You are on page 1of 6

Στατσολογήματα (Όσιος Σεραυείμ τοσ Σάρωυ

)

Πρόλογος
Σξεηο είλαη νη αγηόηεξεο θαη πην νζηαθέο κνξθέο ηεο Οξζνδνμίαο ηνπ Βνξξά, ν Άγηος Θεοδόζηος ηοσ Κηέβοσ, ν Άγηος
΢έργηος ηοσ Ραληολέδ θαη ν Άγηος ΢εραθείκ ηοσ ΢άρφθ, ηξία αζηέξηα νινθώηεηλα ζην ζηεξέσκα ηεο Ρσζηθήο
Οξζνδνμίαο.
Ο Άγηος ΢εραθείκ, λεώηεξνο ησλ άιισλ, έδεζε, έδξαζε θαη έιακςε ηνλ 18νλ θαη 19νλ αηώλα (1759— 1833).
Γελλήζεθε ζηηο 19 Ηνπιίνπ ηνπ 1759 ζηελ πόιε Κνύξζθ θαη παξέκεηλε εθεί κέρξη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. ΢ηελ
ειηθία απηή πήξε ηε γελλαία απόθαζε λα αθνζησζεί νιόςπρα ζην Θεό θαη νδήγεζε ηα βήκαηα ηνπ ζην Μνλαζηήξη ηνπ
΢άξσθ.
΢ηελ κνλαρηθή ηνπ θνπξά νλνκάζζεθε ΢εξαθείκ — πξνεγνπκέλσο είρε ην όλνκα Πξόρνξνο. Έλα έηνο αξγόηεξα
ρεηξνηνλήζεθε Γηάθνλνο θαη κεηά έμη ρξόληα, ζε ειηθία 34 εηώλ, Ηεξεύο. ΋ηαλ ιεηηνπξγνύζε, πεηνύζε ζηα νπξάληα,
θαη πνιιέο θνξέο αμησλόηαλ λα βιέπεη ζαπκαζηά νξάκαηα θαη λα αθνύεη αγγειηθέο κεισδίεο.
Γηςώληαο λα πιεζηάζεη πεξηζζόηεξν ηνλ Θεό παξαθάιεζε λα απνζπξζεί ζε κηα εξεκηθή πεξηνρή. Έιαβε από ηε
Μνλή ηελ άδεηα θαη επί πέληε ρξόληα αθνζηώζεθε ζηε ζησπή, ζηελ άζθεζε, ζηελ έληνλε πξνζεπρή. Βαζεηά κέζα ζην
δάζνο αγσληδόηαλ λα αλεβαίλεη εκέξα κε ηελ εκέξα ηελ θιίκαθα πνπ νδεγεί ζηνλ Οπξαλό. Σόηε έθαλε θαη ηελ γλσζηή
άζθεζε, ηηο «ρίιηεο λύρηεο πξνζεπρήο». Αλεβαζκέλνο ζε κηα κεγάιε πέηξα επί ρίιηεο λύρηεο μαγξύπλεζε
πξνζεπρόκελνο.
Μαδί κε ηελ πξνζεπρή δηάβαδε αθαηάπαπζηα ηελ Αγία Γξαθή. «Πξέπεη λα ηξέθεηο, έιεγε, ηελ ςπρή κε ηνλ ιόγνλ ηνπ
Θενύ, δηόηη ν ιόγνο ηνπ Θενύ είλαη ν «άξηνο ησλ αγγέισλ». Με απηόλ πξέπεη λα ηξέθνληαη νη ςπρέο πνπ αγαπνύλ κε
πάζνο ηνλ Θεόλ». Δπιαβείην αθάληαζηα ηελ Θενηόθν. ΢ην πξόζσπό Σεο εύξηζθε αλέθθξαζηε πλεπκαηηθή αγαιιίαζε.
Έιεγε ζπρλά, «ε Παλαγία είλαη ε ραξά, ε κεγαιύηεξε απ' όιεο ηηο ραξέο».

-1-

Με ηηο ηόζεο πξνζεπρέο θαη κειέηεο θαη αζθήζεηο έγηλε θαηνηθεηήξην ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, γεκάηνο ράξε θαη ζνθία θαη
πλεπκαηηθή δύλακε. Απέθηεζε θήκε αγίνπ θαη θσηηζκέλνπ αλδξόο θαη ν θόζκνο έηξερε θνληά ηνπ λα μεδηςάζεη. ΢ηελ
αξρή απέθεπγε ηνλ θόζκν, αιιά αξγόηεξα, ην 1815, ζε ειηθία 56 εηώλ, θαηόπηλ νξάκαηνο θαη πξνζηαγήο ηεο
Θενηόθνπ, άλνημε ην θειιί ηνπ θαη δερόηαλ ηνπο πάληαο. Σώξα πηα άξρηζε ην έξγν ηνπ «ζηάξεηο», ηνπ πλεπκαηηθνύ
θαζνδεγεηνύ.
Ζ δξάζε ηνπ σο «ζηάξεηο» ππήξμε θαηαπιεθηηθή. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο θόζκνο έηξερε θνληά ηνπ. Αλαξίζκεηεο ςπρέο
πήγαηλαλ λα βξνπλ ζ' απηόλ ηε γαιήλε, ηε ράξε, ηε ζσηεξία. Καη όζνη δελ κπνξνύζαλ λα θζάζνπλ κέρξη ην θειιί ηνπ,
ηνλ θαηέθιπδαλ κε επηζηνιέο.
Οη επηζθέπηεο ηνπ εγύξηδαλ άιινη άλζξσπνη. Καζώο πξνζεπρόηαλ γη’ απηνύο, θαζώο ηνπο επινγνύζε κε ην ζεκείν ηνπ
΢ηαπξνύ, θαζώο εκύξσλε ην κέησπό ηνπο κε ιάδη από ηελ θαλδήια ηεο Παλαγίαο, θαζώο ηνπο έδηλε πλεπκαηηθέο
ζπκβνπιέο, κηα κπζηηθή δύλακε απισλόηαλ ζηηο ςπρέο ηνπο. «Οπνηνζδήπνηε εξρόηαλ ζηνλ ζηάξεηο ΢εξαθείκ,
έλνησζε λα ηνλ εγγίδεη ε ζετθή θιόγα πνπ ππήξρε ζ' απηόλ θαη λα αγθαιηάδεη ηελ ςπρή ηνπ». ΢' όινπο εκνίξαδε εηξήλε,
ραξά, ζετθέο επινγίεο.
΢πληζηνύζε ζπρλά ηελ εηξήλε: «Απόθηεζε ηελ πλεπκαηηθή εηξήλε θαη ηόηε ρίιηεο ςπρέο νιόγπξα ζνπ ζα βξνπλ ηε
ιύηξσζε». ΢ρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκό καο εδίδαζθε: «΢θνπόο ηνπ αλζξώπηλνπ βίνπ είλαη λα απνθηήζνπκε κέζα καο
ην Άγηνλ Πλεύκα». Μηινύζε πνιύ γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ. Υαηξεηνύζε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κε ηα ιόγηα: «Υαξά
κνπ, Υξηζηόο αλέζηε»! Kαη θάζε θνξά πνπ θνηλσλνύζε, απήγγειιε ηνλ παζραιηλό θαλόλα «Αλαζηάζεσο εκέξα...».
Γηα ηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα πνπ είρε, ηη λα πξσηναλαθέξνπκε; Σν κάηη ηνπ δηέζρηδε ηα βάζε ησλ θαξδηώλ. Δίρε
βιέκκα πξνθήηνπ. Πξνέβιεπε ηα κέιινληα. Απαληνύζε ζε επηζηνιέο, ρσξίο λα ηηο αλνίμεη, γηαηί εγλώξηδε ην
πεξηερόκελν ηνπο. Ήηαλ αθόκε θαη ζαπκαηνπξγόο. Δζθόξπηδε ζεξαπείεο ζε αξξώζηνπο. Πνιιέο θνξέο ην πξόζσπό
ηνπ άζηξαθηε ζαλ ήιηνο. Καη κέζα ζην δάζνο, όηαλ αζθήηεπε, είρε θηιίεο κε ηα άγξηα πνπιηά θαη δώα, θαη κάιηζηα κε
κηα πειώξηα αξθνύδα, πνπ θάζε ήκεξα εξρόηαλ λα θηινμελεζεί θνληά ηνπ! Εσή πξνπησηηθή, παξαδεηζέληα!
Σν πέξαζκά ηνπ από ηε γε ζα κείλεη αμέραζην. Ζ Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ ιίγεο παξόκνηεο κνξθέο εγλώξηζε. Σα ιόγηα
ηνπ θαη ηα έξγα ηνπ ζα δπλακώλνπλ πάληα ηνπο πηζηνύο.
Ο ζάλαηόο ηνπ ππήξμε νζηαθόο. Δπξέζεθε (2 Ηαλνπαξίνπ ηνλ 1833) λεθξόο, γνλαηηζκέλνο, κε ηα κάηηα ηνπ
πξνζεισκέλα ζηελ εηθόλα ηεο Θενηόθνπ, ελώ ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα είρε θνηλσλήζεη ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ θαη
είρε απνραηξεηήζεη ηνπο παηέξεο ηνπ Μνλαζηεξηνύ. Άγηνο αλεθεξύρζε επίζεκα ην 1903. Δνξηάδεη ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ
θαη ζηηο 19 Ηνπιίνπ. Ζ αγηόηεο ηνπ γίλεηαη ζπλ ησ ρξόλσ γλσζηή ζ' όιν ην ρξηζηηαληθό θόζκν.
Οη πξεζβείεο ηνπ είζε λα καο εληζρύνπλ ζην δξόκν ηεο δσήο καο θαη ην παξάδεηγκά ηνπ αο καο εκπλέεη.

-2-

ΣΤΑΦΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
΋πνπ επξίζθεηαη ν Θεόο, εθεί δελ ππάξρεη θαθό. ΋ια όζα απνξξένπλ από ηνλ Θεόλ, έρνπλ κέζα ηνπο ηελ εηξήλε θαη
νδεγνύλ ηνλ άλζξσπν πξνο ηελ απηνθαηάθξηζε θαη ηαπείλσζε.
*
«Η πίζηηο ρσξίο ησλ έξγσλ λεθξά εζηί» (Ηαθώβνπ 6, 26). Ζ πξαγκαηηθή πίζηηο δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ρσξίο ηα
έξγα. ΋πνηνο πξαγκαηηθά πηζηεύεη, εθείλνο νπσζδήπνηε ζα πξάηηεη θαη θαιά έξγα.
*
Δάλ ν άλζξσπνο από αγάπε πξνο ηνλ Θεόλ θαη ράξηλ ηεο ελάξεηνπ Εσήο δελ έτεη περηηηή κέρηκλα γηα ηολ εασηό
ηοσ, πηζηεύοληας όηη γηʼ ασηόλ θροληίδεη ο Θεός, απηή ηνπ ε εκπηζηνζύλε ζηελ Πξόλνηα ηνπ Θενύ είλαη θαη
πξαγκαηηθή θαη ζπλεηή.
*
΋πνηνο πξαγκαηηθά αγαπά ηνλ Θεόλ, ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ ηαμηδηώηε θαη μέλν ζηε γε απηή. ΢ηελ επηδίσμή ηνπ λα
ελσζεί κε ηνλ Θεόλ, κε ην λνπ θαη ηελ θαξδηά ηνπ δηαξθώο αηελίδεη κόλνλ Απηόλ.
*
Ο άλζξσπνο πνπ ζα απνθαζίζεη λα δήζεη ηελ εζσηεξηθή δσή, πξώηα απ’ όια πξέπεη λα έρεη ηνλ θόβν ηνπ Θενύ πνπ
είλαη θαη ε αξρή ηεο ζνθίαο.
*
Ο λνπο ηνπ πξνζεθηηθνύ αλζξώπνπ νκνηάδεη κε άγξππλν θύιαθα θαη θξνπξό ηεο εζσηεξηθήο Ηεξνπζαιήκ. Από ην
ύςνο ηεο πλεπκαηηθήο δσήο βιέπεη κε ην θαζαξό ηνπ κάηη ηα πέξημ θαη ηηο εληόο ηεο ςπρήο ηνπ ελάληηεο δπλάκεηο,
ζύκθσλα κε ηα ιόγηα ηνπ Φαικσδνύ: «Καη ελ ηνηο ερζξνίο κνπ επείδελ ν νθζαικόο κνπ» (Φαικ. λγʼ, 9).
*
Ο άλζξσπνο κε ηελ ζάξθα ηνπ νκνηάδεη κε αλακκέλν θεξί. Σν θεξί είλαη πξννξηζκέλν λα ιηώζεη θαη ν άλζξσπνο λα
πεζάλεη. Ζ ςπρή ηνπ όκσο είλαη αζάλαηε, γη' απηό θαη ε κέξηκλά καο πξέπεη λα ζηξέθεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ ςπρή
παξά γηα ην ζώκα: «Τη γαξ σθειείηαη άλζξσπνο, εάλ ηνλ θόζκνλ όινλ θεξδίζεη, ηελ δε ςπρήλ απηνύ δεκησζεί; ή ηη
δώζεη άλζξσπνο αληάιιαγκα ηεο ςπρήο απηνύ;» (Μαηζ. ηζηʼ, 26).
*
Εάλ επηηρέυεη ο Κύρηος λα δοθηκάζεη ο άλζρφπος αζζέλεηες, ηόηε Εθείλος ζα ηοσ δώζεη θαη ηελ δύλακε ηες
σποκολής.
*
Πξέπεη λα ζπλεζίζεηο ηνλ λνπ ζνπ λα θνιπκβά ζηνλ λόκν ηνπ Κπξίνπ, θάησ από ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Οπνίνπ λα
πξνζαξκόδεηο θαη ηελ δσήλ ζνπ.
*
Ζ εηξήλε ηεο ςπρήο απνθηάηαη δηά ησλ ζιίςεσλ. Ζ Γξαθή ιέγεη: «Δηήιζνκελ δηά ππξόο θαη ύδαηνο θαη εμήγαγεο εκάο
εηο αλαςπρήλ» (Φαικ. μεʼ, 12).
*
Σίπνηε δελ ζπκβάιιεη ηόζν ζηελ απόθηεζε ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο, όζν ε ζησπή θαη ε ζπδήηεζηο κε ηνλ εαπηόλ καο
κάιινλ, παξά κε ηνπο άιινπο.
*
Μπνξείο, βιέπνληαο ηνλ ήιην κε ηνπο θπζηθνύο νθζαικνύο, λα κε ραίξεζαη; Μα πόζν κεγαιύηεξε ραξά ζα λνηώζεηο,
όηαλ ν λνπο ζνπ βιέπεη κε ηνπο εζσηεξηθνύο νθζαικνύο ηνλ Ήιην ηεο δηθαηνζύλεο, ηνλ Υξηζηόλ;
*
Γηα λα δηαηεξήζεηο ηελ ςπρηθή εηξήλε πξέπεη λα δηώρλεηο από θνληά ζνπ ηελ αζπκία, λα πξνζπαζείο λα έρεηο ην
πλεύκα ηεο ραξάο, λα απνθεύγεηο ηελ θαηάθξηζε ησλ άιισλ θαη λα ζπγθαηαβαίλεηο ζηηο αδπλακίεο ηνπ αδειθνύ ζνπ.
*
Κάζε πξόνδν θαη επηηπρία ζʼ νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο δσήο καο πρέπεη λα αποδίδοσκε ζηολ Κύρηο θαη καδί κε ηνλ
πξνθήηε λα ιέκε: «Με εκίλ, Κύξηε, κε εκίλ, αιιʼ ή ησ νλόκαηη ζνπ δνο δόμαλ» (Φαικ. ξηγʼ,9).
*
Καηά ην ηξηαθνζηό πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο, δειαδή ζην ήκηζπ ηεο επηγείνπ δσήο, ζπκβαίλεη λα θάλεη ν άλζξσπνο
κεγάιν αγώλα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ. Πνιινί ζʼ απηή ηελ ειηθία δελ παξακέλνπλ ζηελ αξεηή, μεθεύγνπλ,
θαη αθνινπζνύλ ηνλ δξόκνλ ησλ επηζπκηώλ ηνπο.
*
΋πνηνο ζέιεη λα ζσζεί πξέπεη λα έρεη ηελ θαξδηά ηνπ ζε θαηάζηαζε κεηαλνίαο θαη ζπληξηβήο: «Θπζία ησ Θεώ πλεύκα
ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαη ηεηαπεηλσκέλελ ν Θεόο νπθ εμνπδελώζεη» (Φαικ. λʼ, 19).
*
΋ηαλ ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα έρεη θαρδηά ηαπεηλή θαη ιογηζκό εηρεληθό, ηόηε όιεο νη ζθεπσξίεο ηνπ ερζξνύ
κέλνπλ αλελέργεηες. Γηόηη όπνπ ππάξρεη ε εηξήλε ησλ ινγηζκώλ, εθεί αλαπαύεηαη ν Ίδηνο ν Θεόο: «Ελ εηξήλε ν ηόπνο
Απηνύ» (Φαικ. νεʼ, 3).
*

-3-

Ζ απειπηζία είλαη ε κεγαιύηεξε ραξά ηνπ δηαβόινπ. Δίλαη ακαρηία ζαλάζηκε.
*
Προηού αθούζεης ηολ άιιολ δελ πρέπεη λα απαληάς. «Οο απνθξίλεηαη ιόγνλ πξηλ αθνύζαη, αθξνζύλε απηώ εζηί
θαη όλεηδνο» (Παξνηκ. ηεʼ, 13).
*
΋ηαλ ν άλζξσπνο δερζεί θάηη ην ζετθό κέζα ηνπ, ε θαξδηά ηνπ ταίρεηαη. ΋ηαλ αληηζέησο δερζεί θάηη ην δηαβνιηθό ηόηε
ζσγτύδεηαη θαη ηαράδεηαη.
*
Όποηος σποθέρεη ηελ αζζέλεηα ηοσ κε σποκολή θαη εσγλφκοζύλε προς ηολ Θεό, ζηεθαλώλεηαη ζαλ κάρησς
θαη αγφληζηής.
*
Πξέπεη λα πξνζπαζνύκε λα είκεζα ειεύζεξνη από ηνπο αθάζαξηνπο ινγηζκνύο, ηδηαηηέξσο όηαλ πξνζεπρόκεζα πξνο
ηνλ Θεό. Γηόηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπλππάξρνπλ ε δπζνζκία κε ηελ επσδία.
*
Δάλ εκείο δελ ζπκθσλνύκε κε ηνπο θαθνύο ινγηζκνύο, πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ δηάβνινλ, θάλνπκε πνιύ θαιά. Γηόηη
ην αθάζαξην πλεύκα κόλνλ ζηνπο εκπαζείο αλζξώπνπο αζθεί απνηειεζκαηηθά ηελ επίδξαζή ηνπ. Δλώ ηνπο απαζείο
πξνζπαζεί λα ηνπο επεξεάζεη από καθξηά.
*
Ο λένο άλζξσπνο είλαη αδύλαην λα κελ ηαξάζζεηαη από ζαξθηθνύο ινγηζκνύο. Πξέπεη γηʼ απηό λα προζεύτεηαη
επίκολα ζηολ Θεό, γηα λα ζβήζεη εγθαίξσο ηελ ζπίζα ησλ αηζρξώλ επηζπκηώλ κόιηο εκθαληζζεί. Σόηε δελ ζα
δπλακώζεη πνηέ ε θιόγα.
*
Πξέπεη πάληνηε λα ππνκέλνπκε όια ράξηλ ηνπ Θενύ, επραξίζησο. Ζ δσή καο είλαη κηα ζηηγκή ζπγθξηηηθά κε ηελ
αησληόηεηα, θαη γηʼ απηό: «Οπθ άμηα, θαηά ηνλ Απόζηνινλ, ηα παζήκαηα ηνπ λπλ θαηξνύ πξνο ηελ κέιινπζαλ δόμαλ
απνθαιπθζήλαη εηο εκάο» (Ρσκ. εʼ, 18).
*
Αο αγαπήζνπκε ηελ ηαπεηλνθξνζύλε γηα λα δνύκε ηελ δόμα ηνπ Θενύ, δηόηη όπνπ ζηάδεη ε ηαπεηλνθξνζύλε εθεί
αλαβιύδεη ε δόμα ηνπ Θενύ.
*
Υσξίο ην θσο όια είλαη ζθνηεηλά θαη ρσξίο ηελ ηαπεηλνθξνζύλε ηίπνηε δελ ππάξρεη κέζα ζηνλ άλζξσπν, παξά κόλν
έλα ζθνηάδη.
*
΋πσο ην θεξί αλ δελ ζεξκαλζεί θαη καιαθώζεη, δελ κπνξεί λα δερζεί επάλσ ηνπ ηελ ζθξαγίδα, έηζη θαη ε ςπρή, ρσξίο
λα δνθηκαζζεί κε ηνπο θόπνπο θαη ηηο αζζέλεηεο δελ κπνξεί λα ιάβεη επάλσ ηεο ηελ ζθξαγίδα ηεο αξεηήο.
*
΢ηνπο πιεζίνλ καο πξέπεη λα θεξόκεζα κε ιεπηόηεηα, ρσξίο ούηε κε ηο βιέκκα κας λα ηοσς προζβάιιοσκε.
*
Σν πλεύκα ηνπ ζπγρπζκέλνπ θαη ζιηκκέλνπ άλζξσπνπ θξόληηζε λα ην ελζαξξύλεηο κε ιόγηα αγάπεο.
*
Γηα ηελ αδηθία πνπ ζνπ πξνμελνύλ νη άιινη, όπνηα θηʼ αλ είλαη απηή, δελ πξέπεη λα εθδηθείζαη, αιιά αληίζεηα λα
ζσγτφρείς από ηα βάζε ηες θαρδηάς ζοσ εθείλολ ποσ ζε αδίθεζε.
*
Γελ πξέπεη λα ηξέθεηο ζηελ θαξδηά ζνπ κίζνο θαη αληηπάζεηα θαηά ηνπ πιεζίνλ, πνπ ζε ερζξεύεηαη. Αιιά λα ηνλ
αγαπάο θαη λα ηνπ θάλεηο όζν κπνξείο θαιό, αθνινπζώληαο ηελ εληνιή ηνπ Υξηζηνύ: «Αγαπάηε ηνπο ερζξνύο πκώλ,
θαιώο πνηείηε ηνηο κηζνύζηλ πκάο» (Μαηζ. εʼ, 44).
*
Ζ ζύξα ηεο κεηαλνίαο είλαη γηα όινπο αλνηθηή θαη είλαη άγλσζην πνηνο ζα πξσηνκπεί ζʼ απηή, εζύ πνπ θαηαθξίλεηο ηνλ
άιινλ ή απηόο πνπ θαηαθξίλεηαη από ζέλα.
*
Καηάθρηλε πάληοηε ηολ εασηόλ ζοσ θαη ζα παύζεης λα θαηαθρίλεης ηοσς άιιοσς.
*
Μπνξείο λα θαηαθξίλεηο κηα πξάμε θαθή, πνηέ όκσο εθείλνλ πνπ ηελ έπξαμε.
*
΋ηαλ εγθαηαιεηθζεί ν άλζξσπνο από ηνλ Θεό, ηόηε ν δηάβνινο είλαη έηνηκνο λα ηνλ αθαλίζεη, όπσο αθαλίδεη ε
κπιόπεηξα ην ζπόξν ηνπ ζηαξηνύ.
*
Ζ πεξηηηή κέξηκλα γηα ηα βηνηηθά πξάγκαηα είλαη γλώξηζκα αλζξώπνπ απίζηνπ θαη κηθξόςπρνπ. Καη είλαη ζσκθορά
εάλ εκείς θροληίδοληας οη ίδηοη γηα ηολ εασηό κας δελ ζηερηδόκαζηε ζηολ Θεό, ποσ προλοεί γηα κας!
*
Δίλαη θαιύηεξν γηα καο λα πεξηθξνλνύκε όζα δελ είλαη δηθά καο, δειαδή ηα πξόζθαηξα θαη ηα παξνδηθά, θαη λα

-4-

δεηνύκε ηα δηθά καο, δειαδή ηα άθζαξηα θαη ηα αηώληα.
*
Ζ ζιίςηο είλαη ην ζθνπιήθη ηεο θαξδηάο, πνπ θαηαηξώγεη ηελ κεηέξα πνπ ην γέλλεζε.
*
΋πνηνο ελίθεζε ηα πάζε απηόο ελίθεζε θαη ηελ ζιίςε. ΋πνηνο ληθηέηαη από ηα πάζε δελ ζα απνθύγεη ηα δεζκά ηεο
ζιίςεσο. ΋πσο ν άξξσζηνο θαίλεηαη από ην ρξώκα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, έηζη ο εκπαζής από ηελ θαηάζιηυε.
*
Ο Κύξηνο θξνληίδεη γηα ηελ ζσηεξία καο. Ο αλζξσπνθηόλνο όκσο δηάβνινο πξνζπαζεί λα καο νδεγήζεη ζηελ
απειπηζία.
*
Γελ πξέπεη λα θινληδόκαζηε ζηελ πλεπκαηηθή δσή από θακηά ερζξηθή δύλακε. Αληίζεηα λα ζηεξηδόκαζηε ζηα ιόγηα
ηνπ Θενύ: «Τνλ δε θόβνλ απηώλ νπ κε θνβεζώκελ, νπδʼ νπ κε ηαξαρζώκελ, όηη κεζʼ εκώλ ν Θεόο. Κύξηνλ ηνλ Θεόλ
εκώλ απηόλ αγηάζσκελ θαη Απηόο έζηαη εκίλ θόβνο» (πξβι. Ζζ. εʼ, 12-13).
ΦΧΝΖ ΣΧΝ ΠΑΣΔΡΧΝ
ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΠΑΡΑΚΛΖΣΟΤ
ΧΡΧΠΟ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢ 2000
Κείκελν από

Alopsis

Αποισηίθηολ (Καηέβαζκα)
Ήρνο δ’. Σαρύ πξνθαηάιαβε.
Υξηζηώ εθ λεόηεηνο αθνινπζήζαο ζεξκώο, επραίο θαη δεήζεζηλ, ελ ηε εξήκσ ΢αξώθ, σο άζαξθνο ήζθεζαο· όζελ ηνπ
Παξαθιήηνπ, δεδεγκέλνο ηελ ράξηλ, ώθζεο ηεο Θενηόθνπ, ζενθόξνο ζεξάπσλ· δην ζε καθαξίδνκελ, ΢εξαθείκ Πάηεξ
΋ζηε.
Κοληάθηολ
Ήρνο δ’. Δπεθάλεο ζήκεξνλ.
Δλ ΢άξσθ σο άγγεινο, βεβησκέλνο, ΢εξαθείκ καθάξηε, ώθζεο δνρείνλ εθιεθηόλ, ησλ ραξηζκάησλ, ηνπ Πλεύκαηνο,
ιόγσ πινπζίσ εθθαίλσλ ηα θξείηηνλα.
Μεγαισλάρηολ
΋ινο αλαθείκελνο ησ Υξηζηώ, ραξίησλ ησλ ζείσλ, αλαδέδεημαη ζεζαπξόο, ζαύκαζη θαη ιόγνηο, θαη ζείαηο ππνζήθαηο σ
΢εξαθείκ πακκάθαξ, θσηίδσλ άπαληαο.
Κείκελν από

Οξζόδνμνο ΢πλαμαξηζηήο

Φσηνγξαθίεο από Οξζόδνμνο ΢πλαμαξηζηήο θαη Γηαθόλεκα

Δπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Εὐάγγειος ὁ ΢άκηος

-5-

-6-