You are on page 1of 34

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü

Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý

The General Directorate of Youth and Sports


Department of Youth Services
ki l er
i nde
Ýç ex

Ser ðý
ices
Ind
Gençlik
Merkezlerimiz
4

outh nlý
Our Youth Centers

v
Gençlik Merkezleri

5
Çanakkale Bilecik Ziyareti

Of Y þka
Our Youth Centers Sight Visits To
Bilecik And Canakkale

6
Gençlik Merkezlerim
Arasý Deðiþim
Exchange Between Youth Centers

a
Gençlik Merkezleri

artm si B
Projeler Yazýyor, Projeler Uyguluyor
Our Youth Centers
Writing and Implementin the Projects

8
Türk Halk Müziði ve
Halk Oyunlarý Þenlikleri

ent
Turkish Folk Music And Folk Dance Festival

Dep aire
10
Gençlik Haftasý Kutluyoruz
We Celebrate Youth Week

11
Gençlik Þenliklerimiz
Youth Festivals

12
Gençlik Kamplarýmýz
13 - 17 Yaþ Ücretsiz Gençlik Kamplarý
Youth Camps
D
leri
Ages of 13 - 17 Free of Charge Youth Camps

14
Gençlik Kamplarýmýz
18 - 24 Yaþ Doða Kamplarý
Youth Camps- Ages of 18 - 24 Nature Camps
met

15
Gençliðin Olimpiyatý
Youth Olympics

16
Gençliðin
Ýstanbul Deklarasyonu
Youth Decleration In Istanbul
Hiz

18
Gençlik Sosyal Geliþim Programý:
HEPiBÝZ Felsefesi-Noktalýk Sistemi
Youth Social Development Programme:
HEPiBÝZ Philosophy And System Of Pointism

Uluslararasý Ýliþkiler
22
International Relations
çlik

Gençlik
Sivil Toplum Kuruluþlarý
Youth NGOs 24
25
Gen

Rehberlik ve Araþtýrma
Guidance and Counciling

Eðitim Faaliyetlerimiz
Training Activities 26
Gençlik Hizmetleri
Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý
Gençlik Spor Genel Müdürlüðü
bünyesinde faaliyetler gösteren bir dairedir
Directorate of Youth Services is the unit of
General Directorate of Youth and Sports
{
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Directorate of Youth Services is the
bünyesinde gençlerin serbest unit of The General Directorate of
zamanlarýný sosyal ve kültürel Youth and Sports that carries out
Gençlerle, Gençler etkinliklerle deðerlendirmelerini organizations for young to utilize
için ve Gençler saðlamak amacýyla faaliyetlerin their spare time with social and
yürütüldüðü birimdir. cultural activities.
tarafýndan
düzenlenen
Þubelerimiz Departments
programlarla
gençlere yatýrým Gençlik Merkezleri Þube Müdürlüðü Department of Youth Centers
yapan gençlikle ilgili Gençlik Kamplarý Þube Müdürlüðü Department of Youth Camps
Türkiye'deki Uluslararasý Ýliþkiler Þube Department of International
Müdürlüðü Relations
tek kamu kurumudur.
Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Department of Celebrations and
Þube Müdürlüðü Cultural Activities
The only state Rehberlik Danýþma ve Araþtýrma Department of Guidance and
institution in Turkey Þube Müdürlüðü Counciling
which organizes Gençlik Sivil Toplum Kuruluþlarý Department of
special Programmes Þube Müdürlüðü Youth NGOs

for Youth Koordinasyon ve Mali Ýþler Þube Department of Coordination and


{

Müdürlüðü'dür. Finance

Vizyonumuz Our vision is


Gençlerin sosyal, kültürel geliþiminde To contribute to the social and
ve yetkilendirilmesinde katký the cultural development
saðlayýcý olmak, of young,
Gençlerin toplumun tüm alanlarýna To make young participate actively
aktif katýlýmýný saðlamak, in all parts of the social life,
Gençlerin üretici, sorgulayýcý ve To make young gain abilities on
uygulayýcý olmalarý konusunda being productive, skeptical and
beceri kazandýrmak, active,
Gençleri zararlý alýþkanlýklardan To protect young from harmful
korumaya yönelik tedbirler aldýrmak, habits,
Gençlerle ilgili kamu, özel sektör ve To cooperate with public and private
sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliðinde sectors and NGO's on issues about
bulunmak, young,
Gençlerin tarih ve kültürümüzü To provide young with the
tanýmalarýna ve yaþamalarýna imkan opportunities to learn about their
saðlamak, history and culture,
Dairesi Baþkanlýðý
Department Of Youth Services
Gençlerin dünya gençliði ile To integrate young around the
entegrasyonunu saðlamak, world,
Gençlik çalýþmalarý olgusunu To improve the issue of youth work
geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak, and make it more common,
Gençlik politikalarýnýn geliþtirilmesi To contribute to the process of
sürecine katkýda bulunmaktýr. creation of youth policies.

Misyonumuz Our mission is

Gençliðin sosyal, kültürel geliþiminde To organize activities which


ve yetkilendirilmesinde katký will contribute to the social
saðlamasýna yönelik etkinlikler and the cultural development of
düzenlemek. young,
Gençler için gençlere yönelik, To build modern and
toplumun her kesiminden gencin technological physical
kolaylýkla eriþebileceði, modern, structures to which all
teknolojik donanýma sahip, genç young have easy access
odaklý fiziki yapýlar oluþturmak ve and make them
yaygýnlaþtýrmak. more common,
Mevcut fiziki yapýlarý gençlerin To make the necessary changes on
ihtiyaçlarýna uygun already built physical structures
hale getirmek. according to needs of young,
Toplumun her kesiminden To form arenas where opportunities
gençlere bilgi, beceri ve of knowledge and abilities are
yaklaþýmlar konusunda provided for young from different
olanaklarýn sunulduðu, farklý parts of the society and where lots
kültürlerin bir arada yaþanarak of things about different cultures can
öðrenildiði ve paylaþýldýðý alanlar be learned by living together and
oluþturmak. sharing,
Gençlerin tarihini, kültürünü, sosyal To organize national and
yaþantýsýný öðrenmek ve geliþtirmek international activities to introduce
amacýyla ulusal ve uluslararasý the history, cultural and social lives
etkinlikler düzenlemektir. of young.

Vizyonumuzu ve Misyonumuzu ortaya Youth is the main actor in all our


koyarken; gerçekleþtirdiðimiz tüm programmes that we constitute. The
Program, etkinlik ve eðitimlerde, Programmes provide youth
gençlerimiz daima odaðýmýzdadýr. knowledge, ability and attitude. We
Gençler için uyguladýðýmýz tüm all run these under the 7
etkinliklerde onlarýn kiþisel departments listed above. Youth is
kapasitelerini arttýrmayý amaçlayarak the focus point on all these
buna yönelik kurduðumuz ve departments.
geliþtirdiðimiz Gençlik Merkezlerimizle
gençlerimize yönelik hizmet
anlayýþýmýzý her geçen gün yukarýda
belirttiðimiz þube müdürlükleri
kanalýyla gerçekleþtirmekteyiz.
3
Gençlik
Merkezlerimiz
Youth Centers
Gençlerin serbest zamanlarýný ilgi istek ve yetenekleri doðrutusunda
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle deðerlendirmelerini
saðlayan ve Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüklerine baðlý olarak çalýþan
Gençlik Merkezlerimizde çeþitli panel, sempozyum ve eðitim faaliyetleri
de düzenlenerek gençlere kendi kültür ve deðer yargýlarý öðretilerek
yaþatýlmaya çalýþýlmaktadýr.

Our Youth Centers, which are working under the supervision of


{ {
Department of Youth and Sports, enable young to engage in social,
cultural activities, arts and sports in their spare time according to their
interests, wants and abilities. Youth Services also organize discussions,
symposiums and educative activities in order to make young know
their cultures.
Gençler hizmet temelli
anlayýþa Gençlik Gençlik Merkezlerimiz'de In our Youth Services
Merkezlerim'de sahip
oluyor Resim Arts
Müzik Music
Youth learn "Service" El sanatlarý Hand crafts
in Youth Centers Heykel Statue
Halk Oyunlarý Folk dances
Tiyatro Theatre
Ýzcilik Scouting
81 il ve 53 ilçede hizmet ve faaliyetlerini Aðaç Dikme Planting trees
sürdüren 134 gençlik merkezimizde Sempozyum Symposium
47.135 faal olmak üzere halen 139.754
üye gencimiz bulunmaktadýr. Seminer Seminar
Konferans Conference
Gençlik Merkezlerim'de faaliyet gösteren
gençler hem kendi kiþisel geliþimlerini Dil Eðitimi Language courses
geliþtirmekte hem de yerellerine faydalý Proje Eðitimleri Project courses
birer aktif vatandaþ olmalarý vasýtasýyla
faydalý ve hizmet anlayýþýna sahip Temizlik Cleaning
bireyler olmaktadýrlar. Genç yaþta Doðal ve Tarihi Çevreyi Korumayý Protecting the nature and historical
sorumluluk almasýný öðrenen gençler; Öðretmek environment
Gençlik Merkezim kültürü ile büyüyerek
vatandaþ-kamu dostluðu pekiþmekte ve Bilimsel ve Teknolojik Çalýþmalar Scientific and technological works
Türkiye'nin en iyi hizmet veren genç Meslek Edindirme Eðitimleri Job orientations
odaklý kurumlarýna da böylece hem
illerde hem de ilçelerde kavuþulmaktadýr. Huzur Evi Ziyaretleri ve Çevre Fighting with harmful habits are the
Gezileri main activities organized.
Zararlý alýþkanlýklarla mücadele

{ {
In our 134 youth centers, 81 in cities
kampanyalarý v.b
and 53 in towns, we have 139.754 young
members 47.135 of whom work actively.

Youth improve both thier personal


Gençler olanaklarla buluþamýyorsa; biz
capacity and thier will to be active cirizen ona olanaklarý nasýl yaratacaðýnýý
in Youth Centers. They also learn how gösteriyoruz
to take responsabilities atearly ages..
Thus; by the help of culture of Youth
Centers, it creates well-organized If Youth can not meet with opportunities,
Service system for Youth in cities and we show them how to create
vilages as well.
Gençlik Merkezleri
Çanakkale Bilecik Ziyareti
Our Youth Centers Sight Visits To
Bilecik And Canakkale

{ Gençlerimize Tarihimizi Yeniden Ve Yerinde Yaþatýyoruz!


We revive history with young!
Binlerce genç her yýl Çanakkale ve Bilecik'te
Thousands of Youth in Canakkale and Bilecik

Çanakkale savaþý, bir Büyük Milletin var Canakkale War is very important and honor
{
olma mücadelesinin tarihe zafer olarak event in Turkish history since it reflects the
nakþedildiði Büyük Türk Milletinin þanlý fight of a huge nation for its existence.
tarihinin þeref levhasýdýr.
It is also important due to the fact that it is
Çanakkale zaferi , Türkiye Cumhuriyetinin the war that made Mustafa Kemal Atatürk,
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
the founder of the Republic of Turkey, known
askeri dehasýnýn milletimiz tarafýndan
by all world countries and named as Big
keþfedildiði, bütün dünya devletlerince kabul
edildiði, Büyük Komutan olarak nitelendirildiði Commander.
zaferdir. By Canakkale War, the Turkish Republic that
Çanakkale savaþý; asýrlarca dünyaya adaletle had been dominating the world for centuries
hükmetmiþ bir milletin, dünyayý sömürmek stopped the imperialist power, which tries to
için toplanan, iþgal eden emperyalist güçlere exploit the world.
dur dediði bir büyük olaydýr.
Canakkale is a great victory, which created
Ve Çanakkale Savaþý; bir büyük Türk the basis for the foundation of the Republic
Devletinin (Türkiye Cumhuriyeti) temellerinin of Turkey.
atýldýðý büyük zaferdir.
It is the evidence of what people can do
Çanakkale destaný insanýn inandýðýnda neleri when they have the belief.
baþarabileceðinin ispatýdýr.
Canakkale is the realization of the impossible.
Çanakkale zaferi; imkansýzýn baþarýlmasýnýn
adýdýr. Since the year 2004, we have started visits
to Bilecik and Canakkale in order to make
Tarihimizi yeniden yerinde yaþatmak ve
gençlerimizin tarih bilincinin önemini young understand the importance of history
anlamalarýný saðlamak amacýyla, 2004 yýlý and to make them feel like they are facing
itibarý ile Çanakkale ve Bilecik gezileri the same events at the same places.
baþlatýlmýþtýr. Every week, on average 120 young from
Bu gezilere, belirli program dahilinde her three cities (40 from each) has been
ilden 40 genç olmak üzere her hafta 3 ilden participating in these scheduled visits.
o r t a l a m a 1 2 0 g e n ç k a t ý l m a k t a d ý r.
First, they visit Söðüt, where Ottoman Empire
Gençlerimiz önce Osmanlý'nýn kurulduðu had been founded, then Ertuðrul Gazi and
Söðüt'ü, Ertuðrul Gazi ve Þeyh Edebali'nin Þeyh Edebali and then they see the
türbelerini daha sonrada Bilecik ilinin tarihi historically and culturally important places
ve kültürel mekanlarýný ziyaret etmektedirler. of Bilecik.
Ertesi gün ikiyüzellibin þehit kaný akýtýlarak The next day, they visit Çanakkale and
Cumhuriyetimizin temellerinin atýldýðý
Gelibolu where lots of soldiers died for
Çanakkale ve Gelibolu yarýmadasý ile Truva
ve Asos'u gezmektedirler. Gençlerimize bu independence of Turkey. They also go and
gezilere baþlarken Çanakkale Savaþý ve see Truva and Asos. Before starting to the
Bilecik ili ile ilgili bilgiler verilmekte ve daha visits, we inform young about Çanakkale
sonra illerine geri dönüþlerinde yaþadýklarý War and Bilecik. And before they return to
duygu yüklü günler ile ilgili görüþleri yazýlý their cities, they inform us about how they
olarak alýnmaktadýr. feel about the places they saw.
2004 yýlýnda 3000, 2005 yýlýnda 3240, 2006 In 2004 3000, in 2005 3240 and in 2006
yýlýnda ise 3400 gencimiz bu gezilere katýlmýþ 3400 young participated in these visits. And
olup, 2007 yýlý itibarý ile geziler halen devam these visits are continuing to take place by
etmektedir. the year 2007.
5
Gençlik Merkezlerim
Arasý Deðiþim
Exchange Between Youth Centers

{ Gençlerimize Ülkemizi Tanýtýyoruz !


We introduce our country to young! {
Doðusuyla batýsýyla ve bölgesel Turkey is a culturally rich country
farklýlýklarla kültür zenginliðine with its east and west and with
sahip bir ülkeyiz. Karadenizlisiyle,
Doðulusuyla Egelisiyle farklý giyer, its local differences. Black Sea,
farký konuþur, farklý yemekler yer Eastern and Aegean people are
farklý oyunlar oynar ve kýsacasý all dressed in different manners,
farklý yaþarýz. Ancak, they talk, eat, dance and live
Karadeniz'de doðmuþ ve differently. However, our young
yaþayan bir genç ülkemizin diðer
do not know all of these beautiful
bölgelereini ve orada yaþayan
insanlarýn kültürlerini bilmezse o characteristics.
insanlarla iletiþim ve dostluklar
kurmasý çok zordur. If a young born in Black Sea does
not know other regions or the
Bu nedenle, 2005 yýlýnda
baþlatýlan Gençlik Merkezleri culture of the people living in other
Arasý Deðiþim Projesi ile ülkemiz regions, it will be very difficult to
gençliðinin birbirlerini tanýmalarý communicate with those people.
ve kendi kültürlerini yaþamalarý,
dostluklar kurmalarý For this reason, Project of
hedeflenmiþtir. Her yýl her il belirli Exchange Between Youth
program dahilinde baþka bir il ile
deðiþim yapar . Centers has started in 2005 to
make young know each other,
Örneðin; Trabzon ili gençlik
merkezi 15-20 genç ile birlikte live their cultures and have
Mardin gençlik merkezine gider friends. Every year one city
orada 5 gün gençlik merkezinde exchange young with another city
etkinlikler yaparken Mardin'in
according to the determined
köylerini, merkezini gezer halkýnýn
ne giyip, ne yediklerini, nasýl programme.
yaþayýp konuþtuklarýný,
köylerindeki insanlarýn nerede ve For instance; Youth Center of
nasýl yaþadýklarýný bütün bunlarý Trabzon goes to Mardin with 15-
ve Mardin Kültürünü öðrenir. 20 young and they spend 5 days
Daha sonraki günlerde de Mardin visiting villages of Mardin, learn
Gençlik Merkezi gençleri
Trabzon'a gider ve Trabzon'daki the way people get dressed, the
insanlarýn yaþamýný görüp öðrenir. way people eat and talk, in short
Dolayýsýyla iki farklý bölge ve farklý they learn about the living styles
kültürde insanlar biribirlerinni
tanýyýp anlama fýrsatý bulmuþ and culture of those people. Then
olurlar. following days, Mardin Youth
2005 yýlýnda 480 , 2006 yýlýnda Center goes to Trabzon and gets
936 gencimiz bu deðiþimlere to know their culture. By this way,
katýlmýþ olup, people from two different cultures
2007 yýlý itibarý ile geziler devam have the opportunity to know
etmektedir. each other.
Gençlik Merkezleri
Projeler Yazýyor, Projeler Uyguluyor
Our Youth Centers
Writing and Implementing the Projects

{ Gençlik Merkezleri yerelde gerçekleþtirdiði


projelerini uluslararasý boyuta da taþýyor
The Youth Centers bring thier local
project to the international

Türkiye'de gençlik alanýndaki projelerin en önemli ve büyük kaynaðýndan


{
biri olan Devlet Planlama Teþkilatý Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý
Merkezi Baþkanlýðý Gençlik Programý'dýr.
2004 yýlýndan itibaren Gençlik Merkezleri'ne yönelik hem merkezi hem de
yerel bir çok "Proje ve Kampanya Yönetimi" eðitim kursu verilmiþtir. Bu
eðitimlere katýlan gönüllü gençler aracýlýðýyla Avrupa Biliði'nden onlarca
gönüllü genç gelerek Gençlik Merkezleri'nde 6-12 ay kalmýþ ve gönüllü
hizmette bulunmuþlardýr.
Ayrýca yine onlarca Türk genci Avrupa Birliði ülkelerine uzun süreli gönüllü
hizmetinde bulunmak üzere yurt dýþýna gitmiþtir. Bu deðiþimler daha kýsa
süreli ve grup halinde de gerçekleþtirilmiþtir. Böylece DPT'nin sunduðu bu
olanaktan projeler yazarak uygulayan gençler hem bireysel kapasitelerini
arttýrmýþlardýr; hem de gençlerin edindiði tecrübeleri Gençlik Merkezleri'ne
taþýmasýyla Gençlik Merkezleri yurt dýþýndaki ortaklarýyla buluþmuþlardýr.
Bu projeler vasýtasýyla Gençlik Merkezi gönüllü gençleri hem Avrupa Birliði
politika geliþtirme unsurlarýnda yerini almaya baþlarken hem de sadece
gençler için kullanýlmak üzere milyonlarca Euro'luk hibe kaynaklarýnýn da
Türkiye ve Türk gençleri için kullanýlma þansý bulunmuþtur.
Özgüvenlerinin, ifade biçimlerinin, kapasitelerinin geliþtiði gözlemlenen bu
gençler böylece hem aktif birer vatandaþ olma yolunda adým atmýþ oluyorlar,
hem de ülkemize milyonlarca Euro'luk getirerek ülke kaynaklarýna katkýda
bulunmuþlardýr. Yerelde gençler için proje üretim merkezleri haline gelen
Gençlik Merkezleri, böylece yurt dýþýna açýlan kapýlarýn en baþýnda
gelmektedir.

One of the most important source of project for Youth in Turkey is State
Planing Organisation Center For European Union Education and Youth
Programmes.
Gençlik
Merkezlerim'deki
By the year 2004, there are many trainings about "Project and Campaign
Managment" is given to Youth in Youth Centers. Volunteers in these
gençler Ulusal Ajans
trainings had been writing the projects and applied for funds. Then, many aracýlýðýyla projeler
Youth Centers got the chance to imply the projects. They have been hosted uyguluyor
volunteers for 6-12 months, they also made group exhanges.
Thus; youth have gained a lot from this process both personally and locally. Youth in Youth
Youth Centers have became unique places for those projects in local. Centers
Having partners in EU, Youth Centers could see the world from very big
vision and taking the grant for projects, they spend all the money for youth
impelementing
as well. Moreover, youth have improved self consiousness. By this; bringing National Agency
money to our country, they have became more activecitizenship. projects
7
Türk Halk Müziði ve
Halk Oyunlarý Þenlikleri
Turkish Folk Music And Folk Dance Festival

{ Her Genç Kendi Kültürünü Öðrenip Yaþamalý!


Every youth must learn and live his/her own culture! {
Milletleri Millet yapan en önemli unsurlarýndan biri de kültürleridir. Kültür o milletin temel direðidir.
Tarih , dil, din ve coðrafi yapýlardan beslenir.
Kültürümüzü özümsemek, yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmak, duygu ve düþüncelerimizi
yöre yöre ifade eden Türkülerimizi sergilemek, köklü ve zengin deðerlere sahip örf ve adetlerimizi
yansýtan Halk Oyunlarýmýzý yaþatarak Milli gurur ve heyecan yaratan bu etkinliklerle gençlere
kendilerini ifade edebilme fýrsatý vermek amacýyla; yýl boyu tüm yurtta Türk Halk Oyunlarý ve
Türk Halk Müziði yarýþma ve etkinlikleri yapýlmaktadýr.
Tüm illerimizin ve üniversitelerimizin katýldýðý bu etkinliklerden solist, solo çalgý ve koro
formatýnda yapýlan Türk Halk Müziði yarýþmalarýna;
2004 yýlýnda 12 üniversite, 81 Ýl gençlik merkezi ve 81 il kulüp, dernek, kurum ve kuruluþu
katýlmýþtýr. Yarýþmalarýn grup ve finallerine 1344 gencimiz yarýþmacý olarak katýlmýþtýr.
2005 yýlýnda 13 üniversite, 81 il gençlik merkezi ve 81 il kulüp, dernek, kurum ve kuruluþu
katýlmýþtýr. Yarýþmalarýn grup ve finallerine 2754 gencimiz yarýþmacý olarak katýlmýþtýr.
2006 yýlýnda 13 üniversite, 81 il Gençlik Merkezi ve 81 il kulüp, dernek, kurum ve kuruluþu
katýlmýþtýr. Yarýþmalarýn grup ve finallerine 2435 gencimiz yarýþmacý olarak katýlmýþtýr.
2007 yýlýnda ise yarýþmalarýn bir bölümü tamamlanmýþ bir bölümü ise devam etmektedir.
Türk Halk Oyunlarý Etkinlikleri ise;
2005 yýlýnda 78 Ýlden 5303 gencimiz,
2006 yýlýnda 72 ilden 3080 gencimiz fiilen etkinliklere katýlmýþtýr.
2007 yýlýnda etkinlikler devam etmektedir.
Türk Halk Müziði ve Türk Halk Oyunlarý etkinlikleri ve yarýþmalarý Ýl Etkinlikleri, Grup ve Türkiye
Gençlerimiz Finali þeklinde yapýlmaktadýr. Yukarýda belirtilen rakamlar sadece grup ve Türkiye finallerine
kültürünü yaþayarak katýlan yarýþmacý gençlerin sayýlarý olup, Ýl eleme yarýþmalarýna ise binlerce gencimiz katýlmaktadýr.
öðreniyorlar Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Þubemiz'in misyonu ise halk oyunu ve müziði araçlarýný
kullanarak gençleri kaynaþtýrmak ve kültürümüzün bu iki temel direðini ayakta tutmak ve
paylaþýlmasýný saðlamaktýr. Þubemiz bu anlayýþ içerisinde yýl içerisinde binlerce gencimizin
Youth is learning dahil olduðu þenlikler, eðitimler, yarýþmalar organize etmekte ve tüm gerçekleþtirdiði etkinliklerde
culture by living gençlerin bilgi, beceri ve yaklaþýmlarýný geliþtirmektedir.
{ Þenliklerle kültürümüzü dimdik ayakta tutuyoruz
Culture standing on Music and Folk Dance {
One of the most important elements what make societies nations is their cultures. The culture
is the main component of that nation. It is nourished by the history, language, religion and
geographical structures.
The competitions and activities of Turkish Folk Dances and Turkish Folk Music are held around
the country with the aim of internalizing our culture and keeping it alive and passing it to the
next generations; displaying folk songs which explain our emotions and thoughts from a region
to a region; giving an opportunity to the young people to explain themselves with these activities
which create honour and excitement by keeping our Folk Dances alive which reflect our rich
customs and traditions.
To the competitions of Turkish Folk Music which were held in soloist, solo instrument and choir
types and that all cities and universities attended;
12 universities, 81 youth centres and 81 city clubs, organizations, institutions and foundations
attended in 2004. 1344 young people attended as contestants to the groups and finals of the
competitions.
13 universities, 81 youth centres and 81 city clubs, organizations, institutions and foundations
attended in 2005. 2754 young people attended as contestants to the groups and finals of the
competitions.
13 universities, 81 youth centres and 81 city clubs, organizations, institutions and foundations
attended in 2006. 2435 young people attended as contestants to the groups and finals of the
competitions.
In 2007, some parts of the competitions completed; one part is continuing.
To the activities of Turkish Folk Dances;
5303 young people from 78 cities in 2005 ,
3080 young people from 72 cities in 2006 attended actively.
The activities in 2007 is continuing.
The competitions and activities of Turkish Folk Music and Turkish Folk Dances are held as City
Activities, Group and Turkish Final. The numbers above are of contestant young people who
participated in only group and Turkish finals; thousands of young people attended to the
elimination competitions.
9
Gençlik Haftasý Kutluyoruz
We Celebrate Youth Week

{ Her Yýl Ýllerini Temsil Eden Gençleri


Baþkent Ankara'da Buluþturuyoruz!
We Bring Youth Together Who
Represent Their Cities In Ankara Every Year!

Gençlerimizin serbest zamanlarýnda yapmýþ


{
With the aim of youth's exhibiting their social,
olduklarý sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri aktif cultural and sports activities which they do in
olarak sergilemelerini, milli deðerler etrafýnda their free time actively; enabling them integrated
toplumla bütünleþmelerini, görev ve sorumluluk with the society around the national values and
duygularýný geliþtirmelerini saðlamak amacýyla her improving their sense of responsibility, it has
yýl 15-21 Mayýs tarihlerini kapsayan haftanýn been decided in 1983 by the council of ministers
"Gençlik Haftasý" olarak kutlanmasý 1983 yýlýnda decision that every year the week of 15th-21st
Bakanlar Kurulunca karara baðlanmýþ olup, Gençlik May is celebrated as "Youth Week" around the
Haftasý baþta Ankara'da olmak üzere tüm yurtta country enthusiastically.
coþku ile kutlanmaktadýr.
Because of the celebrations held in Ankara,
Baþkent Ankara'da düzenlenen kutlamalar young people from 81 cities, representative
nedeniyle 81 Ýl'den seçilen gençler, Kuzey Kýbrýs young people from Turkish Republic of Northern Ankara'ya gelen
Türk Cumhuriyeti'ni temsilen seçilen gençler, engelli Cyprus, disabled young people and gençler baþta Sayýn
ve çalýþan gençliði temsilen seçilen gençler, 15-20 representatives of working young people meet Cumhurbaþkanýmýz
Mayýs tarihleri arasýnda Ankara'ya getirilmektedirler. in Ankara between 15th-20th of May.
olmak üzere Türkiye
Ankara'ya gelen gençler baþta Sayýn The young people come to Ankara are Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere Türkiye Büyük welcomed by the president of the republic, the Baþkanýmýz ve
Millet Meclisi Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz president of Turkish Grand National Assembly
Baþbakanýmýz
tarafýndan kabul edilmektedirler. Gençlerimiz and prime minister. After young people visit
Anýtkabir in Ankara, they participate in the tarafýndan kabul
Ankara'da Anýtkabir'i ziyaret ettikten sonra Baþkent
Gençlik Haftasý Kutlama Programýnda yer alan activities in the Celevration Programme of Youth ediyorlar
etkinliklere katýlmaktadýrlar. Week.
On the last day of the youth week, the young
The young people
Gençler gençlik haftasýnýn son gününde ise
tarihimize yön veren Çanakkale zaferimizin people go to Çanakkale to see the areas of our come to Ankara are
yaþandýðý topraklarýn görülmesi ve yaþanmasý Çanakkal victory which directed our history. welcomed by the
amacýyla Çanakkale'ye götürülmektedirler. The Ministry of Culture and Tourism, Ankara
president of the
Metropolitan Municipality and other county republic, the president
Gençlik Haftasý Baþkent Kutlamalarýna; Kültür ve
Turizm Bakanlýðý, Ankara Büyükþehir Belediyesi municipalities, Universities in Ankara, NGOs of Turkish Grand
ve diðer ilçe belediyeler, Ankara'daki Üniversiteler, attend to the Capital City Celebrations of Youth National Assembly
Sivil Toplum Kuruluþlarý aktif olarak katýlmaktadýr. Week actively. and prime minister
Gençlik Þenliklerimiz
Youth Festivals

{ Tüm il ilçe ve köylerde


gençlik þenlikleri düzenliyoruz
Youth Festivals Organization
Committee is established in cities and provinces {
Gençlerimizin serbest zamanlarýný olumlu Youth festivals are organised in
yönde deðerlendirmek, onlarý zararlý all cities and villages every year
alýþkanlýklardan korumak, kendilerince with the aim of qualifying youth's
yaratýlan sanatsal, kültürel etkinlikleri leisure time, defending them from
dostluk ve kardeþlik duygularý dangerous addictions, exhibiting
çerçevesinde sergilemek; cultural activities with the feelings
kaynaþmalarýný saðlýklý koþullar içerisinde of friendship and fellowship, their
eðlenmelerini, eðlenirken de eðitimlerini socializing, having fun in healthy
saðlamak amacýyla her yýl tüm il ilçe ve conditions, providing their
köylerde gençlik þenlikleri education while having fun.
düzenlenmektedir.
Youth Festivals Organization
Gençlik Þenliklerinin planlanmasý, Committee is established in cities
programlanmasý, hazýrlanmasý ve and provinces to plan, programme,
uygulanmasý için il ve ilçelerde Gençlik prepare and practise Youth
Þenlikleri Düzenleme Komiteleri Festivals; and the coordination is
kurulmakta, koordinasyon ise Gençlik carried out by Provincial
ve Spor Ýl Müdürlüklerince Directorate of Youth and Sports.
yürütülmektedir.
In these festivals, both local and
Bu þenliklerde ulusal ve yöresel national artists take part as well
sanatçýlar yer almakta olup bunun yaný as young people.
sýra gençlere de aktif olarak yer
To the Youth Festivals in Turkey;
verilmektedir. Gençlik Þenliklerine
Türkiye genelinde ; 84.000 young people in 2004 ,
2004 yýlýnda 84.000 gencimiz, 92.000 young people in 2005,
2005 yýlýnda 92.000 gencimiz, 90.000 young people in 2006,
2006 yýlýnda 90.000 gencimiz katýlmýþtýr. In 2007, the festivals are stil
continuing.
2007 yýlýnda ise sölenler devam
etmektedir.
11
Gençlik Kamplarýmýz
13 - 17 Yaþ Ücretsiz Gençlik Kamplarý
Youth Camps
Ages of 13 - 17 Free of Charge Youth Camps

{ Gençlerimize Ücretsiz Deniz Kampý Yaptýrýyoruz!


We Organize Free of Charge Sea Camps For Youth! {
13-17 yaþ grubuna dahil olup, maddi imkaný kýsýtlý olan
yaþadýðý köyden, beldeden veya ilden baþka bir yeri görme
imkâný bulamamýþ gençlerimiz ulaþým, yol harçlýklarý ve
kumanyalarý da dâhil olmak üzere hiçbir ücret ödemeden,
tüm masraflarý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünce
karþýlanmak suretiyle evlerinden alýnarak kamp merkezlerine
ulaþtýrýlmakta ve kamp bitiminde de ayný þekilde evlerine
dönüþleri saðlanmaktadýr.
Ücretsiz gençlik kamplarýna katýlan gençler Gençlik ve Spor
Ýl Müdürlüklerince aþaðýdaki kriterlere göre belirlenmektedir.
1- Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri ve okul idareleri ile koordine
kurmak suretiyle okullarýnda baþarýlý olan gençler,
2- Çeþitli kültürel ve sportif yarýþmalarda illerinde dereceye
giren veya spor dalýnda baþarýlý olan faal genç sporcular,
3- Engelli gençlerden kendi baþýna hareket kabiliyeti olan
gençler,
4- Çýraklýk eðitim merkezlerinde yetiþen ve çeþitli iþyerlerinde
çalýþan gençler,
5- Þehit ve gazi yakýný gençler,
6- Gençlik merkezi üyesi gençler,
7- SHÇEK Ýl Müdürlüklerine baðlý yetiþtirme yurtlarýnda
barýndýrýlan gençler yararlandýrýlmaktadýr.
Ýlk defa 2005 yýlýnda uygulamaya konulan bu proje ile her yýl
yaklaþýk 3000 gencimiz;
Ýzmir Çeþme/ Paþalimaný,
Aydýn Kuþadasý /Davutlar,
Mersin Silifke/ Akkum,
Çanakkale /Ýntepe
Kamp merkezlerinde düzenlenen ücretsiz gençlik kamplarýna
katýlmaktadýr.
Bu kamplarýmýzda gençlerimize el sanatlarý, kültürel faaliyetler,
halk oyunlarý, tiyatro, resim, müzik, kültürler arasý öðrenme,
sportif faaliyetlerin yaný sýra kendilerini hayata hazýrlamak
Evden Kampa, amacýyla sosyal geliþimlerini saðlamaya yönelik etkinlikler
Kamptan Eve… yaptýrýlmaktadýr.
Bu aktivitelere ek olarak gençlerimizin Türk Kültürünü yansýtan
el sanatlarý aktiviteleri ile tanýþabilmeleri için 2006 yýlýndan
Home to Camp, itibaren kamp merkezlerine halý dokumacýlýðý ile çanak çömlek
Camp To Home… yapýmý eðitimi de verilmeye baþlanmýþtýr.
The young people between the ages of 13-17 who have
less opportunities and have never seen anywhere except
the villages, towns or cities they live in are taken from
their hometowns and got to the camps and at the end
from the camps to the hometowns without any money
including transportation, pocket money for travelling and
food boxes.
The young people who attend to the youth camps are
decided by the criteria below by Provincial Directorate
of Youth and Sports.
1- Successful youth at school by the coordination of
National Education Directorates and shcool
asministrations,
2- Successful and active youth at some cultural and
sports competitions,
3- Among the disabled youth, those who can move by
themselves,
4- Youth who take education in the centres of
apprenticeship education and who work in some places,
5- Youth who are relatives of martyries and veterans,
6- Youth who are the members of Youth Centres,
7- Youth who accomodate in orphanages of SHÇEK,
avail of these camps
With this project carried out in 2005 for the first time,
every year 3000 young people;
Ýzmir Çeþme/ Paþalimaný,
Aydýn Kuþadasý /Davutlar,
Mersin Silifke/ Akkum, Ýlk kez þehir dýþýna
Çanakkale /Ýntepe çýkan, ilk kez
attenden to the free of charge youth camps in campsites. denizi gören,
In these capms, some activities for their social
yüzmeyi öðrenen
development are made as well as handicrafts, cultural bu gençler bizim!
facilities, folk dances, theatre, art, music, intercultural
learning, sports activities. Youth who first
In addition to these activities, handicrafts activities which see different city,
represent Turkish Culture and from 2006 the educations
of carpet weaving and pottery have been given in the
see and swim are
camp centres. belong to us
13
Gençlik Kamplarýmýz
18 - 24 Yaþ Doða Kamplarý
Youth Camps- Ages of 18 - 24 Nature Camps

{ Ülkemizin doðal ve tarihi güzelliklerini gençlerimize açtýk!


We opened the natural and historical beauties of our country to our youth! {
2005 yýlýnda uygulamaya geçirilen bir proje ile With a project started in 2005, new
18-24 yaþ grubundaki gençlerimiz için yeni arrangements were made for the youth
düzenlemeler yapýlarak, yurdumuzun yaylalarýnda among the age group of 18-24; and nature
500' er kiþilik doða kamplarý açýlmaktadýr. camps for 500 people are opened in the
Teknolojiden Türkiye Kýzýlay Derneði Baþkanlýðý ile yapýlan tablelands of our country.
uzak, doðayla protokol çerçevesinde doða kamplarýmýzýn; çadýr, Tents, sleeping-bags, blankets and other
kampet, uyku tulumu, battaniye ve diðer donaným
içiçe desteði karþýlanmaktadýr. Her yýl yaklaþýk 3000
equipment aid for the nature camps are
provided with a protocol signed with the Red
gencimiz Doða Kamplarýmýzdan sembolik bir ücret Crescent Association in Turkey. 3000 young
Far from ödeyerek faydalandýrýlmaktadýr. people have an opportunity to stay in nature
Technology, in Bu kamplarýmýzda ülkemizin tarihi ve kültürel camps with symbolic amount of money.
the nature zenginlikleri ile doðal güzelliklerini ve yaylalarýný In these camps, some trips which show
tanýtan geziler düzenlenmekte, köylere historical and cultural wealth and natural
gidilip, þenliklere iþtirak edilmektedir. beauties and tablelands; and the youth in
Farklý yörelerimizden gelen camps go to the villages and attend the
gençlerimizle birlikte kültürlerarasý festivals.
etkileþimi saðlamak ve yeni dostluklar
Besides social activities like folk dances,
kurmak amacýyla yapýlan halk
music, theatre and handicraftswith the aim
oyunlarý, müzik, tiyatro ve
of having intercultural interaction and making
el sanatlarý gibi sosyal
friends, sports activities such as
aktivitelerin yaný sýra,
Canoe
Kano
Rafting
Rafting
Kaya iniþi Indoor Rock Climbing

Yapay duvar týrmanýþý Paintball

Paintball, Okçuluk Archery

Doða yürüyüþü Nature walk

Çim kayaðý Grass Skiing

Oryantring OryantringMountain bicycle

Dað bisikleti Table Tennis

Masa Tenisi, Badminton Badminton


Satranç Chess
gibi sportif aktivitelere de 18 - 24 Yaþ Doða are given place in Nature Camps for youth
Kamplarýnda geniþ biçimde yer verilmektedir. aged 18-24.
Gençliðin Olimpiyatý
Youth Olympics

{ Mevlana Hoþgörüsünde Uluslararasý


Gençlik Buluþmasý!
International Youth Meeting in
Tolerance of Mevlana! {
Ünlü Türk-Ýslam düþünürü Mevlana Because this is the 800th birthday
Celalleddin'i Rumi'nin doðumunun of famous Turkish- Islamic
800. üncü yýlý olmasý ve philosopher Mevlana Celaleddin'i
UNESCO'nun 2007 yýlýný Mevlana Rumi and UNESCO announced
Hoþgörü Yýlý ilan etmesi nedeniyle, that 2007 is the Year of Mevlana
Mevlana Celalleddin-i Rumi'nin ana Tolerance, we brought Turkish
öðretileri olan sevgi, barýþ, dostluk and World Youth together in
ve hoþgörü ekseninde Türk ve Dünya Konya in th frame of love, peace,
Gençliðini bir araya getirerek friendship and tolerance which
Konya'da buluþturduk. are the main doctrines of Mevlana
Celalleddin-i Rumi.
Mevlana Hoþgörüsünde Uluslararasý
Gençlik Buluþmasý adý altýnda 19- A youth meeting called
26 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda International Youth Meeting in
Konya'da 22 farklý ülkeden 600, Tolerance of Mevlana was
Ülkemiz 81 Ýl Gençlik Merkezinden organised on 19th-26th August
ise 900 olmak üzere yaklaþýk 1500 2007 in Konya; and about 1500
gencin katýldýðý gençlik buluþmasý young people (600 from 22
gerçekleþtirilmiþtir. different countries, 900 from 81
Turkish Youth Centres) attended
Gençler, geldikleri ülke ve illerin sevgi,
this meeting.
barýþ ve dostluk temalý folk danslarýný Mevlana
sergilemiþ, Mevlana'nýn ana öðretileri Young people presented their folk
doðrultusunda çeþitli atölye dances of their own countries and
Celalleddin-i
çalýþmalarý, ney, ebru, resim, fotoðraf cities with the themes of love, Rumi'nin ana
ve semazenlik eðitimi gibi kurslar peace and friendship; they got öðretileri olan sevgi,
almýþ, hoþgörü meydanýnda kurulan education of art, photograph, end- barýþ, dostluk ve
standlarda Ülkelerini ve illerini blown flute, ebru and whirling
tanýtmýþ ve Mevlana'yý anlatan dervish and workshops in the
hoþgörü ekseninde
sempozyum ve panellere direction of Mevlana's main Türk ve Dünya
katýlmýþlardýr. doctrines; they presented their Gençliðini bir araya
Mevlevi Sema ayini programýnýn da
countries and cities on the stalls getirerek Konya'da
in the tolerance square; they
gerçekleþtirildiði buluþma haftasýnda
attended symposium and panels.
buluþturduk
"Dünya ve Türk Gençliði Atatürk'le
Buluþuyor" sloganýyla Ulu Önder In the meeting week where the
Atatürk'ü ziyaret etmeye Ankara'ya programme of Mevlevi ceremony
Young people
götürülmüþ, Anýtkabir'de Atatürk'ün was held, with the slogan of presented their folk
manevi huzurunda saygý duruþunda "World and Turkish Youth are dances of their own
bulunulmuþ ve Anýtkabir Müzesi meeting Atatürk", young people countries and cities
gezdirilmiþtir. went to Ankara to visit Anýtkabir
and the Museum of Anýtkabir.
with the themes of
Kalpleriyle buluþmaya davet edilen Mevlana
gençlere Mevlana'nýn diliyle þöyle We called out the youth who were
seslendik; invited to meet their hearts; Celalleddin-i Rumi's
teachings love,
"Ey gençlik , "Hey, Youth ,
peace and
Dýþarýda dolanýp durma, hazineyi Don't stroll, search the treasure friendship
kendi içinde ara." in yourself."
15
Gençliðin
Ýstanbul Deklarasyonu
Youth Decleration In Istanbul

{ Dinleri ve Kültürleri Ýstanbul'da Buluþturduk!


We Meet the Religions and Cultures in Istanbul! {

Sempozyumun sonunda tüm At the end of the symposium,


katýlýmcý gençler, bütün all participants gave a
dünyaya hoþgörü mesajý message of tolerance to
vererek Ýstanbul Deklerasyonu whole world wrote Istanbul
hazýrlamýþtýr Declaration

Medeniyetler ittifaký çerçevesinde Avrupa Konseyi'nin In the frame of agreement of civilizations, the
"Herkes Farklý Herkes Eþit" kampanyasý kapsamýnda Symposium of Interfaith and Intercutural Tolerance
27-29 Mart 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da was held in Istanbul on 27th-29th of March 2007
Dinler ve Kültürlerarasý Hoþgörü Sempozyumu within the scope of "Everybody's Different
yapýlmýþtýr. Everybody's Equal".
Avrupa Konseyi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen bu 150 young people from Europe and other countries
sempozyuma Avrupa ve diðer ülkelerden 150, and 150 from Turkey attended this symposium which
ülkemizden de 150 gencimiz katýlmýþtýr. was carried out together with Council of Europe.
Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný Sayýn Secretary General and General Director of Couincil
Mehmet Ali ÞAHÝN'in ve Genel Müdür Mehmet of Europe, the Members of Board of European
ATALAY'ýn da katýldýðý sempozyuma, Avrupa
Union, Cabinet Ministers and parliamentarians of
Konseyin Genel Sekreteri ve Gençlik ve Spordan
Turkic Republics and authorities of many countries
Sorumlu Genel Müdürü, Avrupa Birliði Yönetim
Kurulu Üyeleri, Türk Cumhuriyetleri Bakan ve Millet attended this symposium as well as Vice Prime
Vekilleri ve Katar Emiresi ile çok sayýda ülke yetkilileri Minister and State Minister Mr Mehmet Ali ÞAHÝN
katýlmýþtýr. and General Director Mr Mehmet ATALAY.

Medeniyetlerin buluþtuðu Ýstanbul'da gerçekleþtirilen In the symposium where the civilizations met in
sempozyumda farklý millet, din ve kültüre sahip Istanbul, young people from different nations,
gençler üç gün boyunca hoþgörü üzerinden religions and cultures had debates about tolerance
tartýþmalar yapmýþ ve birlikte yaþamanýn güzelliði and reached an agreement about the beauty of
üzerinde görüþ birliðine varmýþtýr. living together during three days.
Sempozyumun sonunda tüm katýlýmcý gençler, bütün At the end of the symposium, all participants gave
dünyaya hoþgörü mesajý vererek Ýstanbul a message of tolerance to whole world and prepared
Deklerasyonu hazýrlamýþtýr. Ýstanbul Declaration.
Gençlik Sosyal Geliþim Programý:
HEPiBÝZ Felsefesi-Noktalýk Sistemi
Youth Social Development Programme:
HEPiBÝZ Philosophy And System Of Pointism

{ Ülke gençliðimizi yeniden yapýlandýrýyoruz!


We restructure Youth! {

HEPiBÝZ Felsefesi Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý, In the date of 23rd November 2005,
ve Noktalýk Gençlerle, Gençler için ve Gençler Grant Management Team (GMT), which
tarafýndan düzenlenen programlarla
Sistemi gençlerle gençlere yatýrým yapan gençlikle ilgili
was constituted within the scope of
idari kadroyu bir Türkiye'deki tek kamu kurumudur.
Youth Sport Foundation with the protocol
signed between Youth Sport Foundation
araya getirme, Gençlik Sosyal Geliþim Programý ise
Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý and World Bank, prepared a 3-year-
beraber iþ ve Gençlik Spor Vakfý tarafýndan kurulan w o r k p r o g r a m m e Yo u t h S p o r t
yapabilme ve gençlerin sosyal kapasitelerini arttýrmayý Foundation and World Bank According
birbirlerini hedefleyen programdýr. Bu program to this programme, 21 pilot cities were
anlayabilme baðlamýnda Japon Sosyal Geliþim Fonu
decided to carry out the studies and it
kapsamýnda Dünya Bankasý aracýlýðýyla
kavramlarý "Gençlik Geliþimi ve Sosyal Katýlýmý" was aimed to involve all youth centres
üzerindendir (TF055800) ismiyle 1.872.000 USD'lik around the country to the programme
bir hibe alýnmýþ ve Ocak 2006 yýlý by matching other cities with this pilot
itibariyle çalýþmalarýna baþlamýþtýr. ones. Due to foreseeing the continuance
HEPÝBÝZ
Gençlik Sosyal Geliþim Programý, of the process, at first named as Japon
Philosophy and çalýþmalarýný "Türk Gençliði'ni Yeniden Social Development Programme, as a
the System of Yapýlandýrma" misyonu ile 4 ana bileþen sustainable programme, the name of
Pointism are altýnda yürütmektedir:
the programme was entitled as "Youth
established on the A-Gençliðin Yetkilendirilmesi Social Development Programme"
concepts of B-Gençlik Ýstihdamý (YSDP).
connection C-Gençlik Kültür Köprüsü Youth Social Development Programme
between young D-Gençlik Politikalarý is working by 4 components:
people and A.Youth Inclusion and Empowerment
administrative
personel, working A-Gençliðin Yetkilendirilmesi: B. Youth Employment Initiatives
together, Türkiye'de seçilen 21 pilot Gençlik C. Youth Culture Bridge
Merkezi'nde yürütülen bu çalýþmayla
understanding amaçlanan, gençlerin gönüllülük D. Local Capacity-Building for Youth
each other kapasitelerinin arttýrýlarak imkanlarý kýsýtlý Policies
gençler için Gençlik Merkezleri'nde etkinlikler A.Youth Inclusion and Empowerment
yapabilmesini saðlamaktýr. Yapýlan bu etkinlikler
genel anlamýyla gençlerin sosyal hayata katýlýmýný Training programme which would carry out in 21
destekleyerek kendilerine özgüven, ifade gücü pilot cities (Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar,
gibi özellikler katmakta ve gençlerin kendilerine, Aydýn, Ardahan, Balýkesir, Bolu, Burdur, Bursa,
yerellerine ve ülkelerine faydalý olabilecek projeler Çorum, Erzurum, Kýrklareli, Kahramanmaraþ,
üretme becerisini saðlamaktadýr. Bu baðlamda Konya, Mardin, Sivas, Trabzon, Samsun, Malatya,
21 pilot il tespit edilmiþ (Adana, Adýyaman, Yozgat, Van) decided by GMT was prepared in
Afyonkarahisar, Aydýn, Ardahan, Balýkesir, Bolu, general in order to actualize the capacity
Burdur, Bursa, Çorum, Erzurum, Kýrklareli, development in Youth Centres, participation of
Kahramanmaraþ, Konya, Mardin, Sivas, Trabzon, youth to the decision making mechanism and the
Samsun, Malatya, Yozgat, Van) ve 21 pilot il rise of voluntary aimed within Grant programme.
Gençlik Merkeziyle Türkiye'deki diðer tüm Gençlik
To prove this aim; there are 13 packages of training
Merkezleri eþleþtirilmiþ olup Türkiye'de her gencin,
her vatandaþýn gurur duyabileceði ortamlar are brought to the local to increase local capacity.
yaratýlmýþtýr.

B. Youth Employment Initiatives


B-Gençlik Ýstihdamý: A Market Research intended to Youth Employment
Türkiye'de en büyük sorunlardan biri kuþkusuz was conducted in the scope of Youth Employment
iþsizliktir. Buna çözüm getirebilmek, gençlerin Enterprises about young people's getting involved
meslek edinmelerini ve giriþimciliklerinin in market research and Youth Employment in
desteklenmesini saðlamak amacýyla bir protokol Turkey in 5 cities (Malatya, Van, Bursa, Trabzon,
oluþturulmuþtur. Bu protokol çerçevesinde 3 kamu Antalya) which have different geographic,
kurumun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü- economical and industrial characteristics. 148
Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý, ÝÞKUR ve
participant young people attented to these
KOSGEB'le protokol imzalanarak iþbirliði kurulacak
ve gençlerin istihdam edilmelerine iliþkin sorunlar meetings; and the views of representatives of
Gençlik Merkezleri aracýlýðýyla azaltýlacaktýr. Bu Governorship, ÝÞKUR, KOSGEB and of related
anlamda 2006 yýlý içerisinde gerekli fizibilite assistant professors from universities were added
çalýþmalarý yapýlmýþ olup, 2007 yýlý içerisinde to the reports. According to these reports, an
gençler ilk eðitimlerle buluþturulmuþtur.2008 yýlý educational programme will be started in the year
ortasýndan itibaren de gençler kendi giriþimciliklerini of 2008 in 21 Youth Centres which were
gerçekleþtirmeye baþlayacaklardýr. Böylece determined within the frame of protocol which was
Gençlik Merkezleri artýk gençlerin istihdam planned to sign as Youth Services Head of
sorunlarýna da çözüm üretecektir. Department, KOSGEB, ÝÞKUR. This organisation
will be supported by Youth Sevices about
combining general target group and the
C-Gençlik Kültür Köprüsü:
programme; by ÝÞKUR about the jobseeking
Ülkemiz kültürünün diðer ülkelerde tanýtýlmasý ve abilities; by KOSGEB about entrepreneurship
Türkiye'deki farklý kültürlerin gençler arasýnda trainings.
paylaþýlmasýný amaçlayan bu bileþen sayesinde
hem farklý bölgelerdeki yöresel özelliklere ve
kültürlere sahip gençlerimiz birbirlerini daha iyi C. Youth Culture Bridge
tanýyacak, hem de Avrupa Birliði'ndeki gençlerle
saðlanacak köprü ile gençliðin yeniden One of the most important aim for Youth Centers
yapýlandýrýlmasý anlamýnda bilgi, beceri ve is to give them vision. For this reason; to share
yaklaþým aktarýmlarý gerçekleþtirilecektir. the culture and other youth work experiences, it
is encouraged to make projects between EU youth
and Turkish youth as well. For this component it
D-Gençlik Politikalarý:
is used EU Youth Programme and other protocols
Gençlik Sosyal Geliþim Programý olarak Türkiye'de such as Germany.
19
Haber Bildirisi
Gençlik Merkezim Aylýk

Besides, there are also special activities


3 yýlda böyle bir politikanýn yerel paydaþlarla
such as Youth Camps to bridging cultural
iliþkiye geçmesini ve sürdürülebilir yapýlar
toplamda halinde gençler için, gençlerle gençler gaps between Turkish Regional
20.000 tarafýndan kurulmuþ yapýlarýn kamu, özel differences.
gence ve sivil sektörler dahilinde D. Local Capacity-Building for Youth
eðitim desteklenmesini amaçlamaktadýr.
Policies
Gençlik politikasýnýn oluþturulmasý için
verilmesi öncelikli olarak kamu kurumlarýný bir HEPÝBÝZ is the name of a philosophy
planlanmýþtýr araya getirilmesi ve ardýndan sivil toplum and has been appeared as a political
ve özel sektörün de bu oluþuma dahil element for establishing Youth Activities
There will edilerek Türkiye'deki tüm paydaþlarýn in Turkey. So this philosophy which
olumlu katkýsý saðlanacaktýr.
be almost exhibits the quality, criteria of Youth
Gençlik Sosyal Geliþim Programý, Centres, which are public institutions,
20.000 yukarýda belirtilen tüm çalýþmalarý and characteristics of young people who
youth who gerçekleþtirirken ortaya "HEPiBÝZ" take part in Youth Centres is a political
will be ismiyle bir felsefe koymuþtur. Bu; improvement which guards the needs
taken the Türkiye'de Gençlik Çalýþmalarý'nýn of local with universal values. According
temelini oluþturmak için bir politika
trainings unsuru olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu
to HEPÝBÝZ Philosophy, every work in
from this nedenle bir kamu kurumu olan Gençlik Youth Centres is done by young people
Programme. Merkezleri'nin niteliðini, kriterlerini ve that we call Point. (Ex: Balýkesir Point,
Gençlik Merkezleri'nde görev alacak Hakkari Point) The characteristics of
olan gençlerin vasýflarýný ortaya koyan these points are like this and these
bu felsefe evrensel deðerlerden characteristics are improved in all
beslenerek yerelin ihtiyaçlarýný gözeten activities and trainings: Those who are
bir politika geliþimidir. HEPiBÝZ Voluntary, Fair, Collaborative, Sharing,
Felsefesine göre Gençlik Merkezleri'nde Connective, Models for Society, Pay
her iþi Nokta ismini verdiðimiz gençler Importance to Personal Improvement,
yapmaktadýr. (Örn: Balýkesir Noktasý, Act Equally, Produces Facilities, Carry
Hakkari Noktasý) Bu noktalarýn vasýflarý
over what they learnt.
genel anlamýyla aþaðýda belirtildiði
þekilde olup düzenlenen her türlü etkinlik The quality of the activities which will
Kamu, özel ve ve eðitimle bu vasýflar geliþtirilmektedir: be done in Youth Centres; those facilities
sivil sektörler Gönüllü, Eþit Davranabilen, Adil, Kendisi, are organised as constructions where
Ýþbirliði Ýçerisinde, Paylaþýmcý, every work is done by young people,
dahilinde Bütünleþtirici, Kiþisel Geliþimine Önem which are based on valuntariness,
desteklenmesini Veren, Etkinlikler Üretebilen, Çevresine sustainable, help young people's
hedefliyoruz Model Olabilen, Öðrendiklerini personal improvements.
Devredebilen.
HEPÝBÝZ Philosophy and the System of
Gençlik Merkezlerinde yapýlacak iþlerin
This will combine niteliði ise; her iþin gençler tarafýndan
Pointism are established on the concepts
both Civil Society, of connection between young people
yapýldýðý, gönüllülük esasýna dayanan,
and administrative personel, working
Private Sector geliþimine katkýsý olan paydaþlarla
together, understanding each other; and
birlikte, sürdürülebilir ve gençlerin
and State Sector birbirinden öðrenebildiði yapýlar þeklinde it aimed to look at all Youth Centres in
as well organize edilir. Turkey regarding as My Youth Centre.
With the term of My Youth Centre, young people both
have a voice in management and act together at the
point of ownage whole youth centres. In addition, the
main criteria to visioning for Youth Centres are below
and in tranings these criteria are aimed to improve:
Imaginative, Enterpreneur, Suitable for the Needs of
Local, Focused on Success, Realist, Not Competitive,
Sharing, Productive, Thoughtful, National-
International, Aware of Education, Developing, Team,
Having Different Solutions, Taking Sports as a Need.
By this philosophy; Youth Social Development
Programme is improving Youth Politics with local
stakeholders and this will bring special institutions
organized and run by youth. Moreover, this will
combine both Civil Society, Private Sector and State
Sector as well. Altghough all the components run
under this HEPiBÝZ Philosophy, it is also organizing
many activities and training to improve Local Capactiy
Building for Youth.
Youth Social Development Programme is organizing
one Youth Meeting between Points (100-300 Youth)
one practice training (40-60 Youth) one package of
HEPiBÝZ Felsefesi ve Noktalýk Sistemi gençlerle idari training in 21 cities (600-1.000 youth) every month.
kadroyu bir araya getirme, beraber iþ yapabilme ve By the components Youth Employment Initiatives and
birbirlerini anlayabilme kavramlarý üzerinden oturtulmuþ Youth Culture Bridge, by the year of 2008, there will
olup Türkiye'deki her Gençlik Merkezi'ne Gençlik be almost 20.000 youth who will be taken the trainings
Merkezim gözüyle bakabilmeyi iþaret etmektedir. Gençlik from this Programme.
Merkezim kavramýyla idari personelde gençler hem
yönetimde söz sahibi oluyorlar; hem de tüm gençlik
merkezlerini sahiplenme noktasýnda birlikte hareket
ediyorlar. Ayrýca, Gençlik Merkezleri'ne bir vizyon
oluþturulmasý amacýyla temel kriterler aþaðýdaki gibi
konmuþ olup eðitimler de bu kriterlerin geliþtirilmesi
saðlanmaktadýr:
Yaratýcý, Giriþimci, Yerelin Ýhtiyaçlarýna Uygun, Sporun
Bir Ýhtiyaç Olduðu, Baþarý Odaklý, Gerçekçi, Yarýþmayan,
Paylaþýmcý, Üretken, Anlayýþlý, Ulusal-Uluslararasý,
Eðitimin Bilincinde, Geliþen, Takým, Farklý Çözümlere
Sahip.
HEPiBÝZ Felsefesi ve Noktalýk Sistemi ile amaçlanan
Türkiye'deki gençliðin öncelikli olarak Gençlik Merkezleri
ve sonra tüm gençlikle ilgili paydaþlar üzerinden yeniden
yapýlandýrýlmasýdýr. Bu misyonun gerçekleþtirilmesi için
Gençlik Sosyal Geliþim Programý her ayýn ilk haftasýnda
Noktalar Arasý Gençlik Buluþmasý (100-300 Nokta Genç),
3. Hafta sonunda 3 günlük Taklit Eðitim (40-60 kiþi) ve
her ayýn son hafta sonu da yukarýda isimleri belirtilmiþ
21 ilde ayný anda Yerel Eðitim (600-1.000 genç)
gerçekleþtirmektedir. Gençlik Ýstihdamý ve Gençlik Kültür
Köprüsü bileþenlerinin 2008 yýlýnýn baþýnda eðitimlerine
baþlamasý ile sadece eðitim alan gençlerin sayýsýnýn
3.000'e ulaþmasý planlanmaktadýr. Bu baðlamda verilen
bu eðitimlerin Gençlik Merkezleri'nde sürdürülebilir olarak
devam etmesiyle 3 yýlda toplamda 20.000 gence eðitim
verilmesi planlanmýþtýr. Bu eðitimlere katýlan gençlerin
Gençlik Merkezleri'ne getirdiði tecrübe ile eðitimlerin ve
Gençlik Merkezleri'nin kalitesi ve ulaþtýðý genç sayýsý da
gün geçtikçe artmaktadýr. Bu amaçla, Gençlik Sosyal
Geliþim Programý çalýþmalarýný sürdürmektedir.
21
Uluslararasý Ýliþkiler
International Relations

{ Gençlerimizin Dünya ve Avrupa'ya Açýlmalarýný Saðlýyoruz!


We Ensure Our Youth To Be Opened To The World! {

AB'ye giriþ sürecinde gençlik sektöründe In the process of EU, taking part in all
gençler arasýnda birebir iliþkilerden en levels from individual relations among
üst düzeydeki resmi toplantýlara kadar
youth to the highest formal meetings is
her düzeyde yer alýnmasý ülkemizin
tanýtýmýnýn en etkili yollarýndan biridir. one of the most effective ways to
represent our country.
Uluslararasý iliþkiler boyutundaki
çalýþmalar ikili ve çok taraflý olarak Studies about international relations are
sürdürülmektedir. carried out bilaterally and multilaterally.
Bu iliþkiler;
These relations,
Avrupa Konseyi Ýle Ýliþkiler
Relations with Council of Europe
Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi
(CDEJ) Toplantýsý ; Gençlik alanýnda European Steering Committee for Youth
Hükümetler arasý iþbirliðini geliþtirmek (CDEJ) Meeting; is held twice in year
ve ulusal gençlik politikalarý için bir
to develop cooperation between
çerçeve sunmak amacýyla yýlda iki kez
yapýlýr. governments and to present a frame for
national youth policies.
Gençlik Ortak Konseyi (CMJ) Toplantýsý;
Gençlikle ilgili sivil toplum örgütleri Joint Council on Youth (CMJ) Meeting;
temsilcileri ve üst düzey hükümet
is held twice a year and representative
temsilcileri yýlda iki kez bir araya gelir.
of youth NGO's and government attend
Avrupa Konseyi gençlik sektöründe the meeting.
gençliðin katýlýmý prensibi, ortak yönetim
sisteminde ifadesini bulmaktadýr ve In the Council of Europe youth sector;
Gençlik Politikasý bu sistem aracýlýðý ile the principal of participation finds its
Gençlerimiz geliþtirilmektedir.
definition in the management system
yabancý dili Güney Doðu Avrupa Ülkeleri Ýþ Birliði and the Youth Policy is developed via
yerinde öðreniyor Süreci (SEECP)
this system.
Bölgesel iþ birliðinin geliþtirilmesi
South- East European Cooperation
We support Gençlik Politikasý alanýnda deneyimlerin
Process (SEECP)
learning paylaþýlmasý
languages for Bölge ülkelerinin Avrupa Programlarý ile Developing regional cooperation
Youth daha hýzlý bir bütünleþme saðlamasý
Sharing experiences about Youth Policy
Having integration of countries with European
Programmes rapidly.
Relations with Germany and Japan
Almanya ve Japonya Ýle Ýliþkiler
GERMANY; "Cooperation Protocol about Youth
ALMANYA; "Gençliðe Yönelik Politikalarda Ýþ Policies"
Birliði Hakkýnda Protokol"
18th of April, 1994 Turkish Republic the Ministry
18 Nisan 1994 Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve of Youth and Sports - Germany Federal Republic
Spordan Sorumlu Devlet Bakanlýðý- Almanya
Federal Ministery of Family, Elders, Women and
Federal Cumhuriyeti Federal Aile, Yaþlýlar, Kadýnlar
Youth
ve Gençlik Bakanlýðý
Türk-Alman Karma Uzmanlar Komisyon Turkish- German Combined Experts Commission
Toplantýlarý; Protokolün yürütülmesi, gençliðe Meetings; carrying out the protocol, evaluation of
yönelik politikalar konusundaki iþ birliðinin cooperation about youth policies, determining
deðerlendirilmesi, bu iþ birliðinin gelecekteki important points of this cooperation for future
geliþmesinin aðýrlýk noktalarýnýn belirlenmesi, development, the coordination of programme and
program ve önlemlerin koordinasyonu, yeni precautions, encouraging new partners.
partnerlerin özendirilmesi. Youth and Expert Exchange Programme; Youth
Gençlik ve Uzman Deðiþim Programlarý; Gençlik Centres, Youth Clubs, NGO's and local
Merkezleri, Gençlik Kulüpleri, Sivil Toplum Örgütleri administration
ve yerel yönetimler .
German language courses for youth workers;
Gençlik alanýnda çalýþanlar için Almanca Dil
Kurslarý; Eðitim Programlarý Training Programmes

JAPONYA; Japon Hükümetince; gençler arasýnda JAPAN; By Japan Government; with the aim of
dostluk iliþkilerini geliþtirmek Japon gençleri ile developing friednship among youth and
dünya gençlerinin birbirlerini tanýmalarýna katkýda contributing to meet of Japan youth with the youth
bulunmak amacýyla; in the world;
Uluslararasý Gençlik Geliþim Deðiþim Programlarý, International Youth Development Exchange
Programme,
Dünya Gençlik Gemisi Programlarý
gerçekleþtirilmektedir. World Youth Ship Programmes,
23
Gençlik
Sivil Toplum Kuruluþlarý
Youth NGOs

{ Sivil Toplum Kuruluþlarýný Destekliyoruz!


We support Youth NGOs {

Daha yetkin sivil More compotent Civil


oplum, Daha Society, More
yetkin gençlik copmpotent Youth
Sivil Toplum Kuruluþlarý ve onlarý temsil
NGO's and the young people who
eden Gençler bir ülkenin dinamik
yapýsýdýr. Bu yapýnýn saðlýklý represent them are the dynamic
yürüyebilmesi o kuruluþlarýn doðru ve structure of a country. Carrying on this
güzel iþler yapmasýnýn yaný sýra düzgün structure successfully is related with a
yönetilip sevk ve idaresi ile ilgilidir. good management as well as correct
Bu amaçla Genel Müdürlüðümüze tescilli and beautiful works done by those
(Sivil toplum kuruluþu) gençlik kulüpleri organisations.
arasýndaki iletiþimi ve birlikteliði
Fort hat purpose, we organise training
saðlamak, yaptýklarý hizmet ve faaliyetleri
ülkemiz kültür ve deðer yargýlarý courses for these clubs to provide
çerçevesinde yürütmelerini saðlamak communication between youth clubs
amacýyla bu kulüplere uzun süreli eðitim (NGO's) registered to the head office,
kurslarý düzenlemekteyiz. to provide them to carry on their services
Bunun dýþýnda bu gençlik kulüplerinin and facilities in the frame of our country's
hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmeleri culture and value judgement.
için de 2004 yýlýndan itibaren maddi
Apart from that, we've given financial
yardýmda bulunmaktayýz.
support since 2004 to the youth clubs
Ayrýca bir çok gençlik kulüp ve for their services and facilities.
derneklerle ortak projeler yapmaktayýz.
Moreover, we make projects with many
Halen Genel Müdürlüðümüze tescilli 393
youth clubs and institutions.
gençlik kulübü bulunmakta olup,
2004 yýlýnda 163 Gençlik Kulübümüze There are currently 393 youth clubs
304 milyar registered to the head office,
2005 yýlýnda 233 Gençlik Kulübümüze In 2004, to 163 Youth Clubs, 304 billion
339 milyar
In 2005, to 233 Youth Clubs, 339 billion
2006 yýlýnda 329 Gençlik Kulübümüze
353 milyar In 2006, to 329 Youth Clubs, 353 billion

2007 yýlýnda 393 Gençlik Kulübümüze In 2007, to 393 Youth Clubs, 372 billion
372 milyar yardým yapýlmýþtýr. is relieved.
Rehberlik ve Araþtýrma
Guidance and Counciling

{ Gençlere Rehberlik Yapýyoruz!


We Guide the Youth! {

Gençleri madde baðýmlýlýðý ile zararlý We're organising a panels and


alýþkanlýklardan korumak, uyarmak trainings about drug addiction to
ve bilinçlendirmek amacýyla Gençlik
acquaint, warn and save young
Merkezlerimizde, Gençlik
people from hazardous habits in
Kamplarýmýzda uzman kiþilerden
destek alýnarak uyuþturucu ve madde Youth Centres and Youth Camps
baðýmlýlýðý ile ilgili eðitim ve paneller by getting support from experts;
düzenliyor ve yine il merkezlerinde and we're planning some actvities
bu konularla ilgili çeþitli etkinlikler about these subjects in city
tasarlýyoruz. centres.
Türkiye Uluslararasý Uyuþturucu ve We're having joints Works with
Organize suçlarla Mücadele Turkish International Drug and
Akademisi/ Türkiye Uyuþturucu
Organised Crime Fighting
Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi (TADOC-
TUBÝM) ile ortak çalýþmalar Academy / Turkish Drug Addiction
yapýyoruz. Following Centre (TADOC-
TUBÝM).
Üniversite ve sivil toplum örgütlerince
gençliðe yönelik yapýlan araþtýrmalar The researches done for youth
derlenerek gençlerin yararlanmasý bu universities and NGO's are
için web sayfamýzda collected and published in our web
yayýnlanmaktadýr. site.
Çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnca The participation to the meetings
Çocuk Haklarý ile ilgili olarak
held about Child Rights by several
gerçekleþtirilen toplantýlara katýlým
saðlanmaktadýr.Gençlerin sorunlarýný public institution and associations
ve ihtiyaçlarýný tespit etmek ve ortaya is provided. A survey is conducted
çýkan ihtiyaçlarýna yönelik faaliyetler to determine the problems and
düzenlemek amacýyla anket need of youth; and to organise
çalýþmalarý yapýlmaktadýr activities fort he needs.
25
Eðitim Faaliyetlerimiz
Training Activities

{ Hizmet ve Faaliyetlerimizi Yürütürken Eðitim


Seferberliði Baþlattýk!
We've Started Training Mobilization while
Carrying Out Our Services and Activities! {

Eðitimler; gençlerimizin kendilerini geliþtirmeleri için Training Couses and Development Seminars in
en etkin araçlarýmýzdan biridir. Uzmanlardan, 2007
üniversite hocalarýndan ve yine gençlerden
yararlanarak düzenlediðimiz tüm eðitimlerde temel Component A Trainings (Authorisation and
olarak gençleri yeni yaklaþýmlarý öðretmekteyiz. Yeni Participation of Youth)
bilgiler edinen ve vizyonlarý geniþleyen gençler, Youth Work, Voluntariness: As all youth works in
kendilerini ve ülkemizi çok daha ferah, modern bir youth centres are based on valuntariness, to acquaint
topluma doðru bu eðitimler vasýtasýyla taþýmaktadýrlar. them with the subject; to provide capacity development
necessary for producing solutions of youth workers.
2007 Yýlý Eðitim Kurslarý ve Geliþim Seminerleri The management of Voluntariness, Organisation
Management, Including: To explain how all young
A Bileþeni Eðitimleri (Gençliðin Yetkilendirilmesi people who participate in youth activities in youth
ve Katýlýmý)
centres must be and what kind of management model
Gençlik Çalýþmasý, Gönüllülük: Gençlik merkezlerinde youth centres must have; and to take precautions
yapýlacak tüm gençlik çalýþmalarý gönüllülük esasýna about reaching the youth in local.
göre yapýlacaðý için bu konu hakkýnda bilgi vermek
ve gençlik çalýþanlarýnýn gençler için çözüm üretmeleri Culture-Association culture: To enable young people
noktasýnda gerekli kapasite arttýrýmýný saðlamak in the youth centres to learn Turkish culture and
integrate all sample elements with youth centre
Gönüllülük yönetimi, Örgüt Yönetimi, Dahil Etme: culture.
Gençlik merkezlerindeki gençlik çalýþmalarýna katýlan
tüm gençlerin ve gençlik merkezinin nasýl bir yönetim Planning Activity- Drug Addcition: To provide young
modeline sahip olmasý gerektiðini anlatmak ve bu people in youth centres to organise different activities
konuda yereldeki gençlere ulaþmak noktasýnda to prevent drug addiction and to ensure the
önlemler almak sustainability.
Kültür-kurum kültürü: Gençlik merkezlerinde bulunan Project and Campaign Management: To support
gençlerin Türk kültürünü öðrenmesini ve bu kültürün young people to produce projects in the scope of
tüm örnek öðelerini gençlik merkezi kültürü ile youth centres and help them to find solutions.
kaynaþtýrýlmasýný saðlamak
Group Work, Partnership, Communication: To support
Etkinlik Tasarlama-Madde Baðýmlýlýðý: Gençlik young people about working in cooperation with their
merkezlerinde bulunan gençlerin, madde partners in youth centres and the young people in
baðýmlýlýklarýný önlemeye yönelik çok farklý etkinlikler local and around the world.
düzenlemesini ve bu konuda sürdürebilirliliði Financial Management: To show how to use
saðlamak financial sources effectively in projects and
activities.
Proje ve Kampanya Yönetim: Gençlerin gençlik
merkezleri kapsamýnda projeler üreterek çözümler Funding: To provide young people to communicate
bulmasýný saðlamak with the potential fund resources in loca lor around
the world, prepare all documents and bring the
Takým Çalýþmasý, Ortaklýk, Ýletiþim: Gençlerin
necessary fund to the youth centres.
gençlik merkezi içerisindeki paydaþlarýyla,
yereldeki ve tüm dünyadaki gençlerle iþbirliði Youth Life Competences: To bring the young
halinde verimli þekilde çalýþmasýný saðlamak people in necessary life competences and make
them effective in decision-making mechanisms.
Finansal Yönetim: Gerçekleþtirilen proje ve
etkinliklerde finansal kaynaklarýn en verimli þekilde Youth Informing: To make the youth ready for the
nasýl kullanýlmasý gerektiðini göstermek living conditions and to prepare them as citizens
and individual who think and decide healthfully.
Fon Bulma ve Kaynak Yaratma: Gençlerin
yereldeki ve diðer tüm dünyadaki potansiyel fon Thematic Trainings: (environment, culture, woman,
kaynaklarýyla temasa geçmesini, bu kapsamdaki disabled, child) to give young people opportunities
tüm belgelerin hazýrlanmasýný ve gerekli fonlarýn to make projects about thematic subjects (subject-
gençlik merkezine getirilmesini saðlamak based) and to raise awareness.
Gençlik Yaþam Becerileri: Gençlere gerekli yaþam Time Management Trainings: To show the efficient
becerileri kazandýrarak onlarýn toplumda etkin ve use of time in all activities and projects of youth
karar alma mekanizmalarýnda uygun yerlere and to make the facilities of youth centres
gelmesini saðlamak sustainable.
Gençlik Bilgilendirmesi: Gençleri yaþam koþullarýna Rights-Based Trainings: (civil rights, human rights)
hazýrlamak ve onlarýn saðlýklý düþünüp karar To give opportunity to produce projects about
verebilen birer birey ve vatandaþ olmalarýný rights-based subjects and to raise their awareness.
saðlamak
Tematik Eðitimler: (çevre, kültür, kadýn, engelli,
Component B Trainings (Youth Employment)
çocuk) gençlerin gençlik merkezleri kapsamýnda
çeþitli tematik konularda (konu bazlý) projeler Jobseeking Skills Trainings: It covers the trainings
geliþtirebilmesine olanak saðlamak ve bu of writing CV, having an interview, applying a job
konularda onlara bilinç kazandýrmak for young people in the youth centres.
27
Zaman Yönetimi Eðitimler: Gençlerin yapacaklarý Occupation Representing Courses: It covers the
tüm etkinlik ve projelerde zamanýn etkin kullanýmýný presentations of authorities of some occupations
göstermek ve tüm gençlik merkezleri etkinliklerinin that the young people want to learn.
sürdürülebilir kýlýnmasýný saðlamak. Entrepreneurship Training Course: It covers the
Hak Temelli Eðitimler (vatandaþlýk haklarý, insan trainings of consulting firms contracted with KOSGEB
haklarý) Gençlerin gençlik merkezleri kapsamýnda about establishing their own businesses.
çeþitli hak temelli konularda projeler geliþtirebilmesine
olanak saðlamak ve bu konularda onlara bilinç
kazandýrmak. Component C Bileþeni Training (Youth Culture
Bridge)
EU Project Management: To provide young people
B Bileþeni Eðitimleri (Gençlik Ýstihdamý) to produce EU projects in the youth centres and find
Ýþ Arama Becerileri Kazandýrma Eðitimleri: Gençlik solutions.
merkezi'ndeki gençlere yönelik Özgeçmiþ yazma,
mülakata girme, iþe baþvurmaya dair eðitimleri
kapsamaktadýr Component D Trainings (Youth Policies ve
Administrative Construction Trainings)
Meslek Tanýtým Kurslarý: Gençlik merkezi'nde
gençlerin talep ettikleri mesleklerin erbaplarýnýn Computer-Based Trainings: To provide establishing
gelerek haftanýn belirli günlerinde tanýtýmlar Virtual Youth Centres by completing substructures
yapýlmasýný kapsamaktadýr necessary about information technologies socially.
Giriþimcilik Eðitim Kurslarý: KOSGEB'in anlaþmalý 50/50 (Youth Centres - NGO'sTraining): To make the
olduðu danýþmanlýk firmalarýnýn gençlere yönelik youth centres working more active, sharing and
kendi iþ ve þirketlerini kurmak için vereceði eðitimleri complemetary with other partners in local.
kapsamaktadýr
Follow-up Evaluation Training: To constitute groups
who follow-up and evaluate all activities and then
C Bileþeni Eðitimleri (Gençlik Kültür Köprüsü) report; and measure the performance.

AB Proje Yönetimi: Gençlerin gençlik merkezleri


kapsamýnda AB projeleri üreterek çözümler bulmasýný Youth Centres:
saðlamak
1- Youth Services and Database Contact Meetings,
16th-28th of April, 2007 , Ankara
D Bileþeni Eðitimleri (Gençlik Politikalarý ve Ýdari
Yapýlandýrma Eðitimleri)
Youth Camps:
Bilgisayar Tabanlý Eðitimler: Gençlik merkezlerin Bilgi
Teknolojileri Konusunda Gerekli Alt Yapýsýný Sosyal 1- Youth Camps Leadership Courses, 15th-18th of
Yönden Tamamlayarak Sanal Gençlik Merkezlerinin February, 2007 , Ankara
Kurulmasýný Saðlamak 2- Youth Camps Leader Contact Meeting, 9th of
50/50 (Gençlik Merkezi-Sivil Toplum Kuruluþlarý June, 2007, Ankara
Eðitimi): Yereldeki Diðer Paydaþlar Ýle Gençlik 3- Programme Contact People Meeting, 22nd-23rd
Merkezlerinin Daha Aktif, Paylaþýmcý Ve Bütünleyici of June, 2007, Ankara
Ýþletilmesini Saðlamak
Youth Clubs :
Ýzleme Deðerlendirme Eðitimi: Yerelde Tüm Etkinlikleri
Ýzleyip Deðerlendirebilecek Ve Akabinde 1- Project Management Training Course for Youth
Raporlayabilecek Ekipler Oluþturmak Ve Verimin Clubs 2nd-13th of April, 2007 Ankara
Ölçülmesini Saðlamak
Gençlik Merkezleri : 2- Organisation Management Basic Training
Course for Youth Clubs 11th-15th of June,
1- Gençlik Hizmetleri Veri Tabaný Bilgilendirme
2007, Ankara
Toplantýlarý, 16-28 Nisan 2007, Ankara

Celebrations and Cultural Avctivities


Gençlik Kamplarý :
Department :
1- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 15-18 Þubat
1- Turkish Folk Music Jury Development
2007, Ankara
Seminar, 1st-2nd of September, 2007 Ýstanbul
2- Gençlik Kamplarý Lider Bilgilendirme
Toplantýsý , 09 Haziran 2007, Ankara
Training Courses and Development
3- Program Sorumlularý Bilgilendirme Toplantýsý
Seminars in 2006
22-23 Haziran 2007, Ankara
Youth Centres :
Gençlik Kulüpleri :
1- Youth Services Database Contact Meetings,
1- Gençlik Kulüplerine Yönelik Proje Yönetimi
10th - 18th of April 2006, Ankara
Eðitim Kursu 02-13 Nisan 2007 Ankara
2- Youth Centre Directors Meeting, 2nd of
2- Gençlik Kulüplerine Yönelik Örgüt Yönetimi
November 2006, Ankara
Temel Eðitim Kursu 11-15 Haziran 2007,
Ankara 3- Youth Centre Leadership Training 6th -
11th of November 2006, Ankara
4- Youth Centre Leadership Training 22nd-
Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Þubesi :
27th of November 2006, Ankara
1- Türk Halk Müziði Seçici Kurul Üyesi Geliþim
5- Democracy and Rights Joint Project Training
Semineri, 01-02 Eylül 2007 Ýstanbul
of Trainers, 3rd-7th of May 2006, Ýstanbul
6- Democracy and Rights Joint Project Training
2006 Yýlý Eðitim Kurslarý ve Geliþim of Trainers, 10th-14th of May 2006, Bilecik
Seminerleri
7- Democracy and Rights Joint Project Training
Gençlik Merkezleri : of Volunteers 23rd-25th of June 2006, Ýstanbul
1- Gençlik Hizmetleri Veri Tabaný Bilgilendirme 8- Youth Centre Leadership Training 9th -
Toplantýlarý, 10 - 18 Nisan 2006, Ankara 14th of December 2006, Ankara
2- Gençlik Merkezi Müdürleri Toplantýsý, 2 9- Youth Centre Leadership Training 19th -
Kasým 2006, Ankara 24th of December 2006, Ankara
3- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi 06 - 11 10- Youth Services Database Users Evaluation
Kasým 2006, Ankara Meeting 1st-2nd of September 2006, Çeþme
4- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi 22 - 27
Kasým 2006, Ankara
Youth Camps :
5- Demokrasi ve Haklarýmýz Ortak Projesi
4- Youth Camps Leadership Course, 27th of
Eðitici Eðitimi, 3-7 Mayýs 2006, Ýstanbul
March -6th of April 2006, Ankara
6- Demokrasi ve Haklarýmýz Ortak Projesi
5- Youth Camps Leader Development Seminar,
Eðitici Eðitimi, 10-14 Mayýs 2006, Bilecik
7th-9th of April 2006, Ankara
7- Demokrasi ve Haklarýmýz Ortak Projesi
6- Youth Camps Leader Development Seminar,
Gönüllü Eðitimi, 23-25 Haziran 2006, Ýstanbul
28th-30th of April 2006, Ankara
8- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi 9 - 14
7- Youth Camps Leader Development Seminar,
Aralýk 2006, Ankara
5th-7th of May 2006, Ankara
9- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi 19 - 24
8- Grouping Centre Directors Contact Meeting,
Aralýk 2006, Ankara
9th-11th of June 2006, Ankara
10- Gençlik Hizmetleri Veri Tabaný Kullanýcýlarý
9- Youth Camps Leaders Evaluation Meeting,
Deðerlendirme Toplantýsý
30th-31st of August 2006, Çeþme

Gençlik Kamplarý :
Youth Clubs :
1- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 27 Mart -
06 Nisan 2006, Ankara 1- Long-Term Training Course For Youth Clubs
(2 groups), Ankara
2- Gençlik Kamplarý Lider Geliþim Semineri,
07-09 Nisan 2006, Ankara - Project Development Training, 20th-26th of
June 2006
3- Gençlik Kamplarý Lider Geliþim Semineri,
29
28-30 Nisan 2006, Ankara - Participants' applications of projects to their own
regions July- December
4- Gençlik Kamplarý Lider Geliþim Semineri, 05-07
Mayýs 2006, Ankara - Evaluation, 14th-19th of December 2006
5- Toplanma Merkezi Müdürleri Bilgilendirme
Toplantýsý, 09-11 Haziran 2006, Ankara
2- Organisation Management Basic Trainings Courses
6- Gençlik Kamplarý Liderleri Deðerlendirme Toplantýsý, for Youth Clubs (2 groups),
30-31 Aðustos 2006, Çeþme
10th-16th of August 2006, Ankara

Gençlik Kulüpleri :
Celebrations and Cultural Activities Department:
1- Gençlik Kulüplerine Yönelik Uzun Süreli Eðitim
1- Turkish Folk Music Jury Development Seminar,
Kurslarý (2 grup), Ankara
9th-10th of September 2006 Ýstanbul
- Proje Geliþtirme Eðitimi, 20-26 Haziran 2006
- Katýlýmcýlarýn Projelerini Kendi Bölgelerinde
International Relations :
Uygulamalarý, Temmuz-Aralýk
1- Seminar - Developing Youth Policy in Turkey, 17th
- Deðerlendirme, 14-19 Aralýk 2006
- 24th of March 2006 / Ankara - Turkey
2- Training Seminar on German and Youth Works,
2- Gençlik Kulüplerine Yönelik Örgüt Yönetimi Temel Kassel - Germany, 26th of August - 23rd of
Eðitim Kurslarý (2 grup), 10-16 Aðustos 2006, Ankara September 2006
3- Training and Application Programme for Turkish
Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Þubesi : and Experts Working with Migrated Youth (II) Köln &
Berlin, Germany, 24th April - 3rd of May 2006
1- Türk Halk Müziði Seçici Kurul Üyesi Geliþim
Semineri, 09-10 Eylül 2006 Ýstanbul 4- Multilateral German Language Course (Beginner),
Tubingen - Germany, 22nd of April - 20th of May
2006
Uluslararasý Ýliþkiler :
5- "Everybody's Different Everybody's Equal"
1- Seminer - Türkiye'de Gençlik Politikasýnýn Campaign Training Course, Ýstanbul -Turkey,
Geliþtirilmesi, 17 - 24 Mart 2006 / Ankara - Türkiye December 2006
2- Almanca ve Gençlik Çalýþmalarý Konulu Eðitim 6- Turkish - German Youth Exchange Leaders Training
Semineri, Kassel - Almanya, 26 Aðustos - 23 Eylül Course "Intercultural Learning Seminar", Heppenheim-
2006 Germany, 11th - 18th of December 2006
3- Göç Kökenli Gençlerle Çalýþan Türk ve Uzmanlara
Yönelik Eðitim ve Uygulama Programý (II) Köln &
Trainings Courses and Development Seminar in
Berlin, Almanya, 24 Nisan - 03 Mayýs 2006
2005
4- Çok Uluslu Almanca Dil Kursu (Baþlangýç),
Youth Centres :
Tubingen - Almanya, 22 Nisan - 20 Mayýs 2006
1- Youth Services Database Contact Meetings,
5- "Herkes Farklý Herkes Eþit" Kampanyasý Eðitim
Kursu, Ýstanbul -Türkiye, Aralýk 2006 a. Konya (5th-6th of March),
6- Türk - Alman Gençlik Deðiþim Liderleri Eðitim b. Mersin (12th-13th of March),
Kursu "Kültürlerarasý Öðrenme Semineri",
c. Ýzmir (19th-20th March),
Heppenheim-Almanya, 11 - 18 Aralýk 2006
d. Bursa (26th-27th March),
e. Erzurum (2nd-3rd of April),
2005 Yýlý Eðitim Kurslarý ve Geliþim Seminerleri
f. Samsun (9th-10th of April)
Gençlik Merkezleri :
2- Youth Centre Leadership Training, 2nd - 7th of
1- Gençlik Hizmetleri Veri Tabaný Bilgilendirme
May 2005
Toplantýlarý,
3- Youth Centre Leadership Training, 9th - 14th of
a. Konya (05-06 Mart),
May 2005
b. Mersin (12-13 Mart),
4- Youth Centre Leader ship Training, 16th - 21st of
c. Ýzmir (19-20 Mart), May 2005
d. Bursa (26-27 Mart), 5- Youth Centre Leaders Evaluation Meeting,
2nd - 5th of September, Çeþme, Ýzmir
e. Erzurum (02-03 Nisan),
6- Youth Centre Leadership Training, 17th -
f. Samsun (09-10 Nisan)
22nd of October 2005
2- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi - 02 - 07
7- Youth Centres and EU Youth Programmes
Mayýs 2005
Contact Meeting, 28th of November - 2nd of
3- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi - 09 - 14 December, Vakfýkebir - Trabzon
Mayýs 2005
8- Social Service Meeting For Youth Via Sports,
4- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi - 16 - 21 21st-24th of November 2005
Mayýs 2005
5- Gençlik Merkezi Liderleri Deðerlendirme
Youth Camps :
Toplantýsý, 02 - 05 Eylül, Çeþme, Ýzmir
1- Youth Camps Leadership Course for youth
6- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi, 17 - 22
centre leaders, 7th - 10th of February 2005
Ekim 2005
2- Youth Camps Leadership Course, 12th -
7- Gençlik Merkezleri ve AB Gençlik
19th of February 2005, Ankara
Programlarý Bilgilendirme Toplantýsý, 28 Kasým
- 2 Aralýk, Vakfýkebir - Trabzon 3- Youth Camps Leadership Course, 21st -
28th of February 2005, Ankara
8- Spor Aracýlýðýyla Gençlere Yönelik Sosyal
Hizmet Toplantýsý, 21-24 Kasým 2005 4- Youth Camps Leadership Course, 14th -
19th of November 2005, Ankara
5- Youth Camps Leadership Course, 26th -
Gençlik Kamplarý :
30th of November 2005, Ankara
1- Gençlik merkezleri liderlerine gençlik
6- Branch Courses Preliminary Meeting 17th-
kamplarý liderlik kursu, 07 - 10 Þubat 2005
18th of December 2005, Ankara
2- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 12 - 19
7- Youth Camps Evaluation Meeting 30th-31st
Þubat 2005, Ankara
of August 2005, Ankara
3- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 21 - 28
8- Meeting with Grouping Centre Directors 9th
Þubat 2005, Ankara
of June 2005, Ankara
4- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 14 - 19
Celebrations and Cultural Activities
Kasým 2005, Ankara
Department:
5- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 26 - 30
1- Turkish Folk Music Jury Development
Kasým 2005, Ankara
Seminar , 2nd-4th of September 2005 Ýstanbul
6- Branþ Kurslarý Ön Hazýrlýk Toplantýsý 17-18
Aralýk 2005, Ankara
International Relations :
7- Gençlik Kamplarý Deðerlendirme Toplantýsý
30-31 Aðustos 2005, Ankara 1. Seminar - Turkish/Europe Relations: The
Role of Youth NGO's 8th - 16th of April 2005
8- Toplanma Merkezi Müdürleri ile Toplantý 09
/ Ankara - Turkey,
Haziran 2005, Ankara
2. Multilateral German Language Course
(Begginner), Tubingen - German, 9th of April
Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Þubesi : - 7th of May 2005
1- Türk Halk Müziði Seçici Kurul Üyesi Geliþim 3. Multilateral German Language Course
Semineri, 02-04 Eylül 2005 Ýstanbul (Advanced), Kassel - Almanya, 27th of August
- 22nd of September 2005
4. Training and Application Programme for
Uluslararasý Ýliþkiler :
Turkish and Experts Working with Migrated
1. Seminer - Türkiye/Avrupa, Ýliþkileri: Gençlik Youth (I) Ýstanbul, Türkiye 10 - 18 Aralýk 2005
Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü, 08 - 16 Nisan
2005 / Ankara - Türkiye,
Trainings Courses and Development
2. Çok Uluslu Almanca Dil Kursu (Baþlangýç),
Seminars in 2004
Tubingen - Almanya, 09 Nisan - 07 Mayýs
2005 Youth Centres :
3. Çok Uluslu Almanca Dil Kursu (Ýleri Seviye), 1- Youth Centre Directors Meeting, 21st of
Kassel - Almanya, 27 Aðustos - 22 Eylül 2005 January 2004, Ankara
31
4. Göç Kökenli Gençlerle Çalýþan Türk ve Uzmanlara 2- Youth Centre Leadership Training, 29th of March
Yönelik Eðitim ve Uygulama Programý (I) Ýstanbul, -4th of April 2004, Konya (43 Participants)
Türkiye 10 - 18 Aralýk 2005
3- Youth Centre Leadership Training, 12th-18th of
April 2004, Erzurum (46 Participants)
2004 Yýlý Eðitim Kurslarý ve Geliþim Seminerleri 5- Eurpean Union Youth Projects Preparing Seminar,
14th-23rd of June 2004, Ankara
Gençlik Merkezleri :
6- Eurpean Union Youth Projects Preparing Seminar,
1- Gençlik Merkezi Müdürleri Toplantýsý, 21 Ocak
19th of July -10th of August 2004, Ankara (It's held
2004, Ankara
as 3 groups.)
2- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi - 29 Mart -04
7- Project Management Training for Youth Centre
Nisan 2004, Konya (43 Katýlýmcý)
Leaders - 2004, Gölbaþý - Ankara (134 Participants)
3- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi - 26 Nisan -02
8- Youth Centre Directors Evaluation Meeting, 8th-
Mayýs 2004, Bursa (45 Katýlýmcý)
10th of September 2004, Çeþme, Ýzmir
4- Gençlik Merkezi Liderlik Eðitimi - 12-18 Nisan
9- Development Seminar for Youth Centre Directors
2004, Erzurum (46 Katýlýmcý)
and Leaders, 21st-30th of December 2004, Ankara
5- Avrupa Birliði Gençlik Projesi Hazýrlama Semineri,
14-23 Haziran 2004, Ankara
Youth Camps :
6- Avrupa Birliði Gençlik Projesi Hazýrlama Semineri,
19 Temmuz -10 Aðustos 2004, Ankara (3 Grup 1- Youth Camps Leadership Course, 19th-30th of
Halinde gerçekleþtirilmiþtir.) April 2004, Mersin
7- Gençlik Merkezi Liderleri için Proje Yönetimi Eðitimi
- 2004, Gölbaþý - Ankara (134 Katýlýmcý)
Celebrations and Cultural Activities Department:
8- Gençlik Merkezi Müdürleri Deðerlendirme
1- Turkish Folk Music Jury Development Seminar,
Toplantýsý, 8-10 Eylül 2004, Çeþme, Ýzmir
9th-12th of September 2004 Ýstanbul
9- Gençlik Merkezi Müdürleri ve Liderleri için Geliþim
Semineri, 21-30 Aralýk, 2004, Ankara
International Relations:

Gençlik Kamplarý :
1. 50/50 Training Course, 9th - 16th of May 2004
1- Gençlik Kamplarý Liderlik Kursu, 19-30 Nisan
/ Ürgüp - Nevþehir
2004, Mersin
2. Training of Trainers, 17th - 27th of June 2004 -
Ýstanbul
Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Þubesi :
3. Council of Europe Trainings Follow-up Meeting,
1- Türk Halk Müziði Seçici Kurul Üyesi Geliþim 19th - 22nd of December 2004 - Ankara
Semineri, 09-12 Eylül 2004 Ýstanbul
4. Training of Turkish - German Trainers , Antalya-
Türkiye, 30th of May - 6th of June 2004
Uluslararasý Ýliþkiler :
1. 50/50 Eðitim Kursu, 09 - 16 Mayýs 2004 / Ürgüp
- Nevþehir
2. Eðiticilerin Eðitimi Kursu, 17 - 27 Haziran 2004 -
Ýstanbul
3. Avrupa Konseyi Eðitimleri Takip Toplantýsý, 19 -
22 Aralýk 2004 - Ankara
4. Türk - Alman Eðiticilerin Eðitimi Semineri, Antalya-
Türkiye, 30 Mayýs - 06 Haziran 2004
Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý
Department of Youth Services
Tel: + 90 312 430 33 78
Fax: + 90 312 430 33 79
E-mail: bilgi@genclikhizmetleri.gov.tr
URL: http://www.genclikhizmetleri.gov.tr

Gençlik Sosyal Geliþim Programý


Youth Social Development Programme
Tel: + 90 312 232 22 20
Fax + 90 312 229 68 12
E-mail: bilgi@gsgp.org.tr
URL: http://www.gsgp.org.tr

URL: http://www.hepibizalbum.com