You are on page 1of 28

2012

1.

Y
+

-

2.
+
+
+
+

,

.

3.
+

:

4.
+
5.
+
+
+
6.
+
+
+
7.
+
8.
+

9.
+10.
+
+
11.
+
12.
+
13.
Page 1

2012
+
14.
+

-

15.
+
1.

2.
ng 2).
3.

4.

 Cân quang.
 Cân tay.
 C
5.
.

.

6.
7.
8.
9.
Page 2

2012
10.
11.

+ Burret.
12.

1.
2.

50).

3.

4.
5.
6.
7.
8.

o?
+ Ki

9.

o?

10.

Page 3

2012

1.2.
3.
4.
5.
ong dung môi.
6.
+ NaCl.
7.

dung môi.
8.

9.

dung môi.
10.
11.
+ Na2SO4 .
12.
+ NaCl.
13.
+ Natri benzoat.
14.

tan trong dung môi?
+ KI.

15.
+ Calci glycerophosphat.
Page 4

2012
16.
17.
18.
+ Antypirin hay Uretan.
19.
20.
2.

21.
-glycerin.
22.

+H
23.

24.

25.

26.

tinh.
27.

1.

Page 5

2012
3.

2.

2.NH3.

3.
+ Kh
4.-15 p

4

3.
2HPO45.

6.

1.


-B:


-
Page 6

2012inh: Bao2.
3.
4.
5.
+ Bao film.
6.
-50%.
Page 7

2012
-6%.
7.

8.

9.
10.

11.
12.13.

14.
15.
+ Viên bao film.
16.

17.
18.
+ SKD.
19.
20.

Page 8

2012

 Xây
-7%).

 Cân.


 Dâp viên


-2cm.

 Cân.21.
ng sôi.
22.
+ Avicel.

23.
24.
n
25.
26.
27.

28.
-

Page 9

2012
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
.
n.
38.
39.
40.

41.


Page 10

2012


42.

43.
+ Avicell.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
+ Tiêm.

51. Viê
52.
53.
54.
55.
56.

Page 11

2012
57.
+ 0.1-0.5g.
58.

59.
60.
 Viên


+ Viên nang:


61.
62.
p:63.
+ Bao film.
64.

65.

Page 12

2012
66.

67.

68.
-

1.

2.
+
3.

m:4.
5.
+
6.
7.
8.
9. Kh

Page 13

2012
10.
+ 20%.
11. Et
+ 60-90%.
12.13.

?

1.
+ Benzalkonium clorid.
+ Thiomersal.
+ Clorocresol.
+ Alcol phenyl etylic.
+ Nipagin-m 0,02%.
2.
3.
4.
5.
6.
+ Natriclorid.
+ Kaliclorid.
+ Glucose.
+ Manitol.
7.
8.
9.
n Pseudomonas Aeruginosa.
10.

Page 14

2012

11.
12.
13.
14.

+
15.
n.
16.
+ 6.4-7.8
17.

18.
+ Vô

n.

19.
+

20.
+ 0.4%.
21.
22.
23.

TNM?
n. pH.

24.
-

-

-

-

-

Page 15

2012

1.
2.

tiêm?
n.

3..

,

4.5.
6.
+
7.
8.

9.
10.
Page 16

2012
11.
12.
-1200C.
13.
14.
15.
16.
+ Tiêm IV.
17.
18.
19.
20.
o

21.
+ # 15%.
22.
+P
23.

24.
25.

26.
27.
m glutamat.
-acetat.
-citrat.

Page 17

2012
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.


9.
.
10.
+
11.
12.
13.
+

+

Page 18

2012
+ Cao khô
14.
15.
c.
l

d

16.
17. Gia
18.
19.

ao nhiêu?
+ 20%.

20.

21.
(<50oC).

22.
hô.
23.

24.
25.

26.
-

p.
-

Page 19

2012
27.
nhiêu?
28.
29.
30.

31.
nhau.
32.
33.
34.

35.

 Chloroform.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

Page 20

2012
42.

43.

-

12cm.
44.
45.

46.
47.


 Cao khô.
+ Theo dung môi:
48.

49.

Page 21

2012
50.
51.
+
1.
0

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
+ d= 1,26 =300Baume.
+ d= 1,32 =350Baume.
11.
12.


13.
siro.
Page 22

2012
14.
15.
0

16.

C,

105

o
0

=200C: d=1,32.
o
=1050C: d=1,26.
0

17.
Baume?
+ 350Baume.
18.
+ 54-64%.
19.

1.

2.
3.

4.
.
5.

n?

6.

7.

8.

 D
Page 23

2012

9.

10.
11.
12.

13.

:


14.

15.16.

 Tiêm.

Page 24

2012
17.

18.
19.

-

1.

2.
+ Vaselin.

3.

+C
+ Dung môi.
4.

5.
-

-

6.
gb
khô
0

C.

7.
8.

Page 25

2012
9.

10.

11.
+ Kem bôi da.
12.

13.

14.
15.

1.
+ 1- 2mm.
2.

3.

4.
+ < 300C.

Page 26

2012
5.

6.

+

7.

8.

9.
≤±
10.
11.
+ 0.5-4g.
12.
13.
+ 1-3g.
14.
15.
+ 2-6g.
16.

17.

18.

Page 27

2012
+

ng trên.

19.

20.

21.
.
22.

23.

Page 28