You are on page 1of 4

Podsumowanie tygodnia (03-09.12.

2014)
Podsumowaniutygodnia

Wtym

bd

przedstawionewnioskidotyczcesytuacjinawschodzieUkrainy,

naKrymie,

wgospodarceUkrainy,

orazanalizamidzynarodowychiukraiskichowiadcze

tygodniaitendencjimidzynarodowego

wsparcia Ukrainy.
Sytuacja w strefie ATO wesza w faz stabilnie skomplikowanej niepewnoci. W okresie od
3 do 7 grudnia obserwowano sta tendencj do skomplikowania sytuacji: 1) zarejestrowano dzienne
rekordy liczby ostrzaw: 4. grudnia 71, 7. grudnia 87; 2) bojowcy DRL, RL kontynuowali
ostrzay obiektw cywilnych. W trakcie rozejmu ostrzay DRL i RL przyczyniy si do mierci 93
cywilw, 520 tys. osb zostao wymuszonymi przesiedlecami. W niewoli u bojownikw zostaj 684
osoby, a 1600 osb uwaa si za zaginione.
Rosja nadal sprzyja eskalacji konfliktu: 1) na terytorium Ukrainy przebywa blisko 6 tys.
rosyjskich wojskowych (wedug danych Sztabu Generalnego) oraz 32 tys. bojowcw; 2) trwaj
dostawy cikiego uzbrojeniai techniki (120 jednostek od 6. grudnia) z terytorium Rosji; 3) rosyjskie
lotnictwo kontynuuje swoje prowokatywne dziaania (naruszenie 3. grudnia przestrzeni powietrznej
Ukrainy przez rosyjski migowiec MI-8); 4) wejscie na Ukrain nielegalnego konwoju
humanitarnego FR (ktry wedug danych CAT by wykorzystany przeciwko siom ATO) oraz
konwojw wojskowych (wedug danych OBWE).
Ukraina wzywa OBWE do podjcia pilnych dziaa w celu zreformowania mechanizmu
dziaalnoci

organizacji.

Owiadczywszy

cakowite

wsparcie

dziaa

misji

OBWE,

P.

Klimlinpodkreli, e organizacji jeszcze nie udao si osign pozytywne wyniki w uregulowaniu


konfliktu w Donbajie. Ukraina oferuje swj plan: 1) przywrcenie zaufania, a mianowicie:
przestrzeganie podstawowych zasad OBWE, co znaczy koniec bezprawnej okupacji Krymu; 2)nowe
porozumienie w sprawie pokojowego rozwizania kryzysu, oparte na dotrzymaniuuznanych przez
spoeczno midzynarodow granic; 3) wzmocnienie skutecznoci instrumentw przez zapobieganie
konfliktom; 4)

zjednoczenie wysikw krajw europejskich celem przeciwdziaania rosyjskiej

propagandzie.
Od 7. grudnia wzmocniy si inicjatywy i moliwoci czciowej deeskalacji sytuacji. 4.
grudnia P. Poroszenko omwi z resortami siowymi spraw zawieszenia broni w Donbasie od 9.
grudnia dla wszechstronnego wykonania ustale miskich i dla polepszenia ekonomicznej i
humanitarnej sytuacji w Donbasie. Od 9. grudniasiyATOcakowicie przestrzegay porozumie w
sprawie zawieszenia broni (wraz z wnioskiem o wsparcie OBWE), a DRL i RL z kolei naruszay je
przez niedu liczb ostrzaw (wtenczas zarejestrowano ostrza obserwatorw OBWE).
Nieznaczny postp na drodze do politycznego rozwizania kryzysu zwiksza szanse na
wznowienie negocjacji w formacie miskim (ktre w rezultacie byy przeniesione). Budzi
niepokojenie ten fakt, e grupa kontaktowa (GK) przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE tymczasem

nie jest gotowa do megocjacji. Warto zaznaczy: 1) niech liderw separatystw obiektywnie
negocjowa w sprawie strzymania ognia w Donbasie; 2) stanowisko DRL wobec niemonoci udziau
w negocjacjach USA i EU, ktre ich zdaniem s politycznymi sponsorami ludobjstwa narodu w
Donbasie; 3) niekonstruktywne i prowokacyjne wprowadzenie przez DRL wymogw wobec Ukrainy
dla wznowienia negocjacji (wstrzymanie ognia, wypata emerytur, wymiana jecw, wprowadzenie
ustaw o specjalnym statusie Donbasu oraz uchwalenie amnestii); 4)owiadczenie GK o tym, e reim
zawieszenia broni bojowcy nie podtrzymuj we waciwy sposb. Z kolei P. Klimkin podkrela, e
Ukraina jest gotowa bra udzia w posiedzeniu trjstronnej grupy kontaktowej w Misku na takim
poziomie, jaki by zabezpieczy skuteczne wyniki spotkania.
W owiadczeniach europejskich i amerykaskich liderw w cigu tygodnia obserwuje si
wyrana tendencja do pragnienia nawiza konstruktywny dialog midzy Zachodem a FR w
sprawie sytuacji na Ukrainie. F.-W. Steinmeier owiadczy, e najostrzejsz faz konfliktu zbrojnego
w Donbasie pokonano i w trakcie najbliszych dni nastpi deeskalacja. Take zaznaczy, e widzi
potrzeb w stworzeniu nowego kanau dialogu pomidzy NATO i FR. F. Hollande owiadczy, e
przywdcy Francji, Rosji, Niemcw i Ukrainy powinni zacz skuteczny proces w celu zmniejszenia
napicia midzy sob. Jednoczenie niejednoznaczne byo wypowiedzenie F. Hollandea podczas
spotkania z W. Putinym, w ktrej on podkreli, e terytorialna cao Ukrainy powinna by
zachowana, lecz przy nadaniu wschodnim regionom pewnej autonomicznoci.
Warto uwaa za bezzasadne i zaplanowane prowokacyjne informacyje wrzucania
owiadczenia o kontrowersjach midzy stanowiskami USA i UE wobec uregulowania konfliktu na
wschodzie Ukrainy. W. Czayj zauwaa, e adnej przepaci midzy USA i UE nie ma, a,przeciwnie,
podjto bardzo skoordynowane kroki zarwno w sprawiewprowadzenia dodatkowych rodkw dla
sankcji, jak i co do wsplnego politycznego stanowiska. Wwczas wiat wzywa Ukrain nie
wstpowa do NATO. E. Brok uprzedzi o niedopuszczalnoci wznowienia dyskusji o czonkostwie
Ukrainy w NATO. Z. Brzeziski jest pewien, e wstp Ukrainy do sojuszu tylko pogbi istniejajcy
konflikt z Rosj (co moe prowadzi do cakowitego zniszczenia ukraiskiej gospodarki i systemu
demokratycznego w ogle).
Pomimo pragnienia zmniejszy napicie midzy FR i UE, reim sankcyjny wobec Moskwy
moe si kontynuowa i uzupenia. wiadcz o tym wypowiedzenia europejskich liderw, oraz osb
urzdowych USA, Kanady oraz innych krajw. UE i USA s gotowe zaprowadzi nowe sankcje
przeciw Rosji w razie potrzeby. Owiadczenia wadzy rosyjskiej (W. Putin, A. Puszkow) oznaczaj
dyspozycyjno Moskwy do drugiej fazy zimnej wojny.
Rosja intensywnie kontynuuje proces integracji okupowanej terytorii Krymu w rosyjski
system oglnopastwowy, w szczeglnoci rozszerzajc zakresy dziaania rosyjskiego prawodawstwa.
Maj miejsce tendencje: 1) przypieszenie wchodzenia gospodarki Krymu do przestrzeni gospodarczej
Rosji (co towarzyszy si wzrostem zalenoci fanansowej, przewiduje scenariusz inercyjnego

rozwoju, stagnacj gospodarcz, izolacj zewntrzn); 2) integracja Krymu w przestrze wojskow


FR (wzmocnienie istniejcego ugrupowania Floty Czarnomorskiej, integracja obiektw infrastruktury
wojskowej, opracowania programw rozwoju ugrupowa Si Zbrojnych FR); 3) presja na obywateli
Krymu (zmuszanie przyj obywatelstwo rosyjskie, areszty lokat bankowych, zakaz zgromadze
publicznych, przeladowania polityczne).
Mimo zakazu ogoszonego przezorganizacje midzynarodowe i grob sankcji, zagraniczne
statki szeregu krajwnadal przemieszczaj si w portach krymskich, a to jest powanym naruszeniem
czynnego prawodawstwa ukraiskiego (na co MSZ Ukrainy apeluje do Midzynarodowej Organizacji
Morskiej i dyplomatycznych instytucji krajw-naruszycieli).
Obecna sytuacja finansowa i gospodarcza na Ukrainie charakteryzuj si nastpujcymi
tendencjami: 1) zmniejszenie wskanikw makroekonomicznych, ktre trwa nadal (przy inflacji na
poziomie 21%); 2) zmniejszenie rezerw NBU na 20,82% (z powodu wydatkw za importowany gaz i
utrzymania kursu hrywny) i rezerw bankw ukraiskich; 3) zmniejszenie eksportu towarw
ukraiskich (do Rosji na 32%, do krajw Wsplnoty Nepodlegych Pastw 31%, Azji 8%), jego
wzrost do krajw Europy (na 5%); 4) zmniejszenie zapasw i brak zasobw energetycznych
(odczenia wiata w regionach Ukrainy). Kraj znalaz si na granicy katastrofy energetycznej i bdzie
kupowa gaz, wgiel i energi elektryczn u agresora Rosji. Taka zaleno ekonomiczna hamuje
ekonomiczny i polityczny rozwj Ukrainy, ogranicza moliwo wyznaczenia go.
Generalnie zachowuje si pozytywna dynamika wsparcia midzynarodowego Ukrainy w
najrniejszych dziedzinach. W dziedzinie polityki i bezpieczestwa warto zauway wsparcie ze
strony Polski (ratyfikacja ukadu o stowarzyszeniu), Singapuru (owiadczenie o poparcie dla
integralnoci terytorialnej), Kanady (wsppraca wojskowa), Litwy (pomoc wojskow i finansow),
USA (zatwierdzenie przez Senat rezolucji A. Kinzingera), Szwajcarii (pomoc humanitarna). Take o
swoje wsparcie Ukrainy i potpienie agresji Rosji owiadczaj Japonia, Francja, Belgia, Serbia
(stwierdzia, e uchwaa pytania ukraiskiego bdzie pierwszorzdna w trakcie swojego
przewodnictwa a OBWE w 2015 roku). Wan jest aktywizacja pomocy od krajw batyckich, w
szczeglnoci na spotkaniu prezydentw Litwy, otwy, Estonii i Polski omwiono sposoby walki z
rozpowszechnieniem propagandowej wojny, ktr przeprowadza Federacja Rosyjska. W ramach
dziaalnoci midzynarodowych organizacji i instytutw warto wyrni aktywne wsparcie UE, MFW,
ONZ, OBWE, Interpolu i Midzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzya.
Trudna

sytuacja

ekonomiczna

problem

bezpieczestwa

na

Ukrainie

wymagaj

zdecydowanego dziaania wobec sprzyjania politycznemu uregulowaniu konfliktu oraz inicjatywom,


skierowanym na ustanowienie pokojowego dialogu. Jednoczenie trzeba zwrci uwag na dziaania
Rosji, ktra obiecujcpokj, kontynuuje zbrojn agresj i presj ekonomiczn przeciwko Ukrainie.
W procesie przygotowania wnioskw korzystano z zasobw: oficjalnych stron internetowych
organw wadzy pastwowej Ukrainy (strony prezydenta, Rady Bezpieczestwa Narodowego i

Obrony Ukrainy, MSZ, Rzdu), gazet internetowych Ukraiska Prawda, Informacyjny Opr,
UNIAN, TSN, Korespondent, Nowoci Krymu, Ukraiski Tydzie, Lewy Brzeg, Lustro
tygodnia, Fokus, Liga.Nowoci oraz innych rde.