BAB 2

METODOLOGI

2.1 Pengenalan Kajian ini merupakan kajian kes yang dijalankan meliputi kawasan komersil Bandar Sunway Seberang Jaya di Butterworth, Pulau Pinang. Kajian dijalankan bertujuan untuk melihat corak interaksi konsumer dengan bank dalam penggunaan perbankan internet serta beberapa pembolehubah seperti sosio-ekonomi, pekerjaan, gender dan persepsi dalam penggunaan perbankan internet. Kajian ini dilakukan ke atas 50 orang responden yang berada di sekitar Bandar Sunway Seberang Jaya di Seberang Perai. Kaedah primari dan kaedah sekunder telah digunakan dalam kajian ini untuk memperolehi pelbagai maklumat untuk menyempurnakan kajian ini. Kedua-dua kaedah ini dugunakan untuk mendapat data yang betul dan sumber yang boleh dipercayai bagi memperolehi maklumat sebenar tentang faktor-faktor yang mengakibatkan corak interaksi konsumer dengan bank dalam penggunaan perbankan internet di Pulau Pinang. Kajian kes ini juga dilakukan di sekitar Bandar Sunway Seberang Jaya. 2.2 Lokasi Kajian

24 Lokasi yang dipilih untuk melakukan kajian ini adalah di sekitar Bandar Sunway Seberang Jaya, Butterworth yang terletak di Seberang Perai, Pulau Pinang. Walaupun Butterworth bukan merupakan bandar utama di Pulau Pinang, tetapi bandar ini berada di kedudukan yang sangat strategik. Ini adalah kerana Butterworth merupakan bandar yang mengikatkan Pulau Pinang dengan tanah besar Semenanjung Malaysia. Ini juga bermaksud penduduk di pulau akan melalui Butterworth apabila menggunakan pengangkutan darat pergi ke tempat yang lain yang berada di Semenanjung Malaysia. Butterworth bukan saja menyambungkan Pulau Pinang dengan Semenanjung Malaysia melalui Jambatan Pulau Pinang dan perkhidmatan feri di Jeti malah mempunyai stesen keretapi yang tidak dimiliki oleh kawasan pulau. Selain itu, Butterworth juga merupakan susur keluar Lebuhraya Utara-Selatan yang paling berdekatan dengan Pulau Pinang. Kebanyakkan penduduk dari Pulau Pinang akan membeli-belah dan berurus dengan bank ketika di Butterworth. Selain itu, Butterworth mempunyai pusat beli-belah yang tidak dimiliki oleh Seberang Perai Tengah dan Selatan. Berhubungan dengan itu, didapati ramai penduduk dari Seberang Perai Tengah dan Selatan akan mengunjungi ke Butterworth. Kawasan komersil yang memiliki pusat membeli-belah, bank dan siber kafe di Butterworth merupakan lokasi yang paling sesuai menjalankan kajian. Bandar Sunway Seberang Jaya bukan saja mempunyai sebuah kompleks membeli-belah yang terbaru di Seberang Perai (Carnival Mall) malah didapati banyak korporat perbankan telah membuka cawangan di sekitar Bandar Sunway Seberang Jaya, misalnya Malayan Banking Berhad, Hong Leong Bank Group, Public Bank Group, RHB, AM Bank, Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional. Bandar Sunway Seberang Jaya adalah satu bandar yang diwujudkan secara terancang. Pada tahun 1990-an, projek Bandar Sunway Seberang Jaya yang merupakan pusat komersil dan membeli-belah telah dirancang dan diusahakan oleh The Sunway Group. Bandar Sunway Seberang Jaya terletak di tepi Lebuhraya UtaraSelatan dan tepi Sungai Perai, Bangunan pentadbiran KWSP1 Seberang Perai dan perpustakaan awam negeri juga terletak di dalam Bandar Sunway Seberang Jaya. Hotel Sunway dan kawasan lot komersil telah siap dibina pada tahun 1994, pusat
1

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

25 membeli-belah seperti Billion hypermarket, Parkson Groups dan Giant Groups yang terletak dalam Carnival mall telah meningkatkan kegiatan komersil kawasan tersebut. Selain itu, Penang International Bird Park, Sarfira Country Club dan kawasan industri yang berada di sebelah Bandar Sunway Seberang Jaya telah meningkatkan bilangan populasi yang berurusniaga di sini. Selain itu, kawasan tanah lapang di sebelah Bandar Sunway Seberang Jaya telah dibangunkan sebagai tanah kegunaan agama, misalnya masjid, gereja, kuil hindu, tokong Cina dan Siam boleh dijumpai dalam kawasan tersebut. Kawasan ini dipilih sebagai lokasi menjalankan kajian kerana kawasan ini telah berkembang menjadi sebagai kawasan komersil perbankan yang penting dalam Butterworth. Selain itu, faktor-faktor lain adalah Bandar Sunway Seberang Jaya merupakan kawasan komersil perbankan yang aktif di Butterworth. Membuat kajian di Bandar Sunway Seberang Jaya juga menjimatkan kos perjalanan, masa dan juga tenaga kerana berdekatan dengan tempat asal pengkaji. Keadaan ini lebih memudahkan lagi gerak kerja yang telah dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak yang terpaksa turut serta dalam menyempurnakan kajian ini. 2.3 Reka Bentuk Penyelidikan Untuk menyempurnakan kajian ini, tiga peringkat utama kajian telah dilakukan. Peringkat pertama adalah peringkat penyelidikan teoritikal, seterusnya ialah mendapat data di lapangan dan akhirnya adalah menyusun serta menganalisis data supaya membuat kesimpulan dari laporan yang telah diperolehi. Penyelidikan awal telah dibuat untuk mengumpul data-data sekunder dari bahan-bahan di perpustakaan iaitu di Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Falkuti Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Sekolah Pengajian Ekonomi di Universiti Sabah Malaysia dan bahan bacaan yang dipinjam dari pegawai eksekutif Malayan Banking Berhad, Encik Subramaniam A/L Ramasamy. Pemerhatian juga dibuat terhadap penemuan-penemuan terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor penggunaan perbankan internet dan corak interaksi konsumer dengan bank dalam perbankan

26 internet. Penelitian juga dibuat terhadap pandangan daripada pelbagai pihak mengenai perbankan internet yang dikemukakan oleh pengkaji dalam melihat corak interaksi di antara konsumer dengan bank serta faktor-faktornya. Penganalisaan juga dilakukan ke atas sejarah, persepsi, tingkah laku, interaksi dalam penggunaan perbankan internet di kalangan konsumer. Peringkat kedua adalah untuk mendapatkan data primari dengan cara temubual dan menggunakan borang soal-selidik. Memandangkan polisi BAFIA2 yang menetapkan maklumat peribadi pelanggan adalah sulit, pensampelan rawak tidak dapat dibuat. Responden yang berjumlah 50 orang telah dipilih dengan pensampelan bukan kebarangkalian, iaitu pensampelan Convenience (Bailey 1987). Borang soalselidik yang dikumpulkan kemudian akan dianalisiskan dengan SPSS3. Temubual juga telah diadakan dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat secara langsung dalam pengguna perkhidmatan perbankan internet di Bandar Sunway Seberang Jaya, iaitu konsumer yang berada di Bandar Sunway Seberang Jaya. Maklumat juga turut diperolehi daripada pegawai eksekutif Malayan Banking Berhad, Encik Subramaniam. Kaedah temubual ini mampu mengatasi maklumat yang tidak dapat diperolehi dengan set borang soal-selidik yang mungkin terlalu batas. Daripada hasil kajian yang diperolehi dari beberapa cadangan dan pandangan telah diberikan untuk dijadikan bahan maklumat dan juga sebagai bukti kepada pemasalahan ini yang sering diperkatakan oleh sesetengah golongan yang prihatin terhadap masalah penggunaan ini. 2.4 Pengumpulan Data 2.4.1 Survei Untuk mendapatkan maklumat yang lebih pelbagai dan tepat, pelbagai kaedah telah dilakukan. Kaedah utama yang digunakan adalah kaedah survei dengan menggunakan
2 3

Banking and Financial Act Statistical Package For social sciences, sejenis program yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul dari responden.

27 borang soal-selidik. Terdapat 35 soalan yang dibahagikan kepada tujuh bahagian, iaitu A, B, C, D, E, F dan G.

2.4.1.1 Bahagian A: maklumat tentang latar belakang responden Bahagian ini memiliki maklumat etnik, gender, umur, sektor serta jenis pekerjaan, tahap poendidikan dan pendapatan responden. Maklumat tersebut adalah penting untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai latar belakang responden dan dijadikan sebagai pembolehubah bebas dalam kajian ini. Terdapat lima soalan asas dikemukakan dalam bentuk soalan tertutup (close-ended) dan satu soalan terbuka (open-ended). 2.4.1.2 Bahagian B: butiran penggunaan dan pemilikan komputer dan internet Bahagian ini adalah penting untuk mengkaji setakat mana penggunaan dan pemilikan komputer dan internet responden. Sebanyak lima soalan dikemukakan untuk menilai tahap penggunaan komputer dan internet di kalangan responden. Selain itu, pemilikan komputer dan akses internet di tempat tinggal responden juga difokuskan. Soalansoalan dalam bahagian ini juga berbentuk tertutup (close-ended). 2.4.1.3 Bahagian C: butiran penggunaan perkhidmatan perbankan internet Bahagian ini mempunyai enam soalan untuk mengetahui sejauhmana penggunaan perkhidmatan perbankan internet responden. Bahagian ini mempunyai dua soalan berbemtuk terbuka (open-ended) dan empat soalan berbentuk tertutup (close-ended). Bahagian ini juga mengkaji kekerapan penggunaan perkhidmatan perbankan internet di kalangan responden. 2.4.1.4 Bahagian D: faktor penggunaan perkhidmatan perbankan internet Bahagian ini bertujuan mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor responden gemar menggunakan perkhidmatan perbankan internet. Hanya satu soalan yang berbentuk tertutup dikemukakan dalam bahagian ini.

28

2.4.1.5 Bahagian E: faktor kekurangan minat menggunakan perkhidmatan perbankan internet Berlainan dengan bahagian D, bahagian E ini bertujuan mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor responden kurang gemar menggunakan perkhidmatan perbankan internet. Bahagian ini juga dibentuk oleh satu soalan tertutup sahaja. 2.4.1.6 Bahagian F: kesilapan transaksi Bahagian ini khas untuk kepada responden yang pernah menghadapi masalah kesilapan transaksi semasa menggunakan perkhidmatan perbankan internet. Masalah tersebut mungkin menjejaskan keyakinan responden dalam penggunaan perkhidmatan perbankan internet. Bahagian ini dibentuk oleh enam soalan tertutup dan dua soalan terbuka. 2.4.1.7 Bahagian G: Persepsi Bahagian G ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana persepsi dan pendapat responden terhadap perbankan internet. Bahagian ini mempunyai satu soalan terbuka, satu soalan tertutup dan lima soalan tertutup yang dikehendaki memberi alasan. 2.4.2 Kaedah temubual Temubual formal dengan pegawai eksekutif Malayan Banking Berhad, Encik Subramaniam A/L Ramasamy telah dibuat untuk mengetahui tujuan korporat perbankan mengemukakan perkhidmatan perbankan internet Temubual secara tidak formal turut dijalankan dengan beberapa orang konsumer perbankan di kawasan kajian untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang persepsi terhadap penggunaan perkhidmatan perbankan.

29

2.4.3 Kajian kepustakaan Kaedah sekunder iaitu data-data sekunder dari bahan-bahan di perpustakaan dijalankan bermula pada bulan Ogos 2006 supaya mendapatkan maklumat secara ilmiah dengan membuat rujukan di perpustakaan dengan merujuk tesis, buku dan jurnal. Data sekunder telah dirujuk dari Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Falkuti Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Sekolah Pengajian Ekonomi di Universiti Sabah Malaysia dan bahan bacaan yang dipinjam oleh pegawai eksekutif Malayan Banking Berhad, Encik Subramaniam A/L Ramasamy. 2.5 Praujian Praujian telah dibuat pada penghujung bulan Ogos 2007. Seramai enam orang responden telah dipilih untuk praujian di mana borang soal-selidik yang telah siap dikemaskini telah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di Kolej Ibu Zain, Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Tujuan utama praujian adalah untuk memastikan responden memahami soalan-soalan dalam borang soal-selidik. Pindaan telah dilakukan dengan tujuan untuk menambahbaik borang soal selidik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful