You are on page 1of 225

Beyond Yin and Yang:

Pharmacological Effect &


Clinical Applications of Herbs
John K. Chen, L.Ac., O.M.D., Ph.D., Pharm.D.
Lotus Institute of Integrative Medicine
19138 Walnut Drive #100; Rowland Heights, CA 91748
Tel: (866) 90-Lotus; Tel: (626) 964-3363; Fax: (626) 964-3018

Course Outline

Classification of Herbs
Definition
TCM Application
Pharmacological Effect
Single Herbs
Herbal Formula
Summary

Classification of Herbs

Herbs that release the


exterior
Herbs that clear heat
Downward draining herbs
Herbs that dispel winddampness
Herbs that regulate water
and transform dampness
Herbs that warm the interior
Herbs that regulate Qi
Digestive herbs

Herbs that regulate blood


Herbs that transform phlegm,
stop coughing and relieve
wheezing
Herbs that calm the Spirit
(Shen)
Herbs that calm the Liver and
extinguish wind
Herbs that stabilize and bind
Herbs that tonify

Herbs that Release the Exterior

Substances that release the exterior act


to dispel pathogenic factors from the
external and superficial parts of the body.

Herbs that Release the Exterior

Common cold / influenza


Allergy

Clinical Presentation

Aversion to cold, chills, fever, headache,


muscle aches and pain, the inappropriate
presence or absence of perspiration, and
a superficial pulse.

Diaphoretic & Anti-pyretic Effect

Gui Zhi (Ramulus


Cinnamomi Cassiae)

Ma Huang (Herba
Ephedrae)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Histamine Effect

Cang Er Zi (Fructus Xanthii Sibirici)


Xin Yi Hua (Flos Magnoliae)
Chan Tui (Periostracum Cicadae) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Chronic Urticaria

30 patients with chronic urticaria


9 grams of herbal formula daily: 2 parts of Chan
Tui, 1 part Bai Ji Li, and honey
Out of 30 patients, 7 reported significant
improvement, 15 reported moderate
improvement, and 5 reported slight improvement

Research Journal on Prevention and Treatment of Dermatological Disorders, 1972; 3:215

Classic Formulas

Ma Huang Tang (Ephedra Decoction)


Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)
Xin Yi San (Magnolia Flower Powder)
Cang Er San (Xanthium Powder)

Collection Formulas

Magnolia Clear Sinus

Pueraria Clear Sinus


Silerex
Dermatrol (PS)

Magnolia Clear Sinus

Magnolia Flower (Xin Yi


Hua)
Angelica (Bai Zhi)
Cimicifuga (Sheng Ma)
Ligusticia (Kaopen) (Gao
Ben)
Siler (Fang Feng)
Cnidium (Chuan Xiong)
Clematis Armandi (Mu
Tong)

Licorice (Gan Cao)


Ginger (Dried) (Gan
Jiang)
Ephedra (Ma Huang)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Platycodon (Jie Geng)
Aurantium Immaturus
(Zhi Shi)
Green Tea (Lu Cha)

Pueraria Clear Sinus

Pueraria Root (Ge Gen)


Ephedra (Ma Huang)
Cinnamon Twigs (Gui
Zhi)
White Peony (Bai Shao)
Licorice (Gan Cao)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
Red Jujube (Hong Da
Zao)

Cnidium (Chuan Xiong)


Rhubarb (Da Huang)
Platycodon (Jie Geng)
Scute (Huang Qin)
Gypsum (Shi Gao)
Magnolia Flower (Xin Yi
Hua)
Angelica (Bai Zhi)

Silerex

Schizonepeta (Jing Jie)


Siler (Fang Feng)
Tangkuei (Dang Gui)
Fresh Rehmannia (Sheng
Di Huang)
Sophora Flavescens (Ku
Shen)
Cicada Moulting (Chan
Tui)
Arctium (Niu Bang Zi)

Clematis Armandi (Mu Tong)


Gardenia (Zhi Zi)
Lithospermum Root (Zi Cao
Gen)
Kochia (Di Fu Zi)
Dictamnus (Bai Xian Pi)
Moutan (Mu Dan Pi)

Dermatrol (PS)

Zaocys (Wu Shao She)


Buthus (Quan Xie)
Baphicacanthus Leave
(Da Qing Ye)
Baphicacanthus Root
(Ban Lan Gen)
Hedyotis (Bai Hua She
She Cao)
Sophora Flavescens (Ku
Shen Gen)

Dictamnus (Bai Xian Pi)


Lonicera Flower (Jin Yin
Hua)
Moutan (Mu Dan Pi)
Red Peony (Chi Shao)
Polygonum (He Shou Wu)
Hornet Nest (Lu Feng Fang)
Cicada Moulting (Chan Tui)
Licorice (Gan Cao)

Herbs that Release the Exterior

Common cold / influenza


Allergy

Herbs that Clear Heat

Heat-clearing herbs address


imbalances caused by excessive
heat, whether mild or extreme,
at various levels of pathological
penetration of the body,
by clearing heat, purging fire,
or cooling organs or substances
injured by heat.

Clinical Presentation

Heat/Fire: high fever, aversion to heat, thirst,


restlessness, irritability, delirium
Damp heat: burning and pain during urination
Heat in the blood: restlessness, irritability, delirium,
semi-consciousness, purpura and bleeding
Toxic heat: febrile diseases, diarrhea, dysentery,
abscesses of internal organs, surface pus, burns,
wounds, soreness and swelling of the throat
Deficient heat: sensations of steaming bones,
warmth in the palms and soles, night sweats, dry
throat and mouth, irritability, insomnia

Anti-Bacterial Effect

Da Qing Ye (Folium Isatis


seu Baphicacanthus)
Ban Lan Gen (Radix
Isatidis seu
Baphicacanthi)
Huang Lian (Rhizoma
Coptidis)
Huang Qin (Radix
Scutellariae Baicalensis)
Huang Bai (Cortex
Phellodendri)

Zhi Zi (Fructus Gardeniae


Jasminoidis) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Viral Effect

Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)


Lian Qiao (Fructus Forsythiae Suspensae)
Chuan Xin Lian (Herba Andrographitis Paniculatae) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Ant-Neoplastic Effect

Ku Shen Zi (Semen Sophorae Flavescentis)


Ban Zhi Lian (Herba Scutellaria Barbatae)
Bai Hua She She Cao (Herba Hedyotidis Diffusae) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Pyretic Effect

Shi Gao (Gypsum)

Zhi Mu (Rhizoma
Anemarrhenae
Asphodeloidis)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Pyretic Effect

Shi Gao: quick onset but short duration of


action.
Zhi Mu: slower onset but much longer duration
of action.
Therefore, these two herbs have synergistic
effect and are commonly combined.

Chinese Herbology, 1998, 115:119

Anti-Hypertensive Effect

Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)


Long Dan Cao (Radix Gentianae Scabra)
Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)
Xia Ku Cao (Spica Prunellae Vulgaris) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Hepatoprotective Effect

Huang Qin (Radix Scutellariae Baicalensis)


Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)
Long Dan Cao (Radix Gentianae Scabra)
Yin Chen Hao (Herba Artemisiae Capillaris) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Classic Formulas

Formulas with localized effect:

Qing Fei Tang (Clear the Lung Decoction)


Yu N Jian (Jade Woman Decoction)
Bai Tou Weng Tang (Pulsatilla Decoction)
Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia Annua and
Soft-shelled Turtle Shell Decoction)
Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena,
Phellodendron, and Rehmannia Pill)

Classic Formulas

Formulas with systemic effect:

Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana


Longdancao Decoction to Drain the Liver)
Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to
Relieve Toxicity)
Pu Ji Xiao Du Yin (Universal Benefit
Decoction to Eliminate Toxin)

Otitis Media

Huang Lian Jie Du Tang:


Topical instillation, 4-5 drops in the affected
ear(s) 3-4 times daily.
Out of 50 patients, the study reported complete
recovery in 32 cases, improvement in 9 cases,
no effect in 7 cases, and discontinuation of
treatment in 2 cases.

Journal of Chinese Medicine, 1988; 10:67

Collection Formulas

Lonicera Complex
Pinellia XPT
Gentiana Complex
V-Statin
P-Statin
Herbal ABX

Lonicera Complex

Lonicera Flower (Jin Yin


Hua)
Forsythia (Lian Qiao)
Platycodon (Jie Geng)
Arctium (Niu Bang Zi)
Mint (Bo He)
Licorice (Gan Cao)
Soja (Dan Dou Chi)
Lophatherum (Dan Zhu
Ye)
Schizonepeta (Jing Jie)

Dandelion (Pu Gong Ying)


Viola (Zi Hua Di Ding)
Wild Chrysanthemum (Ye
Ju Hua)
Phragmites (Lu Gen)
Baphicacanthus (Ban Lan
Gen)
Baphicacanthus Leave (Da
Qing Ye)
Echinacea
Lysine

Pinellia XPT

Arisaema Pulvis (Dan


Nan Xing)
Scute (Huang Qin)
Trichosanthes Seed (Gua
Lou Ren)
Pinellia (Ban Xia)
Aurantium Immaturus
(Zhi Shi)
Citrus Peel (Chen Pi)

Apricot Seed (Xing Ren)


Poria (Fu Ling)
Coix (Yi Yi Ren)
Benincasa (Dong Gua Zi)
Lepidium (Ting Li Zi)
Bamboo Shavings (Zhu
Ru)
Red Jujube (Hong Da
Zao)

Gentiana Complex

Haliotis (Shi Jue Ming)


Mother of Pearl (Zhen
Zhu Mu)
Rhubarb (Da Huang)
Pueraria Root (Ge Gen)
Salvia Root (Dan Shen)
Gentiana (Long Dan Cao)
Gardenia (Zhi Zi)

Alisma (Ze Xie)


Plantago Seed (Che Qian Zi)
Achyranthes (Huai Niu Xi)
Fresh Rehmannia (Sheng Di
Huang)
Talc (Hua Shi)
Clematis Armandi (Mu Tong)
Scute (Huang Qin)

V-Statin

Gentiana (Long Dan Cao)


Gardenia (Zhi Zi)
Rhubarb (Da Huang)
Scute (Huang Qin)
Pteris (Feng Wei Cao)
Lippia (Ya She Huang)
Physalis Angulata (Pao Zai Cao)
Ludwigia (Shui Ding Xiang)
Bidens (Xian Feng Cao)
Polygonum Aviculare (Bian Xu)
Talc (Hua Shi)
Juncus (Deng Xin Cao)
Alisma (Ze Xie)

Plantago Seed (Che Qian Zi)


Clematis Armandi (Mu Tong)
Dianthus (Qu Mai)
Bupleurum (Chai Hu)
Achyranthes (Huai Niu Xi)
Persica (Tao Ren)
Carthamus (Hong Hua)
Fresh Rehmannia (Sheng Di
Huang)
Tangkuei (Dang Gui)
Licorice (Gan Cao)

P-Statin

Astragalus (Huang Qi)


Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)
Persica (Tao Ren)
Red Peony (Chi Shao)
Poria (Fu Ling)
Talc (Hua Shi)
Tetrapanax (Tong Cao)

Coix (Yi Yi Ren)


Phellodendron Bark
(Huang Bai)
Pangolin Scales (Chuan
Shan Jia)
Vaccaria Seed (Wang Bu
Liu Xing)
Amber (Hu Po)

Herbal ABX

Coptis (Huang Lian)


Baphicacanthus Leave
(Da Qing Ye)
Dandelion (Pu Gong
Ying)
Bidens (Xian Feng Cao)
Pteris (Feng Wei Cao)
Justicia (Shu Wei Huang)

Lippia (Ya She Huang)


Solidago (Liu Zhi Huang)
Leucas (Hu Yao Huang)
Stellaria (Cha Chi Huang)
Physalis Angulata (Pao
Zai Cao)

Collection Formulas

Balance (Heat)
Nourish

Balance (Heat)

Wheat (Xiao Mai)


Red Jujube (Hong Da
Zao)
Licorice (Gan Cao)
Artemisia Qing Hao (Qing
Hao)
Tortoise Shell (Bie Jia)
Fresh Rehmannia (Sheng
Di Huang)
Anemarrhena (Zhi Mu)

Moutan (Mu Dan Pi)


Polygonum Multiflorum (Ye
Jiao Teng)
Wheat Levis (Fu Xiao Mai)
Bupleurum (Chai Hu)
White Peony (Bai Shao)
Lycium Root Bark (Di Gu Pi)
Picrorhiza (Hu Huang Lian)

Nourish

Cooked Rehmannia (Shu


Di Huang)
Cornus (Shan Zhu Yu)
Dioscorea (Shan Yao)
Poria (Fu Ling)
Moutan (Mu Dan Pi)

Alisma (Ze Xie)


Anemarrhena (Zhi Mu)
Wild Phellodendron (Ye
Huang Bai)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Chrysanthemum (Ju Hua)

Collection Formulas

Liver DTX

Kidney DTX
Herbal DTX

Liver DTX

Bupleurum (Chai Hu)


Scute (Huang Qin)
Polygonum Cuspidatum
(Hu Zhang)
Pueraria Flower (Ge Hua)
Peony White (Bai Shao)
Capillaris (Yin Chen Hao)
Gardenia (Zhi Zi)

Rhubarb (Da Huang)


Schisandra (Wu Wei Zi)
Verbana (Ma Bian Cao)
Poria (Fu Ling)
Curcuma (Yu Jin)
Citrus Viride (Qing Pi)
Milk Thistle (80%
Silymarin Std.)
Grape Seed (Pu Tao Zi)

Kidney DTX

Astragalus (Huang Qi)


Cornus (Shan Zhu Yu)
Eucommia Bark (Du
Zhong)
Phellodendron Bark
(Huang Bai)

Imperata (Bai Mao Gen)


Poria (Fu Ling)
Oyster Shell (Mu Li)
Rosa Laevigata (Jin Ying Zi)
Pyrrosia (Shi Wei)

Pyrolae (Lu Han Cao)

Herbal DTX

Mung Bean (Lu Dou)


Licorice (Gan Cao)
Salvia Root (Dan Shen)
Forsythia (Lian Qiao)
Dendrobium (Shi Hu)
Imperata (Bai Mao Gen)
Rhubarb (Da Huang)
Siler (Fang Feng)

Downward Draining Herbs

Downward draining describes


the action of substances
that eliminate pathogenic
factors and conditions via
purgative, laxative or
cathartic actions.

Clinical Presentation

Constipation,
Food stagnation,
Intestinal obstruction.

Laxative / Purgative Effect

Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)


Mang Xiao (Mirabilitum)
Fan Xie Ye (Folium Sennae)
Huo Ma Ren (Semen Cannabis Sativae) *
Most Seeds

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Laxative Effect

Da Huang works directly on the large intestine to


increase contraction and peristalsis.
Da Huang must be absorbed systemically
before it exerts its effect on the large intestine.
The purgative effect usually does not occur until
6 to 8 hours after oral ingestion.
It has no effect on the small intestine and will not
interfere with normal absorption of nutrients.

Chinese Herbology, 1998; 251:256

Osmotic Effect

Mang Xiao remains in the gastrointestinal


system and is not absorbed systemically.
As an osmotic agent, it increases the water
content and pressure in the intestines, thus
inducing peristalsis and bowel movement.
Mang Xiao is most effective when taken with a
large amount of water. The laxative effect is
usually achieved 4-6 hours following oral
ingestion.

Recent Study and Clinical Application of Common Traditional Chinese Medicine, 1995; 190:192

Classic Formulas

Da Cheng Qi Tang (Major Order the Qi


Decoction)
Xiao Cheng Qi Tang (Minor Order the Qi
Decoction)
Ma Zi Ren Wan (Hemp Seed Pill)
Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill)

Collection Formulas

Gentle Lax (Excess)

Gentle Lax (Deficient)

Gentle Lax (Excess)

Rhubarb (Da Huang)


Magnolia Bark (Hou Po)
Linum (Huo Ma Ren)
White Peony (Bai Shao)
Persica (Tao Ren)
Aurantium Immaturus (Zhi Shi)
Mirabilitum (Mang Xiao)

Gentle Lax (Deficient)

Linum (Huo Ma Ren)


Prunus Seed (Yu Li Ren)
Rhubarb (Da Huang)
Apricot Seed (Xing Ren)
White Peony (Bai Shao)
Aurantium Immaturus
(Zhi Shi)
Magnolia Bark (Hou Po)

Tangkuei Tails (Dang Gui


Wei)
Polygonum (He Shou Wu)
Scrophularia (Xuan Shen)
Dendrobium (Shi Hu)
Trichosanthes Seed (Gua Lou
Ren)
Cistanche (Rou Cong Rong)

Clinical Presentation

Constipation

Herbs that Dispel Wind-Dampness

Herbs that dispel wind and dampness


eliminate these pathogenic factors from
muscles and joints to relieve obstruction
and pain in Bi syndromes.

Clinical Presentation

Muscle aches and pain,


muscle spasms and cramps,
weakness and pain of the
lower back and knees,
numbness and atrophy
of muscle, hemiplegia
and paralysis.

Anti-Inflammatory Effect

Qiang Huo (Rhizoma et


Radix Notopterygii)

Du Huo (Radix
Angelicae Pubescentis)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Synergistic Effect

Analgesic Effect

Anti-Inflammatory Effect

Fang Ji (Radix
Stephaniae Tetandrae) *

Lei Gong Teng (Radix


Tripterygii Wilfordii) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia.

Rheumatoid Arthritis

Lei Gong Teng and Fang Ji exert a powerful


suppressive effect on human immune
responses.
Inhibited prostaglandin E2 secretion from
monocytes
Inhibited IL-1, IL-6, IL-8, and tumor necrosis
factor-alpha
Therapeutically effective in rheumatic diseases

Chang, W-Y, et al. The Effects of Traditional Antirheumatic Herbal Medicines on Immune Response
Cells. The Journal of Rheumatology 1997; 24:3

Classic Formulas

Juan Bi Tang (Remove


Painful Obstruction
Decoctions)

Shang Zhong Xia Tong


Yong Tong Feng Wan
(Upper, Middle and Lower
General-Use Pills for WindPain)

Collection Formulas

Corydalin
Migratrol
Neck & Shoulder (Acute)
Neck & Shoulder (Chronic)
Back Support (Acute)
Back Support (Chronic)

Traumanex

Corydalin

Corydalis (Yan Hu Suo)


Angelica (Bai Zhi)
Cnidium (Chuan Xiong)
Salvia Root (Dan Shen)
Pueraria Root (Ge Gen)

Migratrol

Tangkuei (Dang Gui)


Cnidium (Chuan Xiong)
White Peony (Bai Shao)
Cooked Rehmannia (Shu
Di Huang)
Curcuma (Yu Jin)
Chrysanthemum (Ju Hua)

Vitex (Man Jing Zi)


Angelica (Bai Zhi)
Pueraria Root (Ge Gen)
Gastrodia (Tian Ma)
Dragon Bone (Long Gu)
Loranthus (Sang Ji
Sheng)

Neck & Shoulder (Acute)

Peony White (Bai Shao)


Pueraria Root (Ge Gen)
Asarum (Xi Xin)
Clematis (Wei Ling Xian)
Carthamus (Hong Hua)

Licorice (Gao Cao)


Tangkuei Tails (Dang Gui
Wei)
Cnidium (Chuan Xiong)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Neck & Shoulder (Chronic)

White Peony (Bai Shao)


Pueraria Root (Ge Gen)
Loranthus (Sang Ji Sheng)
Dipsacus (Xu Duan)
Gentiana Macrophylla (Qin
Jiao)
Cyathula (Chuan Niu Xi)
Chaenomeles (Mu Gua)
Notopterygium (Qiang Huo)
Cnidium (Chuan Xiong)
Tangkuei Tails (Dang Gui
Wei)

Fresh Rehmannia (Sheng Di


Huang)
Persica (Tao Ren)
Carthamus (Hong Hua)
Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)
Licorice (Gan Cao)
Acanthopanax (Wu Jia Pi)
Lycium Root Bark (Di Gu Pi)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Back Support (Acute)

Hyptis (Mo Gu Xiao)


Vanieria (Huang Jin Gui)
White Peony (Bai Shao)
Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)
Chaenomeles (Mu Gua)
Clematis (Wei Ling Xian)

Millettia (Ji Xue Teng)


Cyathula (Chuan Niu Xi)
Cibotium (Gou Ji)
Corydalis (Yan Hu Suo)
Cinnamon Twigs (Gui
Zhi)
Solidago (Liu Zhi Huang)
Pueraria Root (Ge Gen)

Back Support (Chronic)

Tuhuo Angelica (Du Huo)


Loranthus (Sang Ji
Sheng)
Eucommia (Du Zhong)
Cyathula (Chuan Niu Xi)
White Peony (Bai Shao)
Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)

Fresh Rehmannia (Sheng


Di Huang)
Homalomena (Qian Nian
Jian)
Clematis (Wei Ling Xian)
Millettia (Ji Xue Teng)
Chaenomeles (Mu Gua)

Traumanex

Sappan Wood (Su Mu)


Saussurea (Mu Xiang)
Os Draconis (Xue Jie)
Catechu (Er Cha)
Rhubarb (Da Huang)
Carthamus (Hong Hua)
Tangkuei Tails (Dang Gui
Wei)

White Peony (Bai Shao)


Poria (Fu Ling)
Moutan (Mu Dan Pi)
Licorice (Gan Cao)
Persica (Tao Ren)
Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)

Collection Formulas

Flex (CD)
Flex (Heat)
Flex (SC)
Flex (NP)
Flex (Spur)
Herbal Analgesic

Flex (CD)

Tuhuo Angelica (Du Huo)


Loranthus (Sang Ji
Sheng)
Eucommia (Du Zhong)
Cyathula (Chuan Niu Xi)
Aconite Wu Tou (Prep)
(Chuan Wu)
Gentiana Macrophylla
(Qin Jiao)
Aconite Tsao Wu (Prep)
(Cao Wu)
Siler (Fang Feng)
Cnidium (Chuan Xiong)

Ginseng (Ren Shen)


Clematis (Wei Ling Xian)
Tangkuei Tails (Dang Gui
Wei)
White Peony (Bai Shao)
Fresh Rehmannia (Sheng
Di Huang)
Zaocys (Wu Shao She)
Lumbricus (Di Long)
Millettia (Ji Xue Teng)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Flex (Heat)

Atractylodes (Cang Zhu)


Phellodendron (Wild)
(Huang Bai (Wild))
Tangkuei Tails (Dang Gui
Wei)
Notopterygium (Qiang
Huo)
Gypsum (Shi Gao)
Anemarrhena (Zhi Mu)
Tuhuo Angelica (Du Huo)

Clematis (Wei Ling Xian)


Stephania (Fang Ji)
Coix (Yi Yi Ren)
Star Jasmine Vine (Lou Shi
Teng)
Lumbricus (Di Long)
Eupolyphaga (Di Bie Chong)
Zaocys (Wu Shao She)
Mulberry Twig (Sang Zhi)
Acanthopanax (Wu Jia Pi)

Flex (NP)

Carthamus (Hong Hua)


Persica (Tao Ren)
Catechu (Er Cha)
Cnidium (Chuan Xiong)
Myrrh (Mo Yao)
Mastic (Ru Xiang)
Pteropus (Wu Ling Zhi)
Cyathula (Chuan Niu Xi)
Sanguis Draconis (Xue Jie)
Moutan (Mu Dan Pi)
Lumbricus (Di Long)
Tangkuei (Dang Gui)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi)
Asarum (Xi Xin)
Clove (Ding Xiang)

White Peony (Bai Shao)


Clematis Armandi (Mu Tong)
Saussurea (Mu Xiang)
Cyperus (Xiang Fu)
Licorice (Gan Cao)
Poria (Fu Ling)
Red Jujube (Hong Da Zao)
Rhubarb (Da Huang)
Lotus Seed (Lian Zi)
Gentiana Macrophylla (Qin Jiao)
Notopterygium (Qiang Huo)
Vanieria (Huang Jin Gui)
Solidago (Liu Zhi Huang)
Hyptis (Mo Gu Xiao)

Flex (SC)

White Peony (Bai Shao)


Licorice (Gan Cao)
Zanthoxylum (Chuan Hua Jiao)
Tangkuei Tails (Dang Gui Wei)

Flex (Spur)

Sebastan Plum Cordia


(Po Bu Zi Ye)
Solidago (Liu Zhi Huang)
Hyptis (Mo Gu Xiao)
Vanieria (Huang Jin Gui)
Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)
Euonymus (Da Ding
Huang)
Lonicera Flower (Jin Yin
Hua)
Citrus Peel (Chen Pi)

Tangkuei (Dang Gui)


Pangolin Scales (Chuan Shan
Jia)
Angelica (Bai Zhi)
Licorice (Gan Cao)
Fritillaria Thunbergii (Zhe Bei
Mu)
Trichosanthes Root (Tian Hua
Fen)
Siler (Fang Feng)
Gleditsia Spine (Zao Jiao Ci)

Herbal Analgesic

Corydalis (Yan Hu Suo)


Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi)
Tangkuei (Dang Gui)

Herbs that Regulate Water &


Transform Dampness

Substances that regulate water and


drain or transform dampness
act to normalize water circulation,
eliminate water accumulation
and drain dampness.

Clinical Presentation

Dysuria, anuria, edema, and phlegm


accumulation.

Diuretic Effect

Ze Xie (Rhizoma Alismatis Orientalis)


Zhu Ling (Sclerotium Polypori Umbellati)
Chuan Mu Tong (Caulis Clematidis Armandii) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Diuretic Effect

Zhu Ling (Sclerotium Polypori Umbellati)


Intravenous or intramuscular injection
Increased the excretion of water, sodium,
chloride, and potassium.

Journal of Herbology, 1964; 11(12):815

Classic Formulas

Wu Ling San (Five-Ingredient Powder with Poria)


Wu Pi Yin (Five-Peel Decoction)
Ba Zheng San (Eight-Herb Powder for
Rectification)
Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Longdancao
Decoction to Drain the Liver)

Collection Formulas

Dissolve KS
V-Statin
P-Statin
Saw Palmetto Complex

Dissolve KS

Lysimachia (Jin Qian


Cao)
Lygodium Spores (Hai Jin
Sha)
Gallus (Ji Nei Jin)
Alisma (Ze Xie)

Polyporus (Zhu Ling)


Poria (Fu Ling)
Clematis (Wei Ling Xian)
Aurantium Fruit (Zhi Ke)
Melia (Chuan Lian Zi)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Saw Palmetto Complex

Saw Palmetto
Phellodendron (Huang Bai)
Plantago Seed (Che Qian
Zi)
Lonicera Flower (Jin Yin
Hua)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Licorice (Gan Cao)

Trichosanthes Root (Tian Hua


Fen)
Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)
Citrus Peel (Chen Pi)
Tangkuei (Dang Gui)
Siler (Fang Feng)
Gleditsia Spine (Zao Jiao Ci)

Clinical Presentation

Dysuria,
Anuria
Edema

Herbs that Warm the Interior

Herbs that warm the


interior, as the name
implies, warm the bodys
interior and dispel
pathogenic cold.

Clinical Presentation

Aversion to cold, cold extremities, pale


face, clear urine, pale white tongue, and
deep, thready pulse.

Cardiovascular Effect

Fu Zi (Radix Lateralis Aconiti Carmichaeli


Praeparata)
Positive inotropic and chronotropic effects.
In animal experiments, intravenous injection
increased the cardiac contractility, dilated blood
vessels, and increased the cardiac output.
It also increases the heart rate and is used to
treat patients with bradycardia or
bradyarrhythmia.

Journal of Herbology, 1983; 18(5):394

Gastrointestinal Effect

Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis)


Gao Liang Jiang (Rhizoma Alphiniae Officinari) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Analgesic & Anesthetic Effect

Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae Rutaecarpae)


Xi Xin (Herba cum Radice Asari)
Ding Xiang (Flos Caryophylli)
Fu Zi (Radix Lateralis Aconiti Carmichaeli Praeparata) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Classic Formulas

Li Zhong Tang (Regulate the Middle Decoction)


Si Ni Tang (Frigid Extremities Decoction)

Collection Formulas

Thyro-forte
GI Tonic
Balance (Cold)

Thyro-forte

Cinnamon Bark (Rou


Gui)
Prepared Aconite (Fu Zi)
Sargassum (Hai Zao)
Laminaria (Kun Bu)
Deer Antler (Lu Jiao)
Testudinis (Gui Ban)
Cooked Rehmannia (Shu
Di Huang)

Cornus (Shan Zhu Yu)


Dioscorea (Shan Yao)
Poria (Fu Ling)
Moutan (Mu Dan Pi)
Alisma (Ze Xie)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Ginseng (Ren Shen)

GI Tonic

Honey Fried Astragalus


(Mi Huang Qi)
White Atractylodes (Bai
Zhu)
Ginseng (Ren Shen)
Dioscorea (Shan Yao)
Dolichos Nut (Bai Bian
Dou)

Lotus Seed (Lian Zi)


Poria (Fu Ling)
Coix (Yi Yi Ren)
Amomum (Sha Ren)
Platycodon (Jie Geng)

Licorice (Gan Cao)

Balance (Cold)

Tangkuei (Dang Gui)


Cnidium (Chuan Xiong)
White Peony (Bai Shao)
Poria (Fu Ling)
White Atractylodes (Bai Zhu)
Alisma (Ze Xie)

Herbs that Warm the Interior

Hypo-metabolic disorders

Cardiovascular
Gastrointestinal
Endocrine

Herbs that Regulate Qi

Herbs that regulate Qi function to promote


normal circulation of Qi,correct reversed
flow of Qi, and eliminate Qi stagnation.

Clinical Presentation

Spleen/Stomach: nausea, vomiting, hiccups,


epigastric and abdominal bloating, fullness and
pain, acid regurgitation, belching, poor appetite
Lung: stifling sensation in the chest, cough,
dyspnea and wheezing
Liver: emotional disturbance, stress, irritability,
anger, hypochondriac distension or pain, hernial
pain, breast distension and tenderness with or
without palpable mass, irregular menstruation

Gastrointestinal Effect

Both herbs have effect to stimulate or


inhibit the GI tract

Zhi Ke (Fructus Citri Aurantii)


Zhi Shi
(Fructus Immaturus
Citri Aurantii) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Respiratory Effect

Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)


Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)
Fo Shou (Fructus Citri Sarcodactyli) * *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Cardiovascular Effect

Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii)


Zhi Ke (Fructus Citri Aurantii)
Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Citrus Herbs

Zhi Shi, Zi Ke, Chen Pi, Qing Pi

Chemical Composition:
synephrine; N-methyltyramine; hesperidin;
neohesperidin; nobiletin; desmethyl nobiletin;
quinoline; narcotine; noradrenaline; quinoline;
tryptamine; tyramine; n-methyltyramine;
naringin; rhoifolin; tengeretin; and lonicerin.

Modern Pharmacology of Chinese Herbs, 1997; 636

Classic Formulas

Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla Fruit Decoction for


Directing Qi Downward)
Ding Chuan Tang (Arrest Wheezing Decoction)
Yue Ju Tang (Escape Restraint Pill)

Classic Formulas

Xiao Yao San (Rambling Powder)


Jia Wei Xiao Yao San (Augmented Rambling
Powder)
Chai Hu Shu Gan Tang (Bupleurum Powder to
Spread the Liver)
Chai Hu Jia Long Mu Tang (Bupleurum plus
Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Collection Formulas

Calm

Calm ES
Shine
Herbalite

Calm

Bupleurum (Chai Hu)


Tangkuei (Dang Gui)
White Peony (Bai
Shao)
White Atractylodes
(Bai Zhu)
Poria (Fu Ling)

Baked Licorice (Zhi


Gan Cao)
Mint (Bo He)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
Gardenia (Zhi Zi)
Moutan (Mu Dan Pi)

Calm ES

Bupleurum (Chai Hu)


Dragon Bone (Long Gu)
Rhubarb (Da Huang)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
American Ginseng (Xi
Yang Shen)
Poria (Fu Ling)
Scute (Huang Qin)
Oyster Shell (Mu Li)

Cinnamon Twigs (Gui Zhi)


Pinellia (Ban Xia)
Red Jujube (Hong Da Zao)
Tangkuei (Dang Gui)
Atractylodes Alba (Bai Zhu)
Gambir (Gou Teng)
Cnidium (Chuan Xiong)
Licorice (Gan Cao)
Valerian Root (Jie Cao)

Shine

Jujube (Red) (Hong Da


Zao)
Licorice (Gan Cao)
Cyperus (Xiang Fu)
Polygala (Yuan Zhi)
Cnidium (Chuan Xiong)
Gardenia (Zhi Zi)
Massa Medicata Ferm.
(Shen Qu)

Curcuma (Yu Jin)


Albizzia Bark (He Huan Pi)
St. John's Wort (Guan Ye
Jin Si Tao)
Green Tea (Lu Cha)
Bupleurum (Chai Hu)
Acorus (Shi Chang Pu)
Dragon Bone (Long Gu)
Oyster Shell (Mu Li)

Herbalite

Bupleurum (Chai Hu)


Pinellia (Ban Xia)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
Scute (Huang Qin)
White Peony (Bai Shao)
Aurantium Immaturus
(Zhi Shi)

Red Jujube (Hong Da Zao)

Rhubarb (Da Huang)


Green Tea (Lu Cha)
Gotu Kola (Gotu Kola)
Siberian Ginseng (Wu Jia
Shen)
Astragalus (Huang Qi)
Gleditsia Fruit (Zao Jiao)

Herbs that Regulate Qi

Cardiovascular effect
Respiratory effect
Gastrointestinal effect
Energetic effect

Digestive Herbs

Herbs that promote digestion function to


strengthen the Spleen, enhance the
appetite, promote digestion, and relieve
food stagnation.

Clinical Presentation

Epigastric and abdominal


fullness and distension,
belching or acid regurgitation,
irregular bowel movement,
indigestion and weakness
of digestion.

Gastrointestinal Effect

Shan Zha (Fructus


Crataegi)
Mai Ya (Fructus Hordei
Vulgaris Germinatus)
Gu Ya (Fructus Oryzae
Sativae Germinatus)
Shen Qu (Massa
Fermentata)
Ji Nei Jin (Endothelium
Corneum Gigeriae Galli)*

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Classic Formulas

Bao He Wan (Preserve Harmony Pill from the


Precious Mirror)

Collection Formulas

GI Care
GI Care II
GI Tonic
GI Harmony
GI Care (UC)

GI Care

White Peony (Bai Shao)


Cuttlebone (Hai Piao
Xiao)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Dandelion (Pu Gong
Ying)
Evodia (Wu Zhu Yu)
Coptis (Huang Lian)
Corydalis (Yan Hu Suo)
Massa Medicata Ferm.
(Shen Qu)

Astragalus (Huang Qi)


Hedyotis (Bai Hua She
She Cao)
Bupleurum (Chai Hu)
Amomum (Sha Ren)
Sanguisorba (Di Yu)
Bletilla (Bai Ji)
Cyperus (Xiang Fu)
Scute (Huang Qin)

GI Care II

Pueraria Root (Ge Gen)


Licorice (Gan Cao)
White Peony (Bai Shao)
Scute (Huang Qin)
Coptis (Huang Lian)
Rhubarb (Da Huang)
Cinnamon Bark (Rou Gui)
Saussurea (Mu xiang)
Magnolia Bark (Hou Po)
Agastache (Huo Xiang)
Areca Husk (Da Fu Pi)
Perilla (Zi Su Ye)

Poria (Fu Ling)


White Atractylodes (Bai Zhu)
Angelica (Bai Zhi)
Pinellia (Ban Xia)
Citrus Peel (Chen Pi)
Fresh Ginger (Sheng Jiang)
Red Jujube (Hong Da Zao)
Nutgalls (Chi Shi Zhi)
Halloysite (Wu Bei Zi)
Tangkuei (Dang Gui)
Areca Seed (Bing Lang)
Platycodon (Jie Geng)

GI Care (UC)

Adenophora (Nan Sha


Shen)
Dioscorea (Shan Yao)
Gallus (Ji Nei Jin)
Crataegus (Shan Zha)
Magnolia Bark (Hou Po)
Portulaca (Ma Chi Xian)
Coptis (Huang Lian)
Halloysite (Chi Shi Zhi)

Cuttlebone (Hai Piao Xiao)


Granatum Rind (Shi Liu Pi)
Ailanthus Bark (Chun Gen Pi)
White Peony (Bai Shao)
Siler (Fang Feng)
Coix (Yi Yi Ren)
Benincasa Seed (Dong Gua
Zi)

GI Harmony

Artemisia (Yin Chen Hao)


White Atractylodes (Bai Zhu)
Codonopsis (Dang Shen)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Coix (Yi Yi Ren)
Tangkuei (Dang Gui)
Bupleurum (Chai Hu)
Plantago Seed (Che Qian Zi)
Poria (Fu Ling)
Magnolia Bark (Hou Po)
Phellodendron Bark (Huang
Bai)

Agastache (Huo Xiang)


Processed Ginger (Pao Jiang)
Fraxinus (Qin Pi)
Baked Licorice (Zhi Gan Cao)
White Peony (Bai Shao)
Citrus Peel (Chen Pi )
Siler (Fang Feng)
Coptis (Huang Lian)
Saussurea (Mu Xiang)
Mint (Bo He)
Angelica (Bai Zhi)

GI Tonic

Honey Fried Astragalus


(Mi Huang Qi)
White Atractylodes (Bai
Zhu)
Ginseng (Ren Shen)
Dioscorea (Shan Yao)
Dolichos Nut (Bai Bian
Dou)

Lotus Seed (Lian Zi)


Poria (Fu Ling)
Coix (Yi Yi Ren)
Amomum (Sha Ren)
Platycodon (Jie Geng)
Licorice (Gan Cao)

Digestive Herbs

Herbs that Regulate Blood

Herbs that invigorate


blood circulation and
eliminate blood stasis
open blood vessels,
activate blood circulation,
disperse blood stagnation,
and break blood stasis.

Clinical Presentation

Stabbing pain in a fixed location or all over


the body, numbness of the limbs and
extremities, lumps found on the skin or
internal palpable masses, swelling caused
by traumatic injuries or internal bleeding,
internal bleeding with visible blotches of
bruises, purpura of the skin, and purple
spots on the tongue.

Cardiovascular Effect

Improve micro-circulation

Chuan Xiong (Radix Ligustici Wallichii)


Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)
Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)
Dang Gui (Radicis Angelicae Sinensis)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Hematological Effect

Anti-coagulant:

Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)


Chi Shao (Radix Paeoniae Rubrae)

Anti-platelet:

Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)


Chuan Xiong (Radix Ligustici Wallichii)
Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Hematological Effect

Thrombolytic:

Chi Shao (Radix Paeoniae Rubrae)


Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)
Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)
Shui Zhi (Hirudo seu Whitmania)
San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi)
E Zhu (Rhizoma Curcumae Ezhu)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Herb-Drug Interaction

Concurrent use of Dan Shen and warfarin (Coumadin)


Increased the absorption rate constant, plasma
concentration, prothrombin time, steady-state plasma
level, area under plasma-concentration-time curves,
maximum concentrations and elimination half-lives of
warfarin.
Decreased clearance
Bottom line: exaggerated warfarin effect when herbs
such as Dan Shen and Dang Gui are administered
concurrently.

Chan-K. Lo-AC, Yeung-JH, and Woo-KS. Journal of Pharmacy and Pharmacology, (1995, May) vol.
47(5):402-6

Analgesic & Anti-Inflammatory

Ru Xiang (Gummi Olibanum)


Mo Yao (Myrrha)
Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis Yanhusuo) *
Wu Ling Zhi (Excrementum Trogopteri seu Pteromi) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Comparison of Analgesic Effect


Opioids (i.e. morphine) Yan Hu Suo (Corydalis)
More

potent

Less

potent

More

side effect

Possible

Possible

tolerance

Double

Possible

dependence

No

Creates
For

stomach upset

severe to excruciating pain

side effect

the amount of time for


tolerance
evidence of dependence

Relieves
For

Pharmacology and Applications of Chinese Herbs, 1983; 447

stomach discomfort

moderate severe pain

Classic Formulas

Xue Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis


in the Mansion of Blood Decoction)

Ge Xia Zhu Yu Tang (Drive Out Blood


Stasis Below the Diaphragm Decoction)

Shao Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Blood


Stasis in the Lower Abdomen Decoction)

Shen Tong Zhu Yu Tang (Drive Out Blood


Stasis from a Painful Body Decoction)

Tao Hong Si Wu Tang (Four-Substance


Decoction with Safflower and Peach Pit)

Collection Formulas

Circulation

Circulation

Ginseng (Ren Shen)


Trichosanthis Rind (Gua
Lou Pi)
Bakeri (Xie Bai)
Dalbergia (Jiang Xiang)
Salvia Root (Dan Shen)
Carthamus (Hong Hua)
Cinnamon Twigs (Gui
Zhi)

Cnidium (Chuan Xiong)


Ilex Pubescentis (Mao Dong
Qing)
White Peony (Bai Shao)
Aurantium Immaturis (Zhi Shi)
Magnolia Bark (Hou Po)
Tangkuei (Dang Gui)
Pueraria (Ge Gen)

Collection Formulas

Resolve (Upper)
Resolve (Lower)
Resolve (EM)
Resolve (AI)

Resolve (EM)

Corydalis (Yan Hu Suo)

Mastic (Ru Xiang)

Myrrh (Mo Yao)


Cnidium (Chuan Xiong)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi)
Scirpus (San Leng)

Zedoaria (E Zhu)
Bulrush (Pu Huang)

Red Peony (Chi Shao)

Pteropus (Wu Ling Zhi)

Citrus Peel (Chen Pi)

Areca Seed (Bing Lang)

Bupleurum (Chai Hu)

Magnolia Bark (Hou Po)

Saussurea (Mu Xiang)

Cimicifuga (Sheng Ma)


Lindera Root (Wu Yao)
Aurantium Fruit (Zhi Ke)
Perilla (Zi Su Ye)
Fennel Seed (Xiao Hui
Xiang)
Phellodendron Bark
(Huang Bai)
Coptis (Huang Lian)
Anemarrhena (Zhi Mu)
Lonicera (Jin Yin Hua)
Forsythia (Lian Qiao)
Angelica (Bai Zhi)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Trichosanthes (Tian Hua
Fen)

Platycodon (Jie Geng)


Sargassum (Hai Zao)
Laminaria (Kun Bu)
Pueraria Root (Ge Gen)
Tangkuei (Dang Gui)
White Peony (Bai Shao)
Licorice (Gan Cao)
Astragalus (Huang Qi)
Ginseng (Ren Shen)
Scute (Huang Qin)
Gentiana (Long Dan
Cao)
Pangolin Scales (Chuan
Shan Jia)
Lippia (Ya She Huang)
Gleditsia (Zao Jiao Ci)

Resolve (Lower)

Cinnamon Twigs (Gui


Zhi)
Peony Red (Chi Shao)
Persica Seed (Tao Ren)
Cnidium (Chuan Xiong)
Tangkuei (Dang Gui)
Bulrush (Pu Huang)
Pteropus (Wu Ling Zhi)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Scirpus (San Leng)


Zedoaria (E Zhu)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Oyster Shell (Mu Li)
Tortoise Shell (Bie Jia)
Poria (Fu Ling)
Moutan (Mu Dan Pi)
Pseudoginseng (San Qi)

Resolve (Upper)

Bupleurum (Chai Hu)


Gardenia (Zhi Zi)
Tortoise Shell (Bie Jia)
Vaccaria Seed (Wang Bu
Liu Xing)
Tangkuei Tails (Dang Gui
Wei)
Arctium (Niu Bang Zi)
Hornet Nest (Lu Feng
Fang)

Cremastra (Shan Ci Gu)


Trichosanthes Fruit (Gua
Lou Shi)
Hedyotis (Bai Hua She
She Cao)
Smilax (Tu Fu Ling)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Citrus Viride (Qing Pi)
Magnolia Bark (Hou Po)

Resolve (AI)

Lonicera Flower (Jin Yin


Hua)
Citrus Peel (Chen Pi)
Tangkuei (Dang Gui)
Red Peony (Chi Shao)
Pangolin Scales (Chuan
Shan Jia)
Angelica (Bai Zhi)
Licorice (Gan Cao)

Fritillaria Thunbergii (Zhe Bei


Mu)
Trichosanthes Root (Tian Hua
Fen)
Mastic (Ru Xiang)
Myrrh (Mo Yao)
Siler (Fang Feng)
Gleditsia Spine (Zao Jiao Ci)
Prunella (Xia Ku Cao)
Laminaria (Kun Bu)

Collection Formulas

Mense-Ease

Menotrol

Mense Ease

Bulrush (Pu Huang)


Pteropus (Wu Ling Zhi)
Corydalis (Yan Hu Suo)
Moutan (Mu Dan Pi)
Ligusticum (Chuan
Xiong)
Peony (Red) (Chi Shao)

Cinnamon Twigs (Gui Zhi)


Persica (Tao Ren)
Tangkuei (Dang Gui)
Achyranthes (Huai Niu Xi)
Carthamus (Hong Hua)
Lindera (Wu Yao)
Cyperus (Xiang Fu)

Menotrol

Prepared Aconite (Fu Zi)


Cinnamon Bark (Rou Gui)
Dried Ginger (Gan Jiang)
Fennel Seed (Xiao Hui xiang)
Evodia (Wu Zhu Yu)
Red Peony (Chi Shao)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi)
Moutan (Mu Dan Pi)
Persica (Tao Ren)
Carthamus (Hong Hua)
Achyranthes (Huai Niu Xi)
Bulrush (Pu Huang)
Pteropus (Wu Ling Zhi)
Tangkuei (Dang Gui)
Cnidium (Chuan Xiong)

White Peony (Bai Shao)


Gelatin (E Jiao)
Bupleurum (Chai Hu)
Cooked Rehmannia (Shu Di Huang)
Fresh Rehmannia (Sheng Di
Huang)
Ginseng (Ren Shen)
Fresh Ginger (Sheng Jiang)
Ophiopogon (Mai Men Dong)
Dioscorea (Shan Yao)
Cornus (Shan Zhu Yu)
Poria (Fu Ling)
Licorice (Gan Cao)
Aurantium Fruit (Zhi Ke)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Herbs that Regulate Blood

Herbs that Transform Phlegm,


Stop Coughing & Relieve Wheezing

Herbs in this category, as the name


implies, function to dissolve phlegm, stop
cough, and relieve wheezing and
dyspnea.
In other words, they have expectorant,
anti-tussive, and anti-asthmatic functions.

Clinical Presentation

Cough, wheezing,
dyspnea, presence of
phlegm and sputum,
chest oppression.

Expectorant Effect
Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae)
Chuan Bei Mu
Zhe Bei Mu
(Bulbus Fritillariae
(Bulbus Fritillariae
Cirrhosae)
Thunbergii)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Tussive Effect

Jie Geng (Radix Platycodi Grandiflori)


Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae)
Kuan Dong Hua (Flos Tussilaginis Farfarae) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Asthmatic Effect

Ma Huang (Herba Ephedrae)


Di Long (Lumbricus) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Classic Formulas

Er Chen Tang (Two-Cured Decoction)


Zhi Sou San (Stop Coughing Powder)
San Zi Yang Qin Tang (Three-Seed Decoction
to Nourish One's Parents)

Collection Formulas

Pinellia XPT
Respitrol (Cold)
Respitrol (Heat)
Respitrol (Deficient)
Cordyceps 3

Pinellia XPT

Arisaema Pulvis (Dan


Nan Xing)
Scute (Huang Qin)
Trichosanthes Seed (Gua
Lou Ren)
Pinellia (Ban Xia)
Aurantium Immaturus
(Zhi Shi)
Citrus Peel (Chen Pi)

Apricot Seed (Xing Ren)


Poria (Fu Ling)
Coix (Yi Yi Ren)
Benincasa (Dong Gua Zi)
Lepidium (Ting Li Zi)
Bamboo Shavings (Zhu
Ru)
Red Jujube (Hong Da
Zao)

Respitrol (Cold)

Magnolia Bark (Hou Po)


Lumbricus (Di Long)
Mustard Seed (Bai Jie Zi)
Apricot Seed (Xing Ren)
Ephedra (Ma Huang)
Cinnamon Twigs (Gui
Zhi)

Ginger (Dried) (Gan Jiang)


White Peony (Bai Shao)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Pinellia (Ban Xia)
Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)

Respitrol (Deficient)

Perilla Seed (Su Zi)


Mustard Seed (Bai Jie Zi)
Raphanus (Lai Fu Zi)
Ephedra (Ma Huang)
Apricot Seed (Xing Ren)
Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)
Magnolia Bark (Hou Po)
Perilla (Zi Su Ye)

Citrus Peel (Chen Pi)


Bupleurum (Chai Hu)
Tangkuei (Dang Gui)
Cinnamon Bark (Rou Gui)
Gleditsia Spine (Zao Jiao Ci)
Lumbricus (Di Long)
Lepidium (Ting Li Zi)
Schisandra (Wu Wei Zi)

Respitrol (Heat)

Ephedra (Ma Huang)


Apricot Seed (Xing Ren)
Gypsum (Shi Gao)
Licorice (Gan Cao)
Schizandra (Wu Wei Zi)
Lepidium (Ting Li Zi)
Morus Bark (Sang Bai Pi)

Lycium Root Bark (Di Gu Pi)


Trichosanthes Rind (Gua
Lou Pi)
Belamcanda (She Gan)
Forsythia (Lian Qiao)
Red Jujube (Hong Da Zao)
Eriobotrya (Pi Pa Ye)

Cordyceps 3

Cordyceps (Dong Chong Xia Cao)


Astragalus (Huang Qi)
Ginseng (Ren Shen)

Collection Formulas

Cholisma
Dissolve (KS)
Dissolve (GS)

Cholisma

Crataegus (Shan Zha)


Alisma (Ze Xie)
Coix (Yi Yi Ren)
Cassia Seed (Jue Ming
Zi)
Gynostemma (Jiao Gu
Lan)
Polygonum Cuspidatum
(Hu Zhang)

Salvia Root (Dan Shen)


Lotus Leaf (He Ye)
Chrysanthemum (Ju Hua)
Polygonum (He Shou
Wu)
Atractylodes (Cang Zhu)
Pueraria (Ge Gen)
Alfalfa

Dissolve GS

Gentiana (Long Dan Cao)


Capillaris (Yin Chen Hao)
Glechoma (Jin Qian Cao)
Clematis (Wei Ling Xian)

Litchi Seed (Li Zhi He)


Aurantium Fruit (Zhi Ke)
Gallus (Ji Nei Jin)
Rhubarb (Da Huang)

Dissolve KS

Lysimachia (Jin Qian


Cao)
Lygodium Spores (Hai Jin
Sha)
Gallus (Ji Nei Jin)
Alisma (Ze Xie)
Polyporus (Zhu Ling)

Poria (Fu Ling)


Clematis (Wei Ling Xian)
Aurantium Fruit (Zhi Ke)
Melia (Chuan Lian Zi)
Corydalis (Yan Hu Suo)

Herbs that Transform Phlegm,


Stop Coughing & Relieve Wheezing

Herbs that Calm the Spirit (Shen)

When dealing with imbalances


of Shen and emotions, the
herbs that are used
have sedative and
tranquilizing
properties.

Clinical Presentation

Deficient-type: dizziness, lightheadedness,


palpitations, restlessness, irritability,
forgetfulness, night sweats, pale tongue, and
thready pulse.

Excess-type: irritability, anxiety, restlessness,


fearfulness, insomnia, headache, chest
congestion, red eyes, bitter taste in the mouth,
yellow tongue coating, and a slippery, rapid
pulse.

Sedative / Hypnotic Effect

Suan Zao Ren


(Semen Zizyphi Spinosae)
He Huan Hua
(Flos Albizziae Julibrissin)
Yuan Zhi
(Radix Polygalae Tenuifoliae)
Ye Jiao Teng
(Caulis Polygoni Multiflori)
Jie Cao
(Radix et Rhizoma Valerianae) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Sedative / Hypnotic Effect

Kava Kava *

Classic Formulas

For Deficiency:

Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction)


Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven's Special
Pill to Tonify the Heart)
Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat,and Jujube
Decoction)

For Excess:

Xiao Yao San (Rambling Powder)


Chai Hu Jia Long Mu Tang (Bupleurum plus Dragon
Bone and Oyster Shell Decoction)

Collection Formulas

For Deficiency:
Schisandra ZZZ
Enhance Memory

For Excess:
Calm
Calm ES

Calm (Jr.)

Schisandra ZZZ

Schisandra (Wu Wei Zi)


Ginseng (Ren Shen)
White Atractylodes (Bai
Zhu)
Poria (Fu Ling)
Zizyphus (Suan Zao Ren)
Longan Fruit (Long Yan
Rou)
Astragalus (Huang Qi)
Tangkuei (Dang Gui)

Polygala (Yuan Zhi)


Saussurea (Mu Xiang)
Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
Red Jujube (Hong Da
Zao)
Valerian Root (Jie Cao)

Enhance Memory

Ginkgo Leaf (Yin Guo Ye)


Polygala (Yuan Zhi)
Acorus (Shi Chang Pu)
Scrophularia (Xuan
Shen)
Ophiopogon (Mai Men
Dong)
Asparagus Tuber (Tian
Men Dong)
Salvia Root (Dan Shen)

Poria (Fu Ling)


Biota Seed (Bai Zi Ren)
Rehmannia (Fresh)
(Sheng Di Huang)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Zizyphus (Suan Zao Ren)
Tangkuei (Dang Gui)
Platycodon (Jie Geng)
Ginseng (Ren Shen)

Calm

Bupleurum (Chai Hu)


Tangkuei (Dang Gui)
White Peony (Bai Shao)
White Atractylodes (Bai
Zhu)
Poria (Fu Ling)

Baked Licorice (Zhi Gan


Cao)
Mint (Bo He)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
Gardenia (Zhi Zi)
Moutan (Mu Dan Pi)

Calm ES

Bupleurum (Chai Hu)


Dragon Bone (Long Gu)
Rhubarb (Da Huang)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
American Ginseng (Xi
Yang Shen)
Poria (Fu Ling)
Scute (Huang Qin)
Oyster Shell (Mu Li)

Cinnamon Twigs (Gui Zhi)


Pinellia (Ban Xia)
Red Jujube (Hong Da Zao)
Tangkuei (Dang Gui)
Atractylodes Alba (Bai Zhu)
Gambir (Gou Teng)
Cnidium (Chuan Xiong)
Licorice (Gan Cao)
Valerian Root (Jie Cao)

Calm (Jr.)

Oyster Shell (Mu Li)


White Peony (Bai Shao)

Pseudostellaria (Tai Zi
Shen)

Fresh Rehmannia (Sheng


Di Huang)
Ophiopogon (Mai Men
Dong)
Tortoise Shell (Bie Jia)

Testudinis (Gui Ban)


Acorus (Shi Chang Pu)
Lumbricus (Di Long)
Polygala (Yuan Zhi)
Gelatin (E Jiao)
Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)
Curcuma (Yu Jin)
Cnidium (Chuan Xiong)

Calm (Jr.)

68 children
ADD/ADHD treatment for 1 month
6%
4%
Effective
Improvement
No Effect
90%

Herbs that Calm the Spirit (Shen)

Herbs that
Calm the Liver & Extinguish Wind

Substances said to calm Liver wind and


sedate Liver Yang address a complex
range of disorders involving the need to
regulate or sedate mild-to-severe
spontaneous movement or seizure(s),
heat and mood disturbances, and
problems in the head, face and eyes.

Clinical Presentation

Dizziness, vertigo, headache, seizure,


tremors, convulsions, sudden
unconsciousness, deviation of the eyes
and mouth, and hemiplegia.

Anti-Hypertensive Effect

Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) *


Gou Teng (Ramulus Uncariae cum Uncis) *
Jue Ming Zi (Semen Cassiae)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Hypertension

245 patients with hypertension


A preparation of Gou Teng
38.2% with marked effectiveness
77.2% effectiveness rate
Effectiveness defined as significant and
prolonged reduction of blood pressure.
Patients with hypertension characterized by Yin
deficiency and Yang excess were most
responsive to the treatments.

Journal of Chinese Herbal Medicine, 1976; 7:45

Anti-Seizure & Anti-Epileptic

Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae)


Gou Teng (Ramulus Uncariae cum Uncis)
Di Long (Lumbricus) *
Quan Xie (Buthus Martensi) *
Wu Gong (Scolopendra Subspinipes) *

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Classic Formulas

Tian Ma Gou Teng Yin (Gastrodia and Uncaria


Decoction)
Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Longdancao
Decoction to Drain the Liver)
Qian Zheng San (Lead to Symmetry Powder)
Bu Yang Huan Wu Tang (Tonify the Yang to
Restore Five Decoction)

Collection Formulas

Gastrodia Complex

Gentiana Complex
Neuro Plus

Gastrodia Complex

Gastrodia (Tian Ma)


Gambir (Gou Teng)
Haliotis (Shi Jue Ming)
Mother of Pearl (Zhen Zhu
Mu)
Cyathula (Chuan Niu Xi)
Salvia Root (Dan Shen)
Cassia Seed (Jue Ming Zi)

Lycium Fruit (Gou Qi Zi)


Prunella (Xia Ku Cao)
Astragalus Seed (Sha Yuan
Zi)
Rehmannia Fresh (Sheng Di
Huang)
Cornus (Shan Zhu Yu)
Pueraria Root (Ge Gen)
Stellaria (Cha Chi Huang)

Gentiana Complex

Haliotis (Shi Jue Ming)


Mother of Pearl (Zhen
Zhu Mu)
Rhubarb (Da Huang)
Pueraria Root (Ge Gen)
Salvia Root (Dan Shen)
Gentiana (Long Dan Cao)
Gardenia (Zhi Zi)

Alisma (Ze Xie)


Plantago Seed (Che Qian Zi)
Achyranthes (Huai Niu Xi)
Fresh Rehmannia (Sheng Di
Huang)
Talc (Hua Shi)
Clematis Armandi (Mu Tong)
Scute (Huang Qin)

Neuro Plus

Cordyceps (Dong Chong Cao)


Ginseng (Ren Shen)
American Ginseng (Xi Yang Shen)
Pseudoginseng (San Qi)
Ginkgo Leaf (Yin Xing Ye)
Lycopodium Serrati (Jin Bu Huan)
Cornus (Shan Zhu Yu)
Gastrodia (Tian Ma)
Morinda (Ba Ji Tian)
Eucommia (Du Zhong)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Polygonum (He Shou Wu)
Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren)
Cuscuta (Tu Si Zi)
Dioscorea (Shan Yao)
Astragalus (Huang Qi)

White Atractylodes (Bai Zhu)


Poria (Fu Ling)
Crataegus (Shan Zha)
Hirudo (Shui Zhi)
Carthamus (Hong Hua)
Salvia root (Dan Shen)
Tokoro (Bei Xie)
Scolopendra (Wu Gong)
Fresh Rehmannia (Sheng Di Huang)
Cooked Rehmannia (Shu Di Huang)
Polygala (Yuan Zhi)
Angelica (Bai Zhi)
Testudinis (Gui Ban)
Cornus Cervi (Lu Jiao Shuang)
Pangolin Scales (Chuan Shan Jia)
Acorus (Shi Chang Pu)

Herbs that
Calm the Liver & Extinguish Wind

Cardiovascular effect to lower blood


pressure
Anti-seizure and anti-epileptic effects

Herbs that Stabilize and Bind

Astringent herbs function to bind, retain


and prevent the loss of body fluids and
substances.

Clinical Presentation

Perspiration, diarrhea, cough,


spermatorrhea, nocturnal emission,
frequent urination, profuse menstrual
discharge, and bleeding.

Haemostatic Effect

Wu Bei Zi (Galla Rhois Chinensis)


Shi Liu Pi (Pericarpium Punicae Granati)
He Zi (Fructus Terminaliae Chebulae)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Anti-Diarrheal Effect

Chi Shi Zhi (Halloysitum Rubrum) *


Rou Dou Kou (Semen Myristicae Fragrantis)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Classic Formulas

Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder)


Sang Piao Xiao San (Mantis Egg-Case Powder)
Gu Jing Wan (Stabilize the Menses Pill)
Jin Suo Gu Jing Wan (Metal Lock Pill To
Stabilize The Essence)

Herbs that Tonify Deficiencies

To tonify is to strengthen Qi, tonify Blood,


nourish Yin, and build Yang.
Tonic herbs improve functioning of internal
organs, strengthen bodily
constitution,boost immunity, and improve
overall health.

Clinical Presentation

Qi tonic herbs
Blood tonic herbs
Yin tonic herbs
Yang tonic herbs

Qi Tonic Herbs

Spleen: lethargy, lack of energy, weakness of


the extremities, poor appetite, abdominal
fullness and distention, diarrhea, weight loss,
edema, organ prolapse (mostly stomach, uterus
or rectum), and bleeding.
Lung: shortness of breath, lack of desire to
speak, wheezing and dyspnea following minimal
physical activity, and perspiration.

Blood Tonic Herbs

Sallow facial appearance, pale lips and


nails, excessive worries, palpitations,
forgetfulness, insomnia, excessive
dreaming, being easily frightened, weight
loss, edema, diminished menses, lightcolored menstrual flow, delayed
menstruation, or amenorrhea.

Yin Tonic Herbs

Emaciation, soreness and pain of the


lower back and knees, weakness of
muscles and bones, decreased sperm
production, dizziness, tinnitus, dry eyes,
lightheadedness, and forgetfulness.

Yang Tonic Herbs

Aversion to cold, weakness and pain of


the lower back and knees, coldness and
pain of the lower abdomen, infertility,
premature ejaculation, impotence,
leukorrhea with clear discharge, frequent
nighttime urination, and urinary
incontinence.

Immunological Effect

Ren Shen (Radix Ginseng)


Dang Shen (Radix Codonopsitis Pilosulae)
Huang Qi (Radix Astragali Membranacei)
Dong Chong Xia Cao (Cordyceps Sinensis)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Effect on the Immune System

Huang Qi subcutaneous injection


Increased white blood cells
Enhanced production of IgM

Shanxi Journal of Medicine and Herbology, 1974;5-6:57; Biol Pharm Bull, 1977;20(11)-1178-82

Prevention of
Common Cold and Influenza

540 patients with past histories of frequent


common cold and influenza
All patients received two 10-day courses of
treatment with five days of rest between each
course.
The study reported the patients who took Huang
Qi had a decreased risk of infection by 2.7 folds,
and a shortened duration of infection

Journal of Chinese Medicine, 1980;1:71

Adaptogenic Effect

Ren Shen (Radix Ginseng)


Ci Wu Jia (Radix Eleutherococci Senticosi)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Endocrine Effect

Corticosteroids:

Ren Shen (Radix Ginseng)


Ci Wu Jia (Radix Eleutherococci Senticosi)
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Adrenal Gland and Gan Cao

Increased production of glucocorticoids, leading


to anti-inflammatory effect.
Increased production of mineralocorticoid,
leading to increased re-absorption of sodium
and water and excretion of potassium.
Overdose or long-term ingestion may cause an
increase in blood pressure and edema.

Chinese Herbology Journal, 1993; 358

Endocrine Effect

Male hormones:

Lu Rong (Cornu Cervi Parvum)


Ying Yang Huo (Herba Epimedii)
Dong Chong Xia Cao (Cordyceps Sinensis)

Female hormones:

Dang Gui (Radix Angelica Sinensis)


She Chuang Zi (Fructus Cnidii Monnieri)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Metabolic Effect

Reduce plasma glucose:

Ren Shen (Radix Ginseng)


Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae
Conquitae)
Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
Huang Jing (Rhizoma Polygonati)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Metabolic Effect

Reduce plasma cholesterol:

Ren Shen (Radix Ginseng)


He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori)
Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
Huang Jing (Rhizoma Polygonati)

Chen, J., Chen, T. Chinese Herbal Pharmacopoeia. To be published in 2002.

Qi Tonics

Si Jun Zi Tang (Four-Gentleman Decoction)


Liu Jun Zi Tang (Six-Gentleman Decoction)
Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng, Poria, and
Atractylodes Macrocephala Powder)

Blood Tonics

Si Wu Tang (Four-Substance Decoction)


Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction)

Combination Tonics

Ba Zhen Tang (Eight-Treasure Decoction)


Shi Quan Da Bu Tang (All-Inclusive Great
Tonifying Decoction)
Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Middle and
Augment the Qi Decoction)
Ren Shen Yang Ying Tang (Ginseng Decoction
to Nourish the Nutritive Qi)

Kidney Tonics

Liu Wei Di Huang Wan (Six-Ingredient Pill with


Rehmannia)
Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena,
Phellodendron, and Rehmannia Pill)
Qi Ju Di Huang Wan (Lycium Fruit,
Chrysanthemum, and Rehmannia Pill)
Ba Wei Di Huang Wan (Eight-Ingredient Pill with
Rehmannia)
Gui Lu Er Xian Jiao (Tortoise Shell and Deer
Antler Syrup)

Collection Formulas

Immune +
C/R Support
Vibrant
Imperial Tonic

Adrenoplex

Immune +

Astragalus (Huang Qi)


White Atractylodes (Bai Zhu)
Siler (Fang Feng)
Ganoderma (Red) (Ling Zhi)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Cordyceps (Dong Chong Xia Cao)

C/R Support

Astragalus (Huang Qi)


Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)
Ginseng (Ren Shen)
Tangkuei (Dang Gui)
Citrus Peel (Chen Pi)
Ophiopogon (Mai Men
Dong)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)

White Atractylodes (Bai Zhu)


Bamboo Shavings (Zhu Ru)
Ganoderma (Red) (Ling Zhi)
Cordyceps (Dong Chong Xia
Cao)
Fresh Rehmannia (Sheng Di
Huang)
Kaki Calyx (Shi Di)

Vibrant

Green Tea (Lu Cha)


Siberian Ginseng (Wu Jia Shen)
Astragalus (Huang Qi)
Gotu Kola (Gotu Kola)

Imperial Tonic

Astragalus (Huang Qi)


American Ginseng (Xi
Yang Shen)
Cooked Rehmannia (Shu
Di Huang)
White Atractylodes (Bai
Zhu)
Tangkuei (Dang Gui)
White Peony (Bai Shao)
Cnidium (Chuan Xiong)

Poria (Fu Ling)


Baked Licorice (Zhi Gan
Cao)
Fresh Ginger (Sheng
Jiang)
Red Jujube (Hong Da
Zao)
Cinnamon Inner Bark
(Gui Xin)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Dioscorea (Shan Yao)

Adrenoplex

Ginseng (Ren Shen)


Cooked Rehmannia (Shu Di
Huang)
Red Jujube (Hong Da Zao)
Dioscorea (Shan Yao)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Cornus (Shan Zhu Yu)
Poria (Fu Ling)
Eucommia Bark (Du Zhong)
Polygala (Yuan Zhi)
Schisandra (Wu Wei Zi)
Broussonetia (Zhi Shi)

Fennel Seed (Xiao Hui


Xiang)
Morinda (Ba Ji Tian)
Cistanche (Rou Cong
Rong)
Acorus (Shi Chang Pu)
Achyranthes (Huai Niu Xi)
Moutan (Mu Dan Pi)
Alisma (Ze Xie)
Cinnamon Bark (Rou Gui)
Prepared Aconite (Fu Zi)
Licorice (Gan Cao)

Collection Formulas

Equilibrium
Thyro-forte
Thyrodex
Osteo 8

Cordyceps 3

Equilibrium

American Ginseng (Xi


Yang Shen)
Gypsum (Shi Gao)
Anemarrhena (Zhi Mu)
Scrophularia (Xuan
Shen)
Astragalus (Huang Qi)
Dioscorea (Shan Yao)

Atractylodes (Cang Zhu)


White Atractylodes (Bai
Zhu)
Salvia (Dan Shen)
Carthamus (Hong Hua)
Lotus Embryo (Lian Zi Xin)
Lotus Stamen (Lian Xu)

Thyro-forte

Cinnamon Bark (Rou


Gui)
Prepared Aconite (Fu Zi)
Sargassum (Hai Zao)
Laminaria (Kun Bu)
Deer Antler (Lu Jiao)
Testudinis (Gui Ban)
Cooked Rehmannia (Shu
Di Huang)

Cornus (Shan Zhu Yu)


Dioscorea (Shan Yao)
Poria (Fu Ling)
Moutan (Mu Dan Pi)
Alisma (Ze Xie)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Ginseng (Ren Shen)

Thyrodex

Scrophularia (Xuan
Shen)
Anemarrhena (Zhi Mu)
Gardenia (Zhi Zi)
Prunella (Xia Ku Cao)
Tortoise Shell (Chu Bie
Jia)

Cyathula (Chuan Niu Xi)


Oyster Shell (Mu Li)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Polygala (Yuan Zhi)
Astragalus (Huang Qi)
Siler (Fang Feng)
Licorice (Gan Cao)

Osteo 8

Cornu Cervi Parvum (Lu Rong)


Testudinis (Gui Ban)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Ginseng (Ren Shen)
Tangkuei (Dang Gui)
Gelatin (E Jiao)
Drynaria (Gu Sui Bu)
Dipsacus (Xu Duan)

Osteo 8

28 women (average age of 49 years)


Treatment of osteoporosis for one year
4.0%

3.4%

3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%

with herbs

without treatment
-1.5%

Cordyceps 3

Cordyceps (Dong Chong Xia Cao)


Astragalus (Huang Qi)
Ginseng (Ren Shen)

Collection Formulas

Polygonum 14
Venus
Vitality for Men

Polygonum 14

Polygonum (He Shou


Wu)
Eclipta (Han Lian Cao)
Mulberry (Sang Shen Zi)
Sesame Seeds (Hu Ma
Ren)
Cooked Rehmannia (Shu
Di Huang)
Pueraria Root (Ge Gen)
Cinnamon Twigs (Gui
Zhi)

White Peony (Bai Shao)


Astragalus (Huang Qi)
Red Jujube (Hong Da
Zao)
Licorice (Gan Cao)
Ligustrum (Nu Zhen Zi)
Tangkuei (Dang Gui)
Cnidium (Chuan Xiong)

Venus

Deer Antler (Lu Rong)


Astragalus (Huang
Qi)
Tangkuei (Dang Gui)
Clematis Armandi
(Chuan Mu Tong)

Angelica (Bai Zhi)


Vaccaria Seed (Wang Bu
Liu Xing)
Pangolin Scales (Chuan
Shan Jia)
Epimedium (Yin Yang
Huo)

Vitality For Men

Epimedium (Yin Yang


Huo)
Cooked Rehmannia (Shu
Di Huang)
Dioscorea (Shan Yao)
Cornus (Shan Zhu Yu)
Lycium Fruit (Gou Qi Zi)
Cornus Cervi Fragments
(Lu Jiao Shuang)
Cuscuta (Tu Si Zi)

Eucommia (Du Zhong)


Tangkuei (Dang Gui)
Cinnamon Bark (Rou
Gui)
Prepared Aconite (Fu Zi)
Morinda (Ba Ji Tian)
Cistanche (Rou Cong
Rong)
Ginseng (Ren Shen)
Actiolite (Yang Qi Shi)