπων του Δήμου που καταργήθηκαν
iYonι:ii1 2Ω11 («Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης» ΦΕΚ Β 764/6.5.20 1 1 και

ΓιΙΙιΙrnmι\nιιn Δήμου Νέας Σμύρνης» ΦΕΚ Β 709/ 29.4.201 1 ).
1 ο Δήμος κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος νομικού προσώπου με την
··
· <<Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» (σύμφωνα με το άρθρο 241 Κώδικα Δήμων και

�f�ι�τ

ογραιpή των υποχρεώσεών του,

δεν περιλήφθηκαν υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ

'"-'!"•'v,.,vu επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2012,

με συνέπεια να εμφανίζονται ισόποσα

αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσεως, ενώ έπρεπε να μειωθεί ισόποσα το Κεφάλαιο
χρήση 201 1 .

τ

QfiCιπiϊνω υποχρεώσεις είναι οι εξής:

Ποσό

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε το 2012 ο Δήμος για τους
εργαΙομένους που προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο

επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευηκή

59·626• 10

44

Πρόβλεψη για την υποχρέωση καταβολής εφάπαξ του Ν. 1 03/75
Σύνολο

'

70.000,00
235.1 93,40

ΟΙuποχρε��σεις αιιτές αναλύονται περαιτέρω ως εξής:
α). Ποσό € 105.567,30 αφορά σε καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του Ν. 1 03/1975 σε υπαλλήλους που

< σuνταζιοδοτήθηκαν και προέρχονται

από το καταργηθέν νομικό πρόσωπο «Δημοτικό Γυμναστήριο».

Μέχρι την 31/1 2/2005 η καταβολή του παραπάνω εφάπαξ βάρυνε τα νομικά πρόσωπα στα οποία

υπηρετούσαν οι εργαζόμενοι, από ειδικό λογαριασμό που έπρεπε να τηρεί κάθε νομικό πρόσωπο για το
σκοπό αυτόν. Από 1/1/2006 και μετό οι υπάλληλοι που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν . 1 03/1975,

;;. ι:ντά):ΘηκιJν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (τ.Π.Δ.Υ.), το οποίο πλέον είχε υποχρέωση να

••. καταβάλλει τη μετά την ημερομηνία αυτή αναλογία στο εφάπαξ. Με την κατάργηση του Δημοτικού
ο Δήμος ως καθολικός διάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση καταβολής του εφάπαξ των
ΞμιπαΛΛηΛιvν του Δημοτικού Γυμναστηρίου για την αναλογία με την οποία βαρυνόταν το Δημοτικό
Γυμναστήριο (δηλαδή μέχρι την 31/12/2005). Επειδή το Δημοτικό Γυμναστήριο δεν είχε τηρήσει τον
παραπάνω ειδικό λογαριασμό ή τουλάχιστον δεν αποδόθηκε τέτοιος λογαριασμός στο Ταμείο του Δήμου
την κατάργηση του Δημοτικού Γυμναστηρίου, ο Δήμος επιβαρύνθηκε με το σύνολο των ποσών που
κατεβλήθησαν στους υπαλλήλους που απεχώρησαν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και
• .: εδικαιιιύντο εφάπαξ του

Ν. 1 03/1975.

Ποσό € 59.626,1 Ο αφορά σε εισφορές ασφαλιστικών ταμείων που κατέβαλλε ο Δήμος για τους

ψyu<,uμc<ιuu, πoυ προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση 201 1 .
συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους, προερχόμενους από το καταργηθέν νομικό πρόσωπο, δεν
αποδοθεί οι αναλογούσες εισφορές τόσο στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ. Τ. Π. Υ.)
περίοδο από 1/10/2001 έως 20/1 2/201 2 ποσού € 7.391,62, όσο και στο Ταμείο πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων (τ.Π.Δ.Υ.) για περίοδο από 1/1/1 993 έως 3 1 /1 2/20 1 0 ποσού € 1 4.647,80 και για περίοδο
11112006 έως 28/5/201 1 ποσού € 37.586,68.
Ποσό € 70.000,00 αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε στη χρήση 2012 για την υποχρέωση

κcιτα�ιιΛnc εφάπαξ του Ν. 1 03/75 σε τρεις υπαλλήλους, που εντάχθηκαν στο προσωπικό του Δήμου μετά
κατάργηση του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» και δεν είχαν
.σuνταζιοciοτηiJείι μέχρι 31/12/20 1 2.
· �/

J' \,

;,O( Ιi.iL Σ

Zith�
C
( !uN \_s,ot\
'

'�, ; Ο Ι

I :

απογραφή των υποχρεώσεών του, δεν περιλήφθηκαν υποχρεώσεις συνολικού ποσού
23,24, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσεως, με συνέπεια να
1

ισόποσα μειωμένα τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως, ενώ έπρεπε να μειωθεί

Κεφάλαrο του Δήμου στη χρήση 201 1 .
"fdΡCJΠά'Ιω υποχρεώσεις είναι or εξής:

Ποσό

Περιγραφή
Εισφορές παλαιότερων ετών σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο Δήμος γrα τους
εργαζομενους
που προερχονταr
απο. το Δημοτrκο. Γυμναστηρr
.
.
. ο

10.756,19

Εrσφορές τrαλαrοτερων ετών σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο Δήμος γrα τους
εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο

1 ·048•76

Προσαυξήσεις εισφορών παλαιότερων ετών σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο
Δήμος γrα τους εργαζομένους που προέρχονταr από το Δημοτικό Γυμναστήριο

14·318•29
26.123,24

Σύνολο

'1!/Grφο,ρες αναπροσαρμογής και επιχορη γήσεις επενδύσεων - Δωρ εές παγίων

Δωρεές παγίων

2013

δωρηθέντων παγίων την 3 1 . 1 2
Αποσβεσθείσες δωρεές έως την 31. 1 2
την 31.12

2012

565.085,54

473.253,36

(322.994,24)

(271 .809,91)

242.091 ,30

201 .443,45

ανωτέρω κονδύλι σχηματίσθηκε λόγω δωρεάν παραχωρήσεων σε προηγούμενες χρήσεις: α) ενός
. οιr:οπέδου και β) τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων. Αναλυτικότερα, τα πάγια αυτά αφορούν:
Απόt:τηση λόγω δωρεάς οικοπέδου σε προηγούμενη χρήση

47.542,19

Α\ηiκτηιJη λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού στη χρήση 2007

40.964,50

στη χρήση 2008

46.786,67

3{. i'.τrόκτηση λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού στη χρήση 2009

1 68.980,00

ι ΑπόΚ"[ηιJη λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορ�ηγού στη χρήση 2009

1 68.980,00

:ΑπιiκτnιJn λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού στη χρήση 2013

9 1 . 832, 1 8

'·Απι\κτnιrτn λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού

aεοε

1
1

1

Πaρασκεuή Δ.Τσίρκa

565.085,54

προκύπτει από την ανωτέρίιJ ανάλυση, οι ετήσιες αποσβέσεις των δωρεάν παραχωρηθέντων

!fοριριμματοιfόpιJJν ποσού € 5 1 . 1 84,33, καλύφθηκαν με ισόποση μεταφορά από το λογαριασμό Κ.Α.
από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων» στο
yqριc1σμό Κ.Α. 81 .01 .07 ιιΑναλογία αποθεματικού λογαριασμού ΚΑ 4 1 . 1 5 για κάλυψη αποσβέσεων
'�q!JιJρpι,μμα:rοφίφω•v» , κατά τα προβλεπόμενα στις §§ 2.2. 1 09 περίπτ. 8 και 2.2. 1 1 1 περίm. 3 του
1\ΔΟ(ΙΙΚΟU Λογιστικού Σχεδίου Δήμων. Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού
/

tιποτι,λεσμάηJJν χρήσεως στα ιιΈκτακτα και ανόργανα έσοδα» .

Επιχορηγήσεις επενδ ύσεων
'i Fπιvo.oovnπ"r επενδύσεων (εισπράξεις και απαιτήσεις) την 31.12

Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις έως την 3 1 . 1 2

2013

2012

26.41 0.664,36

25.257.259,73

(9.947.520,60)

(8.537.869,55)

1 6.463.143,76

16.71 9.390, 1 8

το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Ο λιJγαιΙΙασμός ΚΑ 43 ιιΕπιχορηγήσεις επενδύσεων» πιστώνεται με τις λαμβανόμενες επιχορηγήσεις για
τη χρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου ή για κοινής χρήσεως περιουσιακά

στοιχεία, με χρέωση του οικείου λογαριασμού του ενεργητικού (χρηματικά διαθέσιμα ή απαιτήσεις). Στο
εκάστης χρήσεως, μεταφέρονται από τους αναλυτικούς λογαριασμούς του ανωτέρω γενικού στα
και ανόργανα αποτελέσματα και συγκεκριμένα στο λογαριασμό ΚΑ 81 .01 .05 ιιΑναλογούσες στη
επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ποσά που αναλογούν στις διενεργηθείσες, σε κάθε χρήση,
�απιJσβέσεις των επιχορηγηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
παρούσα χρήση έλαβαν χώρα οι κατωτέρω εισπράξεις επιχορηγήσεων, οι οποίες αναλύονται ως

αυτοτελ είς πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ( Μέρος της ΣΑΤΑ 2012)
ι· αυτοτελείς πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ( ΣΑΤΑ 2013)
οφειλές Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 ν. 3756/2009) για επενδύσεις
από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
συμβάσεις

643.294,09

820.600,00

268.836,81

621.385,48

16.706,73

::1iΞ-<C:!:>Λ

-:.''"2.�:::.;::.;,;.�.::_ Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα
Σύνολο επιχο ρηγήσεων πο υ λήφθηκαν στη χρήση 2013

(iii)

2.370.823,1 1

Η κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού, στη διάρκεια της χρήσεως 2013, έχει ως εξής:
Επιχορηγήσεις (εισπράξεις και απαιτήσεις) επενδύσεων έως την 3 1 .12.2012
Πλέον:

Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 2013, ως άνω

2.370.823,1 1

Πλέον:

Επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ 2013 που εισπράχθηκαν το 2014

66.530,00

Πλέον:

Επιχορήγηση από οφειλές Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο

24.439,71

212.544,00

(643.294,09)

(877.638,10)

27 ν. 3756/2009) για επενδύσεις που εισπράχθηκαν το

25.257.259,73

1 . 153.404,63

26 410 664,36

2014
Πλέον:

Επιχορηγήσεις που είναι απαιτητές από το Πράσινο
ταμείο

Μείον :

ΣΑΤΑ 2012 που εισπράχθηκε στις 16/1/2013 και
·

λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2012 με πίστωση του
μεταβατικού λογαριασμού έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Μείον:

Επιχορηγήσεις που μεταφέρθηκαν στα έσοδα ΙΚΑ 74.01.14)

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων επενδύσεων την 31 12.2013
.

.

.

ΜΕΙΟΝ:
Πλέον:

Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις έως την 31.12.2012

8.537.869,55

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις (ΚΑ 81.01.051

1.409.651,05

Αναπόσβεστο υπόλοιπο επιχορηγήσεων την 31.12.2013, ως ανωτέρω

9.947.520,60

1 6.463.143,76

Α πο τελ έσματα εις νέο
3.4 Απ οτελέσματα ε ι ς νέο
2012

2013

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον την 3 1 . 1 2

6.140.826,54

6.044.867,00

Τα ανωτέρω αποτελέσματα (πλεονάσματα) εις νέον διαμορφώθηκαν, για κάθε χρήση, ως εξής:
Χρ ήσεις

2013

Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως

0•'• : . r ' J Ι "

,

τ-ζ

95.959,54

2 012

(7.358,89)

ης� ---- -------α'�
- --- 4 8
��Q�
- --------------�----�� ε�
Σ�
μ-��
pν�
ς.�
Α
ς.,�
��
�2013

�Καταστάσεων της χρήσεως
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχο·u· ί::π ί των�
Οικονομικών

ΣCJ'>Λ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

"''·";-:�������

Πλέον:

Υπόλοιπο πλεον.ά σματος προηγουμένων χρήσεων

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον την 31 . 1 2, ως ανωτέρω

6.044.867,00

6.052.225,89

6.140.826,54

6.044.867,00

Προβλ έψεις
3.5 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπι κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2013

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

282.848,52

2012

328.747,39

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, για τους εργαζόμενους που απασχολούσε έως και την 31 . 1 2.20 1 3 με σύμβαση
αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους μόνιμους υπαλλήλους που επέλεξαν ως κύριο φορέα
ασφάλισης το Ι .Κ.Α., υποχρεούται κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, σε καταβολή
αποζημιώσεως λόγω απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους,
σύμφωνα με το ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3144/2003. Η πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση υπολογίστηκε κατά την
3 1 . 1 2.2013 στο ποσό των € 282.848,52.

Η κίνηση του παραπάνω κονδυλίου στη χρήση 201 3 έχει ως εξής:
Υπόλοιπο σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι 31.12.2012
Μείον:

328.747,39

(44.931 ,00)

283.816,39

34.705,54

(35.673,41)

282.848,52

Μεταφορά στο λογαριασμό Β2 «Λοιπές προβλέψεις», πρόβλεψης για το εφάπαξ
που θα καταβάλει ο Δήμος βάσει του Ν. 103/1975 στους εργαζομένους που
προέρχονται από το Δημοτικό γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση 201 1

Σύνολο
Πλέον:

Σχηματισθείσα συμπληρωματική πρόβλεψη στη χρήση 2013

Μείον:

Μεταφορά στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων,
της σχηματισθείσας σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψης υπαλλήλων που
συνταξιοδοτήθηκαν στο 2013

Υπόλοιπο σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι την 3 1 . 1 2.2013, ως ανωτέρω

3.6 Λοιπές προβλέψεις
2013

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

1 .785.876,83

2012

661 .859,82

ρν�η�
ς ��-- �--�----�--��------------��-�::�ς��
·�;
μ&ψ
ς��
�5
��
;

Έf
��
��----- 49

Εμπιστευτική
Εk'θ;ε"σ'Γι ε'l!.f�'9,1.6U επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

- {.:ι

ΣC>Λ

οι·":Ξ�:';;Σ,".;;,:��

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκa

Η κίνηση του παραπάνω λογαριασμού στη χρήση 201 3 έχει ως εξής:
Υπόλοιπο σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι 31.12.2012

661 .859,82

44.931,00

1 . 1 1 8.322,25

103.436,69

( 1 1 2.430,93)

(30.242,00)

1 . 785.876,83

Μεταφορά από το λογαριασμό Β1 «Προβλέψεις για αποζημίωση

Πλέον:

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία>>, πρόβλεψης για το εφάπαξ
που θα καταβάλει ο Δήμος βόσει του Ν. 103/1975 στους εργαζομένους που
προέρχονται από το Δημοτικό γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση
2011
Πλέον: Προβλέψεις χρήσεως 2013 για δικαστικές αποφόσεις, που δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί η έκβαση τους στο παρόν στάδιο
Πλέον:

Πρόβλεψη που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση βάσει δικαστικής
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Μεταφορά στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις για δικαστικές

Μείον:

υποθέσεις που σχηματίστηκαν μέχρι 31.12.2012
Μείον:

Μεταφορά

στα

έσοδα

από

aχρησιμοποίητες

προβλέψεις

που

σχηματίστηκαν μέχρι 31.12.2012 για δικαστικές αποφάσεις (εκδόθηκε
δικαστική απόφαση στο 2013 υπέρ του Δήμου)
Σύνολο, ως ανωτέρω

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
α) Ποσό € 1 85.506,50 αφορά σε πρόβλεψη για κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα, που σχηματίστηκε σε
προηγούμενες χρήσεις και στην παρούσα χρήση, βάσει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε
βάρος του Δήμου και εκκρεμούν στον ανώτερο βαθμό.
β) Ποσό € 1 .485.439,33 αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις και στην
παρούσα χρήση, για δικαστικές αποφάσεις που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η έκβαση τους, για την
περίπτωση που ορισμένες από αυτές, ενδεχομένως, ευδοκιμήσουν.
γ) Ποσό € 1 14.931 ,00 αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε σε προηγούμενη χρήση για την
υποχρέωση καταβολής εφάπαξ αποζημίωση του Ν. 1 03/1975 σε τρεις υπαλλήλους, που εντάχθηκαν στο
προσωπικό του Δήμου μετά την κατάργηση του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου
Νέας Σμύρνης» και δεν είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/20 1 3.

9 �"."'

C, "' Ι . ι " ι

J.λ

·

,. r :

''"'Ηο, •.�·
(rov;e
.-.� ! '"
!:

�Δ�
ήμ�ο�
· ρ�
νη�
ς-- --�
ς�
Ν�
έα�
ς�
Σ�
μu�
--�-- �--------------�----�-----�
��---�Καταστάσεων
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών
της χρήσεως�
2013

50

ΣC>"-

ό''"i::����� Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Μακροπρ ό θεσμες υποχρεώσεις

3 .7 Δάνει α ταμι ευτηρίων
Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2013

2012

3.724.909,35

3.724.909,35

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει το μακροπρόθεσμο μέρος δανείου, το οποίο έλαβε ο Δήμος κατά το
παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι πληρωτέο μετά την 3 1 . 1 2.2014. Η
ανάλυση του δανείου αυτού σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος, ανά χρήση, έχει ως εξής:

2013

2012

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμβαση 6983/16.9.04

3.724.909,35

3.724.909,35

Μείον: Δόσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

(0,00)

(0,00)

Υπόλοιπα, ως ανωτέρω

3.724.909,35

3.724.909,35

Για την ανωτέρω μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση υπενθυμίζουμε ότι στη χρήση 2004 λήφθηκε
μακροπρόθεσμο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού € 6.500.000,00 για την
αγορά των κινηματογράφων «ΦΙΛIΠ» και «ΣΠΟΡτΙΝΓΚ». Σύμφωνα με την υπ' aριθμ. 6983/1 6.9.2004
σύμβαση, η διάρκεια εξοφλήσεως του δανείου ορίστηκε η 1 5ετία (λήξη την 3 1 .1 2.201 9) και το επιτόκιο σε
5,9% ετησίως.
Σύμφωνα με το υπ' aριθμ. Πρωτοκόλλου 947/20-05-2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων έγινε ρύθμιση του δανείου βάσει των διατάξεων του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου Γ.5 του
Ν.4093/τ.Α'/12-1 1-12 κατόπιν αίτησης που υπέβαλε ο Δήμος. Το δάνειο επιμηκύνθηκε για 8 έτη από την
ημερομηνία λήξης της δανειακής σύμβασης με περίοδο χάριτος 3 ετών, περίοδο κατά την οποία ο Δήμος
υποχρεούται σε καταβολή μόνο των τόκων, που υπολογίζονται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου
της 31/1 2/2012 με επιτόκιο μειωμένο κατά 0,5% (για την περίοδο χάριτος) από το επιτόκιο της σύμβασης,
ήτοι 5,4%.
Στην παρούσα χρήση παρακρατήθηκε, από την τακτική μηνιαία κατανομή των εσόδων του Δήμου, από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό € 201 . 145, 1 0 για την εξόφληση των τόκων της παρούσας
χρήσεως.
Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο και τόκους ο Δήμος εκχώρησε στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, από τη λήψη και καθ' όλη τη διάρκειά του, όλα τα γενικά έσοδά του, τακτικά και έκτακτα
από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους τους, τα μισθώματα, τις προς
αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους παρούσες και
.;;-·-__ _

Cι -

,,

,-;_-

- "Jι

,

·.- Ι ; τ ;:. ·.

/�
Ξ�
ήμ�
ος�

=·�
ρg

�z

,μ�
vρ�ν�
ης� -- �-- ----�-----�----- 5 1

��--------------�
� Καταστάσεων
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των�
Οικονομικών
της χρήσεως 2013

Σ C> JY\.

<>+·«[:�"�,��:; Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

μελλοντικές, εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το ν. 2503/1997 άρθρο 1 1 παράγρ. 29-β-5,
το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
3.8 Λο ι π ές μα κρ οπρό θεσμες υποχρε ώ σ εις
2012

201 3

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

1 1 3.91 1 ,60

170.867,44

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει το μακροπρόθεσμο μέρος έντοκης υποχρεώσεως προς την
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α. Ε. για την αγορά ακινήτου, αξίας € 460.000,00 (βλ. § 2.2) δυνάμει
του υπ' aριθμ. 31 87/24.5.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Καλομοίρας θυγατέρας
Γεωργίου Αλτάνη. Βάσει του ανωτέρω συμβολαίου αγοράς η έντοκη αυτή υποχρέωση ποσού €
460.000,00 μειωμένη κατά το ποσό της προκαταβολής ποσού € 46.000,00, δηλαδή υπόλοιπο €
41 4.000,00 θα καταβληθεί σε εννέα (9) ετήσιες έντοκες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 4,5% , δηλαδή η
aπομείωση της υποχρεώσεως αυτής υπολογίζεται ως εξής:

2.5.2008

46.000,00

10.955,84

56.955,84

368.000,00

Κατεβλή θη στη
χρή ση
2008

2.5.2009

46.000,00

10.955,84

56.955,84

322.000,00

2009

2.5.2010

46.000,00

10.955,84

56.955,84

276.000,00

2010

2.5.20 1 1

46.000,00

10.955,84

56.955,84

230.000,00

201 1

2.5.2012

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

1 84.000,00

2012

2.5.20 1 3

46.000,00

10.955,84

56.955,84

1 38.000,00

201 3

2.5.2014

46.000,00

10.955,84

56.955,84

92.000,00

2.5.2015

46.000,00

10.955,84

56.955,84

46.000,00

2.5.20 1 6

46.000,00

10.955,76

56.955,76

0,00

414.000,00

98.602,48

512.602,48

Δόση

Ημερο μηνία

Σύνολα

Κεφάλαιο

Τό κοι

Σύνολο

Υπόλοιπο

Η ανάλυση της ανωτέρω υποχρεώσεως σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος, ανά χρήση, έχει
ως εξής:
2012

201 3

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου συμβόλαιο 31 87/24.5.07

170.867,44

227.823,28

Μείον: Δόσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (βλ. § 3 . 1 3)

(56.955,84)

(56.955,84)

Υπόλοιπα,
ως ανωτέρω
�-:- -;=__'

1 1 3.91 1 ,60

170.867,44

r ,-,-�

( ,-.
r • ο ,.

:τ,'·

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

52

Σ<>Λ

"='''"�:.;:.::�;.::-.,��� Συvεργαζόμενοr

Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Βρ αχυπρό θεσμες υποχρεώσεις
3.9 Π ρο μηθ ε υ τές
201 2

2013

Π ιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

663.002,90

890.895,93

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε υποχρεώσεις του Δήμου προς διάφορους προμηθευτές εσωτερικού. Από
το δειγματοληmικό έλεγχο που διενεργήσαμε στο ανωτέρω κονδύλι διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:
(ί)

Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές όπως αυτές προκύmουν από τη γενική λογιστική σε σχέση με
τις υποχρεώσεις όπως αυτές προκύmουν από την οικονομική διαχείριση, τόσο για την παρούσα χρήση
όσο και για την προηγούμενη, αναλύονται, στον κατωτέρω πίνακα:
201 3

(ίί)

2012

Συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο γενικής λογιστικής

663.002,90

890.895,93

Συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο οικονομικής διαχειρίσεως

663.002,90

890.895,93

Διαφορές ανά χρήση

0,00

0,00

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας αποστείλαμε 42 τον αριθμό επιστολές σε ισάριθμους προμηθευτές
εσωτερικού για να μάς επιβεβαιώσουν τα, κατά την 3 1 .12.201 3 , υπόλοιπά τους. Συγκεκριμένα:
Πρ ομηθευτές εσωτερικού

Επιστολές

Υπόλοιπα

Ποσά

%

Απαντήσεις

98

17

42 Π ιστωτικά

647.608, 10

45

647.608,10

Υπόλοιπα
Πιστωτικά

17

Ποσά

2 1 1 .336,22

21 1 .336,22

Από την επεξεργασία των παραπάνω απαντήσεων που λήφθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ποσά

Προμηθευτές εσωτερικο ύ με πιστωτικά υπόλοιπα

15

απάντησαν και συμφωνούν

2 απάντησαν αλλά δεν συμφωνούν

-2=3:-

1 98.51 9,52

1 2.81 6,70

2 1 1 . 336,22

Οι προμηθευτές εσωτερικού που δεν απάντησαν μέχρι την ημερομηνία της παρούσας εκθέσεως είναι οι
ακόλουθοι:
-_;_�

,- -;.,..

/"

V..,.;
ο ,. ,, · Ι , J ; t-:· π : τ ε Σ

---ας�
-- Σ
Νέ�
- --------- ----�----- 53
ύρ�
ν�
/��
ήμ�
ο�
ης� -- �-- ---- - ς. �
�μ�
� ��Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των�
Οrκονομικών Καταστάσεων της χρήσεως
2013

Σ<>""-

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

"'''"[:����

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 3.
1 4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Κωδικός
προμηθευτ ή
9731
89322
9920
163533
106220
144790
891 28
9423
9487
9425
9779
10014
82329
1 58454
163553
142838
1 3371 6
86554
1 3561 1
83802
9419
82708
100 1 3
81 963
98754

Ποσόc
"


Σύνολο

44.775,44
4.771 ,42
5.571 ,72
26. 1 6 1 ,57
1 1 .372,58
24.600,00
6.266,72
29.723,55
5.775,48
1 6. 537,23
24.600,00
1 9.922,93
1 5. 800,59
24.600,00
28.3 1 1 ,73
5.31 3,60
8.225,73
1 1 . 246,46
7.500,01
6.000,00
46.959,05
4.280,40
24.354,00
1 6.41 2,00
1 7. 1 89,67
436.271 ,88

3.1 Ο Επιταγές πληρωτέες
2013
Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

66.750,1 8

2012
1 79.860,35

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει τις πληρωτέες επιταγές, λήξεως μέχρι 3 1 . 1 2.2013, οι οποίες δεν
είχαν εμφανισθεί, από τους κομιστές, για είσπραξη μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Οι επιταγές αυτές
ήταν σε διαταγή διαφόρων προμηθευτών και πιστωτών του Δήμου. Οι ανωτέρω πληρωτέες επιταγές, ανά
κομιστή, ημερομηνία εκδόσεως και εξοφλήσεως, αναλύοντω ως ακολούθως:

'<'


I

---

·..::·

( ;_-, '' 7 •_) •

/"'

Α
�η

· 6�
��
·��έ�
���
μu�
·ρ�
ς
5
vη�
���------ 4
��--���------���------------�Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Σ<CJ!o/'\.

'-'''"�;'.;�
;. :�.;: Συνεργαζόμενοr Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

Αριθμός

Ημερομηνία

επιταγής

Ποσό

εκδόσεως

Εξοφλήσεω ς

205301 347

21 8,02

1 8. 1 2.2013

2.1 .2014

205306764

755,31

27. 12.20 1 3

3.1 .2014

205306993

500,00

30. 1 2.2013

3.1 .2014

205307159

22.980,00

30. 1 2.2013

2.1 .2014

20530721 3

458,33

30. 1 2.20 1 3

9.1 .2014

205307388

20.247,85

3 1 . 1 2.20 1 3

2.1 .2014

205307736

2.858,09

31 . 1 2.2013

1 0. 1 .2014

205307962

14.232,58

31 . 1 2.20 1 3

2.1 .2014

205308066

4.000,00 3 1 . 1 2.20 1 3

3.1 .2014

205308295

500,00

31 . 1 2.20 1 3

9.1 .2014

Σύνολο, ως ανωτέρω (βλ. και § 2. 1 8)

66.750,1 8

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση όλες ο ι επιταγές εξοφλήθηκαν στις αντίστοιχες ημερομηνίες
που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
3.1 1

Υποχρεώσεις από φόρου ς - τέλη

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2013

2012

50.470,64

60.356,68

Οι υποχρεώσεις του Δήμου από φόρους - τέλη αναλύονται ως ακολούθως:
Π ιστωτικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.20 1 2 αναλυόμενο ως εξής:
ο

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού

2.437,96

ο

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων

25.506,59

ο

Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από οικοδομές

7.596,73

ο

Φόρος προμηθευτών

24.643,94

ο

Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου

1 7 1 ,46

60.356,68

Σύνολο
Πλέον:

(;•·'

' _, ,

Κρατήσεις επί αμοιβών προσωπικού

332.282, 1 3

Κρατήσεις επί αμοιβών τρίτων

1 62.622, 1 6

Κρατήσεις χαρτ. επί αμοιβών τρίτων

255,76

'! :

.ξ;ήμ'ag-Νέας-Σ μύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

55

ΣC>.Λ.

ο•·κc��::.,�;;� Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσlρκa

Κρατήσεις επί αμοιβών Δημάρχου κ.λπ.

20.904,00

Κρατήσεις χαρτ. επί αμοιβών Δημάρχου κ. λπ.

1 .468,55

Κρατήσεις επί εισοδήματος οικοδομών

2.966,52

Κρατήσεις επί προμηθευτών

1 36.225,95

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου

989,93

Σύνολο
Μείον:

Αποδόσεις επί αμοιβών προσωπικού

332.291 , 76

Αποδόσεις επί αμοιβών τρίτων

172.472,39

Αποδόσεις χαρτ. επί αμοιβών τρίτων

255,76

Αποδόσεις επί αμοιβών Δημάρχων κ. λπ.

20.904,00

Αποδόσεις χαρτ. επί αμοιβών Δημάρχου κ.λπ.

1 .468,55

Αποδόσεις επί εισοδημάτων οικοδομών

7.485,40

Αποδόσεις επί προμηθευτών

1 3 1 .777, 1 9

Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου

945,99

657.715,00

71 8.071 ,68

(667.601 ,04)
50.470,64

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της 3 1 . 1 2.20 1 3 για φόρους - τέλη εξοφλήθηκαν την επόμενη χρήση ως εξής:
Η μερομηνία

Π οσά
οφειλόμενα

Περιγραφ ή

καταβληθέντα

Διαφορά

Εξόφλησης

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού

2.428,33

0 , 00

2.428,33

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων

15.656,36

10.302,42

5.353,94

20.1.2014

Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από οικοδομές

3.077,85

3.077,85

0,00

14.4.2014

Φόρος προμηθευτών

29.092,70

29.092,70

0,00

29.1.2014

Λο ιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου

21 5,40

215,40

0,00

29.1.2014

Σύνολα

50.470,64

42.688,37

7.782,27

Προκειμένου, για τις υπάρχουσες διαφορές επισημαίνουμε ότι: α) η διαφορά ποσού € 2.428,33 επί των
αμοιβών προσωπικού αφορά σε ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις και β) η διαφορά ποσού €
5.353,94 επί των αμοιβών τρίτων, προέρχεται από τη χρήση 201 Ο και πρέπει να διερευνηθεί και να

τακτοποιηθεί.
'- : '
-.
\�
(.ιΡ)' . ; Τ () Ι . ι • ι ι ·, ' F -

A

Cn:Jwι::: Ηο"'νν��U-;.

ης��-ος�Ν
α�
ήμ�
Δ�
ύρ�ν�
�έ�
ς�
Σμ�

��--�----����--------------�----�----- 5 6
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως
2013

Σ<C>.r..

':''."C�ι'Ξ:.;:,;;:ι; �. Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

3. 1 2 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Π ι στωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2013

2012

5.824,37

5.460,35

Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως προκύπτουν ως
ακολούθως:
Π ιστωτικό υπόλοιπο την 31 .1 2.2012 αναλυόμενο ως εξής:
ο

ΙΚΑ

c
"

1 .354, 1 1

ο

ΤΥΔΚΥ μισθοδοσίας

2.590,79

ο

Υπέρ σύνταξης και επασφάλιστρο

941,76

ο

ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας

573,69

5.460,35

Σύνολο
Πλέον:

Κρατήσεις υπέρ Ι ΚΑ

1.279.351,29

Κρατήσεις υπέρ τvΔΚΥ μισθοδοσίας

721 .587,48

Κρατήσεις υπέρ τΣΜΕΔΕ ειδικών παροχών

32.822,86

Κρατήσεις υπέρ KYr

6.809,71

Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών

826,40

Κρατήσεις υπέρ Περίθαλψη Δημοσίου ΕΟΠΥΥ

1 .356,84

Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Δημάρχου (Τ.Σ.Κ.Δ)

4.104,00

Κρατήσεις υπέρ σύνταξης και επασφάλιστρο

348.081,14

Κρατήσεις υπέρ ΕτΑΑ - Τομείς Υγειονομικών

267,38

Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας

312.659,64

Κρατήσεις υπέρ ΕΛΠΠ και Επικουρικό

2.904,30

Κρατήσεις υπέρ Τ.Π.Υ.-ΝΠΔΔ (Ν.103Π5)

1 .272,96

Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥτΕΚΩ Κλάδος Υγείας

1 .274,50

Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥτΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας

2.918,06

Σύνολο
Μείον:

<;:·-��. ••
c

'

2.716.236,56

Αποδόσεις προς ΙΚΑ

1 .278.701,92

Αποδόσεις προς ΤΥΔΚΥ μισθοδοσίας

722.105,76

Αποδόσεις προς τΣΜΕΔΕ ειδικών παροχών

32.822,86

Αποδόσεις προς KYr

6.809,71

Αποδόσεις προς Ταμείο Νομικών

826,40

2.721.696,91

'

/� Δi��"�Sρ���;�

Δή
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

57

Σιι:::::Ι'> ""'-

"''""i:�";Ξ;�:�.;: Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Αποδόσεις προς περίθαλψης Δημοσίου ΕΟΠΥΥ

1 .356,84

Αποδόσεις προς Ταμείο Δημάρχου (τ.Σ.Κ.Δ)

4.104,00

Αποδόσεις για σύνταξη και επασφάλιστρο

348.081,14

Αποδόσεις προς ΠΑΑ - Τομείς Υγειονομικών

0,00

Αποδόσεις προς ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας

312.694,09

Αποδόσεις προς ΕΛΠΠ και Επικουρικό

2.904,30

Αποδόσεις προς Τ.Π.Υ.-ΝΠΔΔ (Ν.103Π5)

1 .272,96

Αποδόσεις προς ΤΑΥτΕΚΩ Κλάδος Υγείας

1 .274,50

Αποδόσεις προς ΤΑΥτΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας

2.918,06

2.715.872,54

Πιστωτικό υπόλοιπο την 31.12.2013 αναλυόμενο ως εξής:

Οι

5.824,37

υποχρεώσεις της 31.12.2013 σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορούν σε κρατήσεις επί ανεξόφλητων

μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλύονται περαιτέρω ως εξής:
ο

ΙΚΑ

2.003,48

ο

ΤΥΔΚΥ μισθοδοσίας

2.072,51

ο

Υπέρ σύνταξης και επασφάλιστρο

941,76

267,38

539,24

5.824,37

ο
ο

ΠΑΑ - τομείς Υγειονομικών

ΤΑΔΚΥ μισθοδοσία

Σύνολο, ως ανωτέρω

3 . 1 3 Μ α κροπρό θ εσμες υποχρεώσεις πλ ηρωτέες στην επ ό μενη χρήση
Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

201 3

201 2

56.955,84

56.959,07

Το κονδύλι αυτό αντιπροσωπεύει ης πληρωτέες στην επόμενη χρήση δόσεις της έντοκης
μακροπροθέσμου υποχρεώσεως. Για τις υποχρεώσεις αυτές σας παραπέμπουμε στην προηγούμενη
παράγραφο 3.8. Περαιτέρω, το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται, ανά χρήση, ως εξής:
20 1 3

201 2

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου συμβόλαιο 31 87/24.5.07

56.955,84

56.955,84

Διαφορά προς τακτοποίηση

0,00

3,23

Σύνολα, ως ανωτέρω

56.955,84

56.959,07

'

(ιr' ; ; , τ ο ι'

.,(';! ' f "':,,

;Ι_,Δόpρς.Ν�ας,ί;ιiμ)>vης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιοτευηκή

58

Σ<C>"-

""'"C�;;�;.:..:�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

ΔΤσίρκα

3 . 1 4 Π ιστωτές δ ιάφορο ι
Π ιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2013

2012

44.206,90

52.374,70

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά στις κατά την 3 1 . 1 2.2013 υποχρεώσεις του Δήμου από εισπράξεις που
έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων καθώς και σε αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, που
οφείλονται κυρίως σε κληρονόμους εργαζομένων.

Μεταβατικοί λ ο γαριασμοί παθητικού
3 . 1 5 Έξοδα χρήσεως δουλευ μένα
2012

2013
Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

1 .033.41 1 ,01

1 .002.005,63

Το ανωτέρω κονδύλι, ανά χρήση, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
2012

2013

Περιγρα φή
Εισφορά υπέρ τΕΑΔΥ μηνός Δεκεμβρίου 2012

0,00

68.459,44

Αμοιβές προσωπικού χρήσεως 2012

0,00

84.456,14

Έξοδα κηδείας υπαλλήλου του Δήμου 2012

0,00

1 .000,00

Αποδοχές Δεκεμβρίου και Υπερωριών 2013

154.861,48

0,00

Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου 2013

3.046,24

0,00

Προμήθεια ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2013

40.747,21

41 .470,26

Κατανάλωση ρεύματος μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2013

1 32.609,65

140.8 1 1 ,49

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου μηνός Δεκεμβρίου 2013

24.945,00

29.745,00

Οφειλές κοινοχρήστων Απριλίου - Δεκεμβρίου 2013

2.222,51

6.294,55

Συντήρηση Χριστουγεννιά11κου διάκοσμου 2013

23.878,63

0,00

Ι<ατανάλωση ρεύματος κ11ρίου Δημο11κής Αστυνομίας 2013

7 1 1 ,81

0,00

Έξοδα ΕΥΔΑΠ για κηπάρια χρήσης 2013 και παρελθόντων ετών

54.874,00

0,00

Οφειλές από μεταφόρτωση απορριμμάτων

0,00

21 8,12

Φόρος επί των τόκων καταθέσεων όψεως Β εξαμήνου 2013

401 ,46

86,48

Δικαιώματα ΤΑΠ ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2013

29.561 ,81

29.688,51

ς--_:

(,\

'\J-1

· .' f ')ι ,. , : -:- : � ! r ;

Δf1μq_g Ν.έa,ς.r�μύργης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

59

ΣC>/'\.

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

'-"'"��"�:��

ΦΠΑ οφειλόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο από τα έσοδα αθλητικών

1 15.075,67

56.871,87

10.000,00

10.000,00

Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. χρήσεως 2013 (βλ. § 4.3.7)

339.663,70

382.923,57

Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων

3.250,00

0,00

9.664,00

9.664,00

55.813,82

49.946,78

Προμήθεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

0,00

964,94

Προμήθεια Διατραπεζικού Συστήματος

678,64

809,86

κερδοσκοπική εταιρεία «ΗΛΙΟΣ»

0,00

120.000,00

Σύνολα, ως ανωτέρω

1 .002.005,63

1 .033.41 1,01

δραστηριοτήτων του Δήμου της χρήσης 2012 & 2013 (βλ. § 1 .3.2)
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τις πολιτιστικές
δραστηριότητες του Δήμου (2010-2011)

Οφειλή σε Σχολικές Επιτροπές από επιχορήγηση για την
υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Σχολικό
Τροχονόμο
Οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο από παρακρατούμενο από
εκμισθωτές ΕΠΗΔΕ (ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος)

Επιχορήγηση χρήσεων 2009 - 2012 στη διαδημοτική μη

3. 1 6 Λο ι ποί μεταβατικοί λογαρι ασμοί
2013
Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2012
0,00

227.966,27

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ποσό προς απόδοση στο Πράσινο Ταμείο που ανέρχεται σε ποσοστό
60% επί των βεβαιωμένων εσόδων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών έτους
201 3, όπως προβλέπεται με την υπ' αρ. 359/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Στην παραπάνω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρονται τα εξής θέματα:
α) Δι καιούχοι των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία ποσοστών επί των προστίμων είναι οι
Δήμοι στο όνομα και στην περιφέρεια των οποίων ασκείται η αρμοδιότητα επιβολής των προστίμων και
της εκδόσεως των οικοδομικών αδειών.
β) Από τα έσοδα αυτά

oi

Δήμοι της χώρας δικαιούνται ποσοστό 40%, ενώ το υπόλοιπο 60% αποδίδεται

στο Πράσινο Ταμείο.

'-'"

/fi·.

' τ

• _ ι r ;•/, ·: ι··-•

.

-,. .

·.-a:;ζ

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

60

Σ<C:JΙ; "'"'''"��::;���� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

3 . 1 7 Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί
Η ανάλυση του ανωτέρω λογαριασμού την 3 1 . 12.2013 έχει ως εξής:
Γ .Λ

Ποσό

Περιγραφή

ΚΑ

07.04

Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

συμβάσεων

ΚΑ

07. 13

Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση
υποχρεώσεων

403.700,99
36.800,00

440.500,99

Σύνολο

Σχετικά τους ανωτέρω λογαριασμούς αναφερόμαστε στην § 2.21.

4.

Λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως

Α ποτελ έσματα χρήσεως
4.1

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και έκτακτα αποτελέσματα

Τα κατ' είδος έσοδα και έξοδα, καθώς και τα αντίστοιχα ανόργανα τοιαύτα έχουν επιμερισθεί και
εμφανίζονται, ανά χρήση, στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσεως ως εξής:
Έσοδα

(\

��- ;

2013

201 2

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

1 2.265.404,24

12.448.995,45

Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις

882.329,47

495.940 , 1 1

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

8.427.405,74

10.326.61 3,98

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

1 .1 93.415,34

968.724,03

Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα

1 78.724,93

1 50.727,98

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1 .460.950,88

1.642.365,55

Έκτακτα κέρδη

5 1 .41 7,65

0,00

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

527.089, 1 7

429.807,92

Έσοδα από επιστροφές (aχρεωστήτως) καταβληθέντων

30,00

0,00

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

1 78.346,67

1 58.365,52

Σύνολο εσόδων (α)

ν - r

,. ,

25. 165.1 1 4,09 26.621.540,54

- ; '�.

Δ;ημ�ςt<J�a�·Σ'aliPvης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013


Εμπιστευτική

Σ<Ο .Α.
"''·"��,Ί�;�-.:;:,u� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Μείο ν: Έξοδα

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

1 6.42 1 . 1 1 1 ,71

1 7.91 3.490,64

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

6.140.291,83

6.654.032,58

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

355.1 97,06

274.706,68

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

226.846,75

274.31 1 ,34

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

60.025,45

0,00

Έκτακτες ζημίες

30.389,30

381 ,25

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

1 74.059,97

464. 1 83,27

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1 .661 .232,48

1 .047. 793,67

Σύνολο εξόδων (β)

Πλεόνα σμ α - Έλλειμμα χρήσεως [διαφορά (α) - (β)]

25.069.154,55 26.628.899,43

(7 .358,89)

95.959,54

Κατωτέρω παρατίθεται, ανά χρήση, ανάλυση των κατ' είδος οργανικών εσόδων και εξόδων, καθώς και
των αντίστοιχων ανόργανων. Ειδικότερα:
4.2 Οργανικά και ανόργανα έσο δ α
Η ανάλυση των κατ' είδος οργανικών και ανόργανων εσόδων, ανά χρήση, έχει ως εξής:
201 2

201 3

Οργανικά κατ' είδος έσοδα

Έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας

0,00

50.524,58

Έσοδα από φόρους- εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις

882.329,47

495.940,1 1

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

1 2.265.404,24

1 2.398.470,87

Έσοδα από επιχορηγήσεις

9.305.043,84

10.885.788,50

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές

315.777,24

409.549,51

Έσοδα κεφαλαίων

1 78.724,93

1 50.727,98

Σύνολο οργανικών κατ' είδος εσόδων (α)

22.947.279,72 24.391.001,55

Πλέο ν: Α νόρ γανα έσοδα

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1 .460.950,88

1 .642.365,55

Έκτακτα κέρδη

51 .41 7,65

0,00

·�σοδg προηγουμένων χρήσεων

c
"'

527.089 , 1 7

429.807,92

<: - .. -

/.\

'/

(

·'

..: .

/''

Ο·'ι, _; ; <_., j',>Fι � r r :

/L;ηbiJi;''N'έ'iJ�'Σ��pνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

62

Σ<C.".>.r>...
�··"��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Έσοδα από επιστροφές aχρεωστήτως καταβληθέντων

30,00

0,00

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

1 78.346,67

1 58.365,52

Σύνολο ανόργανων εσόδων (β)

2.217.834,37

2.230.538,99

Γενικό σύνολο εσόδων [άθροισμα (α) + (β)]

25.165.1 1 4,09 26.621.540,54

Υποδείξαμε στους αρμοδίους του Δήμου την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων, ώστε να εμφανίζονται στην
κάθε χρήση τα έσοδα που αναλογούν, χωρίς καθυστερήσεις και ετεροχρονισμούς.
Στην παρούσα χρήση, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, έγινε προσπάθεια της καταχώρησης των
εσόδων στη χρήση που αφορούν, ώστε να τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να μην
υπάρχουν μετακυλήσεις εσόδων από τη

μια χρήση στην άλλη, με τη χρήση των μεταβατικών

λογαριασμών του Ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» κω «Έσοδα επόμενων χρήσεων», όμως
έσοδα που δεν είχαν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της 3 1 . 1 2.2013 και
αφορούσαν τη χρήση 201 3, δεν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως.

4.2.1

Έ σο δ α από αναγκα στική προ σ κύρω ση λόγω ρυ μ οτο μ ίας

2013

Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

2012

50.524,58

0,00

Στον παραπάνω λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα του Δήμου από προσκυρώσεις πρασιών που
μεταβιβάζονται στους ιδιοκτήτες των παρακειμένων οικοπέδων δυνάμει ρυμοτομικού σχεδίου.
Στη χρήση 201 3 δεν υπήρχαν έσοδα από προσκυρώσεις πρασιών.
4.2.2 Έ σο δ α από φόρο υ ς - ε ι σφ ορές - πρό στι μ α - προ σαυξήσει ς
2013

Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

882.329,47

2012

495.940, 1 1

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα του Δήμου από αυτοτελείς φόρους,
προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής, πρόστιμα ΚΟΚ (άρθρο 31 ν. 21 30/93), πρόστιμα άρθρου
1 9 ν. 1080/80, πρόστιμα άρθρου 1 2 Ν.1 647/86, καταmώσεις εγγυητικών επιστολών καθώς και έσοδα
από παράβολα.

�.Δmfός:-'iirι'd'
:.J�ζ-Σ

' C>io1S:ii•f<�'<


�����--���----���----------�--�----Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

63

Σ<:>.r..

"''":Ξ��:� Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Η ανάλυση του ανωτέρω λογαριασμού, ανά χρήση, έχει ως εξής:
201 3

201 2

Κω δ.

Περιγραφή

72.00

Φόρος ζύθου

1 25.747,00

55.562,00

72. 1 1

Προσαυξήσεις

1 4.21 8,63

6.81 2,93

72. 1 2

Πρόστιμα

71 5.068,84

4 1 8 . 1 90, 1 8

72. 1 3

Παράβολα

27.295,00

1 5.375,00

882.329,47

495.940 , 1 1

201 3

201 2

Σύνολα, ως ανωτέρω

Ο λογαριασμός Κ.Α. 72.1 2 πρόστιμα, αναλύεται περαιτέρω ως εξής :

Κωδ. 72.12

Περιγραφή

Πρόστιμα του Κ. Ο. Κ., του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ

320.373,81

1 38.257,1 2

1 85.477,52

1 59.933,06

1 51 .977,51

0,00

Καταmώσεις εγγυήσεων

57.240,00

1 20.000.,00

Σύνολο εξόδων την 31.12

"
'

715.068,84

4 1 8 . 1 90, 1 8

170/67(άρθρο 31 Ν.2130/93)
Πρόστιμα

εκ

παραβάσεων

φορολογικών

διατάξεων (άρθρο 1 9 Ν.1080 /80)
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)

Για τα έσοδα από Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., σημειώνουμε ότι στη χρήση 2013 καταχωρήθηκαν και έσοδα που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις (2006-2007) ποσού €215.816,25. Το παραπάνω ποσό εμφανίζεται στις
«Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών)) και υφίσταται

πρόβλεψη για επισφαλείς

απαιτήσεις ποσού € 143.877,50 (βλ § 2.15).
τέλος, για τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ποσού €
151 .977,51 , σημειώνουμε ότι αφορούν σε ποσοστό 40% επί των βεβαιωμένων εσόδων προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών έτους 201 3, όπως προβλέπεται στην υπ' αρ.
359/201 2 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ § 3.1 6).
Από το παραπάνω ποσό € 1 50.757,81 εμφανίζεται στις «Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών)) και υφίσταται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 1 28.144,14 (βλ § 2 . 1 5).
;;
β, (r, ,;.,νι-- Hι'rν.'CJU·,

o;Ι·- :! T cj,

·
'
;.rΙ ί Π

ο�
νη�ς��-ήμ�
Δ�
ύρ�
--�----�-- �-------------- ----�- ---- 64
ας�Σ�μ�

�έ�
ςΝΕμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομ�
ικών
Καταστάσεων της χρήσεως
2013

ΣC>r..

':''"���:.::�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκα

4.2.3 ' Εσοδα από τέλη και δ ι καιώματα
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

2013

2012

1 2.265.404,24

12.398.470,87

Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κω δ.

Περιγραφή

73.01.11

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

73.01.13

2012

2013

9.184.044,63

9.283.909,44

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας


2.345, 1 5

2.320,82

73.01

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

9. 186.389, 78

9.286.230,26

73.02.41

Δικαιώματα σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο

9.397,51

21 . 1 28,41

73.02

Υπηρεσίες αποχέτευσης


9.397,51

21.128,41

73.20.34

Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση και παροχή
υπηρεσιών

22.925,68

27.951 ,17

1 .461 .604,29

1 .447.748,74

1 56.840,86

92.650,04

469.589,82

428.619,97

208.846,07

144.175,45

2.398,02

2.083,86

2.322.204, 74

2.143.229,23

62.280,00

65.965,00

1 82.350,00

206.1 75,00

35.250,00

36.1 20,00

1 19.320,00

1 1 5.201,50

73.20.41

τέλος ακίνητης περιουσίας

73.20.52

τέλος επί εσόδων κέντρων διασκέδασης, κ.λπ.

73.20.61

τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

73.20.62

τέλος διαφήμισης

73.20.68

τέλος αδειών οικοδομών


73.20

Λοιπά τέλη και δικαιώματα

73.30.1 1

Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου

73.30.13

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής

73.30.14

Τέλος αποκομιδής

73.30.1 5

Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων

73.30.16

Δικαιώματα ιεροπραξιών

73.30.17

23.900,00

24.410,00

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών


245.876,12

241. 867, 1 0

73.30

Έσοδα νεκροταφείων

668.976, 12

689. 738,60

73.55.1 1

Μισθώματα από αστικά ακίνητα

76.373,70

199.1 62,36

73.55.21

Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε

200,00

0,00


0,00

52.1 64,00

76.573, 70

251.326,36

1 .862,39

6.818,01

αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών

73.55.22

τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια
και λαϊκές αγορές

73.55

Έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας

73.60.19

Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για

' . : � (.) , , CJi! � T E Σ

Α�μόςνfiJ100ς�ιJυρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

65

Σ<IC>r..
O''"C����� ΣυνεργαζόμενοΙ Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτrl Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκct

λογα ρ ιασμό τρ ίτων
73.60

Έσοδα για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών
λο γαριασμό τρίτων

Γενικά σύνολα , ως ανωτέρω

για

1.862,39

6.818,01

12.265.404,24

1 2.398.470,87

Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτής της κατηγορίας αφορούν σε έσοδα από
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ποσού € 8.951 .756,23, καθώς και

από το τέλος ακίνητης

περιουσίας ποσού € 1 .229. 743, 1 1 , που εισπράπονται κάθε μήνα με ης εκκαθαρίσεις που εκδίδει
η ΔΕΗ. Τα έσοδα αυτά εισπράπονται από τη ΔΕΗ, από τους καταναλωτές για λογαριασμό του Δήμου,
μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τη μηναία απόδοση των τελών αυτών
στους Δήμους, η ΔΕΗ παρακρατεί το κόστος ηλεκτροφωτισμού τους, το τέλος ακίνητης περιουσίας υπέρ
Ο.Τ.Α., τις προμήθειές της από τη διαμεσολάβηση αυτή καθώς και την εισφορά υπέρ του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Απικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).
Σημειώνουμε όη πρέπει να ελέγχεται από το Δήμο η ορθότητα της μηνιαίας απόδοσης των εσόδων
αυτών από τη ΔΕΗ.
Στα «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα» καταχωρήθηκαν με τη χρήση του μεταβατικού λογαριασμού του
Ενεργητικού «'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» τα παρακάτω έσοδα:
α) Έσοδα από τα δημοτικά τέλη ποσού € 1 .454.341 ,88 και Τ.Α.Π. ποσού € 202.049 , 1 2 των μηνών
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013, τα οποία αποδόθηκαν στο Δήμο από τη ΔΕΗ στην επόμενη χρήση.
και β) Έσοδα από μισθώματα χρήσης 2013 ποσού € 33.334,00.
Επισημαίνουμε ότι στο λογαριασμό «Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων,, ποσού € 1 .862,39, καταχωρήθηκαν «δικαιώματα χρήσης αγωγού ακάθαρτων (υπέρ Δήμοψ €
1 .379,82 και «δικαιώματα χρήσης αγωγού ακάθαρτων (υπέρ ΕΥΔΑΠ))> € 482,57. Πρέπει να διερευνηθεί
αν τα «δικαιώματα χρήσης αγωγού ακάθαρτων (υπέρ ΕΥΔΑΠ)>> αφορούν σε κρατήσεις υπέρ της ΕΥΔΑΠ,
οπότε να αποδίδονται σε αυτή.
4.2.4 Έ σοδα από επιχορηγήσει ς
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

2013

2012

9.305.043,84

1 0.885.788,50

Οι επιχορηγήσεις που καταχωρούνται στον ανωτέρω λογαριασμό χορηγούνται στο ΔήμΘ για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών ή για την κάλυψη εξόδων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδεύσεως και άλλων
'-συναφών \)"ΚΟΠών.
U'

,

. .-, τ , ; 1

:,,,r·ΙΣ J Ε.Ξ

bΔ ή�όζ
,Νt a��·μόρ
66
ν�
ης�

� -��--�----�--��-------- --- -� ---�- --��������
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικι.ί.ιv Καταστάσεων της χρήσεως 2013
Εμπιστευτική

:::EC> r...
ο•• .._���..:..;'ι':';����.::_ Συνεργαζόμενοι Ορκwτοl Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσfρκa

Τα έσοδα αυτά αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

Περιγραφ ή

2012

2013

Κ.Α.Π yJO την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 ν.

2011

201 0

7.137.501,09

8.690.208,95

12.137.450,60

12.141.251,11

416.210,33

302.823,57

504.705,94

479.470,63

τροχονόμους (άρθρο 14 ν. 2817/2000)

0,00

23.040,00

25.856,00

25.856,00

74.00.21

Επιχορrιγήσεις από οφειλές Ελληνικού Δημοσίου
(άρθρο 27 ν. 3756/2009) για λειτουργικές δαπάνες

873.694,32

1.310.541.46

436.847,16

786.324,88

74.00

ΈΞσοδα από επιχορηγήσεις για λειrουργικtς
δαπάνες

8.427.405,74

10.326,613,98

13.104.859,70

13.432.902,62

877.638,10

559.174,52

736.809,00

847.878,90

877.638,10

559,174,52

736.809,00

847.878,90

9.305.043,84

10.885.788,50

13.841.668,70

1 4.280.781,52

74.00.1 1

1828189)

Κ.Α.Π γιο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
74.00.14

74.00.15

74.01.14

σχολείων πρωτοβόθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 194611991)

Κ.Α.Π γι α την καταβολή αποζημlωσης σε σχολικούς

Λοιπές επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις iκτακτες για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών

74. 01

Σύνολα, ως ανωτέρω

Από την επιβεβαιωτική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς εμάς προκύπτει ότι η συνολική
τακτική επιχορήγηση που εισπράχθηκε στο 2013, ανέρχεται σε ποσό € 7. 780.795,1 3 . Η διαφορά ποσού
€ 643.294,04 αφορά επιχορήγηση χρήσης 2012 που δόθηκε τον Ιανουάριου του 201 3 και η οποία
καταχωρήθηκε, ορθά, στα έσοδα της χρήσεως 2012.
Η ληφθείσα τακτική επιχορήγηση ανά μήνα εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Σuyκεντeωτικόs: πίνακαs τακτικ�s επι�οeΔy�σηs

Κρατήσεις
υπέρ
ΤΕΑΔΥ
ΤΠΔΥ

MQvα�
lav� 1 3

εfσπeα$Q)
57/1 9 . 0 2 . 1 3

643.294,09

964,94

1 8.285,92

71 .900,00

Κρατήσεις
υπέρ
Ε.Σ.Δ.Κ.Α.
0 ,00

0,00

552.143,23

Φεβ-13

99/1 2.03.13

649.420,70

974,13

1 8.285 , 92

71 .900,00

0,00

6.100,00

552.1 60,65

Γρα μμ άτιο

Αποδοτέο
ποσό

Προμήθεια
ΤΠΔ

Κρατήσεις
uπέ� ΤΠΔ

Κρατήσεις υπέρ
περιβαλλοντικού
συνδέσ�ου

Τελικό
πληρωτέο
ποσό

Μαρ� 1 3

1 57/1 8.04 . 1 3

649.420,70

974,13

1 8.285,92

7 1 .9 00,00

0 ,00

6.100,00

552.1 60,65

Απρ-1 3

1 93/1 4.05. 1 3

649.420,70

974 , 1 3

1 8 . 285 , 92

7 1 .900,00

0,00

6 . 1 00,00

552.1 60,65

Μαϊ� 1 3

239118.06 . 1 3

649.420,70

974, 1 3

1 8 . 285,92

7 1 . 9.00, 00

0,00

6 . 1 00,00

552.160,65

l o uv� 1 3

272/08.07.13

649.420,70

974 , 1 3

1 8 . 285,92

71 .900,00

0 ,00

6 . 100,00

552.160,65

Ιουλ� 1 3

322114,08,13

649.420,70

974 , 1 3

18.285,92

71 .900,00

0,00

6 . 1 00,00

552.1 60,65

Αυγ� 1 3

358/12.09.13

649.420,70

974 , 1 3

1 8. 28 5,92

7 1 .900,00

0,00

6.31 1 ,88

5 5 1 .948,77

.

Σεπ� 1 3

405/1 1 . 1 0. 1 3

649.420,70

974 , 1 3

1 8.285,92

7 1 900,00

0,00

0,00

558.260,65

Οκτ-13

478/1 3 . 1 1 . 1 3

577.520,70

974,13

1 8.285,92

7 1 .900,00

0,00

0,00

486.360,65

-

, ---;'�

�) '
,

.

J:- ; . Δήμος -Νέtzς:.Σ
.. μύρνης
, . xou
,
1)' r rΈκeεόrΓfRf:1V
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

67

::::EC> -".

<>''":Ξ�"���� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωη'ι Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Νοε-13

545/1 2 . 1 2 . 1 3

649.420,70

974,13

18.285,90

71 .576,68

0,00

0,00

558.583,99

Δεκ- 1 3

546/1 2 . 1 2 . 1 3

7 1 . 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 1 . 900,00

7.1 37.501,09

10.706,24

201.145,10

790.576,68

0,00

42.91 1 , 8 8

6.092.161,19

Σύνολο

Οι κρατήσεις υπέρ ΠΑΔΥ ΤΠΔΥ ποσού € 790.576,68 έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό Κ.Α. 60.05.56
«Ετήσια εισφορά σε ΤΕΑΔΥ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Ν 3655/2008

&

άρθρα 3Ν. 1 726/44,

30Ν.2262/52 100Ν.Δ 4260/61 και 33ΝΔ 5441/66)» και οι κρατήσεις υπέρ περιβαλλοντικού συνδέσμου
Δήμων Αθήνας - Πειραιά ποσού € 42.91 1 ,88 στο λογαριασμό Κ.Α. 64.30.21 «Εισφορές υπέρ
συνδέσμων». Οι κρατήσεις υπέρ Τ.Π.Δ. αφορούν στις πληρωμές τόκων του δανείου, για το οποίο έχουμε
ήδη αναφερθεί. Η προμήθεια

0,15% που παρακρατεί το Τ.Π.Δ. λογιστικοποιείται ως έξοδο στο

λογαριασμό 65.1 2. 1 5 «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες».

Σημειώνουμε, επίσης, ότι τα έσοδα από εΠιχορηγήσεις: α) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(άρθρο 55 ν. 1 946/1 991) ποσού €

416.210,33, που εισπράχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποδόθηκαν στους δικαιούχους, μετά
την αφαίρεση της προμήθειας 0,1 5% που παρακρατήθηκε από το Τ . Π.Δ. και εμφανίζονται στους
αντίστοιχους λογαριασμούς δαπανών (Κ.Α. 67 «ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓIΕΣ - Ε ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ».
Ο λογαριασμός Κ.Α. 74.00.21 Επιχορηγήσεις από οφειλές Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 ν. 3756/2009)
για λειτουργικές δαπάνες, αφορά το 1 00% της πέμπτης δόσης ποσού ευρώ 873.694,32 της ρύθμισης των
χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, που είναι
εξοφλητέες σε οκτώ ετήσιες δόσεις.
Ο λογαριασμός λοιπές επιχορηγήσεις ποσού € 877.638, 1 0 αφορά σε επιχορήγηση που διατέθηκε σε
επισκευές και συντηρήσεις έργων και μεταφέρθηκε από το λογαριασμό Κ.Α. 43, σε λογαριασμό εσόδων
προκειμένου να αντισταθμίσει τις αντίστοιχες δαπάνες.
Υποδείξαμε στους αρμοδίους του Δήμου να επισυνάπτουν στα γραμμάτια είσπραξης, εκτός από τα
παραστατικά του Τ.Π.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου και να παρακολουθείται από την
αρμόδια υπηρεσία ο χρόνος εκταμίευσης των επιχορηγήσεων από το Υπουργείου Εσωτερικών και ο
χρόνος απόδοσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικψν Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

68

Σ<::ι. .#"\.
"''·"��;.�{. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.2.5 Έσοδα παρεπόμ ενων ασχολιών

Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

2013

2012

315.777,24

409.549,51

Τα έσοδα αυτά αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ω ς εξής:
Κωδ.

201 3

Περιγρ αφή

2012

75.20. 1 8 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις
ανωτέρω τάξεις

6.1 79,52

0,00

75.20.19 Έσοδα από παρακρατηθέντα ποσά υπέρ Δήμου

49.607,82

85.50 1 , 0 1

75.20.24 Λοιπά έσοδα

259.989,90

324.048,50

Σύνολα, ως ανωτέρω

315.777,24

409.549,51

Η ανάλυση του λογαριασμού Κ.Α 75.20.24 Λοιπά έσοδα, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
Κωδ.

201 3

Περιγραφή

2012

Έσοδα από παράβολα άδειας διαμονής αλλοδαπών

26.730,00

50.354,50

Έσοδα από παράβολα ιθαγένειας

0,00

6.700,00

Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες

231 .970,00

260.994,00

Λοιπά έσοδα

1 .289,90

6.000,00

Σύνολα, ως ανωτέρω

259.989, 90

324.048,50

Τα έσοδα από παράβολα άδειας διαμονής αλλοδαπών, αφορούν σε ποσοστό του 30% επί των
εισπραπόμενων εσόδων, από τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση και
ανανέωση των αδειών διαμονής των αλλοδαπών και ειδικότερα για τις άδειες διαμονής
διάρκειας μέχρι ενός, δύο και τριών ετών, που σύμφωνα με την εγκύκλιο 3 aριθμ. πρωτ.
7533/6.2.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακρατείται αμέσως από τον οικείο ΟΤΑ και δεν
αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. Οι ΟΤΑ εκδίδουν υποχρεωτικά δύο αποδεικτικά διπλότυπα τύπου Β'.
Αυτό που τους έχει χρεώσει η Δ. Ο.Υ. και ένα της ταμειακής υπηρεσίας τους.

/ι}\ Crrι---νe i-ΙαwarJ,

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικύ.ιν Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Εμπιστευτική

69

::Σ_C>/'\.

0""���� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Σημειώνουμε επίσης ότι τα ποσά που εισέπρατε ο Δήμος για λογαριασμό της Δ. Ο. Υ. (το 70% επί
των εισπραττόμενων εσόδων, από τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση
και ανανέωση των αδειών διαμονής των αλλοδαπών) δεν τα εμφάνιζε στο ταμείο. Τα ποσά αυτά
αποδίδονταν από το Δήμο στη Δ. Ο. Υ. κάθε Παρασκευή.
Κατά την άποψή μας έπρεπε, με τα ανωτέρω ποσά που εισέπρατε ο Δήμος για λογαριασμό της
Δ. Ο. Υ., να ενημερώνεται το ταμείο με πίστωση του λογαριασμού Κ.Α. 53.20 «Υποχρεώσεις από
εισπράξεις για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων» και στη συνέχεια, με την απόδοση των
ποσών αυτών στη Δ.Ο.Υ., να χρεώνεται ο λογαριασμός Κ.Α. 53.20 «Υποχρεώσεις από
εισπράξεις για λογαριασμό του Δημοσίου και Τρίτων» με πίστωση του λογαριασμού Κ .Α. 38
«Χρηματικά διαθέσιμα».
τέλος σημειώνουμε ότι εντός του 2013 η υπηρεσία είσπραξης παραβόλων για ανανέωση της
άδειας παραμονής των αλλοδαπών μεταφέρθηκε από τους Δήμους στις Περιφέρειες.
Επίσης στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται και τα έσοδα από ης Αθλητικές

Δραστηριότητες του Δήμου, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Δήμο, μετά την κατάργηση, εντός
του έτους 201 1 , των Νομικών Προσώπων

με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και

Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης» (ΦΕΚ Β 764/6.5.20 1 1 ) και «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας
Σμύρνης» (ΦΕΚ Β 709/ 29.4.201 1 ) . Για τα έσοδα αυτά έχουμε ήδη αναφερθεί στην § 1 .2.

4.2.6 Έσοδα κεφαλαίων
2013
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

178.724,93

2012
1 50.727,98

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα από τόκους, από τις τραπεζικές καταθέσεις του
Δήμου.
Σημειώνουμε ότι για προθεσμιακή κατάθεση αξίας € 3.500.000,00 με διάρκεια 27/08/201 2 - 27/02/2013,
δεν έγινε, στην προηγούμενη χρήση, πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου ποσού € 61.736, 1 1 , για την
περίοδο 27/08/2012 - 31/1 2/2012. Με το ανωτέρω ποσό ωφελήθηκαν τα έσοδα της χρήσης 2013.
Στην παρούσα χρήση για προθεσμιακή κατάθεση αξίας € 3.500.000,00 με διάρκεια 27/8/201 3 27/2/2014, δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου ποσού € 41 .980,55, για τους τόκους της περιόδου
27/8/2013 - 31/12/2013. Με το ανωτέρω ποσό ωφελήθηκαν τα έσοδα της χρήσης 2014.
Επειδή για ης παραπάνω προθεσμιακές καταθέσεις, δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου και
εξόδου τόσο στην προηγούμενη χρήση όσο και στην παρούσα χρήση, εμφανίζονται:
--

.;-

:.:..

<

:._:

ΣC>.r..
0''"2�"�:��

Συνεργαζόμενοι Ορκω.τοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

1 . τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά ποσό € 16.792,22:
Δουλευ μ ένο έσοδο τό κων από 27/8/2013 έως 31/12/2013
Μεί ον: Δουλευμ ένο έξοδο φόρου τόκων από 27/8/201 3 έως 31/12/2013
Μείον: Τόκο ι που αναλογούν mην προηγούμενη χρήση κα ι λογίmηκαν το 2013
Πλέον: Φόρος τόκων που αναλογεί mην προηγούμενη χρήση κα ι λογίστηκε το 2013
Σύνολο

41 .980,55
(6.297,08)
(61.736 , 1 1 )
9.260,42
(1 6.792,22)

2. και τα Ίδια Κεφ άλαια μειωμένα κατά ποσό € 35.683,47:Δο υλευ μ ένο έσοδο τόκων από 27/8/201 3 έως 31/1 2/2013
Μείον: Δου λευ μ ένο έξοδο φόρου τόκων από 27/8/2013 έως 31/12/2013
Σύνολο

4 1 .980,55
(6.297,08)
35.683,47

4.2.7 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

201 3

2012

1 .460.950,88

1 .642.365,55

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζονται οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
επενδύσεων ποσού € 1 .409.651 ,05

(βλ § 3.3 περίπτ. (ίίί)),

η αναλογία του αποθεματικού του

λογαριασμού Κ.Α. 4 1 . 1 5, για την κάλυψη των αποσβέσεων των απορριμματοφόρων , ποσού € 5 1 . 1 84,33
(βλ § 3.2), και λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα ποσού € 1 1 5,50.
4.2.8 Έκτακτα κέρδη
2013

Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

51 .417,65

2012

0,00

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζονται οι διαγραφές οφειλών σε προμηθευτές, βάσει της με αριθμό
1 1 1/20 1 3 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούν κυρίως σε οφειλές σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία.

-- -- -- --- ------ 7 1
�Δ�
ή�
έa�ς�Σ�
μu�
· ρ�
νη�
ς-- ----- -- -μο�
ς�
Ν�
��� -- � �� -- -- -- �-- �
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των �
Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσεως 2013

Σ<C:>-".
0''"��"�:h:

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.2. 9 Έσοδα προ ηγου μένων χρήσεων
2013
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

201 2

527.1 1 9 , 1 7

429.807,92

Τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κω δ.

Περιγρα φή

82.01.00.1 1

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και

2013

2012

9.532,53

37.539,59

82.01.00.15 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

107.146,77

1 8 . 1 1 9,45

82.01.00.19 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

288.806,30

292.1 29,83

1 2 1 .603,57

82.01 9,05

30,00

0,00

527.1 1 9,1 7

429.807,92

ηλεκτροφωτισμού

82.01 .01 ' 1 1

Έκτακτα γενικά έσοδα

82.07.03

Επιστροφές aχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηματικών ποσών

Σύνολο, ως ανωτέρω

Σημειώνουμε ότι τα τακτικά έσοδα συνολικού ποσού € 405.485,60 βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στη
. χρήση 2013, ενώ αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Σημειώνουμε ότι στα «Έκτακτα γενικά έσοδα»

περιλαμβάνονται και έσοδα από μη επαλήθευση

προβλέψεων συνολικού ποσού € 1 20.000,00, που είχαν διενεργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις και
αφορούν σε επιχορήγηση στη διαδημοτική μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία 'ΉΛΙΟΣ," των χρήσεων
2009, 201 0, 201 1 και 2012, που έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εξόδου με την επιβάρυνση των δαπανών
των χρήσεων 2009, 2010, 201 1 και 201 2 ποσού € 30.000,00 (Κ.Α. 67.1 5.05), για κάθε χρήση και την
πίστωση του μεταβατικού λογαριασμού παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» (Κ.Α. 56.01 . 67) .
Σύμφωνα με το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Δήμος ανέρχεται
σε ποσό € 3.000,00 ανά έτος. Σύμφωνα όμως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος απέδιδε
ποσό € 30.000,00 ανά έτος για την περίοδο 2006 - 2008. Επειδή το ποσό που έχει αποδοθεί τα
προηγούμενα έτη υπερβαίνει κατά πολύ την υποχρέωση του Δήμου, έγινε ανάκληση της απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης.
Υποδείξαμε την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων, ώστε να εμφανίζονται στην κάθε χρήση τα έσοδα που
αναλογούν, χωρίς καθυστέρηση και ετεροχρονισμούς.

· a�
Δ�
ήμ�ο�
ς�
ης��-ς�
Σμ�
ύρ�ν�
Νε�
-------------- ----�----- 72
--�----��


��


Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικtίιν
Εμπιστευτική
Καταστάσεων της χρr'ισεως
2013

::Ξ_c::ιι "'-

""'"2�.;"���� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.2.1 0 Έσοδα από προβλέψ εις προηγο υ μένων χρήσεων
201 2

2013
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

178.346,67

1 58.365,52

α) Ποσό € 35.673,41 μεταφέρθηκε στα έσοδα από τον λογαριασμό προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού. Αντιστοιχεί στο τμήμα. εκείνο της πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες
χρήσεις και αφορά τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και τους μονίμους
υπαλλήλους που επέλεξαν ως κύριο φορέα ασφάλισης το Ι.Κ.Α., που συνταξιοδοτήθηκαν στην παρούσα
χρήση. Η καταβληθείσα αποζημίωση εμφανίζεται στο λογαριασμό αμοιβές προσωπικού, ενώ έπρεπε
να εμφανίζεται στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
β) Ποσό € 1 1 2.430,93 μεταφέρθηκε στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, από το λογαριασμό λοιπές προβλέψεις. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο των προβλέψεων που
σχηματίστηκαν μέχρι 31/12/2012 για δικαστικές αποφάσεις.
γ) Ποσό € 30.242,00 μεταφέρθηκε στα έσοδα από aχρησιμοποίητες προβλέψεις που σχηματίστηκαν
μέχρι 31/12/2012 για δικαστικές αποφάσεις (εκδόθηκε δικαστική απόφαση στο 201 3 υπέρ του Δήμου).
δ) Ποσό € 0,33 αφορά τακτοποίηση πρόβλεψης εξόδων ΔΕΗ.
4.3 Ο ργαν ι κ ά και αν όργανα έξοδα
Η ανάλυση των κατ' είδος οργανικιίJν και ανόργανων εξόδων, ανά χρήση, έχει ως εξής:
2012

2013

Οργανικά κατ' είδος έξοδα

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών

694.957,43

864.941 ,60

Αναλώσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

75.533,07

50.605,52

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

9.631 .014,60 1 ο. 789.828,85

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

1 .249.975,65

1 .048.833,1 1

Παροχές τρίτων

3.374.783,35

3.1 98.407,44

Φόροι - τέλη

303.918,64

288.684,32

Διάφορα έξοδα

2.095.104,63

2.493.863,26

Τόκοι και συναφή έξοδα

226.846,75

274.31 1 ,34

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

2.359.021,67

2.570.975,34

Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

3.097.586,02

3.51 2.369,34

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

34.705,54

23. 72 1 , 1 2

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013
'

.

·c

όi'Ι'�ιl<)Ι

'

.

!• (· ;' ! ;;:

.

ΓΕ·;

)Λ_ Crr>wι:;. Hr;rνv;·,tf-ι

73
Εμπιστευτική

ΣC>F\.

""""C���;. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: ΠαρaσκευιΊ Δ.Τσίρκa

Σύνολο οργανικών κατ' είδος εξόδων (α)

23.143.447,35

25.1 1 6. 541 ,24

'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

60.025,45

0,00

Έκτακτες ζημίες

30.389,30

381 ,25

'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων

1 74.059,97

464.1 83,27

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1 .661 .232,48

1 .047.793,67

Σύνολο ανόργανων εξόδων (β)

1 .925.707,20

1 . 5 1 2.358,1 9

Γενικό σύνολο εξόδων [άθροισμα (α) + (β)]

Πλέον: Ανόργανα έξοδα

25.069.1 54,55 26.628.899,43

Τα κατ' είδος οργανικά έξοδα εμφανίζονται, ανά χρήση, στα αντίστοιχα κέντρα κόστους ως εξής:
Οργανικά κατ' είδος έξοδα

2013

20 1 2

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

1 6.421 . 1 1 1 ,7 1

1 7.91 3.490,64

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

6.140.291,83

6.654.032,58

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

355.197,06

274.706,68

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

226.846,75

274.31 1 ,34

Σύνολο οργανικών κατ' είδος εξόδων (α)

23. 143.447,35 25.1 1 6.541 , 24

Πλέον: Ανόργανα έξοδα

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

60.025,45

0,00

Έκτακτες ζημίες

"
"

30.389,30

381 ,25

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

1 74.059,97

464.1 83,27

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1 .661 .232,48

1 .047.793,67

Σύνολο ανόργανων εξόδων (β)

1.925.707,20

1 .5 1 2.358,1 9

Γενικό σύνολο εξόδων [άθροισμα (α) + (β)]

25.069.1 54,55 26.628.899,43

Ο τρόπος εμφανίσεως των κατ' είδος οργανικών εξόδων της χρήσεως 2013, στην κατάσταση του
λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» έχει ως εξής:

· ς Σ μύ ρν ης
Δ�
ος
ήμ�
Ν ε�

��
a������-------------------------------------- ----------- 74

Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013

Σ<>r...

<>''"2�"������ Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Φύλλο μερισμού οργανικών κατ' είδος εξόδων χρή σεως 2013

Πεeιyeα'!'�
Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα αιρετών αρχόντων, τρlτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
Παροχές - Χορηγίες κ.λπ.
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Σύνολο
δαπάν�s

694.957,43

Κόστος
υπ�eεσιών

479.520,63

Θέσεις κόστους
Έξοδ α
λειτουργίας
Έξοδ α
διοικητικής
δημοσίων
λειτουeyίαs
σκέσεων
21 5.436,80

0,00

Χρεωστικοί
τόκοι

0,00

75.533,07

52.1 17,82

23.415,25

0,00

0,00

9.631.014,60

6.645.400,06

2.985.614,54

0,00

0,00

1.249.975,65

259.673,74

990.301,91

0,00

0,00

3.374.783,35

2.736.038,92

638.744,43

0,00

0,00

303.918,64

261.736,27

42.182,37

0,00

0,00

2.095.104,63

1 .708.066,92

31.840,65

355.197,06

0,00

226.846,75

0,00

0,00

0,00

226.846,75

2.359.021,67

1.988.444,51

370.577,16

0,00

0,00

3.097.586,02

2.266.166,02

831 .420,00

0,00

0,00

34.705,54

23.946,82

1 0.758,72

0,00

0,00

23.143.447,35

16.421 . 1 1 1 ,71

6.140.291 ,83

355.197,06

226.846,75

Ο μερισμός των δαπανών στα κέντρα κόστους έχει υπολογιστεί εξωλογιστικά και συγκεκριμένα ποσοστό
69% των οργανικών δαπανών καταχωρήθηκε στο «κόστος υπηρεσιών» και ποσοστό 31 % στα «έξοδα
διοικητικής λειτουργίας». Εξαίρεση στον μερισμό αυτό αποτελούν οι λογαριασμοί «έξοδα λειτουργίας
δημοσίων σχέσεων» και «χρεωστικοί τόκοι

&

συναφή έξοδα», τα ποσά των οποίων προέρχονται από

συγκεκριμένους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, καθώς και ορισμένοι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί που
βαρύνουν με ποσοστό 1 00% το «Κόστος υπηρεσιών>> και άλλοι τα «έξοδα διοικητικής λειτουργίας».
Η ανωτέρω κατανομή των εξόδων έγινε επειδή δεν ήταν εύκολο να προσδιορισθεί στο τέλος της χρήσεως
σε ποιο κέντρο κόστους αφορά η κάθε δαπάνη. Η αδυναμία αυτή θα εξαλειφθεί με την τήρηση της
Αναλυτικής Λογιστικής, στους λογαριασμούς της οποίας θα απεικονίζεται και θα παρακολουθείται ο
αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους των βασικών λειτουργιών του Δήμου. Επίσης συστήσαμε την
τήρηση λογιστικών αποθηκών, την απογραφή των αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και
οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσης, καθώς και την αποτίμηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
31 5/1999, έτσι ώστε να επιβαρύνεται το κόστος υπηρεσιών με το σωστό κόστος των αναλώσεων.

q::yc- -cc·� .
ji,. f,·,) T�J;

,,.

.

:1: ΤΕ:

(Γ(}VV" !i<Jt-c·