You are on page 1of 15

Miriams Academy of Valenzuela Inc.

M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City


Tel. 445-2654/515-1433
Ikatlong Markahang Pasusulit sa Filipino
Pangalan:
Panuto: Isulat ang nawawalang una at huling tunog.

1.

_____es______ 6.

___am____

2.

_____ako____ 7.

3.

______ee_____ 8.

4.

______ano____ 9.

___kla___

5.

_____am______10.

__api_____

__angga__
___ubuyo__

II Bumuo ng mga salita para sa larawan. Ikabit ang mga pantig sa


kaliwang hanay sa angkop na pantig sa kanan.

1.

pa

bo

2.

sa

la

3.

lo

ya

4.

ma

ti

5.

wa

ta

6.

ngi

yo

7.

yo

lo

8.

ba

so

9.

pu

ka

sa

10.

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Ikatlong Markahang Pasusulit sa Filipino -NURSERY
Pangalan:

Bilugan ang tamang tunog ng mga larawan.

1.

2.

3.

4.

5.

II Kahunan ang tamang pantig.


1.

pa

pe

pi

2.

nga

nge

ngi

3.

ya

ye

yi

4.

wa

we

wi

5.

sa

se

si

III Pagkabitin ang bilang at tambilang


1

lima

apat

dalawa

isa

tatlo

Bilugan ang tamang bilang.

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Third Monthly Test in Reading NURSERY
Name:
Direction: Find n each box with the letter that comes next in the alphabet.

Color the picture tht begins with the consonant in each box.

III Identify the pictures. Write their beginning sound.


H

1.

______

6.

________

2.

______

7.

________

3.

______

8.

_______

4.

_____

9.

______

5.

____

10.

______

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Third Monthly Test in Reading KINDER
Name:

Look at the pictures. Identify their final sounds.

1.

elephant_____________6.

2.

duc____________7.

3.

ca______________ 8.

4.

co_______________9.

5.

goa__________________10.

fro______

ra________

grasshopper____

shee_____________

rooste___________

IIName the pictures. Write their medial sounds.

1.

b______g

6.

b______b

2.

b______d

7.

c_____n

3.

c_______in

8.

m______n

4.

b______s

9.

b____lt

5.

s________n

10.

b______

IIIColor the box with the correct duet sounds.

ba

bu

ti

ta

pi

pe

bo

ba

fi

fe

1.

2.

3.

4.

5.

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Third Monthly Test in Science GRADE ONE
Name:
I From the pictures given circle objects that are sources of heat and light and box
those that are not.

II Color the pictures that produce soft sounds and draw an X on the objects that
produce loud sounds.

II Choose and circle the letter of the correct answer.


1. What is the main source of heat and light on Earth?
a. Moon
b. star
c. sun
2. Which shows that an object is moving?
a. There is a change in position.
b. There is a change in direction.
c. None of the above.
3. How can we protect ourselves from the harmful effects of too much heat and
light from the sun?
a. By looking directly on the sun
b. By staying long under the sun.
c. By wearing a cap and sunglasses.
4. Which of the following object can make a sound when turned on?
a. Electric stove
b. Lamp
c. radio
5. Which is an example of things that can move by themselves?
a. A flying kite
b. a hopping kangaroo c. a toy cart being pulled
6. It makes an object move.
a. Force
b. sun
c. moon
7. It is an energy that makes ship move.
a. Wind
b. sun
c. moon
8. It is the energy that we get from the sun.
a. water
b. solar
c. wind
9. Which energy gives us light at night?
a. Wind
b. heat
c. moon
10.
What can force do?
a. move an object
c. heat an object
b. play an object
III Write Yes if the statement is correct and NO if the statement is wrong.
____________1.
____________2.
____________3.
____________4.
____________5.

The sun is a big ball of fire.


All objects move by themselves.
Force can be seen and heard.
Tables and chairs move by themselves.
The moon is the main source of heat on earth.

IV Draw and color 5 objects that can be move by the wind or running water.

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Third Monthly Test in SIBIKA AT KULTURA GRADE ONE
Name:
I Panuto: Piliin sa kahon ang salitang tinutukoy ng pangungusap. Isulat sa
patlang.
ilog

dagat

bundok

bulkan

karagatan

burol

kapatagan

talon

1. Ang ______________________ ang pinakamataas na anyo ng


lupa.
2. Malawak na lupain ang __________________________. Play,
mais, prutas o gulay angmadalas na taniman dito.
3. Ang _______________________ ang pinakamalaking anyo ng
tubig.
4. Ang isang bundok na nagsasabog ng kumukulong putik, bato at iba
ay tinatawag na____________________________.
5. Ang ______________ ay ang anyo ng tubig na pumapangalawa sa
karagatan.
6. Ang ____________________ ay anyong-tubig na nasa ibaba ng
talon.
7. Ang anyong lupa na mataas ngunit mas mababa kaysa sa mga
bundok ay tinatawgna ___________________________.
8. Ang _______________________ ay isang batis o ilog na
dumadaloy paibaba mula sa isang mataas na pook o matarik na gilid ng
bundok.

II Panuto: Isulat ang tamang kagamitan sa patlang. Piliin ang sagot


sa kahon.
A. Kama

B. kawali

B. E. tasa at platito

G. mesa

C. Pitsel

D. timba

H. sopa

III Bilugan ang tamang bahagi ng paaralan.

Kantina

silid-aralan

kapilya

Silid-aralan

silid-aklatan

kabilya

Klinika

palaruan

Kantina

palikuran

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Third Monthly Test in COMPUTER GRADE ONE
Name:
I Box the things that are hard. Circle the things that are soft.

II Choose and circle the letter of the correct answer.


1. When you make a letter and save it, what is it?
a. Hard copy

b. soft copy

c. black copy

2. When you print a letter on a paper, what is it?


a. Soft copy

b. hard copy

c. no copy

3. Saving your work in an internal storage, is called____


a. Hard disk

b. floppy disk

c. USB

4. It is the most basic tool that can tell or command the


computer what to do.
a. USB

b. mouse

c. track ball

5. It is a monitor screen.
a. Windows desktop

b. show window c. Microsoft window

III Fill in the blanks


1. ___________ is the brain of the computer (Keyboard/ CPU)
2. ____________ is like a television (Speakers/ Monitor)
3. ____________ is a pointing device (Keyboard/ Mouse)
4. __________ works like pencil of the computers (Printer/ Keyboard)
5. We hear sound produced by the computer through ___________
(Printers/ Speakers)
6. __________ prints what you see on the monitor (Printer/ CPU)
7. _____________ and 8. ____________ have power (on/ off) switch
(Keyboard/ CPU/ Mouse/ Monitor)
IV Draw your answer on Test III identification

Miriams Academy of Valenzuela Inc.


M.H. Del Pilar St. Mabolo, Valenzuela City
Tel. 445-2654/515-1433
Third Monthly Test in VALUES GRADE ONE
Name:
Direction: How will you show respect for Gods gifts? Color the
boxes of your answer and X if not.
1. Praying
2. Throwing garbage into a body of water.
3. Watering plants
4. Feeding the animals
5. Destroying plants
6. Keeping our school ground clean.
7. Being kind to all
8. Saying nice words
9. Planting more trees
10. Laughing at beggars
Direction: