EDUCATION of ELAKSAMANA

1.2

SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI

KAPITALIS/PASARAN BEBAS CAMPURAN

PERANCANGAN PUSAT ISLAM

Ekonomi Pasaran Bebas/Kapitalis 1.Juga dikenali sebagai sistem ekonomi laissez-faire. Bermaksud kebebasan melakukan pekerjaan dengan kehendak individu. 2.Antara ciri-ciri ekonomi ini : • Tiada campurtangan pihak kerajaan • Pengguna mempunyai kuasa menentukan dan mempengaruhi jenis dan kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan. • Adanya mobiliti buruh dari segi geografi dan pekerjaan. • Kebebasan memiliki harta • Terdapat persaingan antara pengeluar, pengeluar yang cekap akan berjaya menguasai pasaran. • Adanya motivasi untuk keuntungan. • Kebebasan membuat keputusan. 1.Antara kebaikan sistem ini : • Adanya kuasa pengguna kerana pengguna mempengaruhi pengeluar untuk mengeluarkan barangan dengan kuantiti yang diperlukan. • Jika input digunakan secara maksima maka kecekapan akan dicapai. • Kebebasan ini akan menyebabkan individu itu mampu memiliki apa yang dihajati. 1.Kelemahan sistem ekonomi ini adalah : • Agihan kekayaan dalam negara tidak sama rata. • Wujud jurang antara orang kaya dan miskin. • Kewujudan monopoli barangan dan perkhidmatan. Ekonomi Perancangan Pusat 1.Sistem ini wujud kerana masalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi kapitalis dan bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. 2.Ciri-ciri penting ekonomi perancangan pusat : • Kerajaan memainkan peranan penting dalam ekonomi. Segala masalah diselesaikan oleh kerajaan dan aktiviti ekonomi akan dikawal oleh kerajaan. • Pengguna tidak bebas memilih barangan. • Tiada persaingan antara pengeluar. • Agihan kekayaan lebih sekata. • Sumber harta adalah milik negara. 1.Kelemahan sistem ini ialah : • Individu tidak bebas memilih barangan. • Berkemungkinan pihak kerajaan mengeluarkan barangan yang tidak diperlukan oleh kerajaan.
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

EDUCATION of ELAKSAMANA

Sistem Ekonomi Campuran 1.Sistem ini wujud akibat kekurangan yang terdapat di dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi perancangan pusat. 2.Antara ciri-ciri sistem ini ialah : • Ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas masih ada seperti bebas memiliki harta dan kebebasan berusaha. • Swasta dan kerajaan bersama menjalankan kegiatan ekonomi. • Penglibatan kerajaan untuk projek yang memerlukan modal besar, pkhidmatan social masyarakat dan kegiatan ekonomi yang strategik. Sistem Ekonomi Islam 1.Prinsip-prinsip ekonomi islam, antaranya ialah : • Wujud kepentingan individu. • Perakuan terhadap hak milik persendirian, zakat dan riba. • Ada persaingan sihat antara firma mengeluarkan barangan. • Akhlak dan adab menjadi panduan dalam kegiatan individu. CIRI-CIRI KAPITALIS PEMILIKA N SUMBER PEMBUAT KEPUTUS AN PILIHAN Dimiliki oleh pihak kerajaan Pihak swasta SISTEM PERANCAN GAN PUSAT Dimiliki oleh kerajaan Pihak kerajaan EKONOMI CAMPURAN Dimiliki oleh individu dan kerajaan Pihak swasta dan kerajaan ISLAM Hak milik kepunyaan Allah Taala Pihak kerajaan dan swasta mengikut hukum syarak islam Individu bebas memilih barangan yang halal

Individu bebas memilih barangan dan pekerjaan Mekanisme harga

PENENTU HARGA

Pilihan individu terhad kerana pilihan dibuat pihak kerajaan Kerajaan

Individu bebas memilih barang tetapi sesetengah barangan dikawal oleh pihak kerajaan Mekanisme harga dan pihak kerajaan

PERSAIN GAN

Bebas bersaing dan daya usaha tinggi Keuntungan yang maksimum

Tiada persaingan

MOTIF

Kebajikan masyarakat

Berlaku persaingan antara pengeluar, jika berlaku persaingan tidak sihat, kerajaan akan campurtangan Keuntungan yang maksimum (swasta), kebajikan masyarakat (kerajaan)

Kerajaan dan mekanisme harga berlandaskan islam Berlakunya persaingan yang sihat Keuntungan yang berpatutan (bukan riba) dan kebajikan masyarakat

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

EDUCATION of ELAKSAMANA

CONTOH NEGARA

Amerika Syarikat

Cuba dan Korea Utara

Malaysia, Jepun dan Singapura

diutamakan Iran dan Arab Saudi

PERBEZAAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS & PERANCANGAN PUSAT SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT Faktor pengeluaran dimiliki oleh Faktor dimiliki oleh kerajaan swasta Individu dan pihak swasta Kerajaan campurtangan sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi pengguna bebas memilih Pilihan pengguna terhad dan ditentukan oleh kerajaan Mengamalkan mekanisme harga Tidak mengamalkan mekanisme Persaingan bebas wujud Tidak wujud persaingan dalam pasaran Motif utama ialah untung yang Motif utama ialah menjaga kebajikan maksimum masyarakat Agihan pendapatan tidak setara Agihan pendapatan setara SEBAB KERAJAAN CAMPURTANGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS

CARA KERAJAAN CAMPURTANGAN CARA KERAJAAN CAMPURTANGAN

PENGELUARAN BARANGAN AWAM SECARA LANGSUNG MENGENAKAN CUKAI MEMBERI SUBSIDI MENGUATKUASA PERATURAN & UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN EKONOMI MENGIKUT SISTEM
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

EDUCATION of ELAKSAMANA

MASALAH ASAS EKONOMI KAPITALIS Apa yang hendak dikeluarkan Barangan dan perkhidmatan yang diminta oleh pengguna

SISTEM PERANCAN GAN PUSAT Barang dan perkhidmata n yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui badan perancangan pusat Ditentukan oleh badan perancangan pusat Kaedah yang dapat menguntung kan masyarakat

EKONOMI CAMPURAN Barangan dan pekhidmatan yang menguntungkan dikeluarkan oleh swasta manakala barangan awam dikeluarkan oleh pihak kerajaan Ditentukan oleh mekanisme harga dan pihak kerajaan Kaedah yang mendatangkan keuntungan yang maksimum (swasta), kaedah yang dapat meningkatkan kebajikan masyarakat (kerajaan) ISLAM Barangan halal yang diminta pengguna

Berapa yang hendak dikeluarkan Bagaimana kah hendak dikeluarkan

Ditentukan oleh mekanisme harga Berdasarkan kepada kos pengeluaran yang minimum dan boleh mendatangka n keuntungan yang maksimum

Ditetapkan oleh kerajaan dan mekanisme harga berlandaskan prinsip islam Kedah yang boleh mendatangkan keuntungan maksimum (swasta), kaedah yang dapat meningkatkan kebajikan masyarakat (kerajaan) menigkut hukum islam.

MASALAH ASAS EKONOMI KAPITALIS Untuk siapa dikeluarkan Mengikut agihan pendapatan, golongan kaya mendapat barangan lebih melebihi golongan

SISTEM PERANCAN GAN PUSAT Barangan diagihkan secara sama rata kepada semua golongan

EKONOMI CAMPURAN Barangan swasta diagihkan mengikut pendapatan manakala barangan awam untuk semua penduduk terutama ISLAM Semua golongan sama ada miskin ataupun kaya dapat memiliki barangan kerana kepentingan masyarakat dan keadilan sosial diutamakan

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

EDUCATION of ELAKSAMANA

miskin, agihan tidak sekata

penduduk miskin

KELEBIHAN & KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS & PERANCANGAN PUSAT SISTEM EKONOMI KAPITALIS KEBAIKAN KELEMAHAN • Pilihan barangan yang • Agihan barangan tidak banyak seimbang • Daya usaha tinggi • Tiada barangan awam • Kemajuan ekonomi • Wujudnya kuasa • Kecekapan penggunaan monopoli sumber • Berlaku ketidakstabilan ekonomi • Persaingan tidak sihat • Kebajikan masyarakat terabai • Kesan luaran negatif • Salah agihan sumber • Agihan pendapatan lebih • Pilihan individu terhad setara • Sistem pentadbiran • Kebajikan masyarakat yang birokratik diutamakan • Daya usaha individu • Penyediaan barangan rendah awam • Ketidakcekapan dalam • Pembaziran sumber dari agihan sumber persaingan yang tidak sihat dapat dikurangkan

SISTEM EKONOMI PERANCANGA N PUSAT

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times