iΞΛΛ,_ΗΝ!

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
UH'V�

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

,-γ,φf:J'Ο ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
,_11.

· •

·:::,-::·, .-' 28--

'

(-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8'� της 3-12-2014

rωι_'--'

ΗΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚτΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡlΑΣΗΣ
Σv.ς Jω.ρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας
ιvωιου 8, 3"; όροφος) τη 3/12/2014 ημέρα Τετάρτη ιωι ώρα 16:00', για να συνεδριάσουμε και
ω ωωψασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/1 Ο για τα εξιjς Θέματα

!·lι.ι�ριΊσως Διι\ταξης:

Συζήτηση για τα περίπτερα της πόλης μας.

Ενημέρωση του Σώματος επί των οικονομικών καταστάσεων 31 '"
Δεκεμβρίου 2013

Έγκριm1 πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κύ.λυψη παροδικών αναγκών με
αντίτιμο 100% από τους ωφελούμενους πολίτες-δημότες

Δ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης>>

Έγκριση απολογισμού γ' τριμι'1νου σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ
«Κέντρο Κοινωνικι'1ς Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ1jμου Νέας
Σμύρνης>>

Έγκριm] απολογισμού γ' τριμι'1νου σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ
<<Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνιιοjς Προστασίας Παιδιών &
Νέων- Εθνιιοj Στέγη Δι'ψου Νέας Σμύρνης>>
--

--�--------

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. «ΙΚΧ-2458>>
αναπηρικό αυτοκίνητο
Έγκριm] και διάθεση πίστωσης ποσού 307,5 €

α) Μετάβαση Αντιδημάρχου στη Ρώμη για συμμετοχι'] σε συνέδριο
β) Έγκριm1 & διάθεση πίστωσης 950 € εξόδων κίνηm]ς, διαμον1jς
και ημεριjσιας αποζημίωσης
γ) Ορισμός υπολόγου

Καταστροφιj αντικειμένων άνευ αξίας

1

llo ΘΕΜΑ:

ΚαταστrοφΊi αντικειμένων άνευ αξίας

-------�·

12ο ΘΕΜΑ:

--�---

--

Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για ανακί>κλrι>c;η "·"''f:J.i:c"···

ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

13ο ΘΕΜΑ:

Ανανέωση
σύμβασης
συνεργασίας
για
την
r.;r,' c•·.·-:;
εγκαταλελειμμένων αυτσκtνi)των με την εταφr::ία iU\ Ρ�>\� Ι·Λ; � /, :_r­
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.>>

14ο ΘΕΜΑ:

Υπογραφi] προγραμματικής σύμβασης μεταξύ. του "-'li""'
Σμύρνης, του Δ1ir ιου Καλλιθέας και τ ης ΔΗΚΕΚ '"''
Καλλιθέα

15ο ΘΕΜΑ:

Παράταση σύμβασης για την προμ1jθεια υαλοπινάκω1'

16ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφ1j χρεώσεων από βεβ. καταλόγους παρελθόΥτι·η· r Η;,...

17ο ΘΕΜΑ:

Ορισμός Δημοτικl]ς Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ)

18ο ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση Επιτροπljς καταστροφ1jς αντικειμένων άνr.υ

19ο ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση Επιτροπή ς Εκτίμησης-Καταλληλc\τητας
τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

20ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφ1j Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

21ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφ1j Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

ι

•:·.υ:

·· •Γ"•

·

u.;iu•:

,,·ψψ··

------- ------

22ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφ1i Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

23ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφ1j Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

'

.,

"

·.

•"

---

-

ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ Α1'τΙΚΗΣ

:.:.ΗΝΙΟΣ ΝΕ.Ι\Σ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΝΣΗ:ΔlΟΙΚΗτΙΚΟΥ
":'ΜiΙΜΑ:Δ!ΟΙΚΗτΙΚΟ
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου

14
17121-Νέα Σμύρνη

.

3
Ν.Σμύρνη
Αρ.Πρωτ.

..

. .. .. . . .
.

.

. ..

..

")L �Qc/
. ......
Ι:':ι..ι; ..?.

L'ΗΛΕΦΩΝΟ:2132025802

Π Ρ ΟΣ
Τον κ.Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘE!V!J'.:

<<'Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών με αντίτιμο 100% από τους ωφελούμενους πολίτες­
δημότcς ».
Kupιc

Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ
Εποπτών Πισίνας.
Κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού προκειμένου να
εξυπηρcτηθεί η λειτουργία τηςκολυμβητικήςδεξαμενήςτου Δημοτικού Γυμναστηρίου.
ll ανωτέρω πρόσληψη είχε εγκριθεί με την με αριθμό απόφασης 33/2014 Δ.Σ. Μας
ζητι'Jθηκε όμωςαπό το ΑΣΕΠ (με το με αριθμ.πρωτ.23230/13-11-2014 έγγραφό τους) η εκ νέου
εyτφισ!"] του, «λόγω τηςεκλογήςνέαςδημοτικήςαρχής (Δημοτικού Συμβουλίου)».
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αυτού του προσωπικού θα είναι 8 μήνες και η
διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν .2190/94, όπως
τροποποηjθηκε και συμπληρώθηκε με τιςδιατάξειςτου άρθρου 9 του Ν.3051/2002.
Οι αντίστοιχες δαπάνες πληρωμής των αποδοχών του προσωπικού αυτού, καλύπτονται
αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου των ωφελουμένων πολιτών-δημοτών.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2014 έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες
7ίlΟ"i61σ�ις στους Κ.Α . 15.6041.0001,Κ.Α.15.6054.0001.

Νέα Σμύρνη, '.1�6- 11

Δημοιφατία
/1.:ι:τtκής
eco'1μJς Νέας Σμύρνης

'

Αρ. πρωτ.:

Δημάρχου

--·

'

2014

<..,::_. �\...ωοιt:υ.ς:
' ?

'

,,

Ελ

Βενιζέλου 14
Σμύρνη

171 21- Ν.

213 2025 851-853
213 2025 846
dnsmνωi@0!49.svxzι;l\is.�oν.�Γ

ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ

: 'Εγκpιση 4ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»

_

�-:.;ρίc:

Πρόεδρε,

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση
cης ,:'1' αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ
-<llυλιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»

ΑΔΑ:

t-:ι"n:

78ΙΥΟΕΜΩ-ΗΕΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ

ΣΜVJ>ΝΗΣ

,.,,ω .. ι: u

υ

i I•

c.ι,;
υι

1.:...<.

:

:,: . 'I

υ

" ''

·•υ•

ωτόπιν της υπ' αρ. πρωτ.

-i

οδού Ελ. Βενιζέλου 16 (7'' όροφος) σήμερα την 31/10/2014 ημέρα

728/27-10-2014 γραπτής προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

& το άρθρο 103 παρ. 4 του Νόμου 3852/10, την 11.03.2013, ημέρα

\·,c'ιι"1ιt' 12:30. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6

c· Ι:u>t:

:·1 ivY &ΙΟIΚΗτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έγει ως εc1jς:

·

!ΟΥ ΛΟΥ ΜΛΡlΑ

::z,,·;... ι�-ι!\.)Ι;::_ι\! ι·JΞ./\.0�

3

γ κ -c.--1'( : (-'_._,_, :::_

-rι)ΥΦΩΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΥΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΊΈΑΣ

-ιι,:::: ',i-�!'Ωι\JJO�
l(ΩΝ/ΝΟΣ

ο

7

::.!\_,'{i\iJ!\.·,γ·JJΛ�

'J

<'

;,-,_; ΞJ;
:Jι υ."
-·''

,

Ι'. υ.·.
iu•·
·

ιι

''Ι'''•"''

,,ι·ι

i'-j i

"'

-

-

,υυιiιι,υvτc.; αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ.ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ Ρ!Α,

, ·.Ι: 1\.ΛΊ'.<'.: ΚΩΝ/ΝΟΣ. Χρέη Ειδικού Γραμματέως τηρεί η υπάλληλος κα. ΦΩΥΙΑΔΟΥ ΜΑΡ!Α.

, υ.

ι ii.

ιΙιι: υiι τ υ

Δ.2:. του Ν.ll.Δ.Δ. «ΠΟΛΠΙΣΠΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ>> βρέθηκε σε απαρτία ο Πρόεδρος Χατζαντουριάν
& 225/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ν. Σμύρνης βάση
ruu Η. 3852/1Ο κήρυξε την έναρξη της υπ. αρ. 15'" Συνεδρίασης της 31/10/2014 και εισηγούμενος το ένα και

υiv; uμίστη.cε με την υπ'αρ. 194/2014
"'Ψ

': ·

,, ιι· 11

-�

�,!�ΔΙJJΞΑ;::

,2.:

"'

' ,, ,. '-"'"ω υ ι

:'ι

•ι

:C:μcψνη και στο Δημοτικό κατάστημα επί της

.:ιuτ:ιξcις του άρθρου 240 του Νόμου 3463/2006

;',ι! i :'\l� ·-\;\; )l

Περί: 4" Αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.ι:Ι.. Πολιτιστικός Οργανισμός

·!:.:::.,.�:ΝΙ].;,

.•

15'" 31/10/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.ΠΔ.Δ. «ΠΟΛΠΙΣτΙΚΟΣ

•ψα 14:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΙlΟΛΠIΣτJΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ>>

ιΊ ι

υ ι " ι,·

,ι,'1 --�

;,

ι :ι':u

της υπ ' αριθ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

!

'

·Ι

Jμijσιυ.ς Διάταξη.; διαβάζει την εισήγηση

που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

v�..-:.: ιιμ·

ιινάγκη λήψης απόφασης για την 411 Αναμόρφωση (ως συνημμένοι πίνακες) του ΠροϋπολογισμοίJ του

,, 'iUI ,ι,,::;-LJ.i--U� uμyuνισμός ΔΙ) μου Νέας Σμύρνης» Οικ. Έτους 2014».

ΤΟ ΔIOII(HτiKO ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

,)/(

,,;ο,

-�.Jv

ωu

Ιlρο>'δρου, τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 240 του Ν. 3463/2006 για την Αναμόρφωση του

�-! _ !Ί .Δ.Δ. Πολιτιστικό; Οργανισμός,

1

ΑΔΑ: ltJIYUt:IVItl-HI::U

ΑΠΟΦΑΣ!ΖΕΙ

Ι'

ι'_, "�:,,�-ω τ φ· 4'' Αναμόρφωση του Ν_ΠΔ,Δ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν_ Σμύρνης ως κάτωθι:
-'':

Γ
i[_-·

c

i

.

Ιc:ΟΗ>ΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΩΣ ΤΟ ΜΕ Α.Π 68219/55464/4-2-2014
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΙΚΗΣ

f(.A

:

ΑΠΌ

Ci:vΔ

I

..

,-,: •

.-.·
,;:
; '''
' ,.,,,,.
'-'
-- .
•CJ " ΠΟΙΈ'ΗΡnf'ΙΕΝΗΣ

�-Ί

.

_I

'1.l' :.')Ι '�ΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ,ΠΡΟΜΗΘ,

�;1 :;:_;_(i:_;o·}
..:,

Ι

ΦΟΡ AIVI. ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ.

. -I

•J'Ι-:• QuJc Ι<ΡιΗΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ τΕΑΔΥ
_
I :;Ί <::.:.OU3 ΚΡ!-',τ!-ΙΣ.ΥΠΕΡ ΤΠΔ Υ
�-- ' �;Ι:.::. J .Ο:..ιu ! φQρΟΙ ΜΙΣΘΩ ι ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
--·
: ΣΥι-JΟΓ.U

��Γw:Ξ=�)/::.
;·,
.

ι=--­
Ι- _ __

'

[-

.I .
1-

--.

Ι=

t
IIL.

-

-

I

_

- �-

'

Όύ:..9�:2;.(JΟ1 /--.ΠΟΔ.ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜ.

30 J2::�-. 0002 ,Δ,ΠΟΔ.ΦΟΡΩΝ
ΕΛ�}'ιΞι ι.ΞΠΑΓΓ
rJU.V22-: CiJ01 ρ,ΠΟΔ.ΧΑΡ/ΜΟΥ
·
du r: .:2-: L•U02 ΟΓk XAPIIVΙOY

;:;u ._.2Li�_uuOG ;ο,Γ!ΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ
Q� cc-ii Oc7 Ρ.ΙΊΟΔΟΣΗ ΥΙΊΕΡ ΤΠΔΥ

: ΣY;J ..J,

00 ,,�3C ω ι ωΙΙΣΘΩΙvΙΑΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

τ Ιό.c
I

. --I

i
ι

.

--

--

I


i

--- -

....

I

!
-

-

ι ι

;_,y::;ι-�::Ί-, 1ΩΝ ΚΑ!ΩΤΕΡΩ ΚΩΔ!ΚΩΝ
'iO u I 'iS.OίJO·i Afv101BH
_ ....c''-X. YilOΣIHP.

-

ύu:?S ΙΙ!ΑΨΟΡΑ Ε=ΟΔΑ

ΑΥ=ΗΣΗ

33.500,00

35.000,00

1,500,00

65,000,00

22,500,00

ΑΥ=ΗΣΗ

75,00

375,00

300,00

ΑΥ ΗΣΗ

15,00

75,00

60,00

ΑΥ=ΗΣΗ

2,625,00

4,875,00

2,250,00

ΑΥ ΗΣΗ

875,00

1,625,00

750,00

ΑΥ=ΗΣΗ

1,500,00

1.400,00

-100,00

81,090,00

108,350,00

27.260,00

ΑΥΞΗΣΗ

33,500,00

35,000,00

1.500,00

ΑΥ-ΗΣΗ

42.500,00

65,000,00

22,500,00

ΑΥΞΗΣΗ

175,00

375,00

200,00

ΑΥ ΗΣΗ

15,00

75,00

60,00

ΑΥ ΗΣΗ

2,625,00

4,875,00

2,250,00

ΑΥΞΗΣΗ

875,00

1,625,00

750,00

ΑΥ=ΗΣΗ

79,690,00

106,950,00

27.260,00

ΑΥ=ΗΣΗ

17.000,00

19.000,00

2.000,00

ΑΥ=ΗΣΗ

50,00
18.000,00

"19.000,00

2.052,00

ΑΥΞΗΣΗ

35.000,00

38.000,00

5.302,00

ΑΥΞΗΣΗ

6.748,54

3.748,54

1.491.374,23

1.518.634,23

1.484.625,69

1.517.187,69

6.748,54

1.446,54

.,,.,,,-,,1-.

:::c Ι.ifΞi::_:.:ι-J r,ΠΟΘΕ!VΙΑτ!ΚΟΥ

i-.fιE ΑΓi·._, ΤίΞΛΕ'>!'vΊΑ
zγ, _c,,._; iΞΣΟΔΩi>.!
1

ΕΙΔΟΣ
ΜΕτΑΒΟΛΗΣ

1.200,00

ΆΙ2: UO'I Ε ·ΟΔ,; ΠΑΡ,ΠΡΟΕΡ-ΑΝτΙΠΡ.

:JO

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

42,500,00

'i ::;",_OJO"i XAP/fVIO

=! _�;1��, oJu2 ΟΓ,:;. XAP/fιr10Y

ΣΕ

ΟΙ\ Ή• c ΞΟΔΩΙ'

;c,Π(·Θ!Ξ
�Ί. .τικο
- ---

1<>:4.1

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟ!ΚΗτ!ΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ

ΤΑΜΕΛΗ
ΣΟΥ ΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΠΛΙΑ τΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Υ.ΑΤΑΑΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦIΛΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΜΑΡ!Α

.. '

Ο

ΤΑΜΕΛΗ

'Nyij �'I

:� ·

/_, '<

ΠΙ'ΟΕΔΡρ

·

Ακρ �ές Αντίγραφο

Ν

.

/l'

«

_ .:

ΟΛJΊΊΣτΙΚΟΣ ΟΡ!ΆΝΙΣΜΟΣ»

'

-;· :,c.;;. j
ΧΑΤ�Α�
\.

·

.

31/10/2014

PIAN ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2

; . \

/

j

j

/�

ΕJJ.ηνική Δημοκρ,ατί

Νέα Σμύρνη9f.J ID Ο 1 4

Περιφέρεια Αττι•,ήc
Δήμος Νέας Σμ1JΡV1�ζ

Αρ. πρωτ.:

Γραφείο Δημάρχου

4 Cf'L68

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ. :
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

ΠΡΟΣ:

Την Πρόεδρο του Δ.Σ

Κυρία Πρόεδρε,
Παρακαλώ να ""'·ην1nΑο
απολογισμού Γ ·
Προστασίας & r>.Λ.Λιιιu

να λάβει απόφαση για την έγκριση tου
2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κέντρο Κοινωνικής

ΕΛΛΗ!ΊΙΙΚΗ ΔΗΜΟΙ<ΡΑτΙΑ

INFORMAτiCS
DEVELOPMEN
Τ AGENCY

ΑΔΑ: 6ΝΔ70Λ9Π-8ΦΜ
PJ�:��ιA".f-ϊ�by
NCY
E
AG.
DEVELOPMENT
���fό!οΝ.1ο.2313.37:28
Rc»>n:
'='""""""'

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΙ<ΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ Ι<ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

&

nnn·<τΛ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗ ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Από

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
Σ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

το Πρακηι<ό της 19ης ΣυΙ;εόωίc
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ Ι<ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Π

Αριθμ. Απόφασης 106/2014

ΕΜΑ:

Έγκριση Γ' τριμηνιαίας έκθεσης σικ. έτους

2014 ως προς τα αποτελέσματα ει<τέλεσης

του προϋπολογισμού.

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα
ΚΕΝΤΡΟ Ι<ΟΙΝΩΝΙΙ<ΗΣ ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ
σc• ;ι δρ ίαση το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις.
Λ•'>ού διαπιστώθηκε νόμιμη
ιτunα:<άτω δώδεκα (12) μέλη:

j.(Jιιτu:ιβρίου 2014 και ώρα 15:00μμ στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ελ. Βενιζέλου 18) συνήλθε σε
aριθμ. 2420/17-10-2014 έγγραφης πρόσκλησης της
-���V""V (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
σύνολο δεκατρία (13) μελών βρέθηι<αν ιταρόντα τα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα ιτρακτιι<ά τηρήθηκαν αιτό
των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. στο
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1°
αιτοτελεσμάτων εκτέλεσης του Γ'
έγιφιση του.

σιας διάταξης θέτει υπό ψ ιν του Δ.Σ αντίγραφο των
ΠpιJϋιτοί\,οyισμιού οικ. έτους 2014 και ιταρακαλεί για την

1

6ΝΔ70Λ9Π-8ΦΜ

Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 9 και 268 & 10 του Ν.
5. Τους επισυναπτόμενους πίνακες ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ Γ' τnιΙΙn\
Η κα. Βαβουρέλλη ψήφισε αρνητιt<ά επειδή ως δημοτική,, •
εισηγητικά κάθε θέματος.
Αυτό ισχύει τόσο για τα θέματα του Δr]μου στο Δη

ΕΚ Α'87/07-06-2010)

να έχει εκ των προτέρων τα
και για τα Ν.Π. του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΙ<ΑΤΑ
Την έγκριση Γ' τριμηνιαίας έκθεσης οιt<. έτους
προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του

εκτέλεσης του

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- TPIMHNIAIA EK€J��A,

ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑ ΕΙ<τΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ Eri)l\c
Κ.Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ

Πρόσοδοι από ακίνητη
01

Πρόσοδοι από κινητη
02

Έσοδα από ανταποδοτιι<ά

0,00

0,00

11

12

13
14

2

Εισπρακτέα υπόλοιπα
Π.Ο. Ε.

32

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου

i{.
,1:\

ΑΝΑΙ<ΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΞΟΔΩΝ
fψrl\βέι; '{UL
� [ <'δ(l

v•_:

,,rιuιιωηικοίι

i

1'\μοιβές αιρετών

εξυπηρέτηση

Πληρωμές yια την

65

ΔαπάνΗ;
προμήθειας

Αγορές

κτιρίων,

ιεχvικώv έργων

71

και προμήθειες

3

·

Τίτλοι πάγιας
εnένδuσης
{σuιiμετοχέι; σε

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2014.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολού
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

4

6ΝΔ70Λ9Π-8ΦΜ

f

Νέα Σμύρνη,JοJ;_
Αρ.πρωτ.:

.
0 14

51641

'1\,σ Δ/vo�kl:
..

'Z'-L_�.· L(ώδ�κας:
L'EX.:
,,

ΠΡΟΣ:

Την Πρόεδρο του

«Κέντρο
Προστασίας
Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»

1 :1ο: ''"Πρόεδρε,

να λάβει απόφαση για την έγκριση του
201 4 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας
- Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»

ΑΝΑΡϊ

πρακτικά της υπ'αριθ. 141'\C
;τΗ'-J.i;,tπωνυμία ΚΕΝτFΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
;�_Σ-��-tβ τοι} Δήμου Νέας Σμύρνης
. ,AA,i�J.i.
,;_:·; ,·t

Απόφασης

48/2014

Συ;J �- c υ

ιο ικητι κοι:r
ΠΑΙΔΙΏΝ

ΚΑΙ

nερ(,. Έγκριση Ταμειακού

ιi�' Ν. Σμίιρνη και στο κτίριο της "ΕΘΝΙΚΗΣ
'ώ@�'Χ:>l6: 00 συνήλθε σε συνεδρ ίαση το
κifτ6πιν 'της με αριθμό πρωτ. 875/16-10-2014
;--,:, -.:);ι:�θ,ε-<·--ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το
,ηit·t:P.Cx: Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. Αφού διαπιστώθηκε
�;'Χ'': 'ε\i_(;�uνόλοu 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη,
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ
:�!( '
f:. Τσιάπης Παναγι(;Ηης ως Πρόεδρος
-<;2i·; Σκαλόθεος Ιωάννης ως Αντι πρόεδρος
3".ι ·Νάνου Δήμητρα
4Ζ. ·Κλε ιδόποuλος Κων / νος
,;_,f�/"·- Πανταζής Δημήτριος
'6'.· Πάγκαλης Ανδρέας
•>7;. Παν ελέων Καλλιόπ η
<ζ�a\� Χαραλαμπί δοu Εuγενία
;-_, 9'._'" Χατ ζην ι κ ολά ο υ ΆντC)νιος
c,,lb.τζεφρίου Δέσποινα
..-r:ι. Ραφτοπούλου Θεοδώρα
;<r2. Γεωργιάδης Αλκιβιάδης
: :1-3,._Αθανασίου Αθανάσιος
',;�'4. Ζάννου Ελισάβε τ
l�.',Με'ίντανά Κατ ίνα

τριμήνου
-2014

tτ-.·,ι,

Κiυ

-

η]Η�(..'-σ

Ν.Π.Δ.,ι:,

{_:

t.(>i·

_,,

τ

σ σ ι άζον τ ες αν κ ι νόμιμα
,::;;α±r
·c:·
.. >;-1 Νάνου Δήμητρα

σι,
t

-'-!''-:

υ

α

κλήθηκαν

είναι

i'

Τα-π-ρακτικά τηρήθηκαν από ϊην υπάλληλο κ. Μπαντ
ο:. ΙΊ-Ρ_6-�δρος εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερησίας
Πρέπ�ι να λάβουμε απόφαση για την έγκριση του Ar"'"·"
μ:εττ_η:ν υπ' αριθμόν 3966/4.1.2011 Κοινή Απόφαση τ
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
π_.Ρόό�:Ολογισμού των Δήμων οι ον. 'Ετους 2011"ΦΕΚ
Και·;. Κ'άλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσε ι σχετικά
κ

ι-

: ,,

μτ

201L1 _

''""
---

.

τριμήνου

:!O_,r.

ί- 'j

'

τι:

'

Related Interests

  '

  r'

  ΑΔΑ: ΩΒ790Ε5Ε-Ξ9Τ

  ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

  1

  2

  ;l

  ( ,".σc, c ε

  '!

  .

  t

  τ Ων

  ;-JJΛηοη

  ι.Η;

  ·

  α

  ι·

  αφού

  του

  ρ ι θ.

  ί->"-·;t '.ύι.ηι'.t' στο

  ι

  συζήτηση και

  Πρόεδρο

  �ι.-ι&ξεις

  του

  '

  Υπουργού

  του

  Απόφαση
  '9,9.2011

  ΦΕΚ

  t:λαβε υπόψη

  η"

  Εσωτερικών

  4257/2014

  ΟΜΟΦΩΝΑ
  οικ.

  • 'J

  Related Interests

   εσόδων

   έτους 2014 σύμφωνα

   3uu τριμήνου 2014

   τριμήνου 2014

   ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

   01/01/2014- 30/09/2014
   ,-.:x!.-J.!(iΞ;_μfJ.J\AIΩΣH

   %

   %

   ε:::;ΔΩΙ

   12,31

   12,31

   4,10

   150.000,00

   46,88

   88,88

   214,200,00

   88,88

   88,88

   214.200,00

   88,88

   4,10

   100,00

   L c.ι·
   /

   �·-'

   "

   ·

   Cv. c:nό
   �'πcύ-::·τ�ι�ά τέλη

   ΙΌ)'.L {}LJ(Ql�J!

   � .

   100,00

   ο
   ο
   ο

   ο
   ο
   ο

   146.197,00
   135.197,00

   υπέρ

   11.000,00
   30.790,37
   820.587,37
   ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος :

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠPO'fΠCJΛCJΓ
   Δεσμευθέ

   ΠΕΡΙΟΔΟΣ
   %

   3.

   Γ' TPIMHNOY 2n:ι_,�

   ΑΔΑ: ΩΒ790Ε5Ε-Ξ9Τ

   13.087 16

   Π/.iJf� wμές

   Ίlι, cηv

   ,")

   .:ζ,_·ιτηpέυlση
   -��η;ωσίο.ς
   ι,ι... . .:c:ω.:;
   Δ.ί;((((VΕ�

   · -���

   ίι.ρύμt1Θειu.ς

   (·.Ψ,λωοίμωv
   Jl,. i i(;';J].tές -

   i\l!ι ·ωΒιβU.οει

   r: ο� ιριτους

   ii ο
   J·. J ι
   .
   ..
   ,· .Λ(Λ.<;-C,Ι.>ι.,J

   ι_:_
   '

   ι--

   __l

   :'=:�::·'C·'::"·'':::���
   ��·,V__l_
   �!!l.�'--l�

   __

   �.

   ΠΑΝΑΓΙΩ'!ΉΣ

   ΤΑ ΜΕΛΗ

   Σ

   t

   !

   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ... 2.:f../..!.0../ 201.

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΚ;Ι?Α
   ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

   TEXNIKH

   ΠΛΗΡ.: Μελέτης Γ.
   ΤΗΛ. : 213 2025

   ΠΡΟΣ:

   κα ΠΡΟΕΔΡΟ του
   ΔΗΜΟτιΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   για το υπ'αριθμ. «IΚΧ-2458»

   Σας διαβι
   31552125·6-14 και 35052115·7·14
   τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
   I
   αιτήσεις της κας
   με
   Σώμα να λάβει απ
   γ α την έγκριση
   παρακαλούμε να σlt\flhf) f,f�.
   το υπ'αριθμ. (
   αναπηρικό
   άδειας χώρου
   αυτοκίνητο επί της
   .-;ιtφΙΙΙΣr."ΑΝΠΝΟΥΠΟΛΕ
   ap. 40 στη Νέα
   Σμύρ νη.
   Έχοντας
   του άρθρου 7 του Ν. 1485/84 που
   αφορά οχήματα τωνΊ<ί\ΙiitιΚJ]',αvά·πnιDι ατόμων και σύμφωνα με τις διατάξεις
   του άρθρου 70 του
   συγκροτήθηκε και ορίστηκε ,με την υπ'αριθμ.
   207/2014 απόφαση
   Συμβουλίου, Τριμελής Επιτροπή, η οποία
   εξετάζει και
   παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης σε
   ανάπηρους και
   ανάγκες (ΑΜΕΑ) .
   Η παραπάνω
   γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την
   ως C:xvω
   στάθμευσης.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   ' ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
   ·;I
   j

   '

   .
   r '�'4 '
   /
   Ί_ _;!-··

   /

   ,Σ,l'�ΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

   .

   $i-

   '

   '
   ΕΛΛΗΝ!ΚΒ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ
   ΔΗΜΟΣΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ

   Π###BOT_TEXT###quot;ΠJ\ΙιΑ ΤΕΥΣ.Η

   Για Ίψ'

   υn

   �ιτψ

   :: � - �-.1.�-;�

   'σριθ .
   :

   ..

   .

   .....

   ;�:��.�.���·�.�Ξ���1����ΊΙ�

   .

   Αριθμός Ανσπηρ. Α υΊοκινή του

   . . . . . .

   :

   ....

   .:':

   ΥΠΟΓFΑΦΒ

   ΜΕΛ ΟΓ

   .AAAOrΊσVAOL..
   1l Α..ι-JΑΓ1 στιtΣ.

   EΠlTJ?O l1lυ::::.

   .

   .

   .

   . .. . . .

   .

   . . . . .

   . . .

   ...... .
   .

   ΠΑ ΡΑ TJ3 )JJ:!hEn:

   (

   t-' Α (

   ι


   ____.ft I?

   ("

   MAPJA
   ΑΠΕΡΓΗ

   ΑΝΔΡΕΑΣ
   ΠΑΓΚΑΛΗΣ

   ( �

   ι:-

   ;JA

   v��

   I

   J


   7

   �Wol. -σu� Π�ι�.rι..ι.. _:
   f � .... (o)w � 1::.. n .

   /"1ιf-1

   fi�

   :

   '

   Νέα Σμύρνη,
   Αρ. πρωτ. :

   16/td

   2014

   L/8tJtJ6

   Δ/νση:
   �-,(;;�:. Κώδtκας:

   ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ

   ποσού 307,5 €
   Κ φ ία

   Πρόεδρε,

   ιη):ν�φοpάς απ,οκι::ηi!σΊ
   O.lΞ.i>

   να λάβει απόφαση για την έγκριση και διάθεση
   εταιρικού οχήματος με τα στοιχεία ΙΜΟ
   'ΙοΙJ'Ιο<.rο νερό και μελάνι, από υπάλληλο του Δήμου,
   lιaτική ταπετσαρία στον ουρανό και στο μπροστινό
   την υπ' αρ. 47314/13.10.2014 αίτηση του οδηγού
   u.u.covt;L φωτογραφίες του οχήματος και της
   �iαιι)ίας «ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ- ΒΑΡΔlΚΟΣ Π.

   ,

   ,';

   . .

   .

   . \()
   υ

   ΔΗΜΟΣ
   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ)
   . . ..
   ΑΡ.ΠΡΩΤ:
   4 !:$. . i:f..
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . .1. � ΟΚΤ.)Q1ι.
   . . .

   . . .

   . . .

   . . .

   . . .

   ..

   ..

   .

   .

   .

   .

   Ί...

   \� :
   (ι)Ι

   .

   Ι

   . .

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
   ΕΠΩΝΥΜΟ

   i

   -'

   Σιαθόnουλοs

   Δ.-

   Βαρδίκου Π. Ο.Ε.
   Ανω Γλυφάδα
   Τnλ.: 213 022 4010

   Kuvouρias 96, 165 61,

   10/10/2014

   POLYMERIC
   ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΜΟ-8351
   i{Ο�γ:,::..::· :.Sύϊ',50 iΞ'r'ιJQ
   Σr
   '( , .·::.. "ιΕ:_:i:ΛψCc.ίvεωι αποψίf/ωσn πd.i/li,rn/1

   (5C":.

   :"ι;

   .

   εκrύπωσπ και ωποθέrπσn rου νέου υnικού.

   .Jι{ι,'CcιGοΓΙrι, .ΞC,ώφrlπσn με rnv

   ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ

   9_8/ li/

   Ιi':λJχιvιιαΊ Δημοκρατία

   Νέα Σμύρνη,

   Μιιως Νέας Σμύρνης

   .- L'f ct;•Ct
   Αρ. πρωτ. : ::J
   > · Lj

   Νομός Αττικής

   Γραφείο Δημάρχου

   Δ/vση:
   Κ_ώδιιcας:

   2014

   Ελ. Βενιζέλου 14
   171 21- Ν. Σμύρνη
   213 2025 851-853

   AjHO. ]_Ί,"iχ:

   1�lλt::;.:. Δ/νο-,1:

   θέμα:

   213 2025 846
   dnsιnyrni@0149.sνxze!xis.goν.gΓ

   ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ

   α) Μετάβαση Αντιδημάρχου στη Ρώμη
   β) Έγκριση & διάθεση πίστωσης 950 € εξόδων κίνησης, διαμονής
   και ημερήσιας αποζημίωσης
   γ) Ορισμός υπολόγου

   Κυρία Πρόεδρε,
   Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση α) για την έγκριση και διάθεση
   πίστωσης ποσού 950 € για τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Παιδείας & Ηλεκτρονικής
   Διαιcυβέρνησης κ. Πολύδωρου Συρίγου στο διήμερο συνέδριο που διοργανώνει το
   :Ξ:υμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων & Περιφερειών ( CEMR ), στη Ι,ώμη της Ιταλίας στις
   ! 5 & 16 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα : «Πολίτης στην πόλη μου- Πολίτης στην Ευρώπη».
   Οι

   Θεματικές του συνεδρίου αφορούν την τοπική ανάπτυξη μέσω της τοπικής
   u.uτοδιοίκησης, την αστική ανάπτυξη και τη χρήση πόρων και συμμετέχουν πάνω από 300
   cκπρόσωποι δήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
   ι�αι

   Η

   jJ) για τον ορισμό υπολόγου

   πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6122.0002 προϋπολογισμού σικ. έτους 2014

   \u
   '

   Νέα Σμύρνη) b
   Αρ. πρωτ.:

   '1###BOT_TEXT###lt;"·

   I ιο/ 2014

   Lj 8CJ03

   Δ/νση:

   Κώδικας:

   Προς την Πρόεδpο του Δ.Σ.

   Θtμιι

   Κυρ ίιι

   :

   Καταστροφή
   Πρόεδρε,

   διαβιβάζουμε το
   <'cvc:v αξίας, που
   l ;{t'jμίιτων l".U,\JUjfJLUΠJl
   Σιις

   .

   πρωτόκολλο καταστροφής ανnκειμένφ'(; ,
   κάδους απορριμμάτων και διάφορα ανταλλακτ-ικά :1
   "'""'".,.'"' στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας κetι
   1
   ι
   να λάβει απόφαση για την έγκριση του.
   3.10.2014

   "!!

   Ε:ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
   ΝΟΜΟΣ Α ΠΙΚΗΣ
   ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
   11
   ΠΕΡΤΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΤΟΤΗΤΑΣ
   . Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ν. Σμύρνη
   · ·. Πληροφορίες : Σιμιτζ1j Μαρία
   Τηλέφωνο: 213-2025878,210 9370370

   I 10

   /2014

   ΔΗΜΟΣ
   ΑlΕΥΘΥΝΣΗ

   ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑ

   Στη

   1

   Νέα Σμίφνη και στο χιi1ρο της Υπηρεσίας
   η ορισθείσα με αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου
   · aντικειμένων άνευ αξίας, αποτελούμενη από
   Παναγιώτη , Μάντζιου Αφροδίτη, οι οποίοι
   ι διαπίστωσαν ότι έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, είναι
   δεν έχουν καμία αξία για πώληση παρά μόνο ως rινr>ηπ·rn
   20 τεμ. Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων

   6 τεμ. Α σύρματος οχημάτων
   9 τεμ.

   ICOM IC-F31 Ο

   Ασύρματος οχημάτων ICOM TC-FJ I Ο
   τεμ. Ασύρματος οχημάτων ICOM IC-V210T
   6 τεμ. Φορητός ασύρματος ICOM TC-F3 GT
   7 τεμ. ΣΕΤ αμπραγιάζ LUX
   8 τεμ. Δίσκοι φρένων
   4 τεμ. Βάσεις κεντρικού άξονα
   10 τεμ. Αμορτισέρ φορτηγών
   12 τεμ . Αμορτισέρ επιβατικών
   4 τεμ. Ψυγεία φορτηγιi1ν
   1 τεμ. Σασμάν φορτηγού
   4 σετ. Τακάκια φορτηγών
   4 τεμ. Φούσκες φορτηγών
   8 τεμ. Μίζες φορτηγιi1ν
   6 τεμ. Δυναμό φορτηγri1ν
   8 τεμ. Τρόμπες νερού
   4 τεμ. Βολάν
   10 τεμ. Γρανάζια διαφορικοίJ
   2 τεμ. Ψυγεία επιβατικιi1ν
   8τεμ. Φίλτρα αέρος
   2 τεμ. Ζάντες φορτηγri1V
   1 τεμ. Κομπρεσέρ αέρα
   1

   ι

   Κατόπιν αυτοί), η Επιτροπή παρακαλεί όπως
   νόμιμη ενέργεια πrοκειμένου να γίνει η καταστροφή

   Η

   2)

   """'"'" τους είνrι1 rιi)-r,J\_-, Γi'J
   Τα υλικfι αυτr't r:i

   Related Interests

    (ι':

    ι:·ι ,

    Νέα Σμύρνη, IG, ισ/2014
    Αρ. πρωτ.:

    48CCf5

    Δ/ν'"η :
    i!(ώδΗ,ας:

    ·

    11/νση :

    Προς την Πρόεδρο του Δ.Σ.

    (Χ�ω-: Καταστροφή

    ,-ι-ι._::._.
    .νο

    :Ί";ς

    ,_·.ξίας, που
    λεωφορείο, μuf"'"
    γπηpεσίας l'>..υιοαρ

    3.10.2014 πρωτόκολλο καταστροφής αντικειμένωy
    μάρκας Volνo, ένα μηχανικό σάρωθρο, μάρκας Ford,t
    δίκυκλο μάρκας Piaggio που βρίσκονται στο χώρο
    να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει

    HΛΛHNlKli ΔliMUKI' Α ΙΙΑ

    i;:ί:-ΙΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΕΡΤΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
    :ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΤΟΤΗΤΑΣ

    f1o l'2..oH

    '<
    ':\

    '

    ,tαχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ν. Σμύρνη
    Πληροφορίες : Σιμιτζή Μαρία
    Τηλέφωνο: 2132025878-2109370370
    · Email: kathaτiotl1ta@O 149 .syzefxis.goν.gr

    -{/{)

    I.

    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤ

    ·

    Στη Νέα Σμίιρνη και στο χώρο της Υπηρεσίας
    ορισθείσα με αρ. απόφ. Δημοτικοίι Συμβουλίου
    αντικειμένων άνευ αξίας, αποτελούμενη από
    Παναγιώτη και Μάντζιου Αφροδίτη , οι οποίοι
    κάτωθι
    Αρ.

    κυκλοφορίας

    ση'- ·1iλ Οι: ;
    Επιτροπ1Ί 1<. ο τrι r· ·-;Γ''''f"Ί � -�
    Συμβοί)λουc κ.κ Γυ:ιτ<iι:η

    Αρ. πλαισίου

    Αγορfι

    απr'ι I

    ελε1J0€flC1
    ωω

    _;r.;::

    l·!rφ(ι'f.

    1

    ΣΑΡΩΘΡΟ­

    F.λι::1·)f\r:ro I

    JΟΗΝSΤΟΝ

    εμπόρω

    Ι.

    1

    ·

    ι

    !Ι!'

    i1J�J'_ι)_

    ,

    ,

    .

    -.. ·--

    ιQ94

    f!C•''/ι(. ι ι φιιι{ι

    (IVECO-FORD)
    ΚΗΥ 5659
    IVECO

    εμ1η"r1σ

    ΔΙΚΥΚΛΟ
    PIAGGIO

    ΥΝΒ 0889

    VSX1τ3032580

    Αγcψrί. ππ(\
    ι::.λr:!Jί)Γ.r'�

    τη:

    ΤΙΠ·Ιr1'1

    ελειiΘr.r(Ι

    i

    /Υ·, 1'1 11-� i 12:

    )-;!ΙΟ.r ,. ,,,
    ·

    1 !"

    ::..

    ,.,-"·;••: "'

    . )(<ψ;
    r.

    '.],!Ι ι ·••, J!

    διαπίστωσαν ·ότι έχουν συμπληρώσει τον κύκλο
    χρήση, η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη και δεν
    άχρηστο υλικό (σκραπ).
    Κατόπιν αυτοι) η Επιτροπιj παρακαλεί όπως
    νόμιμη ενέργεια προκειμένου να γίνει η ιcαταστροφή

    1)

    (ιχ·uτιΌ<· J .η;. ο πr{

    για Π())ληση

    ·
    r.r: Γ' ι · 1.:

    ,

    -

    ι,

    ;_\

    Νέα Σμύρνη,.!.!
    Αρ. πρωτ.;

    /.Jιpo Ι 4

    SJ :f-3,2

    L'"/νuη:
    t:=ώδικας:
    ΠΡΟΣ:

    yαα;ιας για ανακύκλωση
    Ι.εll:τρ<}νιΊωυ εξοπλισμού

    ιασίας του
    ·.νυ:uκλι•Jση αποβλ

    ,_;'_ -\·�:7

    Την Πρόεδρο του Δ.Σ

    ανακύκλωσn
    συσκευών ο.ε.

    Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την .............. ./2014 μεταξύ των

    Της

    ανώνυμης εταιρείας με την

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

    Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 196 και της
    .. νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το
    Ιντζελέρ και το Διευθυντή Logistics
    «Σύστημα»)

    κ.

    Τωάννη Μcιυpίδη Ή(
    αφετέοου

    'του Δήμου ........................... (οδός

    ......., ΑΦ�-Λ

    :ΔΟΥ ................... ) και εκπροσωπείται νόμιμα για
    .κ. . . .. , ....................

    Α.

    , κάτοικο ................... (στο

    «Δήμος»)

    Η Εταιρεία έχει οργανώσει το εγκεκριμένο από
    σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών
    (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και
    9/5/2014), με την υπ' αριθ. σικ. 105134/lu.o..:uu
    (ΦΕΚ 905 Β'/17.6.2004), και έχει λάβει εκ
    Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασι{υν και
    Οργανισμό

    Ανακύκλωσης)

    με

    απόφαση

    457Ξ46Ψ80Ζ-ΚΨ4) στις 14/06/201 1.
    Β.

    Οι Δ1]μοι και οι κοινότητες ως αρμόδιες για τη
    :)

    εντός των οpίων, όπου εκτείνεται η αρμοδιότητα
    του Ν. 3463/2006 καθcί1ς και την ΚΥΑ 23615/65
    σύστημα διαχείρισης που ήδη εφαρμόζουν στο
    ΑΗΗΕ της «ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
    παρ. 2.1.1 της ΚΥΑ 23615, οι ΟΤΑ υπιJχpεοί)
    συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πλ11θυd[ι,
    διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των ση,μεtων
    J.

    τα απόβλητα αυτά δωρεάν και να οργανώνουν
    και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του τελικού χρήστη.'
    μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και
    για τη συλλογή και μεταφορά των

    ι1.παηούμενη
    ωωβλήτων.

    ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 ΚΕΦ. Β άρθρο 6. Η Ύ.ωιηστfΗ
    >Λ&Uστ]ς είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου απαγ•ορι>ύξ>τaι><γ
    από κοινού με τα λοιπά οικιακά
    που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειqικciτε1ρq;
    σε συνεργασίι;t
    L.

    οδηγία 19/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
    (άρθρο 7) όπως και η ΚΥΑ 23615/2014 (άpβρο
    συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά μέσο όρο ανά κάτοικο

    :ω:cΙ•ότητα της

    vι.ιιιοι.οηοι

    λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την πληθιJσfιιακή;

    επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

    ηλεκτρικού και

    ηλεκτρονικού εξοπλισμού

    ήωι

    ΠΜσμ(Jς που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοψ
    4042/2012,

    ν.
    ; :,_ .-cυ.σ ι::ευαστικων
    �; v

    Λσταύν τμήμα

    .:'.�.

    Κu.τηγορίες

    συμπεριλαμβανομένων

    όλων

    συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων,
    το χρόνο απόρριψής του (βλέπε άρθρο 3 της

    οι

    κατηγορίες που

    ΚΥΑ 23615/2014.

    προδιαγράφονται

    στο.

    ανακύκλωσn
    σuακευώv α.ε.

    "'

    Κατηγ. 1: Μεγάλες Οικιακές Συσκευές

    "'

    Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές

    "'

    Κατηγ. 3: Εξοπλισμός Πληροφορικής

    . if

    Κατηγ. 4: Καταναλωτικά είδη και

    "'

    Κατηγ. 5: Είδη Φωτισμού

    "'

    Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά- Ηλεκτρονικά

    των στσθεσ6J

    Related Interests

     βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης
     "'

     Κατηγ. 7: Παιγνίδια και Εξοπλισμός

     "'

     Κατηγ. 8: Ιατρικά βοηθήματα
     μολυσμένων προϊόντων

     "'

     Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και

     ./

     Κατηγ. 10: Συσκευές αυτόματης

     Ζ3. ΥποκατΙJγορfες
     ./
     ·./
     γ

     ΑΗΗΕ

     νοούνται οι παραΙ(ά1

     Κατηγ. 1α: Ψυγεία
     Κατηγ. 1 β: Συσκευές κλιματισμοί>
     Κατηγ. 1γ: Μεγάλες λευκές συσκευές

     "'

     Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές

     ./

     Κατηγ. 3α: Οθόνες Η/Υ

     ./

     Κατηγ. 3βJ :Η/Υ

     ./

     Κατηγ. 3β2 : Εκτυπωτές

     "'

     Κατηγ. 3β3 : Τηλέφωνα

     "'

     Κατηγ. 3β4 : Φωτοτυπικά

     "'

     Κατηγ. 3β5 : Εξοπλισμός ΤΙΚ

     ./

     Κατηγ. 4α: Τηλεοράσεις

     "'

     Κατηγ. 4β : Λοιπός καταναλωτ11(ός

     ./

     Κατηγ. 5α: Φωτιστικά

     ./

     Κατηγ. 5β: Λαμπτήρες εξοικονόμησης

     "'

     Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά- Ηλεκτρονικά

     "'

     Κατηγ. 7α: Παιχνίδια και Εξοπλισμός

     "'

     Κατηγ. 7β: Παιχνίδια και Εξοπλισμός

     "'

     Κατηγ. 8α : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός

     ./

     Κατηγ. 8β : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός

     εμφυτεύσψ(•1'

     ·

     "<'"

     ·�

     Κατηγ. 8γ:

     έννολ<JΎη<όc εξοπλισμός με οθόνη

     Κατηγ. 8δ:

     :εΎ\ιολονικόc εξοπλισμός χωρίς οθόνη

     Κατηγ. 9:

     1λοίίθη•σης και Ελέγχου

     Κατηγ.

     ανο:ιιείc με ψύξη

     Κατηγ. I

     αποβλήτων

     Συλλογή
     προκαταρκτικής
     μcταφορά τους

     συμπεριλαμβανομένης

     ΠΡ<Jκcιτα1pκ1�κi1c αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη
     επεξεργασίας αποβλήτων (βλ. Άρθρο 11

     του Ν.

     :iJΩ/2012)
     εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από

     """"'"'"·''·

     διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης (βλ.

     ·

     r1.υ<:ιυu

     των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων·από
     μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους
     ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης) (βλ. rψΙJuu

     .

     .,:; τιΊcc•,;,,,;}.

     η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόlι()
     \::;:.::

     �γκεκpιμένο

     ι.'(::ε;,:pιμένη
     λ·''! 0/2003)

     ?6.

     μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε
     NNnciNc

     ή τελικής διάθεσης (βλ. Άρθρο 2 της

     ΕDΎ'ασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία
     ιιηιντιιι εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον

     c;;:cuιάστηκαν (βλ.

     KYf..

     ανακύκλωσn
     σuaκεuc!:JV α.ε.

     Ζ9.

     Πρ ο τ μασ ί α γ α
     ι
     ε οι

     έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία
     που αποτελοί1ν πλέον απόβλητα προε,ωιjμάi�ο,ιτdl

     επαναχρησιμοπnΙηl-Jσ;,ν

     χωρίς άλλη προ επεξεργασία (βλ. Άρθρο 11 του

     ZIO.

     Δα ί
     η
     ι χε ρισ αποβλήτων ηλεκτρικού και

     συλλογή, η μεταφορά, η ανάκτηση και η

     U<U.VGOJI

     της εποπτείας των εργασιών αυτών καθώς
     (disposal
     ·

     sites)

     και των ενεργειών στις οποίες

     Άρθρο 11 του Ν. 4042/20 12)

     Ζ 11.

     Α νακύ <λωση
     ι
     νοείται οποιαδήποτε εο•ιαcrί1

     μετατρέπονται

     εκ

     νέου

     σε

     προϊόντα,

     εξυπηρεηjσουν και πάλι τον αρχικό τους
     επανεπεξεργασία

     οργανικών

     υλικών

     αλλά

     επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να
     επίχωσης. (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012)

     Σ###BOT_TEXT###gt;μφωνήθη καν κα έγ ναν
     ι
     ι

     ΑΝτΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

     Με την παρούσα η Εταιρεία αναθέτει στον
     απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του και
     Ογι;ωδώv» αναλαμβάνει για την περιφέρεια της

     και μεταφορά των ΑΗΗΕ προς το σημείο mιΛΛ.ΙCJΎΙ
     σημ ί σ λλογή
     Το
     ε ο υ
     ς του δήμου είναι το σημείο
     με τις απαραίτητες προδιαγραφές ο Δήμος
     απόρριψη από τους τελικούς χρήστες των
     .. τοποθετεί

     container στο

     σημείο συλλοyιjς κατό1C.;

     δύο μερών. Επιπρόσθετα στο σημείο συλλογής
     δήμο ΑΗΗΕ, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

     Η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, θα παραλαμμιάνι;ι
     νόμιμων συλλεκτών-μεταφορέων τα

     προορίζοντr(l
     rκο•πούς.

     c.i τ

     .

     Περ1λcη.Φ�'i'ττ

     ''"
     1ϊ ·

     tαq•έρ:sι είτε σε κέ ντρα διαλογής/ταξινόμησης ε,ίτε :-><::Ιf;,(;:,: 1,

     nνnιrrίrιc είτε σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας

     συμφωνίας με την Εταιρεία, να δημιουργήσει
     ::.:\τός του

     διαλογής/ταξινόμησης,

     όπου θα γίνεται

     '

     μfJιψμc.>'v. στην παρ. I (εδάφιο ιθ) του άρθρου 3'

     επαναχρησιμοποίηση είτε σε
     <:JεΊοuιιlαcηα για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ μπορεί
     -

     U ιαθt:τουν την

     1

     δημοτικό σημείο συλλογής, με την προϋπόθεση. ότι ,
     πληρούν τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου' Ζ.4.2,'
     •i

     .

     i�ιηόπιν

     αποβλήτων, το προσωπικό του Δήμου θα uυ.ΙΙ.ΙΙ.Ι,-γc:•
     ·tιrnnn·ικtι οχήματα που διαθέτει ο Δήμος, με προορισι.ίό

     σημείο συλλογής που θα διαθέτει ο Δήμος crτην
     οποίος θα αποτελεί το δημοτικό χώρο συγκέντραιση'ς
     συγκέντρωσης ΑΗΗΕ»). Ειδικά για τοιiς
     v:π(;J)λητους

     .τnΊf(JΙJΙΙιc 5β), η Εταιρεία θα προμηθεύσει το Δήμο με

     μεταξύ των μερών, ότι για τις εργασίες διαχείριση,ς
     rc,,,.

     ΑΗΗΕ θα

     τεχνικές προδιαγραφές, όπως παρατίθενται

     ! icφcφτημα Α του
     υοιVήc αποθήκευσης των ΑΗΗΕ ορίζεται ο δημοτικός

     βρίσκεται στον χώρο . ...... ....................... και

     container εφόσον αυτό συμφωνηθεί.

     ο'

     Ο Δiιμος,

     εγγυάται, ότι τηρουμένου του άρθρου 178 του Ν.
     αλλά και τη

     εν

     γένει εξουσία διαχείρισης ,

     ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος
     ..•..

     :�Uψvς από κάθε

     και κάθε εν γένει διεκδίκηση.

     ;:. >,i,:

     • .

     ανακύκλωσn
     συσκευών ο.ε.
     , Ο δημοτικός χώρος συγκέντρωσης

     φυλασσόμr.νΩς

     λειτουργεί. κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εζιJπηiρ
     μεταφέρουν με δικά τους μέσα τα προς αν<:ικι)κJω:

     3.,

     ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

     Για την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο
     στο Δήμο:
     '
     Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ,
     ποσό των εξήντα 60 € ανά τόνο.
     Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ,
     ποσό των εκατό 100 € ανά τόνο.
     Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ,
     ποσό των εκατόν σαράντα 140 € ανά τόνο.
     (δ)

     Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ,

     κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα 160 €
     Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται τα
     συντήρησης, λειτουργίας, μισθώσεως ή
     εργατικό κόστος.

     «Α.Λ.ηι;; ..

     3.2 Τον Δήμο· βαρύνουν όλες οι δαπάνες ιιmθόΥv.

     κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικιον '"'Ιιιt.ιω
     την εκτέλεση των εργασιών.
     3.3

     Η καταβολή της αμοιβής θα πριιγματc>ΠΟΙιείται
     μηνός, οπότε ο Δήμος εξέδωσε τα σχετικά

     4,

     ΥΠ ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

     Σε συνεργασία με το Σύστημα ο Δήμος θα
     απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού σε
     συλλογιjς, μεταφοράς και αποθήκευσης των
     δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

     tζUΊ

     ...,,rι

     τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης του χώρου
     �ποφυγή πρόκλησης ζημιών στα μέσα συλλογής ΑΗΗΕ<

     συγκέντρωσης
     ;cαι

     ;

     . .•

     ή εκρήξεων των ΑΗΗΕ που συλλέγονται μέσα

     ανάφλεξης ή

     αυτούς.
     .5

     ., ..,

     Ο

     τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί

     Δι)μος

     κατάλληλα μέσα
     0 Δι'ιμος

     υΠ•ΟΧfJεC>ύτ,

     όπαρξη και Λ.ειτυιιp

     τους δημότες μέσω προωθητικών ενεργειών γι� τmι.

     i> τ. •;

     Συλλογής στην περιφέρειά του καθώς και για τη
     ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

     ώστε η Εταιρεία να εκμεταλλεύεται πλήρςος το
     rα�>αδίδο•ντι:ιι ακέραια, υπό την έννοια ότι δεν

     με ΑΗΗΕ αντικειμένων (όπως αστικά απορρίμματα,
     συλλογής (container) θα επιστρέφεται, με κόσiος
     αποθήκευσης του Δήμου με σκοπό τον διαχωρισμό:
     υλών από το Δήμο.
     ΥΩΟΧ!>ΕΩΣΕΙΣ
     :.. ι

     l-1 !:·cαιρεία
     τι:

     vυλλογή μικρών

     .:ι:;•:.πιv
     "'·"

     δύναται ·

     συμφωνίας

     Η 1Ξ ωφεία

     ' container καθώς και πλαστικούς κάδους των 2401t για
     συλλογιjς εντός του Δήμου που θα καιθοιJιστο1\ν·

     '

     υπ·οχιJεσ

     (ΓιJ�,).ογής των

     .κοιινr.ι τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το τελικό σημείο
     προκαθορισμένο στην παρούσα δημοτικό χώρο.

     μεταφορικά μέσα και δαπάνες. τα
     qεπι�ε: ι�ιήσ•εις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση·
     ο.•.

     Η Εω.ιpεία
     J .ιJ.ι

     υποχjJεCJύ

     c:ι:πυ.ίδευση

     στο Δήμο κάθε δυνατή συνδρομή για την κατάρτιση
     σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού,
     c'jτεc>ιπΊ:ώcrειc να αναλάβει την κάλυψη μέρους

     ύv.:ω.vωv

     ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά μέ τα

     _

     ανακύκλωσn
     συσκευών α.ε.

     θέματα ανακύκλιοσης, το έργο του Συστήματος
     τις δράσεις του Δήμου για την προώθηση των
     μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον εν λόγω Δήμο

     5.6 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε cμι;μψ•.υ
     Δήμο, είτε με μορφή ηλεκτρονικής αναφοράς
     ορίσει ο Διjμος.

     6.

     ΔΙΆΡΚΕΙΑ

     6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται

     αρχόμεν η

     ημερομηνία υπογραφιjς της.

     π π(\

     τ ψ·

     6.2 Η παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται αυτό�ιατα
     γνωστοποηjσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία ,
     μήνα πριν τη λήξη της διάρκειάς της ή τη λήξη

     7
     .

     ΑΝΩΤΕΡΑΒΙΑ

     7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα ευθύνονται

     εκπλi1ρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών
     ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές ανcιτωοα'Υ'

     φυσικές κατα<-τrnψ

     πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, υπό την
     κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδ<JΠΟiε

     .7•

     (f

     γεγονότος.
     7.2. Το μέρος που επικαλείται το γεγονός της αν<cοτι�c

     προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει τις
     αμέσως μετά την παρέλευσή του θα αναλάβει

     του σίψφω

     Related Interests

      r:

      παρούσα, εφόσον η σύμβαση δεν έχει κα:rαΎ·vε;\.θε
      οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
      7

      .

      3

      .

      Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί πειJισσό·rεοο.
      που το μέρος, το οποίο επικαλείται αυτό το νe.,ιονοι
      υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί
      ειδοποίηση προς το άλλο μέρος.

      σύμβαση μc.

      f1Γ

      Related Interests

       iKHN!KH

       ΡΗΤΡ

       ,(ωι:ιστώσει ότι κατά παράβαση της παρ. 4.3 του άρΙ9ρcη) •ι '
       ι-ι1ς

       παρούσης

       .cu.δους

       των

       )θορές στο container ή I και στους μικρούς πλάστιΙ<;ο�,ς
       5ιωrηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση

       Jωρασχεθέντα

       -:ι. L

       Καθένα

       από

       να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση
       ά.λλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιcrτοv

       σπουδαίο λόγο,
       οc:ι:απέντε

       (15)

       ΊJμ:cμυμΙJV'·" από την οποία επιθυμεί να επέρχονται

       τα

       σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδl']ποτε
       περίπτωση αυτή το μέρος που καταγγέλλει τη
       να ζητήσει από το άλλο μέρος την καταβολi1
       κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα έχει
       υ:ωσπί
       Ί

       :.=�

       εξαιτίας

       περίπτωση μη

       κάδους συλλογής (μικρούς κάδους 1]/και containei') ·
       c:ό.ν υπάρχουν και

       ]μέ:ρωιση των αρμοδίων αρχών.

       η

       _ ,:
       '

       Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εντός της περιφερείαg i;

       συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των ΑΗΗΕ σε
       τις

       προiJποθέσεις του άρθρου 6

       ΝVιl·>ιιη του Δήμου.

       της

       ΚΥΑ

       ανακύκλωσn
       συσκευών α.ε.

       11.1

       συμφωνίας των μερών αποκλειομένου οπ,3ιο,υοf�
       ακόμη του όρκου.
       11.2

       Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκuρ<Jζ!
       κατά κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύμβαση η
       εφαρμογή του όρου αυτού καθιστά
       καταγγελίας υπέρ οποιουδήποτε από τα συι1βοιλλι6J].ι

       11.

       ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
       -

       ΕΦΑΡ ΜΟΣΊΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

       Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διcιφcφά]ι

       F ! ! _

       παρούσας σύμβασης, αποκλειστικά
       εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
       Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν
       συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφτηκε σε δίJο (2)
       Έκαστος των συμβαλλομένων έχει την ευθύνη
       με τη μορφ1] κατάστασης.

       Για τη ν Ε α
       ί
       τ ιρ ε α

       Ο Διευθύνων Σύμβουλος

       Μάριος ΙντζεΝέρ

       Ο Διευθυντής Logistics

       Ιωάννης Μαυρίδης

       Ο Δ1]μrφχn(

       Νέα Σμύρνη, 1 ()_
       Αρ. πρωτ.:
       i t-.χ.

       fi

       ,

       < 1 633

       Δ/vση:
       Κ ώδ �κας:
       ..

       ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του

       )Ύα.σίι�c για την
       αυτοκινήτων

       ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.»

       να λάβει απόφαση για την ανανέωση της σύμβασης
       ετα.ιρεια «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.» για την

       ανωνυμη

       I. Η

       ι;ταφία

       την

       με

       NJE:.!()N Λ.:Κ.ΗΣ Α.. Ε. η οπ:>ίι:t εfνω
       σί>στη ι ια

       1:-

       Ηvαλλακι.:ικι)ς

       \λ ό δ ;χ

       . .

       << ΕΔΟΕ>> και εδρει\ει στ•)

       Related Interests

        για ·:ην

        υπογραφή

        Σοσί.α Πρόεδ ρ ο
        στ ο

        r.ξιiς

        <:ης πcφο{> �;ηc;

        και

        Μvσυσα

        πυ.ρσύσα και συναποδ{:χοvτσ.ι τα rιχ;:'Jλι'Ι1Ά1
        Α. ΠΡΟΟΙΜ ΓΟ : Η ΑΡΧΙΜ ΑfΔΗΣ 1\ Ε;ΟΝ
        ιδιδκcηπς

        ι�-yιcαταστάσtις

        της

        στα

        αuτοι<ινiιτων, μσvcιδες επεξεργασία; [·i .:ι11p
        .

        μετ&λλων. Η μονάδα λειτουργι;ί ftΞ: την
        εκδό(}ηκε ωrι) τ:ην

        Νομαρχ)Li Ι3οιω;:ίσ.ς

        Βιομηχανία ς & Ορυκτού Πλσότου. Η

        κ:αk:iπτει

        το

        προβλέ�:ι1νται

        σu·vολο των
        από

        το

        ουσιαcrη"·ων

        Ν . 2939/201) \

        αναο:ύκλωση οχημάτων ΤέλοΙ>ς Κ'ι'··<λου
        συνι:ργι:Ίζcται

        για

        τον

        σκωr6 αυτ6 με

        Οχημά.των Ελλίιδος (ΕΔΟΕ) σις εγ1:ι:η>ψt
        δυνcψει της υπό 1 2.01 .2006

        Οι

        συμβιιλλ5μεvοι

        συμβίιιπ:ι•ς.

        συμφωνσίJν νc. "'' '"'""'''',τ;,.

        και ανακ.Jκλωση των εγκσ.ταλελεω.μι':νων

        f !ι

        Οι c) μο υ ς
        Σ:.ωρνης υπ6· του ς ..;:ά:ι:ω
        ·

        i '·J -

        ωυ::•.πις :

        r,

        :,)_λι . ! μμένιον

        ,,

        ·-

        κ6κ:λου

        ι

        : φυ παρ(ιδοση

        , · .ι ,

        :�λ::,\ ο:ψμέvωv

        τu.

        ΛΣ 1Α.Σ: όλα

        ·

        και

        αr(t ;.ραiη1τα

        Σ το πr:ωτ6κολλο
        :ιση
        θα συνοδ ι::ι\ sι την πcφά.(i,

        Οα

        : , �Ι'l'

        ,

        από τη ν κείμενη ·.ισμοΘ�(::i.α

        δ ί( t·: ι προς
        -

        ως στερεά

        σi� ,cπος κσ.ι μ(: τη (•ιc.ι-:1 ιια;ωία

        �πεΗι:ι

        .ι r

        ;ωτις (Ο.Τ. Κ.2:,)

        και

        '

        " λε .ιι.ι
        ε.',

        ση μαvτ ικες

        των

        ε:ιr.;,

        και.

        :τινακιδων,
        σt. 1μιr.τος

        ωυ

        από

        ω

        Δ1ι\ μ'lι

        Κt:προ JΕ rrε!;εργασ<ας. θC!

        inc:ξr;ιJγι.ι:σiίο::: και χρΊΊση

        !. ic

        rηv

        λαμβάνει

        δικcυν ι;ου μέσων

        Οτf{1;
        περαιί<Jcει την

        οχημάτωγ
        να

        ιω.ι τQ1, :

        δ ιαδη.: ασία της

        Παραλαβή; "ιια κ:άΟ :.: ένα από ·

        ρονικού
        Γ!Δ I 1 6/21)04 μ6 Jω ηλ:;ι.;τ

        χι:cψί�. πινακίδες ή

        και σ

        ·� J

        ορLσυ
        Βά σ ει

        !.. ·!Ο 0f�

        που

        με πι'<ιr.Ι•.:ί.•)ες

        ιδιο κτή τη:;,
        ορίζει

        το υ υ:τ

        '

        ο

        του

        δ:':ν

        το

        ν6μ ι;ς (45

        που

        έχει

        ημ. ),'

        αρ . 1 1 6 Π.:ισ.ο:δρ ικού

        ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΠΕΞΕΡΓΑ.Σ][ΑΣ για 1 Ο

        αναζητήσι�:
        διαδικασίες.

        Α.

        ο

        ιδιοκτ1)της του

        ιcω

        Το επίσημο πιστ:οποιητ ικ6

        Ι lαρ αλrι.�ΙΊ1 ;

        ταχυδρομ οίΜ:ο:ι

        σt'Ί

        κατασ [οf"Jωr

        στον

        Δ

        πσυ προβλi:πονται απ6 το κανονιστικ·=•
        (ΚΕrΨΠ'Ο

        · Λ. Ρ..
        . 5.

        ι,-ι J'-1 Ε ,

        ι

        ι .

        i Ι •I· ι·I "
        ,'• '-

        ·<
        · ...
        . .
        • ,
        ·' ·

        ΕΗΕΞΕΠ'ΓΑΣrJlΑΣlι .

        ΚF.ί'ΗΡΟ ΕΠΕ��ΕΡΓΑΠ[ΑΣ

        Το

        ΕΙΔΙΚΟΊΈΡ'Ο1 ΩΡΟ1
        ι:ω.

        Γ1α τψ· ιωλίηερη εξυπηρί;τηση
        κατά τη διαδΙ κασία της
        ε�να ι ωιαραiτητα tα

        Ι-1

        <:πίσκεψη

        συντονισμό

        ενός

        της

        εξής :

        6Jρα

        Τ'Ίς

        των

        υπαλλrjλ.ου του

        f:πιχείρησης,. :::ξ/:1:ο.ση

        με :':ναν υ:τ6 λληλο του
        ·

        cιποκσμιδ t'μ;

        Δήμι}υ

        ο:ποκομιδΊ1ς

        ιcαι

        ·

        .

        /

        · ι � ,_,

        ψ(Ί· ·-�,-"1'
        ' · ··'Ι)
        ι ·'
        .

        .

        τ·�

        '· ·

        γκαταΛ,;:-:.ι Ε 1 μ μ �-.\

        θα

        αυτοκίνητα στα συyκε1φ ιμέ.να σημεία του

        Ι('�ι.;

        \.'

        Γf

        .

        με τ;ερ ιπτωι1η που αυτα ε\ναι
        αυ ιοκιvητύ.μαξας του

        χρήση

        πι;ρίπtc')ση αυτι) θα

        fy-ωv χpΊΊαιμσ

        για προσωρ ινή στ{tθ μευση

        με μέσα

        Δήμ.ου

        του

        σας

        νcι

        L·'-"'·"

        αιη:οκηΊΊτων

        "

        'c'

        ΚΕΝτJ?ΟΥ ΕΗΕ:Ξ: fι, Ρ Γ

        rωι

        προσω ρ ινcι θ(Ι. <"n""'."'.ι·r·nι';"}

        της ί.διας η μέρας, οπότε

        κο.ι

        θcι τα

        I

        με

        !

        προορωμό

        εivαι για Μο

        l

        '";..., ,,,Α··

        , ,

        ιτη

        συμ.φωv ητ .κό
        ι'ψων

        σιινεργασ i.ας .

        :•f( ··ι.φε·ωι ως

        KJE '•! Tf'O

        σι ι:ωμβc�λλόμενυι δικι.ηοί:•vται ·
        1 ων

        . - L} �

        (Ζ:,

        η

        ι;συ

        ι[) i.ι))C

        σε

        :·ωρcιντος

        iΞ:\ • .HNJKH

        ΔΗΜ()ΚJΡΑ'
        ΨjΗΟ:': ΑΤτΙΚΗΣ

        Ν . Σμύρνη,

        Αρ. πρωτ.:

        .::o H:•·JO:': ΝJΞΑΣ ΣΜΥ

        -(c:1:- !<ι;Jδυωc;:

        t 0- 2 oιq ·
        4'f q G g ''

        ·::.- ο -

        171 21 Ν .

        i t [ Λ . 2 1 3 2025.851-853

        .ψ. r c:•.: 213 2025846

        ΠΡΟΣ:την. Πρόεδρο του Δημοτικοu
        Συμβουλίου

        σύμβασης μεταξύ , του Δήμου Νέας Σμύρνης,
        . του Δήμου Καλλιθέας»

        Παρακαλώ να ε
        {(ρuγμc.μμαηκή ς

        να λάβει απόφαση , για την υπογραφή
        του

        Δήμου

        Νέας Σμύρνης, του Δήμου

        Δήμου Καλλιθέας με σκοπό , την υλοποίηση
        παροχή φροντίδας των συ μπολιτών μας της

        εξουσιοδοτήσει το σώμα , να προβώ σε όλες
        ς παραπάνω προγραμματικ ή ς σύμβασης.

        )

        ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑτl
        Στο Δήμο Καλλιθέας σήμερα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        (α) ο Δήμος Καλλιθέας που εδρεύει στην
        οσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
        ε
        Δημ ήτριο, (β) ο Δήμος Νέας Σμύρνης που εδρεύει
        1'4).;.:
        ' και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
        ΤζόίJλάκη και αφετέρου (γ) Το νομικό πρόσωπο I

        �Ίφ

        Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας» (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

        Ελ:•.Βενιζέλου 1 56) και εκπροσωπείται νόμιμα για
        Γ1 όεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
        άρθρων 225 & 259 του Ν. 3463/2006 και 100
        συναποδέχονται τα παρακάτω:

        p

        συ μβσλ λόμc νr ι . ,.,,,, , . . ·
        MατζαyρJLJ)T((i'll ιr� ; ) ·� r,
        τον Δήμαρχο :� :·· (Ι (ι\!( Γ.r}
        , ,
        Αττικής (οδό-; 'Ξ i. .
        τον Δή μσι:_-,χn "' L -(ι! ! ;'�C'
        ε την επι.ιηrυμiσ {�,;::: :��' r_: "'7 ' " � '1
        ·r σ
        Καλλιθέα I' .
        ι
        οροι��r.r
        ·
        της π

        . .
        υπόψη ϊΙς
        '?!��Μ 0 1 GUVO! 1'!(-. rν<; (, - r
        7

        ·

        ,
        Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καλλιθέας (πρώην Δ
        έlυςτο 20 1 0 υλοποιούσε το πρόγραμμα "Βοήθεια
        με κοινοτική χρηματοδότηση.
        '
        Με τα νέα δεδομένα για τα έτη 2 0 1 4 και 201 5,
        των προγραμμάτων " Βοήθεια στο Σπίτι" , το τrn.rnιnNΙ
        να ενταχθεί στο ισχύον χρηματοδοτούμενο από
        με το Ν. 4277/ΦΕΚ 156 τεύχος Α /01 -08-20 1 4
        ΣτΟ ΣΠiτl» από 0 1 - 1 0-20 1 4 έως 3 1 -1 2-20 1 5.
        Με την υπογραφή της παρούσας προγραμματι
        στο Δήμο Νέας Σμύρνης, η δράση εξυπηρέτησης
        ΔΗ.Κ.Ε.Κ. η οποία αναλαμβάνει την πλήρη
        ·

        Οι παρόντες συμβαλλόμενοι, συνάπτουν π"""'''
        που
        αναλύονται στα παρακάτω:
        1.
        Την ανάθεση προς τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ. του Δήμου
        το Δήμο Καλλιθέας, υλοποίησης δράσης για παροχή
        ηλικfας, που δεν έχουν δυνατότητα βοήθειας από το
        Σμ ύρνης εξυπηρετούνται περίπου εκατό (1 00)
        έχουν οικείο κοινωνικό και συγγενικό περιβάλλον.
        2.
        Την διαχείριση από τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ. της ενέργειας.
        3.
        Σκοπός του προγράμματος είναι:
        Φ Η οργάνωση και συστηματική παροχή
        στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας και οικιακής ΗΓ\ιnf'!ι,.,...,
        αναΠήρων ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας.
        Φ Η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης
        κατοικία τους, ώστε να αποφευχθεί η παΓ\rι•πΓ>r
        προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
        • Η ενημέρωση των ωφελουμένων για τα δικαιώματά
        τους με τις αρμόδιες υπη ρεσίες υγείας και πρόνοιας.
        Φ Η στήριξη ανασφάλιστων και οικονομ ικά αδυνάτων
        Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα εξυπηρετεί
        καθαριότητα, αγορά τροφίμων, συνταγογράφηση,

        υ Καλλιθέας)
        . περιοχή Άνυ'
        Ι(','<ι�, _ -.ι�-- - η Γ - "l (
        τα κριτη' ρ10 IγpΓi!
        ' ('
        '•
        i
        c, •vr .,,
        Νέας Σμ(ιρνιy
        πρόγ ραμμα , η'ι : : · ; ς · ·; r ι :
        •Δ
        προγράμμστοc ,,
        --

        '

        ·

        θα συνεχfσ:_:: Ι

        Related Interests

         π ι ; :, : :π Γ ; r · - ,- ·
         ΣΤΟ ΣΠ ι :�-

         ι v ι_ • .-.

         (15) μηνών από 01 -1 0-2014 έως 3 1 -1 2-20 15,

         KQI Τlι_)ν c,:ν,�·-ο-τ�:r,

         κλειστής

         ω ρο· Γ:'i�··:·

         υποστή ριξή ,.,,-:

         - :

         ,,,

         ι-: " '

         :�

         .,

         -Ί"f'-': ;ι.: : ι UL:::.χcρou

         i ι-όi',(j�,

         ι·: , �

         και
         Άρθρο 2
         ΙΞκτέλεσης - Χώρος Ισχύος της Σύμβασης

         " .J;z!ζ:: ;

         {:·iν \J'j . τD .2014

         και
         σιωπηρή
         Παράταση

         . ω ;ο6i,(αιη

         l._: . ((ψ]{:t'j Ι]<) i"C

         έχει συνολική διάρκεια δεκαπέντε (15) μην:ψν,
         2.2015.
         χρόνου διαρκείας της παρούσας δεν θα ι σχ ύει
         από κοινού από τους συμβαλλομένους και μόνον

         Jf

         ;-; τιc\ροχή των

         (_},,,,, , 1τ, .Γις

         υπηρεσιών θα παρέχεται εντό ; ης

         1πpιφέρειας του

         Π όροι
         j

         .

         ;

         ι _.i

         οuνολΙιcός

         :. ιλι, γυσ.

         γJα

         την
         iξ� χfλιάδες
         r>. τ::;ΤJΌι-�ρiνεται στις
         � ·..ι γι_

         -·"

         . '.
         � ..,
         . _, " . ' . _,

         .
         .

         την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ήjρι . το
         . υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό . τwν
         €) και το οποίο συμφωνείται ότι είναι εύλογο, δ{κάιο

         Σύμβασης 4° τρίμηνο 2014 (01/10/14 - 3 1 / 1 2/14)

         -- η},εί;rρια

         1 . 5 1 0 , 00 € χ 3

         μήνες = 4 . 53 0 , 0 0 €

         · --:ηθό

         1 . 530,00 € χ 3

         μήνες = 4 . 59 0 , 00 €

         1 . 386,00 € χ 3

         μήνες

         --------'

         3*30*3*

         =

         = 4 . 1 58,00 €

         270,00 €

         300,00
         1 .200 ,00 €

         I

         I

         =- -'-- -

         :;.... .j

         &

         "' .... �--'"'
         ·-

         -

         --

         -

         -----·�

         -----�

         952 , 00 €

         1 6 .000,00 €
         Σύμβασης έτους 201 5 (01/ΟΊ/1 5 - 3 1 /1 2/15)

         1 .5 1 0 , 00 € χ 1 2

         μήνες =

         1 . 530,00 € χ 1 2

         μήνες

         =

         1 8 .360,00

         1 . 386,00 € χ 1 2

         μήνες =

         1 6.632,00

         3*30* 1 2*

         =

         1 8 . 1 20 , 00

         1 .080,00 €

         3.200,00 €
         ' 2

         Συντηρ ήσε ι ς
         Παρεχομένων

         τ�: hαραπάνω ποσό θα καλυφθεί ως εξής:

         Α.

         Από το Δήμο Νέας Σμύρνης το ποσό των
         r] δ'ιτΌία θα καλύψει με τούτο άπασες τις σχετικές
         d\Jpιβές, ασφαλιστικές εισφορές, τους πάσης φύ
         και Άοποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις), βάσει του ι
         νόμιμα φορολογικά παραστατικά.
         Από το Δήμο Καλλιθέας το ποσό των 1 .500,00

         Β.
         Γ.

         ·

         Από την ΔΗ.Κ.Ε.Κ . . το ποσό των 1 .500,00
         υλικών .

         . . . Η πληρωμή για την παροχή των κατά την σύ
         Α) Στις 3 1 /1 2/2014 η πρώτη δόση,
         Β) Στις 30/06/2015 η δεύτερη δόση &
         Γ) Στις 3 1 /1 2/20 1 5 και με τη λήξη της προγραμ
         τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σε κάθε έναν
         κατ/Jθεση του ποσού στο λογαριασμό στην τράπεζα
         οΗ'ο 1 370 0000 1 372 0467 920 και ειδικότερα ως

         με τη ν έκόc<:η
         από την Δ Η
         Καλλιθέας μ � π

         tC"' r::-J τ '")ΓΙ�'i l

         !<
         1"

         Α.

         Δήμος Νέας Σμύρνης
         1 .ΑΔόση 3 1 /1 2/2014 1 5.000,00 €
         2. S Δόση 30/06/2015 29.000,00 €
         3. ( Δόση 31/1 2/20 1 5 29.000,00 €

         Β.
         Δήμος Καλλιθέας
         1 � Ρ;'Δόση 31/1 2/20 1 4 500,00 €
         2. Β Δόση 30/06/201 5 500,00 €
         37 Γ Δόση 31/1 2/201 5 500,00 €

         Γ;

         ΔΗ. Κ.Ε.Κ.
         1 . ΑΔόση 31/1 2/2014 500,00 €
         2, ΒΔόση 30/06/201 5 500,00 €
         3!Γ.Δόση 31/1 2/201 5 500,00 €
         . Τέλος συμφωνείται ότι μεταβολή του
         περfπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 0 της
         Κοινων ικο ύ Λει το υ ργο ύ).
         Άρθρο 4
         Δικαιώματα και υποχρεώσεις
         Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, για τη ν
         Α: Διαθέτει προς την Δ Η ΚΕΚ 2 άτομα από το ποοσιJJΠ
         .

         έναν Κοινωνικό Λειτουργό για τις αποδοχές των ,....,..,...;,
         Β)1αραχωρήσει στην ΔΗΚΕΚ τη χρήση του

         ,

         ,

         ν""-"υιΙμέ'r(; �- r' ρως υπε(!Θυνr'ς
         KJ-IY 5f;Λ ()

         '

         r-· Γ

         •?" r � Ι
         ·•· •

         τον rπτ·rtn.rtί•
         με μέλος του

         ,- ;-; _. ρ_:;;vj;:.ιΊο cι

         /:... . Σ υ μ;.�ε-ι t:)::.::ι

         Γ-

         i _�vιρνοο·iΩ με τις

         C Σ u μ ,Jει"έ;�c:� με

         μέλος του

         ;-. �l- •. K.E.f{.,

         ως
         άτομα στο
         Ι : ·JΣ Η:•.Ε ·ΓΠ-Ι ιωι 2 ΟΙΚΟΓΕ
         iΞ; iv;,.y()oδo ιτi το παραπάνω
         Γ TJ Γραφεiο Προγραμ

         f'..

         L•ια,=Jέ πι

         3

         ι·� �ς -� (Uρούοc:ς.

         ι._

         τις ανάγκες στέγασης του προγράμματος.

         ((C/'.ρεuUται να

         συ·�εο·ναι

         rnίnn·nr

         του προγράμματος υποχρεούται ν α :
         ρνης από το προσωπικό της και ειδικότε pCΙ 1
         ' ,. ·
         ΘΟΥΣ,

         την οικονομική διαχείριση της υλοποίηση ς' του
         υποχρέωση της για έγκριση των σχετικών συνοΛ'ίκώv
         μάτων από την Κοινή Επιτροπή του σχετικού άρθρου
         σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους
         'lvrιvκιnίrι βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τηςyια
         μβαση αυτή &
         · ·

         ··

         Άρθρο 5
         Επιχορ ήγηση
         ._,,•

         Ί<Qiπτωση που
         ., ης ειτιχορήγησης

         __

         ,,

         παραπάνω πρόγραμμα από οιονδήποτε φορέα το
         1 με το ποσό που θα καταβάλει ο Δήμος .� έας
         Άρθρο 6
         εφ αρμογής της σύμβασης

         Rnrrnr
         (
         ·
         . '

         !

         ι

         ,ρ,_";: (;_-·,ι);Jθησης ΠQU Γ1ΠnΤ<'
         !··,_ ,ι ο Γ((ηρα

         και συναποδέχονται ότι, την παρακολοίι eης:ιη
         Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιφρπή
         .

         εξής :
         Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πρόνοιας&
         Νέας
         Σμύρνης.
         ..
         Δ. Σ . της ΔΗ.Κ. Ε.Κ. &
         Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας.

         και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.
         υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών . ιςαι
         των όρων της σύμβασης,
         οποίο βεβαιώνει την ομαλή εξέλιξη της σύμβα()'fjς.
         '
         διαφωvιι_;;ν που θα προκύψουν κατά την uλοποfrιση
         ·

         ·

         ' 4

         Σε περίπτωση που το όργανο αδυνατεί να
         εφαρμογή της παρούσας, η διαφορά θα �'"tιν<:τrιι
         Δικαστή ρια.

         Καθυστέρηση η πλημμέλεια στην
         τrjν .παρούσα σύμβαση παρέχει προς τους
         σύμβαση για σπουδαίο λόγο, οπότε τα rιπ-()ηολ�n
         εΠίδοση προς τον αντισυμ βαλλόμενο του εγγράφου
         Σε περίπτωση που ο σπουδαίος λόγος που
         επέρχονται και οι συνέπειες του νόμου, ιδιαίτερα δε
         σύμβασης θα έχει και αξίωση κατά του άλλου συμι:sαιΙΛο
         και αποθετικής του ζημίας.

         Καταγγελία με προειδοποίηση
         Οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται για οποιcινδι'Ιπστι:υ
         την σύμβαση, οποτεδήποτε και αζημίως και για τα
         ημερών από την παρέλευpη της καταγγελίας στον
         αποτελεσμάτων της,

         ή μ η ) . V(f �-: r· - Γ 'Ί'/""_ ; } ,._, ! \ ·
         όμιuς τ:-pc-'Ξ:: '7f_
         μενο για την ,
         'r::> Ι -, . , , , _
         Ι

         Άρθρο 9
         Δικαστική επίλυση
         Οι συμβαλλόμενοι υποβάλλονται από
         δικαστηρίων των Αθηνών, τα οποία ο ρίζουν ως αποκJιtιc
         και τις διαδικασίες για οποιαδήποτε διαφορά πν,οτι•·n ι
         εκτέλεση που ήθελε προκύψει από την σύμβαση αυτή. :'>

         Άρθρο 1 0
         Τελικές διατάξεις - Τροποποιήσεις της
         Άπαντες οι όροι της παρούσας σύμβασης
         πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία των
         προγενεστέρας προφορικής ή εγγράφου τοιαύτης.
         Οποιαδήποτε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου.5τ[tς ij)'ι;1�.cιύcrης συμβόσc.<· ..
         από '" ' ' 'και · θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφο, συμβαλλόμενους
         Σε περίπτωση νέας πρόσληψης ειδικότητας

         Λειτουργού, με βάση των προγραμματισμό
         σύμβασ η μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα

         ττr"'"λ

         (12)

         Κοινωνιολόγου - Κοινωνικού Λειτουργού του πρ
         χρηματοδότησης - Π ροϋπολογισμός (Άρθρο 3 της

         ποσό το οποίο θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Δήμο
         ,
         ,
         δό
         Γ
         τ
         τ
         την
         με
         του
         ης
         σης
         κα αβολή
         στο σύνολο

         :,,

         ·· ·

         ""
         "

         - ·, .
         -

         -

         ·•

         μία χιλιάδες ευρώ (91 .000,00€) και την συ ν δ �ο μή
         - ·:J

         ο κτώ χιλιάδες ευρώ (88.000,00€}.

         <;. ι._;()j;._t:� ΙJ
         i;

         ι;;

         νομικών

         :Λ)'--' 1 ε3ί:v-i ων
         }.:..

         της,

         ;-j
         ;. (tι (/f:

         παραμένει
         που θα
         .·,
         Οiiοιαδι)ποτε πα
         ιj: . O J O LI Παράδοση
         ι1, ιi η εκτέλεση
         και

         γ;__.�<C·'"' ι..·iτetiτηση
         Ι]

         1,

         ��

         , �:c-�ρC>:λ.εi ψ η

         ! i (;,:,σ)J vης ι)

         ι-ι

         ·

         οιουδ
         να κάνει

         σU μβασ η
         καJ έγιναν
         ·ιJ'-;�υμ::vό τ η ς και
         c: :·ι"ι.'ι δ t: σ (2) έκαστο

         J·:: .<..'J ·..:;:;G η , ...Ω'J

         αστική, διοικητική ή ποινική φέρει έναντι η)ίτwν
         πράξεις ή παραλείψεις τ ης ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ή/και , τωv
         εν γένει εξ αυτής ελκόντω\ι δικαιώματα προcr<4πων
         ότι όλοι οι απασχοληθέντες ήταν ασφαλισμένοι qτο
         και αναλαμβάνει κάθε σχετική συνέπεια Clπό
         '
         ..
         της παρούσης συμβάσεως και ιδιαίτερα h μη
         συμβατικών υποχρεώσεων της Δ Η . Κ.ΕΚ, ,'· η
         αντιβαίνει την σύμβαση και καθιστά αδύνατη την
         λήρωση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς της από την
         στον Δήμο Νέας Σμύρνης να υπαναχωρήσει από.τη
         �urιJ\uμt.\ιwv

         να απαιτήσει την ακριβή τήρηση των όρwν
         >ικcχιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν σε κα!-Ιία
         ττnrnnrίτr.rτr\ του από αυτά.

         στη Καλλιθέα την . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . όπου
         οι παραπάνω όροι, διαβάστηκε και βεβαιώξJη'κε
         ακολουθεί σε έξι (6) όμοια αντίτυπα εκ των οποίιlJν
         μέρος .

         •n••rτnί

         Για τον Δήμο Καλλι θ έας,
         Ο

         Δή μα ρχος

         Κάρναβος Δημήτρης

         την ΔΗ.Κ . Ε . Κ.

         Π έτρος

         6

         /

         }�

         I

         / J..J. / 2014
         3 2 ;{-

         ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗJ3
         ΑΡ .Π Ρ ΩΤ:

         5 :2

         �',

         ΥΠΗΡΕΣΙΑ: OIJ(OJ�ΌIVIH

         ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

         ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

         ΘΕΜΑ:

         να πάρει απόφαση για την έγκριση παράτασης της υπ' αριθμ.
         Δ111t(J,υ Νέας Σμύρνης με τον ΓΕΩΡΓΙΟ Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ με
         που αφορά την προμήθεια υαλοπινάκων με τους ίδιους όρους,
         >:c">;.ι"'''' ·'α και με την υπ' αριθμο,ι3.Ι7ι{Ι.2 Q!];G ιΗ,Λ.r.Ίτ• της Τ.Υ. έως και την 3 1/12/2014.
         i l cορύ.ταση της
         προκαλεί αύξηση των συμβατικών ποσών και της συμβατικής
         1ι:σσότητας των ειδών.
         Συνη μμένα σας υπc)i)cιλλωiΙΙ: \H'�i

         την υπ.αρίθμ. 44,�4��"1,1�-X;;,;zu υπεύθυνη δήλωση του ιδίου με την οποία συμφωνεί για την
         παράταση της υπ'ιψίj:Jμ. 32'7951/1 9-6-201 3 σύμβασης μέχρι 3 1/12/20 14.

         p.:� i Θ ιu-cJ::
         π -

         Related Interests

          .:;;π o1C .

          σωιχείων πc-,�

          Πρcς:

          (J) Αναγράφεται 011ό το'/ ενδιαφερόμ:;:νο ποJ.(τη η AQX1] ή 7J

          (2) Ανaγράφc.:αι οi.ο'fράφως.

          Υ�ηρ•εσ"ο'1:<1\i)rιiiο

          (3) Όποιος εν 'jVώσtι τσιι δηί.ώσει "<jΙε-ι.Jδή "ff:'JOV&σ ή αρνείwι

          άρθρου 8 τιμωρε(ται με φ-Jλό.:ιιιση τ<r..:i..άχιστάν τριών μηνώ'v.
          στον εο-..:ιό-ν τcΛι ή σε ό)J,ογ :ιιεQισJοιακ<'i Cq;ελος βλάπι:crtτας

          μέχρι J O r.:rιfN.

          (4) :Σε περίmωση ονεπάρκιιαςτου χ<i'JQO'"J η δήλωση σ..:νεχί?;;εται. 'ΌττΙ"ιίσ"

          την δr;λαCσα.

          ι

          .t

          \l
          Ν. ΣΜΥΡ Ν Η

          ΕΛΛΗΝΗGΙ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤτΙΙαΙΣ

          ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

          ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
          ΔΙΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ vnrun·υ"<i'iit

          1 9 ΝΟΕ.

          201�

          53 5 5 1_

          ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
          ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
          ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1 7 1 21

          ΠΛΗΡ.: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

          ΤΗΛ.

          2132025757

          Θέμα: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ
          Παρακαλούμε να e.ιπηνrιΑ>:iί"'

          1.

          70112. 1 2.20 13

          Προς : Την Πρόεδρο του Δημοτικού
          Συμβουλίου
          κα Απέργη Μαρία
          ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ»

          την Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους
          τις διατάξεις του άρθρου 1 74 του Ν. 3463/2006, ως

          · . με

          282,91

          20 1 3

          Ανακαλούμε το πρόστιμο
          διατήρησης ανείσπρακτο,
          μετά την βεβαίωση
          περαίωσης της διαδικασίας
          υπιτνωνίlC στο Ν.

          ' 2.

          �'!_ι/l2_ t2.201 3

          309,73

          20 1 4

          Ανακαλούμε το πρόστιμο
          διατήρησης ανείσπρακτο,
          μετά την βεβαίωση
          περαίωσης της διαδικασίας
          υπαγωγής στο Ν.
          4 1 78/

          οικονομικού έτους 2014.

          1.
          2.

          3.

          . πρωτ.
          1128. 12.2007
          49/αρ. πρωτ.
          50999/6. 1 1 .2014
          49/αρ. πρωτ.
          50999/6. 1 1 .20 14

          κοκ 2001
          κοκ 2009

          Διαγραφi], λόγω λάθος
          στοιχείων οχήματος
          Διαγραφή, λόγω
          του, σύμφωνα με την υπ. αρ.
          ΥΗΚ 6591 Κάρτα εισόδους

          4.

          Αρ. πρωτ.
          9593/6.3.2012

          Διαγραφιi του προστίμου.
          διότι δεν υπάρχει το
          στέλεχος της παράβασης στο

          5.

          πρωτ.
          637517. 12.2014

          6.

          20/αρ. πρωτ.
          6375/7.2.2014

          80

          7.

          20/αρ. πρωτ.
          6375/7. 12.2014

          80

          λόγω λάθος καταχώρησης

          έτους 20 14.

          2.

          πρωτ.
          62525/4. 12.2013

          3.

          8/αρ. πρωτ.
          5571/1 .2.201 3

          20

          4.

          32/αρ.πρωτ.
          22789/9.5.2014

          20

          Διότι η υπ. αρ.
          μαρμάρινη οστεοθήκη θα
          πρέπει να χρεωθεί το έτος
          2 0 1 5 και εκ παραδρομής
          14

          ι.

          ν' Η πίστωση

          .2014

          θα βαρύνει τον Κ.Α 2 1 1 9.0008 οικονομικού

          1 20

          πρωτ.
          36215/23.7.2014

          1.

          463 και
          464/30. 1 1 .2004

          2.

          463 και
          464/30. 1 1 .2004

          ν' Η πίστωση

          240

          θα βαρύνει τον Κ.Α 0461 .0002 οικονομικού

          Η χρέωση πρέπει να

          διαγραφεί διότι έχει εξοφληθεί
          και εκ παραδρομi1ς δεν

          επί μέρους της οφειλi1ς σε
          ιδιοκτήτες κατόπιν αίτηση του

          ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ!
          ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ

          - 6 ΝΟΕ. 2014

          ·.

          Ν. Σμύρνη
          Αρ. Πρωτ :

          .
          ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
          ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝτΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
          ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣ ΗΣ

          5 I ι 2_ ':f-

          \f
          .j . '-, 1 ' '�� _ --i !),i -

          l7lfl ιrr

          έα Σμύρνη
          Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1 8 ,
          .1 ( :.;
          Τηλ: 213 2025831- 833- 840
          Fax : 213-202591 1
          1
          Eιnail: adpaideias@O 149 .syzei)(is.gov.

          >V\V\v.neasιnνωi.gov.gr

          ·

          ·

          b
          ·�. :
          :, ,
          :;

          ΠΡΟΣ: κα. Πρόεδρο Δημοτικού
          Συμβούλιου

          - �-�

          Παρακαλώ όπως , με βάq;JΊ το νόμο 1 566/ 1 985, προχωρήσετε στη λήψη
          απόφασης για τον qρisr� �pροέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών
          τάξεων του Δήμου μ!Χq,:Πόυ θα συναπαρτίσουν την Δημοτική Επιτροπή
          Παιδείας.

          ·

          · ' '

          ·

          J

          I

          '
          Ελληνική Δημοκρατίd ,
          '
          Περιφέρεια Αττικής

          Νέα Σμύρνη,2 ι 1 0}2014

          Δήμος Νέας Σμύρνης
          Γραφείο Δημάρχου
          Ταχ . Δ/νση:
          Ταχ. Κώ δικας:
          Τηλ. :
          Α ρ ιθ . Fax:

          Ηλειc. Δ/νση:

          ' ,ι

          '

          ;,i'

          ·�;,

          Αρ. πρωτ.:

          4 95C:J 1

          Ιι_,:

          ΕΜΒ�ίζέλου 1 4
          .ηι 2ι�;- Ν. Σμύρνη

          2 1 3 12025 85 1-853
          846
          ..
          dnSιnyrni@0149.svxzefxis.gov.gι·

          :21 � �q�s
          ''
          ,

          ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ. Σ

          '�ij;;

          Θέμα : 'Συγκρότηση επι�ρ� � ς καταστροφής αντικειμένων
          '�--,' ' ιr_:άνευ αξίας'
          '

          Κυρία Πρόεδρε,

          ,

          <

          , ,,

          I'

          ·:

          ' ::: � t ,,/:_-'
          -

          , --

          �, ;

          Παρακαλώ να ει� γή θ�ίτε στο Σώμα vα λάβει απόφαση για τη συγκρότηση
          επιτροπής καταστροφήi; αντι�ειμένων άνευ αξίας.
          Η συγκρότηση τηςεjj;\ιφοπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 99 παρ. 6 του ν.
          &ψ, τρείς ( 3 ) δημοτικούς συμβούλους, που ορίζονται με
          3462/06 και αποτελείται απ-,:
          iαπόφαση του δημοτικο:ιJ:,συμβουλίου και από τους οποίους ένας ( 1 ) προέρχεται από
          τη μειοψηφία.
          . . , . '
          :,
          Αν κατά την., κρίση,�,του Δ.Σ., για τη διατύπωση γνώμης της επιτροπής
          απαιτούνται τεχνικές γνι]Jgε�, τις οποίες δε'ν διαθέτει η επιτροπή, συγκροτείται τότε
          από δύο ( 2 ) συμβούλ�1J �·15 '�έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου.
          Αν δεν υπάρχει'δημσ'9-κός υπάλληλος, το Δ.Σ. ορίζει ως τρίτο μέλος της
          επιτροπής τεχνικό υπ<7λλf]λd;; από το ΤΥ ΔΚ ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια
          υπηρεσία.
          ��,
          ι .' -.� ! ,�� -,
          Α
          '
          ' '

          '

          "

          <1\

          -

          'Ji'
          f ··

          /!_>

          )�
          J

          ι

          ; 1J
          .c / 6η
          ΑΡ. ΠΡΩΤ: . J. . . .

          1 I ΝΟΕ. 2ilΊlι

          . :ι:;ψ ...............

          _

          , \

          .-,

          .-lΗΙ'ΕΣ!Α
          , ."i:ξανδρος

          ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

          για τη συγκρότηση της επιτροπfις του άρθρου 7 του

          δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς
          του ενός ως προέδρου
          κλi]pωσης των υπαλλήλων της Ί'εχνι κfι ς
          σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της
          επιτροπής
          _ ι

          ' ' ; διατάξεις
          �1.:ρθρου 26

          ιuv

          - -,- /J, '/07- 1 1 -2 0 1

          3,του άρθρου 7 παρ, 4 του άρθρου 9 παρ. 2, τουΠ.Δ.'
          Ι και της υπ' αρ. Δ!ΣΚ110/Φ. Ι 8/οικ.2 1 508/04-1 1 -20 ] Ι
          του Υπουργείου Διοικητη-.."ής Μεταρρύθμισης και

          •"!'�� �
          .

          '

          -

          •1 :'

          ·

          . ...�

          -0 Δifrvi.ι>X
          J' OΣ
          ;

          "

          �'/

          . \

          ·'· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΙ'ΑτJΑ

          . :./ ΝΌΜΟΣ ΑττΠCΗΣ
          ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΙ

          Related Interests

           ΙΥΡΝΗΣ

           Σήjiερα ημέρα Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 20 1 4, και ιiιρα 1 0:00π.μ.
           Δή/φυ Νέας Σμύρνης. Ελ. Βενιζέλου 1 4 στο 5° όροφο. ο π,.n;·,.,.
           Αλέξανδρος παρουσία των υπαλλήλων του Τμήματος Έργων και
           ·
           ΜιlΧα:.νικό Τ.Ε. και Κωβαiοη Σοφίας - Πολιτικό Μηχανικό Τ
           Η παραπάνω κλιjρωπη διενεργl]θηκε βάση των δια:τά.ξεc�·{1
           άρθρό'U 9 παρ. 2, του Π.Δ. 270/81 ,του άρθρου 26 τοη Ν 4ΙΙJ4ι;ι
           ι

           Δ/νσης Τ•
           Τεχνικόηι - , - τ ·
           Μ εp1',"()1'Γ"Ιϊ

           r-,

           --

           '

           ι

           11-201 1 (ΦΕΚ 2540/Β'/07-1 1 -20 1 1 ) απόφασης του
           ΔιαΚυβέρνησης και την από 03-1 1 -20 1 4 ανακοίνωση της Τε·yνικιlι•<
           Τα τακτικά κσι τα αναπληρωματικά μέλη ποη Πr>•οέ•:υψ·αv,•α
           α
           α
           π f) κάτω πίνακα.

           ΤΑΚΤΙΚΑ

           MΊfi:AH

           Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Β ' .

           Αλέξανδρος Υ{ωστούρος

           ,.

           ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
           TMHΓvJ:A Ε!ΔΙΚΗΣ

           ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

           '"""""!

           ΠΛΗΡ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

           ΠΙΑ: 2 1 32025774

           Lf Cf θ 2 c/

           ΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

           ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
           J

           τας υπι�1111 :1
           ο
           ν
           χ
           έ
           1. Το άρ θ ρ ο 2 του Ν.Δ 356/
           N·;!j}q,i(aξ<:ων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 5 8 παρ.
           ι

           iCvp'-"νf.Ιρ ό εδρε,

           1 του Β .Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1
           δημοσίων εσόδων στους Δ
           και τους εισπράκτορες.
           2. Την πα ράγρ αφο 1 δ του άρtj/)Q;tJ.!
           προς τους Δήμους, όταν η ,ν,,nh•fin'1icc
           3. ΊΊς με αριθμούς πρ·ωτ<}ΚC>λλ

           1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006,

           περί ευθύνης είσπραξης
           δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία

           Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί ολικής διαγραφή οφειλής
           καταλόγους είναι λανθασμένη.
           0.20 1 4 και 43581/1 7.9.2 0 1 4 , αιτήσεις αντίστοιχα των
           και.
           , με τις οποίες ζητούν την
           διαγραφιj κλήσεων κοκ από
           κατάλογο των κλήσεων ΚΟΚ2004, λόγω του ότι την
           ημερομηνία των κλήσεων
           των οχημάτων τα οποία αναγράφονται σε αυτές, ποσών
           σε ευρόJ αντίστοιχα: 65,50 κα(.�l�q;PftPρ<:iJ.
           4. Το γεγονός ότι τα στοιχεία ·
           τα παρέλαβε το τμήμα Δημοτικών Προσόδων, για να

           β ε β αιώσει τις ως άνω κλ:�σι;ις;����Ψε•i!� ΙΊ0
           5. Το γεγονός ότι τα
           που μας προσκόμισαν οι ως άνω οφειλέτες είναι οι
           επίσημ α έγγραφα από ΔΟΥ.

           ώ ναω εισηγηθεί ε,.�Ί�fι
           Παρακαλ
           ό θε μ
           ξ
           οφ,ειαπό
           λών

           ή ή μη , των
           έ'Lους 2004 στον αντίστοιχο βεβαιωτικό κατάλογο,

           εγγραφής(λ θος ιδιοκτήτη ς οχήματος).
           τ
           ε
           ους να ε αιωθάούν μετά από διενέργεια ελ χου
           στους 1φαγμ τιιcού (�·�;�i��;��;�:J�t�r=ό�:��.
           ββ
           έγ
           α ςι
           Συνημμένα:

           ·

           οι με αριθμους πoiox:

           Related Interests

            4'l.:!�77 0 . 1 0.2014 και 43581/1 7.9.20 1 4 αιτήσεις με τα

            αντίστοιχα δ ικαιολογητικά �o�i�'.�!J.� Ί i ειi5οπ:οιi]σεις της ταμειακής υπηρεσίας του Δi1μου μας.

            ��{

            ���;
            '
            !

            Related Interests