You are on page 1of 237

RONNA HERMAN

MIHÁLY ARKANGYAL:

A FÉNY SZÁRNYAIN

KÖNYVKIADÓ
RONNA HERMAN

Mihály Arkangyal:
a fény szárnyain

A dimenziók között húzódó


fátyol vékonyodik...
A FORDÍTÁS
A Z A L Á B B I K I A D Á S A L A P J Á N K É S Z Ü LT:

A RC H A N G E L M I C H A E L I . : O N W I N G S O F L I G H T

F O R D Í T O T TA :
BABUSA BERNADETT

SZERKESZTETTE:

TERDIK ROLAND

A B O R Í T Ó T É S A K Ö N Y V E T T E RV E Z T E :

E G E D I - KOV Á C S M E L I N DA

B O R Í T Ó G R A F I KA :

E G E D I - KOV Á C S M E L I N DA

Minden jog fenntartva. A könyv egyetlen része sem sokszorosítható

vagy közölhetõ semmilyen formában és értelemben,

elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a fénymásolást,

rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját a kiadó írásos jóváhagyása nélkül.

978-963-246-017-8
COPYRIGHT © BY 1996, 2001 RONNA HERMAN

H U N G A R I A N T R A N S L AT I O N © B E R N A D E T T B A B U S A 2 0 0 8 .
H U N G A R I A N E D I T I O N © M A N D A L A -V E D A P U B L I S H E R E S TA B L I S H M E N T, 2 0 0 8 .
C OV E R AND B O O K D E S I G N © M E L I N D A E G E D I - K OV Á C S , 2 0 0 8 .

W W W . M A N D A L A -V E D A . H U
Hamarosan visszatérünk abba a természetes
állapotunkba, ahol az angyalokkal és a Felemelkedett
Mesterekkel együtt hallunk, látunk, sétálunk,
és nem vonjuk többé kétségbe
saját isteni természetünket.

Felismerve és elfogadva személyes teremtõ erõnk


hatalmát átléphetünk a kegyelem állapotába,
magunk mögött hagyva a karma kerekét.
Tartalomjegyzék

Elõszó 11
Az élet szeretete 13
1. A kezdet 14
2. Pusztulás és sötétség vagy egy boldog,
új világ – a választás a ti kezetekben van 27
3. Az átalakulás folyamata 31
4. Telepatikus képességeitek tökéletesítése 35
5. Megkönnyebbüléssel és megbocsátással átesni
a megtisztulás folyamatán 39
6. Bontakozó Fény-tudatosságotok 42
7. Az Egység sürgetése 46
8. A Teremtõ ajándéka: arany-fehér energiaáramlás 52
9. Vértezzétek fel magatokat a spirituális páncélotokkal! 58
10. Az egész emberiségnek választani kell –
most van itt a döntés ideje 63
11. Személyes és az egész Földre kiterjedõ jólét 67
12. Megfújták az egységre hívó harsonát! 73
Az ösvény 77
13. Öleljétek magatokhoz a félelmeiteket –
fogadjátok el a kihívást! 78

TA RTA L O M J E GY Z É K 7
14. Itt az ideje, hogy megoldjátok kapcsolati
problémáitokat! 83
15. Az élet és halál új tudatossága 89
16. A remény üzenete 94
17. Teremtsétek meg a tökéletes valóságotokat! 98
18. Isten hozott a magasabb dimenziók kapujában! 106
Én, legbelül 110
19. Öleljétek magatokhoz a fizikai megjelenési
formátokat – a szellemetek templomát! 112
20. Angyali eledel az átalakuló Csillaggyermekek számára 117
21. Az isteni kard 121
22. Váltsátok valóra az álmot! 128
23. A lélek támasztóoszlopa és az anyag keresztje 132
Az élet órája 137
24. A egyezségek megszegése – az elavult
fogalmak eltörlése 138
25. Egyezségek, melyeket meg szeretnék szegni –
dolgok, melyektõl azért szeretnék megszabadulni,
hogy megvalósíthassam magasabb spirituális
bölcsességemet és hatalmamat 143
26. A Fény urai 145
27. Az angyali birodalmak sokkal valóságosabbak
lesznek és egyre gyakrabban jelennek meg elõttetek
a dicsõséges napok eljövetelével 149
28. Az általatok teremtett részek Magasabb Énjei vagytok 154
29. A Fény ösvénye 159
Az én miértem 163
30. Mihály arkangyal üzenete a 12:12-rõl 164
31. Itt az ideje, hogy véget vessünk az elkülönültség
illúziójának! 171
32. Ünnepeljük az új kezdetet! 176
Keresésem 179
33. Itt az ideje, hogy elkezdjük a testi-lelki
megtisztulást! 180
34. Az Aranykor kapuja nyitva van – kezdetét veszi
a mennybemenetel színdarabja 183
35. A Fotonöv – mirõl szól az egész valójában? 187
36. Támogatást és szeretetteljes biztonságot nyújtunk
az elõttetek álló változó idõkre 192
37. A nagy esemény elkezdõdött – a sikeretek biztos 197
38. A Háromság ereje felé tartotok 203
39. Az elõkészítés szakasza lezárult –
itt az ideje, hogy cselekedjünk! 208
40. A Teremtõ isteni képviselõi vagytok 214
Maradnom kell 219
Az arkangyalok (Az angyalok nõi összetevõi) 220
Az öt magasabb galaktikus fénysugár 221
A szerzõrõl 222
Elõszó

V EGYETEK RÉSZT VELEM egy utazáson! Egy utazáson a látha-


tatlan birodalmakba, ahol az angyalok laknak. Tegyétek
félre az elemzõ gondolkodásmódotokat – ha hajlandóak vagy-
tok rá –, érezzetek a szívetekkel és a belsõ tudásotokkal! Enged-
jétek meg a szavaknak, hogy visszhangozzanak, és közben fi-
gyeljétek: vajon megpendítik-e mélyen bennetek az igazság
húrjait, a régi idõk emlékeit, amikor még együtt sétáltunk és
beszélgettünk az angyalokkal.
Mihály arkangyal üzeneteit abban a formában adom át nek-
tek, ahogyan tõle kaptam, csupán némi szerkesztéssel és nyelvta-
ni helyesbítéssel. Egyfajta sajátos stílus jellemzi az üzeneteit.
Úgy használja a szavakat, ahogy az talán nem lenne elfogadható
irodalmi körökben, viszont tökéletesen összecseng az õ szerete-
tének és könyörületének lényegével, ezért az eredeti stílusban
adom át nektek az üzenetet.
Amikor már készen állok arra, hogy üzenetet közvetítsek, leülök
a számítógépem elé, körbeveszem magam fehér fénnyel, és meglá-
togatom szeretett ÉN VAGYOK Jelenlétemet. Érzem, ahogy a tu-
datosságom felemelkedik egészen addig, míg kapcsolatba nem lép
Mihály arkangyal energiájával, ami a koronacsakrámon keresztül fi-
noman áramlik lefelé, amíg az üzenet világossá nem válik. A szavak
nagyon gyorsan jönnek, csaknem tökéletes másolatai az eredetiek-
nek (egy-egy „sajtóhiba” elõfordul néha). Egy üzenetet 45-60 perc
alatt közvetítek, néha egy kicsit tovább tart (attól függ, hogy mi-
lyen bonyolult az információ). Miközben közvetítek, végig a tuda-
tomnál vagyok. Egyfajta megfigyelõje vagyok a folyamatnak, olyan,
aki különálló, de mégis tudatában van az eseményeknek.

ELÕSZÓ 11
Csodálatos, állandó kapcsolatom van Mihály energiájával. Éj-
jel-nappal érzem a jelenlétét, ahogy körülvesz engem. Ez az áldás
átalakította az életemet, és minden képzeletemet felülmúlóan ki-
tágította a tudatomat. Sokan közülünk hasonló utat járnak be,
éveken át követve idelent az angyali erõket: miközben végigszár-
nyalunk az univerzumon, hatunk egymásra, segítünk egymásnak
és tanulunk egymástól. Visszatérünk abba a természetes állapo-
tunkba, ahol az angyalokkal és a Felemelkedett Mesterekkel
együtt hallunk, látunk, sétálunk, és nem vonjuk többé kétségbe
saját isteni természetünket.
Mihály azt állítja, hogy szavai a Szeretet lényegével vannak
megtöltve, és azt, hogy az Istentõl/Istennõtõl/Teremtõtõl kapott
Fény rajta keresztül áramlik át. Miközben érzitek Mihály arkan-
gyal jelenlétének melegségét, engedjétek meg ennek az energiá-
nak, hogy átjárja lényeteket.
Az üzeneteket nem mindig abban a sorrendben közlöm, ahogy
elõször õ átadta nekem. Meghatározta a sorrendet, ahogyan a könyv-
ben meg kell jelenniük. Habár úgy tûnik, az üzenetek önmagukon
túlmutatnak, sokkal gazdagabb, teljesebb jelentésük van. Úgy gon-
dolom azért van ez, mert sokkal bölcsebbek és fogékonyabbak va-
gyunk arra, hogy megértsük azt, amit az elmúlt néhány év során
szeretettel, türelemmel próbált átadni nekünk.
Oly módon nyújtom át nektek ezt az ajándékot, mint ahogy
én kaptam.
Szeretettel, Ronna

12 A FÉNY SZÁRNYÁN
Az élet szeretete
É lj szeretetben
L étezz a végtelenségben
E zek teljességében
T artson az élet örökké.

Az életnek van kezdete és vége,


A kettõ közötti lét az életetek tétje:
Növekedhettek és tanulhattok,
Vagy csak úgy sodródhattok és lebeghettek.
Fogadjátok el a kihívást, segítsétek mások életét,
Emeljétek fel a magatok és mások lelkét.
Nyújtsátok kezeteket, fogjátok meg egymás kezét,
Meg kell, hogy értsétek.
Érezzétek… éljétek… mindenetekben részesítsétek.
Legyetek olyan jók, amennyire csak tudtok,
Felejtsétek el azt, amik nem vagytok.
Ne pazaroljátok el,
Töltsétek meg nevetéssel,
Szórjátok meg könnyetekkel.
És mikor a végére értek,
És büszkén visszanéztek,
Elmondhatjátok: teljes életet éltem…
Végigjártam az élet kanyargós útját,
Elértem a csúcsát,
És végig élveztem az utazást.
RONNA HERMAN
E L S Õ F E J E Z E T

A kezdet

E GY RÖVID BEPILLANTÁST szeretnék nyújtani az eddigi életem-


be, ami rávilágít arra, hogy egyáltalán nem különbözöm tõle-
tek. Mindannyiunknak megvan a képessége, hogy angyalokkal vagy
magasabb rendû lényekkel beszélgessünk. Ez a jog születésünktõl
fogva megillet minket, csak éppen elfelejtettük. Mihály arkangyal,
más angyali lények és a Felemelkedett Mesterek napról napra egyre
több embernek fedik fel magukat. A dimenziók között húzódó fá-
tyol egyre vékonyodik, az Isteni Erõtõl való elkülönültség illúzióját
lassan áttörjük. Ezekkel a gyönyörû lényekkel beszélgetni teljesen
normális. Az volt az abnormális, amikor elszakadtunk és többé már
nem tudtunk kapcsolatba lépni Magasabb Lényünkkel és az Is-
ten/Istennõ/Teremtõ hírvivõivel.
Egyre több és több ember beszél paranormális tapasztalatairól.
Egyesek lélegzetelállító gyönyörûségrõl, míg mások kényelmetlen,
zavarba ejtõ és meghökkentõ eseményrõl számolnak be. Ezek a tör-
ténések annak az átalakulási folyamatnak a részei, melyet húsz –
vagy még több – éve tapasztalunk.
Történetem elbeszélése talán segítségetekre lesz abban, hogy
megértsétek, mi történik, amikor megtapasztaljátok a tisztánhal-
lást, tisztánlátást, látomásokat, többdimenziós valóságokat, testen
kívüli élményeket, bevillanó elõzõ életeket és a deja vu-t. Fontos-
nak érzem, hogy elmeséljem azokat az átmeneti állapotokat, ame-
lyeken a spirituális ébredésem és kutatásom alatt mentem keresz-
tül, és ami végül a kozmikus telepata és Mihály arkangyal hírvivõi
szerepében teljesedett ki.
Annak ellenére, hogy egész életemben – már egészen gyermek-
koromtól – kerestem az igazságot, a szüleim által rámkényszerített

14 A FÉNY SZÁRNYÁN
fundamentalista vallás csalódást okozott, nem adott kielégítõ ma-
gyarázatot. Negyvenévesen kaptam pár választ, felismertem, hogy
van valami „odakint”, ami sokkal hatalmasabb annál, mint amit va-
laha is el tudtam képzelni.
Akkoriban egy televíziós berendezéseket gyártó társaság elnöké-
nek hivatali asszisztenseként dolgoztam Salt Lake City-ben. Nem-
régiben házasodtunk össze Kent Hermannal, aki a Western Airlines
területi marketing igazgatója volt (mindkettõnknek ez volt a máso-
dik házassága). Csodálatos nyaralásokat töltöttünk el szerte a vilá-
gon, olyan egzotikus helyekre repültünk, melyekrõl soha nem gon-
doltam, hogy valaha is lehetõségem nyílik megnézni õket.
Mindketten szerettük a munkánkat, és megelégedésül szolgáló, iz-
galmas életünk volt együtt. Vickey, a munkahelyem hirdetési osztá-
lyának vezetõje, nagyon kedves asszony volt, és közeli barátok let-
tünk. Sokkal bölcsebb és erõteljesebb volt, mint a korabeli nõk, és
korát megelõzõen járt elõttünk. Egy nap bejött az irodámba és me-
sélt nekem arról az érdekes mûhelyrõl, ahová esténként eljárt, és
ahol a kezdés elõtt arról beszélgettek, hogy mi is az az automatikus
írás, hogyan lehet megvalósítani.
Megmutatta nekem, hogy mit tegyek, és miután már pár perce
a kezemben tartottam a ceruzát, a tudatos segítségem nélkül a ke-
zem elõször köröket és kacskaringós vonalakat kezdett rajzolni,
majd elkezdett írni: „Lilliam Beemer, Lilliam Beemer.” Vickey a ta-
nítások szerint járt el, és megkért engem arra, hogy kérdezzem
meg, vajon tudtomra adja-e, hogy mit jelent ez. „Nem most” –
hangzott a válasz. Aztán írtam – vagy a kezeim írtak: „Menj az író-
gépedhez!” Odamentem az írógéphez, és szinte azonnal, ahogy lá-
gyan ráhelyeztem a kezemet a billentyûzetre, az ujjaim elkezdtek
siklani a billentyûkön. Az üzenet valahogy így szólt: „Örülünk,
hogy végre kapcsolatba tudtunk lépni veled. Te az új tudatosság,
a magasabb igazság egyik közvetítõje vagy. Céljaid egyike, hogy író
legyél. Információkat fogsz kapni, hogy megoszd azokkal, akik ké-
szen állnak arra, hogy meghallgassák. De elõször át kell esned egy
ébredési, tisztulási és tesztelési szakaszon.” Persze még többet is
mondtak, de ez volt a lényegi tartalma.

A KEZDET 15
Vickey ámulatba ejtve állt ott, és miután befejeztem a gépelést,
elolvasta az üzenetet, felkiáltott: „Hûha! Ez nagyon könnyen
ment. Már biztos csináltad ezt valamelyik elõzõ életedben. Úgy
gondolom, hogy addig nem kellene tovább haladnunk ezzel, míg
nem részesülsz egy kis oktatásban, és míg meg nem tanulod, ho-
gyan védd meg magad.”
És elkezdõdött. Már olvastam valamicskét a keleti vallásokról
és a reinkarnációról, de nem elmélkedtem túl sokat róluk. Felté-
telezem, hogy azt gondoltam: ezek éppoly hihetõek, mint azok
a történetek, amiket gyerekkoromban a vallásoktatás során taní-
tottak, azzal a különbséggel, hogy abban az idõben nem olvastam
vagy hallottam semmi olyat, ami saját igazságomként visszhan-
gozna a szívemben.
Az elsõ könyv, amit Vickey adott nekem, hogy olvassam el,
Edgar Cayce élettörténete volt, Van egy folyó címmel, ami szó sze-
rint darabokra zúzta a hiedelemrendszeremet. A Jane Roberts által
írt A Seth címû könyv1 további lehetõségeket tárt fel tudatossá-
gom elõtt, számtalan babonámat és felépített hiedelmemet rom-
bolta szét. Miután elolvastam, sebezhetõnek és magányosnak
éreztem magam. Nagyon nehéz volt megtanulnom, hogy nincsen
„ott kinn” egy ISTEN, aki rángatja a zsinórokat és irányítja az éle-
tünket, és azt, hogy mi vagyunk felelõsek a saját valóságunkért,
hogy „EZ” csak rajtunk múlik.
Olyan volt, mintha rögeszmés lettem volna. Elkezdtem olvasni
minden fellelhetõ metafizikáról szóló könyvet. Elmentem egy fog-
orvoshoz, aki betegei ellazítására hipnózist alkalmazott. Az orvos
úgy találta, hogy szinte azonnal egy megváltozott állapotba tudok
kerülni. „Ön az egyik legjobb alanyom, aki valaha csak volt” –
mondta nekem. Megkérdeztem tõle, hogy tudna-e ajánlani valami-
lyen könyvet ebben a témában. Természetesen tudott, és röviddel
azután, hogy elolvastam az elsõ könyvet ebben a témában, vadvízi
evezésre mentünk a Colorado folyóhoz a férjemmel és a tizenhat

1 Magyarul megjelent: Jane Roberts: Seth megszólal. Budapest, Édesvíz


Kiadó, 1994.

16 A FÉNY SZÁRNYÁN
éves fiával, Dannel. Nagyon izgalmas, felpezsdítõ kirándulás volt,
és csodálatosan éreztük magunkat egészen a harmadik napig. Ép-
pen a folyó egyik legkeményebb zuhatagánál keltünk át, mikor az
elülsõ bal oldali állóhajó szétszakadt és visszahajlott a hajó elülsõ
részéig, oda, ahol én ültem, és úgy megcsavarta a lábamat, hogy az
három helyen tört el. A sípcsontomban spirális törés lett, a szárka-
pocscsontom pedig két helyen tört el.
Helikopterrel vittek a Salt Lake City-beli kórházba, és miután
az ortopéd sebész helyre rakta a csontokat, majd felrakta a gipszet,
azt mondta nekem: „Valószínûleg ebben a teljes gipszben kell ma-
radnia legalább három hónapig. A maga korában már lassabban
gyógyulnak a csontok.”
Idõm nagy részében a férjem nagy és kényelmes székében ol-
vastam, és gyakoroltam az ön-hipnózist. Felfedeztem, hogy akár
45 perces idõtartamra is képes vagyok elûzni a fájdalmat. Pár
nap múlva eldobtam a fájdalomcsillapítókat. Nekiláttam annak,
hogy koncentrálásom során gyógyító energiát küldjek a lábam-
ba, hogy erõsnek és egészségesnek képzeljem el. Hat hét múlva,
amikor a férjem, Kent röntgenre vitt az orvoshoz, azt mondtam
neki: „Ma járógipszet kapok.”
„Ne táplálj hiú ábrándokat, édesem! Még túl korai lenne” –
felelte a férjem.
Miután az orvos megnézte a röntgen leleteket, bejött a szobába
és így szólt: „Ez bámulatos! A lába olyan gyorsan gyógyul, mint egy
tizenhat évesé. Azt hiszem, hogy ma feltehetünk egy járógipszet.”
Kentnek még a lélegzete is elállt!
„Kérem ne nevessen ki, de szeretném elmesélni önnek, hogy mit
csináltam” – mondtam az orvosnak.
Miután befejeztem a történetet, így válaszolt: „Nem nevetem
ki magát. Hisz mûködött. Annyi minden van, amit még nem tu-
dunk az agyról és a gondolat erejérõl, és amiket még csak most
kezdünk el felismerni és kutatni. Bármit is csinált, folytassa. Árta-
ni biztosan nem fog.”
Három hónap múlva levették a járógipszet, öt hónap elteltével
már síeltem. Egy cseppet sem sorvadt el a lábam, és egyáltalán nem
okozott egy perc fájdalmat sem.

A KEZDET 17
Hozzáfogtam a reinkarnáció és a módosult tudatállapotok mé-
lyebb tanulmányozásához, és hamarosan már alapszinten meditál-
tam. Nem sokkal ezután elkezdtek bevillanni az elõzõ életeim.
Nem vagyok látnok, nem képeket láttam. Ez csak egyfajta tudás
volt. Egyszerûen kibontakozott a történet a fejemben, és olyan dol-
gokat éreztem, melyek már megtörténtek. Megtudtam, hogy
Lilliam Beemer az én nevem volt az egyik jelentõségteljes elõzõ
életemben. Ez sok kérdésre választ adott, többek között arra is,
hogy miért volt a kapcsolatom apámmal olyan szomorú és sekélyes.
Hol volt, hol nem volt, volt egy új világ (Once Upon a New World) cí-
mû könyvem egy fejezete, A harcos lány életem ezen idõszakán
alapszik. Nem túl gyakran történik meg, hogy bevillan a tudatomba
egy elõzõ életem, és újraélem, de akkor mindig ráébredek arra, hogy
az milyen hatással van a jelen kapcsolataimra, és arra is, hogy azok
képezik félelmeim és hajtóerõm alapját.
1976-ban a férjemet áthelyezték San Diegoba. A költözés na-
gyon megviselt minket, de késõbb megértettem, hogy mindez része
volt az isteni tervnek. Megszereztem az ingatlanügynöki engedé-
lyemet, és sikerült elhelyezkednem vezetõ beosztásban egy har-
minc-harmincöt embert foglalkoztató irodánál. Megismertem egy
másik csodálatos tanítót, nem sokkal ezután elmélyültem az aszt-
rológia tanulmányozásában, késõbb pedig belekezdtem a spirituális
asztrológia elsajátításába.
Ekkor a vezetõk az írógépemen át már rendszeresen közvetítet-
ték az elõzõ életeimet, amiket aztán elkezdtem felolvasni a csalá-
domnak és a barátaimnak. Leültem az írógép elé, ujjaimat lágyan
ráhelyeztem a billentyûkre, feltettem egy kapcsolatra vagy problé-
mára vonatkozó kérdést, és hamarosan egy történet vagy magyará-
zat bontakozott ki. Idõnként énekeltem vagy verset szavaltam,
hogy megbizonyosodjam róla: az információk nem a tudatalattim-
ból jönnek, hanem egy tõlem független valakitõl vagy valamitõl.
Nem volt különbség. Az információ még mindig ugyanúgy jött,
ámulatba ejtve néha azokat, akiknek közvetítettem, és néha még
saját magamat is. Olykor nyomasztott a másokért vállalt felelõsség
érzése. De egy idõ után egyre többen számoltak be nekem ugyanar-
ról: „Rengeteg érzést keltett bennem. Olyan igaznak éreztem. Most

18 A FÉNY SZÁRNYÁN
már értem.” Ezek a beszámolók ráébresztettek arra, hogy egy aján-
dékot kaptam, amivel másokat is meg tudok ajándékozni. Minden-
kinek meghagytam a döntés jogát, hogy eldobja vagy elfogadja
igazságként ezt az ajándékot.
Akkorra már számos különbözõ vezetõt közvetítettem az írógé-
pem segítségével. Az egyiket, aki a leggyakrabban jött, Anthony-
nak hívták, és azt mondta, hogy õ az egyik személyes vezetõm.
Egy másik, kifinomult és szeretõ lényt szintén közvetítettem. Õt
AI-E-Ta-nak hívták.
1984-ben a férjem és én nyugdíjba vonultunk. Egészen addig
sokat és keményen dolgoztunk pályánkon, rengeteget utaztunk, ki-
élveztük mindazt, amit a társadalmi lehetõségek biztosítottak szá-
munkra. Egyezett a véleményünk abban, hogy most már leginkább
csak az alpesi otthonunk adta békességre és csöndre vágyunk.
Most, más körülmények között szemlélve a dolgokat, felismertem
azt, hogy a több mint 5000 négyzetméter területen fekvõ ottho-
nunkat, amit toronymagasságú tölgyfák öveznek, és aranyos kis pa-
tak folyik át rajta, szintén isteni beavatkozás hatására vettük meg.
Ez már önmagában egy külön történet, de legyen elég annyi, hogy
valóságos csoda volt, hogy megvehettük az ingatlant. Csodával ha-
táros módon dõltek le elõttünk az akadályok, ebbõl kifolyólag el
tudtuk adni két másik ingatlanunkat, és az üzletet a kijelölt har-
minc napon belül lebonyolítottuk.
Most már újra volt idõm arra, hogy a tanulásnak szenteljem ma-
gam, és arra is, hogy miközben tervezgettem a birtokunk parkosítá-
sát, és férjemmel együtt élveztem a nyugdíjas éveket, újra kapcso-
latba lépjek Földanyával. Minden tökéletesnek tûnt, 1986-ban
igazán megkezdõdött a tisztulási folyamat. Hörghurutot kaptam,
ami nagyon legyengített. Felszedtem pár kilót, hátproblémákkal
küszködtem. Boldogtalan és kiábrándult voltam.
Meditáltam; imádkoztam és gyakran feltettem a kérdést:
„Miért… miért most, mikor olyan keményen próbálok spirituális
hitem szerint élni? Mit csinálok rosszul?”
Ez egészen 1987 kora tavaszáig tartott. Nagyon tisztán emlék-
szem arra a napra. Éppen befejeztem a jóga gyakorlataimat, el-
nyújtóztam a padlón, felkészülve a meditálásra. Nagyon levert és

A KEZDET 19
szomorú voltam, mintha az életnek vagy bárminek, amit eddig csi-
náltam, nem lenne értelme. Szemeim szorosan csukva voltak, de
a könnycseppek mégis kiszöktek és végigcsurogtak arcomon. Úgy
éreztem, mintha a mérhetetlen ûrben lévõ energiaáramlás egy
parányi pontja lennék… lelki szemeim elõtt a kezemben tartot-
tam lelkemet, felemeltem, az Isten felé nyújtottam, és így szól-
tam: „Nem tudom mit tegyek. Így hát neked adom, neked tud-
nod kell, hogy mit tégy vele.”
Hirtelen, mintha egy hangszóró lett volna a fülemben, nagyon
mély, hangos és tiszta hangot hallottam: „Minden csak idõ kérdése.
Már vártunk, hogy végre félreállítsd az útból az egódat, így most
már elkezdhetünk Veled dolgozni. TRI-TON-nak hívnak bennün-
ket, ezentúl mi leszünk a tanítóid.”
Egy darabig azt gondoltam, hogy biztosan megbolondultam,
mert nap nap után – miközben kint ténykedtem a kertben vagy a há-
zimunkát végeztem – a fejemben folytatódott a párbeszéd. Minden-
féle elképzelhetõ kérdést feltettem, és mindig tiszta, rövid, szeretõ
választ kaptam. Mindent megkérdeztem a kapcsolataimról, az éle-
tem eseményeirõl és azok értelmérõl. Az elõzõ fontosabb életeimrõl
szintén meg akartam tudni dolgokat, többek között azt, hogy ki vol-
tam akkor, és azt is, hogy mindez milyen szerepet játszik mostani éle-
temben. Ahogy az életem darabkái a helyükre kerültek, és minden
tökéletes értelmet kapott, úgy foszlott szét a különbözõ élményekbõl
származó frusztrációm, szomorúságom és kudarcérzésem.
Elmeséltem a történetemet a családomnak és annak a néhány
közeli barátomnak, akikrõl tudtam, hogy megértik és nem döb-
bennek meg rajta. Hamarosan kérdéseket tettem fel, és közvetítet-
tem a válaszokat. Nem sokkal ezután TRI-TON elkezdett arra bá-
torítani, hogy engedjem meg neki: használja a hangom. Ismét
megrémültem és tétováztam. Csak azokkal dolgoztam, akik közel
álltak hozzám; azokkal, akikkel teljes biztonságban éreztem ma-
gam, és éreztem szeretetüket. Nemsokára TRI-TON szeretõ veze-
tésével és útmutatásával segítettem klienseimnek visszatérni az
elõzõ életükbe. Abban is segítettem, hogy megtapasztalják az
akkori fontos kapcsolatok és életszakaszok érzelmeit, valóságát,

20 A FÉNY SZÁRNYÁN
továbbá abban is, hogy áttörjék a határokat, megtisztuljanak a ne-
gatív gondolati formáktól.
Egyre jobb egészségi állapotba kerültem, és egészen más meg-
világításban kezdtem látni a világot. Úgy éreztem, mintha csak
sodródnék a napokkal, megtettem, amit meg kellett tenni, ástam
a kertben, takarítottam a lakást, vagy éppen elmélyültem spiritu-
ális munkámban. Olyan volt, mintha az egyik részem egy gyönyö-
rû tökéletes helyrõl figyelt volna, miközben a testem elvégezte az
összes fizikai munkát.
Ekkor már sok barátom átesett a megtisztulási folyamaton, ro-
hamos fejlõdést tanúsítva. Szükségét éreztük, hogy megosszuk azt,
amit tanultunk és tapasztaltunk, és annak is, hogy támogassuk és
bátorítsuk egymást. Elkezdtünk összejárni minden második héten,
hogy megosszuk egymással az információkat, a könyveket és mind-
azt, amit a szemináriumokon és mûhelyeken tanultunk. Együtt ta-
nultunk, meditáltunk, meleg légkörû, szeretõ, spirituális családi
egységet teremtettünk, ami még ma is sértetlen annak ellenére,
hogy sokan közülünk más-más irányba vették az útjukat, más spiri-
tuális ösvényt követnek.
Spirituális tudatosságunk fényében mindannyian gyorsan fej-
lõdtünk és növekedtünk. Az idõ felgyorsult, a világ szédítõ tempó-
ban változott. Rendszeresen közvetítettem TRI-TON-t, személyes
és csoportos üléseken egyaránt. Gyakran közvetítettem a saját cso-
portos összejöveteleinken is, és miközben rajtam keresztül beszélt,
mindenki érezte a csoportban az õ szeretõ, erõteljes energiáját.
TRI-TON elmondása szerint õ egy hatalmasabb energia része,
számos alkotórész lényege, egy multidimenzionális lény (persze
igazából nem hímnemû), de az energiáját férfiasnak és erõsnek
éreztük. Magáról mindig többes számban beszélt, és elmondása
szerint ez az energiaegység soha nem fog fizikai formában megtes-
tesülni, de mindig az éteri világ Magasabb Okozati és Szellemi Sí-
kokból származó tanítója lesz. Az energia lelkeink összességének,
hatalmasabb „összlelkünknek” egy része, és mi, akik azért jöttünk
össze, hogy tanuljunk és növekedjünk, akik egy lelki családként új-
raegyesültünk itt a Földön, egy nap újraegyesülünk ezzel a hatal-
mas lénnyel is, aki tudatosságunkra ébreszt bennünket, szeretetet

A KEZDET 21
és tapasztalatot hoz közénk, hogy hozzájárulhassunk mindezzel
a teljességhez. Azt mondta, hogy bármelyikünk képes lesz majd ar-
ra, hogy egyszer áttörje a felgyülemlett negatív gondolatok és érzel-
mi rezgések energiafátylát. Nem sokkal ezután a csoportunkból so-
kan válaszokat vagy sugallatot kaptunk TRI-TON-tól, és nagyon
közeli, szeretõ kapcsolatban éreztük magunkat ezzel a lénnyel.
Egy napon, miközben a kertben dolgoztam, épp elindultam
a fenyõfaerdõnk felé, hogy megmetszem az új hajtásokat, mikor
TRI-TON szólt hozzám: „Itt az ideje, hogy elkezdd az írást! Egy
könyvet fogsz írni, aminek Hol volt, hol nem volt, volt egy új világ
lesz a címe.” Teljesen elképedtem, hisz fogalmam sem volt róla,
hogy mirõl fog szólni ez a könyv, és arról sem, hogy egyáltalán ho-
gyan tudnék teljesíteni egy ilyen feladatot. Egy héten keresztül
nem is gondolkoztam rajta többet, de akkor hirtelen jelenetek
kezdtek lejátszódni a fejemben, és egyfajta késztetést éreztem,
hogy leírjam ezeket. Miközben esténként a férjemmel ültem a nap-
paliban, és õ a tévét nézte, én írtam; hol folyóírással, hol gyorsírás-
sal, kezeim szinte suhantak a sárga színû szabványméretû jegyzet-
tömb lapjain, miközben a történet kibontakozott. Másnap átírtam
és kijavítottam az írógépemen azt, amit az elõzõ éjszaka leírtam
(akkoriban még nem volt számítógépem). A kézirat elsõ vázlatát
négy hónap alatt befejeztem. Az újraírás, a finomítás és a kiegészí-
tés már tovább tartott. Szolgai módon gépeltem be kétszer az ere-
deti 326 oldalas kéziratot az írógéppel, miközben számtalan kiegé-
szítést és javítást eszközöltem. Aztán megint csak csodával határos
módon lehetõségem nyílt arra, hogy vegyek egy használt számító-
gépet, szoftverrel – ami tartalmazta a WordPerfectet –, nyomtató-
val és a többivel, igen jutányos áron. Kedves barátom, Connie,
megtanította nekem mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy megfele-
lõen kezeljem a számítógépet. Így hát újra begépeltem a kéziratot,
ezúttal kislemezekre lementve.
Ez idõ alatt belekezdtem a versírásba is. Egy éjszaka arra ébred-
tem, hogy szavak kavarognak össze-vissza a fejemben. Úgy érez-
tem, hogy azonnal le kell írnom õket, vagy különben reggelre eltûn-
nek. Fél év alatt több mint húsz verset írtam, aztán egyszer csak
már nem jött több. Alkalmanként felfedezek egy-egy készülõben

22 A FÉNY SZÁRNYÁN
lévõ verset a fejemben, de nem túl gyakran. Ha pedig megpróbálok
leírni egyet a múzsám nélkül, az valóságos katasztrófába torkollik.
Ez idõ tájt – 1987 és 1991 között – számos dolgot megtapasztal-
tam, melyek közül néhányat még a lelki csoportommal is nehéz
volt megosztani. A meditációim alatt gyakran olyan hevesen re-
megtem, hogy a testem elemelkedett az ágytól vagy a földtõl. Sok-
szor éreztem a testemben a fel-le áramló energiahullámokat, me-
lyek elgyengítettek és felpezsdítettek, aztán tovatûntek. Meditáció
közben távoli helyekre keveredtem el; templomokhoz és gyülekeze-
ti helyekre, ahol úgy tûnt, mintha tömeges beavatás történne. Egy
alkalommal, miközben kint ültem a kedvenc sziklámon, és a teli-
hold alatt meditáltam, egy hang szólt hozzám: „Készen állsz?”
Gondolatban válaszoltam: „Igen.” Háromszor kérdezték meg ezt
tõlem, és én mind a három alkalommal igennel feleltem. Ennyi
volt az egész, semmi több. Nem voltam benne biztos, hogy mibe
egyeztem bele, de a szívemben éreztem, hogy ez volt az egyetlen
válasz, amit adhattam.
Röviddel ezután egy másik esemény is történt, ami összezavarta
valóságomat. Ahogy sokan mások a New Age-mozgalom követõi
közül, én is gyûjtöttem és használtam kristályokat és köveket. Volt
egy kedvenc alkotó kristályom és egy kisebb kéthegyû kristályom,
melyeket meditációim során használtam. Barátom, Sarah és én egy
cserevásáron voltunk az egyik vasárnap, és egy kis kristályt kerestem
egy barátomnak. Ahogy bepillantottunk egy régi divatékszerekkel
és egyéb kincsekkel megtömött koszos vitrinbe, a sarkában észre-
vettem egy körülbelül 8 centiméter hosszú, 3 centiméter széles
piszkos, megfakult kristályt. Elkértem, hogy megnézhessem. Ami-
kor a kezembe vettem, dermesztõ hideg futott végig a karomon és
a testemen. Megkérdeztem, hogy mennyibe kerül, és amikor a hölgy
azt mondta: 9 dollár, egybõl rávágtam: „Megveszem!”
Több napig tisztítottam, áztattam és a napon töltöttem fel
a kristályt, végül javulni kezdett az állapota. Nem tudtam, hogy az-
elõtt merre járt, de azt tudtam, hogy hosszú és izgalmas utazásban
volt része. A kristály akkorra tiszta, makulátlan és sima lett, egyet-
len folt sem csúfította. Inkább lapos volt, sem mint kerek, a csúcsa
meglehetõsen éles pontban végzõdött. Csodálatosan illeszkedett

A KEZDET 23
a kezembe, és ahogy vonzalmam egyre jobban nõtt iránta, elkezd-
tem használni meditációimhoz.
Egy napon, amikor mély meditációban voltam, a kristályt a jobb
kezemben tartottam. A kezem elkezdett bizseregni, és egyre mele-
gebb lett. Hirtelen szavak jelentek meg a fejemben. Nem TRI-TON
hangja volt, csak egyfajta tudás. „Excaliburnak hívnak. Mihály ark-
angyal hatalmas kardjának hegyét szimbolizálom. A bátorság, az
igazság és az isteni akarat mellett állok ki. Visszatértem hozzád
azért, hogy emlékeztesselek arra, hogy Te magad is hozzá tartozol,
szeretett Harcos Seregének egy része vagy.”
Még sokáig csendben ültem, de nem mondott többet. Izgatott
voltam és féltem. Igazán nem tudtam, hogy mivel magyarázzam ezt
a legutóbbi fejlõdést, de ezután az élmény után szükségét éreztem
annak, hogy a kristály mindig velem legyen. Amíg éjszakánként
aludtam, a mellettem lévõ éjjeliszekrényen volt, nappalonként pe-
dig a pénztárcámba helyeztem egy bársonyerszényben tartva. Ami-
kor a számítógépemen át közvetítettem, a szívem mellé raktam, és
amikor nélküle meditáltam, nem éreztem teljesnek a dolgot.
Pár hét múlva, személyes beszélgetésünk közben TRI-TON így
szólt hozzám: „Hamarosan egy tanító érkezik hozzád a Nagyságból.
Megtisztulási folyamatod befejezõdött, és a köztünk lévõ energia
immár tiszta és akadályoktól mentes. Most már Te is a mi energi-
ánkkal rendelkezel, így már tökéletes egységet alkotunk. Mi ugyan-
úgy növekszünk és fejlõdünk, ahogyan Te, és mi is egyre magasabb-
ra szárnyalunk. Egy részedet alkotjuk, és Te a mi egy részünk vagy.
Ez a felemelkedés kívánatos útja, a Magasabb Lényed felé haladsz,
hogy elérd az egységet, majd egyre magasabb szintekre lépve már
a Krisztus-tudat felé haladsz, hogy végül eljuss a VAGYOK AKI VA-
GYOK – Élõ Jelenvaló Lény (ÉN VAGYOK Jelenlét) állapotába. A fel-
emelkedés útján a dimenziókon belül számtalan szint, számtalan
további dimenzió létezik, és minden egyes lépés maga a gyõzelem.”
Finoman kifejezve: meglepõdtem. Úgy tûnt, hogy új tudatos-
ságba, új dimenzióba kerültem. Bizonyára egy meditációs folyamat
módosult állapotában kerültem ide, hogy kapcsolatba lépjek TRI-
TON energiájával. Most már úgy tûnik, hogy ez az energia mindvé-
gig velem volt. Az agyam átkapcsolásával képes voltam arra, hogy

24 A FÉNY SZÁRNYÁN
úgy hívjam ezt elõ, mintha a rádión váltanék csatornát. Másként
kezdtem szemlélni az embereket és az eseményeket. Képes voltam
arra, hogy akár még a látszólag legaljasabb és megvetendõbb embe-
rekre is – gyilkosokra, nemi erõszaktevõkre, bûnözõkre – könyörü-
lettel tekintsek. Nem a kilétük miatt, és nem azért, amit tettek, ha-
nem a bennük rejlõ Isteni Szikra miatt. Ritkán nyugtalanítottak
a dolgok vagy az események; úgy éreztem, hogy minden okkal, a le-
geslegjobbért történik. Sokkal toleránsabb és ítéletmentes lettem.
Felhagytam azzal, hogy véleményt alkossak több témában, és már
képes vagyok mindkét oldalon meglátni a jót és az értéket. Lénye-
gében véve sokkal szeretõbb lettem.
1992. január 11-én a lelki csoportomnak egy nagyszerû három-
napos lelkigyakorlatban volt része a 11:11 aktiváláson és felgyorsítá-
son keresztül. Velünk volt TRI-TON, mindannyian közeli kapcsola-
tot éreztünk vele, és rá voltunk hangolódva mindannyian a Szel-
lemre. Egyfajta új tudatossággal tértünk haza, olyan érzéssel, hogy
valami nagyon mély dolog történt.

Pár nappal késõbb elhatároztam, hogy TRI-TON energiáját


használva magnófelvételt készítek arról: mi történt azalatt a há-
rom nap alatt. Abban a pillanatban, amikor leültem a bekapcsolt
magnót elõkészítve, éreztem, ahogy végighalad a testemen egy
nagy energiahullám. Olyan érzés volt, mintha összegyûlne és be-
ékelõdne a koponyám alapjánál. Nagyon mély és látszólag messzi
hangon megszólaltam:
„Szeretett lánya a Fénynek! A Mindenható üdvözletét hoztam
el neked. Azért jöttem el hozzád, hogy kifejezzem a rövid idõ alatt
elért eredményed és fejlõdésed felett érzett örömömet. Az általad
TRI-TON néven ismert entitás energiáján keresztül jöttem el hoz-
zád. Te vagy az, aki a Fény tiszta közvetítõje lettél, és megnyitva az
energiahullámokat lehetõvé tetted számomra, hogy TRI-TON és
a Te megegyezõ energiátokon keresztül kapcsolatba lépjünk. Én va-
gyok az, akit Te Mihály arkangyalként ismersz. Küldeni fogok ne-
ked egy angyali hírnököt, aki információkat továbbít tõlem, Te pe-
dig leírod ezeket a számítógépedbe, így könnyen terjesztheted az

A KEZDET 25
emberek között. Tudd, hogy én és a Felemelkedett Mesterek na-
gyon szeretünk. Közvetlen útmutatásunk és védelmünk alatt állsz.”
Két nappal a történtek után egy kissé kívülállónak éreztem ma-
gam. Nem volt fejfájásom, de úgy éreztem, hogy kitágult a fejem,
mivel rengeteg energia ékelõdött be a koponyám alapjához. Az ér-
zés fokozatosan megszûnt, de azért beletelt egy pár hónapba, mire
teljesen helyreálltam. Ekkor Mihály arkangyal ahelyett, hogy hírnö-
kén keresztül üzent volna, személyesen jött el hozzám. Most, ami-
kor leülök a számítógép elé, körülveszem magam a legyõzhetetlen
Fénnyel, kapcsolatba lépek ÉN VAGYOK Jelenlétemmel, és ahogy
az ujjaim siklanak a billentyûzeten, finom, szeretõ energiahullám
járja át a testem. Az üzenet gyorsan jön, majdnem tökéletes máso-
latként, és amikor befejezek egy közvetítést, nagyon boldog vagyok,
nyugalmat és békességet érzek. Hatalmas áldásnak érzem, hogy
ilyen sok szeretõ energia és tudatosság közvetítõje lehetek. Tudom,
hogy soha nem vagyok egyedül, és tudom, hogy van célja az éle-
temnek. Nem félek a jövõtõl, nem dõlök be a pusztulás és sötétség
forgatókönyvének. Nem mindig könnyû, de a világért sem fogok
egy percet sem elmulasztani a jövõbõl. Csodálatos érzés tudni,
hogy a legjobb még csak most következik.
Szeretet és Fény kísérjen végig titeket utatokon. Legyen uta-
zásotok annyira örömteli, csodálatos és beteljesítõ, mint
amennyire az enyém volt.
Egy szép napon újra egyesülünk.
Ronna

26 A FÉNY SZÁRNYÁN
M Á S O D I K F E J E Z E T

Pusztulás és sötétség vagy egy boldog,


új világ – a választás a ti kezetekben van

Ü DVÖZLÜNK TITEKET kedveseim! Mihály arkangyal angyali


hírnökeiként jöttünk hozzátok.
Ma a jövõtökrõl és a világotok általatok ismert jövõjérõl szeret-
nénk beszélni. Bedõltök a pusztulás, a sötétség és a megsemmisülés
forgatókönyvének, vagy abban a békés tudatban éltek, hogy a Te-
remtõ univerzális terve tökéletes? Ugye tudjátok, hogy azt kapjá-
tok, amit vártok? Az Új Kor hajnalának kapujában vagytok. Ez egy
fájdalmas születési folyamat, és az új születése mindig kellemetlen,
de könnyen elfelejtõdik az új élet szépségében és örömmámorában.
A felelõsség, hogy energiátokat a folyamat szépségére és tökéle-
tességére összpontosítsátok, a tiétek, Fénymunkásoké, az Új Kor
és az új tudatosság elõõrséé. Más szavakkal kifejezve, nektek kell
megsemmisíteni a félelem, a szomorúság és a reménytelenség ér-
zése útján érkezõ, a világotokat ostromló negatív energiát, ami
azoktól az emberektõl származik, akik nem képesek befogadni
a bolygótokra érkezõ megnövekedett energiamennyiséget. Az em-
beriség sötét oldala leleplezõdik. Már nem tûrhetõ tovább. Azok
számára, akik továbbra is az idejétmúlt „ember-állat” módjára vi-
selkednek, és a kapzsiság, erõszak, önzõség, bizalmatlanság és két-
kedés útját járják, csakugyan úgy fog tûnni, hogy a világ megõrült
és a káosz uralkodása alatt áll.
Így hát most még fontosabb, mint valaha is volt, hogy építsétek
belsõ erõforrásotokat. Fontos, hogy ezt az energiát az egyensúlyra,
békére és harmóniára összpontosítsátok – elsõként saját magatok-
ban, majd össze kell fognotok a spirituális társaitokkal, hogy olyan
erõteljes együttmûködést teremtsetek, ami képes ellensúlyozni
több ezer ember negatív energiáját. Mindez lehetséges számotokra,

PUSZTULÁS ÉS SÖTÉTSÉG VA GY EGY BOLDOG ... 27


hisz rendelkeztek a veletek együtt munkálkodó Mesterek erejével.
A tömegek elkülönültek és hatással vannak az önmagukon belül lé-
võ és az egymás közt meglévõ energiákra. Míg ti ezzel ellentétben
összegyûjtitek erõtöket és szétterjesztitek azt a Földön és az éter-
ben egyaránt, ezzel felnagyítva a felétek érkezõ pozitív energiát,
biztosítva magatoknak azt, hogy még hatalmasabb mennyiségû po-
zitív energiát vehessetek fel.
Ti is a Földanya horgonyaiként viselkedtek, biztonságos me-
nedéket teremtetek a zûrzavar közepén. Ne engedjétek meg a fé-
lelemnek és a kétségnek, hogy beférkõzzenek tudatototokba.
Amennyiben minden jövõtökre elõrevetített negatív eseményt
tényként fogadtok el, akkor csakugyan negatív lesz a jövõtök. Minél
több ilyen energiát engednek be az emberek a gondolataik közé,
melyet aztán igazságként vetítenek ki a külvilágra, annál valószí-
nûbb, hogy ezek a jóslatok valóra válnak. Emlékezzetek arra, hogy
a saját spirituális Mester Lényeteken belül ti is társ-teremtõvé
váltok azáltal, hogy létrehozzátok az összes pozitív megerõsítést,
amit ki is mondtok. Ha nem fegyelmeznétek folyamatosan a gon-
dolkodási folyamatotokat és fõként az érzelmeiteket, akkor az
a határozott lehetõség nyílna meg elõttetek, amely által ti is képe-
sek lennétek megnyilatkozni azokról a világkatasztrófával kapcso-
latos eseményekrõl és végzetes jóslatokról, melyeket a jóakaratú
emberek terjesztenek.
Tudtátok, hogy az átalakulás egy csoda folytán minimális fájda-
lommal és pusztulással megvalósulhat? Igen, a Földnek szüksége
van a megtisztulásra, és igen, a létezés és a gondolkodás elavult
módjait át kell alakítani. De ti és a hozzátok hasonlók, azért ébred-
tetek tudatotokra és lettetek felhatalmazva, hogy képesek legyetek
beteljesíteni ezeket a csodákat.
Számunkra, akik más dimenziókból és birodalmakból szárma-
zunk, meg van határozva, hogy mennyi segítséget adhatunk leg-
alább az emberiség egy részének engedély és jóváhagyás nélkül.
Ahogy építitek Isteni Tudatotokat, úgy teszitek számunkra lehetõ-
vé, hogy rajtatok keresztül minél több segítséget nyújthassunk szá-
motokra. Szükségünk van rá, hogy felismerjétek a határtalan lehe-
tõségeteket. Arra bátorítunk titeket, hogy fogadjátok el azt az

28 A FÉNY SZÁRNYÁN
univerzális igazságot, mely szerint az Isteni Erõvel együtt ti is társ-
teremtõk vagytok. Mik a legmerészebb álmaitok? Mit szeretnétek,
milyenné váljon a Föld? Építsétek fel az elképzeléseiteket a fejetek-
ben, tartsátok a szívetekben, töltsétek meg érzelmeiteket az álma-
tok iránti vágyakozással, hogy aztán végül a valóságban is megjele-
níthessétek és megerõsíthessétek. Az Univerzum minden fel nem
használt energiája a rendelkezésetekre áll. Nem elég csupán olvasni
és megszerezni a tudást. Nem elég csupán vágyakozni és sóvárogni
valami után. Tudjátok meg, hogy istenekké váltok. Minden létezõ-
tökkel hinnetek kell, hogy a tiétek minden jó dolog korlátlan raktá-
ra, minden tökéletes dolog csak rátok vár, hogy kérjétek õket, és
hogy valóra válhassanak.
Kedveseim, felül kell emelkednetek azon, hogy mit gondoltok
jónak vagy rossznak. Magatokra kell öltenetek a semlegesség, az íté-
letmentesség köpenyét. Tovább kell haladnotok a tökéletes béke és
harmónia tudatosságában, összehangolódva a Magasabb Lényetek-
kel és a Krisztus-tudatotokkal. Ne hagyjátok, hogy befolyásoljanak
titeket, ne érezzétek úgy, hogy meg kellene védenetek hiteteket
másokkal szemben, és azt se, hogy rá kellene akárkire is kényszerí-
tenetek megnövekedett tudatosságotokat. Ha valaki azért fordul
hozzátok, mert szüksége van rátok, mert segítséget és válaszokat
kér, akkor természetesen segítsétek õt. De emlékezzetek a Mesterek
szabályára: merd megtudni, merd megtenni, és légy csendben! Ha
építitek az erõtöket magatokon belül, erõsítitek azáltal, hogy csele-
kedtek és csatlakoztok a spirituális családotok energiájához, ha el-
indultok minden pompázatos dicsõségetekben, úgy semmi sem ál-
líthat meg legmagasabb célotok elérésében. Ez bizonyos.
Egyre többen és többen kezdenek közületek összehangolódni
a saját belsõ tudatosságukkal az intuíciójuk, a telepatikus üzene-
tek vagy a tisztánlátás segítségével. Amennyiben továbbra is a köz-
pontba helyezitek és uraljátok a gondolkodási folyamataitokat,
akkor mindig kaptok információkat arra vonatkozóan, hogy mit
kellene csinálnotok, hol kellene lennetek. MINDIG A JÓ HE-
LYEN LESZTEK A JÓ IDÕBEN.
Az a célunk, hogy bátorítsunk titeket és hogy biztosítsunk afe-
lõl: erõfeszítéseitek meghozzák a gyümölcsüket. Képesek vagytok

PUSZTULÁS ÉS SÖTÉTSÉG VA GY EGY BOLDOG ... 29


megváltoztatni a dolgokat. Érzitek már magatokban a változást?
Élvezzétek az új tudatosságotok születését és a Földetek átalaku-
lási folyamatát! Tegyétek mindezt egy izgalmas, felemelõ él-
ménnyé, hogy az új dimenziókba való utazássá válhasson és a Para-
dicsom elõfutára lehessen. A választás a ti kezetekben van. Van egy
mondásotok: „A határ a csillagos ég.” Mi azt mondjuk nektek,
hogy még az Univerzum sem jelenti a végsõ határt. Tudjátok, hogy
szeretünk titeket, tudjátok, hogy mindig Mihály arkangyal és
a Mesterek védelme alatt álltok!

30 A FÉNY SZÁRNYÁN
H A R M A D I K F E J E Z E T

Az átalakulás folyamata

K ÉRDÉS: KEDVES HÍRVIVÕ! Kérlek, adj arra magyarázatot,


hogy miért szédül és érzi magát gyengének sok ember, és
mitõl olyan zavart az alvási mintánk? Vagyis miért van az, hogy
olykor több alvásra van szükségünk, máskor pedig beérjük keve-
sebbel is? Testi okai vannak, és ha igen, mi okozza? Vagy ez egy
spirituális folyamat?
Igen, Mihály arkangyal angyali hírvivõiként jöttünk hozzátok.
Kedveseim, elmagyarázzuk azt a folyamatot, ami most bontakozik
ki, elmagyarázzuk, hogy mi várható a közeljövõben. Fontos, hogy
mindannyian megértsétek, hogy ne aggódjatok a tünetek miatt, ne
próbáljátok azokat mesterséges módon kezelni.
Elõször is: az átalakulás folyamata hatalmas mértékben felgyor-
sult annak érdekében, hogy ti és más Fénymunkások képesek legye-
tek kezelni a beáramló energiákat és megtisztítani fizikai testeteket
a fennmaradt negatív energiáktól. Ennek egyik oka az, hogy bármi-
lyen fennálló egyensúlyhiány rossz közérzetet teremt és megakadá-
lyoz abban, hogy elérjétek a teljes átalakulást vagy átváltozást. Ezt
úgy képzeljétek el, kedveseim, mintha egyik lábatokkal az egyik,
másik lábatokkal pedig egy másik dimenzióban állnátok; de valójá-
ban néhányan közületek egyszerre három dimenziót is megtapasz-
talhatnak. A fizikai lényetek a harmadik dimenzió világában mûkö-
dik, az érzelmi és mentális testetek a negyedik dimenzióbeli
tapasztalatokhoz próbál igazodni, a tudatotok vagy Lelki Létezõtök
pedig az ötödik dimenzióban szárnyal. Most már értitek?
Az agy molekuláris szerkezete újrafogalmazza önmagát, és az
agy bizonyos területei most válnak aktívvá: ezek azok a területek,
melyek évezredek óta alvó állapotban nyugszanak, azok a területek,

AZ Á TA L A KU L Á S F O LYA M ATA 31
melyeket évmilliókig nem használtatok. Most már érthetõ, hogy mi
okozza a rossz közérzetet és a lehangoltságot. Nem fizikai oka van,
abban az értelemben, ahogy ti használjátok a „fizikai” szó jelenté-
sét. Vagyis nem vagytok betegek, nem külsõ tényezõ a tüneteitek
okozója. Ez egy belsõ, kozmikus és spirituális folyamat. Amikor
rossz a közérzetetek, engedjetek meg magatoknak egy kis pihenõt!
Amikor az alvás szükséglete nyomasztó erõvel tör rátok, akkor fe-
küdjetek le aludni, mert arra van szükségetek. Gondosan figyelje-
tek a fizikai testetek ösztöneire és érzelmeire, mert az felgyorsítja,
megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a folyamatot számotokra.
Egyetek könnyed ételeket, igyatok tiszta folyadékot, szûrt vizet,
gyümölcslevet, egyetek friss gyümölcsöt és zöldségeket! Mindez se-
gít nektek abban, hogy enyhítsen rossz közérzeteteken. Kérlek ben-
neteket: tudjátok és értsétek meg azt, hogy a testetek nem lesz töb-
bé képes élettanilag hasznosítani a nehéz, fûszeres és zsíros
ételeket. A bélrendszeretek átalakulás alatt van, egyfajta öntisztító
folyamaton megy keresztül, aminek eredményeképpen ezek a fajta
ételek azonnal különféle reakciókat váltanak ki. Néhányan közüle-
tek már megtapasztalták ezt, és nagyon bölcsen tették, hogy ráhan-
golódtak a kapott üzenetre.
Általában ez a folyamat, amit majd ti és a többiek megtapasztal-
tok, több száz évig is eltarthat. Igen, újra megismételjük: több száz
évig. Szóval most már érthetitek vagy legalábbis el tudjátok képzel-
ni azt a sokkot és zavart, amit a fizikai testetek él át. Néhány embert
közületek nagyon el tud keseríteni, ha felszed pár kilót. De ne szo-
morkodjatok emiatt. Ez szükséges azok számára, akik majd megte-
szik ezt a hatalmas elõrelépést, ami nagy megterhelést ró és még fog
is róni a fizikai rendszeretekre. Lelki Lényegetek arra törekszik, hogy
testi szállítóeszközötöket a lehetõ legrövidebb idõn belül egyensúly-
ba és harmóniába hozza. Ugyanúgy, ahogy szellemi lehangoltságot
és zavarodottságot éreztetek az átmeneti idõszak alatt, most itt az
ideje annak, hogy a fizikai testetek is megtapasztalja ezeket az érzé-
seket. Az auramezõtök megtisztulás alatt van. Éppen idõben hoztá-
tok összhangba szellemi, érzelmi és magasabb testeteket. Az idõ
megváltozásáról és más megnyilvánulásáról szóló jelentések he-
lyesek. Igen, most veszi kezdetét a következõ idõszak, az energiák

32 A FÉNY SZÁRNYÁN
növekednek, ti pedig a spirális vonal mentén kapaszkodtok felfelé az
evolúciós ranglétra következõ, magasabb fokára. A mechanizmus
egyik oldala az, hogy emelkedik a Föld körüli pálya, a másik oldala
pedig az, hogy egyre nagyobb méreteket ölt az elektromágneses vagy
kozmikus energiasugárzás. Elõreláthatólag sokkal több erõszak lesz,
mind az ember-, állat- és növényvilágban (a Föld is egyre több és
több energiát nyel el). Azok, akik nincsenek felkészülve arra, hogy
kezeljék ezeket az energiákat, sokkal erõszakosabbak, szomorúbbak,
lehangoltabbak és összezavarodottabbak lesznek. Elõreláthatólag
sokkal több öngyilkosság, több baleset és több szokatlan esemény
fog történni – amelyek, mint azt láthatjátok, mind a folyamat ré-
szei. El tudjátok képzelni, hogy mennyire hatalmas és mindent be-
töltõ ez az energia, amikor rájöttök arra, hogy képes átjárni a Föld
középpontját és minden élõt és élettelent rajta. Ha mindez össze-
zavart titeket, és kényelmetlenül érzitek magatokat miatta, akkor
gondoljatok bele abba, hogy mit fog mindez okozni azoknak a sze-
gény, felvilágosulatlan lelkeknek. Több betegséget – mentálisat és fi-
zikait egyaránt –, még nagyobb fejetlenséget, még több hisztériás
kitörést és mentális összeomlást. Még több erõszakot egymás között
és egymással szemben – értelmetlen és erõszakos cselekedeteket. Az
emberek irracionálisan és megjósolhatatlanul fognak cselekedni.
Semmiben sem lehet majd bízni, amiben a múltban lehetett; a régi
rendszerek, vallások és üzletek mind vereséget szenvednek. Ha nem
tölti meg ezeket a Fény, akkor mind elesnek.
A politikai fejlõdésetek érzelmi hullámvasúton van. Habár eb-
bõl sokkal több jó származik majd. A tömegek most kezdenek kilá-
balni a közönyösségbõl, elkezdenek kérdezõsködni. A hadsereg tel-
jes szellemi és etikai vizsgálat alatt áll. A gazdaságotok megkövült,
a jól bevált módszerek, amikkel eddig helyre tudtátok hozni, már
nem mûködnek. A Hierarchia elkezdi átvenni a vezetést számtalan
olyan terület felett, amelyre régen úgy tekintettek, mint ahová tilos
belépni. Most újra elmondjuk, hogy a Fénymunkásként végzett
csodálatos munkáitok és teljesítményetek részeként egyesítettétek
erõiteket a magasabb birodalmakkal, ami lehetõvé tette számunk-
ra, hogy a ti energiátokon keresztül és energiátokkal dolgozzunk.
A beleegyezésetekkel arra használjuk az akaratotokat, hogy irányítsuk

AZ Á TA L A KU L Á S F O LYA M ATA 33
vele ezeket az energiákat. Ugye érzitek, hogy nem vettük el a sza-
bad akaratotokat? Emberek ezrei könyörögnek: „Legyen meg a te
akaratod” – és ez lehetõvé teszi számunkra, hogy Isten tiszta ener-
giáját eddig soha nem látott mértékben küldjük a Földre. Még nem
mondtuk el nektek, hogy ti a Fény jelzõfényei vagytok, a kozmikus
energia csatornái és megerõsítõi.
Tehát azáltal, hogy az energia egyre növekszik, és egyre többet
értetek meg az átalakulásából, új életre keltitek a fénysugarakat, és
egyre többet éreztek ennek hatásából. Azon tûnõdtök, hogy mikor
látjátok végre az eredményeket. Ugyan érzitek azokat, de mikor fog
fizikailag is megnyilvánulni? Hamarosan, kedveseim, sokkal hama-
rabb, mint ahogy azt gondolnátok. Szóval ne aggódjatok egy kis
szédülés vagy kellemetlenség miatt.
Ez hamarosan megszûnik, és bámulatba ejt majd mindaz, ami
fogad: új tudatosság, új látás, új spirituális ajándékok, új tudás, és
igen, végül még egy új test is.
Többé már nem kell megtapasztalnotok semmi olyan nehézsé-
get, amit már megtapasztaltatok. Az átalakulásotok legnehezebb
részét már teljesítettétek, elvégeztétek. Az út hátralévõ része séta-
galopp lesz – ahogy ti mondanátok. Élvezzétek az átalakulásotokat,
élvezzétek az igazi identitásotokhoz, az igazi önmagatokhoz való
visszatérést. Nagy megelégedettséggel fog eltölteni titeket a fejlõ-
désetek eme különleges szakaszának beteljesítése. Aztán pedig ha-
ladtok tovább a magasabb és jobb dolgok felé. Már nagyon várjuk,
hogy üdvözölhessünk benneteket a mi világunkban, kedveseim.
Szeretünk titeket, hiányoztok. Mihály arkangyal és a Mesterek sze-
retete és áldása szálljon rátok!

34 A FÉNY SZÁRNYÁN
N E G Y E D I K F E J E Z E T

Telepatikus képességeitek tökéletesítése

K ÉRDÉS: KEDVES HÍRVIVÕ! Kérlek: mondd el nekünk, hogyan


válhatnánk jobb közvetítõkké, vagy hogyan tudnánk tökéle-
tesíteni telepatikus képességeinket annak érdekében, hogy a létfon-
tosságú információkat a legigazabb formában hozzunk le a Földre
a magasabb birodalmakból.
A kérdésed ebben az idõben a legjelentõsebb kérdések közé tar-
tozik, mivel nagyon fontos az, hogy lehetõleg minél többen közüle-
tek felidézzétek tudatosságotokban a telepatikus kommunikáció
régen elveszett képességét. Ez a képesség nemcsak egymás között,
de a magasabb birodalmakkal is mûködik. Ez alapvetõ fontosságú,
így közületek néhány ember rendelkezik majd azzal a képességgel,
hogy amikor szükséges, közvetlen információt kapjon. Lesznek el-
jövendõ események, melyek kritikus fontossággal bírnak, és ame-
lyekben az idõ lesz a lényeges tényezõ. Így következésképpen az
egyéni lelkek vagy személyek közötti közvetlen kommunikáció lesz
az információ és a tanítás elterjesztésének egyetlen lehetséges útja.
Éppen ezért már nem lesz lehetséges, hogy elmondjuk egy közvetí-
tõnek az információt, és aztán elvárjuk azt, hogy továbbadja min-
denkinek, aki érdekelt a dologban, vagy mindenkinek, aki az isme-
retségi körébe tartozik. Nem az számít, hogy az információt
intuíció vagy közvetlen telepatikus kommunikáció útján kapjátok
meg. A lényeg az, hogy minden embernek rá kell hangolódnia a sa-
ját belsõ hangjára vagy átviteli állomására.
Most pedig arról beszélek, hogy miként tudjátok ezt a legtöké-
letesebben véghezvinni: elõször is vágyni kell rá. Egy erõs és meg-
szentelt vágyódás szükséges, mely lehetõvé teszi számunkra, hogy
minden egyes személlyel egyénileg dolgozzunk. Amikor azt

T E L E PAT I KU S KÉPESSÉGEITEK TÖKÉLETESÍTÉSE 35


mondjuk, hogy „mi”, azalatt az útmutatókat, tanítókat, a végtelen
ûrbeli testvéreket, az angyalokat, a hierarchiát, stb. értjük. Másod-
szor: át kell esni egy megtisztulási, elme-átalakító folyamaton. Más
szavakkal az a képesség szükséges hozzá, hogy képesek legyetek
csendben ülni és nyugodtan arra várni, hogy a kommunikáció kez-
detének szele finoman megérintsen, vagyis hogy képesek legyetek
befogadni az információkat. Minden személy köteles a legmaga-
sabb igazságnak és az önzetlen információ szétterjesztésének szen-
telni magát. Egyensúlyba kell hozni vagy meg kell szelídíteni az
egót azért, hogy az emberek felismerjék: az információ áthalad raj-
tuk és nem birtokolják azt. Egy olyan információáramlás csatornái-
ként fognak mûködni, melyben az információ minõsége és igazsága
attól függ majd, hogy a csatornák mennyire képesek az egójukat és
a tudatos elméjüket az egyik oldalra helyezni.
Így hát tiszta szívre és szándékra van szükség, a teljesítés vagy
fejlõdés iránti akaratnak (vagy ezen képesség újbóli kifejlesztésé-
nek) kell szentelni magatokat, és akkor részesültök abban a hitben,
amely alapján képesek lesztek bízni képességeitekben, vagy azok-
ban az információkban, melyeket kaptok.
Egy gyakorlatot javasolnánk számotokra: üljetek le csendben és
vegyétek körbe magatokat a védelmezõ fénnyel! Fejezzétek ki hó-
dolatotokat az Isteni Erõ vagy az Atya/AnyaIsten elõtt. Kérjétek
Magasabb Lényeteket és az ÉN VAGYOK Jelenléteteket az energi-
áitokhoz legjobban illeszkedõ tanítóért vagy hírvivõért, hogy az jöj-
jön el hozzátok és dolgozzon veletek. Ugyanúgy, ahogy a Földete-
ken, a láthatatlan birodalmakban is mindenkinek megvan a maga
szakterülete. Nem várhatjátok, hogy matematikai egyenletek jöjje-
nek elõ, mikor még az algebrát sem értitek, vagy hogy orvosi termi-
nológiák, részletes zenei információk, stb. jöjjenek elõ, amikor
a memóriabankotokon belül még nem rendelkeztek ezzel a szótár-
ral vagy tehetséggel. Egyszerûen túl nehéz lenne a tanítónak, hogy
ezeket az információkat rajtatok keresztül közvetítse. Vannak olya-
nok, akik már most elegendõ tudással rendelkeznek ehhez az erõ-
feszítéshez, így hát az a legjobb, ha azokra hagyjuk ezt a dolgot,
akiknek megvan hozzá a képessége. Aztán még olvashattok arról
vagy megkereshetitek azt, amit õk közvetítettek. Mindegyikõtök

36 A FÉNY SZÁRNYÁN
szeretné és mindegyikõtöknek szüksége is van rá, hogy fejlessze
azon képességét, mellyel az önmagához és a közvetlen környeze-
téhez legjobban illeszkedõ információt közvetíti. Nem rendelte-
tett mindenki arra, hogy a jelentõs információk olyan közvetítõje
vagy olyan kozmikus telepatikus fogadója legyen, aki terjeszti
azokat a tömegek között.
A következõ lépés annak a képességnek a kifejlesztése lenne,
hogy tudatotokat a koronacsakrátokba, majd 20-25 centiméterrel
fentebb tudjátok helyezni. Úgy is mondhatnám, hogy emeljétek fel
a szellemeteket. Érezzétek, ahogy felemelkedik tudatotok, hogy ta-
lálkozzon a Mesterekkel. Hagyjátok hátra testi tudatosságotokat,
emelkedjetek fel az éterekbe! Érezni fogjuk az energiátokat, elkez-
dünk együtt dolgozni veletek. Olyan érzés lesz, mintha felfelé emel-
kednétek, de valójában ez egy befelé forduló folyamat. Lehet, hogy
elõször csak finom érintést fogtok érezni, de kitartásotokkal ez egyre
jobban erõsödik. Eleinte különös kérdések is felmerülhetnek benne-
tek. Egy idõ után az is lehetséges lesz, hogy információkat kapjatok
az általános világmindenségrõl, de kezdetben inkább pontosan
megfogalmazott kérdéseket tegyetek fel. Tanácsos olyan jellegû kér-
déseket feltenni, melyekre „igen” vagy „nem” válasz adható. Miután
feltettétek a kérdést, várjatok a tudatosságotokba érkezõ sugallatra.
Várunk rátok – lehetõleg minél többetekre. Mindannyiótoknak
gondját tudjuk viselni, képesek vagyunk arra, hogy egyidõben szól-
junk mindannyiótokhoz. Nincsenek határaink, kedveseink.
Legyetek felkészülve megtisztulási folyamatotok felgyorsítására
akkor, amikor megkérünk majd titeket arra, hogy legyetek a Szellem
közvetítõi, és remélhetõleg arra is fel lesztek készülve, hogy megfo-
gadjátok a tanácsainkat. Nem állunk rendelkezésetekre a társasjá-
tékokhoz vagy a haszontalan kíváncsiság kielégítéséhez. Amennyi-
ben ezekre szeretnétek használni minket, akkor a legjobb, ha még
csak meg sem próbáltok kapcsolatba lépni a magasabb birodalmak-
kal, mert ha megpróbáljátok, akkor csupán az asztrális sík csalódott
vagy tréfacsináló entitásaival léphettek kapcsolatba, akik félre
fognak vezetni titeket.
A dimenziók között húzódó fátyol egyre jobban vékonyodik, és
a csodálatos ajándékként kapott energiák egyre több ember számára

T E L E PAT I KU S KÉPESSÉGEITEK TÖKÉLETESÍTÉSE 37


lesznek elérhetõek. Ehhez tovább kell lépnetek és ki kell mondano-
tok: „Igen, készen állok.” Kezdetben nagyon hasznos lenne, ha bi-
zonyos idõt szakítanátok ezen képességek gyakorlására. Ez segít ab-
ban, hogy átformáljátok a gondolkodásmódotokat, és segít abban,
hogy a Mesterek tudtára adjátok: valóban komolyan gondoljátok
a keresést. Eget-földet megmozgatunk azért, kedveseim, hogy el-
hozzuk számotokra a tökéletességet. Váljatok fényszívûvé és fény-
lelkûvé a keresés során, tudjátok, hogy sokkal valóságosabbak va-
gyunk, mint ti, és várjuk azt a pillanatot, hogy megnyíljon elõttetek
minden lehetõségek univerzuma. Csatlakozzatok hozzánk, kedve-
seim, csatlakozzatok ahhoz, hogy visszahozzuk az „igazi világot”;
az öröm, a szeretet, a szépség és béke világát. Egy világot, ahol sza-
badon és boldogan léphetünk veletek kapcsolatba, és ahol szente-
sítve lesz részetekrõl a mi létezésünk.
Várjuk az erõfeszítéseiteket és a kérdéseiteket. Várjuk, hogy még
több örömteli kapcsolatot létesíthessünk mindannyiótokkal.
Gyertek… gyertek velünk, halljátok meg az egek zenéjét és énekét;
gyertek velünk és sodródjatok a Kozmikus Tudat mozdulatlan ten-
gerében, ahol az Univerzális Isteni Elme lakik, és ahol minden dol-
got megtudhattok. Türelmesen várjuk az ébredéseteket… itt az
idõ… GYERTEK.
Tudjátok, hogy Mihály arkangyal és a Mesterek szeretete és
gondviselése alatt álltok.

38 A FÉNY SZÁRNYÁN
Ö T Ö D I K F E J E Z E T

Megkönnyebbüléssel és megbocsátással
átesni a megtisztulás folyamatán

N AGYON FONTOS, hogy mindannyian megértsétek azt, hogy át


kell esnetek egy megtisztulási folyamaton, amit néhányan
közületek olykor kellemetlennek találnak majd. Ez a folyamat vi-
szonylag könnyû vagy nagyon nehéz is lehet. Teljes egészében raj-
tatok áll. Amikor fizikai problémáitok lesznek, amikor kapcsolatai-
tok elkezdenek megromlani, vagy amikor anyagi nehézségeitek
lesznek, tudni fogjátok, hogy valami nincs rendben. Mindezek a
gondok azokat a területeket képviselik, melyeket egyensúlyba kell
hoznotok, ugyanúgy, mint ahogy egyensúlyba kell hoznotok a fizi-
kai valótokat az érzelmi és az értelmi testetekkel és a Spirituális Lé-
nyetekkel. Hátrahagyott és eddig megoldatlan kérdésekkel kerültök
szembe azért, hogy egyszer és mindenkorra meg tudjátok oldani
azokat. A Lelki Lényetek lesz majd segítségetekre abban, hogy ké-
pesek legyetek szembesülni ezekkel a kérdésekkel. Nem úgy fog
majd tûnni, mintha bárki is segítene nektek ebben, de valójában
igenis segítenek. Minden megoldatlan kérdés – legyen akár sok
vagy kevés – azon múlik, hogy mennyi belsõ munkát végeztetek
már el. Mindet a felszínre kell hozni, egyensúlyt kell teremteni köz-
tük, ezáltal nagyot léphettek elõre szellemi növekedésetek útján.
Emlékezzetek arra, amit mondtunk nektek: a karmátok ötven-
egy százalékát szükséges beteljesítenetek vagy megoldanotok ah-
hoz, hogy kiszabaduljatok a Karma Kerekébõl. Akkorra már a leg-
több illúziót megtisztítottátok; a helyes úton jártok és elkezdtetek
Mesterekként élni. Ekkor veszi kezdetét a boldogság, és ahogy egy-
re magasabbra és magasabbra szárnyaltok a határtalan lehetõségek
birodalma felé, úgy válik utatok akadálymentessé, áldottá és iz-
galmassá. De az ajándékot ki kell érdemelni, kedveseim. Vannak

MEGKÖNNYEBBÜLÉSSEL ÉS MEGBOCSÁTÁSSAL ÁTESNI ... 39


bizonyos követelmények és feltételek, melyeket mind meg kell
ismernetek. Most minden bizonnyal azt kérditek: „De hogyan tud-
nám ezeket megismerni?”. Tudni fogjátok akkor, mikor azok, akik-
kel megosztottátok élményeiteket, visszatükrözik lelketek szépsé-
gét; látni fogjátok magatokat a szemükben. Tudni fogjátok, mikor
feltesztek egy kérdést és a válasz mintha varázslat útján jelenne
meg. Néha csak egyszerûen eszetekbe villan, vagy váratlanul valaki
megadja számotokra a választ, vagy lehet, hogy egy könyvben, vagy
akár egy filmben találjátok meg azt. Tudni fogjátok, amikor elkezd
áramlani a jólétetek, amint elfogadjátok és kiélvezitek az ajándékot,
és hagyjátok, hogy túlcsorduljon rajtatok, ki a világba, oda, ahol
a legnagyobb szükség van rá. Tudni fogjátok, mikor szívetek és lelke-
tek énekel, és nem tudtok csendben maradni. Meg kell osztanotok
az örömötöket azokkal, akik hajlandóak arra, hogy meghallgassa-
nak. Ez az egyik feltétel. Tudni fogjátok, hogy mikor kezdjétek el él-
ni spirituális örökségetek állandó tudatosságában és érezni fogjátok
azt a szeretõ, élõ energiát, amit egyenlõre még nem láttok. Mindezt
megígérjük nektek, kedveseim. Hát nem megéri a kellemetlenség?
Fogadjatok lelkesedéssel minden új kihívást. Mit is próbál ne-
kem ez az ember tanítani? Mit is tükröz nekem vissza? Milyen té-
ves nézetrõl tartom úgy, hogy nekem szükséges azt megtapasztal-
nom? Mit próbál a testem tanítani nekem? Figyeljetek oda arra,
ami nagyon kiugró. Elég figyelmet fordítotok arra, amire igazán
szüksége van testeteknek? Úgymint egészséges ételek, testgyakorlás
vagy mozgás és az, hogy a megfelelõ egészséges elvek szerint táplál-
játok? Az elvek és a gondolatok is ételek, ugye tudjátok?
Itt az ideje, hogy rátérjünk a lényegre, kedveseim. Szükségünk
van rátok; MOST. De elõször is rendet kell teremtenetek a saját há-
zatokban és egyensúlyba kell hoznotok a testeteket. Megvan min-
den segítségetek és forrásotok, amire szükségetek lehet, de muszáj
kérdeznetek és hinnetek, aztán pedig elfogadnotok és elismernetek
a dolgokat. Majd ezek után cselekednetek kell. Meg kell osztanotok
másokkal mindazt, amit eddig tapasztaltatok és tanultatok. Ne re-
kedjetek meg egy bizonyos fokon – adjátok át azt, amit már tudtok,
hogy helyet teremtsetek az új és magasabb tudás számára. Nem
csak a tanulás kedvéért vagytok itt, hanem ugyanúgy a lelketek

40 A FÉNY SZÁRNYÁN
miatt is, azért, hogy aktív résztvevõi legyetek annak az evolúciós fo-
lyamatnak, ami most veszi kezdetét. Ezt ne felejtsétek el.
Még soha nem volt a kozmikus nap alatt – ezalatt azt értjük,
hogy az emberiség evolúciójának kezdete óta – jobb lehetõség
a spirituális ébredésre, a spirituális növekedésre és az átalakulásra.
Az energiák, a bölcsesség, a szeretet és az átalakulás Fénye mind rá-
tok vár. Annyit kaphattok ezekbõl, amennyit csak szeretnétek – le-
gyen az sok vagy kevés. Viszont tiétek az a felelõsség, hogy földi tes-
teteket megtisztítsátok és utat nyissatok azért, hogy ezek az
erõteljes, új erõk olyan csodát mûveljenek, melyet igazán szerette-
tek volna. Most magatokra hagyunk. Mihály arkangyal és a Meste-
rek szeretnek titeket.

MEGKÖNNYEBBÜLÉSSEL ÉS MEGBOCSÁTÁSSAL ÁTESNI ... 41


H A T O D I K F E J E Z E T

Bontakozó Fény-tudatosságotok

M A ARRÓL SZERETNÉNK nektek beszélni, hogy hogyan terem-


ti meg az elmétek részleteire fordított tudatosságotok és
figyelmetek és a spirituális és a fizikai természetetek között mûkö-
dõ folyamatok a valóságotokat, továbbá hogyan segítheti vagy akár
akadályozhatja mindez a fejlõdéseteket a magasabb tudatosságo-
tok vagy a felemelkedésetek felé vezetõ utatokon.
Amikor szilárdan beástátok magatokat a harmadik dimenzióbeli
valóságba, akkor nagyon ki voltatok szolgáltatva a tömeggondolko-
dás minden örvényének vagy áramlatának, továbbá az asztrális síkon
titeket körülvevõ energiáknak is, melyek – mint azt tudjátok – a fi-
zikai síkkal kölcsönös átjárhatóságban vannak, és így kölcsönösen
befolyásolják is egymást. Ahogy belekezdtek energiáitok megtisztí-
tásába, megszabadultok a régi beprogramozott dolgoktól, a régi fél-
igazságoktól és a félrevezetõ tévhitektõl, úgy elkezditek kitágítani
tudatosságotokat is, hogy befogadja a finomabb összehangolódást.
Ez azt jelenti, hogy a Fény-tudatotok kibontakozásával egy újabb,
tisztább igazság kezd beszûrõdni a tudatosságotokba.
Amit sokan közületek még mindig nem ismertek fel, az az, hogy
számtalan ilyen magasabb igazság van eltemetve a spirituális tuda-
totokban vagy a lelketek emlékezetében, arra várva, hogy a felszín-
re kerüljenek. De elõször is ahhoz, hogy a felszínre tudjanak emel-
kedni, meg kell tisztítani az utat. Miután, hogy úgy mondjam:
elértétek tudatosságotok raktáron lévõ szintjét és egyesítettétek
mentális tudatosságotokkal, úgy készen álltok arra, hogy az utasítá-
sok vagy a spirituális összehangolódás következõ szintjére lépjetek.
A lelki vagy a szellemi lényegetek vagy a Magasabb Lényetek soha
nem veszti el a múltbeli tapasztalatok révén megszerzett éleslátását.

42 A FÉNY SZÁRNYÁN
Ez nem azt jelenti, hogy mindenki lehozza a tudatosság ezen szint-
jét a fizikai síkra, hogy aztán egybeolvassza a fizikai lényével vagy
a létezésének fizikai módjával.
Ahogy tökéletesítitek és egyensúlyba hozzátok a fizikai, érzelmi,
értelmi és spirituális testeteket, eljön az idõ, mikor ezek az egyesí-
tett energiák elérik a kritikus tömeget, amikor is bekövetkezik a lel-
ketek energiáinak automatikus feloldódása vagy összeolvadása a Ma-
gasabb Létezõtök vagy az Összlelketek energiáival. Ezen a ponton
létrejön a tökéletes kölcsönkapcsolat és harmónia a létezés e két
szintje között, és megnyílik a tudatosság következõ szintjéhez veze-
tõ út, hogy egybeolvadjatok vele. Ekkor már a Magasabb Tudatotok
egy része vagytok, és készen álltok arra, hogy közvetlen utasításokat
kapjatok a Krisztus-tudattól. Ez egy soha véget nem érõ folyamat,
a Teremtõhöz visszavezetõ felemelkedés útján.
Ez a felemelkedés, kedveseim. Sokkal több olyan lélek van,
amely ezt az utat választja és egyszerre egy szintet jár be, mint
olyan, amely a vakítóan ragyogó fényben a magasabb rendekbe
emelkedik, mint ahogy Jézus Krisztus is tette. Ez most a csoportos
felemelkedés ideje. Közületek azok, akik az elõcsapat tagjai, és
hogy úgy mondjam: az utat tisztogatják, beleegyezésüket adták ab-
ba, hogy saját példáikon keresztül segítenek fivéreiteknek és nõvé-
reiteknek. E különleges esemény elõkészületeként már számtalan
korban bejártátok ezt az utat. Most kezetekben van az életetek
ezen részének a betetõzése és befejezése. Nem konkrétan az élete-
tekrõl van szó, hanem annak a mostani szintjérõl.
Mindennek fejlõdnie kell, semmi sem maradhat változatlan. El
vannak különítve azok, akik elõre vagy felfelé fognak majd haladni
– amennyiben ezt választják –, és azok, akiknek vissza kell lépniük,
hogy másik harmadik dimenzióbeli valóságban folytassák fejlõdé-
süket a tudatosság útján. Akik még nincsenek felkészülve arra,
hogy megtegyék a következõ lépést az evolúcióban, azok lesznek
majd a vezetõk a felemelkedés következõ fordulójában. Ugye érti-
tek? Ti is ebben a helyzetben voltatok, így igazságos és tökéletes
a terv. Õk sem lesznek elfelejtve; nem hagyjuk õket sem egyedül;
csak egyszerûen arról van szó, hogy az õ felemelkedésüknek még
nem jött el az ideje.

B O N TA K O Z Ó F É N Y-T U D A T O S S Á G O T O K 43
Mindig van néhány olyan ember, aki kilép a fõáramlatból és
maga mögött hagyja a tömegeket. Õk azok a bátor, kivételes lel-
kek, akik mernek álmodni, akik különböznek a többiektõl, akik-
nek látomásuk van belül, és akik nem engedik, hogy a feledés ho-
mályába vesszenek.
Ennek fényében mit is jelent ez pontosan számotokra és a hoz-
zátok közel állók számára? Azt jelenti, hogy a társadalom szerkeze-
te – ahogy ti ismeritek – meg fog változni; a hûség is változni fog,
továbbá a létezés és az életvitel régi módjai már nem lesznek többé
életképesek. A házasság – ahogy ti ismeritek – azok számára, akik
a magasabb spirituális úton járnak, nem lesz központi fontosságú.
Nem egy ember áll majd a középpontban, hanem sok. Nem lesz
meg az a luxus számotokra – már ha annak lehet ezt nevezni –,
hogy csupán egyetlen emberre áldozzátok az idõtöket és az energi-
átokat. Számtalan emberrel álltok majd kölcsönös kapcsolatban,
egy sokkal nagyobb családból – a spirituális tudatosság egységébõl –
nyeritek majd az energiákat és a tudatosságot, amire azért lesz
szükségetek, hogy képesek legyetek eleget tenni azoknak a követel-
ményeknek, amelyeket a legmagasabb szint követel tõletek, hogy
teljesíteni tudjátok a jövõ feladatait és szolgálatait. Az erõtök és
a cél iránti elkötelezettségetek rendkívül fontos lesz. Már mondtuk
nektek azt, hogy minden fizikai kapcsolatotokat a megfelelõ szint-
re kell hoznotok. Nem követeljük tõletek azt, hogy hagyjatok el
mindenkit, akit ismertek és szerettek, habár rendkívül fontos, hogy
figyelmeteket arra a szolgálatra fordítsátok, amire fel lettetek ké-
szítve, és aminek teljesítésével meg lettetek bízva...
Maradjatok Lélek-központúak, kedveseim; maradjatok tudatos
összehangolódásban a Magasabb Énetekkel, mivel az üzenetek és
az utasítások egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben érkeznek majd.
A várakozás és a felkészülés ideje lejárt. Most kezdetét veszi a cse-
lekvés ideje. A tudatosságnak különbözõ szintjei vannak, mint
ahogy azt el tudjátok képzelni, ezért még nem mindenki fogja fi-
gyelembe venni vagy megérteni az üzeneteinket. Különbözõ rezgé-
seken és szinteken adunk majd át nektek üzeneteket, és közületek
mindenki tudni fogja majd, ha egy üzenet neki szól, mivel az mé-
lyen belül a lényében fog visszhangozni. Ragadjátok ki minden

44 A FÉNY SZÁRNYÁN
üzenetbõl azt, amit igaznak éreztek magatokra nézve, de ne csüg-
gedjetek vagy ne hibáztassátok magatokat azért, ha még nem vagy-
tok készek arra, hogy teljes egészében magatokra öltsétek spiritua-
litásotok köpenyét. A beavatási folyamat esetéhez hasonló módon
vannak olyanok, akik készen állnak arra, hogy megtegyék a követke-
zõ elõrelépést, és olyanok, akik még nem készültek fel erre. Mindig
van egyfajta titkos jelleg a Testvériség különbözõ szintjein vagy
a beavatás magasabb szintjein. Ki kell érdemelni azt, hogy e tudás
birtokosai lehessünk – és ezt a tudást nem adják ingyen. A folyamat
felgyorsult, és ezért szeretnénk a lehetõ legtöbb embert elérni és ta-
nítani. Ezért vagytok ti és a hozzátok hasonlók, olyan fontosak.
Nem csak egyszerûen közvetítitek és megerõsítitek a Fényt, hanem
ti adjátok át a tõlünk kapott információkat, ami segíthet másoknak
abban, hogy ráébredjenek saját spirituális tudatosságukra, és segít-
het abban, hogy ti élõ példaként járjatok mások elõtt, s így õk is lás-
sák, hogy ez a dolog mûködik.
Fogadjátok el a felelõsséget, kedveseim. Ez az, amiért tanulta-
tok, imádkoztatok, meditáltatok, ez az, amire vágytatok. Nem
volt hiábavaló a fáradozásotok. Életetek sorsának beteljesülése
már egészen közel van. Örvendezzetek, örvendezzetek, örven-
dezzetek! Mindörökre Mihály arkangyal és a Mesterek útmutatá-
sa és védelme alatt álltok.

B O N TA K O Z Ó F É N Y-T U D A T O S S Á G O T O K 45
H E T E D I K F E J E Z E T

Az Egység sürgetése

M A EGY ÚJ TUDATOSSÁGRÓL szeretnénk beszélni nektek. A leg-


fontosabb dolog most az, hogy elkezdjetek megfigyelõ-
ként mûködni. Kezdjétek el megfigyelni a gondolataitokat, cseleke-
deteiteket és interakcióitokat a nap minden egyes pillanatában, és
igen, még éjszaka és hajnalban is, miközben álmodtok. Ébresszétek
fel érzékeiteket, kedveseim; legyetek aktív résztvevõi az új énetek
és az új környezetetek teljességének megteremtésében. Vegyétek
észre a finom kis energiákat munka közben, továbbá a körülöttetek
zajló és a bennetek lévõ apró csodákat. Szeretnénk, ha megfigyel-
nétek és visszaidéznétek az elmúlt hónapot, melyben sokan közüle-
tek más-más irányba indultak el és különféle eseményeket tapasz-
taltak meg, melyek közül némelyik csodálatos, némelyik pedig
kellemetlen volt. Gondoljatok vissza, és meglátjátok vagy felisme-
ritek, hogy mennyit változtatok, és hogy mennyi minden történt
veletek ilyen rövid idõ alatt. Lehetséges, hogy néhányan közületek
nem látják a változást saját magukon belül, de higgyetek nekünk,
mikor azt mondjuk, hogy hatalmas változások történtek önmaga-
tokon belül és kívül egyaránt.
Az idõkeretetek vagy eseményrendszeretek annyira gyorsan mo-
zog, hogy számotokra szinte lehetetlen tartani vele a lépést, és ettõl
lehet, hogy összezavarodottnak vagy kívülállónak érzitek magato-
kat. Azt szeretnénk veletek megértetni, hogy a Földetek most a vál-
tozás forgószelében van. Az evolúció spirálja elképesztõ iramban
halad, és majdnem mindig mindenki javát szolgálja.
De mit is jelent mindez számotokra? Most mindannyian – né-
hányan tudatosan, néhányan tudattalanul – azt kérdezitek: „Mit
tegyünk most?” Szeretnénk tájékoztatni titeket arról, hogy a negyedik

46 A FÉNY SZÁRNYÁN
és az ötödik dimenziók kezdenek kikristályosodni szeretett Föld
bolygótokon. Kezdenek megjelenni a határterületek: a Fény itt, a sö-
tétség még mindig ott, az elnyomás emitt, a teljes tudatosság pedig
amott kezd megjelenni, stb. A zûrzavar, amit tapasztaltok, szükség-
szerû ahhoz, hogy frissességet és Fényt hozzunk el oda, ahol a leg-
nagyobb szükség van rá, és igen, ahhoz is, hogy felkeltsük azoknak
a figyelmét, akik még mindig annyira erõsen bele vannak temetkez-
ve a harmadik dimenzióbeli valóságba.
Közületek mindenki oda lett irányítva, ahol jelen pillanatban
lennie kell. Igen, lehet, hogy olyan helyre, ahol pusztulás várható,
vagy tombol a bûnözés, vagy olyan területre, ami feszültségteljes és
nyomasztó. De ugye látjátok ennek a célját? Egyensúlyra van szük-
ségetek. Biztos pontként van rátok szükségünk. Stratégiailag oda
lettetek helyezve, ahol a legnagyobb értéketek lehet, és ahol a mes-
teri tervben leginkább a hasznotokat veszik. És hadd nyugtassunk
meg titeket, kedveseim, BIZTONSÁGBAN VAGYTOK! Nem, egy
pillanatra sem vagytok védelem nélkül. Mindaddig, míg összhang-
ban maradtok a belsõ lényegetekkel, addig mindig, ismételjük:
mindig tudni fogjátok, hogy mit kellene tennetek és hol kellene
lennetek, egészen addig, míg be nem dõltök a nélkülözés valóságá-
nak, a pusztulásnak és világkatasztrófának. Szükségetek van erre az
életetekben, vagy inkább tanulságként gondoltok erre? Nem
hisszük, hogy tényleg erre lenne szükségetek.
Újra elmondjuk, mivel most még inkább szorít az idõ: arra báto-
rítunk titeket, hogy formáljatok csoportokat; három, négy, kilenc,
tizenkettõ, vagy akármilyen kicsit vagy nagyot szeretnétek, de járja-
tok össze és találkozzatok gyakran. Tanuljatok, rendelkezzetek, me-
ditáljatok és imádkozzatok együtt. Támogassátok, erõsítsétek és tá-
jékoztassátok egymást. Segítsetek megérteni egymásnak, hogy
minden egyes nap minden egyes perce fontos… ügyeljetek gondo-
lataitokra és cselekedeteitekre… erõsek vagytok, kedveseim. Meg-
világosodást kértetek, és sokan közületek legnagyobb elvárásaitokat
felülmúlva fejlõdtetek. De értsétek meg, hogy leendõ Mesterek-
ként, ti is társ-teremtõk vagytok a Mennyei Seregekkel és a Fel-
emelkedett Mesterekkel együtt. Azzal bíztak meg benneteket, hogy
szeretetet, egyensúlyt, harmóniát és békét teremtsetek a saját

AZ EGYSÉG SÜRGETÉSE 47
személyes univerzumotokban – a testetekben, a lelketekben, az el-
métekben; az otthonotokban, a családotokban, a szomszédságo-
tokban; majd aztán a városotokban, az országotokban és a Földön.
Valamennyien elkezdtek egy magasabb fokon rezegni, és az egyet-
len lehetséges út, hogy megsemmisítõ következmények nélkül csil-
lapítsátok és kezeljétek ezt az energiát, a tudatosságotokon és az
összehangolt erõfeszítéseteken keresztül vezet.
Sokan közületek különféle okok miatt erõs sürgetést éreztek ar-
ra, hogy áttelepüljetek, ami lehet, hogy rendjén is van, fõleg akkor,
ha az út tiszta volt és minden játszi könnyedséggel került a helyére.
Viszont nem kellene pánikból vagy félelembõl így cselekedni. Em-
lékezzetek arra, hogy magatokkal kell vinnetek önmagatokat és
a tudatosságotokat; márpedig ha mélyrõl eredõ félelmeitek vannak
a pusztulástól és a világkatasztrófától, akkor ezt az élményt maga-
tokkal cipelitek, és nem számít, hogy milyen messzire menekültök
el, az bekövetkezik. Nem tudtok elrejtõzni a Lelki Lényegetek elõl.
Tudjuk, hogy néhányan lehangoltak és szomorúak vagytok, mert
úgy érzitek, hogy el lettetek választva a különbözõ utakat járó spiri-
tuális családotoktól vagy csoportotoktól. Ennek is megvan a maga
célja, kedveseim. Mérhetetlenül hosszú idõ után most kezditek
meg az újraegyesülést az igazi spirituális családotokkal, amellyel
többé nem vesztitek el a kapcsolatot. Talán földrajzi értelemben el
vagytok különítve egy ideje, de újra egyesültök, és emlékezzetek ar-
ra is, hogy Lélekben nem vagytok szétválasztva. Hamarosan eljön
az az idõ, amikor tudatosan rendelkeztek majd azzal a képességgel,
hogy telepatikusan kommunikáljatok, akár mérföldeken át… ezt
most tudattalanul teszitek. Ugye értitek? Számtalan spirituális
ajándékot kaptok hamarosan, amint befejezitek megtisztulási fo-
lyamatotokat és eléritek a bölcsességnek és az éleslátásnak azt
a szintjét, ahol megfontoltan és a megfelelõ ítélõképességgel tudjá-
tok kezelni ezeket a képességeket.
Ahogy éveitek a végsõ fejezet felé közelednek, az események
elkezdenek egyre jobban felgyorsulni; több nyugtalanság, kétség-
beesés és szenvedés lesz. Ne ragadjatok bele a harmadik dimenzió-
beli tevékenységbe és gondolkodásmódba. Érezzétek a könyörüle-
tet és terjesszétek szét a Fényt szerte a világon, de ne gabalyodjatok

48 A FÉNY SZÁRNYÁN
bele a zûrzavar hálójába. Ebben az idõszakban a célotok része,
hogy Fényt és energiát összpontosítsatok a közelgõ választásokra
és a kormányotokra. Kérjétek, könyörögjétek és vizualizáljátok
azt, hogy a hivatal rendelkezésére álló legérdemesebb és a legma-
gasabban fejlett lelkeire hatalom száll, akárkik is legyenek azok.
Kérjétek a megvilágosodást és kövessétek a meggyõzõdéseteket;
nem fognak tévútra vezetni.
Most, mint faj és mint bolygó, az evolúciós folyamat döntõ je-
lentõségû szakaszához érkeztetek utatokon, mely visszavezet az Is-
ten maradék teremtményeivel való egységbe. Nem kétséges az,
hogy a következõ létrafok vagy spirál felé tartotok, csakúgy, mint
ahogy Naprendszeretek többi része, a galaxis és az univerzum is te-
szi. De vajon kegyelemmel és könnyedén lehet ezt majd véghezvin-
ni, csupán kis mértékû károkkal és átrendezéssel, vagy világkataszt-
rófára és pusztításra lesz hozzá szükség? Ezért sürgetünk hát
titeket, és ezért olyan fontos mindenki közületek.
Dicséretet érdemeltek, kedveseim, mindannyian nagyon szor-
galmasan és odaadóan dolgoztatok. Megváltoztattátok a dolgokat
és helyet biztosítottatok Földeteknek az új rendben, de ezt csak ak-
kor tudjátok meg, ha a szeretett Földetek megteszi a szükséges óriás
lépést anélkül a csapás nélkül, amit már oly régóta megjósoltak.
Ezért beszélünk hozzátok sürgetõleg… nem azért, hogy félelmet
vagy szorongást keltsünk bennetek, hanem azért, hogy éreztessük
veletek a helyzet fenyegetõ közelségét. Nem vagytok még tudatá-
ban a hatalmatoknak, az egység hatalmának, az elhivatott összpon-
tosítás és a cél erejének? Most ez a küldetésetek, kedveseim. Medi-
táljatok nappal és éjszaka; még jobb, ha élõ meditációvá váltok,
vagyis minden ébren töltött perceteket a legmagasabb célra össz-
pontosítjátok mindannyiótok érdekében. Azután olvasszátok össze
a hatalmatokat és a szereteteteket, teremtsétek meg a Fény és az
energia csúcspontját magatok közt. Így az erõtök oda-vissza áram-
lik köztetek, kisugárzik belõletek mind a mennyekbe, mind pedig
le, a Földanya középpontjába. Gondolatban képzeljétek el ezt az
energiaáramlást, lássátok, ahogy növekszik, épül, kapcsolódik, erõ-
södik, szétterjed, és képzeljétek el, ahogy felépíti a Fény és a szere-
tet keretét. Ez a keret szilárdítja majd meg és fogja át Krisztus

AZ EGYSÉG SÜRGETÉSE 49
energiájának ragyogó rezgésében a Földeteket és lakosait, hogy fi-
noman és kímélettel áramolhasson át a következõ dimenzióba. Ez
a rendeltetésetek, kedveseim.
Azáltal, hogy elkötelezõdésetek egyre jobban növekszik, és azál-
tal, hogy egyre többet használtok képességetekbõl és energiátokból,
azok meg is tízszerezõdnek, majd újból megtízszerezõdnek. Mind-
annyian a Felemelkedett Mesterek vezetése alatt és a megszámlál-
hatatlan angyalok személyes figyelmének központjában álltok.
Nem érzitek a különbséget az életetekben és a tudatosságotokban?
Többé már nem kell egyedül küzdenetek vagy egyedül lennetek. Az
az idõ már elmúlt. Ez most az egység ideje – egység az emberiség-
ben, egység az emberiség és a Szellemiség között. Nem kell többé
már külön élnetek tõlünk, és nekünk sem kell tõletek, és örvende-
zünk az újraegyesülésnek. Már régóta vártuk, hogy fellebbenjen
a fátyol, hogy a tudatosságotok elérhesse azt a pontot, ahol újból
kapcsolatba léphetünk és beszélhetünk veletek. Sokatok számára
egyre jobban közeleg a folyamat vége. Néhányan közületek készen
állnak arra, hogy belépjenek az ismeretlenbe, az óriások földjére. És
ha egyszer megteszitek ezt a lépést, sokan közületek választják
majd azt, hogy segítenek fivéreiknek és nõvéreiknek tudatosságuk-
ra ébredésükben, és együtt képesek lesztek megteremteni az új ren-
det, az emberiség új Csillaggyermekét, aki békét és harmóniát hoz
szeretett Föld bolygótokra. Be fogjátok emelni tudatosságotokba
azt, hogy mennyire hatalmasak vagytok, számtalan adottságra és
igazságra fogtok majd emlékezni, melyeket Lélek-lényetekben
mélyen elrejtettetek. Emlékezni fogtok arra, hogy már most Mes-
terek vagytok, csak éppen elfelejtettétek… de most eljött az em-
lékezés ideje, kedveseim. Eljött az idõ számotokra, hogy felvállal-
játok igazi identitásotokat. Kérdezzetek, és a válasz megadatik;
kérdezzetek, és a választ megtaláljátok a tudatosságotokban; kér-
dezzetek, és a következõ lépés megmutatkozik; kérdezzetek, bíz-
zatok, és minden megadatik számotokra.
Közületek mindenkiben megvan minden hatalom és bölcsesség,
amire valaha szükségetek lehet ahhoz, hogy megnyissátok a Meste-
rekkel folytatott közvetlen kommunikáció útját. Az útmutatás ta-
lán különféle módokon érkezik, kedveseim. De mindenki számára,

50 A FÉNY SZÁRNYÁN
aki megkapja és szívébe zárja ezeket az üzeneteket, biztosíthatjuk:
KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓBAN ÁLLTOK A MAGASABB
LÉNYETEKKEL ÉS A MESTEREKKEL. Figyeljetek, érezzetek,
fogadjátok be, és aztán adjátok át… a Fény jelzõfényei és energiái
vagytok, és jelentõs szerepetek van a Földetek és az emberiség evo-
lúciójának sikerében. Mihály arkangyal és a Mesterek szeretete és
védelme alatt álltok.

AZ EGYSÉG SÜRGETÉSE 51
N Y O L C A D I K F E J E Z E T

A Teremtõ ajándéka:
arany-fehér energiaáramlás

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! A Mindenható üdvözletét


hoztam el nektek. Tudjátok, hogy mennyire szeretünk és be-
csülünk titeket, és tudjátok, hogy milyen elégedettek vagyunk azzal
a folyamattal, amelyet ebben a csodálatos isteni eseményben fel-
emelkedésnek neveznek. Engedjétek meg, hogy csökkentsük és el-
oszlassuk félelmeiteket és csalódottságotokat, és hogy biztosítsunk
titeket afelõl: eléritek céljaitokat, még akkor is, ha az nem tûnik
annyira nyilvánvalónak számotokra.
Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen hatalmas nyomás nehe-
zedik sokatokra, akik a Fényt keresitek, hogy mennyire kimerültek
és elfoglaltak vagytok, hogy mennyire szeretnétek már spirituális
növekedésetekre koncentrálni. Úgy, mint azon az úton, amin vilá-
gotokban jártok, itt is vannak feladatok, melyeket teljesíteni kell,
és vannak dolgok, melyeket el kell intézni, mielõtt eléritek a be-
teljesülést. Ezek is a beavatási folyamat próbatételei közé tartoz-
nak: az elkötelezettségetek és tisztánlátásotok tesztelése, és azon
képességeteké, hogy földi feladataitokat és kötelezettségeiteket
önként és örömmel látjátok el. Még nem jött el annak az ideje
számotokra, hogy megszabaduljatok a földi birodalomhoz tartozó
dolgoktól, akármennyire is szeretnétek megtenni. A földi élete-
tekhez tartozó mindennapi munkátokat és feladataitokat még
mindig el kell végeznetek.
Úgy érzitek, hogy számtalan dolog, amit csináltok vagy megta-
pasztaltok, soha többé nem fog újra megtörténni, vagy egyszer vé-
get érnek. Ez így van rendjén. Ez olyan, mintha becsomagolnátok
vagy összegeznétek élettapasztalatotok bizonyos területeit. Közü-
letek még sokan nem ismerték fel azt, hogy egyszer már mélyen

52 A FÉNY SZÁRNYÁN
elültettétek a tudatotokban a Krisztusi Mag gondolatát, vagy
megtanultátok azt a leckét, amit a tapasztalat azon szintjérõl át-
emeltetek. Ezért van az, hogy számtalan eseményt az életetekben
egyedül kell megélnetek. Mi csak akkor tudunk segíteni, ha vállal-
játok az elkötelezõdést az iránt, hogy a magasabb spirituális tuda-
tosságotokból cselekedtek. Miután ez megtörtént, egyengetjük az
utatokat, viszont az élmények jelentésére és igazságára saját ma-
gatoktól kell rájönnötök.
Ha egyszer egótokat és személyiségeteket alávetitek lelketek irá-
nyításának – ahelyett, hogy a könnyebb utat választanátok –, akkor
eljuttok arra a szintre, ahol képesek lesztek elérni a Magasabb Lé-
nyeteket. Ekkor már elkezdhetjük átáramoltatni nektek a ma-
gasztosabb Fényt, ami nemcsak bölcsességet és harmóniát, hanem
a közösségi tudat védelmét is elhozza számotokra. Ezek után bele-
kezdhettek abba, hogy még több lelki tudatosságot egyesítsetek
magatokon belül, hogy egy új, csodálatos energiaközpontot építse-
tek ki, ami tulajdonképpen a szívetek felett és a gégétek alatt elhe-
lyezkedõ csecsemõmirigy területe. Ha ezt megtettétek, akkor már
a Lélek-tudatosságotok valósága szerint fogtok cselekedni, nem pe-
dig a személyes, vagy az egón alapuló tudatosságotok szerint. Ez le-
hetõvé teszi számotokra, hogy feltáruljon elõttetek a magasabb,
negyedik dimenzióbeli tudatosság (mint azt tudjátok, összesen hét
sík létezik és minden egyes dimenzión belül számtalan sok alsík).
Ezáltal képesek lesztek arra, hogy egyesítsétek és összhangba hoz-
zátok az érzelmi és értelmi testeteket azért, hogy felkészüljetek
a végsõ lépésre, mely az ötödik dimenzióbeli frekvenciába vezet
át, ahol a felemelkedés elõkészületeként kapcsolatot létesítetek
a Krisztusi tudatosságotokkal, és ahol kezdetét veszi fizikai lénye-
tek megvilágosodása. A Föld az újjászületésének elõkészületeként
mostanra már megalapozta a negyedik dimenzió magasabb frek-
venciáit. Csodálatos ajándék, hogy képesek vagytok belépni ebbe
az új tudatosságba, egy új, univerzális tudatba. Ez itt és most törté-
nik, nem pedig majd valamikor a jövõben. A Föld gyors léptekben
halad végig evolúciós és tökéletesedési folyamatán. Ha szeretnétek
részesei lenni ennek a legszentebb átalakulásnak, akkor növelnetek

A TEREMTÕ AJÁNDÉKA : A R A N Y- F E H É R E N E R G I A Á R A M L Á S 53
kell rezgésszinteteket is, melynek hatására harmóniát létesítetek
a Földdel és a fejlõdõ emberiséggel.
Kedveseim! Mindannyiótokhoz szólunk, akik tökéletesedésük-
re törekszenek, tekintet nélkül arra, hogy melyik szinten álltok.
A legfontosabb dolog, amit ebben az idõszakban meg kell tenne-
tek, az, hogy összpontosítsatok arra, hogy minden egyes napon,
minden egyes percben harmóniát és szeretetet teremtsetek maga-
tokban és a körülöttetek élõkben. Ne helyezzétek magatokon kí-
vülre a felelõsséget… a társatokra, a családotokra, a barátotokra,
a fõnökötökre, a kormányra… vállalnotok kell a felelõsséget saját
magatokért. Fel kell ismernetek, hogy TI vagytok az egyetlenek,
akik képesek fordítani a helyzeten; TI meg tudjátok változtatni a
dolgokat, TI vagytok azok, akik csodákat képesek mûvelni. Sokkal
hatalmasabbak vagytok annál, mint amit valaha is el tudnátok
hinni vagy képzelni. Most az a feladatotok, hogy megerõsítsétek,
átáramoltassátok és szétterjesszétek azt a Fényt, ami rajtatok,
a Földön és természetesen a Naprendszeren és a galaxison keresz-
tül rátok árad. Nem egyedül mentek keresztül ezen az átmeneten.
Sikeretek vagy bukásotok hatással lesz a közvetlen univerzumra és
Isten összes teremtményére.
Ösztönösen megérezzük bizonytalanságotokat és kétségete-
ket. Tudjuk, hogy mélyen belül felteszitek magatokban a kérdést:
„Igaz lehet mindez? Lehetséges az, hogy valóban a láthatatlan
birodalmakból kapunk segítséget, igaz lehet, hogy tényleg esé-
lyünk van egy hatalmas változásra?” Gondoljátok, hogy azért
bíztunk meg benneteket, azért neveltünk és vezettünk titeket
ilyen hosszú idõn keresztül, hogy most cserbenhagyjunk? Miért
gondoljátok ezt, amikor minden erõfeszítésünkkel, minden el-
érhetõ erõforrásunkkal nektek segítünk abban, hogy érezzétek a je-
lenlétünket, abban, hogy megkapjátok a reményrõl és a bátorí-
tásról szóló üzeneteinket? A Fényharcosok hatalmas seregének
egy része vagytok, és mindannyiótoknak van egy sajátos teljesí-
tendõ kötelezettsége és egy bevégzendõ sorsa. Hosszas és hatal-
mas tanulási tapasztalatotoknak a tetõpontjához közeledtek, és
készen álltok arra, hogy felvállaljátok igazi szerepeteket az

54 A FÉNY SZÁRNYÁN
Atya-Anyaisten és a Fény hatalmas Erõi által már rég kigondolt
és elrendelt nagyszabású tervben.
Most egy olyan gyakorlatot szeretnénk ismertetni veletek,
amelynek a leginkább hasznát veszitek majd, mivel segít nektek ab-
ban, hogy magatokhoz vonzzátok a Teremtõtõl származó, növekvõ
mennyiségû tiszta isteni energiát. Ez az energia segít a spirituális
növekedéseteknek és az újraegyesüléseteknek szentelt Magasabb
Létezõtökhöz és az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez közvetlenül ve-
zetõ ösvény megalapozásában és megtisztításában.
Összpontosítsátok a tudatotokat körülbelül a fejetek fölé har-
minc centiméterre, és érezzétek, ahogy Krisztus energiájának
lüktetése növekszik, majd elkezd hullámozni körülöttetek, míg-
nem teljesen beborít. Miközben érzitek, ahogy ez az energia fo-
kozatosan kezd lefelé áramlani a korona-központotokon vagy
-csakrátokon keresztül, lelki szemetek elõtt egy szikrázó, arany-
fehér Fényként jelenik meg. Tartsátok ott egy percig, és érezzétek
növekvõ erejét, míg végül átjárja fejeteket, tobozmirigyete-
ket, agyalapi mirigyeteket, minden agysejteteket és a harma-
dik-szem csakrátokat.
Engedjétek meg neki, hogy felépüljön és szétterjedjen, addig,
míg meg nem érzitek a teljességet vagy a beteljesülést, majd en-
gedjétek, hogy beáramoljon a torok területére. Engedjétek meg
neki, hogy a torkotok mirigyeit és izmait megfürössze, feltöltse
energiával és aktivizálja ezt a területet. Mivel megtanultátok a Fény
és a szeretet bölcsességét, és aszerint éltek, így képesek lesztek ar-
ra, hogy ítélõképességetekkel tisztán és igazan közvetítsétek.
Most engedjétek meg az energiának, hogy átjárja a szív-központo-
tokat, hogy meggyógyítsa, megtisztítsa és elmossa a régi, megma-
radt fájdalmat és szenvedést, hogy aztán Krisztus szeretõ ener-
giájának tiszta, lüktetõ hatalmasságával töltse meg. Érezzétek
a teljességet a mellkas területén, és legyetek tudatában annak,
hogy spirituális páncélotokat építitek, melyen soha nem hatolhat
át negatív energia, amennyiben Isten Szeretetének tökéletes
áramlását szilárdan biztosítjátok.
Érezzétek, ahogy az energia megtisztítja és rendbe hozza az
érzelmi központotokat, a napfonatotokat. Érezzétek, ahogy

A TEREMTÕ AJÁNDÉKA : A R A N Y- F E H É R E N E R G I A Á R A M L Á S 55
kiegyensúlyozza azt, érezzétek, ahogy megszabadít a magány,
a fájdalom és a szenvedés minden bevésõdött emlékétõl. Emlé-
kezzetek arra, hogy ez az érzelmi központ elsõdleges fontosságú
ebben az idõben, mivel ez az érzelmi test, amit teljes egyensúlyba
kell hoznotok, és az irányításotok alatt kell állnia ahhoz, hogy
megkaphassátok a hatalom ajándékát. Egy Mester minden egyes
pillanatban teljes irányítása alatt tartja az összes energiaközpont-
ját, és tilos számára minden bomlasztó bizonytalankodás. Meg-
értjük, hogy számotokra ezen a területen a legnehezebb úrrá len-
ni, de feltéve, hogy belekezdetek a megbeszélt erõfeszítésekbe,
úgy minden lehetséges úton irányítunk és vezetünk titeket, így
a legnagyobb nyugalommal és a legkisebb mennyiségû stresszel
jár majd mindennek megvalósítása.
Most pedig, engedjétek meg ennek az értékes energiának,
hogy a testetek többi részén és a lényeteken lefelé haladva vé-
gigjárjon, feltöltsön életerõvel és megtisztítson; engedjétek meg
a többletenergiának, hogy az ujjhegyeiteken és lábfejeteken ke-
resztül kiáramoljon és beszivárogjon a Földbe… ez a szeretõ
áramlás ajándék tõletek a szeretett bolygótok számára. Ezzel
segítitek Õt átmenete során a stressztõl és a fájdalomtól való
megszabadulásban.
Meglehet, most úgy tûnik számotokra, hogy a többi csakrára
is összpontosítanunk kellene, és nem kéne megállni a napfonatnál.
De azt mondjuk neked, hogy miközben ezt olvassátok, és amennyi-
ben érzitek közben a kapcsolatot az energiáitokkal és érzitek az
üzenetünkben lévõ igazság érvényességét, akkor már biztosan
áthelyeztétek tudatotokat lényetek lelki szintjére, messze az
egótoktól és tisztán fizikai lényetektõl. Testetek és annak min-
den része hasznát látja majd és egyensúlyba kerül a lényetek ma-
gasabb, átalakuló központjaiból származó energiaáramlással. És
még akkor is, ha az anyagi világban kell léteznetek és tevékeny-
kednetek, a Fénytestetekre összpontosítotok, nem a fizikai tes-
tetekre. A fizikai lényetek csak követni tud titeket a tökéletese-
dés felé vezetõ utatokon.
Amennyiben lehetséges, szakítsatok idõt arra, hogy megcsi-
náljátok ezt a gyakorlatot minden reggel és este. Nem vesz

56 A FÉNY SZÁRNYÁN
többet igénybe pár percnél, viszont többszörösen fog megtérül-
ni. Ez fogja megnyitni az ösvényt elõttünk ahhoz, hogy közvet-
len kapcsolatba léphessünk veletek, mindig tanácsot adhassunk
nektek és védelmezhessünk titeket. Amint azt látjátok, odaadá-
sotok és szeretõ kisugárzásotok minket is megerõsít és hatalom-
mal ruház fel, pontosan úgy, ahogyan fivéreiteket és nõvéreite-
ket a fizikai világban.
Most befejezzük, de nem hagyunk titeket õrizetlenül. A Spiritu-
ális Hierarchia és a Fény Mesterei körülvesznek, védelmeznek, és
mint mindig, mélységesen szeretnek titeket. Én, Mihály arkangyal
hozom el nektek ezeket az igazságokat.

A TEREMTÕ AJÁNDÉKA : A R A N Y- F E H É R E N E R G I A Á R A M L Á S 57
K I L E N C E D I K F E J E Z E T

Vértezzétek fel magatokat


a spirituális páncélotokkal!

N APRÓL NAPRA egyre több mindenrõl szereztek tudomást,


egyre több mindent érzékeltek abból, ami körülöttetek,
továbbá más birodalmakban és dimenziókban történik. Most kez-
ditek meg igazán a multidimenzionális szinten zajló mûködésete-
ket. Ez tulajdonképpen a gondolati formák egyesítését és a maga-
sabb birodalmakba való belépést teszi számotokra lehetõvé.
Amikor már rendelkezésetekre áll az a képesség, melynek segítsé-
gével hozzá tudtok férni a közvetlen információkhoz, akkor többé
már nem kell külsõ forrásokra támaszkodnotok, következéskép-
pen a Szellembõl cselekedtek.
Habár még mindig nem a teljes tudatosságotokkal ébredtetek
fel álmotokból, nem fér hozzá kétség, hogy nagyon aktívak vagytok
alvás közben. Tanítunk, különféle módokon nevelünk benneteket,
a belsõ testetek átalakulása könnyebbé vált és felgyorsult. A beava-
tási folyamatból sok minden megvalósul, mialatt alszotok, amikor
spirituális testetek felszabadul a fizikai testetek korlátai alól. Ha-
marosan eljön az az idõ, amikor tudatában lesztek ezen folyamat-
nak, de most engedjétek meg nekünk, hogy biztosítsunk titeket
ennek eljövetelérõl.
Most kezditek érezni annak az átalakulási folyamatnak az ered-
ményét, amely lényetek legmélyebb szintjérõl kifelé dolgozik. Elsõ-
ként tudatára ébredtetek a szív/lélek területeteken vagy szívcsakrá-
tokban végbemenõ kitágulásnak, az abszolút, szeretõ elfogadás
teljességének és gyönyörûségének. A tudatosság az elsõ lépés, me-
lyet aztán szorosan követ az egyesítés. Elkezdtétek felismerni
azt, milyen érzés volt az, amikor hosszasan a szívközpontotokra
összpontosítottatok és feltártátok azt a magasabb tudatotok vagy

58 A FÉNY SZÁRNYÁN
a Magasabb Lényetek útmutatása elõtt. Szintén észrevettétek a kü-
lönbséget, amikor kiestetek ebbõl az egységbõl és visszacsúsztatok
a harmadik dimenzióbeli gondolkodásba. Kellemetlenül éreztétek
magatokat, szerettétek volna visszakapni azt az örömteli, könnyed,
nagyszerû érzést. Ez alapozta meg az elmúlt év során vagy már ré-
gebb óta a tanulási folyamatotokhoz szükséges hangulatot is. Az-
tán fokozatosan elkezdtétek érezni a testetek más részeibe beszi-
várgó fényességet, és még most is úgy érzitek mintha Fénnyel
töltõdnétek fel. Annyira eltelít ez a csodálatos szubsztancia, hogy
idõnként csaknem úgy tûnik, mintha nekinyomódna a testeteknek
és kitágítaná azt. Az a csalóka érzésetek van, mintha az igazi énetek
korlátozva lenne a fizikai lényetek határai által. Ez számotokra tel-
jesen új érzés és fogalom, ami nem mindig kellemes.
Belenéztek a tükörbe, és nem láttok semmi különbséget. Azon
tûnõdtök, hogy akkor miért érzitek belül ennyire nagyon különbö-
zõnek magatokat. Nem igaz? Ne engedjétek, hogy a külsõ megjele-
nés a bolondját járassa veletek, kedveseim. Ebben az idõszakban
számos folyamat van fejlõdõben a fizikai lényetekben és a spiritu-
ális lényetekben egyaránt. Elsõsorban a spirituális testetek, az éte-
ri testetek és a tudatosságotok fejlõdött ugrásszerûen, így idõbe
fog telni az alacsonyabb szintû testeiteknek, mire felzárkóznak.
Másodsorban, még mindig azon dolgoztok, hogy megszabadulja-
tok a régi, beékelõdött, idejétmúlt energiáktól, amiket a sejtjeitek-
ben és a szerveitekben õriztek. Szintén nem sikerült még kitöröl-
nötök a memóriátokban hosszú évek óta tárolt régi, belétek
programozott dolgokat. Nagyon bátor és egyben nehéz dolog ki-
lépni a harmadik dimenzióbeli tömegtudat szerinti gondolkodás-
módból és energiamintákból. Nemcsak a saját gondolkodási min-
táitokkal és a belétek programozott dolgaitokkal küzdötök meg
(bizonyos értelemben), hanem egyben a tömegtudattal is, ami be-
tölti az alacsonyabb asztrális síkokat és körbeveszi a Földeteket. Ez
az egyik oka annak, hogy miért olyan fontos az, hogy körbevegyé-
tek magatokat a védelmezõ, szeretõ Fénnyel és energiával. Most
nem arról van szó, hogy elvisz a „mumus” vagy valami úton-mó-
don valami igazán negatív, ártalmas energia hat majd rátok; nem,
ezen már régen túlhaladtatok, minek következtében többé már

VÉRTEZZÉTEK FEL MAGATOKAT A SPIRITUÁLIS ... 59


nem vagytok kiszolgáltatva ezeknek az alacsonyabb energiáknak.
Viszont fogékonyak vagytok az érzelmi energia mintáira, a töme-
gek gondolkodási folyamataira és népszerû fogalmaira, amik ör-
vényként kavarognak körülöttetek az éterben.
Ezért szükséges tehát, hogy tudatában legyetek a spirituális pán-
célotoknak, és hogy körülvegyétek magatokat a spirituális páncélo-
tokkal, különösen ezekben az idõkben, mikor olyan sok dolog törté-
nik a világotokban. Úgy tûnik majd, hogy a helyzet egyre rosszabb és
rosszabb lesz, ami egészen addig fog tartani, míg nem változik meg
elég ember tudata, és nem kezd el a helyzet javulni. Ti, akik a Fény
védelme alatt álltok, akik kiemelkedtetek a harmadik dimenzióbeli
negativizmusból, úgy fogjátok érezni, mintha a vihar gyönyörûséges
szemében lennétek, a biztonságos menedék csendes nyu-
galmában… és valóban így is lesz. Nagyon fontos, hogy továbbra is
tárgyilagosak maradjatok, hogy egyensúlyban tartsátok az érzelmi
természeteteket. Ezalatt nem azt értjük, hogy ne érezzétek vagy ne
fejezzétek ki a szereteteteket, vagy hogy ne vegyétek tudomásul ér-
zelmi természeteteket; mindez fontos részét képezi lényeteknek.
Viszont amikor nem fejezitek ki hatalmas fájdalmatokat, vagy nem
aggódtok valamilyen körülöttetek kialakult helyzet miatt, a környe-
zetetekben lévõk azt hihetik, hogy érzéketlenek vagy lelketlenek
vagytok. De valójában nem ez a helyzet; csak éppen felvállaljátok
a Mesterek magasztos szemléletmódját: higgadtan, udvariasan, sze-
retõen készenlétben álltok, megfigyeltek, segítetek, amikor lehetsé-
ges, viszont megengedõek vagytok és nem ítélkeztek, mivel tudjá-
tok, hogy minden ami történik, okkal történik, és van valami célja.
Szórjátok szét szeretõ Fényeteket és jelenléteteket olyan messzire és
olyan széles körben, ahogy az csak lehetséges, kedveseim. Tanács-
kozzatok azokkal, akiket hozzátok irányítanak. Cselekedeteitek által
ismertek lesztek és vonzani fogjátok azokat, akiknek szükségük van
a ti Fényetekre és bölcsességetekre.
Ne aggódjatok a régi energiamintáktól való megszabadulás vagy
a karmikus kérdések miatt. Amennyiben nem féltek a szükséges
változásoktól, és engedélyezitek Magasabb Lényeteknek, hogy fel-
ügyelje a folyamatot, úgy az idõ és az átalakuló Ibolyaszínû Láng
csodát fog tenni az érdeketekben.

60 A FÉNY SZÁRNYÁN
Sokan közületek nyugtalanul várják, hogy szolgálatba hívják
õket. Kértétek és imádkoztatok azért, hogy küldetésetek tisztítson
meg benneteket. Azt mondjuk nektek, kedveseim, hogy kezdjétek
el ott, ahol ebben a pillanatban vagytok – kezdjetek élni, lélegezni
és átadni a hozzátok közel állóknak azt az erõt, az igazság szeretetét
és az inspirációt, amit éreztek. Terjesszétek szét a fényes, új jövõbe,
a szomszédaitok és az embertársaitok belsõ jóságába vetett hitet.
Az igazság és a szeretet igazságot és szeretetet szül, míg végül el-
kezd épülni és körbevesz titeket, amikor pedig már többletet ter-
meltek, kiadjátok azt a körülöttetek lévõ világba.
A kétségbeesés, gyûlölet és félelem megkötik ezeket az energi-
ákat, fogvatartanak titeket a hatalmukban. Ez mindig veletek
kezdõdik, aztán kiterjed. Milyen világot építetek fel magatoknak
és a szeretteiteknek?
Amint szert tesztek spirituális erõtökre, egyre több és több do-
log nyílik meg elõttetek: új tudatosság, új spirituális ajándékok, új
kapcsolatok. Meglehet, hogy elvesztetek régi barátokat és isme-
rõsöket, de erõteljes, új csoportokba és barátságokba vezetünk el
titeket – azokhoz, akikkel egy a sorsotok és a célotok. Amint azt
tudjátok, imátok mindig meghallgattatik, de a legjobb és legmegfe-
lelõbb idõ erre az, amikor a Szellem kezébe helyezitek magatokat.
Csak hogy tudjátok, életetek legizgalmasabb idõszaka gyorsan kö-
zeleg, és amikor elérkezik, nem akartok majd visszanézni vagy
visszatérni létezésetek régi módjához.
Éljetek napról napra, szeressetek percrõl percre. Maradjatok
a lélek- és szívközpontotokban. Akiknek szükségük van szeretõ
önfeláldozásotokra, azoknak adjátok át azt, és mostantól lássátok
el mindennapi földi feladataitokat. Nem hagyjuk figyelmen kívül
azt a kéréseteket, mely szerint szolgálni és segíteni szeretnétek az
emberiségnek; hallunk titeket és azokat, aki hozzátok hasonlók.
Gyorsan közeleg annak az ideje, hogy elõrelépjetek és felvegyétek
spirituális lobogótokat.
Gyorsan haladtok a nagy jelentõségû változások eljövetele felé.
Azon változások felé, amelyeket már oly sok eónnal ezelõtt megjö-
vendöltünk, és amelyek éveken keresztül visszhangoztak. Ez olyan,
mintha megállna a Földetek, a Naprendszer, a galaxis, sõt mi több,

VÉRTEZZÉTEK FEL MAGATOKAT A SPIRITUÁLIS ... 61


az Univerzum, visszatartaná a lélegzetét, várná a kozmikus energia-
robbanást, hogy növekvõ erejével mindent a következõ, magasabb
birodalomba repítsen, közelebb a Mindenség, az Isten és az Istennõ
kifinomult, tiszta uradalmához. Ez mindig egyre közelebb és köze-
lebb visz minket, és áhítattal eltelve, együtt nézünk a jövõnk elé.
Kérdezzetek, meghallgatunk; hívjatok, csatlakozunk hozzátok erõ-
feszítéseitekben; sugározzátok szét a bennetek lévõ szeretetet, mi
ezerszeresére fogjuk növelni. A ti ügyetek a mi ügyünk is, mivel ahogy
fejlõdtök, úgy fejlõdik az Univerzum is. Örökre Mihály arkangyalnak
és az Ég Minden Seregeinek szeretete és védelme alatt álltok.

62 A FÉNY SZÁRNYÁN
T I Z E D I K F E J E Z E T

Az egész emberiségnek választania


kell – most van itt a döntés ideje

M I A KÖVETKEZÕ LÉPÉS? Hová megyünk innen? Sokan teszik


fel közületek ezeket a kérdéseket, kellemetlenül érzik
magukat, rossz a közérzetük, amikor a közeli jövõjükre gondolnak.
Mit tartogat a közeljövõ és a mögöttetek álló évek számotokra,
akik a Fényben járnak, a negyedik dimenzióban tevékenykednek és
egyre feljebb törnek? Elmondjuk nektek: ami az üzenetek érvé-
nyességét és a magasabb birodalmak által számotokra megterem-
tett, valóságotokkal egybeolvasztandó új tudatosságot illeti, egyre
több és több fizikai megnyilvánulást és konkrét élményt fogtok
megtapasztalni. Megerõsítést fogtok kapni létezésünkrõl, megkap-
játok jutalmatokat a szorgalmasan könyörgött és esdeklett szeretõ
mantrákért és imákért.
A létezésrõl és az illemrõl szóló számtalan régi tanítás és szabály
elvesztette érvényességét. Elavultak… felülmúltátok azokat és al-
kalmazhatóságukat. Ezért új szabályok, új törvények, a bölcsesség új
üzenetei lépnek majd életbe… üzenetek, melyek kitágítják a kép-
zeleteteket… vegyétek ostrom alá a gondolkodásotok és a valóságo-
tok határait… új fogalmak, új elõírások lesznek mindenre, ami
egészséges; élelemforrásokra, életmódokra, a spiritualitás magasabb
szintjeinek eléréséhez vezetõ utakra, az elektromágneses energia tu-
dományos felhasználásának módjára és a Föld energiaellátására.
Tanultatok a hét Nagy Sugárról, a fizikai síkotok színspektrumá-
ról, a testetek hét energiaközpontjáról (vagy a hét csakráról), és
megpróbáltátok beleolvasztani ezt a tudást a mindennapi életetek-
be és tudatotokba. Elmondjuk nektek, kedveseim, hogy most van
itt az idõ arra, hogy továbbvigyétek ezt a tudásotokat a jövõbeli lé-
nyetekbe. Ahelyett, hogy egy fõ Sugár vagy szín és egy vagy több

AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK V Á L A S Z TA N I A KELL ... 63


Alsugár befolyása alatt állnátok, most mindennél fontosabb, hogy
elkezdjétek a lényetekbe olvasztani az összes többi Sugarat és azok
energiáit. Ezt meg kell tennetek azért, hogy ti is elkezdhessetek
dolgozni az öt magasabb, sokkal kifinomultabb Sugárral, melyek
úgy lettek megalkotva, hogy azok számotokra is hozzáférhetõek.
Többé már nem kell erõfeszítéseiteket csak egyetlen területre össz-
pontosítanotok, viszont egyensúlyba kell hoznotok természetetek
minden oldalát. Ahogy összeolvasztjátok és egyesítitek ezeket az
energiákat, úgy azok mûködésbe hozzák a testetekben lévõ
csakraközpontokat, míg végül egyesülnek egy vakítóan fehér, szín-
játszó és örvénylõ fényben, ami mûködésbe hozza a nyolcadik, ki-
lencedik és további magasabb energiaközpontokat. Ezáltal meg-
tisztítja az utat a tökéletes, ötödik dimenzióbeli Fénytestetek és
a magasabb Krisztus-tudatotok, az ÉN VAGYOK Jelenlétetek elõtt.
Most azokhoz szólunk közületek, akik annyira szorgalmasan
dolgoztak azon, hogy szeretõ és megbocsátó jellemet hozzanak lét-
re magukban, akik végigjárták az ítéletmentesség útját és bensõsé-
ges kapcsolatban maradtak a lelkükkel vagy a Magasabb Lényükkel.
Észre fogjátok venni, hogy a küzdelmek és a lesújtó események egy-
re távolibbakká és ritkábbá válnak a közvetlen tapasztalati körötök-
ben. Egyre kevésbé és kevésbé befolyásolnak a külsõ események és
más emberek. Hatalmas mennyiségû szeretetet és könyörületet
hordoztok a szívközpontotokban, de nem engedhetitek meg azt,
hogy a rajtatok kívül történõ dolgoknak negatív hatásuk legyen rá-
tok és valóságotok még tökéletesebb birodalmára. Most legbelsõ
magotokban kezdõdõ és a külvilágban szétterjedõ, ötödik dimenzi-
óbeli valóság felépítésének folyamatában vagytok. Ez elsõként rá-
tok és a testetekre van hatással, majd az otthonotokra és a szerette-
itekre, végül kiterjed a szomszédságotokra, a városotokra és még
tovább és tovább. Amint a valóságotok kapcsolatba lép fivéreitekkel
és nõvéreitekkel a Fényben, megmutatja az erejét, egyre hatalma-
sabbá válik és egyre gyorsabban épül. Most már értitek, hogy mit
teremtetek szeretetetek és gondolatotok erejének felszentelt és ki-
tartó cselekedeteivel?
Lesz majd egy rövid energiaszünet most és a jelenleg folyó éve-
tek vége között. Ez elegendõ idõt ad majd nektek ahhoz, hogy

64 A FÉNY SZÁRNYÁN
magatokba szívjátok azt a hatalmas mennyiségû energiát, amit nem-
rég küldtünk nektek és a bolygótoknak. Használjátok ki ezt az idõt ar-
ra, hogy képességeiteket tökéletesítsétek, hogy magatokba olvasszá-
tok az új tudásotokat, és használjátok arra, hogy megerõsítsétek
a cselekvések és a létezés új módjait azért, hogy a szünet után ismét
felgyorsulhasson és megerõsödhessen a bolygótokra összpontosított
energia. Annak érdekében, hogy az új áramlás ne hozzon több pusz-
tulást, erõszakot és negativizmust, hozzátok meg most a döntést
a tudatotokban és a másokkal folytatott verbális interakcióitokban.
Képesek vagytok arra, hogy ezt az energiát pozitív formába, módba
és teljesítménybe összpontosítsátok és tereljétek, és képesek vagy-
tok megakadályozni azt, hogy ámokfutásba kezdjen a nem felvilágo-
sodott tömegek között. Ti, mint Fényharcosok, sokkal hatalmasab-
bakká váltok. Képesek lesztek arra, hogy több beérkezõ energiát
szívjatok magatokba, képesek lesztek arra, hogy mindezt pozitív cse-
lekedetekbe fordítsátok át, semmint megengedjétek, hogy azok felé
vonzódjon és azok használják, akik kapzsik és önpusztítók.
Összpontosítsátok a figyelmeteket, küldjetek pozitív gondolato-
kat és szeretõ megerõsítést a kormányotoknak. Tudassátok velük,
hogy többé már nem tûritek az ostobaságot és a korrupciót, vagy
azt, hogy önkiszolgáló törvényhozók kormányozzák az országoto-
kat. Tudassátok velük, hogy majd el kell számolniuk, hogy nem tá-
mogatjátok és nem engeditek meg nekik, hogy tönkretegyék az or-
szágotokat, aztán a feledésbe merüljön.
A spirituális tudatosságotok kozmikus hálója egyre szorosabbra
és szorosabbra záródik. Feltöltõdik energiával és finoman behango-
lódik, így azok, akik kívül esnek ezen, sokkal elégedetlenebbek, sok-
kal nyugtalanabbak és sokkal frusztráltabbak lesznek. Rá lesznek
kényszerítve arra, hogy állást foglaljanak… többé már nem lesz ne-
kik megengedve, hogy csak úgy „átugorjanak a kerítésen” – hogy
úgy mondjam. Megkapnak majd minden lehetõséget arra, hogy el-
fogadják a Fény és az igazság útját, de a szabad akarat törvénye
még mindig mûködik, így nekik kell választaniuk.
Ezért az elkövetkezõ években nagy egyenlõtlenség lesz az embe-
rek életében: azok, akik a Fény és az élet útját választották, hihetet-
len csodákat fognak látni, amik velük és a körülöttük lévõkkel

AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK V Á L A S Z TA N I A KELL ... 65


történnek meg; azok, akik azt választották, hogy a sötétség és a ne-
gativizmus harmadik dimenzióbeli börtönében maradnak, megta-
pasztalják, ahogy e börtön láncai szorosabbra húzódnak és egyre
korlátozóbbak lesznek, mígnem a rabok gyötrelmükben felkiálta-
nak. Néhányan ezután úgy döntenek, hogy megadják magukat, és
õk meglátják az utat, kivezetik majd õket a sötétségbõl a Fényre.
De sokan továbbra is beleragadnak saját szokásaik és elavult gon-
dolkodási módjuk csapdájába, és mivel azonosulnak ezzel, nem ké-
pesek kitörni. Õk azok a szegény lelkek, akik majd megtapasztalják
a világkatasztrófa eseményeit és a pusztító erõket, melyek a saját
negatív gondolkodási formájuk által valósul meg. Küldjétek szét
szeretõ gondolataitokat a békérõl és az Ibolyszínû Átalakuló Láng
varázslatos erejérõl, de ne keveredjetek bele a negatív energiába
vagy a tömegek félelmi mintáiba. Maradjatok távol, zárkózzatok be
az érzelmeitekbe. Segítsetek, akármilyen útra is lettetek irányítva,
legyen az fizikai, értelmi vagy spirituális, viszont maradjatok a ne-
gyedik és ötödik dimenzióbeli valóságotokban. Figyelmeztetünk
titeket kedveseim, hogy ez a legfontosabb dolog; nem szolgáljátok
a célotokat és nem tesztek jót, ha megengeditek az érzelmeiteknek
és az értelmi testeteknek, hogy még egyszer körbevegye magát
a negatív energia korlátaival.
Mindig maradjatok megfigyelõk, mindig legyetek szív-közpon-
túak és összpontosítsatok a lelketekre, minek következtében a ma-
gasabb erõtökbõl és a körülöttetek lévõ láthatatlan birodalmak
bölcsességébõl merítkezhettek. Ügyeljetek a gondolataitokra és
a szavaitokra, formáljátok a gondolati mintáitokat és érzelmi ter-
mészeteteket, és hamarosan a Mesterek között fogtok sétálni. Fo-
kozatotok elnyerése egyre közeleg, Szeretteim. Talán úgy tûnik,
hogy nem változott a mindennapi taposómalom; néha izgalmas,
néha unalmas, de bízzatok bennünk, amikor azt mondjuk, hogy en-
nél sokkal több minden zajlik és válik valóra, mint amit valaha is el
tudnátok képzelni. Gyûljetek össze szeretõ beszélgetésekre abból
a célból, hogy megerõsítést nyerjetek szellemiségetekbõl. Tudjátok
azt, hogy ahol ti összegyûltök, mi is ott vagyunk. Mindörökre Mi-
hály arkangyal és a Mesterek szeretete és védelme alatt álltok.

66 A FÉNY SZÁRNYÁN
T I Z E N E G Y E D I K F E J E Z E T

Személyes
és az egész Földre kiterjedõ jólét

M AI ÜZENETÜNK ABBAN SEGÍT titeket, hogy még inkább tuda-


tába kerüljetek a gondolkodási folyamatotoknak, arra bá-
torít, hogy szabaduljatok meg a régi, elavult fogalmaktól. Mérhe-
tetlenül fontos, hogy kezdjetek el tisztán gondolkodni, hogy
összpontosítsatok az érzelmekre és a gondolkodásformákra, amit
nappal és éjszaka mindvégig árasztotok magatokból. Mivel elkezd-
tek mûködni a magasabb negyedik és ötödik dimenziókban, mind-
ez nagyon gyorsan fog megmutatkozni. Szépséget, békét és harmó-
niát teremtetek, vagy hozzájárultok a világotokon zabolátlanul
végigszáguldó negativizmushoz?
Engedjétek meg nekünk, hogy most kimondottan a jólétrõl be-
széljünk. Nagyon nyugtalanító manapság a munkahelyek, a pénz-
vagy a fedezethiány körüli helyzet, a jövõvel kapcsolatos bizonyta-
lanság és a Föld további élelmezésének reményvesztett helyzete.
Mit éreztek a jóléttel kapcsolatban? Úgy hiszitek, hogy megérdem-
litek a szeretetet, az egészséget, a gazdagságot és a jómódot? Talán
azt hiszitek, hogy megérdemlitek és bizonygatjátok nap nap után,
hogy a gazdagság és a jómód a tiétek, mégis megvetéssel és gya-
nakvással néztek azokra, akiknek hatalmas vagyonuk van. Elítélitek
õket azért, mert nem osztják meg és nem használják a gazdagságu-
kat mindenki javára, vagy úgy gondoljátok, hogy felületesek és ér-
téktelenek. Ugye tudjátok, hogy az életetek során már ti is nagyon,
nagyon sokszor használtátok helytelen célokra a vagyonotokat és
a hatalmatokat; és ugye azt is tudjátok, hogy mindez tanulási folya-
matotok részét képezi. Engedjétek meg nekik, hogy tanulhassanak,
és ne viselkedjetek úgy, mintha a bírájuk vagy az esküdtszékük len-
nétek, mert ezáltal bezárjátok az ajtót saját jómódotok elõtt. Idõt

S Z E M É LY E S ÉS AZ EGÉSZ FÖLDRE KITERJEDÕ JÓLÉT 67


vesz igénybe és szükséges a lelki fejlõdés ahhoz, hogy megtanuljuk:
a fényûzõ gazdagság önmagában még nem hoz boldogságot. Néz-
zetek körbe, vegyétek észre, hogy milyen sok igazán gazdag ember
mennyire boldogtalan és magányos. Ez azért elárul valamit.
Az univerzum minden szépsége és bõsége, gazdagsága és va-
gyona kérésetekre a tiétek, de bizonyos szabályok és felelõsségek
együtt járnak ezekkel az ajándékokkal, úgy, mint bármi mással.
Könnyedén kell a kezetekben és a szívetekben tartanotok ezeket az
ajándékokat, tudnotok kell, hogy ezek csak kölcsönben vannak ná-
latok. Ezért hát hagynotok kell, hogy átáramoljanak rajtatok és
visszakerüljenek a helyükre, hogy mindenki részesülhessen belõlük.
Ha megértettétek mindezt, akkor még nagyszerûbb dolgok adatnak
meg számotokra. Nem a ti tulajdonotokat képezik, nem arra van-
nak, hogy összegyûjtsétek és elrejtsétek õket; nem helyénvaló, ha az
összes idõtöket és energiátokat azzal töltitek, hogy magatoknál
tartjátok vagy próbáljátok megtartani a kincseiteket. Ez a ti helyte-
len értelmezéseteket a gazdagságról, a ti érzelmi kötõdéseteket je-
lenti, azt, hogy tévesen túl nagy jelentõséget tulajdonítotok a pénz-
nek és a tulajdonnak, ami problémákat és boldogtalanságot szül.
Olvastatok arról, megtanultátok azt, hogy mindent el kell en-
gednetek a Teremtõ javára; hajlandónak kell lennetek arra, hogy le-
mondjatok mindenrõl, ami kedves számotokra ezen a világon; és ez
igaz. Meglepõ módon csak ekkor adatik meg minden számotokra;
csak ekkor fogjátok felismerni, hogy nem a gazdagság az, ami iga-
zán boldoggá tesz. Nem a gazdagságban találjátok meg a biztonsá-
gotokat és a jóléteteket, hanem a spirituális tudatosságotokban,
ahol minden dolog lehetséges számotokra. Ezek után már kedvete-
ket lelhetitek a bõkezû életben, és mivel elhoztátok a Mennyor-
szágot a Földre, így sétálhattok a csodálatos szépségben és ke-
gyelemben, azon az úton, amelyre a Földet szánták, és amelyre
az hamarosan visszatér.
Fel kell tennetek magatoknak a kérdést: „Mit hiszek igazából
a jólétemrõl?” Mélyen le kell ásnotok a tudatalattitokba, meg kell
oldanotok mindenféle múlt- vagy jelenbeli konfliktusotokat
azért, hogy a tudatos és tudatalatti elmétek harmóniában legyen
a Magasabb Lényetekkel, hogy hajlandóak legyetek elfogadni:

68 A FÉNY SZÁRNYÁN
minden jó és tökéletes. Amennyiben ezt megtettétek, úgy lehetõ-
vé teszitek a jólétnek, hogy szabadon beáramoljon életetekbe,
majd kiáradjon a világba.
Ne féljetek viszont nagy gazdagságot és bõkezûséget kívánni és
kérni abból a célból, hogy megmutathassátok másoknak, hogyan
kellene használni és szétosztani azt mindenki érdekében – nem
azért tehát, hogy mások függjenek tõletek, vagy hogy szenteskedõ-
en és álszentül megjátszátok a jótét lelket, hanem azért, hogy lehe-
tõséget teremtsetek, inspiráljatok, segítsetek a még igazságosabb
vagyonszétosztás megteremtésében azok számára, akik önmaguk
miatt a jobbért küzdenek, és azok számára, akik elérik magasabb
céljukat. Milyen gyönyörû ajándék ezt adni vagy kapni!
Országotokat és a világ vagyonát újra felosztják a nem is olyan tá-
voli jövõben. Elveszik azoktól, akik nem becsületesen keresték meg,
vagy akiket a kapzsi, felhalmozó, hatalomsóvár és öntelt gondolko-
dásmód vezérelt vagyonszerzésre. Országok és személyek látják
majd, ahogy a vagyonuk fokozatosan eltûnik, kicsúszik a kezükbõl,
és már nem halmozódik tovább. Csodálatos úton azok kezébe kerül,
akik a létezés és a tudatosság magasabb szintjére fejlõdtek azért,
hogy az egész emberiség használatára és hasznára új irányba terel-
jék. Azok felelõsségteljes kezébe lesz helyezve, akik felismerik azt,
hogy az egész emberiség egyként mûködik. Mikor egy személy vagy
egy élet beteg vagy nélkülözésben szenved, akkor az egész emberi-
ség szenved, csakúgy, mint mikor a testetek rákban vagy más életve-
szélyes betegségben megbetegszik. Egy ideig elszigetelt marad, de
aztán gyorsan szétterjed az egész lényetekben, erõtlenné teszi és le-
gyengíti azt, míg végül behálózza és megsemmisíti az egész testet.
Még az országotokban élõ hajléktalanoknak is, különösképp azok-
nak, akik gyönyörû, meleg éghajlat alatt és kellemes környezetben él-
nek, hálásnak kellene lenniük azért, hogy nem Afrikában, Ázsiában
vagy a világ más földjein hajléktalanok. Sokkal hálásabbnak kellene
lenniük, és ha napról napra, szép fokozatosan vállalnák a felelõsséget
a jólétükért és megtöltenék magukat a hálaadás és remény érzésével,
akkor csodálatos dolgokat látnának történni. Most talán azt kérdezi-
tek, hogy miért is kellene hálásnak lenniük? – a mérsékelt éghajlatért,
a napsütésért, a jószívû emberekért, akik támogatják õket, és akik ott

S Z E M É LY E S ÉS AZ EGÉSZ FÖLDRE KITERJEDÕ JÓLÉT 69


segítenek, ahol tudnak, a toleranciáért; s igen, azért a hatalmas mér-
tékû megértésért, ami sokkal nagyobb, mint más országokban szerte
a világon. Vannak kedves lelkek, akik annak szentelik életüket, hogy
etessék és ápolják ezeket az embereket, és akik önzetlenül és szeretõ-
en áldoznak idejükbõl és energiájukból. Õk erõfeszítéseikért termé-
szetesen jutalmat és áldást nyernek.
Ez másik félreértéshez vezethet minket. Sokan közületek bû-
nösnek érzik magukat vagy összezavarodnak, mert úgy érzik, hogy
nem tesznek eleget e törekvés vagy ügy érdekében. Engedjétek
meg, hogy tisztázzuk elõttetek ezt a dolgot. Ebbe az életbe és minden
életbe közületek mindenki sajátos küldetéssel és beteljesítendõ
sorssal érkezik. Közületek mindenki több életében is az emberisé-
get szolgálta, mártír volt egy ügy érdekében, feláldozta a kényelmét
és jólétét másokért. Nektek, az Új Kor elõcsapatának, a Fény hor-
dozóinak, nem mindennapi küldetésetek van, egy küldetés a na-
gyobb cél érdekében. Nem arra lettetek utasítva, hogy ellássátok
azokat, akik ápolásra szorulnak vagy etetni kell õket, hanem arra,
hogy viseljétek gondját azoknak, akik lelki táplálék és élelem után
kutatnak. Mindegyik egyformán fontos, mivel hogyan tudná valaki
elérni spirituális tökéletességét addig, míg nem etette és látta el fi-
zikai lényét? Szóval soha ne érezzétek bûnösnek magatokat azért,
mert fizikailag nem vesztek részt a rászorultak etetésében és gon-
dozásában. ti összhangban vagytok a magasabb birodalmakkal, új
tudatosságra összpontosítotok, azt közvetítitek, vagyis az evolúció
egy új szintjét, ahol egy nap mindenki felismeri, hogy az olyan dol-
gok, mint a szûkölködés, a nélkülözés vagy a létezés magasabb állo-
másainak hiánya nem léteznek, továbbá azt, hogy ez a sorsa.
Ahogy a Föld rezgésszintje emelkedik és kitágul, ahogy az embe-
ri test elkezd rezonálni a finomabb összehangolódásra, belép a tö-
megtudatba az, hogy fel vagytok jogosítva minden ajándékra és jó-
létre, amit csak el tudtok képzelni. Többé majd nem kell
védelmeznetek vagyonotokat vagy határaitokat, vagy zárni az ajtó-
kat, mivel mindenkivel meg fogjátok osztani, együtt örültök majd.
Nagyon nagy lesz az öröm, amikor tudatotok korlátait igazán átlé-
pitek, és az egész emberiségre úgy tekintetek, mint fivéreitekre és
nõvéreitekre. Minden teremtmény jólétének gátja megszûnik, és

70 A FÉNY SZÁRNYÁN
a jólét szabadon áramlik majd szerte az egész Földön. Testvériség,
béke és jólét: ezt jelenti az Új Kor, kedveseim. Nem holnap fog
megtörténni, nem is a következõ évben, de elkezdõdött és gyorsan
terjeszkedik. A kormányotok és mások szívet és új tudatosságot
kapnak a világban. Elkezdenek kapcsolatot létesíteni szívközpont-
jukkal, fokozatosan vállalják a felelõsséget a cselekedeteikért és az
emberek boldogulásáért. A hatalom, irányítás és az öncélú hozzáál-
lás többé már nem lesz tûrhetõ, nem lehet tovább rejtegetni.
Nem a ti hasznotokat szolgálja az, hogy õk többet tesznek érte-
tek, viszont az õ felelõsségük, hogy vezetõkként cselekedjenek, kö-
nyörületes vezetõk és példaképek legyenek, és hogy biztosítsák
minden országnak, államnak, közösségnek és személynek a lehetõ-
séget arra, hogy önállóak, öntudatosak és önfenntartók legyenek.
Nem több kormány-beavatkozásra van szükségetek, hanem több
iránymutatásra és példaképre a kormány felõl.
Így hát kedveseim, kezdjétek finoman összehangolni érzelmei-
teket és gondolkodási folyamataitokat. Ne engedjétek, hogy a világ
eseményeinek zûrzavara és szenvedése átfessék az általatok észlelt
tökéletességet. Összpontosítsatok továbbra is a béke megerõsítésé-
re, a jólétre és a harmóniára, mivel ezek veletek kezdõdnek, aztán
szétterjednek a világban. Minden lépés, minden eredmény, amit el-
értek a tökéletesség felé vezetõ spirituális fejlõdésetek útján, hoz-
zájárul a teljességhez. Ha azt mondjátok, hogy: „Legyen béke és
kezdõdjön velem” – ez sokkal mélyrehatóbb és erõteljesebb, mint
amit valaha is tudtok tenni.
Ahogy egyre elõre haladtok ebben a jelentõségteljes évben, ké-
szítsetek komoly leltárt arról, hogy mit teljesítettetek… milyen
messzirõl jöttetek, mit tanultatok. Komolyan gondoljátok át, hogy
mi az, amit meg kell értenetek, meg kell oldanotok önmagatokban
és a közvetlen világotokban. Ne hagyjátok, hogy az új év bármilyen
területen is diszharmóniában kezdõdjön, legyen szó akár kapcsolat-
ról, munkáról, megoldatlan dolgokról önmagatokon belül, bármi,
ami megakadályoz abban, hogy felismerjétek az összeköttetésete-
ket és a kapcsolatotokat a Magasabb Lényetekkel és a Krisztus-tu-
datotokkal. A tudatosság csodálatos ajándékai várnak rátok, kedve-
seim. Ahogy megtisztítjátok a lényetek magasabb részéhez vezetõ

S Z E M É LY E S ÉS AZ EGÉSZ FÖLDRE KITERJEDÕ JÓLÉT 71


kommunikáció és interakció ösvényét, elkezditek felismerni, hogy
mennyire korlátozottá váltatok. Eljött az idõ számotokra, hogy fel-
vállaljátok az igazi éneteket. Ígérjétek meg magatoknak, hogy ki-
nyújtjátok kezeteket a teljesség ajándékáért, hogy innentõl kezdve
arra összpontosítotok: újra egyesüljetek az összes számtalan sok ré-
szetekkel, hogy ezáltal újból azok a tökéletes Fénylények legyetek,
akik eredetileg erre a Földre jöttek oly sok eónnal ezelõtt. Legyen
ez a küldetésetek. Minden egyes utatokon megtett lépésetekkel
még közelebb kerülünk hozzátok. Mihály arkangyal és a Mesterek
szeretnek titeket és gondoskodnak rólatok.

72 A FÉNY SZÁRNYÁN
T I Z E N K E T T E D I K F E J E Z E T

Megfújták az egységre hívó harsonát!

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Mi, a Teremtõ hírvivõi és


szolgálói, újra megfújtuk a Harsonát azért, hogy a Fény min-
den hatalmas erõi és seregei elõjöjjenek és egyesüljenek. Ti, akik ko-
rokon át szerte az univerzumban szétszórva éltetek, most összegyûl-
tetek itt, ezen az áldott Föld bolygón, hogy segítsetek egy új
tudatosság, egy új egység, egy új valóság megszületésében. Szenved-
tetek attól, hogy távol vagytok a spirituális családotoktól, a maga-
sabb tudatosságotoktól és az Isteni Értelemmel való egység érzésé-
tõl. Engedtétek, hogy beszõjenek titeket a kettéosztottság hálójába
és korlátaiba: ez az agymûködésetek kettéosztásáról szólt; ezzel
megszületett az árnyék-lény, amirõl azt gondoltátok, hogy az ellen-
ségetek, ezért meg kell tagadnotok, harcolnotok kell vele azért, hogy
úrrá legyetek rajta és legyõzzétek. Közben nem vettétek észre, hogy
az önmagatokon kívül álló férfi és nõi energiák kettõssége aktiváló-
dott és mûködött belül. A ti harcotok arról szól, hogy egyensúlyba
hozzátok ezeket a belsõ energiákat, nem pedig a külsõ energiákat,
amik érvényessé teszik a valóságról alkotott képeteket.
Vagyonokra és gazdagságra tettetek szert, majd megtapasztaltá-
tok a hiányt és a nélkülözést; iskolákat alapítottatok a hatalmas
mennyiségû tudásnak, elfelejtve azt, hogy a bölcsesség belülrõl fa-
kad. A bölcsesség nélküli tudás csupán üres tudás, ami csak zûrza-
varral teli számokat és tényeket teremt az elmében, de nem segít
abban, hogy létrehozzátok az egyensúly és a harmónia érzését. Kö-
zeledtek afelé, hogy úgy tekintsetek fizikai lényetekre, énetekre és
az elmétekre, mint az univerzum uralkodójára, és hogy a Lelket és
Istent valahová önmagatokon kívülre helyezzétek, elérhetetlen táv-
latokba. Elkezdtetek hinni a jó és rossz, helyes és helytelen, világos

MEGFÚJTÁK AZ EGYSÉGRE HÍVÓ HARSONÁT ! 73


és sötét, erõs és gyenge, szent és gonosz, felsõbbrendû és alsóbb-
rendû rendszerében. Ti és a ti fogalmaitok és gondolataitok, szem-
ben mindenki máséval.
Mindezeket a dolgokat azért hozták létre, hogy megteremtsék és
megerõsítsék az egyedüllét és a magány érzését, és azok az emberek
hozták létre, akik csak a megosztottság és a leigázás által juthatnak
hatalomhoz. DE EZ AZ IDÕ MÁR ELMÚLT, KEDVESEIM!
Itt az ideje, hogy újraegyesüljünk, hogy újra megalapozzuk az Is-
teni Erõ hatalmát és egységét, melynek ti is szerves részét képezitek.
Elõször is, újra kell egyesítenetek önmagatok számtalan részét
a Fény harmonikus, szeretõ és rezgõ szállítóeszközébe. Újra bensõ-
séges, mély összeköttetést és harmóniát kell létesítenetek az agyi
struktúrátokkal, felismerve azt, hogy a bölcsesség és a hatalom töké-
letes egységeként teljességében mûködik. Ezzel elindultok és újra
kapcsolatba léptek számtalan rejtett képességetekkel, melyek telje-
sen legyengültek attól, hogy korokon át nem használtátok. Szervez-
zétek át és egyesítsétek újra a bennetek lévõ férfi és nõi energiákat
azáltal, hogy szeretetet és Fényt összpontosítotok árnyék-lényetek-
re. Jól szolgált titeket és értékes tudást adhatna át nektek, amennyi-
ben fegyverszünetet hirdettek és egyesítitek erõtöket.
Fel kell hagynotok azzal, hogy állandóan önmagatokon kívül
keresitek az önbecsülés, a szeretet, a siker és az igazság megerõsí-
tését. Minden megvan bennetek, ami szükséges a spirituális tuda-
tosság, a boldogság, a jólét, és igen, a felemelkedés eléréséhez.
Magatokban hordozzátok a saját isteni ÉN VAGYOK Jelenlétete-
ket és a saját egyéni Krisztus-tudatotokat. Nem kívül kell mindezt
keresnetek; ott van bennetek.
A bennetek lévõ isteni bölcsesség és tudás, amit elválasztottak,
kioltottak, korlátoztak és távol tartottak a tudatosságotoktól sok el-
múlt koron át, most szintén átszervezõdik, bekapcsolódik, új erõre
kap, még növekszik is annak érdekében, hogy még egyszer felismer-
jétek isteni természeteteket és azt, hogy honnan jöttetek.
Szintén szükséges volt számotokra, hogy szét voltatok választva
és el voltatok különítve az iker-lángotoktól és a spirituális családo-
toktól. Így a saját lábatokra kellett állnotok, a saját erõtökre kellett
támaszkodnotok, a saját tapasztalataitokat és tanulságaitokat

74 A FÉNY SZÁRNYÁN
kellett követnetek. Szerves oszlopai vagy részei vagytok a spirituális
egységeteknek és az Isteni Egésznek, amihez egy olyan egyedülálló
jelleget adtok hozzá, melyet csak ti tudtok biztosítani. Ezért volt
szükséges számotokra, hogy megálljatok a magatok lábán – látszó-
lag, újra és újra csupán megpillanthattátok az isteni teljességeteket
és a spirituális családotokat, fõként álmaitokban, és néha – amikor
meginogtatok vagy közel voltatok a megfutamodáshoz a fizikai sí-
kon – ez azért történt, hogy bátorságot és reményt öntsenek belé-
tek hosszú, fájdalmas küzdelmetek folytatásához.
Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk nektek: azok az idõk nagyon
gyorsan a végük felé közelednek, kedveseim. Most tapasztaljátok
meg azt, hogy spirituális családotok egyenként összegyûlik… a di-
csõséges megismerést, a páratlan szeretetet és egység érzését, azt az
érzést, hogy végül már nem kell egyedül harcolnotok tovább. Meg-
tapasztaljátok a bölcsesség, a tudás és a képességek gazdagságát,
amit megoszthattok, az erõt és a bátorságot, hogy belevágjatok
a bizonytalanba, hogy eddig ismeretlen területeket fedezzetek fel
kéz a kézben, vállvetve egymásnak, hogy egyesüljetek a szeretett
célban, egymást támogassátok, bátorítsátok, felemeljétek, és hogy
megszerezzétek az új tudatosságot, az együttmûködés általi hatal-
mat és a tömegek erejét.
Sok ikerláng csodával határos módon egyesül, hogy beteljesítsék
az elõzõ életüket itt a Földön, a fizikai síkon. Végül összegyûlnek
teljességükben, isteni kiegészítést hoznak egymásnak, nem a hiány-
zó részt keresik, hanem az egész növelésére törekednek; sokan kö-
zületek, akik majd azt választják, hogy ennek az életüknek az élmé-
nyeit társ nélkül élik át, inkább úgy döntenek, hogy minden
szeretet iránti igényüket és érzelmi támogatásukat számtalan em-
ber – férfiak és nõk – által kapják meg. Õk ezen a csodálatos és kifi-
zetõdõ úton nem fogják hiányolni a párkapcsolatokat, melyeket
egyszer annyira fontosnak éreztek.
Kedveseim, azt kérjük tõletek, hogy kezdjétek meg a belsõ in-
tegráció folyamatát; nem számít, hogy mennyire reményvesztett-
nek vagy tehetetlennek érzitek magatokat. Szerveztünk körétek egy
angyalokból és segítõkbõl álló hatalmas erõt, tehát csupán annyit
kell tennetek, hogy kifejezésre juttatjátok vágyatokat, és az utak

MEGFÚJTÁK AZ EGYSÉGRE HÍVÓ HARSONÁT ! 75


megnyílnak elõttetek; az utatok egyértelmû lesz számotokra. Már
nincs több idõ a tétovázásra. Páratlan ajándékokat kínáltak fel nek-
tek, de beleegyezéseteket kell adnotok, ki kell tárnotok szíveteket és
elméteket ahhoz, hogy megkapjátok.
Vizsgáljátok meg életetek minden területét, melyek nincsenek
egyensúlyban, ahol diszharmónia és megbontottság uralkodik. Lás-
sátok magatokat, ahogy beborít az isteni tudatosság égõ fénye, kér-
jétek, hogy mutasson rá azon területekre, melyekre a legnagyobb
figyelmet kell fordítani. Vessétek le a védelem régi, elkopott páncél-
ját: a hiúságot, az önbizalomhiányt, a félelmet, a magány és az ér-
téktelenség érzését. Itt és most ígérjétek meg magatoknak, hogy
szeretettel és vágyódással kinyúltok a szívközpontotokból azért,
hogy újraegyesüljetek a teljes lényetekkel, a Mesterrel, akik vagy-
tok, majd pedig azzal a számtalan sok varázslatos lénnyel, akik spi-
rituális családotokat alkotják. Ez az az óriáslépés, amelynek meg-
tételére kérünk titeket.
A felhívás, amit közzé teszünk: „EGYESÜLJETEK, SZERET-
TEINK! ELJÖTT AZ IDÕ, HOGY MÉG EGYSZER ÖSSZE-
GYÛJTSÜK ERÕINKET, HOGY FELKÉSZÜLJÜNK A
MENNYEKEN VALÓ HATALMAS ÁTVONULÁSRA, VISSZA-
ÁLLÍTVA A FÉNY MINDEN SEREGEINEK URALMÁT ÉS
HATALMÁT… AZ ISTENI ERÕKET!”
A Mennyország megalapítása a Földön csak minden spirituális
családunk egyesített ereje által lehetséges. Ti és a hozzátok hason-
lók elengedhetetlen fontosságúak vagytok ebben a törekvésben. Ez
az, amiért olyan régen erre a helyre jöttetek. Emiatt engedtük meg
nektek, hogy visszatérjetek ebbe a különleges idõbe… sokan kérték,
hogy jöhessenek; de csak azok kapták meg erre az engedélyt, akik
a kezdetektõl hûek maradtak a küldetésükhöz.
Hamarosan világméretûen következik be az, amit ti talán „hatá-
sos médiahúzásnak” neveznétek. Az új tudatosság megadatik a tö-
megeknek, oly módon, amit sohasem tudnátok elképzelni. Már
most is épül lassan, a filmeken, a televízión, az új cikkeken és a köny-
veken keresztül, de mind közül a legnagyobb ereje a kimondott szó-
nak van. Egyedülléteteknek és Fényharcosként betöltött küldetése-
tek titkosságának vége. A tömegek nyugtalankodnak, információk,

76 A FÉNY SZÁRNYÁN
válaszok, megoldások után követelõznek. Álljatok készen, kedvese-
im! Sokan közületek kérték, hogy tudassuk velük küldetésüket; ha-
marosan már nem lesznek kétségeitek.
Ujjongunk a várakozástól; örvendezünk a sikereiteknek, bátor és
hûséges harcosok. Engedjétek meg, hogy szívetek megteljen öröm-
mel és szeretettel, tudjátok, hogy az újraegyesülés ideje közeleg.
ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

Az ösvény
A külsõ ösvényen, min utazunk,
E bánattal és fájdalommal teli utunkon
Mindent meg kell tapasztalnunk,
Hogy bölcsességben és tökéletességben járjuk
Ezt a földi síkot.
Végül amikor az útnak nekivágunk,
Egy ragyogó, tökéletes helyre tartunk.
A belsõ ösvényre lépünk,
Megindulunk hosszú utunkon felfelé,
Hol majd újra Isten szemébe nézünk.

RONNA HERMAN

MEGFÚJTÁK AZ EGYSÉGRE HÍVÓ HARSONÁT ! 77


T I Z E N H A R M A D I K F E J E Z E T

Öleljétek magatokhoz a félelmeiteket


– fogadjátok el a kihívást!

S ZERETETETT GYERMEKEI a Fénynek! Én, Mihály arkangyal el-


jöttem hozzátok ezen a hatalmas és jelentõségteljes napon,
ami egyben a telihold és teljes holdfogyatkozás napja is. A hold
képviseli a természetetek teljességét: az intuitív és kreatív forráso-
tokat; a ragyogó, felhatalmazott önmagatokat. A fogyatkozás kép-
viseli az árnyék-lényeteket, a Lelketek elnyomását, elsötétedé-
sét… vagy a félelmeiteket. Vegyétek szemügyre félelmeiteket,
kedveseim, mivel azok az igazi érzelmek, melyeket be kell fogad-
notok, ezért szembe kell velük néznetek. A félelmeitek azok, amik
távol tartanak erõteljes hatalmatoktól – az uralkodástól. A félel-
meitek azok, amik közületek sokakat a harmadik dimenzió rab-
szolgaságában tartanak.
Engedjétek meg, hogy még egyszer biztosítsunk afelõl, hogy
nem kell félnetek semmitõl. Sokan közületek bedõlnek a „Világka-
tasztrófa korának”. Féltek attól, hogy megtörténik, de attól is fél-
tek, hogy nem történik meg, mert ha nem következik be, akkor va-
jon honnan fogjátok tudni, hogy az Új Kor valóban elérkezett,
honnan fogjátok tudni, hogy minden, amit mondtunk nektek,
igaz? Hinni akartok az összes történetben, amelyek az eljövendõ
csodálatos idõkrõl szólnak, de hogy bizonyosodhattok meg? Nézze-
tek körül; nézzetek magatokba, és hogyha nem látjátok azt a hatal-
mas különbséget, amin dolgoztatok az elmúlt évtizedben, akkor
talán a világotok nem változik. Talán annyira beleragadtatok a féle-
lembe és a visszautasítottságba, hogy nem engeditek meg maga-
toknak, hogy elfogadjátok és támogassátok azt az új tudatosságot
és életerõt, ami átjárja Földeteket és az emberiség nagy részét.

78 A FÉNY SZÁRNYÁN
Legyetek a félelmeitek barátai és társai, nézzetek szembe velük
felemelt fejjel, és határozottan jelentsétek ki, hogy ezt az energiát
pozitív eredmények létrehozására fogjátok használni, nem pedig
arra, hogy egy helyben álljatok. Féltek a Mesterré válástól, csak
azért, mert vállalnotok kell a vele együtt járó felelõsséget? Tétováz-
tok, hogy elfogadjátok a kreativitásotokat, hogy használjátok a ké-
pességeiteket, mert attól féltek: elítélnek, attól féltek, hogy próbál-
kozásaitok nem lesznek elég jók? Attól, hogy ha nagyon „mások”
lesztek, akkor a családotok és a barátaitok kinevetnek vagy elutasí-
tanak? Attól féltek, hogy ha kiléptek az ismeretlen világba és bíztok
abban, hogy Lelketek támogat jólétetek valóra váltásában, akkor
majd szegények lesztek? Attól féltek, hogy talán sikeresek lesztek,
és nem vagytok biztosak abban, hogy tudjátok majd kezelni a siker-
rel járó felelõsséget? Hogyan fogjátok megtudni, hogyan tudjátok
megmondani, hacsak nem fogadjátok el a kihívást és nem léptek ki
az ismeretlenbe, a felderítetlen vidékekre?
Elmondjuk nektek, hogy vagy magatoktól elõreléptek és elfo-
gadjátok a kihívást, vagy a Lelketek kényszerít majd arra, hogy néz-
zetek szembe bármilyen ténnyel, ami növekedésetek szempont-
jából a legfontosabb. És ez talán azt jelenti, hogy miután
nyilvánvalóvá váltak legrosszabb félelmeitek, szembesülnötök
kell velük. Ahogy biztosan elkerülitek azt, ami a leginkább növe-
kedéseteket szolgálná, úgy biztos azt is elkerülitek, hogy meg fog
jelenni a valóságotokban. Itt az ébredés ideje, kedveseim; a ker-
telés és a halogatás ideje lejárt. Miért nem használjátok a vibráló
ajándékot, amit azért ajánlottak fel nektek, hogy kegyelemmel és
nyugalommal haladhassatok végig az összes hátramaradt, eddig
még megoldatlan kérdésen?
Sokan közületek próbatételeken mentek át mindennapi életük
során, de mégsem ragadtak bele a negativizmusba. Olyannak látják
ezeket a helyzeteket, amilyenek valójában – félreminõsített energi-
ák, amelyeket egyensúlyba hoznak és helyreállítanak. Azzal a hig-
gadt tudással nyugtázzátok napjaitokat, miszerint minden az, ami-
nek lennie kell, és úgy tartjátok, hogy „Ezen is túljutunk majd”,
miközben gyakoroljátok a társ-teremtés, a Mesterré válás mûvésze-
tét. Egy Mesternek le kell szolgálni tanulóidejét… nem csak úgy

ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A F É L E L M E I T E K E T. .. 79
egyszerûen megtörténik. Vannak leckék, tesztek, próbálkozások, vé-
gül az oklevél elnyerése.
És ezért esedezünk nektek, mint Spirituális Harcosok, hogy
használjátok félelmeiteket a növekedésetekhez, vegyétek igénybe
Krisztusi Lényetek erejét, vegyétek kezetekbe a hatalom és igazság
kardját, hogy szétvágjátok vele a rabszolgaság láncait. Sokakat lát-
tunk már közületek, akik telve voltak tudással és vággyal, ígéretesen
okosak voltak, de féltek a kihívástól, féltek attól, hogy otthagyják
korábbi helyzetüket, féltek kilépni az ismeretlenbe.
A helyzet és a világ, ahogy ti ismeritek, meg fog változni; veletek
vagy nélkületek, kedveseim. Gondoljatok csak bele: micsoda teher
szûnne meg, ha bele tudnátok kezdeni abba, hogy napról napra
örömmel és tétovázás nélkül követnétek Szellemeteket, ha képesek
lennétek lelkesedéssel elfogadni minden kihívást, minden lehetõ-
séget és a végén eljövendõ gyõzelem ígéretét. Gondoljatok arra,
hogy minden nap örömmel várnátok azt, ami még elõttetek áll, és
gondoljatok arra a felhatalmazásra, amit éreznétek.
Idõrõl idõre hallottátok már, hogy éljetek a pillanatnak, mert
csak a mai nap a tiétek. Elmondtuk nektek, hogy az örökkévalóság
a tiétek, de el kell döntenetek, hogyan fogjátok majd megtapasz-
talni az örökkévalóságot. Egy örömökkel teli nap talán egy pillanat-
nak tûnik, míg egy félelemben és tétovázásban eltöltött nap megle-
het, hogy egy örökkévalóságnak.
A félelemnek számtalan megjelenési formája lehet: düh, taga-
dás, fájdalom, betegség, letargia, depresszió és szomorúság. Min-
denben akadályozó, bénító és károsító hatása van. Önmagából táp-
lálkozik, amikor befelé fordul és szabad kezet kap a hatalomra.
Ezelõtt soha nem állt rendelkezésetekre ennyi segítség, ilyen sok
forrás, melyekbõl bölcsességet, bátorítást és támogatást meríthet-
tek. De meg kell tennetek az elsõ lépést; nektek kell megfordulno-
tok és közvetlenül szembenéznetek önmagatokkal, miközben hatá-
rozottan kijelentitek: „Ma megteszem azt, amitõl a legjobban
félek. Kezembe veszem félelmemet, az ereje által legyõzök minden
akadályt, amit lelki szemeimmel látok.”
Bizonyítékot kértek az Új Kor bölcsességének igazságát illetõen,
és mi azt mondjuk nektek: rajtatok áll, hogy megtaláljátok a saját

80 A FÉNY SZÁRNYÁN
bizonyosságotokat. Mi csak energiát és szeretõ támogatást tudunk
nyújtani nektek; rajtatok áll, hogy megjelenjen a valóságotok vilá-
gában. Nézzetek körül; lássátok meg a csodákat, amik nap mint
nap megtörténnek másokkal. Õk sem különböznek tõletek, elte-
kintve attól, hogy õk magukhoz ölelték azokat az ajándékokat és le-
hetõségeket, amiket felkínáltak nekik. Nincs mód arra, hogy meg-
tudjátok azt, hogy õk milyen próbákon és akadályokon mentek
keresztül az uralkodáshoz vezetõ útjukon. Nem tudhatjátok azt,
hogy milyen sokat vagy milyen keveset kellett ezen dolgozniuk,
vagy hogy milyen látható áldozatot hoztak. Csak a végeredményt
látjátok. Legyetek nyugodtak, elõttetek is ugyanazok a lehetõségek
állnak, ugyanazok az erõk és erõforrások állnak rendelkezésetekre,
amennyiben igényt tartotok az örökségetekre.
Egyedülállóak vagytok; nincs még egy olyan másik ember, mint
ti. Egyedi erõvel vagytok felhatalmazva, és a megszorítás egyedi
emlékei korlátoznak benneteket. Részét képezitek az Isteni Érte-
lem fénylõ gömbjének, különleges feladatotok van, amit teljesíte-
netek kell. Minél nehezebb egy feladat, annál több erõt és képessé-
get véstek be az emlékezetetekbe és a lelketekbe, szóval senkinek
sincs több vagy kevesebb vagy jobb, mint másoknak; csak az egye-
diségetek tesz titeket különbözõvé. Az Isteni Értelem vágyik arra,
hogy megtapasztaljon minden elképzelhetõ megnyilatkozást, a tel-
jes tudatosság és tökéletesség végsõ céljával együtt. Fordítsátok te-
kinteteteket a tökéletesség irányába, kedveseim. Lássátok meg ma-
gatokban annak a kincsnek a ragyogását, ami ti magatok vagytok,
nyissátok ki az ajtót a bennetek rejlõ bölcsesség és erõ elõtt, és ak-
kor elmondhatatlan csodákra lesztek képesek.
Ne engedjétek, hogy a titeket körülvevõ médiából, a kormányo-
tokból és a tömegtudatotokból hömpölygõ félelem és negativitás
hatással legyen a tudatosságotokra, drágáim. Talán a legnagyobb
próbátok most az, hogy higgadtak maradjatok, szeretõen bízzatok
abban, akik vagytok, ahová tartotok, és abban, ami megjelenik a vi-
lágotokban – tegyétek mindezt a bátor, erõteljes cselekedeteitekért
és hitetekért. A gondolataitokból kiáramló energia tökéletesedése
(vagy újratökéletesedése) felépíti az új valóságotokat, ugyanolyan
biztosan, mintha egy házat építenétek fel: tégláról téglára, napról

ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A F É L E L M E I T E K E T. .. 81
napra. Építsetek palotát, kedveseim; építsetek egy dicsõséges, ra-
gyogó, szeretõ világot, ami tele van mindenféle lehetõséggel, amit
körülvesz, átjár és gazdagít a béke, a harmónia és az öröm.
Mindig a közeletekben vagyunk, hogy segítsünk nektek, hogy
gyengéd útmutatást és bátorítást nyújtsunk, de nektek kell felnyúl-
notok és bátran sajátotokként követelni a magasabb dimenziók
meghatalmazását és tökéletességét. Én, Mihály arkangyal a Fény
Seregei és az Ég Minden Seregei átölelünk titeket.

82 A FÉNY SZÁRNYÁN
T I Z E N N E G Y E D I K F E J E Z E T

Itt az ideje, hogy megoldjátok


kapcsolati problémáitokat!

A HOGY AZ ENERGIAÁRAMLÁS növekszik, úgy a szeretetrõl, el-


fogadásról és toleranciáról szóló tanítások egyre gyorsab-
ban és gyorsabban érkeznek hozzátok. Ez azt jelenti: megadatik
nektek a lehetõség, hogy megoldjátok a fennmaradt kérdéseket,
amelyek megakadályoznak abban, hogy elérjétek a tiszta Krisz-
tus-tudatosságot.
A kapcsolati kérdések a legfontosabbak ebben az idõben, vagyis
az, hogy megoldjátok és tisztázzátok a karmikus egyensúlyhiányt,
továbbá az, hogy rendezzétek a jelenlegi kapcsolataitokban fennál-
ló diszharmóniát. Nézzetek körül, készítsetek leltárt azokról az em-
berekrõl, akik befolyással vannak rátok és akiket ti viszontbefolyá-
soltok – otthon, a munkahelyeteken, a barátok és rokonok közt.
Milyen kapcsolatotok van ezekkel a lelkekkel? Stresszes, széthúzó,
frusztráló vagy támogató, szeretõ és kielégítõ? A kapcsolatból faka-
dó szeretet, egyensúly és harmónia mérhetetlen fontosságúak, hisz
ezek tágítják ki a Krisztus-tudatosságotokat, növelik a Fényt és
a rezgésszintet az éteri testetekben, ezáltal a fizikai testetekben is.
Így, kedveseim, mindenféle diszharmónia vagy széthúzás csökkenti
és elnyomja a szeretet energiáját, akadályozza a fejlõdéseteket.
A hangsúly a kapcsolatokon van, vagyis megtanulhatjátok el-
fogadni spirituális nõvéreiteket és fivéreiteket minden tökélet-
lenségükkel együtt, megtanulhatjátok elfogadni, hogy a bennük
lévõ Isteni Erõ Szikrájáért szeressétek õket, nem számít, hogy
az mennyire kicsiny vagy gyenge. Ezért fektetünk ekkora hang-
súlyt önmagunk elfogadására és szeretetére, mivel hogyan lehet-
nétek toleránsak másokkal szemben, hogyan tudnátok elfogadni

ITT AZ IDEJE , HOGY MEGOLDJÁTOK KAPCSOLATI ... 83


hibáikat, ha még önmagatokkal szemben sem tudtok elfogadó-
ak és megbocsátóak lenni?
Azzal, hogy eléritek, aztán keresztülmentek a negyedik dimenzi-
ón, mintegy elõre jelzitek az ötödik dimenzióbeli Mesteri rangoto-
kat, ami azt jelenti, hogy elértek egy olyan tudatosságot, melyben
a „Mindenség” részei vagytok, szerves részét képezitek, ezáltal sze-
retetre méltóak vagytok. Ez a befelé fordulásról szól, arról, hogy fel-
kutatjuk azt az erõt és igazságot, ami belül szunnyadva arra vár,
hogy felidézzék. Ez azt jelenti: kitisztítjátok a sok eón óta elzáró-
dott csatornákat azért, hogy egyszer majd újra kommunikálhassa-
tok az otthoni támaszpontotokkal és a Szellemiségetekkel. Talán
nem is vagytok tudatában annak, hogy valójában milyen jelentõs az
a mondás, hogy: „E.T. hívja otthon”. Várunk rátok, hogy újra össze-
köttetésbe kerüljünk, hogy megtisztuljatok a félelem, a gyûlölet, az
ítélkezés és a korlátozás töltéseitõl és torzításaitól azért, hogy képe-
sek legyetek hazatelefonálni; válaszolni fogunk. Sokan közületek
tele vannak kétségekkel, meg vannak lepõdve, vagy félelemmel néz-
nek azokra, akik képesek kommunikálni a láthatatlan birodalmak-
kal (és folyamatosan egyre többen szerzitek vissza újra ezt a ké-
pességet), de tudjátok, hogy ez létezésetek normális állapota,
kedveseim; csak elfelejtettétek. Már nagyon régóta tõlünk szétkap-
csolva éltek, nem emlékeztek arra az idõre, amikor mindez termé-
szetes része volt észlelési rendszereteknek.
A negyedik dimenzió az istenségetek elfogadásáról szól, és arról,
hogy a harmadik dimenzióbeli korlátozások erõi helyett az
Isteni/Istennõi erõkkel szervezzétek át önmagatokat. A negyedik
dimenzió az a hely, ahol elkezdetek egységben dolgozni a természet
összes erejével, a drága Földanyával és a Mennyország küldötteivel,
hogy visszahozzátok az Édenkertet. A Föld volt megszületésekor az
Édenkert, és újra vissza fog térni abba az állapotába, veletek vagy
nélkületek. Nem szeretnétek egyike lenni azoknak, akik számára
biztosítva van egy hely a megdicsõült utópiában?
Ahogy elkezditek irányításotok alá vonni érzelmeiteket és har-
móniába hozzátok, irányítjátok a négy alacsonyabb szintû testete-
ket, úgy nem csak beléphettek a magasabb negyedik dimenzióba,
hanem megkapjátok azt a lehetõséget is, hogy bekopogtassatok az

84 A FÉNY SZÁRNYÁN
ötödik dimenzió alacsonyabb birodalmaiba. Az Isteni Erõvel együtt-
mûködõ társ-teremtõként elkezditek megteremteni és megvalósíta-
ni a saját létezéseteket, a saját világotokat. Tehát most már látjátok,
hogy miért olyan fontos az, hogy lényetek minden aspektusát irányí-
tásotok alá vonjátok, egységbe és szeretetbe hozzátok? Ki tudja
hányszor hallottátok már ezeket a szavakat különféle változatokban,
de ezek a legfontosabb szavak, amiket valaha is hallani fogtok.
Az elektromágneses energia ajándékként zúdul rátok és világo-
tokra. Rajtatok áll, hogy mire használjátok – vagy nem használjátok
– ezt az ajándékot. A Lélek Lényetek már eónok óta erre az ese-
ményre várt. Elmentetek emellett az energia mellett, csak azért,
mert egy kis munkával vagy erõfeszítéssel járna részetekrõl? Bármi,
ami ebben az idõszakban belép a tudatosságotokba, a növekedése-
teket és az elszántságotokat szolgálja: ajándék. A Magasabb Lénye-
tek finoman próbál titeket továbbra is a helyes útra, a jó irányba
terelni. Így hát kedveseim, vizsgáljátok meg kapcsolataitokat;
oldjatok meg minden olyan kérdést, ami akadályoz titeket abban,
hogy elérjétek a szeretõ harmóniát. Ha nem tudtok megoldani a fi-
zikai szinten egy kapcsolati kérdést, akkor forduljatok befelé. Ke-
ressétek meg a belsõ erõtöket – a szívetekben rejlõ templomban
megtaláljátok a Lélek Lényeteket – és idézzétek fel elmétekben
a kérdéses személyt. A lélek szintjén beszéljetek velük, mintha sze-
mélyesen beszélgetnétek. Kérjetek tõlük bocsánatot (még akkor is,
ha úgy érzitek, hogy nem ti vagytok a felelõsek a történtekért),
küldjetek szeretetet a Lélek Lényüknek, mondjátok el, hogy szere-
titek õket, és hogy érzitek a szívközpontotokból kiáramló szerete-
tet, ahogy egyenesen átáramlik szívközpontjába. Áldjátok meg
õket, vegyétek õket körül a Krisztus-tudat arany-fehér Fényével. Ez
sokkal hatásosabb, mint amit valaha is el tudtok képzelni, mindad-
dig, míg vissza nem tértek a viszálykodás régi mintájához. Mikor
egy bizonyos személy eszetekbe jut, lássátok õt az Ibolyaszínû Át-
alakuló Lánggal feltöltve és körülvéve, kérjétek számára a „legma-
gasabbat és a legeslegjobbat”.
Már régóta keményen dolgoztok azon, hogy egyensúlyba hozzá-
tok értelmi és érzelmi természeteteket, hogy megnyissátok a szív-
központotokat. Most eljött az idõ arra, hogy elkezdjétek használni

ITT AZ IDEJE , HOGY MEGOLDJÁTOK KAPCSOLATI ... 85


ezt az új meghatalmazó energiát; eljött a tettek és az eredmények
ideje. Az olvasás, a tanulás és az elméletalkotás már nem lesz ele-
gendõ a továbbiakban, kedveseim. A CSELEKVÉS a nap szava, va-
lósítsatok meg mindent, amit tanultatok, váltsátok valóra azokat.
Ti vagytok azok, akiket megkérünk és akiket kérlelünk arra, hogy
szolgálatba lépjetek és álljatok készenlétben a továbbiakban; tite-
ket kérünk meg arra, hogy készüljetek a nyilvánosságra hozatalra,
borítsátok be magatokat kívülrõl spirituális páncélotokkal, belülrõl
pedig spirituális tudatosságotokkal, terjesszétek szét az üzenetet,
legyetek élõ példái az új emberiségnek: a Szellemiség és az emberi-
ség összeolvadásának. Már mondtuk nektek, hogy mennyire fontos
számotokra az, hogy összegyûljetek spirituális fivéreitekkel és nõvé-
reitekkel azért, hogy biztosítsátok a Fényt, hogy megerõsítsétek és
irányítsátok a helyszínre közvetlenül küldött energiákat. Most el-
mondjuk, hogy el kell indulnotok, meg kell osztanotok tudatossá-
gotokat másokkal… hogy ösztönözzetek, semlegesítsétek a körfor-
gásban lévõ negativizmust és félelmet, elmondjátok az embereknek
azt, hogy van remény, van egy út, van segítség, és igen, azt is, hogy
fényes jövõ vár rájuk, amennyiben hajlandóak azt elfogadni. Még
egy rövidke kis idõ, még egy kis változtatás is a hozzáállásban és
a gondolkodási formákban hatalmas különbségeket tud mûvelni.
Kezdjétek azzal, hogy megváltoztatjátok az észleléseteket; üd-
vözöljétek a lehetõségét annak, hogy személyes világotokban meg-
oldotok mindenféle fennmaradt kérdést, ahelyett, hogy próbaként,
tesztelésként vagy akadályként tekintenétek rájuk. Lássátok, hogy-
ha egyszer már megküzdöttetek velük a MÛKÖDÉSBEN LÉVÕ
SZERETET VARÁZSÁVAL, akkor milyen gyorsan tûnnek el, és
hogy akkor soha többé nem is térnek vissza. Legyetek tudatában
annak a számtalan csodának, ami nap mint nap történik világotok-
ban. Tudjátok, hogy teremtõk vagytok; hogy belülrõl kifelé haladva
ti építitek fel az új világotokat.
Amikor mások siránkoznak és panaszkodnak a világ állapotát
illetõen, akkor mutassatok rá a pozitív dolgokra, amelyek történ-
nek. Összpontosítsatok a jelenlévõ csodákra, de óvatosan, kedve-
seim, óvatosan. Ne vegyétek félvállról a panaszkodók fájdalmát

86 A FÉNY SZÁRNYÁN
vagy problémáját, de bátorítsátok õket abban, hogy másként néz-
zenek azokra, vagy csak tereljétek más témára a beszélgetést, és
ne vegyetek részt a játszmában. Ne tegyetek hozzá az éterbe ki-
áramló negatív energiához.
A lényeg többféle úton egyre jobban közeledik – más feladatok
jelöltetnek ki, ha akarjátok. Az Egyesült Államok nyugati partjával
kapcsolatban arra kell koncentrálni, hogy stabilizáljátok és megsza-
baduljatok a Földanyában létrehozott feszültségtõl és stressztõl az-
által, hogy semlegesítitek a tömegtudat negatív energiáit – a nega-
tivizmus szürke, örvénylõ tömegét, ami bezárja Földeteket az
asztrális síkba. Az ébredés ideje alatt több energia áramlott át a dé-
lebbre fekvõ Kaliforniába, ez több Fénymunkást vonzott oda. Na-
gyobb mértékû növekedés volt megfigyelhetõ, több lélek ébredt fel,
de ezt a beáramló energiát negatív dolgokra is használták – káoszt,
pusztulást és erõszakot teremtettek általa.
Nagyszerû lehetõség nyílik arra, hogy visszafordítsátok drága
Földeteket az ezt megelõzõ, eredeti gyönyörûségébe; egy arany le-
hetõség arra, hogy visszacsalogassuk a Fény ösvényére azokat, akik
szenvednek és a rossz úton járnak. Ne mondjatok le hazátokról;
megéri megmenteni. Szenteljétek magatokat és erõfeszítéseiteket
annak, hogy újra felidézitek a múlt napjainak álmát – a lehetõségek
földjét, a jövõ földjét. Hatoljatok le mélyen a lelketek emlékeibe,
idézzétek fel a gyönyörû paradicsom földjét, amit Lemuriának hív-
nak. Sokan közületek, akik jártak azokon a tengerpartokon, vissza-
tértek, hogy helyreállítsák a múlt hibáit, hogy megtisztítsák és
kitisztítsák azokat, amik egy hatalmas földtömeg elsüllyedését
eredményezték. Nem szükséges, hogy újra megtörténjen, kedvese-
im, amennyiben megfogadjátok a figyelmeztetéseket, amennyiben
nekivágtok a kijavítás és helyreállítás útjának.
Ti, akik Fényharcosokként vagytok felhatalmazva, erõitek egye-
sítése által – meditálás, imádkozás és az együttes intézkedés út-
ján – megvan a képességetek arra, hogy hatalmas mennyiségû ne-
gatív energiát semlegesítsetek. Ez a kijelölt feladatotok; ez az,
amivel megbízunk és amire kérünk titeket. Csatlakozni fogunk erõ-
feszítéseitekhez; az egyesített célban rengeteg Fényt és energiát

ITT AZ IDEJE , HOGY MEGOLDJÁTOK KAPCSOLATI ... 87


áramoltatunk át nektek, amit majd közvetítetek szeretett Földe-
tekre és városaitok éterébe. Ez az, amire kérünk, hogy ezáltal kezd-
jétek meg küldetéseteket. Elfogadjátok? Egyedül nagyszerû hatást
érhettek el; együttesen pedig mögöttetek áll a mennyei erõ. Amíg
újra nem találkozunk, tudjátok, hogy védelmezünk és szeretünk ti-
teket. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

88 A FÉNY SZÁRNYÁN
T I Z E N Ö T Ö D I K F E J E Z E T

Az élet és halál új tudatossága

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Engedjétek meg nekünk,


hogy bevezessünk titeket a halál rejtelmeinek mélyébe és
hogy tisztázzuk azt a tévhitet, miszerint az emberiségnek ezzel
a folyamattal kell élnie. Az emberiség vagy félelemmel tekint a ha-
lálra, vagy teljes egészében tudomást sem akar venni róla, mintha
nagy valószínûséggel meg tudnátok akadályozni az elkerülhetetlen-
ségét, vagy pedig a halhatatlanság hitébe ringatjátok magatokat. Az
igazság az üggyel kapcsolatban az, hogy mindkét hiedelem igaz, de
nagyon különbözõ okok miatt.
A folyamatnak, amit most tapasztaltok meg (elismerjük, hogy
ez nagyon kellemetlen és fájdalmas lehet) az egyik legnagyobb
haszna, hogy amikor megvalósítjátok és beteljesítitek az átalakulá-
sotokat, akkor soha többé nem kell megtapasztalnotok sem a halál,
sem a reinkarnáció folyamatát. A folyamat, ahogy ti azt megtapasz-
taljátok, most arra késztet titeket, hogy minden egyes alkalommal,
amikor egy új testbe léptek vagy új életet éltek meg, öltsétek maga-
tokra a feledés fátylát és látszólag kezdjetek mindent elölrõl, indul-
jatok a kezdetekrõl. Az Eljövendõ Korban erre a folyamatra már
nem lesz többé szükség. Bármilyen, éppen akkor megtapasztalt di-
menzióban is léteztek, teljes tudatában lesztek annak, hogy kik
vagytok, kik voltatok és hogy hová tartotok. Ki fogjátok fejleszteni
vagy el fogjátok érni azt, hogy új dimenzióbeli tudatosságotokkal
teljesen sértetlenül és teljes mértékben tudjatok mûködni a jelen-
ben, a múltban és a jövõben. Vagy, hogy még pontosabbak legyünk,
tudatában lesztek annak, hogy kik voltatok, kik vagytok és kik lesz-
tek. Ez a döntõ jelentõségû tudatosság.

AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGA 89


Lassú és kínzó halált halni, látni, ahogy szerettünk fájdalmak
közepette vagy hirtelen meghal, látni, ahogy egy fiatal gyermeket
magába fogad az arany-ígéret, mind az emberiség legnagyobb tra-
gédiái, szomorúságai és a legfontosabb tanulságai közé tartoznak.
Az orvosi szakma mindenáron próbálja fenntartani az életet –
gyakran helytelen okokból kifolyólag. A másik szélsõséges véglet
az, hogy egyesek támogatják az orvos által asszisztált öngyilkossá-
got. Mindkét elgondolás a harmadik dimenzióbeli gondolkodás-
módból ered, és ahogy az idõ egyre közeleg, úgy fognak ezek az út
szélén a feledésbe hullani.
Az életet az aktív szándékok és a beteljesülés örömteli idõszaka-
ként becsben kellene tartani. Az emberiségnek a kezdetektõl fogva
meg kellene tanulnia azt, hogy a megfelelõ idõben eljön majd a tu-
datosság következõ szintjének és a magasabb tudás megszerzésé-
nek ideje. Ezt elõre kellene látni és meg kellene becsülni, mivel az
a fejlõdés tökéletes folyamatának része. Minden embernek úgy kel-
lene fizikai szervezetére tekintenie, mint egy kitüntetett eszközre,
mint a Teremtõ ajándékára, amivel gondoskodással és tisztelettel
kell bánni. Minden léleknek megvan a maga órarendje, a saját napi-
rendje, és meg kell értenetek azt, hogy nem mindenki azért jött
a Földre, hogy hosszú életet éljen meg. Ha minden lélek életét an-
nak teljességében és a Szellemmel szoros kötelékben élné meg, ak-
kor tudnák, hogy mikor közeleg a Földön eltöltött idejük a végéhez,
hogy mikor teljesült küldetésük. Finoman és szeretõen felkészülné-
nek az átmenetükre, és megengednék azoknak, akiket szeretnek és
tisztelnek, hogy részesei legyenek a folyamatnak. Amennyiben
mindannyian kétséget kizáróan tudnátok, hogy mikor van itt az
elõrehaladás, a fejlõdés ideje, úgy nem kellene fájdalmakkal teli be-
tegséget megtapasztalni, nem venné kezdetét bonyodalmas és kín-
zó folyamat, mely meghosszabbítja az életet.
Szeretteitek tudnák azt, hogy egy idõre el kell válnotok egymás-
tól, hogy mindannyiótoknak megvan a saját sorsa, amit követnie
kell, és azt, hogy egy nap újra egyesültök; soha többé nem kell újra
éreznetek az elválás fájdalmát. Az õshonos amerikaiak és a múlt
más kultúrái, akik szorosan a Szellemmel éltek és haltak meg, a Föl-
dön megtapasztalható élmény teljességeként fogadták el az életet

90 A FÉNY SZÁRNYÁN
és a halált. Tisztelték az életet, de a halált is becsben tartották. Az
életkort szintén tisztelték és nagyra becsülték, mivel az volt a böl-
csesség idõszaka. Korotok egyik legnagyobb tragédiája annak a gya-
korlata, hogy az idõs embereket elszigetelt gondozóközpontokba
viszitek, ahol begyógyszerezik õket vagy azt éreztetik velük, hogy
értéktelen nyomorékok, és hagyják õket lassan belepusztulni a fáj-
dalomba, a magányba és a jelentéktelenség érzésébe.
Ezek a fogalmak, gyakorlatok és hiedelmek azok közé tartoznak,
amelyek hamarosan elavulnak, és barbár, primitív szokásként gon-
doltok majd rájuk. Az életkort tapasztalatban és bölcsességben fog-
ják mérni. A testetek érni fog, de nem hanyatlani. Az elmétek to-
vábbra is aktív, fürge és mindig új élményeket és tudást keresõ
marad, és mikor eljön annak ideje, hogy a tökéletesedés felé tartó,
soha véget nem érõ spirál következõ szintjére lépjetek, akkor azt tu-
datossággal, elõre felkészülve és örömmel fogjátok megtenni. Eb-
ben az idõben ez még a fogalmi képességeitek felett áll.
Elsõ lépésként meg kell majd tanítanotok a fiataloknak: szemlél-
jék másként az életet, tekintsék értékes ajándéknak és lehetõségnek,
hogy megszerezzék a tapasztalat következõ szintjéhez szükséges ké-
pességeket és bölcsességet. Meg kell nekik tanítani, hogy õk a Terem-
tõ megbízottjai vagy képviselõi, és hogy bármit is tesznek – legyen az
pozitív vagy negatív –, hatással van nemcsak jelenlegi életükre, de
a jövõbeli életeikre is, csakúgy mint az emberiség többi részére, a spi-
rituális családjukra és az univerzumra. Ez talán hihetetlenül hangzik,
de ha már születéstõl fogva elkezdik a tanításokat és belenevelik
a gyerekbe, majd az egész életen át tart, akkor az az emberiség szá-
mára egy csodálatos, ugrásszerû fejlõdést okozna a tudatban!
Nem mondjuk, hogy nem kellene meggyászolnotok elvesztett
szeretteiteket, viszont határozottan azt állítjuk, hogy kezdjétek el
más megvilágításban látni a folyamatot. Elõször is, õk nem vesztek
el, és a haláluk nem cél nélkül történt. Bárki, aki a felelõsséget a tel-
jes boldogságára, jólétére helyezi és vádolja magát, mert tovább él
egy másik személlyel, az kihívja a tragédiát vagy az elszakadást.
Most az a felelõsségetek és a legnagyobb leckétek, hogy felismerjé-
tek: csak ti egyedül, a Szellemmel összhangban vagytok felelõsek
a szeretet érzéséért, az önbecsülésetekért és a beteljesülésetekért.

AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGA 91


Nem tûnõdtetek még azon, hogy miért van az, hogy egyesek fe-
lett érzett gyászunk évekig tart, és úgy tûnik, hogy soha nem
tesszük magunkat túl rajta, míg más gyász csak rövid ideig tart, és
aztán elkezdjük újra felvenni az élet ritmusát, megtaláljuk a mód-
ját annak, hogy betöltsük az ürességet? Ez azt jelenti, hogy néme-
lyik szeretet sokkal jelentõsebb, mint mások? Nem, ez általában azt
jelenti, hogy vagy szükségük volt rá, hogy feláldozzák magukat,
vagy azt, hogy nem érezték úgy, hogy meglenne a tudásuk, képessé-
gük vagy eszközük arra, hogy megbízzanak magukban, vagy nem
érezték a vágyat, hogy felelõsséget vállaljanak boldogságukért és
életük miértjéért. Kívülre helyezik, korlátozzák és megszorítják ma-
gukat abban, hogy saját sorsuk teljes tudatú Mesterei legyenek.
Arra kérünk titeket, kedveseim, hogy kezdjetek elmélkedni, for-
máljátok, értékeljétek át az életrõl és halálról szóló régi fogalmai-
tokat. Ez is része az átalakulási folyamatnak. Az élet minden egyes
oldalát meg kell tapasztalnotok a fizikai síkon, addig, míg teljes
egészében egyensúlyba és harmóniába nem hozzátok a folyama-
tot. Akkor és csak akkor lesz lehetséges az, hogy átemelkedjetek
a halál folyamatán, hogy felemelkedjetek a Fénytestetekbe, hogy
felszálljon tudatosságotok azokba a dicsõséges új dimenziókba,
ahol a halál csak egy õsi álom.
Azok közületek, akiknek idõs vagy a haldoklás folyamatában lé-
võ szeretteik vannak, adják meg maguknak és szeretteiknek az aján-
dékot, hogy osztoznak a szeretetben, osztoznak az érzékelésben,
részt vesznek az élményben, nem pedig figyelmen kívül hagyják, re-
mélve, hogy majd elmúlik. Legyetek velük a folyamatban, tegyetek
meg mindent annak érdekében, hogy minél simább legyen az út.
Élesszétek fel az örömteli emlékeket, használjátok a szeretetet,
a gyógyító érintést, hívjátok segítségül a Szellemet, hogy könnyítse
meg a fájdalmat, tegye lehetõvé a könnyû, békés átmenetet. Bámu-
latba ejt majd, hogy micsoda különbséget fog ez okozni.
Közületek azok, akik elvesztettétek vagy el fogjátok veszte-
ni gyermeküket vagy fiatal hozzátartozójukat, tudjátok: õk azért
jöttek, hogy örömöt adjanak nektek, hogy megtanítsanak nek-
tek egy fontos leckét, amivel szembesülnötök kellett, vagy, hogy
egyszerûen megáldjanak titeket létezésükkel. Tudjátok, hogy õk

92 A FÉNY SZÁRNYÁN
áldottak, bölcsek, akik ott lesznek, hogy megmutassák nektek az
utat, és együtt újra egyesüljetek a spirituális családotokkal. Szüle-
tésük nem volt hiábavaló, és haláluk sem volt az. Egy nap majd
megismeritek a tökéletes tervet, és akkor látni fogjátok, hogy miért
kellett ennek történnie.
Tudjátok, kedveseim, hogy Isten nem büntet. Tudjátok azt,
hogy minden, ami most történik, látszólag rossz vagy jó dolog,
mind a terv része, része annak a tapasztalásnak, amit az emberi-
ségnek szükséges meglépnie a tudatosság következõ szintjéhez. Ne
ítélkezzetek se magatok, se mások felett. Engedjétek meg minden
egyes napnak, hogy kibontakozzon a maga tökéletességében, tud-
ván, hogy az elkülönültség fájdalma hamarosan már csak egy
múltbeli emlék lesz.
Ti nem láttok minket, de mi itt vagyunk; nem láthatjátok el-
hunyt szeretteiteket, de õk is közel vannak. Kopogtassatok be ma-
gasabb tudatosságotok kapuján és csatlakozzatok Isteni Jelenvaló-
tokhoz, és megígérjük, hogy soha többé nem fogjátok egyedül vagy
magányosnak érezni magatokat. Sokkal több szerettetek vesz körbe
titeket, mint amennyit valaha is el tudtok képzelni. Mint mindig,
szeretünk, vezetünk és védelmezünk titeket. Én, Mihály arkangyal
elhozom nektek ezeket az igazságokat.

AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGA 93


T I Z E N H A T O D I K F E J E Z E T

A remény üzenete

M A A REMÉNY üzenetét szeretném átadni nektek, továbbá


egy kis bepillantást szeretnék nyújtani a jövõbe. Azzal fo-
gom kezdeni, hogy elmondom nektek: sokatok számára úgy fog
majd tûnni, mintha a lélek sötét éjszakáját tapasztalnátok meg,
nemcsak ti személyesen, hanem a körülöttetek lévõk is, a városo-
tokban és az országotokban élõk, és persze a világ is.
Ez ugye nem úgy hangzik, mint a remény üzenete? De ez az,
mivel amit személyes szinten – és az egész világra kiterjedõ szinten
is – megtapasztaltok, az valójában a negatív erõktõl és energiáktól
való megtisztulás. Valamennyi olyan területnek, ami nem tartozik
a Fényhez, vagy ami a Földeteket és a Naprendszereteket átjáró
elektromágneses energia magasabb frekvenciáján rezeg, át kell
majd esnie ezen a megtisztulási folyamaton.
Azok közületek – és ti – akik tudják, hogy kicsodák õk maguk,
akik olyan szorgalmasan, hûségesen és szeretõen dolgoztak, akik
tudják magukról, hogy a Fény munkásai közé tartoznak, azon tû-
nõdnek, hogy miért? Miért én? Miért most? Úgy gondoltam, hogy
minden negatív befolyást megszüntettem az életemben. Úgy gon-
doltam, hogy már túljutottam a harmadik dimenzió minden zûrza-
varán. És mégis, most fizikai fájdalmat vagy kellemetlenséget éltek
meg, vagy az is lehet, hogy valamilyen szörnyû betegségben szen-
vedtek, vagy konfliktusaitok vannak a kapcsolataitokban, nehézsé-
gek a munkahelyeteken, vagy akár fenyegetésben érzitek a bizton-
ságotokat vagy a jóléteteket. Miért?
Ez a remény üzenete, amit el szeretnénk hozni nektek. Mond-
tuk nektek, hogy a csodák már igen közel vannak, és ez így igaz.
Mondtuk nektek, hogy a Fény ragyogni fog minden sötét sarokban,

94 A FÉNY SZÁRNYÁN
minden hasadékban, minden elmében az évszázadotok vagy a 2000.
év végére. Azért, hogy a Fény át tudja alakítani a sötétséget, kell
lennie egy megtisztulási folyamatnak. Könnyû azt mondani, hogy:
„Odaadom magam a Fénynek. Odaadom mindenem, ami vagyok,
és mindenem, amim van a magasabb oknak.” De mi történik, mi-
kor biztonságotok fenyegetésbe kerül? Siránkoztok és jajveszékel-
tek, hogy: „Ez nem fair! Mit tettem, hogy ezt érdemeltem?”. Mikor
ti vagy egy szerettetek megbetegszik, akkor kétségbeestek és elfe-
ledkeztek a magasabb forrásotokról és a gyógyítás csodálatos aján-
dékáról, amit ti és a többiek kaptatok? Vagy a vigasztaló Szentlélek-
hez, a Hatalmas ÉN VAGYOK Jelenlétetek ajándékához és az
Ibolyaszínû Átalakuló Lánghoz fordultok?
Kérlek, cselekedjetek az utóbbi szerint, kedveseim. Mivel akkor
mögöttetek áll majd az Ég Minden Seregeinek ereje és segítsége.
Közületek sokan tapasztalják meg az utolsó, még hátralévõ tisztu-
lást vagy diszharmóniát vagy – engedjétek meg, hogy így mondjuk:
megtapasztalják a végsõ próbát, mielõtt engedélyt kapnak arra, hogy
megkezdjék felemelkedésüket az ötödik dimenzióbeli valóságba.
Óh, kedveseim, annyira csodálatos ajándékok várnak rátok.
Úgy gondoltátok, hogy nem részesültök majd jutalomban? Azt
gondoltátok: nem kérünk meg titeket arra, hogy mutassátok meg
hiteteken és elszántságotokon keresztül azt, hogy készen álltok
a hatalom ajándékára?
A Fény erõi elkezdték legyõzni és túlragyogni a sötétség és
a negativitás erõit. De nem lehet ezt bevégezni harc nélkül, fájda-
lom nélkül, zûrzavar nélkül, áldozat nélkül, igyekezet nélkül, állha-
tatosság és elhivatottság nélkül. Ne futamodjatok meg a vége felé,
szeretett harcosaim… ne most, mikor már oly közel vagytok ahhoz,
hogy megvalósítsátok és elérjétek mindazt, amiért már hosszú ko-
rok vagy elmúlt eónok óta küzdötök. Olyan közel vagytok, szinte
karnyújtásnyira ahhoz, hogy elérjétek célotokat… olyan közel ah-
hoz, hogy gyõzelmet arassatok.
Fogadjátok el örömmel a végsõ kihívást vagy kihívásokat. Nézzetek
szembe velük tiszta fejjel és szívvel, a körülöttetek ragyogó és erõs
spirituális páncélotokban. Tudjátok, hogy rendelkezésetekre áll min-
den segítség, útmutatás és támogatás, amit csak engedélyeztek.

A REMÉNY ÜZENETE 95
Ezalatt azt értjük: ne hagyjátok, hogy félelmetek hatalmukba kerít-
sen és korlátozzon titeket; ne hagyjátok, hogy érzelmi testetek
ámokfutásba kezdjen, negatív energiamezõt hozzon létre körülöt-
tetek, ami megakadályoz minket abban, hogy áthatoljunk rajta és
gyógyító energiát adjunk át nektek, hogy megtisztítsuk az életerõt,
és hogy átalakítsuk, egyensúlyba hozzuk, harmonizáljuk a rezgése-
ket azért, hogy befejezhessétek a megpróbáltatásaitokat. Készen ál-
lunk és izgatottan várjuk, hogy segíthessünk nektek olyan könnyû-
vé és fájdalommentessé tenni az átmenetet, amilyenné csak lehet.
De minden rajtatok múlik. Ez a ti döntésetek. Segítetek nekünk
abban, hogy csodákat teremtsünk a káoszból számotokra?
Ez ugyanígy van ország- és világszinten is. Nem érzitek az étert
átjáró fájdalmat és szenvedést, amit az emberiség teremtett saját
magának? Nem engedhetjük meg, hogy ez tovább folytatódjon.
Már megvalósultak apró támadások, kis erõfeszítések, de sokkal,
sokkal többre van szükség. Úgy tûnik, hogy világotok néhány terü-
lete számára már nincs remény, nincs jövõ – de ez nem így van.
Mindaddig van remény, míg vannak hozzátok hasonlók, akik készek
hûnek maradni elhivatottságukhoz, hogy továbbra is a céljukra
összpontosítsanak, arra a célra, hogy rezgõ energiamezõt teremtse-
nek, ami körbeveszi, beburkolja és átjárja a Földeteket.
Vannak olyan drága lelkek, sokan, akik még most hajtják végre
átmenetüket, vagy akik most lépnek ki a Földrõl, hogy más világok-
ban és dimenziókban lakjanak; titeket illet meg az, hogy megáldjá-
tok, és szeretetteljesen a Fény-útjukra bocsássátok õket. Sokkal
többen lesznek, és ez is a tökéletes terv része. Legyetek biztosak ab-
ban, hogy gondoskodni fogunk róluk; most már mi foglalkozunk
velük, nem ti. Nektek azokkal kell foglalkoznotok, akik egyre köze-
lebb kerülnek igazságukhoz, magasabb tudatosságukhoz és a jövõ
szikrázó fénysugarához… azokkal, akik készen állnak és képesek
megtenni az átmenetet az evolúció következõ szintjére, és mégis
a Földön maradnak azért, hogy végigkísérjék Õt a hatalmas Köz-
ponti Naphoz és az Isteni Erõhöz egyre közelebb vezetõ, tekergõ és
izgalmas útján. Ezért kérünk titeket arra, hogy példaként járjatok
elöl, hogy hassatok inspirálólag… hogy ragyogjátok be a Fény és
a szeretet ösvényét nekik, hogy kövessenek titeket.

96 A FÉNY SZÁRNYÁN
És most újra elmondjuk, hogy jó híreket hoztunk, örömteli újsá-
gokat. Igyekezetetekben nem vagytok egyedül. Soha többé nem
kell újra tudatlanságban és sötétségben élnetek. Amint átalakultok
és megszabadultok önmagatok és a világotok minden tökéletlen ré-
szétõl, amint megoldotok minden kérdést, amint egyensúlyba és
harmóniába hozzátok magatokat és csatlakoztok a tökéletes Maga-
sabb Lényetekhez, nem kell többé megtapasztalnotok azokat a fáj-
dalmakkal teli eseményeket. Azok megoldódtak és örökre eltûntek;
soha nem térnek már vissza. Minden egyes alkalommal, mikor tel-
jes hitetekben és elszántságotokban elõreléptek és szembenéztek
a kihívásokkal, könnyebb lesz, mert látni fogjátok, hogy kegyelem-
mel és szépséggel milyen könnyen megbirkóztatok velük, magatok
mögött hagyva a csillámló tökéletesség nyomát. Ez jelenti az ötö-
dik dimenzióban a létezést, kedveseim. Továbbra is folytatjátok
a növekedést, a tanulást és a fejlõdést, de a korlátok közé szorított
harmadik dimenziótokban megtapasztalt fájdalom és szenvedés
nélkül. Amikor eléritek azt az állapotot, akkor harmóniában és gyö-
nyörûségben fogtok élni önmagatokkal és az egész emberiséggel.
Fejlõdésetek továbbra sem áll meg, mert tudni fogjátok azt, hogy
minden egyes megtett lépés, minden egyes meghozott áldozat
mérhetetlen jutalomhoz vezet.
A Mesterek között sétálni a Fényben, látni az angyalokat, ahogy dol-
goznak és játszanak, megszabadulni a szemellenzõtõl, látni a Mennyek
minden csodáját… ez a célotok. Hát nem megéri a küzdelem?
Megígérjük nektek, hogy próbáitok során mindvégig mellettetek
fogunk sétálni azért, hogy minden szeretõ segítséget megadhas-
sunk nektek, amit engedtek. Nyissátok meg elõttünk szíveteket és
elméteket, Szeretteink; a mi célunk ugyanaz, mint a tiétek: az újra-
egyesülés. A hatalmas Angyali Erõk, a Fény összes Ura és a Meste-
rek szeretete és védelme alatt álltok.

A REMÉNY ÜZENETE 97
T I Z E N H E T E D I K F E J E Z E T

Teremtsétek meg a tökéletes valóságotokat!

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Én, Mihály arkangyal azért


jöttem el hozzátok most, hogy egy kihívást kínáljak fel számo-
tokra. Felhívlak benneteket arra, hogy vessetek minket, az Ég Min-
den Seregeit és a lelki birodalmakat próbatétel alá. Arra is felhívlak
benneteket, hogy teszteljétek le saját hatalmatokat.
Olvastok róla, hallgatjátok, próbáljátok magatokba szívni, pró-
báltok mindazok szerint élni, amik számtalan és különféle források-
tól felétek áramlanak. Mondtuk nektek, de még nem ismertétek
fel, hogy ez valójában a gyors változások idõszaka: veszélyes, megrá-
zó, megdöbbentõ. Az idõ és az események próbára teszik a hitete-
ket, a kitartásotokat és az igazi lelketeket. Újra és újra elmondtuk
nektek azt, hogy nem kell egyedül, segítség nélkül megtapasztalno-
tok az átalakulást és az átmenetet; be kell, hogy következzen a lát-
szólagos sötétség és a konfliktusok forgószele, hogy utat csináljanak
az új tudatosság világosabb, magasabb frekvenciáinak felszínre jö-
vetelének. Ez hát a kihívásom számotokra:
Felhívlak titeket arra, hogy vessetek minket próba alá: azért,
hogy elfogadjátok azt a lehetetlen állítást, miszerint a Földön meg-
valósuló új Mennyország társ-teremtõi vagytok; igen, Mesterek
vagytok, minden látható tökéletlenségetekkel együtt, de mind-
azonáltal az Isteni Elme minden kreatív erõinek hatalmas Mesterei.
Arra kérlek titeket, hogy kezdjétek el most megteremteni az új,
tökéletes ötödik dimenzióbeli valóságotokat. Hogy hogyan csináljá-
tok ezt? (Vagy tudatában vagytok annak a ténynek, hogy minden
egyes pillanattal már a saját valóságotokat teremtitek meg?)
Elsõként kezdjétek magatokkal. Egy héten keresztül, csupán
egy rövidke héten keresztül teljes egészében csak magatokra

98 A FÉNY SZÁRNYÁN
koncentráljatok. Ez most furcsán, önzõen vagy önérdekûen hang-
zik? Kedveseim, hogy tudnátok felépíteni magatoknak és a körülöt-
tetek élõknek egy tökéletes világot, míg nincs egy tökéletes énetek,
aki megtapasztalja azt a mennyei helyet? Képzeljétek el a legna-
gyobb részletességgel azt, hogy pontosan hogy szeretnétek kinézni,
érezni, mozogni és gondolkodni. Tegyétek ezt olyan valóságossá,
amilyenné csak tudjátok. Éljétek át minden érzéketekkel ezt a láto-
mást. Érezzétek az örömöt, az izgatottságot. Jelenjen meg lelki sze-
meitek elõtt a tökéletes énetek, halljátok belsõ hallásotokkal, ho-
gyan fogtok megszólalni.
Minden alkalommal, mikor elmétek eltévelyeg valahová másho-
vá vagy kétségek közé kerül, egy ilyen vagy hasonló állítással óvato-
san hozzátok vissza: „Most megjelenítem a tökéletes Isteni Lénye-
gemet” vagy „Én vagyok a Hatalmas, Tökéletes Jelenvaló Lényem
– ÉN VAGYOK Isten egy Krisztusa.” Minden valótokkal éljetek és
lélegezzetek együtt ezzel a tökéletes lénnyel, akivé váltok. Ébredje-
tek fel magatok elõtt ezzel a képpel, töltsétek a nap minden egyes
szabad percét azzal, hogy összpontosítva koncentráltok a testetek-
ben, elmétekben és Lelketekben lévõ tökéletes lényre (elmétek ha-
szontalan elmerengései helyett).
Mielõtt elalszotok, kérjétek meg a tökéletes éteri képmásotokat,
hogy e tökéletesség megvalósításában csatlakozzon fizikai, értelmi
és érzelmi magjaitokhoz azért, hogy a munka még akkor is folyta-
tódhasson, amikor alszotok (még nagyobb erõkkel és hatékonyság-
gal, mivel kétkedõ tudatos agyatok akkor pihenni fog). Az elsõ hét
végén erõsítsétek meg tökéletességetek, aztán engedjétek meg ne-
ki, hogy lepihenjen belül. Engedjétek meg neki, hogy felépüljön az
éterek erejében, hogy csatlakozzon a hasonló rezgésekhez azért,
hogy elkezdjen megjelenni a fizikai síkon.
Akkor majd belekezdtek a területetek tökéletesítésének követ-
kezõ idõszakába és következésképpen a Mennyország társ-teremté-
sébe a Földön. Összpontosítsatok jólétetekre, kapcsolataitokra vagy
kreativitásotokra, vagy akármelyik területre, ami valóságotokban
leginkább nincs egyensúlyban. Kezdjétek el felépíteni a Paradicso-
mot, amiben élni szeretnétek. Képzeljétek el minden szépségével,
nyugalmával és tökéletességével együtt. Építsétek fel darabról

TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 99


darabra, tégláról téglára vagy kõrõl kõre. Magasan van egy hegy te-
tején? Egy békés, nyugodt tó partján áll vagy a mindig változó ha-
talmas óceánra néz? Egy élettel teli közösségben vagytok, megvilá-
gosodott spirituális fivéreitekkel és nõvéreitekkel, kölcsönösen
egymásra hatva, energiákat cserélve, szeretetben és inspirációban,
együtt növekedtek és teremtetek; vagy békés, nyugodt elszigetelt-
ségben vagytok, együtt az állat és a szellem világokkal?
Építsétek fel ezt a világot, ezt a Paradicsomot minden tökéletes-
ségével együtt. Helyezzétek el benne azokat, vagy csináljatok helyet
benne azok számára, akikkel szeretnétek megosztani a világotokat,
akikkel szeretnétek együtt érezni, érzékelni annak illatait, a hangjait
és a valóságát, míg olyan valóságossá nem válik (vagy még valóságo-
sabbá) mint az a valóság, amiben most léteztek. Újra elmondjuk,
hogy amikor elmétek elkalandozik, akkor óvatosan hozzátok vissza
ebbe az új világba, amit ti teremtettetek. Amikor úgy érzitek, hogy
feszültek vagytok, akkor vonuljatok vissza Édenkertetek egy csendes
helyére és érezzétek a változást – semmilyen stressz vagy negativitás
nem megengedett ott. (Ez a Paradicsom, emlékeztek?)
Teremtsétek meg odalent mindezt a legvégsõ részleteiben és
nézzétek, ahogy tökéletes lényetek ebben a földi Mennyországban
sétál, lakik, szeret és létezik. Mintha tökéletesedõ önmagatokkal
együtt minden egyes szabad percetekben a teremtésetekre kon-
centrálnátok: akkor, amikor felébredtek, az egész nap folyamán,
olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehetséges, fõleg mielõtt álom-
ba merültök. Még egyszer elmondjuk, hogy egy hét után erõsítsé-
tek meg alkotásotokat, és adjátok át a Magasabb Lényeteknek.
Koncentráljatok továbbra is a tökéletesedõ világotok következõ
legfontosabb tételére. Amennyiben ez a kapcsolatokat érinti, akkor
sorakoztassatok fel minden egyes személyt fontosság szerint a tu-
datotokban, képzeljétek el velük a tökéletes interakciót. Hogyan
cselekednétek, vagy milyen interakcióban lennétek ezzel a sze-
méllyel, és hogyan válaszolna az a személy? Lássátok tökéletes har-
móniában magatokat a körülöttetek lévõkkel: szabadságot adva, el-
fogadva az egyediségüket, kiegészítve a képességeiket és erejüket
a sajátotokkal, ahelyett, hogy versengetek és küzdötök a felsõbbren-
dûségért és a fõhatalomért. Érezzétek a harmonikus szeretetet és

100 A FÉNY SZÁRNYÁN


a kreatív lelket, ami egyik emberrõl a másik emberre áramlik, meg-
erõsödve, növekedve, addig, míg nem váltok mindannyian a szere-
tet egyesült spirituális erejévé, míg meg nem teremtitek a kiegyen-
súlyozott és békés együttélést. Helyezzétek spirituális családotokat
az általatok teremtett Paradicsomba, és lássátok, ahogy kitágul, nö-
vekszik és körbeveszi a Földet, mígnem minden tökéletessé válik.
Tökéletes világotokat nem tudjátok felépíteni az univerzum ren-
delkezésetekre álló jóléte nélkül, így követelnetek kell azt az igazsá-
got, mely szerint jogosultak vagytok az Isteni Értelem által terem-
tett minden ajándékra és gazdagságra, és tudjátok azt, hogy mindez
korlátok nélkül rendelkezésetekre áll és kérésetekre megadatik. Meg
kell teremtenetek önmagatokban azt a biztos és abszolút tudást,
mely szerint örökségetek és Isten-adta jogotok, hogy megtapasztal-
hassatok minden tökéletességet és jólétet. Éppen ezért a következõ
héten idõvel, meg kell teremtenetek, jóvá kell hagynotok és meg kell
erõsítenetek a lényeteket azzal kapcsolatban, hogy ez így is van. Ho-
gyan éreznétek ezt? Mitek lenne? Ne csak a szükségeiteket gondoljá-
tok át, hanem a vágyaitokat is. Teremtsétek meg magatoknak és
mindenkinek körülöttetek. Emlékezzetek arra, hogy mindenki szá-
mára jut elég. Játszadozzatok el vele, keressétek meg igazából maga-
tokban, derítsétek ki, mi az, ami igazán fontos nektek. Talán meg
lesztek lepõdve, hogy megtaláljátok a világotokban azt, amit igazán
szeretnétek. Talán nincs szükségetek a manapság a státusz és a hata-
lom jeleiként számon tartott mindenféle készülékre, az affektálá-
sokra és a hozzátok nem illõ szerepekre. Meglehet, hogy egyszer
csak úgy találjátok, hogy szeretnétek leegyszerûsíteni az életeteket,
hogy csak a sima, egyszerû kényelemre van szükségetek, mindazon
tulajdonok nélkül, melyek úgy tûnnek, hogy sokkal inkább uralnak
titeket és az idõtöket, mint a többi más dolgok. Talán úgy találjátok:
a tulajdonaitok, a dolgok fontossága az életetekben megváltozik,
hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természet szépsége, a tavak, a fo-
lyók és a levegõ tisztasága, a világotok csodáival eltöltött idõ élveze-
te, és hogy fontosabb is legyen kapcsolatba lépnetek azokkal a szere-
tõ lényekkel, akiket ti vittetek oda.
Talán úgy találjátok, hogy mindaz, amit akartok, az egyszerû,
tápláló, egészséges, kielégítõ ételek, fény-ételek, amik megteremtik

TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 101


és fenntartják a harmóniát és egyensúlyt az új, tökéletesedõ lénye-
tekben. A jólétrõl alkotott egész elképzelésetek megváltozhat, mi-
kor már nem kell tovább felhalmoznotok, takarékoskodnotok és
gyûjtögetnetek, mikor már nem kell többé körülvennetek magato-
kat mindenféle korlátokkal, hogy távol tartsátok a betolakodókat,
akik megpróbálják megszerezni jóléteteket. Amikor megdöbbenve
felismeritek, hogy mindenki számára elég jut, akkor majd megnyu-
godtok. A felismerésnek belülrõl kell jönnie és veletek kell kezdõd-
nie azért, hogy a tökéletes világotokat építve kiáradhasson a külvi-
lágba. Most már értitek? Emlékezzetek, hogy ugyanúgy, mint ahogy
a megnyilatkozás más látomásaival is tettétek, töltsetek el egy he-
tet azzal, hogy felépítitek ezt a valóságot: elemezzétek ki, hatolja-
tok le a mélyébe, szabaduljatok meg a régi, elavult fogalmaktól, fél-
igazságoktól, más emberek gondolataitól és kifogásaitól, melyeket
sajátotokként fogadtatok el. Építgessétek a tökéletes jóléteteket
egy héten át, bizonygassátok nappalokon s éjszakákon keresztül,
addig míg szilárdan, mélyen belétek nem ássa magát ez a gondolat.
Más szavakkal kifejezve: bizonygassátok jóléteteket egészen addig,
míg el nem fogadjátok abszolút igazságként.
Most képzeljétek el azt, hogy mit tennétek akkor, ha bármit
megtehetnétek, vagy mik lennétek akkor, ha bármivé lehetnétek
a világon? Hogyan töltenétek napjaitokat? Mit alkotnátok? Mivel
fejeznétek ki a világotokban azt, ami a tökéletes példája lenne an-
nak, akik vagytok, és annak, amiért küzdötök? Talán nem lennétek
képesek arra, hogy mint hivatalnokok otthagyjátok holnap a mun-
kahelyeteket, és orvos vagy tanár váljon belõletek, de képesek lehet-
tek arra, hogy a változás kreatív erejeként kezdjetek önmagatokra
tekinteni: például az általatok megélt új igazság tanáraként; a körü-
löttetek lévõk léleknevelõjeként és gyógyítójaként, felhasználva
mindazokat az ajándékokat, amiket ebben az idõben felkínáltak
számotokra. Engedjétek meg képzeleteteknek, hogy a magasba
szárnyaljon. Szabadítsátok fel elméteket, érezzétek a jövõ látomá-
sát. Lényetek legeslegmélyén mik szeretnétek lenni? Hol van a he-
lyetek a Holnap Új Korában, ami már csaknem itt van?
A fogalmak és a személyazonosságok változni fognak. A sze-
repek nem lesznek annyira pontosan meghatározva. Ebben az

102 A FÉNY SZÁRNYÁN


eljövendõ idõben senki nem lesz majd lejjebb és senki nem lesz
majd feljebb; mindenki egyformán fontos lesz, szent és megszen-
telt. Lehettek szolgálók és nevelõk, mégis úgy tekintetek magatok-
ra, mint akik annyira fontosak, mint egy filozófus, orvos vagy tudós.
Szóval, így már szeretnétek író, mûvész, gyógyító, feltaláló vagy fel-
fedezõ lenni? Mit tennétek, ha ezek közül bármelyikek lehetnétek,
vagy ha képesek lennétek valóra váltani legmerészebb álmaitokat?
Mit írnátok? Mit festenétek le? Hogyan gyógyítanátok? Mi az el-
képzelésetek? Még ha furcsán is hangzik és teljesen különbözik is
attól, amit ma elfogadhatónak tartotok, építsétek fel ezt az álmoto-
kat, tegyétek olyan valóságossá és részletessé, amilyenné csak lehet-
séges. Hogyan akarjátok eltölteni ezen életetek hátralevõ részét; és
a következõt, és a következõt? Ez legmélyebb lelketek vágya kelle-
ne, hogy legyen, mivel ez az, amit kapni fogtok.
Emlékezzetek, hogy az Isteni Értelem meghosszabbításaként
tanuljátok a társ-teremtést; következésképpen szeretnénk titeket
figyelmeztetni: miközben felépítitek és megteremtitek az új valósá-
gotokat, mindig, mindig bizonyosodjatok meg afelõl, hogy vágya-
tok a legnagyobb bölcsességhez tartozik, hogy mindenki számára
a legmagasabb és legeslegjobb, majd egészítsétek ki állításotokat
ezzel: „Legyen meg a te akaratod.” Amennyiben a vágyaitok har-
móniában vannak az ÉN VAGYOK Jelenlétetek vágyaival, akkor
minden rendben van. Hogyha nincsenek harmóniában, akkor Isten
vágyát a sajátjaitok elébe kell helyeznetek, mivel Isten látomása tö-
kéletes. Emlékezzetek a mondásra: „Légy óvatos, hogy mit kérsz;
lehet, hogy megkapod.”
Még egyszer elmondjuk: töltsetek el egy teljes hetet gondolko-
dással, koncentrálással, ássatok le mélyen magatokba, építgessétek
valóságotoknak ezt a részét addig, míg kétséget kizáróan biztosan
nem tudjátok, hogy mi az, amivel kreatív energiátokat és az idõtö-
ket szeretnétek eltölteni. Mirõl szeretnétek biztos tudást szerezni?
Milyen képességeket szeretnétek sajátotokként követelni? Éljetek,
lélegezzetek és álmodjatok minden percben, míg nem érzitek úgy
magatokban, hogy fel lettetek hatalmazva ezzel a kreatív energiával
és erõvel. Egy hét elteltével erõsítsetek meg mint kétségkívüli igaz-
ságot és fordítsátok vissza a Magasabb Lényetekbe.

TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 103


Miután végére értetek ennek a folyamatnak és szilárdan a tuda-
totokba helyeztetek mindent, amit szeretnétek a világotokba hoz-
ni, álljatok meg és készítsetek leltárt mindarról, ami történt, ami
megváltozott. Némiképp másként néz ki a világotok? Eltereltétek
a figyelmeteket mindenrõl, ami rossz a világban, és a rengeteg, cso-
dálatos elérhetõ lehetõség felé fordítottátok? Megváltozott a hoz-
záállásotok az emberekkel és a tulajdonnal szemben? Egy kicsit
jobban szeretitek önmagatokat? Úgy érzitek, hogy sokkal több min-
denre vagytok felhatalmazva, és kicsit több irányításotok van a sor-
sotok felett? Kellene éreznetek.
Amikor ti arra koncentráltok, hogy Istennel együttmûködve
társ-teremtõkké váljatok a jó érdekében, akkor tulajdonképpen arra
összpontosítotok, hogy mi a helyes és elérhetõ az univerzumban, és
hogy mit lehet megvalósítani, ahelyett, hogy (látszólag) a körülmé-
nyek reménytelen, hasztalan áldozatává válnátok. Ezek a csodák
nem történnek meg egyik napról a másikra, de meg fognak történ-
ni, fõleg, ha közületek elegen kezdik elfogadni a meghatalmazásu-
kat, ha elegen kezdenek hinni abban, hogy az életük során képesek
felépíteni és megvalósítani ezt a Mennyországot a Földön.
Miután befejeztétek ezt a folyamatot, arra kérlek titeket, hogy
kezdjétek el újra. Hogyan változik az elsõhöz képest? Mit tennétek
hozzá vagy mit vennétek el belõle? Sokkal kifinomultabb és ponto-
sabb lesz, mivel már sokkal jobban rá vagytok hangolódva a Szel-
lemre és sokkal biztosabbak vagytok magatokban. Ez is ugyanúgy
biztos, hogy fejlõdni és változni fog, mint ahogy ti magatok is. Ját-
szadozzatok a folyamattal, élvezzétek azt. Érezzétek a megvalósu-
lás vibrálását. Tudjátok, hogy ti is képesek vagytok világokat terem-
teni világokon belül.
Amint elfogadjátok a Mesteri rangotokat és meghatalmazásoto-
kat, képesek leszünk arra, hogy nagyobb mennyiségû életerõt ára-
moltassunk át a mennyei birodalmakból, képesek leszünk arra,
hogy rendelkezésetekre bocsátva utánatok küldjük a megvalósulás
kozmikus energiáját. Nem látjátok, hogy ez mindaddig lehetetlen,
amíg nem tudjuk: ezt az energiát mindenki javára fogjátok használ-
ni, nem pedig korlátolt, önzõ célokra?

104 A FÉNY SZÁRNYÁN


Szóval arra kérlek titeket, arra hívlak fel titeket, hogy kezdjetek
bele – csatlakozzatok hozzám és a Fény Seregeihez abban, hogy
szeretett Földetek megmutatkozzon és átalakuljon azzá az üstö-
kössé, amivé válni szeretne: egy szikrázó, tiszta, vibráló entitássá,
aki készen áll arra, hogy csatlakozzon a galaxishoz és az Univer-
zumhoz, aminek szerves részét képezi a tökéletes egység és szeretet
hatalmas Központi Napjába visszafelé vezetõ utazása során. Ragyo-
gó csillagok vagytok, univerzumok az Univerzumban, tökéletessé-
gek vagytok. Csak annyit kell tennetek, hogy kinyúltok és követeli-
tek az örökségeteket.
Már mondtuk nektek, hogy ez az év és ennek az évtizednek hát-
ralevõ évei a nagyszabású és felfordulással járó változás évei lesznek,
hogy a régi utak összeomlanak, a Fény és a sötétség erõi pedig meg-
küzdenek a felsõbbségért. Bevalljuk, hogy ezek a jóslatok igazak, vi-
szont elmondanánk nektek ezt is: a sötét erõk közé fokozatosan be-
áramlik a Fény, és tesznek nektek egy szívességet azáltal, hogy
megmutatják: mi történik akkor, amikor a korlátozást választjátok.
A réginek utat kell engednie az új számára, és annak ellenére, hogy
pusztulásnak és káosznak tûnik az egész, a hamvakból felemelkedik
a fõnixmadár, és minden újjá fog születni. Hagyjátok, hogy a nem
felvilágosodott emberek a saját akaratuk szerint folytassák. A kellõ
idõben rájuk kerül majd a sor. Áldjátok meg õket, szeressétek õket,
és tudjátok, hogy a bennük lévõ Isteni Erõ Szikrája nem engedi,
hogy elbukjanak. Csak még nem készültek fel az ébredésre. Még
nem jött el az õ idejük. Tudjátok azt, hogy ti, csakúgy mint az Út-
mutatók és a Csillagmagok beragyogjátok számukra a követendõ
utat, és teljes egészében elfogadjátok Mesteri rangotok palástját.
Messzirõl jöttetek, sok mindent megtapasztaltatok az igazságosság
nevében. Most eljött annak az ideje, hogy elfogadjátok azt, akik iga-
zából vagytok, akik mindig is voltatok: Isten egy Krisztusa.
Én, Mihály arkangyal és az Ég Minden Seregei csatlakozunk
hozzátok, támogatunk és védelmezünk titeket, amint elfogadjátok
azt a kihívást, hogy az új Föld társ-teremtõi legyetek.

TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 105


T I Z E N N Y O L C A D I K F E J E Z E T

Isten hozott
a magasabb dimenziók kapujában!

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Úgy tûnik, mintha az érzel-


mek forgószelében lennétek, az energia kavargó örvényében,
ami éppen arra készül, hogy belépjen az alvilágba? Úgy érzitek,
mintha a biztonságotok és kényelmetek érdekében felhúzott hatá-
rok és építmények összeomlanának? Amennyiben igen, akkor hát
üdvözlünk a magasabb dimenziók kapujában.
Ahogy a negatív energia kitisztul az ötödik dimenzió alacsonyabb
asztrális síkjairól, és ahogy egyre jobban tudtok összpontosítani és
koncentrálni, lehetõvé teszitek, hogy egyre több kibocsátott kozmikus
energiát dolgozzatok fel, és úgy lebben fel és foszlik szerte az illúzió
fátyla sokatok szeme elõtt. Ahogy tudatotok számtalan párhuzamos
valóság rétegébe sodródik be és ki, úgy tûnik, mintha a valóságotok
nem is lenne annyira éles és pontosan körülhatárolt, hanem sokkal in-
kább változékony és elmosódott. Ez olyan, mintha úszni tanulnátok
és próbálgatnátok a vizet, mielõtt hatalmas fejest ugranátok.
Azért jöttünk el most hozzátok, hogy támaszt nyújtsunk nektek
az átmeneti folyamatban, hogy segítsünk belépni a változás hullá-
maiba és folyamába azért, hogy erõfeszítés nélkül és lendületesen
sodródhassatok bele a jövõbe. Elõször arra kérünk titeket, hogy
nézzétek meg, mi az, ami visszatart. Milyen kötelékeitek és függõ-
ségeitek vannak, amikbe még mindig kapaszkodtok? Mely területe-
ken vagytok még mindig merevek, és mely területeken ástátok bele
magatokat a harmadik és negyedik dimenzióbeli gondolkodás-
módba és interakciókba? Átadjátok magatokat annak, hogy iga-
zatok legyen, vagy talán még tévedtek? Átadjátok magatokat azon
érzés következményének, ami majd együtt jár az új spirituális
természetetek? Rabjai vagytok bizonyos hagyományoknak vagy

106 A FÉNY SZÁRNYÁN


sajátos szabályoknak és sztenderdeknek? Vagy rabjai vagytok a ha-
talomnak, vagy annak a gondolatnak, hogy elvesztitek a hatalmato-
kat? Milyen kötelékek tartanak fogva: kapcsolatok, tulajdonok, egy
munka, egy bizonyos identitás, egy konkrét lakhely, a fizikai teste-
tek – akár egészséges, akár egészségtelen – vagy a külsõtök?
Sokan közületek már régóta szorgalmasan dolgoznak azon, hogy
harmóniát teremtsenek testükben, elméjükben és Szellemükben.
Itt az ideje, hogy eleresszétek magatokat és hagyjátok, hogy azzá
váljatok, amivé a Szellemetek szeretne válni. Ne hagyjátok, hogy
beleszóljon a tömegek küzdelme, legyen az akár kormánnyal, poli-
tikával, erkölccsel kapcsolatos kérdés, vagy akár a körülöttetek lévõk
cselekedetei. Engedjétek meg, kedveseim, engedjétek meg fivérei-
teknek és nõvéreiteknek, hogy kidolgozzák a saját személyes napi-
rendjüket, hogy átdolgozzák azt saját idõbeosztásukhoz igazítva.
Mindenkinek a saját útját kell járnia; és ez egy magányos út – senki
nem járhatja be értetek.
Azokat közületek, akik megtisztították az utat mind fizikailag,
mind mentálisan, mint az energia és az információ nagy erejû veze-
tõit most megkeresik. A rezgések felerõsödtek – ahogy ti mondaná-
tok –, ezért hát a körülöttetek élõknek nehéz lenne nem észreven-
ni, hogy valami zajlik – valami, amire nem lehet magyarázatot adni
racionális érvelésekkel és tudományos fogalmakkal. Vannak idõk,
amikor úgy tûnik, hogy ez az energia már szinte kezelhetetlenül túl
sok, még azok számára is, akik harmóniában vannak és felkészítet-
ték önmagukat. Meg kell tanulnotok, hogy szabadon hagyjátok be-
és kiáramlani ezt az energiát. Mindaddig nem fog ellenetek fordul-
ni, míg összpontosítotok, keményen dolgoztok, míg nem engeditek
meg a mentális folyamataitoknak, hogy az utatokba álljon.
Megértjük azt, hogy ezek most nagyon feszültségteljes, bizony-
talan idõk mindannyiótok számára, megértjük, hogy rengeteg, lát-
szólag leküzdhetetlen helyzettel néztek szembe. Nem kellene
szembesülnötök ezekkel a helyzetekkel, kedveseim, ha nem gon-
dolnánk: megvan az erõtök és a szívetek ahhoz, hogy felülkereked-
jetek rajtuk és gyõzedelmeskedjetek felettük.
Jelenítsétek meg lelki szemetek elõtt, amint egy hosszú, kiszéle-
sedõ és felfelé haladó úton jártok, egy úton, ami egyre keskenyebb

ISTEN HOZOTT A MAGASABB DIMENZIÓK KAPUJÁBAN ! 107


lesz, ahogy beletorkollik a képzeleteteket túlszárnyaló magasságok-
ba. Lássátok lelki szemetekkel, ahogy az út minden egyes oldala le-
morzsolódik és nincsen semmi, csak sötétség odalent. Ezek után
úgy sétáltok tovább, hogy szemeteket lesütitek és a végtelen szaka-
dékot fürkészitek, vagy szemeteket továbbra is erõsen az elõttetek
lévõ ragyogó fényen tartjátok? Nagyon fontos az, hogy egyszerre
csak egy határozott lépést tegyetek meg, ne koncentráljatok a lá-
batokra, hanem képzeljétek magatok elé a célt. Érezzétek elõre az
elért eredmény csodálatos érzését és a jutalmat, amelyet gyõzel-
metek fog hozni. Ez az az út, amit kérünk tõletek, hogy idézzetek
fel minden egyes nap és minden egyes helyzetben. A Lelki Önma-
gatok elétek helyezi azt, amit a leginkább szükséges elintéznetek
és megoldanotok, de a kihívással együtt jár, hogy amennyiben az
ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez, a csodálatos útmutatókhoz és a kö-
rülöttetek lévõ angyalokhoz fordultok, minden segítséget megkap-
tok, amit csak kértek.
Ne hagyjátok, hogy a kis kudarcok elvegyék kedveteket, vagy
megingassanak hitetekben. Semmi sem képes a negatív erõknél
jobban kétkedésre késztetni vagy meggyengíteni elszántságotok-
ban. Könnyû azt mondani, drágáim, hogy „hiszek”, amikor minden
jól megy és jól érzitek magatokat, de akkor egyben önteltté is vál-
tok. Sajnálatra méltó módon a fizikai világotokban a cél erejét és
a tanulságokat csak megpróbáltatásokon és viszontagságokon ke-
resztül lehet megtanulni.
Nekünk is megvan a magunk kihívása, és annak ellenére, hogy
ez másfajta valóság és más szabályok uralkodnak a magasabb di-
menziókban, szintén lehetséges, hogy eléldegéljetek és lassú lép-
tekkel elõre haladjatok, lehetséges, hogy elfogadjátok a kihívást és
elõrelendüljetek. Ez az, amit a Fényharcos jelent, kedveseim. Tite-
ket, akik az én seregeimhez tartoztok, összehívunk és felkészítünk
a „Nagy Eseményre”, és résen kell, hogy legyetek. Ahogy a beavatá-
si folyamaton végigmentek, úgy egyben ki is képzõdtök a Magasabb
Lényetek és az Isteni Jelenvaló vezetése alatt. Szóval feszítsétek
meg spirituális izmaitokat, erõsítsétek meg szellemi elszántságoto-
kat, kerekedjetek felül és rendezzétek a még hátramaradt kihívá-
sokat, készítsétek elõ a terepet a cselekvésre, mert a fegyverbe

108 A FÉNY SZÁRNYÁN


szólítást hamarosan kihirdetik. Ezalatt azt értjük: itt az ideje, hogy
elfogadjátok spirituális helyzeteteket és követeljétek a Mesteri ran-
gotokat. Készen kell állnotok arra, hogy elõrelépjetek.
Szóval ne panaszkodjatok, ha életetek zavaros, miközben sokak,
akik beleléptek és beleásták magukat a harmadik dimenzióba, úgy
tûnnek, hogy szerencsésen és jókedvûen tovább sétálnak hedo-
nisztikus útjukon az összegyûjtögetett anyagi jutalmaikkal együtt.
Nem minden az, aminek látszik, és ezen a ponton nem szabad ítél-
keznetek, nem szabad úgy éreznetek, hogy õket megjutalmazták,
míg ti magatok meg lettetek büntetve vagy fenyítve. Ez nagyon tá-
vol áll az igazságtól, hamarosan számotokra is nyilvánvaló lesz.
Nektek, mint Úttörõknek és Útmutatóknak, át kell vágnotok
a merev gondolkodás dzsungelén; szét kell vágnotok a tömegtudat
bilincsét és át kell törnötök a harmadik dimenzió akadályain azért,
hogy az Új Kor Fénye rázúdulhasson az emberiségre. Nem mond-
tuk nektek azt, hogy ez könnyû vagy kellemes lesz, de ti sok kor-
szakkal ezelõtt biztosítottatok minket afelõl, hogy készen álltok
a feladatra, tudjátok kezelni a feszültséget, képesek vagytok min-
den akadályt legyõzni. Megértettük szavaitokat, és most így szó-
lunk hozzátok: még akkor is, ha sokszor kételkedtetek magatokban,
mi soha nem kételkedtünk bennetek, bátor embereink, tudjuk,
hogy mire vagytok képesek, és hogy mit tudtok teljesíteni. Éppen
ezért azt kérjük tõletek, hogy tartsátok szemeteket a gyõzelmen és
a ragyogó jövõn. Töltsétek meg szíveteket azzal az energiával, amit
rendelkezésetekre bocsátunk. Beszéljetek hozzánk meditációtok
közben vagy nyugodt perceitekben, és mi válaszolni fogunk. Oh,
kedves és hûséges katonáim, nagy számban egyesülünk és gyûlünk
össze. Egyre többen és többen emlékeznek közületek az öröksége-
tekre és gyûlnek egybe és egyesülnek spirituális családjukkal, továb-
bá az éteri birodalmakban szintén rengetegen gyülekeztek egybe.
Összevontuk erõinket és körbevettük magunkat az elõttünk álló
feladattal, és tudjuk, hogy gyõzedelmeskedni fogunk.
Szükségünk van rátok; szeretünk titeket; mindannyian szerves
részei vagytok a Földetek és a Naprendszeretek jövõjét szolgáló cso-
dálatos tervnek. Tudjátok, hogy egy napon ti is megszabadultok

ISTEN HOZOTT A MAGASABB DIMENZIÓK KAPUJÁBAN ! 109


a földi korlátoktól és a harmadik dimenzió kötelékeitõl, és szaba-
don lebeghettek az univerzumban a dicsõség szárnyán. Ezért hát
legyetek nagyon bátrak és örvendezzetek, mivel fejlõdésetek
döbbenetes ütemben halad. Én, Mihály arkangyal elhozom szá-
motokra ezt az igazságot.

Én, legbelül
Mit tehetek, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy mindaz vagyok,
Amire szántak engem?
Mi létem értelme, minek látszom,
Mikor kívülrõl magamba nézek?
Az élet útján fel s le utazgatom,
Terhem súlya alatt görnyedezem, botladozom
Az ösvényen, mely oly sima és szabad,
De jaj, kerülõútra tévedtem, s léptem elakad.
Elmém és szemem megtisztítom, s szívem lenyugtatom,
Ekkor az ígéret álarcát megpillantom.
Borzongás, haszontalan dolgok tárháza,
Úgy látszik, hogy a siker minden örömök forrása.
Befelé, elõrefelé, felfelé tartok. Szeretem az élet álmát,
De a szívem mélyén tudom,
Hogy ennél sokkal több létezik. Én itt csak vendég vagyok,
De mivé leszek, amikor elmúlok,
Egy másik birodalomban, másik síkon ki leszek én,
Mi lesz a nevem?
Ott lesztek ti, kiket annyira szeretek?
Felismerlek majd titeket,
Megérzem majd az érintésetek?
A szeretetem felétek

110 A FÉNY SZÁRNYÁN


És a ti szeretetetek felém, többet ér
Bármely kincsnél.
Szükségem van rá, hogy érezzem szívemen szívetek melegségét.
A szétosztott szeretet, mely átíveli az idõ minden keménységét,
A legnagyobb szerepet kapja,
Összetartásunk mindennek az alapja.
RONNA HERMAN

ISTEN HOZOTT A MAGASABB DIMENZIÓK KAPUJÁBAN ! 111


T I Z E N K I L E N C E D I K F E J E Z E T

Öleljétek magatokhoz
a fizikai megjelenési formátokat
– a szellemetek templomát!

Ü DVÖZÖLLEK BENNETEKET, szeretett gyermekei a Fénynek! Na-


gyon izgalmas és inspiráló, hogy szemtanúi lehetünk a Föld
bolygótokon végbemenõ átalakulásotoknak. Ahogy az energiahullá-
mok túláradnak rajtatok és átjárják belsõ lényeteket és Földanyáto-
kat, kezdetét veszik a csodák. Mi, akik a mennyei birodalmakból
származunk, látjuk, ahogy a körülöttetek lévõ Fény egyre erõsebb
lesz, és érezzük, ahogy a rezgési szint felemelkedik az éterekbe vagy
az asztrális síkokra, míg ti, akik a fizikai birodalmakból származtok,
hajlamosak vagytok inkább a körülöttetek lévõ sötétséget és nega-
tivitást észrevenni. Ezért szeretnénk biztosítani benneteket afelõl,
hogy tényleg fejlõdésen mentek keresztül; ti képesek vagytok meg-
változtatni a dolgokat.
Engedjétek meg, hogy most a testi megjelenési formátokról be-
széljünk nektek; arról a tárolóeszközrõl, mely hajlékot ad Szelleme-
teknek. Minden korban szeretetteljes vagy gyûlöletteli kapcsolat-
ban voltatok a fizikai testetekkel. Sokan közületek amellett, hogy
elfogadták a kihívást és a kijelölt feladatot, hogy belépjenek a ket-
tõsség harmadik dimenzióbeli síkjára és kipróbáljanak egy szabad
akaratú világot, nem tudták megérteni azt, hogy Szellemeteket fel
kell öltöztetnetek egy fizikai testbe. Képzeljétek el, amint ott állná-
tok Fénytestetekben, és mint résztvevõ, a távoli messziségbõl fi-
gyelnétek meg a kísérletet. Szóval így, mikor belekerültök a fizikai
testetek egyre szûkülõ határainak csapdájába, akkor ellenállásba
kezdtek, harcoltok a szabadulásotokért (miközben még mindig
emlékeztek arra, hogy honnan jöttetek).

112 A FÉNY SZÁRNYÁN


Ahogy az illúzió fátyla egyre vastagabbá vált és a fizikai világ
korlátozásai egyre erõsebbek lettek, úgy fokozatosan elfelejtettétek,
viszont sejtjeitekben még mindig õrzitek az igazi identitásotok és
az igazi természetetek szabad lelkének emlékét. Ennek következté-
ben kezdetét vette a harc az egótok/vágytestetek és a Szellemetek
között. Ezen emlékek eredményeként néhányan közületek korokon
át, tudattalanul hatalmas ártalmaknak és nélkülözésnek tették ki
testüket. Minduntalan kerestétek a szabadulást fizikai tárolóeszkö-
zötökbõl csak azért, hogy megint újjászülethessetek és újra eljár-
hassátok az átalakulás táncát.
Eljött az idõ számotokra, kedveseim, hogy magatokhoz öleljétek
fizikai megjelenési formátokat, mivel az egy szépséges szállítóesz-
köz. Magasztos igazság és tudás õrzõi vagytok, egy olyan tudásé,
ami mélyen el van temetve sejtjeitekben és szerte az egész lénye-
tekben. A frekvencia vezetõi vagytok, átadó állomásként és hatal-
mas információk raktáraiként mûködtök, amit vissza kell szerezne-
tek és vissza kell követelnetek, azért, hogy felvállalhassátok az igazi
identitásotokat és befejezhessétek földi küldetéseteket. Meg kell
találnotok a módját annak, hogy lényetek minden részét egyensúly-
ba és harmóniába hozzátok, hogy minden rossz minõségû energiát
átrendezzetek és egyensúlyba hozzatok, majd pedig meg kell talál-
ni a módját annak, hogy kiszabaduljatok a sötétség karmai közül,
melyek fogva tartanak a tudatlanság és a korlátozás börtönében.
Meg kell találnotok a módját, hogy megtisztítsátok testeteket gon-
dolataitokban, cselekedeteitekben és magatartásotokban. Amint
megszabadultok a sejtszerkezetetekbe beépült energiától és nega-
tivitástól, úgy azok elkezdik befészkelni magukat testetek más ré-
szeibe, a véráramotokba, a szerveitekbe, a mirigyeitekbe és a csont-
jaitokba. Meg kell szabadulnotok ezektõl a mérgektõl és újból szert
kell tennetek az egészségre és életerõre, melyek az örökségeitek.
Számtalan úton-módon tehetitek ezt meg, és sokan írtak az
„átalakuló Fénymunkások” tüneteirõl. Arra bátorítunk titeket,
hogy hallgassatok a saját belsõ útmutatásotokra és egyezzetek bele
abba, hogy követitek a Lelketek finom kis útbaigazításait, legyen
az akár diétátok megváltoztatása, böjtölés, testgyakorlás, aku-
punktúra, masszázs vagy test összhangba hozásának más formái,

ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A FIZIKAI MEGJELENÉSI ... 113


légzésgyakorlatok, testmozgás, csakúgy, mint az erõsítés, aromate-
rápia vagy kristálygyógyítás. Ezek közül mindegyik segíteni fog
a tisztulási folyamatotok felgyorsításában és a fizikai, érzelmi és
spirituális testetek összehangolásában, minek következtében nö-
vekszik a magasabb, sokkal kifinomultabb energiafelvevõ képessé-
getek. Sokan közületek nem ismerik fel azt, hogy a Fényenergia
ugyanúgy mûködik, mint az ételek adta energia – ha a testi formá-
tok nem tudja feldolgozni az energiát és nem tud megszabadulni
tõle, akkor az valamilyen módon beépül. Ez az oka annak, hogy so-
kan közületek (akik folyamatosan szeretetteljes/gyûlöletteli kapcso-
latban voltak testükkel) meghíznak a folyamat alatt, fõként a nap-
fonat területén, még akkor is, hogyha kevesebbet esznek, mint
azelõtt valaha. A Fény tulajdonképpen energia, amit fel kell hasz-
nálni. Nagyon gyorsan alakultok át, kedveseim; tanultok és növe-
kedtek a kísérletezés által.
Azok számára, akik jól érzik magukat a testi megjelenési formá-
jukban, és baráti viszonyra tettek szert ezzel a gyönyörû eszközzel,
sokkal könnyebb idõszak volt az átalakulási folyamat, mivel nem
voltak haragban fizikai lényükkel, nem harcoltak folyamatosan
azért, hogy megszerezzék a hatalmat felette, mintha az valami
olyasmi lenne, amit le kell gyõzni.
Lényetek minden része és darabja szerves részét képezi az
egésznek, és el kell fogadnotok, mivel az gyönyörû és hozzájárul
az egészhez. Valamennyit egyensúlyba és harmóniába kell hozno-
tok, és mindaddig, míg a fizikai síkon kell lennetek, szükségetek
lesz a fizikai testetekre.
A testetekbe belépõ Fényenergia mûködésbe hozza és energiá-
val tölti fel a kódolt Fénykristályokat, amiket eónokkal ezelõtt he-
lyeztek oda, mikor is elõször eljöttetek ebbe a Naprendszerbe. Nyu-
galmi állapotban pihennek, de most újra mûködésbe lépnek.
Szintén mûködésbe lépnek új csakrák vagy energia-örvények azért,
hogy végül a tizenkét meglévõ fõ csakrátok és a dupla spirálú DNS-
etek összeköttetésbe kerüljenek, mígnem újból tizenkét DNS szá-
latok nem lesz (ez most az éteri testetekben jelenik meg). Ez az,
amit majd elindít a fizikai megjelenési formátok átalakulása, mely

114 A FÉNY SZÁRNYÁN


együtt jár majd a Fény áramlásával és a vibráló, fiatal, kortalan és
felemelkedõ testetek építésével.
Ahogy növekvõ fájdalmaitokon nagy nehezen túljuttok, napról
napra egyre erõteljesebbek és életteljesebbek lesztek, gyönyörûsé-
geim. Fogadjatok el minden kihívást és lehetõséget arra, hogy meg-
szabaduljatok a régi, beépült energiáktól. Emlékezzetek arra, hogy
ami belül átalakul, annak kívül, a fizikai valóságotokban szintén
meg kell jelenni. Ez az, amiért közületek olyan sokan rengeteg
konfliktussal terhes helyzetet tapasztalnak meg a mindennapjaik
során. Szépen kérünk titeket, hogy ne rejtõzzetek el ezen kihívások
elõl, ne próbáljátok elkerülni azokat. Ezek azért jöttek elõ, hogy
egyszer és mindenkorra megoldhassatok minden diszharmóniát és
minden egyensúlyhiányt – mind belül, mind pedig kívül. Ezért fon-
tos annyira, hogy nyomatékosan kérjétek útmutatóitok, tanítóitok
és minden angyali lény segítségét, akik már teljesen készen állnak
arra, hogy támogassanak és szolgáljanak titeket. Szintén fontos,
hogy továbbra is a magasabb célotokra összpontosítsatok és fontos,
hogy inkább az elnyerhetõ jutalomra gondoljatok, mintsem az út-
közben lévõ kellemetlenségekre.
Arra bátorítottunk titeket, hogy napról napra, percrõl percre
építsétek fel a jövõtöket, a fényes, új jövõtöket. Ez a legfontosabb
dolog most, hogy az energiahullámok növekszenek, a zûrzavar egy-
re erõsödik. Továbbra is koncentráljatok, összpontosítsatok, vegyé-
tek körbe magatokat a tiszta kozmikus tudatosság szeretõ védelmé-
nek ragyogásával, hogy a negativitás örvénye és a rossz minõségû
energia ne hathasson rátok.
Egyszerûsítsétek le az életeteket, kedveseim. Koncentráljatok
arra, ami tartós és állandó. Szívjátok magatokba az igazságot, a sze-
retetet és a tudást, ahelyett, hogy az anyagi javakat gyûjtögetnétek
és a pillanatnyi fizikai örömöket hajkurásznátok. Teremtsetek
egyensúlyt, békét és harmóniát világotokban, és akkor minden jó
dolog áramlani fog hozzátok. Bár talán úgy találjátok, hogy más
dolgokat részesítetek elõnyben, más szokásotok és ízlésetek van.
Bizonyos erõfeszítéseket tesztek azért, hogy meggyógyítsátok
Földanyátokat, de nem elég pontosakat és nem elég gyorsan. Sok-
kal többet kell tenni és minél hamarabb. A ti érdeketekben szólunk

ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A FIZIKAI MEGJELENÉSI ... 115


– VIGYÁZZATOK! Itt az ideje, hogy mint a Föld oltalmazói, mint
az ide helyezett és gondjaitokra bízott fajok védelmezõi újra el-
kezdjétek a teljes gondoskodást. Eljött az idõ számotokra, hogy fel-
vállaljátok az igazi identitásotokat, mint Fény Mesterek, mint a bé-
ke õrzõi, mint az igazság és a szeretet hordozói. Ne szalasszátok el
ezt a lehetõséget, kedveseim; ne szakítsátok meg küldetéseteket, ne
kelljen megint a sötétség korszakán átküzdenetek magatokat, mint
ahogy az Aranykor összeomlása után tettétek a múltban. A korszak
harangjai megkondultak, a fajotok átalakulása senkire sem vár. Akár
elfogadjátok az ajándékot és elõrehaladtok, akár visszaestek és foly-
tatjátok a sötétség, küzdelem, tudatlanság és korlátozottság korsza-
kában. A választás a ti kezetekben van.
Gyertek közelebb, kedveseim; érjetek el belül és felül. Kinyújt-
juk felétek a Fény szimbolikus kezét, a Teremtõ és az Élet ajándé-
kát. Várjuk a visszatéréseteket. Szükségünk van rátok; hiányolunk
titeket. Én, Mihály arkangyal és az Ég Minden Seregei szeretettel
és védelemmel veszünk körbe titeket. És emlékezzetek arra, hogy
soha nem vagytok egyedül.

116 A FÉNY SZÁRNYÁN


H U S Z A D I K F E J E Z E T

Angyali eledel
az átalakuló Csillaggyermekek számára
(Ronna Herman kutatásai és Mihály arkangyal jóváhagyása alapján)

I GYÁTOK A LEGTISZTÁBB VIZET, amit csak találtok; még az úgy-


nevezett tisztított víz vagy a forrásvíz is tartalmaz ártalmas
vegyszereket és elemeket. Vegyétek meg a legjobb vízszûrõ rend-
szert, amit csak megengedhettek magatoknak, vagy vessétek tesztelés
alá azt a vizet, amit isztok. Alkalmanként meglehet, hogy szeretné-
tek valamilyen hasznos ásványi anyagot rakni a vizetekbe – vehet-
tek ilyeneket tiszta, koncentrált formában, és a használati útmuta-
tás alapján pár cseppet tehettek a vizetekbe. Azt is megtehetitek,
hogy kristályt vagy különbözõ színû köveket tesztek a vizeskancsó-
ba, ami segít majd energiával feltölteni és harmóniába hozni azt,
ami által sokkal jótékonyabb hatást fejt ki. Szintén fontos, hogy lan-
gyos vagy szobahõmérsékletû vizet igyatok, ne pedig hideget. Igya-
tok meg legalább hat-nyolc pohár vizet naponta. Próbáljatok meg
leszokni a kávé- és szódaivásról. Rengeteg nagyon jó gyógynövény-
tea van forgalomban, amik nem tartalmaznak koffeint; de semmi
sem tudja felvenni a versenyt a tiszta vízzel.
A pórsáfránynak és az olívaolajnak van a legjobb hatása a testre,
és csak kis mennyiséget kellene használni belõlük minden nap (ne
forrósítsuk fel õket).
A zeller és az alma segítenek egyensúlyba hozni a sav/lúg arányt
a testünkben. A répalé nagyszerûen használható tisztításra. A sár-
garépa és a zellerlé kombinációja, váltogatva almalével (fel lehet
ereszteni egy kis vízzel, ha szeretnétek) nagyon hasznos az egy-há-
rom napos böjtkúrák alatt, nagyon hatásos a mérgektõl és a beépült
energiáktól való megszabadulásban.

ANGYALI E L E D E L A Z Á TA L A K U L Ó CSILLAGGYERMEKEK... 117


Meglehet, hogy az elsõ huszonnégy órában éhesek lesztek, vi-
szont az elsõ nap után nagyon erõsnek és energiától duzzadónak ér-
zitek majd magatokat. Sokunknak igen mélyen gyökerezõ emlékei
voltak arról, hogy éheztek az elõzõ életükben, ezért hát ez nagysze-
rû módja annak, hogy megváltoztassuk azt a gondolkodási mintát,
miszerint meghalunk vagy megbetegszünk, ha nem eszünk egy pár
napig. Ez történt velem is, és ez egy hatalmas áttörés volt.
Szeretnék ismertetni egy jó tisztító és fiatalító diétát (a testsúly
csökkentésére szintén alkalmas):
Minden nap egyetek meg négy-hat zöldséget, két gyümölcsöt,
egy keményítõt, egy fehérjét, és egy szelet teljes kiõrlésû magból
készült (lehetõleg csíráztatottat) kenyeret. Ne igyatok étkezés köz-
ben; igyatok negyed órával elõtte és egy órával utána, de ne közben.
Legyetek biztosak abban, hogy hat-nyolc pohár vizet – vagy annál
többet – megisztok azért, hogy kimossátok a mérgeket.
A mandula kiváló lúgos étel, legalább nyolc-tíz szemet meg kel-
lene ennetek naponta, lehetõleg a héja nélkül és nyersen. Azonban
ne egyetek belõle túl sokat, mivel nagyon magas a zsírtartalma.
Ne egyetek fehér lisztet vagy cukrot; inkább használjatok
rozslisztet, barnarizst, kölest, sárga kukoricalisztet, mézet és ter-
mészetes juharszörpöt vagy gyümölcsleveket. Ezek nem össze-
tett szénhidrát formák és a leghatékonyabbak a súlycsökkentés-
ben és megtartásban.
A levesek csodálatosak, laktatóak, ízletesek és takarékosak. Ezek
a legjobbak amiket találtam: zöldségfélék, hagyma, felesborsó, pa-
radicsom, árpa és gomba; vagy akár nyugodtan kikísérletezhetitek
és elkészíthetitek a saját kombinációtokat is. Tanuljátok meg, hogy
csak minimális mennyiségû sót használjatok; rövid idõ alatt átszok-
tathatjátok ízlelõbimbóitokat. Inkább legyetek kreatívak és hasz-
náljatok gyógynövényekbõl álló csodálatos keverékeket, mint a Mrs.
Dash, továbbá az idényjellegû füvek széleskörû választéka is ren-
delkezésetekre áll. Hamarosan már nem is fogjátok hiányolni az
agyonsózott ételeket és a mûízesítõket, és az ízlelõbimbóitok újra
elkezdik majd élvezni a természetes ételek kifinomult ízeit.

118 A FÉNY SZÁRNYÁN


A cayenne-i bors, amit sûrítve és takarékosan használnak az éte-
lekhez, nagyon jó az anyagcsere felgyorsítására, és akár hiszitek,
akár nem, jót tesz a gyomornak is.
A hüvelyesek az egyik legjobb rost- és fehérjeforrások, azok kö-
zül is a legjobb a lencse, aztán (elölrõl hátrafele csökkenõ sorrend-
ben): a nagyhüvelyû holdbab (limabab), csicseriborsó, feketebab,
felesborsó és a tarkabab. Ezek különösen fontosak a vegetáriánu-
soknak és azoknak, akik nagyon kevés húst esznek.
A cékla és a cékla zöldje nagyszerûen tisztítják a májat és az epe-
hólyagot. A céklalé szintén jó, de csak kis kortyokban.
A sárgarépa, a cékla, a hosszúszálkás zöldbab, a cukkini, a bor-
só és a sütõtök szintén nagyon hasznosak és magas a „Fény”-táp-
anyagtartalmuk. Kicsit pároljuk meg, én nem igazán szeretem
használni a mikrohullámú sütõt.
Legalább egyszer egy nap egyetek meg egy nagy tál salátát, sok-
féle sötét színû zöldséggel (nagyon kevés jégsaláta használatos),
három vagy négy, különbözõ fajta nyers zöldséggel, különbözõ fajta
csírákkal, néhány nyers napraforgóval, tökkel vagy szezámmaggal és
egy kevés aprított vagy reszelt mandulával. Használjatok könnyû
olívaolajat öntetnek és citromot vagy fûszerezett rizsecetet vagy
egyéb, ízléseteknek megfelelõ fûszereket.
A banán, a paradicsom, és a sütõtök nagyon lúgosak és nagysze-
rûen egyensúlyba hozzák a sav/lúg arányt a testben. A LEVÉL-
ZÖLD (klorofill) nagyon jó vérképzõ és oxigenizáló.
Egyensúlyba kell hoznunk testünkben a nátrium és kálium
arányt. A nátrium azon elemek közül, melyeket a táplálkozás során
használunk, a legerõsebb harmadik dimenzióbeli elem, vagy „idõ”-
elem, ahogy azt U. S. Anderson elnevezte, A legnagyobb hatalom az
Univerzumban (The Greatest Power in the Universe) címû könyvében,
míg a kálium az egyik legerõsebb „ûr”-elem. Az ételben lévõ ûrele-
mek átalakulnak energiává, míg az idõelemek anyaggá alakulnak át.
A kozmikus energiának ugyanaz a hatása a testre, mint a táplá-
lékforrásokból származó energiának. Ha túl sokat viszünk be belõ-
lük, de csak keveset használunk fel, akkor nõ a testsúlyunk. Meg
kell tanulnunk, hogy csak átfuttassuk testünkön a kozmikus ener-
gia erõit, és aztán körkörösen (vagy spirálban) kiáramoltassuk azért,

ANGYALI E L E D E L A Z Á TA L A K U L Ó CSILLAGGYERMEKEK... 119


hogy ne épülhessenek be és ne borítsák fel az egyensúlyt a testi for-
mánkban. Kell lennie egy szabadáramlású-áramkör kapcsolási sé-
mának; ezért olyan fontos, hogy kitisztítsatok minden eltömõdést
energiaörvényeitekben vagy csakráitokban.
Magasabb Lényünk vagy Krisztusi Lényünk felelõs annak ellen-
õrzéséért, hogy hogyan használjuk fel az energiát, hogy sokkal job-
ban fejlõdjünk és sokkal érzékenyebbek legyünk a bevitt ételekre és
energiákra. Ily módon, ezekkel a finom kis útbaigazításokkal tudatja
velünk és emlékeztet minket arra, amit elfelejtettünk, emlékeztet
arra, hogy térjünk vissza az õsi, földi kezdetekhez, a tiszta, természe-
tes életmódunkhoz. Pompás, tökéletes, erõteljes Fénylényekként sé-
táltunk ezen a Földön, és most ebbe az állapotba térünk vissza. Bár-
miféle egyensúlyhiány és kellemetlenség a Magasabb Lényünk
jelzése a testünknek arról, hogy egy bizonyos terület vagy életmó-
dunk egyes részletei figyelmet igényelnek és változtatásra szorulnak.
Mindig kedvesnek kell lennünk önmagunkhoz. Ne hozzunk el-
hamarkodott ítéleteket, ne bélyegezzünk meg senkit. Kérjétek meg
Varázslatos Jelenlevõ Lényeteket és a Magasabb Lényeteket: adják
meg nektek a vágyat és az akaratot ahhoz, hogy rákényszerüljetek
a változásra, az a legjobb egészségetek és a jólétetek érdekében.
Használjátok naponta az Ibolyaszínû Átalakuló Lángot, hogy fel-
gyorsítsátok a titeket már nem szolgáló méreganyagok, szokások és
vágyak eltávolításának folyamatát.
Követeljétek minden nap a tökéletességeteket, kérjétek meg
a Szellemet, hogy vezessen át benneteket a tökéletes egyensúlyba,
békébe és harmóniába, aztán figyeljetek; el fognak vezetni a tökéle-
tességetek felé. Ott találkozunk, Kedves barátaim.

120 A FÉNY SZÁRNYÁN


H U S Z O N E G Y E D I K F E J E Z E T

Az isteni kard

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Meg szeretném osztani vele-


tek egy részét annak, ami egy csodálatos összejövetelen tör-
tént, a Fénymunkások ünnepén és újraegyesülésén, amit Mihály
Zárt Tanácskozásának hívnak, és Banffban, Albertában és Kanadá-
ban került rá sor 1994. március 24-tõl 27-ig.
Sokan tudjátok, hogy ezen a helyen található az éteri mene-
dékhelyem, az a hely, ahol a Földeteken megvalósuló arany napo-
kon én, a többi angyali lény, csakúgy mint a Mesterek, a dévák és
az elementálok láthatóak voltunk számotokra. Sétáltunk, beszél-
gettünk és interakcióba léptünk veletek. Nem tûntünk olyan szi-
lárdnak és élesen körülhatárolhatónak, mint amilyenek ti vagy-
tok most, habár akkoriban még egyikõtök sem szállt le az
alacsonyabb dimenziókba.
Mindannyian nyugtalanok vagytok, szeretnétek látni a maga-
sabb dimenziókból vagy a láthatatlan birodalmakból származó lé-
nyeket, és bensõségesen társalogni velük. De amit elfelejtettetek,
az az, hogy a múltban mi köztetek sétáltunk, és abban az idõben
annyira valóságosak voltunk számotokra, mint amennyire most ti
vagytok a barátaitoknak a harmadik dimenzió anyagi síkján. Néhá-
nyan közületek újra megszerzik ehhez a kellõ tudatosságot, és az
idõ múlásával mindez egyre nyilvánvalóbb is lesz számotokra.
Korokon át számtalan ilyen zárt tanácskozást tartottunk idelent,
és erre mindig a világotok történelmében bekövetkezõ valamilyen
kiemelkedõ átmenet és jelentõs változás idõszaka alatt került sor.
Ez az összejövetel sem volt kivétel. Ami történt, azt méltán lehetne
nevezni az ötödik dimenzióba való bevezetésnek, mivel sokan azok
közül, akik a tudatosság elért szintjein szolgálnak, az emberi létezés

AZ ISTENI KARD 121


ezen korában még soha ezelõtt nem tapasztalt minõségben élhet-
ték át a cél egységét és az egyetlenség érzését.
Bárcsak meg tudnám mutatni nektek azokat a varázslatos gon-
dolkodási formákat, amelyek a zárt tanácskozás során felszínre ke-
rültek, a szeretet erõteljes érzését, az összehangolódás, a meditáci-
ók és az erõteljes mentális interakciók útján kiáramló energia
páratlan szépségû színeit és erejét, amelyeket a békés és harmoni-
kus cél, és a legmagasabb ügynek való biztos elkötelezettség érde-
kében idéztünk elõ. Ha mindezt meg tudnám mutatni, akkor soha,
soha többé nem kételkednétek a rendelkezésetekre álló erõtökben
és a hatalmatokban. Világotok és szoros közelében lévõ minden
lény több hasznot húzott ennek a legszentebb, áldott csoportnak
az egyesült és az együttmûködésen alapuló ténykedésébõl, mint
amirõl valaha is tudomásotok lesz.
Ez a jövõtök számtalan sok Mesterének összejövetele volt, azok-
nak, akik az átalakulás és a felemelkedés ügyének – az új Aranykor
felépítésének – szentelték magukat, és mindazokat, akik kedvesek
számukra. Az emberi törekvés minden területét, a megbontottság
és a diszharmónia minden oldalát megvizsgáltuk, megvitattuk, és
eredményesnek ígérkezõ, életképes döntésekre és folyamatokra ju-
tottunk. Nem harcoltunk vagy versenyeztünk a felsõbbségért vagy
az irányításért; mindenki a saját maga teljességében vett részt az
ülésen, megosztották a bölcsességüket, figyeltek mindenki más
tudására és tapasztalatára, hogy kibõvítsék és növeljék azzal saját
tudásukat és hatékonyságukat. Ez egy spirituális családi egység
újraegyesülése volt, a tudatosság számtalan aspektusának összejö-
vetele, ahol a magunkkal hozott ajándékokat megosztottuk, és ki-
egészítettük velük az egészet.
Az összejövetelen a szeretet és a tudatosság ajándékai, az
egyetlenség és az egység érzése csak elõfutárai voltak annak, ami
akkor jön el, amikor mindannyian elkezditek a teljességgel való
újraegyesülés folyamatát, ami tudatosságban és a más dimenzi-
ókban hátramaradt útitársatokkal, az Univerzum Keresztszülei-
vel és a Hatalmas Központi Napban tartózkodó Atyával/Anyá-
val/Istennel alkotott egységben fog kicsúcsosodni. Ez a sorsotok,
a végsõ célotok.

122 A FÉNY SZÁRNYÁN


Szeretném, ha tudnátok egy részét annak, amit átadtam ezen
a csatornán keresztül a konferencia alatt. Elõször is: azért vagytok
most itt, mert fontos szerepet játszotok ebben a folyamatban. Szik-
rák vagytok, és hamarosan jelzõfénnyé váltok a Földanyátokból ki-
sugárzó ragyogó Fényben, amely történetesen átváltoztatja õt a tö-
kéletesség fénylõ csillagává. De el kell fogadnotok a hívást; fel kell
készülnötök és meg kell tisztítanotok magatokat a Szeretet/Fény
kozmikus energiájának felgyorsult átáramlásához és az Univerzum
anyagának felépítéséhez.
Többé már nem fogjuk leküldeni ezt az energiát, hogy váloga-
tás nélkül takaróként beborítsa az egész Földeteket és az egész
emberiséget. Láthatjátok, hogy milyen lesújtó eredménnyel jár,
ha ezt az áldott energiát negatívan használják: láthatjátok azo-
kon, akik gyûlölködnek, még gyûlölködõbbé válnak; láthatjátok
a még több hatalomért és uralkodásért folytatott rögeszmés küz-
delmen; az egyre több és több vagyon és tulajdon kapzsi hajhászá-
sán; mit sem törõdnek azzal, hogy milyen árat fizetnek érte, vagy
hogy mennyi fájdalmat és szenvedést okoznak másoknak; fivérei-
tek és nõvéreitek értelmetlen megsemmisülése valójában saját
magatokból is elpusztít egy részt.
Most a Fény és a szeretet energiáját úgy fogjuk visszavonni,
mint egy lézersugarat, és azokra összpontosítjuk majd közületek,
akik megtisztították és egyensúlyba hozták fizikai, értelmi és ér-
zelmi testüket azért, hogy szeretõ, hatékony vezetõi vagy elõsegí-
tõi legyenek ennek az energiának. Vonzzátok magatokhoz ezt az
energiát, töltsétek fel vele magatokat, aztán teljes szeretetben és
könyörületben árasszátok ki magatokból az egész emberiség leg-
magasabb javára. Most éppen feladjátok a személyes napiren-
deteket az evolúció varázslatos kozmikus tervéért, a galaktikus
hierarchiával való újraegyesülésért, azért, hogy visszatérjetek a koz-
mikus rendben jogosan elfoglalt helyetekre. Azokra a területekre
fogjuk összpontosítani az energiát, amelyek végül is a Fény ragyo-
gó városai lesznek, a többi országot és területet meghagyjuk gyû-
lölettel és félelemmel teli sötétségükben, hogy küzdjenek, majd
végsõ soron a Teremtõ életadó erejének hiányában elgyengüljenek
és megsemmisüljenek.

AZ ISTENI KARD 123


A becses ajándék és az összpontosított energia maguk után
vonnak egy figyelmeztetést: be kell fogadnotok ezt az energiát,
mûködésbe kell hoznotok. Elõre kell lépnetek, el kell kezdenetek
a célvezérelt nagyobb hatalom gyakorlásának folyamatát, harmó-
niában az isteni tervvel. Mivel ha nem így cselekedtek, visszavon-
ják tõletek a teremtés kozmikus ajándékát, és olyasvalakikre össz-
pontosítják, akik a céljának megfelelõen fogják használni azt. Még
ha nem is annyira felkészültek mint ti, vagy nincsenek olyan ké-
pességeik mint nektek, azok, akik adományként használják ezt az
ajándékot, sokkal többet fognak kapni, egészen addig, míg képze-
letüket felülmúló meghatalmazásban nem részesülnek. Az elmél-
kedés és az elméletalkotás ideje lejárt, mivel kiszaladunk az általa-
tok ismert idõbõl. Itt az ideje, hogy követeljétek örökségetek, hogy
felvállaljátok azt a szerepet és feladatot, amit csak ti tudtok tel-
jesíteni… azt a feladatot, amit akkor fogadtatok el, mielõtt erre
a világra, a fizikai síkra jöttetek.
Azt szintén elmondtuk, hogy ezek a napok a csodák napjai lesz-
nek. Elõször lehet, hogy csak apró, jelentéktelennek tûnõ dolgok
történnek, de ahogy követelitek és tudatába kerültök ezeknek a cso-
dáknak, sokkal hatalmasabb megnyilvánulások és csodálatos ese-
mények jönnek majd el. Nyújtsátok ki kezeteket és szíveteket,
hagyjátok, hogy megteljenek az univerzum túláradó bõségével: sze-
retõ kapcsolatokkal, békével, örömmel és harmóniával, és igen, az
anyagi gazdagság bõségével azért, hogy megmutathassátok a világ-
nak, hogyan él egy Mester a harmadik dimenzió ostobaságain túli
kifinomult dimenzióban.
Kedveseim, tegyetek meg minden erõfeszítést azért, hogy egye-
süljetek a meditációk, imádságok és az eltökélt cselekedetek által.
Osszátok meg álmaitokat és vágyaitokat, támogassátok egymást
a választott törekvésetekben. Eljött az egység, az együttmûködés és
az összejövetel ideje, hogy összhangban cselekedjetek, hogy meg-
mutassátok a világnak azt, hogy mi mindent lehet elérni, ha össze-
fogtok a magasztos eszményképekért… a hatalmas Mesterek által
egy isteni napirend lép hatályba, mely az egész emberiség javát
szolgálja, nemcsak néhányakét.

124 A FÉNY SZÁRNYÁN


Azt tudjátok, hogy én hordozom az Isteni Akarat, Igazság és
Bátorság Kardját, de azt is tudjátok, hogy ez a kard jelképesen
a jobb kezetekbe lett helyezve, mint a Fény Sereg kinevezett har-
cosainak kezébe, amikor még az éteri birodalmakban tartózkodta-
tok? Habár nem mindig arra használtátok a kardot, amire azt tulaj-
donképpen szánták. A korok folyamán a maszkulin energiát
szolgáló erõ kardja lett belõle, és a felsõbbrendûség, a hódítás,
a háború jelképévé vált. Nem fogom elvenni tõletek ezt a kardot,
mivel nagy szükségetek van az isteni akaratra, igazságra és bátor-
ságra, viszont mérsékelném a használatát, és adnék nektek egy új
fegyvert. Miután elolvastátok ezeket a szavakat, áldott harcosaim,
forduljatok befelé, érezzétek a szavaimban rejlõ igazságot, érezzé-
tek az energiát, amint áthalad rajtatok. Így már tudjátok, hogy va-
lójában ezt az ajándékot már megkaptátok.
Összpontosítsátok tudatotokat a koronacsakrátokra, és érezzé-
tek, ahogy ennek a hatalmas energiaforrásnak a szirmai szélesre
nyílnak. Lássátok lelki szemeitekkel azt az ezüst fonalat, ami napról
napra egyre vastagabb és erõsebb lesz, és felfelé irányulva eléri Ma-
gasabb vagy Isteni Lényegeteket. Most lássátok lelki szemeitekkel
és érezzétek a kék Fény ragyogó kardját, melynek közepébõl fehér
és arany kristályenergia sugárzik, ami lassan leereszkedik és behatol
a koronacsakrátokba, majd leáramlik a gerincoszlopotokon, útja
közben energiával tölti fel és felfrissíti minden egyes energiaköz-
pontotokat és csakrátokat. Érezzétek, ahogy behatol a gyökér-
csakrátokba, szilárdan belehelyezi magát a Földanyába körülbelül
harminc centiméter mélyre.
Tapasztaljátok meg az elõtörõ, titeket körülvevõ, felvillanyozó
energia ragyogását, mely létrehozza spirituális páncélotokat, melyen
semmi nem képes áthatolni, ami az alantasabb energiához tartozik.
Lássátok lelki szemeitekkel ennek a kardnak a markolatát, mely
a szívközpontotokban húzódik meg; lássátok a belül ragyogóan égõ
Háromszoros Lángot, mivel ez a spirituális jelvényetek. Ezt a jel-
vényt hordozzátok a bátorságotok pajzsán. Tárjátok ki szélesre karo-
tokat, lássátok a jobb kezetekbe belehelyezett, az isteni akaratot
szolgáló kékszínû ragyogó drágakövet. A szívetek közepében látjátok
az arany energia csillámló napsugarát, ami felizzik, amint mûködésbe

AZ ISTENI KARD 125


lép isteni bölcsességetek. Ragadjátok meg erõsen jobb kezetekbe a
kardot, amiben az isteni szeretetet szolgáló rózsaszínû színjátszós
drágakõ van. Mi változtatunk a testetek maszkulin és feminin oldal
között húzódó ellentéten azért, hogy egybe tudjátok olvasztani eze-
ket az energiákat, és sokkal inkább kétnemûekké váljatok, sokkal ki-
egyensúlyozottabbak és sokkal egységesebbek legyetek.
Ez nem a keresztre feszítés keresztje, szeretteim, hanem a feltá-
madás és a felemelkedés kardja. Ez az a feminin kard, amit mind-
annyiótokban elhelyeztem azért, hogy a szeretet könyörületével és
a bölcsességgel az erõ maszkulin kardját féken tartsák. Ezt a kardot
forgatjátok majd, amint elindultok választott küldetésetek útján.
Újra és újra elmondtam nektek, hogy ez az újraegyesülés, az
összejövetel idõszaka. De elõször is újra meg kell szereznetek és új-
ra kell egyesülnetek önmagatok számtalan részével, eggyé kell vál-
notok azért, hogy elhozzátok majd a teljességet, mint egy ajándé-
kot a változó tömegtudat számára. Ez a folyamat lépésrõl lépésre
történik, értitek? Ezért utasítottunk titeket arra, hogy elõször a sa-
ját spirituális egészségeteket és jóléteteket lássátok meg. Egyszer
majd úgy fogjátok találni, hogy ezt végrehajtottátok, elfeledkezhet-
tek a személyes növekedésetekrõl vagy felvilágosodásotokról, mivel
újra csatlakozni fogtok lényetek hatalmas, tökéletes részéhez. Ak-
kor és csak akkor álltok majd készen arra, hogy szolgáljátok a na-
gyobb ügyet. Többé már nem lesztek a valamivé válás állapotában,
hanem a létezés állapotába kerültök. A spiritualitásotok, az igazsá-
gotok, a teljességetek lesztek – egy létezõ, aki a Krisztus-tudatosság
tökéletességét árasztja magából. Ez a célotok, és nem vagytok ettõl
olyan messze, mint ahogy azt talán gondoljátok, kedveseim.
Mindenki, aki jelen volt a zárt tanácskozáson, részesült az isteni
szeretet erejének lelkesítõ áramlatából, melynek ereje szerte az
egész világon visszhangzik majd. Közületek mindenki érezni fogja,
mintha finoman rá lennétek hangolva, vagy mintha közelebb kerül-
nétek ahhoz, amit meg kell valósítanotok – az egyéni részetekhez
a tervben vagy a küldetésben. Így hát, kedveseim, arra kérünk tite-
ket, hogy maradjatok továbbra is összhangban a szívetek és lelketek
isteni állomásával, mivel az üzenet egyike azoknak, amit majd nem
szeretnétek elmulasztani.

126 A FÉNY SZÁRNYÁN


Elhelyeztem lényetekben a szeretet és a könyörület kardját, to-
vábbá megerõsítettem a kapcsolatot köztetek és a Krisztus-tudato-
tok között, kedveseim. Haladjatok elõre azzal a bizonyossággal,
hogy isteni módon vezetnek benneteket, és hogy fáradozásaitokért
hamarosan megkapjátok jutalmatokat. Én, Mihály arkangyal elho-
zom nektek ezeket az igazságokat.
Ez a Zárt Tanácskozáson hangzott el:
„NE CSAK MEGKAPÓAN BESZÉLJETEK, HANEM SZÁR-
NYALJATOK A LÁTOMÁSOTOKKAL!”

AZ ISTENI KARD 127


H U S Z O N K E T T E D I K F E J E Z E T

Váltsátok valóra az álmot!

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Engedjétek meg nekünk,


hogy elvigyünk titeket a jövõbe, és hogy egy röpke bepillantást
nyújtsunk a rátok váró dolgokról, hogy képet adjunk arról, amit
örömmel kell várnotok, mivel végre egyensúlyba hoztátok életete-
ket, és a megtisztulási folyamat is a vége felé közeleg.
Megértjük, hogy nagyon fáradtak vagytok, olykor elbátortala-
nodtok és gyakran vagytok csalódottak. De szeretnénk, hogy tudjá-
tok: mindez egy célért történik, egy magasabb célért, amely az
egész emberiség hasznára lesz. Semmilyen áldozat – akár hatal-
mas, akár kicsi – nem marad többé észrevétlenül. Mindegyiket tu-
domásul vesszük, feljegyzést készítünk róluk azért, hogy az elhiva-
tottságotokért és az állhatatosságotokért elnyert jutalmatok
ezerszeresen megtérülhessen.
Biztosítunk titeket afelõl, hogy az eljövendõ idõkben ti, akik
olyan szorgalmasan dolgoztatok, és valóban végigszenvedtétek a lé-
lek sötét éjszakáját azért, hogy számtalan részeteket harmóniába
hozzátok, meg fogjátok látni, hogy hitetek csodái elkezdenek meg-
mutatkozni az anyagi birodalomban. A sorsotok ösvénye egyre tisz-
tábbá és sokkal pontosabban körülhatárolhatóbbá fog válni, és
ahogy az akadályok leomlanak, az út megnyílik elõttetek. Egészsé-
getek és kapcsolataitok fejlõdni fognak, a közvetlen világotokban
még mindig meglévõ diszharmónia, amint úgy látszik, hogy az el-
lenállás megszûnik, elkezd majd szertefoszlani.
Az álmok és a látomások világosabbá válnak, élesen a közép-
pontba kerülnek azért, hogy továbbhaladhassatok és megvaló-
síthassátok azokat kézzel fogható, fizikai formájukban, ily mó-
don nyilvánvalóvá teszitek az új valóságotokat, megmutatva

128 A FÉNY SZÁRNYÁN


azoknak, akik kételkedtek, hogy amiket mindvégig mondtatok,
azok tényleg igazak.
Készüljetek fel életetek korszerûsítésére, kedveseim. Selejtezzé-
tek ki azokat a dolgokat, amik már nem szolgálnak többé titeket;
szabaduljatok meg a többlettulajdonotok csomagjától, aminek
igazság szerint sokkal inkább ti vagytok a tulajdonai, mivel az birto-
kolja az idõtöket, az energiátokat, a figyelmeteket. Csináljatok he-
lyet az új életformának, annak a zárt közösségnek, ahol összejönnek
a hasonló gondolkodású, szívû és szándékú emberek, hogy segítsék,
támogassák, gondozzák és erõsítsék minden egyes részét az egész-
nek – tekintet nélkül arra, hogy az milyen kicsi.
Az energia, ami egészen mostanáig megkülönböztetés nélkül
áradt Földetekre, most majd bizonyos területekre fog összponto-
sulni. Közületek mindenki, aki összehangolódott és felkészült,
megmásíthatatlanul arra a területre lesz csalogatva, ami összecseng
Lelkének Énekével, a tökéletesség visszhangjával, amit mélyen be-
lül eltemetve a sejtszerkezetében korokon át hordozott.
A következõ néhány évben, ahogy az energia növekszik ezeken
a területeken, csodák történnek majd. Az épületek, a szolgáltatások,
az otthonok, az iskolák mind korszerûbbek és hatékonyabbak lesz-
nek; minden dolog ami szükséges, hogy önállóan mûködjön,
könnyûnek fog tûnni. A szépség, az egyensúly és a harmónia lesznek
a kulcsszavak, és ezalatt azt értjük, hogy nem kell majd semmit fel-
áldozni vagy elhanyagolni. A tervezés során a Földanya és a termé-
szet lesznek a legfontosabb tényezõk, amiket figyelembe kell venni,
és az emberek szükségletének kielégítése – nem fognak többet har-
colni egymással, hanem harmóniában és bõségben élnek majd.
Azok, akik nem rezonálnak ezekre a magasabb rezgésekre, nem
fogják jól érezni magukat ezeken a helyeken; ezért nem kell aggód-
notok senkiért sem, aki ott lakik és nincsen összehangolódva. Nem
szeretnének majd ottmaradni, mivel nem tudják majd az okát,
hogy miért, de annak ellenére nyilvánvalóan és határozottan
rosszul fogják érezni magukat.
A gyötrelem területei továbbra is ugyanazok maradnak, egészen
addig, míg egy világkatasztrófa véget nem vet nekik, vagy a Fény-
harcosok energiája és ereje által az érintettek nem kezdik el segíteni

V Á LT S Á T O K VA L Ó RA AZ ÁLMOT ! 129
a megtisztulást, amíg nem vesznek részt az ébredés folyamatában,
amíg nem kezdik el kezükbe venni saját sorsuk irányítását. Napról
napra egyre erõsebbek lesztek, kedveseim, és az összpontosított
szándékotok mozgatóereje érzõdik az egész világon.
A csodák, amelyeket elkezdtek valóra váltani, mint vezetõk sok
kételkedõt arra késztetnek majd, hogy észrevegyék: tényleg történik
valami, ami nemcsak „meseszerû, hókusz-pókusz”. Elkezdik beis-
merni, hogy ti idéztek elõ dolgokat. Harmóniát teremtetek élete-
tekben és magatok körül. Békések és higgadtak lesztek, és úgy tû-
nik, hogy a tömegek tudatában folytatódó zûrzavarból semmi sem
lesz rátok hatással vagy befolyással.
Oh, akkor majd meglátjátok; eljönnek majd hozzátok és majd
kérdéseket tesznek fel. Hogyan lehetséges az, hogy ti olyan könnyen
teljesítettétek mindezt? (Persze õk csak keveset tudnak.) Mi az,
amit ti annyira másként csináltatok? Mi az, amit ti tudtok, õk pedig
nem? És ti el fogjátok nekik mondani, hogy befelé kell fordulniuk, és
azt is, hogy hogyan kezdhetnek erõt meríteni az univerzumból.
Nem látjátok a leomló akadályokat – nemcsak a fizikai rendsze-
rekben, hanem a hiedelemrendszeretekben is? Az egészségügyi el-
látás, a kezelés és a test védelmét szolgáló megelõzés fontossága
teljesen új dimenziókba helyezõdtek át. Az allopátiás orvosokat ar-
ra kényszerítik, hogy vizsgálják felül azokat az elavult eljárásokat,
amikhez korok óta makacsul ragaszkodnak. A test, az elme és a lé-
lek egyensúlya és harmóniája a tömegek normális állapota lesz,
nem pedig csak az Új Kor guruinak kiváltsága.
Nem számít, hogy mennyien vannak, akik a harmadik dimenzió-
beli gondolkodásmódban ragadtak és ellenszegülnek, a faj korlátai,
a vallás és a kultúra lassan szertefoszlanak. Az elszigeteltség és az
önérdek ideje a végéhez közeleg. A „mindenki egyért, és egy min-
denkiért” mottó szellemisége lassan beszivárog a köztudatba.
Az átmenet és a változás mindig bizonytalanságot és nyugtalan-
ságot szül. De elmondjuk nektek, kedveseim, hogy minden válto-
zás, amit engedtek, hogy a legmagasabb és a legeslegjobb szándék-
kal megtörténjen mindenkiért, az végül is valóra váltja az összes
régóta belül hordozott álmotokat és vágyatokat, mely a béke, öröm
és jólét „Bátor Új Világaként” jelenik meg.

130 A FÉNY SZÁRNYÁN


Hagyjátok, hogy a körülöttetek lévõk lássák hitetek erejét, elhatá-
rozásotok értékét és a rendíthetetlen alázatosságot célotok felé. Itt az
ideje, hogy nyíltan beszéljetek, kedveseim, hogy kimondjátok szán-
dékotokat; ne prédikáljatok, hanem szeretõen és magabiztosan fejez-
zétek ki igaz érzelmeiteket: hogy kik vagytok, hogy mit képviseltek,
hogy milyen látomásaitok vannak a Földnek és a lakosainak jövõjérõl,
hogy az a jövõ teljesen ellentmond azoknak, akik pusztulást jósolnak
és azoknak, akiknek mindenellenes hozzáállásuk van, akik azt hiszik,
hogy õk ismerik az igazságot, akik fogva tartják magukat és a körülöt-
tük lévõket a fájdalom, félelem és negativitás burkában.
Ezért hát azt kérjük tõletek, hogy haladjatok elõre minden
egyes nap, határozzátok el, hogy minden pillanatban higgadtan és
abban a bizonyosságban éltek, hogy a tökéletesség – a hatalmas ÉN
VAGYOK Jelenlétetekkel megerõsítve és körülvéve – eljön. Határo-
zottan állítsátok, hogy „Ettõl a naptól kezdve meg fogok bízni
Krisztus-tudatom belsõ hangjában, és tudom, hogy minden egyes
lépés, amit megteszek, és minden egyes feladat, amit teljesítek,
csak közelebb visz engem ahhoz az álomhoz, amit olyan szorosan
szívem mellett õrzök.”
Mindannyian, kedves és drága harcosaim, a szeretõ energiátok-
kal és a segítségetekkel támogatni fogjátok és felemelitek a Földet
és annak lakosait a tudatosság következõ szintjére, egy új tudatba.
Nem fogunk kudarcot vallani, kedveseim, most nem: ugyanis bir-
tokotokban van az ég minden szeretett lényének az ígérete. Átöle-
lünk benneteket a szeretet és a védelem arany mezejével. ÉN VA-
GYOK Mihály arkangyal.

V Á LT S Á T O K VA L Ó RA AZ ÁLMOT ! 131
H U S Z O N H A R M A D I K F E J E Z E T

A lélek támasztóoszlopa
és az anyag keresztje

S ZERETETT FÉNY MESTEREK! A Mindenható üdvözletét hoztam


el nektek. Már beszéltünk a felemelkedés kardjáról és a feltá-
madás keresztjérõl; most engedjétek meg nekünk, hogy a Lélek és
az anyag keresztjével kapcsolatos rejtelmek mélyére hatoljunk. Le-
ereszkedtetek ide a Fény Sugarán keresztül, ami a Krisztusi Lénye-
getekkel vagy az ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel való összeköttetést
jelentette, ami a Fény függõleges energiaoszlopa, de ahogy lefelé
ereszkedtetek a harmadik dimenzióbeli tapasztalatba, a fizikai bi-
rodalomba, úgy egyre inkább a keresztet formáló anyag vízszintes
oszlopához kötõdtetek.
Ahogy sûrûségetek egyre nõtt, ahogy egyre inkább belevonódtatok
az anyagba, úgy a Magasabb Lényetek Fényoszlopa egyre zsugoro-
dott, míg egy vékony, kicsi fonal nem lett belõle, mialatt a vízszintes
anyag oszlopa egyre nagyobb és nehezebb lett. Majd ezek az energiák
befészkelték magukat a szívetekbe vagy a lelketek központjába, a lé-
nyetek központjába, és ahogy kezdtétek elveszteni az egyensúlyt a fi-
zikai világ két pólusa között, kezdetét vette az ingahatás. Elõször dur-
ván jobbra dönt, majd balra, elõre és hátra; amint azt látjátok, így
soha nem lehettek egyensúlyba és mindig rosszul érzitek magatokat.
De ez a folyamat most megfordul: a kereszt vízszintes oldala,
mely beleágyazott titeket a fizikai világba, most elkezdett zsugo-
rodni, keskenyedni és rövidülni, míg az ÉN VAGYOK oszlopa egyre
szélesedik, erõsebbé válik, egyre jobban ragyog, ahogy Krisztusi Lé-
nyetekbõl egyre több és több válik elérhetõvé. Ezt jelképezi a ke-
reszt, és azt, hogy miért kellett a Szeretett Krisztusnak egy keresz-
ten kínhalált halnia. Az Õ feltámadása jelentette a Szellem
diadalmas gyõzelmét az anyag felett.

132 A FÉNY SZÁRNYÁN


Ti most ezt a folyamatot tapasztaljátok meg, csak nektek nem
kell egy kereszten meghalnotok; ti átemelkedtek majd a kereszten,
és felemelkedtek a Fény oszlopán.
Ahogy egyre jobban és jobban egyensúlyba hozzátok magatokat,
és felülemelkedtek a kétpólusos jellegen, a negativitáson, a harma-
dik dimenzióbeli tapasztalaton, úgy fokozatosan felszabadítjátok
magatokat azért, hogy a tudat ezen támasztóoszlopán egyre feljebb
juthassatok. Most már értitek? Hamarosan, amint teljesen sikerül
szívközpontotokba építeni ezt a vízszintes oszlopot, magasan fog-
tok felfelé szárnyalni a Fény oszlopán, eggyé váltok Fénytestetekkel
és az igazi önmagatokat jelentõ Krisztusi Lényetekkel. Magatokra
fogjátok ölteni a szivárványszínekben játszó tisztaság palástját, és
akkor, ha úgy kívánjátok, ugyanezen az oszlopon leereszkedhettek,
hogy Felemelkedett Mesterekként sétálhassatok a Földön, és meg-
világítsátok az utat másoknak. Hát nem látjátok az ebben rejlõ mû-
ködés tökéletességét?
Mindannyian a Mennyekre szegezitek tekinteteteket, fürkészve
kutatjátok az eljövendõ események jeleit és elõjeleit. Ezért el-
mondjuk nektek: nincsen annál a dolognál nagyobb látványosság
a Mennyekben, mint ami éppen most valósul meg a Föld bolygóto-
kon: egymás után világosodnak fel a lelkek, egymás után ébrednek
tudatukra. Ahogy közületek a csodálatosan harmonikus ötödik di-
menzióba való belépés elõkészületeként egyre többen és többen
érik el a magasabb negyedik dimenzióban megnyilvánuló energiá-
kat, mi úgy válunk majd képessé arra, hogy segítsünk nektek álmai-
tok, vágyaitok és kitûzött céljaitok megvalósításában, nemcsak a ti
személyes javatokra, hanem az emberiség és a Naprendszer javára
is. Elküldhetjük nektek a harmadik dimenzióba az Isteni Értelem
elektromágneses energiáit, viszont nem tudjuk helyettetek valóra
váltani vágyaitokat. Az a ti feladatotok, ezért vagytok a harmadik
dimenzióbeli tapasztalatban. Csak akkor tudunk nektek segíteni és
felhatalmazni titeket erõfeszítéseitekben, amikor kezditek elérni
a finomabb rezgések magasabb birodalmait.
Sokan közületek panaszkodnak arról, hogy imádkoztak, meditál-
tak, megerõsítették a jólétüket, kiváló egészségben vannak, stb., de
mindennek semmi haszna. Amíg nem hozzátok egyensúlyba az

A LÉLEK T Á M A S Z T Ó O S Z L O PA ÉS AZ ANYAG KERESZTJE 133


anyag e keresztjét, amíg nem vagytok képesek felemelni tudatotokat
az igazi lényetekhez vezetõ ösvényt járva, hogy elérjétek a rátok váró
megnyilatkozás kincseit, addig nem fogjátok elérni vágyaitokat, vagy
csak lassan és nagyobb erõfeszítések árán válhatnak valóra azok.
Lássátok magatokat tökéletesnek; lássátok megpróbáltatásai-
tokat és problémáitokat annak, amik valójában: az energia vagy
a gondolat illúzióinak vagy helytelen alkalmazásainak. Már mond-
tuk nektek, hogy szemléljétek egy Mester kedvezõ helyzetébõl a vi-
lágot, és ezalatt azt értjük, hogy mindent harmóniában és egyen-
súlyban kell látnotok. Amikor az anyagi tudat támasztóoszlopát
visszahelyezitek az eredeti helyére, a szívközpontotokba, akkor
a lelketek a tudatosság, a hatalom, az igazság és a tisztaság ragyogó
arany fényében fog kitörni.
Nem ismertétek fel: annak ellenére, hogy most szilárdan a Föl-
detek belsejébe vagytok rögzülve, képesnek kell lennetek arra, hogy
túléljétek a kettõsség ezen tapasztalatát, nem ismertétek fel, hogy
eredetileg a tökéletesség belsejében éltetek, az Atya/Anya/Teremtõ
szívében lévõ, Hatalmas Központi Napban? Még mindig oda kö-
tõdtök, de a harmadik dimenzió folyamatosan visszahúz és vissza-
ránt, ami már szakadásig feszítette az összeköttetést. Meg kell sza-
badulnotok a stressztõl és a megterheléstõl, kedveseim. A hátralévõ
idõkben még álljatok szilárdan a Földön, de szabadítsátok fel Lel-
keteket és Szellemeteket, hogy a magasba felszállhasson azon
a Fényösvényen, amin leereszkedtetek.
Ahogy egyre kiegyensúlyozottabbak lesztek, ahogy megszabadul-
tok az életetekben lévõ kétpólusos jellegtõl, úgy a Földet szintén
megszabadítjátok a kétpólusos jelleg oda-vissza taszigálásából szár-
mazó feszültségétõl és terhétõl. Amikor teljes körûen felhatalmazott
Fénylényekké váltok, akkor a Krisztus-tudat varázslatos energiája ha-
talmas sugarakon keresztül leárad, sõt mi több, lezúdul rátok a Föld-
re. Akkor, kedveseim, meglátjátok majd az eljövendõ Új Kor csodáit.
Mialatt még mindig a harmadik dimenzióbeli korlátozások ta-
pasztalatában vagytok, fel kell ismernetek azt, hogy minden nézõ-
pontnak egyenlõ joga van a létezésre, mivel valaki számára éppen
azok érvényesek. Nem kell egyetértenetek, nem kell, hogy elnézzé-
tek, de ezek azon tanulságok miatt léteznek, amiket az emberiség

134 A FÉNY SZÁRNYÁN


néhány tagjának meg kell tapasztalnia. Ne hagyjátok, hogy az ala-
csonyabb rezgések gondolkodási formái elhatalmasodjanak és meg-
erõsödjenek azáltal, hogy ellenálltok nekik, gyûlölitek õket és
harcoltok ellenük. Szabadítsátok fel õket a szereteten keresztül
a magasabb tudásotokkal és az Átalakuló Ibolyaszínû Lánggal. Sé-
táljatok teljes hatalmatokban és igazságotokban, de tudjátok: nem
azért vagytok ezen a helyen, hogy megváltoztassatok bárkit, vagy
hogy képzeletetek szerint átalakítsátok.
Ha teljesen körbeveszitek és feltöltitek magatokat a krisztusi
energia Fényével, akkor semmilyen körülöttetek örvénylõ negati-
vitás nem fog rátok hatni. Éppen ellenkezõleg, ti fogtok arra hatni
azáltal, hogy azok vagytok, akik és amik. Áldjátok meg a félretájé-
koztatottakat, vigasztaljátok meg az elnyomottakat, imádkozzatok
értük, lássátok teljességükben mindazokat, akik még mindig a ne-
gatív gondolkodási formáik börtönében sínylõdnek és szenvednek.
Ti megváltoztatjátok a dolgokat, szeretett Mestereim. Az alacso-
nyabb asztrális síkok lassan megtisztulnak a korszakok folyamán
felgyülemlett minden rossz minõségû energiától, és ezzel lehetõvé
teszik, hogy egyre több és több tiszta Fény szûrõdjön le világotok-
ba. Ahogy megerõsítitek ÉN VAGYOK Jelenlétetek ezen támasztó-
oszlopát, egyre több tiszta krisztusi energia tud összpontosulni rá-
tok, mint a Fény hordozóira, mint a társ-teremtés Mestereire.
Meditációitok alatt lássátok, ahogy összezsugorodik az anyag
keresztje, ahogy egyre kisebb lesz, majd szertefoszlik a szívköz-
pontotokban. Lássátok magatokat, ahogy felemelkedtek az arany
fehér Fény oszlopán, hogy találkozzatok velünk, hogy csatlakozza-
tok hozzánk a magasabb birodalmak kifinomult világaiban. Lás-
sátok, ahogy az anyag keresztje az egész világon összezsugorodik,
felszabadítva a Földeteket és az egész emberiséget, így csupán
a Mennyekbõl leáramló hatalmas fehér Fénysugár marad, mely át-
jár minden egyes szívet és a bolygótokat addig, míg az egész egy iz-
zó jelzõfénnyé nem változik, ami kiáramlik az univerzumba, hogy
bejelentse az új csillag, a Föld születését.
Elõször fel kell ismernetek azt, ami nincsen egyensúlyban, fel
kell ismernetek, hogy mi nem tartozik a magasabb bölcsességhez,
kedveseim. Aztán következik az átszervezés, a hibák kijavítása és az

A LÉLEK T Á M A S Z T Ó O S Z L O PA ÉS AZ ANYAG KERESZTJE 135


út megtisztítása, még akkor is, ha az rombolás által valósul meg; az-
tán jöhet a dolgok megoldása, a lélekkel való együttes megoldások,
a helyreigazítás vagy a magasabb formába, az igazság, az egység és
az egyensúly formájába való feltámadás. Ez az az út, amin vagytok,
ez az a feladat, ami elõttetek áll.
Meditációitok során használjátok a kristálypiramis erejét, hogy
elérjétek a Krisztus-tudatotok éteri világát. Itt közelebb kerültök
a megnyilatkozás és meghatalmazás birodalmához. Ahogy tudato-
san építitek ezt a látomást a fejetekben, úgy építitek fel ezeket
a kristálypiramisokat az éteri világban, és egy nap hamarosan meg-
jelennek majd az észak-amerikai kontinensen, a jövõ Fényvárosai-
ban. Ezek lesznek az Univerzális Értelembõl érkezõ kozmikus ener-
gia fókuszpontjai, a felvilágosodás, a gyógyítás és a bölcsesség
helyszínei. Építsétek fel fejetekben ezeket a fényvárosokat oly mó-
don, hogy lelki szemeitekkel elképzelitek az új világotokat, mivel
jövõtök számtalan csodája ott fog megvalósulni.
Vigyázzátok és figyeljétek meg gondolataitokat, kedveseim, mi-
vel azok olyan erõteljesek, mint amilyenek ti magatok is vagytok.
Ne fokozzátok a világotokban lévõ egyensúlyhiányt, hanem kon-
centráljatok arra, hogy egyensúlyba hozzátok magatokat, aztán se-
gítsetek fivéreiteknek és nõvéreiteknek abban, hogy harmóniába
kerüljenek, segítsetek nekik abban, hogy kívül és belül is egységet
és békét teremtsenek.
Hozzátok létre magatok körül a békének és a harmóniának
egy olyan auráját, hogy ha majd bárhová mentek, áradjon belõle-
tek a tökéletesség Fénye, nyomdokaitokban a tiszta Szeretet/Fény
ragyogása maradjon.
Minden lehetséges módon segítünk benneteket, kedveseim, és
már nagyon várjuk azt a napot, amikor tudatotok eléggé egyensúly-
ban lesz, amikor feléri és megérinti a miénket, hogy átáramoltat-
hassuk nektek a tiszta tudatosság, a tiszta felvilágosodás ajándékát.
Látomásaink szerint ez a nap hamarosan bekövetkezik. Tartsatok
ki, kedveseim; nem fogtok kudarcot vallani. Nagyon örülünk a fej-
lõdéseteknek. Én, Mihály arkangyal és az Ég Minden Seregei
tisztelgünk elõttetek.

136 A FÉNY SZÁRNYÁN


Az élet órája
Csak egyszer húzták fel az élet óráját,
És senki nem birtokolhatja annak hatalmát,
Hogy pontosan megjósolja a mutatók leálltát.
Az egyetlen, ami miénk lehet, az a „most” pillanata.
Éljetek, szeressetek és dolgozzatok szívvel-lélekkel.
Ne várjatok, míg eljön a holnap hajnala,
Talán addigra megáll az óra mutatója.
RONNA HERMAN

A LÉLEK T Á M A S Z T Ó O S Z L O PA ÉS AZ ANYAG KERESZTJE 137


H U S Z O N N E G Y E D I K F E J E Z E T

Az egyezségek megszegése –
az elavult fogalmak eltörlése

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Én, Mihály arkangyal mind-


azokhoz szólok, akik úgy olvassák ezeket a sorokat, mintha
közvetlen kapcsolatban lennénk mindannyiótokkal, mivel való-
ban abban is vagyunk. A szavaim elõhívnak titeket, akik rezonál-
tak a nevemre, a képemre, hogy követeljétek az identitásotokat –
a hozzám és a Seregeimhez való csatlakozást –, az örökségeteket.
El kell kezdenetek azzal, hogy vállaljátok a felelõsséget azért
a világért, amit teremtettetek, aztán pedig azzal folytatjátok, hogy
komoly erõfeszítéseket tesztek azért, hogy helyreállítsatok és
egyensúlyba hozzatok minden körülöttetek lévõ tökéletlenséget.
Eljött a perc, hogy megszabaduljatok azoktól az idejétmúlt, elavult
és hamis fogalmaktól, a fél-igazságoktól és hazugságoktól, amelyek-
nek megengedtétek, hogy számtalan elmúlt korokon át irányítsa-
nak titeket. Eljött az idõ, hogy megszegjétek az összes egyezséget,
amit saját magatok többi részeivel vagy darabjaival kötöttetek.
Bontsátok fel az összes karmikus köteléket és egyezséget amit kö-
töttetek, szabaduljatok meg az összes korlátozó, bénító bevésõdés-
tõl, mely már a fizikai síkon való elsõ megtestesülésetek óta a lelke-
tekbe vagy az éteri testetekbe lett plántálva. Ezek olyan dolgok,
melyeket sötét vagy világos kristályoknak, bevésõdéseknek, beülte-
tett anyagoknak vagy kódoknak neveznek, de nem számít, hogy
minek nevezzük õket, itt az ideje, hogy feltöltsétek magatokat
a Fénnyel, ami az igaz tudást, az Isteni Értelem bölcsességét jelenti.
Elkezdhetitek azzal, hogy tudatosítjátok az összes különféle
egyezséget, amit kötöttetek, és szeretetteljes módon megszabadít-
játok magatokat és az összes többi érintett személyt is tõlük. Ebbe
beletartozik bármilyen egyezség, amit az entitásokkal kötöttetek az

138 A FÉNY SZÁRNYÁN


asztrális síkon, melyek hátráltatják a ti és az õ növekedésüket egy-
aránt. Kezdjétek azzal, hogy készítetek egy személyes listát min-
denféle olyan egyezségrõl, amit szeretnétek megszegni. Olyan
hosszúra és olyan részletesen írjátok meg ezt a listát, amennyire
szükséges. Meditáljatok minden tételén, próbáljátok meg érezni
a lényegét és az okát. Más szavakkal kifejezve, engedjétek meg
a Magasabb Lényeteknek, hogy végigvezessen titeket a meditáción,
addig, amíg nem érzitek, hogy elértétek és megértettétek minden-
nek a forrását, aztán töltsétek meg az Átalakulás Ibolyaszínû
Lángjával, mely felszabadít titeket és mindenkit, aki érintett a do-
logban. Érvénytelenítsétek teljességükben az egyezségeket, a múlt-
ban, a jelenben és jövõben, küldjétek el összes energiáját a Fény-
nek, hogy tökéletességgé alakuljon át.
Ez kis munkát és idõt igényelhet, és aktív meditációitok során
magába foglalja majd részvételeteket, vagy a Magasabb Lényetek-
kel való bensõségesebb összeköttetést, az útmutatásotokat és a ta-
nításotokat. A nyereség megkétszerezõdik majd: meg fogjátok tisz-
títani az utat a tiszta kozmikus energia hatalmasabb áramlata elõtt,
minek következtében testi szállítóeszközötök sokkal tökéletesebb
összehangoltságba kerül, és egy aktív, mûködõ kapcsolatot is felépí-
tetek a vezetõitekkel és a tanítóitokkal. Az eredmények átalakulnak
majd, és szemmel láthatóan csodálatosak lesznek. Legyetek felké-
szülve arra, hogy annyi idõt töltsetek minden egyezséggel, amennyi
szükséges ahhoz, hogy befejezettnek érezzétek. Kapcsolataitok
megváltoztatására és fejlesztésére szintén készüljetek fel. Ahogy
megszabadultok a magatokban és a többiekben lévõ korlátozó
egyezségektõl, rádöbbentek arra, hogy néhány kapcsolatnak való-
színûleg vége lesz. Engedjétek meg az átmenetnek, hogy helyet
kapjon létezésetek módjaiban, a gondolkodásotokban és a mások-
kal való interakcióitokban.
Növekedésetek elsõ lépése annak a tudatossága, hogy valamit
szükséges megváltoztatni. A következõ lépés a bátorság összegyûj-
tése és az arra irányuló akarat, hogy megtegyétek a szükséges vál-
toztatásokat. Ez az alapja a felemelkedés folyamatának, kedveseim.
Szabaduljatok meg a hátráltató, korlátozó harmadik dimenzióbeli
energiáktól, amik megkötnek titeket, váltsátok fel õket a magasabb

AZ EGYEZSÉGEK MEGSZEGÉSE ... 139


negyedik és ötödik dimenziók meghatalmazó, korlátok nélküli,
szeretõ rezgéseivel.
Miután végigmentetek az értelmi és érzelmi természetetek újra-
programozásának folyamatán, és megszabadultatok a régi korláto-
zásoktól, eljött az ideje, hogy felépítsétek és megalkossátok a hatal-
masabb, kiterjedtebb tudatotok új látomását… a Mesteri
társ-teremtõ látomását, amivé majd válnotok kell – aminek most
töltitek a tanulóidejét. Nem sokkal ezelõtt felkínáltunk nektek egy
kihívást, egy utat, hogy felépítsétek külsõ világotokat, hogy megva-
lósítsátok a tökéletes világotokban a fizikai síkon mindazt, amit
szeretnétek. Most arra kérünk titeket, hogy építsétek fel és erõsítsé-
tek meg ezt a látomást azzal, hogy elképzelitek: hogyan fogtok te-
vékenykedni ebben a világban, miután megszabadultatok az összes
energiától, ami többé már nem szolgál titeket. Ez segíteni fog tite-
ket abban, hogy tökéletesebben meghatározzátok, kik vagytok, mi-
vé fogtok válni, hogyan éreztek és mit fogtok csinálni ebben a töké-
letes új világban. Építenetek kell egy világot, amit megosztotok
másokkal; mindenki magasabb java és haszna érdekében nem le-
hetnek benne önzõ vágyak. Az egész emberiség számára jut elég jó-
lét, ajándék, öröm, szeretet, béke, gyönyörûség és kényelem;
amennyiben szeretnétek mindezt, akkor csak vessétek le a korláto-
zás, az önzõség, a kapzsiság és a félelem kötelékeit.
Fel kell építenetek egy belsõ körpályát látomásotok számára.
Gondosan, aprólékosan, a legmesszemenõbb részletekig képzeljé-
tek el és írjátok le, hogy mi a látomásotok saját magatokkal kapcso-
latban; kik vagytok, hogyan éreztek másokkal kapcsolatban, hogyan
léptek velük kapcsolatba; mik lesztek és mit fogtok csinálni. Részle-
tesen dolgozzátok ki, hogy mit szeretnétek teljesíteni az idõ alatt,
ami még a fizikai síkon maradt számotokra, ezért készítsetek úti
térképet, hosszútávú játéktervet. Pontosan határozzátok meg és je-
löljétek ki, hogy kiknek a segítségére lesz majd szükségetek a terve-
tek végrehajtásához. Ne vegyetek bele a tervbe neveket vagy arco-
kat, csak tulajdonságokat, és hagyjátok, hogy az univerzum
támogassa azokat, akik a leginkább harmonizálnak a látomásotok-
kal. Úgy rendezitek be a színpadot, hogy az odavonzza a lelki csalá-
dotokat – a tökéletes másolataitokat – a hatalmasabb lényetek

140 A FÉNY SZÁRNYÁN


darabjait. Megígértük nektek azt, hogy többé már nem kell egyedül
harcolnotok vagy küzdenetek, és most eljött ennek az ígéretnek
a beteljesülése. Viszont meg kell kérnünk titeket arra, hogy tisztít-
sátok meg az utat a tökéletes energiák, a tökéletes lelkek számára,
hogy beléphessenek a tudatotokba és a belsõ körpályátokra.
Ezek után arra kérünk titeket, hogy tágítsátok ki látomásotokat
a külsõ körpályátokra vagy az egész világra; vagyis újból arra kérünk
titeket, hogy teremtsétek meg a befolyás szélesebb körét. Hogyan je-
lenik meg ez lelki szemeitek elõtt? Mi a részetek ebben? Hogyan il-
leszkedik mindez a hatalmasabb egészhez? Ezt úgy értjük: mivel fog
hozzájárulni a csoportotok és a belsõ körpályátok a közösségetek-
hez, az államotokhoz, az országotokhoz, a világotokhoz, a Naprend-
szeretekhez, stb.? Mindennek harmóniában kell lennie a magasabb
oktávokba való átalakulásért és átváltozásért, mint ahogy a Földetek
is spirálban halad felfelé az ötödik dimenzióba, és ahogy Naprend-
szeretek, galaxisotok és az univerzum is fejlõdik a Hatalmas Köz-
ponti Nappal való összehangolódás következõ, magasabb fokára.
Miközben arra törekedtek, hogy megszegjétek ezeket az egyez-
ségeket, szintén nagyon hasznos lenne, hogyha használnátok a har-
monikus frekvenciák vagy a hangolás nagyszerû gyógyító eszközét.
Amennyiben nem ismerõs a folyamat vagy a kifejezés, akkor szám-
talan sok kazetta vagy magyarázat segít abban, hogy hogyan mûkö-
dik mindez. Az alapelve az, hogy szabaduljunk meg a hang által
a beékelõdött energiáktól. Engedjétek meg magatoknak, hogy kí-
sérletezzetek a hangos hangokkal (nem a sikítással): engedjétek ki
a levegõtöket egy hangos, éles POW hanggal, kántáljátok azt, hogy
AUM vagy OM különféle oktávokon, vagy akár próbáljátok ki
a hangos morgást, vagy ordítsatok éles hangon. Mindezek elõsegítik
a beékelõdött energiáktól való megszabadulást. Nem fogunk bele-
menni olyan részletekbe, hogy mit is kell tenni a folyamat során,
mivel ezzel az információval kapcsolatban nagyon sok kiváló forrás
áll rendelkezésetekre. Viszont legyetek biztosak afelõl, hogy ez egy
nagyon hasznos és hatásos eszköz, egy olyan eszköz, amit a szín- és
aromaterápiával együtt egyre többet és többet fognak használni
a felszínre törõ Új Korban azért, hogy egyensúlyba hozzák és meg-
gyógyítsák a testet/elmét.

AZ EGYEZSÉGEK MEGSZEGÉSE ... 141


Arra kérünk titeket, hogy nyissátok ki elméteket, hogy tágítsátok
ki tudatosságotokat, kezdjetek el használni minden eszközt, amit
a változás ezen jelentõs idõszakában felkínáltunk nektek. Ahogy
azt már régebben is mondtuk, kezdjetek el csatlakozni egymáshoz,
hogy megteremtsétek az együttmûködést és az együttes erõfeszí-
tést ahhoz, hogy befejezzétek a gyógyulás és kiegyensúlyozás ezen
feladatát, csatlakozzatok egymáshoz, hogy ne kelljen egyedül har-
colnotok. Az egység és a cél iránti elhivatottság, a hasonló gondol-
kodású emberekkel folytatott szeretetteljes interakciók a számo-
tokra most felkínált legnagyobb ajándékok közé taroznak. Ne
ragadjatok bele a fájdalmakkal és elutasítással járó magányba. Tud-
jatok róla, hogy vannak ugyanolyan szándékú, célú és ugyanolyan
vágyakkal rendelkezõ emberek, mint ti. Mindössze annyit kell ten-
netek, hogy kinyilatkoztatjátok a felhívást, és megteszitek a szüksé-
ges erõfeszítést; akkor majd egymás után fognak feltûnni ezek az
emberek, mintha varázslat történt volna. Szeretetteljes rezgõ szán-
dékotok kisugárzik majd a felhívásból, és érezni fogják azok, akik
hasonló szinten rezegnek, és magatokhoz fogjátok vonzani õket.
A változás szele erõsen fúj; a földi hatások rezgésének összeüt-
közései szerte az egész Föld bolygón lökéshullámokat keltenek.
A Föld most érzelmi megtisztulásának közepén van, mint ahogy er-
rõl az országotokban és a világ más területein is egyre gyakrabban
bekövetkezõ hatalmas áradások is tanúskodnak. Az emberiség egy-
re nyugtalanabb és feszültebb lesz ezen energiák miatt, így most
mindenek felett spirituális tudatosságotokban kiegyensúlyozottá,
harmonikussá és erõssé kell válnotok, hogy baj nélkül ellenálljatok
a bizonytalanság idõszakának és a változás viharának.
Engedjétek meg magatoknak, hogy a felemelkedés hulláma vagy
a spirituális felvilágosodás hulláma felkapjon és hordozzon titeket.
Engedjétek meg ezt a magatokba szûrõdõ Fénynek, a spirituális
bölcsességnek, a Földeteket átjáró Fénynek, ami békét, szeretetet
és egységet hoz majd el az egész emberiség számára. Mi, a mennyei
birodalmak lakói azért vagyunk itt, hogy az újjászületés és az átala-
kulás ezen idõszaka alatt szolgáljunk és gondozzunk titeket. Én,
Mihály arkangyal felajánlom védelmemet és útmutatásomat. Hív-
jatok, én válaszolni fogok.

142 A FÉNY SZÁRNYÁN


H U S Z O N Ö T Ö D I K F E J E Z E T

Egyezségek, melyeket meg szeretnék szegni


– dolgok, melyektõl azért
szeretnék megszabadulni,
hogy megvalósíthassam magasabb
spirituális bölcsességemet és hatalmamat

S ZÓLÍTOM HATALMAS Jelenvaló Lényemet, hogy töltsön fel


bölcsességgel, ítélõképességgel és szeretõ szándékkal.
Ez az igazság!
1. Megszabadulok spirituális növekedésemmel és elõmenete-
lemmel kapcsolatos mindenféle összes elvárásomtól. Minden
nap a pillanatnak fogok élni, és arra fogok koncentrálni, hogy
harmóniába hozzam testemet, elmémet és az érzelmeimet a Ma-
gasabb Lényemmel.
2. Megszabadulok minden egyezségtõl, melyeket az anyámmal,
az apámmal, a gyermekeimmel, a mostohagyermekeimmel, a fér-
jemmel/feleségemmel, a fivéreimmel, a nõvéreimmel, a barátaim-
mal, az ex-férjemmel/feleségemmel vagy akárki mással kötöttem,
aki a harmadik dimenzióbeli valóságban tart engem.
3. Megszabadulok minden indokolatlan fogalomtól, melyeket
a szeretetre, örömre, békére, harmóniára, biztonságra, bõségre, kre-
ativitásra, fiatalos életerõre, egészségre, jólétre, öregedésre és halál-
ra való érdemességemmel kapcsolatban alkottam.
4. Megszabadulok annak a szükségétõl, hogy megmentsem a vi-
lágot vagy akárkit rajta. Felismerem a küldetésem, miszerint el
kell fogadnom a Mesteri rangomat, és élõ, szeretõ példaként
kell elöljárnom mindenki számára, anélkül, hogy bárki felé elvá-
rásaim lennének.
5. Megszabadulok a testi megjelenési formámmal kapcsolatos
minden elõprogramozástól és minden sejt-emléktõl. Követelem az

EGYEZSÉGEK, M E LY E K E T MEG SZERETNÉK SZEGNI ... 143


Istenadta, születésemnél fogva megilletõ jogomat a szépségre, az
életerõre, az egészségre és jólétre, tudván, hogy ez a létezésem ter-
mészetes állapota, és nekem csak követnem kell a Lélek finom kis
útmutatásait ahhoz, hogy valóra váltsam ezt a tökéletességet.
6. Megszabadulok a kreativitásommal és a munkámmal kapcso-
latos minden elvárásomtól. A munkával járó örömért dolgozok és
alkotok, és tudom, hogy jólétem és erõforrásaim a Szellemtõl szár-
maznak, nem az erõfeszítéseimbõl, hanem csakis az érdemessé-
gembe vetett hitembõl.
7. Megszabadulok mindenféle olyan dologtól, amirõl úgy tartja
a harmadik dimenzióbeli kormány és intézmény, hogy azzal ural-
nak engem. Õk nem tartanak kézben engem vagy a jólétemet és
a biztonságomat. Teljeskörûen fel vagyok hatalmazva arra, hogy
megvalósítsam a biztonságot, hogy teljesen önálló legyek, hogy tel-
jes mértékben irányítsam a sorsomat.
8. Megszabadulok minden karmikus kétségtõl és rossz minõsé-
gû energiától, melyek hátramaradtak önmagamon belül és a fizi-
kai, értelmi, érzelmi és asztrális testeimben. Minden feltételt ke-
gyelemmel és könnyedén váltok valóra, kiterjesztem magam az
Univerzumba azért, hogy csatlakozzak a Mennyország és a Föld
társ-teremtéséhez.
9. Megszabadulok a Szellemtõl és a magasabb birodalmakból
származó tudás, bölcsesség és hasznos információ megszerzésének
képességével kapcsolatos bármilyen téves értelmezésemtõl. Új tu-
dást, fogalmakat és bölcsességet szerzek meg azzal a céllal, hogy élõ
példaként tanuljak, növekedjek és szolgáljak.
10. Megszabadulok a többi emberrel kapcsolatos minden bírá-
lattól, minden elõítélettõl és minden elvárástól, tudván, hogy õk
a saját tökéletes helyükön és fejlõdésükben vannak. Szeretetet
adok nekik, bátorítom õket, csak akkor nyújtok információt, amikor
megkérnek arra, és figyelmeztetem õket, hogy az én igazságom
nem az õ igazságuk.
EZ AZ IGAZSÁG!

144 A FÉNY SZÁRNYÁN


H U S Z O N H A T O D I K F E J E Z E T

A Fény urai

S ZERETETT MESTEREK, én, Mihály arkangyal a Mindenható üd-


vözletét hoztam el nektek. Többé már nem nevezünk titeket
a „Fény Gyermekeinek”, mivel sokan közületek már túlnõttek ezen
a megnevezésen vagy a képzésnek ezen szintjén. Eljött az idõ, hogy
elõlépjetek és követeljétek az igazi identitásotokat, hogy a Fény
Mesterei legyetek, a Fény hatalmas Seregének harcosai, akik azért
jöttek, hogy megmentsék a Föld bolygót és lakosait a sötétségtõl és
a megbontottság korlátozásaitól. Eljött a rangotok megszerzésének
ideje, kedveseim, az idõ, hogy elengedjétek az elhagyatottság és az
egyedüllét érzését, az idõ, hogy érezzétek a bennetek lévõ hatalom
duzzadását, amit a Magasabb Létezõtök táplál, amely segíteni fog
nektek abban – amennyiben megengeditek –, hogy megérezzétek
mindennek az egyedüliségét.
Engedjétek el a valóságotok apró kis képeit, kedveseim; kezdjé-
tek el egy Mester elõnyös helyzetébõl szemlélni a világot: egy nagy-
szerûbb nézõpontból. Azért, hogy jobban megértsétek magatokat,
azért, hogy segítséget kapjatok az egyensúlyhiány még hátramaradt
kérdéseinek megoldásához; hosszasan kutattátok és a mélyére ásta-
tok múltbeli életeiteknek és tapasztalataitoknak, de most itt az ide-
je, hogy megszabaduljatok hatalmas és terjedelmes történetetek
ezen kis szeletétõl. Minden tapasztalat, amit a Földön szereztetek,
egy növekedési folyamat, egy evolúciós folyamat része volt, mely
arra hivatott, hogy felkészítsen titeket erre az idõre, ennek a külön-
leges kísérletnek a csúcspontjára.
Engedjétek elmenni a kis részleteket és összpontosítsatok a ki-
bontakozó, hatalmasabb színdarabra. Kutassatok életetekben
azután a téma után, amely majd elárulja nektek, hogy mi lesz

A FÉNY URAI 145


a szerepetek a felemelkedés végsõ színdarabjában. Ne panaszkodja-
tok, hogy nem tudjátok, miben rejlik sorsotok, vagy mi a küldetése-
tek. A felemelkedés a küldetésetek; a küldetésetek az, amit nap
mint nap tükrözünk nektek. Szembesüljetek vele, fogadjátok el, ve-
gyétek tudomásul, akkor majd szétterjed és megnövekszik szívetek-
ben és tudatosságotokban.
Ez talán olyan egyszerû lesz, mint a Fény jelzõfényének lenni,
mint élõ példának lenni; megmutatni másoknak: hogyan kell csele-
kedni és reagálni egy (bármilyen) helyzetben. Ti, akik tanítók vagy-
tok, tudjátok, hogy tanítók vagytok, mivel számtalan életetek során
ilyen vagy olyan módon, de mindvégig tanítottatok. Ti, akik veze-
tõk és szervezõk vagytok, nem tudtok segíteni, de segítsetek és kö-
veteljétek a bölcsességgel teli hatalmatokat, tekintélyeteket és kö-
nyörületeteket. Ti, akik gyógyítók vagytok, ne tagadjátok le többé
a képességeiteket, hagyjátok, hogy a krisztusi energia átáramoljon
rajtatok, tudván, hogy ti csupán a közvetítõi vagy a szállítói vagytok
annak, ami által mások elfogadják az egészségüket és teljességüket.
Nagy jelentõségük van most a Föld gyógyítóinak és azoknak, akik
összehangolódtak az isteni királysággal; nekik most meg kell mutat-
niuk a világnak azokat a csodákat, amikre képesek – azt, hogy képe-
sek egyensúlyba és harmóniába hozni a számtalan sok természeti
erõt az emberiséggel, hogy együtt létezzenek mindenki magasabb
hasznának érdekében. Kezdésként elhelyezhetitek magatokat a négy
kategória egyikébe: vajon a fizikai, értelmi, érzelmi vagy spirituális
sajátosságokra koncentráltok? Azon belül mire összpontosítotok? Az
egységre, az egyensúlyra, a fejlõdésre vagy a megszûnésre?
Mostanra már felismerhettétek, hogy mindezen elemek ugyan-
arra a helyre vezetnek: az öntudatosságotokhoz, mely a felemelke-
dés folyamatában döntõ jelentõségû. Eljött az ideje, hogy többé ne
ítéljünk meg semmit és senkit úgy, hogy jó vagy rossz, több vagy ke-
vesebb. Itt az ideje, hogy világotokat és annak eseményeit egy kifi-
nomultabb, magasabb dimenzióbeli nézõpontból szemléljétek,
amibõl láthatjátok, hogy minden tökéletes, hogy minden ember ott
van, ahol lennie kell, pontosan azon körülmények között és abban
a helyzetben, ami a Fény felé haladásukat leginkább segíti.

146 A FÉNY SZÁRNYÁN


Örülni fogtok, mikor megtudjátok, hogy számos esemény során
segítõ kezet nyújtunk és meggyorsítjuk a dolgok elõmenetelét,
ahogy azt ti mondanátok. Mindez a ti hozzájárulásotok és együtt-
mûködésetek, azaz az élharcosok és a Csillagmagok hozzájárulása
és együttmûködése által valósul meg. Az idõ felgyorsul (melyet
most jelenleg a megnövekedett rezgési szint okoz, és ezt ti és a Föl-
detek is megtapasztaljátok), az események most egy rövidebb idõ-
keretbe sûrûsödnek össze. Ennek következtében úgy tûnhet, hogy
sokkal több negatív dolog történik körülöttetek. Viszont ennek
eredményeként egyre több és több ember ismeri fel, hogy itt az ide-
je a változtatásnak; a dolgok már nem olyanok, mint amilyenek vol-
tak. A nyugtalanság, az elégedetlenség, a félelem és az elhagyatott-
ság érzése uralkodik. Ezen a ponton léptek be a válaszok és a példák
az új tudatosság utáni keresésbe.
Szóval ne essetek kétségbe amiatt, hogy a világotok és az embe-
riség egyre mélyebbre süllyed és aztán elveszik. Éppen ellenkezõleg,
szeretteim, a hazafelé vezetõ úton vagytok. Vállatokon hordozzá-
tok a világ Fényét, és itt az ideje annak, hogy égen s Földön keresz-
tül szabadon engedjétek ragyogni pompás sugarait.
Itt az ideje, hogy Fénybe borítsátok a sötétséget, hogy egyen-
súlyba hozzátok a maszkulin és a feminin energiák között húzódó
ellentétet, hogy a mindenkiben és a mindenben benne rejlõ Isteni
Erõ Szikrájára összpontosítsatok, hogy megkülönböztetés nélkül
minden emberre és minden helyzetre a Szeretet/Fény Sugarával
ragyogjatok. Egy Mester mindenkiben és mindenben a tökéletes-
séget és a Fényt látja.
A krisztusi energiát, amit minden Mester megkap közületek,
nem lehet újra módosítani, kedveseim. A Krisztusi Fény a legmaga-
sabb forrásból érkezõ információ, a Krisztusi Szeretet a megnyilat-
kozás legmagasabb formájának eszköze. Ezt a Mindenség Trónusá-
ról küldik lefelé, és a Hatalmas Központi Napon és az Ég Minden
Seregein keresztül szûrõdik le hozzátok. Ti pedig e tiszta energia
átalakítóiként és közvetítõiként cselekedtek, és bárhová vagy bár-
mire is összpontosítjátok szándékotokat, azt a legnagyszerûbb le-
hetséges út hatja át. Ez most a felvilágosodás vagy az átalakulás

A FÉNY URAI 147


idõszaka, mely ennek a tiszta energiának a megszerzéséhez szüksé-
ges, megfelelõ szintû vagy fokozatú képességig vezet.
Másrészrõl, az elektromágneses energia vagy a világok teremté-
sénél használt megvalósulás „anyaga” megváltoztatható és átalakít-
ható a felhasználó és a felhasználó szabad akaratának rezgési szint-
jének függvényében. Látjátok a különbséget? Szóval ne féljetek
attól, hogy növelni fogjátok a negatív erõ energiáját vagy hatalmát,
amikor a Krisztusi Fényhez külditek azt. Éppen ellenkezõleg, ked-
veseim, hatalmas szolgálatot tesztek ezzel, mivel szabadon szereti-
tek a negatív hatalmat; felszabadítjátok a sötétség kötelékei alól. És
amikor már elegen lesznek közületek, akik elkezdik összpontosítani
a Krisztusi Fényt a világotok sötét területeire és Naprendszeretekre
– igen, még Luciferre és az angyalaira is, mivel akkor meg kell
enyhülniük és el kell fogadniuk a Fényt. Többé már nem lesznek
képesek ellenállni. Isten szándéka, hogy MINDEN teremtménye
visszatérjen a Fénybe, nem pedig csak annak egy része. Nagyon
nehéz elfogadni azt az elõtételt, miszerint az Atya/Anya/Isten ké-
pes minden teremtményét átalakítani és visszafogadni szívébe,
arra a helyre, ahonnét mindannyian jöttünk, tekintet nélkül arra,
hogy most mik vagyunk?
Engedjétek el félelmeteket, szeretteim. Érezzétek a terv tökéle-
tességét: a nagy szétválasztást, az utazást a legtávolabbi univerzum
messzi kiterjedéseibe; érezzétek, amint a kétségbeesés és az érték-
telenség érzései átfordultak a remény érzésébe és egy új látomásba,
ahogy feltartóztathatatlanul visszavonultatok a galaxissal, átfordul-
tak az univerzummal való harmóniába és az érzésbe, ahogy végeze-
tül újraegyesültetek a Mindenséggel.
Mindannyian ugyanazt az utat tesszük meg, kedveseim. Gyer-
tek, fogjátok meg kezeinket, tegyük meg együtt az utat. Én, Mihály
arkangyal hoztam el nektek ezeket az örömteli híreket.

148 A FÉNY SZÁRNYÁN


H U S Z O N H E T E D I K F E J E Z E T

Az angyali birodalmak
sokkal valóságosabbak lesznek
és egyre gyakrabban jelennek meg elõttetek
a dicsõséges napok eljövetelével

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Szeretném, hogy érezzétek


a jelenlétemet, szeretném, hogy tudjátok: én nem valahol
„ott kint” vagyok, hanem csak egy dimenzióval messzebbrõl lépek
veletek kapcsolatba és áramoltatom át nektek a szeretetet és a vé-
delmet, amennyiben majd megengeditek nekem, hogy így cse-
lekedjek. És most csak egy percre, de csukjátok be szemeteket és
lássátok – ha érzitek a melegséget – a Teremtõ szeretetének meg-
nyugtató áramlatát, amit közvetítek nektek. Lehet, hogy valami-
lyen bizsergést éreztek, vagy úgy érezhetitek, hogy kitágultok, vagy
csak a jólét megnyugtató érzését tapasztaljátok meg; de fontos,
hogy ne ítélkezzetek, csak hagyjátok megtörténni. Azt szeretnénk,
ha érezni kezdenétek a normális érzékek felett álló észlelésetekkel,
az igazi érzelmi természetetekkel; hogy ne az egótok érzelmi ter-
mészete irányítson benneteket. Azt szeretnénk, ha elfogadnátok
azt az elképzelést, mely szerint megvalósulhat a Mennyország
a Földön, mely szerint az angyalok és a Mesterek között sétálhat-
tok. Ezelõtt mindez már a tiétek volt, és egyre gyorsabban közeleg
az idõ, mikor újra lehetséges lesz.
Eljött az idõ, hogy összehangolódjatok a magasabb frekvenciák
gyógyító, rezgõ hangszíneivel. Ezek olyan hangszínek, melyeket
nem hallhattok meg a harmadik dimenzióbeli fizikai fületekkel, ki-
véve talán akkor, amikor néha-néha magas frekvenciájú csengõ
hang érkezik a fületekbe. De ahogy egyre jobban egyensúlyba kerültök

AZ ANGYALI BIRODALMAK SOKKAL VA L Ó S Á G O S A B B A K ... 149


a négy alacsonyabb testetekkel, úgy lesztek egyre érzékenyebbek
a színek és a hangok ezen magasabb frekvenciáira.
Ahogy ti és a Földetek egyre többet és többet tapasztaltok meg
a negyedik és ötödik dimenzió tökéletes állapotából, ahogy felfelé
haladtok különbözõ síkokon és szinteken át, úgy fognak feltárulni
elõttetek azok a dolgok, melyeket ti szokatlan jelenségeknek nevez-
nétek, de igazság szerint ezek sokkal normálisabb dolgok, mint az
az illúzió, amiben korokon át éltetek. Ezért vagyunk most képesek
sokkal könnyebben kapcsolatba lépni veletek. Ezért jelennek meg
sokkal gyakrabban az angyali erõk szerte a világon, ezért kerülnek
be az emberiség tudatába.
Nem látjátok a tökéletességet ebben? Elõször a nyolcvanas évek
közepén történt meg, hogy újból felébredt az érdeklõdés az angya-
li birodalmak iránt. Sokan közületek, akiket a magasabb dimenzi-
ókkal kapcsolatos erõteljes tudásvágy hajtott, elkezdték tanulmá-
nyozni és kutatni azokat. Elkezdtetek hívni minket, hogy legyünk
részesei meditációitoknak, hogy aktívan vegyünk részt mindenna-
pi életetekben, ezáltal megadtátok nekünk az engedélyt arra, hogy
nyilvánvalóvá tegyük jelenlétünket. Most láthatjátok mindennek
az eredményét. Mindenhol angyalok vannak; a képeken, a szobro-
kon, a képeslapokon, az angyalokról szóló könyvekben, a filmekben
és történetekben, amelyek bõvelkednek az angyali megmenté-
sekben és beavatkozásokban, és a látogatások egyre mindennapo-
sabbak lesznek. Most már látjátok, hogy mekkora változást idé-
zett elõ észlelésetek.
Elõször is: Földetek eljutott az ötödik dimenzióbeli frekvenciá-
ra, lehetõvé téve számunkra, hogy újra kapcsolatba lépjünk vele-
tek. Ez nagyon nehéz volt, mikor még a harmadik dimenzióbeli
ködben és sûrûségben voltatok. Szintén engedélyt kaptunk a sza-
bad akaraton át, ezáltal megengedtétek nekünk a kapcsolatterem-
tést és az örömteli részvételt.
Az illúzió fátyla egyre jobban vékonyodik, sokatok elõtt pedig
szertefoszlik. Elkezdtétek felismerni, hogy nem kell szenvednetek;
a Teremtõ soha nem arra szánt titeket, hogy gyötrelemben éljetek
és fájdalmat érezzetek. Elkezdtetek betekintést nyerni abba, hogy
milyen hatalmas a teremtés, és abba, hogy mennyire csodálatot

150 A FÉNY SZÁRNYÁN


keltõek és hatalmasak vagytok valójában. Új elképzelés születik
meg bennetek arról, hogy mirõl is szól az anyagi világ, és hogy dönt-
hettek azzal kapcsolatban: mit fogtok megtapasztalni; arról, hogy
a változástól és az ismeretlentõl való félelem okozza a fájdalmat és
a küzdelmet. Elkezdtetek ráébredni annak a tudatosságára, hogy
nem azért vagytok ezen a fizikai síkon, hogy csak megszerezzetek
„dolgokat” – anyagi gazdagságot és tulajdont –, és nem is azért
vagytok itt, hogy megküzdjetek a részetekért, mivel nincsen elég
mindenki számára.
Azért jöttetek, hogy megerõsítsétek a Szellemet a fizikai világ-
ban, hogy a Szellem irányítása alá vonjátok az érzelmi és az értelmi
testeteket, hogy megtapasztaljátok az anyagi síkon megvalósuló
társ-teremtés örömét és valóságát, ily módon megengedve a Te-
remtõnek, hogy megtapasztalja a fizikai állapotot. De ahogy múl-
tak a korok, ahogy ti egyre mélyebbre süllyedtetek a sûrûségben, el-
kezdtetek hinni abban az illúzióban, hogy a fizikai létezés az igazi
világ, az igazi énetek. Semmi sem állhatna messzebb az igazságtól,
kedveseim. Ti vagytok a Szellem, az Isteni Teremtõ Szikrái, akik
egy fizikai szervezetben léteznek, nem pedig valamilyen más for-
mában. Most az történik, hogy ezzel a tudással újra visszakerültök
a tudatosságba és az összehangoltságba.
Ahogy átmentek ezeken a hónapokon, kérlek, legyetek tudatá-
ban annak, hogy minden intézkedés, minden fizikai kellemetlen-
ség, amin keresztülmentek, újra összehangol titeket az igazi lénye-
tekkel, elõkészítve ezzel az utat a varázslatos Spirituális Létezõtök,
a fizikai formátokban lakozó Krisztus-lényetek újbóli eljövetelére.
Engedjétek meg az egyensúlyhiánynak, az érzelmeknek és a szomo-
rúság hullámainak, hogy szabadon átáramoljanak rajtatok, hogy ily
módon megszabaduljatok a régi emlékektõl, a beékelõdött energi-
áktól, a negativitástól és az ártalmas hiedelmektõl, melyek többé
már nem szolgálnak benneteket. Legyetek kedvesek a társaitokkal
és a barátaitokkal, támogassátok õket, amikor sérülékenyek, ugyan-
úgy, mint ahogy a feszültségteljes idõszakokban nektek is kérnetek
kell az õ támogatásukat és ítéletmentességüket. Mindannyian
együtt részesülünk ebbõl, drágáim. Minden teremtmény egyönte-
tûen a tudatosság új szintje felé halad.

AZ ANGYALI BIRODALMAK SOKKAL VA L Ó S Á G O S A B B A K ... 151


Most talán azt kérdezitek, hogy mit tudtok ti vagy a Föld tenni
azért, hogy segítsetek nekünk, a magasabb birodalmakbeli lények-
nek fejlõdésünkben. Soha ne tévesszétek szem elõl azt, hogy mi-
lyen fontosak vagytok, hogy mennyire életbevágóan fontos az em-
beriség és a Föld számára az, hogy csatlakozzatok az univerzumhoz
a Teremtõ tökéletessége felé visszavezetõ folyamatában. A Földön
tett kísérlet nagyszerûen sikerült, igen tanulságos volt és sokban
hozzájárult az univerzális tudathoz. Bátrak és merészek vagytok,
erõfeszítéseiteket pedig nem hagyjuk figyelmen kívül. Sokkal töb-
bet teljesítettetek annál, mint amit az elmúlt ötven év során valaha
is lehetségesnek tartottunk. Ahogy egyre magasabbra törtök az evo-
lúciós létrán, úgy fogjátok megnyitni a teremtés érzelmi és értelmi
természete elõtt a tudatosságnak egy új dimenzióját, egy kifino-
multabb állapotot; a fizikai kifejezésben pedig megjelenik majd
a szeretet egy újfajta értelmezése.
És most újból arra kérünk titeket, hogy kezdjétek el érezni je-
lenlétünket, hogy nyissátok meg elméteket azok elõtt a csodálatos
lehetõségek elõtt, amiket megmutathatunk nektek; azt, hogy mi
nem valahol messze távol vagyunk, hanem amint bekopogtok a ta-
pasztalás magasabb síkjainak kapuján, már ott is vagyunk mellette-
tek. Egyre erõsebben és erõsebben látjuk, hogy megnyitjátok és
megtisztítjátok az ösvényt a kozmikus telepatikus interakció elõtt.
Milyen nagyszerû tapasztalat lesz számunkra, hogy képesek le-
szünk rendszeresen kommunikálni veletek, számotokra pedig az,
hogy tetszés szerint különféle információs forrásokat nyithattok
meg. Ahogy felemelitek a tudatotokat, nagyobb hozzáférésetek lesz
a teremtés nagyszerû bölcsességéhez és igazságához. Ezért van
az, hogy mostanában olyan sok új információ árad felétek. De
nem lenne jobb, ha képesek lennétek befelé fordulni, ha saját
magatok nyithatnátok meg ezeket a forrásokat? A közvetlen
kommunikáció természetének érzése és a tapasztalat interakció-
ja gyorsan el fogják repíteni sok régi korlátotokat és hiedelem-
rendszereteket a lehetõségek új birodalmába.
Évetek hátralévõ részét szánjátok a megtisztulásra, arra, hogy
megszabadultok a régi, hátramaradt energiáktól, hiedelmektõl és
megszorításoktól, melyek már nem szolgálnak többé benneteket,

152 A FÉNY SZÁRNYÁN


és fogva tartanak a harmadik dimenzió tapasztalásában. Arra báto-
rítunk titeket, hogy lépjetek ki a sablonból, ami börtönbe zár, hogy
legyetek elég merészek ahhoz, hogy elérjétek és magatokhoz öleljé-
tek azt az isteniséget és korlátlan uralmat, amit felajánlottunk nek-
tek. Nem fogjátok megbánni, kedveseim. Tényleg nem, és azon
fogtok tûnõdni, hogy miért késlekedtetek és hogy hogyan élhette-
tek a régi világotok fájdalmában és korlátozásaiban ilyen sokáig. Az
illúzió lassacskán szertefoszlik… engedjétek meg, hogy felszínre
törjenek tudatotokban az új kilátások, hogy felszínre törjön a hol-
nap új világa; azért, hogy olyan gyorsan váltsátok valóra és mutassá-
tok meg teljességükben azt, amilyen gyorsan csak lehetséges.
Itt az idõ, merész harcosaim, és mi itt vagyunk mellettetek,
hogy bátorítsunk titeket, útmutatást és irányítást nyújtsunk, és
hogy mindenekelõtt tudatára ébresszünk titeket annak a hatalmas
szeretetnek, amit mi és az összes Teremtmény árasztunk felétek.
Én, Mihály arkangyal elhozom nektek ezeket az igazságokat.

AZ ANGYALI BIRODALMAK SOKKAL VA L Ó S Á G O S A B B A K ... 153


H U S Z O N N Y O L C A D I K F E J E Z E T

Az általatok teremtett részek


Magasabb Énjei vagytok

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! A Mindenható üdvözletét


hoztam el nektek. Engedjétek meg, hogy folytassam a Lélek-
hez és az anyaghoz kapcsolódó leckénket. Csak most fogunk világo-
san beszélni a gondolkodási formátok hatalmáról és általatok ko-
rokon keresztül lent megteremtett energia kifejezõdésérõl, amit
a megnyilatkozás ereje által hoztatok létre.
Csakúgy, mint ahogy részét képezitek a hatalmasabb Össz-
léleknek, úgy másrészrõl a Fény sokkal hatalmasabb Lényének
egyéni darabja is vagytok – mindegyik azért teremtetett, hogy meg-
nyilvánuljon és tapasztaljon, hogy ily módon szerezzék meg a böl-
csességet, és végsõ soron arra lettek szánva, hogy újra egyesüljenek
a Mindenséggel – így hát a teremtés energiáival való saját kísérlete-
zésetek által megteremtettétek önmagatok részeit.
Miközben próbák és hibázások sorozatain keresztül beléptetek
a harmadik dimenzióbeli sûrûségbe, darabokra törtétek a Lélek Lé-
nyeteket, építgettétek kiterjedéseteket, melyet talán entitásoknak
szeretnétek hívni, akik energiafonálon keresztül kapcsolódnak hoz-
zátok, és akik attól függõen, hogy milyen frekvenciájú energiával
tápláltátok õket, akár magasabb vagy alacsonyabb dimenziókban is
lakhatnak. Ez részben azt jelenti, amirõl mi is beszéltünk nektek,
mikor elmondtuk, hogy a párhuzamos dimenziókban sok párhuza-
mos lényetek vagy életetek van.
Most elmondjuk nektek, hogy a teremtés vagy az energia egy sok-
kal kifinomultabb szintjére visszavezetõ úton mindent összeszedte-
tek, újraegyesítettetek és visszacsatlakoztattatok önmagába. Ezért
ezek a részeitek, akár harmóniában vannak, akár nem, bekerülnek
a tapasztalatotokba. Ez néha nagy örömöt és új tudatosságot teremt,

154 A FÉNY SZÁRNYÁN


de sokkal gyakoribb az, hogy kellemetlenséget és egyensúlyhiányt
szül. Sokatokat hallottunk már panaszkodni, hogy: „Miért ilyen ne-
héz Fénymunkássá válni? Annyira keményen próbálkozunk; miért
kell ennyi kihívást és akadályt gördíteni elénk utunk során?”
Elmondjuk nektek: elõször is, mióta az idõ – már ahogy azt ti is-
meritek – ennyire felgyorsult, azok a dolgok, melyek normális eset-
ben egy élet alatt történnének meg, most napok és hónapok alatt
zajlanak le. Mióta újra egyesültetek önmagatok számtalan sok ré-
szével, amely részek bennragadhattak akár a nélkülözés és a sze-
génység hitébe, a szeretet hiányába vagy értéktelenségébe, és ezért
kudarcot vallotok abban, hogy érdemleges vagy szeretõ kapcsolato-
kat teremtsetek, megtagadjátok a kreatív energiákat, erõtlenségben
és mások könyörületességében éltek; vagy akár lehetnek ezen része-
itek az erõszakba és a sötét erõkkel vívott harcba vetett hit vagy
a betegségbe, az öregedési folyamatba és a végsõ halál elkerülhetet-
lenségébe vetett meggyõzõdés – tekintet nélkül mindre, szemtõl
szembe kerültök Lelki Létezõtök minden oldalával.
Ez elkerülhetetlen; ez a Mesteri ranghoz és a felemelkedéshez
vezetõ út, viszont mi segíthetünk nektek abban, hogy könnyedén
és kegyelemmel egyesítsétek önmagatok ezen részeit. Megoszt-
hatjuk veletek a szándékot és a bölcsességet, hogy egy magasabb,
elõnyösebb pontból, egy Mester szempontjából nézzétek ezeket
a kérdéseket. Önmagatok minden tökéletlen részét szabadon
„szerethetitek”. Egyensúlyba hozhatjátok azokat, még mielõtt be-
kerülnének az energiamezõtökbe, hogy összhangba hozzátok és
újraegyesítsétek õket.
Szeretnénk veletek megosztani ezt az eljárást, mely segít meg-
könnyíteni az átmeneti folyamaton keresztülvezetõ utat: helyez-
kedjetek el meditációs állapotba; javasoljuk, hogy használjatok egy
kristályt, mellyel megerõsíthetitek a körülöttetek lévõ energiame-
zõt, fokozhatjátok a koronacsakrátokon keresztül összpontosuló
energiát. Hívjátok útmutatóitokat és tanítóitokat, a Mestereket és
az ÉN VAGYOK Jelenléteteket, valamint borítsátok be magatokat
az Ibolyaszínû Átalakuló Lánggal. Amikor befejeztétek a segítségül
hívást, vetítsétek ki tudatotokat ezekbe a másik párhuzamos frek-
venciákba. Lássátok ezeket az entitásokat, amiket ti teremtettetek

AZ Á LTA L AT O K T E R E M T E T T R É S Z E K MAGASABB ÉNJEI...155


– tudnotok kellene azt, hogy mik és kik õk; életetek minden terüle-
te, melyek nincsenek egyensúlyban, melyek feszültséget, fájdalmat
teremtenek, vagy egyensúlyhiányban, a Magasabb Lényetekkel való
együttáramláson kívül tartanak; azokat egy olyan energia idézi elõ,
melyet korokon keresztül ti éltettetek.
Most néhány energia nagyon erõteljes. Ha valamilyen függõség-
ben szenvedtek, és nem úgy néz ki, hogy fel tudnátok hagyni vele,
akkor ez azért van, mert nagyon sok energiát adtatok ennek a léte-
zõnek, és nem tesz jót az, ha küzdötök vagy harcoltok ellene. Ezzel
csak még több energiával tápláljátok, és megerõsítitek azáltal, hogy
ezt teszitek. Hányszor elmondtuk már nektek, hogy amitõl féltek
vagy ami ellen küzdötök, azt felhatalmazzátok vagy magatokhoz
vonzzátok. Tegyétek valóságossá ezeket az energiákat – lássátok
õket, azonosítsátok be õket, vegyétek tudomásul õket. Már olyan
régóta próbáljátok figyelmen kívül hagyni ezeket, azt tettetve, hogy
nem léteznek. De ez így nem mûködik, mivel végsõ soron érvé-
nyesítitek õket az iránti vágyakozásotokkal és az arra irányuló
erõs érzelmi energiátokkal, hogy megszüntessétek mindazt, amit
elõidéznek életetekben.
Idõnként úgy érzitek, hogy nem vagytok urai saját életeteknek,
és ez valóban így is van, kedveseim. Egészen addig nem fogjátok
uralni, míg nem olvasztjátok vissza önmagatok ezen részeit, amíg
nem egyesítitek az energiáitokat a Lélek Lényetekkel.
Miután beazonosítottátok ezt a sokféle energiát vagy entitást,
kezdjétek el érezni a szívközpontotokban a hatalmas arany Nap-
ként ragyogó krisztusi energia erejét. Érezzétek, ahogy egyre növek-
szik és épül ez az energia, míg végül átjárja az egész testeteket és az
erõmezõtöket vagy az aurátokat. Azután kezdjétek ezt az energiát
kifelé vetíteni minden egyes entitás felé, szépen sorban, feltöltve
õket az arany fénnyel, a Szeretettel/Fénnyel, míg át nem alakulnak.
Amennyiben az entitások rendkívüli módon vannak felhatalmazva,
akkor meglehet, hogy ezt többször is el kell végeznetek minden
egyes entitással, de amikor úgy érzitek, hogy egyensúlyba hoztátok
és semlegesítettétek ezeket az energiákat, akkor lássátok õket,
ahogy egy Fénysugáron keresztül közelednek felétek. Ha egyen-
súlyban vannak, akkor a szívközpontotokba vonzzátok õket, és

156 A FÉNY SZÁRNYÁN


egybeolvasztjátok azzal, miközben a béke és a megkönnyebbülés
érzése jár át benneteket.
Amennyiben még nem állnak készen arra, hogy beleolvasszátok
õket magatokba, vagy még mindig akadályozzák õket a visszama-
radt, rossz minõségû energiák, akkor az entitás megáll egy ponton
és nem lép be a Fény erõmezejébe, mivel addig, amíg nem tartoz-
nak õk is a tiszta Fényhez, nem képesek áthatolni azon a védelme-
zõ akadályon, amit magatok köré építettetek. Ebbõl fogjátok tudni,
hogy még nagyon sok munkát kell elvégeznetek.
Ezen az úton járva, bátor egyetleneim, nem fogtok szenved-
ni, és nem lesztek olyan szomorúak az átalakulás ezen viharos
idõszakában.
Míg nem tudtok összeolvadni Magasabb Lényetekkel vagy Krisz-
tusi Lényetekkel, amíg egyensúlyban vagytok és egy magasabb frek-
vencián rezegtek, addig újonnan felfedezett erõtöket használhatjátok
arra, hogy irányítsátok a saját összetört energiátok újrafelszívódását.
Arra kérünk titeket, hogy kezdjétek el használni ezeket az ajándéko-
kat, mivel már nincs vesztegetnivaló idõnk. Vagy könnyedén és kímé-
letesen, vagy megpróbáltatások és gyötrelmek árán fogjátok magatok-
ba olvasztani önmagatok ezen részeit, de mindenféleképpen be kell
olvasztanotok õket. Most az evolúciós folyamat kellõs közepén vagy-
tok: a felemelkedés folyamata elõször az energiák újraegyesítésére, ki-
egyensúlyozására és harmonizálására összpontosít, aztán a frekvencia
felgyorsítására. Azt kértétek tõlünk, hogy tegyük könnyebbé és kímé-
letesebbé a folyamatot, ezért felkínáljuk számotokra ezeket az eszkö-
zöket, hogy elõsegítsük ezzel a sokkal kegyelemteljesebb és könnyebb
átalakulási folyamat létrejöttét.
Ahogy egyre érzékenyebbek lesztek, és ahogy a dimenziók közt
húzódó fátyol egyre vékonyabb lesz, azon kapjátok magatokat,
hogy ki-be csúszkáltok a különbözõ valóságokban, ezáltal megta-
pasztaljátok a magasságokat és a lecsúszottság érzését, a hangulat-
ingadozásokat és a meghökkentõ érzéseket. Sokan közületek mind-
ezekért a sötét erõket okolják, de higgyetek nekem, amikor azt
mondom, hogy a sötét erõknek nincsen ebben szerepük. Mindezt
önmagatok azon részei okozzák, melyek figyelemért kiáltanak, mi-
vel érzik az újraegyesülés iránti vágyat és ösztönzést, éppúgy, ahogy

AZ Á LTA L AT O K T E R E M T E T T R É S Z E K MAGASABB ÉNJEI...157


ti. Tehát ismerjétek el õket, fogadjátok el õket érvényesnek. Ez nem
teszi õket erõsebbé, nem szül több feszültséget és megterhelést az
elismerésük, hanem megnyitja az utat a szeretetteljes interakció és
összeolvadás elõtt.
Épp úgy, ahogy ti törekedtek a szeretetért, a bölcsességért és
az újraegyesüléshez szükséges erõért a Magasabb Létezõtök felé,
õk is úgy tesznek. TI VAGYTOK NEKIK A MAGASABB LÉTE-
ZÕJÜK, most már értitek?
Haladtok tovább, felfelé az evolúció létráján, felfelé a tudatos-
ság spirálján, feltartóztathatatlanul megszerzitek az Isteni Értelem
lassan önmagába visszatérõ minden egyes részét. Kezdetét vette a
Hatalmas Belélegzés, szeretteim. Végigcsinálhatjátok az utazást
rúgkapálva, ordítozva és minden lehetséges úton ellenállva, vagy
pedig elkaphatjátok és meglovagolhatjátok a felemelkedés hullá-
mát, miközben talán egy kicsit ijesztõ lesz a magasság és az isme-
retlenség, de felpezsdítõ és örömteli élmény lesz, mivel tudjátok,
hogy elvégre is az Atya/Anya/Teremtõ kezében vagytok, és így sem-
mi sem árthat nektek.
Béküljetek ki önmagatokkal, kedveseim; aztán gyertek és
csatlakozzatok hozzánk, hogy uraljuk a Korokat. Soha nem fog-
játok megbánni. Én, Mihály arkangyal megígérem ezt nektek,
legyetek biztosak benne.

158 A FÉNY SZÁRNYÁN


H U S Z O N K I L E N C E D I K F E J E Z E T

A Fény ösvénye

S ZERETETT MESTEREK! A Mindenható üdvözletét hoztam el


nektek. Egy fontos üzenetet kell átadnom nektek, a Fény fi-
véreinek és nõvéreinek, egyfajta korszerûsítést, ahogy ti mondaná-
tok. Ahogy azt már többször is elmondtuk nektek régebben, nagyon
nehéz elõre megjósolni, hogy mi fog történni az elkövetkezõkben
a galaxisnak éppen ezen a sarkán, mivel az események és a változá-
sok eddig még példa nélkül álló sebességgel következnek be. Habár,
ahogy eléritek nagyszerû célotokat vagy a spiritualitást, ahogy át-
léptek egy másik beavatásba vagy a tudat magasabb szintjébe, úgy
megjósolhatjuk nektek azt, hogy mi fog valószínûleg történni a fizi-
kai valóság következõ birodalmában.
Az 1994-es év a jelentõs változások éve volt, mind a fizikai világ
szerkezetében, mind pedig a spirituális tudatosságotok kiterjedésé-
ben. Az országok és a nemzetek határai változnak; az etnikai cso-
portok elköltöznek, önszántukból vagy kényszerítés hatására; sok
kedves lélek választja az átemelkedést, és higgyetek nekünk, mikor
azt mondjuk: õk most egy sokkal harmonikusabb hely és jobb kö-
rülmények felé tartanak. Áldjátok meg õket választásukban, mert
Szellemi Lényük biztosan tudja, hogy mi a legjobb nekik. Egyre
nyugtalanabb lesz az emberiség, mivel semmi sem az, ami volt, és
azok a dolgok, amelyekre azelõtt számítani lehetett, többé már
nem állandóak vagy nem elérhetõek. Az idõjárás mintázata annyira
rendszertelen, hogy az aszálytól teljesen kiszáradnak a termések,
több területen elapadnak a vízforrások, miközben hatalmas viharok
özönvízzel árasztanak el másokat, elmondhatatlan szenvedést és
erõforráshiányt hagyva maguk mögött.

A FÉNY ÖSVÉNYE 159


Javarészt az emberi tudat változó mintázatainak következtében
mindenféle mintázat és határ megváltozik és eltolódik. Amint szi-
lárdan megvetik lábukat a magasabb frekvenciák a világotokban,
mind a tudatotokban, mind pedig Földanyátokban, nagy nyomás
veszi kezdetét. Ezek a frekvenciák sokkal finomabbak, sokkal ne-
mesebbek, viszont sokkal erõsebbek is. Ugye értitek? Éppúgy,
ahogy utat kell adni a sötétségnek a Fény felé, az alacsonyabb rez-
gésû energiahullámoknak is utat kell adni a magasabb, sokkal kifi-
nomultabb frekvenciák felé.
Bámulatos a magasabb forrásokból az Univerzumotok felé ára-
dó Szeretet/Fény energiájának ragyogása. A Teremtõ/Isten/Istennõ
megtelepszik a Földeteken, és most számotokra is elérhetõ. A Te-
remtõ Forráshoz vezetõ hatalmas energiasztráda – hogy így mond-
jam – nyílik meg elõttetek, ha ti is készen álltok és hajlandóak vagy-
tok megnyitni magatokat e csoda elõtt.
Az energiával együtt jár egy figyelmeztetés is: „Csak akkor fo-
gadjátok el a Forrástól ezt az ajándékot, amennyiben készen álltok
arra, hogy átadjátok magatokat ennek a legmagasabb elhivatottság-
nak, és hajlandóak vagytok a társ-teremtés Mestereiként szolgálni
abban, hogy Naprendszeretek sötétsége átalakuljon Fénnyé. Ké-
szen kell állnotok arra is, hogy csatlakozzatok galaktikus családo-
tokhoz a felgyorsult evolúciós folyamatban; ki kell tágítanotok a lá-
tomásotokat, hogy ne csak a Földetek és a Naprendszeretek legyen
benne, hanem a galaxisotok is. Kifelé tartotok az elszigeteltségbõl,
a szûk, csõlátású nézõpontotokból. Fel kell ismernetek egyszer és
mindenkorra, hogy nem vagytok egyedül az univerzumban. Ami
hat rátok, az hat az egész emberiségre is, és ami hat a Földetekre,
az hat az univerzumra is.”
Ez az év a hamarosan eljövendõ, még hatalmasabb változások
elõkészületeként a tisztítás és megtisztulás éve. Azok közületek,
akik szorgalmasan munkálkodtatok azon, hogy minden negatív ener-
giától megtisztítsátok összetett belsõ energiatesteiteket, azok közü-
letek, akik törekedtetek arra, hogy egyensúlyt és harmóniát hozza-
tok tudatotokba és környezetetekbe, számotokra sokkal könnyebb
idõszak jön el, amint bekövetkeznek ezek a jelentõs változások.
Pontosan fogjátok tudni, hogy mi történik majd a közeljövõben.

160 A FÉNY SZÁRNYÁN


Egy erõs, szilárd vázat építettetek fel magatoknak azért, hogy ne
csak szolgálatot teljesíthessetek, hanem hogy elnyerhessétek közel-
gõ jutalmatokat, melyet a tudatosság új ajándékain keresztül, eddig
még soha nem hallott képességek útján és álmaitok és vágyaitok
majdhogynem azonnali megvalósulása által kaptok meg.
Sok új olyan információval találkoztok, mely összezavarhatja el-
méteket – túl gyorsan jönnek ahhoz, hogy feldolgozzátok. Ezek kö-
zül néhány látszólag ellentmond annak, amit hallottatok a múlt-
ban, és ez sokakat közületek nagyon megzavarhat. Nem arról van
szó, hogy nem voltak igazak az elmúlt kétezer év során kapott in-
formációk, kedveseim, hanem arról, hogy a megteremtett tudás egy
nagyon alapvetõ szinten volt tartva, egy olyan szinten, amelyet az
emberiség képes volt megérteni és felfogni. Láthatjátok, hogy
a szeretett Krisztus tanításait mennyire elferdítették és milyen
helytelenül használták. Még ennél is több állítólagos Új Korbeli
igazságot ferdítettek el azok – annak ellenére, hogy általában a leg-
jobb szándék vezérelte õket –, akik olyan információkkal álltak elõ,
amelyek nem mindig a legmagasabb forrásból származtak.
Most már láthatjátok: ahogy nõ a tudatosságotok, ahogy elmé-
tek és lelketek tisztasága szétterjed, úgy képességeitek is egyre ha-
talmasabb, sokkal összetettebb információkat fogadnak be. Ez nem
csak az Új Kor kezdete, hanem ti is, mint emberi ruhába öltözött
spirituális lények, beléptek egy új korba.
Amikor megnyitjátok az utakat az egyre magasabb és magasabb
dimenziók elõtt, és megszabadultok attól az elektrosztatikus töl-
téstõl, amely korokon keresztül megakadályozott minket abban,
hogy kapcsolatba lépjünk veletek, akkor sokkal tisztább üzeneteket
fogtok kapni, sokkal mélyebb információkat és sokkal több infor-
mációt, melyek teljesen újak lesznek számotokra, sokkal fontosabb
statisztikákat az Univerzumról, melynek szerves részét képezitek.
Szintén sokkal többet fogtok megtudni a jövõ nagyszerû tervezésé-
ben kapott szerepetekrõl. Nekivágtok a Fény Ösvényének, drágáim.
Magatok mögött hagyjátok a sûrûséget és a sötétséget, és kétségkí-
vül úgy érzitek, hogy egy magas hegycsúcs jó kilátást nyújtó pont-
járól szemlélitek a Földön játszódó színdarabot. Most kezditek

A FÉNY ÖSVÉNYE 161


megtapasztalni a magasabb dimenziók kifinomult birtokait. Hát
nem ez életetek legizgalmasabb élménye?
Ti, akik évekig dolgoztok, meditáltok, tanultok, szerettek és
a Fény ösvényének szentelitek magatokat, most végre elkezditek
felismerni, hogy milyen végtelen és mindent körülölelõ folyamat
ez. Elkezdtetek kérdezõsködni még fel nem ébredt nõvéreitekrõl és
fivéreitekrõl: „Õk miért nem látják? Miért nem érzik a csodát, az
örömöt és a szeretetet?” Fogják, kedveseim, fogják. Ez a feladat
most elõttetek áll: terjesszétek szét izgatottságotokat és örömötö-
ket, kiáltsátok világgá azokat a csodákat, amik jelen vannak min-
dennapi életetekben, osszátok meg éleslátásotokat, könyörületete-
ket, bölcsességeteket, tudásotokat. Csodálatos dolog megfigyelni
az épülõ együttmûködést: egy csoport elindít valahol egy eseményt
és hirtelen a világ más pontjain lévõ csoportok is elkezdik ugyanazt,
egészen addig, míg ez az energiahullám elõre nem tör, össze nem
köti, új életre nem kelti és a tudatosság egy másik formájába át
nem alakítja az emberiséget.
A Kapuk – vagy ahogy ti szeretitek nevezni –, a Csillagkapuk
felgyorsult ütemben nyílnak ki és tárulnak szét, lehetõvé téve
számunkra, hogy sokkal teljesebben és hatékonyabban lépjünk
kapcsolatba az emberiséggel. Az idõ a lényeges, kedves és hûsé-
ges egyetleneim; minél többen vannak a felébredt lelkek, annál
könnyebb lesz az átmenet, amikor a jelentõségteljes változások –
amikrõl már szóltam – feltûnnek.
És amint azt látjátok, szeretett barátaim, most egy hatalmas,
csodálatos folyamat közepén vagytok. Nagyon fontos: miközben
szorgosan dolgoztok azon, hogy befejezzétek a lelketek egyesítését
és összeolvasztását a szív és a torok területei között elhelyezkedõ új
energiaközponttal, addig rendíthetetlenül a testetekben maradja-
tok. Ily módon indítjátok be az éteri Fénytesteteket felépítõ folya-
matot. Közületek sokaknak sikerült az összeolvasztás, és még ma-
gasabb beavatások felé haladnak azon az úton, amely során
egyesülnek saját nagyságuk hatalmasabb részeivel.
Folytassátok az egyesülést, kedveseim, meditációtok és imáitok
által – egymást támogatva, tanítva és oktatva. Ez most sokkal fon-
tosabb, mint valaha. Az esemény, amit ti 12:12-nek neveztek, egy

162 A FÉNY SZÁRNYÁN


újabb hatalmas ugrás lesz a tudatban, mely sokkal nagyobb szám-
ban hozza össze a Fénymunkásokat, mint ezelõtt bármikor is. Ha
képesek vagytok megtenni, akkor ez csodálatos élmény lesz, viszont
nem kell elutaznotok a Föld valamelyik megszentelt helyére ahhoz,
hogy részt vegyetek benne. Ti építitek fel saját magatoknak a Fény
megszentelt helyeit. Gyûljetek össze, hogy átáramoltathassuk nek-
tek az igazság és a tudatosság egy új szintjét; emeljétek fel hangoto-
kat a dicsõítés, a felajánlás és a köszönetnyilvánítás során, és meg-
ígérem, hogy én és a teljes Spirituális Hierarchia csatlakozunk
hozzátok, úgyszintén az összes szeretett galaktikus barátunk. Na-
gyon jól haladunk a veletek való újraegyesülés útján, és együtt fog-
juk feltölteni ezt a galaxist és végsõ soron ezt a különleges Univer-
zumot is a Mindenség Teremtõjének varázslatos Fényével. Én,
Mihály arkangyal hozom el számotokra ezeket az igazságokat.

Az én miértem
Az út mentén megállok, hogy felfedjem:
Vajon énem miértjét meglelhetem?
Állok a bennem búvó „ki vagyok én” titkát felfedve,
Melyet igazi énem annyira elleplezne.
De kívülrõl belesek, így újra és újra
Véletlenül beláthattok egy futó pillantásra,
Amikor felhúzódik a függöny, s ledõl a védelem,
Egy pillanatra ott állok védtelen.
Az énem kicsodája, hogyanja, miértje,
Minden – kivéve Isten – az élet rejtélye.
RONNA HERMAN

A FÉNY ÖSVÉNYE 163


H A R M I N C A D I K F E J E Z E T

Mihály arkangyal üzenete a 12:12-rõl

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! A Mindenható üdvözletét


hoztam el nektek. Õriztek bizonyos emlékeket, szóbeszédeket
és mítoszokat, melyeket hosszú évszázadokon keresztül nemzedé-
kek adtak át egymásnak a nagyszerû Aranykorról, amit az emberi-
ség ezelõtt réges-régen megtapasztalt a Földön. Hallottatok és ál-
modtatok minderrõl, és azt kívántátok, hogy bárcsak lenne igazság
abban a jóslatban, ami a másik nagyszerû Aranykort, az ezeréves
béke és csoda idõszakát jövendöli meg. Nos, kedves és drága
egyetleneim, szeretnénk elmondani nektek, hogy mindez igaz és
nagyon gyorsan közeleg az az idõ.
A tizenkettõ egy nagyon fontos szám a ti galaxisotokban. A Bib-
liátokban a tizenkettes számot több mint százötvenszer említik
meg – a tizenkét apostol, Buddha tizenkét tanítványa, a tizenkét
törzs – és így tovább. Tizenkét jeletek és tizenkét állatövi jegyetek
van arra, hogy megtapasztaljátok zodiákusotokat, tizenkét óra az
órák számlapján, hogy elválasszátok a nappalokat az éjszakáktól, ti-
zenkét hónap van egy évetekben, hogy jelezzétek az idõ múlását.
Mikor a bolygótok belezuhant a sûrûségbe és a korlátozásba,
a harmadik dimenzióbeli tapasztalás mélyére, akkor megszûnt az
összeköttetésetek a tizenkét sugár, a tizenkét csakra életadó energi-
áinak ragyogásával, elszakadtatok a DNS tizenkét fonalától. Fel-
épült a bolygótok köré egy karantén, egy válaszfal, hogy – ezt ti is
látjátok – az asztrális síkokba kilökõdõ negativitás rezonanciája és
a diszharmonikus energiák ne szennyezhessék vagy befolyásolhas-
sák a Naprendszeretek és a galaxisotok megmaradt részeit. De azok
az idõk már elmúltak, kedveseim. Hála azon csodálatos lények –
mint amilyenek ti is vagytok – erõfeszítéseinek, akik teljes hitükben

164 A FÉNY SZÁRNYÁN


jártak-keltek, akik átküzdötték magukat számtalan megpróbáltatá-
son, akik elég bátrak és merészek voltak ahhoz, hogy elérjék és meg-
ragadják a Fényt, még egyszer érezvén a vágyat, hogy harmóniába
és egységbe kerüljenek a Teremtõvel; tehát hála nekik: átalakítókká
váltatok, villámló nyílvesszõkké, villámló pálcákká – vagy ahogy ti
mondanátok – energia-átalakítókká. A magasabb dimenziókból
nyertétek ki az energiát, amit aztán lekötöttetek, és az egyesült erõ-
feszítéseitek által szétterjesztettétek a Földeteken.
Ezelõtt már mondtuk nektek, hogy e század közepéig nem lehe-
tett tudni, hogy vajon meg kell-e még egyszer tapasztalnotok a Föl-
detek és az emberiség világkatasztrófáját és tömeghalálát; de ez
már nem része többé a jövõtöknek.
A tizenkettes szám jelképezi a fizikai visszaalakulását a spirituá-
lisba, továbbá azt, hogy a Földetekkel együtt visszakövetelitek spi-
rituális örökségeteket. Évezredeken keresztül a kevésbé harmo-
nikus hetes számra rezonáltatok: hét csakra, hét Sugár, a hét
dimenzió és az alsíkok határai. Csak az energia egy vékony ezüstfo-
nalán keresztül érhettétek el lelketeket, és nem tapasztalhattátok
meg galaxisotok öt magasabb Sugarának életadó és dinamikus
energiáját és a közvetlenül a Forrásból származó arany energia
áramlását. Amint kapcsolatba kerültök ezekkel a magasabb Suga-
rakkal, ezekkel a hatalmas, átalakuló frekvenciákkal, és elkezditek
lehozni és beolvasztani testetekbe ezeket a sokkal kifinomultabb
energiákat, úgy azok belefognak sejtszerkezetetek megtisztításába
és megváltoztatásába, mirigyeitek felélénkítésébe, hogy lángra lob-
bantsák azt a tudást, amit foglyul ejtettetek DNS-etek és agysejtje-
itek csapdájába. Ez fog nektek segíteni abban, hogy kiegészítsétek
és felépítsétek Fénytesteteket, mely továbbrepít Mesteri rangotok
és a felemelkedés valósága felé. Úgy hiszitek, kedveseim, hogy
mindezt egyedül csináljátok végig, de ez nem így van. Ragyogó és
csodálatos lények segítenek nektek, akik azért vannak itt, hogy szol-
gáljanak titeket és biztosítsák sikereteket. Ugye most már látjátok,
hogy ez a kincs, amit Földnek hívnak, egy nagyon értékes és külön-
leges bolygó. Ez egy olyan bolygó, amit a részletek hatalmas gaz-
dagságával, a számtalan csillagrendszer és õsi civilizáció változatos-
ságával és kifejezésével terveztek meg. Több civilizációból

M I H Á LY ARKANGYAL ÜZENETE A 12:12-RÕL 165


származó Csillagmagok vagytok, akiket különleges kódolású utatok
képviselõiként küldtek azért, hogy vegyetek részt ebben a merész,
kockázatos vállalkozásban. Társ-teremtõként jöttetek, és végsõ so-
ron azért bújtatok bele a fizikai testbe, hogy elsõkézbõl tapasztal-
hassátok meg azt, amit teremtettetek. Arra lettetek tervezve, hogy
megtapasztaljátok az érzelmeket, az értelmi testet, a vágytesttel
járó minden áldozatot; az a rendeltetésetek, hogy egyensúlyba
hozzátok a lelket a fizikai testben, hogy társ-teremtõként, az
Isten/Istennõ/A Mindenség Teremtõjének kiterjedéseként megva-
lósítsátok a Paradicsomot, a Mennyországot a Földön. Azonban
mindenki legnagyobb ajándéka az, hogy szabad akaratot kaptatok.
Mint ahogy azt tudjátok, korokon át vágyaitok más irányba te-
reltek titeket, messze a Teremtõ akaratától, és elkezdtétek megta-
pasztalni a bûnösség, a félelem és a korlátozottság érzését. Hama-
rosan elkezdtetek hinni abban az illúzióban, miszerint csak a fizikai
testetek, a látvány és a hangzás anyagi világa számít. Elkezdtetek
hinni abban, hogy talán lehet odakint valahol valamilyen isten, de
érinthetetlenül és megközelíthetetlenül messze van, és úgy gondol-
tátok, hogy érdemtelenek vagytok arra, hogy kapcsolatba lépjetek
az angyali birodalommal vagy a Teremtõvel.
Beleragadtatok az érzelmek és az érzések vágytestébe, az egó
alattomos módon megszerezte az irányítást a gondolkodási folya-
matotok és a valóságotok felett. Az egó rendeltetése az, hogy szol-
gálja a lelket, míg az a fizikai testben van. Mostanra az egó nagyon
fontossá vált, mivel abban áll jelentõsége, hogy a tapasztalatszerzé-
setek során segít nektek személyiségetek kialakításában. Segít nek-
tek pontosan meghatározni azt, hogy kik vagytok a fizikai világban.
Az egó feladata volt, hogy ellenõrizze a fizikai szállítóeszközötöket,
segítse a mûködését, hogy értesítse a lelketeket, amikor az bajba
vagy veszélybe került; azonban a léleknek a szolgálója volt, nem pe-
dig az irányítója. Rengeteg sok küzdelmetek ebbõl származik: meg-
próbáljátok visszaszerezni a hatalmat, amit egótoknak adtatok, és
igyekeztek újra a megfelelõ egyensúlyi helyzetbe, a Magasabb Lé-
nyetek irányítása alá vonni. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy sokatok
nagyon jó úton halad e téren, míg a tömegek még mindig egó-
lényük uralma alatt kínlódnak.

166 A FÉNY SZÁRNYÁN


Mostanra eljutottatok a megtisztulásotokban, a tisztításotok-
ban, a frekvenciátok növelésében és a rezgési szintetekben arra
a pontra, ahol sokan közületek átesnek egy folyamaton, amit mi
spirituális beavatásnak hívunk. Ahogy megszabadultok azoktól
a dolgoktól, amik már többé nem szolgálnak titeket, és egyensúlyba
kerültök a négy alacsonyabb testetekben, úgy lépdeltek feljebb
a tudatosság létráján, a magasabb bölcsesség és a nagyobb felvilá-
gosodás felé. Errõl szól a felemelkedés. Akár növelitek a frekvenciá-
tokat, akár csökkentitek; akár felemelkedtek, akár leszálltok, egy-
szerre csak egy napot, egyszerre csak egy lépést tesztek meg. Többé
már nem szabadon választható lehetõség, hogy szabadon lebegtek
vagy sodródtok; döntenetek kell, és most eljött ennek az ideje.
Mostanra sokan közületek elég rendelkezésre álló vagy majdan
rendelkezésre álló szeretetet, elég Fényt, elég szépséget bocsátanak
ki magukból, és a Mesterek egyikének az irányítása és a figyelmé-
nek központjába kerülnek. Az utat járó tanítvánnyá lettetek. Ha
most még nem éreztek vonzódást egy bizonyos Mester irányába,
vagy nem érzitek a hajlandóságot arra, hogy összehangolódjatok az
energiájával, akkor kérdezzetek az elhivatottságotokról; kérdezze-
tek, és mi felelünk. Talán álmotokban érkezik meg hozzátok a vá-
lasz, lehet, hogy egy üzenet vagy utalás vár rátok a gyönyörû lénytõl
minden könyvben, amelyet kinyittok, és ez felkavarja lelketeket.
Valamilyen módon a figyelmetek elé kerülnek és bejutnak az elmé-
tekbe. Ezek a krisztusi lények, ezek a Felemelkedett Mesterek
ugyanúgy, mint ti, jártak a Földön és megtapasztalták az élet min-
den megpróbáltatását és szenvedését, így hát nagyon jól tudják,
hogy mit éreztek, tudják, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéz-
netek. Nagyon jószívûek, szeretõek, és elkezdenek majd titeket át-
világítani az õ tulajdonságaikkal; átadják majd nektek hatalmas
bölcsességüket, szeretetüket és erejüket a tapasztalatukból szár-
mazó tanulságokkal együtt. Nem kell egyedül végigcsinálnotok
mindezt. Engedjétek meg, hogy segítsünk nektek, engedjétek
meg, hogy egyengessük utatokat.
Most nyílik meg a hatalmas felemelkedés kapuja, a Fény ország-
útja, melyet már a nagyszabású földi kísérlet kezdete óta ter-
veztünk. Önként jelentkeztetek erre a küldetésre, végig bátran és

M I H Á LY ARKANGYAL ÜZENETE A 12:12-RÕL 167


célotoknak elkötelezve cselekedtetek, annak ellenére, hogy felejtet-
tetek és az illúzió bûbájának hatalma alá kerültetek. Nem arra
szántak titeket, hogy örökre segítség nélkül küzdjetek; mindig is lé-
tezett a megmentésetekre vagy visszaszerzésetekre egy mesteri terv.
Lássátok lelki szemeitekkel ezt a nagyszerû kaput, lássátok a ka-
pun átvezetõ nagyon keskeny ösvényt – igen, egy kicsit meredek, de
nem áthághatatlan. Oldalt még számos másik ösvény vezet; sokkal
lankásabbak, egy kicsit könnyebben lehet rajtuk átkelni, de végül
miután kerülõutat tesznek, újból belefutnak a fõútba, és azok is át-
mennek a kapun. A ti döntésetek, hogy vajon rögtön ráléptek-e
születési jogotokat követelve a magasabb tudatotokhoz, az istensé-
getekhez vezetõ szûk és csodálatos ösvényre, vagy elõtte tesztek egy
kitérõt, és késõbb követitek azokat a bátrakat, akik az utat tiszto-
gatva megindultak elõre, nem számolva azzal, hogy milyen árat fi-
zetnek ezért. Talán ijesztõen hangzik, talán fáradságosnak tûnik, de
elmondjuk: nem számít, milyen nehézségeken mentek majd ke-
resztül, hisz a rátok váró ajándék messzemenõen túlszárnyalja azo-
kat. Már nagyon közel vagytok – lépjetek át, szeretteim –, bízzatok
bennünk, és lépjetek át.
Higgyetek nekünk, amikor azt mondjuk, hogy a beavatás, amin
ma átestek, sokkal fontosabb azoknál, melyeket más életeitek során,
korokkal ezelõtt tapasztaltatok meg. Egyiptomban, amikor sokan
közületek a szarkofágban feküdtek, hogy szembenézzenek az egójuk
és a lelkük terrorjával, akkor olyanok is akadtak, aki ezt mégsem tet-
ték meg. Nem, valójában sokan közületek nem tették meg. Néhá-
nyan átemelkedtetek; át kellett esnetek rajta. De itt az ideje, hogy
megszabaduljatok azoktól a félelmektõl, kedveseim. Többé már
nem kell megtapasztalnotok a múlt nehéz és rideg szabályait és
megpróbáltatásait ahhoz, hogy átmenjetek a beavatási folyamaton.
Kaptatok egy adományt, a könyörület ajándékát: végig segítünk ti-
teket utatokon azért, hogy gyorsabban mehessetek át a folyamaton.
Viszont testben, elmében és lélekben el kell köteleznetek magato-
kat, hogy élhessetek ezzel a nagyszerû lehetõséggel.
Most pedig, ha szabad, engedjétek meg nekünk, hogy átadjunk
nektek egy másik ajándékot. Csukjátok be a szemeteket és lépjetek
be a szívközpontotok megszentelt helyiségébe. Lássátok, ahogy

168 A FÉNY SZÁRNYÁN


felizzik a lángoló arany Nap tüzétõl, lássátok magatokat ebben
a helyiségben, mint gyönyörû gyémántok vagy kristályok, esetleg
csillagok. Hogyan képzelitek el tökéletes Fénytesteteket? Hogyan
fog kinézni? Emlékeztek rá? Csinálhattok belõle emberi formát is,
ha szeretnétek, de érezzétek – érezzétek, hogy milyen könnyû, érez-
zétek a rezgését, érezzétek, hogy mennyire szabad, mennyire nélkü-
lözi a fizikai határokat és megszorításokat. Most pedig érezzétek,
ahogy felfelé és kifelé sodródtok a koronacsakrátokból; lebegtek,
teljesen szabadon és csodálatos módon sodródtok kifelé a maga-
sabb dimenziókba, a sokkal nemesebb frekvenciák édes, kifinomult
levegõjébe. Nagyon tudatosan rezonáltok, vibráltok, nagyon ele-
vennek érzitek magatokat, aztán messze a távolban megpillantotok
egy fényes kristálykatedrálist. Szélesre kitárul két hatalmas boltíves
kapuja, majd egy arany fénysugár elkap, felemel és letesz titeket
a kapu bejárata elé. Ahogy beléptek és körbenéztek, számtalan is-
merõst láttok. Ez a hatalmas helyiség a legcsodálatosabb és leggyö-
nyörûbb lényekkel van tele. Annyira édes zene szól, hogy könnyeket
csal szemetekbe, és a szeretõ energia sugárzása szinte eláraszt ben-
neteket. Ahogy lefelé sétáltok a templom folyosóján, elhaladtok a
tömeg között. Nem látjátok, hogy mi van elõttetek, mígnem hirte-
len a tömeg szétnyílik két oldalra, ti pedig ott álltok jobb oldalt egy
fényûzõ ruhába öltözött férfi elõtt, aki erõt és hatalmas könyörüle-
tet sugároz magából. Mellette egy elegáns, elõkelõ hölgy áll csil-
lámló ruhában, akibõl árad a szeretet és a jóindulat. Õk a legfelsé-
gesebb pár, akit valaha is láttatok. Miközben ott állnak teljes
pompájukban, elismerõen és hatalmas szeretettel néznek rátok,
a szívetek pedig túlcsordul a hálával. Õk a Mindenható Isten és Is-
tennõ, a Mindenség Teremtõjének képviselõi, és nagyon jól tudjá-
tok, hogy ha õk nem csökkentik az energiájukat, akkor nem lenné-
tek képesek rájuk nézni vagy hatalmas energiamezõjükben állni.
Most pedig ez a gyönyörû nõ, ez a bájos hölgy elõrelép, és arra
kér titeket, hogy nyissátok ki kezeteket. Ahogy megérinti tenye-
reteket a jogarával, egy szikrázó, szivárványszínekben játszó ró-
zsaszínû kõ tûnik fel benne. Ezek után lelép hozzátok a pompás,
könyörületes, csodálatos férfi, és amikor õ is megérinti a tenyerete-
ket, ragyogó kék fény tör elõ jogarából. A kék és a rózsaszín fény

M I H Á LY ARKANGYAL ÜZENETE A 12:12-RÕL 169


összeolvad, a kõ ibolyaszínûvé, az Ibolyaszínû Láng egy részévé ala-
kul át. A szívetekhez szorítjátok ezt a gyönyörû követ, és tudjátok
azt, hogy ez az Isten és az Istennõ lényegének ajándéka. Egy utolsó
tiszteletteljes pillantás után megfordultok, lesétáltok a lépcsõn, és
a folyosón végighaladva kimentek az ajtón. Ráléptek a fénysugárra,
ami visszarepít titeket, visszarepít a koronacsakrátokba, és ismét
beléptek a szívközpontotokba.
Tudjatok róla, kedveseim, hogy ez a lila kis kõ, amit a Teremtõ
lényegével, az Ibolyaszínû Átalakuló Lánggal együtt kaptatok ezen
az éjszakán, tõlünk származik. Ez a csodálatos ajándék emlékeztet
titeket erre a szerencsés alkalomra.
Kezdjétek el használni az öt magasabb Sugarat, melyek most
már hozzáférhetõk számotokra; emeljétek be az életetekbe. A ren-
delkezésetekre áll, hogy segítsen benneteket, hogy örömöt hozzon
és javatokra váljon, hogy minél gyorsabban átsegítsen benneteket
a felemelkedés útján. Számítsatok a csodákra, szeretteim, mivel bá-
mulatos csodák várnak a pillanatra, amikor majd kéritek õket. Az új
világ szolgálói vagytok; ti vagytok az elõörs, az Útmutatók, ti vagy-
tok azok, akiket felszólítanak majd arra, hogy lépjetek elõ és hirdes-
sétek ki a holnap Aranykorát.
Minél többet használjátok az ajándékokat, melyeket kaptatok –
nem számít, hogy mennyire kicsinek vagy jelentéktelennek gondol-
játok azokat –, annál többet fogtok kapni. Gyönyörû és pompás lé-
nyek vagytok, megtisztelõ számunkra, hogy szolgálhatunk titeket.
ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. Elhozom számotokra ezeket
az igazságokat.

170 A FÉNY SZÁRNYÁN


H A R M I N C E G Y E D I K F E J E Z E T

Itt az ideje, hogy véget vessünk


az elkülönültség illúziójának!

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Ahogy a magasabb dimen-


ziókban való létezés elõkészületeként magatokra öltitek a tu-
datosság új köpenyét, szeretnénk adni nektek néhány ötletet
ahhoz, hogy lássátok vajon összeillenek-e azok a valóságról al-
kotott képetekkel.
Engedjétek meg azt, hogy leássunk annak az illúziónak a mélyé-
re, mely a maszkulin és a feminin energiák szétválasztásához kap-
csolódik, azon elgondolásotok mélyére, mely a nemiséggel függ
össze, és amit ti a „Nemek harcának” hívtok.
Nemcsak a fizikai, értelmi és érzelmi/egó testeteket és a jobb és
bal oldali agyféltekéteket hozzátok egyensúlyba, hanem oly sok kor
után a maszkulin és feminin energiák ellentétének egyesítési folya-
matába is belekerültetek.
A harc akkor vette kezdetét, mikor az Isten és az Istennõ energiái
szembeszálltak egymással. Visszaéltek az Atya Isteni Erejé-
nek/Akaratának jellegével, csakúgy mint az Anya Isteni Szere-
tetének/Bölcsességének jellegével. Mindez az Atlantisz korának
közepén kezdõdött, és egészen addig folytatódott, míg szépen fo-
kozatosan az Istennõ visszavonult a Földrõl, és az energiájának csak
egy kis töredékét hagyta hátra. Ennek következtében megnyitotta
az utat a patriarchális társadalom elõtt, mindazok leigázása elõtt,
akik nõi testben vannak.
Volt egy másik kor, amirõl a mítoszokat kivéve nem túl gyakran
beszélnek – az Amazon nõi társadalom kora, melyben a férfiakat
rabszolgákként használták, és sok olyan kegyetlenségnek és igazság-
talanságnak tették ki õket, amelyek elviselésére a nõk tízezer vagy
még több éven át voltak rákényszerítve. Nem tartott olyan sokáig

ITT AZ IDEJE , HOGY VÉGET VESSÜNK ... 171


ez a kor, és a dolog nem történt meg olyan sok lélekkel, de még
mindig bele van vésõdve sokatok emlékezetébe.
Itt az ideje annak, hogy véget érjen ez a háború, itt az ideje,
hogy mindannyian emlékezzetek arra és fogadjátok el azt, hogy
számtalan sok megtestesülésetek alatt voltatok már mind férfiak,
mind nõk. Áldozatok és elkövetõk is vagytok; ügyesen bántatok az
Erõ/Akarat maszkulin energiájával, szétterjesztettétek a feminin
jelleg Szeretetét/Bölcsességét. Itt az ideje, hogy összeolvadjanak
ezek az energiák, hogy átalakítsák és megerõsítsék egymást egybe-
olvadásuk által, egészen addig, míg nem kerülnek teljes egyensúly-
ba és harmóniába mindannyiótokban.
Manapság rengeteg gyönyörû testet öltött nõ van, akik sokkal
inkább férfitestben szeretnének lenni, de beleegyeztek abba, hogy
nõi testben öltsenek formát, így megmutathatják, hogyan él, cse-
lekszik és mûködik egy felhatalmazott nõ – erõteljes, cselekvés-ori-
entált, kifelé forduló, az akarat mozgató erejét használja, de ugyan-
akkor tisztánlátó és könyörületes, összhangban van az Istennõ
mindkét jellegével: a Szeretettel és a Bölcsességgel.
Szintén rengeteg férfi van, akik sokkal több életükben voltak
nõi testben, ezért sokkal kellemesebben érzik magukat abban. Be-
leegyeztek abba, hogy azért öltsenek testet ebben a korban, hogy
élõ példái legyenek annak, hogyan tud egy férfi férfias maradni
amellett, hogy kimutatja érzelmeit, kreatív, könyörületes, gondos-
kodó és kifinomult.
A nemek felosztása eltûnõben van, a szabályok és az elõírások,
melyek elkülönítették a két nemet (a tömegtudat alapján) sokkal
kevésbé egyértelmûek. A nõk aktívak és sikeresek a kereskedelem
világában és a közéletben, ugyanakkor elfogadott, hogy a férfi ve-
zesse a háztartást és nevelje a gyereket, ha azt szeretné. De még
mindig hosszú út áll elõttetek.
A szexuális energiák még mindig a csaták színterét jelentik, ahol
a Földön élõ nõk és férfiak összecsapnak. A vágytest sokatok eseté-
ben még mindig nagyrészt a psziché kontrollja alatt áll. Még min-
dig a tökéletes társat keresitek, hogy kiegészítsen titeket, hogy a fáj-
dalmatokat eloszlassa és magányotokat kitöltse. Elmondjuk nektek
kedveseim, hogy nem fog mûködni. Sokan közületek az egyik

172 A FÉNY SZÁRNYÁN


tapasztalatból vagy kapcsolatból a másikba estek; ezek közül egye-
sek katasztrófával végzõdnek, még több fájdalmat és törött életet
hátrahagyva az ébredési folyamatotok során.
Az Istennõ energiája még egyszer visszatér a Földre. Sokan rá
fogtok ébredni a tényre: küldetéseteknek egyik fontos része, hogy
megszilárdítsátok ezeket az energiákat, fontos része, hogy a Sze-
retet/Bölcsesség feminin sugarának képviselõi legyetek. Sok bátor
férfi és nõ egyezett bele abba, hogy a jövõ nõinek és férfiainak új
prototípusaiként elöljáró példák vagy úttörõk lesznek: megvalósítva
a maszkulin és a feminin energia tökéletes egyensúlyát, harmóniá-
ban dolgozva, kiegészítve és támogatva egymást, kölcsönösen egy-
másra hatva az élettapasztalat minden területén.
Mielõtt megtalálhatnátok a tökéletes társatokat vagy az isteni
kiegészítõtöket, mindannyiótoknak a bennetek lévõ férfi és a nõi
energiák ellentétességének egységesítésére kell összpontosítania.
Fogadjátok el istenségeteket – szeressétek azt, akik vagytok, mint
az Isten/Istennõ isteni képviselõi. Fejezzétek be a harcot, amit a fi-
zikai testetek ellen folytattok, és fogadjátok el azt úgy, mint a Szel-
lemetek templomát, ÉN VAGYOK Jelenlétetek segítségével te-
remtsétek meg annak teljességét. Ne legyetek többé mártírok, ne
engedjétek, hogy erõtök elhagyjon. Ne legyetek többé elfogadásra
és elismerésre vágyó hatalmaskodó agresszorok. Követeljétek az
identitásotokat és az egyediségeteket; ne hasonlítgassátok össze
magatokat senki mással. Használjátok a képességeiteket, amiket
azért teremtettetek meg ebben az életetekben, hogy átsegítsen
benneteket a még hátralévõ akadályokon, melyek távol tartanak
a küldetésetektõl és uralkodásotok végsõ céljától.
Ne használjátok többé nemi energiátokat fegyverként vagy me-
nekülésre. Kezdjétek el felhatalmazó, tiszteletet keltõ ajándékként
használni, amire eredetileg lett szánva. Becsüljétek meg a testete-
ket és azt a testet, amit választotok, hogy összeolvadtok vele. Ami-
kor szexuális kapcsolatot létesítetek valakivel, akkor sokkal többet
fogadtok el, mint csak a test váladékait. Felvállaljátok az auramezõ-
jükben lévõ energiákat jóban-rosszban, és évekig is eltarthat, mire
ezek az energiák szertefoszlanak vagy eltûnnek a harmadik dimen-
zióbeli modalitásban.

ITT AZ IDEJE , HOGY VÉGET VESSÜNK ... 173


Egyelõre koncentráljatok magatokra, kedveseim, olvadjatok
össze saját lelketekkel, hozzátok egyensúlyba értelmi és érzelmi ter-
mészeteteket. Törekedjetek kreatív képességeitek kifejlesztésére,
hozzátok újra mûködésbe azokat a rejtett képességeket és ajándé-
kokat, melyek már nagyon régóta szunnyadnak. Miután ezt meg-
tettétek, a teljesség lendületes lényeként fogtok elõlépni, készen
állva arra, hogy megosszátok teljességeteket másokkal, amennyiben
ti is úgy kívánjátok. Végül meghatalmazott lényetek visszatükrözõ-
déseként egy olyan másik lényt fogtok választani, aki hozzáad vala-
mit ahhoz, akik vagytok, aki kiegészít benneteket, nem pedig elvesz
belõletek. Kettõtök együttmûködése és lendülete által még na-
gyobb csodákra lesztek képesek.
Egybegyûltök és újra egyesültök spirituális családotokkal és ön-
magatok számtalan oldalával; az elkülönültség illúziója már elkez-
dett szertefoszlani, a következõ évben pedig teljesen el fog tûnni.
Hogy reményeiteket, álmaitokat és vágyaitokat más emberbe veti-
tek – nem számít, mennyire csodálatosnak vagy tökéletesnek tûnik
az illetõ – érvényteleníti a ti saját erõtöket és lehetséges tökéletessé-
geteket. Be fogjátok ismerni, hogy saját jogotokat illetõen Mesterek
vagytok, hogy nem vagytok sem többek, sem kevesebbek mint má-
sok, hanem a Teremtõ szemében mindannyian egyenlõek vagytok.
Elfogadni azt a felelõsséget, hogy kik vagytok, az elsõ lépés. A kö-
vetkezõ lépés az, hogy többé ne más személyt – akár férfit, akár nõt
– vagy ne az intézményt okoljátok kudarcaitokért vagy gyengesége-
itekért. Fogadjátok el és olvasszátok egybe maszkulin és feminin
tulajdonságaitokat, és használjátok arra, hogy megalkossatok a fizi-
kai testben egy gyönyörû, teljesen kiegyensúlyozott, önuralommal
rendelkezõ spirituális lényt. Akkor és csak akkor léphettek elõre ab-
ba a szerepbe, amit ebben a megtestesülésben már ezelõtt elfogad-
tatok: hogy az Isten/Istennõ/Teremtõ egységes, szeretõ, felhatalma-
zott kiterjedései legyetek.
Mi, akik a magasabb birodalmakból származunk tulajdonkép-
pen olyanok vagyunk, mint akiket ti hermafroditáknak, uniszexeknek
neveztek, a maszkulin és feminin tulajdonságok kombinációi. Igen,
ilyenek vagyunk, habár mindkét nem számtalan oldalát kifejezésre
juttatjuk, és igen, azért az egyiket elõnyben részesítjük, de ennek

174 A FÉNY SZÁRNYÁN


ellenére soha nincs egyik sem túlsúlyban vagy egyensúlyon és har-
mónián kívül. Az energia kifejezõdéseiként használjuk ezeket, hogy
kézben tartsuk a feladat teljesítését, így idõnként az Atya energiáit
használjuk, erõteljesen, energikusan és lendületesen cselekszünk,
máskor pedig az Anya kreatív tulajdonságait használjuk, szétáraszt-
va a szeretet, a bölcsesség és a könyörület hullámait.
Itt az ideje, kedveseim, hogy véget vessünk az elkülönültség-
nek. Olvasszátok egybe és hozzátok összhangba egyszer és min-
denkorra a bennetek lévõ ellentétet, aztán csatlakozzatok hoz-
zánk. Sok kalandban vehetünk részt, új világokat teremthetünk.
ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

ITT AZ IDEJE , HOGY VÉGET VESSÜNK ... 175


H A R M I N C K E T T E D I K F E J E Z E T

Ünnepeljük az új kezdetet!

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Ahogy közeledtek az év vége


felé, ahogy az ünneplés napjaira összpontosítotok, szeretnénk,
ha megállnátok egy pillanatra, és áttekintenétek, hogy mi történt –
hogyan növekedtetek, hogyan változott az észlelésetek, hogyan for-
málódott a körülöttetek lévõ világ. Sok változás nagyon apró, és
azok, akik nincsenek ennek tudatában, csak azt láthatják, hogy lát-
szólag nagyobb káosz van, hogy több a pusztítás. De mi tudjuk:
nagy változások vannak folyamatban, az emberiség egy teljesen új
tapasztalás felé halad.
Sokan közületek a gyermek Krisztus születését ünneplik decem-
berben, habár ez az esemény egy kicsit más jelentéssel párosul és
sokat veszített szépségébõl és ünnepélyességébõl, melynek eredmé-
nyeként kitört az ajándékvásárlási és ajándékozási õrület. Azt java-
soljuk nektek, hogy egy sokkal becsesebb ajándékot adjatok maga-
toknak, és kezdjétek el ezeket a szünnapokat és megszentelt
napokat másként szemlélni. Ami kétezer évvel ezelõtt történt, az
valóban csodálatos esemény volt, és egy magasztos Avatár született
azért, hogy megmutassa az emberiségnek a Teremtõ Fényébe
visszavezetõ utat. Most a krisztusi energia vagy a Krisztus-tudat
visszatérését kell megünnepelnünk, most azt kell megünnepel-
nünk, hogy amikor eljön az ideje, a születés mindannyiótok lelké-
ben megtörténik majd. A szeretett Jézus – a többi Avatárhoz ha-
sonlóan – azért jött, hogy megmutassa az utat. Most eljött az ideje,
hogy elfogadjátok a számotokra felkínált ajándékot, egy ajándékot,
ami sokkal értékesebb azoknál, mint amiket az ékszerboltokban
vagy ékszerosztályokon lehet kapni.

176 A FÉNY SZÁRNYÁN


Mint azt elõre megjósolták, Krisztus második eljövetele folya-
matban van azáltal, hogy mindannyian készítetek egy megszentelt
helyet a szívetekben, és újraegyesültök a Lélek Lényetekkel, mely
egyengeti az utat a Krisztus-tudat elõtt, hogy átvilágítson bennete-
ket és általatok dolgozzon. Ez a megjövendölt Második Eljövetel
igazi jelentése, és nemcsak egy ajándék azok számára, akik felvették
a kereszténységet, kedves barátaim. Krisztus és a krisztusi energia
jelentése a Teremtõtõl származó tökéletes, isteni áramlás, az egész
emberiség, sõt mi több, a Teremtés által létezõ összes lény isteni
öröksége. Buddha magában hordozta ezt az energiát, csakúgy mint
Rama, Mohamed, Krishna és még sokan mások is. Ti is magatok-
ban hordozzátok az Isteni energia Szikráját. Kérlek fogadjátok el
azt a csodálatos igazságot, miszerint MINDANNYIAN fivérek és
nõvérek vagytok – mindannyian az EGY FORRÁSBÓL származ-
tok, és vissza fogtok térni ehhez a FORRÁSHOZ.
Az általatok 12:12-nek nevezett kozmikus esemény egy lehetõ-
ség volt arra, hogy újra elkötelezõdjetek és újra megerõsítsétek elhi-
vatottságotokat a Szellem és az isteni sorsotok irányába, lehetõség,
hogy újra megerõsítsétek azt az ígéretet, amelyet sok évvel ezelõtt
tettetek, mielõtt a Földön fizikai testetekben öltöttetek volna for-
mát. Sokan azok közül, akik elkötelezõdtek, nem ébredtek fel elég-
gé ahhoz, hogy válaszoljanak Magasabb Lényük hívására, sokan
mások az út mentén estek el azért, mert nem volt meg az erejük
vagy a kellõ elkötelezettségük ahhoz, hogy felülkerekedjenek az út-
jukba akadó megpróbáltatásokon és akadályokon. Viszont jó hír,
hogy nagyon sokan hûek maradtak az ígéretükhöz, és a küldetésük-
nek szentelték magukat. Ez az, amiért annyira fontos lépés volt
számotokra a tudatos, újbóli elkötelezõdés.
Megértjük, hogyha úgy éreztétek, mintha a múlt évben egy for-
góörvényben lettetek volna, de most elmondjuk nektek, drága
egyetleneim: életetek következõ két éve még drámaibb, még döb-
benetesebb és még megjósolhatatlanabb lesz. Sokan közületek már
készen állnak arra, hogy az egyik Felemelkedett Mester irányítása
alatt dolgozzanak. Amennyiben még nem rezonáltok e különleges
és csodálatos lények egyikére sem, akkor majd különféle módokon
tudomást adnak magukról. Ahogy oltalmuk alá kerültök, elkezdenek

ÜNNEPELJÜK AZ ÚJ KEZDETET ! 177


átvilágítani titeket a bölcsességükkel, erejükkel és képességeikkel,
ily módon elõsegítve az öt magasabb sugár és a magasabb csakrák
beillesztését a négy alacsonyabb testetekbe.
Így, mint azt látjátok, ti lesztek az új világ szolgálói, a Spirituális
Hierarchia fizikai kiterjedései. Ez az, amire készültetek, ez az, ami-
ért olyan kritikus fontosságú, hogy a fizikai színtéren harmóniába
és egyensúlyba hozzátok magatokat.
Ahogy elkezdenek felébredni a tömegek, és figyelmet szentelnek
lelkük finom kis útmutatásainak, úgy irányításra, gyengéd törõdés-
re és támogatásra lesz szükségük. Válaszok után fognak kutatni, de
még nem jött el számukra annak az ideje, hogy megbirkózzanak az-
zal az információáradattal, ami az elmúlt harminc vagy még több
év során világra került. Élõ példákra és egyszerû magyarázatokra
lesz szükségük, és ezen a ponton léptek be ti, az Új Kor elõörse.
Sokatok már felkészült arra, hogy elétárják: pontosan mi is lesz
a küldetése, mi lesz a szakterülete – amit már sokan tudnak közüle-
tek, viszont a tudatosság új ajándékait kapjátok meg azért, hogy se-
gítsék munkátokat a jövõben. Átléptetek a kapun, kedveseim, a ka-
pun, mely a jövõbe vezet. A felkészülés ideje lejárt, most kezdetét
veszi a hatalmas esemény.
Évszázadotok utolsó évei alatt nagyon fontos, hogy megsemmi-
sítsétek a félelmet és a negativitást, melyet azok keltenek, akik az
ítéletnapról, a sötétségrõl és a pusztulásról prédikálnak. A világ vé-
ge nem rajtatok múlik, de egy korszak vége és egy bátor Új Kor, egy
ígéretekkel teli fényes jövõ kezdete igen. Ne álljatok ellen; engedjé-
tek, hogy a változások egy új világot és kiterjedt tudatosságotok szi-
lárd alapját megteremtve kibontakozzanak. Ahogy átalakultok és
elkezdtek az új, felvilágosult rangotokban mûködni, úgy mások bá-
torságot merítenek ahhoz, hogy megvizsgálják és próbára tegyék az
általatok kapott információkat. Ekkor veszi kezdetét a hullám-
effektus, mely végigsöpör az egész emberiségen. Élõ, kézzelfogha-
tó bizonyítékai lesztek annak, amit tanítotok többé már nem lesz-
nek képesek letagadni a felmerülõ bölcsességeket és az általatok
képviselt igazságokat.
Lesz majd valamiféle ellenállás és súrlódás a régit védelmezõkkel:
vallási, társadalmi, politikai, stb., de ez ne térítsen el benneteket,

178 A FÉNY SZÁRNYÁN


kedveseim; maradjatok hûek a látomásotokhoz és a célotokhoz.
Járjatok szelíden, de merészen; használjátok az ítélõképességete-
ket, de ne térjetek el az igazságotoktól és a teljességetektõl. Mellet-
tetek sétálunk, és egyre nagyobb és nagyobb hullámokban érkezik
hozzátok a Mindenség Teremtõjének Szeretete/Bölcsessége. Ho-
gyan tudnátok elbukni? Én, Mihály arkangyal elhozom számotokra
ezeket az igazságokat.

Keresésem
Miért kutatok ezekben a nyugodt, csendes idõkben?
Mi az, ami megnevettet?
Mi az, ami lángra lobbantja szemedet?
Elméden keresztül, mire árnyékok vetülnek,
Mely bús gondolatokat idézed?
Lelkedet az enyémtõl mi húzza vissza,
Egyedül hagyva engem, az idõben elakadva?
Veled egyesülve kutat lényegem
Két magányos felet,
Mely egésszé lehet.
RONNA HERMAN

ÜNNEPELJÜK AZ ÚJ KEZDETET ! 179


H A R M I N C H A R M A D I K F E J E Z E T

Itt az ideje, hogy elkezdjük


a testi-lelki megtisztulást!

S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Én, Mihály arkangyal üd-


vözöllek titeket az új év, 1995 kezdetén. Azt szeretném ja-
vasolni nektek, hogy kezdjetek bele egy folyamatba, a testi és lel-
ki megtisztulásba.
Sokan közületek idõnként fizikai „nagytakarításba” kezdenek,
a belsõ szervek méregtelenítésébe vagy megújításába. Ez a legkívá-
natosabb dolog, és többszörösen meg fog térülni a lelki és a mentá-
lis megtisztulásotok folyamán is. Hisz hogyan tudnátok megtölteni
lényeteket tiszta fényenergiával, amikor tele vagytok méreganya-
gokkal és az évek során felhalmozódott és belétek épült mérgekkel.
Ne gondoljatok semmiféle drasztikus dologra: kívánatos a belek
kitisztítása. Egy héten át csak könnyû, élõ ételeket együnk, úgy-
mint gyümölcsök, zöldségek, igyunk gyümölcslevet és rengeteg
tiszta vizet. Hagyjátok pihenni az emésztõrendszereteket kedvese-
im. Engedjétek meg neki, hogy visszanyerje mozgékonyságát és
erejét, mivel akkor fog a leghatékonyabban mûködni. Számos prog-
ram hozzáférhetõ, így hát arra kérlek titeket, hogy válasszatok ki
egyet közülük, azt, amelyikrõl úgy érzitek, hogy az lesz számotokra
a leghatékonyabb. Ne féljetek a kudarctól. Kérjétek meg Szellem
Lényeteket, hogy vezessen titeket a helyes folyamathoz, majd kér-
jétek a Szellem erejét és akaratát, hogy segítsen végig a folyamaton.
Sokoldalú jutalomban lesz részetek. Elõször is, nagyot fog fej-
lõdni az egészségetek és a fizikai jólétetek, amivel megalapozzátok
a folyamat következõ részét: készítsétek fel magatokat az érzelmi és
mentális nagytakarításra annak érdekében, hogy szorosabb kapcso-
latot és szövetséget valósítsatok meg a Szellemetekkel.

180 A FÉNY SZÁRNYÁN


Ezek az elkövetkezõ évek csodálatos idõk lesznek, kedveseim, de
fel kell készülnötök arra, amit felkínálunk nektek, fel kell készülnö-
tök arra, hogy tudjátok majd azt használni. Egy autó, amit piszkos
olajjal töltöttek fel, vagy lassú a motorja, nem fog jobban mûködni
csak azért, mert lemostátok és ragyog, vagy mert üzemanyagot tan-
koltatok bele. Meg kell tisztítani, be kell állítani, összhangba kell
hozni a részeit, máskülönben nem fog megfelelõen mûködni. A fi-
zikai lényetek sem különbözik ettõl.
Készen álltok arra, hogy megkapjátok a raktáron lévõ csodákat?
Csak rajtatok múlik, kedveseim. Bármit kívánhattok, kérhettek,
óhajthattok vagy álmodhattok, amit csak akartok, de ha nem teszi-
tek meg a szükséges lépéseket, vagy ha rossz, ellentétes jeleket
küldtök a Szellemnek, akkor legyetek biztosak afelõl, hogy nem éri-
tek el a vágyott eredményeket.
Arra kérünk titeket, hogy kezdjetek folyamatos párbeszédet ön-
magatokkal, tegyetek fel az életutatokkal vagy a spirituális növeke-
désetekkel kapcsolatos kérdéseket. Egyszerre egy kérdésre koncent-
ráljatok, és aztán kérjétek azt, hogy kapjatok rá választ. Haladjatok
elõre azzal az elvárással és tudással, hogy közeleg a válasz. Figyelme-
sen hallgassátok meg azt, amit mások mondanak nektek, és figyelje-
tek oda arra is, aminek elolvasására buzdítanak. Bármilyen forrásból
érkezhet a válasz – egy álomból, egy könyvbõl vagy egy párbeszéd-
bõl, viszont figyelmesnek és ébernek kell lennetek. Azután
amennyiben az információ összerezonál a belsõ igazságotokkal, ak-
kor figyelembe kell vennetek és követnetek kell a kapott útmutatást.
Minden nap számítsatok a kiszámíthatatlanra. Tudjatok róla,
hogy nagyszerû és csodálatos változások várnak rátok; mint egy
gyermek, úgy várjátok a legeslegjobb bekövetkeztét. Nyissátok meg
gondolkodási folyamataitokat, figyeljétek õket, és döntsétek el,
hogy negatív vagy pozitív gondolkodási formák-e, mivel ez építi
a jövõtöket. Ébredjetek minden reggel azt bizonygatva, hogy aznap
a lehetõ legtöbbet teszitek meg. Hívjátok elõ az ÉN VAGYOK Je-
lenléteteket, hogy bölcsességet, ítélõképességet és útmutatást ad-
jon nektek, vegyétek körbe magatokat a szeretet és a béke aurájával.
Nézzétek, hogy ez mennyire meg fogja változtatni a dolgokat.
Elég bátrak vagytok ahhoz, hogy átadjátok jövõtöket a Szellemnek,

ITT AZ IDEJE , HOGY ELKEZDJÜK ... 181


elég bátrak vagytok ahhoz, hogy hagyjátok tökéletességében kibon-
takozni? Minden akadály és kihívás, amivel szembesülnötök kellett,
csak a növekedéseteket szolgálta. Ha egyszer elfogadjátok ezeket, és
megragadjátok az alkalmat arra, hogy növeljétek tudásotokat és tu-
datosságotokat, akkor többé már nem fognak akadályoknak tûnni.
Kedveseim, minden nap töltsetek el egy pár percet azzal, hogy
a szívközpontotokra koncentráltok, és megjelenítitek lelki sze-
metek elõtt, ahogy leáramlik rátok a Krisztus-tudat szeretete és
fénnyel tölti meg a gerinceteket, mint egy fluoreszkáló csövet.
Érezzétek, ahogy ez az energia átjárja testeteket, majd koncentrál-
jatok arra, hogy az Ibolyaszínû Fény vagy az Ibolyaszínû Láng suga-
rán keresztül kiadjátok napfonatotokból a többlet-energiát. Ha ezt
megtennétek minden nap, az segítene abban, hogy a csodák, ami-
ket magatoknak idéztek elõ, megmérettetés nélkül jelenjenek meg
mások és a világ számára is.
Eljött az ideje, hogy a földi mennyország társ-teremtõi legyetek.
Egyre közeleg annak az ideje, hogy újoncok vagy tanulók legyetek.
Eljött az ideje, hogy követeljétek az uralkodásotokat és magatokra
öltsétek a felelõsség teljes köpenyét, amibe már olyan régen bele-
egyeztetek. Ez most itt nem a félénkség vagy a tétovázás ideje. Ez
a cselekvés, a megvalósítás és a betetõzés ideje. Rajtatok múlik,
hogy milyen részetek lesz a folyamatban, rajtatok múlik, hogy mit
osztotok meg a Szellem gazdagságából, kedveseim. Kérlek titeket,
kezdjétek el. Kezdjétek el most, ott, ahol vagytok, azzal, amitek
van. Minden pozitív lépéssel, amit megtesztek, egyre közelebb ke-
rül hozzátok az útmutatás és az irányítás. Ezt biztosítjuk nektek.
ELMONDJUK NEKTEK: EZ A CSODÁK IDEJE, KEDVE-
SEIM. VAJON CSORDULTIG TELIK MAJD POHARATOK,
VAGY ÜRES KÉZZEL TÁVOZTOK? Rajtatok múlik, hogy ho-
gyan döntötök.
A legvégsõkig bízunk bennetek, a nappalok s éjszakák minden
percében várunk, hogy válaszoljunk hívásotokra. Én, Mihály arkan-
gyal elhozom ezeket az igazságokat.

182 A FÉNY SZÁRNYÁN


H A R M I N C N E G Y E D I K F E J E Z E T

Az Aranykor kapuja nyitva van –


kezdetét veszi a mennybemenetel
színdarabja

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Mióta mélyrehatóan megta-


pasztaltátok a 12:12 Felemelkedés Kapujának megnyitását,
azóta sokatok rengetegféle érzést él át. Akár az öröm, akár a boldog-
ság külsõ megjelenése nélkül, vagy azzal az érzéssel, hogy némi-
képp kibillentetek az egyensúlyból, és többé már nem érzékelitek
a szervezetetek, vagy talán egy kissé sebezhetõnek érzitek magato-
kat, nem tudtok túljutni a magasabb frekvenciákba való beavatá-
son, vagy nem tapasztalhatjátok meg a beékelõdött energiák eltá-
vozását. Ahogy eltávolítottátok ezeket az energiákat a testetekbõl
és az auramezõtökbõl, engedjétek meg nekünk, hogy jobb kifejezés
híján sötét kristályoknak nevezzük õket – habár ez a kifejezés némi
ûrt hagy maga után, sõt némi jelentésvesztéssel is jár. Mindennek
ellenére, kedveseim, korokon át együtt éltetek ezekkel a negatív
energiákkal, a befolyásuk alatt álltatok, és annak ellenére, hogy az
erõ, a szeretet és az egység szemszögébõl nem mûködtek, mégis
ezekre szoktatok rá, ezekre programoztak be titeket, hogy lényetek
igazi érzékeléseként higgyetek bennük.
Arra kérünk titeket, hogy legyetek elnézõek az átalakulás folya-
matával szemben; ahogy fejlõdtök, úgy egyre könnyebb lesz. Jelen-
jen meg lelki szemeitek elõtt, ahogy sejtszerkezetetek belsõ mélysé-
geibõl felemelkednek ezek a beékelõdött energiák és kilépnek
fizikai testetekbõl. Ahogy áthaladnak az éteri hálótokon, lássátok
lelki szemetekkel, amint a mágnesek kihúzzák a negatív energiák
beékelõdött tömegeit a sötétségbe, melyek mint a ragasztó, belera-
gadtak a fizikai testeteket körbefonó hálóba. Most pedig lássátok,

AZ ARANYKOR KAPUJA N Y I T VA VA N ... 183


ahogy egyre távolabbra halad kifelé, az érzelmi testetekbe, ahol
ezen az energiamezõn belül összegyûjti az összes rossz minõségû
energiát: az értéktelenség érzését, a félelmet, a haragot, a stresszt,
a szorongást, stb., minden olyan energiát, melyek egyensúlyhiány-
ban és szenvedésben tartottak. Ahogy egyre távolabb haladnak ezek
a kristályok, keresztülmennek az értelmi testeteken és magukkal vi-
szik minden merev gondolataitokat, ítéleteiteket, és az egó-uralta
érzéseiteket, melyek elválasztanak a Szellemtõl. Miután úgy érzi-
tek, hogy annyi energiától szabadultatok meg, amennyire jelenleg
készen álltatok, hogy megszabaduljatok, lássátok, ahogy ezek az
energiák kilépnek az értelmi testetekbõl, és kérjétek meg az ÉN
VAGYOK Jelenléteteket arra, hogy küldjön le egy hatalmas Fény-
sugarat és emelje fel ezeket a sötét kristályokat, hogy átalakulja-
nak tiszta Fényû anyaggá.
Most pedig érezzétek a nemes, erõteljes és energikus Fény Kris-
tályok minden színét és színárnyalatát, különösen az öt új Sugár szí-
neit, melyek az ÉN VAGYOK Jelenlétetektõl származó hullámokon
keresztül áramlanak lefelé, és feltöltik az összes olyan területet, me-
lyek a sötét kristályok eltávolítása után üresen maradtak. Ez nagyon
gyorsan megemeli majd a fényarányotokat, a felemelkedés elõkészü-
leteként megkönnyíti csodálatos Fénytestetek megvalósítását.
A Szabadság felé vezetõ 12:12 Kapu megnyitásával a felkészülés
és a tervezés kora befejezõdött. A nagy színdarab hamarosan kezde-
tét veszi, már a színészek is a helyükön állnak – õk azok közületek,
akik elég merészek ahhoz, hogy az Új Kor érdekében elõlépjenek, és
a legmagasabb sorsuknak való újbóli elkötelezõdés révén követeljék
szerepüket. Ne hibázzatok, ez a beavatás kora volt; annak ellenére,
hogy nem kellett nagy gyülekezetekhez csatlakoznotok, nem kellett
felszentelt helyekre elvándorolnotok ahhoz, hogy részt vegyetek
benne. Sokan közületek magányosan, csendben vagy néhány közeli
barátukkal együtt erõsítették meg elkötelezettségüket, és igen,
azok a néhányak közületek, akik még mindig egy kicsit szerények és
bizonytalanok az érdemességüket illetõen, álmaikban léptek át
a kapun és vállalták a beavatást. A Magasabb Lényetek nem fog el-
engedni titeket a kötelékbõl, csak azért, mert él bennetek némi ké-
tely, csak azért, mert még mindig cipeltek pár kiegyensúlyozatlan

184 A FÉNY SZÁRNYÁN


terhet. Még mindig van idõtök arra, hogy megtisztítsátok és egyen-
súlyba hozzátok ezeket az energiákat, és minél hamarabb és minél
alaposabban teszitek ezt, annál könnyebb idõk várnak majd rátok.
Most már ugye értitek, kedves és drága egyetleneim, a felemelkedé-
si folyamat már javában zajlik, egyre jobban növekszik az erõ. A ne-
gatív gondolati formák tömegeit söprik ki az emberiség tudatából.
A Fény beszûrõdik azokra a helyekre is, melyek már korok óta sötét-
ségbe burkolóztak, és azok a hatalom- és tekintélyteljes emberek,
akik még mindig telve vannak a harmadik dimenzióbeli gondolko-
dásmóddal, végignézik majd, ahogy birodalmaik összeomlanak.
Számítsatok rá, hogy fájdalmaitok valamelyest nõhetnek, és némi
kellemetlenséget is érezhettek, de engedjétek meg a Szellemeteknek,
hogy védelmezzen titeket és megkönnyítse utatokat. Mondtuk már
nektek, hogy csodák vannak készülõben, és ahogy egyre többen és
többen részesültök ezekbõl a csodálatos ajándékokból és a hatalmas
segítségbõl, úgy nõ az izgatottság is. Kiérdemeltétek a jutalmakat,
amiket majd kapni fogtok – megerõsödtetek és hittetek, és most
majd meglátjátok, hogy hitetek és elhivatottságotok hogyan képes
megmutatkozni a személyes életetekben és végsõ soron a világban.
Sokan nagyon gyorsan haladtok a magasabb tudatosság felé.
Azok a dolgok is, melyek tavaly még nagyon fontosnak tûntek,
most úgy látszanak, mintha értelmüket és érvényüket vesztették
volna. Amint megszabadultok azoktól a régi kapcsolatoktól, mun-
káktól és szokásoktól, melyek többé már nem szolgálnak bennete-
ket, úgy sokatokat majdhogynem csodával határos módon vezetnek
majd a Fénycsaládotok tagjaival való újraegyesülés felé. Sokan el-
lenállhatatlan vágyat fogtok érezni arra, hogy új helyre költözzetek;
nem a félelmen kívülre, hanem a várakozáson és az izgatottságon
kívülre. Messzire elkerültök majd a nagy városoktól, és kis népessé-
gû, õsi helyekre költöztök be. Itt, ezeken a távoli és érintetlen földe-
ken sokkal több energia fog összpontosulni, és ezen helyek különfé-
le frekvenciái szinte csalogatni fognak titeket. Érezni fogjátok
a békességet, mintha végre otthon lennétek. Ezeken a helyeken
fognak megépülni az eljövendõ Új Kor közösségeinek újszerû pro-
totípusai. Ezeken a helyeken megemelitek majd a lelketek rezgése-
it és harmóniáját, és azok, akik hasonló rezgésekkel rendelkeznek,

AZ ARANYKOR KAPUJA N Y I T VA VA N ... 185


szintén érzik majd a késztetést arra, hogy odaköltözzenek. Már
nem azok vagytok, akik egy évvel ezelõtt voltatok, és az emberiség-
ben zajló változások még drámaibbak lesznek a következõ évek-
ben. Most már látjátok, hogy ami 1994-ben a 12:12-n történt, az
tulajdonképpen – ahogy ti mondanátok – egy névsorolvasás volt.
Ti és csakis ti határozhatjátok meg azt, hogy a felemelkedés tervé-
ben milyen helyetek legyen, hogy milyen szerepet szeretnétek el-
játszani, hogyan szeretnétek szolgálni a tervet – ha egyáltalán sze-
retnétek szolgálni –, vagy akár azt, hogy továbbra is a harmadik
dimenzióbeli valóságban szeretnétek eljátszani az áldozat szerepét
az illúzió színdarabjában.
Az a sorsotok, hogy részt vegyetek a felemelkedés folyamatá-
ban, de mikor, kedveseim, mikor fogjátok úgy érezni, hogy eljött
a ti idõtök? Az alkalom ajtaja szélesre kitárult, a menet elindult.
Sorok formálódnak, miközben arra várnak, hogy ráléphessenek
a csillagok és a kibontakozásra készen álló merész új színdarab felé
vezetõ mozgólépcsõre vagy útra. Milyen szerepet fogtok eljátsza-
ni? Van számotokra egy sokkal felségesebb új jelmezünk, ami csak
rátok vár, kedveseim: a Fény ruhája és a Felemelkedett Mesterek
szerepe vár rátok, és mindössze csak annyit kell tennetek, hogy ki-
nyúltok érte és követelitek azt.
Várjuk a döntéseteket, szeretett egyetleneim. Csak ti tudjátok
megválasztani a sorsotokat. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal, és én
elhozom számotokra ezeket az igazságokat.

186 A FÉNY SZÁRNYÁN


H A R M I N C Ö T Ö D I K F E J E Z E T

A Fotonöv – mirõl szól


az egész valójában?

S OK FÉNYMUNKÁS tesz fel kérdéseket a megjósolt közelgõ ese-


ményrõl: arról, hogy a Föld és a Naprendszeretek a fotonöv felé
halad; az öt napig tartó sötétség valószínûségérõl és az összes elektro-
mos energiarendszer teljes összeomlásáról, beleértve az elemeket is.
Azt jósolták, hogy ez az esemény minden valószínûséggel legkorábban
1995. márciusában, vagy legkésõbb valamikor 1996-ban fog bekövet-
kezni. 1981-ben úgy jósolták, hogy nagy valószínûséggel legkorábban
1992. júliusában következik be.
Mindenki azt szeretné tudni, hogy milyen következményekkel lesz ez
rájuk és a családjukra, hogyan fog ez hatni a Földre és az emberiségre.
Mikor szembenézünk a közelgõ események jóslataival, melyek talán
nagy hatással lesznek ránk és szeretteinkre, akkor mindannyiunknak
a saját gondolkodási folyamatait kell használni, meg kell találnia
a bölcsességét, a saját igazságát és megerõsítését. Hogy jobban megért-
sem azt, hogy mi az a „foton”, megnéztem a Webster szótárban, ahol
ezt találtam: „A foton egy elektromágneses energiamennyiség, melynek
részecske és hullám tulajdonságai is vannak; nincsen töltése vagy töme-
ge, de uralja a mozgást és az energiát.” Fotonok szállítják a fényenergi-
át, a röntgensugarakat, a gammasugarakat, stb.
A továbbiakban Mihály arkangyal mondja el meglátásait a foton-
öv hatásáról és arról, hogy mit jelent ez az emberiség számára:
Szeretett Mesterei a Fénynek! Ugyanúgy, mint a világkatasztró-
fáról, a pusztulásról, a természetben bekövetkezõ változásokról
vagy a feltételezett „isteni cselekedetekrõl” szóló jóslatok, melyek a
reménytelenség érzésébe kergetik az emberiséget és bizonytalansá-
got szülnek a jövõvel kapcsolatban, ez az elõre megjósolt esemény
is kivétel nélkül, az egész emberiség szívében félelmet keltett.

A FOTONÖV – MIRÕL SZÓL AZ EGÉSZ VA L Ó J Á B A N ? 187


Figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a Földetek lassan beleful-
lad és meghal a negatív gondolati formák és a méregtartalom
szennyezõdésbe, figyelmen kívül hagyva az emberiség tömegeit,
akik szánalmas szegénységben és nyomorúságban élnek, továbbá a
jelentéktelenség és reménytelenség érzéseit, melyek belopóztak
minden ember tudatába, még mindig ez jellemzi az emberi gon-
dolkodásmódot: „Jobb tudni valamirõl – mindegy, hogy mennyire
hiányos is az a tudás – mint tudatlannak lenni.”
Gyökeres változásnak kell történnie az emberiségért, akár bele-
egyeztek, akár nem, akár együttmûködtök, akár nem. Azok, akik az
úton megtett minden egyes lépésnél küszködnek, kapálóznak és vi-
sítoznak, azok úgy érzik, hogy darabjaira hullott az életük, hogy
semmi sem mûködik vagy megy úgy, ahogy a múltban. Azok pedig,
akik elhivatottságukkal, éleslátásukkal és akaratukkal keresték a tu-
dást, a Szeretetet/Bölcsességet és a kiterjedést, majd harmóniába
hozták a tudatukat néhány rezgési frekvenciával, azok az életta-
pasztalatuk során csodálatos áramlásra és együttmûködésre lelnek.
Mindez az evolúcióról szól, kedveseim, arról, hogy a létezés egy új
állapota felé haladtok, a kiterjedt tudat állapota felé. Ahogy azt meg-
jósolták, a Földetek tengelye körüli forgása csökkent, bekövetkezett
egy belsõ elmozdulás, az éteri tengely megerõsödött. Mint ahogy az
kiderült, nagy erõvel lüktetõ fotonenergia (vagy gammasugár) halad
át a Naprendszereteken, amire a tudósaitok sem tudnak magyaráza-
tot adni. Már 1962 óta érzitek a hatásait, vagy azóta vagytok ezen új
energia befolyása alatt, mely eredményeként radikális változások tör-
téntek az idõjárás mintázataiban, több földcsuszamlás, vulkánkitö-
rés, stb. sújtotta a Földet. Az univerzum körforgása, a galaxisotok,
a Naprendszeretek és a Föld feltartóztathatatlanul halad elõre, akár
adjátok hozzá az engedélyeteket és beleegyezéseteket, akár nem.
Szeretnétek tudni, hogy hogyan és mikor fog ez megjelenni, és
hogy milyen hatással lesz rátok. Elõször is: a jóslatok csupán egy bi-
zonyos idõben bekövetkezõ jövõbeli esemény lehetõségei. Amíg
a szabad akaratotok nem vesz részt a kozmikus rend eme hatalma-
sabb eseményében, addig ez meg fog történni, akár beleegyeztek,
akár nem; nem lehet pontosan megjósolni azt az idõkeretet, amikor
történni fog – még egyszer elismételjük: senki sem tudja pontosan

188 A FÉNY SZÁRNYÁN


megjósolni, még a Hierarchia sem. Viszont már most meg tud-
juk mondani egy szélesebb spektrumban, hogy hogyan fog ez
hatni az emberiségre.
Elmélkedjenek el ezen: közületek azok, akik azért dolgoztak, hogy
megnöveljék testükben, elméjükben és Szellemükben a rezgéseket
vagy a frekvenciát, átélték azokat a frusztráló élményeket, melyek so-
rán elromlottak elektromos készülékeik, vagy össze-vissza mûködött
az autójuk elektromos rendszere, aztán hirtelen újra tökéletesen
mûködtek, vagy ha el akarták vinni megjavíttatni, akkor azt mondták
nekik, hogy azoknak semmi bajuk nincs. Mi a magyarázat erre a je-
lenségre? Kivétel nélkül mindegyiküknek a megnövekedett elektro-
mágneses erõmezeje hatott ezekre. Sokan megtapasztaltátok már
ezt a szokatlan jelenséget, és igyekeztetek harmóniába hozni az
elektromos készülékeiteket és a motoros jármûveiteket a magasabb
frekvenciáitokkal, vagy egyszerûen csak vártatok, míg újra rendesen
nem mûködtek. Nyomra vezet ez benneteket?
Anélkül, hogy belemennénk a közelgõ esemény bonyolult techni-
kai részleteibe, elmondjuk nektek azt, hogy egy új tér/idõ kontinuum
felé haladtok. Ez az Omniverzum elektromosságból, elektromágne-
ses energia lüktetésbõl tevõdik össze; ti is elektromágneses energia-
erõmezõk vagytok. Fokozatosan közelítettétek meg az energiának ezt
a kozmikus felhõjét, és ez hasonlóképpen fog folytatódni, így elég idõ
jut majd az átmenetre. Amint az egész emberiség és a Föld elrende-
zi ezeket az új frekvenciákat és az új valóságot, akkor úgyszólván nem
történnek majd radikális változások és nem lesz több szokatlan ese-
mény. Amikor befejezõdik ez a tér/idõ átfedés, akkor a Földetek
a harmadik vagy negyedik dimenzióbeli frekvenciákból elmozdul az
ötödik dimenzióbeli frekvenciák felé. Még nem mondtuk volna,
hogy az ötödik dimenzió felé haladtok? Ez ekkora meglepetés?
Vagyis akkor min alapulnak félelmeitek – az ismeretlenen, azon,
hogy sötétségbe legyetek egy pár napot, ha mindez megtörténik?
Tudtátok, hogy megjósoltak egy másik forgatókönyvet is? „Ha
a Föld lép be elsõként a Fotonövbe, akkor úgy tûnik majd, hogy az
ég lángokba borul; azonban ez egy hõ nélküli hûvös fény lesz.”
A jóslat így folytatódik: „Ha a Nap lép be elsõként, akkor körülbelül
110 órán át tartó azonnali sötétség, pánik és káosz lesz.”

A FOTONÖV – MIRÕL SZÓL AZ EGÉSZ VA L Ó J Á B A N ? 189


Nos, kedveseim, itt lép színre a szabad akaratotok. Muszáj átes-
nie az emberiségnek a közelgõ kozmikus változások valóságának
ezen radikális megrázkódtatásain, vagy elég magasra emelitek fel
majd a tudatotokat ahhoz, hogy a legkevesebb kellemetlenséggel és
fájdalommal történjen meg az átmenet?
Vajon ez nem egy szimbolikus forgatókönyv: az eget beteríti az
izzó fény és a hullócsillagok, megtörténik a felemelkedés a Fénybe,
megszületik az új tudat és a harmónia egy teljesen más rendszere,
vagy pedig bekövetkezik gépesített társadalmatok teljes sötétségbe
merülése és teljes összeomlása, mely legalább idõlegesen felrázza
álmából az emberiséget?
Csakúgy, mint ahogy néhány világkatasztrófa-történetben elõre
megjósolták számtalan földetek pusztulását, melyet aztán a renge-
teg csodálatos Fénymunkás elhivatottsága megakadályozott, nem
hibáztak, és megváltoztatták a dolgokat, ugyanúgy ez a közelgõ
esemény is lehet örömmel és várakozással teljes. Visszaestek majd
a félelem és reménytelenség érzéseinek régi módjába, vagy elfogad-
játok a korlátlan hatalmatokat és az uralkodásotokat ebben a közel-
gõ eseményben is? Terjesszétek az üzenetet, oszlassátok el a szóbe-
szédeket, mondjátok el mindenkinek, aki kérdezi, hogy ígéretekkel
teli, fényes jövõ vár mindazokra, akik harcolnak a felvilágosodásért,
a bölcsességért, a harmóniáért és a cél egyesüléséért.
Figyelmen kívül hagyva a közelgõ eseményeket, habár megvaló-
sulnak, sokan tudatában vagytok annak, hogy túlzott mértékben tá-
maszkodtok a gépiesített világra, annak minden kényelmére és
komfortjára. Sokatok érzi azt a vágyat és azt az erõteljes sugallatot,
hogy sokkal önellátóbbá váljon, visszatérjen a létezés egy sokkal ter-
mészetesebb módjához, hogy közelebb és sokkal nagyobb harmóni-
ába kerüljön a Földanyával, messze a nagyvárosok betonrengetegé-
tõl, hangzavarától és minden ott termelõdött fájdalomtól. Ezért
elmondjuk nektek, hogy azok, akik elkezdenek nagyobb mértékben
támaszkodni a Lelkükre és a saját forrásaikra, továbbá megszaba-
dulnak a kormányuktól, a hatalmas vállalatoktól és a még több ma-
sinától való függõségtõl, melyek látszólag jobbá teszik az életet,
azok lesznek a gyõztesei az átmenet közelgõ korának.

190 A FÉNY SZÁRNYÁN


Ne féljetek a jövõtõl, kedveseim; a Fény Kora, a dicsõséges tuda-
tosság Aranykora felé tartotok. Hát nem éri meg az az aprócska kel-
lemetlenség az út során?
Hatalmas fejlõdésen mentek át, kedves és drága egyetleneim.
Öltsétek magatokra spirituális páncélotokat, keressétek meg a szá-
motokra kínált bölcsességet és felvilágosodást. Ha hûek maradtok
küldetésetekhez, nem fogtok elbukni. A Mennyek Angyalai és a Spi-
rituális hierarchia veletek vannak az úton megtett minden egyes lé-
péseteknél. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

A FOTONÖV – MIRÕL SZÓL AZ EGÉSZ VA L Ó J Á B A N ? 191


H A R M I N C H A T O D I K F E J E Z E T

Támogatást és szeretetteljes
biztonságot nyújtunk az elõttetek álló
változó idõkre

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Érezzétek az igazságot abban,


amit mondok, érezzétek, ahogy visszhangzik a szívközponto-
tokban, ahogy lényeteken keresztül szétárasztja a szeretet és a re-
mény rezgését. Mindannyiótokhoz szólok, és arra kérlek titeket, hogy
legyetek figyelemmel az eljövendõ idõk válságos mivoltára, a renge-
teg ellentétes érzelmekre, melyeket majd megtapasztaltok, az ese-
mények forgószelére, mely végigsöpör személyes valóságotokon, va-
lamint világotokon. Azért jöttem, hogy a magasabb birodalmak
távlatából, a megfelelõ idõkeretben folyó események kozmikus rend-
jébõl biztosítsalak titeket, és hogy elmondjam: nagyon örömteli
a Szellem hatásának felgyorsulása az emberiség tagjai között.
Ez most nem a félénkség vagy a Szellem gyengeségének ideje.
A célnak való újbóli elkötelezõdés és a küldetés újramegerõsítése
után eljött a tisztaság és az összpontosítás ideje – tisztaság, kedve-
seim, a cselekedet tisztasága, az elme és a szív tisztasága. Nagy
hangsúlyt fektetünk és újból emlékeztetünk arra: most a legfonto-
sabb dolog, hogy mindent elõkészítsetek az új valóság dimenziói-
ba való kilövéshez.
Még inkább figyelmeztetünk titeket, mint ezelõtt valaha: ügyel-
jetek a gondolataitokra és tartsátok kézben érzelmeiteket, gondo-
san figyeljétek azokat az eseményeket, melyeket elõidéztetek élete-
tekben, figyeljétek, hogy milyen hatással vagytok a körülöttetek
lévõ emberekre. A tétovázás, a kétség, a félelem vagy a negativitás
csak korlátoznak titeket, fogva tartanak a régi valóságotokban. Eb-
ben az idõben sokatok elbizonytalanodott azt illetõen, hogy hogyan

192 A FÉNY SZÁRNYÁN


kellene cselekednie; érzitek, hogy az út nem lett megtisztítva, vo-
nakodtok vagy féltek attól, hogy hibázni fogtok. De biztosítalak ti-
teket afelõl, bátor harcosok, hogy csak annyit kell tennetek: befelé
fordultok, figyelmet szenteltek az érzéseiteknek, hagyjátok az intu-
íciótoknak, hogy finoman megmutassa az utat. Ne aggódjatok ami-
att, hogy ez eltérít titeket igazatoktól, vagy amiatt, hogy be lesztek
csapva, mint a múltban. Nem azért mentünk el ilyen messzire,
nem azért kerültünk ilyen közel a gyõzelemhez, hogy megengedjük
nektek, hogy elbukjatok az út szélén, vagy hogy kíséretünk nélkül
fejezzétek be az utazást. Azon kívül, hogy újraegyesültetek a Szel-
lem Lényetekkel, csak ti vagytok jogosultak arra a szeretetteljes tá-
mogatásra, ami körülvesz titeket. Elhivatottságotok és helyes csele-
kedeteitek által kiérdemeltétek a jogot a védelemre, és ezért
nemcsak a személyes vezetõitek és védelmezõitek, hanem az An-
gyali Seregek kíséretében fogtok utazni.
Kezdjetek el most, ebben a percben úgy élni, mintha ez lenne az
utolsó napotok a fizikai létben. Kezdjetek el megszabadulni a har-
madik dimenzióbeli világotok összes régi terhétõl, legyenek azok
akár tulajdonok, kapcsolatok, elavult elképzelések vagy filozófiák,
érzelmi és értelmi korlátozások; ezáltal megtisztultok, fogékony
csatornák lesztek a kifinomult, megerõsödött energiák áramlására
és a Földetekre sugárzó emelkedett bölcsességre.
Teremtsétek meg a békéteket a világgal – keressétek a megbo-
csátást és hozzátok harmóniába az összes hátramaradt témát vagy
a kiegyensúlyozatlan dolgokat, amik visszatartanak titeket. Kor-
szerûsítsétek és fogalmazzátok újra a világotokat. Ne vegyetek
részt többé olyan tevékenységekben vagy feladatokban, melyek
nem mindenki legjavát szolgálják. Csodálkozni fogtok, hogy mi-
lyen sok ember, téma és probléma fog egyszerûen csak eltûnni
vagy elesni az út mentén, ha egyszer a legmagasabb célotok gond-
jaira bízzátok magatokat.
Legyetek csendes megfigyelõk, ne vegyetek részt a mindenna-
possá vált értelmetlen párbeszédekben. Beszéljetek bölcsen és tisz-
tánlátással, hogy legyen jelentõsége és hatása annak, amit mond-
tok, és így a körülöttetek lévõk meghallgatnak és odafigyelnek
rátok. Finoman sodródjatok a nappalokkal és az éjszakákkal, azzal

TÁMOGATÁST ÉS SZERETETTELJES B I Z T O N S Á G O T. .. 193


a biztos tudással, hogy minden tökéletes, minden pontosan az,
aminek lennie kell. Keressétek a Szellem Lényetek nyugalmát, tud-
jatok róla, hogy semmi sem képes rátok hatni, csak a szeretett ÉN
VAGYOK Jelenléteteken keresztül megvalósuló Teremtõ szeretete.
Közületek néhányan még mindig érzik a hátramaradt kérdések
hatásait, amelyek most vannak a megoldás fázisában. Azt mon-
dom nektek, szeretett Mesterek, hogy húzzátok össze magatokon
a védelem köpenyét, a titeket körbeölelõ szeretet és béke auráját,
és tudjátok, hogy kézbe vettük minden egyes helyzet megoldását.
Nem fogunk arra kérni titeket, hogy szabaduljatok meg vagy
mondjatok le bármirõl is, ami nem a legmagasabb javatokat szol-
gálja, és azok nem is lesznek ajándékokra, mérhetetlenül értékes
kincsekre kicserélve. Nem számít, hogy azok bármiféle kapcsola-
tok, tulajdonok, átmeneti betegségek vagy kellemetlenségek; sza-
baduljatok meg tõlük, kedveseim, ha nincsenek összhangban az új
tudatosságotokkal. Mint Mesterek, örömmel fogtok megszabadul-
ni a régi, gyerekes, elavult módszerektõl, magatokra öltitek a böl-
csesség és a könyörület köpenyét.
Ez a fizikai szállítóeszközötök és környezetének finomítási, kisi-
mítási és tökéletesítési ideje, valamint az érzelmi és értelmi teste-
teken belüli spirituális tudatosságotok megerõsítésének ideje azért,
hogy megtapasztalhassátok az új éneteket, a felhatalmazott, felvi-
lágosult Szellemiséget, amivé váltok.
Szintén döntõ fontosságú annak felismerése, hogy energikus,
lüktetõ, rezgõ energiaforrások vagytok, és ahogy minden egyes
percben, nappal és éjjel árasztjátok magatokból az érzelmi és értel-
mi gondolkodási formákat, azok nagy hatással vannak a körülöt-
tetek lévõkre és a világotokra; tehát mindez legfõképpen rajtatok
múlik. Legyetek gondosak a gondolkodási folyamataitokat, a szava-
itokat és a cselekedeteiteket illetõen, kedveseim. Gyakoroljátok az
arany középutat és az ítéletmentességet, mintha ezen múlna az
egész életetek, mivel igazság szerint tényleg ezen múlik. A bigott-
ság, az ítélkezés, a félelem és a negativitás kardjai és tüskéi gyorsak
és biztosak, mindig célba találnak, és végül ahogy leírnak egy teljes
kört, titeket is eltalálnak.

194 A FÉNY SZÁRNYÁN


Mind nappal, mind éjszaka vegyétek körbe magatokat a Krisztus-
tudat arany-fehér Fényével, a legyõzhetetlenség mágneses köpenyé-
vel azért, hogy bármiféle forrásból származó szemernyi negativitás se
tudjon áthatolni az energiamezõtökön, ily módon megszûntetve az
egyensúlyt és a harmóniát. Pillantsátok meg a bátor, kék Fény ragyo-
gó sugarát, amint behatol a koronacsakrátokba, átjárja az egész teste-
teket, majd leereszkedik Földanya központjába. Ez az én ajándékom
számotokra, a Becsület, az Akarat, a Cél, az Igazság és a Hõsiesség
Kardja, melynek markolata beágyazódott a szívközpontotokba, és az
Istennõ Szeretetét/Bölcsességét árasztja magából.
Menjetek elõre minden nap azzal a biztos tudással, hogy újból
legyõztétek az elutasítottság, a megszorítás és korlátozás világát,
azzal, hogy minden egyes nap közelebb visz titeket ahhoz a régóta
várt pillanathoz, amikor felemelkedik az illúzió fátyla, amikor tisz-
tán fogtok látni. Örömmel fogtok emlékezni, érezni fogjátok az
egységet és a teljessé válást hatalmas, szeretetteljes energiaforráso-
tokkal, az ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel, aminek szerves részei vagy-
tok. Csak az egyediségeteken belül maradtok elkülönülten és távol,
melyet ajándékként adtok hozzá az egészhez, és mellyel sok korral
ezelõtt utatokra bocsátottak titeket, hogy tapasztaljatok. Ne félje-
tek attól, hogy elveszítitek egyéniségeteket, mivel ennek a kincsnek
a megtalálásáért küldtek ki benneteket. Ezért figyelmeztetünk tite-
ket arra, hogy ne ítéljétek meg magatokat mások vagy akármilyen
mérési sztenderd szerint. Ti mind egyedülállóak vagytok; egyediek
vagytok és alapvetõ fontosságúak a Teremtõ teljességéhez, ezen ok-
ból kifolyólag nagyra becsülünk titeket.
És így, szeretett egyetleneim, ahogy tovább haladtok a nagy vál-
tozások és az átmenet évében, fogadjatok minden kihívást és lehe-
tõséget tiszta fejjel és szívvel, azzal a biztos tudással, hogy ti valójá-
ban a hazafelé tartó úton vagytok: hogy soha többé nem kell ezen
az úton járnotok, mivel elhagyjátok a régi világotokat, annak korlá-
tozó szabályait, és magatok mögött hagyjátok a nélkülözést. Az
Aranykor eljövetele nemcsak egy vágyálom – nemcsak egy álom –
ez valóság, ami nemsokára megjelenik.

TÁMOGATÁST ÉS SZERETETTELJES B I Z T O N S Á G O T. .. 195


Halljátok meg bátorító szavainkat álmaitokban, érezzétek a sze-
retõ támogatásunkat az ereitekben, a nyugodt pillanataitokban,
halljátok meg suttogásunk, mivel hívunk titeket.
Menjetek elõre békében és jókedvben, áldott egyetleneim; kéz-
be vettük a ti idõtöket. Én, Mihály arkangyal mindig a közelben
vagyok, hogy utat mutassak nektek és védelmezzetek titeket, elho-
zom számotokra ezeket az igazságokat, hogy felemeljelek és a ma-
gasban tartsalak titeket. VELETEK VAN A TEREMTÕ ÉS MIN-
DEN TEREMTMÉNY SZERETETE. És ez valóban így van!

196 A FÉNY SZÁRNYÁN


H A R M I N C H E T E D I K F E J E Z E T

A nagy esemény elkezdõdött –


a sikeretek biztos

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Érzitek a napról napra egyre


növekvõ izgatottságot és várakozást? Egy kicsit zárkózottnak és
magányosnak érzitek magatokat, mintha minden olyan dolog, ami
az elmúlt pár év során annyira fontosnak tûnt számotokra, ami
figyelmetek középpontjában állt, mára értelmüket vagy érvényessé-
güket vesztették? Nehezetekre esik az evilági mindennapi házi-
munkáitokra és feladataitok részleteire koncentrálni, vagy figyel-
met fordítani a beszélgetésekre? A valóságotok változásban van,
némi torzulást tapasztaltok, és igen, némi kellemetlenséget is,
ahogy összhangba hozzátok a magasabb dimenzióbeli frekvenciá-
kat, melyekre szert tettetek.
Sokatok rengeteget egyesített és hozott egyensúlyba ezen külsõ
teremtések közül, melyek oly sok gyötrelmet okoztak nektek. Kap-
csolataitok sokkal szeretetteljesebbek és értelmesebbek. Elkezdte-
tek hinni abban, hogy megvan a jogotok a jólétre és az anyagi tulaj-
donok formájában megjelenõ folyamatos energiaáramlatra, mely
szükséges a mindennapi létezésetekhez és kényelmetekhez. A krea-
tivitásotok elkezdett tevékenyen mûködni, új dimenziókba lépett,
az egészségetek pedig egyre javul. Most azt kérdezitek, hogy akkor
miért vannak olyan zavaró érzéseitek, mint a félelem, a veszteség,
a harag, a magány, az elkülönültség és a frusztráció, melyek úgy
tûnnek, hogy mélyen belülrõl törnek elõ?
Ahogy a beavatási folyamat által felfelé meneteltek a felemelke-
dés magasbatörõ spiráljának ösvényén, minél magasabbra juttok,
annál kifinomultabbak lesznek az energiák, annál szövevényesebbek
lesznek a próbák vagy az egyensúlyhiányok. A szeretet, a béke és

A NAGY ESEMÉNY E L K E Z D Õ D Ö T T. .. 197


a harmónia gondolkodási formáit árasztjátok magatokból, és ezek
már megjelennek a közvetlen környezetetekben is, de még mindig
visszatartotok a testeteken belül néhány hátramaradt tökéletlen
memóriasejtet, melyek az általatok elért és a fizikai, az értelmi és az
érzelmi testeteket átjáró Fény által felszabadulva egymásnak ütõd-
nek. Ezek a memóriasejtek szabadon lebegnek, és ha nem szabadul-
tok meg tõlük teljesen, akkor befészkelik magukat azokra a terüle-
tekre, ahol még mindig sérülékenyek vagytok: a napfonatotokba,
ahol szorongást és régi érzelmi válaszokat váltanak ki; az alacso-
nyabb csakráitokba, ahol mûködésbe hozzák a túlélés és a félelem
ösztönös emlékeit vagy a maszkulin és feminin ellentétek egyen-
súlytalanságát; továbbá felébresztik bennetek az alkalmatlanság ér-
zését, az erõtökkel vagy az érzékenységetekkel kapcsolatos bizalmat-
lanságot, mivel úgy gondoltátok, hogy azokat már beépítettétek.
Sokan éreztek fájdalmat testetek különféle részeiben, és a fáj-
dalom vagy a kellemetlenség tüneteit okozva a tökéletlen me-
móriasejtek hatása megjelenhet még más különféle szerveitek-
ben is, viszont az orvosok nem találnak semmi fizikai
rendellenességet. Ez ennyire meglepõ, kedveseim? Az elavult di-
agnosztikus eszközeitek nem képesek megfigyelni vagy rögzíteni
azt, hogy mi a baj veletek, habár ez a ti javatokat szolgálja, hogy
átmenjetek a fizikai betegségeket megszûntetõ folyamaton,
hogy megkönnyítsétek az elméteket azért, hogy belekezdhesse-
tek az igazi ok felkutatásába.
Ti átalakultok, szeretett barátaim! Egy nagyfokú átalakulási fo-
lyamat kellõs közepén vagytok, és mindez nagyon gyorsan történik.
Azok az egyensúlytalanságok, melyek korokon át vésõdtek éteri tes-
tetekbe, elkezdtek harmóniába kerülni. A belétek ültetett és belé-
tek kódolt dolgok, melyek fogva tartanak és amelyek miatt képes-
ségeiteknek csak töredékét használhatjátok, azoktól most
megszabadultok vagy újraprogramozzátok õket. Ezért az átmenet
ezen idõszaka alatt kötelességetek úgy érezni, hogy nem vagytok
összhangban, hogy rossz állapotban vagytok. Nagyon sok harmadik
és negyedik dimenzióbeli illúziótól és ragyogástól szabadultatok
meg, melyek megjelentek a külsõ világotokban, de talán azt nem

198 A FÉNY SZÁRNYÁN


ismertétek fel, hogy ennek a belsõ világotokra és leginkább a teste-
tekre is hatással kell lennie.
Elsõsorban azért szeretnénk ezt a tudatosságotokba hozni, hogy
elméteket könnyedén megerõsítsétek, másodsorban pedig azért,
hogy annyira könnyen és gyorsan segítsünk át benneteket a belsõ
asszimiláció folyamatán, amennyire csak lehet. Most sokkal fonto-
sabb, mint valaha is volt: hallgassatok a testetekre, melyet lényetek
minden oldalával átéltek és megfigyeltek. Végre felismertétek,
hogy lehetséges kommunikációt folytatni a láthatatlan birodalmak
lényeivel, viszont abban még mindig nem hisztek, hogy képesek
vagytok kommunikálni a saját testetekkel. Hallgassatok a fizikai lé-
tezõtökre, kopogtassatok be a különféle szerveitek és részeitek ajta-
ján az érzések és az intuíció útján, kezdjetek párbeszédet. Meg fog-
tok lepõdni azon, amit tanulni fogtok, és azt veszitek észre, hogy
testetek elkezdett örömmel válaszolni, és olyan információkat emel
be tudatotokba, melyek belülrõl kifelé átalakítják lényeteket.
Ahogy ki-becsúszkáltok a magasabb dimenzióbeli frekvenciák-
ba, már nem érzitek magatokat jól az új tudatosságotokban vagy
valóságotokban. Felemelkedtek, kedveseim; a folyamat kellõs köze-
pén vagytok. A legtöbben magatok mögött hagytátok a harmadik
dimenziót és átjutottatok a negyedik sûrûség kifejezõdéseinek nagy
részén. Elõnyösebb helyzetbõl fejtitek ki hatásotokat ezekre az ala-
csonyabb valóságokra, egyfajta ködön át, vagy már majdnem álom-
szerû állapotból, ahol ezen valóságoknak tudatában vagytok, viszont
õk többé nem képesek hatni rátok vagy beékelõdni tudatotokba.
Megnyitottátok a magasabb frekvenciák kapuit, de még mindig
nem kerültetek összhangba velük, még mindig nem igazán tudjá-
tok felfogni a valódiságát mindannak, amit tapasztaltok. Ez várha-
tó is volt, mivel nem húzódik kifejezett határvonal vagy elválasztá-
si pont a dimenziók között, hanem fokozatos elmozdulás vagy
kölcsönös átjárás van köztük. Értitek?
Az egótok, mint a Magasabb Lényetek szolgálója, szintén hoz-
záigazodik az új szerepekhez, és nem adja fel azt, hogy továbbra is
küzdelem nélkül tartson fenn benneteket. Habár nyilvánvalóan azt
suttogta a fületekbe, hogy gazdagnak, erõsnek, szépnek, stb., kell

A NAGY ESEMÉNY E L K E Z D Õ D Ö T T. .. 199


lennetek ahhoz, hogy érdemesek legyetek, hogy magatokon kívül
kell keresnetek a szeretetet és az érvényesülést; ma már azonban
más taktikával próbálkozik. Ahogy kezditek elfogadni érdemessége-
teket és azt a tényt, hogy isteni lények vagytok, a Teremtõ áldott ré-
szei, most már ezt suttogja nektek: „Miért gondoljátok, hogy olyan
nagyszerûek vagytok? Hogyan lehetnétek ti, ilyen jelentéktelen sze-
mélyek a hatalmas Krisztus-tudat hordozói, vagy a Hierarchia vagy
egy Mester képviselõi? Mibõl gondoljátok azt, hogy érdemesek
vagytok a felemelkedésre?” És ez így megy vég nélkül, abban a re-
ményben, hogy visszaszerezheti kiemelkedõ helyét a tudatotokban.
Ne hibáztassátok szegény egótokat; csak próbálja megtalálni
a megfelelõ helyét az új, Lelketek által felhatalmazott lényetekben.
Finoman utasítsátok vissza mindazt, amit suttog, utasítsátok vissza
a negatív gondolatokat, miközben mondjátok azt, amit szeretett
Jézus fivérünk is mondott, amikor a küldetése és a felemelkedése
elõkészületeként számtalan nappalt és éjszakát töltött az elkülö-
nültség sivatagában: „Távozz tõlem, sátán!”, mely egójának valósá-
gában történt meg, mivel csak az egón keresztül léphetnek be a ne-
gatív gondolatok az elmétekbe. Szeretet, gondoskodás és becsület:
mind önmagatoknak számtalan oldalává vagy részévé lesz, ahogy
keresztülhaladtok ezen a kritikus átmeneti folyamaton.
Javasoljuk nektek, hogy most ne hozzatok semmilyen fontos
döntést, kedveseim. Mivel áthaladtok ezen a kibontakozóban lé-
võ, nagymértékû beavatási folyamaton, most mindannyian egy
tárolórendszerben vagytok – ahogy ti mondanátok. Sokan kérde-
zitek, hogy hová kellene mennetek, mit kellene csinálnotok. Ha-
marosan meg fogjátok tudni, és nem fogtok majd kérdezõsködni
vagy kételkedni. Pontosan tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek,
vagy azt, ha új helyre kell költöznötök, mivel a jövõtökrõl szóló lá-
tomások mindannyiótoknak megmutatják. Az elkövetkezendõ
hónapokat töltsétek azzal, hogy megtisztítotok mindenféle hátra-
maradt kérdést vagy helyzetet, melyek figyelmet követelnek. Va-
lójában most egy nagyon is evilági folyamaton mentek keresztül:
a visszavonulás és az önmegfigyelés idõszakán. Sokan visszavo-
nultatok a csoportos beszélgetésektõl, éreztétek, hogy szükségetek

200 A FÉNY SZÁRNYÁN


van az egyedüllétre. Becsüljétek meg ezeket az érzéseket, mivel
azok jogosak. Annak ellenére, hogy az általatok megtapasztalt fel-
emelkedési folyamat egy tömegesemény, ugyanakkor egy nagyon
privát és személyes esemény is.
Senkinek sincs még egy teljesen ugyanolyan története, mint
amilyen nektek van. Senkinek sincs teljesen ugyanolyan sorsa, mint
amilyen nektek van, és senki sem tudja teljesíteni a küldetéseteket
helyettetek. Egyedi teremtmények vagytok – egyedülállóak.
Kövessétek szívetek gyengéd útmutatásait, szeretteim; hallgas-
satok úgy a Lélek Lényetekre, mint ezelõtt még soha. Nyissátok
meg a kozmikus telepatikus légi útvonalakat azért, hogy részesülje-
tek azokban a csodálatos információkban, amiket szétterjesztünk.
Az Aranykorhoz tartozó kozmosz õsi bölcsessége és tudása leszivá-
rog az univerzum és a galaxisotok legmagasabb forrásaiból. Ezután
behatol és átjárja a Naprendszereteket és a bolygótokat, és mind-
azok, akik képesek elérni ezeket az isteni frekvenciákat és kódoláso-
kat, megkapják majd a legkorábbi javakat.
Amennyiben úgy gondoljátok, hogy nem tettek meg ekkora fejlõ-
dést, akkor nézzetek vissza, hogy kik és hol voltatok pár rövidke év-
vel ezelõtt, és akkor majd ráeszméltek arra a bámulatos átalakulásra,
amin már végigmentetek. Sõt, ez még csak a kezdet; csak árnyékai
vagytok annak a gyönyörû, fénylõ lénynek, amivé az eljövendõ na-
pokban váltok. Mi tudjuk, mivel bepillantást nyertünk a jövõtökbe.
Ahogy telnek a napok, egyre több és több szépséges lélek ébred
fel álmából. Ti vagytok az elõcsapat, az Útmutatók, akik megtisztí-
tottátok az ösvényt és eltávolítottatok számtalan akadályt, s a mun-
kátok gyümölcse most tisztán kirajzolódik elõttetek. Spirituális fivé-
reiteknek és nõvéreiteknek útmutatásra, gondozásra, gyógyításra és
képzésre lesz majd szükségük. Nekik nem kell majd elutazniuk fel-
derítetlen területekre, ahol ti teljes hitetekben és reményetekben
jártatok, mivel megerõsítettétek a Fényt, közvetítettétek a kiterjedt
igazságot, ily módon minden lélek személyiségére kiterjesztettétek
a látomást, és az univerzum szerves részeként megteremtettétek az
emberiség szerepének egy új tudatosságát.
Izgatottság és remény kavarog a Föld éteri testében és az embe-
riség tudatalatti elméjében, ami nagyon is jogos, mivel kezdetét

A NAGY ESEMÉNY E L K E Z D Õ D Ö T T. .. 201


vette a nagy ébredés. Nagy örömmel és várakozással telve nézzük
a fejlõdéseteket, a csodálatos kísérletet, amiért a Föld meg lett te-
remtve, és amiért tulajdonképpen az önkéntes jelentkezésetek nem
jár majd kudarccal. Visszhangzó sikert arattatok, szeretteim, és
a küldetésetek tovább halad a beteljesülés felé. Itthagylak titeket
körbevéve az Isten/Istennõ/Teremtõ és minden küldötteik könnyed
Szeretetével/Fényével. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

202 A FÉNY SZÁRNYÁN


H A R M I N C N Y O L C A D I K F E J E Z E T

A Háromság ereje felé tartotok

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Éppen csak most ért véget egy


másik hatalmas esemény, és máris egy másik mérföldkõhöz ér-
keztünk, amit talán az evolúció és a felemelkedés mondájának nevez-
nénk. Sokan nem vagytok tudatában azoknak a hatalmas és széles kö-
rû változásoknak, melyek percrõl percre, napról napra folyamatban
vannak ebben az Univerzumban és fõként a Földeteken. Jól ismeritek
a háromság fogalmát, habár számtalan sok téves értelmezés és félre-
magyarázás volt ezzel kapcsolatban a múltban. Ti, akik részét képezi-
tek ezen átalakulási folyamat elõcsapatának, a háromság fogalmának
több szintjét is tapasztaljátok. Egybeolvasztjátok a testet, az elmét és
a Szellemet; egybeolvasztjátok a személyiséget/Lelket, a Magasabb
Létezõt/Összlelket az ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel; egybeolvasztjátok
önmagatok maszkulin/feminin/kétnemû oldalait; és az egybeolvadás
a harmadik, a negyedik és az ötödik dimenziókon belül történik meg:
fokozatosan, de mindazonáltal egyesülnek, ahogy a magasabb, sokkal ki-
finomultabb frekvenciák elnyomják az alacsonyabb rezgéseket – egye-
sülnek, harmóniába kerülnek és felemelkednek. De ennél is fontosabb
az, hogy elkezdtétek elérni az Isten/Istennõ/Teremtõ isteni lényegét, és
elkezdtétek megszilárdítani ezeket a mindenható energiákat a Földön.
Mint a Harmonikus Konvergencia, a 11:11 esemény és a 12:12
felemelkedés is aktiváció, számtalan sok más alacsonyabb ese-
ménnyel együtt, mint a Csillagkapuk megnyitása vagy az összehan-
golódás és hozzáigazodás, az örvénytisztítás, stb. Az 1995. május
12-15-e között megrendezett Wesak ünnepség2, amit szerte a világon

2 Buddha születésnapjának ünnepe, melyet Bika havának elsõ teliholdjakor


tartanak.

A HÁROMSÁG EREJE FELÉ TA RT O T O K 203


ünnepeltek, nagy jelentõségû esemény volt. Nem számít, hogy fizi-
kailag vagy tudatotokkal vettetek részt ezen az eseményen; min-
dannyiótokra mélyreható és hosszantartó hatása lesz. Ahogy bekö-
vetkezett egy másik frekvenciaváltozás a Földanyán és azon belül,
ugyanúgy ahogy mindannyiótokon belül is, eljött az elõrehaladás
egy másik kora. Egyre több alacsonyabb asztrális sík lett megtisztít-
va és bebiztosítva, egyre több magasabb dimenziók közti fátyol
emelkedett fel, lehetõvé téve ezzel a magasabb asztrális síkok kifi-
nomult energiáinak (vagy a hetedik mennyországnak, ahogy néha
nevezik), hogy egy kicsikét közelebb kerüljenek, hogy elérhetõbbek
legyenek számotokra.
Közületek azok, akik képesek voltak magukba szívni a magasabb
frekvencia áramlásait, nagy haszonra fognak szert tenni ezáltal, ha-
bár beletelhet némi idõbe, hogy teljesen beépítsék ezeket az új
energiákat, és megjelenítsék õket a fizikai valóságotokban. Sokan,
akik ellátogattak a különféle eseményekre, úgy érezhetik, hogy
semmi jelentõs vagy Lélek-rázó dolog nem történt. Viszont legye-
tek biztosak afelõl, hogy sok gyógyulást és aktivációt segítettünk
elõ a Földetek és önmagatok érdekében. A Föld minden egyes terü-
letén és minden egyes emberben bekövetkezett egy kisebb-na-
gyobb mértékû elõre vagy felfelé irányuló elmozdulás a tekintetben,
hogy mennyit képesek befogadni a Krisztusi Fény vagy a Teremtõ
tiszta lényegének áramlásából.
Sokan beléptetek abba a rangba, aminek mi a „Felemelkedett
Újonc Mesterek” nevet választottuk. Nem arról van szó, hogy ha-
talmas tömegek emelték fel fizikai testüket a láthatatlan birodal-
makba, hanem arról, hogy egy csodálatos tömeg emelte fel a Szelle-
mét a fizikai lényén belül, akik elõkészítették az utat azáltal, hogy
harmóniába és egységbe hozták önmaguk háromság oldalait, ami-
rõl már korábban szóltunk. Ily módon megszabadultak az illúzió
kötelékeitõl, melyek számtalan sok szépséges lelket tartottak csap-
dában, lekötve õket a fizikai sûrûség valóságában. Ahogy rengeteg
bátor és alázatos lélek átlép a felemelkedés fénylõ belsõ ajtaján,
megtisztítva az utat mások számára, hogy õk is kövessék – ahogy az
energiák felerõsödnek, ahogy a lelkek életre kelnek a tömegtudatban,

204 A FÉNY SZÁRNYÁN


egyre jobban közeledtek afelé, amit a „Századik Mester” hatásá-
nak lehetne nevezni.
Sokan még mindig abban reménykednek, hogy valamilyen cso-
dával határos módon megmenekülhetnek; egyesek titokban még
vágyódnak is arra, hogy bekövetkezzen a világkatasztrófa; azért vá-
gyódnak, hogy megmentsék õket, vagy felkerülhessenek a Fényha-
jókra, és ily módon mentesüljenek bármiféle aktív részvétel vagy fe-
lelõsség alól. Azt remélik, hogy a kinyilvánítás vagy a Mesteri rang
minden ajándékát büntetés nélkül megkaphatják, vagy hogy szere-
tetteljes áldozattal járó munka szükséges ahhoz, hogy egyensúlyba
és harmóniába vagy az ártatlanság állapotába kerüljenek. Ha az em-
berek nem bocsátanának ki semmiféle negatív energiát, és még egy
százalékkal több pozitív energiát vagy cselekedetet vetítenének ki,
akkor egyensúlyba kerülhetne és Paradicsommá válhatna a Föld.
Egy szeretett lélek, hozzátok hasonlóan vágyódik a kinyilatkozás
erejére, ami lehetõvé tenné egy csecsemõ számára, hogy hozzáfér-
jen egy kapcsolóhoz, mely képes aktiválni egy nukleáris bombát.
Nem engedjük, hogy ez újra megtörténjen. Nem fogtátok fel, hogy
milyen közel voltatok ahhoz, hogy a Földetek és minden lakosa
megsemmisüljön. Többé már nem hagyjuk, hogy azok határozzák
meg a Föld evolúciójának sorsát, akik kapzsiságból, félelembõl és
önérdekbõl cselekszenek. Elvesszük mindazok kezébõl a hatalmat,
akik még mindig a harmadik dimenzióbeli gondolkodásmód sze-
rint cselekednek és az Új Spirituális Hierarchia, a megszületõ Fel-
emelkedett Mesterek, az eljövendõ kor fejlõdõ vezetõinek a kezébe
adjuk, és mindazoknak a kezébe, akik összehangolódtak a Szellem-
mel, akik a tanítóik és az ÉN VAGYOK Jelenlétük bölcsességét és
könyörületét magukba szívták, akik bepillantást nyertek az eljöven-
dõ nagyszerû Új Kor isteni tervébe.
A Mesteri rangba való beavatással csodálatos ajándékok járnak,
de ugyanakkor hatalmas felelõsség is. Biztosnak kell lennünk ab-
ban, hogy készen álltok arra a teherre, ami majd rátok nehezedik
(még akkor is, ha segíteni fogunk, egyengetjük utatokat és csök-
kentjük a terheteket). Szédületes ütemben fejlõdik a Földetek, és
nektek muszáj ehhez igazodni, különben elestek az út szélén. A va-
lóságok és a frekvenciák között húzódó szakadék napról napra

A HÁROMSÁG EREJE FELÉ TA RT O T O K 205


egyre szélesebb lesz a bolygótokon. Sokan most egy álomközeli álla-
potból szemlélitek a harmadik dimenzióbeli tevékenységet; nin-
csen hatással rátok, ti pedig tisztán átláttok az illúzión. Ez folyta-
tódni fog, ahogy egyre többet értek el Fénytestetekbõl, ahogy egyre
többet építetek magatokba az ÉN VAGYOK Jelenlétetek ragyogá-
sából, egészen addig, míg nem szemlélitek egy teljesen más nézõ-
pontból a világotokat.
Kedveseim, ne más ember vagy bármiféle sztenderd alapján ítél-
jétek meg önmagatokat, hanem a saját belsõ tudásotok és intuíció-
tok alapján. Mindannyian nélkülözhetetlen fontosságú szerepet
játszotok a felemelkedés táncában. Sokatokból tanár lesz a belépés
szintjén, ahogy az emberiségbõl egyre többen és többen mozdul-
nak meg, ahogy egyre többen válaszolnak a lelkükbõl és a Szelle-
mükbõl eredõ isteni elégedetlenség finom kis útmutatásaira. Töb-
ben úgy találjátok majd, hogy az a küldetésetek: segítsetek
enyhíteni a fizikai test fájdalmán és traumáján, miközben átalakul
a Fény isteni szállítóeszközévé. Sokan fognak majd segíteni az új
világ kormányának megalapításában és a jövõ új közösségeinek
megtervezésében csakúgy, mint a születõben lévõ fenséges lelkek
tanításában, melyek közül néhányuk még csak most éri el a serdü-
lõkort vagy a fiatal felnõttkort. De vitathatatlanul sokkal fonto-
sabb, hogy minden egyes percben maradjatok összehangolódva
a Szellemmel, sétáljatok és cselekedjetek teljes harmóniában a sa-
ját isteni tervetekkel együtt; teremtsetek minden egyes pillanatban
szeretetet és boldogságot, nem számít, hogy hol vagytok, mit csi-
náltok. Amikor képesek vagytok erre, akkor teljes mértékben a meg-
nyilatkozás varázslatos ereje fog lezúdulni rátok.
Vannak közületek, akik beléptek azon Mesterek kifinomult tár-
saságába, akik tudják, hogy kik õk maguk, viszont mint Felemelke-
dett Mesterek meg kell tartanotok a tanácsaitokat és a nyugalmato-
kat. Lágyan fogtok sétálni és beszélni, de a nyugalom, a tekintély és
az erõ hatalmas aurája leng majd körbe titeket. Örömteli várako-
zásban fogtok élni, és nem számít majd, hogy milyen feladatot kap-
tok, hatalmas lelkesedéssel teljesítitek azt.
Itt az ideje, hogy kifejezzétek örömötöket, kedveseim; sokatok
túl komolyan veszi saját magát. A Teremtõ szereti a nevetést, az

206 A FÉNY SZÁRNYÁN


örömöt és a spontaneitást. Az öröm a nap szava – emlékezzetek er-
re: örömteli várakozás; örömteli interakció; ártatlan észlelés; teljes
elkötelezõdés annak a célnak, hogy még egyszer megvalósul a Para-
dicsom a Földön; egy új, békés, szeretõ együttélés elgondolásának
megteremtése, ahol a harmónia és a jólét mindent körbevesz.
Szabaduljatok meg annak a szükségétõl, hogy önmagatokon kí-
vül keresitek a megerõsítést – elavult módszer. A múltban a kapcso-
lataitok, az események és a tanulságok tükrözték vissza nektek a va-
lóságotokat. Szabaduljatok meg ettõl a módszertõl, mivel egyre
ódivatúbb lesz. Forduljatok befelé, amint eléritek a gyönyörû Lélek
Lényeteket és a Krisztusi Magasabb Lényeteket, hogy néhányatok
Isteni ÉN VAGYOK Jelenléte most a tudatotok részévé váljon. Ta-
láljátok meg a saját igazságaitokat az intuíciótok, a hatalmasabb
tudatotok és a Mesterekkel, tanítóitokkal folytatott telepatikus in-
terakciók révén. Most csodálatos galaktikus és univerzális lények
állnak rendelkezésére azoknak, akik megtisztították az utat, akik el-
fogadták a felkínált ajándékokat. Az „átléphetetlen kör” már nem
létezik többé; rendelkeztek a bölcsességgel és a hatalommal, me-
lyet több ezer éven át visszatartottak tõletek. Nyújtsátok kezeteket
és elméteket, kedveseim; engedjétek meg a lelketeknek, hogy ma-
gasan szárnyaljon és merjétek megálmodni a lehetõ legtökélete-
sebb világot, amit csak el tudtok képzelni. Ez csupán homályos tü-
körképe lesz annak a dicsõséges valóságnak, ami a magasabb
birodalmakban van kialakulóban, és ami hamarosan leszáll majd
a Földre. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

A HÁROMSÁG EREJE FELÉ TA RT O T O K 207


H A R M I N C K I L E N C E D I K F E J E Z E T

Az elõkészítés szakasza lezárult –


itt az ideje, hogy cselekedjünk!

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Most, hogy az év túljut a fele-


zõponton, engedjétek, hogy együtt vizsgáljuk meg mindazt,
ami történt. Annak ellenére, hogy az idõjárásotok mintázata na-
gyon szélsõséges, kiszámíthatatlan és szeszélyes lett, a Földetek re-
megése és borzongása némiképp alábbhagyott. Az idõjárási mintá-
zatok azon érzelmi energiák örvényének jellemzõi, melyektõl az
emberiség megszabadul (és néhány területen a legdrámaibb mó-
don szabadul meg), így a légáramlatok felkapják azokat, az atmosz-
férában pedig felerõsödnek. Szerte a világon azon igyekeznek, azt
tervezgetik a kormányzati testületek, hogy visszaszerzik az irányí-
tást azok felett a tömegek felett, amelyek csak még több zúgoló-
dást és káoszt teremtenek.
Azok, akik még mindig bele vannak ragadva a harmadik-sûrûsé-
gû kifejezésmódba, azon tûnõdnek, hogy miért nem lelik már töb-
bé örömüket vagy elégedettségüket a régi tevékenységi formákban.
Sok a feszültség a munkahelyeken, bizonytalanok a munkahelyek,
a reménytelenség érzése tölt el mindenkit; a vagyonfelhalmozás
öröme, a küzdelem árán megszerzett hatalom felett érzett öröm-
mámor többé már nem nyújtja azt a felsõbbrendûségi vagy betelje-
sülési érzést, amit egykoron nyújtott. A szabályokat és az elõíráso-
kat minden szinten kipróbálják, megkérdõjelezik õket, és követelik
a megváltoztatásukat vagy a módosításukat. Zavar uralkodik a csa-
ládokon belül, és teljes tanácstalanságban vannak azzal kapcsolat-
ban, hogyan tudnák visszaszerezni az egység, a biztonság és a foly-
tonosság érzését, mely egykoron megadatott nekik.
Õk azok a kedves emberek, akik belekapaszkodnak a drága éle-
tükbe, mivel az az illúzió lengi õket körbe, hogy az életük gyorsan

208 A FÉNY SZÁRNYÁN


elszalad és a szemük láttára szertefoszlik. Úgy tûnik, hogy az õ vilá-
guk és észlelésük napról napra rosszabb lesz, miközben küzdenek,
hogy belekapaszkodjanak abba a kevésbe, amijük van, és hogy fenn-
tartsák a rend és az egyensúly látszatát. Ezzel szemben azok, akik
a Szellemmel sodródnak és szorgalmasan dolgoztak azon, hogy har-
móniába hozzák a fizikai szállítóeszközüket az új frekvenciákkal,
azok új örömökre és békére lelnek a világban. Igaz, hogy még min-
dig próbák és megpróbáltatások elõtt álltok, de a tudatosság ki-
magasló érzésével rendelkeztek; nagyon gyorsan tudtok bármilyen
diszharmonikus eseményt kezelni és megoldani úgy, hogy az a leg-
kevesebb energia-befektetéssel és kellemetlenséggel járjon.
Már mondtuk nektek, hogy a létezés síkjai között húzódó szaka-
dék egyre szélesebb lesz, és a Földön sétáló Fénylények és a még fel
nem ébredt tömegek között lévõ valóságok egy határpont vagy egy
világos szétválasztás felé közelednek. Ti és a szomszédaitok talán
a tapasztalás két különbözõ világában éltek, de mégis körülbelül
csak ezerötszáz méter választ el benneteket.
Sokan közületek, akik keresztülmentek a tisztítási és beavatási
folyamaton, értesültek arról (sugalmazások, érzések vagy közvetí-
tett információk révén), hogy itt az ideje elõjönnötök visszavonult-
ságotokból – a szent helyetekrõl –, a biztonságos menedéketekbõl.
Ez a következõ lépés, szeretett Mesterek. Most már tisztán látjátok,
hogy mi történik. Most már érzitek az elmésséget abban, ami törté-
nik a világban; a füstfüggöny mögé láttok, képesek vagytok észlelni
az igazság félremagyarázásait és torzításait, melyeket nyilvánvaló
módon megetetnek a tömegekkel. Más szavakkal kifejezve, többé
már nem cselekszetek azok befolyása alatt vagy nem irányítanak tite-
ket azok, akiknek hatalmuk van a harmadik dimenzióbeli világban.
Most már a magasabb hatalom védelme és uralma alatt álltok.
Ezért a Sprirituális Hierarchia, a Bolygóközi Ige, a Sanat Kumara
útmutatása alatt fogtok élni. Azok, akik készen állnak arra, hogy
magukra öltsék a tekintély köpenyét, felkészültek arra, hogy kilép-
jenek a tömegekbõl. Ezt szolgálták az elmúlt hónapok megtisztulás
folyamatai és próbatételei: lássuk, elég erõsek vagytok-e ahhoz,
hogy kibírjátok a rátok nehezedõ nyomást, ami majd a megelevene-
dett emberiség felõl zúdul rátok.

AZ ELÕKÉSZÍTÕ SZAKASZA L E Z Á R U LT. .. 209


Néhányatok, akik már nagyon türelmetlenül szeretnék megosz-
tani az új igazságokat és ismereteiket, azok egy kissé még mindig
naivak, mivel úgy gondolják, hogy amit most képviselnek és amit
szeretnének megosztani, azt majd mohón, mindenféle ellenállás és
kétkedés nélkül elfogadják. Ez sok esetben így is van, viszont most
eláruljuk nektek: fel kell készülnötök a gyûlöletre, a félelemre, az
ítélkezésre, az ellenállásra és az üldöztetésre. De ha a hatalmatok
középpontjában álltok, ha az Isteni Jelenvalótok védelmében áll-
tok, és nem ragadtok bele azokba a negatív energiákba, amelyek
majd felétek áramlanak, akkor gyõzedelmeskedni fogtok, akkor
érintetlenek maradtok. Ez egyike lesz a köztetek és az alacsonyabb
frekvenciák között tátongó szakadék nagyszerû példáinak, kedvese-
im. Amire nem rezonáltok, az nem hathat rátok, az nem érinthet
meg benneteket, értitek?
Akik közületek nem érzik úgy, hogy készen állnak az új tudatos-
ság Útmutatójaként vagy tanítójaként történõ elõrelépésükre, azok
szintén méltányolhatják és hasznot húzhatnak ebbõl az üzenetbõl.
Figyeljétek meg, hogyan kezelitek azokat az összetûzéseket, me-
lyekkel nap mint nap szembesültök. Nem számít, mennyire fruszt-
ráló vagy reménytelen a helyzet, jobbá lehet tenni, azáltal, ha vál-
toztattok a hozzáállásotokon és segítségül hívjátok a csodálatos és
hûséges útmutatóitokat, tanítóitokat.
Ahogy a világotok felfelé halad a spirálon a következõ maga-
sabb oktáv felé, az idõ – ahogyan ti azt ismeritek – egyre jobban
gyorsul. Elvesztitek az állandóság érzését, ami részben az idõ
felgyorsulásának köszönhetõ. Az emberiség evolúciója szintén fel-
gyorsult, többé nem érzitek kényelmesen magatokat a testetek-
ben, többé nem is értitek, hogy hogyan reagál a különféle helyze-
tekre és ingerekre. Sokkal érzékenyebbek vagytok olyan anyagokra,
melyeket azelõtt soha nem vettetek észre, és éreztek olyan benyo-
másokat is, melyek teljesen újak számotokra. Amint azt újból és
újból elmondtuk: ÁTALAKULTOK.
Ez indít minket az apróságok – a drága gyermekek témája felé.
Az utóbbi idõben sok ember, fõként szülõk, nagyszülõk és tanárok
aggódnak és nyugtalankodnak a világ gyermekei miatt. Tudják,
hogy valami nincs rendben, hogy radikálisan rosszra fordultak

210 A FÉNY SZÁRNYÁN


a dolgok, viszont nem tudják beazonosítani, hogy mi változott
meg, mi történik. Körülbelül az 1970-es év óta születõ apróságok
egyediek, különfélék és minden képzeletet felülmúlóan különlege-
sek. Sokan közülük az új emberiség prototípusai, a közelgõ
Meruvian Áramlat fejlett magképzõdményei, és sokan sokkal távo-
labbi civilizációkból származó bölcs, fejlett lelkek. Ahogy közületek
sokan szintén távoli áramlatok és civilizációk képviselõiként érkez-
tek, hogy hatással legyetek és részt vegyetek a Föld bolygón helyet
kapó nagyszabású kísérletben, úgy sokan érkeztek ide ezen gyönyö-
rû lelkek közül is. Egy új magvetés, a Szellem egy friss áramlása zaj-
lik most a Földön. Nemcsak ti, mint régi elõörs hordozzátok és erõ-
sítitek meg az Isteni ÉN VAGYOK Jelenlét energiáit és bölcsességét
a Földön, hanem ezek a csodálatos apróságok is hordozzák a böl-
csességet és tudást, mely annyira fejlettnek és különösnek tûnik
most számotokra, hogy nem is tudjátok felfogni.
Hogy kellõ megvilágításba helyezzük a dolgokat, képzeljétek el
a világotokat kétezer évvel ezelõtti állapotában. Most képzeljétek
el, hogy hogyan észlelné egy abból a korból származó, azon kor tu-
datával rendelkezõ ember a mai modern világot. Milyen drámai
változások következnének be az elkövetkezendõ húsz évben?
A mai gyerekek különbözõ szabályokat és sztenderdeket, másfé-
le gondozást és kezelést igényelnek. Sokkal érzékenyebbek, sokkal
közelebb állnak a Szellemhez – a dimenziók között húzódó fátyol
vékonyabb, õk pedig azokkal a mûködõ képességeikkel és készsége-
ikkel együtt nõnek fel, melyek legtöbbetekben több ezer éven át
szunnyadtak; olyan képességekkel, melyek tökéletesítésén és fino-
mításán nektek dolgoznotok kellett, olyan tulajdonságokkal,
melyek természetes módon jelennek meg náluk, és teljesen normá-
lisnak tûnnek majd. Ne fojtsátok el az érzékenységüket, a kreati-
vitásukat, a spirituális tudatosságukat. Tanítsátok õket, vagy csak
egyszerûen engedjétek meg nekik, hogy azok a kétnemû lények le-
gyenek, akik szeretnének lenni: a maszkulin és feminin energiák tö-
kéletes egyensúlyai. Sokan ezek közül a gyönyörûségek közül kétke-
zesek lesznek, sokoldalú képességekkel rendelkeznek majd, és
képzeleteteket meghaladó módon lesznek tehetségesek A ti felada-
totok csupán az, hogy tanítsátok õket, és hagyjátok szabadon

AZ ELÕKÉSZÍTÕ SZAKASZA L E Z Á R U LT. .. 211


szárnyalni a lelküket. Figyeljétek meg, hogy az újszülöttek feje egy
kicsivel nagyobb, mint az átlagos, és egy kicsikét nyújtottabb is.
Nagyobb aggyal is rendelkeznek, mivel õk éltek Lemuria és Atlan-
tisz korában – így sok apróságban sokkal elõrehaladottabb az átala-
kulási folyamat. Értitek?
Itt az ideje az oktatási rendszer teljes átalakításának és megújí-
tásának. Sokan közületek már régóta kiállnak az ügy mellett, de az
idõ véges. Az iskolák többé már nem a gyerekeket szolgálják. Azo-
kat úgy teremtették, hogy a bukásra ítélt bürokráciát és a már el-
avult rendszert támogassák. Rengeteg igazán jól képzett Fénymun-
kás szeretne tanítani azért, hogy életet és igazságot vigyenek az
iskolai rendszerbe. Viszont egyrészt félnek szembeszállni a rend-
szerrel, másrészt visszautasításban részesülnek, mivel túl radikális-
nak vagy nonkonformistának tartják õket. Hamarosan ez is megvál-
tozik, szeretett barátaim.
Ez most nem a gyávaság vagy a gyengeség ideje. Most jött el az
idõ, hogy kiálljatok a sorból, és elmondjátok az igazságotokat. Itt az
ideje a szeretetteljes magabiztosságnak, annak, hogy spirituális
egységetekben éljetek, hogy aktívan bevonódjatok a történésekbe.
Képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat; vissza lehet fordítani
az elutasítás, megszorítás és korlátozás korszakát, mivel fegyver-
ként a szeretet és a bölcsesség hulláma van kezetekben.
Megkértünk mindenkit közületek, akik érzik a belülrõl feltörõ
Szellem mozgolódását, hogy kezdjék el – kezdjék el ott, ahol van-
nak. Használjátok az eddigi próbáitokból és megpróbáltatásaitok-
ból felhalmozott tudást és bölcsességet, hogy támogassátok a töb-
bieket, egyengessétek az utat a nyugtalan tömegek elõtt. Segítsétek
õket abban, hogy napról napra apró kis változtatásokat tegyenek
a tudatban, melyek ezen erõteljes csapat hatalmas evolúciós válto-
zásához vezetnek. Mindegyikõtöknek van valamije, amit meg tud
osztani másokkal, valamije, amivel hozzájárulhat a folyamathoz.
Az év további része egyfajta próbatétel lesz, hogy lássuk, mennyire
kezelitek jól a kihívásokat és a megadatott lehetõségeket. Továbbá:
ahogy az akadályokat és nehézségeket legyõzve haladtok elõre, egy-
re több meghatalmazás, több bölcsesség és több ajándék fog rátok
áradni. Ez, amint látjátok, a Mester útja: lépésrõl lépésre, szintrõl

212 A FÉNY SZÁRNYÁN


szintre, érzékelésrõl érzékelésre, egyre jobban növekedtek, ahogy le-
gyõzitek a harmadik dimenzió határait.
Minden egyes nap és minden egyes lépés közelebb visz bennete-
ket a gyõzelemhez. Képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat, el-
sõsorban a hitetek által, majd pedig azáltal, hogy megerõsítitek
a Fényt, azután átadjátok az Isteni Terv Akaratának. Eljött az idõ,
hogy használjátok azt az erõt és bölcsességet, melyet a társ-terem-
tés Mestereiként begyûjtöttetek. Sokatokat átvilágított a Felemel-
kedett Mesterek aurája, és ezen csodálatos lények fizikai kiterjedé-
sei és képviselõi lettetek. Könyörülettel és tisztánlátással
használjátok erõtöket és képességeiteket, kedveseim. Kéz a kézben,
a célban egyesülve fogunk együtt menetelni elõre a küldetésünk
beteljesítéséért. Körbeveszlek titeket a szeretetteljes védelmem
aurájával. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

AZ ELÕKÉSZÍTÕ SZAKASZA L E Z Á R U LT. .. 213


N E G Y V E N E D I K F E J E Z E T

A Teremtõ isteni képviselõi vagytok

S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Engedjétek meg nekem – ha


ti is úgy szeretnétek –, hogy segítsek nektek a készségeitek és
a magasabb észlelési képességeitek végsõ összehangolásában. Eljött
az idõ, hogy úgy cselekedjetek, mint a Mesterek, akikké váltok,
hogy az öt külsõ érzéketeken felül elkezdjétek használni a belsõ ér-
zékeiteket is. Ahelyett, hogy a tudatos elmétekkel és a fizikai hallá-
sotokkal figyelnétek, kezdjétek el érezni a kimondott szavaitok és
a hozzátok intézett szavak rezonanciáját. Érzékeljétek a másokkal
folytatott mindennapi interakciók mögött húzódó jelentést, és
hangolódjatok rá a felétek áradó rezgési frekvenciákra. Képzeljétek
el, hogy látás- és halláskárosultak vagytok, és kezdjétek engedni,
hogy elõtérbe kerüljön az intuíciótok és a normális érzékelés körén
kívül esõ érzékelésetek. Milyen érzés, amikor beléptek valaki aura-
mezõjébe: felemelõ és megnyugtató vagy arra késztet titeket, hogy
visszalépjetek az illetõ aurájából? Készítsetek leltárt az alkalmi és
az intim kapcsolataitokról, tudjátok meg, hogy kik azok, akik úgy
tûnnek, hogy harmóniában rezonálnak veletek, és vizsgáljátok meg
az érzéseiteket azok iránt, akik nagyon kimerítenek és kibillentenek
az egyensúlyotokból. Mivel arra törekedtek, hogy egyensúlyba és
harmóniába hozzátok a köztetek lévõ energiákat, talán szükségetek
lesz arra, hogy felállítsátok a Fény szeretetteljes sorompóját maga-
tok és azok közt, akikkel nem vagytok összhangban. Ne tétovázza-
tok, irányítsátok a diszharmonikus energiákat az ÉN VAGYOK Je-
lenlétetekhez, hogy átalakuljanak és harmóniába kerüljenek, azzal
együtt, hogy a megoldást és mindenki legjavát kéritek. A szándék,
kedveseim, a szeretetteljes, lélekre összpontosult szándék mindig
a helyes megoldáshoz fog vezetni titeket.

214 A FÉNY SZÁRNYÁN


Míg átmenetileg a tudatosságotok magasabb ösvényén tartóz-
kodtok, minden egyes találkozás és esemény, amit megtapasztal-
tok, egy üzenetet hordoz számotokra, ami talán nehezen megfog-
ható, viszont a Magasabb Lényetek különféle helyzeteket és
forgatókönyveket tár elétek azért, hogy értékelhessétek vagy átérté-
kelhessétek a régi paradigmáitokat, a régi hiedelemrendszereteket,
és felszámolhassátok azokat, melyek többé már nem szolgálnak ti-
teket. Megkértünk titeket arra, hogy tágítsátok ki nézõpontotokat,
szélesítsétek ki figyelmeteket. Gyakoroljátok, hogy világotokat és
interakcióitokat panorámás kilátásból szemlélitek, ahelyett, hogy
a harmadik dimenzióbeli tapasztalás „kis történet” vagy „kicsi én”
szindrómájára koncentrálnátok.
Váljatok élõ meditációvá, így folytonosan ráhangolódtok a Ma-
gasabb Lényetek vagy az Isteni Jelenvalótok sugallataira és útmuta-
tásaira. Képzeljétek el ezt a csodálatos, hatalmas lényt (amik való-
jában vagytok), ahogy rátelepszik vállatokra, amint hozzáláttok a
nap földi feladatainak. Ugyanúgy cselekednétek, beszélnétek és
gondolkodnátok, mint most? Ragadjátok meg az „Áramlatban len-
ni a Szellemmel” érzését. Semmi sem zavarhatja össze az érzéseite-
ket; minden felbukkanó helyzetet türelemmel és elfogadással
kezeltek, senkinek és semminek nem engeditek meg, hogy kibil-
lentsen titeket a harmónia ezen áldott középpontjából. Ez jelenti
azt, hogy Mesterként cselekedtek.
Mindannyian tudatában vagytok annak, hogy amint megtisztítjá-
tok, harmóniába és egyensúlyba hozzátok a fizikai, az értelmi és az ér-
zelmi testeteket a spirituális létezõtökkel együtt, hozzáférhettek a Lé-
lek Lényetekhez, majd a Magasabb Lényetekhez, és végül eljuthattok
az Isteni ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez. Ahogy megtisztítjátok ezeket
a frekvenciákat, új tudáshoz és bölcsességhez férhettek hozzá. Emlé-
kezzetek arra, hogy kik vagytok, kik voltatok, és hogy milyen megindí-
tóan fenséges és csodálatos az igazi énetek. Elkezdtétek érezni az iste-
ni kapcsolatot a spirituális családotokkal, és soha többé nem érzitek
magatokat magányosnak… még akkor sem, mikor egyedül vagytok.
De tudatában vagytok annak, hogy a belsõ frekvenciákkal együtt gon-
dolati formákat, információkat és új tudást is visszaküldötök a Maga-
sabb Lényeteknek és az ÉN VAGYOK Jelenléteteknek?

A TEREMTÕ ISTENI KÉPVISELÕI VA GY T O K 215


A Teremtõ isteni képviselõiként jöttetek a Földre, sokatok õsi,
távoli civilizációkból, sõt másik univerzumokból, az Istentõl/Is-
tennõtõl, a Mindenségtõl leáramló energia részeként érkezett.
Ahogy az Összlelketek és a Magasabb Lelketek is kapott egy külön-
leges küldetést, egy isteni tervezetet, ugyanúgy kapott az ÉN VA-
GYOK Jelenlétetek is. És ti, mint a hatalmasabb létezõ egyéni
lélekrészei vagy személyiségei, ti is megkaptátok a külön feladato-
tokat vagy a tapasztalás és tökéletesítés kirakójának egy darabját.
Most azt várjuk el mindannyiótoktól, hogy amint összegyûjtitek
a tudást és a tapasztalatot, továbbítsátok vissza az új információt
a Magasabb Lényeteknek, ami továbbközvetíti az Isteni ÉN VA-
GYOK Jelenléteteknek (egészen addig, míg képesek nem lesztek
közvetlenül hozzáférni a forráshoz, ahogy arra sokatok már most
képes). Ez az információ rövidül és finomodik, majd továbbhalad
felfelé a teremtés magasabb szintjei felé, hogy egyesüljön az összes
többi információval és módosítsa azokat, melyek a Föld bolygón
szerzett egyedi evolúciós tapasztalatokból gyûltek össze.
Meg lett engedve nektek, hogy olyan mértékben részesüljetek
a Teremtõ életadó erejébõl, amilyen mértékben csak hozzá tudtok
férni, vagy amennyit képesek vagytok befogadni. Viszont az Uni-
verzum Törvénye kimondja azt, hogy a Mindenkiért való szent
szolgálatban nektek szintén hozzá kell járulnotok, vagy vala-
mennyit vissza kell adnotok a Szeretetbõl/Fénybõl, amennyiben
szeretnétek spirituálisan tovább növekedni és fejlõdni.
Ez olyan, mintha rátok bíznának egy színes drágakövet: csiszo-
latlan, megmunkálatlan, fénytelen, és a ti különleges frekvenciá-
tokkal és isteni tervetekkel lett rejtjelezve. Eonokon át minden
egyes tapasztalattal hozzájárultatok a kifejezésetek frekvenciájá-
hoz, ami csak rátok jellemzõ: akár hánykolódtatok és forgolódtatok,
amikor megtanultátok az élet leckéjét, és ily módon csiszoltátok le
a drágakõ durva éleit, akár megtöltöttétek Szeretettel/Fénnyel
a drágakövet, és így tettétek ragyogóvá azt. Végül meg fogja találni
a származási helyéhez visszavezetõ utat, hogy harmóniát teremtsen
és hozzáadja tündöklõ ragyogását a többi nemes, ritka ékkõhöz,
hogy tudassa a Mindenség Teremtõjével e hatalmas kísérlet csodá-
ját és dicsõségét. Tudatában vagytok annak, hogy minden hatalmas

216 A FÉNY SZÁRNYÁN


lény érdekében tapasztaltok – beleértve a Fõ Teremtõt is –, mert-
hogy õk túl hatalmasak ahhoz, hogy energiájukkal és tudatukkal le-
jöjjenek a fizikai állapot szintjére?
Amit ezzel a forgatókönyvvel szeretnék tudatni veletek, az fon-
tos kérdésekre ad választ: mindennapi cselekedeteitekkel és gondo-
lataitokkal, amelyeket a Fény ösvényén szeretnétek feljuttatni,
hozzájárultok-e vajon a Teremtõhöz? Hogyan szeretnétek, hogyan
mutassanak be titeket? Hogyan emlékezzenek rátok? E rendkívül
fontos kísérlet résztvevõiként a szeretet, a könyörület, az öröm és
a hálaadás frekvenciáit adjátok-e át? Ily módon adjátok hozzá tudá-
sotokat és újonnan megszerzett bölcsességeteket a teljes frekvenci-
ákhoz, amelyek méltán foglalnak el egy helyet az univerzális isteni
tervben, egy olyan tervben, amelyet az új világok, új csillagrendsze-
rek és új civilizációk megteremtéséhez fognak használni? Vagy pe-
dig visszautasítják a gondolataitokat és cselekedeteiteket, mivel
nem alkalmasak arra, hogy bekerüljenek a kozmikus feljegyzésekbe,
melyeket most gyûjtenek össze? Ezek a feljegyzések fognak tanús-
kodni a csodálatos átalakulásról, mely ezen a kicsiny Föld nevû
bolygón történt… arról, hogy az emberiség milyen kis része változ-
tatta meg a kozmikus történelem menetét, gyõzelmet aratva a lát-
szólag leküzdhetetlen akadályokon.
Értsétek meg, kedveseim – higgyetek ebben, ha semmi másban
nem is; ez most sokkal igazabb, mint ezelõtt bármikor –, minden
gondolat, tett és cselekedet hozzáad vagy elvesz a felvilágosodási
vagy felemelkedési folyamatotokhoz, és nemcsak rátok hat, hanem
a lelki családotokra, a Magasabb Lényetekre és a világotokra. Egy-
szer és mindenkorra meg kell értenetek, hogy nem elkülönített
egyedülálló létezõk vagytok, nem vagytok függetlenek önmagato-
kon belül. Az egész egy oldala vagytok, a Teremtõ szíve mélyén lévõ
sejtek vagytok, és a teremtés minden hátramaradt részére hatással
vagytok, akár pozitívan, akár negatívan. Ügyesen bántok az erõtök-
kel, és csodálatos, eddig még soha nem látott lehetõségetek nyílt
arra, hogy megváltoztassátok a dolgokat, hogy beteljesítsétek az is-
teni küldetéseteket, hogy az összes többi elszigetelt Fénylénnyel
együtt az édeni világok társ-teremtõi legyetek.

A TEREMTÕ ISTENI KÉPVISELÕI VA GY T O K 217


Ne hagyjátok veszni ezt a nem mindennapi lehetõséget. Annyi-
ra egyszerû, szeretett barátaim. Elõször is, feltétel nélkül szeressé-
tek önmagatokat, majd terjesszétek ki ugyanezt a szeretetet az
egész emberiségre. Gyakoroljátok a nemes középutat – a mértékle-
tességet minden dologban. Legyetek teljesen ítéletmentesek, en-
gedjétek meg minden egyes embernek, hogy megtalálja a saját
igazságát, és hogy kövesse saját sorsa ösvényét. Éljetek boldogság-
ban, békében és harmóniában, és legyetek immunisak minden kö-
rülöttetek lévõ diszharmonikus energiára. Jelenjen meg lelki sze-
metek elõtt a földi Éden tökéletes képe, aztán kövessétek a Szellem
finom kis útmutatásait, melyek segítenek nektek valóra váltani ál-
maitokat. Sokkal több kozmikus energia áll rendelkezésetekre,
mint ezelõtt valaha. Sokkal több magasabb birodalmakból szárma-
zó segítség áll rendelkezésetekre, mint ezelõtt valaha, viszont nek-
tek is meg kell tennetek a kötelességeteket azáltal, hogy a fizikai
szállítóeszközötökön, aztán pedig a saját gondolkodási folyamatai-
tokon és cselekedeteiteken keresztül megerõsítitek ezt az energiát,
így lehozva a látomást az éteribõl a fizikai kifejezõdésbe.
Sokan nagyon gyorsan fejlõdtök, és ahogy áthaladtok a maga-
sabb dimenziók kifinomult szintjein, megélitek azt a nehéz idõsza-
kot, amely során nehezen tudtok a mindennapokra, a földi mun-
kákra összpontosítani. Ez olyan, mintha a lábatokat megvetnétek
a földön, mintha a tudatotok félig a fizikai testetekben, félig pedig
azon kívül lenne. Nagyon fontos, hogy földhözragadtak és rendít-
hetetlenek maradjatok, viszont sokatok számára ez hamarosan meg
fog változni. Néhányan arra készültök, hogy megteszitek azt a ha-
talmas ugrást a tudatban, ami által képesek lesztek egyszerre tény-
kedni mint többdimenziós spirituális/fizikai lények, mialatt még
mindig normális interakciókat folytattok a világban. Csak azoknak
lesz tudomása a különbségrõl, akik megszerezték ezt a képességet;
habár sokkal nyugodtabbnak, sokkal hatékonyabbnak tûntök majd,
sokkal több életerõvel és nagyobb képességgel rendelkeztek majd
a szeretetre, mint ezelõtt.
Sok Felemelkedett Mester, akik most a Földön sétálnak, csen-
des, szerény és jóindulatú emberek. Õk azok, akiket arra szántak,
hogy nagyszerû szónokok és e kor új tudásának és bölcsességének

218 A FÉNY SZÁRNYÁN


hordozói legyenek. Õk azok, akiket arra szántak, hogy csodákat te-
gyenek a tömegekért, de mindent összevéve, ezen gyönyörû lelkek
legtöbbje csendesen és nyugodtan fogja végrehajtani küldetését,
miközben békét terjesztenek, a szeretetet és a vigasztalást terjesz-
tik szét. Hol álltok ti a csillámló új valóság képében, mely elõbuk-
kan a világotok látóhatárán? Csak ti dönthettek.
Felajánljuk a bölcsességünket, a szeretetünket, a védelmünket
és a támogatásunkat, viszont nektek kell megragadnotok és valóra
váltani az álmotokat. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

Maradnom kell
Oly könnyedén pihen elmém mélyén szellemem,
Ez a Föld már nem az én helyem.
Miközben a Földön oly nagy a nyomás,
Gondolataimat csak egy dolog hatja át:
Fenn, a magasban szárnyalás.
Oly sok minden van az életben, annyi édes dolog,
Egyetlen lélegzetvételt vagy szívdobbanást sem mulaszthatok.
Érzem a hívást, vágyam alig tartóztathatom,
De vannak ígéretek, melyeket be kell tartanom.
Bárcsak a szív húrjával megragadhatnálak titeket
És felemelhetnélek magammal utamon,
Fel, az ösvényre, mely az Örökkévalóságba vezet.
Egy hely, ahol a tiszta fehér Fény és a szeretõ energia lakozik,
Ami után lelkem annyira sóvárog és vágyakozik.
De addig nem mehetek, míg nem tudom,
Hogy ti mind rendíthetetlenül jártok utatokon.
És addig még, maradnom kell.
RONNA HERMAN

A TEREMTÕ ISTENI KÉPVISELÕI VA GY T O K 219


Az arkangyalok (Az angyalok nõi összetevõi)*

220
Sugár Szín Arkangyal Úrnõ A Teremtõ Atya ajándékai A Teremtõ Anya ajándékai
1 Vörös Mihály Hit Isteni akarat, igazság, Megerõsíti a bennetek lévõ hitet: segít nektek, hogy elérjétek és
bátorság egyesítsétek a magasabb igazságot, miközben növeli bátorságoto-
kat, amint megkezditek erõfeszítéseteket, hogy megalkossátok a te-
remtés új korát.

2 Világos- Jophiel Állha- Felvilágosultság Segít nektek a bölcsesség, észlelés és értelem isteni tulajdonságai-
kék tatosság nak megjelenítésében és egyesítésében. Segít megérteni az Ok és
Okozat Univerzális Törvényeit. Elõidézi azt a felvilágosodást, mely
ahhoz szükséges, hogy a tudás átforduljon bölcsességbe.

3 Lumin Chamuel/ Könyörü- Isteni szeretet, imádat, élõ Megerõsíti a toleranciát, a tapintatot és a béketûrést.
rózsaszín Kamiel letesség beszéd, absztrakt értelem
4 Zöld Gabriel Remény Szeplõtelen fogantatás, Inspirál és reményt nyújt azoknak, akik kreatív látomásaik megva-
feltámadás lósítását keresik: a cselekedet tisztaságát, ártatlanságát, és az aláza-
tosságot hangsúlyozza.

5 Narancs Raphael Mária A teremtés törvényeinek tudomá- A gyógyítási területen lévõk felügyelõje. Utat mutat nektek a leg-
nyos jellegzetességei, összpontosítás, magasabb javatokért, az önzetlen szolgálat jutalmáért és a szív-
az elhivatás meghallása. ügyekért folyó átadási folyamatban.
A Felszentelés Angyala.
6 Indigó Uriel Donna Odaadás, megbocsátás, idealizmus Segít megvalósítani a békét és a nyugalmat. Harmóniába hozza az
Grace érzelmi természeteteket a Szellemmel.

A FÉNY
7 Ibolya Zadkiel Ametiszt Szabadság, megváltás, Az Ibolyaszínû láng hordozói. Miközben azt keresitek, hogyan tud-
átalakulás nátok megszabadulni minden olyan dologtól, mely nincs harmóni-
ában a Szellemmel és a legnagyobb javatokkal, növeli az Elhiva-
tottságot, felnagyítja a tisztaság és a megbocsátás lángját

SZÁRNYÁN
* További információk találhatók a Ronna Herman által írt „Az arany ígéret” (The Golden Promise) c. könyv 293–300. oldalain.
Az öt magasabb galaktikus fénysugár*

A FÉNY
(A Krisztusi Fény foszforeszkálásával együtt átáramoltatva)

Sugár Szín Kristály Ezoterikus funkció* Exoterikus funkció**

8 Akvamarin (tajtékzöld, Akvamarin ametiszt Világosságot hoz Megtisztítja a négy alacsonyabb testi

SZÁRNYÁN
ibolyaszínnel árnyalva) szivárvány fluorit rendszert

9 Türkiz, bíborvörös Türkiz gránát Megerõsíti az új Aktivizálja az új élet-meghosszabbító


Szív/Csecsemõmirigy csakrát szív/torokcsakrát

10 Gyöngyházszínû Opál holdkõ Hozzáférés a Teremtõ Arany Megerõsíti a Fénytestet, megnyitja az Örök
fehér/arany Gazdagságához Béke és a Teremtõ Boldogságának kapuját

11 Színjátszó barackvirág szín Rózsakvarc citrin Híd az Okozati Elméhez Kapcsolatba lép az Isteni ÉN VAGYOK Jelen-
arannyal árnyalva rózsaszín turmalin létetekkel

12 Opálfényû arany Tûzopál Az összes többi sugár Aktivizálja a Krisztus-tudatot a Földön


kombinációja

* Ezoterikus: a belsõ, spirituális sík, a negyedik és azon túli dimenziók

** Exoterikus: a külsõ, anyagi sík, a harmadik dimenzió

221
A szerzõrõl

Ronna Hermant nemzetközileg Mi-


hály arkangyal közvetítõjeként ismerik.
Mihály Ronnán át érkezõ, reményrõl és
inspirációról szóló üzeneteit több mint
egy tucatnyi New Age és más spirituális
lapokban közölték szerte a világon, továb-
bá lefordították a legfõbb világnyelvekre.
Nyugalmazott üzleti ügyvezetõként és
ingatlanügynökként Ronna közérthetõ megközelítést nyújt a meta-
fizikáról. 1970-ben kezdõdött spirituális keresése, majd sok megfe-
szített tanulás és tréning után belekezdett második karrierjének
felépítésébe, mint spirituális tanító és tanácsadó. 1994-ben meg-
alapította a StarQuest-et (www.ronnastar.com).
Ronna számtalan rádió- és tévémûsorban tûnt fel, és kétszer is
beszélt az Egyesült Nemzetek S.E.A.T. (The Society for Enlighten-
ment and Transformation – Társaság a Felvilágosodásért és az Át-
alakulásért) gyûlésén. Szemináriumi elõadásokat tart szerte az
Egyesült Államokban és az egész világon, melyek során megérinti
az emberek szívét és összekapcsolódik a Lélek Lényükkel. Azok,
akik eljárnak szemináriumi elõadásaira, értékes eszközt kapnak,
mely elindítja õket spirituális növekedésük következõ szintjére.
A Fény szárnyán címû elsõ könyvében Ronna megosztja velünk
a Mihály arkangyaltól érkezõ inspiráló üzeneteket. A könyv, melyet
öt nyelven adtak ki, óriási könyvsiker lett. A sikert követõen Ronna
írt egy trilógiát, melyet õ „metafikciónak” nevezett el. Történetei
részben Ronna elõzõ életeivel kapcsolatos visszaemlékezésein és sej-
tésein, továbbá a jelenlegi megtestesülési tapasztalatain alapszanak.

222 A FÉNY SZÁRNYÁN


Magánemberként férjével, Kenttel, a nevadai Reno-n túli felföl-
di sivatagban él. Amikor éppen nincsenek úton, Ronna és Kent
örömmel kertészkednek és élvezik az együtt töltött idõt népes csa-
ládjukkal, mely hét gyermekbõl, tizenkilenc unokából és négy déd-
unokából áll.

A SZERZÕRÕL 223
Kapcsolódó témájú könyveinket
és a sorozat többi kötetét
kedvezménnyel
rendelje meg a Kiadótól!
Az alábbi megrendelõ szelvényt kivágva elküldheti postán
vagy vásárolhat felmutatásával nagykereskedésünkben.
1 db könyv rendelése esetén 10% árengedmény
2 db könyv rendelése esetén 20% árengedmény
2 db feletti könyv rendelése esetén 25% árengedmény
(A postaköltség a vásárlót terheli.)

Megrendelõ
NÉV:
CÍM:
DB SZERZÕ KÖNYVCÍM
Srí Ram Kaa, Kira Raa: 2012 VAN VÁLASZTÁSOD

Rekha Vidyarthi: É RZELMEK GYÓGYÍTÁSA A NGYALOKKAL


V. Essene- O. Phylos: MIHÁLY ARKANGYAL ÚTMUTATÁSA AZ ÚJ ÉVEZREDRE
Dr. Doreen Virtue: Õ RANGYALOD Ü ZENETEI
Dr. Doreen Virtue: A NGYAL L ÁTOMÁSOK
Dr. Doreen Virtue: F ÉNYKÜLDÖTTEK Ú TJA
Dr. Doreen Virtue: I NDIGÓ GYEREKEK N EVELÉSE
Dr. Doreen Virtue: A NGYALI Ú TMUTATÁS
Dr. Doreen Virtue: A NGYALOKKAL GYÓGYÍTÁS
Dr. Caroline Myss: S ZAKRÁLIS S ZERZÕDÉSEK
Dr. Caroline Myss: A L ÉLEK A NATÓMIÁJA
Dr. Doreen Virtue: C SAKRATISZTÍTÁS CD-VEL
Dr. Doreen Virtue: M EGVÁLTOZTATNÁM AZ ÉLETEM ...

Dr. Doreen Virtue: YO -YO D IÉTA S ZINDRÓMA


Dr. Doreen Virtue: S ZABADULJ MEG FÁJDALOMKILÓIDTÓL

M. A. Pinkham: P ÁRBESZÉD AZ I STENNÕVEL

POSTACÍM: Mandala-Veda Nagykereskedés


1134 Bp., Szabolcs u. 4.
Kiadónk minden olvasmánya
egy magasabb dimenzió üzenetét
közvetíti Önnek.
MEGÚJULT KLUBTAGSÁG
ÉS ÚJ TÖRZSVÁSÁRLÓI LEHETÕSÉGEK

Törvásárlói kedvezmények

• ha az elsõ negyedévben összesen legalább 30 000 Ft értékben vásárol


a Mandala-Veda könyveibõl, a következõ negyedévben 25% kedvezménnyel
vásárolhatja meg a kiadó könyveit, (más kiadók könyveire továbbra is
10% kedvezmény jár)
• ha az elsõ félévben összesen legalább 40 000 Ft értékben vásárol
a Mandala-Veda könyveibõl, a következõ félévben 27% kedvezménnyel
vásárolhatja meg a kiadó könyveit, (más kiadók könyveire továbbra is
10% kedvezmény jár)
• ha az elsõ év folyamán összesen legalább 80 000 Ft értékben vásárol
a Mandala-Veda könyveibõl, a következõ 1 évben 30% kedvezménnyel
vásárolhatja meg a kiadó könyveit, (más kiadók könyveire továbbra is
10% kedvezmény jár)

A kedvezmények az adott idõszak lejártával visszaállnak 20%-ra a Mandala-Veda Kiadó


könyvei esetében, 10 % marad minden esetben más kiadók könyvei esetében.

Klubtagság új feltételekkel

• Amennyiben havonta legalább 1 Mandala-Veda könyvet megvásárol üzletünkben


vagy weboldalunkon és kitölti a klubtagsági jelentkezõ lapot, klubtaggá válhat.

A klubtagokat rendszeresen tájékoztatjuk:


• Újdonságainkról
• Rendezvényeinkrõl
• Havi rendszerességgel külön programokat és elõadásokat szervezünk számukra és
További információkat weboldalunkon találhatnak:
WWW.MANDALA-VEDA.HU
Ezoterikus könyvesbolt és klub

KÍNÁLATUNK:
ÚJ ENERGIÁS KÖNYVEK, NYUGATI EZOTERIKA,
KELETI TRANSZCENDENCIA, NEW AGE,
KÜLÖNLEGES SZAKRÁLIS AJÁNDÉKTÁRGYAK!

AZ ÜZLET BELSÕ SZENTÉLYÉBEN:


ANGYALKÁRTYA JÓSLÁS, TAROT JÓSLÁS,
ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS, HENNA FESTÉS
ZENÉS MEDITÁCIÓK, ELÕADÁSOK,
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK, DEDIKÁLÁS
KLUBOK, BEMUTATÓK

BÁRMELY MANDALA-VEDA KÖNYV ÁRÁBÓL


20% KEDVEZMÉNYT ADUNK MINDENKINEK.

ÚJ TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK
ÉS KLUBTAGSÁG FELTÉTELEK!

N Y I T VA : H-S Z O 9-21 ÓRÁIG V: 13-21


2008. március 23-án, Húsvét vasárnap
10-18 óráig Budapesten
a Mandala-Veda Kiadó a házigazdája
az egynapos Mária Magdolna találkozónak.

Tom Kenyon vezetésével


bevezetés az egyiptomi Hórusz alkímiába
és Ízisz szerelmi mágiájába
a szakrális párkapcsolat titkaiba

HELYSZÍN: BUDAPEST, EGYETEMI KONGRESSZUSI KÖZPONT,


ELTE TTK, 1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY 1/A,
A BELÉPÕJEGY ÁRA: 22 200 FT.

A JEGYEK 2008 FEBRUÁR 1-TÕL MEGVÁSÁROLHATÓK AZ ALÁBBI HELYEKEN:


JEGYVÁSÁRLÁS A MANDALA-VEDA FÖLDI MENNYORSZÁGBAN:
1088 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 13. H-SZO: 9-21 ÓRÁIG V: 13-21 ÓRÁIG
JEGYRENDELÉS POSTAI UTÁNVÉTTEL TELEFONON: 452-0806
(HÉTKÖZNAP 8-16 ÓRÁIG)

JEGYRENDELÉS POSTAI UTÁNVÉTTEL ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ HAMAROSAN A


HONLAPUNKON:
WWW.MANDALA-VEDA.HU,
RENDELES@MANDALA-VEDA.HU
Újdonságok 2008 Újévre
ÚJ ÚJ ÚJ

Taisen Deshimaru Ram Dass Trish MacGregor


IGAZI ZEN AZ ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE ASZTROLÓGIAI
Megjelenik: 2008 januárjában Megjelenik: 2008 januárjában ÚTMUTATÓ 2008
Megjelent 2007 novemberében!

Tom Kenyon - Judi Sion Glenda Green Srí Ram Kaa, Kira Raa
MÁRIA MAGDOLNA JÉZUS SZÓL 2012
ÜZENETEI - VÉGTELEN SZERETET VAN VÁLASZTÁSOD!
Megjelenit 2007 októberében! Megjelenit 2007 novemberében! Megjelent 2007 novemberében!

ÚJ ÚJ

Cassandra Eason Glenda Green Lynn Buess


TÜNDÉREK ENERGIAÁLDÁS PÁRKAPCSOLATI
ÉS MÁGIKUS LÉNYEK A CSILLAGOKBÓL SZÁMMISZTIKA
Megjelent 2007 novemberében! Megjelent 2007 novemberében! Megjelent 2007 novemberében!
Kiadónk Sorozatai
AZ ÉLET VIRÁGA ÉS A MER-K
KA-B
BA MEDITÁCIÓ
Az emberiség valamikor egy nagyon kifinomult mûveltség és
tudatosság szintjérõl hullott alá a sötétség kilátástalanságába és
szinte teljesen elfelejtette az Élet Virágának õsi titkát, mely a
létezésnek a szakrális geometriában fennmaradt kódja.
Négyezer évnél is régebbi sírok, templomok, piramisok és szik-
lába vájt vésetek sugározzák ma is felénk rejtett üzenetüket,
hogy az Élet Virágában rejtezõ teremtõ elv megtalálható a létezés
minden részletében.
A Mer-Ka-Ba aktiválása (az emberi fénytest kb. tizenhét méter átmérõjû energiamezeje)
egy magasabb tudatsík, vagy szellemi dimenzióbeli világ kapujának kulcsa.

ÉLET VIRÁGA TANFOLYAMOK! ÚJ


Nagy László Zoltán Magyarországon az egyetlen hivatalos Élet
Virága facilitátor hétvégi szemináriumainak témái: Mer-Ka-Ba
mûködésbe hozása, szakrális geometria, szívcsakra megnyitás.
Jelentkezés: 30/223-6844 (bõvebb információ a Kiadó honlapján)

G. Braden: A TEREMTÕ KÓDJA


G. Braden: UTAZÁS VILÁGOK KÖZÖTT
G. Braden: KOLLEKTÍV BEAVATÁS
Drunvalo: AZ ÉLET VIRÁGÁNAK ÕSI TITKA I.-II.
Drunvalo: ÉLET A SZÍVBEN (MEDITÁCIÓS CD-VEL)
KRYON TANÍTÁSA
Napjainkban a spirituális feladat nagymértékben megváltozik. A fölkészülési idõ immár
véget ért, mostantól a bolygó rezgésszintjének tudatos emelése a feladat. Ezen változá-
sok egyik segítõje Kryon, aki egy magasabb szellemiségû világ lakója, s tõle származnak
e könyvsorozatban megnyilvánuló üzenetek.
I. Kötet: AZ UTOLSÓ IDÕK
II. Kötet: NE GONDOLKOZZ ÚGY,
ÚJ
MINT EGY EMBER!
III. Kötet: AZ EMBERI LÉLEK ALKÍMIÁJA
IV. Kötet: AZ EMBER ISTEN TÁRSAKÉNT
V. Kötet: LEVELEK OTTHONRÓL
VI. Kötet: ÁTKELÉS A HATÁRON
VII. Kötet: AZ ÚJ KEZDET
VIII. Kötet: HAZATÉRÉS
IX. Kötet: PARABOLÁK
X. Kötet: ÚJ GONDVISELÉS
XI. Kötet: FELLEBBEN A FÁTYOL
ÚJ ENERGIÁK, GALAKTIKUS EMBERRÉ VÁLÁS
Léteznek a mienknél fejlettebb civilizációk, melyek fejlõdési törekvéseinek lényege
a magasabb rendû tudatosság megvalósításában, a durva fizikai, testi ön-azonosítás
meghaladásában van. Évezredek óta segítenek, inspirálnak minket,
bölcsességükkel beoltva emberi civilizációnkat. Máig föllelhetõ
nyomot hagytak például az egyiptomi kultúra tárgyi és szellemi
hagyatékában. Most elmondják, elérkezett az idõ, hogy az em-
beriség ismét elõrébb, feljebb léphessen, s ennek
érdekében átadják nekünk megfontolandó, életünket
szokatlan, mégis hiteles szempontból megvilágító
üzeneteiket.
Kenyon-Essene: A H ATHOROK
Begich-Roderick: F ÖLD F ELKELTE
R. Anton Wilson: KVANTUM PSZICHOLÓGIA
Viwamus-B. Burns: S PI RI TUÁLI S C SATO R NA

ÚJ EMBERI FAJ KÜLÖNLEGES KÜLDETÉSSEL


A Föld spirituális dimenzióváltásának bizonyítékai itt élnek közöttünk. Õk a közelmúltban
született indigó és kristály gyermekek. Éppen azoknak a problémáknak orvoslása
végett születtek, melyek megoldására mi felnõttek bevallottan képte-
lenek vagyunk. Az iskolarendszerek lélektani manipulációi nem hat-
nak a jelen gyermekeire. Vajon tudjuk-e segíteni kibontakozásukat,
merünk-e nyíltan teret adni képességeiknek, vagy éppen saját
értetlenségünk hajtja devianciába, létet tagadó életellenességbe Õket?
Dr. Doreen Virtue: K RISTÁLYGYEREKEK
Lee Carroll-Jan Tober: I NDIGÓ G YEREKEK I-II. rész
Dr. Doreen Virtue: I NDIGÓ G YEREKEK N EVELÉSE
H. és G. Prather: S PIRITUÁLIS G YEREKNEVELÉS
E. és J. Hicks: S ALAMON B EAVATÓ M ESÉI
SARA ÉS SETH BEAVATÓ MESÉI

AZ IGAZSÁG LÁTNOKAI
Egészségesen és boldogan is élhetünk, feltéve, ha megértjük, hogy a boldogságot mi
magunk teremtjük meg. Kortárs keleti mesterek lenyûgözõ éleslátással és egysze-
rûséggel tanítanak arról, hogyan tehetünk szert nyugodt és békés tudatra, miként
használhatjuk azt életünk örömteli kiteljesítésére. A boldogság
mûvészete nem más, mint tudatunk tökéletesítésével mesteri
módon átalakítani a körülöttünk levõ diszharmóniát.
Szvámí Ráma: AZ ÖRÖMTELI ÉLET MÛVÉSZETE
Szvámí Ráma: JÓGA ÉS PSZICHOTERÁPIA
P. Usharbudh Árya: S ZUPERTUDATOS M EDITÁCIÓ
Szvámí Ráma: SZABADULÁS A KARMA KÖTELÉKÉBÕL
Dr. G. Feuerstein: TANTRA , AZ EKSZTÁZIS ÖSVÉNYE
YOGA TRADÍCIÓ I-II.
ANGYALI T ANÍTÁSOK
Szelíd, harmonikus, intelligens és hihetetlenül hatékony az a
mód, ahogy körülvesznek, oltalmazón, idézhetõen az egyre
inkább és egyre több alkalommal finom lényüket megnyil-
vánító Angyalok. A Velük való tudatos kapcsolat új távlatokat,
mélyebb belátást hozhat a szeretet fõ áramából kiszakadt, gyó-
gyulni vágyó embernek.
Dr. Doreen Virtue nem csupán az Indigó
gyerekek és Kristály gyerekek, hanem a legszebb
és leghitelesebb angyalokról szóló könyvek
írója. Gazdag terapeutai és alkotói munkássága
kiterjed táplálkozási, ezoterikus életvezetési és
léttisztítási mûvek publikálására is.
Dr. Doreen Virtue: ANGYAL TERÁPIA
A NGYALOKKAL G YÓGYÍTÁS
ANGYALI ÚTMUTATÁS
F ÉNYKÜLDÖTTEK Ú TJA
A NGYAL L ÁTOMÁSOK
Õ RANGYALOD Ü ZENETEI

ÖNGYÓGYÍTÓ M ÓDSZEREK
AM AGASABB R EZGÉSSZINT E LÉRÉSÉRE
Fiatalságunk kulcsa a kezünkben van: élõ ételekkel, tiszta vízzel ragyogó állapotba hoz-
zuk-e testünket, emelve rezgésszintünket, vagy vegyszerekkel és halott dolgok
fogyasztásával pazaroljuk életenergiánkat?
Frank A. Oski: A TEJRÕL ÕSZINTÉN
J
Dr. Edward Howell: ENZIM TÁPLÁLKOZÁS Ú
Viktoras Kulvinskas: CSÍRAÉTELEK
Dr. R. Ballentine: ÚTON AZ EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS FELÉ
Dr. Doreen Virtue: TÁPLÁLKOZÁS A FÉNYBEN
Dr. Doreen Virtue: SZABADULJ MEG
FÁJDALOMKILÓIDTÓL
Dr. Doreen Virtue: YO-YO DIÉTA SZINDRÓMA
Ann Wigmore: B ÚZAFÛ K ÖNYV
Clement-DiGeronimo: ÉLÕ ÉTELEK
E. Mae-C. Loeffler: HOGYAN GYÕZTEM LE
A R ÁKOT...
Dr. F. Batmanghelidj: A TESTED VÍZÉRT KIÁLT!
Dr. N. Appleton: HOGYAN GYÕZZÜK LE
C UKORSZENVEDÉLYÜNKET
Dr. R. V. Gerard: VÁLTOZTASD MEG A DNS-ED!
HALADÓ E ZOTERIKA
Az intuíció a Szellem hangja bennünk, megmagyarázhatatlan belsõ tudás, hogy megis-
merjük és megtapasztaljuk a végtelen számú lehetõséget, mely mindennapi tudatunk
határain és kötöttségein túl létezik. Ehhez a belsõ bölcsességhez saját személyes spiri-
tuális és misztikus utazásunkon keresztül vezet az út. Amint beléptünk a XXI. század-
ba, egyre több és több ember ébred rá egyfajta önmagán belülrõl eredõ elhívásra, hogy
megnyíljon egy nagyobb világ határtalan lehetõségei elõtt.
Lynn Buess: ÖRÖK SZÁMMISZTIKA ÚJ
Alan Seale: INTUITÍV ÉLET
Dr. Doreen Virtue: CSAKRATISZTÍTÁS CD-VEL
Catherine Bowman: KRISTÁLY TUDATOSSÁG
Ambika Wauters: C SAKRÁK ÉS ARCHETÍPUSAIK
Thomas Moore: A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁI
Dr. Doreen Virtue: MEGVÁLTOZTATNÁM
AZ ÉLETEM...
Dr. Caroline Myss: A LÉLEK ANATÓMIÁJA
Dr. Caroline Myss: SZAKRÁLIS SZERZÕDÉSEK
Dascalos: G NÓZIS I-II.
M. A. Pinkham: PÁRBESZÉD AZ ISTENNÕVEL
Atlantiszi Thoth: SMARAGD TÁBLÁK

VÉNUSZI T ANÍTÁSOK
A nõi test, szellem, és lélek harmóniájának vezérfonala.
A lelki erõ és bölcsesség újjászületése a nõiségben.
Dr. Gail- Adamson: BENNÜNK ÉLÕ ANYAISTENNÕ
Csongrádi Kata: NE ADD FEL!
Schmidtné Dr. Holló Erzsébet: DELEJ (JÓSKÁRTYÁVAL)
Queen Afua: SZAKRÁLIS NÕ

SZAKRÁLIS ZENE ÉS VERSEK


A zene útján kifejezett szeretet a zenén való meditáció. Az áhí-
tatos odaadás útján a zene válik az önmegvalósítás eszközévé. Az
örök hang, a Náda zengésében hét különbözõ alaphangra lelünk.
A világ minden zenéjében hét alaphang létezik, ezek a hét tudat-
szintet személyesítik meg. E hangok ébresztik rá az embert a
különféle tudatszintekre, és vezetik el végül az Egyetemes Tudás
és Szeretet forrásához.
Náda Brahma: BELSÕ BETELJESÜLÉS CD
Mah-Gar Bhadzsan: SZOMJAZÓ LÓTUSZ CD ÉS KAZETTA
Egedi-Kovács Melinda: ÁTMAN DALA
Hummel Rozália: VILÁGSZÉP TÜNDÉR ILONA
M E G J E L E N T:

A MA N DA LA -V E DA

K Ö N Y V- , L A P - É S Z E N E M Û K I A D Ó ,

K E R E S K E D E LM I , S Z O LGÁ LTAT Ó K F T.

GONDOZÁSÁBAN

FELELÕS KIADÓ:

E G E D I - KOV Á C S M E L I N DA
Ü GY V E Z E T Õ I GA Z G ATÓ

SZÁMÍTÓGÉPES TÖRDELÉS:

S Z Ü C S B T.

DUNAKESZI, 27/341-168

N YO M TA É S K Ö T Ö T T E :

A L F Ö L D I N YO M DA , D E B R E C E N

FELELÕS VEZETÕ:

GY Ö R GY G É Z A