You are on page 1of 11

Szárai és Hágár

1Mózes 16

Lassan már 10 év telt el
azóta, hogy Kánaán földjén
letelepedtek, de az
Ábrámnak és Szárainak
megígért gyermekáldás
elmaradt. Mindketten
megöregedtek és emberi
számítások szerint már
esélyük sem volt arra, hogy
utódot hozzanak a világra.

Hágár nevének
jelentése: „az
egyiptomi”

Szárainak azonban volt egy egyiptomi
szolgálója, akinek Hágár volt a neve.
Gondolt egy merészet az asszony,
majd így szólt férjéhez, Ábrámhoz: ”Íme,
az Úr nem engedett szülnöm, menj be a
szolgálómhoz, talán az ő révén lesz fiam.”

Másodfeleség: A Szentírás az
egynejűséget tekinti alapnak.
(1Móz 2, 18.24) A többnejűség a
bűn eláradásával kapcsolatos.
Először a kaini Lámeknek volt
több felesége. Az ősatyák
felfogása nyilvánvalóan egyezett a
Hamurabbi Kódexben foglaltakkal.
A Hamurabbi kódex (babiloni jog)
csak egy feleséget engedélyez.
Ha a feleség gyermektelen vagy
kórosan beteg volt, akkor a férjnek
joga volt mellékfeleséget szerezni.
A Szentírás szerint Salamonnak
700 főrangú és 300
mellékfelesége volt (1Kir 11,3). A
Szentírás nem tiltja a
többnejűséget, de nem is tekinti
azt optimális állapotnak.

Sok iszlám országban ma
is divat a többnejűség!

Nemcsak Szárai, de Ábrám is „elfelejtette”
megkérdezni az Urat! Néha, ha nagyon
megtetszik egy gondolat, mi is úgy lovagoljuk
meg, hogy elfelejtjük megkérdezni: Mi az Isten
akarata!
„És hallgatott Ábrám Száraj
szavára. Akkor Száraj, Ábrám
felesége, fogta szolgálóját, az
egyiptomi Hágárt, és férjének,
Ábrámnak adta, hogy legyen az
asszonya...
És ő bement Hágárhoz, az
pedig teherbe esett.
Amikor látta, hogy terhes,
úrnőjének nem volt többé becsülete
előtte. Ezért Száraj ezt mondta
Ábrámnak: Miattad ért engem
sérelem! Magam adtam öledbe a
szolgálómat, de látja, hogy teherbe
esett, és nincs előtte becsületem.
Ítéljen ügyünkben az Úr!”

„Ábrám így felelt
Szárajnak: Hiszen
kezedben van a
szolgálód, csinálj
vele, amit jónak látsz!
Ettől fogva olyan
rosszul bánt vele
Száraj, hogy az
elfutott tőle.”

„Az Úr angyala rátalált egy
forrásnál a pusztában, annál a
forrásnál, amely a Súrba vezető út
mentén van, és ezt mondta: Hágár,
Száraj szolgálója! Honnan jössz, és
hová mégy? Ő így felelt: Úrnőm elől,
Száraj elől futok.

„Az Úr félelme
bölcsességre int,
és aki tisztességet
akar, előbb legyen
alázatos!”
Péld 15,33

Azt mondta neki az Úr angyala:
Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj
meg előtte! Ezt is mondta neki az Úr
angyala: Nagyon megsokasítom a te
utódaidat, annyira, hogy meg sem
lehet őket számolni.

„Majd ezt mondta neki az Úr
angyala: Ím, teherbe estél, és
fiút fogsz szülni. Nevezd
Izmaelnek, mert hallott az Úr
nyomorúságodról.”
Azután így nevezte az Urat,
aki szólt hozzá: Te vagy a látás
Istene. Mert ezt mondta: Én is
láthattam itt, aki engem látott.
Ezért nevezik azt a kutat
Lahajrói-kútnak. Ott van most is
Kádés és Bered között.

Lahajrói-kút – A név
lehetséges fordítása: „annak
az élőnek a kútja, aki lát
engem”, vagy: „az engem
meglátó élőnek a forrása”

Izmael – „Isten meghallgat”

„Ezután fiút szült Hágár
Ábrámnak. Ábrám Izmaelnek
nevezte a fiát, akit Hágár
szült. Ábrám nyolcvanhat
esztendős volt, amikor Hágár
Izmaelt szülte Ábrámnak.”

Aranymondás:
„Bizony, a ti gondolataitok nem
az én gondolataim, és a ti
utaitok nem az én utaim - így
szól az Úr. Mert amennyivel
magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én
gondolataim a ti
gondolataitoknál.” Ézs 55,8-9

VÉGE
Készítette: ifj. Mátyás Árpád lelkipásztor
arpadmatyas@freemail.hu
Szabadon másolható és terjeszthető!