You are on page 1of 2

28.12.2009 TH¡ HA¡.

NCAY IV
TRONC T!AN ÐAT NHAT CIANC SINH.
CAC THANH ANH HAI, T! ÐAO. Le kInh.
29.12.2009 TH¡ BA. NCAY V
TRONC T!AN ÐAT NHAT CIANC SINH.
30.12.2009 TH¡ T¡. NCAY VI
TRONC T!AN ÐAT NHAT CIANC SINH.
31.12.2009 TH¡ NAM. NCAY VII
TRONC T!AN ÐAT NHAT CIANC SINH.
97.19.9009 tRBA NRA7
7R0N0 7BAN BA7 NRA7 0IAN0 $INR.
LEÃ TRONÏ G CÖÛ HANØ H NAMÊ THANÙ H 2010
NGAYØ CUAÛ CACÙ GIA ÑÌNH CONÂ G GIAOÙ
CAUÀ CHO GIA ÑÌNH

THANH CIA : CH!A CIÐS!,
Ð!C MARIA VA THANH CI!SÐ.
X 05g30: Thaùnh leã saùng
X 07g30: Thaùnh leã THIEÁU NHI
X 17g00 : Thaùnh leã chieàu
03.12.2009 TH¡ NAM OA¡ THANG.
THANH PHANXICO XAVIÐ, IINH M!C.
Bon mung cuc xu truyen g¡uo.
X 05g00 : Thanù h leã sanù g
X 17g30 : Thanù h leã chieuà
LEÃ TRONÏ G CÖÛ HANØ H NAMÊ THANÙ H 2010
NGAYØ CUAÛ CACÙ DONØ G, CACÙ HOIÄ TRUYENÀ GIAOÙ
CAUÀ CHO CONÂ G CUOCÄ TRUYENÀ GIAOÙ

04.12.2009 TH¡ SA¡ OA¡ THANG.
Thanh CIoan Ðamas, IInh muc,
fIon sI HoI Thanh.
05.12.2009 TH¡ BAY OA¡ THANG.
X 05g00 : Thanù h leã sanù g
17g30 X : THANÙ H LEÃ GIA NHAPÄ KITOÂ GIAOÙ ,
LÔPÙ TANÂ TONØ G KHOAÙ 17.
06.19.9009 tRBA NRA7 II HBA ¥0N0
Trong tuaàn naøy caùc giaùo khu laïc quyeân
kinh phí toå chöùc Ñaïi Leã Giaùng Sinh.
F 08g30
X 05g30 : Thaùnh leã saùng
X 07g30 : Thaùnh leã THIEÁU NHI
X 17g00 : Thaùnh leã GIÔÙI TREÛ
sanù g nay khôiû söï conâ g tacù donï nhaø thôø
ñonù mönø g Chuaù Gianù g Sinh.
Xin môiø conä g ñoanø ñená tham gia.
26.12.2009 TH¡ BAY. NCAY II
TRONC T!AN ÐAT NHAT CIANC SINH.
THANH STÐPHANO,
T! ÐAO TIÐN KHOI. Le kInh.
N0A¥ 0IOI 7RE 7ÍNR 7AH HBA ¥0N0
Cha Antonâ Nguyenã Cao Sieuâ , Donø g Tenâ
höônù g danã , danâ g leã vaø gianû g
12.12.2009 TH¡ BAY. Ðuc Mo CuadaIupo
X 05g00 : Thanù h leã sanù g
18g00 X : THANÙ H LEÃ GIÔIÙ TREÛ TÓNH TAMÂ
N0A¥ 7RIEB NRI 7ÍNR 7AH HBA ¥0N0
Cha Anreâ Nguyenã Ngocï Dunõ g,
Donø g Chuaù Cöuù The,á danâ g leã vaø gianû g
13.19.9009 tRBA NRA7 III HBA ¥0N 0
X 05g30 : Thanù h leã sanù g
X 07g30 : THANÙ H LEÃ THIEUÁ NHI TÓNH TAMÂ
X 17g00 : Thanù h leã chieuà
90.19.9009 tRBA NRA7 I¥ HBA ¥0N 0
X 05g30 : Thanù h leã sanù g
X 07g30 : Thaùnh leã THIEÁU NHI
X 17g00 : Thaùnh leã chieàu
X 05g00 : Thanù h leã sanù g
X 17g30 : Khonâ g coù thanù h leã chieuà
24.12.2009 TH¡ NAM.

14.12.2009 TH¡ HA¡. Thunh G¡oun
Thunh G¡u, t¡en sI Ho¡ Thunh. Le nho.
15.12.2009 TH¡ BA
16.12.2009 TH¡ T¡

X 05g00 : Thaùnh leã saùng
X 17g30 : Thanù h leã chieuà
X 19g00 - 20g30 : GIAIÛ TOIÄ
X 05g00 : Thaùnh leã saùng
X 17g30 : Thanù h leã chieuà
X 19g00 - 20g30 : GIAIÛ TOIÄ
X 05g00 : Thaùnh leã saùng
X 17g30 : Thanù h leã chieuà
X 19g00 - 20g30 : GIAIÛ TOIÄ
GIAÛI TOÄI
Moãi toái coù 6 - 8 cha khaùch ngoài toaø.
1?.12.2009 TH¡ NAM
18.12.2009 TH¡ SA¡
19.12.2009 TH¡ BAY.

X 05g00 : Thaùnh leã saùng
X 17g30 :Thaùnh leã Giaûng Tónh Taâm
X 05g00 : Thaùnh leã saùng
X 17g30 : Thaùnh leã Giaûng Tónh Taâm
X 05g00 : Thanù h leã sanù g
X 17g30 : Thanù h leã Gianû g Tónh Tamâ
F08g30 sanù g nay tonå g conâ g tacù hoanø chænh
cacù phanà viecä phucï vuï Ñaiï Leã Gianù g Sinh.
Xin môiø conä g ñoanø ñená tham gia.
(Chung toanø giaoù xö)ù
TÓNH TAMÂ MUAØ VONÏ G
Cha Giuse Vuõ Ñöùc Nghóa, Doøng Don Bosco
daâng leã vaø giaûng
NGAY THAN H ÐA BUN G LEN CH¡EU RO¡ CHUN G TA.
MUON DAN HO¡ . ÐEN MA THO LAY CHUA
HAY TÌM GAP CHUA KH¡ NGA¡ CON CHO GAP .
KEU CAU NGA¡ LUC NGA¡ CON O BEN
YÙ TRUYENÀ GIAOÙ
Vaøo dòp leã Giaùng Sinh,
xin cho moïi daân toäc treân
traùi ñaát nhaän bieát Ngoâi
Lôøi Nhaäp Theå laø aùnh
saùng chieáu soi heát thaûy
moïi ngöôøi vaø xin cho caùc
quoác gia bieát môû roäng cöûa
ñoùn nhaän Ñöùc Kitoâ, Ñaáng cöùu
ñoä traàn gian.
YÙ CHUNG
Xin cho caùc treû em
ñöôïc toân troïng vaø yeâu
thöông, cuõng nhö ñöøng
bao giôø trôû thaønh naïn
nhaân cuûa vieäc boùc loät
döôùi moïi hình thöùc.
NG
U

Y
A
E
C
N Ù Ä
Y
08.12.2009 TH¡ BA.
BONÅ MANÏ G HOIÄ LEGIO.
X 05g00 : Thanù h leã sanù g
17g30
ÑÖCÙ MEÏ VOÂ NHIEMÃ NGUYENÂ TOIÄ .
Le trong. Le cuu cho g¡uo dun (Le ho).
X : THANÙ H LEÃ
MÖNØ G BONÅ MANÏ G HOIÄ LEGIO.
KY NIÐM C!NC HIÐN
V!ONC C!NC THANH Ð!ONC SAICON.
09.12.2009 TH¡ T¡. Thanh CIoan ÐIdaco.
Trong CP.SaIgon :
Le kInh. TaI nha fho Chính Toa Ia le trong.
U Thöù Namê 24.12.2009
U Thöù Sauù 25.12.2009
25.12.2009 THÖÙ SAUÙ .
CHUA G¡AN G 8¡NH. Le trong
vo¡ tuun but nhut. Le buoc.
Le cuu cho g¡uo dun (Le ho).
X 20g00 : Canh thöcù Gianù g Sinh
X 20g30 : Thanù h leã ñemâ
X 05g30 : Thanù h leã ranï g ñonâ g
X 17g30 : Thanù h leã ban ngayø
THANÙ G MÖÔIØ HAI
2009 - NAM C
Sau viecä cöû hanø h hanø g namê mauà nhiemä
Vöôï t Qua, Hoä i Thanù h khonâ g coù viecä
cöû hanø h naoø coå xöa banè g viecä kính nhôù
Chuaù Gianù g Sinh vaø kính nhôù nhönõ g lanà
toû mình ñauà tienâ cuaû Ngöôiø : ñoù laø Muaø
Gianù g Sinh (AC,32).
BAN 7IN
GIAÙO XÖÙ THUAÄN PHAÙT
Ñc : 253 Tranà Xuanâ Soanï , P.Tanâ Kienå g, Quanä 7
Ñt : 3872.0329 - Email : peterlong@hcm.vnn.vn
Thaùng 12.2009
GIAOÙ DUCÏ KITOÂ GIAOÙ TRONG GIA ÑÌNH
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Lôøi Baûn Tin :
Ñeå giuùp coäng ñoaøn hieåu vaø tham gia tích cöïc vaøo ñôøi soáng vaø söù vuï cuûa Giaùo
Hoäi, keå töø soá thaùng 12.2009 naøy, Baûn Tin Giaùo Xöù Thuaän Phaùt seõ trích ñaêng taøi lieäu
hoïc hoûi cuûa NAÊM THAÙNH 2010. Taøi lieäu goàm 14 baøi, moãi baøi ñöôïc chia laøm 3 phaàn :
TRÌNH BAØY - HOÛI ÑAÙP - GÔÏI YÙ TRAO ÑOÅI. Vì trang tin coù haïn neân chæ coù theå trích
ñaêng phaàn HOÛI ÑAÙP vaø GÔÏI YÙ TRAO ÑOÅI kính mong coäng ñoaøn thoâng caûm.
Baûn Tin Gx Thuaän Phaùt
TAI IIEI MOC MOI XAM TMAXM Z010
LÔØI NGOÛ
Hoïc hoûi laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng chính cuûa Naêm Thaùnh 2010, beân caïnh
caùc hoaït ñoäng khaùc nhö cöû haønh vaø ñaïi hoäi.
Taiø lieuä Hocï hoiû nayø ñöôcï soanï thaoû vôiù mucï ñích giupù conä g ñonà g danâ Chuaù hocï
hoiû trong Namê Thanù h, cuï theå laø khôi dayä nôi cacù tín höuõ tamâ tình hanâ hoan vaø camû ta,ï
camû thöcù sauâ xa veà Giaoù Hoiä vaø tinh thanà tham gia vaoø ñôiø soná g vaø söù vuï cuaû Giaoù Hoiä .
Taøi lieäu goàm 3 phaàn chính: Maàu nhieäm Giaùo Hoäi, Giaùo Hoäi hieäp thoâng vaø Hieäp
thoâng trong söù vuï.
Taøi lieäu ñöôïc khai trieån thaønh 14 baøi; ngoaøi hai baøi môû vaø keát phuïc vuï cho vieäc
khai maïc vaø beá maïc Naêm Thaùnh vaøo caùc thaùng 12/2009 vaø 1/2011, coøn coù 12 baøi
phuïc vuï cho vieäc hoïc hoûi trong möôøi hai thaùng, caùch rieâng cho Ñaïi hoäi Daân Chuùa vaøo
thaùng 11/2010.
Moãi baøi thöôøng coù boán yù töôûng chính, moãi yù töôûng öùng vôùi moãi tuaàn, vaø ñöôïc bieân
soaïn döôùi caùc hình thöùc trình baøy, hoûi-ñaùp vaø gôïi yù trao ñoåi.
Hy voïng taøi lieäu naøy ñem laïi nhieàu lôïi ích thieâng lieâng cho Daân Chuùa, ñaëc bieät
trong vieäc hieåu ñeå tham gia vaø soáng Naêm Thaùnh 2010.
BAN TOÅ CHÖÙC
(nguoàn :hdgmvietnam.org)
P H AÀ N M ÔÛ
Phanà môû ñauà trình bayø yù nghóa, mucï ñích vaø cacù hoatï ñonä g chính cuaû Namê Thanù h vôiù mucï
ñích môiø goiï cacù tín höuõ tham gia vaoø cacù hoatï ñonä g trong Namê Thanù h. Phanà nayø conø coù yù khôi
dayä nôi cacù tín höuõ tamâ tình hanâ hoan vaø taï ôn khi nhìn laiï tönø g chanë g ñöônø g lòch söû Giaoù Hoiä taiï
VN. Cuï the,å Danâ Chuaù seõ ñöôcï höônù g danã ñeå tìm hieuå veà Namê Thanù h vaø Lòch söû Giaoù Hoiä VN.
A. HOÛI-ÑAÙP
1- H. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam môû Naêm Thaùnh 2010 ñeå laøm gì?
T. Hoiä ñonà g Giamù mucï Vietä Nam môû Namê Thanù h 2010 ñeå kyû niemä 50 namê thanø h
lapä Hanø g Giaoù Phamå , biená coá ñanù h dauá söï tröônû g thanø h cuaû Giaoù Hoiä Vietä Nam.
2- H. Ñaâu laø yù nghóa cuûa Naêm Thaùnh 2010?
T. Namê Thanù h 2010 laø dòp ñeå chunù g ta nhìn laiï chanë g ñöônø g lòch söû ñaõ qua trong tamâ
tình taï ôn vaø taï loiã cunõ g nhö tìm veà coiä nguonà nôi Ba Ngoiâ Thienâ Chuaù ñeå bietá mình
laø ai vaø coù matë taiï Vietä Nam ñeå lamø gì; keá ñená , nhìn vaoø hienä taiï vôiù capë maté ñöcù tin
ñeå nhanä ra lôiû môiø goiï cuaû Thienâ Chuaù qua nhönõ g dauá chæ thôiø ñaiï ; cuoiá cunø g, nhìn
tôiù töông lai vôiù quyetá tamâ xayâ dönï g motä Giaoù Hoiä nhö lonø g Chuaù mong öôcù .
3- H. Naêm Thaùnh 2010 khôûi söï vaø keát thuùc vaøo thôøi ñieåm naøo?
T. Naêm Thaùnh 2010 khôûi söï töø leã Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 24 thaùng 11 naêm
2009 ñeán leã Hieån Linh 6 thaùng Gieâng naêm 2011. Giaùo Hoäi taïi Vieät Nam seõ khai
maïc Naêm Thaùnh caùch troïng theå taïi Haø Noäi vaø beá maïc baèng cuoäc haønh höông
lôùn taïi Thaùnh Ñòa La Vang.
4- H. Trong Naêm Thaùnh 2010, Giaùo Hoäi cöû haønh nhöõng gì?
T. Ngoaøi nhöõng cöû haønh chung trong caû nöôùc, ñaëc bieät laø Ñaïi hoäi Daân Chuùa ñöôïc
toå chöùc vaøo thaùng 11 naêm 2010 taïi TP.HCM, moãi giaùo phaän coøn coù nhöõng cöû
haønh rieâng nhaèm taïo cô hoäi cho moïi tín höõu tham gia tích cöïc vaøo cöû haønh vaø
soáng Naêm Thaùnh ñaëc bieät naøy.
5- H. Chunù g ta coù theå lamø nhönõ g gì ñeå tham gia tích cöcï vaoø viecä cöû hanø h Namê Thanù h?
T. Ñeå tham gia tích cöïc vaøo vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh, chuùng ta coù theå caàu nguyeän
cho vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp, hoïc hoûi vaø tham gia caùc
cöû haønh, noã löïc xaây döïng coäng ñoaøn vaø giaùo xöù maø chuùng ta ñang hieän dieän vaø
phuïc vuï, ñoùng goùp yù kieán cho Ban Toå chöùc Naêm Thaùnh, vaø giuùp Giaùo Hoäi coù ñuû
ngaân khoaûn chi phí cho vieäc toå chöùc caùc söï kieän lôùn trong Naêm Thaùnh naøy.
B. GÔÏI YÙ TRAO ÑOÅI
1. Baïn bieát gì veà Naêm Thaùnh noùi chung vaø Naêm Thaùnh 2010?
2. Ñoái vôùi baïn, Naêm Thaùnh 2010 coù yù nghóa nhö theá naøo?
3. Banï vaø conä g ñoanø hay giaoù xöù cuaû banï seõ lamø gì ñeå tham gia vaø soná g Namê Thanù h 2010?
THÔØI ÑIEÅM AÂN SUÛNG VAØ CANH TAÂN
TÌM HIEÅU NAÊM THAÙNH