KONSEP KESALAHAN

ahasa aan B un Pengg

Kesalahan bahasa merupakan bentuk penggunaan bahasa yang daripada sistem bahasa

Tatabahasa

Istilah

Penggunaan Bahasa Ejaan

Contoh Kesalahan

Sebutan

1

PUNCA-PUNCA KESALAHAN

Gangguan dari segi penggunaan bahasa yang menggunakan bahasa ibunda iaitu dialek pertuturan, bahasa daerah dan bahasa pasar.

Berlaku kekeliruan yang berpunca daripada penggunaan bahasa yang tidak seragam.

Berlaku juga kekeliruan yang berpunca daripada kecuaian dan kurang pengetahuan dan pemahaman antara sebutan dan penglihatan.

Kurang kebolehan dan keupayaan menyatakan sesuatu hingga murid terpaksa menggunakan perkataan pertama bagi lahirkan buah fikiran.

Kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh guru semasa mengajar tidak berkesan dan tidak sistematik.

1

KESALAHAN UMUM TATABAHASA

KESALAHAN FRASA

KESALAHAN UMUM TATABAHASA Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif

KESALAHAN PENGGUNAAN KATA

KESALAHAN AYAT

Kata Ganti Kata Bilangan Penjodoh Bilangan Kata Sendi Nama Kata Adjektif Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Transitif Kata Hubung Kata Tanya Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat Ayat Tergantung : Tiada Subjek Tiada Predikat

1

KESALAHAN DARI ASPEK MORFOLOGI KONSEP Kata Ganti Kata Ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.

No Huraian

Contoh

1

Semua jenis kata ganti tidak boleh digandakan

 Mereka-mereka  Saya-saya  Dia-dia

2

Kata ganti beliau hanya boleh digunakan bagi mengganti nama orang yang dihormati sahaja.

 Beliau seorang angkasawan.  Beliau seorang menteri kesihatan.  Beliau adalah guru saya.

3

Kata ia tidak

boleh digunakan

 Emak sangat sayang akan ia. (SALAH)  Emak sangat sayang akan dia. (BETUL)

sebagai objek kepada Kata Sendi atau Kata Kerja Transitif.

4

Kata Ganti Ia dan Nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya.  Jika tidak dibaiki dengan segera ianya akan musnah. (SALAH)
1
 Jika tidak dibaiki ia akan musnah.

(BETUL)

KATA BILANGAN

Kata Bilangan

Kata bilangan ialah kata yang pada umunya digunakan untuk menghitung benda.

1

Contoh

Kata Bilangan Tak Tentu Pisahan Himpunan Tentu

Contoh Perkataan setengah-setengah tiap-tiap, masing-masing kedua-dua, berabad-berabad dua, tiga, empat

Kata Bilangan di atas tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Salah 1 2 3 Betul

Setengah orang tidak suka tidur Setengah-setengah orang tidak suka tidur pada waktu siang. matrik. Kedua orang itu cedera parah. pada waktu siang. matrik. Kedua-dua orang itu cedera parah. Tiap penuntut mesti mamakai kad Tiap-tiap penuntut mesti memakai kad

1

4

Berbagai jenis lauk-pauk.

Berbagai-bagai jenis lauk-pauk.

Kata Bilangan Tentu seperti satu, dua, tiga dan seterusnya tidak boleh dedikatkan dengan Kata Bilangan Pecahan (suku, setengah, separuh) kerana ianya kontra. Salah Hampir tiga suku jam dia duduk di situ. Jumlah kesemua barang Betul

1

Hampir tiga jam suku dia duduk di situ.

2

ini Jumlah

kesemua

barang

ini

sembilan

sembilan setengah ringgit.

ringgit setengah.

PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

Walau bagaimanapun ,penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersama1

sama dengan kata bilangan seperti:-

Sebilanga n Para

Segala

Setengahsetengah

Sekalia n Seluru h

Semua

Contoh:-

Salah 1 2 3 Para orang pe!ajar Segala ekor binatang Semua orang gadis

Betul para pelajar Segala binatang Semua gadis

1

KATA SENDI NAMA

Kata sendi nama ialah kata yang digunakan bersamasama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama dengan kata-kata lain.

1

Kata sendi nama memerlukan frasa nama sebagai objek untuk membentuk frasa nama.

Contoh-contoh Kata Sendi Nama :-

 Oleh  Bagi  Demi  Tentang  Akan  Antara  Hingga  Kerana

Contoh:-

Salah 1 2 3 4 Ravi suka durian.

Betul Ravi suka akan durian.

Kami lalu jalan itu supaya cepat Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. Abang sudah pergi pejabat. Saya bertemu Ali di pasar tadi. sampai. Abang sudah pergi ke pejabat. Saya bertemu dengan Ali di pasar .

KATA ADJEKTIF

Kata penguat depan tidak boleh diletakkan di belakang kata adjektif.

(SALAH) Sayang sangat. (BETUL) Sangat sayang.

1

CONTOH

Kata penguat belakang pula, tidak boleh diletakkan di hadapan kata adjektif.

(SALAH) Amat kacak sekali’ (BETUL) Amat kacak @ Kacak sekali

Kata penguat tidak boleh digabungkan di depan dan di belakang adjektif sekaligus.

(SALAH) Sekali cantik (BETUL) Cantik sekali

KATA KERJA TRANSITIF

Kata yang mesti disertai objek sebagai pelengkap untuk menjadi frasa kerja yang bertugas dalam predikat ayat.

1

Objek mesti frasa nama atau kata nama. Semua kata kerja transitif perlu ada imbuhan me…

Kecuali kata makan & minum serta kata berapitan ber…an.

1

Salah

Betul

Dia suka baca majalah

Dia suka membaca majalah

Kamal tendang bola itu

Kamal menendang bola itu

Contoh:

1

Kata-kata lain tidak boleh diletakkan di antara kata kerja transitif dengan objek.

CONTOH

• •

o (Salah) o Khalid menghempaskan cermin itu ke lantai (Betul)

Dia memegang erat tangan ibunya (Salah) Dia memegang tangan ibunya dengan erat (Betul) Khalid menghempaskan ke lantai cermin itu

Kata Kerja Transitif yang berapitan me…kan dan me…i berbagai-bagai maknanya mesti digunakan dengan berhati-hati.

CONTOH
  

Dia memberikan saya sebatang pensil (Salah) Dia memberi saya sebatang pensil (Betul) Dia memberikan sebatang pensil untuk saya (Betul)

1

  

Hakim menjatuhkan orang itu hukuman (Salah) Hakim menjatuhi orang itu hukuman (Betul) Hakim menjatuhkan hukuman ke atas orang itu

(Betul)
Kata Kerja Transitif dengan Kata Ganti Nama Pertama dan Kedua dalam ayat pasif tidak boleh digunakan Kata Sendi Nama oleh.

CONTOH

o Ular itu dipukul oleh saya (salah) o Ular itu saya pukul (Betul)

KATA KERJA TAK TRANSITIF

Kata kerja yang berdiri sendiri dengan makna lengkap dalam ayat.

Kata Kerja ini tidak perlu objek sebagai pelenkap.

Kata Kerja tak Transitif yang berawalan ber… @ me… @ ter… misalnya berbincang, berkata, bertanya, melompat, terenyum tidak boleh digugurkan imbuhannya.

CONTOH

o

Dia kata kepada saya Dia berkata kepada

(Salah) saya (Betul)
1
o

 

Dia lompat (Salah) Dia melompat (Betul)

Dia

senyum

kepada

saya (Salah)

Dia tersenyum kepada

saya (Betul)

KATA HUBUNG

Menghubungkan kata dengan kata

Menghubungkan frasa dengan frasa

Menghubungkan klausa dengan klausa

Kesalahan berlaku akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung Menggunakan kata hubung secara tidak tepat dan betul

CONTOH

1

SALAH

BETUL

Azlan salam

berdiri

maka

memberi Azlan berdiri lalu memberi salam

Naim menangis bila mendengar berita sedih itu Azli terkejut bila Amirul menjerit

Naim menangis apabila mendengar berita sedih itu Azli terkejut apabila Amirul menjerit

Gadis sombong

itu

cantik

meskipun

Gadis itu cantik tetapi sombong

KATA TANYA

Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.

Kesalahan kata yang sering berlaku pada kata tanya apa dan siapa

Kata tanya apa hanya boleh digunakan menanyakan nama benda @ binatang

Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk mananyakan manusia

Contoh kata Tanya yang sering digunakan ialah :- Apa, Mengapa, Bila, Bagaimana, Siapa, Berapa

1

CONTOH SALAH Nama kucing itu siapa? BETUL Nama kucing itu apa?

Apa nama kamu?

Siapa nama kamu?

Adakah Banyak Pedalaman Bena Bukan Ialah Menonton Telor Tempoh Tepok Lancong Golong Lancong Resmi Tembok

Apakah Ramai Pendalaman Bina Tidak Adalah Menuntun Telur Tembuk Tepuk Lancung Gulung Lancung Rasmi Tempuh
1

PENGGUNAAN KATA YANG TIDAK TEPAT

Ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi jauh berbeza maksudnya.

Kesalahan ini berpunca daripada pengguna tidak mengetahui makna yang tentang sesuatu kata

Senarai beberapa kata yang hamper sama ejaannya.

PUNCA-PUNCA KESILAPAN AYAT

1

• • • • • • • • • •

Subjek ayat tidak jelas Penggabungan ayat yang tidak sempurna Bahagian ayat berdiri sendiri Kedudukan kata atau frasa dalam ayat tidak pada tempatnya Penggunaan kata tidak betul Penggunaan imbuhan tidak betul Makna tidak jelas Subjek ayat tidak jelas Ayat tergantung Makna ayat tidak jelas

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful