You are on page 1of 123

TEMA:@IVIOT SVET VO PRIRODATA

Makedonski jazik:

Matematika

-Текст,,Сложна дружина“ 88-1.ч
-Разговор за расказот 2.ч
-Песна,,Наш Гоце“ 90и1.
-Автодиктат на песната 2.
-Обработка на расказ ,,Честитка“ 92и 1.ч
-Испраќање честитка на компјутер 2.ч
-Обработка на песна,,Ти реков, ми рече“ 94
-Обработка на текстот,,Препирка“ 96и1.ч
-Драматизација на текстот 96и 2. Ч
-Јазична вежба за именки и глаголи 98-2.ч
-Време кај глаголите 99
-,,Оценки по другарство“ 100и 1.ч
случката 100и-2.ч
-Повторувам и се проверувам- контролни
прашања
-Текст,,Валканата училница“103- 1.ч
-Писмено одговарање на прашањата 2.ч
-Текст,,Пластеса, Хартеса и Плантеса“ 104и 1.
-Драматизација на текстот 104и-2.ч
-Учествувај во проектот на паралелката 105-3.ч
-Песна,,Писмо од децата на големиот град“107и1.
-Убаво пишување на песната со ракописни букви
латиница 2.ч
-Песна,,На мојата мајка“ 109и – 1.ч
-Лична творба,,Те сакам мамо“ 109и-2.ч
-Главни членови на реченицата 111
-Подмет 111
-Прирок 112
-Јазик утврдување
-Текст ,,Каменен цвет“ 113-115 – 1.ч
-Прераскажување на текстот 2.ч
-Автобиографија 115
-Песна,,Моето село“ 118и – 1.ч
-Споредба на селото и градот 2.ч
-Лектира
-Лектира
-Обработка на песна ,,Априлска“ 124и
-Текст ,,Велигден“ 132и
-Приказна ,,Царот и орачот“ 120и -1.ч
-Прераскажување на приказната 2.ч
-Повторувам и се проверувам- контролни
прашања

-Нормални прави / 71
-Цртање нормални прави /72
-Повторување
-Триаголникот е составен од страни, темиња и агли
/73
-Видови триаголници според страните /74
-Препознавање и именување триаголници според
страните / 75
-Видови триаголници според аглите / 76
-Препознавање и именување триаголници според
аглите /77
-Задачи за вежбање
-Контролна задача на темата
-Множење на броеви од десетки и стотки со
едноцифрен број / 79
-Вежби со множење со едноцифрен број / 80
-Делење на броеви од десетки и стотки со едноцифрен
број /81
-Вежби со делење со едноцифрен број /82
-Броевите 0 и 1 како множители / 83
-Бројот 0 како деленик и бројот 1 како множител /84
-Бројни изрази / 85
-Множење на збир со број / 86
-Вежби на множење збир со број ( НЛ)
-Множење разлика со број / 87
-Вежби на множење разлика со број (НЛ)
-Множење со едноцифрен број без премин / 88
-Вежби со множење со едноцифрен број без премин /
89
-Множење со едноцифрен број со премин / 90
-Вежби со множење едноцифрен број со премин /91
- Множење од видот 41Х3 и 241Х3 / 92
-Вежби со множење /93
-Множење од видот 67Х2 и 367Х2 /94
-Вежби со множење /95
-Множење од видот 75Х4 и 125Х8 /96
Вежби со множење-утврдување
-Контролна задача
-Делење со остаток / 97
-Вежби делење со остаток / 98
-Делење на збир со број /99
-Делење на разлика со број /100
-Вежби со делење

PRIRODO
1.Zapoznavawe so temata
2.Razliki me|u `iva I
ne`iva priroda
3.Sporedba me|u predmet i
su{testvo
4.Razlika me|u rastenija I
`ivotni
5.Karakteristiki na `ivite
su{testva
6.Vlijanie na uslovite za
`iviot svet
7Neophodnost od hrana kako
izvor za `ivot
8.povtoruvawe
9.Rastewe I razmno`uvawe
na rastenijata
10.rastewe I razmno`uvawe
na `ivotnite
11.Naru{uvawe na
funkciite na organite pri
silni vlijanija
12.Soveti za nega I higiena
na setilnite organi
13.Zdrava hrana
14.Ako saka{ da znae{
pove}e-enciklopedii
15.Hrani se I `ivej zdravo
16Povtoruvawe
17.Kontrolna zada~a

LIKOVNO OBR.
Боја-примарни бои- Зимска облека
– сликање
Волумен во простор – Дете и
милениче – моделирање
Ликовни елементи од графика –
картон печат
Контраст- топол и ладен контрастколаж- растенија и животни
Дизајн –изработка на честитка за
мама
Ритам – регуларен ритам (
повторување на два облика со исто
растојание)
Боја-локална боја- Чиста природаздрав живот – сликање по
набљудување
Сликање на варено јајце- техника
по избор на ученикот

OP[ESTVO
1.Plan na grad Skopje
2.Geogravska karta
3.oblemite vo mojata naselba
4.Izve{taj od istra`uvawata
5.ovtoruvawe
6Kontrolna zada~a7.
.7.кална заедница и локална
самоуправа /63и
8.пштини во Република Македонија /65
-9.штини во градот Скопје / 66и
10Mесна заедница
11.Gra|anin 68
12 Utvrduvawe na materijalot
13. Poseta na
op{tinaет,градоначалник)
14.Organi naop{tinata69и
15.Ekоnomski `ivotво општината /
71и
16. Firmi- 17.Pretprijatija

MUZI^KO OBR.
Музички инструмент труба-слушање
музика ,,Маршот на играчките“ од
Виктор Херберт /39
-Четвртина и осмина пауза / 40
-Мелодија / 41
-Нагорно и надолно движење на
мелодијата, слушање музика,,Танцот на
снегулките“ од П И Чајковски /42
Песна ,,Снешко Белчо“ /43
-Слушање музика ,,Унгарски танц“ бр.
5 од Јоханес Брамс /48и
-Нотно писмо и петолиние / 50
-Виолински клуч /51
Половина нота и пауза
/ 52
-Нотни глави / 53
-Нота СОЛ /54
-Песна ,,Една е мама“ /59
Нота МИ /55
-Учиме да свириме на ксилофон /56
Нота ДО /57
-Учиме да свириме на блок флејта /58
Трочетвртински такт/60
-Слушање музика ,,Валцер“ од Јохан
Штраус / 61
-Народни инструменти- слушање
народна песна ,,Зајко кокорајко“ /62

FIZI^KO OBR.
Народно оро по избор
-Увежбување на орото
Запознавање со
особеностите на танците
-Правила на чекори на
танците- увежбување
-Карактерни игри и
особености
-Основни кошаркарски
елементи со топка-слободно
водење
-Слободно водење топкавежби
-Елементарни игри со
топка
-Кошаркарско додавање и
фаќање со двете раце
-Фрлање во кош
Штафетни игри со топка
-Основни елементи на
одбојката
-Додавање топка преку јаже
( ниска одбојкарска мрежа)
-Одбивање мала топка со
прсти
-Одбивање мала топка со
,,чекан“
-Елементарни игри –
одбојка
-Носење предмети по
шведска клупа
-Вртења на шведска клупа
-Скокање од клупа со мек
доскок
Слободно ракометно
водење
Ракометно водење во
определен правец
-Фрлање и фаќање мала
ракометна топка
-Ракометно шутирање на
гол од место
-Натпревар ракомет
-Носење предмети по греда

План за работа на еко-патрола
Со работта на еко-патролата кај учениците треба:
Цели:
-да се иницира конкретна акција за заштита на животната
срадина во училиштето и локалната средина;
-да се зголеми свеста за потрбата за заштита на животната
средина;
-да са поттикнат учениците да ја превземат во свои раце
грижта за животната седина, пред се на подобрувае на
условите во училницата и училиштето;
-да се формира навика за штедење на енегија и природни
ресурси пред се на струјата и водата;

Содржинии и активности:
1. Формирање на еко-патрола;
-Во рамките на еко-патролата се планира да има 3 патроли
(групи);
I-патрола:собира податоци за хигиената во училницата,
училиштето и
средината во која живее;
II-патрола: собира податоци за водата во училиштето и
местото на живеење;
III-патрола: собир податоци за загадувае на воздухот.

Активностите на еко-патролата опфаќаат:
- прибирање на податоци и информации за еколошкото
нарушувае во местото на живеење;
-водење на еко-дневник во кој ќе се запишува од каде
потекнува загадувањето, кои се загадувачите, какви штети
нанесува загадувањето, кои мерки се превземаат за да се
спречи загадувањето.
Еко патролата работи континуирано во текот на целата учебна
година.
2.Учество во средување на училницата;
3.Пишување на еко-пораки (ИКТ);
4.Одбележувње на Денот на ЕКОЛОГИЈАТА;
5.Подготовка за учество во акцијата: ЗАСАДИ ЈА
СВОЈАТА ИДНИНА – ДЕН НА ДРВОТО;
6.Одбележување на Денот на планетата Земја;
7.Изработка на брошура за продлабочување на
еклошката свест и делење на ученици од училиштето(
ИКТ);

Додатна настава за учници од IV/9 одд
Во зависност од покажаните резултати и интереси на
учениците се организира додатна настава;
Наставните содржини ќе се изберат според интересот на
учениците;
Подготовката и списокот на ученици ќе се води на посебни
листови подготвени за таа намена;

Дополнителна настава за ученици од IV/9 одд
Доколку некои ученици имаат потешкотии при совладување
на наставните содржини се организира дополнителна настава;
Според потребите на учениците се изготвува програмата за
секоја тема;
Подготовката и списокот на ученици ќе се води на посебни
листови подготвени за таа намена;

OU„ KO^O RACIN„ - PETROVEC
Godi{no raspredelenie za ~etvrto oddelenie devetgodi{no obrazovanie
U~ebna 2010/11 godina

Oddelenski nastavnici:
Дивна Јаковлевска
Татјана Трајановска
Зорица Трајковска
Славица Бубало

GODI[EN GLOBALEN PLAN
za realizacija na nastavna programa za ~etvrto oddelenie devetgodi{no ovrazovanie za u~ebnata 2010/11
OU “KO^O RACIN“
Наставен предмет

Број на часови

Македонски јазик

неделно
5

годишно
180

Математика

4

144

Angliski jaz

3

108

Likovno obr

2

72

Muzi~ko obr

2

72

Техничко образование

1

36

Op{testvo

2

72

Priroda

2

72

Fizi~ko i zdr obr

3

108

Broj na predmeti

9

Vkupno zadol`itelni
~asovi
Izborni predmeti

24

720

Rabota so kompjuteri

2

72

Дополнителна i dodatna
nastava
Одделенски час

1

36

1

36

Вкупно

24+4

720+144=864

GODI[EN

GLOBALEN

PLAN

po matematika
nedelen fond na ~asovi_4 ~asa
godi{en fond na ~asovi_ 144 ~asa
TEMI:
1.
2.
3.

Broevi di 1000. sobirawe i
odzemawe do 1000
Geometriski figure vo ramnina

~asovi na
realizacija
42
30
42

4.

Mno`ewe i delewe na broevi do
1000
Merewe

5.

Rabota so podatoci

12

5. vkupno

18

144

makedonski

jazik

nedelen fond na ~asovi_5 ~asa
godi{en fond na ~asovi_ 180 ~asa

programsko podra~je

~asovi na
realizacija

1.
2.

jazik
~itawe, literature i
lektira
3. izrazuvawe i tvorewe
4. mediumska kultura

70
70

5. vkupno

180

GODI[EN

30
10

GLOBALEN
PRIRODA

PLAN

Vkupno ~asovi
Nastavna tema
1.Pririda

8

2.Materijalite i energijata vo
prirodata

16

3.Planetata zemja e promenliv
sistem

14

4.@iviot svet vo prirodata

20

5.Ekologija

14

GODI[EN
GLOBALEN
PO OP[TESTVO

PLAN

Nastavna tema

Vkupno ~asovi

1.Semejstvi, doma}instvi i op{testvo

28

2.@iveali{ta i naselbi

22

3.Op{tina

22

GODI[EN
GLOBALEN
PLAN
FIZI^KO I ZDRAVSTVENO OBRAZOVANIE
Tema 1:Ve`bi I igri za pravilen fizi~kin razvoj I podgotovka
Tema 2:Atletika
Tema 3: Gimnastika I ritmika
Tema 4: Osnovi na sportski igri
Pottemi:
-ko{arka
-odbojka
-rakomet
-fudbal
Nastavni temi koi se realiziraat vo dogovor so roditelite:
-Plivawe so aktivnosti na voda I obuka
-Skijawe so obuka
-Izleti I pe{a~ewa
-U~ili{en sport
-Sportski {koli

GODI[EN
GLOBALEN
PLAN
MUZI^KO OBRAZOVANIE
TEMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vkupno:

Peewe
Muzi~ka pismenost
Slu{awe muzika
Svirewe na detski muzi~ki instrumenti
Muzi~ka gramatika
Narodno muzi~ko tvore{tvo

Broj na
~asovi
10
25
15
8
4
7

GODI[EN

GLOBALEN
PLAN
PO
LIKOVNO OBRAZOVANIE

Globalen plan:
TEMI
1.
2.
3.
4.
5.
Vkupno:

Crtawe
Slikawe
Oblikuvawe vo prostorot, modelirawe i gradewe
Grafika
Dizajn i vizuelni komunikacii

Broj na
~asovi
18
30
10
6
8
72

ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД VO
ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ -ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
MATEMATIKA
Ученикот / ученичката се оспособува :
-да ги извршува основните аритметички операции во множеството на природните броеви
над милион;
- да ги извршува основните аритметички операции во множеството на позитивни
рационални броеви (дропки со еднакви именители и децимални броеви)
- да ги применува основните аритметички оперции при решавање на проблеми од
практиката;
воочува проблемски во секојдневниот живот и да nao|a na~ini za re
{avawe;

-да

- da gi poznava osnovnite geometriski poimi i da gi objasnuva figurite : poluprava,
otse~ka, poluramnina, agol ,mnoguagolnik, tragolnik, pravoagolnik, kvadrat, kako
i geometriskite tela : kocka , kvadar, piramida, cilindar, konus i topka;
-da meri so instrumentite za merewe dol`ina, masa, vreme i te;nost i da vr{i
procenki;
-da gi razbira i primenuva edinicite merki i da gi pretvora od pogolemi vo pomali
i obratno;
- da sobira i odzema imenuvani broevi i da pretvora pogolemi vo pomali;
- da gi primenuva zdobienite matemati;ki znaewa za presmetuvawe vrednost na
brojni izrazi i re{avawe ravenki i problemi od sekojdnevniot `ivot;
-da pribira, klasificira, sporeduva, ~ita, prezentira i interpretira podatoci;
-da koristi matemati~ka terminologija i simbolika (usno i pismeno);
-da go razviva matemati~koto mislewe i logi~koto razmisluvawe;
da se odnesuva kriti~ki kon sopstvenata rabota i kon rabotata na drugite;
-da se odnesuva odgovorno vo izvr{uvaweto na svoite obvrski;
-da koristi IKT vo sodr`ini od matematikata;
-da stekne osobini na: samostojnost, inicijativnost, to~nost,
qubopitnost,istrajnost vo rabotata;
-da go jakne ~uvstvoto na sigurnost i samodoverba, pri {to matematikata ja
do`ivuva kako prijatno iskustvo;

CELI NA NASTAVATA VO ^ETVRTO ODDELENIE
U~enikot /u~eni~kata se osposobuva:
-da gi izvr{uva osnovnite aritmeti~ki operacii vo mno`estvoto na prirodnite
broevi do 1000;
- да ги применува основните аритметички оперции при решавање на проблеми од
практиката;
-da voo~uva problemski situacii vo sekojdnevniot `ivot i da nao|a na~ini za
re{avawe;
-da gi razlikuva i crta geometriskite figuri: to~ka,prava otse~ka ,poluprava,
ramnina,agol i triagolnik;
-da rakuva i da meri so instrumentite za merewe dol`ina , masa, vreme i te~nost;
-da vr{i procenki pri mereweto na veli~inite i so merewe da gi proveruva svoite
procenki;
-da pribira, klasificira,sporeduva, ~ita, prezentira i interpretira podatoci;
-logi~ki da razmisluva;
-da stekne osobini na: samostojnost,inicijativnost,to~nost,qubopitnost i
istrajnost vo rabotata;
- da go jakne ~uvstvoto na sigurnost i samodoverba, pri {to matematikata ja
do`ivuva kako prijatno iskustvo.

MAKEDONSKI
U~enikot/u~eni~kata
-

da razlikuva naroden govor(dijalekti) nasproti standarden jazik;
da ~ita so razbirawe razli~ni tekstovi;
da koristi pravilen red na zborovite vo re~enicata;
da koristi imenki,pridavki,glavni broevi i glagoli vo usnoto i
pismenoto izrazuvawe vo daden re~eni~en kontekst;
da koristi elementarni gramati~ki i pravopisni normi pri ~itaweto
i pi{uvaweto;
da ~ita i preraska`uva literaturni dela od narodnata i umetni~kata
literatura soodvetna na vozrasta;
da se osposobi da raska`uva usno i pismeno na standarden jazik;
da koristi razli~ni formi na pismeno izrazuvawe (tekst za:~estitka;
pokana;)
da sostavuva pra{awa po dadeni odgovori;
da u~estvuva vo razgovor vo koj iska`uva do`ivuvawe, ~uvstva i
fakti;
da go zbogatuva re~nikot;
da razviva ~uvstvo na pripadnost kon svojata i po~it kon drugite
kulturi;
da se osposobi da sledi informacija od razli~ni mediumi i da
prenesuva kratki informacii od niv;
da se osposobi da primenuva IKT vo funkcija na nastavniot predmet.

PRIRODA
U~enikot/u~eni~kata
-da gi zapoznava I razbira osnovnite zakonitosti I poimi za prirodata
okolu sebe;
-da gi povrzuva procesite vo prirodata preku konkretni primeri;
-da gi voo~uva sistemite, podredenosta I organizacijata na poimite od
prirodata, preku konkretni primeri za vodata, po~vata, vozduhot,
rastenijata и `ivotnite i nivna za{tita;
-da steknuva znaewa I da gi primenuva I da gi primenuva za istra`uvawe na
materijalite (oblik, boja, povr{inska struktura) gasovita, te~na, gasovita
I cvrsta sostojba;
-da gi razbere zna~eweto na planetata Zemja kako promenliv sistem;
-da gi poznava I razbira uslovite za `ivot 9 vozdih, voda, proctor, toplina,
svetlina,hrana);
-da ja otkriva zaemnata povrzanost pome|u `ivotnite sredini I rastenijata,
`ivotnite I ~ovekot(osnovite na ekologijata);
-da go razbira zna~eweto na faktite za objektite (materijali, organizmi,
~ovek), procesite( menuvawe na sostojbite na materijalite) I fenomenite
vo prirodata ( dnevni-no}ni, dolgotrajni) I da postavuva prirodonau~no
zasnovani pra{awa;
-da voo~uva razvojni tekovi na prirodnite procesi I fenomeni (promeni na
karpite, vlijanija na uslovite za `ivot vrz rastewe na rastenijata I
`ivotnite) preku integriraniot pristap;
-da pretstavuva broj`ani podatoci grafi~ki I da koristi podatoci pri
usni interpretacii;
-da izrabotuva I predlaga plan za izveduvawe ednosteven eksperiment;
-da sproveduva prirodonau~ni u~eni~ki istra`uvawa, da gi obrazlo`uva
voo~enite promeni I zakonomernosti.

OP[TESTVO
U~enikot/u~eni~kata:
• da se pottiknuva da usvojuva znaewe za op{testvenata i prirodnata
okolina;
• da se pottiknuva da gi razviva sposobnostite za soznavawe, do`ivuvawe i
vrednuvawe na svoeto odnesuvawe i
odnesuvaweto na drugite vo op{testvenata i kulturnata sredina, kako i kon
prirodnata okolina;
• da se voveduva da gi analizira i objasnuva pojavite koi{to se povrzani so
problemi vo op{testvenata,
kulturnata i prirodnata sredina;
• da soznava deka postoi zaemna povrzanost/interakcija na op{testvenite
pojavi;
• da se pottiknuva na samostojnost i za razvivawe na samodoverba i
odgovornost;
• da se pottiknuva da sorabotuva so drugite i aktivno da u~estvuva vo
re{avawe na nastanatite problemi;
• da gi razviva sposobnostite za:
- komunicirawe (~itawe, pi{uvawe, iznesuvawe svoe mislewe, istra`uvawe,
izbirawe, vrednuvawe, tolkuvawe na
informaciite, sporeduvawe na mislewa, slu{awe i sl.)
- istra`uvawe (planirawe, nabquduvawe, klasificirawe, anketirawe,
ureduvawe, sporeduvawe, koristewe na
izvori, izrabotka na izve{tai i sl.);
- sorabotka so drugite (prezemawe uloga na drugite, odgovornost, u~estvo vo
grupna rabota, razbirawe za
drugite, primawe i po~ituvawe na drugite, po~ituvawe na tradiciite i
kulturata, gri`a za drugite i sl.)

3. CELI NA NASTAVATA VO IV ODDELENIE
U~enikot/u~eni~kata:
• da gi nadgradi znaewata za prostorot vo koj `iveat i rabotat lu|eto i vo
koj se odvivaat nivnite me|usebni
odnosi (semejstvo, dom, op{tina);
• da ja razvie prostornata orientacija na geografskata karta za krajot vo koj
`ivee i po{irokata okolina,
odnosno op{tinata;
• da se zapoznava so osnovnite prirodni i geografski karakteristiki vo
po{irokata okolina i nivnoto
vlijanie na stopanstvoto, kulturata i drugite oblasti vo `ivotot i
rabotata na lu|eto;
• da ja uvidi po{irokata prostorna orientacija na svojata okolina i
op{tinite vo Republika Makedonija i
nejzinoto okru`uvawe (informativno);
• da go osoznava i sporeduva sega{niot op{testven `ivot na lu|eto vo
semejstvoto i po{irokata okolina
(op{tinata) so `ivotot i rabotata na lu|eto vo minatoto;
• da razviva ~uvstvo na po~it kon istoriskoto nasledstvo i tradiciite vo
lokalnata zaednica;
• da razviva svest za pripadnost kon semejstvoto, op{tinata i po{irokoto
op{testvo na Republika
Makedonija;
• da se osposobuva za aktivno u~estvo vo istra`uvawe na minatoto so pomo{
na koristewe na razli~ni
izvori (Internet, muzejski predmeti, stari sliki, kni`evni tvorbi i sl.);
• da se zapoznava so kulturata kako specifi~na karakteristika na
sekojdnevniot `ivot na ~ovekot;
• da gi soznava i po~ituva kulturnite i verskite razli~nosti na lu|eto vo
po{irokata okolina (op{tinata);
• da poznava primeri od makedonskata kulturna tradicija, kako i od
tradiciite i kulturata na drugite
zaednici vo Republika Makedonija;
• da gi razviva sposobnostite za soznavawe na neposrednata op{testvena
sredina (semejstvo, po{iroka
okolina/op{tina);
• da gi uviduva uslovite za svojata aktivnost vo grupite so vrsnicite, vo
paralelkata vo u~ili{teto i
po{irokata sredina;
• da gi poznava i razbira osnovnite ~ovekovi prava i pravata i
odgovornostite na u~enikot;
• da gi razbira na~inite na sorabotka me|u lu|eto i me|usebnata poddr{ka
vo sporedba so konfliktite, kako
i za re{avawe na konfliktite.

FIZI^KO I ZDRAVSTVENO OBRAZOVANIE
U~enikot/u~eni~kata:
- da primenuva ve`bi za podgotovka i pravilen fizi~ki razvoj;
- da gi razviva fizi~kite, funkcionalnite i psihomotornite sposobnosti;
- da izveduva ve`bi za pravilen i simetri~en morfolo{ki razvoj, pravilno
dr`ewe na teloto i
pravilna funkcija na lokomotorniot aparat;
- da izveduva i primenuva pravilni i koordinirani ve`bi za jaknewe,
labavewe i rastegnuvawe;
- da se voveduva vo sportovite za razvivawe interes za sportuvawe;
- da razviva orientacija vo prostorot so ve`bi i kompleksi za
psihomotornite sposobnosti (koordinacija na
dvi`ewata i prostorot, silata, brzinata, elasti~nosta, snaodlivosta,
ramnote`ata, eksplozivnosta i drugi);
- da sovladuva novi ve`bi i elementi od osnovite na sportovite i vo igri
({tafetni, karakterni, tanci, igri
bez granici);
- da go zbogatuva svoeto sportsko znaewe so sovladuvawe na pravilno
izvedeni tehniki i elementi od osnovite
na atletikata, gimnastikata, ritmikata, tancite;
- da gi znae i praktikuva pravilata za igrite i ramnopravno da u~estvuva i
sorabotuva vo tim-ekipa;
- da steknuva zdravstveno-higienski naviki i unapreduvawe na zdravjeto;
- da umee odmereno da postapuva za pozitivno preventivno spre~uvawe i
razre{uvawe eventualni konfliktni
situacii;
- da gi u~i i pravilno da gi primenuva poimite od vospitno-obrazovnoto
podra~je fizi~ko i zdravstveno
obrazovanie;
- da se osloboduva od stres preku fizi~ka aktivnost;
- da razviva kultura na odnesuvawe vo sportuvaweto (kako u~esnik, naviva~,
pobenik, porazen).

CELI NA NASTAVATA VO IV ODDELENIE
U~enikot /u~eni~kata:
- da go pottiknuva pravilniot fizi~ki razvoj (psihomotorni i
funkcionalni) so pravilna izvedba na
prirodnite lokomotorni dvi`ewa;
- da go razviva permanentno i simetri~no teloto so pravilno izvedeni
dvi`ewe i ve`bi vo razli~ni
polo`bi;
- da kombinira pravilno i da izveduva kompleksi ve`bi za oformuvawe na
teloto;
- da go dr`i pravilno teloto vo site polo`bi, i toa vo: sedewe, stoewe,
dvi`ewe (odewe i tr~awe);
- da gi odr`uva i podobruva psihomotornite ve{tini: koordinacija na
prirodnite i sportskite dvi`ewa;
koordinacija na dvi`eweto na celoto telo vo prostorot; silata; brzinata;
snaodlivosta; eksplozivnosta;
elasti~nosta i ramnote`ata;
- da sovladuva i pravilno da izveduva novi ve`bi i elementi od osnovite na
sportovite, i toa od: atletikata,
gimnastikata so ritmika, osnovite na tancite, osnovite na sportskite igri
(rakomet, ko{arka, odbojka i
fudbal);
- da se osposobuva da umee da gi proceni svoite fizi~ki i sportski
sposobnosti i mo`nosti;
- da formira pozitivni stavovi kon fizi~kite aktivnosti i sportuvaweto;
- da se zapoznava so korista od sportuvaweto i postepeno da go otkriva
li~niot afinitet kon opredelen
sport;
- da se osposobuva za sorabotka, timska rabota i fer plej odnesuvawe pri
izveduvaweto na igrite i
sportuvaweto;
- da umee da se osloboduva od stres sostojbi i psihi~ka i fizi~ka napnatost
so ve`bawe;
- da primenuva zdravstveno - higienski naviki za ~uvawe i unapreduvawe na
sopstvenata higiena i zdravje;
- da gi u~i i da gi primenuva poimite od vospitno-obrazovnoto podra~je
fizi~ko i zdravstveno obrazovanie:
sportski rekviziti, spravi i pomagala vo soglasnost so nastavnata
programa.

MUZI^KO OBRAZOVANIE
U~enikot/u~eni~kata:
- da gi spoznava osnovnite muzi~ko-izveduva~ki aktivnosti (peewe, svirewe na
detski muzi~ki instrumenti, muzi~koritmi~
ki aktivnosti) kako i slu{aweto muzika;
- da u`iva vo ubavinata na muzikata;
- da gi razviva muzi~kite sposobnosti;
- verbalno da se izrazuva za slu{anata muzika;
- da se pottiknuva da pee, sviri, igra, slu{a muzika i da gi osoznava svoite
pretpo~ituvawa vo muzi~kata dejnost;
- da se oslobodi od stres, emocionalna napnatost preku slu{awe muzika i
omilenite vidovi na muzi~kata dejnost;
- da gi otkriva svoite muzi~ki pretpo~ituvawa i pretpo~ituvawa na drugite;
- da gi po~ituva svoite pretpo~ituvawa i pretpo~ituvawata na drugite;
- da se zapoznae so poslo`eni muzi~ki dela od razli~ni stilovi i `anrovi, kako
i so primeri od narodnoto muzi~ko
tvore{tvo;
- da go usvojuva notnoto pismo;
- da go primenuva ~itaweto na notniot tekst vo muzi~ko-izveduva~kite
aktivnosti (peewe, svirewe na DMI, muzi~ko
izrazuvawe i tvorewe);
- da gi usvojuva muzi~ko-teoriskite poimi;
- da gi prepoznava na sluh muzi~kite karakteristiki i da gi imenuva so
muzi~ko-teoriskite poimi;
- da stekne pozitiven stav za narodno tvore{tvo i narodnoto muzi~ko
tvore{tvo;
- da gi znae osnovnite elementi i karakteristiki na narodnoto tvore{tvo i
narodnoto muzi~ko tvore{tvo;
- odgovorno da gi izvr{uva zada~ite;
- da poka`uva smisla i `elba za timsko rabotewe;
- da poka`uva tolerancija;
- da poka`uva podgotvenost da mu pomogne na drugiot;
- da ja koristi informativnata kompjuterska tehnologija vo muzi~koto
izrazuvawe.

CELI NA NASTAVATA VO IV ODDELENIE
U~enikot/u~eni~kata:
- da primenuva pravilna vokalna interpretacija;
- da go razviva opsegot na glasot;
- da pee pesni so raznovidna melodiska linija, razli~ni po karakter i
sodr`ina;
- da razviva naviki za aktivno slu{awe muzika;
- da prepoznava i imenuva osnovni vidovi na tempo;
- da prepoznava i imenuva osnovni vidovi na dinamika;
- da sviri na DMI (melodiski i ritmi~ki);
- da gi usvojuva elementite na notnoto pismo;
- da se osposobuva za peewe i svirewe po noti;
- da se voveduva vo muzi~kata gramatika;
- da se pottiknuva za pozitiven stav za narodnoto tvore{tvo i narodnoto
muzi~ko tvore{tvo;
- da se voveduva vo spoznavaweto na osnovnite elementi i karakteristiki na
narodnoto tvore{tvo i narodnoto muzi~ko
tvore{tvo;
- da se pottiknuva za sopstveno muzi~ko izrazuvawe.

LIKOVNO OBRAZOVANIE
U~enikot/u~eni~kata:
• da gi razviva sposobnostite za neposredno nabquduvawe i voo~uvawe na
osobenostite na formite, liniite, boite,
proporciite, vzaemniot odnos na delovite (konstruktivni komponenti), na
predmetite i drugite vizuelni pojavi vo
prirodata;
• da gi razviva sposobnostite za komponirawe na likovnite elementi i
formirawe na estetska celina;
• da se osposobuva samostojno da rasuduva, zaklu~uva i logi~ko da gi primenuva
iskustva i soznanijata;
• da ja razviva svesta za primenata na estetikata vo ureduvaweto na prostorot za
`iveewe, me|usebnata komunikacija i
primena na umetnosta vo proizvodstvoto;
• da ja pro{iruva likovnata pismenost i da gi razviva kreativnite sposobnosti
preku re{avawe na likovni problemi;
• da go razviva vizuelnoto mislewe preku prakti~na i teoretska rabota;
• da se voveduva vo sistemot na vizuelni znaci prisutni vo op{testveniot
`ivot (soobra}ajni znaci, amblem i sl.);
• da se osposobuva za likovna rabota po priroda, fantazija, tematska rabota;
• da razviva oset za boja, linija, forma, forma vo prostor, edinstvo vo
kompozicija;
• da formirawe naviki za individualen tvore~ki odnos vo ramkite na
likovnata rabota i drugi aktivnosti vo `ivot;
• da gi razviva sposobnostite za istra`uvawe i fleksibilna primena na novi
likovni materijali i postapki za rabota i
steknuvawe tehnolo{ki iskustva;
• da formira rabotni naviki i sposobnost za organizacija na rabotniot proces:
planirawe, proektirawe, tvore{tvo i
valorizacija na rezultatite;
• da go razviva interesot kon likovnoto tvore{tvo i da se osposobuva
likovnite i estetskite iskustva da gi primenuva
vo u~eweto, op{testveniot `ivot i rabotata;
• da se pottiknuva da se gri`i za prirodata i ureduvaweto na neposrednata
okolina;
• da se zapoznae so likovni dela od poznati majstori i so komponentite na
likovnite dela i da izgraduva likoven
kriterium;
• da gi povrzuva likovnite soznanija i aktivnosti so sodr`inite na drugite
nastavni programi;
• da se pottiknuva da se gri`i za kulturnoto nasledstvo na RMakedonija;
- da se osposobuva za istra`uvawe, kombinirawe i kreirawe so kompjuter.

3. CELI NA NASTAVATA VO IV ODDELENIE
U~enikot/u~eni~kata:
- da zapoznava i da koristi novi poimi i termini od likovnata umetnost;
- da koristi razni likovni materijali i da gi usovr{uva tehniki za crtawe,
slikawe, oblikuvawe vo prostorot
modelirawe i gradewe, grafika, vizuelni komunikacii i dizajnot vo likovnoto
izrazuvawe;
- da gi izrazuva samostojno i slobodno svoite soznanija, ~uvstva, do`ivuvawa i
vpe~atoci, misli i fantazija so pomo{
na likovniot jazik i tvore{tvo;
- da ja razviva sposobnosta za analiti~ko nabquduvawe i da zabele`uva sli~ni i
raznovidni formi vo prirodata i
likovnite dela;
- da zabele`uva bogatstvo na linii i nivniot soodnos, kako i da gi primenuva;
- da gi pro{iruva soznanijata za boite i nivnite osnovni koloristi~ki odnosi;
- da ja razviva sposobnosta za procenka na prostorot (nadvore{en, vnatre{en,
priroden, funkcionalen);
- da se osposobuva da komponira likovni elementi (linija, forma, boja,
volumen, povr{ina) i da formira estetska
celina;
- da se pottiknuva da napravi izbor na ideja, aktivnost i soodvetni sredstva i da
sostavi likovna tvorba;
- da se pottiknuva verbalno da objasnuva u~eni~ka likovna tvorba ili
umetni~ko delo;
- da se pottiknuva na sopstvena estetska procenka;
- da pravi razlika na umetni~ki dela od razli~ni likovni podra~ja (crte`,
slika, skulptura, grafika, arhitektura);
- da gi primenuva steknatite znaewa i ve{tini za likovno izrazuvawe, kako i da
gi neguva higieno-tehni~kite i
rabotnite naviki;
- da gradi pozitiven odnos kon kulturnoto nasledstvo od razli~ni etni~ki
zaednici;
- da gi prepoznava vizuelnite mediumi i sredstva i nivnata funkcija;
- da umee da ja koristi kompjuterskata tehnika za likovno izrazuvawe;
- preku likovno tvore{tvo da se osloboduva od stres.

KONKRETNI CELI PO PREDMETI
MATEMATIKA
Tema 1:BROEVI DO 1000; SOBIRAWE I ODZEMAWE DO 1000(42 ~asa)
u~enikot/u~eni~kata se osposobuva:
-da pretstavuva mno`eatva so Venov dijagram:
-da voo~uva i poka`uva element na dadeno mno`estvo,da odreduva broj na elementi
vo mno`estvo;
-da gi primenuva poimite:pripa|a i nepripa|ai simboli~ki da gi zapi{uva;
-da odreduva presek i unija i simboli~ki da gi zapi{uva.
-da sobira i odzema broevi do 100 (povtoruvawe)
-da ~ita i zapi{uva broevi do 1000.
-Da odreduva mesna vrednost na cifra vo brojot.
-da sporeduva broevi do 1000;
-da odredi prethodnik i sledbenik na daden tricifren broj;
-da gi primenuva rednite broevi vo prakti~ni primeri;
-da gi prepoznava parnite odnosno neparnite broevi do 1000;
-da sobira i odzema stotki,odnosno desetki do1000;
-da sobira tricifren i ednocifren broj (bez premin);
-da sobira tricifren i dvocifren broj (bez premin);
-da odzema ednocifren od tricifren broj (bez premin);
-da odzeme dvocifren od tricifren broj (bez premin);
-da sobira tricifren i dvocifren broj (so dopolnuvawedo polna desetka);
-да одзема едноцифрен број од полна десетка и стотка;
- да собира трицифрен и едноцифрен број со( премин);
-да собира трицифрен и двоцифрен број ( со премин);
-да одзема едноцифрен и трицифрен број (со премин);
-да одзема двоцифрен од трицифрен број (со премин);
-да собира и одзема трицифрени броеви во ред и во колона;
-да одредува вредност на бројни изрази ( со една или две операции)
- да решава проблеми од секојдневниот живот;
- да ја воочи непроменливоста на збирот при промена на местата на собироците;
-да групира три и повеќе собироци и да разбере дека збирот не зависи од начинот на
групирањето на собироците;
-да решава текстуални задачи со две операции;
-да решава равенки;
-да врши проверка на точноста на решението на равенката;

ТЕМА : 2 ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ ВО РАМНИНА (30 часа)
ученикот/ученичката се оспособува :
-да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека дека низ
две точки може да се нацрта само една права;
-да означи точки на правата и точки надвор од правата и да ги претставува симболички
-графички да претставува пресек на две прави ;
-да препознава, именува, разликува, графички да претставува и означува полуправа и
отсечка;
-да мери и споредува должини на отсечки и симболички да ја запишува должината ;
-да препознава и графички и симболички да претставува точка , права и рамнина;
-да црта , именува и означува агол;
-да ги одредува елементите на агол;
-да разликува и споредува прав, остар и тап агол;
-графички да претставува прав агол со шаблон;
-да црта нормални и паралелни прави.
-да знае што е триаголник ,
-да разликува триаголници според должините на страните;
-да разликува триаголници според големините на аглите;
ТЕМА 3:МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 (42 часа)
ученикот/ученичката се оспособува :
- да множи десетки и стотки со едноцифрен број;
- да дели десетки и стотки со едноцифрен број ,без остаток;
- да одреди производ на даден број со 1;
- да го одреди количникот кога делителот е 1;
-да го одреди производот кога едниот множител е 0;
-да го одреди количникот кога деленикот е 0;
-да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин , односно со премин
-да одредува количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот
е делива со делителот;
-да одредува количник на број и едноцифрен делител, при што една од цифрите на
деленикот не е делива со делителот;
-да одредува количник на број со едноцифрен делител така што цифрите на деленикот не
се деливи со делителот;
-да одредува количник на број и едноцифрен делител со остаток;
-да прави проверка на резултатот при делење без остаток и при делење со остаток;
-да го проценува резултатот и да врши проверка со калкулатор;
-да ги применува комутативното својство и асоцијативното својство на множењето;
-да го применува дистрибутивното својство на множењето во однос на собирањето и
одземањето во практични примери;
-да го применува редоследот на операциите во задачите;
-да одредува вредност на броен израз ;
-да решава равенки што ги содржат операциите множење и делење;
-да препознава цело , половина, четвртина и осмина од целото;
-да препознава дропки помали од 1;
-да ги запишува дропките:една половина (1/2), една четвртина (1/4) и една осмина (1/8);
-да споредува дропки со еднакви именители и да ги подредува по големина,

ТЕМА 4 : МЕРЕЊЕ(18 часа)
ученикот/ученичката се оспособува :
-да чита часовник и да мери време ( во часови,минути и секунди ) со часовник;
-да ги разбере поимите деценија , век и милениум;
-да проценува изминато време во часови и минути;
-да мери и споредува должина во сантиметри (см) ,дециметри(дм) и метри (м);
-да ги знае единиците мерки милиметар и километар;
-да ги споредува единиците мерки и поголемите единици мерки и да ги претвора во
помали;
-да споредува и проценува должини на предмети без мерење и да врши проверка со
мерење;
-да мери маса во килограми и декаграми со помош на вага;
-да врши проценка на маса во декаграми и килограми и со мерење ја проверува својата
проценка;
-да мери волумен на течност во литри и децилитри;
ТЕМА 5: РАБОТА СО ПОДАТОЦИ (12 часа)
ученикот/ученичката се оспособува :
- да прибира ,селектира , подредува и претставува податоци;
- да чита податоци од сликовити прикази, табели, графикони и истите да ги
интерпретира;
- -да прави графички прикази на податоци со помош на конкретни материјали;

MAKEDONSKI JAZIK
PROGRAMSKO PODRA^JE : JAZIK- 70 ^ASA
CELI:
- da gi uviduva osobenostite na narodnite govori nasproti
standardniot jazik;
- da gi prepoznava i razlikuva usniot od pismeniot govor;
- da usvoi poim za samoglaski i soglaski;
- i da gi razlikuvaat;
- da go deli zborot na slogovi;
- da go usvojuva poim za konkretni i apstraktni imenki;
- da gi razlikuva konkretnite od apstraktnite imenki;
- da gi razlikuva i pravilno da go primenuva brojot kaj imenkite vo
usniot i pismeniot govor;
- da go usvoi poimot za opisni pridavki i pravilno da gi primenuva vo
usniot i pismeniot govor;
- da go usvoi poimot za zamenka kako zbor koj zamenuva lice;
- da upotrebuva glagoli iska`ani vo sega{no,minato i idno vreme( bez
definicii);
- da usvojuva poim za pribli`na brojnost i da ja upotrebuva vo usniot i
pismeniot govor;
- da usvojuva poim za podmet i prirok;
- da gi razlikuva podmetot i prirokot vo re~enicata;
- da go zbogatuva re~nikot so zborovi {to imaat isto ili sli~no
zna~ewe;
- da go zbogatuva re~nikot so zborovi {to imaat sprotivno zna~ewe;
- 2. PRAVOPIS:
- da gi usvojuva pravopisnite pravila za prenesuvawe na del od zborot
od eden vo drug red;
- da znae da gi upotrebuva navodnicite za izdeluvawe na imiwa na
institucii,ulici,spisanija i knigi vo re~enicata;
- da gi usvojuva pravopisnite pravila za pi{uvawe na sopstvenite
imenki za slo`eni geografski
imiwa,institucii,adresi,spisanija,praznici i dr.
- da go usvojuva pravilnoto pi{uvawe na pribli`na brojnost i pove}e
cifreni broevi so zborovi.

PROGRAMSKO PODRA^JE: ^ITAWE LITERATURA I
LEKTIRA _ 70 ^ASA
-

CELI:
da ~ita izrazno umetni~ki i nau~no_popularni tekstovi na dvete pisma;
da ~ita tekst po ulogi;
da vr{i analiza na tekst;
samostojno da pravi plan za analiza na tekst;
da go opredeluva mestoto i vremeto na nastan;
da opi{uva lik so negovite nadvore{ni osobini;
da otkriva poetska slika vo lirska pesna;
da ja prepoznava sporedbata kako izrazno sredstvo(bez definicija);
da gi otkriva sopstvenite ~uvstva pri ~itawe lirski pesni;
samostojno da ~ita dela od makedonskata i svetskata literatura;
da ja otkriva tematsko_idejnata osnova vo deloto
da odgovara i da postavuva pra{awa vo vrska so pro~itaniot tekst;
agrumentirano da govori za likovite i nastanite vo tekstot;
da vr{i lokalizacija na nastanite po vreme i prostor;

PROGRAMSKO PODRA^JE: IZRAZUVAWE I TVOREWE
30 ^ASA
CELI:
- da sostavuva pra{awa po dadeni odgovori;
- samostojno da preraska`uva tekstovi po daden plan;
- samostojno da raska`uva za sopstveni do`ivuvawa od poseta na
ustanova(po daden plan);
- samostojno da opi{uva teatarski kostimi,scena od gledana
prestava,likovi;
- da izvestuva za aktuelni nastani , nastani i do`ivuvawa od
ekskurzii, poseta na institucii;
- da prepi{uva kratki tekstovi ili delovi od tekstovi ( od latinica na
latinica, od kirilica na latinica, od latinica na kirilica;
- da prepi{uva tekstovi so zamena na imenki, pridavki i glagoli so
sinonimno i antonimno zna~ewe(bez imenuvawe) ;
- da preraska`uva obraboten tekst so menuvawe na krajot_raska`uvawe
po daden po~etok;
- da odgovori pismeno na pra{awa od obraboten tekst;
- da raska`uva do`ivean nastan;
- opi{uvawe (po daden plan),teatarski kostimi,sceni od gledana
prestava, likovi;
- samostojno da izvestuva za nastani i do`ivuvawa od ekskurzii, poseta
na institucii,proizvodni organizacii i dr.
- samostojno da sostavuva tekstovi(pismo do nepoznato drugar~e);

NASTAVNO PODRA^JE:_ MEDIUMSKA KULTURA/ 10 ^ASA

CELI:
- da gi razlikuva vidovite radio emisii;
- da gi razlikuva vidovite TV emisii;
- da gi sledi i da gi razlikuva nekolku vidovi filmovi;
- pravilno da vodi telefonski razgovor vo javna govornica;
- samostojno da koristi informacii od detskiot i dnevniot pe~at;
- pravilno koristewe na enciklopediite kako izvori na steknuvawe na
znaewa.

PRIRODA

Tema broj 1:PRIRODA (8~asa)
Csli
U~anikot/u~eni~kata:
-da go razbere I sfa}a poimot priroda vo naj{iroka smisla.
-da se voveduva vo ednostavni prirodonau~ni istra`uvawa;
-da se pottiknuva da postavuva pra{awa za pojavite vo prirodata;
-da predviduva promeni na objektite vo prirodnite procesi;
-da sobira podatoci I objekti od svoeto prirodno opkru`uvawe;
-da gi koristi setilata(oko, uvo, setilo za dopir, za vkus) pri
istra`uvawata’
-da rakuva so lupa;
-da vr{I merewa so pomo{ na vaga, linijar.

KONKRETNI CELI;
Tema broj 2:MATERIJALITE I ENERGIJATA VO PRIRODATA (16
~asa) Csli
U~anikot/u~eni~kata:
-da otkrie deka ne`ivata priroda e sostavena od razli~ni materijali;
-da razlikuva I da gi sporeduva materijalite;
-da otkrie deka materijalite imaat razli~ni fizi~ki osobini’
-da gi grupira (klasificira) matrijalite spored nivnite osobini;
-da soznae deka materijalite se sostaveni od pomali sostavni delovi koi se
razli~ni za razli~ni materijali.
-da otkrie kako se odnesuvaat materijalite koga vrz niv se deluva
so:toplina, pritisok.
-da gi otkriva osobinite na me{avinite.
-da razbere daka objektite koi se dvi`at imaat energija;
-da razbera deka Sonceto e izvor na svetlina I toplina;
-da go povrze osvetluvaweto na predmetite so pojavata na nivnata senka;
-da osoznae deka toplinata se meri preku temperaturata na objektot;
-da otkrie deka zvukot e rezultat na treperewe na objektite I deka razli~ni
objekti davaat razli~ni zvuci;
-da otkrie deka so zvukot se prenesuva enerfgija.

KONKRETNI CELI;
Tema broj 3:PLANETATA ZEMJA E PROMENLIV SISTEM (14~asa)
Csli
U~anikot/u~eni~kata:
-da go otkrie sostavot na Zemjata;
-da go razbere poimot reljef;
-da osoznava deka prostorot e ispolnet so vozduh koj e neophoden za `ivot;
-da razbere deka pogolemiot del od planetata e pokrien so voda koja e
neophodna za `iviot svet;
-da gi sfa}a posledicite od brzite I bavnite promeni na povr{inata na
Zemjata(godi{nite vremiwa I nivnite karakteristiki);
-da go objasnuva vlijanieto na godi{nite vremiwa vrz odnesuvaweto I
aktivnostite na ~ovekot;

KONKRETNI CELI;
Tema broj 4:@IVIOT SVET VO PRIRODATA (20~asa)
Csli
U~anikot/u~eni~kata:
-da go sfeti poimot `iv svet;
-da gi razlikuva rastenijata I `ivotnite spored sposobnosta za `iveeweto;
-da ja voo~uva razli~nata hrana {to e potrebna za rastenijata, `ivotnite I
~ovekot;
-da go svati I da go objasnuva zna~eweto na uslovite za `ivot(vozduhot,
vodata, svetlinata, toplinata I hranata);
-da gi razlikuva poimite svetlina I toplina;
-da go svati rasteweto I razmno`uvaweto na organizmite;
-da objasnuva kako ~ovekot gi prima porakite od sredinata(svetlosni,
zvu~ni, za toplo, za dopir, zavkus, za miris);
-da gi pro{iruva znaewata za zdravata ishrana;
-da gi pro{iruva znaewata za li~nata higiena;
-da gi poznava naj~estite zarazni I drugi bolesti;
-da umee da se za{tituva od zaraznite bolesti;
-da go sfa}a zna~eweto na lekarski pregledi I vakcinacii;

KONKRETNI CELI;
Tema broj 5:EKOLOGIJA (14~asa)
Csli
U~anikot/u~eni~kata:
-da se voveduva vo predmetot na izu~uvawe na ekologijata;
-da gi nabrojuva `ivotnite sredini I nivnite osobini;
-da gi objasnuva razlikite I povrzanosta na rastenijata, `ivotnite I
ne`ivata priroda preku ishranata;
-da razbira kako ishranata na ~ovekot zavisi od rastenijata I `ivotnite;
-da ja objasnuva povrzanosta na rastenijata, `ivotnite I ne`ivata priroda
vo `iveali{teto.

OP[TESTVO
Tema 1:Semejstvo, dom}instvo i op{testvo- 28 ~asa
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi pro}iruva soznanijata za semejstvoto kako srodni~ka zaednica;
-da umee da raspoznava osnovni vidovi na semejstvo
-da ja soznae povrzanosta na semejniot `ivot i aktivnostite von ego so drugi
aktivnosti na lu|eto;
-da ja uvidi ulogata na brakot kako osnova na semejstvoto;
-da gi prodlabo~i znaewata za domot i redot vo doma}instvoto;
-da se potiknuva da gi sfati ulogata, zna~eweto i funkcijata na
doma}instvoto i aktivnostite koi se izvr{uvaat von ego
-da gi soznae karakteristikite na razli~nite vidovi semejstva i
doma}instva;
-da ja soznae razlikata pome|u privatnosta i javnosta;
-da ja uvidi svojata povrzanost so op{testvoto preku razli~ni na~ini na
informirawe;

Tema 2:@iveali{tai

naselbi - 22 ~asa

U~enikot/u~eni~kata:
-da ja osoznae funkcijata na `iveali{tata na lu|et ii pitrebata od gri`a
za niv;
-da go razbira zna~eweto na sosedite vo `ivotot;
-da se potiknuva i vospituva za dobrososedski odnosi;
-da gi pi~ituva pravilata na so`ivot i po~ituvawe na sosedite i
prijatelite;
-da umee da gi prepoznava i koristi instituciite vo naselbata;
-da ja soznae namenata na javniot proctor i soodvetni da se odnesuva na javno
mesto;
-da gi poznava reljefot na naselbata i okolinata;
-da znae da gi opredeluva stranite na svetot vo naselenite mesta
(geografsko opismenuvawe);
-da usvoi znaewa za orientacija i ~itawe na geografska karta na Republika
Makedonija;
-da gi prepoznava osnovnite problemi vo naselbata;
-da razviva pozitivni stavovi za ulogata na `itelite vo nadminuvawe na
lokalnite problemi.

Tema 3:Op{tina - 22 ~asa
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi spoznava poimite lokalna zaednica i lokalna samouprava;
-da se zapoznava so organizacijata na op{tinite kako lokalni zaednici;
-da go prepoznava glavnite organi na lokalnata zaednica ;
-da znae {to e toa gra|anin kako ~len na lokalnata zaednica;
-da se zapoznava so najva`nite stopanski i nestopanski dejnosti vo
lokalnata zaednica;
-da se zapoznava so komunalnite dejnosti vo lokalnata zaednica;
-da ja sfa}a ulogata na kulturata vo `ivotot lokalnata zaednica;
-da gi poznava kulturnite institucii (domovi na kultura, kina, teatri,
KUD, verski objrkti);
-da se potiknuva da gi neguva tradiciite i simbolite na lokalnata zaednica;
-da razviva ~uvstvo na odgovornost kon sebe i drugite;
-da se zapoznava so poimot demokratija;
-da ja prifa}a i po~ituva razli~nosta me|u lu|eto;
-da ja sfa}a ulogata nliderstvoto;
-da gi prepoznava najzna~ajnite javni pra{awa i problemi vo op{tinata;
-da stekne soznanie za na~inite na postavuvawe i re{avawe na javni
pra{awa;
-da razviva ~uvstvo na odgovornost kon javnite potrebi i pra{awa.
- 32

FIZI^KO I ZDRAVSTVENO OBRAZOVANIE
Tema1Ve`bi i igri za pravilen fizi~ki razvoj i
podgotovka
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da se razviva fizi~ki so ve`bi i igri;
-da ja podobruva osnovnata fizi~ka podgotovka:so prvilno izveduvawe na
ve`bite za lokomotorniot aparat;
-da go oblikuva teloto;
-da go dr`i pravilno teloto;
-da se podgotvuva pravilno vo organizacioni formi;
-da gi razviva: silata, koordinaci8ja na dvi`ewata,; koordinacija vo
prostorot;
-da ja razviva op{tata lokomotorna sposobnost vo prostorot;
-da sorabotuva;

Tema2: Atletika
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi uve`buva sovladanite elementi od osnovite na atletikata id a
sovladuva novi elementi:pravilno tr~awe so promeni na tempoto i
pravecot; nadvlekuvawe; {tafetni tr~awe; sovladuva pravilna izvedba na
skokawa; frlawa; u~estvi vo igri;
-da gi razviva golemite muskulni grupi na racete, trupot, karlicata i
nozete;
-da gi razviva psihomotornite sposobnosti i podvi`nosta
na lokomotorniot aparat;
-da sovladuva termini od oblasta na atletikata;
-da u~estvuva vo igri so elementi od atletikata;

Tema3: Gimnastika i ritmika
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da uve`buva isovladuva novi gimnasti~ki i ritmi~ki elementi za
razvivawe na sposobnosta na lokomotorniot aparat i kordinacija vo
prostorot i ~uvstvo za upravuvawe so teloto vo prostorot;
-da uve`buva dvi`ewa na parter vo razli~ni polo`bi na teloto; dvi`ewe
na teloto vo Celina vo prostorot i razvivawe na koordinacija;
-da se voveduva vo ritmika;
-da gi koristi gimnasti~kite spravi i osnovi na ritmikata;
-da razviva sposobnosti za dvi`ewe vo zavrtuvawa;
-da se voveduva vo estetsko i elegantno dvi`ewe na teloto i delovi od nego;

Tema4: Osnovi na tancite
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi razviva psihomotornite ve{tini usoglaseni so ritamot na muzikata;
-da umee da igra vo sklad na ritamot na muzikata;
-da go odr`uva teloto i odnesuvaweto soobrazeno so kolektivnoto dvi`ewe;
-da razviva sposobnost za dvi`ewe i igra vo prostorot;

Tema5: Osnovi na sportski igri - ko{arka
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi uve`buva i sovladuva elementite od ko{erka;
-da ja razviva podvi`nosta na lokomotorniot aparat so topka, osetlivost,
koordinacija, za pridru`bata so topka.

Pottema: odbojka
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi sovlada elementite od osnovite na odbojkata;
-da ja razviva sorabotkata, kolektivniot i sportski duh;
-da gi razviva sposobnostite za igra so topka.

Pottema: rakomet
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi sovlada osnovnite elementi od rakometot; tehniki na rakometot
frlawe- dodavawe i primawe- fa}awe na topka;
-da nau~i rakometen {ut vo gol.

Pottema: fudbal

Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da uve`buva i sovladuva elementi od fudbalot;
-da ja osoznae ulogata na motorikata povrzana so elementite so topka
slobodno vodewe id vi`ewe so topka;
-da usvojuva tehniki na dodavaweto na topka i {utiraweto vo gol.

MUZI^KO OBRAZOVANIE
Tema1: PEEWE (10~asa)
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da primenuva pravilen peja~ki stav;
-da razviva dikcija;
-da do`ivee i upotrebi dvojna podelba na udarot vo izgovarawe na
brojalkite;
-da go razviva osetot na glasot;
-da pee pravilno pesni razli~ni po sodr`ina i karakter;
-da se pottiknuva da gi primenuva osnovnite vidovi tempa(brzo bavno) vo
peeweto;
-da se pottiknuva za upotreba na osnovnite vidovi dinamika (silno-tivko)
vo peeweto;
-da go razviva umeeweto za peewe po noti so taktirawe;
-da se podgotvi za kanonsko peewe.

Tema2: Muzi~ka pismenost (25~asa)
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da gi prepoznava i primenuva znacite na notnoto pismo: pettolinie,
violinski klu~, nota;
-da gi prepoznava i primenuva tonovite:la1, re1, do1, i fa1 na pettolinie;
-da go primenuva izrazot tempo za soodvetnata muzi~ka karakteristika;
-da go primenuva izrazot dinamika za soodvetnata muzi~ka karakteristika;
-da prepoznava i primenuva ~etvrtina i polovina nota;
-da prepoznava i primenuva ~etvrtina i polovina pauza;
-da go prepoznava i primenuva znakot za prodol`uvawe na notna vrednostkorona;
-da prepoznava i primenuva znaci za povtoruvawe i primena na sekunda
volta;

Tema3: Slu{awe muzika (15~asa)
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da se pottiknuva za slu{awe na muzi~ko delo(ili zaokru`en
fragment)vnimatelno, koncentrirano, od po~etok do kraj;
-da razviva sposobnost za prepoznavawe na na~in na izvedba (vokalna,
instrumentalna muzika);
-da diskutira za vpe~atocite od muzikata;
-da gi prepoznava vizuelno id a go imenuva instrumentot truba;
-da ja do`ivee zvu~nosta na orkestarot;
-da go prepoznava vizuelno id a go imenuva instrumentalniot sostav
orkestar;
-da go prepoznava sluhovo id a go imenuva instrumentalniot sostav orkestar;

Tema4: Svirewe na detski muzi~ki instrumenti (8~asa)
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-pravilno da sviri naDMI (ritmi~ki);
-da se vovede vo tehnikata na svirewe na blok flejta;
-pravilno da go upotrebuva prstoredot za tonovite do1-la1;
-da se osposobuva za svirewe naDMI po noti individualno iv o grupa
(instrumentalen sostav).

Tema5: Muzi~ka gramatika (4~asa)
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da go do`iveat motivot preku povrzanosta na muzikata so literaturniot
tekst;
-da go usvijuva poimot motiv preku sporedba na literaturniot tekst so
notniot tekst;
-da go prepoznavaat motivot vo pesnata i ve`bi;
-da gi voo~uvaat i pretstavat motivate so razli~ni simboli.

Tema6: Narodno muzi~ko tvore{tvo (7~asa)
Konkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
-da go usvoi poimot narodno tvore{tvo;
-da gi imenuva elementite od narodnoto tvore{tvo;
-da go usvoi poimot narodno muzi~ko tvore{tvo;
-da gi imenuva elementite na narodnoto muaio~ko tvore{tvo;
-da se pottiknuva za pozitiven stav kon narodnoto tvore{tvo i kon
narodnoto muzi~ko tvorewe.

LIKOVNO OBRAZOVANIE
Crtawe 18 ~asa
U~enikot/u~eni~kata:
-da ja razviva percepcijata i da uviduva razliki vo prirodniot prostor
ezero - planina, livada-ulica);- da nabquduva i prepoznava funkcionalen
rostor (u~ilnica, soba, kutija, torba i sl.);
-da voo~uva i sporeduva Celina i detaq;
-da razviva pogolema vizuelna osetlivost;
- da voo~uva ritam vo prirodata i da go primenuva vo crte`ot;
- da zabele`uva svetlo i senka i so sen~ewe da ja pretstavuva senkata na
predmetite;
-da ja razviva kreativnosta i ume{nosta vo izrazuvaweto so koristewe na
linii so razli~en karakter i gustina;
- da zabele`uva vizuelno i taktilno razliki na tekstura vo prirodata
(mazno-rapavo, tvrdo-meko, bodlivo…);
- da pretstavuva so crtawe vidovi teksturi;
- da prepoznava sli~nosti kaj raznorodni i razliki kaj istorodni oblici;
- da koristi kreativno i da kombinira linii, svetlo – senka i tekstura;
- da koristi ritam i kontrast na linii i oblici vo svojot likoven izraz;
- da percepira raznovidnost na oblici, formi, golemini, simetrija i
simetrija vo prirodata;
- da steknuva elementarni znaewa za simetrijata i istata da ja primenuva vo
crte`ot;
- da gi usovr{uva ve{tinite za upotreba na tu{ot;
-da steknuva novi znaewa i ve{tini preku sovladuvawe na novi tehniki i
postapkilaviran tu{, bajc;
-da se osposobuva za vizuelnoto i taktilnoto pomnewe i istoto da go
koristi za kreativno izrazuvawe i komponirawe vo likovna celina;
- da ja koristi fantazijata za likovno izrazuvawe na na slu{anata muzika
(od akusti~ki vo likoven simbol);
- da nabquduva umetni~ki dela (crte`i) i steknuva osnovni sfa}awa za
umetni~kiot prostor;
- da go otkriva i analizira bogatstvoto na linii (isprepletenost, kontrast,
ritam, tekstura i dr.) na crte`i

Slikawe 30 ~asa
U~enikot/u~eni~kata:
- da znae da gi koristi soodvetno podlogite, priborot i slikarskite
materijali;
- da voo~uva odnosi na boi i tonovi kako i da sozdava predstava za
koloristi~ki pojavi vo prirodata i umetni~kite dela;
- da gi zabele`uva boite i tonovite vo neposrednata okolina i so slikawe da
gi pretstavuva;
- da voo~uva i prepoznava ahromatski i hromatski boi;
- da prepoznava i da primenuva pri slikaweto da prepoznava i da primenuva
komplementaren kontrast na boi;
- da gi prepoznava i primenuva komplementarnite parovi: zeleno-crveno,
`oltovioletovo, portokalovosino;
- da vr{i vo slikawet sinteza na bitnoto i elimiraweto na nebitnite
elementi i detali;
- da steknuva elementarni znaewa za me{aweto na ahromatskite boi i
dobivawe na tonovi so razli~na valerska vrednost;
- da steknuva novi znaewa preku sovladuvawe na novi tehniki i postapkilaviran tu{, bajc;
- da gi kombinira kreativno boite so formi, teksturi;
- da gi izrazuva svoite emocii preku kontrast: svetlo-temno ili
komplementaren kolorit;
- da kombinira kreativno formi, boi, ritam, golemini;
- da istra`uva i eksperimentira so likovnite tehniki i elementi;
- da se osposobuva da kombinira linearen crte` i tekstura i na istiot da
intervenira so akvarelni boi ili gva{.

Oblikuvawe vo prostorot -modelirawe 10 ~asa
U~enikot/ u~eni~kata:
- da umee fokusirano da nabquduva, istra`uva i voo~uva vizuelni razliki i
volumeni na na istorodni i na raznorodni formi;
- da se osposobuva da ja zabele`uva tridimenzipnalnosta na predmetite vo
prostorot;
- da se pottiknuva da oblikuva tridimenzionalna figura;
- da diferencira (razlikuva) razli~ni proporcii: golemomalo, celo-detal;
- da gi usovr{uva i koristi pri modeliraweto raznite postapki na rabota;
- da voo~uva i prepoznava i da koristi simetrija ili asimetrija;
- da ja usovr{uva ume{nosta za koristewe materijali za tridimenzionalno
oblikuvawe i pri oblikuvaweto da primenuva razni postapki (kinewe,
lepewe, sostavuvawe, vrzuvawe, previtkuvawe i dr.) ;
- da sostavuva likovna celina asambla` od predmeti od raznovidni
materijali (drvo, hartija, plastika)
- da zabele`uva elementarni likovni karakteristiki na reljef, skulptura;
- da umee da razlikuva reljef i polna plastika;
- da se zapoznava so razli~ni skulpturi vo sekojdnevniot `ivot.

Grafika 6 ~asa
U~enikot/ u~eni~kata:
- da se osposobuva vo prirodata da voo~uva kontrast: svetlo-temno,
crno-belo i istiot da go primenuva vo grafikite;
- da sporeduva temni linii i plo{tini na bela hartija i beli linii i
plo{tini na crna hartija;
- da steknuva elementarni znaewa za grafikata kako likovno podra~je;
- da se zapoznae so poimite pozitiv i negativ;
- da umee samostojno da pe~ati monotipija;
- samostojno da izrabotuva matrica za karton-pe~at i da pe~ati;
- da sovlada nekoi postapki za pe~atewe: upotreba na valjak, nanesuvawe na
boja, pe~atewe;
- da sozdava so pe~ateweto dezeni, {ari i istite da gi koristi vo dizajnot

Dizajn i vizuelna komunikacija 8~asa
U~enikot/u~eni~kata:
- da ja otkriva ulogata na vizuelnite komunikacii i dizajnot vo
komunikacijata pome|u lu|eto vo sekojdnevniot `ivot;
- da steknuva znaewa deka preku vizuelnite i eletronskite mediumi
mo`at da se steknat novi znaewa;
- da ja osoznae ulogata na pe~atenite mediumi i grafi~kiot dizajn;
- da ja voo~i prakti~nata i estetskata primena na predmetite za sekojdnevna
upotreba;
- da ja voo~i razlikata pome|u pi{uvanata i izgovorenata informacija;
- da ja osoznae ulogata na spotot, reklamata i dizajnot vo marketingot;
- da gi voo~uva elementite na reklamite (boite, bukvite, znacite,
simbolite, porakata);
- da gi voo~uva likovnite sodr`ini, znaci i simboli vo pe~atenite sredstva
(u~ebnici, spisanija, plakati i sl.); - da stekne elementarni znaewa kako da
koristi boja, tekst i drugi vizuelni znaci za da prenese informacija;
- da zapoznava, razlikuva i da sozdava ilustracija, korica za kniga, plakat;
- da se zapoznava so stripot i negovite komunikaciski vrednosti;
- da koristi kompjuter za izrabotka na dizajn.

TEMATSKO PLANIRAWE NA NASTAVATA ZA ^ETVRTO
(DEVETGODI[NO) ODDELENIE
1.TEMA: PRIRODA
2.CELI PO PREDMETI
PRIRODA
 da go razbere i sfa}a poimot priroda vo naj{iroka smisla.
 da se voveduva vo ednostavni prirodonau~ni istra`uvawa;
 da se pottiknuva da postavuva pra{awa za pojavite vo prirodata;
 da predviduva promeni na objektite vo prirodnite procesi;
 da sobira podatoci i objekti od
 svoeto prirodno opkru`uvawe.
 da gi koristi setilata (oko, uvo, setilo za dopir, za vkus)pri
istra`uvawata;
 da rakuva so lupa;
 da vr{i merewa so pomo{ na vaga i linijar.
 da se pottiknuva da formulira svoi objasnuvawa;
 da gi povrzuva objasnuvawata so pojavite vo prirodata;
 da se pottiknuva da gi razmenuva podatocite i objasnuvawata so drugite.
OP[TESTVO
Tema-Semejstvo,domakinstvo i op{testvo
 da gi nadgradi znaewata za prostorot vo koj `iveat i rabotat lu|eto i vo
koj se odvivaat nivnite me|usebni odnosi (semejstvo, dom, op{tina);
 da gi pro{iruva soznanijata za semejstvoto kako srodni~ka zaednica;
 da umee da raspoznava osnovni vidovi na semejstva;
 da ja osoznae povrzanosta na semejniot `ivot i aktivnostite vo nego so
drugite aktivnosti na lu|eto.

MAKEDONSKI JAZIKda ~ita so razbirawe razli~ni tekstovi;
da koristi pravilen red na zborovite vo re~enicata;
da razlikuva naroden govor (dijalekti) nasproti standarden jazik;
da gi uviduva osobenostite na narodnite govori nasproti standardniot
jazik;
da go prepoznava i razlikuva usniot od pismeniot govor;
da ~ita izrazno umetni~ki i nau~nopopularni tekstovi na dvete pisma;
da ~ita tekst po ulogi.
da vr{i analiza na tekst;
samostojno da preraska`uva tekstovi po daden plan;
da raska`uva do`ivean nastan;
Da prepi{uva kratki tekstovi ili delovi od tekstovi (od latinica na
latinica, od
kirilica na latinica, od latinica na kirilica);
pravilno da vodi telefonski razgovor.

MATEMATIKA


da pretstavuva mno`estva so Venov dijagram;
da voo~uva i poka`uva element na dadeno mno`estvo,
da odreduva broj na elementi vo mno`estvoto;
da gi primenuva poimite:
pripa|a i ne pripa|a i simboli~ki da gi zapi{uva;
da odreduva unija i presek na mno`estva i simboli~ki da gi zapi{uva;
da sobira i odzema broevi do 100 (povtoruv.)

TEHNI^KO OBRAZOVANIE
Tema-Grafi~ka pismenostda go osoznae zna~eweto na rabotno mesto,
da gi osoznae vidovite tehni~ki linii i nivnata pravilna upotreba,
da gi otkriva i zapoznava patot od ideja do realizacija,
da gi upotrebuva osnovnite merni edinici: metar, decimetar,santimetar
i milimetar na merewe dol`ina, visina, {irina, debelina i dlabo~ina,

LIKOVNO OBRAZOVANIE
 da zapoznava i da koristi novi poimi i termini od likovnata umetnost;
 da koristi razni likovni materijali i da gi usovr{uva tehniki za
crtawe, slikawe;
 da ja razviva percepcijata i da uviduva razliki vo prirodniot prostor
(ezero - planina,livada-ulica);
 da nabquduva i prepoznava funkcionalen prostor(u~ilnica, soba,
kutija,torba isl.);
 da voo~uva i sporeduva celina i detaq;
 da razviva pogolema vizuelna osetlivost;
 da voo~uva ritam vo prirodata i da go primenuva vo crte`ot;
 da znae da gi koristi soodvetno podlogite, priborot i slikarskite
materijali;
 da voo~uva odnosi na boi i tonovi kako i da sozdava predstava za
koloristi~ki
pojavi vo prirodata i umetni~kite dela;
 da gi zabele`uva boite i tonovite vo neposrednata okolina i so slikawe
da gi
pretstavuva;
MUZI^KO OBRAZOVANIE
 da primenuva pravilen peja~ki stav;
 da go razviva opsegot na glasot;
 da razviva naviki za aktivno slu{awe muzika;
 da pee pravilno pesni razli~ni po sodr`ina i karakter;
 da se pottiknuva za
 slu{awe na muzi~ko delo(ili zaokru`en fragment)vnimatelno,
koncentrirano, od po~etok do kraj;
 da diskutira za vpe~atocite od muzikata;
 da go usvoi poimot narodno muzi~ko tvore{tvo;
 da se vovede vo tehnikata na svirewe na blok flejta.

FIZI^KO OBRAZOVANIE
 da se razviva fizi~ki so ve`bi i igri;
 da ja podobruva osnovnata fizi~ka podgotovka so: pravilno
izveduvawe
na ve`bite za lokomotorniot aparat;
 da go oblikuva teloto;
 da go dr`i pravilno teloto;
 da se postavuva pravilno vo organizacioni formi;
 da gi razviva: silata, koordinacijata na dvi`ewata; koordinacijata
vo prostorot;
 da ja razviva op{tata lokomotorna sposobnost vo prostorot;
 da sorabotuva.
TVORE[TVO
 da se pottiknuva da predlaga idei, da u~estvuva vo planiraweto i
donesuvaweto na godi{niot plan za tvore{tvo na svoeto oddelenie;
 da razviva interes, fantazija i kreativni sposobnosti vo ramkite na
svoite mo`nosti;
 da se zapoznava i da go po~ituva sopstveniot na~in na izrazuvawe, no i da
gi po~ituva raznovidnite na~ini na izrazuvawe kaj drugite;
 da se osposobuva za povrzuvawe na razli~nite vidovi na detskoto
tvore~ko izrazuvawe;
 da ja jakne samostojnosta i samoinicijativata preku aktivno deluvawe
soglasno so sopstvenite izbori i zamisli;
 da se pottiknuva da sostavuva originalni (usni ili pismeni) tvorbi
soglasno svoite mo`nosti i interesi;
 da se osposobuva da izveduva originalni ritmi~ki i melodisko-ritmi~ki
ve`bi;
 da se pottiknuva na improvizirano peewe, soglasno svoite mo`nosti;
 da se osposobuva da osmisluva ednostavna koreografija, soglasno svoite
mo`nosti;
 da se pottiknuva na originalno likovno izrazuvawe so likovni i
nelikovni materijali;

NASTAVNI SODR@INI ZA OBRABOTKA NA TEMATA
"MOJOT RODEN KRAJ"
PRIRODA
 Ti si del od prirodata;Za da istra`uva{ treba da znae{;
 Priroda;Sredba so prirodata -nabquduvawe;
 [to e priroda;
 ^ovekot i prirodata;
 Promeni vo prirodata;
 Moite rastenija porasnaa;
 [to nau~iv;
 Tematski test.
OP[TESTVO
 Zapoznavawe so sodr`inite i na~inot na rabota;
 Semeen `ivot;
 Semejna prizma-izrabotka;
 Vidovi semejstva;
 Rodovo steblo-izrabotka;
 Vremenska lenta;
 Povtoruvawe;
 Semejstva niz istorijata i denes;
 Povtoruvawe;
 Ulogite na roditelite, staratelite i decata.

MAKEDONSKI JAZIK


Vpe~atoci od letniot odmor-govorna ve`ba;
Tekst"Novite drugari"-obrabotka;
Tekst"Novite drugari"-analiza;
Sredba so prirodata-izve{taj od nabquduvawe;
Pesna "Tatkovino"-obrabotka;
Tekst"Priroda"-obrabotka;
Jazik-Usten i pismen govor;
Tekst"Skaruvawe i smiruvawe"-obrabotka;
Tekst"Skaruvawe i smiruvawe"-Petored;
Pesna "U~ili{nata tabla postrojuva"-obrabotka;
Tekst"Alo Zoki kako si"-obrabotka;
Zamislen telefonski razgovor-govorna i pismena ve`ba;
Jazik Naroden i standarden (literaturen)jazik;
Pesna "Esen"-(latinica)obrabotka;
Tekst"Na gosti v selo"-obrabotka;
Tekst"Na gosti v selo"-analiza;
Pravopis-Pi{uvawe golema bukva;
Tekst"Vol{ebnoto penkalo"-obrabotka;
Tekst"Vol{ebnoto penkalo"-analiza.
MATEMATIKA
Zapoznavawe so u~ebnikot
Broevi do 100 ~itawe i pi{uvawe
Broevi do 100 sporeduvawe
Broevi do 100 proveruvawe
Sobirawe i odzemawe do 100 povtoruvawe
Sobirawe i odzemawe do 100 ve`bi
Sobirawe i odzemawe do 100 ve`bi
Kontrolna zada~a broevi do 100
Mno`estva. Elementi na mno`estva
Pripadnost i nepripadnost na mno`estvata-Venov dijagram
Zapi{uvawe mno`estva so zagradi
Presek na mno`estva
Presek na mno`estva -ve`bi
Unija na mno`estva
Unija na mno`estva - ve`bi
Razlika na mno`estva

TEHNI^KO OBRAZOVANIEOrganizacija na rabotno mesto;
Vidovi linii;
Od ideja do realizacija(skica i tehni~ki crte`;
Zapoznavawe so merewe.

LIKOVNO OBRAZOVANIE[to e likovna umetnost-zapoznavawe;
Crtawe-ilustacija na tekst"Novite drugari";
Slikarski materijali i tehniki;
Slikawe-"Moeto semejstvo";

MUZI^KO OBRAZOVANIE


Zapoznavawe so u~ebnikot;
"Zemjo makedonska"-slu{awe muzika;
Pravolno peewe;
Ve`bi za raspejuvawe;
"Esen"-obrabotka na pesna po sluh;
"Esen"-utvrduvawe na pesnata;
Blok flejta.

FIZI^KO OBRAZOVANIEPostavuvawe vo ~etiri redici-sportsko mar{irawe;
Dvi`ewe vo kolona;
Ve`bi za pravilen fizi~ki razvoj;
Ve`bi za pravilno dr`ewe na teloto;
Ve`bi za oformuvawe na teloto;
Ve`bi za pravilen razvoj na oddelni delovi od teloto;
Vrtewe vo mesto levo i desno;
Vrtewe vo mesto polukru`no;
Ve`bi za pravilno odewe i tr~awe;
Brzo tr~awe osnovni tehniki;
Elementarni igri vo skokawe;
Natprevar vo skokawe;

TVORE[TVO
Donesuvawe godi{en plan;
Improvizirano peewe na stihotvorba "Tatkovino";
Izrabotka na semeen album;
Opis na esen;
Izveduvawe koreografija na pesnata "Esen".

FORMI:
-zaedni~ka rabota;
-tandem;
-grupna;
-individualna
METODI:
-analiti~ko – sinteti~ki;
-ilustrativno – demonstrtiven;
-dijalo{ki;
-nabquduvawe
-metod na igra;
-metod na re{avawe problemi;
-otkriva~ki(istra`uva~ki) metod i dr.
-govoren metod(monolog,dijalog,diskusija)
-metod na poka`uvawe;
-metod na opi{uvawe
-metod na prakti~na rabota.

MESTO NA REALIZACIJA:
-u~ili{teto;
- u~ili{niot dvor;
-bliskata okolina;
SREDSTVA:
-ilustracii;
-sliki;
-aplikacii;
-didakti~ki materijali

Septemvri

Priroda

Mak.jazik

1.Zapozna
vawe so
u~ebniko
t

1.Usno
izrazuvaweDo`ivuvawe
od
letniot
raspust
2.PesnaU~ili{na
tabla (11)
3.TekstNovite
drugari(7)
4.PV-Zo{to
go
sakam
septemvri

2.Ti
si
del
od
grupa (4)

1.Za
da
istra`uv
a{ treba
da znae{
(5)
2.Koriste
we
instrume
nti
za
istra`uv.
dolgoro~
no
istra`uv.
(6)
1.Sredba
so
prirodat
a
nabquduv.
(7,8)
2.Vidovi
priroda
(9)

1.Kako
~ovekot
deluva
vrz

Op{testv
o
1.Zapozna
vawe so
u~ebniko
t

Matematik
a
1.Zapoznav.
so
u~ebnikot
2.Sobiraw
e
i
odzemawe
do 100
(povtoruva
we)
(5,7)
3.Sobiraw
e
i
odzemawe
do 100
(so
premin)
(8,9)
1.Mno`est
va(element
i i venov
dijagram)(1
0,11)

1.Pesna:
Tatkovino
2.Usten
i
pismen govor
(10)
3.Tekt:Smiru
vawe
i
skaruvawe
(14)
4.Analiza na
tekstot
vo
petored (15)

1.Semeen
`ivot,
srod
stvo(8,9)

1Naroden i
standaren
jazik (16)
2PesnaStra~ka
so
stra~iwa (17)
3.Jazi~ni
ve`bi (18)
4.Re~enicipovt.
5.Pesna: Esen
(22,23)

1.Rodovo
steblo
(11)

1. Ve`bi

2.Vremens
ka lenta
(12)

3.Mno`est
vapovtoruva
we

1.Tekst
Alo,Zoki
kade si? (12)
2.Telefon:bo

1.Semejst
voto niz
istorijat
a i denes

2.Vidovi
semejstva
(10)

2.Broj
na
mno`estvo
(12)
3.Presek
(3)

2.Unija(14)

4.Kontroln
i zada~i

1.Metar,dm
,cm
(129)
2.

Likovno
obr.
1.Nabquduv
.
na
priroden
prostor
2.Crtawe
na del od
prir.prost
or (ezero,
planina)

1.Nabquduv
.
funkciona
len
prostor
2.Crtawe
del
od
funkciona
len
prostor
(soba,u~iln
ica, ranec)

1.Lik.elem
en.
vo
crtaweto:l
inii,debel
ina,gustina
,intenzi.pr
eciz-nost
(12)
2.Monohro
mno
slikaweU~ili{te
(tu{)
1.Lik.elem
en.
vo
crtaweto
svetlo-

Muzi~ko
obr.
1.Pravilen
stav
pri
peewe (4)
2.Ve`bi za
rapejuvawe
(zvuci
i
tonovi) (5)

1.Brojalki
(razvivawe
~uvstvo za
ritam):
,,Pop
i
hula-hop,,
(9)
(dr.
u~ebnik)

1.Peewe po
sluh-Buba
Mara (6)
2.Utvrduva
we
na
pesnata

1.Slu{awe
vokalna
muzika so
razli~na

Fizi~ko
obr.
1.Postavuv
awe
i
dvi`ewe vo
2 i 4 vrsti
(ve`bi)
2.Postavuv
awe
i
dvi`ewe vo
kolona po
1,2,4
(ve`bi)

1.Vrtewe
nalevo,nad
esno,
nalevo
krug
(ve`bi)
2.Postavuv
awe
i
vrtewe
(povtoruva
we)

1.Ve`bi za
oformuvaw
e na teloto
2.Elem.
igri
3.Dijagnost
icirawe
(merewe na
u~enicite)

1.Elementi
na
atletika:o
dewe,

Tehni~ko

Tvore{
tvo

1.Organiza
cija
na
rabotnoto
mesto

1.Pred
log
idei za
godi{e
n plan

1.Vidovi
linii
(tehni~ki
linii,
tehni~ki
crte`)

1.Pi{u
vawe
poraka
za
tatkovi
nata

1.Od ideja
do
realizacij
a (skica i
tehni~.
crte`)

1.Crta
we
semejst
vo

1.Zapoznav
awe
so
merewe,

1.Obli
ku-vawe
na

prirodat
a (10,11)
2.Moeto
rastenie
porasnasporedi
(14)

1.[to
nau~iv?povtoruv
awe
i
utvrduva
we (15)

n-ton,bidete
kreativni
(13)
3.Pi{uvawe
golema bukva
(24)
4.Izvadok od
op{testvo
,,^orbaxi
Teodos,, (14)
5.Soglaski i
samoglaski
(25)
1.Povtoruvam
i
se
proveruvam
(26)
2.TekstVol{ebnoto
penkalo (27)
3.Analiza na
takstot

(13,14)
2.Ulogata
na
roditel,s
ta
ratel vrz
deca (15)

Milimetar
(131)
3.Ve`bi
4.Broevi
do
1000
(15,16)

senka
(sen~awe)

1.Prava i
obvrski
na decata
(16)

1.Mesna
vrednot na
br.(17,18)
2.Ve`bi
(19,20)

1.Lik.elem.
vo
crtawe:tek
stura,kontu
ra(13)
2.Kora od
drvo,e`,tr
eva,pesok tu{

2.Crtawe:
Moeto
rastenie
porasna
(moliv)
-moliv

po
stil,`anr,
sodr`ina,k
arak-ter
2.Slu{awe
instrum.mu
zika:
Aida
Verdi

tr~aweritam
(brzo,bavno
)
2.Odewe i
tr~awe so
promena na
pravec
3.Elemen.i
gri
so
odewe
i
tr~awe

1.Brojalka:
,,Sol
makaron,,
(20)
(dr.
u~ebnik)

1.[tafetn
o tr~awe
2.Elem. na
atlet.
Skokawe
od mesto

merni
edinici: m,
dm , cm, mm

prosto
rot
(rabota
so
prir.
mater
granki,
lisja,se
me

Oktomvri

Priroda

Mak.jazik

Op{tetvo

2.Ne`ivat
a priroda e
sostavena
od
materijali
(16)

4.Slog ( 30)
5.Pesna:
Zimnica
(37)

Proektno
nastavna
rabota
esej- (17)

1.Zaklu~oc
i
od
istra`uva
weto
(17,18)
2.Promeni
vo
prirodata
vo esen (12)

1.Tekst:Na
gosti v selo
(19)
2.Analiza
na tekstot
3.Prenesuva
we del od
zbor (31)
4.Kontroln
i pra{awajazik
5.Pesna:
,,Oktomvris
ki patokaz,,
(32,33)

1.Bra~en
`ivot
(18,19)
2.@ivot vo
doma}instv
o (21)

Matematik
a
3.Sporeduva
we broevi
do 1000(21)
4.Prethodn
ik
i
sledbenik
(ve`bi
odzbirka)

Likovno
obr.

1.Parni i
neparni br.
do 1000 (22)
2.Ve`bi od
zbirka
3.Redni
broevi do
1000 (23)
4.Ve`bi

1.Lik.
elementi
(hromatski
boi)
2.Esenski
pejza`tempera

Muzi~ko
obr.

Fizi~ko
obr.

2.DMI
Orfovi
(12)
(dr.
u~ebnik)

3.Skokawe
so
ja`e
(grupno
i
individual
no)

1.Peewe po
sluh: Esen
(7)
2.Utvrduva
we
na
pesnata

1.Skok
vo
viso~ina od
zalet
no`ici2.Skok
vo
dale~ina,
zgr~no
3.Povtoruv
awe
na
skokovi

Tehni~ko

Tvore
{tvo

1.Ve`bi
so merki
za
dol`ina
m,dm,cm,m
m

1.Razmer i
kotirawe

1.Impr
ovizir
ano
peewepra{a
wa
i
odgovo
ri
povrza
no so
op{tes
tvo

1.Osobini
na
materijali
te (19,20)
2.Menuvaw
e
na
materijali
te
pod
vlijanie na
toplina
(21,22)

3.Da
povtorimerabotni
zada~i (23)

1.Kontrol
ni
pra{awa
2.Me{avin
i
(24)

1.Tekst:Nem
il
gostin
(34)
2.Analiza
na tekstot
(36)
3.Pesna:Kn
igata
e
izvor (38)
4.MKBiblioteka
(povto. 39)
1.Tekst:Ska
zna
za
vxa{enata
princeza
(40)
2.Analiza
na tekstot
(42)
3.Tekst:Zo
{to
gramatikat
a e te{ka
(44)
4.Jazi~no
kat~e (45)
1.Povtoruv
am
i
se
proveruvam
(46)
2.Lektira
3.Lektira
4.Basna
,,Belata
~avka,, (47)
5.Niz str.
na Razvigor

1.Planiraw
e doma{en
buxet (22)

1.Povtoruv
awe
2.Sopstveno
st (23)

1.Privatno
st (24)
2.Povtoruv
awe

2.Kontroln
i zada~i
3.Sobirawe
S, D,E do
1000
bez
premin (24)
4.Komutati
vnost
i
asocijativn
ost
kaj
sobiraweto
(25)
1.Odzemawe
S, D,E do
1000(26,27)
2.Sobirawe
bez premin
320+40;
500+270
(28)
3.Odzemawe
bez
premin.36040; 770-270
(29,30)

1.Sobirawe
tricifreni
bez premin
345+124 (31)
2.Odzemawe
tricifreni
bez premin
(469-124)
(32)
3.Ve`bi(33)
4.Kontroln
i zada~i

1.Ahromatsk
i boi (bela i
crna) :
Nevreme
(tempera)

1.Kompleme
ntaren
kontrast na
boi (zelenacrvena):
Jabolko
-kola`
-

1.Kompleme
ntaren
kontrast na
boi
(sinaportokal.):
Igra~ka,
kukla
-kola`-

1.Svirewe
so
DMI,,Vrni,vrni
do`d,, (13)
(dr.
u~ebnik)
2.Muzi~ki
aktivnosti
(
da
povtorime)
(14,15) (dr.
u~eb)

2.Utvrduva
we
na
odewe,tr~a
we,skokawe
3.Frlawe i
fa}awe
topka me|u
par

1.Primena
na notite
sol,mi
(noti,petol
inie)(17)

1.Frlawe
topka
vo
cel
od
mesto
2.Frlawe
topka
vo
cel
so
zatr~uvawe

1.Crtawe
skici
i
ednostavn
i figuri
vo PAINT
(jabolko)

1.Kuglawe
2.El.igri so
frlawe
3.El.igri so
elementi od
atletika

1.Povtoru
vawe
i
utvrduvaw
e

2.Slu{awe
vokalno
instrument
alna muzika

1.Slu{awe
i
utvrduvawe
na vidovi
muzika
spored
izvedba
2.Nota LA
(18)

1.Ve`bi
so razmer
i
kotirawe

nerabo
ten

1.Liko
vno
istra`
uv.
aktivn
osti
(rabota
so
razl.ma
terijali,
podlog
i
i
drugi
sredstv
a)
1.Razub
avuvaw
e
na
u~ilni
ca
(slika
we)

Noemvri
Priroda
1.Primen
a
na
razli~ni
materija
li
(25)
2.Energij
ata
gi
pridvi`u
va
objektite
-vidovi
energija
(26,27)

Makedonski
jazik
1.Pesna
,,Istra`uva~i,,enciklopedija
(62,63)
2.Tekst
:,,Vol{ebnata
tetratka,,(48)
3.Rod
kaj
imenkite(50)
4.MK-radio i tv
emisii(43)
5.Broj
kaj
imenkite(51)

1.Svetli
na
i
senka
(28,29)
2.Toplin
a -merewe
temperat
ura
(31,32)

1.Gramati~ki
ve`bi
2.Basna,,Magare,
lisica
i
lav,,(60)
3.MK-film
(gledawe film
po izbor ) (61)
4.Bidete
kreativni (61)
5.Pesna za 13
Noemvri
(Razvigor)

1.Zvukidentifi
kuvawe(3
3)
2.Povtor
uvawe na
temata(34
)

1.Konkretni i
apstraktni
imenki (57)
2.PV-Dobra
postapka
3.Pesna:
Od
dobro podobro
(65)
4.Gramati~ki
ve`bi
5.Povtoruvam i

Op{testvo

1.Na~ini
na
informira
we (25,26)
2.Radio,tv
i internet
(27,28)

1.Rabota so
podatoci
(29,30)
2.Povtoruv
awe

1.Kontroln
i pra{awa
(31)
2.Vidovi
`iveali{t
a i nivno
odr`uvawe
(34)

Matematika

Likovno

1.Sobirawe
so
premin
238+145 (34)
2.Odzemawe
so
premin
383-238 (35)
3.Ve`bi (36)
4.Sobirawe
so
premin
174+265) (37)

1.Komplemen
taren
kontrast na
boi`olta,viole
tova2.Slikawe zmaj,topka
ili baloni

1.Odzemawe
so
premin
439-265 (38)
2.Ve`bi (39)
3.Sobirawe i
odzemawe .so
premin
167+256; 423167 (40,41)
4. Ve`bi (42)

1.Br.izrazi so
edna i dve
operacii (43)
2.Odzemawe
od 1000 (44)
3.Ve`bi (45)
4.Ravenki (46)

1.Spektar na
boi
(prir.str 30)
2.Izrabotka
na
vrtimu{ka

1.Primarni
i sekundarni
boi
(dobivawe)
2.Slikawe Koncentri~
ni
krugovi,spir
ala-

Muzi~k
o
1.Prime
na
na
sol, mi,
la:
,,Ringe,
ringe...,,
(19)
2.Prime
na
na
sol, mi,
la
vo
melodis
ki
ve`bi
(20)
1.Muzi~
ki
poimi:h
or,
solist,
kompzit
or,
orkesta
r (18,19)
(dr.u~eb
ni)
2.Slu{a
we
muzika:
Detska
simfon
ijaHajdn(p
ovtoruv.
na
muzi.po
imi
1.Narod
no
tvore{t
vo:
Momi
tikve{a
nki
(21)
(dr.u~eb
)
2.Utvrd

Fizi~ko
1.[tafetn
i igri (od
izu~eni
atletski i
dr.element
i)
2.Kolut
napred
i
kolut nazad
3.Stoj
na
lopatki
- sve}a-

1.Ka~uvawe
na
gimnasti~k
i spravi
2.El.igri
so
ka~uvawe i
provlekuva
we
3.Visewe na
vratilo i
razboj

1.Visewe so
pomestuvaw
e levo i
desno
2.Igri so
provlekuva
we,
ka~uvawe,v
isewe
i
sleguvawe
3.[vedska

Tehni~ko

1.Dobivaw
e hartija i
polu
karton

1.Vidovi i
osobini
na hartija
i
polukarto
n

1.Istra`u
vawe
na
osobinite
na hartija
i
polukarto
n

Tvore{t
vo
1.Sostav
uva-we
tvorba
vo
stihovi
po daden
motiv
(
po
dogovor)

1.Tvore
we
pesna,
sostav
ili
slikawe
spored
gledanio
t film

1.Proek
tna
aktivnos
t:
narodno
tvore{.gatanki,
brzozbo
rki,
pogovor
ki,

se proveruvam
(64)

1.Kontro
lni
pra{awa
2.Zemjata
e aktivna
planetakontinen
ti
(35,36)

1.Opisni
pridavki (66)
2.Ve`bi (67)
3.BajkaDevoj~eto
so
kibrit~iwa(68)
4.Analiza
na
tekstot (70)
5.Pi{uvawe
sostav
po
ponudeni
naslovi (70)

1.Istra`uv
awe (35)
2.Obidi se
sam (35,36)

1.
Ravenki
(47)
2.Zada~i
za
ve`bawe (48)
4.Kontrolni
zada~i

1.Tonovihromatska
tonska skala
2.
Ilustriraw
e na bajkata Devoj~eto so
kibrit~iwat
a

uvawe
na
pesnata

klupa
(odewe,vrte
we
i
skokawe)

1.Blok
flejta
(15,16)
2.Blok
flejta ve`bi
(15,16)

1.[tafetn
i igri so
izu~enite
elementi
2.Ritmi~ko
odewe
i
tr~awe
3.Ritmi~ki
podskokuva
wa(ma~kin
i
galop
skok)

1.Rabotni
postapki
pri
obrabotka
na hartija
i
polukarto
n
(origami)

predanij
a,
vezovi,
nosii,
tekstovi
na pesni,
obi~ai...
1.Izmen
a
na
krajot
na
bajkata
,,Devoj~e
to
so
kibrit~
iwata,,

Priroda
1.Sostav
na zemjata
(37,38)
2.Po~va
(39,40)

1.Reljef
(41,42)
2.Vozduh,a
tmosfera,
bez vozduh
nema
`ivot
(44,46)

1.Povtoru
vawe

1
Kontrolni
pra{awa

1.Povtoru
vawe
za
polugodi
{en test
2.Polugod
i{en test

1.Voda
neopodna
za `ivot
(47,49)

Makedonski
jazik
1.Lektira
2.Lektira
3.Li~ni
zamenki (79)
4.Pesna
Ve~er_ (52,53)
5.Gramati~ki
ve`bi

1.Rima-Dobrina
(74)
2.Povtoruvam i
se proveruvam
(82)
3.Raska`uvawe
po
dadeni
zborovi(drugar
stvo)
4.Basna:
Licemer-(83)
1.Gramati~ki
ve`bi
2.Tekst
Bo`i}ni
snegulki (76,77)
3.Skeleten
prikaz (78)
4.Povtoruvawe
za
polugodi{en
test
5.Polugodi{en
test

1.Pesna - Igra
so snegulkite(72)
2.PISnegulkata mi
raska`uva (73)
3.Detski pe~at
(73)
4.MK-teatar
(71)
5.Pesna:
Drugarstvoto e
ne{to
sveto
(84)
1.Opis
na
drugar~e (85)
2.Pesna - Kako
doa|a
Novata
godina (80)
3.Tekst:

Op{testvo

Matematika

1.Sosedstvo
i sosedski
odnosi
(37,38)
2.Prirodni
faktori i
`ivot
vo
naselbi
(41,43)

1.Ramnina
(49,50)
2.Prava
i
zaemna
polo`ba
na
to~ka i prava (
51,52)
3.Ve`bi 53)
4.Prava niz 1 i
2 to~ki (54,55)

1.Prirodni
faktori i
`ivot
vo
naselbi
(43,44)
2.Reljef na
RM (45,46)

1.Plan
gradot
(47,49)

na

2.Povtoruva
we

1.Kontroln
i pra{awa
2.Povtoruva
we
za
polugodi{e
n test

1.Polugodi
{en test
2.Analiza
na testot

1.Ve`bi
za
polugodi{en
test
2.Ve`bi
za
polugodi{en
test
3.Polugodi{e
n test

1.Poluprava
(56)
2.Otse~ka(
57,58)
3.Ve`bi
od
zbirka
4.Dol`ina na
otse~ka (59,60)

1.Ve`bi
2.Agol (61,62)
3.Prav
agol
(63,64)
4.Ostar i tap
agol (65,66)

1.Ve`bi
so
agli
2.Zada~i
za
povtoruvawe
3.Zada~i
za

Likovno

1.Likoven
element
tekstura
2.Komponira
we tekstura
so
kombiniraw
e razli~ni
materi.
(pesok,
tekstil)
1.Modeliraw
e
prost
volumen
2.Reljef so
glina

1.Gradewe so
razli~ni
otpadni
materijali
2. Izrabotka
maketa- grad,
naselba ili
u~ili{te

1.Modeliraw
e
novogodi{en
ukras2.
Modelirawe
novogodi{en
ukras 2 ~as-

1.Dizajnizrabotka na
~estitka
2.Estetsko
procenuvawe

Muzi~ko

Fizi~ko

1.Nota
Reprimena
(21,22)

1.Ritmi~k
i ve`bi so
muzika
2.Ritmi~k
i
ve`bi
so obra~
3.Kombini
rani
ritmi~ki
ve`bi
(muzika i
obra~
1.Narodno
oro ( po
izbor)
2.Uve`buv
awe
na
oroto

2.Ve`bi
vo peewe
i
svirewe

2.Narodn
o
tvore{tv
o-narodna
pesna:Ej
visoka
planino
(14)

1.Nota
DOprimena
(23,24)
2.Pesna
po sluh:
Sne{ko
(9)

1.Pesna
po sluh:
Dedo
Mraz (8)
2.Utvrduv
awe
na
pesnite

1.Peewe
na
izu~eni
pesni

1.Zapoznav
awe
so
osobenost
ite
na
tancite
2.Pravila
na
~ekorite
na tancite
(uve`buva
we)
3.Karakte
rni igri i
osobenost
i
1.Osnovni
ko{arkar
ski elem.
so topkaslobodno
vodewe
2.Slobodn
o vodewe
topkave`bi
3. El.igri
so topka

1.Ko{arka
rsko
dodavawe
i fa}awe
so
dve
race

Tehni~k
o
1.Rabotn
i ve`bi
-origami

1.Recikl
irawe
stara
hartija

1.Dobiva
we
tekstil

1.Proces
na
proizvo
d-stvo na
toaletna
hartija
(CD)

1.Izrabo
tka
~estitka
od
kombini
ran

Tvore{t
vo
1.Izvedu
vawe
ednostav
na
koreogr
afija

1.Impro
vizirano
peewe
(aktivno
sti
vo
koi u~.
pra{uva
at
i
odgovara
at
peej}i)
1.Izrabo
tka
na
Sne{ko
od
katron,
pamuk,
kop~iwa
i sl.

1.Dramat
izacija
na
tvorba
po izbor
(za Nova
godina)

1.,,Tu{i
rawe
so
ubavi
poraki,,
(site

^estitka(92,93)
4.Rabota
so
detski pe~at

povtoruvawe

na umetni~ki
dela

Dekemvri

2.Obi~no
i
ko{ar.fr
lawe
vo
cel
3.[tafet
ni igri so
topka

materija
l
(rabot.v
e`.) (26)

u~enici
za
sekoe
svoe
drugar~e
da
napi{at
ne{to
ubavo)

Priroda
1.Sostav
na zemjata
(37,38)
2.Po~va
(39,40)

1.Reljef
(41,42)
2.Vozduh,a
tmosfera,
bez vozduh
nema
`ivot
(44,46)

1.Povtoru
vawe

1
Kontrolni
pra{awa

1.Povtoru
vawe
za
polugodi{
en test
2.Polugod
i{en test

Makedonski
jazik
1.Lektira
2.Lektira
3.Li~ni
zamenki (79)
4.Pesna -Ve~er_
(52,53)
5.Gramati~ki
ve`bi

1.Rima-Dobrina
(74)
2.Povtoruvam i
se proveruvam
(82)
3.Raska`uvawe
po
dadeni
zborovi(drugar
stvo)
4.Basna:
Licemer-(83)
1.Gramati~ki
ve`bi
2.Tekst
Bo`i}ni
snegulki (76,77)
3.Skeleten
prikaz (78)
4.Povtoruvawe
za
polugodi{en
test
5.Polugodi{en
test

1.Pesna - Igra
so snegulkite(72)
2.PISnegulkata mi
raska`uva (73)
3.Detski pe~at
(73)
4.MK-teatar
(71)
5.Pesna:
Drugarstvoto e
ne{to
sveto
(84)

Op{testvo

Matematika

1.Sosedstvo
i sosedski
odnosi
(37,38)
2.Prirodni
faktori i
`ivot
vo
naselbi
(41,43)

1.Ramnina
(49,50)
2.Prava
i
zaemna
polo`ba
na
to~ka i prava (
51,52)
3.Ve`bi 53)
4.Prava niz 1 i
2 to~ki (54,55)

1.Prirodni
faktori i
`ivot
vo
naselbi
(43,44)
2.Reljef na
RM (45,46)

1.Plan
gradot
(47,49)

na

2.Povtoruva
we

1.Kontroln
i pra{awa
2.Povtoruva
we
za
polugodi{e
n test

1.Ve`bi
za
polugodi{en
test
2.Ve`bi
za
polugodi{en
test
3.Polugodi{e
n test

1.Poluprava
(56)
2.Otse~ka(
57,58)
3.Ve`bi
od
zbirka
4.Dol`ina na
otse~ka (59,60)

1.Ve`bi
2.Agol (61,62)
3.Prav
agol
(63,64)
4.Ostar i tap
agol (65,66)

Likovno

1.Likoven
element
tekstura
2.Komponira
we tekstura
so
kombiniraw
e
razli~ni
materi.
(pesok,
tekstil)
1.Modeliraw
e
prost
volumen
2.Reljef so
glina

1.Gradewe so
razli~ni
otpadni
materijali
2. Izrabotka
maketa- grad,
naselba ili
u~ili{te

1.Modeliraw
e
novogodi{en
ukras2.
Modelirawe
novogodi{en
ukras 2 ~as-

Muzi~ko

Fizi~ko

1.Nota
Reprimena
(21,22)

1.Ritmi~k
i ve`bi so
muzika
2.Ritmi~k
i
ve`bi
so obra~
3.Kombini
rani
ritmi~ki
ve`bi
(muzika i
obra~
1.Narodno
oro ( po
izbor)
2.Uve`buv
awe
na
oroto

2.Ve`bi
vo peewe
i svirewe

2.Narodn
o
tvore{tv
o-narodna
pesna:Ej
visoka
planino
(14)

1.Nota
DOprimena
(23,24)
2.Pesna
po sluh:
Sne{ko
(9)

1.Pesna
po sluh:
Dedo
Mraz (8)
2.Utvrduv
awe
na
pesnite

1.Zapoznav
awe
so
osobenost
ite
na
tancite
2.Pravila
na
~ekorite
na tancite
(uve`buva
we)
3.Karakte
rni igri i
osobenost
i
1.Osnovni
ko{arkars
ki elem.
so topkaslobodno
vodewe
2.Slobodn
o vodewe
topkave`bi
3. El.igri
so topka

Tehni~k
o
1.Rabotn
i ve`bi
-origami

1.Recikl
irawe
stara
hartija

1.Dobiva
we
tekstil

1.Proces
na
proizvod
-stvo na
toaletna
hartija
(CD)

Tvore{t
vo
1.Izvedu
vawe
ednostav
na
koreogra
fija

1.Impro
vizirano
peewe
(aktivno
sti
vo
koi u~.
pra{uva
at
i
odgovara
at
peej}i)
1.Izrabo
tka
na
Sne{ko
od
katron,
pamuk,
kop~iwa
i sl.

1.Dramat
izacija
na
tvorba
po izbor
(za Nova
godina)

1.Voda
neopodna
za `ivot
(47,49)

1.Opis
na
drugar~e (85)
2.Pesna - Kako
doa|a
Novata
godina (80)
3.Tekst:
^estitka(92,93)
4.Rabota
so
detski pe~at

1.Polugodi
{en test
2.Analiza
na testot

1.Ve`bi
so
agli
2.Zada~i
za
povtoruvawe
3.Zada~i
za
povtoruvawe

1.Dizajnizrabotka na
~estitka
2.Estetsko
procenuvawe
na umetni~ki
dela

1.Peewe
na
izu~eni
pesni

1.Ko{arka
rsko
dodavawe
i fa}awe
so
dve
race
2.Obi~no
i
ko{ar.fr
lawe
vo
cel
3.[tafet
ni igri so
topka

1.Izrabo
tka
~estitka
od
kombini
ran
materija
l
(rabot.v
e`.) (26)

1.,,Tu{i
rawe
so
ubavi
poraki,,
(site
u~enici
za
sekoe
svoe
drugar~e
da
napi{at
ne{to
ubavo)

Makedonski jazik:
1. Govorna ve`ba:Kako go
pominav letniot
raspust
2. Pismena ve`ba
Do`ivuvawe od
letniot raspust
3. Obrabotka na
tekst:Novite drugari
4. Analiza na tekstot
5. Pesna:Tatkovino
6. Recitirawe na pesnata
7. Usten I pismen govor
8. Pesna:U~ili{nata
tabla postrojuva
9. Tekst : Alo, Zoki,
kako si
10. Ve`bi :Telefonski
bonton
11. Analiza na tekstot
12. Tekst :Skaruvawe i
smiruvawe
13. Analiza na tekstot
14. naroden i standarden
(literaturen jazik)
15. Makedonska narodna
prikazna:Stra~kata so
stra~iwata
16. Analiza na narodnata
prikazna
17. Tekst: Na gosti vo selo
18. Analiza na tekstot
19. Pesna: Esen
20. recitirawe na pesnata
21. Pi{uvawe na golema
bukva na institucii,

Muzi~ko obrazovanie:
1.Pesna po sluhSeptemvri ne vika
2.Se okolu nas e muzika
3.Prepoznavawe na zvuci
4.Tonovi
5.Razvivawe na ~uvstvo
za ritam-pop i hulahop
6.Slu{awe na muzikaYvezdi~ka
7.Detski muzi~ki
instrumentizapoznavawe
8.Brojalka-vrni,vrni
do`d

Op{estvo:

Priroda:
1.Zapoznavawe so u~ebnikot
2.Poim za priroda
O
3.postapki za prou~uvawe
na
prirodata
4.Setila-za vid,sluh,dopir,miris i
vkus
5.Koristewe na setilata vo
prou~uvawe na prirodata
6.Instrumenti za izveduvawe na
eksperimenti
7. Merewe so pomo{ na linijar
8.Povtoruvawe

TEMA:
PRIRODA

Matematika
1.Povtoruvawe
2.Poim za mno`estvo
3.Venov dijagram
4.Elementi na
mno`estvoto =i ≠
5.Broj na elementi na
mno`estvo
6.Unija na mno`estvo
7.Presek na mno`estvo
8.Ve`bi- mno`estvo
9.Broevi do 1000
10.Broevi {to sodr`at
stotki i desetki
11.Sporeduvawe na
tricifreni broevi
sostaveni od stotki i
desetki
12.^itawe i pi{uvawe
na broevi do 1000
13.^itawe i pi{uvawe
na broevi do 1000ve`bi
14. Vrednost na
cifrite vo
tricifrenite broevi
15.Predhodnik i
sledbenik
16.Ve`bi

1.Zapoznavawe so u~ebnikot
2.zapoznavawe so tematasemejstvo,doma}instvo
i op{estvo
nnnne
3.Semeen `ivot
4.Semejno steblo
5.Vidovi semejstva
6.Semejstvoto niz istorijata i
denes
7.Ve`bi- tekst ^orbaxi Teodos
8.Ulogata na roditelite,
staratelite i decata
9.Prakti~na nastavna rabota
u~ebnik str 17

Likovno obrazovanie:
1-2.zapoznavawe so priborot za rabota
I u~ebnikot Llll
3-4.Vpe~atoci, vizuelni likovni
do`ivuvawa-Leten raspust
5-6.Zapoznavawe so likoven jaziklikovni elementi
7-8.Linii-vidovi linii-drvja so granki

Fizi~ko i zdravstveno obrazovanie
1.Postavuvawe vo redica po viso~ina
2.postavuvawe vo redica,vrtew na levo
I desno
3.Postavuvawe vo 4 redici,sportsko
mar{irawe
4.vrtewe vo mesto na levo i desno i
dvi`ewe vo kolona
5.Vrtewe vo mesto polukru`no
6.Ve`bi za pravilno odewe I tr~awe
7.Pravilno odewe vo ~ekor
8.Ritmi~ko odewe so muzi~ka
pridru`ba
9.Brzo tr~awe –osnovni tehniki
10.Tr~awe od razli~ni polo`bi do 30
metri
11.Brzo tr~awe so doskoknuvawe na
dadena cel
12Brzo tr~awe so doskoknuvawe na
dadena cel-uve`buvawe

План за одделенската заедница на учениците од
четврто одделение - деветгодишно образование
Цели:
Со реализација на планот за работа на одделенската
заедница кај ученикот/ученичката:
-да се формира демократско размислување;
-да се формира критичко размислување;
-да можат правилно да ги користат и да го ценат секој
денар;
-да се развива хуманост, солидарност и грижа за сите
деца во светот;
-да се развива чувство на припадност кон групата и
меѓусебна соработка и помош;
-да се формираат организаторски способности;
- да се развива еколошка свест;
-да се запознаат со значењето на верските празници

Септември
2. Избор на органи на одделенската заедница;
3. Договор за работа и носење програма за работа
-носење основни правила за работа;
Октомври
1. Договор за одбележување на детската недела;
2. Кој штеди има –договор за детско штедење;
Ноември
1.Договор за помош на учениците што имаат
потешкотии во учењето
Декември
1.Договор за прослава на Нова година;
2. Како да се дружиме за зимскиот распуст (договор за
Коледе) ;
Февруари
1.Договор за средување на училницата (како да ни
биде училницата поубава и поуредна ) ;

Март
1.Договор за Осми март – ден на жената;
2.Еко – патрола ( разубавување на просторот пред
училницата ) ;
3.Договор за учество во априлијадата ;
Април
1. Договор за собирна акција (собирање на стара
хартија, стара облека и др.);
Мај
1. Договор за прослава на денот на училиштето;
Јуни
1. Договор за летниот распуст.

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР

ОПШТИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА РАБОТА СО КОМПЈУТЕР
Ученикот/ученичката:
-

да стекне основна информатичка писменост до ниво на решавање на
едноставни проблеми;
да се запознае со основните елементи на компјутерскиот систем;
да стекне вештини за работа со компјутерскиот систем;
да стекне практични вештини за користење на приложените групи на
програми од софтверот ToolKid;
да ги препознава основните функции на компјутерските програми при
работа со графика, текст и мултимедијални информации;
да создава, обработува и креира графичка, текстуална, и
мултимедијална информација;
да стекне вештини за препознавање, создавање и управување на
звуци;
да се поттикнува на позитивен однос и желба за работа со компјутер;
да ги познава основните барања за безбедно работење со
компјутерот.

ТЕМА: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО КОМПЈУТЕРСКИОТ
СИСТЕМ (12часа)
Конкретни цели:
Ученикот/ученичката:
-

да се запознае со основните делови на компјутерскиот систем;
да ги препознае и именува различните носители на информации;
да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на
компјутерското глувче;
да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето;
да умее да избира објекти, слики и истите да ги влече, пушта, зачува;
да умее да отвора и презема нови слики, да украсува и да печати;
да може да користи симболи, цифри и навигациониот блок на
тастатурата;
да ги препознава и почитува основните правила за работа со компјутер;
да ги познава основните барања за безбедно работење со компјутер.

Содржини:
-

Донесување на заеднички правила за работа со компјутер и безбедно
работење;
Запознавање со основните делови на компјутерот;
Движење на глувчето (сенки);
Увежбување на движењата (маче);
Оспособување за кликнување со глувче (Пита и Карти);
Увежбување на кликнување (Сложувалка);
Вежби: Посложени сложувалки
Избирање, влечење и пуштање на објекти и слики (Нова Година);
Отварање, преземање, украсување и печатење на нови слики (Сезони
и Пролет);
Прогноза;
Мапи;
Користење на симболи, цифри и навигациониот блок на тастатура
(Ненаситко);
Вежби со глувчето.

ТЕМА: КОМПЈУТЕРСКА ГРФИКА – ГРАФИЧКИ
ИНФОРМАЦИИ (18 часа)

Конкретни цели:
Ученикот/ученичката:

-

да стекне основни сознанија за програмите за работа со компјутерска
графика;
да ја препознава и користи алатката за боење – инка;
да ги препознава и користи алатките за цртање;
да ги знае основните карактеристики за цртање со молив со различна
дебелина;
да ги знае основните карактеристики на алатките за боење – боја и
видовите палети;
да создава бои со користење на палети на бои;
да се запознае со библиотеката со готови ликови;
да ја користи библиотеката за создавање на сопствен графички
проект;
да внесува индивидуалност и креативност во изборот и
комбинирањето на алатките;
да умее да именува и сочува графичка изработка;
да се запознае со анимираните ликови и кадри на ликовите;
да ги разбере и поврзува дејството на кадрите;
да создава анимиран филм со комбинирање на одделни кадри.

Содржина:

-

-

Стекнување основни сознанија за програмата за работа со
компјутерска графика (разгледување на програмата цртање);
Користење алатки со инка за боење и палета на бои;
Користење алатки за цртање со молив и спреј (цртежи);
Цртање на линии со различна форма, дебелина и боја и избираат нов
лист (слики, цртежи и сликар);
Вежби – цртање апстрактни (сложенки), цртежи со примена на сите
претходни алатки за работа (слики);
Конструирање преку одделни делови и боење создавање на
графичка слика (слики);
Конструирање слики на лица и обојување со палета на бои (лица);
Конструирање на слики и цртежи (цртање);

Создавање на сопствени графички проекти со користење на
програмата цртежи;
Увежбување на сопствени графички проекти;
Внесување индивидуалност и креативност со комбинирање на алатки
(сликар, цртежи и слики);
Печатење на сопствени изработки;
Запознавање со аниматор и кадри на ликовите;
Кадри;
Разбирање и поврзување на дејството на кадрите (анимација);
Создавање на сопствен краток анимиран филм;
Создавање на анимиран филм со најмалку три различни
последователни кадри;
Користење на готови слики и анимирани готови ликови – создавање
анимиран филм.

ТЕМА: ТЕКСТУАЛНИ ИНФОРМАЦИИ (20 часа)
Конкретни цели:
Ученикот/ученичката:
-

да се запознае со основните карактеристики на тастатурата;
да се оспособува да внесува симболи преку тастатурата;
да се оспособува да открива тастери со букви од македонската
азбука при македонска поддршка на тастатурата;
да се оспособува за користење на тастатурата при создавање на
одделни букви и цели зборови;
да го познава текстуалниот курсер;
да го знае значењето на курсерот и да го управува со навигациониот
блок на тастатурата;
да корегира сопствен текст со додавање и одземање на одредени
симболи;
да знае да го користи тастерот shift за добивање на голема буква;
да се оспособи да одреди боја, големина, стил на буквите од текстот;
да внесува краток текст преку тастатурата;
да знае да вклучува поддршка за работа на латиница и кирилица;
да знае да сочува, означи и печати текстуални документи.

Содржини:
-

Запознавање со основните карактеристики на тастатурата;
АБВ.....;
АБВ.....;
Зборови;
Облаци;
Внесување на симболи преку тастатурата (крстозбор);
Крстозбор;
Внесување на збор (латиница) – лента;
Внесување на збор (кирилица) – лента;
Конструирање и внесување на реченици (озборување);
Конструирање и внесување на реченици (озборување);
Употреба на знакот shift за голема буква – бележник;
Внесување на информации;
Барање на информации;
Поправка на информации;
Пишување на зборови;
Пишување на реченици;
Пишување на краток текст;
Диктат;
Утврдување.

ТЕМА: ЗВУЧНА ИНФОРМАЦИЈА (8 часа)
Конкретни цели:
Ученикот/ученичката:
-

да се запознае со создавање на звук од диск на компјутерот;
да ги препознава создадените звуци од компјутерот;
да се запознае со можноста компјутерот да произведува звуци и
шумови;
да управува со создавањето на звуци и шумови;
да знае како да избере звук/шум и го поврзе со слика во компјутерот;
да избира, пушта, прекинува и продолжува со создавање на звук;
да може да прави комбинации од понудената музика и сопствената
изведба.

Содржини:
-

Музичка кутија – слушање музика;
Одредување карактер и темпо на музиката;
Преслушување на звуци и шумови;
Погодување на звуци и шумови;
Креирање на звуци;
Изготвување на миксови;
Преслушување на изготвените миксови;
Вежби за утврдување.

ТЕМА: КОМБИНИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ (14 часа)
Конкретни цели:
Ученикот/ученичката:
-

да се воведе во начинот на комбинирање на графика и текст;
да се оспособува за создавање на компјутерски документ кој содржи
графика и малку текст;
да умее да комбинира графика, анимација и текст;
да умее да запише текст и да вметне апликација која заменува збор
во реченицата;
да знае како да избере илустрација и да ја зачува;
да може од зачувани страници да создава сликовница.

Содржини:
-

Запознавање со програмата ,,Честитки,, и инструментите за работа;
Изработка на честитка со инструментите рамка, уредување текст и
вметнување лик и слика;
Украсување со цртање или со готови елементи од галеријата;
Внесување анимирани ликови;
Вежби – изработка на честитка со употреба на слајд-шоу;
Изработување честитки по повод различни празници;
Запознавање со програмата ,, Приказни,, и новите алатки за работа;
Правилно користење на алатките за работа;
Создавање на насловна страница;
Внесување текст, боја, големина на буквите (фонт и стил) и
подредување на текстот;
Заменување на одредени зборови со апликација, внесување
илустрација;
Вежби;
Поставување слика како позадина;
Креирање сликовница.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Ученикот/ученичката стекнала основни знаења ако:

ТЕМА: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ:
-

ги именува основните делови на компјутерскиот систем;
ги препознава и именува различните носители на информации;
може да воспостави координација помеѓу раката и очите при
движење на компјутерското глувче;
кликнува со левото копче од глувчето;
избира објекти, слики и истите ги влече, пушта, зачува;
отвора и презема нови слики, украсува и печати;
користи симболи, цифри и навигациониот блок на тастатурата;
ги познава и почитува основните правила за работа со компјутер;
применува основни барања, за безбедно работење со компјутер.

ТЕМА: КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА – ГРАФИЧКИ
ИНФОРМАЦИИ:
-

разликува програми за работа со компјутерската графика;
препознава и користи алатка за боење – инка, алатки за цртање;
ги знае основните карактеристики за цртање со молив со различна
дебелина;
ги знае основните каректеристики на алатките за боење – боја и
видови палети;
создава бои со користење на палетата бои;
ја користи библиотеката за создавање на сопствен графички проект;
ги комбинира алатките и знае да сочува графичка изработка;
печати графичка изработка;
создава краток анимиран филм со комбинирање на одделни кадри.

ТЕМА: ТЕКСТУАЛНИ ИНФОРМАЦИИ:
-

ја користи тастатурата при создавање на одделни букви, цели
зборови и краток текст;
управува со навигациониот блок на тастатурата;
корегира сопствен текст со додавање и одземање на симболи;
знае да вклучува подршка за работа на латиница и кирилица;
знае да сочува, означи и печати текстуални документи.

ТЕМА: ЗВУЧНА ИНФОРМАЦИЈА:
-

знае како се произведува звук од диск на компјутерот;
препознава разновидни звуци од компјутерот;
управува со произведувањето на звуци и шумови;
избира звук/шум и го прикачува на слика во компјутерот;
избира, пушта, прекинува и продолжува со произведување на звук;
прави комбинации од понудената музика и сопствената изведба.

ТЕМА: КОМБИНИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ:
-

создавање на компјутерски документ кој содржи графика и малку
текст;
комбинира графика, анимација и текст;
умее да запише текст и да вметне апликација која заменува збор во
реченицата;
знае како да избере илустрација и да ја зачува;
создава сликовница од зачувана страница.

ПЛАН ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ
Цели на родителските средби:
Преку родителските средби родителите треба
-да се запознаат со наставните планови и програми по секој
наставен предмет, очекуваните резултати како и начинот на
оценување;
-да се запознаат планираните еккурзии посети и набљудувања;
-да се запознаат со детскиот печат и исхраната како и начин на
плаќање;
-редовно да се информираат за успехот дисциплината и
редовноста на своите деца;
-да се договори приемен ден за можост на индивидуални и
групни средби;
-да се создаде атмосфера на доверба и заемна соработка;
-да се вклучат родителите во реализација на програмата во
заеднички проекти во интерес на учениците;

Планирани родителски средби:
Време на реализација:
– почеток на учебна година
1. Запознавање со наставниот план и програма за IV/9одд.
2. Запознавање со содржините, формите, методите и
начинот на реализација.
3. Запознавање со критериумите, стандардите и начинот на
описното и бројчаното оценување.
4. Договор за исхрана и списанија.
5. Договор за дводневна екскурзија.
– по првиот квартал
1. Информација за реализацијата на наставниот план и
програма.
2. Редовност, дисциплина и успех кај учениците.
3. Делење на евидентни листови за секој ученик со описни
оцени.
4. Напатствија за натамошни активности.

-полугодие
1. Информација за реализацијата на наставниот план и
програма.
2. Редовност, дисциплина и успех кај учениците.
3. Делење на евидентни листови за секој ученик со
бројчани оцени.
4. Напатствија за натамошни активности и правилно
користење на зимскиот распуст.
– по третиот квартал
1. Информација за реализацијата на наставниот план и
програма.
2. Редовност, дисциплина и успех кај учениците.
3. Делење на евидентни листови за секој ученик со описни
оцени.
4. Напатствија за натамошни активности.
-крај на учебната година
1. Информација за реализацијата на наставниот план и
програма.
2. Редовност, дисциплина и успех кај учениците.
3. Делење на свидетелства за секој ученик со бројчани
оцени.
4. Напатствија за натамошни активности и правилно
користење на летниот распуст.

TEMA: EKOLOGIJA
Makedonski jaz.
1.Pesna:Igra so dete
2.Recitirawe na pesnata
3.Pesna:[u{ka~ {u{ka, {utre
du{ka
4.Brzo i izrazno ~itawe na
pesnata
5.Basna:Lisica,e`ot i krtot
6.Analiza na likot-lisicatatehni~ka kocka
7.Zabavna
tradicija:gatanki,brzozborki i
pogovorki
8.Povtoruvawe
9.Proveruvawe
10.Tekst:Vredna lekcija
11.PV:[to nau~iv od prikaznata
12.Tekst: @itelite na Ohoho
13.Analiza na tekstot
14.PV:Pismo do ohohoncite
15.Pravopisni znaci-navodnici
16.Stih: Zo{to e sladok lebot
17.Recitirawe na pesnata
18.PV:Koga mama mesi leb
19.Tekst:Za eden Dimo I negovata
`elba
20.Dovr{uvawe na raskazot
21.Pesna:@elezni~ar
22.PV:Moeto idno zanimawe
23:Jazik:Gramati~ka ve`ba
24.Tekst:rodendenski vozdi{ki
25.PV:Preraska`igo pismeno
raskazot
26.Tekst: Vodnata samovila
27.Analiza na bajkata
28.Pesna:: Imiwa
29.Recitirawe na pesnata
30.Lektira-2 ~asa
32.tekst:Kiril I Metodij
33.Povtoruvam-proveruvam
34tekst:Koj }e go ~uva
u~ili{teto 2 ~asa
36.Godi{en test
37.Pesna:Za leto se sonuva-2~

Matematika
1.delewe so ednocifren broj
2.Delewe od vidot56: 4
3.Delewe-856 :4-2~asa
4.delewe od vidot362 : 2
5.Delewe - 432 :3
6.Delewe od vidot 324 : 3- 2~asa
7.Delewe 195 : 3
8.Ve`bi so delewe
10.Presmetuvawe so kalkulator
11.Ravenki so nepoznat mno`itel
12.Ravenki so nepoznat delitel
13Ravenki so nepoznat delenik
14.Ve`bi
15.Delovi od celoto I zapi{uvawe
delovi od celot
16.Sporeduvawe na dropki
17. Zada~i za ve`bawe
18. Kontrolna rabota
19.merki za vreme-~as-minuta
20. Sekunda
21.Decenija,-vek-milenium
22.Metar,decimeter,centimeter
23.Milimetar
24.Procenuvawe I merewe na
dol`ini
25.Kilometar
26.Kilogram
27.dekagram
28.Procenuvawe I merewe masa
29.Litar,deciliter
30.zada~I za ve`bawe
31.Godi{en test
32.Pribirawe I sreduvawe podatoci
33.Stolbest I linijski dijagram
34.prestavuvawe na podatoci na
stolbest I liniski dijagram
35.Povtoruvawe

Prirodo
1Ekologija-nauka za planetata zemja
2.Ekologija
3.Poraki
4.Povrzanosta me|u `ivata I ne`ivata
priroda
5.[to e `ivotna sredina
6.vodata kako `ivotna sredina
7.Vozduhot kako `ivotna sredina
8.Po~vata kako `ivotna sredina
9.@iveali{te
10.Vrskata me|u organizmite I nivnite
`iveali{ta
11.Livada
12.Ptici
13.^ovekot gi koristi rastenijata I
`ivotnite vo svojata ishrana
14.[to nau~iv
15.Tematski test
16.Godi{en test
17.Samoprocenka na obrazovnite
patokazi

Op{estvo
1.Firmi- pretprijatija
2Poseta na edna firma
3.Rabota,trgovija,vrabotuvawedenari 2 ~asa
5.Komunalni dejnosti
6.Kulturen `ivot vo op{tinata
7.tradicija vo na{ata op{tina
8.Simboli na lokalnata zaednica
9.demokratski `ivot vo op{tinata2 ~asa
11.Javni pra{awa i problemi vo
op{. 2~
13.nevrabotenost,
zavisnosti,nasilstvo
14.povtoruvawe
15.Tematski test
16.godi{en test
17.Analiza na testot

Fizi~ko obr.
Muzu~ko obr.
1.Makedonsko oro- te{koto
2.Noti:do,fa,re,la, si
3.Peeme svirime
4.Narodna pesna:Ov~ar~e
mili premilo
5.Korona
6.guda`ki instrumenti
7.violina I harmonika
8.Muzi~ka gramatika
9.muzu~ki lavirint
10.Komponiram- dirigiram
11.Cveten orkestar
12.Oda na radosta
13.svirewe na Oda na radosta
14.Sre}en rodenden
15.Leto doa|a –slu{awe
muzika
16Leto- pesna

Likovno obr.
1.Prostor- prostorni
relacii-fudbalski
natprevar
4.Gradacija na boi I
tonovi-`iviot svet vo
prirodata
6.Pe~atewe
monotipija-koristewe
na dve boi
8.Vizuelna
komunikacija I
dizajn-crtawe strip
spored prikazna
10.Ritam na
tekstura:[trk vo bara
12.linija:ritam na
linii-spomenici
14.Kostimografija
16.Slikawe-leten
odmor
18.Analiza i
vrednuvawe.

1.Slobodno vodewe topka
vo fudbal
2.vodewe topka vo fudbal
3.dodavawe I primawe
topka vo parovi od mesto
4.fudbalsko {utirawe
5.Igrawe mal fudbal
6.elementarni igri so
fudbal
7.Me|uoddelenski
natprevar vo fudbal
8.postavuvawe vo edna,dve
I 4 redici
9.vrtewe nalevo,nadesno
I nalevokrug
10.Pravilno odewe I
tr~awe
11.odewe I tr~awe
12.Tr~awe do 20 metri
13Brzo tr~awe do 20 m
14.natprevar vo brzo
tr~awe
15.Preskoknuvawe pre~ki
so zatr~uvawe
16.Skokawe so ja`e
17.Trkalawe topka so
odredena cel
18.kuglawe so plasti~ni
{i{iwa
19.Skokawe so edna ili
dve noze
20.Igri so topka
21.Narodna topka
22.igrawe ko{arka
23.Igrawe rakomet
24Igrawe odbojka
25.Igrawe fudbal

TEMA:PLANETATA ZEMJA E PROMENLIV SISTEM

1. Makedinski jazik
1.Basna:Magareto,lisicata i lavot
2.Mediumska kultura: Film
3.Pesna:Istra`uva~i
4.Ako si qubopiten
5.Povtoruvam i se proveruvam
6.Lektira7.Lektira
8.Pesna :Od dobro podobro
9.Jazik :Opisni pridavki
10.Ve`bi : jazik- opisni pridavki
11.Pesna: Dobrina
12.Recitirawe na pesnata
13. Pesna:Igra na snegulkite
14.G.P. Ve`ba:Igra na snegulkite
15.Detski pe~at
Bajka:Devoj~eto so kibrit~iwa
17.Analiza na bajkata
18.Poseta an teatarska prestava
19.Teatar
16.
20.Jazik:li~ni
zamenki
21.Jazik:ve`bi
22.Pesna:kako doa|a novata godina
23.Recitirawe na pesnata
24.Tekst:Bo`i}ni snegulki
25.Analiza na tekstot
26. Skeleten prikaz
27.Povtoruvam-proveruvam
28.GP.ve`ba:Do`ivuvawe od zimskiot
Raspust
29Basna:Licemer
30.Analiza an basnata
31.Pesna:Drugarstvoto e ne{to sveto
32.GP.Ve`ba:Kako se poka`av kako
vistinski drugar
33.Broevi-jazik

Matematika
1. Sobirawe 537+463
2. Odzemawe 1000-643
3. Ve`bi
4. Kontrolna rabota
5. Ravenki
6. ravenki
7. Ve`bi
8. Tematski test-sobirawe i
odzemawe
9. Ramnina
10. Crtawe na ramnini
11. Prava
12. zaemna polo`ba na prava i
to~ka
13. Ve`bi:To~ka i prava
14. Prava niz edna to~ka i
prava niz dve to~ki
15. Poluprava i otse~ka
16. Merewe i crtawe an
otse~ki
17. Ve`bi
18. Kontrolna rabota
19. Agol
20. Prav agol
21. Crtawe prav agol
22. Ostar i tap agol
23. Ve`bi

Likovno obrazovanie
1-2.Volumen vo prostorot:Dete i
`ivotno
3-4.Boja:Komlementaren kontrastcrveno i zeleno :Cve}e vo bazna
5-6.Kontrast- ilustracija:Zima
7-8.Dezen:Friz-novogodi{en ~ar{av
9-10.Kontrast- oblici i boi :
Novogodi{en ~ar{av
11-12.Linija :Tekstura-e` na
pokosena livada-tu{
13-14. Slika po do`ivean nastan

Priroda
1. Zemjata e aktivna planeta
2. Sostav na zemjata
3. Po~va
4. Reljef
5. Vozduh
6. Voda
7. Okean,more,ezero
8. Izvor i reka
9. Ve~en mraz
10. Prirodni pojavi
11. Poseta na meteorolo{ka
stanica
12. Aktivnosti na lu|eto vo
zavisnost od promenite vo
prirodata
13. [to nau~iv
14. Kontrolna rabota

Op{estvo
1. Vidovi `iveali{ta i nivno
odr`uvawe
2. Obidi se sam
3. Sosedi i sosetski odnosi
4. Solidarnost
5. Bon-ton, ubavo odnesuvawe so
sosedite
6. Naselbite i instituciite vo
niv
7. Poseta na po{ta, apteka
8. Mesna zaednica
9. Polugodi{en test
10. Nabquduvawena reljefot vo
okolinata
11. Nadmorska viso~ina
12. Izrabotka an reljef
13. Reljef naRM.
14. Odreduvawe an strain an
geogravski karti

Fizi~ko obrazovanie
1.Elementarni igri so ka~uvawe i
provlekuvawe
2.Visewe na vratilo i razboj
3.Visewe so pomestuvawe na levo i na
desno
4.Igri so provlekuvawe,ka~uvawe,
Visewe i lazewe
5.Uve`buvawena igrite so pomestuvawe
6.Uve`buvawe na igrite so
provlekuvawe,visewe i lazewe
7.Elementarni igri so ka~uvawe i visewe
8.Me|useben natprevar po izbor
9.Nadvlekuvawe vo parovi
10.Provlekuvawei nadvlekuvawe so ja`e
11.Kolut napred
12.Sovladuvaqe”Stav lopatki”
13.Skok vo viso~ina preku letva
14.Skok vo visi~ina so prirodna tehnika
40 sm
15.Skok vo viso~ina-vrednuvawe
16.Nosewe an predmeti
17.Elementarni igri so nosewe idigawe
na predmeti
18.Nosewe na predmeti po tesna povr{ina
19Proverka
20.Ping-pong

Muzi~ko obrazovanie
1. Ritam
2. Dolgi i kratki traewa
3. ^etvrtina i osmina nota
4. Slu{awe na muzika:Maliot voz
5. Takt,taktova crta i znak za
povtoruvawe
6. Taktirawe
7. Pesna:Sne{ko-Bel~o
8. Pesna:Nova godina
9. Pesna:Elko,elko
10. Slu{awe
muzika:Yvon~iwa,Yvon~iwa
11. Naglasen i nenaglasen del od
tekst
12. Dvo~etvrtinski takt
13. ^ekorime, mar{irame
14. 14.^etvrtina i osmina nota

II TEMA::MATERIJALITE I ENERGIJATA VO
PRIRODATA
,

Makedonski jazik

Matematika

1.[to nau~iv
2.Tekst: Vol{ebnoto penkalo str 27
3Analiza na tekstot
4.Pesna:Oktomvriski patokaz str 32
5. Pismena ve`ba:Izve{taj od ekskurzija

1Sporeduvawe na broevi do 1000 str 21
2.Parni I neparni broevi str 22
3.Redni broevi str 23
4.Kontrolna zada~a-broevi do 1000

1.Gramatika: Slog str 30
2.Gramatika: prenesuvawe na del od slog str 31
3.Tekst:nemil gostin str 34
4. Analiza na tekstot
5. Pesna: Zimnica str37

1.Sobirawe na broevi do 1000 bez
premin str 24
2.Komutativno I asocijativno svojstvo
na sobiraweto str 25
3.Odzemawe 500-200, 320-20, 302- 2 str 26
4.Ve`bi str 27

1.P.V. Kako mama podgotvuva zimnica
2. Pesna Knigata e.. str38
3.Mediumska kultura: biblioteka str 38
4.Skazna za vxa{enata princeza str 40
5.Analiza na skaznata

1.Sobirawe 320+40, 500+270 str28
2.odzemawe: 360-40, 770 – 270 str29
3.Sobirawe I odzemawe – ve`bi str 30
4. Sobirawe 345+124 str 31

1.Sledewe na RTV emisija str 43
2.Vidovi na RTV emisii str 43
3.tekst : Zo{to gramatikata e te{ka str 44
4. jazi~no kat~e- povtoruvame gramatika str 45
5. Povtoruvam I si proveruvam
1.Lektira: [e}erna prikazna od S Janevski
2.Analiza na lektirata
3.Basna:Belata ~avka str 47
4.Tekst : vol[ebnata tetratka str 48
1.Analiza na tekstot
2.Gramatika:Broj kaj imenkite 50
3. Gramatika:rod kaj imenkite str 51
4.Pesna :Ve~er str 52
5.Sporedba I recitirawe na pesnata
1. Dramski tekst:Ovo{na karanica str 54
2. Kuklena prestava
3.Gramatika:Konkretni I mislovni imenki
str57
4.Pesna: soobra}ajni znaci str 58
5.Recitirawe-avtodiktat
1.Basna:Magareto, lisicata I lavot str 60
2.Mediumska kultura: film str 61
3. Pesna:Istra`uva~I str62
4. enciklopedija –internet str 62
5.[to nau~iv str 64

1.Odzemawe 469 – 124 str 32
2.Ve`bi str 33
3.Sobirawe I odzemawe so premin
238+238 str34
4.Ve`bi str 34
1.Odzemawe so premin 383-238 str 35
2.Ve`bi str 36
3.Sobirawe I odzemawe so premin str 36
4. Kontrolna zada~a
1.Sobirawe 174+265 str 37
2.Odzemawe 439-265 str 38
3.Ve`bi str 39
4.Sobirawe 167+256 str 40
1.Odzemawe 423-167 str 41
2.Ve`bi str 42
3.Sobirawe 537+463 str 43
4.Odzemawe 1000-463 str 44
1.Ve`bi str 45
2.Ravenki str 46
3.Ravenki- ve`bi str 47
4.Zada~I za ve`bawe str 48
5. Kontrolen test na temata

Физичко и здравствено образование:
PRIRODO
1. Природа:
II-тема:
Материјалите и енергијата
во природата
1.Неживата природа е составена од
Различни материјали /16
2.Неживата природа е составена од
Различни материјали- утврдување
3.Нешто повеќе за материјалите/18
4.Особини на материјалите во
околината /19
5.Особини на материјалите во
Околината – утврдување
6.Материјалите се менуваат под
влијание на толина и притисок /21
7.Материјалите се менуваат под
влијание на топлина и притисок –
утврдување
8. Me{avini str 24
9.Primena na razli~ni
materijali str 25
10., 11, Energijata gi
pridvi`uva objektite str 26
12,Svetlina str 28
13.Toplina str 31
14. Zvuk str 33
15. [to nau~iv

1.Брзо трчање до 30 м – повторување
2.Ритмичко трчање
3.Ритмичко трчање - утврдување
1.Слободно изведување на детски поскоци
2.Еластично згрчување и испружување на
Нозете
3.Скокање преку јаже во височина
1.Елементарни игри со скокање
2.Елементарни игри со скокање
3.Елементарни игри со скокање – утврдување
1.Елементарни игри со скокање во длабочина
2.Прескокнување пречки во трчање
3.Прескокнување пречки во природни
Услови
1.Elementarni igri so preskoknuvawe pre~ki
2.Frlawe I fa}awe top~iwa vo viso~in od
mesto
3.Frlawe I fa}awe top~iwa vo viso~ina so
dvi`ewe
1.Frlawe I fa}awe top~iwa vo dale~ina od 10
metri
2.Frlawe I fa}awe topki so razli~na
golemin
3.Frlawe I fa}awe topki vo visina
1.Provlekuvawe pod razni spravi I predmeti
2.Ka~uvawe na gimnasti~ki spravi
3.Elementarni igri so ka~uvawe I
provlekuvawe
1.Visewe na vratilo I razboj
2.Visewe so pomestuvawe levo I desno
3.Igri so provlekuvawe, ka~uvawe, lazewe I
visewe

OP[ESTVO

mузичко образование:

1Proektna nastava str 17
2.Bra~en `ivot I bra~ni ulogi
str 18

1.Утврдување на песната:Врни, врни
дожд / 13
2.Препознавање на ДМИ /14

1.Ako saka{ pove}e da znae{
str 19
2.Aktivnosti str2o

1.Инструментална музика: Ситен
дождец роси /15
2.Обработка на песна: Ешко се вовре
под лисјето ( CD од учебник) /16

1`ivotot vo doma}instvoto
str21
2.Planirawe na doma{niot
buxet str 22

1.Песна: Есен е /17
2.Музички поими: хор, солист,
Композитор /18

1.Sopstvenost str23
2.Privatnost str24

1.Оркестар – диригент /19
2.Бројалка / 20
1.Narodna pesna-Momi tikve{anki
2.tempo
1.Dinamika
2.Kre{endo I dekre{endo
1.Ritam
2.Ajde da ~itame muzika-kratki I
dolgi traewa
1.^etvrtina I osmina nota
2.Slu{awe muzika

1Tekst za privatnost str 24
2. Na~in na informirawe str 25
1.Dnevni vesnici str 26
2. Radio, TV, internet str 24
1.Povtoruvawe str 29
2.Proveri go svoeto znaewe-test

LIKOVNO OBR.
1-2.Slikawe-Ton,tonsko
stepenuvawe,stepenuvawe na boja
so dodavawe na druga
3-4.CrtaweLinija-kontrast na
linii(kusa,dolga,debelatenka,prava-kriva,kosa
5-6Volumen-poln volumenspontano tvorewe
7-8Dizajn –obleka za semejstvoto
9-10.Crtawe, raznovidnost
nalinii I nivniot ritmi~ki
odnos
11-12.Slikawe- boja
komplementaren contrast-odnos
na crvenata I zelenata boja
13-14Slikawe- topli I ladni
boi
15-16.Crtawe Linijatekstura.Ritam na linii I
spontano ostvaruvawe na
tekstura

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА ЗА
IV одделение
IX
X

*Екплпгија вп мпетп училиште
*Прпшетка дп реката и екплпшкп набљудуваое на рпднипт крај
*Екплпгија вп училницата
*Цвеќиоа вп училницата и вп хплпт

XI

*Дпцна есен вп мпјпт крај – набљудуваое
*Израбптка на лични твпрби пд есенски листпви
*Израбптка на Хранилка за птици

XII

*Анализа на прирачникпт - Немам резервна планета
*Израбптка на предмети пд стара хартија и друг материјал
(нпвпгпдишни украси)

I

*Израбптка на прпект - Направи пкплината да биде чиста

II

*Зимски активнпсти
*Живипт свет вп мпјпт крај
*Израбптка на предмети пд пластика
*Ппсета на ппле и набљудуваое на растенија
*Ппсета на блиска шумичка
*Чпвекпт и прирпдата впппштп
*Акција за чиста и здрава живптна средина
*Прплетнп уредуваое на живптнптп катче
*Израбптка на прпект- Впзи велпсипед
*Загадувачи вп рпднипт крај
*Ппсета на река
*Набљудуваое на автппат какп близпк загадувач
*Лудетп какп загадувачи
*Ппделба на активнпстите за чуваое на инвентарпт преку летнипт
распуст
*Анализа на реализиранпста на пваа прпграма и ппстигнатите цели

III

IV

V

VI

Тема: ЈАС ЛИЧЕН РАЗВОЈ
Содржина: Градење самодоверба
Работилница: Здравица
2.С. Градење слика за себе како член на семејство и како ученик
Работилница: Различни семејства иста љубов
3. С.Препознавањеи изразување на сопствени емоции
Работилница: И пријатно и непријатно
4. С. Справување со загуба и жалење
Работилница:Барометар на емоции
5. С. Справување со успех/неуспех
Работилница: Ништо не успева толку добро колку успехот
6. С. Искажување мислења:
Работилница: Јас мислам вака и сакам сите да знаат
Тема: ЈАС И ТИ – ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
4. С. Прифаќање сличности и разлики
Работилница: Дел по дел сложувалка
5. С. Формирање, одржување и прекинување врски
Работилница: Цвеќе на пријателството
6. С. Чување тајни
Работилница: Чување тајни
7. С.Кажување лаги/вистини
Работилница: Зошто лажеме
8. С. Давање и примање помош
Работилница: Лавот и глушецот
9. С. Справување со емоции
Работилница: Однесаување во лутина
3. С. Комуницирање
Работилница: Говорот на моето лице
2. С.Справување со насилничко однесување
Работилница: Исмеаната Леа
3. С. Разрешување конфликти
Работилница: Конфликтите се скалила

Тема: ЈАС И ДРУГИТЕ – ОПШТЕСТВЕНИ ОДНОСИ
2. С. Познавање на базичните човекови права
Работилница: Права и правила
3. С. Почитување на другите (недискриминација)
Работилница: Бизнисмени и фотомодели
4. С. Меѓусебно познавање и соработка
Работилница: Тројца на еден
5. С. Донесување одлуки во група
Работилница: Бура на идеи
6. С. Одолевање на социјални притисоци
Работилница: Прифатливо и неприфатливо однесување
7. С. Превземање одговорности за постапките
Работилница: Случките на Оги
8. Градење позитивен однос кон својата земја
Работилница: Во согласност за уставот или не?
9. С. Перципирање позитивни модели на идентификација
Работилница: Сакам да бидам
10. С. Развивање критички однос кон медиумите
Работилница: Приказната на другиот
Тема: ЈАС И ЗДРАВЈЕТО – ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ
1. С. Стекнување навики за здрава исхрана
Работилница: Пирамида на исхрана
2. С. Водење грижа за лична хигиена
Работилница: 1. Поврзувалки
Работилница: 2. Мое наше
3. С. Превенција од болести и заболувања
Работилница: Болести
4. С. Превенција од пушење и пиење алкохол
Работилница: Заштита од пушење

Тема: ЈАС И ОКОЛИНАТА – ОДНОС СО НАДВОРЕШНАТА СРЕДИНА
1. с. Безбедно однесување во средината
Работилница: 1. Ризици
Работилница: 2. Мојот пат до училиштето
2. С. Градење позитивен однос кон околината
Работилница: 1. Раскреваме
Работилница: 2. Нашата училница
3. С. Градење позитивен однос кон растенијата и животните
Работилница: Оригами
Работилница: Големата мала Весна
4. Заштита на планетата земја
Работилница: Вода

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
Програмска тема:ЈАС:ЛИЧЕН РАЗВОЈ
Цели: Ученикт/ученичката треба:
10. да знае дека секој човек имасвои јаки и слаби страни;
11. да ги идентификува своите потенцијали и да посавува цели за
постигнивање;
12. да умее да ја препознава свијата единственост;
13. да се оспособи отворено да зборува за и да ги брани своите ставови;
14. да запознае различни техники за себе изразување со цел
пренесување на своите ставови;
15. да прифаќа нови искуства со сигурност;
16. да се запознае со различните улоги и обврски на учениците во
одделението;
17. да знае како да побара подршка д своите соученици и нставниците;
18. да зае да пбара информации за теми што не му се јасни;
19. да планира навреме да ги извршува своите семени обврски;
20. да планира навреме да ги извршува своите училишни обврски;
21. да планира навреме да ги извршува своите обврски како член на
работна група или одделенска заедиа;
22. да се оспособи да учествува во процесот на донесување на одлуки;
23. да се оспособи да користи извориа информации;
24. да знае кои емоции се позитивни, а кои негативни;
25. да знае што го прави визнемирен а, што среќен;
26. да запзнае неколку стратегии за справување со интензивни чувства
како утина или разочарување;
27. да умеат а ги објаснат личните доживувања на пријатни и непријатни
доживувања;
28. да свати дека пријатните и непријатните доживувања се дел од
секојдневниотживот;
29. да знае дека во животот се случуваат несреќни ситуации чија
последица е повреда или загуба на сакана личност, миленик и сл;
30. да прифаќа дека жалењето не е знак а слабост;
31. да се оспособи да го спдели својот успех/неуспех;
32. да се поттикнат да го спделат успехот/неуспехот;
33. да знае повеќе начини за искажување на мислење;
34. да знае аргументирано да го искаже сопственото мислење;
35. да свати дека неговото мслење заслужува должно внимание;
36. да знае за правилн користење н слободното време;
37. да знае за важноста на слободното време;
38. да идентификува различни начини на користење на слободното
време;

Програмска тема:ЈАС И ТИ: ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
Цели:
Ученикт/ученичката треба:
4. да знаат дека постојат сличности и разлики меѓу луѓето во
физичкиизглед во способностите и во потеклото;
5. да спознае дека луѓето се разликуваат според своето мислење и
интереси;
6. да се оспособи да ги препознава сличностите и разликите меѓу нив и
другите во поглд на физички изглед , способност и потекло;
7. да се потикнува да го почитува мислењето и уверувањето на другиот
и тоаш кога не се согласува;
8. да с поттикнува да го дека постоењето на разлики меѓу луѓето е
позитивна придобивка;
9. да се поттикнува да прифаќа дека потребите и интересите на другите
се еднакво важни како и неговите;
10. да се запознава со предусливите за одршување другарство и
пријателство;
11. да се оспособува да дава подршка на другарите;
12. да се поттикнува да согледува дека без меѓусебна подршка,
соработка, доверба и почитување немана другарство и пријателство;
13. да осознава кои тајни се добри и треба да се чуваат;
14. да осознае кои тајни се лоши иможе да му наштетат на другите;
15. да се оспособат да разликуваат добра од лоша тајна;
16. а се поттикнуваат да сватат дака чувањето на тајни го зајакнува
пријателството;
17. да зпознава причини зошто луѓето лажат;
18. да ги знае негативните последици од лажењет;
19. да се оспособува да се воздржува од кажување на вистина кога тоа
може да го повреди другиот,
20. да се поттикнуваа да согледува дека каувањето на лаги може да биде
штетно и за себе и за другите;
21. да се поттикнува да согледува дека лагата ја нарушува довербата;
22. да осознава сошто може да помага дома и на училиште;
23. да дознае од кого мое да и треба да очекува помш;
24. да се оспособи да процени кога на некому му е потребна помош;
25. да се оспособи да оддаде признание за пружена помош;
26. да согледа дека помошта се прима и дава;
27. да се запознае со потешкотии со кои се соочуваат луѓето со посебни
потреби;

28. да се оспособи да идентификува каква помош им е потребна на
луѓето со посебни потреби;
29. да се поттикнува да прифаќа дека хендикепораноста не е пречка за
воспоставување и егување еѓусебни односи;
30. да осознава когалутината предизвикува агресиво однесување;
31. да се поттикнува да изразува симпатија кон врсници;
32. да се оспособува да ја контролира сопствената лутина насоченакон
друите;
33. да се оспособува да се воздржи од несоодветни реакции,
34. да согледуа дека непријатните емоции се обична пречка, а пријатните
поттик во однсите меѓу луѓето;
35. да се запознае со постоење разлини видови насилничко однесување;
36. да се запознае кои емоции се јавуваат кај жртвата на насилничко
однесување,
37. да се оспособува да реагира на исмејување и навредување упатено
кон него;
38. да се поттикнува да се стави во кожа на жртва, соочувајки се со неа;
39. да јасогледаа потребата од сочувствување со другите;
40. да се запознае со ефектите од користење на различни несоодветни
невербални знаци;
41. да осознава како брзината на говоот, тонот, интонацијата и висиата
на гласот влијајат врз невербалната комуникација;
42. да ги научи правилата на активно слушање;
43. да се оспособува од воздржување од користење на невербални и
вербални знаци кои имаат негативно влијание во односите со
другите;
44. да се опособи да парафразира;
45. да се поттикнва да поставува прашања за разјаснуање;
46. да согледува дека невербалната и вербалната комуникација можат
да имаат позитивни и негативни последици по односите со другите;
47. да запознава различни видови на конфликти;
48. да ги осознава различните видови реакции во конфликтна ситуација и
последиците одтаква реакција;
49. да се запознава со базичните потреби на луѓето и како може да
предизвикуваат конфликт;
50. да запознае правила на ,,јас обаање,,;
51. да се оспособи за ,,јас прифаќање;
52. да се поттикнува да прифаќа дека во секој конфликт има најмалку
две страни;
53. да согледува дека од начинот на реагирање зависи дали конфликтот
ќе се раши или ќе ескалира;
54. да согледува дека луѓето можат различно да гледаат на исти нешта и
тоа може да биде извор а конфликт;
55. да согледаат дека незадоволувањето на азичните потреби на луѓето
може да предизвика конфликт;

Програмска тема ЈАСИ ДРУГИТЕ:ОПШТЕСТВЕНИ ОДНОСИ
Цели:
Ученикт/ученичката треба:
11. да добива информации за детските права;
56. да се запоснава со Конвенцијата на правата на детето;
57. да го сознава односот право/одговорност;
58. да се оспособува да и препознава своите права и правата на другите
деца;
59. да се оспособува да и препознава прекршувањето на своите права и
правата на другите деца;
60. да се опособува да ги пктикува своите права во секојдневниот живот;
61. да с потикнува да сфаќа дека сите деца имаат свои права:
62. да се поттикнува да не прифаќа прекршување на правата на детето;
63. да се запознае декапостојат разлик еѓу луѓето;
64. да се оспообув да учествува во дискусии за сопствениот и животот на
другите;
65. да се поттикнува да покаже почит кон разликите меѓу луѓето;
66. да се поттикнува да ја прифати различноста како позитивна;
67. да се поттикнува да прифаќа еднаков однос кон другите без разлика
на сличностите и разликите;
68. да се запознае со постоењето на различни релации што се
воспоставуваат меѓу луѓето;
69. да ги запознава работите што неможе да ги направи некој сам;
70. да се запознава со различни ситуации во кои на луѓето мое да им
треба подршка;
71. да ознава за што у е потребаа подршк од другите;
72. да се оспособува да ги споделува своие интереси, потреби и
проблеми со другите;
73. да се поттикува да ги разбира проблемите и потребите на другите;
74. да се пспособува да препоззнае кога на другите им е потребна
подршка и помош;
75. да се поттикнува да согледува корист од соработката и подршката;
76. да е поттикнува да одобрува давање помош и прифаќањње помош;
77. да с убедува дека заедно може да се постигне повеќе;
78. да ги запознава елементит на различни групи;
79. да го запознава своето место во групата;
80. да се оспособува да биде дел од различни групи;

81. да се оспособува на соодветен начин да комуницира со
одделнитеделови од групата;
82. да умее да ја користи групата во нејзината намена;
83. да се поттикнува да ја сфаќа и прифаќа вредноста на структурата;
84. да се поттикнува да прифаќа постоење на различни структури;
85. да сознава што значи и како изгледа одлука, правило, процедура;
86. да ги запознае постапките за донесување одлуки;
87. да се оспособува да предлои различни ачин за учество во
одлучувањето;
88. да се оспособува да користи повеќе извори на инфорации за
донесување одлука;
89. да се оспособува да го искаже своето мислење и да аргументир;,
90. да се оспособува да ги објасни причините и мотивите за секоја своја
донесена одлука;
91. да е поттикнува да го сфаќа значењето на донесувае одлуки во група;
92. да се поттикнува да прифаќа дека процедурите и правилата се важни
за донесување одлуки;
93. да се потикнува да го прифати почитубањето на правилата;
94. да с поттикнва да прифаќа дека другите можат да имаат поинкви
мислења;
95. да ги запознае активностите во групата;
96. да с оспособува да разбира како правилата и процедурипе помагаат
во донесување на одлуките;
97. да осознава што се смета за добро, а што зза лошо постапување во
повеќе ситуации;
98. да сознава дека може да има сопствено видување разлчно од
групата:
99. да се оспособува да одбира меѓу правилни и неправилни видови
активности;
100.
да е оспособува да формира сопствен став и да го
аргументира;
101.
да се поттикнува да побара помош саради зајакнување
насвојат позиција;
102.
да се охрабрува да согледува дека може да се биде поинаков
од групата;
103.
да се поттикнува да прифаќапоинаквост;
104.
да се поттикнува да сака да учествува и да испробува нови
искуства;
105.
да ја запознава вредноста на спротивставениот став и
мислење на оној на групата;
106.
да се оспсобува да одбира меѓу правилни и еправилни видови
активности;

107.
да ги запознава правилата и процедурите што важат во
односите меѓу луѓето;
108.
да ги запознава своите должности и одговорности;
109.
да ги осознава последиците од непочитувањето на правилаа;
110.
да се оспособуа да знае дека се учи од грешките;
111.
да се оспособува да предлага и формуира правила на
однесување;
112.
да се поттикнува да одобрува пстоење правила и санкции за
нивно прекршување;
113.
да ја цени важноста за преземање одговорности за себе и за
другите;
114.
да се оспособува да си постави достижна цел;
115.
да се охрабрва да биде упорен во постигнувањето на целите;
116.
да ги знае симболите на својата земја;
117.
да се запзнае со пголем број убави нешта во својата земја;
118.
да се опооби позитивно да ја опише својата земја во рамки на
своите знаења;
119.
да се охрабрува да учествува во активнсти со кои се
презентираат достигнувањата на својата земја;
120.
да се оспособува да учествува во манифестации, натпревари,
прослави поврзани со презентација на својата земја;
121.
да се поттикнува да ги почитува симболите и идентитетот на
сопствената земја;
122.
да с гордее што е државјанин на својата земја;
123.
да се запознава со некои светвки откритија и достигнувања;
124.
да с оспсобува да најде и да презентира информации за
цивилизациските достигнувања;
125.
да се поттикнува да јапифаќа припадноста на светската
човечка заедница;
126.
да осознава дека луѓето во светот иаат заеднички потреби и
интереси;
127.
да знае за медиуми и еисии ки се соодветни на неговата
возраст;
128.
да се оспообува да консултира ралични медиуми;
129.
да се оспособува да бара различни информации за ист настан
добиени од различни медиуми;
130.
да се оспособи да процени дали одрдени информации се
рабирливи за него;
131.
да се поттикнув да го прифаќазначењето на информирањето;
132.
да се поттинува да јасогледува важноста од целосно и
сестрано информирање;
133.
да се запознава за луѓе кои на различен начин придонесле за
развојот на човештвото;

134.
да осознава за постигнување на луѓето во различни професии;
135.
да осознава дека има луѓе од сопствената оклина кои пруиле
помош и подршка на индивидуи и заедници;
136.
да знае за ,,херои,, од поблиската и подалечната историја на
сопственат историја на сопствената држава;
137.
да с оспособува да дискутира за различи начини на кои луѓето
придонесуваат за развојот на локален и поширок план;
138.
да с оспособува да препознае луѓе кои придонесле за развојот
н човештвото;
139.
да се охрабруа да посакува да биде како луѓето кои дале голе
придоес во развојот на човештвото;
140.
д се поттикнува да ја сваќа важноста на елувањет н луѓето од
различни професии и занимања;
141.
да знае кои институции во државата пружаат заштита и
безбедност;
142.
да осознава што прават тие и со што се знимаваат;
143.
да се оспособува да го искаже проблемот што го има и за кој
бара помош;
144.
да се оспособува да се обрти о кнкретни институции;
145.
да се поттикнува да го сфаќа значењето на овие институции;
146.
да се поттикнува да го прифаќа длувањето на институциите и
корист од нивно постоење;
147.
да се поттикнува да ги почитува луѓето кои работат во овие
институции и ја цени дејноста што ја обавуваат;
148.
да се охрабрува да верува дека може да обие заштита и
помош во институциите;

Програска тема ЈАС И ЗДРАВЈЕТО: ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ
Цели:
Ученикот/ученичката треба:
5. да се запознае со различни видови здрава храна;
149.
да сознава како храната влијае на болести и превенции од
болести;
150.
да се запознава какоправилно се конзумира храната;
151.
да се оспособува да направи избор на разновидна храна;
152.
да се оспособува да подготвува едноставен балансиран оврок
за себе;
153.
да се оспособува правилно да ја конзумира храната;
154.
д се поттикнув да ја сфаќа важноста на здравата храна за
здравјето и правилниот развој на телото;
155.
да се поттикнува да сфќа дел од болестите се предизвикани од
несоодветна храна и неправилна исхрана;
156.
да се поттикнува да сфаќа дека недоволното, преобемното и
небалансираното јадење е штетно по здравјето;
157.
да знае што е цлосна лична хигиена;
158.
да ги знае сретствата за одржување целосна лична хигиена;
159.
да ги осознава последиците од носење влкана облека и обувки
по здравјето и социјалната прифатеност;
160.
да се поттикнув редовно да одржува целосно лична хигиена;
161.
да се оспособува да ги одржува облеката и обувките чисти;
162.
да се поттикнува да прифаќа дека одржувањето на лична
хигиена е важна за здравјето и за социјалната прифатеност;
163.
да се поттикнува да сфеќадека одржувањето на лична хогиена
е лична одговорност;
164.
да ја согледува потребата од користење на лични сретства за
лична хигиена;
165.
да ја сфаќа важноста на чиста облека како дел од личната
хигиена;
166.
да ги запознае опасностите одраазлични болести и
заболувања;
167.
да ги осознава причините за јвување наа најчестите билести и
заболувања;
168.
да ги знае најчестите и актуелните видови заразни болести и
начинот на кој се пренесуваат;
169.
да осознава со кои сретства и постапки можедаа се превентира
ширењето на заразни болести;

170.
д се оспособаа да ги препознава симптомите н најчестите
олети и заболувања;
171.
да се оспособува да го прилагоди своето однесување на
ситуацијата за да не се разболи;
172.
да се поттикнува да прифаќа совети од возрасните за зштита
од болести и заболувања;
173.
да се поттикнува да прифаќа дека е неопходно да се следат
насоки за превентирање болести;
174.
да се поттикнув да прифаќа совети од возрасните за
лекувањње од болести;
175.
да ги запознава телесните промени што настануаат како
резултат на сексуалното созревање;
176.
да се поттикнува да ја прифаќа сексуалноста како природен
дел од човечкиот развој;
177.
да сознава што е сексуално вознемирување;
178.
да знае кои постапки може да се преземат за да се
спротивстави на сексуално вознемирување;
179.
да осознае што е педофилија;
180.
да ззнае каде и кому да се обрати во случај на сексуално
вознемирување и сексуална злоупотреба;
181.
да се оспособува да препознава и да реагира на сексуално
вознемирување во секојдневните ситуации;
182.
да се оспсобува да пбара пмош во случај на ексуална
злоупотреба;
183.
да се поттикнува да прифаќа дел од сексуалноста е
самозадоволувањето;
184.
да се потикнува да сфаќа дека никој нема право сексуално да
ги вознемирува и злоупотребува другите;
185.
да се запознае со последиците п себе и другите;
186.
да се запознава со последиците од консумирањето алхохол по
себе и по другите;
187.
да се оспособува да се спротивстави на прекршување на
забрана за пушење;
188.
да се охрабрува да се спротивстави на прекршувањето на
забраната за пушење;
189.
да се охрабрува да се спротивстави на притисокот од другите а
пушење и консумирање на алхохол;
190.
да се поттикнувада ја сфаќа штетноста од пушењето и
алхохолот по здравјето;
191.
да сфаќа дека е позитивно да се спротивстави на притисокот
од другите кои промовираат или консумираат цигари или алхохол;

Програмска тема ЈАС И ОКОЛИНАТА:ОДНОСИ СО
НАДВОРЕШНАТА СРЕДИНА
Цели:
Ученикот/ученичката треба:
да основа сознание за постоење на опасн предмети, животни и
предмети од потесната околина што може да ги повредат;
192.
Да осознава за опасни постапки и ситуации со кои може да се
соочи на одделни места во одредрно време;
193.
Да запознава правила на однесување во конкретни ситуации и
на конкретни места.
194.
Да ги осознава знаците за опасност и предупредување;
195.
Да се запознае со последиците од сопственото однесување врз
безбедноста на другите;
196.
да се оспособи да препознае предмети, ситуации, животни ,
растенија што се опасни по безбедноста;
197.
да се поттикнува да ги согледува последиците од сопственото
однесување врз сопсевената безбедност и безбедноста на другите;
198.
да се оспособува да го прилагоди своето однесување на
конкретното место;
199.
да се навикнува да почитува правила на везбедно однесување
пропишани за одредено место;
200.
да се поттикнува да прифаќа дека одредени однесувња на
конкретни места и во конкретни ситуации можат да бидат опасни;
201.
да се поттикнува да ја прифаќа потребаа од прилагодување на
сопствено однесување заради лична безбедност;
202.
да ги запознва сретствата за лична хигиена и нивно коритење,
203.
д оознва што треба да прави за да се одржува хигиена во
домот, во училиштето и во јавни простории;
204.
да ги запзнава последиците од оштетувањето на околината;
205.
да осознава што треба да се прави за да се одржува
околината;
206.
да осознава кои атеријали од оклинате може да се
рециклираат;
207.
да се оспособува да придонесе за одржување на хигиената во
училиштето и училишниот двор;
208.
да се оспособи да се спротивстави на оштетување на
околината;
209.
да се поттикнува да прифаќа лична одговорност во одржување
лична хигиена во околината;
210.
да се поттикнува да прифати дека треба а се ограничи
употребта на материјали што не се рециклираат;КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
Програмска тема:ЈАС:ЛИЧЕН РАЗВОЈ

Цели: Ученикт/ученичката треба:
да знае дека секој човек имасвои јаки и слаби страни;
211.
да ги идентификува своите потенцијали и да посавува цели за
постигнивање;
212.
да умее да ја препознава свијата единственост;
213.
да се оспособи отворено да зборува за и да ги брани своите
ставови;
214.
да запознае различни техники за себе изразување со цел
пренесување на своите ставови;
215.
да прифаќа нови искуства со сигурност;
216.
да се запознае со различните улоги и обврски на учениците во
одделението;
217.
да знае како да побара подршка д своите соученици и
нставниците;
218.
да зае да пбара информации за теми што не му се јасни;
219.
да планира навреме да ги извршува своите семени обврски;
220.
да планира навреме да ги извршува своите училишни обврски;
221.
да планира навреме да ги извршува своите обврски како член
на работна група или одделенска заедиа;
222.
да се оспособи да учествува во процесот на донесување на
одлуки;
223.
да се оспособи да користи извориа информации;
224.
да знае кои емоции се позитивни, а кои негативни;
225.
да знае што го прави визнемирен а, што среќен;
226.
да запзнае неколку стратегии за справување со интензивни
чувства како утина или разочарување;
227.
да умеат а ги објаснат личните доживувања на пријатни и
непријатни доживувања;
228.
да свати дека пријатните и непријатните доживувања се дел од
секојдневниотживот;
229.
да знае дека во животот се случуваат несреќни ситуации чија
последица е повреда или загуба на сакана личност, миленик и сл;
230.
да прифаќа дека жалењето не е знак а слабост;
231.
да се оспособи да го спдели својот успех/неуспех;
232.
да се поттикнат да го спделат успехот/неуспехот;
233.
да знае повеќе начини за искажување на мислење;
234.
да знае аргументирано да го искаже сопственото мислење;
235.
да свати дека неговото мслење заслужува должно внимание;
236.
да знае за правилн користење н слободното време;
237.
да знае за важноста на слободното време;
238.
да идентификува различни начини на користење на
слободното време;

Програмска тема:ЈАС И ТИ: ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
Цели:
Ученикт/ученичката треба:
да знаат дека постојат сличности и разлики меѓу луѓето во
физичкиизглед во способностите и во потеклото;
239.
да спознае дека луѓето се разликуваат според своето мислење
и интереси;
240.
да се оспособи да ги препознава сличностите и разликите меѓу
нив и другите во поглд на физички изглед , способност и потекло;
241.
да се потикнува да го почитува мислењето и уверувањето на
другиот и тоаш кога не се согласува;
242.
да с поттикнува да го дека постоењето на разлики меѓу луѓето
е позитивна придобивка;
243.
да се поттикнува да прифаќа дека потребите и интересите на
другите се еднакво важни како и неговите;
244.
да се запознава со предусливите за одршување другарство и
пријателство;
245.
да се оспособува да дава подршка на другарите;
246.
да се поттикнува да согледува дека без меѓусебна подршка,
соработка, доверба и почитување немана другарство и пријателство;
247.
да осознава кои тајни се добри и треба да се чуваат;
248.
да осознае кои тајни се лоши иможе да му наштетат на
другите;
249.
да се оспособат да разликуваат добра од лоша тајна;
250.
а се поттикнуваат да сватат дака чувањето на тајни го
зајакнува пријателството;
251.
да зпознава причини зошто луѓето лажат;
252.
да ги знае негативните последици од лажењет;
253.
да се оспособува да се воздржува од кажување на вистина кога
тоа може да го повреди другиот,
254.
да се поттикнуваа да согледува дека каувањето на лаги може
да биде штетно и за себе и за другите;
255.
да се поттикнува да согледува дека лагата ја нарушува
довербата;
256.
да осознава сошто може да помага дома и на училиште;
257.
да дознае од кого мое да и треба да очекува помш;
258.
да се оспособи да процени кога на некому му е потребна
помош;
259.
да се оспособи да оддаде признание за пружена помош;
260.
да согледа дека помошта се прима и дава;

261.
да се запознае со потешкотии со кои се соочуваат луѓето со
посебни потреби;
262.
да се оспособи да идентификува каква помош им е потребна
на луѓето со посебни потреби;
263.
да се поттикнува да прифаќа дека хендикепораноста не е
пречка за воспоставување и егување еѓусебни односи;
264.
да осознава когалутината предизвикува агресиво однесување;
265.
да се поттикнува да изразува симпатија кон врсници;
266.
да се оспособува да ја контролира сопствената лутина
насоченакон друите;
267.
да се оспособува да се воздржи од несоодветни реакции,
268.
да согледуа дека непријатните емоции се обична пречка, а
пријатните поттик во однсите меѓу луѓето;
269.
да се запознае со постоење разлини видови насилничко
однесување;
270.
да се запознае кои емоции се јавуваат кај жртвата на
насилничко однесување,
271.
да се оспособува да реагира на исмејување и навредување
упатено кон него;
272.
да се поттикнува да се стави во кожа на жртва, соочувајки се со
неа;
273.
да јасогледаа потребата од сочувствување со другите;
274.
да се запознае со ефектите од користење на различни
несоодветни невербални знаци;
275.
да осознава како брзината на говоот, тонот, интонацијата и
висиата на гласот влијајат врз невербалната комуникација;
276.
да ги научи правилата на активно слушање;
277.
да се оспособува од воздржување од користење на
невербални и вербални знаци кои имаат негативно влијание во
односите со другите;
278.
да се опособи да парафразира;
279.
да се поттикнва да поставува прашања за разјаснуање;
280.
да согледува дека невербалната и вербалната комуникација
можат да имаат позитивни и негативни последици по односите со
другите;
281.
да запознава различни видови на конфликти;
282.
да ги осознава различните видови реакции во конфликтна
ситуација и последиците одтаква реакција;
283.
да се запознава со базичните потреби на луѓето и како може да
предизвикуваат конфликт;
284.
да запознае правила на ,,јас обаање,,;
285.
да се оспособи за ,,јас прифаќање;
286.
да се поттикнува да прифаќа дека во секој конфликт има
најмалку две страни;

287.
да согледува дека од начинот на реагирање зависи дали
конфликтот ќе се раши или ќе ескалира;
288.
да согледува дека луѓето можат различно да гледаат на исти
нешта и тоа може да биде извор а конфликт;
289.
да согледаат дека незадоволувањето на азичните потреби на
луѓето може да предизвика конфликт;

Програмска тема ЈАСИ ДРУГИТЕ:ОПШТЕСТВЕНИ ОДНОСИ
Цели:
Ученикт/ученичката треба:
да добива информации за детските права;
290.
да се запоснава со Конвенцијата на правата на детето;
291.
да го сознава односот право/одговорност;
292.
да се оспособува да и препознава своите права и правата на
другите деца;
293.
да се оспособува да и препознава прекршувањето на своите
права и правата на другите деца;
294.
да се опособува да ги пктикува своите права во секојдневниот
живот;
295.
да с потикнува да сфаќа дека сите деца имаат свои права:
296.
да се поттикнува да не прифаќа прекршување на правата на
детето;
297.
да се запознае декапостојат разлик еѓу луѓето;
298.
да се оспообув да учествува во дискусии за сопствениот и
животот на другите;
299.
да се поттикнува да покаже почит кон разликите меѓу луѓето;
300.
да се поттикнува да ја прифати различноста како позитивна;
301.
да се поттикнува да прифаќа еднаков однос кон другите без
разлика на сличностите и разликите;
302.
да се запознае со постоењето на различни релации што се
воспоставуваат меѓу луѓето;
303.
да ги запознава работите што неможе да ги направи некој сам;
304.
да се запознава со различни ситуации во кои на луѓето мое да
им треба подршка;
305.
да ознава за што у е потребаа подршк од другите;
306.
да се оспособува да ги споделува своие интереси, потреби и
проблеми со другите;
307.
да се поттикува да ги разбира проблемите и потребите на
другите;

308.
да се пспособува да препоззнае кога на другите им е потребна
подршка и помош;
309.
да се поттикнува да согледува корист од соработката и
подршката;
310.
да е поттикнува да одобрува давање помош и прифаќањње
помош;
311.
да сe убедува дека заедно може да се постигне повеќе;
312.
да ги запознава елементит на различни групи;
313.
да го запознава своето место во групата;
314.
да се оспособува да биде дел од различни групи;
315.
да се оспособува на соодветен начин да комуницира со
одделнитеделови од групата;
316.
да умее да ја користи групата во нејзината намена;
317.
да се поттикнува да ја сфаќа и прифаќа вредноста на
структурата;
318.
да се поттикнува да прифаќа постоење на различни структури;
319.
да сознава што значи и како изгледа одлука, правило,
процедура;
320.
да ги запознае постапките за донесување одлуки;
321.
да се оспособува да предлои различни ачин за учество во
одлучувањето;
322.
да се оспособува да користи повеќе извори на инфорации за
донесување одлука;
323.
да се оспособува да го искаже своето мислење и да
аргументир;,
324.
да се оспособува да ги објасни причините и мотивите за секоја
своја донесена одлука;
325.
да е поттикнува да го сфаќа значењето на донесувае одлуки во
група;
326.
да се поттикнува да прифаќа дека процедурите и правилата се
важни за донесување одлуки;
327.
да се потикнува да го прифати почитубањето на правилата;
328.
да с поттикнва да прифаќа дека другите можат да имаат
поинкви мислења;
329.
да ги запознае активностите во групата;
330.
да с оспособува да разбира како правилата и процедурипе
помагаат во донесување на одлуките;
331.
да осознава што се смета за добро, а што зза лошо
постапување во повеќе ситуации;
332.
да сознава дека може да има сопствено видување разлчно од
групата:
333.
да се оспособува да одбира меѓу правилни и неправилни
видови активности;

334.
да е оспособува да формира сопствен став и да го
аргументира;
335.
да се поттикнува да побара помош саради зајакнување
насвојат позиција;
336.
да се охрабрува да согледува дека може да се биде поинаков
од групата;
337.
да се поттикнува да прифаќапоинаквост;
338.
да се поттикнува да сака да учествува и да испробува нови
искуства;
339.
да ја запознава вредноста на спротивставениот став и
мислење на оној на групата;
340.
да се оспсобува да одбира меѓу правилни и еправилни видови
активности;
341.
да ги запознава правилата и процедурите што важат во
односите меѓу луѓето;
342.
да ги запознава своите должности и одговорности;
343.
да ги осознава последиците од непочитувањето на правилаа;
344.
да се оспособуа да знае дека се учи од грешките;
345.
да се оспособува да предлага и формуира правила на
однесување;
346.
да се поттикнува да одобрува пстоење правила и санкции за
нивно прекршување;
347.
да ја цени важноста за преземање одговорности за себе и за
другите;
348.
да се оспособува да си постави достижна цел;
349.
да се охрабрва да биде упорен во постигнувањето на целите;
350.
да ги знае симболите на својата земја;
351.
да се запзнае со пголем број убави нешта во својата земја;
352.
да се опооби позитивно да ја опише својата земја во рамки на
своите знаења;
353.
да се охрабрува да учествува во активнсти со кои се
презентираат достигнувањата на својата земја;
354.
да се оспособува да учествува во манифестации, натпревари,
прослави поврзани со презентација на својата земја;
355.
да се поттикнува да ги почитува симболите и идентитетот на
сопствената земја;
356.
да с гордее што е државјанин на својата земја;
357.
да се запознава со некои светвки откритија и достигнувања;
358.
да с оспсобува да најде и да презентира информации за
цивилизациските достигнувања;
359.
да се поттикнува да јапифаќа припадноста на светската
човечка заедница;

360.
да осознава дека луѓето во светот иаат заеднички потреби и
интереси;
361.
да знае за медиуми и еисии ки се соодветни на неговата
возраст;
362.
да се оспообува да консултира ралични медиуми;
363.
да се оспособува да бара различни информации за ист настан
добиени од различни медиуми;
364.
да се оспособи да процени дали одрдени информации се
рабирливи за него;
365.
да се поттикнув да го прифаќазначењето на информирањето;
366.
да се поттинува да јасогледува важноста од целосно и
сестрано информирање;
367.
да се запознава за луѓе кои на различен начин придонесле за
развојот на човештвото;
368.
да осознава за постигнување на луѓето во различни професии;
369.
да осознава дека има луѓе од сопствената оклина кои пруиле
помош и подршка на индивидуи и заедници;
370.
да знае за ,,херои,, од поблиската и подалечната историја на
сопственат историја на сопствената држава;
371.
да с оспособува да дискутира за различи начини на кои луѓето
придонесуваат за развојот на локален и поширок план;
372.
да с оспособува да препознае луѓе кои придонесле за развојот
н човештвото;
373.
да се охрабруа да посакува да биде како луѓето кои дале голе
придоес во развојот на човештвото;
374.
д се поттикнува да ја сваќа важноста на елувањет н луѓето од
различни професии и занимања;
375.
да знае кои институции во државата пружаат заштита и
безбедност;
376.
да осознава што прават тие и со што се знимаваат;
377.
да се оспособува да го искаже проблемот што го има и за кој
бара помош;
378.
да се оспособува да се обрти о кнкретни институции;
379.
да се поттикнува да го сфаќа значењето на овие институции;
380.
да се поттикнува да го прифаќа длувањето на институциите и
корист од нивно постоење;
381.
да се поттикнува да ги почитува луѓето кои работат во овие
институции и ја цени дејноста што ја обавуваат;
382.
да се охрабрува да верува дека може да обие заштита и
помош во институциите;

Програска тема ЈАС И ЗДРАВЈЕТО: ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ
Цели:
Ученикот/ученичката треба:
да се запознае со различни видови здрава храна;
383.
да сознава како храната влијае на болести и превенции од
болести;
384.
да се запознава какоправилно се конзумира храната;
385.
да се оспособува да направи избор на разновидна храна;
386.
да се оспособува да подготвува едноставен балансиран оврок
за себе;
387.
да се оспособува правилно да ја конзумира храната;
388.
д се поттикнув да ја сфаќа важноста на здравата храна за
здравјето и правилниот развој на телото;
389.
да се поттикнува да сфќа дел од болестите се предизвикани од
несоодветна храна и неправилна исхрана;
390.
да се поттикнува да сфаќа дека недоволното, преобемното и
небалансираното јадење е штетно по здравјето;
391.
да знае што е цлосна лична хигиена;
392.
да ги знае сретствата за одржување целосна лична хигиена;
393.
да ги осознава последиците од носење влкана облека и обувки
по здравјето и социјалната прифатеност;
394.
да се поттикнув редовно да одржува целосно лична хигиена;
395.
да се оспособува да ги одржува облеката и обувките чисти;
396.
да се поттикнува да прифаќа дека одржувањето на лична
хигиена е важна за здравјето и за социјалната прифатеност;
397.
да се поттикнува да сфеќадека одржувањето на лична хогиена
е лична одговорност;
398.
да ја согледува потребата од користење на лични сретства за
лична хигиена;
399.
да ја сфаќа важноста на чиста облека како дел од личната
хигиена;
400.
да ги запознае опасностите одраазлични болести и
заболувања;
401.
да ги осознава причините за јвување наа најчестите билести и
заболувања;
402.
да ги знае најчестите и актуелните видови заразни болести и
начинот на кој се пренесуваат;
403.
да осознава со кои сретства и постапки можедаа се превентира
ширењето на заразни болести;

404.
д се оспособаа да ги препознава симптомите н најчестите
олети и заболувања;
405.
да се оспособува да го прилагоди своето однесување на
ситуацијата за да не се разболи;
406.
да се поттикнува да прифаќа совети од возрасните за зштита
од болести и заболувања;
407.
да се поттикнува да прифаќа дека е неопходно да се следат
насоки за превентирање болести;
408.
да се поттикнув да прифаќа совети од возрасните за
лекувањње од болести;
409.
да ги запознава телесните промени што настануаат како
резултат на сексуалното созревање;
410.
да се поттикнува да ја прифаќа сексуалноста како природен
дел од човечкиот развој;
411.
да сознава што е сексуално вознемирување;
412.
да знае кои постапки може да се преземат за да се
спротивстави на сексуално вознемирување;
413.
да осознае што е педофилија;
414.
да ззнае каде и кому да се обрати во случај на сексуално
вознемирување и сексуална злоупотреба;
415.
да се оспособува да препознава и да реагира на сексуално
вознемирување во секојдневните ситуации;
416.
да се оспсобува да пбара пмош во случај на ексуална
злоупотреба;
417.
да се поттикнува да прифаќа дел од сексуалноста е
самозадоволувањето;
418.
да се потикнува да сфаќа дека никој нема право сексуално да
ги вознемирува и злоупотребува другите;
419.
да се запознае со последиците п себе и другите;
420.
да се запознава со последиците од консумирањето алхохол по
себе и по другите;
421.
да се оспособува да се спротивстави на прекршување на
забрана за пушење;
422.
да се охрабрува да се спротивстави на прекршувањето на
забраната за пушење;
423.
да се охрабрува да се спротивстави на притисокот од другите а
пушење и консумирање на алхохол;
424.
да се поттикнувада ја сфаќа штетноста од пушењето и
алхохолот по здравјето;
425.
да сфаќа дека е позитивно да се спротивстави на притисокот
од другите кои промовираат или консумираат цигари или алхохол;

Програмска тема ЈАС И ОКОЛИНАТА:ОДНОСИ СО
НАДВОРЕШНАТА СРЕДИНА
Цели:
Ученикот/ученичката треба:
да основа сознание за постоење на опасн предмети, животни и
предмети од потесната околина што може да ги повредат;
426.
Да осознава за опасни постапки и ситуации со кои може да се
соочи на одделни места во одредрно време;
427.
Да запознава правила на однесување во конкретни ситуации и
на конкретни места.
428.
Да ги осознава знаците за опасност и предупредување;
429.
Да се запознае со последиците од сопственото однесување врз
безбедноста на другите;
430.
да се оспособи да препознае предмети, ситуации, животни ,
растенија што се опасни по безбедноста;
431.
да се поттикнува да ги согледува последиците од сопственото
однесување врз сопсевената безбедност и безбедноста на другите;
432.
да се оспособува да го прилагоди своето однесување на
конкретното место;
433.
да се навикнува да почитува правила на везбедно однесување
пропишани за одредено место;
434.
да се поттикнува да прифаќа дека одредени однесувња на
конкретни места и во конкретни ситуации можат да бидат опасни;
435.
да се поттикнува да ја прифаќа потребаа од прилагодување на
сопствено однесување заради лична безбедност;
436.
да ги запознва сретствата за лична хигиена и нивно коритење,
437.
д оознва што треба да прави за да се одржува хигиена во
домот, во училиштето и во јавни простории;
438.
да ги запзнава последиците од оштетувањето на околината;
439.
да осознава што треба да се прави за да се одржува
околината;
440.
да осознава кои атеријали од оклинате може да се
рециклираат;
441.
да се оспособува да придонесе за одржување на хигиената во
училиштето и училишниот двор;
442.
да се оспособи да се спротивстави на оштетување на
околината;
443.
да се поттикнува да прифаќа лична одговорност во одржување
лична хигиена во околината;

444.
да се поттикнува да прифати дека треба а се ограничи
употребта на материјали што не се рециклираат;
445.
да го знае местото на растенијата и ивотните во циклусот на
живиот свет;
446.
да запзнава некои последици од исчезнување на дрвјата и
шумите;
447.
да запзнава начини како може да им се помогне на животните
на кои им треба помош;
448.
да ја осознава важноста на убаво одржување на околината;
449.
да осознава што треба да направи за даа се креира,
подобрува, одржува и рзубавува непосредното опкруување;
450.
да се оспособува да користи различни предмети и прибор за
разубавување на простоорот;
451.
да се пооттикнува да прифаќа декасекој треба да продонесува
во одржување и разубавување на просторот во непосредна околина;
452.
да се поттикнува да прифаќа дека луѓето имат раазлични
вкусови на уредување и разубавување на просторот;
453.
да гии запознае најчестите загадувачи на воздухот, водата и
почвата;
454.
да ги осознае најчетите последици од загадување на воздухот,
водата и почвата врз луѓето и другите живи суштества;
455.
да запзнае различни начини за рационалн користење на
водата и на електричната енергија;
456.
да се оспсобува да укажува на нерационално користење на
водата и електричната енергија,
457.
да се оспособува да идентификува производи со еколошки
знак што не се штетни за природата;
458.
да се поттикнува да сваќа дека водата за пиење и другите
природни ресурси не се непресушен извор;
459.
да се поттикнува да ја сваќа одговорноста на човекот во
заштита на животната средина;
460.
да се поттикнува да сфаќа дека треба да се ограничи
употребата на заадувачки технлогии.

JANUARI
Priroda

1.Sostojb
i na
vodata(50
,51)
2.Okean,
more,
ezero
(52,53)

1.Izvor i
reka (54)
2.Ve~en
mraz
(55,56)

Mak.jazik
1.Raska`uvaw
e na
do`ivean
nastan-Mojot
zimski
raspust
2.Povtoruvam
latinica
(~itawe i
pi{uvawe)
3.Gramati~ki
ve`bi

1.Obrabotka
na tekstSlo`na
dru`ina-(88)
2.Analiza na
tekstot Slo`na
dru`ina(89)
3.Jazik-so
broj se
iska`uva
prib. br.-(86)
4.Pi{uvawe
na broj so
pribli`na
br. i
pove}ecifre
n broevi (87)
5.Niz
stranicite
na Razvigor

Op{testv
o

Matematika

2.Pred
geografsk
ata karta
na RMGlavni i
sporedni
strani
(50,51)

3. Pravi
{to se
se~at(67,68)

1.Kartogra
f-ski
znaci i
boi
(50-55)
2. Pred
kartata na
RMutvrduvaw
e

4.
Paralelni
pravi (69,70)

1.Normalni
pravi (71,72)
2. Vzaemna
polo`ba
na praviteve`bi
3.
Paralelni i
normalni
pravi-ve`bi
4.To~ka,prav
a, ramninapovtoruvawe

Likovno
obr.

Muzi£ko
obr

1/2Bojagradacija
na sina boja
(povtoruva
we)
,, Okean,
more,
ezero,,slikawe

2.Povtoruv
awe tonovi
na
petolinie
(DO1-LA1
zapi{uvaw
e, vizuelno
prepoznava
we, peewe,
svirewe)

1/2Volumen
vo prostorednostaven
volumen:
,,Maketa na
rodnoto
mesto,,
modeliraw
e
(kartograf
ski boi)
(prira~nik
-likovno
str.11)

1.Melodisk
i ve`bi so
flejta od
opseg
DO1-LA1
2.Primena
na izu~eni
tonovi:
,,Kade ste
de~iwa,,
(26)
(peewe i
svirwe so
flejta)

Fizi£ko obr.

Tehni£ko
obr.

3.Osnovni
elementi na
odbojkata

1. Modeli
i kreacii
od
tekstil{iewe
(R.L./23,2
4)

1.Dodavawe
topka preku
ja`e,niska
odbojkarska
mre`a
2.Odbivawe
mala topka so
prsti
3. Odbivawe
mala topka
so,, ~ekan,,

1.Kreaci
i od
tekstil
(R.L./25)

Tvore{
tvo
1.,,Izmi
sluvame
zavr{et
ok na
prikazn
a,,
(prira~
niktvore{
tvo
str.7)

1.,,Izra
botuvame
kukli,,(prira~
niktvore{
tvo
str.36)

FEVRUARI

Priroda

Mak.jazik

1.Prirod
ni pojavi:
oblak,
do`d,
sneg, grad
(57,59)

1.Obrabotka
na raskaz^estitka (92)
2.Preraska`u
v. so
hronologija
na nastan Elektron.
~estitka
3.Jazi~ni
ve`bi za
broevi
4. Lektira
5. Lektira

2.
Prirodni
pojavi:
magla,
rosa,
slana
(60,61)

1.Poseta
na
meteorol
o{-ka
stanica
(62, 63)

2.Aktivn
osti na
lu|eto vo
zavisnost
od
promeni
na
vremeto
(64,65)

1. Obrabotka
na pesna-Ti
rekov, mi
re~e(94)
2.Raska`uvaw
e po daden
po~etok-Jas
diskutirav
3.JazikVreme kaj
glagoliteminatost (99)
4.Obrabotka
na tekstPrepirka(96)
5.Dramatizac
ija na tekstot
,,Prepirka,,

Op{testv
o
1.Orienta
cija so
pomo{ na
kompas

2.Naselbi,
instituci
i, mesna
zaednica
(39,40)

1.Problem
ite vo
mojata
naselba
(56)
2.
Problemi
te vo
mojata
naselbaistra`uva
~ka rabota
(57-60)

Matematika
1.Vidovi
triagolnici
spored
strani
(73,74)
2.Crtawe.Vidovi
triagolnici
spored
stranive`bi (75)
3. Ve`bicrtawe
triagolnici
spored
strani
4.Agol i
vidovi agli povtoruvawe
1.Vidovi
triagolnici
spored agli
(76,77)
2. Ve`bi vo
crtawe
triagol.
spored agli
3.Povtoruva
we-Vidovi
triagolnici
spored
strain i
agli (78)
4.Kontrolna
zada~aVidovi
triagolnici

Likovno
obr.

1/2Primarn
i boi
(povtoruva
we):
,,Razli~ni
triagolnic
i,,
slikawe

1/2
Likovni
elementi
od
grafikata,,Karton
pe~at,,(prira~nik
-likovno
str.15)

Muzi£ko
obr.
1.Peeme i
taktirame:
,,Prvo
lizgawe,,po noti
(27)
2.Muzi~ka
gramatika:
Motiv
(44)

1.Prepozna
vawe na
motiv vo
pesna i
pretstavuv
awe so
razli~ni
simboli
2.Parlatoritmi~ko
~itawe so
imenuvawe
na tonovi
(nastavnik
ot pee
motiv so
tekst,a
u~enikot
imenuva
tonovi)

Fizi£ko obr.

1.Elementarn
i igriOdbojka
2.Ka~uvawe na
ripstol
3.Sovladuvaw
e na ka~uvawe
i spu{tawe
od ripstol

1.Elementarn
i igri so
primena na
lazewe i
ka~uvawe
2.
.Elementarni
igri so
primena na
lazewe i
ka~uvawe
3.Potiskuvaw
ei
nadvlekuvawe
vo parovi

Tehni£ko
obr.

1.Zapozna
vawe so
drvni
poluproi
zvodi (32,33)

1. Delovi
na drvo i
dobivawe
poluproi
zvo-di od
drvo
(34,35)

Tvore{
tvo
1.,,Imit
ira-we
prirodn
i
pojavi,,(prira~
niktvore{
tvo
str.16)

1.,,Dram
atizira
we
tekst,,(prira~
niktvore{
tvo
str.11)

1.Povtor
uva-we na
temata
(66)
2.Temaski
test:
,,Planeta
ta Zemja e
promenli
v sistem,,

1.Razliki
me|u
`iva i
ne`iva
priroda
(67,68)
2.Razliki
me|u
rastenija
ta i
`ivotnit
e
(69,70,92)

1. Jazi~ni
ve`bi (98)
2. Niz
stranicite
na Razvigor
3. Jazi~na
ve`ba-vreme
kaj glagolisega{nost
(99)
4.Obrabotka
na pesnaNa{ Goce(90)
5.Avtodiktat
na pesnata

1.Obrabotka
na pesnaOcenka po
drugarstvo
(100)
2.Raska`uvaw
e na slu~kata
od pesnataOcenka po
drugarstvo
(101)
3.Recitirawe
na pesnataOcenka po
drugarstvo
4.Jazi~na
ve`ba- vreme
kaj glagoliidnost (99)
5.Povtoruvam
i se
proveruvam
(102)

1.Povtoru
vawe na
temata
(61)
2.Kontrol
ni
pra{awa

1.Lokalna
zaednica i
lokalna
samouprav
a (64)
2.Op{tini
vo R.M.
(pred
karta na
R.M)
(65)

1.Ve`bi:
To~ka,
prava,
ramnina
2.Agol,
vidovi agli
i
Triagol.ve`bi
3.Tematski
test:
Geometriski
figuri vo
ramnina
4.Analiza na
tematskiot
test

1.Rabota so
podatoci
(op{testvo)
2. Rabota so
podatoci
(op{testvo)
3.^as,
minuta,
sekunda
(123,126)
4.^as,
minuta,
sekundave`bi
(123,126)

1/2
Kontrasttopol i
laden
kontrast:
,,Prirodni
pojavison~evovrne`livo,,
kola`

1/2Crtawe
portret:
,,Mojot
drugar,,
moliv

1.Na~in na
izvedbapovtoruva
we
(instrumen
tal-na,
vokalna,
instrument
alnovokaln
a) delo po
izbor
2. Slu{awe
muz:
Orevokr{a
~kaP.I.^ajkov
ski
(voo~uvawe
tempo,
dinamika,
karakter)
(46)

1.Natprevar
vo vle~ewe
2.Postavuvaw
e vo
2,4 redici-

1.Obrabotk
a na pesna
po noti ,,Koki~e,,
(10)

1.Vrtewa na
{vedska
klupa
2.Skokawe od
klupa so mek
doskok
3.[tafetni
igri so
odewe,
provlekuvawe
, ka~uvawe

2.Utvrduva
we na
pesnata

(povtoruvawe
)
3.Nosewe na
predmeti po
{vedska
klupa

1.
Za{tita
na drvo
(37)

1.Rabotni
postapki
pri
obrabotk
a na drvo
(38,39)

1.
,,Moite
dlanki,,
-kutii
za
molivi,
ramka
za slika
(prira~
niktvore{
tvo
str.22)

1.Detsk
o
muzi~ko
tvore{
tvo;
,,Nemir
ko,,
(muzi~k
a
dramati
za-cijamuzi~.u
~ebnik
str.67)

MART
Priroda

Mak.jazik

1.Karakt
eristiki
na
`ivite
su{testv
a(71)

1.Obrabotka
na tekstKamenen cvet
(113)
2.
Avtobiograf
ija (115)
3.Obrabotka
na pesnataNa mojata
majka (109)
4.Sporedba
(110)
5.PIzrazuva
we-Tesakam,
mamo

2.Vlijani
e na
uslovite
za `ivot
vrz
`iviot
svet
(72,73)

1.[to
nau~ivpovtoruv
awe (74)
2.Kontro
lni
pra{awa

1.^itawe i
diskusija za
detskite
tvorbi (116,117)
2.JazikGlavni
~lenovi na
re~enicataPodmet
(111)
3.Obrabotka
na raskazValkanata
u~ilnica
(103)
4.Pism.odgov
a. na
pra{awa od
raskazot
5.Jazi~ni
ve`bi za
podmet

Op{testv
o
1.Op{tin
i vo grad
Skopje
(pred
karta na
Sk.) (66)
2.
Gra|anin
(68)

1. Organi
na
op{tinata
(69,70)
2. Poseta
na
op{tinata
(sovet,
gradona
~alnik)
(70)

Matematika
1. Decenija,
vek,
milenium
(127,128)
2.Ve`biMerki za
vreme
3.Mno`ewe
na broevi od
DiS so
ednocif.bro
j (79,80)
4. Delewe na
broevi od
DiS so
ednocif.bro
j (81,82)

1.Broevite1
i 0 kako
mno`iteli
(83)
2.Brojot 0
kako
delenik.
Brojot 1
kako
delitel
(84)
3. Brojni
izrazi (85)
4. Mno`ewe
zbir so broj
(86)

Likovno
obr.

1/2
Dizajn,,Izrabotka
na
osmomartov
ska
~estitka,,Kola`

1/2
Ritamregularen
ritam(povt
oruvawe na
dva oblici
so isto
rastojanie)

Muzi£ko
obr
1.Voo~uva
we i
prepoznav
awe
duva~ki
instrumen
t-truba:
Triumfal
en mar{Aida
X.Verdi
(45)
2.Obrabot
ka na
pesna po
noti ,,Mojata
majka,,
(11)
1.Utvrduva
we na
pesnata
2.Dinamik
a (silnotivko) peewe,
slu{awe,
svirewe
(30)

Fizi£ko obr.
1.Slobodno
rakometno
vodewe
2. Rakometno
vodewevo
opredelen
pravec
3. Frlawe i
fa}awe mala
rakometna
topka vo yid

1.Dodavawe i
fa}awe topka
pome|u dvajca
2.Rakometno
{utirawe na
gol od mesto
3.NatprevarRakomet

Tehni£ko
obr.

1.Povtor
uvawe za
drvo i
drveni
poluproi
zvodi

1.Kontro
lni
pra{awa

Tvore{
tvo
1.,,Na{
iot
cvet,,(prira~
niktvore{
tvo
str.33)

1.,,Izmi
sluvame
po~etok
na
prikazn
a,,(prira~
niktvore{
tvo
str.9)

1.Neophodnost
od hrana
kako
izvor na
`ivot(75,
76)
2.Rastewe
i
razmno`u
vawe kaj
rastenija
ta (77)

1.
Rastewe
i
razmno`u
vawe kaj
`ivotnit
e (78)
2.Naru{u
vawe na
funkcija
ta na
organite
pri silni
vlijania
(79,80)

1.Obrabotka
na dramski
tekstPlastesa,Har
tesa i
Platnesa
(104)
2.^itawe po
ulogi na
dram.tekst
(105)
3.Podgotovka
za
realizacija
na proektot
na
paralelkata(
106)
4.Obrabotka
na pesnaPismo od
decata na
golemiot
grad(107)
5.Doznaj
pove}e (108)
1. Obrabotka
na pesnaMoeto selo
(118)
2.Den na
Ekologija
3.Sozdavaj prodol`uvaw
e na pesnataMoeto selo
(119)
4.JazikGlavni
~lenovi na
re~enicataPrirok
(112)
5.
Gramati~ki
ve`bi so
podmet i
prirok (122)

1.Povtoru
vawe
2.Kontrol
ni
pra{awa

1.Ekonoms
kiot
`ivot vo
op{tinata
-stopanski
dejnosti
(71)
2.
Ekonomsk
iot `ivot
vo
op{tinata
nestopans
ki
dejnosti
(72)

1. Mno`ewe
razlika so
broj (87)
2. Mno`ewe
zbir(razlik
a) so brojve`bi
3.Mno`ewe
so
ednocif.br
bez premin
(88,89)
4.
Povtoruvaw
e

1.Kontrolni
zada~i
3. Mno`ewe
so
ednocif.br
so premin
(90,91)
4. Mno`ewe
do 1000 od
vidot-41*3;
241*3
(92,93)

1/2
Bojalokalna
boja:
,,^ista
prirodazdrav
`ivot,,izrabotka
na EKO
plakat

1/2
DizajnIzrabotka
korica za
kniga:
,,@iviot
svet vo
prirodata,,
(tehnika po
izbor)

1.Peewe
pesni so
primena
na
dinamika
,,Baraban~
e,, (31)

1.Nosewe
predmeti po
greda
2. Nosewe
predmeti od
3kg do 10metri
3.Grupno
nadvlekuvawe

1.Konstru
ktivno
tvore{tv
o
(40)

1.,,Zvu~
na
prikazn
a,,(prira~
niktvore{
tvo
str.18)

1.Elemen
ti za
sostavuva
we
(navrtki,
zavrtki)
(41)

1.,,Ne{
to
ubavo,,(riba,
pol`av
)(prira~
niktvore{
tvo
str.30)

2.Noti i
pauzi (33)

2.^etvrti
na nota
(34)

1.Vle~ewe vo
parovi
3.[tafetni i
elementarni
igri so
elementi od
atletika i
gimnastika

1.Soveti
za nega i
higiena
na
setilnit
e organi
(81)

1. Obrabotka
na narodna
prikaznaCarot i
ora~ot
(120)
2.Preraska`.
na
nar.prikazna
-Carot i
ora~ot so
menuvawe na
krajot (121)
3.Obrabotka
na tekst:
Veligden
(132)
4. Obrabotka
na pesna:
Aprilska
(124)

1. Firmi i
pretprijat
ija
(73)
2. Rabota,
vrabotuva
we,
denari,
trgovija
(74)

1. Mno`ewe
do 1000 od
vidot67*2;367*2
(94,95)
2. Mno`ewe
do 1000 od
vidot75*4;125*8
-ve`bi (96)
3.
Kontrolni
zada~i:
Mno`ewe do
1000

1/2
Bojasekundarni
boi(povtor
uva-we):
,,Veligdens
ka korpa i
jajce,,kombini.te
h.
(kola`,
boi, hamer,
lepak)

1.^etvrti
na pauza
(35)
2.Ve`bi za
zapi{uva
we i
vizuelno
prepoznav
awe,
parlato i
svirewe
na noti i
pauzi

1.Pravilno
odewe i
tr~awe
2.Tr~awe do
20metri

1.Izrabo
tka na
prvoapri
lska
maska
(~itanka125)

1.,,Izra
botka
na
maska i
kruna,,(prira~
niktvore{
tvo
str.41)

APRIL
Priroda
1.Zdrava
ishrana
(82,83)
2.Pirami
da na
ishranata
(83,84)

1.Hrani
se i `ivej
zdravo
(85)
2.Povtor
uva- we na
temata
(86)

Mak.jazik
2. Podgotvi
izve{taj
(125)
3.Obrabotka
na tekst:
Navreda(126)
4.Analiza na
tekstot (127)
5.Zborovi so
isto ili
sli~o
zna~ewe
(128)
1.Obrabo.na
pesna-Ptici
(123)
2.JazikZborovi so
sprotivno
zna~ewe
(129)
3. Obrabotka
na pesna:
Igra so dete
(130)
4.Recitirawe
na pesnata
(130)

Op{testv
o

2.
Povtoruva
we

1.
Kontroln
i pra{awa
2.
Komunaln
i dejnosti
(75)

Matematika
2. Delewe so
ostatok
(97)
3. Delewe so
ostatokve`bi (98)
4.Delewe na
zbir so broj
(99)

1.Delewe na
razlika so
broj (100)
2.Delewe so
ednocif.br.
od vidot
36:3;369:3
(101,102)
3.Delewe so
ednocif.br.
od vidot
56:4 (103,104)
4. Delewe so
ednocif.br.
od vidot

Likovno
obr.
1/2
Gradacija
na boi i
tonovi,,Piramida
na ishrana,,

Muzi£ko
obr
1.Kanon po
sluh,,Medo i
med,,
(12)
2.Utvrduva
we na
pesnata

1.Polovina
nota (36)
1/2
Pe~atewe
monotipija
koristej}i
dve boi :
,,Ptici,,

2.Povtoruv
awe
~etvrtini
i polovini
noti:
,,Cve}e
{areno,,
(peewe,
parlato i
svirewe so
flejta)
(37)

Fizi£ko obr.

2.Brzo
tr~awe do 20
metri
(merewe na
vreme)
3.Natprevar
vo brzo
tr~awe

1. Skok vo
dale~ina i
viso~ina povtoruvawe
2.
Preskoknuva
we na pre~ki
so zatr~uvawe
3.
Elementarni
i {tafetni
igri so
nosewe,
dodavawe i
skokawe

Tehni£ko
obr.
1.Sklopuv
awe i
rasklopu
vawe na
modeli i
maketi od
gotovi
elementi
(42,44)
(R.L./17)

1.Sklopuv
awe i
rasklopu
vawe
modeli i
maketi od
gotovi
elementi
(R.L./19)

Tvore{
tvo
1.,,[ums
ko
ovo{je,,
(prira~
niktvore{
tvo
str.39)

1.,,Pi{
uvawe
sostav
spored
pogovor
ka,,
(prira~
niktvore{
tvo
str.11)

1.Tematsk
i test
2.Ekolog
ija-nauka
za
planetata
Zemja (8789)

1.[to e
`ivotna
sredina
Voda,po~
va,
vozduh(93,
94)
2.Po~vat
a kako
`ivotna
sredina
(95)

5.Prepi{. na
tekst:
,,Navreda,, so
menuvawe na
zborovi so
isto, sli~no,
sprotivno
zna~ewe
1.MK-Dneven
pe~at(125)
2.Niz str.na
Razvigor
3. .Obrabotka
na
prikazna:Lis
icata,e`ot i
krtot-(136)
4
Raska`uvawe
na
prikaznaLisicata,e`o
t i krtot
(136)
5.Obrabotka
brzozborka[u{ka~
{u{ka-{utre
du{ka (134)
1.
Popolnuvawe
na
oddelenskiot
re~nik so
zbor.od izu~.
~etiva (137)
2.Ve`bi so
imenki i
glagoli (135)
3. Gatanki,
brzozborki i
pogovorki
(137,139)
4. Razmisli i
potrudi se
(138)
5.
Povtoruvam i
se
proveruvam
(140)

856:4 (105)

1.
Kulturnio
t `ivot vo
op{tinata
(76)
2.
Simboli
na
lokalnata
zaednica
(77)

1.
Izrabotka
na plakat
2.Demokra
tski-ot
`ivot vo
op{tinata
(78,79)

1. Delewe so
ednocif.br.
od vidot
856:4-ve`bi
(106)
2. Delewe so
ednocif.br.
od vidot
362:2 (107)
3.Delewe so
ednocif.br.
od vidot
362:2-ve`bi
(108)
4. Delewe
so
ednocif.br.
od vidot
432:3 (109)

1. Delewe so
ednocif.br.
od vidot
432:3-ve`bi
(110)
2. Delewe so
ednocif.br.
od vidot
324:3
(111,112)
3. Delewe so
ednocif.br.
od vidot
195:3
(113,114)
4.Ve`bi

1/2
Vizuelni
komunikaci
i i dizajn:
,,Izrabotka
na amblem,
logo,
simbol,,kombiniran
a
tehnika(ko
la`,
flomaster,
platno,
volnica)
(prira~nik
-likovno
str.17)

1/2
Ritam na
tekstura :
,,[trk vo
bara,,slikawe

1.Polovina
pauza (38)
2.Primena
na
polovina
pauza
(39)

1.Ve`bi so
noti i
pauzi
2.Slu{awe
muzika:
,,Ma~orot
Stanko,,T.Skalovsk
i
(48)

1. Skokawe od
mesto so ja`eutvrduvawe
2. Skokawe so
ja`e: grupni i
indivudualni
-natprevar
3 Trkalawe
na topka vo
odredena cel

1.Kuglawe so
plasti~ni
{i{iwa
2.Me|uoddeln
ski natprevar
vo kuglawe
3.Skokawe so
edna i dve
noze

1.Prakti
~na
primena
na
original
ite
(45-47)

1.Povtor
uva-we na
temata

1. ,,Eko
poraki,,
(prirod
a
str.90)

1.,,Nie
sme
kompoz
itori,,(prira~
niktvore{
tvo
str.15)

MAJ
Priroda

Mak.jazik

1.Vozduho
t kako
`ivotna
sredina
(96)

1. Obrabotka
na prikaznaVredna
lekcija (141)
2. Obrabotka
na raskaz:
¤itelite na
Ohoho (142)
3.Pi{uvawe
pismo do
`itelite na
Ohoho (144)
4.Obrabotka
na pesna:
Soobr}ajni
znaci (58)
5.Pravopisn
i
znaci:Navodn
ici
(145)
1.
Povtoruvawe
za godi{en
test
2.Godi{en
test
3. Obrabotka
na
pesna:¤elez
ni~ar
(150)
4. PI: [to
}e bidam po
20 god. (151)
5. Obrabotka
na raskaz: Za
eden Dime i
negovata
`elba
(148.149)
1.Obrabotka
na pesna:
Zo{to e
sladok lebot
(146)
2.Pi{uvawe
sostav po

2.@ive
ali{-ta
(97,98)

1.Vrska
me|u
organizm
ite i
nivnite
`iveali
{ta (99)
2.Ptici
i livada
(100-102)

1.^oveko
t gi
koristi
rastenija
ta i
`ivotnit
e vo

Op{testv
o
1.
Povtoruva
me
2.Javni
pra{awa
i problem
vo
op{tinat
a (80,81)

1.Nevrabo
te-nost,
zavisnost
i
nasilstvo.
(82)
2.Proveri
go svoeto
znaewe
(83)

1.
Povtoruva
we za
godi{en
test

Matematika
1.Kontroln
i zada~i
2. Mno`ewe
i
delewe(pres
metuv. so
kalkulator)
ve`bi(115)t
oolkid
3.Ravenki so
nepoznat
mno`itel
(116)
4. Ravenki
so nepoznat
delenik
(117)

1. Ravenki
so nepoznat
delitel
(118)
2.Kontroln
i zada~iMno`ewe i
delewe
do1000
3.Delovi od
celo(zapi{
uvawe na
del od celo
so dropka)
(119,120)
4.Sporeduva
we na
dropki
(121)

1.Zada~i za
ve`bawe
(122)
2.Kilometa
r(134)
3. Kilogram,

Likovno
obr.

1/2
Linijaritam na
linii:
,,Soobra}aj
ni
sredstva,,Tu{

1/2
Konstruir
awe
,,Model na
voz,, (rabota so
ambala`a)
(prira~nik
-likovno
str.10)

1/2
Slikawe:
,,Sve~eni
torti,,

Muzi£ko
obr
1.Koronaprodol`uv
awe na
nota (40)
2.Tempo
(brzobavno)
(41)

1.Znak za
povtoruva
we (42)
2.Narodno
tvore{tvo,
narodni
pesni,
narodni
instrumen
ti:
,,Jana e
{uma
gradila,,
(60, 61, 62,
63)

1.Prima i
sekunda
volta (43)
2.Pesna po
sluh:
,,Sv.Kiril
i Metodij,,

Fizi£ko obr.
1.Pravilno
frlawe i
fa}awe
topka so edna
i dve raceutvrduvawe
2.Narodna
topka
3. Narodna
topkanatprevar

1. Slobodno
vodewe topka
vo fudbal
2.Vodewe na
topka vo
fudbal
3.Dodavawe i
primawe na
topka vo
parovi od
mesto

1.Fudbalsko
{utiraweslobodno i
{utirawe na
topka vo
odredna cel
2. .Igrawe

Tehni£ko
obr.

1.Soobra
}aj (47)

Tvore{
tvo
1.,,Izra
botka
na
vrtele
{ka,,(R
L po
tehni~k
o
str.20)

1.Regulir
awe na
krstosni
ca so
soobra}aj
ni znaci
i
signaliza
cija(5052)

1.,,Naro
dno
oro,,osmislu
va-we
koreogr
a-fija(prira~
niktvore{
tvo
str.20)

1.Crtawe
sooobra}
ajni
znaci vo
paint

1.,,Izra
bot-ka
na
rodende
n-ska
pokana,,
-

ishranat
a
(103,104)

1.Povtor
uvawe za
godi{en
test
2.Godi{e
n test

dade plan:
Koga baba
mesi (147)
3.Obrabotka
na tekst:
Rodendenski
vozdi{ki
(152)
4.^itawe na
tekstovi i
pesni za
Kiril i
Metodij
2. Obrabotka
na pesna:
Imiwa (156)
3. Obrabotka
na bajka:
Vodnata
samovila
(154)
4.Raska`uva
we na
bajkata:
Vodnata
samovila so
menuv. na
osobinite na
likovite
(155)
5.Niz
stranicite
na Razvigor

2.Godi{en
test

dekagram
(135,137)

2.
Pi{uvawe
esej za
kulturna
manifesta
cija

2.
Procenuvaw
e i merewe
masa(138)
3.Ton (139)
4.Litar,
decilitar
(140,141)

(kola`)

1/2 Dizajn,,Izrabotk
a korica za
re~nik,,(~itanka114)

mal fudbal

1.Obi~ai
od
razli~ni
krai{taistra`uva
we IKT
(64)
2.Kulturni
objekti i
manifesta
cii
(68)

2.Dijagnostic
irawe merewe na
u~enicite
3. Ka~uvawe
na spravi
(ripstol,skal
i)utvrduvawe

(so
prirod
ni
materij
a.)

1.Rabotna
ve`ba soobra}aj
RL-33

1.,,Muzi
~ki
opis na
lik,,(prira~
niktvore{
tvo
str.18)

JUNI

Priroda

Mak.jazik

1.Izrabo
tka
pano(kni
ga) za
`ivotni

2.Povtoruva
we-Jazik
3.Obrabotka
na tekst:
Koj }e go
~uva
u~ili{teto
(158)
4.
Povtoruvawe
:
Literatura i
lektira
5.Detski
izvor~iwa(15
9)
1.Obrabotka
na pesna: Vo
leto najubavo
se sonuva
(160)
2.PI: Kade
}e sonuvam
ova leto (161)
3Povtoruvam
i se
proveruvam
(162)
4.Usno
izrazuvaweSakam da
patuvam so...

2.
Izrabotk
a
pano(kni
ga) za
rastenija

1.
Razgovor
za leto

Op{testv
o
1.Izrabot
ka re~nik
na novi i
nepoznati
termini
(85)
2.Povtoru
vawe na
materijal
ot

1.Povtoru
vawe
na
materijal
ot
2.Povtoru
vawe
na
materijal
ot

Matematika
1. Merewe ve`bi (142)
2.Povtoruva
we na
materijalot
3.Godi{en
test
4.Analiza na
godi{niot
test

1.Rabota so
podatoci
2.Rabota so
podatoci
3.Rabota so
podatoci

Likovno
obr.
1/2
Slikawefunkcija na
boja:
,,Voden
svet,,
(tu{evi vo
boja, oho
lepak)
(prira~nik
-likovno
str.9)

1/2 Analiza i
vrednuvawe
na
u~eni~kite
crte`i

Muzi£ko
obr
1.Slu{awe
muzika:
,,Detska
simfonija,,
-Hajdn
2.
Povtoruva
we na
materijalo
t

1.Mladi
umetnicipeeme,
svirime
(69)
2.Da
napravime
priredba
(70)

Fizi£ko obr.
1.Postavuvaw
e vo dve i
~etiri
redici i
koloniutvrduvawe
2.Vrtewe
nalevo,nadesn
o, nalevokrugutvrduvawe
3.Igrawe
odbojka

1.Igrawe
rakomet
2.Igrawe
fudbal
3.Elementarn
i igri

Tehni£ko
obr.

1.Rabotni
ve`bi,
avion, RL
(18)

1.Rabotni
ve`bi ,
avtobus
RL (21)

Tvore{
tvo
1.Festi
val(prira~
niktvore{
tvo
str.19)

1.,,Dram
sko
~itawe,
,(prira~
niktvore{
tvo
str.10)

ПЛАН ЗА УЧЕСТВО НА ПРИРЕДБИ, КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И
ОДБЕЛЕЖУБАЊЕ НА ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ
1. Свечен прием на првачињата во училиштето.
2. Читање на реферат по повод 8 Септември – Денот на
осамостојувањето на Р М.
3. Одбележување на 11 Октомври.
4. Одбележување на Денот на револуционерната борба на
македонскиот народ.
5. Активности по повод одбележување на детската недела.
6. Св.Килмент Охридски,, -Чудотворец.
7. Прослава на Нова година.
8. Изработка на честитки по повод денот на жената( ИКТ)
9. Дефиле по повод денот на пролетта.
10. Учество на Априлијада.
11. Украсување на велигденски јајца.
12. Одбележување на денот на трудот.
13. Свечена приредба по повод денот на општината.
14. Изработка на презентација за Св.Кирил и Методиј во Impres.
15. Свечена приредба по повод денот на училиштето.
16. Свечено одбележување на крајот на учебната година.
Доколку има потреба учениците од IV/9 одд се подготвени за учество.

Предвидени рекреативни екскурзии
1. Есенска
2. Зимска
3. Пролетна
Истражувачка настава во природа
1. Низ блиската околина – релјев, жива и нежива
природа.
2. Посета на матична служба.
3. Посета на живеалиште.
4. Посета на општина.
5. Посета на Катлановска бања - видови води, заштита и
одржување на водата.
6. Посета на ветеринарна служба.
По можност разговор со нутрицист за здрава и редовна
исхрана. Во зависност од можностите и интересот на
учениците во текот на годината можат да се изведат и
други научни истражувачки посети и екскурзии.

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА IV/9 ОДДЕЛЕНИЕ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

1
2
3

Одделенски час

Англиски јазик

Македонски јазик

Англиски јазик

Македонски

Македонски јазик

Математика

Приордо

Македонски јазик

Математика

Математика

Математика

Општество

Музичко

4

Природа

Македонски
јазик
Општество

Музичко

Физичко

5

Физичко и
здравствено
образование

Ликовно
образование
Ликовно
образование

Техничко
образованиe

Англиски ј.

6

Физичко и
здравствено
образование
Дополнителна
Додатна
настава