You are on page 1of 3

5A

scoala 10

1
8:00 - 8:50

2

3

4

5

Diriginte : MUSAT MARIANA
SC5A

6

7

8

9

10

ED FIZ
PRICOPI ELENA

Ma

ROM
BECA A

DESE
N

Mi

RUSU L

MATE
TIC
M
MARIN DAN

BOCA LUMI

prot FRAN
ROM
med *
C
ROTARIU E

GÂRTU
ANAMARIA

MATE
FRAN
ENGL GEO
M
C
MARIN DAN

IST
MUSAT M

ALEXANDRU I

POPOVICI L

BOCA LUMI

Vi

DIRIG
MUSAT M

SICINSCHI

ALEXANDRU I

1

2

3

4

5

BECA A

ROM
MANOLACHI I

BECA A

ROTARIU E

NESTIAN V

MANOLACHI I

NESTIAN V

POPOVICI L

BOCA LUMI

RUSU L

MANOLACHI I

ROJNITA S

MANOLACHI I

REL O ED FIZ IST
LEONTE I

ROJNITA S

MUSAT M

MUZ
SICINSCHI

GÂRTU
ANAMARIA

GÂRTU
ANAMARIA

BÎRA C

MATE
ROM ED FIZ
M
IVU A

DUMEA S

ROJNITA S

FRAN MATE
ROM
C
M
MUSCALU L

IVU A

DUMEA S

BIO
BÎRA C

POPOVICI L

BOCA LUMI

ROTARIU E

DUMEA S

RUSU L

ROM ROM DIRIG
DUMEA S

TIC
BOCA LUMI

DUMEA S

BOCA LUMI

ENGL

MATE
M

HAMAD T

IVU A

6A

scoala 10

1
8:00 - 8:50

2

3

4

5

Diriginte : MARIN DAN
SC6A

6

TIC ED FIZ BIO
BOCA LUMI PRICOPI ELENA

Ma

GHINEA I

GHINEA I

LEONTE I

SICINSCHI

BIO
BÎRA C

Vi

MANOLACHI I

BÎRA C

POPOVICI L

FIZ

BECA A

FIZ
ROTARIU E

9

10

ROM GEO*
BECA A

POPOVICI L

FRAN
C
GÂRTU
ANAMARIA

BOCA LUMI

ED FIZ ENGL

MATE
M

NESTIAN V

BECA A

AMARINOAIE E

GÂRTU
ANAMARIA

DESE
DIRIG
N
RUSU L

MARIN DAN

TEHN MATE
MUZ ROM
O
M

ROTARIU E

PRICOPI ELENA

Orar generat:09.12.2014

NESTIAN V

MATE
GEO
M
MARIN DAN

Jo

8

MATE
ED.PT FRAN
REL O ENGL ROM ROM
M
SAN
C
MARIN DAN

Mi

7

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

GHINEA I

aSc Orare

10

aSc Orare

Lu

ROM

9

Orar generat:09.12.2014

10

FRAN MATE
C
M

HAMAD T

FRAN
GEO
C
MUSCALU L

DIRIG ROM ED FIZ ROM MUZ
NESTIAN V

Orar generat:09.12.2014

Jo

LEONTE I

MATE
TEHN DESE
MATE
GEO
BIO
M
O
N
M
GHINEA I

Vi

BOCA LUMI

ENGL

8

MATE
TEHN prot DESE
ROM
M
O med *
N

Vi

9

7

LEONTE I

ED FIZ ENGL

IVU A

prot
FRAN MATE
ROM ENGL
med *
C
M

Ma

Jo

TIC

IST REL O

BÎRA C

8

6

MUSAT M

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Lu

Mi

7

Lu

BECA A

Diriginte : NESTIAN VIORICA
SC5C

6

5

ROJNITA S

aSc Orare

5C

4

Mi

Orar generat:09.12.2014

scoala 10

3

GÂRTU
ANAMARIA

MATE
ED FIZ BIO
M
MARIN DAN PRICOPI ELENA

2

Diriginte : BOCA LUMINITA

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Ma

MATE
ROM
M
MARIN DAN

8:00 - 8:50

BECA A

TEHN
MUZ ENGL ROM ROM REL O
O

Jo

8:00 - 8:50

1

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Lu

5B

scoala 10

MARIN DAN

MARIN DAN

SICINSCHI

BECA A

IST
MUSAT M

aSc Orare

6B

scoala 10

1
8:00 - 8:50

2

3

4

5

Diriginte : IVU ANISOARA
SC6B

6

7

8

9

10

FIZ
ROTARIU E

Ma

GEO*
POPOVICI L

ENGL
HAMAD T

FRAN
BIO
C
MUSCALU L

DESE MATE
N
M
BEJENARIU

IVU A

BÎRA C

ROM ROM
DUMEA S

BOCA LUMI

Jo

GEO
POPOVICI L

Vi

ENGL
HAMAD T

POENARU

TIC

IVU A

SICINSCHI

IVU A

FRAN MATE
DIRIG
C
M
IVU A

IVU A

DUMEA S

7A
2

3

4

5

Ma

FIZ
FRUNZA N

NESTIAN V

Mi

9

POPOVICI L

DAVID L

MUSAT M

GHINEA I

BEJENARIU

ROTARIU E

MANOLACHI I

BOCA LUMI

BÎRA C

MANOLACHI I

SICINSCHI

LEONTE I PRICOPI ELENA

ENGL ED FIZ ROM DIRIG
NESTIAN V PRICOPI ELENA

MANOLACHI I PRICOPI ELENA

BÎRA C

DAVID L

8

9

ROTARIU E

POPOVICI L

IVU A

IST
MUSAT M

JICU I

TIC
BOCA LUMI

ROTARIU E

ENGL
HAMAD T

BIO DIRIG
BÎRA C

IVU A

SICINSCHI

1
8:00 - 8:50

BOCA LUMI

LEONTE I

FRAN
ED FIZ
C
MUSCALU L PRICOPI ELENA

2

3

4

5

BIO
BÎRA C

6

7

8

9

10

ROM
MANOLACHI I

MATE
DIRIG CHIM GEO
M
GHINEA I

GHINEA I

ROTARIU E

POPOVICI L

FRAN MATE MATE
DESE
ENGL CIV
C
M
M
N

Ma

MUSCALU L

GHINEA I

ED FIZ ROM ROM
ROJNITA S

Jo

MANOLACHI I

FIZ

MUSAT M

DAVID L

ED FIZ FIZ
ROJNITA S

Orar generat:09.12.2014

Diriginte : GHINEA IULIANA
SC7B

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Lu

FRUNZA N

RUSU L

TEHN
REL O
O

7B

Vi

BÎRA C

MATE
DESE
MUZ
M
N

JICU I PRICOPI ELENA

FIZ

MUSCALU L

aSc Orare

scoala 10

Mi

10

MATE FRAN
M
C

Orar generat:09.12.2014

GHINEA I

aSc Orare

IVU A

IVU A

GEO

GHINEA I

FIZ

FIZ

MATE
GEO*
M

prot MATE
ROM
med * M

Jo

BÎRA C

FRAN
MATE DESE MATE
CIV
C
M
N
M
MUSCALU L

BIO

JICU I

10

BIO

7

ROM ROM ED FIZ

POPOVICI L

CHIM ROM MUZ REL O ED FIZ IST
ROTARIU E

Orar generat:09.12.2014

MANOLACHI I

ENGL

Vi

ED.PT
TEHN
MATE
ENGL CHIM ROM
BIO
SAN
O
M
AMARINOAIE E

Vi

GHINEA I

ROM

MUSAT M

FRAN MATE
prot
ROM GEO
C
M
med *
MUSCALU L

Jo

8

6

JICU I

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Lu

Mi

7

Lu

DUMEA S

Diriginte : PRICOPI ELENA
SC7A

6

5

BÎRA C

aSc Orare

1

4

HAMAD T

IST

Orar generat:09.12.2014

scoala 10

3

ROTARIU E PRICOPI ELENA

IVU A PRICOPI ELENA

MUSCALU L

2

Diriginte : BÎRA CORINA
SC6C

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Ma

FIZ ED FIZ

MATE
ED FIZ ROM ROM
M

BOCA LUMI

8:00 - 8:50

DUMEA S

TEHN
MATE
REL O
MUZ MATE* BIO
O
M

Mi

8:00 - 8:50

1

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

Lu

6C

scoala 10

DAVID L

MANOLACHI I

GHINEA I

ALEXANDRU I

ROM
MANOLACHI I

BEJENARIU

MATE
ED.PT
MATE*
M
SAN
GHINEA I

GHINEA I

ENGL REL O CHIM
ALEXANDRU I

MUSAT M

POENARU

ROTARIU E

AMARINOAIE E

IST
MUSAT M

MUZ
SICINSCHI

FRAN TEHN
BIO
C
O
MUSCALU L

BOCA LUMI

BÎRA C

aSc Orare

7C

scoala 10

1
8:00 - 8:50

2

3

4

5

Diriginte : ROJNITA SEBI
SC7C

6

7

8

9

10

1

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

MATE
FRAN
ENGL ROM
BIO ED FIZ
M
C

Lu

MARIN DAN

NESTIAN V

BECA A

MUSCALU L

BÎRA C

8A

scoala 10

8:00 - 8:50

Lu

ROJNITA S

2

3

5

6

7

8

9

10

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

IST REL O
MUSAT M

4

Diriginte : MUSCALU L
BIBLIO

LEONTE I

MATE MATE
ROM CHIM
M
M
MARIN DAN

MARIN DAN

BECA A

ROTARIU E

Grupa 1

MATE
M

Ma

MARIN DAN

Mi

ENGL REL O
NESTIAN V

Jo

POENARU

MUZ DIRIG
SICINSCHI

Vi

ROJNITA S

FIZ
FRUNZA N

ROJNITA S

ROTARIU E

DESE
ROM
N
BEJENARIU

BECA A

AMARINOAIE E

POPOVICI L

FRAN MATE
C
M
MUSCALU L

ROTARIU E

MARIN DAN

BIO
BÎRA C

MARIN DAN

IST
MUSAT M

FIZ
FRUNZA N

MUSAT M

8B
1
8:00 - 8:50

2

prot
med *

Jo

DAVID L

Vi

4

5

6

7

8

9

MUSAT M

IST
MUSAT M

ROM

BECA A

MANOLACHI I

IVU A

HAMAD T

BECA A

BECA A

Mi

TEHN
O
DESEN
Grupa 2

ROJNITA S

Jo

BIO
BÎRA C

Vi

IST
MUSAT M

Orar generat:09.12.2014

MUSCALU L

BIO
BÎRA C

FIZ
FRUNZA N

POPOVICI L

GEO
POPOVICI L

DIRIG
MUSCALU L

AMARINOAIE E

IST
MUSAT M

ROTARIU E

MATE
M
MARIN DAN

FRAN
C
MUSCALU L

MATE
ENGL
M
MARIN DAN

HAMAD T

8C
1
8:00 - 8:50

IVU A

LAT
DUMEA S

2

3

4

5

Diriginte : ROTARIU ELENA
SC8C

6

7

8

9

10

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

ROM ROM
JICU I

JICU I

MATE MATE FRAN
M
M
C
GHINEA I

GHINEA I

MUSCALU L

Grupa 1

SICINSCHI

ED FIZ

FRAN
GEO
C

scoala 10

Lu

MUZ

RUSU L

BECA A

aSc Orare

Grupa 1

Ma

BOCA LUMI

Orar generat:09.12.2014

10

MATE
MATE*
M

BEJENARIU

ROM ROM

BOCA LUMI

Diriginte : MANOLACHI IONELA
SC8B

Grupa 2

ED FIZ ROM
ROJNITA S

TEHN
O

TEHN
ED.PT
LAT
CHIM
O
SAN
DESEN
SICINSCHI

CIV ENGL
MUSAT M

9:00 - 9:50 10:00 - 10:5011:00 - 11:5012:10 - 13:0013:10 - 14:0014:10 - 15:0015:10 - 16:0016:10 - 17:0017:10 - 18:00

REL O CIV
LEONTE I

3

MUZ

FIZ
FRUNZA N

Mi

aSc Orare

scoala 10

Ma

BECA A

Orar generat:09.12.2014

Lu

CIV

ED.PT
MATE
GEO
ROM
SAN
M

ROM ED FIZ CHIM
BECA A

CHIM

BOCA LUMI

FIZ
FRUNZA N

FRAN
LAT
C
MUSCALU L

GEO
POPOVICI L

FIZ
FRUNZA N

MANOLACHI I

Ma

DIRIG ROM ENGL
MANOLACHI I

MANOLACHI I

ROM CHIM
MANOLACHI I

ROTARIU E

ALEXANDRU I

HAMAD T

MATE
M

Mi

IVU A

MUSCALU L

ALEXANDRU I

CHIM GEO ROM
ROTARIU E

POPOVICI L

MANOLACHI I

Jo

TANCAU

Vi

IVU A

MUSAT M

BÎRA C

FIZ REL O
FRUNZA N

aSc Orare

FRUNZA N

ED FIZ BIO

IVU A

MATE
M

FIZ

ENGL CIV
HAMAD T

prot FRAN
MATE
ENGL
med *
C
M
DAVID L

MUZ

ENGL

Orar generat:09.12.2014

LEONTE I

TEHN
MATE* GEO
O
DESEN
SICINSCHI

Grupa 2

RUSU L

IST
MUSAT M

BOCA LUMI

CHIM
ROTARIU E

GHINEA I

MATE MATE
M
M
GHINEA I

GEO ROM ROM
POPOVICI L

JICU I

JICU I

FRAN
CHIM DIRIG
C
MUSCALU L

ROTARIU E

POPOVICI L

ROTARIU E

GHINEA I

prot
med *
DAVID L

IST
MUSAT M

aSc Orare