Nama PTJ

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB : Sekolah Siswazah : Mohd Khairulniza Mamat (880615115495) : Pembantu Am Pejabat (N1)(Kontrak) : Seksyen Pentadbiran dan Akademik : Encik Zul-Atfi bin Hashim Penolong Pendaftar Kanan Sekolah Siswazah Universiti Malaysia Terengganu

Nama Pegawai dan No. Kad Pengenalan Jawatan dan Gred Bahagian/Unit Pegawai Penilai Pertama

Pegawai Penilai Kedua

: Prof. Dr. Wan Salihin Wong Abdullah Dekan Sekolah Siswazah Universiti Malaysia Terengganu Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Membantu mengedar / menghantar / mengagih surat-surat kepada pegawai-pegawai, membuat tugasan fotostat, menyusun dan menjilid 2. dokumen-dokumen yang difotostat; Membantu mengangkat barang-barang / alat-alat bekalan daripada stor dan sebagainya serta mengemas dan menyusun ataru bilik mesyuarat / bilik gerakan sebelum dan selepas mesyuarat dan 3. 4. 5. tertakluk kepada arahan dari masa ke semasa Membantu menjaga barang-barang dikaunter, bilik fail dan stor supaya berada dalam keadaan memuaskan Membantu dalam urusan memfail Arahan dari pegawai atasan dari masa ke semasa : : 3 Januari 2010

Tarikh Kuat kuasa Tandatangan dan Cop Ketua PTJ/Jabatan

Muka 1 drpd 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful