You are on page 1of 12

2014

100 GK QUESTIONS
POSTED BY

TARGET TNPSC FBG
MEMBERS

CREATED BY M.RAMKUMAR

.[சுபக்கும் இடம். 7) ஒரினச்மசர்க்த ைஷபே஫ணத்தை ப௃ையஷல் அனு஫ைஷத்ை நஶடு எது? -நடன்ந஺ர்க்.] 6 ) மபஶர்க் ரம் என லர்ணிக்கும் நஶடு எது? -ந஧ல்ஜ஻னம். 9) உய அத஫ைஷக் ஶன மநஶப்மய பரிதச சஷபஶரிசு கசய்லது எந்ைநஶடு? -஥஺ர்டவ. ஧ிட்யூட்டரினின்஥ீ யுடப஺லஹட஧஺ச஻ஸ். 10) ஶரஶனில் இபேந்து ை஬ஶரிக் ப்படும் ஫பேந்து எது? -ந஧ன்ச஻஬஻ன்.நஶ லிபேது கபற்மஇந்ைஷ஬ர் ஬ஶர்? -஧஺த்த஻ந஺ ஧ீ வி.1) குறந்தை ைஷபே஫ணம் ைதைச்சட்ைத்ைஷபேத்தும் க ஶண்டு ல஭ பட்ை ஆண்டு ? -1972 2) ஑பே ஷதணந்ை குறந்தை லரர்ச்சஷ ைஷட்ைம் (ICDS) க ஶண்டு ல஭ பட்ை ஆண்டு ? -1975 3) ரக் ஶடு லனலியங்கு ச஭ணஶய஬ம் உள்ர ஫ஶலட்ைம் .ந஥ல்ல஬-ப௃ண்டந்துல஫ 4) Which Indian artist decorated the handwritten Copy of the Constitution? -Nandalal Bose 5) பி஭சல லயஷத஬ தூண்டும் வஶர்ம஫ஶன் எது?அந்ை வஶர்ம஫ஶதன சு஭க்கும் சு஭ப்பி எது? -ஆக்ஸ஻டட஺ச஻ன். 8) லறுத஫ ஑றஷப்பிற் ஶன ஐ.

19) ல஭யஶற்மஶசஷரி஬ர் ரின் கசஶர்க் ம் என அதறக் ப்படும் நஶடு எது? -ச஼஦஺. 13)'஫னிைன் ஑பே அ஭சஷ஬ல் ஫ஷபே ம்' எனக்கூரி஬லர் ஬ஶர்? . 18) உய சஷக் ன நஶள் என்றுக் க ஶண்ைஶைப் படு ஷமது? -அக்டட஺஧ர் 30. 14) நஷபெட்஭ஶன் ண்ைமஷந்ைலர் ஬ஶர்? -ச஺ட்விக்.டே. . 16) பட்டுப் புழு உணலஶ உண்பது? -நல்ந஧ரி இல஬. 20) ஫னிைனுக்கு நஶள்மைஶறும் 16 ஷமயஶ ஶற்று சுலஶசஷக் த் மைதலப்படு ஷமது. 17) வஶரி பஶட்ைர் நஶலயஷன் ஆசஷரி஬ர் ஬ஶர்? -டஜ. 15) சஷலப்பு எறும்பின் க ஶடுக் ஷல் அத஫த்துள்ர அ஫ஷயம் எது? -஧஺ர்ந஻க் அந஻஬ம்.நபௌ஬஻ங்.11) ஆயஷவ் ஫஭ங் ள் அைஷ ம் ஶணப்படும் ண்ைம் எது? -ஐடப஺ப்஧஺. 12) யட்சத்ைீலில் அைஷ ம் மபசப்பட்டு க஫ஶறஷ எது? -நல஬ன஺஭ம்.அரிஸ்ட஺ட்டில்.

26) ஫னிைன் கலரிம஬ற்றும் சஷறுநீரில் நீரின் அரவு சைலி ஷைப௃ம்.2 ஫ஷல்யஷ 28) அன ீ஫ஷ஬ஶ எந்ை தலட்ை஫ஷன் குதமலஶல் ஏற்படு ஷமது? . இந்ை ஷைம் நீர்ைஶன். 24) ஫னிைன் உைல் எதை஬ில் ஭த்ைத்ைஷல் 91 சைலி 9 சைலி ஷைம் இ஭த்ைத்ைஷனஶல் ஆனது.யூ஦ிட் ட்பஸ்ட் ஆஃப் இந்த஻ன஺ 2 . ஑வ்கலஶபே த௃ண் 96 சைலி ஷைப௃ம்.ேல்லீபல் 23) ஫னிைனின் ப௃துகுத்ைண்டு 33 ப௃ள் எலும்பு ரஶல் ஆனது. 25) உையஷல் ஧ிட்யூட்டரி சுபப்஧ி குதமலஶ இபேந்ைஶல் ஫னிைன் குள்ர஫ஶ இபேப்பஶன். . றஷவுப் கபஶபேட் ள் 2 சைலி 27) ஫னிை த௃த஭஬ீ஭யஷல் உள்ர த௃ண் ஫ஷல்யஷ஬ன்.லவட்டந஻ன் ஧ி12 29) மைசஷ஬ கபண் ள் ஆதண஬ம் ஏற்படுத்ைப்பட்ை ஆண்டு? -1992 30) இந்ைஷ஬ஶலில் ஫ஷ ப்கபரி஬ தலப்புநஷைஷ அத஫ப்பு எது? 300 ஫ீ ட்ைர் லிட்ை அரவு க ஶண்ைது.000 ஷமயஶ.21) ஫னிைன் லஶழ்நஶரில் ச஭ஶசரி஬ஶ சஶப்பிடும் உணலின் க஫ஶத்ை அரவு 30. பெரி஬ஶ ஷைப௃ம் உள்ரன. 22) ஫னிை உையஷல் உள்ர ஫ஷ ப் கபரி஬ சு஭ப்பி . 24) ஫னிை உைல் ப௃ழுலதும் ஭த்ைம் ஑பே ப௃தம சுற்ம 64 லினஶடி ள் ஆ ஷன்மன. ஶற்றுப் தப ரின் எண்ணிக்த ஶற்றுப்தபப௅ம் 0.

Chennai.஬ஷ்ந஻ ஧ிபட஦ஷ 40) இந்ைஷ஬ஶலின் ப௃ைல் கபண் ைதயத஫ச் கச஬யஶரர்: -த஻ய௃நத஻. Tuticorin.அஞ்ச஬஻ தன஺஦ந்த் Tanjore) . Madurai. Vellore. Tirupur.நஜர்ந஦ி 33) இந்து லிைதல ஫று஫ணச் சட்ைம் எப்கபஶழுது க ஶண்டு ல஭ப்பட்ைது -1856 34)இந்ைஷ஬ஶலின் ஷரி' என அதறக் ப்படுபலர் .31) கபட்ம஭ஶயஷ஬ம் எண்கணய் எந்ை ஫ஶநஷயத்ைஷல் அைஷ ஫ஶ ஷதைக் ஷமது -அஸ்ஸ஺ம் நற்றும் குஜப஺த 32) எந்ை நஶட்டு உைலிப௅ைன் பைர்ம யஶ இபேம்பு எஃகு ஆதய அத஫க் ப்பட்ைது . starts from 2011 ) 39) ை஫ஷழ்நஶட்டின் ப௃ைல் கபண் ைதயத஫ச் கச஬யஶரர் ஬ஶர்? . (Dindigul. Trichy.த஻ய௃நத஻. Nellai. Salem.நசஞ்ச஻ ஥஺னக்ேர் 36) லிதர஬ஶட்டு ல஭ர் ீ ளுக்கு லறங் ப்படும்“அர்ஜூனஶ லிபேது” குழுலின் ைதயல஭ஶ ைற்மபஶது நஷ஬஫ஷக் ப்பட்ைலர் ஬ஶர்? -ே஧ில்டதவ் 37) ை஫ஷழ்நஶட்டில் ைற்மபஶதுள்ர ஫ஶந ஭ஶட்சஷ ரின் எண்ணிக்த எவ்லரவு ? .12.அபுல் ஧஺ச஬ 35) இ஭ஶணி ஫ீ னஶட்சஷத஬ ைஷபேச்சஷ அ஭ண்஫தன஬ில் சஷதம தலத்ைலர் .4th (மைசஷ஬ 2014 ல் க ஶண்ைஶடி஬து எத்ைதன஬ஶலது? லஶக் ஶரர் ைஷனம் jan 25. 38) மைசஷ஬ லஶக் ஶரர் ைஷனம் . Erode. Covai.

எல்யஶதைப௅ம் ைஶன் படிச்சஸங் . 49) 2014. 48) 2013.2010 [கூடுைல் ை லல்:.Brussels . ஫ஶர்ச் 20 ஆம் மைைஷ உய ைந்ை 2010 ஆம் சஷட்டுக் குபேலி அமஷலிக் ப்பட்டுள்ரது.நஶ 2012.என்ன பண்ணி ஷறீ ச்சஷங் ?'.ப௃ைல் உய சஷட்டுக்குபேலி ைஷனம் ஆண்டு ைஷன஫ஶ தைப்பிடிக் ப்பட்ைது.சக்ேபவர்த்த஻ 42) இந்ைஷ஬ஶலின் ப௃ைல் இந்ைஷ஬ மைசஷ஬க் லி எனப்படுபலர் ஬ஶர்? -நஹன்஫஻ விவினன் டிநபச஻டன஺ 43) ப௃ைல் உய சஷட்டுக்குபேலி ைஷனம் எந்ைஆண்டு தைப்பிடிக் ப்பட்ைது.] '44) எத்ைதனம஬ஶ உண்த஫ தர எழுைஷ எழுைஷ லச்சஶங் .சர்லமைச ைண்ணர்ீ ஑த்துதறப்பு லபேைம்.சர்லமைச குடும்ப லிலசஶ஬ லபேை஫ 50) Indian woman long jumper Anju Bobby George became the first and the only Indian to win a gold medal at the World Athletics Championships (2005) . Belgium 47) ஐ.இ஭ஶைஶ ஷபேஷ்ணன 46) ஜஷ7 40லது கூட்ைம் எங்கு நைந்ைது? .? .சர்லமைச கூட்டுமவு லபேைம்.என சப௄ த்தை பஶர்த்து ம ள்லி எழுப்பி஬லர் ஬ஶர்? -஧ட்டுக்டே஺ட்லட ேல்ன஺ண சுந்தபந 45)அ஭சஷ஬ல்லஶைஷ அல்யஶை இந்ைஷ஬ஶலின் ப௃ைல் ஜனஶைஷபைஷ ஬ஶர்? -ைஶக்ைர்.41) ை஫ஷழ் நஶட்டில் ண்பஶர்தல஬ற்ம ப௃ைல் நீைஷபைஷ .

த஺நஸ் நன்ட஫஺ 56) 1962ம் ஆண்டு சஸன இந்ைஷ஬ப்மபஶரின் மபஶது இந்ைஷ஬ப் பி஭ை஫஭ஶ இபேந்ைலர் -ஜவஹர்஬஺ல் ட஥ய௃ 57) ல் த்ைஶ உ஬ர் நீைஷ ஫ன்மத்ைஷன் ப௃ைல் ைதயத஫ நீைஷபைஷ஬ஶ நஷ஬஫ஷக் ப்பட்ைலர் .சர்த஺ர் ஧டடல் 54) இந்ைஷ஬ஶலில் ப௃ைல் அணு஫ஷன் நஷதய஬ம் எங்கு அத஫க் ப்பட்ைது? -த஺ப஺பூர் 55)ஆங் ஷமய஬ரின் ைதயத஫஬ிைத்தை புனிை ஜஶர்ஜ் ம ஶட்தைக்கு ஫ஶற்மஷ஬லர்? .சர் எ஬஻ஜ஺ இம்ட஧ 58) 2013 ம் ஆண்டிற் ஶன சஶ ஷத்஬ லிபேது லஶங் ஷ஬ சு ைஶ கு஫ஶரி எந்ை ஫ஶநஷயத்தைச் மசர்ந்ைலர் -டேப஭஺ 59) இந்ைஷ஬ஶவும் பஶ ஷஸ்ைஶனும் எப்கபஶழுது சஷந்து த க஬ழுத்ைஷட்ைன? -1960 உைன்படிக்த ஬ில் .விஸ்வ஥஺த஦ 52) In which year The Ganga was officially declaredas India's National River? -2008 53) பின்லபேப஬ர் ரில் இந்ைஷ஬ ஑பேங் ஷதணப்பிதன ஑பே இ஭த்ை஫ஷல்யஶப் பு஭ட்சஷ ப௄யம் சஶைஷத்ைலர் ஬ஶர்? .51) நம் ை஫ஷழ்நஶட்டின் ை஫ஷழ்த்ைஶய் லஶழ்த்து பஶைலுக்கு இதச அத஫த்ைலர் ஬ஶர்? -எம்.எஸ்.

-஥஻஬வய௃வ஺ன 61) ம்பெனிழ இ஬க் த்ைஷன் ைதயலர் ரஶ கசன்தன஬ில் லிரங் ஷ஬லர் ள் -ஜீவ஺஦ந்தம் நற்றும் ச஻ங்ே஺படவலு 62) பிக஭ஞ் ஷறக் ஷந்ைஷ஬ நஷறுலனத்ைஷற்கு பட்ை஬ உரித஫ லறங் ஷ஬லர்? -஧த஻஦஺ன்ே஺ம் லூனி 63) இந்ைஷ஬ஶலில் ப௃ைல் ப஬ணி ள் கைஶைர்லண்டி இ஬க் ப்பட்ைநஶள்.எல். . ப௃த஬஻ன஺ப 65) ந஫து நஶட்டின் மைசஷ஬ பமதல எது? -ட஧டவ஺ ே஻஫஻ஸ்டடட்டஸ் 66) ைமயஶ஭ப்பஶது ஶப்பு பதை எப்மபஶது உபேலஶக் ப்பட்ைது? -1977 67) ஷறக்கு கைஶைர்ச்சஷ ஫தய஬ின் உ஬ர்ந்ை சஷ ஭ம் ? .1853 ஏப்பல் 16 64) உ஬ர்நஷதயப் பள்ரிக் ல்லிக் குழு (1953) ைதயலர் ஬ஶர்? -ட஺க்டர் ஏ.60)இ஭஬த்துலஶரி ப௃தம கைஶைர்புதை஬து .நடஹந்த஻பே஻ரி 68)இந்ைஷ஬ஶலில் ஫ைஷப்புக்கூட்டு லரித஬(VAT) ப௃ைன் ப௃ையஷல் அ஫ல்படுத்ைஷ஬ ஫ஶநஷயம் எது ? -ஹரின஺஦஺ 69) குலஶளீம஬ஶர் ர் எந்ை ல஬து குறந்தை ளுக்கு ஏற்ப்படு ஷமது? -1 to 5 .

ேண்ண ீர்ச் சுபப்஧ி லரர் ஷமது. 74) உய ஷமயம஬ ஫ஷ ப்கபரி஬ பூ -சுநத்ப஺ தீவில் ந஬ய௃ம் ப஺ப்஬஻ச஻ன஺ ஆர்஦ல்லட எனும் பூ த஺ன்.70) சர்க் த஭ மநஶய் உள்ரலர் ளுக்கு க ஶடுக் ப்படும் ஫பேந்து ? -சல்ட஧஺ல஦ல் யூரின஺ 71) கைஶறஷற்துதம அத஫ச்ச஭ஶ இபேந்து பின் ஜனஶைஷபைஷ஬ஶ பைலி ல ஷத்ைலர் ஬ஶர்? -நவங்ேட்ப஺ந஦ 72) ப௃ந்ைஷரி உற்பத்ைஷ஬ில் ப௃ையஷைம் ல ஷக்கும் நஶடு -இந்த஻ன஺.லநசூர். ேஸ்டவ் ஈ஧ிள். 77) பல்பில் உள்ர ைங்ஸ்ைன் இதற. 78) பி஭ஶன்ஸ் நஶட்டில் உள்ர பி஭பய஫ஶன ஈபிள் ம ஶபு஭த்தை லடிலத஫த்ைலர்.஧ர்ந஺. சு஫ஶர் 3400 டி ஷரி கசல்சஷ஬ஸ் லத஭ கலப்பத்தைத் ைஶங்கும் ஆற்மல் கபற்மது. ைங் ம் த஭ந்து லிடும். 76) ஆக்வ஺ நபஜ஻ன஺ என்ம ைஷ஭லத்ைஷல் த஭த்ைஶல். 73) `பி஭஫ஷடு ம ஶலில் நஶடு' என்று அதறக் ப்படுலது . . 75) ே஺ல்ச஻னம் ே஺ர்஧ட஦ட் என்ம ஭சஶ஬னப்கபஶடித஬க் ட்டி஬ஶக் ஷ சஶக்பீஸ் ை஬ஶரிக் ப்படு ஷமது. 79) குறந்தை பிமந்ை 15 நஶட் ளுக்குப் பிமம 80) ைீப ந ஭ம் என்று அதறக் ப்படுலது . இலர்ைஶன் அக஫ரிக் ஶலில் உள்ர சுைந்ைஷ஭ மைலி சஷதயத஬ லடிலத஫த்ைலர்.

90) இந்ைஷ஬ஶதல ஆட்சஷ கசய்ை தைசஷ இந்ைஷ஬ப் மப஭஭சர் .லசனது அேநது ே஺ன். .3 ப௃தல் 4 ஆண்டுேள்.ப௃ய௃டதஷ்வப஺ டே஺வில்( ர்நஶை ஶ). 86) உய ஷன் கலண்ைங் ம் . 82) பமதல தரப் பற்மஷ ஆ஭ஶய்ச்சஷ கசய்ப௅ம் அமஷலி஬ல் துதமக்கு ஆர்஦ித்த஺஬ஜ஻ என்று கப஬ர். 85) இந்ைஷ஬ஶலின் மைசஷ஬ நீர்லஶழ் உ஬ிரினம்? . 89) `குடி஬஭சு' என்னும் நஶரிைதற நைத்ைஷ஬லர் .஧ய௃த்த஻.த஻ந஻ங்ே஬ம். 88) லிஞ்ஞஶனக் ற த்தை ஏற்படுத்ைஷ஬லர்? .ஹர்ஷர்.81) அத஫ைஷக் ஶன மநஶபல் பரிசு கபற்ம ப௃ைல் கபண்஫ணி . 84) ஭ஶணித்மைன ீ஬ின் ஆப௅ட் ஶயம் .ந஧ரின஺ர். 87) இந்ைஷ஬ஶலின் ஫ஷ உ஬஭஫ஶன ம ஶலில் ம ஶபு஭ம்? . 83) ஫தற஬ின் அரதலக் ண்ைமஷ஬ உைவும் பேலி .அன்ல஦ நதபச஺.நபனின்டேஜ்.

95) அ஫ஷர்ைச஭ஸ் ந த஭ உபேலஶக் ஷ஬லர் .குய௃ ப஺ம்த஺ஸ்.92) ைஶல஭ லத ப்பஶட்டி஬யஷன் ைந்தை' என்று அதறக் ப்படுபலர் ? .வி ச஻ந்து 97) 86லது ஆஸ் ர் லிபேது லிறஶலில்அடித஫ ரின் லஶழ்க்த த஬ சஷத்ைரிக்கும் பைத்ைஷற் ஶ லிபேது கபற்மலர் இ஬க்குநர்? -ஸ்டீவ் நநக்யூ஦ 98) ச஫ீ பத்ைஷல் பிப்஭லரி ஫ஶைம் எந்ை 999 எரி஫தய கலடித்து சஷைமஷ஬து? -நவுண்ட் நேலுட 99) ஆசஷ஬ லிதர஬ஶட்டு மபஶட்டி஬ின் இந்ைஷ஬ தூைர் ரஶ நஷ஬஫ஷக் பட்ைலர் ள்? சுஷ஻ல்குந஺ர் . .஬஻ன்ட஦னஸ். 93) பூதன஬ின் லியங் ஷ஬ல் கப஬ர்? . 96) ஫ஷ இரம் ல஬ைஷல் லிதர஬ஶட்டு துதம஬ில் அர்ஜீனஶ லிபேது கபற்ம கபண்? -஧ி.ந஧஺ட்ட஺ச஻னம். 94) மநபேவுக்கு 84 பல் தயக் ற ங் ள் ைஶக்ைர் பட்ைம் லறங் ஷப௅ள்ரன.நத்த஻ன஧ிபடதசந ர்஫ஶன் லிபேது கபற்ம ஫ஶநஷயம் . தீ஧ிே஺ குந஺ரி 100) 2012-2013 ஆண்டிற் ஶன உணவு ைஶனி஬ உற்பத்ைஷ஬ில் சஶைதன பதைத்ைற் ஶ ஷரிளஷ .ந஧஬஻ஸ்டேட஺ல்.91) ைஶல஭ங் ளுக்கு மநஶய் எைஷர்ப்புச் சக்ைஷத஬க் க ஶடுப்பது .

ed.wp .