You are on page 1of 6

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

welqi bvg : evsjv fvlv I mvwnZ


c~Yg vb : 35
gvb eb
fvlv :
cqvM-AccqvM, evbvb I evK w, cwifvlv, mgv_K I wecixZv_K k,
awb, eY, k, c`, evK, cZq, mw I mgvm
mvwnZ :
(K) cvPxb I gahyM
(L) AvaywbK hyM (1800-eZgvb ch)
megvU- 35
wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm
Name of the Subject: English Language and Literature
Total Marks: 35

15
05
15

Marks
Distribution
PART- I : Language 20
A) Parts of Speech:
The Noun:
The Determiner
The Gender
The Number
The Pronoun
The Verb:
The Finite: transitive, intransitive
The Non-finite: participles, infinitives, gerund
The Linking Verb
The Phrasal Verb
Modals
The Adjective
The Adverb
The Preposition
The Conjunction
B) Idioms & Phrases:
Meanings of Phrases
Kinds of Phrases
Identifying Phrases
C) Clauses:
The Principal Clause
The Subordinate Clause:
The Noun Clause

The Adjective Clause


The Adverbial Clause & its types
D) Corrections:
The Tense
The Verb
The Preposition
The Determiner
The Gender
The Number
Subject-Verb Agreement
E) Sentences & Transformations:
The Simple Sentence
The Compound Sentence
The Complex Sentence
The Active Voice
The Passive Voice
The Positive Degree
The Comparative Degree
The Superlative Degree
F) Words:
Meanings
Synonyms
Antonyms
Spellings
Usage of words as various parts of speech
Formation of new words by adding prefixes and suffixes
G) Composition:
Names of parts of paragraphs/letters/applications
PART- II: Literature 15
H) English Literature:
Names of writers of literary pieces from Elizabethan period to
the 21st Century.
Quotations from drama/poetry of different ages
+
wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm
welqi bvg : evsjv`k welqvewj
c~Yg vb : 30
gvb eb
(1) evsjv`ki RvZxq welqvewj : cvPxbKvj nZ mg-mvgwqK Kvji BwZnvm, Kw I
mswZ| evsjv`ki ^vaxbZv hyi BwZnvm: fvlv Av`vjb; 1954 mvji wbevPb; Qq-`dv
Av`vjb, 1966; MY Afzvb 1968-69; 1970 mvji mvaviY wbevPb; AmnhvM Av`vjb

1971; 7 gvPi HwZnvwmK fvlY; ^vaxbZv NvlYv; gywRebMi miKvii MVb I Kvhvewj;
gywhyi iYKkj; gywhy enr kweMi f~ wgKv; cvK evwnbxi AvZmgcY Ges
evsjv`ki Afz`q|
(2) evsjv`ki KwlR m` : km Drcv`b Ges Gi egyLxKiY, Lv` Drcv`b I
eevcbv|
(3) evsjv`ki RbmsLv, Av`ggvwi, RvwZ, Mvx I DcRvwZ msv welqvw`|
(4) evsjv`ki A_bxwZ : Dbqb cwiKbv cwZ I cevwlKx, RvZxq Avq-eq, ivR^
bxwZ I evwlK Dbqb Kgm~wP, `vwi` wegvPb BZvw`|
(5) evsjv`ki wk I evwYR : wk Drcv`b, cY Avg`vwb I ivwbKiY, MvgUm wk I
Gi mvweK eevcbv, e`wkK jb-`b, A_ ciY, evsK I exgv eevcbv BZvw`|
(6) evsjv`ki msweavb : cvebv I ewk, gwjK AwaKvimn iv cwiPvjbvi
g~jbxwZmg~n, msweavbi mskvabxmg~n|
(7) evsjv`ki ivRbwZK eev : ivRbwZK `jmg~ni MVb, f~wgKv I Kvhg,
gZvmxb I weivax `ji cviwiK mKvw`, mykxj mgvR I Pvc mwKvix Mvx mg~n Ges
G`i f~wgKv|
(8) evsjv`ki miKvi eev : AvBb, kvmb I wePvi wefvMmg~n, AvBb cYqb, bxwZ
wbaviY, RvZxq I vbxq chvqi ckvmwbK eevcbv KvVvgv, ckvmwbK cybwebvm I
msvi|
(9) evsjv`ki RvZxq ARb, wewk ewZ, iZc~Y cwZvb I vcbvmg~n, RvZxq
cyivi, evsjv`ki Ljvayjvmn PjwP, MYgvag-mswk welqvw`|

06
03
03
03
03
03

03

03
03

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm


welqi bvg : AvRvwZK welqvewj
c~Yg vb : 20
(1) ewkK BwZnvm, AvwjK I AvRvwZK eev, f~ -ivRbxwZ;
(2) AvRvwZK wbivcv I Avivxq gZv mK;
(3) weki mvwZK I Pjgvb NUbvcevn;
(4) AvRvwZK cwiekMZ Bmy I K~UbxwZ;
(5) AvRvwZK msMVbmg~n Ges ewkK A_bwZK cwZvbvw`|

gvb eb
04
04
04
04
04

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm


welqi bvg : f~Mvj (evsjv`k I wek), cwiek I `y hvM eevcbv
c~Yg vb : 10
gvb eb
1. evsjv`k I AjwfwK fMvwjK Aevb, mxgvbv, cvwiewkK, Av_-mvgvwRK I f~-ivRbwZK
iZ;
02
2. AjwfwK fZ cwiek (f~-cvKwZK), m`i eb I iZ;
02
3. evsjv`ki cwiek : cKwZ I m`, cavb Pvjmg~n;
02
4. evsjv`k I ewkK cwiek cwieZb : AvenvIqv I Rjevqy wbqvgKmg~ni miwfwK
(hgb Awfevmb, Kwl, wk, grm BZvw`) vbxq, AvwjK I ewkK cfve;
02
5. cvKwZK `yhvM I eevcbv : `yhvMi aib, cKwZ I eevcbv|
02

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm


welqi bvg : mvaviY wevb
c~Yg vb : 15
01| mvaviY wevbi ckjv `bw`b Rxeb eeZ wevbi AwfZvi AvjvK AwRZ mvaviY
Dcjw _K Kiv ne| G cv_xK weklfve wevbi Dci covkvbv bv Kiv _vKjI Pje|
02| cki mU Ggbfve Kiv ne hvZ `k I we`k AvaywbK iZc~Y evwbK Avwevi I
weLvZ wevbx`i Ae`vb mKhy _vK|
gvb eb
fZ wevb :
c`v_i Aev, GUgi MVb, Kvebi egyLx eenvi, GwmW, vi, jeY, c`v_i q, mvevbi KvR,
fZ ivwk Ges Gi cwigvc, fZ wevbi Dbqb, P^KZ, Zi Ges k, Zvc I ZvcMwZ we`v,
Avjvi cKwZ, wi Ges Pj Zwor, BjKUwb, AvaywbK c`v_wevb, kwi Drm Ges Gi cqvM,
bevqbhvM kwi Drm, cvigvYweK kw, LwbR Drm, kwi icvi, AvjvK hcvwZ, gwjK
KYv,
avZe c`v_ Ges Zv`i hMmg~n, AavZe c`v_, RviY-weRviY, Zwor Kvl, ARe hM, Re hM,
Zwor P^K, Uvdigvi, Gi, ZRwqZv BZvw`|
05
Rxe wevb:
c`v_i Rxewevb-welqK ag, wUmy, RbwUKm, RxeewP, Gwbgvj WvBfviwmwU, cvU
WvBfviwmwU, Gwbgvj wUmy, AMvb Ges AMvb wmg, mvjvK msklY, fvBivm, evKUwiqv, Ry
jvwRKvj bgbKPvi, evUvwbKvj bgbKPvi, cvwYRMr, Dw`, dzj, dj, i I i mvjb,
iPvc, `&wc Ges `&ivM, vqy Ges vqyivM, Lv` I cyw, wfUvwgb, gvBvevqvjwR, cvU
wbDUkb, civMvqb BZvw`|
05
AvaywbK wevb:
cw_ex mwi BwZnvm, KmwgK i, evK nvj, wnMi KYv, evwigj, UvBW, evqygj, UKUvwbK
cU, mvBKvb, mybvwg, weeZb, mvgyw`K Rxeb, gvbe`n, ivMi KviY I cwZKvi, msvgK ivM,
ivM RxevYyi RxebaviY, gv I wk ^v, BgybvBRkb Ges fvKwmbkb, GBPAvBwf, GBWm, wUwe,
cvwjI, RvqvifvUv, GwcKvjPvi, mwiKvjPvi, wcwmKvjPvi, nwUKvjPvi, WvqvW, UvbwRi,
AvBwm, AvcwK Z, dvUb KYv BZvw`|
05
wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm
welqi bvg : KwDUvi I Z_ chyw
c~Yg vb : 15
gvb eb
KwDUvi :
Kw
DUvi cwidivjm (Computer Peripherals) : wK-evW
(Keyboard), gvDm (Mouse), IwmAvi (OCR) BZvw`;
Kw
DUvii AmsMVb (Computer Architecture): wmwcBD (CPU), nvW
wW (Hard Disk), GGjBD (ALU) BZvw`;

Kw
DUvii cvigZv (Computer Performance);
`bw`b Rxeb KwDUvi (Computer in Practical Fields): Kwl,
hvMvhvM, wkv, ^v, Ljvayjv BZvw`;
Kw
DUvii b^i eev (Number Systems of Computer);
Acv
iwUs wmgm (Operating Systems);
Gg
eWW KwDUvi (Embedded Computer);
Kw
DUvii BwZnvm (History of Computer);
Kw
DUvii cKvif` (Types of Computers);
Kw
DUvi cvMvg (Computer Program): fvBivm (Virus), dvqviIqvj (Firewall)
BZvw`;
WUveBm wmg (Database System)|
10
Z_chyw :
B
Kg
v
m(
E-Commerce)
;
mjyjvi WvUv bUIqvK (Cellular Data Network): UzwR (2G), w_wR (3G), dviwR (4G),
IqvBgv (Wimax) BZvw`;
Kw
DUvi bUIqvK (Computer Network): jvb (LAN), gvb
(MAN), IqvB-dvB (WiFi), IqvBgv (Wimax) BZvw`;
`bw`b Rxeb Z_chyw (Information Technologies in Practical Fields);

v
U
dvb (SmartPhone);
Iq
v
Iq
v
B
WIqe (World Wide Web - WWW);
B
UvibU (Internet);
w
b
ZcqvRbxq KwDwUs chyw (Daily-Use Computing Technology): B-gBj (Email), dv (Fax) BZvw`;
KvqU-mvfvi gvbRgU (Client-Server Management);
gvevBj chywi ewkmg~n (Mobile Features);
Z_

ch
wie
y
ocw
Zv
bIZv
`i mev/Z_mg~n (Tech-Giants Services & News): Mj
(Google), gvBvmdU (Microsoft), AvBweGg (IBM) BZvw`;
KvDW KwDwUs (Cloud Computing);
mvkvj bUIqvwKs (Social Networking): dmey K (Facebook), UzBUvi (Twitter),
BUvMvg (Instagram) BZvw`;
ivewU (Robotics);
mv
B
e
v
iAci
v
a(
Cyber Crime)
|
05
w
e
w
mGmci
xv
iw
cw
jw
g
b
v
w
iU-Gi wmjevm
welqi bvg : MvwYwZK hyw
c~Yg vb : 15
gvb eb
1. eve msLv, j.mv., M.mv., kZKiv, mij I hwMK gybvdv, AbycvZ I mgvbycvZ, jvf I
wZ |
03

2. exRMvwYwZK m~vewj, ec`x Drcv`K, mij I wc`x mgxKiY, mij I


wc`x AmgZv, mij mnmgxKiY |
3. m~PK I jMvwi`g, mgvi I Yvi Abyg I aviv |
4. iLv, KvY, wfy R I PZyfy R msv Dccv`, wc_vMvivmi Dccv`, e
msv Dccv`, cwiwgwZ mij I Nbe |
5. mU, webvm I mgvek, cwimsLvb I mveZv |
wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm
welqi bvg : gvbwmK `Zv
(MENTAL ABILITY)
c~Yg vb : 15
1. fvlvMZ hwK wePvi (Verbal Reasoning)
2. mgmv mgvavb (Problem Solving)
3. evbvb I fvlv (Spelling and Language)
4. hvwK `Zv (Mechanical Reasoning)
5. vbv mK (Space Relation)
6. msLvMZ gZv (Numerical Ability)
wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm
welqi bvg : bwZKZv, g~jeva I my-kvmb
(Ethics, Values & Good Governance)
c~Yg vb : 10
Definition of Values Education and Good Governance;
Relation between Values Education and Good Governance;
General Perception of Values Education and Good Governance;
Importance of Values Education and Good Governance in the life of
an individual as a citizen as well as in the making of society and
national ideals;
Impact of Values Education and Good Governance in national
development;
How the element of Good Governance and Values Education can be
established in society in a given social context;
The benefits of Values Education and Good Governance and the cost
society pays adversely in their absence.

03
03
03
03