You are on page 1of 8

Zacznik nr 1

Ewaluacja wewntrzna
w Zespole Szk Technicznych
w Lesku
ROK SZKOLNY 2012/1013
Podstawa prawna:
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 padziernik
nadzoru pedagogicznego i ewaluacji (Dz. U. Nr 168 , poz. 1324 )

2009r. w sprawie

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z pn.zm.)
I. PLAN I HARMONOGRAM EWALUACJI.
Lp
Etap ewaluacji
1. Wybr obszarw ewaluacyjnych,
okrelenie zaoe ewaluacji, powoanie
zespow ewaluacyjnych
2. Opracowanie planu ewaluacji
wewntrznej.

3.

4.
5.

6.

Przyjcie planu wraz z oglnym


harmonogramem przez Rad
Pedagogiczn
Przygotowanie projektu ewaluacji,
przygotowanie zaoe projektowych,
opracowanie szczegowego
harmonogramu dziaa
Realizacja dziaa ewaluacyjnych:
zbieranie danych, prowadzenie bada,
gromadzenie i porzdkowanie danych
Analiza zgromadzonych danych,
wypracowanie wnioskw.
Przygotowanie raportu przez zespoy
zadaniowe ewaluacyjne.

Termin
15. 09. 2012

Odpowiedzialni
Dyrektor, wicedyrektorzyzesp ewaluacyjny

30. 09. 2012

Zesp ewaluacyjny

4. 10. 2012

Zesp ewaluacyjny,
dyrektor

padziernik
2012

Zesp ewaluacyjny,
wicedyrektor T.
Matuszewski

Zgodnie z
harmonograme
m projektowym
10 dni po
zakoczeniu
zbierania
danych
Dwa tygodnie
po zakoczeniu
zbierania

Zesp ewaluacyjny
Zesp ewaluacyjny

Zesp ewaluacyjny

Zacznik nr 1
danych
W cigu
tygodnia od
opracowania
raportu
Luty, kwiecie
2013

Przyjcie zaoe raportu przez


dyrektora
7.

Prezentacja raportu Radzie


Pedagogicznej

8.

Wdroenie dziaa wynikajcych z


raportu.
Monitoring efektw wdraanych dziaa

Na bieco

Zesp ewaluacyjny,
dyrektor
Dyrektor, zesp
ewaluacyjny
Dyrektor, nauczyciele.
Zesp ewaluacyjny

II. OBSZARY PODLEGAJCE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


OBSZAR 1
EFEKTY DZIAALNOCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUCZEJ ORAZ
INNEJ DZIAALNOCI STATUTOWEJ SZKOY LUB PLACWKI.
Szkoa lub placwka osiga cele zgodne z polityk owiatow.
Szkoa lub placwka doskonali efekty swojej pracy.

WYMAGANIE 1.1 - Analizuje si wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu


potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe
Zesp do ewaluacji wymagania 1.1
Beata Faluszczak koordynator zespou
Sabina Orowska - Chomiszczak
Magorzata Wiliska
przewodniczcy zespow przedmiotowych:

OBSZAR 2
PROCESY ZACHODZCE W SZKOLE LUB PLACWCE
Procesy zachodzce w szkole lub placwce su realizacji przyjtej w szkole lub
placwce koncepcji pracy.
W szkole lub placwce dba si o prawidowy przebieg i doskonalenie procesw
edukacyjnych
WYMAGANIE 2.2 Oferta edukacyjna umoliwia realizacje podstawy programowej
Zesp do ewaluacji wymagania 2.2
Beata Faluszczak koordynator zespou
Sabina Orowska - Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska
przewodniczcy zespow przedmiotowych i zespou ds. promocji szkoy
2

Zacznik nr 1

III.

ZAKRES, SZCZEGOWA TEMATYKA I ORGANIZACJA EWALUACJI


WEWNTRZNEJ

OBSZAR 1
EFEKTY DZIAALNOCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUCZEJ ORAZ
INNEJ DZIAALNOCI STATUTOWEJ SZKOY LUB PLACWKI.
Szkoa lub placwka osiga cele zgodne z polityk owiatow.
Szkoa lub placwka doskonali efekty swojej pracy.
WYMAGANIE 1.1 - Analizuje si wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzajcego
kwalifikacje zawodowe
1. HARMONOGRAM EWALUACJI / DATA POCZTKOWA I KOCOWA
Wrzesie 2012 luty 2013
2. CEL EWALUACJI:

Zebranie informacji na temat analizy wynikw prbnych egzaminw maturalnych i


egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe.

Zebranie informacji na temat i wdraania wnioskw z tych analiz w celu poprawy jakoci
pracy szkoy.

3. PYTANIA KLUCZOWE
W jaki sposb s prezentowane wyniki i jak przebiega ich analiza?
Czy nauczyciele uwzgldniaj wyniki analizy w swojej pracy?
W jaki sposb wdraa si w szkole wnioski z analizy wynikw?
Czy wnioski z corocznych egzaminw maturalnych i egzaminw potwierdzajcych
kwalifikacje zawodowe s brane pod uwag w planowaniu pracy szkoy, planie
nadzoru, planach pracy zespow przedmiotowych, planowaniu godz. dodatkowych z
art. 42. lit. a i b KN ?
4. KRYTERIA EWALUACJI

Czytelno prezentacji wynikw i ich analizy.


Dostpno wynikw egzaminw dla nauczycieli.
Ilo nauczycieli uwzgldniajcych wnioski z analizy w swojej pracy.
Czsto wykorzystywania wynikw analizy na zajciach.
Adekwatno do potrzeb przygotowujcych si do egzaminu.
Adekwatno do moliwoci organizacyjnych i bazy szkoy.

5. METODY I NARZDZIA ZBIERANIA DANYCH


3

Zacznik nr 1

Raporty z analizy wynikw egzaminw zewntrznych z OKE,


Informacje na temat wynikw egzaminw prbnych przeprowadzanych w szkole
Badania ankietowe
Wywiad
Testy
Diagnoza zespoowa

6. DOKUMENTACJA
Dzienniki lekcyjne
Sprawozdania zespow przedmiotowych
Protokoy Rady Pedagogicznej
7. DOBR PRBY BADAWCZEJ
Uczniowie klas maturalnych
Nauczyciele uczcy w klasach maturalnych
8. HARMONOGRAM DZIAA
Dziaania

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Opracowanie projektu ewaluacji

Padziernik 2012 r.

Beata Faluszczak

Przygotowanie narzdzi ewaluacji


- ankiet dla uczniw, rodzicw i
nauczycieli

Padziernik,
listopad 2012r.

Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska

Przeprowadzenie prbnych egzaminw


maturalnych organizowanych przez
wydawnictwo OPERON

20 23 . 11. 2012r. Osoby odpowiedzialne za


organizacj - dyrektor,
wicedyrektor Tomasz
Matuszewski

Poprawa arkuszy maturalnych i


opracowanie wynikw

Do 15.12.2012 r.

Przewodniczcy zespou
przedmiotw
oglnoksztaccych
Nauczyciele uczcy w
klasach maturalnych

Przeprowadzenie prbnych egzaminw


potwierdzajcych kwalifikacje
zawodowe.

Grudzie 2012

Osoby odpowiedzialne za
organizacj - wicedyrektor
Marta Kowalska - yszczarz

Poprawa arkuszy egzaminacyjnych i


opracowanie wynikw

Do 10.01.2013 r.

Przewodniczcy zespou

Zacznik nr 1
przedmiotw zawodowych
Nauczyciele uczcy w
klasach maturalnych
Zbieranie danych (przegld
dokumentacji zespow
przedmiotowych, protokow Rady
Pedagogicznej, raportw po
przeprowadzonych diagnozach

Listopad 2012 r.
15.01.2013 r.

Beata Faluszczak
Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska

Przeprowadzenie bada ankietowych


wrd uczniw i nauczycieli.
Interpretacja ankiet

Grudzie 2012 r.
do 15 stycznia
2013 r.

Beata Faluszczak
Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska
Wychowawcy klas
maturalnych

Opracowanie raportu kocowego

Stycze 2013 r.

Beata Faluszczak
Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska

Prezentacja raportu na zebraniu


plenarnym Rady Pedagogicznej oraz
stronie internetowej szkoy.

Luty 2013 r.

Dyrektor szkoy
Beata Faluszczak

OBSZAR 2
PROCESY ZACHODZCE W SZKOLE LUB PLACWCE
Procesy zachodzce w szkole lub placwce su realizacji przyjtej w szkole lub
placwce koncepcji pracy.
W szkole lub placwce dba si o prawidowy przebieg i doskonalenie procesw
edukacyjnych
WYMAGANIE 2.2 Oferta edukacyjna umoliwia realizacje podstawy programowej
1. HARMONOGRAM EWALUACJI / DATA POCZTKOWA I KOCOWA
Luty 2013 kwiecie 2013

Zacznik nr 1

2. CEL EWALUACJI:
Cel poznawczy ewaluacji: Zbadanie czy oferta edukacyjna szkoy umoliwia realizacj
podstawy programowej.
Cel praktyczny ewaluacji: Modyfikacja oferty edukacyjnej szkoy z uwzgldnieniem
zainteresowa, potrzeb uczniw i rynku pracy.
DZIAANIA
PODLEGAJCE
EWALUACJI
Monitoruje si wdraanie
nowej podstawy
programowej.

PROBLEMY BADAWCZE
(PYTANIA KLUCZOWE)

METODY I TECHNIKI
BADAWCZE

- W jaki sposb monitoruje


si realizacj podstawy
programowej?

- Kwestionariusz wywiadu
z dyrektorem
Ankieta skierowana do
nauczycieli

Oferta edukacyjna szkoy


jest oparta o podstaw
programow.

- W jakim stopniu oferta


edukacyjna szkoy wynika
z podstawy programowej?

- Kwestionariusz wywiadu
z dyrektorem

Oferta szkoy zapewnia


uczniowi osobisty rozwj
oraz funkcjonowanie na
rynku pracy.

- W jakim stopniu
nauczyciele bior pod uwag
podstaw
programow w trakcie
planowania oferty zaj
dodatkowych dla uczniw
- Czy oferta edukacyjna
szkoy jest wzbogacana tak,
aby umoliwi rozwj
zainteresowa
uczniw( zasoby biblioteczne,
zajcia pozalekcyjne,
realizowane projekty)

Ankieta skierowana do
nauczycieli

- Czy oferta edukacyjna


szkoy jest zgodna z
potrzebami rynku pracy?

- Kwestionariusz wywiadu
z dyrektorem
Ankieta skierowana do
nauczycieli dotyczca potrzeb
edukacyjnych uczniw i form
oraz metod ich realizowania, a
take sposobw wzbogacania
oferty edukacyjnej
Kwestionariusz wywiadu
z pedagogiem szkolnym
Ankieta skierowana do
uczniw i rodzicw dotyczca
ich oczekiwa zwizanych z
ofert edukacyjn
szkoy

- Jakie s dowody zgodnoci


oferty edukacyjnej z
potrzebami uczniw i rynku
pracy?

- Badanie zainteresowa
uczniw i
moliwoci ich rozwoju w
szkole.

- Czy szkoa realizuje


nowatorskie rozwizania
programowe.

3. INFORMACJE DOTYCZCE ORGANIZACJI EWALUACJI.


6

Zacznik nr 1

A. .Wskazanie rde informacji o jakoci pracy w obszarach objtych ewaluacj


Losowo wybrani uczniowie klas I III technikum, liceum plastycznego oraz klas I
zasadniczej szkoy zawodowej
Rodzice uczniw klas I III technikum, liceum plastycznego oraz klas I zasadniczej
szkoy zawodowej dokumentacja szkolna,
B. . Opis metod i narzdzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
badania ankietowe uczniowie, rodzice,
wywiady- dyrektor, nauczyciele
analizy dokumentacji: dzienniki lekcyjne, dzienniki zaj pozalekcyjnych,
protokoy rady pedagogicznej, plany pracy i sprawozdania z dziaalnoci zespow
przedmiotowych, analiza monitorowania realizacji zada w ramach art. 42 KN.
4. HARMONOGRAM DZIAA
Dziaania

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Opracowanie projektu ewaluacji

Padziernik 2012 r.

Beata Faluszczak

Przygotowanie narzdzi ewaluacji


- ankiet dla uczniw, rodzicw,
kwestionariuszy wywiadw z
dyrektorem i nauczycielami

Luty 2013 r.

Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska
Pedagog szkolny

Zbieranie danych (przegld


dokumentacji zespow
przedmiotowych, protokow Rady
Pedagogicznej, dziennikw zaj

Marzec 2013 r.

Beata Faluszczak
Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska

Przeprowadzenie bada ankietowych


wrd uczniw, rodzicw i nauczycieli.
Interpretacja ankiet

Marzec 2013 r.

Beata Faluszczak
Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska
Wychowawcy klas

Opracowanie raportu kocowego

Do 10.04 . 2013 r.

Beata Faluszczak
Sabina Orowska
Chomiszczak
Maria Krawiec
Magorzata Wiliska

Zacznik nr 1
Prezentacja raportu na konferencji Rady
Pedagogicznej oraz stronie internetowej
szkoy.

Kwiecie 2013 r.

Dyrektor szkoy
Beata Faluszczak