You are on page 1of 15

Debóra és Bárák harca

Sisera halála

Bírák 4 – 5,31

Előzmények: Az izráeliták elhagyták az Urat, Istenüket, és
a köztük lakó kánaáni népek isteneit szolgálták. Az Úr
büntetése: a környező népek uralkodtak rajtuk, és
fosztogatták őket. Otniél volt az első bíra, aki a
mezopotámiai Kúsan-Risátaim királytól szabadította meg
őket. Éhúd a móábiakat, majd Samgar a filiszteusokat
győzte le.
Az izráeliták Éhúd halála után ismét
elfordultak Istentől. Az Úr ezért Jábin kánaáni király kezébe
adta őket, aki Hácórban uralkodott. Hácór a
Galileai-tengertől északra, közvetlenül a
Hule-tó mellett, Naftáli területén volt. Ásér,
Zebulon és Issakár törzsei laktak közel. A
hácóri Jábín Kánaán északi részén a
megmaradt kánaániakat fogta össze. Erős
hadsereget hozott létre, fővezére Sisera
volt. Mintegy kilencszáz harci kocsi (a
korabeli „páncélkocsi”) tette legyőzhetetlenné a sereget. A kocsik kerekére éles
pengéket szereltek, melyek mindent
miszlikbe vágtak, amit vagy akit értek.

Sisera

Az északi törzsek sokat szenvedtek
Jábíntól. S ez a helyzet húsz évig tartott.
Még egy fontos adat: Közvetlenül Kedes
(Kádes) mellett, a Caanaim melletti
tölgyesben lakott a kéni Heber a
feleségével, Jáéllel („gazella”,
„vadkecske”). Hóbábnak, Mózes apósa
(Jetró) fiának a leszármazottja (vö. 4Móz
10,29kk). Ez a kis nomád törzs békében élt
az izráeliekkel, és a hácóri Jábínnal is.
Debóra („méhecske”) prófétaasszony,
Lappidót („fáklyák”) felesége volt ebben
az időben Izráel bírája. Bölcs, istenfélő
asszony volt, népének tanácsosa,
igazságosztója. Rendszerint egy pálmafa
alatt tartózkodott (amit Debóra
pálmájának is neveztek), itt keresték fel őt
az emberek, hogy ítélkezzék vitás
ügyeikben. Ez Ráma és Bétel között volt,
az ország közepén, kb. 30 km-re
Jeruzsálemtől.

Az országban szörnyű helyzet uralkodott.
A falvak elpusztultak, a földet nem
művelték, az utasok rejtett ösvényeken
jártak, a kereskedők nem mertek útnak
indulni. Egy napon Debóra magához
hívatta Bárákot, Abínóam fiát KedesNaftáliból. Így szólt hozzá: „Ezt
parancsolja az ÚR, Izráel Istene: Menj,
vonulj a Tábór hegyére, végy magad
mellé tízezer embert Naftáli fiai és
Zebulón fiai közül! Én pedig ellened
vezetem a Kísón patakjához Siserát, Jábín
hadseregparancsnokát, harci kocsijaival
és hatalmas seregével, de a kezedbe
adom őt!”
Tábór – A „megdicsőülés hegyének” is
nevezik, mert Jézus valószínűleg itt volt
Péterrel, Jakabbal és Jánossal, amikor
Illés és Mózes beszélgettek vele (Mt
17,1–8). E hegy mintegy két óra
gyalogosan Názárettől.

Tábór hegye

Bárákról tulajdonképpen semmit sem
tudunk. Talán egy ismert vezér vagy
gerillaharcos volt. A neve („villámlás”)
arra utal, hogy rendkívül gyors lehetett.
Itt azonban megtorpant. Ezt mondta:
„Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem
jössz velem, én se megyek.”Debóra így
válaszolt: „Szívesen elmegyek veled, de
akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az
úton, amelyen elindulsz, mert asszony
kezére adja az ÚR Siserát.” Azzal elment
Debóra Bárákkal annak lakóhelyére,
Kedesbe. Ott Bárák összehívta Naftáli és
Zebulón törzsének harcosait. Tízezer fős
sereg gyűlt össze. A Tábor hegyére
vonultak, erre a magas, lapos dombra,
ahonnan belátni Jezréel síkságát.
Jezréel síksága – (Jezréel = „Isten
szétszór”) Lovak legeltetésére alkalmas
hely. Salamonnak is itt volt lóistállója.
Ahábnak is volt nyári lakja Jezréelben.

Tábór hegye

Jezréel síksága

Jezréel síksága, Tábór hegyével a háttérben

Sisera nagy sereggel és a harci kocsikkal
szintén kivonult Kísón patakjához.
Debóra éneke részletesebben tárja fel az
eseményeket:
Izráel környező törzsei, Rúben, Dán és
Ásér teljesen távol maradtak. Eljöttek
Benjámin,Issakár, Manassé és Efraim
emberei Báráknak segíteni. Siserához
pedig az amálékiek csatlakoztak, ők
mindig készek voltak az Izráel elleni
küzdelemre.
De az Úr harcolt Bárákért. „Az égből
harcoltak a csillagok, pályájukról
harcoltak Siserával.” Isten angyalai is
bevetették magukat a harcba.
Debóra éneke – A csatáról szól, de
hitvallás is egyben. Debóra a háttérben
maradt, de részt vállalt a csatából. A Bír
5,21b-ben olvassuk: „Folytasd lelkem,
teljes erővel!” Ő az imádságával harcolt,
egy sorban a férfiakkal.

Délről (Széír, Edóm) egy különösen
heves felhõszakadás érkezett. A
hegyeket eltakarta a sűrű esőfüggöny.
Az egyébként csöndesen folydogáló
Kísón patak megáradt.
Mit kezdhettek a mocsárrá változott
terepen a nehéz vas harci szekerek? A
lovak hiába erőlködtek, a kerekekre
szerelt kardok csak a mocsarat keverték.
A harcosok és a lovak könnyű
zsákmányul estek a gyalogos
izráelitáknak. Egyetlen kánaáni sem
menekült meg.
Amint Sisera látta, hogy büszke hadereje
mint vész el, ő is menekülésre szánta el
magát. Leugrott harci szekeréről, és
futva menekült. Odaért a kéni Heber
sátraihoz. Talán itt elbújhat! Heber
felesége, Jáél elébement a halálosan
fáradt tábornoknak. Barátságosan
köszöntötte: „Térj be, uram, térj be
hozzám, ne félj!”

Jáél pihenőhelyet kínált, betakarta, és
inni adott neki. A vezér őrködni küldte
az asszonyt a sátorajtóba, majd
elaludt. Teljesen megbízott benne.
Ám Jáél keresett egy hegyes
sátorcöveket, kalapácsot, és az alvó
ember halántékába verte a cöveket.
Sisera meghalt. Amikor Bárák Siserát
üldözve odaért, Jáél megmutatta neki
a halott ellenséget. Közben a
táborhelyen Sisera anyja aggódva
várta fiát. Látta a menekülő
katonákat, és megijedt, hogy fia
vereséget szenvedett. Sóhajtozva
tekingetett ki az ablakon, nem látja-e
közeledni fiát. Udvarhölgyei próbálták
bátorítani: „Talán zsákmányt leltek, s
osztozkodnak rajta.” De Sisera anyja
nem látta többé életben a fiát.
Így ért véget Jábín uralma.

Debóra és Bárák együttesen énekeltek győzelmi
éneket, amiből a harc részletei kiderülnek. Az
ének így fejeződik be: „Így vesszen el, Uram,
minden ellenséged! De akik szeretnek, legyenek
olyanok, mint a kelő nap az ő erejében.”
Ezt követően negyven évig béke volt az
országban.
Aranymondás: Bír. 5,31b

VÉGE
Készítette: ifj. Mátyás Árpád lelkipásztor
matyasarpi26@gmail.com
A bibliai történet leírása kisebb módosításokkal Evert Kuijt:
365 bibliai történet gyermekeknek és tanítóknak című
könyvéből lett átvéve
(www.kateteka.hu)
Szabadon másolható és terjeszthető!