You are on page 1of 11

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014

Bài tập 1: Thiết kế hệ truyền động động cơ một chiều có tham số chỉ ra trong Bảng 1, sử dụng
chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển hoàn toàn sử dụng Tiristor (có sẵn tham số động cơ trong thư
viên simpower systems/electrical machines).
Tham số động cơ một chiều 200Hp kích từ độc lập

Điện trở phần ứng
Điện cảm phần ứng
Điện trở phần kích từ
Điện cảm phần kích từ
Điện cảm hỗ cảm
Moment quán tính
Điện áp kích từ
Tốc độ định mức
Điện cảm nối tiếp mạch phần ứng động

Ra = 0.0597Ω
La =0.0009H
Rf = 150Ω
Lf = 112,5H
Laf = 2,621
J = 5kgm2
Uf = 150V
1750 vòng/phút
Lu =15e-3H

Sơ đồ mạch lực chỉnh lưu cầu ba pha cho động cơ một chiều kích từ độc lập


Tính chọn mạch lực.
Điều khiển vòng hở, sử dung hai phương pháp phát xung sau đây để điều khiển mạch
lực cầu ba pha Tiristor.
o Điều khiển theo phương pháp xung kép (SV không phải làm phương pháp
này).
o Điều khiển theo phương pháp xung chum (Tần số xung chùm fx = 10kHz).
Tổng hợp mạch vòng dòng điện, tốc độ đảm bảo tốc độ động cơ bám theo tốc độ đặt

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 2: Thiết kế bộ nguồn dòng dùng chỉnh lưu Tiristor, là đầu vào của thiết bị biến đổi cho lò
nấu thép trung tần
Mô tả: Lò nấu thép trung tần được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, với dải công suất nhỏ từ 100
đến 750kW, công suất lớn cỡ 1 đến 10MW. Bộ biến đổi thường dùng cấu trúc chỉnh lưu Tiristor
cầu 3 pha, cùng với cuộn kháng một chiều, tạo nên nguồn dòng, nghịch lưu công hưởng nguồn
dòng song song, tần số từ 500Hz đến 2400Hz (tần số thấp ứng dải công suất cao)

380V/50Hz
Sơ đồ mạch lực nghịch lưu cộng hưởng nguồn dòng

Sơ đồ thay thế tương đương bộ chỉnh lưu cầu ba pha tạo nguồn chỉ ra như , trong đó nguồn sức
điện động e ( t ) thể hiện ảnh hưởng của điện áp trên tải tác động ngược lại bộ chỉnh lưu nguồn

dòng. Tần số nguồn sức điện động e ( t ) bàng 2 lần tần số điện áp ra (chỉnh lưu cầu Tiristor một
pha).
380V / 50 Hz
id*

GPI ( s )

α

udk

Ld

e (t )

id

id*

GPI ( s )

udk

ud = Krudk

Ld
E

id

Sơ đồ thay thế chỉnh lưu cầu ba pha tạo nguồn dòng

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014

Yêu cầu:
o Tính chọn tham số mạch lực của chỉnh lưu cầu ba pha tạo nguồn dòng cho
nghịch lưu cộng hưởng, với tải là cuộn dây lò điện cảm ứng với các tham số
sau: Công suất tải Pt = 300kW, Điện áp định mức trên cuộn dây: Ut = 800VAC
và tần số làm việc là 1kHz, hệ số công suất tải cosφ = 0,4.
o Tổng hợp tham số bộ điều khiển dòng điện dựa vào sơ đồ thay thế 0.
o Mô phỏng kiểm chứng bằng Phần mềm Matlab.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 3: Thiết kế bộ điều áp xoay chiều ba pha để khởi động động cơ không đồng bộ có công
suất 215Hp, điện áp định mức (pha-pha) đặt vào động cơ 400V/50Hz, tốc độ định mức 1487
vòng/phút (có sẵn tham số động cơ trong thư viên simpower systems/electrical machines).

Sơ đồ mạch lực điều áp xoay chiều ba pha khởi động động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc (soft
starter)
• Yêu cầu:
o Tính chọn tham số mạch lực của bộ điều áp xoay chiều 3 pha.
o Xây dựng đặc tính khởi động của động cơ đảm bảo cho dòng điện khởi động
nằm trong giới hạn cho phép (giới hạn dòng khởi động bằng 3 lần dòng định
mức).
o Thiết kế cấu trúc điều khiển vòng kín (giới hạn dòng khởi động bằng 3 lần
dòng định mức) .
o Mô phỏng kiểm chứng bằng phần mềm Maltab.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 4: Thiết kế cấu trúc điều khiển bộ biến đổi Buck-Boost có thông sô mạch lực như dưới
dây:
Tham số bộ biến đổi Điện áp uin = 24V, điện áp ra uo = 48V
Boost
Điện cảm L = 62µH
Tụ điện C = 300µF và rC = 0,187Ω
Tần số phát xung fx = 100kHz.
Công suất 100W

Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi Boost
Yêu cầu:
1. Xây dựng mô hình tín hiệu trung bình của các bộ biến đổi Boost
2. Thiết kế cấu trúc điều khiển cho bộ biến đổi trên theo 2 chế độ:
a. Điều khiển điện áp.
b. Điều khiển dòng điện (điều khiển dòng điện đỉnh và điều khiển dòng điện
trung bình).
3. Kiểm chứng kết quả mô hình hóa và thiết kế bằng phần mềm Matlab

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 5: Thiết kế cấu trúc điều khiển bộ biến đổi Buck-Boost có thông sô mạch lực như dưới
dây:
Tham số bộ biến Điện áp uin = 24V, điện áp ra uo = 15V
đổi Buck-Boost
Điện cảm L = 100µH
Tụ điện C = 697µF và rC = 0,01Ω
Tần số phát xung fx = 100kHz.
Công suất 100W

D

V
iL
uin

rC

L
C

uo
uc

R

Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi Buck-Boost
Yêu cầu:
1. Xây dựng mô hình tín hiệu trung bình của các bộ biến đổi Boost
2. Thiết kế cấu trúc điều khiển cho bộ biến đổi trên theo 2 chế độ:
a. Điều khiển điện áp.
b. Điều khiển dòng điện (điều khiển dòng điện đỉnh và điều khiển dòng điện
trung bình).
3. Kiểm chứng kết quả mô hình hóa và thiết kế bằng phần mềm Matlab

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 6: Thiết kế cấu trúc điều khiển cho bộ biến đổi PFC có tham số như sau:
Điện áp đầu vào xoay chiều (RMS)
Tần số lưới điện
Điện áp đầu ra bộ PFC
Công suất thiết kế
Tần số switching
Tụ điện đầu ra
Giá trị điện cảm

Us,rms = 220V
f= 50Hz
400V
250W
fs = 100 kHz
C = 220 µF
rC = 100mΩ
L = 1mH
id

us

is

uin = us

iL

Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi PFC

Yêu cầu:
o Tính chọn mạch lực.
o Thiết kế mạch vòng dòng điện va mạch vòng điện áp theo mục (Theo nội dung trong
bài giảng)
o Tính toán khâu bù điện áp đầu vào (Feedforward voltage).
o Mô phỏng bằng phần mềm Matlab để kiểm chứng kết quả thiết kế.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha có công suất
2kVA làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực.
Tham số sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp một pha
Lượng đặt điện áp một chiều trên tụ Cdc
Tham số điện cảm phía lưới
Tần số phát xung mạch nghịch lưu

Udc = 400V
Ls = 2mH
5kHz

Sơ đồ mạch lực nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực
Yêu cầu:
1. Tính chọn mạch lực
2. Thiết kế khâu điều chế độ rộng xung theo phương pháp đơn cực.
3. Tổng hợp mạch vòng điều khiển dòng điện theo kiểu PI và PR (bài giảng)
4. Tổng hợp mạch vòng điện áp Udc
5. Mô phỏng bằng phần mềm Matlab để kiểm chứng kết quả thiết kế.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 8: Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha có công suất
2kVA làm việc chế độ cấp nguồn.
Tham số sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp một pha
Điện áp một chiều đặt vào mạch nghịch lưu
Tham số bộ lọc LC
Tần số phát xung mạch nghịch lưu
Lượng đặt điện áp trên tải

Udc = 400V
Lf = 0,7mH
Cf = 40 µF
5kHz
Ut(RMS) = 220V
f = 50Hz

Sơ đồ mạch lực nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha làm việc chế độ độc lập
Yêu cầu:
1. Tính chọn mạch lực
2. Thiết kế khâu điều chế độ rộng xung theo phương pháp đơn cực.
3. Tổng hợp mạch vòng điều khiển dòng điện theo kiểu PI và PR (bài giảng)
4. Tổng hợp mạch vòng điện áp trên tải.
5. Mô phỏng bằng phần mềm Matlab để kiểm chứng kết quả thiết kế.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 9: Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp ba pha có công suất
5kVA làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực
Tham số sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp ba pha
Lượng đặt điện áp một chiều trên tụ Cdc
Tham số điện cảm phía lưới
Tần số phát xung mạch nghịch lưu

Udc = 700V
Ls = 2mH
5kHz

380V / 50 Hz

Sơ đồ mạch lực nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực
Yêu cầu:
1. Tính chọn mạch lực
2. Thiết kế khâu điều chế độ rộng xung theo nguyên lý điều chế vector không gian.
3. Thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện theo nguyên lý điều khiển vector dòng điện is (lựa
chọn điều khiển theo cấu trúc PR trên hệ tọa độ tĩnh αβ hoặc PI trên hệ tọa độ quay dq) .
4. Tổng hợp mạch vòng điện áp Udc
5. Mô phỏng bằng phần mềm Matlab để kiểm chứng kết quả thiết kế.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại

Bài tập lớn học phần: Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất – tháng 09/2014
Bài tập 10: Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp ba pha có công suất
5kVA làm việc chế độ cấp nguồn.
Tham số sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp ba pha
Điện áp một chiều đặt vào mạch nghịch lưu
Tham số bộ lọc LC
Tần số phát xung mạch nghịch lưu
Lượng đặt điện áp trên tải (pha-pha)

Udc = 700V
Lf = 0,7mH
Cf = 40µF
5kHz
Ut(RMS) = 380V
f = 50Hz

Sơ đồ mạch lực nghịch lưu độc lập nguồn áp ba pha làm việc chế độ độc lập
Yêu cầu:
1. Tính chọn mạch lực
2. Thiết kế khâu điều chế độ rộng xung theo phương pháp đơn cực.
3. Thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện theo nguyên lý điều khiển vector dòng điện is (lựa
chọn điều khiển theo cấu trúc PR trên hệ tọa độ tĩnh αβ hoặc PI trên hệ tọa độ quay dq).
4. Thiết kế mạch vòng điều khiển điện áp trên tải theo nguyên lý điều khiển vector điện áp us
(lựa chọn điều khiển theo cấu trúc PR trên hệ tọa độ tĩnh αβ hoặc PI trên hệ tọa độ quay dq).
5. Mô phỏng bằng phần mềm Matlab để kiểm chứng kết quả thiết kế.

Bài tập được trình bày trong phạm vị 20 trang và sinh viên phải đính kèm nhiệm vụ trong bài
tập lớn nộp lại