You are on page 1of 88

73.

ESER
Nir:

Atill

Atilhan

Kapak Dzeni: R. Sezgin Cerraholu


nsz: Ahmet Kayhan
YAYLACIK MATBAASI

STANBUL 1 9 6 8

BYOGRAF .
Cevat Rift Atilhan 1892 (1308) ylnda Vefada dodu.
Babas Hasan Rfat Paa am mutasarrfdr. Dedesi Hurit Paa Bosna-Hersek beyidir. Cevat Rift Atilhan 1912
ylnda Hariciyeden mezun olup ilk olarak Arnavutluk
harektna istirk etmitir. Daha sonra srasyla I. ve II.
Balkan Harbleri, Edime muhasaras Edime muhasarasnda esir derek 2 sene sren Bulgaristan esareti
Esaret sonu stanbul'a geliinde Umum Harbin balamasyla derhal Sina cephesine gidiyor. Bu cephede gsterdii kahramanlklar sebebiyle Ordu Zat leri Mdrl vazifesi ile taltif ediliyor. Grd lzum zerine
ordumuzu arkadan kallee vurmak istiyen Yahudi casuslar Simi Simon, Sara Aranson, Ara Aranson, Suzi liberman v.b. yakalyarak MERCE meydannda kuruna dizdiriyor.
Cihan Harbi bozgunu Trkn en kara gnlerinde
Mersinli Cemal Paa ile Konyaya gelerek Mill cepheyi kuruyorlar. lk mill mmessil olarak stanbula gelerek Halife Sultan Vahidettin ile gryor. Halifenin makamndan ayrlnda Ferd Paa kabinesinin kararyla tevkif
edilerek Bekir Aa Blne hapsediliyor ve idama mahkm ediliyor. 2 Terinievvel 1918 gn idam edilmesine
2 saat kala Mersinli Cemal Paann, Ferd Paa kabinesini devirerek Harbiye Nazr olmasyla dama gitmesi gerekirken, Harbiye Nezaretine yaver olarak gidiyor.
Mustafa Kemal'in Samsun'a hareketi ile Sadkzde
Arslan beyin gemisine gizlice binerek Zonguldaa geliyor.
Kurtulu savann en hareketli gnlerinde Zonguldakta
Fransz kuvvetlerine kar 12 bin kiilik devirme ordusuyla pek ok kahramanlk rnekleri vererek Franszlar
olduklar yerde mhlyor.
Kurtulu savann zaferle neticelenmesiyle ordudan
istifa ediyor.
Cevat Rift Atilhan'n sivil hayat vefatna kadar yine

mcadele ierisinde gemitir. Cephede gayet maharetle


kulland klcn sivil hayatnda brakarak kalemine sarlyor ve onu da ayn maharetle kullanmasn gayet gzel b a a r y o r . Ksa zamanda adn btn cihana
duyuruyor. Yerli ve yabanc basn adndan stayile bahsediyor. Amerikada Orta Dounun HTLER'i olarak tannyor.

Kt gnler yakasn brakmyor! Malatyada bir yahudi dnmesine sklan kuru-sk merminin patlamas, onu
stanbuldaki evinde ocuklarndan ayrarak 11 ay hapse
diyor, ama o ylmyor ve her zamankinden daha ok bir
enerji ile mcadelesine devam ediyor.
1964 senesinde Mogadiu'da toplanan slm Devletleri Kongresine davet edilerek kongrenin cra Komitesi
Bakanlna seiliyor. Bu vazifesi Cevat Rift Atilhan'n
en son byk vazifesi oluyor ve 4 ubat 1967 Cumartesi
gn Cenab- Hakkn rahmetine mazhar oluyor. Allah
rahmet eylesin, makam cennet olsun. min.
Atill ATLHAN Kadky - 1968

NSZ
Muhterem okuyucu!
Hayat boyunca tehditlere, baskya ve zaman zaman
kasd mahsusla ar ceza ve divan harblere sevk edilmi
olmasna ramen; meruiyetine inand fikirleri mdafaa
etmekten asla ylmayan ve neriyatn en zor artlar altnda devam ettiren ve her eseri ile yakn mazimizin tarih sahifelerini biraz daha sarahat ve berrakla karan
byk insan, gerek idealist merhum General Cevat Rift Atilhan vefatndan ksa bir mddet evvel kale*
me alm olduu bu mtevazi eseri ile de yine yakn mazinin zerindeki bir esrar perdesini daha vuzuh ve sarahate kavuturmutur.
Eer bugn Trkiyemizde uurlu bir milliyeti genlik varsa; Arap ve dier slm milletlerinde mtenebbih
bir durum grlyorsa; bunun mutlak eriksiz ncs
merhum Cevat Rift Atilhan beydir. Bizde zaman zaman
politikaclar, devlet adamlar, yazarlar ve hatt editrler dahi pek ok politik vukuatlar tedkik ederken; hdiselerin gerek mrettip ve mevviklerini grememilerdir. Byk insan, byk mcahit, esiz vatanperver
merhum Cevat Rift Atilhan daima vatanperverlikle dopdolu olan hassas grn, grnmesi zor olan mehul hedeflere deta bir projektr tutar gibi tutmu ve buralarda her zaman teleskopla yce milletimizin ve mukaddes
vatanmzn canilerini ylmadan usanmadan bir hayat boyu aramtr.


Muhterem idealist Trk!
Bir hayat boyu yaplan aratrma, 65-70 eserin telifine mil olacak kadar baarl gemitir. Bizde pek ok
siyas facialarn gerek failleri, mrettipleri ve mes'ulleri
yalanc ve riyakr tarih yazarlar tarafndan kasd mahsusla sahneye karlmam ve objektif olmas icabeden
gerek tarih ls tahrif edilerek mill tarihe kar
duyulmas icabeden doruluk duygusu ortadan tamamen
kaldrlmtr.
Yllarca kuva- milliyecilerin bu mukaddes vatannda gerek kuva- milliyeclerin oullar ve hatt torunlar Jn Trkler, ttihat - Terakki, Gk sultan II. Abdlhamid, 31 Mart facias, dnmelik, masonluk, siyonizm ile
komnizm mevzularma temas edilmiyecek hale getirilmiti...
Gen Trk neillerindeki korku ve endieyi ortadan
kaldran ve bizlere i ve d dmanlarmz iren vecheleri ile tantan merhum olmutur. Her eseri o yakn
mazinin me'um karanlk gnlerinde kalplere ferahlk
vermi ve fikirler deta bir yldrm sr'atiyle aksiyon durumuna geerek tiye muzf istikrarl ve emin admlarn
atlmasn temin etmitir.
Muhterem okuyucu!
Merhum her eserinde olduu gibi; bu eserinde de tarihe ve millete deta mehul kalmaya mahkm edilmi
olan me'um Menemen facias n o yllarn gerek bir
grg ahidi olarak ele alm ve mill tarihimize en byk
hizmeti ifa etmitir. Bizlere bu eseri hayatnn deta en
son mmtaz htras gibi yazdktan sonra aramzdan ay
rlarak ebed hayatna ve makberine gmtr. Byk

dvann ulu ncs merhum


General
C e v a t Rfat Atilhan'a yce Allah'tan bol bol rahmet niyaz ederken, bu eseri nerederek mill tarihimize gerekli ve zarur hizmeti ifa ettii iin Atill Atilhan beye de alenen candan, samim teekkrlerimizi sunar ve Allahtan hayatta
meruiyetine inand fikirlerin il nihaye mdafaas iin
inayet niyaz ederiz.
Ahmet KAYIHAN
Mays - 1968
BAKIRKY

MEVZUA GRMEDEN
LZUMLU DETAYLAR
Memleket iin iin kaynyordu. Bunu, duygu
organlar nasrlanmam herkes hissediyordu. u
var ki bu kazan ateleyenler kimlerdi? te bu daima gzden kam ana mevzudur. Hi phesiz, yalnz bizde deil, btn dnyada istisnasz her memlekette ihtilller, fitneler, fesadlar ve dedikodular
muayyen bir kanaldan gelir. Bunun haricinde, btn tarih boyunca ve nihayet byk Fransz ihtillinden bu yana ihtilllerin cmlesi Dnya Yahudilii ve farmasonluunun bann altndan kmtr.
Her ne kadar baz zaruretler, baz memleketlerde
ve bz artlar altnda mevzi ayaklanmalar icabettirmi ise de yine de zemin, hi .birimizin haberi olmadan o esrarengiz kuvvetler tarafndan hazrlanr.
Bizde Yahudi dnmesi Ahmed Emin Yalman'n
1918'den beri oynad rol ve halk efkr zerinde
yaratt tesir; byk Osmanl - Trk imparatorluunun, yabanc bir devletin himayesi altna girmee. zorlanmasndan, Milletleraras Basn Enstits

14
ismini tayan beynelmilel fesd ve ihtill tekiltnn mukadderatmza el koymasna kadar ileri gitmitir.
Mustafa Kemal'in vatandan koduu, errine
bir mddet ara verdii bu dnme, Milletleraras Basn Enstitsyle son senelerde mukadderatmz
zerinde byk, pek byk ve son roln oynamtr. Uydurma bir Malatya hadisesiyle putlatrmak
kkln gsterdiimiz bu yahudi dnmesi, mark bir kstahlk, ikide bir Avrupann yahudi
merkezlerine giderek aleyhimize plnlar hazrlarken gnn iktidar derin bir lm uykusu iinde bulunuyordu. u var ki zamann hkmeti, millet
aleyhinde dzenlenen komplolara kar cidden bir
lm uykusunda iken, memleketin z, halis ve fedakr evltlar hakknda da o derece hassas, o derece uyank ve aleyhlerimizde o nisbette kararl idi.
Bu derece gaflet iinde yzen, daha insafl bir
tabirle ttihat ve dnya siyonizmine bal Cell
Bayar'n sevk ve idaresinde bulunan bir iktidardan
baka trl bir ey beklenemezdi. Ve inklp ncesi btn kt idare ve yolsuzluklardan bizzat o, yni Cell Bayar mes'uldr. Arkadalarnn ban yiyen de odur. Dnya siyonizminin ve farmasonluun
ar basksnn nasl olsa kendisini kurtaracan
iyi bilen ihtiyar kurt, avamn ruhu zerinde tabiatiyle iyi bir tesir brakan, cesur ve pervasz ifadele-

15
riylemaalesef bir an iin
unutturmutur.

mazisini

millete

Byk Osmanl mparatorluunun bir paras


olan mbarek Filistin'de srail devleti kurulabilmek iin dnya yahudilii tarafndan tekiltlandrlan ttihd ve Terakki cemiyetinin vatana yapt hiyanet ve sikasd artk da balarndaki obanlara bile m a l m olduu bir devirde, Bayar'n hl bu cemiyete mensubiyetiyle iftihar etmesi byk mana tar.
Ben; dnya siyonizmi tarafndan kurulan bir
komitenin velevki bir imparatorluu batrm olsa
dahi vicdan azab ve pimanlk duyarak kolay kolay susacana, vazifesini terkedeceine inanmam.
Hele bu teekkl, onbe asrlk br yahudi idealinin
gereklemesi ve hudutsuz bir ihtiras uruna yaplm ise... Onun iin de bu millet, bu ileke ve talihsiz millet ayn fsid daire iinde hl rpnmaktadr.
Bu sebeple son hdiselerle, son dedikodularla,
mazi arasnda bir irtibat ve mnasebet aramak dorudur ve mmkndr.
u prensip zerinde srarla duruyoruz:
Bir dva; ihtiya duyulmadan, urunda mcadele edilmeden ve fedakrlk yaplmadan elde edilemez. imdi sorabilirim;

16
ttihat ve Terakki Cemiyeti niin kurulmu ve
1908 ihtilli neden yaplmtr ? Hrriyet - Adalet Msavat - Uhuvvet iin mi? Fakat btn bunlar,
farmasonlarn sahte maskeleri ve remizleri idi. Hi
biri gereklemedi. Aksine olarak hrriyet yerine
zulm kaim oldu. Hem yle zulm ki, istibdada gnde bin defa rahmet okuttu. Otuz ylda, insann canna kylmayan mutlakyet devrine mukabil
sekiz ylda hrriyet devrinde daraalarnda aslmak veyahut kuruna dizilmek suretiyle tam altm bin insann canna kylmtr. Cehalet, ihtiras
ve keyf idare yznden cephelerde len milyon
Trk bu hesaba dahil deildir.
ok kimseler uzun yllar. Abdurrahman Paa
adliyesinin hasretini ekmilerdir.
Sultan Abdlhamid'in Taklann muhayyel
zindanlarnda inlettiinden bahsedilen btn vak'alarn yalan olduu meydana km olmasna ramen srarla devam eden propagandalar, birok insanlarn uurlarn alt st etmitir.

Bu neden byle olmutur? Memleketi kalkndk


racaz, adaleti kuracaz, milleti refaha ulatracaz diyen insanlar niin bu iddialarn tam aksini
yapmlar, memleketi yama, talan, harbler ve zulmle bir lhzada ykmlardr.

17
Bunun cevab basittir: Zira 1908 ihtilli bir
ihtiyacn, bir zaruretin mahsul ve urunda yaplm mcadeleler neticesi deil dnya yahudiliinin
arzu ve emriyle olmutur.
Atinal mruf avukatlardan N.N. Prandakis'in
1963 de neretmi olduu E. Skotine Dinamis ipo
To Fos Tu Hristianizma isimli eserinin 8 inci sahitesinden u paray alyoru:
Milletimiz 1945 ylndan sonra pek ok organizasyonlarla kar karya geldi. Muhtelif kanallarla halka yardmlar yapld. Sonra da renildi ki
bu yardmlar yapan tekilt milletimizden mukabele-i minnet yerine mill, tarih rf ve detlerini terk
etmeyi istiyorlard. Bu talep umum infiale sebep
oldu. Fakat dnya siyonizmi bo durmad, mason
kardelik sfat altnda btn hayr sever cemiyetlere el att. Rotarienler Yunan aristokratlar ile
burjuva ve kapitalistlerini elde ettiler, ii ve genlik teekklleri ile izci tekiltlar dnya farmasonluunun emrine girdi. Bir mstevliden kurtulmu olan vatan, yeni bir mstevliye deta kucak
ayordu. Bu yeni gelen mstevliler Provakosyon
yapmaa mtemayil olanlarn hepsini seferber etmi olup din lemi, tarih rf ve detlerine enice
tecavz ediyorlard. Bunlara kar millete hi bir
fiil mukabil hareket yaplamamt. nk her biri bu milletten birer ferd idi. Siyonizm milletin
ferdlerini birbirine dman yapmt. Halbuki dn
F.; %

18
her biri byk vatan ideali etrafnda toplanm kimselerdi. Liyakatli masonlar, liyakatli vatanda; masonlua ve dnya siyonizmine srt evirmi olan
hakik vatanperverler bir nevi vatan haini olmutu. (*) Yeni vatanseverlik felsefesi ite bu idi. Kk bir muavenete karlk bir milletten lgnca taleplerde bulunuyorlard. ncil'in avam lisaniyle yazlmas, drt bin senelik maziye sahip Grek alfabesinin ilga yahut da tdili. (*) Bunlar bizce hi bir
vesile ile mkul hareketler olamaz, eer hakikaten
bu talepler mkul ve mukni esbab- mucibeye dayanm olsalard muharref Tevrat (Tevrat ve Talmut) da tdilt yaplarak branicenin ok baka bir
ekil almas icabederdi. Dou Avrupa ve Balkan
yahudileri Tevrat ve Talmut'u hi bir zaman YD
diliyle okumaa yanamamlardr. Hahamlar havralarda byle bir talepten dahi bahis atrmamtr.
En az bin senelik mel'un yahudi taassubu diye
de, dilde, rf ve ananelerde en kk slahata yanamadan zamanmza kadar gelmitir. Bizce en zor
alfabe branicedir. Keza en bol hurafe ve irticaa tviz veren, hatt tipik bir irtica sistemi zerine messes olan din yine bran dinidir, Bu byle olduu
(*) Garip ey demek mesele her yerde ayn. Hi bir
fark yok...
(*) u benzerlie bakn.

19
halde bin seneden zamanmza kadar en kk
tdilt ve revizyona tbi tutulmadan branlik mrteci dininin, mulk lisan, en kark alfabesi ve
en korkun kan emmeleri ile hyanetini devam ettirmi ve ettirmektedir. branilik dndaki en iptida natralist semav dinler branliin yannda en
pozitif bir dindir. Bu devirde Afrika vahileri dahi
insan kann emmei terketmi olmalarna ramen;
branlik terketmemi ve bran olmayanlarn kann kendilerine mubah grecek ve bu vahetin mdafaasn yapacak kadar uursuzlamlardr.
Siyonistlerin ua olan masonlar hakikaten
hurafeye, irticaa ve rkla dman olmu olsalard bunlar en evvel branlikle mcadele ederlerdi.
Zira her trl btl tikadlar yaatan ve buna din
bir sistem ekli veren branliktir. ki- bin seneden zamanmza kadar bran ve mason salahiyetlileri tarafndan mtemadi suretle hep gayr yahudi
milletler hcum ve tenkide hedef olmutur.
Farmasonlarda bran rklnn makbul ve
muteber ve keza irtica branliin mukaddes oluu,
masonlarn nasl bir yahudi ua olduunu gsteren delillerdir. Yahudi rkln tenkit etmeyen
masonlar, bran hurafelerine ve kan emici karakterlerine kar cephe almamakla da bizlere birok
hakikatleri belirtmi olmaktadrlar. ncil 174 yerde

20

yahudilie tarizde bulunmakla bizlere vehameti hatrlatmaktadr. (*)


Ayn eser, sahife: 16-17: Yunan Ortodoks
Patriki Drdnc Gregorios Osmanl menfaatlerine ihanetten stanbul patrikhanesinin kapsnda
aslp cesedi gn asl kaldktan sonra stanbul
yahudileri tarafndan nai Fener ve Balat sokaklarnda mezkr evrenin, yahudileri tarafndan srndrlp cesede hakaretler yaptlar, sonra denize attlar. Zira Fatih Sultan Mehmedin sk sk dn
para ald Haskel yahudi idi. Drdnc Sultan Selim'in devletlerden alamad altn sk sk yahudi
Yasef Nazi'den almas yahudinin Osmanl mal bnyesine nasl girdiini ve nasl bir mal tahakkm
tesis ettiinin kfi delilleridir.
Yahudi Haskel 1808 den 1830 ylma kadar Osmanl mal hayatn elinde tutan ve yenieri aalarn emrinde bulunduran bir hin idi (**). 1898 de Isvirede kurulan Halk Bankas dnya siyonizminin ve masonluunun ideallerini geni madd imknlarla desteklemek iin kurulmutur.
Osmanl mal hayat Sultan Selim devrinden
itibaren Yasef Nazi tarafndan ele geirilmitir.
(*) Kur'an- Kerm batan aa bu mel'un. kavimden
bahseder.
(**) Haskel. Osmanl imparatorluunu yz yllarca
smren yahudi sllesi,

21
Bunlar u anda dnya iktisad hayatn elinde tutan
Roiltlerin dedeleridir.
Siyonist ve mason kesafetinin ok az olduu
yerlerde bunlar ellerinde mal imknlara dayanarak
hkmet adamlarn, parti liderlerini, nairleri, mellif ve mtefekkirleri satn alarak dnya siyonizmi ve masonluunun umum menfaatlerini korumak ve mdafaa etmek iin hamleler yaptrrlar.
Sahife 24-25:
Modern komnizmin messisi Kari Marks yahudi idi. Asl yahudi ismi KESLE MORDAHAY'dr. Lenin ana bakmndan yahudi idi. ilk 1917 komnist hkmet idaresindeki yirmi iki azadan on
yedisi z yahudi asll ahsiyetlerdi. Mesel Lenin,
Stalin, Troki, Kavmahan, Smit, Liline, Piburg,
Zinovyefa, Kokonski, Valdorski Radomirsilizki, itayinbu ve aire...
lk komnist merkezi yesi olan be yz elli drt
yeden drt yz krk yedisi saf kan yahudi idiler.
Yahudi olmayanlardan iki Polonyal, bir ek, krk
Litvanyal, Finlndiyal, otuz Rus, on ermeni, iki grc, bir Macar, on iki Alman ve drt
yz krk yedi yahudi... Bu drt yz krk yedi komnist yahudiden yalnz ellisi 1917 byk kom
nist ihtillinin i yzne vakf ve ana hedefini biliyordu, dierleri ise mahall ihtill komnistleri idi.

22
Eyll 1916 da Fransz ve Birleik Amerikan
devletleri mill istihbarat efleri arlk Rusyasnda
yakn bir tide mhim ve korkun ihtillin karlacam haber almlard. 1917 de Rusyadaki komnist ihtilllerinin d ve ef organizatrleri Ame-

te ihtillci Siyonist liderler


Mayer A. Rothschild, Bernard M. Baruch, Paul Warburg, Jacob H. Schiff, Karry Dexter White.

rikan yahudisi milyarder Jakop if, (*) Kun Lp


ile A yahudi bankas efi Otto Kaan, Felix Varburg ve Zevon H. Hanaver'dir.
1917 ilk baharndan itibaren Jakop if, Trokiye malzeme ve para gndermee balamt. New
York'daki siyonist LER gazetesi Rus arlk idaresine kar ihtilli m eden neriyata balad. Maks
Barley zel maksatlarla kullanlmas iin Troki'ye
altn para gndermee balad. Ulaf Asberg Stokholm'deki NE Bankas kanal ile komnist yahudi ihtillcilerine paralar gndermee balad. Mtekiben Ulaf Asberg Troki'nin baldz ile evlenerek
Rusyadaki yahudi proleteryas ile batl milyarder
yahudiler arasnda suret-i mahsusada akrabalk da
tesis etmi oldu..,.
NE Bankasnn Stokholm ve Zinotefoki ubeleri kanal ile Ulaf Asberg'in aracl ile milyonlar
ve altn gnderilmitir.
1917 yl Bolevik yahudi ve mason liderleri siyonist gayelerine hizmet iin kurulmu olan bankalardan Kum ve Lp ile Rinu ve Efalias Sia Sendikasnn masonlukla olan mnasebetleri tetkik edilirse, Petrograd'daki Grnberg siyonist banka u(*) 31 Mart ihtilli iin bir milyon dolar, 1917 Rus
ihtilli iin on iki milyon dolar sarfeden yahudi..

24

besi ile Frankfurt'daki MAYN, keza Londrada'ki


Spayer, Sia ve Stkholm'daki NE banka ubeleri
bolevik yahudi ihtill hareketinin muvaffakiyeti
iin yzlerce milyon dolar harcamlardr.
1917 Rusya bolevik ihtilline kadar dnya siyonizmi milletleri rk ve din uruna birbirine kar
savalar ve i ihtilllere sevketmitir. 1917 den sonra dnya siyonizmi milletlerin karsna yeni bir
taktikle kmtr: ktisad sistem... imdiden sonra dnya milletlerini pek kanl savalara sevkedecek olan mil iktisad sistemdir. Devletlerin ykl ve yeniden kuruluuna daima iktisad faktrler
tesir edecektir. uurlu politikaclarn ve hkmet
bakanlarnn bu siyonist ve yeni mason taktiini
gayet iyi bilmeleri icabeder...
Din menfaat etrafndan mhud yahudi yaygarasnn ayyuka kmas u anda ikinci plndadr.
Siyon liderleri bir lkede liberalizmi mdafaa,ederken, dier lkede koyu bir taassupla sosyalizmi mdafaa ederek devletleri istikrarsz bir politika takibine mecbur edeceklerdir.
Byk bir siyonist ve mason iktisad tahakkmne ve emperyalizmine mukavemet edecek yeni
bir mill iktisad politika takip etmek olduka zordur. Bu msbet icraat mill uura sahip hkmet
bakanlarndan bekleyebiliriz... Srtn mason lo-

25
calarma dayam ve mill uurun uyanmasndan
yllarca endie etmi politikaclardan msbet icraat
beklemek en byk gaflettir. Zira siyonist uyumaz,
uyutur/ aldanmaz, aldatr.
Ayn eser sahife 36
Hlen Yunanistanda krk drt loca mevcuttur.
Bunlardan yirmi biri Pire ve Atmadadr. Atina ve
Pire localarnda 2241 ( dier localarda ise 1854 mason kaytldr).
Ayn eser S. 40
braniceden masonlua pek ok kelime gemitir. Dnya masonluu bu kelimeleri hi itirazsz kullanmaktadr. Mesel Aran, Avazar, Avadan,
Avdiil, Avel, Avi, Vallak, Avvam, Apif, Adat, Enk,
Adonay, Adoniran ve saire gibi...
Bine yakn brance kelimeyi mason muhaberat, mzakerat ve arivlerinde bulabilirsiniz, Bu husus branlikle masonluun derecesini tevsik eder
belgelerdir.
Ayn eser S. 52 - 53

Roma katolik kilisesi ve Papa KLMS


28 Nisan 1738 de masonluu btn semav dinlere

26
vaz'etmekle itham ederek afaroz karar almt.
Keza 1751 de, 1814 de, 1821 de, 1829 da, 1832 de,
1846 ve 1875 de Vatikan Senatosu tarafndan masonluk aleyhine katiyet ifade eden kararlar alnm ve Roma katolik kilisesine bal kardinaller
masonlukla iddetli mcadeleye dvet ve tevik edilmitir.
Yunan Ortodoks kilisesi ise masonlukla mcadeleye 1866 da balamtr. 1867, 1896, 1898, 1900,
1911, 1930, 1932 ve 1933 yllar Yunan masonluu iin ok tehlikeli yllardr. nk mezkr
yllarda Yunan Ortodoks kilisesi salahiyetlileri Yunan milliyetperverlerini masonlukla mcadeleye dvet etmiler ve mill galeyan karsnda yzlerce
farmason Yunanistann kaza ve vilyetlerinde lin
edilmilerdir. Kiliselerin dndaki birok milliyetiler tarafndan da masonlukla mcadele bayra
alm ve bu beer mcadeleye pek ok deerli vatanperveler itirak etmitir.
lk fiil masonlukla ilm mcadele 1739 da Hamburg'da balanmtr. Mtekiben yukar Essen
blgesiyle Btigen evrelerine ve Kopenhag'a da
sirayet etmitir. Mezkr tarihteki byk vatanperver Danimarka Kral ile yedi organizasyon masonlukla mcadeleye balamtr. 1896 da bu nisbet
m c a d e l e Macaristan'da kuvvet bulmutur.

Anti masonik tekilt Macar kzlarn masonlarla


izdiva etmekten kendilerini uzak tutmaa dvet
etmitir. 1897 de Fransz milliyetperverleri Parisde
byk bir mason aleyhtar tekilt kurmulard.
1930 da Romen milliyetperverlerinden Doktor V.
Trifo, Bkre'de mason aleyhtar tekilt kurmutu. 1926 da Amerika Birleik Devletlerinde yer yer
mason dmanlar tekilt kurulmutu.
Ayn eser: S. 58

Son yllarda Fransz masonlar Devlet


Bakan General De Gaulle'a kar resmen cephe almlardr. Bu husus masonlarn politika ile ne kadar yakndan megul olduklarn gstermektedir.
Trkiye'de Menderes hkmeti ykldktan ve
Trkiye masonlar stad Ahmed Slih Korur, dier mason hkmet erkniyle muhakeme edilip bzlar mahkm olduktan sonra Trkiye masonlar
ksmen bir sarsnt geirmilerse de: ngiliz masonlarnn beynelmilel mzahereti neticesinde u anda
eski durumundan ok daha fazla kuvvetlenip tekiltlanmlardr.
Ayn eser S, 60
1946 ylndan 1949 un son aylarna kadar kuvvetini Gramos ve Vii dalarnda hissettiren Yu-

28
nan Komnist Halk Cumhuriyeti E.L.D. nin erkn harbiye organ Halkn Sesi Laiki Foni gazetesinin ve 1 Austos 1948 tarih ve 685 sayl nshasnda Egenin ve Balkanlarn kdemli komnist
mbeiri Varnal Bulgar yahudilerinden 33 dereceli farmason Avram Benaroyas'n aadaki yazsn neretmitir:
Mefkuremize imha edici darbe vuranlarn akbeti, feci artlar altnda lmdr!.. Trkiye'nin
marur sar diktatr Mustafa Kemal Atatrkj 10.
10.1.935 tarihinde Ankara'da ankaya kknde
Doktor Mim Kemal ke'ye hitaben:
Mason cemiyetinin faaliyetini inklplarma
muarz grdm iin kapatlmasn elzem grdm.
Bu dakikadan itibaren bu cemiyeti lm biliniz ve
bir daha diriltmee teebbs etmeyiniz demiti.
Muhtelif memleketlerde, sistemli ve metodlu
bir tarzda alan, bize her suretle hizmet eden beinci kolumuz masonlardr. Trkiyedeki masonlar,
Keml Atatrk'e kar gayet mfik ve dostane vaziyet aldklar halde marur diktatr yersiz vehime
kaplarak yukarda zikredilen tarihte mason cemiyetini lvetti, O zannetti ki; btn muhalif ve muarzlarn tasfiye ve bertaraf ettii gibi, masonlar
da tasfiyeye tbi tutmaa muvaffak olacaktr. Fakat asla!

29
Trkiye'deki mason cemiyetinin, Kemal Atatrk tarafndan kapatlarak faaliyetinin durdurulduunu Moskova'da, tarih bir yerde yoldalar arasnda yaplan bir toplantda iittiim zaman, beynimden okla vurulmu gibi sersemledim. Heyecandan arm bir halde, oradakilere aknlk iinde
Bu nasl olur? Neden kapatlrm! Buna imkn
yoktur! Kapatld da bir gerek ha! Bu byle olduuna gre, o sar lider ortadan suret- kafiyede
kaldrlacaktr! diye haykrdm hatrlyorum.
Muhterem okuyucularm. urada sizlere gizli
ve esrarengiz kuvvetimiz ve beinci kolumuz olan
masonlardan bahsedeceim.
Trkiye'deki yoldalar, senelerce Tevfk Fikret'ten feyz aldlar. Fakat, Tevfik Fikret'in fikirleri Trk genlerinin fikir boluunu dolduramad.
Bu boluu, Nzm Hikmet doldurmaa muvaffak
oldu.
Yarmay mecmuasn, senelerce biz Kremlin
masonlar himaye ettik. Mecmuann ilk intiar zamannda, stanbullu bir birader Marsilyada bana
mracaat ederek, Kremlin'in kendilerine madd yardmda bulunmasn rica etti. Vaziyete yle bir baktm ki, yardm etmek elzemdir. Fakat; bu yardm
kat' ve seri olarak yapmak iin, Kremlin'e mracaat etsem, zaman kayb olur. Fazla . dnmeden!

30
derhal otele gidip New York'lu biraderimiz Jakob
ifin (*) bana gndermi olduu eklerden otuz
bin dolarln bu igzar yoldamza verdim.
Yardmn akabinde takibatla anladm ki; Yarmay mecmuas neriyatna muvaffakiyetle devam
ediyor ve Nzm Hikmet yoldan inand dvasn
bu mecmuada fedakrca mdafaa ediyordu. Zaman
getii halde Trkiyede bizi memnun edici ilerlemeler inkiaf etmiyordu. Muhafazakr Anadolu
kylsn kzl felsefeye altrmann ne kadar g
olduunu takdir edenlerdenim.
Fakat ne yapp yapp, bir netice alnmal idi.
Zaza krdlerinin liderlerinden bzlar, sistemli telkinlerimiz sayesinde mason cemiyetine intisap etmilerdi. Bu dal liderler, zamanla taklib-i hkmet hdiselerine sndrlarak inandrldktan sonra
isyana tevik edildi. syann balca sebebi gya;
devletin din tedrisat ve neriyat nlemesi ve dinsizlii umumiletirmek sistemini bahane ederek bu
cihetin silhla halledilmesi idi. Tabidr ki; hedefe
varmak iin, eitli eytan hilelere ba vurmak ana
() Birka yerde birok defalar tekrarladmz gibi
bu yahudi Lp ve Kum Bankasnn mdrdr. 31 Mart
Facias ve 1917 Sovyet ihtilli bu herifin parasyla yaplmatr.

31
prensiplerimizdendir. Dine dayanlarak isyan karmakta, iki maksat gdlmtr:
1 Trk devlet idarecilerini dinsizlikle itham
ederek, islm lemi nezdindeki Trklerin yksek
mevkiini sarsp, mslman dnyasnn dmanln
Trkiye ve Trk milleti zerine celbetmek. nk
asrlardr slmiyetin yegne mdafii Trklerdir.
Pan-slmizm, ancak Trk devletinin mzahereti
ile gerekleebilir. Bu ciheti klliyyen ldrmek iin
de, isyanda din maksatlarn grlmesi elzemdir.
2 syanda muvaffak olamad takdirde
ki zaten muvaffak olunmayacakt Trk mill
emniyet mensuplarnn btn tahkikat istikametini
mukaddesatlarla muhafazakrlarn zerine toplayarak, bunlarn kitle halinde tasfiyelerini temin ettirmek ve sonra da, masonlarla yarmayclann, bu
isyan hdisesinde hi bir suretle alkadar olmadklarn mill emniyete inandrmak ve bylece biz komnistlerin, dindarlara kar tasfiye edici icraatmza Ankara idarecilerine bilmecburiye yaptrmak...
19 ubat 1925 pazar gn Piran'da infilk eden
isyan kuvvetinin ksa bir zamanda birok dou Anadolu vilyetlerine sirayeti muhtemel iken; masonlarn ve Yarmayclar gurupumm bu isyan hdisesinde pasif kalmalar, isyann istikametini baka ci-

82
netlere evirmitir. syann tenkil ve tedibi, Trk
ordusunun mdahalesiyle mmkn olmutur syann msebbiblerinden olan birok insan tevkif edilerek sra ile stikll Mahkemesinde muhakeme
edilmilerdir. Geri Ahmed Emin ile Hseyin Chid de tevkif edilenler arasnda yer almlarsa da,
mason cemiyetinin eitli faaliyetleri semeresini vermekte gecikmedi ve Ahmed Emin ile Hseyin Cahid, zamanla serbest brakldlar.
Krt Tel Cemiyeti, muamelelerim masonlar
gibi mistik esaslara dayanarak yaparken, bu bir
nevi Ortaarkda, Orta alarda teekkl eden hvan- Safa cemiyetine benzer.
Ankara ile Mokova arasndaki samim rabtay ihll ve ibtl etmek iin Kremlin, daima Londra
masonlarna iini grdrmtr. 1918 mtarekesinde, Britanya Hariciye Vekili (Komnist ve Mason
bir Yahudi) Artur Tames Balfur vastasiyle, nadoluda yer yer isyanlar tertip ettirmitir.
Pololu Sadi ismiyle tannan bir krt masonu,
ngiliz ajan diye kasden Nizameddin adnda bir
Trk polisiyle temasa geerek, Krt Tel Cemiyeti
adna isyandan evvel be maddelik art ileri srlmtr ki; bunlar, hep Ankara'nn nabzn yoklamak iin yaplan taktiklerdir.
Anadoludaki isyanlarn geit resmi Kremlin'e
pek fazla bir ey kazandrmam ise de, muhafazakrla mukaddesatlarn cephesini kertti. Bizim,

33

Trkiye'de tek dayanamz farmason localardr.


Mahremiyet arzeden plnlarmz, daima masonlar
vastasyla tatbik ediyoruz.
syanlar geit resminin tasfiyesinde mason biraderlerimiz kurtulmularsa da, Atatrk'n ani bir
dnle mason cemiyetini kapat bizi pek derin bir
dnceye sevketmiti. lk anlarda Kemal Atatrk'
silhla ortadan kaldrmay dndk. nk o, felsefemizin Trkiyede yerleme imknlarn ortadan
kaldrmt. Bu sebeple kendisinin ortadan kaldrlmas son derece elzemdi. Fakat, tehlike byk ve
muvaffak olmak yzde on ihtimal dahilinde idi. Nihayet bir gn Kremlin kat' kararn verdi. Onun
lm esrarengiz olacak ve kendine gre esrar arz
edecekti.
Mason cemiyeti Atatrk tarafndan kapatldktan sonra; mason biraderler, cemiyet sanki kapatlmam ve Atatrk'le aralarnda hi bir ihtilf yokmu gibi vaziyet aldlar. mkn bulduka onun her
hareketini alkladlar ve zamanla onun etrafnda
bir enber vcude getirdiler ki, sar lider, kendiliinden bu enberin iine girip hayatn bize teslim
etti. (*)
() Ve bylece hastalnda, farmason olmayan, milliyeti hi bir doktoru yanna yanatrmayp btn farmason tabibleri yahudi doktor ve t Fransadan getirilen
stad zam hastann etrafn muhasara etti ve ... Bunu
birka kere yazdk, tekrarlyoruz.
F.: 3

34

Doktorlarmz, Atatrk'n lmnn ani oluunu tehlikeli grdklerinden; 1937 yl ortalarnda,


ismini aklamayacam bir doktor baz hretlere
dayanarak Atatrke ilk darbeyi sinir organlarn
za'fa drmek suretiyle indirdi. Bylelikle, gsterdii tedavi usl Atatrk'n sinir organlarn felce
uratt. Atatrk'de, zaman zaman burun kanamalar, ba dnmeleri, istifralar, karsndaki arkadan tanmamazlklar kendini gstermee balad.
Onun pek elm bir vaziyette olduunu, beinci
kollarmzn ajanlar gizliden gizliye yaymaa ve
hastalnn ldrc olduunu efkr umumiyeye
duyurmak, mill hislerde zaaf hasl etmee altlar. Atatrk'n hastal efkr umumiyede yu
bulunca, vazifemizin birinci fasl muvaffak olmutu.

Trkiyedeki masonlar, zaman zaman bize verdikleri malmatla bizi tenvir ve ikaz ediyorlar. Fakat ne yazk ki; Nzm Hikmetin hrriyeti eline
verilmemitir. Bu da bize sunu gsteriyor ki; mhim dvalarda gizli almay tercih ettiklerinden,
msbet neticeyi abuk elde edemiyorlar. Fakat ben
vaziyetten memnunum. nk: Nzm Hikmet mevkuf olduu halde, yazlar ve iirleri neredilip mnevver zmreye duyurulmu ve Trk edebiyat tarihine gemitir. Bize bu imknlar salayan ve

35
btn Trk mnevverlerini solculua sevkederek,
solculuk felsefesinin kuvvetlenmesini farmasonlar
temin etmitir. Birka sene sonra, Trkiye'de u
hususlar tatbik edilerek msbet neticelerin alnmas temin edilecektir:
1 Parti tzklerinde, iilere grev hakknn
tannmasn temin eden kararlar konularak, Trk
iilerine bu hakk kazandrmal, zaman zaman karlan grevlerle de Trk mill iktisadiyatn felce
uratmaldr.
2 Her trl dernekleri bir merkezde toplayarak sendikalar meydana getirmeli ve bu sendikalarla sendikalizm ismini tayan ayn bir ihtillci
zmreyi meydana getirerek hkmet zerinde tesir
icra ettirmeli ve sendikalar muhtelif faaliyet blgelerine ayrarak almalarn temin etmelidir.
3 Trk efkr umumiyesine tahakkm edebilmek iin, btn basn birletirilerek neriyat bir
elden idare etmeli.
Muhterem biraderler! Btn balkanlar ve Ege,
kzl felsefeyi kabul etmitir. Karmzda tehlike
tekil eden TRKYE'dir. Durumumuzu Trkiye'de
de kkletirmek iin, yukarda arzettiim maddeleri mason kuvvetine dayanarak tatbik ettireceiz.
Eer serdettiim maddeler Trkiye'de on sene zarfnda tatbik edilirse, Trkiye inhisarmz altna gir-

36
mi saylabilir. Zamann bizim indimizde hi bir deeri yoktur. Yeter ki; zerinde hassasiyetle durulan cihet, tanzim olunan plnlarn her fedakrla
dayanarak tatbikini temin etsin.
Dnya milletleri iinde, militarist mefhumlara
kendilerini balayan Trklerle, Japon ve Germenlerdir. Bir devletde vaziyetimizi kuvvetlendirmek
iin, o devletin tebaasn militarist hislerden tecrid
etmemiz iktiza eder. Bunun iindir ki, asrlk tecrbelere dayanarak hareket ediyoruz. Trkiyedeki asker ruhu ldrmek iin fuhu tabiletirerek ve basnda mstehcen neriyat devam ettirerek gayemizi tahakkuk ettirmeliyim. (*)
Trkleri, 1919 - 1922 savalarnda dinamik kuvvetlerle dmana ldrc darbeyi indirten harekete geirerek vaziyete hkim olmak isterse, en az
otuz drt tmen Kafkaslardan Dou Anadoluya
sarkarak merkezi Erzurum veya Sinop olmas kararlatrlan bir Dou Anadolu Halk Cumhuriyeti- nin tekilini btn dnya halk efkrna bildirmelidir. smet nn'y istediimiz istikamete sevk
(*) Yahudilerin protokollar da bunu byle sylyor
ve ne :yazk ki bu madde bizde gayet kolaylkla tatbik
sahasna konmutur. En serbest ve demokrat Avrupa memleketlerinde yasak olan iren resimler ve neriyat burada serbesttir ve gittike iren bir ekil almaktadr.

31

edebiliriz. Bunun iin nn'nn mutlaka baa getirilmesi lzmdr. Onun farmasonlua hizmeti inkr
edilemez. gibi konumalar uzayp gidiyordu.
Nihayet yle bir anlamaya vardlar. Atatrk'n lmn mteakip, Mareal Fevzi akmak beye dayanlarak ordu kuvvetleriyle smet nn cumhurreisliine getirildikten sonra, u cihetler hassasiyetle tatbik edilecektir: (*)
1 Btn bakanlar masonlardan veya solculua mtemayil ahsiyetlerden olacaktr.
2 Maarif otoritesi, solcularn eline verilecektir.
a Ky Enstitleri meydana getirilerek, bu
okullara yalnz kyl ocuklar ve bunlardan da
serke, zorba ve hin tynetli olanlar seilerek alnacak ve bunlara solcu, ataist felsefe retilerek
ky retmeni yaplacaktr. (*)
b Ky okullarna geni alka gsterilerek,
ky retmenleri ky komiseri haline getirilecek ve
kyn hkimiyetini bunlara tevdi edip, ocuklar
anne ve babalarnn her trl telkinlerinden tecrd
edilerek, Sovyet usl dairesinde yetitirilecektir.
(*) Bu yazlar olduu gibi iktibas ediyoruz. Ne eksik:
ne fazla...
(*) Hasanolan retmen Okulu gibi.

38
3 Sovyet ky kolhozunu Trkiyede de gerekletirmek iin, evvel buday, silo usl ile kyllerin elinden tahln yzde altmn alarak kolhoz uslne altrlacak ve ehirli ile kyl arasndaki mevcut itima muvazene bozulacaktr.
4 Devletin iktisad ve itima vaziyete hkim olabilmesi iin, vatan mdafaas mevzuu bahis
edilerek yalnz muhafazakr zenginlerden Varlk
Vergisi ismi altnda servetlerinin yzde sekseni
alnacaktr.
5 Ahlkn ulv dsturunu ldrmek iin, temyiz mahkemelerinin eitli kollarna solcu ve masonlar tyin ettirilerek, mahall mahkemelere intikal eden rz ve namus dman mtecavizlere ok
az mahkmiyet verdirerek, vatandalar arasnda
ahlkn mukaddeslik hissini ifsd etmeli.
6 Solcu neriyat destekleyerek, saclar nazi bask usulyle yldrp neriyattan uzak tutmal.
7 Mareal Fevzi akman elindeki btn
salhiyetleri alnarak tasfiyesini temin etmeli.
8 Mason cemiyetinin serbestisini teminle,
masonlara devlet otoritesinde vazife verdirilmeli.
Mustafa Hakk Nalac bu anlamadan ok
memnun kald. Fakat bu arada Kremlin szcs,
yukarda fikir birliiyle meydana getirilen anlama

89
artlarndan herhangi bir madde, be sene iin tatbik edilmedi.

Bu yaz serisi, 1891 tarihinde Kavalada Elizabeth adnda bir yahudi fahiesinden doan ve babal sebzeci olan Apostolos Grozos tarafndan
yazlmtr. Apostolos Grozos 1915 de Kavaladan Selnie giden ve Balkanlarn komnist mbeiri
Bulgar yahudisi ve farmason stad Avram Benaroyas ile temasa geerek komnizme ve farmasonlua duhul ile mruf sergerdeler arasna karanlardandr.
Kendisi faal bir farmason, bir komnist olduundan, Dou Makedonyadaki btn iilerini tekiltlandrarak ksa zamanda Yunanistann Ttn
ileri Sendikas K.O.E. genel bakanlna getirilmi ve 1920 de mezkr sendikann genel temsil
sic olarak Makedonyaya gnderilmitir. Lenin, dnyann muhtelif yerlerinden Moskovaya gelen birok
farmason anaristlerle birlikte Apostolos Grozos'u
da Kuut adndaki casusluk mektebine kaydettirerek sene tedrise tbi tutulmu ve mtekiben
Polit Bro nun direktifiyle Yunanistana gnderilmitir.
Senelerce K.O.B. sendikasnn bakanln
yapan bu hin, Bat Trakya, Dou Makedonya ve

40

pros gibi eyaletlerde komnizmi yayarak Yunan


mill iktisadiyatna ar darbeler indirmitir. Tahsil
itibariyle ilk okul mezunu olmasna ramen, bir
devre mebusluk dahi yapmtr. Elyevm zbekistandaki on drt kadar Yunan komnistlerinin Garandok Grictski dedikleri kzl kolonilerin bakan ve
Kremlin nezdinde Yunanistann komnist genel bakandr.
1948 de Gramos'ta teekkl eden kukla cumhuriyetin messislerindendir. Mhud idarenin nairi efkra Halk Cephesi Laiko Metopo gazetesinde zaman zaman birok makaleler neretmitir.
Aaya aldmz yaz 1,2,3,4, ve 5 Eyll 1949 tarihini tamaktadr ve aynen iktibas edilmitir. Farmason - komnist olmas ve Kuut adndaki kzl
casusluk mektebinde yllarca ders grmesi, bizce
mechul olan esrarengiz siyas hdiselere vkf olmasn te'yid etmektedir:
NNZM - KEMALZM ve KOMNZM
Yazan: Apostolos Grazos
Yakn komumuz Trkiyede bu siyas cereyan, yekdieriyle mcadele halindedir. nnizm, Kemalizm ve Komnizm... Bu cereyanlar, zaman zaman tesirini hissettirmekte ve itima hayata byk
bir tesir icra etmektedir.
Kemalizm nedir? Kemalizm, Trkiye Cumhu-

41
riyetinin messisi Keml Atatrk'n vaz'ettii reformanist bir umdedir. Mutaassp ve reaksiyoner
Trkler, Kemlizme iddetle muarzdrlar. Bu umde biz komnistlere ksmen hayat hakk veriyorsa
da, esas arzumuzu farmason - komnistlere ifa ettiriyor. Geri farmasonlar aslnda anti-kemlist iseler de, imdilik kemlist grnmek mecburiyetindedirler.
Farmasonlarn anti-kemlist olmalarna sebebiyet veren hdise, 1935 de Keml Atatrk tarafndan, localarnn faaliyetten men edilmesidir. Atatrk
bu karar tatbik ederken, ahsn ve eserlerini tasfiyeye matuf her trl mel'anetlerin, ve suikasdlerin
farmasonlar tarafndan tertip edildiini anlam
ise de, resm bir aklamaya lzum grmemitir.
Hakikaten Atatrk'n tasfiyesi iin tertiplenmi
gizli komplolar, imdi zahiren kemlist grnen yoldalarmz farmasonlar tarafndan tanzim edilmi
olmasna ramen, her defasnda adem-i muvaffakiyetle karlamtr.
Bugn Trkiye'deki Askeri Mteassp burjuvann en byk ve azl dman olan farmason Siyonistler, mill ve din umdeleri zayflatmakla, biz
komnist kardelerine itima ihtill zemini hazrlamakta ve kzl proleteryay aktifletirmektedirler.
Nitekim mlga arlk da, tpk farmason - anaristlerin Trkiyedekine muvazi metodun almalaryla
yklmtr.

Trkiyedeki Plotokrat rejimi ilga ederek komnizmi ka edebilmemiz iin; farmason - komnist yoldalarmz meru ve gayr meru imknlara
dayanarak hareket etmekte ve her biri koyu kemlist grnmektedirler. Farmason - komnistlerden Falih Rfk Atay, nerettii Yeni Rusya adndaki eseriyle Trk aydnlarna komnizmi alamaa olduka muvaffak olmutur.
Mustafa Nermi ve Hasan li Ycel faal farmason - komnistlerden ise de, komnizme Ahmet
Emin Yalman kadar hizmet edememilerdir. Byk
yoldamz Nzm Hikmetin aff iin alan ve her
trl tehlikeleri bertaraf ederek sahneye atlan Ahmet Emin, devrin en byk kzl proleterya mcahididir. Bu yahudi dnmeleri hakikaten komnizme sadkane hizmetlerde bulunuyorlar. (*)
Farmason - dnmeler; 1919 da stanbulda Komnist Kurtuluu mecmuasn nerederek mukaddes umdelerimizi, proleteryadan maada Asker Mteassp burjuvazi kadar yapmlard. Bugnk
szde Trk aydn geinen farmason yazarlar, lhut ilhamlarn, mezkr mecmualardan almlardr.
Bu mecmua, neriyatna uzun mddet devam ede(*) Rahmetli MENDERES'in Allah beni onun errinden korusun dedii Ahmet Emin Yalman 1954 de onu da
ideallerine let etmi ve 1960 da dier biraderleri ile tereddtsz kuyusunu kazmtr.

memi ise de, komnizmi Trkiyede yllarca sinsi


sinsi yaymaa muvaffak olmulardr.
Her devlette olduu gibi, Trkiyede de komnizme rehberlik eden ve devletin mtesnid idare-

DNME YALMAN
Vatan gazetesi ile her trl artlar altnda vatan
hainliini ifa eden herif.

44

'

sini ykmaa alanlar farmason - komnistlerdir.


Bu unsurlar; mtareke yllarnda farmason - dnmelerle birlikte alarak komnizmi Anadolunun
en hcra kelerine kadar yaymlard. Mezkr tarihte Lenin'in gizli direktifiyle farmason - komnistler, u mar yzlerce adet teksir ederek i Anadoluya kadar datmlardr:
Anadolu ralar hkmeti var olsun,
silerin emei zerine yr olsun;
Uyan mihnetle alan yoksul, plak hemehri,
nklba durma ko dnyann hr renberi...
Anadolunun bz yerlerinde bu mars hl terennm edenler varsa, bu baarmz phesiz farmason - komnistlere borluyuz. Onlar Kremlin'in
en sadk ileri karakollardr. Ankarada tirkiyyun Frkasn ve Eskiehirde Sosyalist partisini tesis ederek, mill Trk birliine en ar darbeyi
indirenler, yahudi dnmeleriyle farmason - komnist yoldalarmzdr. Eer karmza her yerde
yeil sarkl hocalar kmam olsayd, bugn Trkiye Sovyetlerin byk ralar yesi olacakt,
Anadolunun yerli halk olan Trkler, anti Slavist ve komnizmde son derece dmandrlar. Zira
bu doktrini, Slavu - Siyonistlerin Sovyetlerde dikte
ederek, Pan-slmizme ar darbeler indirdiklerini
bilmektedirler. Bunun iindir ki, bize ve fedakr,

45
yoldalarmz farmason - komnistlerle yahudi dnmelerine kar mdhi bir antipati mevcuttur. Eer
hakikaten Trkiyede bu dostlarmz olmasa, Kremlin
birok zorluklarla karlanacaktr. Btn bu miller Polit-Bro nun dikkat nazarn ekmekte ve
Kremlin ressas, her vesile ile bu zmreyi takdir
etmektedirler.
Mteassp-askerler, belki bugn bu zmreyi hakir gryorlarsa da, yarn erge takdir edeceklerdir. Zira onlar aydnlar zmresini tekil etmektedir
ve doktrinlerimizi formalize eden bunlardr. Morfolojik otorite; farmason - komnistlerin inhisar altndadr. Genlii seksel itigale sevkederek homoseksellii umumiletirmee var kuvvetleriyle
almaktadrlar. nk karmzda tahribi elzem
olan kuvvet Mteassip - Asker genliin bnyesidir.
radenin ve fikrin tahribi mtekbendir. Bilhassa
son yllarda Trkiyenin birok yerlerinde kan
gnlk, haftalk, magazin ve buna benzer neir organlarnda, mstehcen resimler hep gizli maksatlarmza istinaden intiar etmektedir. Bat lkelerindeki farmason - komnistler; ancak bu gizli doktrinlerimizi formalize etmekle bat dnyasndaki
genlii din, vatan, ahlk ve milliyet mefhumlarndan tecrid etmiler ve bylelikle onlar soysuzlatrp melnkolik bir hayata intibak ettirebilmilerdir.
Eer Trk genliini de farmason - komnistlerin
vastasyla inhisarmza almaa muvaffak olabilir-

46
sek, beklediimiz zafer gereklemi olacaktr.
Trk burjuvazisi, asker - mteassp ve reaksiyonerdir. Byle olduu halde dnmeler, komnistlere para yardmnda bulunarak Yarmay mecmuasnn nerini temin ettiler. Bylelikle kzl proleteryann aydnlar, farmasonlarn muvafakati ile
en sert yazlar mezkr mecmuada neretmee muvaffak oldular.
Keml Atatrk'n Trkiyesindeki farmasonlarda, bugn iki cereyan birbiriyle mcadele halindedir. Bunlarn bir ksm siyonizme meyletmitir,
dierleri de komnizmi itima ykselmek iin daha aktif telkki ettiklerinden, dvamza hizmeti iar edinmilerdir. Nitekim ky enstitleri ile dier
birok eitim messeselerinde bugn, burcu burcu
komnistlik kokmaktadr.
Bu kzl kokuyu komnist farmasonlar yaymlardr. te Kremime sadakat byle olur! Hasan li
Ycel, Hakk Tongu, Sabahaddin li, Pertev Nail,
Behice Boran, Niyazi Berke, Muzaffer erif ve
ve Ahmed Emin Yalman gibi kdemli farmason, komnist miicahidlerimiz dvamzn samimliini ifade eden etin mcadelelerle stnlmz isbat etmilerdir.
Trk genliine tahakkm edebilmek iin, maarif rasna hkim olmak ve tedrisat natralizme
inhisar ettirmek, an'aneye, din mefhumlara ve ahlk dsturlara niha ldrc darbeyi indirmek ica-

47

bediyor ki, ite bu arzumuz farmason - komnist


kardelerimizin hummal gayretleriyle ksmen de
olsa gereklemi bulunuyor.
Yoldamz byk stad Nzm Hikmetin aff
iin farmason - komnistler, tahminin fevkinde bir
gayret sarfederek aydnlar zerinde tesir icra ettiler. Orta ve yksek tedrisat, Trkiyede farmason komnistlerin tahakkm altndadr. Kemalizm, biz
komnistler iin paravanadr. Bu sebeple kemlizmi, kzl proleteryay ihtilla sevkedinceye kadar,
Trkiyede daima destekleyeceiz.
Beinci kolumuz farmason - komnistler ve dvamzn mdafileri, dnme yazarlardr. Basn ve
yayn bunlarn inhisarna girdii zaman, militarist
burjuva gnden gne basitleerek mdafaa imknlarndan mahrum edilecek ve kzl proleterya ibtilline zemin hazrlayacaktr.
Kemalizm, msbet reformu senbolize etmekte
ise de, biz komnistler iin asla! Zira Keml Atatrk, farmason localarn faaliyetten men ederken
komnizme de hayat hakk vermiyordu. Bunun iindir ki, Kemalizm ile komnizm, yekdierine muhasm birer doktrinlerdir. Biz; ilhamn materyalizmden alan ve natralizmi aktifletiren kzl felsefeyi dikte etmekle vazifeliyiz. nderlerimiz her yerde olduu gibi, Trkiyede de farmason - komnist
lerdir.

48
NNNZM
nnnizm Kemlizmden mlhem bir doktrindir. Esas umdeleri vaz'edilmemitir. Fakat yakn bir tide, Kemlizmi lvederek doktrinlerinin
diktesi muhtemeldir. Bugn faaliyetini eflik kisvesi altnda yapmaktadr. smet nn; Atatrk'n
mcadele arkada olduu halde, Atatrk'e hi Bir
zaman balanmam ve Kemlizme daima muhalefet etmitir.
ismet nn, Tito gibi liderlikten holanan bir
ahsiyettir. Bzlar komnist olduunu ileri srerlerse de, bu doru deildir. Fakat o, mdhi bir din
dmandr ve Allah'n ismini dahi anmaktan nefret
ve ikrah duyar. Onun bu hareketini, komnistliine
deil de farmasonlua ve siyonizme bal oluuna
atf etmelidir.
14 Mart 1921 de Gmr'de Trk - Sovyet anlamas akdedilirken, Trkiye murahhas Yusuf
Keml'e Sovyet murahhas siyonist - komnist lider u art ileri srerek kabul ettirmiti:
T.B.M.M. hkmeti, yahudiler Filistinde mill hkmet tesis edinceye kadar dnya siyonist teekklleri ne siyas ve iktisad yardm deruhte
edecektir.
Ayn yllarda! ngiliz - siyonist - sakson itimadn kazanmak iin Musul smet nn'nn arzusuyla ngilizlere terkedilmitir. nn mezkr Gmr

49
Sovyet anlamasna olan sadakatini, 15 Mays 1948
de srail hkmeti ile Defakto anlama akdederek siyas mnasebetler tesis etmesiyle isbat etmitir. Hatt Filistin Mtareke Komisyonu Bakan sveli Kont Bernadot rgun tedhiileri tarafndan feci bir ekilde ldrlnce nn, siyonizme
olan balln gstermek ve onu fiilen desteklemek
iin, farmason stad Hseyin Chid Yalin' Filistin Mtareke Komisyonu Bakanlna getirmitir.
Bize gre onun en semereli vazifesi, LOZANda, tarihine, milletine ve mukaddesatna kar irtikp ettii artlardr. Yz elli vatanperverin vatandalktan tard, hilfetin ilgas, antidemokratik umdelerin Haham Haym Naum'un teklifi zerine kabul ederek dikte etmesi ve farmason E. Venizelosun hatr iin Yunanistandan harp tazminat almayarak dmana tvizler vermesi, tarih nnde byk hyanetlerdendir.
Tarih: 1930... Ali Fethi Bey, Paris'ten yurduna
avdet ederek Keml Atatrk'n emriyle Serbest
Frka yi kuruyor. Her nereye gitse halk tarafndan cokun tezahratla karlanyor ve Halk Partisinde mdhi kntler meydana geliyor.
Ali Fethi Bey, Istanbuldan zmire hareket ediyor. Farmasonlardan kr Kaya ile Mahmd Esd,
F.: 4

50
smet nn ve zmir Valisi Kzm Dirik, devlet
otoritesini harekete geirerek Ali Fethi Beyin zmirlilere hitaben beyanat vermesine mni olmak istiyorlar. Araya Atatrk girerek, Ali Fethi Beye yaplan taktikleri durduruyor. zmirde kan Anadolu gazetesi dnmelerin ve farmasonlarn emriyle
Ali Fethi Bey aleyhine mukabil tecavze balyor.
Bundan galeyana gelen halk, kendini tutamyarak
gazete idarehanesine hcumla altn stne getiriyor.
Polisle halk arasnda yer yer arbedeler meydana geliyor ve Ali Fethi Bey, yz binlerden mteekkil bir insan deryasna hitaben konumasn yapyor. Ege blgesi yek vcd Serbest Frka ya intisab ediyor. Artk nn ve dier idareciler iin
hakik tehlikeler beliriyor. Bu arada farmasonlardan Yunus Nadi ve Falih Rfki Atay, ellerindeki neir organlaryla makaleler yazarak Ali Fethi Beyi
irtica hortlatmakla itham ediyorlar.
Nihayet Ali Fethi Bey 1 Kasm 1930 da T.B.
M.M. de yapt tarih bir konuma ile partisinin
lvedildiini hzruna beyan ediyor. Bylece drt aylk muhalefet hayat, vahim hdiseleri nlemek iin kendi kendisini lvederek mazinin karanlklarna gmlyor. Fakat halk ve bilhassa Egeliler Serbest Frka nn lavn bir izzet-i nefis meselesi yapyorlar.
Dolaysyla nnye ve dier devlet otoritele-

51
rine kar memnuniyetsizlik gnden gne artyor ve
gayr memnunlarn says nn iin bir tehlike tekil ediyor. Artk inn iin Egelileri korkutmak ve
onlarn tevecchlerine nail olmak icabetmektedir.
Bir eyler yapmal ve tatbiki halka ar darbeler
indiren politik oyunlar oynamal ki, millet ezginlikten ve bezginlikten ikyet etmesin. nn ile dier
farmason otoritelere kar hsn alka gstersin.
te bu maksad- mahsusla smet nn, birka
farmason vekille htill senaryosu n hazrlyor.
Senaryo Egede oynanacaktr ve akrobatlara ihtiya
var. Derhal Ankaradaki kzl EKST lerle temasa geiliyor. Bunlar yahudiyi tavsiye ederek
htill senaryocularna takdim ediyorlar.
Mazideki ihtillleri yle bir gzden geirecek
olursak; en kanl, en canl ve heyecanl ihtill senaryolarnda, biz siyonist - anaristlerin vazife alarak pek msbet baarlar elde ettiimizin tarih
bir gerek olduunu grrz. Bunun iin bu mrettep ihtill senaryo sunda, birka siyonist - anaristin vazife almas ve senaristlerin takdirine mazhar olmas, gayet tabi bir arzudur. Nitekim 31
Mart senaryosunu stanbulda sahneye koyup, altm bn Anadolu ocuunu ldrterek siyasete arzu
ettiimiz ahsiyetleri tyin ettirmedik mi? Evet
her arzumuzu dikte ettirdiimin gibi, bu mrettep
ihtillde de baar salayarak bilhassa mukaddesat Trkleri ebediyyen ezmemizi inta ediyordu.

52
htill senaryosu; smet nn ve dier farmason vekillerin mteaddit defalar tedkikinden getikten sonra, nihayet sahneye konuyor. Farmason
yazarlardan Yunus Nadi, Falih Rfk Atay ve daha
birok dnme ve farmason yazarlar, ellerindeki vastalarla irtica hareketlerin hortlamak zere olduunu ifade eden makaleler nerederek, efkr- umumiyeyi yeni bir katl-i ama tahrik etmekte ve
yahudi de keselerindeki tomar tomar banknotlar
Nakibend tarikatnn mridlerine datarak ve
Ege blgesinde yaptklar sinsi seyahatlerle Nakibend leri ihtille hazrlamakta idiler.
Tarih 20 Aralk 1930... Siyono-anarist Trentef - Josef ve dier akrobatlarla yzlerce dnme ve
binlerce saf, cahil, cretli ajanlar Nakibend tarikatnn dervilerinden Manisal Dervi Mehmedi
de ilerine alp bir bir kylere urayarak zmir istikametine doru yol alyorlar.
23 Aralk 1930 da MENEMEN kyleri ksmen
Dervi Mehmedin hkimiyeti altna giriyor. Hdiseleri idrkden ciz, cahil ve cretli ajanlar, Menemen'i istirdada teebbs ettiklerinde, vazifesinden baka bir ey dnmeyen KUBLY, farmason ve dnme ajanlarm ayaklandrd zmre tarafndan drt jandarma eri ile birlikte feci bir ekilde ldrlyor.
smet nn devlet istihbaratn harekete ge-

53
irmi Egeden gelen haberleri acelelikle takip ederek hdiselerin inkiafn beklerken, nihayet messif haber devlet kanalyla veklete bildiriliyordu.
Mtekiben farmason stad kr Kaya ve smet
nn derhal devlet otoritesini en messir bir tarzda harekete geirerek, Ege blge sini asker enbere aldryorlar. Bylelikle mahall isyana umum
isyan ekli verdirilmi olduundan, geni apta
umum tevkiflere balanyor. Yeknu ksa zamanda
binlerden on binlere karak, otuz binde duruyor.
Nihayet, on iki saat gibi ksa bir mddet iinde
mevkuflar mehul yerlere sevkedilerek, kitleler halinde imha ediliyor.
Farzedelim ki bu arzulanan ihtill, Ege blgesine hkim oldu. Fakat bir blgenin halk ile hkmete mahvedici darbeyi vurmak asla mmkn
deildir. Demek ki Nakibend ler bilmeyerek siyon-anaristlerin menfur ideallerine vasta oldular
ve ismet nn ile dier farmasonlara yllarca mevkii iktidarda kalmak imknn saladlar, Fakat hi
olmazsa bu imkn kendilerine salayan Jozef 'i ve
arkadalarn, idamdan kurtarmalar elzem iken bu
asaleti dahi gstermediler. Heyhat gidenlere!..
Mrettep MENEMEN vak'as u gizli maksadlarla organize edilmitir:
1 Ege blgesindeki Serbest Frka mensuplarn sindirmek ve iktidardakilere serbest yaama
imknlar salamak...

54
2 Mareal Fevzi akmak Nakibend tarikatna mensup olduu iin, ihtill iin bu tarikat
mensuplarn kullanarak, mareali askerlikten uzaklatrmak veyahut bask yaparak hareketini ve salhiyetini tahdid etmek,..
3 Yetiecek olan gen nesillere dini ve din

Menemen'deki irtica (?) olaynn sorumlularndan


Nakibend eyhi Hsn ve Hafz Nur/jandarmalarn
arasnda. (Cehaletin kurban olan iki mcrim)

55
adamlarn Kara kuvvet olarak tantmak ve din
muameleleri pasif letirerek ilga etmek..
Biz komnistler mdhi din dmanyz. mkn
hasl olduka, din adamlarn kitleler halinde imha
etmekte asla tereddt etmeyiz. Fakat bizim bu icraatmz alendir ve mrettep vak'alara asla lzum
grmeyiz. nnnizm bize bu cihetten muarzdr.

NNNZM BR DN MDR?
Evet Innnizm imkn bulursa din ekline
girecek ve mabudu olan YEHUVA olacaktr. Bu
cihetin samimliini te'yid eden vesikalar elimizde
tomar tomar mevcuttur.
Atatrk'n lmn mteakip riyasete ismet
inn geince, vekletleri farmasonlar arasnda taksim ederek, en kdemli farmason stadlarn mesai
arkada seip yanna ald ve yeni bir dinin vaz'edilmesini ilgililere beyan etti. Komnistlerden Profesr erafeddin Yaltkayay diyanet ileri reisliine tyin ettirerek KUR'N >> Trkeletirmeyi
tebli etmekle mslmanla kar en ykc manialar ihdas etti.
Farmason elebalarndan kr Saraolu'nu
ve Recep Peker'i parlmentoda zaman zaman din
zehirdir diye bartan ve Hazret-i Muhammedi en

56

den hakaretleri isnd ettiren bizzat nn'dr.. nnnizm dinini te'yid eden emarelerden birka tarihi vesikay aynen dercediyorum:

Nakibend eyhlerinden biri, Siyonizmin emellerine


let olduunun farknda dahi deil

57
Matbuat Umum Mdrl
Baveklet stanbul Brosu

Say: 651
Tarih: 24-7.1942

Talimat
Gazetelermzn son gnlerdeki neriyat' ara-

Hdiseye karanlardan Mehmet Emin

58
snda dinden bahisle, bz mtala, ima ve temennilere rastlanmaktadr. Bundan sonra din mevzuu
zerinde gerek tarih, gerek temsil ve gerekse mtala kabilinden olan her trl makale, bend, fkra
ve tefrikalarm nerinden tevakki edilmesi ve balanm bu kabil tefrikalarn en ok on gn zarfnda
nihayetlendirilmesi tebli olunur.
Efkr- umumiyeye hkim olmak iin, phesiz basna hkim olmak icabeder. Dolaysyla basna hkim olan okuyucularn akl- selimine hkmeder. smet nn, bir taraftan basnda intiar eden
din makaleleri ve tefrikalar durdurup materyalizme ve natralizme gtren ve bunlardan mlhem
yazlarn nerine zemin hazrlayarak, genlii ve
efkr- umumiyeyi dinsizlie veyahut da vaz'ettirecei dinin umdelerine yaknlatrmaa alrken,
dier taraftan da Ky Enstitleri faal elemanlar
yetitiriyordu.
Komnist farmasonlar; yllarca gsterdikleri
faaliyetlerin semeresini beklemeksizin, nnnistlerle temasa geerek nnnizm dinin vaz'edilmesinin zarur olduunu ileri srdler ve derhal 10
Mays 1946 da Halk Partisi Genel Meclisi toplantsna alt maddeden mteekkil u takriri sunara^
kabul edilmesini ve behemehal tatbikini istediler:

59
1 Din ilerini dnya ilerinden tamamyle
ayrm bir rejimde, Diyanet leri Reislii gibi
bir tekiltn yer almamas
2 Kur'n ve din tedrisatnn z Trke olarak tertip ve tanzimi,
3 badet yerlerinin, Trklerin geleneine uygun bir ekle konularak Halk evlerinin ibadet yeri ve ibadet yerlerinin de Halk evlerine benzer bir
bir ekle ifra.
4 Ruhbanln icabat olan her eyin silinmesi ve ez cmle sark, cbbe ve din ibadetlerde
kullanlan her nevi kyafetin ilgas.
5 badet usl ve zamanlarnn tanzimi.
6 Diyanet leri Reislii yerine Dil Kurumuna benzer bir tekiltn ikame edilerek, din btnln derhal bnyesinden ihrala millete mal edilmesi.

Farmasonlardan yedi sekiz profesr ve bilhassa bunlardan emseddin Gnaltay ile F. K. yukarda yazdmz yeni dinin esaslarn ihtiva eden
bir raporu 1927 de Atatrk'e takdim etmilerse de
menf cevapla karlatklarndan, bu arzulan tatbik edilememiti. smet nn, yllarca faaliyet gstererek bu arzusuna zemin hazrlam ise de, ne yazk ki kinci Cihan Harbinin batllar tarafndan ka-

60
zanlmas onun bu
sevketmitir.

arzusunu

muvaffakyetsizlie

C.H.P. nin umdesi Alt Ok Magen David den


mlhemdir, nnnizm dini vaz'edilmi olsayd,
hi phesiz mabudu Yehova ve peygamberi de
ismet inn olacakt. Adapazarnda son yllarda
yeni bir stil ile ina edilen Halk evi nin ibadethane ekline tahvili imkn hasl olduunda nnnizm dinin faialiyete konulacana kuvvetli delil
idi. Bu ise tpa tip nc maddeye istinad etmektedir. smet nn'nn slmiyete vesir dinlere
alka ve sadakat gstermeyii, kendisini yirminci
asrn ltra-modern peygamberi telkki ediinin en
bariz bir ifadesidir.

NNNZM TRK MDR?


Bu son derece yerinde suale tereddt etmeksizin hayr! diyebiliriz. Zir Efganistandan ran ve
Sovyetler Birlii ile Balkan Trkleri tarihin en feci
katlimn ismet nn'nn reiskrda olduu yllarda grdler ve kitleler halinde imha edildiler.
3 Mays 1944 de Ankara'da vukua gelen anti komnist nmayiini, nn'nn iddetle takip ederek niversitelilerden binlerce asl ruhlu mukadde-

61
sat genleri en cani ve vahiyane ikencelere tbi tutturmas bundan maraz bir zevk duymas,
onun ne derece bir Trklk dman olduunun
en canl bir delilidir.
Menkr yllarda, Trkiyedeki milliyetilerin
kitle halinde tasfiyesi 3.4.1943 de Bursada Sabahaddin li, Mim Kemal ke, Nevzat Tandoan ile Sovyetlerin M.V.D. subay arasnda yaplan gizli bir
toplantda kararlatrlmtr. Alman kararlarn
hepsi Lavrenti Borya'nn muvafakatina dayanmakta ve u maddeleri ihtiva etmekte idi:
1 dil - Ural, Krm, Kafkasya ve Orta Asya'daki asker - mteassp Trk unsurlar tasfiye edilecek ve yet bunlardan Trkiyeye iltica
edenler olursa, derhal terkettikleri mahallere msamahasz iade edilecektir.
2 Trkiyedeki farmason - komnistler; basn organlarn birletiren asker mteassplara mukabil neriyat imkn vermeyeceklerdir.
3 Her trl otorite cihazlaryla asker mteassplar aleyhine faaliyet gsterilecek kzl proleterya ihtille hazrlanacaktr.
4 Yakn bir gelecekte, suni veyahut mrettep bir vak'a yaratarak komnist aleyhtar zmreler kitleler halinde imha edilecektir.
5 Trk milliyetilii hi bir zaman karmza aktif kuvvet eklinde kmamaldr. Bunun iin

62

mtesanit otoriteyi daima bu unsurlar imha etmek


iin kullanacaz.
Ankarada 3 Mays 1944 de vukua gelen
nmayiin devlete matuf bir ihtill ekline getirilmesi Polit-bro nun farmason - komnist ajanlarnn yukardaki drdnc maddeye uyularak alkadarlara aksettirilmesiyle mmkn olmutur. Eer
Ankara Valisi Nevzat Tandoan M.V.D. nun gizli
direktifine sadakat gstermi olsayd, Trkiye bugn oktan yolda Nzm Hikmet'in riyaseti altna
girmi bulunacakt. Mhud nmayide nnnistlerle milliyetiler mcadele ederken; Nevzat Tandoan, emrindeki birka yz farmason - komnisti
ankaya ve bakanlklara sevkederek ani bir hkmet darbesiyle vaziyete hkim olacakt, Zir Bursa, stanbul, zmir ve Samsun gibi yerlerdeki farmason - komnistler, hdiseden aylarca evvel Lavrenti Berya tarafndan harekete hazr bir duruma
geirilmi bulunuyorlard.
Anti komnistlerin bu nmayiini, biz komnistlere niha zaferin zeminini hazrlatmt. Fakat
mkul zevatn mtereddidi durumu, bizleri sukut-u
hayle evketti. Yine de bu hdiselerde anti-komnistlere ar zayiat verdirerek komnist kardelerimizi muzaffer klmakta gecikmedik. Btn bunlar, farmason-komnist olan kr Saraoluna ve
daha bu gibi birka zata borluyuz.

63
Srplarn Czerma Fovka locasna mensup
iken Yugoslavyada 1942 - 1944 yllar arasnda yalnz Trklerden iki yz elli bin kiiyi en feci artlar
altnda ldrten farmason general Mihalovi; Titonun partizanlarna kar savarken en byk asker yardm, Amerikal harb sanayicilerinden Bernart Baruh'un (*) messeselerinden temin etmiti.
Rusyada 1917 de organize edilen Kzl Proleterya
ihtilline tannm siyonist - anaristlerin hepsi itirak ederek ihtillin tekiltlarna byk yardmlarda bulunmulardr. Jakop if (**), Siyonist anarist liderlerden Lenin'e 312 milyon dolar vermitir. Bernar Baruh da farmason anarist liderlerden Keronski'ye 465 milyon dolarlk asker malzeme gndererek en messir yardm yapmtr.
General Mihalovi'in tekil ettii etnik birlikleri, sraildeki rgun dan farkszd. nsan kesmekten korkun bir zevk duyan sergerdeler etnik lere iltihak ederek saysz cinayetler irtikp
ettiler. Bunlardan birou 1945 de Trkiyeye iltica
ederek, faistlerin yardmna mazhar oldular. Esasen nn; harbin devam mddetince Mihalovi'i
ve mensup olduu devleti sinsi sinsi desteklemi ve
Ankaradaki mhud idarenin elisine en byk hrmeti gstermitir.
(*) Geenlerde gebermitir.
(*) Bizim 31 Mart felketini hazrlayan ve milyonlarca dolar yardmda bulunan yahudi.

64
Bunlar; acaba Bursa'da akdedilen mezkr andlamann beinci maddesini tatbika matuf bir siyas espri midir? Baka trl tefsiri imknszdr. Zira smet nn'nn, rkdalarndan yz binlercesini tarihin en korkun ikencelerine tbi tutarak imha eden canileri Trkiyeye kabul etmesi bu neticeyi verir.
Hitlerin nazi ordular Moskovaya yaklat
tarihte; bir milyona yakn komnist aleyhtar Trk
vatanda, kzl ordu iinde ihtill kartarak orduyu cephelerde ric'ata mecbur etmekle, Hitlere byk siyas menfaatler kazandrmlard. Neticede
sava talii biz komnistlere yr olunca, bu komnist aleyhdarlarndan iki yz elli bini Amerikal
General PATTON'a muharebenin son gnlerinde
teslim oldular. Zira bu general, komnist ve farmason dmanlyla temayz etmitir (*).
te bu vasflarndan dolay General PATTON'a
teslim olan bu Trkler, kendisinden her cihetten
yardm bekliyorlard. Nihayet Sovyet idarecilerinin
(*) Bu byk adam hakikatte Alman ordularnn hakik kumandan idi. Byk harbin bir yahudi ve farmason tertibi olduunu ve yahudilerin korkun cinayet ve
alaklklarn grm, anlam ve buna dair eser yazmtr. Bunu sezen Siyonistler kendisini bir suikasdle ldrmler, sonra karsna da bir sikasd tertip etmiler ve
kitap neredilmesin diye kzn da ldrmlerdir. Kitap
Amerikallar elindedir ve bir gn on iki dilde birden neredilecektir. WEB: http://www.generalpatton.com/
http://www.pattonhq.com/

65
tehditlerine ve basklarna ehemmiyet vermeyen general, durumu Berlin'deki Trkiye sefareti kanalyla ankayaya arzederek, iki yz elli bine yakn komnist aleyhtar Trkleri Trkiyeye iade etmek
fikrinde olduunu sylemi ise de, farmason - komnist kr Saraolu, Sabahaddin li ve Mim
Kemal ke derhal nn nezdinde bask yaparak,
bu Trklerin alnd takdirde kendi muhayyilelerinde tatbikini tasarladklar kzl prensipleri zor
duruma srkleyeceklerini beyanla, Bursa andlama-snn birinci maddesini harfiyyen yerine getirdiklerini, verdikleri red cevabyla ve mezkr anti komnist Trklerin kitle halinde Sovyetler tarafndan tasfiye edilmesiyle isbat etmilerdir.
Btn bu hdiseler, smet nn'nn komnist
olmad halde, komnistlerden daha fazla bir Trk
dman olduunu gsteriyor. Onun bu cihetlerinden, farmason - komnistler Polit Bro namna
ok byk baarlar saladlar.
Yine ayn tarihde M.V.D. nin, Kafkasyadaki
Trkleri imhaya mtf kitle halinde katlim tatbik edilirken, her naslsa kurtulabilen ve Dou Anadoluya iltica eden iki yz Trkn Sovyetlere iadesi,
Bursa andlamas gereince yaplmt. Zira Sovyetler Birlii ile Trkiye arasnda ade-i Mcrimin
andlamas mevcut deildir.
. R:.5

66
TRKYEDE KOMNZM FAALYET
Anadolu'nun yerli Trkleri Slav dman olduklarndan, Trkiyede komnizmi yoldalarmz
farmason ve yahudi dnmeleri yapmaktadr. Her
trl tehlikelere gs gererek, zaman saman alen ve ekseriya gizli faaliyetleri devam ettiren bu
fedakr kardelerimiz Kremlin in en sadk ileri
karakollardr.
Komnizm, bugn Trkiyede byk br dva
haline gelmi ise, bunu. yahudi dnmeleriyle farmason komnistlere borluyuz. Sabahaddin liye en
byk yardm Doktor Mim Kemal ke yapmdr.
Marko Paa mecmuasn nerettiren ve Sabahaddin liyi aktifletiren hep bu farmason - komnist
stadlardr.
Kremlin'in, az para ile ok i grd yegne
faaliyet merkezi Trkiye'dir. Polit Bro nun emrinde alan binlerce cretsiz ajan vardr ki, bunlarn hepsini idare edenler farmason - komnist
stadlardr. Mill Trk Emniyeti, bunlar her zaman
tevkif edemez. Zir biroklar edebiyat tarihine kadar geerek nfuz ve hret sahibi olmulardr. Ve
grnte her biri Kemistdirler.
Trklerin stikll Savanda, komnizmi .metodik bir tarzda i Anadoluya kadar yayarak mill
Trk idaresine en messir pasiflendirici darbeyi vuranlar, stanbuldaki siyon-farmason servislerden

67

PRODOS ile ARMONYA olmutur. Mezkr servisler Siyon-komnizme hizmeti iar edindiklerinden, tahminin fevkinde bir gayretle almlardr.
Ankaradaki Sovyet Elisi Siyon-Komnist Aralof ile brahim Abilof, yzlerce sabotajcy, menkr
servislerle yapt danmalar neticesinde elde etmitir. Komnist kurtulu gayelerini stanbulda
nerettiren, yahudi dnmelerine her trl yardm
yapan ve Eskiehirde Yeni Dnya gazetesinin
nerine mil olan Prodos ile Armonya servisleridir. Mlkiye kaymakamlarndan Vakkas Beyi komnist partisinin tekiline sevkeden, mhud farmason-komnist localardr.
erke Edhem ile kardeleri Reid ve Tevfik
Beyleri T.B.M.M. hkmetine kar isyana tevik
ederek, dmanlar olan biz Yunanllara iltica ettiren yine mhud localardr.
. . .
Hangi devlette olursa olsun daima harb zamanlarnda binlerce casusa ve sabotajclara melce' ve
penh vaziyetini farmason localar grmektedir. Bu
localar, en kk bir hdiseyi istismar ederek devletleraras siyas mnasebetleri ibtl etmekle, cihan-mul harblerin kmasna sebep olurlar.
Nitekim Birinci Cihan Harbi, Siyonist - anaristlerden PRENP'in 28 Haziran 1914 de Bosna Hersek'de Ardik Fransuva Ferdinand' ldrme-

68
siyle balamt. Bu mrettep vak'ann senaryosunu siyon liderleri karlayarak diktesini Czerma
Fovka Srp farmason locasyla Viyanadaki sraelitiche Alliane teekklne tevdi etmilerdir.
Viyanadaki siyonist - anarist, servisi Prenip'e
suikasde muvaffak olmas iin yz elli bin dolar
ayans sermitir. Hdise malm artlar altnda vukua gelince Paris, Londra ve Moskova gibi yerlerdeki siyonist - anarist teekklleriyle farmason anarist servisleri harekete geip hdiseyi istismar
ederek, Birinci Cihan Harbinin kmasna sebebiyet
vermilerdir.
Anadolu Trkleri militarist olduklarndan karlarndaki her trl sabotajc unsurlar pek az bir
zamanda malp edebilmilerdir' Yahudi dnmeleri, bugn olduu gibi dn de Anadolunun endstriel ve kltrel ksmlarna nfuz etmi olsalard, militarist plotokratlarn Kuva-y Milliyesi daha ilk
faaliyetlerinde bertaraf edilerek yerini kzl proleterya ya terk edip Anadoluyu Sovyet ras yeliine intisap ettirebilirlerdi.
Fakat maalesef bu arzumuz, yahudi dnmelerinin ou Rumelide olduundan gerekleemedi.
Farmason - Siyonistlerin bzlarnn Entellijens
Servise hizmet etmeleri; Kremimin siyon-komnist
liderlerini ve bilhassa Lenin'i byk bir teessre ve
hiddete sevketmitir.

69
Polit Bro nun en byk baars Yarmay
mecmuasn ve Trk aydnlarnn tapmakta olduklar edebiyat allmelerini snflandrmadr. Zaman zaman ideolojik ye morfolojik sabotajclmz
Polit Broya ok mhim faydalar salamtr.
En ykc faaliyetlerimiz Kuva-y Milliye aleyhine irtikb edilen derme atma faaliyetlerimizdir.
Entellijens Servisin stanbuldaki farmason - anarist ajanlarnn en verimli baars Drr zde Seyyid Abdullah Efendi ile bz chelay keselerindeki
bol altnlaryla elde ederek, Kuva-y Milliyecileri
tekfir eden bir fetvay verdirmeleridir.
Dier taraftan farmason-komnistlerden Ahmet Emin Yalman ve B.S. ve Halide Edib Hanm
gibi gayretli yoldalarmz mandacl mdafaa
ederek Trkleri Anglo-Sakson hkimiyetine girmee dvet ederken siyas birlii ihll ile mill birlii
ykyorlard ki; Lenin, onlarn bu faaliyetinden duymu olduu byk memnuniyetini bana mteaddid
defalar izhar etmiti.
Trkiye neadindeki Sovyet Bykelisini farmason - komnist Aralof; yahudi dnmelerini ve
farmason - komnistleri mtesnid bir kuvvet haline getirmise de, Kremlin maalesef bundan msbet bir netice karamamdr. Lenin, her ne suretle
olursa olsun, proleteryay Trkiye'de ihtille sev-

70

kederek, siyas bir sondajn yaplmasn elzem gryordu.


Polit Bronun siyonist - anaristleri; 1928
da Londradaki siyonist- anaristleri ve Entellijens Servisin ajanlarn, eyh Said ile gizli bir ittifaka sevkederek br ihtillin kmasn inta etmilerse de, maalesef hi bir msbet netice elde edememitir. Farmason-krtlerin Krt Tel Cemiyeti, Ahmet Emin Yalman'n ve dier, farmasonlarn gizli gayret ve faaliyetlerine ramen, muvaffakyetsizlikle karlat ve dolaysyla Amerikal siyonist - anaristlerden harb sanayii lideri Bernar
Baruh'un krt. anaristlerine yapt on iki milyon
dolarlk mhimmat yardm da boa gitti. Bu muvaffakyetsizlik Ppolit Bro nun liderini hiddete
sevkettiinden, Trkiye'deki ajanlarn deitirilerek
yerlerine daha aktif elemanlarn gnderilmesine yol
at.
Polit Bronun organizatrleri; geni salhiyetle mhud tekiltn komiserlerinden farmason-anarist KARA HAN' byk eli sfatiye Ankaraya
gndererek, yeni faal teekkllerin ve unsurlarn
tekilta alnp ankayadaki liderleri imha edici niha darbenin vurulmasn emretmilerdi. Farmason
- komnist stad Karahan, yahudi dnmeleriyle
farmason - komnistlere ksa zamanda nfuz ederek, Trkiyede Polit Bronun arz'u ettii anarist

71
ve ileri karakol tekiltn kurduunda hkmeti
avenesiyle birlikte devirmee teebbs edecekleri
vakit, Trk milleti bu hdisenin fedailerinden bir
ksmm tevkif ederek bu plnmz akim braknca,
baka komplolara ve yeni yeni siyas melodramlara
bavuruldu.
ZAZAlarn isyanna sebep olan miller, farmason - komnistlerin azmini gstermektedir. Anaristler Bernar Baruh'un direktr, ayrca otuz be
milyon dolarlk malzeme gndermitir. Garp devletlerindeki siyonist-anaristler elli sekiz milyon dolar
altn anarist liderlere gnderirken; farmason komnistlerin muzfferiyetini deil de, mill birlikde
hsl olacak ayrln meyvesini dnmlerdi.
Dersim kyam, farmason - komnistlerin son yllarda formalize ettikleri siyas melodramlarn en fecidir. Zaruretler bu vukuat merulatrmt. Gaye vastalar merulatrdna gre, zayiat ,ve katlim biz farmason - komnistlerin en tabi bir arzusudur.

, Muhterem okuyucu!
Bir tefrikadan yaplan tercme burada sona
ermitir. Okuduunuz bu esrarengiz ifaat, bizleri
olduu kadar phesiz sizleri de derin derin dndrmtr. Herhangi bir yerden vukuu muhtemel

72
solak bir itiraz gem vurup susturmak iin makalenin fotokopilerini teksir ettirmekte asla ihmal gstermedik! Eer farmason stadlar arzu ederlerse,,
tedkik iin fotokopilerden istedikleri kadarn kendilerine vermee hazarz. Aaya ayn gazetede intiar eden 1.1.1950 tarihli ve imzal bir yazy aynen alyoruz. Bu yaz bizden ziyade otoriteleri alkadar eder.
NUR PAANIN FEC LM
Nuri Paa, ok gen yata iken faal bir subay
olduu iin, Selnikteki farmasonlarn dikkatini ekerek bu tarikata intisap ettirilmiti. Ksa zamanda terfi ederek en yksek dereceye kadar kmtr.
Nuri Paa 1911 de talyanlarn Trablusgarb
istilsnda onlarn OVRO casusluk servisinin
ajanlarndan KARASSO ve Metr (*) Salem gibi farmasonlarla teriki mesi etmi ve Trk ordusunun
Trablusgarbdaki askeri durumuna dair mezkr servise mufassal raporlar gndermi ve bu vazifesine
karlk drt yz elli bin dolar almtr (*).
(*) Metr: Avukat
(*) nanmas zordur. Yazy aynen alyoruz. Fakat bu
milletin ba ucunda ve gafletimiz yznden yle felketler dnmtr ki, insann kendi nefsine dahi inanmayaca geliyor.

73

talyanlarn Trk ordusunu Derne ve Bingazi'de hezimete uratmalar; ajanlarnn Trk ordusunun bel kemiini tekil eden yerlere kadar, her taraf inhisarlar altna almalar sayesinde mmkn
olabilmitir.
Nuri Paaya 450 bin dolar, talyan farmasonlarndan E. Nathan vermitir (**). Bu farmason
stad Trablusgarbn istilsnda en messir casusluklar ve baltalayc faaliyetleri idare etmitir (*).
Bir de bu hainliini unutturmak ve gy vatanperver olduunu isbat etmek iin, birok yerlerde hayr messeselerini desteklemi ve kendisi de baz
teekkller ina ettirmitir. Fakat o; ne yapsa vatan dsturlara kar irtikp ettii cinayetleri rt
bas' edemez. Milletlerin ve devletlerin kanunlarn hi
bir suretle casusluu mer telkki etmez, Zir bu
hinler, cemiyetlerin en byk parazitleridir.
Nuri Paa bu fenalklar belki de bilerek yap(**) Merhum Eyp Sabri Bey bu parann Necip Drage
eliyle alndn sylemiti. Fakat harbden nce...
(*) Bu adamn Roma Belediye Reisi ve talyan farmasonlarnn stad olduunu ve Sultan kinci Abdlhamid Han'n yzlerine ald yirmi ksur milyon altn rvet yerine ttihatlara drt yz bin altn vererek Trablusgarb silhsz brakt ve bu mevzuda Trablus mebuslarnn millet meclisine verdikleri takriri bir iki eserimizde yazmtk.

74

mamtr. Trk ordusunun birok cephelerde malbiyetine sebep olan tek mil; askerlii ve vatanseverlii idrkden ciz olanlara srf farmason ol
duklar iin mesuliyetli mevkilerde vazife verilmi
olmasdr.
Trk askerinin harb kudreti, cihanmul bir
hreti haizdir. Kk bir airetten kt'alara hkmeden muazzam bir imparatorluu meydana getiren Trk erinin bahadrldr. Bu imparatorluu
yktranlar ise; Trkn hamet ve azametini kskanan birka devlettir. Trklerin on drt cephedeki hezimeti hi phesiz farmasonlar tarafndan
hazrlanmtr.
Nuri Paa, hayatnn son gnlerini, stanbul'da Stlce de meydana getirdii asker malzeme
fabrikasnda geiriyordu. srail - Arap harbinde
bilhassa Suriye ordusu, hi baar salayamamtr.
Zira kuvvetleri, iptida silhlarla techiz edilmiti.
Garp devletleri farmason - siyonist bankerlerin
basks altnda olduundan, Suriyeye silh anbargo
su koymulard.
Suriyeli liderlerden biri 1949 ylnn ilk aylarnda stanbula gelerek Nuri Paa ile konumu ve
yirmi be milyon Trk liras tutarnda asker mhimmat sipari etmiti. Msr da, klliyetli miktarda malzeme siparii yapmaa hazrlanyordu. Bu-

75
nun zerine paa, zevcesini bu ile vazifelendirerek
menkr tarihte Msra gndermiti.
Bu srada stanbuldaki srail casuslarndan
bir yahudi dnmesi, paann farmason olduu halde Arap devletlerine klliyetli miktarda malzeme
sevketmekte olduunu, mensup olduu servise hemen haber vermiti. srail genel kurmay, ne yapp
yapmal ve Arap devletlerine malzeme sevkiyatn
durdurmaldr. Bunun zerine stanbuldaki birka
farmason - siyonist Nuri Paaya gnderilerek, srail'in menfaatleri aleyhine yaplacak bir ihanetin
vehameti ve elim akbeti beyanla, Arap devletlerine yaplan sevkiyatn durdurulmas isteniyorsa da
paa fikrinden vazgemiyor. *
Nihayet hdiseye KABBALO el koyuyor ve
ilk ihtar olarak paaya yalnz HEREM kelimesi
yazl bir mektup gnderiliyor. Nuri Paa belki bu
kelimeden bir ey anlamad ve yahut da ehemmiyet vermedi. Bu sefer siyonist - anaristler ikinci
bir ihtara lzum grmeden, iki Hagana l ve bir
de rgun fedaisini paay ve imalthanesini imha etmekle vazifelendiriyorlar.
Tedhiiler kdemlilerden olduu iin; hi bir
zorlukla karlamadan fabrikann en mhim yerlerine kadar mteaddit defalar girmee muvaffak
oluyorlar. Nuri Paa, dairesinde bulunduu bir s-

76
rada, fabrikann birka yerinde infilk meydana
geliyor ve birok iilerle birlikte paa, fabrikann
enkaz altnda kalarak srailin ve farmasonluun
ihanetine kurban gidiyor.
Trk milleti iin hi phesiz 1949 ylnn Stlce hdisesi ok hazindir. Siyon liderlerinin menfaatlerine ihanet edenlerin, farmason dahi olsalar
cezalar ite byle en feci artlar altnda lmdr.
Dnyann en esrarengiz kuvveti ite Budur ve kk bir hat der'akap dam inta ettiriyor.

Yunan Komnist Partisi K.K.E. nin yayd


gizli konferanslardan biri 5 Eyll 1947 de yaplmtr.
Gramos'ta 3 sayl kzl konferans mevzuunda
bugn Yunan Komnist Partisi Umum Lideri, yhudi asll ve Kavaladaki farmasonlarn byk stad Apostolos Grozos tarafndan verilmitir. Bu
gizli celseye Yunan Komnist Partisi mensuplarndan u farmasonlar itirak etmilerdir:
33
33
30
28

dereceli
dereceli
dereceli
dereceli

Nikolaos Zaharyadis
Yani Yuvanidis
Markos Vafyadis
Vasilis Barcotas

77

30 dereceli S. Aryanos
33 dereceli Aristotalis Hoturas
30 dereceli Ekrem Cula
Ve ayrca Arnavutluk, Bulgaristan ve Trkiyeden enstit mezunu bunlarn isimlerini gazete imdilik aklamyor (*) ile Kremlin tarafndan gnderilen bir mhid hey'et hazr bulunmutur. Bu gizli celseye itirak edenlerin says iki
yz yirmi drttr. Bunlardan seksen alts kadndr. Bu konferansta Grazos yle konumutur:
Kymetli arkadalar! Bugn burada her birimiz inandmz bir dvann mdafileri sfatiyle
bulunuyoruz. Asrmzn cemiyeti, pek iren bir sekile inklp etmektedir. Bazan gayr ihtiyar krre-i arzdan pek uzaklara fiilen kp, dnyamz temaa, ediyorum. Kulama, cemiyet ve medeniyet
dmanlarn sinesine toplam olan kiliselerdeki
an ve minarelerdeki ezan sesleri, garip feryadlar
halinde aksediyor. Vakitli vakitsiz saf, cahil insanlar bir mezar gibi donuk ve korkun bir ekil
arbeden ibadethanelerde toplayarak, pek gln
hareketleri tekrarlamak cidden hazindir. Kzl felsefe Karl Marks, Engeles, Lenin asrmzn itima bir ihtiyac olarak meydana gelmitir. Bu felsefe, beer kadar eskidir, asrddedir. Solon ve
(*) Bunlarn arasnda farmason stad azami Profesr
Mustafa Hakk Nalac vard.

7 8

Ksten Atinada Likorg ise Isparta cumhuriyetinde


meydana getirdikleri itima inklplaryla, asrmzn insanlarna rnek olmulardr! (Srekli alklar).
Bu halk feylesoflar, isabetli kanunlar ve eitli nazariyeleriyle, halk topluluuna hizmet, etmilerdir. Onlarn lmnden asrlar getii halde
insanlk onlar unutamyor ve eserlerini takdirle
alklyor.
Bugn bizler cemiyet tarafndan takdir edilmesek de, yarnki cemiyet bizi minnetle ve kranla yd edecektir. nk; cemiyetin bir uzvu olan
bizler, onun zerine km olan karanlk ve khne fikirleri, msbet ve aydn teorilerimizle mefl
bir hale getirip; dinsizlii cemiyete ikame etmek
istiyoruz!.. Milletlere ilini, ticaret ve terakkide srail oullan rehberlik etmitir.
Milletlere, teorileriyle tahakkm eden btn
feylesoflar, srail oullarndan yetimitir.
u hususlar daima hatrmzda tutmalyz ki;
bugn bilerek veya isteyerek, biz srail oluna hizmet ediyoruz. nk Yehova byle istiyor ve tabiat da byle arzu ediyor..
Yehova'nn pek sevgili kavmi Ben srail, btn milletlerden hakaret ve zulm grd halde
mill harsn muhafaza etmi ve her trl zulme

TO
mukavemet gstermitir. Fransa da hrriyet diye
Bastil zindanlarnn demir kaplarn ve muhkem
atlarn, srail iin paralattk. Versay sarayna
her trl isteklerimizi kabul ettirdik. Fransz byk ihtilli ile .Franszlarn din,, iman ve ahlk hislerini ve ibadethanelerini yktk, Zir, bunun byle
olmas mukadderdi.
Bugn, milletleri yahudiletirmek iin iki yol
gsteriliyor. Bu da, ya slahat yapmak isteyen milletlerin nderleri Fransz byk ihtillinden ilham
alacaklar veyahut da inklplar, kzl inklptan
mlhem olacaktr. Onlara, ancak mterakki rehberlii, bu yoldan biri yapabilir. Dier yollarn hepsi bunlar iin kapaldr. nk biz byle istedik.
Zira, bu yollar, yolcularn dinsizlie, imanszla
ve srail kleleine gtryor.
TALMUT ve Zebur; milletleri yzlerce ksma
deil, yalnz yahudi ve gayr yahudi diye iki ksma
ayrmlardr. Dnyada her trl ilerleme yahudinin rehberlii ve nezareti altnda yaplabilir. Aksi
halde, yahudinin kontroln kabul etmeyen milletler ve bu- milletlere nderlik yapanlar HTLER MUSSOLN - ar hanedan ve kinci Abdlhamid'in akbetine urayacaklardr.
Hitler'in tasfiyesini, Alman milletinin zevalini,
Mussolininin ahsna lyk lmn yahudiler, ter-

80
tip ve tanzim ederek tatbikata koymulardr. Bugn Alman milleti pek sefil ve rezil ise, bunu tabi
grmeliyiz. Zira, yahudilere yaptklarnn cezasn
ekiyorlar.
Yoldalar! Herhalde hepiniz, hedef edindiiniz
noktann nelerden ibaret olduuna vakfsnz. Mefkuremizin esas umdeleri, btn milletleri bir idare ve bir fikir altnda birletirmektir. anl mefkuremizin muarzlarn robotlatrp her trl insan
isteklerden mahrum edeceiz! (Srekli alklar).
Milletleri ilim ve san'atta muattal, mefl bir ekle sokmak iin, u hususlara her yerde byk bir
hassasiyetle mdafa edilerek tatbik olunacaktr:
1 ileri, silhsz ordu birliklerine inklp
ettirmek iin; eitli ii kollarn tekil ederek
sendikalizmi meydana getirip devletler zerine sendikalarla tesir ederek, icabnda istenilen devletteki
endstriyel kuvveti ve itima bnyeyi otomatik
olarak ykabilmektir.
2 Kzl devletler mstesna, her devlette tekmil messese ve mensuplarna grev hakk tannmaldr. stikbaldeki cihan ihtilline msbet zemin hasrlayacak olan fed unsurlar, onlarn grev hklarnn devletlerce kabul edilmesi yetitirilecektir.
3 _ Devletlerdeki mill birlii kknden ykabilmek iin, demokrasi demagojisini her trl im-

81
knlarla destekleyerek, 20 milyonluk bir devletin
vatandalarn otuz ksma blerek, mill birlii za'fa drmeli ve parti grlerini din gr ekline evirerek milletleri olgunluk hislerinden tecrd
ederek kavmiyete cillatrmaldr.
Demokrasi camiasna dahil olan devletlerde,
sarslmayan azmimize masonlar enerji vermektedirler. Beinci kolumuzun fedailerini, her nerede
grsek sevinle sinemize basmalyz. Son senelerde
komu devlet Trkiyede masonlarn sistemli almalar komnizmin yaylmasn ve mnevverler tarafndan benimsenmesini temin etmitir. Mason
yoldalar; Nzm Hikmet'in mahkmiyetinin affn gerekletirmek iin, tahminin fevkinde alyorlar. Bunlarn gayreti herhalde zayi olmayacaktr. Bilhassa, Vatan gazetesinin bayazar Ahmed
Emin Yalman Bey; her trl tehlikelere gs gererek Nzm Hikmetin hakkn mdafaa etmekten
ekinmiyor.
Masonlarn nasl bir komnist proleteryasnn
fedaisi olduklarn renmek isteyenlere, Trkiye'den numuneler vererek bata Ahmed Emin Yalman gsterebilirim. (Alklar). Geri Trk hkmeti, hlen mason cemiyetinin teekklne msaade etmemi ise de, pek yaknda edecekleri haber
alnmtr. Teekkl etmeyen bir cemiyetin mensuplar, Trk devleti zerinde nfuzlarn hissettiriF.: 6

82
yorlar. Eer bu cemiyetin teekkl temin edilirse
(*) Trkiyedeki masonlar her trl isteklerimizi
gerekletireceklerdir. (*) Esasen basn, bu mason
biraderlerimizin elindedir.
talya ile Fransadaki vaziyetimiz son yllarda
dzelmitir. Yoldalardan bzlar, acele hareket
edilerek cihan ihtillinin behemehal son yllarda tertip ve tatbik edilmesini istiyorlar. Onlara unu hatrlatma lzumlu gryorum ki; cihan ihtilline
daha ok vaktimiz vardr. Yukarda tebarz; ettirdiim maddeler henz tatbikata konmamtr. Bizler bu maddelerin tatbikat safhasna zemin hazrlamakla mkellefiz. Eer arzu etsek Yunan Kraliyeti idaresini derhal ibtl ve ilga edebiliriz. Fakat
biz bunu yapmayacaz. Biz eitli sabotaj hareketleriyle sosyal ve ekonomik bnyeyi sarsp ykmaa
alacaz.
On binlerce senenin alma mahsul olan bugnk medeniyeti, yarm saatte dnyamzn sathndan kaldrabilecek messir kuvvetlere sahibiz. Daima terakki diyerek medeniyeti zedeleyici ve tahrip
(*) Edildi ve fesadlar tertip etmee balad.
(*) Bu hezeyanlar yaplrken bizim farmasonlar Taksim Belediye gazinosunda szm ona gizli bir toplant
yapmlard. O srada Yunan farmasonlarndan gelen bir
telgraf okunmutur. Bunda: Kbrs'n Yunnistana ilhak
iin Trk farmasonlarndan yardm istenmitir.

83
edici silhlar, teknik dehya mlik olan biraderlerimiz meydana getirmektedirler. Mesel Einstein
gibi...
Yoldalar! una emin olunuz ki; daha imdiden kzl ordular, kt'alar Siyon namna ineyerek muzafferane bir tarzda ilerlediklerini gryor
gibi oluyorum.
Filistinde siyon kolonilerini meydana getirmek
iin, Osmanl mparatorluunu paraladk. Bundan
sonra, yaplmas elzem olan ikinci, nc ve drdnc vazifeler geliyor ve bunlar seri olarak tatbik etmek icabediyordu ki: Doktor Abrovaya ve Fienzen cidden bu ite fedkrne altlar.
Bz Avrupal tip dhileri, Siroz mtehassslar, sar liderin hastal ile megul olmak istediklerini Trk hariciyesine bildirmilerse de; Trkiyedeki
mukaddes genimiz yni farmason ve komnistler meydana getirdikleri muhkem mevki ve
salhiyetlerini cemiyetimize muhalif olanlara sar
liderin tedavisinde vazife vermemekle bize pek l
isbat ettiler. (*)
(*) Bu yazlar, Yunan Komnist Reisi ve yahudinin
kendi ifadeleridir. Sar liderden maksat Mustafa Kemaldir. Biz, bundan ok evvel, Mustafa Kemal Paann hastalnda baucunda bulunan doktorlarn cmlesinin farmason ve birinin de yahudi olduunu ve paay bir an

Sar liderin lm, bir gn mes'elesi haline gelmiti. Onun lmnden her suretle istifade etmeli
idik. Trkiyenin ikinci mason lideri Kimyger Mustafa Hakk Nalac ; bunun zerine Kremline dvet
edildi. stad Moskovaya vardnda yz sapsar
sararm ve korkak, rkek bir hale brnmt.
Sovyet hariciye komiserlii, NALACI biraderimize samim alka gstererek kendisini honut etmek
iin btn imkanlar seferber etmiti.
Moskovaya ulamasnn hemen kabinde, byk ve ahane bir yerde ilk toplant yapld. Ben
Lavrenti Berya ile yan odada ses alma cihazyla
ieride cereyan eden muhavere ve mzakereyi takip
ediyorum. Nalac Trkiyenin siyas ve asker icraatna ve kuvvetine dair etrafl malmat tayan
evvel temizlemek iin; Vyanada siroz hastal iin en
byk mtehasss ve salhiyetli doktor Klasner olduu
halde onu getirmeyip Fransa farmasonlarnn stad zam Fienze'yi getirmenin gtt kt niyeti ve Mim Kemal ke'nin cumhurreisine yaplan ineler hakknda:
Korkmasn diye kk ineleri gsterip byk ineleri tatbik ettik, demesindeki manaszla iaret etmitik. stanbul Mddeiumimlii bu hususta benden tamamlayc malmat alm ise de bir netice kmamtr. Herkesin gz nnde damarlar kesilip ldrlen byk hakan Sultan Abdlziz hakknda ne netice alnm ki bundan alnsn!...

bir dosyay tevdi etti. Birka gn sonra anladm ki,


Nalac'nn tevdi ettii bu dosyadan Kremlin ok
memnun kalmt.
Nalac; Atatrk'n mason doktorlar tarafndan yanl tehid ve tedavi neticesinde ldrld,
Trkiye genel kurmay tarafndan renilirse. ga-'
yet mkl vaziyete deceklerini ve eer bu akbete mruz kalrlarsa, Kremimin ankaya nezdine
siyas bir tazyik yaparak serbest braklmalarnn
temini hususunda srar ediyorlard. Yoldalar; her
vesile ile Trkiyedeki mukaddes genimizi mdafaa etmenin kendi menfaatimiz icab olduunu izah
ettiklerinde; Nalac bundan memnun olduunu anlatmaa alyordu.
Kremlin namna sz sylemek salhiyetine sahip olan bir yolda, Atatrk'n lmnden sonra,
Nzm Hikmetin riyaseti altnda bir hkmetin kurulmasnn elzem olduunu ileri srdnde, Nalacnn Atatrkn lmn mteakip, Nzm Hikmetin riyaseti altnda bir hkmetin teekkl, gayr ihtiyar bz dedikodularn ve tereddtl dncelerin kmasna yol aacak, lmn tabi sebeplerden olmayp, kast olduu renilirse mrteci
Mareal AKMAK'n tabancasna hedef oluruz.
tirazyla karlat.
Ve daha: Maamafih; senelerce ekilen ztrap ve elemlerimizi teskin etmek iin, frsat ele
gemi iken istifade etmemek katmerli ahmaklktr.

86
Cell Bayar, elindeki btn imknlar militarist
olulardr. Ferdlerde militarist hisleri douran, onlarn ahlk, mukaddesat, milliyet ve vatan hislerine deta taparcasna inanmak ve bu dsturlar sevmeleridir.
Militarist hisleri, ferdlerin ruhundan dorada
doruya skp atmak gtr. Bunun iin tarafmzdan basn, fikir yolu ile ilk tecavzn ahlk, mukaddesata hrmet ve vatana ballk duygularna
kar yapmaldr. Bu hisler ykldnda, millet ve
vatan btnl de yklm olur. Bizler; byk vatann temellerini atmakla megulz. O vakit ki; Zebur ve Talmut'a inananlarn vatandr. O vatan ki;
krre-i arza kendisi iin kk grr! O vatan ki:
Yalnz srailin akidelerine tapanlara hayat hakk
verecektir. Bu ideal altnda insanlar bir fikir ve bir
lisan istimal ederek birleecek ve srailiyat kafalarnda perinletireceklerdir.
Neye ve kimlere hizmet ettiimizi renirsek,
dvamz bilerek ve severek mdafaa etmi oluruz;
Bugne kadar istikbale dair msbet bir fikir beyan edemiyor ve mtereddit davranyordunuz. Bugn ise artk istikbali size gstermeyen perdeyi
kaldryorum. Her trl mahrumiyetleri greceksiniz. Evet, biz byk bir vatan yaratmak gayesiyle
alyoruz! Fakat, byk vatan Siyon liderlerinin
kontrolu altnda meydana gelecektir. nk; felse-

87
fesine inandmz ve putlarna taptmz Karl
Marks ve Engels, birer siyon lideri ve yksek dereceli masonlardandrlar.
Siyon liderleri, yahudi olmayan milletlerin ve
devletlerin vatan bykln paralayarak milletleri izmihll ve inhille sevketmek iin, eitli felsef ideolojiler ihdas ederek komnizm ve siyonizm!
vcuda getirmilerdir. Bugn Farmasonluk; devletlerde komnizme nderlik yapan siyon fedailerinin tekiltndan baka bir ey deildir.
Yehovann ahitleri adndaki teekkl, belki
biz komnist fedailerden daha fedkrne hareket
ediyorlar.
Yahudi olmayan devletlerin lmn gerekletirmek iin, birok cihetlerden harekete gemi
bir vaziyetteyiz. Milletler, vukuu muhtemel olan cihan ihtillini nleyici tedbirleri alamazlar. nk:
artk ok ge kaldlar. Karmza kacak olan her
trl mnilerini paralamaa azmetmi bir vaziyetteyiz. Hedefimize varmak iin attmz azimli
admlarmz, asla geri almayacaz! Fedakrca
arparak leceiz, fakat fikirlerimizden fedakrlk yapmayacaz'.
Her nerede olursa olsun, farmasonlara kar
mcadele pasifleecektir. Farmasonlarn faal olduklar yerlerde komnistler pasif duruma decekler-

88
dir. Komnistlerin faal olduklar yerlerde ise, far
masonlar pasifleeceklerdir. Zira siyonist idealleri
ne hizmet eden bu teekkller, milletlerin husumetini plnl ve dnceli hareketleriyle bertaraf edebilirler. En byk mdafaa silhmz yalan ve iftira gibi en ve alaka hareketlerdir. Biz muvaffakiyetimizi jurnala, mrailie ve yaygaracla borluyuz.
Milletlerin gafletine baknz ki; faist ve nazi
rejimlerini ykmak iin amansz dman olan bizlerle birletiler. Milyonlarca gencin topraa gmlmesiyle son bulan kinci Cihan Sava milletlere
uzun bir bar devri salad ve milletler, artk bundan byle sulh ve skn iinde yaayacaklar ve
altn ve gm tabaklar dahi bulamyorlar. Belki
arzu edilen sulh tahakkuk edebilir, fakat; isterlerse siyon liderleri bu sulh ve sknetin altn stne
getirebilirler. Yoksa siyon liderlerinin muvafakat
olmadan ne harp olabilir ve ne de bar gerekleebilir. (*) Aksi halde siyas buhranlar ve iktisad
speklsyonlar milletleri sarar ve onlar lme
doru gtrr.
Yoldalar! Bugnk kongremiz cidden tarihdir. Senelerce yaplan mcadelelerin gizli maksatlarn sizlere aklam bulunuyorum. Bizler, imdi
(*) Yalan deil.

89
kar tipilerinin altnda faist kralclarla savayoruz.
Kralclar malp etsek de mcadelemiz bitmi saylmaz. Bu sava bittiinde, dier sava bizi seferber ederek, cihan ihtillinin fedaileri ile birlikte
vazifeye davet edecektir. Dnk fedailer, mcadele
bayran bize verdiler. Bizler de, onu lnceye kadar ykseklerde tutmaa azmedeceiz. Bizler ldmz vakit dier fedailer, bu bayra ellerine
alacaklardr. Bu cihan ihtilli, bizim lehimize inkiaf edinceye kadar byle savaacaz! (Srekli alklar) .
Kymetli yoldalar! Szlerime burada son verirken, kongremize eref verdiinizden hepinizi hrmetle selmlarm. (Srekli alklar)
Bizim notumuz: Bu konferans yukarda da
yandmz gibi 1891 tarihinde Kavalada Elizabet adnda bir yahudiden doan ve gen yata komnist ihtilalcileri ile kuvvetli balar kuran, Yunan Ttn ileri Genel Bakanlna kadar ykselen ve Kavaladaki Mason Cemiyetine intisap ederek ksa bir zamanda ykselen yahudi asll Apostolos Gorozos tarafndan 5 Eyll 1947 tarihinde saat onda Gramosdaki 3 numaral kzl tabyada byk bir tin ve esrarengizlik iinde verilerek, konferans metninin hzrun tarafndan gizli tutulmas
tehdidi ile tenbih edilmitir.

90
O tarihlerde; Yunan komnist kuvvetlerinin..
genel bakan General Markos Vafyadis daha drt
general arkada ve kadn silhl kuvvetler mensuplarndan kadn general, kendilerinin resmen
bir siyon ajan olduklarn ve btn komnistlerin
de siyon menfaatleri hesabna almakta olduklarn renince; bunu esef ve'teessrle karlamlar
ve bylelikle vatanlarnn menfaatlerine hynet ettiklerini anlaynca vicdan azab duyarak, bata
Apostolos Grozos ile Yani Yuvanidi'yi ve Nikolaos
Zaharyadis'i aralarnda ibirlii yaparak ortadan
kaldurma ve karde harbine son vermek iin silhlarn kralclara teslim etmei kararlatrmlardr.
Fakat heyhat! Siyonist ve komnist ajanlar
bu tasavvurlarn renerek Kremline bildirmilerdir, Sovyetlerin K.V.D. efi yahud Berya, yukarda ad geen ahslarn tevkifini emrederek, uakla mevkuflar Tiran yoluyla Moskovaya getirtmitir. Sabk komnistler, Lbyanka zindanlarnda yedi ay inledikten sonra; bir gn Pavlovi ve Berya'nn kafalarna skt kurunlarla can vermilerdir.
Dahil ete harbi de 1949 Gramos-Vici meydan
muharebelerine kadar devam etmi ve altm sekiz bin biare insanla yzbinlerce ailenin kmesine
sebep olmulardr.
General Markos Vafyadis, siyon ideallerine hizmet etmekte olduunun farkna varm, fakat ok

91
ge, vatanna en byk ihaneti yapp ete harbne
baladktan sonra...
General Markos, fikir deitirmemi olsayd,
belki bugn Yunanistan komnist kontrolu altna
girmi olurdu. Ve komnistlerin silhl kuvvetleri
de za'fa uramazd. O, komnistlikten milliyetilie
dnerek en mukaddes bir vazife yapm ve arkadalarna, masonlarla komnistlere asla timd etmemelerini tavsiye ve vasiyet etmitir.
S O N

BTN AIKLIIYLA NN SAVALARI VE HAKK KAHRAMANLARI


isimli bu mhim eser vatan sathnda bir
anda yaylmtr.
Mevcudu azaldndan taleplerin bir an
evvel bildirilmesini bekleriz.

GK SULTAN

..
TTHAT ve TERAKKNN
SUKASTLER
Mefl hale getirilen devlet mekanizmasn ahs deh ve gayreti ile 33 sene ayakta tutan, siyas gcn btn cihana kabul ettiren
Cennetmekn Sultan II. Abdlhamid Han; neden Kzl Sultandr?
ttihat ve Terakkiyi
yordu?

kimler finanse edi-

31 Martn nedenleri gibi daha birok akslmelleri bu eserinde gn na kavuturan GENERAL Cevat Rfat ATLHAN, belki
de tarihimize en byk yardm yapm oluyor.
Bu mevzuda msbet ve menf birok eser
kmtr. Biz de nerediyoruz. Karar okuyucunundur.

94

Kymetli okurlarmz!
Merhum General Cevat Rfat Atilhan'n her
biri ayr bir nem tayan ve mevcudu bulunmayp
her gn artan taleplerle karlanan aadaki kitaplar ncelikle karacamz bildiririz.
1 Musa Da
2 Suzi Libermanm Htra Defteri
3 Masonluun Yrtlan Maskesi
4 slami Saran Tehlike. Siyonizm ve Protokollar
5 31 Mart Facias
6 Filistin Cephesinde Yahudi Casuslar
7 Gizli Devlet ve Fesat Program
8 Medeniyetin Bat
9 Farmasonluk Nedir?
10 Sina Cephesinde Yahudi Casuslar
11 neli F
12 slm Hkimiyeti ve Urad Suikastler
13 Trk! te Dmann