You are on page 1of 101

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

2015

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N Q~ #=

NH$+ ~|} #=

N "^=` Qf ^" #=

N =#^ <= O=`~

2016

Q ^$Q}`OKOQ=
D OII ~O K`H J<O { 2400411411

He 5116, e"# H 1937, HHO 20152016 qH= 2072, b 14231424, NPkOH~K~|=


2086 N~=#*|= 998, ~`fi`O` `|= 6869 [s 14351436, N=^fiK~ HO 873.
yk #=Q u
w= u
*<#O^ =O ^=O x~O \HH$uO I
P^~O ~fi q^<O w= = II

M
O
C
.
_II z` Q~=i Q ^Ou,
S
N =H~O Q~"N
<,
O
I
T
A
C
I
L
B
#=P
QU
k` ^=` u, `
N
A
H
O
M

Pk`, H = ~" K I
x KO^ |^ H`" Q~" #= II

~ L`~ ``~= H~ i H~ [`~z OQ~, ^ e"~ KQ~.


OKOQ H~ : ^=[~`fl, *u+~`fl, *u+~`flH~, "tM=}, J~q*# ~, *u+ q^+}
ZO.U. (*u+O), l _= W< *u~fi ZO.U. (`Q)

_~<O. 14214, H=#Q~, =~} z#fl Pu Z^~Q, J#O`~O 515001 chitrala963@gmail.com


: ^=[~`fl, *u+" q~^

Q}u u (|^Qk` ^=_)


=YH ^O` H Q[HiH
O^~ qH\qfl~* Q}k
^=H`~}^H KO^ Q*#<
=H`O_ ~H~ ~O|O^ ~fi[
_`x<=x ~K $}^
q^~O q"K " x~" `^
OQ" ~fi H~+ qfl #*`
H$+ u (Q~ Qk` ^=_)
NH$+ < =## |kx h *~= < fiq F
H~}H~ "^= ~ _^ P_^ NH$ H= <~}
=^" ~ QqO^K` #~O $+H ^"^~
#K# HQ*= NH$ ^= K`# "
K`# =< |kK` # U H K~OK^" NH$hH
J~}=
N~= u (~q Qk` ^=_)
N~=O u[Q^~O ~=~O
` =<<HO =OQO
tH\ ~=^#O KOK`H"
=O ` fi Q}`=O ~ f~
=O`O O ``~O H~ k
`O =O^ ~}Ou" II
~fiu u (H Qk` ^=`)
FOH~ O[~ HO
Lx+ ^^#Ho HHOsO
JQ=q# =sO J~O
JO` sfi= QsO

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

# 14589 ~ q.H.=< ^Q~, HCLHh, J#O`~O515 004 astromgm1@gmail.com

#=< u ([Qk`^=_)
=<[O =~` `"QO
l`xO |k=`O =i+" I
"``[" "#~^ =YO
N~=^`O t~ #=q
N |} u (~Qk`^=_)
QOQO =flQ~O ~=}[x`O *#HO=~O!
|}O O^ ^=O Q ==Q}O ~^`[ fi~O !
<xO `~HflO Q~=K=uO HiHO+_O !
|}O =~^fi[ ~^`O ^=^=O #=q !!
t= u (xQk` ^=_)
=O^ O ==uO ~Q~O
=O^ [Q`~}O =O^ #flQ +}O =$Q^~O
=O^ <O uO =O^ ~ OH =fl#O
=O^ =O^ O =O^ H [<~OK
=~^O =O^ t=O OH~O
H;u (KO^ Qk` ^=`)
H;O H~ =^ ~[`#O N~OQ ^"fisO
^` = ^= =x`O HH nO~O
N=#O^ H\H| q=^O^QOQ^~O
`fiO `H @O|hO ~*O =O^ =O^ O
Qf =O`O (#=Q Hx kOK PkH)
FO ~= fi `` q`~fi~}"I
~ ^= n= k # K^` II

Pk`, H = ~"K I x KO^ |^ H`" Q~" #= I


~_
[= OHOI HO =^u"
`"iO ~fiflOI }` k"H~"II
_
=O^ =$}|OI ^`<O ~=O Q~"
~fi =H~OI ~=O }=="II
A_
^~}Q~ O`OI q^`Ou ="
=~O H OI `O =OQO }=="I

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

yk #=Q u

<~_
hOK# =OI ~q`O =QKO
K=~O_ O`OI #=q <~OII

KO^_
^k OY `~OI H~ ^~= O="I
#=q t#O =OI OM~@ +}"II
|^ Q=
OQ HeH=OI ~}- u=O |^"
=O `fiQ}`O `O |^O }=="

D OKOQ=# _.\.. ^OuQ~ fi~"H} K~Oz


= O<~, "= ^`^OQ =kOz<=.
D OKOQ Q}`q+" #,
OkO# OKOQH~# =`" OkOKQ~.

^iH$`#=q`uO
#"#= NQ~^H"II
#` Nu`O g
H^z^ ^i^=~I
=H "Ku`O `O
#"#= NQ~^H"II
<bHhH ^$`O
<<q"k x"iH"I
=[<c+`u^O
#"#= NQ~^H"II
#$e =e=[~`flHOu
ikfi~[` ~+H#H"I

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
#$`fi^O #`HOH`
N PkOH~K~ q~z` U
#" #= NQ~^H"II
N Q~^HN
P
`"
O^H~~ ~O~O
``O^ YQ~"I
J#O` O~ =^
`~
A
*_a O+} "_"O
<H~`O H
Q~H^"I
#"#= NQ~^H"II
"~Q =[^[<O
O
=k+@~^""O
#"#= NQ~^H"II
1
=k^#=`nH`"I
Hq`fi M
"~txH~O
~=^"Ok~H^O
^~Q^"O |^=eH"I

~=
J~HO =g~OI KO^k` q=~#O
OH Q~ O`OI `fiO ~O }==" II

H`=
+ OHOI `~HQ =HO
~^O ~^`HO ~OI `O H`O }=="II
Q~_
^"<OK |+}OKI Q~HOz# xfl"
|k=O`O uHHOI `O #=q |$u" II

#" #= NQ~^H"II
fi~~}" Jd+^O
fiH^~O^~"I
fiO`K=^[<O
#"#= NQ~^H"II
H=k~ =[Q~_O
q"H"~Q xk^"I
^^O ^$`"H^O
#"#= N Q~^H"II

N PkOH~K~ q~z`
N Q~^H `" O~O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1. x"iH J="i, J"i ^Q~ LOz =OuOz# <~


W~. P <~x ^O` W^~ # Zxqk (48) ~A xkOK
=O^ q `O_ `fi~< Q~O ^_O [~Q`Ok.
2. Qi} J~` "iH J="i, J"i ^Q~ LOz =OuOz#
`O (P=^O) W~. D `=# Qi}Q L#fl `eH <C ~OO
J=fiQ< L^~ Q= ~_O=, Z@=O\ = O_ `e,a_ W^~
P~QOQ LO_ =O J=`Ok. (Qi}Q L#fl P =O D H`O
"H~<, "i H ~Hx, Z=~< |O^=Hx D H^O ^iOz, P"
~g^ OH= K~Oz D `= `KH=K.)
3. JO`HH O`#= H=# H [# #H`O ~A# f<
` H J~# _ K~OKH=K. nx HO O=`~xH S^ =O^ ~
fO\~ P [=#O ". f < WO\H J="i O=
=i fiqqu ^OQ O~.
J~` W J= J#Q=` =O J~# `~fi` gKx P
^O` \# "_x f"o J= "i Z^~Q XH "O_ T
LO@Ok. JO^ _x _H\ J= H ^~#O K~OKe. J K
P _ J="i J#Q O i Oz, n~ +O`, [=`~.

5
q<H Q}^H t=` =|
Q+fi |eOK W=O `O ~H Qi}"
II5II
O^ +}Y ^" ` u q=~#
Q+fi |eO K W=O `O ~H Qi}"
II6II
, == ` =~` #
^$= ^~^~= =" Hi`
Q`fiO |eO kfi=O x`O ~H Qi}"
II7II
`~ ^g `+ |f = |
`+, x" x~fi$`, #H
Q+fi |eO K W=O `O ~H Qi}"
II8II
~H ~H =^=, H#QH~H
H "# QqO^ Q`fiO |eO kfi=O
`O ~H Qi}"
II9II
`=# f~E *=Ok~O J="iH HOKO ,
^ U^< ^~O x"^# K, D Q~ ~ H `O HO^ `e# q^O Q K^ =H"e.
2= < "^\ ~O_ H= ~A 108 ~
3= < "^\ =_ H= ~A 108 ~
4= < "^\ <Q H= ~A 108 ~
5= < "^\ S^ H= ~A 108 ~
6= < "^\ P~ H= ~A 108 ~
7= < "^\ U_ H= ~A 108 ~
8= < "^\ Zxqk H= ~A 108 ~
9= < "^\ `qk H= ~A 108 ~

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
|}q"KH JOQ~H `"U

P
N
J~<sfi~`"
A
H
O
M
N Q~~HOaH `O

U Q"< |< *H~, *`


Q$}= |eO K W=O P`O~HQi}"
Jtfih^=^" Q$`" |eO kfi=O
`O Qi}" K W=O K ~H`O [#
~^ UH^ H Q$#O` |eO kfi=O
HO ` =$`O x`O ~H` Qi}"
Pk` ^fi^ H Q`fiO |eO kfi=O
QO `[O =$^ x`O ~H` Qi}"

O^ L"K : |}Q~}O` |}=H H^O "` I


|"K =H -O ~fiH<O `~O `H=^"
N=^OQ~H `==O` Q`=|+J#+ KO^
JOQ~H ^=` == |}q"K<~ [ qxQ
^#":~H=O|~^~ HQ^^~
K`~*"+Q` =~^ ^~`
=OQ q` |}~ ^#^ I
~< =H ~fiH=^
` `H =Q<O H$H~ I
^~`[ *" q* q#O^#
JOQ~H == ~fi~Q~H I
$+ H~ K ~K ~fi^" l`
U`x [<=x x`O ` ~` I
|}O K *` ` ^#O fl `O".
JOQ~H I =` I Q"< H=` I
#"` ==+ |} = q<
~HQO^ + ^n ~_^H
=OQO [~`fi ` nO ^`fi `^OuH
|}~M H~" JOQ~} `^Q` I
` =~ `` "=^# O$<.
==O` :JOQ~H =` Q"< H=` I
#"` ==+ |} = q"K
U=O H$` # O^ |}O `^h "` I
=fO t =flu ~ ^#^ ^
J~= :JOQ~H =` Q"< H=` I
#"` ==+ |} = q"K

II1II

II2II

II3II

II4II

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

O`#H...

Temple Address :

SRI MULLAIVANATHA SWAMY TEMPLE

(Sri Grabharakshaambigai Sannithi)


Thirukkuarugavur (P.O) - 614 302 Papanasam Taluk,
Thanjavur Dt, TamilNadu, Phone No. +91 4374 - 273423

q` =`[ fi^^= <H#


6
|}~fiO <fl Q$}~O #" -` II
f~A JOQ~H `O ~} K# "iH JC fi=#.

K"Q~~s~H H~~Q~~s~H
^qH K [\^~ #=t" K #=t"
1
HiHO=Ki` z` ~[ &qKi`
H$`~ qH$`~ #= t" K #=t"
2
~}` fi}`OH}#~ ^|~[`}`#~
=OQ^ [QOQ^#= t" K #=t" 3
qh`K< qH OH~K<
"H} q+"H} #= t" K #=t"
4
=<~=He`H H=OH`H#~
k"O|~ K kQO|~#= t" K #=t" 5
J"^~=# `\ ``=[\^~
xsfi~ xdfi~#= t" K #=t"
6
OK $+ #YH =O~H`O_"
[Q[#< [Q^H` #= t" K #=t"
7
n~`fl[fiO_ ~##flQ+}
t"xfi` K t"xfi` #= t" K #=t" 8
U``~^+Hq+^O H =< qn~rg
flu Q=##HO `^K =k 9
u : nxx H` Kkq#"iH q z~Or= Q~"xfl
Qxfl, J#O`HO O^`~.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N ^~ #=

q*#
Q ^$Q}` OKOQ ~ #=, D OKOQ ^O` x~}
Q"# uk "~ #H` Q H~}= Q^K~ Qfl\ H, Q~ H
=_=, Q}= "^Q#q. ~` `fi =` ~`^ OKOQ
O~ Hq\ x~~Oz# z` H J<O s` Q}OK|_#k, D OKOQO
#O^e O_QH x~O ^~G QO^=~# x~O^, ^~O^,
q+^~`~~}O P^~OQ x~~OK_"#k.
D OKOQO#O^ N =#^ <= O=`~ KO^=# O=`~ ~OO
#O_KO^=# OIIJO`O =~ Q @ HO Q ~tKH= xiOK|_#q,
PO^ ^ x =^ O`" # ~[=O_ @}
=# QflJO`= Q}OK|_
#q, PO^^x Jxfl l, H~@H ~ROx Jxfl l ~`^Ox
=Y @} = ZO`O iOKH#=< ^O`~ O ~\ H # x~~ OK_
"#k, ~tKHOx Q@ L^O 5 QOII 30 xII (IST) x~~OK|_#k,
#H `, uk, Q, H~} =H JO`=, J=$`H,=~, ^~~ H=
P^O`=, ~H, =QO_H P^O`= q=iOK|_#q, ~t KHO
x~~ Oz# ~^ ~= = PO^ ^ =^ ^ O J~# ~[=O_
@}=# x~~OK|_#q.
D OKOQO#O^ e ` Q=# [Q~Q fl , =~Qfl O_e ^fi~ q=iOz#
^=q+`, [q+`, == "~ ~[H ~OQq+`,H$u "
s`, =~ Q, ^~ Qi# q=~}, *uG `= ~~ ^O`
s` x~~ OK_ "# k. D OKOQO #O^e Qkk #=Q H~H` fi =K~
\H #=Q = O|OkOz# ZO`q"# =K~OJOkOzuq, ^fi^
~t _ q=i<fl=.
DOKOQO#O^ =~ x~O~~^O`s` x~~OK
|_#k, D =~ x~ q^#Og^ `HOQ XH"O_ q=iOzuq,

*u+O_` Q=xOKQ~, DOKOQO#O^ ~~ ^O`s` #=Q


Ou q^#O, ^=te qfiH~ ^O`s` =} *u~Q$ "GO
q=iOzux, H `Q ku ^=_ J~# =q+ O`O *q^#O q=iOz
ux, O`# ^fi~ J^`"# e`= O^=K#, #=Q^=`
Qi# `H "O q=iOzux.
~HO ~=hHQx KO^=h H^ Jx G=
}O. =~x~O ~HO =O_# ^+~`OQ qOK~^. "i
Of PK~xfl|\ ~HO =~ =O=#fl P=O =~O
=^##fl "~ P =O# qiOK=K#. =QO_ HO }=#
=`".
L :L^O = : =^flO : O`O ~ : ~u ` : =~\
k#= ~^~fiO Jx OKOQ= =#fl JH~# QiOKk.
QflO`H ~ H~~O Q`OIIOKOQO ~fi>" L#flq
20102011 NqH$u <= OII #O_ A.M., P.M q=i<fl=. =^flO
12QOII# ~u 12 QOII P.M Jx, ~u 12 QOII# =^flO 12 QOII
A.M Jx ~ QOKk. ~ L`~ ``~= H~ i H~
[`~z OQ~.
~H ^ = DOKOQxfl P^iOz `y# K# `e*
x q#flq =y<fl#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
_II z` Q~S
=i Q ^Ou
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
JOH
`

O
H
A *u+G ^= Q~= ~~ *u+Gs`
O
#g# ^$ K# *u+ i^ HII II NNN u~= #<
M KH=~ "OH@ =~^K~ QiH D OKOQ= JOH` "#~K<fl#.
W@, g OKOQ ~K~`

_~<O. 14214, H=#Q~, =~} z#fl Pu Z^~Q,


J#O`~O 505101

OKOQ H~ :
_II z` Q~=i Q ^Ou
J#O`~O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

*u `= ~~ =i Q k# Qi D q^OQ
q=iOK#.
II J~H~fii KO^[ Q~=I
H=`, ~fin<O kg H^< |^`"II
`. ~q `~#, _ PQfl =#, A_ ^H} =#, ~=
<| uH, x t==#, KO^_ "==#, |^ _ L`~ = #,
Q~= D#=# Jk`Q K|_#k.
~tKH=# ~=# =u~H ~t (=H ~t) H`=
OKiOK#. H=# <|uH =u~H k D#O H`=#
xqOK=K#. J_ D# k H`= Q~= W~=~ Jk`
JQ^~.JO^H =#=~ Q$x~}O D#O OK@ ^#`
xzi. u k XHQO LO_#. D#O =`O Q~ H`=
LO^~. H`=# = =^ H~ D#=# HkQ OK^~.
Q ~[<~< , Q ~ =fi~ J#fl ~~ =i =K#s`
5 Q= ~q, KO^, [, Q~, H` Q = "+= Q=Q#,
4 Q = x, H, |^, ~ Q = = Q =Q# ql Ozi.
~q `~ k Jku, "+=QO, ~+QO, ~ =O=
[xOz# "+ = ^=_ N~=_ J~#O^# ~q Q k` ^=_ N~=_
JQ#, ^H} ka=YOQ xiO z# #=< ^"=O^
#=O`_ ~=x k J~# `~# KKKO_#.

_ PQfl k Jku, =QO, QO, =O|O^ 9


^=` ^~^q J~#O^# H Qk`^=` ^~^q JQ#.
A_ ^H}k Jku, "+= QO, ~+QO, =fi#H~_,
HO_ Jku, =fi#=# LO_ HO_# "#fl"~ #=O`_
J~#O^# [ Q k` ^=_ #=O`_ JQ#, ^ " # #=<
^" ^H}a=YOQ LO__O ^=~qk.
~= <|u k Jku, =QO, ~QO, ~ ~OQ
lOK|_`#fl =^=_ |}fiq =`", JO^H =Y
|}fiq H` ZxflO\O^ | }fiq ~~OQ
lOK|_KO_#, JO^K` ~Qk` ^=_ |}fiq
JQ#.
x t= k Jku , = Q O, P H~ _ (=x+x =
K"_) H~_ t=_, t=xH~H `fi xO^ L#flO^#
x <fi~xQ =|_ K<fl_, JO^K` x Qk` ^=_ t=_
JQ#.
KO^_ "= k Jku, "+= QO, "+= O|O^ ^=`
H;^q J~#O^# KO^Q k` ^=` =H;JQ#, ^ ~}=#
`e# H;J`~ ` <=`= #O^ KO^=O_ =^
KO^OKO^ ^sO J#fl=K#s` KO^=O_O H;^qx
x=OK#.
|^_ L`~k Jku, =QO, L`~k# xkOK K#fl U#Q
`# ^iOz# q<_ |^Qk` ^=_ JQ^~, |"=~
~}#~= ` fik u q+" ( H$+_ ) }H =`##=# ~fif^qH
`~ =# J`O` =<~ H ~=# H\ ` " # =i Q}
_x =|_K<fl_ ,JO^K`< Q}u ~# O^ HO ~ ^ ~ O q+O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

#=Qk` ^=` "^, ~}, Lx+ `,


Wu ^fi~ G =}

3. ~~
10
Qf [#H$^ ~fi =K`I
H` Q~fx [OK"_ ~fi =#O_ q= _Q#.
4. =$^ ~~O J. 524
HO"^ i u ~}H
OQ qf<# #q`="`
Wu, ~}=#, H"^=# Kkq#\Hx }
Qf =O`## }`fi=# O^ *~.
5. "_
^ =^K + $`O^Q^ `
U=O ~fi"^<O Q~f ~ LK`
Uq^=~# += ~"# =^=, #O_ <~, ~~"#
HQ` Pq^O Q Qf =O`= H "^= ~" #flk.
6. qfiq`_
Pk`K "< =O`"^K`+
~fi"^* ^<x K`OK
=xH ~## `k`K
Qf =O`=# =#"# =O`= <Q "^= O^#
^ . O~" ^ , [, ^#`= QfH XH H _ =#O
H= Dq^OQ =# Ki.
7. Jyfl~}O
SH=+HO ~fiO Qf [` "`
Qf [O K "iH ="# OzH, ~HH M HQ
`~.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

t=~O K`~[O Jx q+ fi~_Q "+= lOKK =zi,


= ~fif ~"fi~x `#xQ =^=OQ lOKK =zi. D
q^OQ = "+= W~=i [# JO^H#K Pk^=_Q Q}u
|^Qk` ^=_ J#.
H`= D#kku "+=QO, ~QO, ~+ QO, "H
J# ~ =# #Q ^i Oz# =q+= H ` Q k` ^=_ JQ#.
Q~=D#kku, "+=QO, ~+QO, Q=n` NH$+
Q"#_ #=Q |$u << J#fl =K# s` Q~Qk`
^=_ w`K~ NH$+_ JQ#.
#=Q Pk` ^=` Jf`" # H "^= ` Qf ^q. JO^K`<
=# =~ #Q` ~O =O`O #=` ~^=` J#fl"^H
^fi~ `eHqOz# ^=O^ Qf =O`=# qOz# =O`=^
Jx `e*i . D Qf=O`=H Q`# =# Qi =~,
"^, Lx+`, ~} Wu Dq^OQ ` K#flq.
1. *uG `= =$^ ~~ $u J 44 #O^ Dq^OQ
q=iOK~.
~fiO[H<O |K AO`^
<=flO KH~n<O Qf ~"[
= [H=O^#, |QA= "^=O^# J^q^OQ
UHH~k =O`=O^# Qf =O`[= ~=+=.
2. ~~ $u J. 5116
Qf K="^ |^`e`~O
"^ K`~ Q` Qs.
p# HO |Q~ux "^=` `Q <Q "^=
Qu` ``QH~#q.

14.
15.
16.
17.
18.

12. q+ ~}O
11
~fix #Ou Qf [`#$*"
Qux [OK"_ ~fi=#O_ q=_Q#.
13. =~`O c+ ~fiO J. 1416
`OH^ QfO =< ~fiQ}xfi`O
``fi# ~`+! H# }u
k+~ ! ``fi ~fiH" # ~fi Q } O#fl" } ="# Qf
<=_ `O\_ J`_ OKO ^M# O^_.
14. ^q Q=`O O. 12 J36
Q`<x` ~fi"^ gi`
q<`fi^` } ~fi^
Qfx x`= LOKx = "^= O^ K |_Ok. LO
Kx } J^Qu `^.
15. J^~fi "^O 16171
`, =, =~^, "^=`, ^OfO
=h, kfi*#O, P}O, *O, O,
HiO, ^q}O |=~O
J^~fi"^O fiOQ "^ Q"#x <K` uOK|_#,
kfiA# q`#K, "^=` Qf, P=#, }==#, Hx,
=#, Hix, ^<xfl, | `[# "iHKQH.
16. =<~}x+` 1151
Qf KO^ =`u
Qf "^= =` J#Q Pk H~}=.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
Q ^P$QU
}` OKOQ q+zH
N
A
H
O
M

[Q~Qfl, =~Qfl O_e Qi q=~}


13
#=<H O, " H~i
15
OHOu ~+ x~O
16
=_ x~O
16
Q} x~O
17
Q=H, |[Q`
17
KO^=# = ~O
18
~q OH=}O
18
HO^ , ~[[` J==<, P^= 19
H~ ~OO
20
#=Q #H`^ " =
21
O^= O_Q
33
=` [O`=~O`,
=Yk#=, H+< O_Q
37
N =#^ <= OII Q^=i#k+~=...+~^ 38
=~ (~~ ^O`s`
#`# i^<Os`)
44
^fi^ ~t
49
QflO` O~ \H
(PO^ H~fl@H ~R=,~`^=Y @}) 61
N =#^ <= OII K`H_q #O_
} H J=" =~ Q@
H ~t KH, ^fi^Qfl JO`,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

8. ^~}O
=O^ ==u+O` } l`Ok
`u ~H H=#HOK i=
l`Ok_# }_ Qf L#K# F ~*! J`_ ==
~H=# Ok H==Q =Hx O^#.
9. =` ~}O
J~ |`}O=`~q x~O Qf + ~"^~
~$O`
QfH J~= |`= Qf x~
=# =~`= ,
Qf J~= "^=O^ L#flq.
10. ~ ~}=
[fix =hO^g QfO "^=`~O `q`^" }O
`H e+
} "^[#x q`"# Qf [= K KO_# J<H
= #O_ q=H O^^~.
11. <~^ ~}=
`` |k=`O + x`O ~ fi+ H~ $uO }"O QfO
t~
[Ou ^`O #O q^`Hfi z` ^H$`fi [~`
flH$`O ...
|k=O` +_! x` xq` H~=xfl KK, }==`
"$`` Qf =O`= <=~ Z_ [O`~ J`xH =
LO_^ . ~uQx, Q Qx k~ [OK z#fl ^ x"iOK|_`~.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

12

uk #H` Q H~}, =~,


^~~ J=$`H, ~^ ~= ~H,
=QO_ H
63126
N =q+ O`O, * q^#O
127
#=Q Ou q^#O
129
Q$" (qfiH~ ^O`s`
*u+G =#fiO`)
131
~H, =QO_ H=, QoH H q=~}
137
#=Q =K~ \H
139
=^=~Q} "# KHO q=~} \H
142
<= #H` \H, "~
144
60 OII H KHO
145
Qs OKOQO
148
^, JO`~, q^ \H
149
[##H ^+O H#Q#\H
158
Q~^" \H (KO^@=#
[##H==~ Q}OK@)
162
#H` fi~ \H, uk fi~ \H
165
}=# P#O^k Q=
167
x`Q H~ \H
168
="~O q"O " q=~}
168
#=, fifl G=, @=K, |e GO
169
PO^^x Jxfl=Y@} JHOH~MO 171

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N =#^ <= OII K ` H ^q iQ POQ` k 14042015


=OQ" ~O =^flO 1QOII 47xII H~ H J~# ~Q " #_
"+ ~t "tOKK<fl_. KO^_ =H~~t ^x 2=
^O=<fl_ . N =#^ <=OII K ` H _q iQ POQ` k
20032015 H"~O =^flO308 xII "=QK#flk.
KO^_ g#~t L`~^ 1= ^OL<fl_.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N Q~ #=

"xfl gHO KK#flO^#, ^ [ +~=~\ #+ =@ `@O K#. 14


OK="xfl _ J~KK#flO^# `fi OH Jxfl <~"~H
=@ _ `@OK#.
=~QflO_e ^fi~ ~Rq+` Q_ zOKQ P k# #H`ku x
=HOz 100491 LOk. `~t 100491 LO_ e`= WK K<fl_.
D x u H H`xH 3= gH} Q~ H`xfl, 7,5 gH} [H`xfl,
10= gH} ~q KO^ H`efl |~ D ^ ~q KO^ [ Q~ H
x H J =`O LO_#.
A_ OK= ^=ku `# fiH`# 280|O` |~ 4,5
^$+ 280|O` ~q KO^ H`# _ |~#flO^# ~R
~[i# [# "OK^~. A_ ~q KO^ H`# 4, 5 ^$+`
|~#flO^# HO^= #Oz i~OQ x^# ~|\ * LQH~
= j=Q <~"~^~.
Q~= Qku Qfl= 19 _w LOk. 1,2,5,6,7,8,9,10 "#
u u gH}|~#flO^# `Qh\ *, =~O O\ Qh\
* K=~ x~}=#K [ =#fl## O^ ^~. Q ~[H
K` ~`K H O^ `fi<fl HH O K ^_ "OK^~ . ~xH H=#
x^ # O K O ^fi~ Ok [ H Du ^ Q>^ ~ . `#g^
^_K ~Q ~ n@Q ["|KQ~. ~Q ~ " H~
"[= =~= O`OQ Z^~x q[O O^^~. "`O g^ PO^^ = #
O^~" # ~[ ^x U~_ W`~ ~ P~_ q^O Q i# yOK^~ .
D x ^HO x J _ L#flO^# _ ^= #=
L#flO^# ~*OQ~"# xXu_ JkH=Q#. Hx "#H ~
Q=# [ ~q KO^ L#flO^# ZO`\ H~~"# iOz ~R=
H ~fi`Ja=$kH # JOkK^~.
~[H~# ~q KO^ Q#O uOk L#flO^# ~[^x x~}
=# [#Oz, iqH"` #Oz, q^ ~_ ~f #Oz
H=#xfl x^ K i O^~ ~[^x #Q~O U~_#. H O^O #Oz ~[^x
x~}=# =~OO\ |~H * O~ H~ ^# O
aOz `fi~Q i JQ#.

N =#^ <= O=`~ [Q~Qfl, 13


N =#^ <= O=`~ OKOQ iH =~Qfl O_e ^fi~ ^, ~R *q+`
N Q~ ~#

Q~| Q~q+ Q~^" =fi~


Q~H` ~| ` N Q~" #=

w= u

*<#O^ =O ^=O x~ \ HH$uO I


P^~O ~fiq^<O w= = II

~fif ~#

~fif #=O, =~^ H=~}


q^~OO Hiq k~=` " ^
^` qH ^Hi =~x
x`O ^O ^q =O `~fiu

~q
H
H` 0001
150231 |^4 0361 90041
150581

[270301
H 150531 H
KO9.24 90301
~q5.23

Q
0
18
341
[Q~Qfl O_e
Q
flO
14042015 26020
1
|
28044

=^flO
1 QOII 47 xII
^x #H`O
2= ^O

Q~
|^
21.43

0
1
=~Qfl O_e 19 06
flO
20032015 22Q121
1
=^flO
3 QOII 08 xII
L`~^ 1

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

NH$+ u

NH$+ <=## |kx h*~= < fiq


F H~}#H~ "^= ~ _^ P_^ NH$
H=<~}=^" ~QqO^K` #~O
$+H ^"^~ #K# HQ *= NH$ ^= K`# "K`#
=<|kK`# U H K~OK^" NH$ hH J~}=.
H.. 21032015 #O_ 27042016=~ He 5116 e"# H 1937
qH= 2072, b 14231424 N PkOH~K~|= 2086
N~=#*|= 998 ~`fi`O` `|= 6869
H.. 20152016 [s 14351436 N =^fiK~HO : 873

*u+G `=_ ~~= i `e# x~


O H~O
''~fiuH}< `~Q ^ u=^ u ^ J#fl ~~
=i =K#s` Qfl,OK=, Qk ` ^` =H
~k` # 7113 <k` ^<k` LO^~. H}k` O Hey#
Q = 26812 k`O Hey## uH}k `OK Pk`O
^+O~ OWK^~ . ~~ ^O`s` #`# i^< O =H~O,
P== P "k` ~O_= H`O, P "ku (nx< =`O JO^~) x
Pk` Q, Pk` Qu, u, gH}=# HQ , J
x~O ^fi~ J^`"# e`= O^=K.
~~ =i ~fi~i QO^O 30HO H~O^ ^<^_
u, u, gH} |~z# H`k` O WK #x `e# q^#O ^fi~
x~O KK<fl#.
[Q~Q fl O_e ijeOz ^ q +` K_Q [Q~Q fl O_H~@H Qfl=
J~#k. P k# #H`ku KO^_ [#H`O L<fl_. P A_ "+~t
150581
LOk. gH} [H H`# 4,5^$+ ~q KO^ H`# 8=
^$+ 150581 |O Q~H
~` |~ <fl_ . D [ =^HO
[ ~q, KO^ Q~ q`H`# XH xH `$H`xfl |~ D
[^ ~q KO^ [ Q~ |~Kx =, _ |~z# =
J WKK<fl_.
A_ ~[#O fiH`O LOk ~*kH~ H`=# ~q KO^ H`#
Qku H `# Q~ H `# |~ # flO^# Qfl` P " 1,2,5,6,9,10
J~#O^# <\ `fi [#~O[HOQ ~[ i# K^~.
`$~[= H PQ_# =~=O`OQ Z^~x ~` Mu K@^~.
~qKO^ H` ^=kuK ~"#O^# =~=O`"# ~[# [iy
OK^ J"iH ~ `~"` #O ~`^O PHqOz, K<^xfl
qOz# PiH+ ~` ^=# U~_#. =# ^fi~ ~`^=#
[~Q=# #^ J#O^#O H~~O ^#. D^ #i Q
[~Q_O = QOk, <,> O\ ^ H#fl H eOK#,
^= _ O@` ~` y@@^~ ~`^= HH _#. D
[^ x J _ L#flO^# _ 11 =O LO_ 5=

x(=)
10005

~
150231

H
10.49

~
1553

II K~yfl G ^a _O` =#*$O I


J OOK =$+O H~`k xII
x ~*#O^# =#+ ^OQ=# Jyfl=#, G= =#
_O K|_^~. O@ fi=Q #O_#. =~= ` =Q i#.
=Ou A_ :
II ~Q= =<nx ^O` =fl< $O I
=O^=$+~"^^O =Of^q #O^#II
A_ =Ou J~#O^# JyflK` Q=, @} , =#= `Q @
|_#. fi=$+, ~A ^= HQ#.
<ku KO^_ :
II Ju=~=f ~=~ Qd<[<I
|H~ ^Q =O^ <kuU u II
KO^_ <ku J~#O^# =~= JkH= , ^~ JkH= ,
[ Y=O` =O^~. [ P~Q=O`Q =O^~. Q=
=$kQ WK#.
ku Q~ :
II = Q^= K~}H e` =Ou I
` ^fK e` Q~ k` u II
Q~= ku J~#O^# =, Q^=, #Q
i~OQ O_#. ~OQ< QQ O_#.
^<ku |^_ :
II =^=$+~O^ O ""`# _`I
`~fi#$}OK |^ ^<k uII
|^ _ ^<ku J~#O^# =^ =$+ fiOQ O@ O_#.
QeK _# "= Hey ~AO^~ =K _ LO^~.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N =#^ <= O=`~


#=<H e`=
~*ku x :

J~ ku KO^_ :
15
II =$+ ~fi <=a =$k*` I
= K~=$k KO^ K~k u II
KO^_ J~ku J~#O^# Jxfl O@ =$kQ O_#.
^~ Jhfl == g^ JkH =Q#.
"ku KO^_ :
II =$+ ~fi^"<O e` ^#*`
|H~ ^Q= KO^ "ku II
KO^_ "ku J~#O^# ^=#O^ =$kQ J<H
~H= ^#= O_#. Q= =$kQ xK#.
~ku x :
II $`` Q_ H^ K< ~[*`I
<~O Ou` ~fi<k ~kII
x ~ku J~#O^# #<, <~, O, `< "^# ~
== ^~ `Q#.
h~ku Q~= :
II w#d~`fl =~^#H~ K~ =x KO^#OKI
=$kO~ ifi[Q}d<= Ou =Kh~ ` ~~[*II
Q~= h~ku J~#O^# ~`fl=, |OQ~=, ^#=,
u, `, =fi, NQO^O =$kQ O_#. } Y O`+=
` LO^~.
_ |^_ :
II ` ~[< Ou |^ =~}O I
H$+Q= fi# =~=~ ^H=" II
|^_ _ J~#O^# ^=#O^ =~= =$kQ
i#. O@ =$kQ O_#.

Qe` _#fl Q =~= i ^= O` h~#^ =OK#.


x ~A J~#O^# ~O_=O` Qe, XH =O` =~O i#.
x ~A J~#O^# XH `= =~O i#.

N =#^ <= O=`~ "Y i= ="~O iQ POQ `k


4052015 #O_ *+ H UH^t H"~O iQ POQ `k
2952015 =~ "H ~ i L#flO^#, Q$~O, Q$ " = x+^O Q
K|_#k.

~q P~^ " O
~q N =#^< = O=`~ JkHP _ H ++ ="~O 22062015
=`k 444 xII P~^ #H ` " O [~Q#. ~q P~^ " H O
OHO J~#O^# =$+, ="~O aHO, ++^# =$k
| #H`O = kQO, H~k, `` H~}O^O, =$tH
QflO J~#O^# ~[ q^fi~O [~Q#.

N =#^ <= O=`~ QOKH e`= (KO^OK~O)


*+ H _q =OQ"~"# ^iHO, ^O, ~QO, O, ~[
~~ q~^O, @}, Q=, =# ~fi`=O^ JyflK ^Q=Q#.
P_ H OKq =OQ"~"#O^# ^ O, *_.
P_ H #=q fiu #H `O` _ L#flO^# PkH Q` =iOz,
= O_#.P_ | ^q ~} #H`H"#O^# ~fi
=$k, + J=" ="~"#O^# =$+ HQ#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
"= " "=U
N =#^ <= OII~ =H~ OHOu ~+H}=
P
" x~

O
N
A
P_

x~
O
H
O
" H~i
M

16

N =#^<= O=`~ + H ++ Q~"~O


14012016 ~126 xII ~ Q " #_
L`~_ #H`O kfif ^O =H~~t "tOz
L`~} }HO ~O=Q#. D =O#O^
~fi^ #H`O, iQO, H= H~}O, `
QflO #O^ ~Q"#_ =H~~t "O K
K<fl_. g\=# HQ e`=.
"~O : =H~ OHOu ~q "H "~ku Q~= J~#
=O^ <=O, "fl#OK =~Q=, aH= , H = =, P~QO, =$+
O^ HQ#.
ukO : =H~OHOu ~q"H=# ++ ^# =$k
#H`O : =H~ OHOu ~q "H=# ~fi^H=O
HO : =H~ OHOu ~q "HO# HHO ^iHOH==
QflO : =H~ OHOu ~q"H=# `QflOO
QflO : =H~ OHOu ~q "HO J~~u J<flk P~=
#tOK#.
H~} O : =H~ OH=}O ~q " H =# 'H= H~}
O J~#O^#
=G^~}K ^[ #H=, O= QO^ # =K < #=, Q_
+ ^~}K PHeO, "O_ ^iOK_OK ^~ ~Q#. ~y` [
#OK <#O, H = lOK_OK *<#O, =q_ lOK
_OK #@ <#O, ^# ^iOK_OK Hu<#O, ` K`OK
^=, Ok"#OK ~[_, *=Yk^fiO|K =~O JkHO xz
LO__O =# L`= =$+, L`~= Q=#K L`~^ H=O HQ#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N =#^ <= O=`~O Q} x~O


20022015 ~Q}O ~`^O#O^ HxOK^. ~<, S~O_.
<, w<O_, WOQO_, \O_, eO, [~h, _<=~, fi_<, H#_,
<O_ #O^ HxOK#.
N =#^ <= OII K` i= iQ POQ`k 442015
x"~O KO^Q}O ~QO. ~[=O_ HxOK#.
Q} ~OO =II 347 xII =^HO 535 xII "HHO ~715
Q} P^O` }HO 3 QOII 27 xII
13092015 ~Q}O ~`^O #O^ HxOK^. ^H} PH
JO\iH HxOK#.
2892015 KO^Q}O ~`^O#O^ HxOK^. t= P `~
H, J"iH, ~, PH ^=O^ HxOK#.
N=#^<= OII ==O J=" iQ POQ`k 932016
|^"~O ~Q}O H`QO. ~[=O_ HxOK#.
Q} ~OO L 615xII Q} JO`O L 648 P^O`HO 0033x.
23032016 KO^Q}O ~`^O #O^ HxOK^. P Pe,
H, t= J"iH ^=O^ HxOK#.

=#^ <=O=`~ Q =H =H`Q

|^ QO
=HO
19052015
18092015
05012016
[ QO
=HO
25072015
Q~ QO
=HO
.....
x QO
=HO
=_ x~=
H =_q : N =#^ <= O=`~O x[ P_ |.UH^t ="~O 15032015

17

QOIIxII
L 0757
~ 1217
~ 0709

=H`QO
12062015
09102015
26 012016

QOII xII
` 0425
~ 0854
` 0346

QOIIxII
= 0343

=H`QO
06092015

QOII xII
= 0217

QOIIxII
.......

=H`QO
08042015

QOII xII
~ 0749

QOIIxII
~ 0256

=H`QO
02082015

QOII xII
` 0542

POQ `k

"~O

20032015 H"~O
18042015 x"~O
18052015 ="~O
16062015 =OQ"~O
16072015 Q~"~O
14082015 H"~O
13092015 Pk"~O
12102015 ="~O
11112015 |^"~O
11122015 H"~O
10012016 Pk"~O
08022016 ="~O
09032016 |^"~O

=O

= 0306
~ 1227
L 0944
~ 0736
L 0655
~ 0824
= 1212
` 0536
~ 1117
0400
L 0701
~ 0809
L 0725

KO^=O ~
K`O
"YO
*+O
JkH P_O
x[ P_O
=}O
^^O
Pjfi[=
HsH=
=~t~=
+O
==
}O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
UO N =#^ <= O=`~ ~q OH=}= `q =
N =#^ <= OII~ KO^=P
~
N
A
H
O
M

iQ POQ `k 1082015 #O_ N=#^<= OII~ =} H q


x"~O iQ POQ`k. 2282015 H =_q JO`=Q#.
Q~=_q : N =#^<= O=`~O x* P_ |.K`~t Q~"~O
iQ POQ`k 1382015 #O_ N =#^<= O=`~ =} J="
Pk"~O iQ POQ`k 13092015 Q~ =_q JO`=Q#.
|^=_q : 26032015 #O_ 23042015 =~
22052015 #O_ 07062015 =~ 11072015 #O_ 06082015 =~
25092015 #O_ 07102015 =~ 26102015 #O_ 13122015 =~
09012016 #O_ 20012016 =~07032015 #O_ 06042016 =~
[=_q : k. 10042015 #O_ 02082015 =~
x=_q : k. 12112015 #O_ 17122015 =~

~[=O_ O`=# # OHO`, q+=`

21032015 x"~O # "+OH=}OL`~}O~_


=^~Y ^>~A ~u Q =#O.
21062015 Pk"~Ox~ } L`~ }HO#H@H,OH=}O
23092015 |^"~O~`q+=`, # ` OHOu.
22122015 =OQ" ~Ox~ } ^H} #HO#=H~ O HOu
2032016 Pk"~O #"+ OHOuL`~ } ~_ =^
~Y ^> ~A, D ~A ~u Q =#O.

18

`k

=O

~t OH=}O

"~O

14042015 = 0146

"+~t

`q<
=OQ" ~O zu~

15052015 L 1037

=$+~t

H"~O "Ht

15062015 0511

q^#~t

="~O P}

17072015 ` 0402

H~@H~t

H"~O P_

17082015 = 1224

O~t

="~O P"}

17092015 = 1219

H#~t

Q~"~O ~\

18102015 ~ 1215

`~t

Pk"~O S

17112015 ~ 1203

=$tHHt

=OQ" ~O HsH

16122015 = 0242

^#~t

|^"~O =~[

14012016 ~ 0126

=H~~t

Q~"~O

13022016 = 0225

O~t

x"~O =

14032016 L 1117

g#~t

="~O OQ}

#H`O = #H`O =
Jfix 712 =Y 210
~} 224 | 522
H$uH 501 L`~ 004
~} 013 311
=$Qt~ 302
623
z`
P~^ 602 fiu 100
#~fi 114 qY 412
P+

=
513

~fi_ 020
L`~_ 302
=}O
^x+

614
121

403
~fi ^ 710
421 J#~^ 724 L`~ ^ 222
504
703 *+ 201 ~=u
`a+O

XHH HO^= H ==k < < OY


^#=. iOY =^= =. #fl x+O "^@ #fl
"k. ~O_=#fl =<"k. z=i#fl ^#x, ^~QO
HQ#. =_ #fl J~#K rq` #+cu HQ#.

H~~

Jfix
~}
H$uH
~}
=$Qt~
P~^
#~fi
+q
P+
=Y
|
L`~

z`

^fi^ ~ ~[[ J==#, P^ ==

19

~
"+O

~[[O
3

J==#O
6

P^O
14

=O
14

=$+O

q^#O

11

15

H~@HO

OO

14

H#

11

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U O=`~ H~ "x~O
N =#^ P
<=
N
A
H
O
M
POQ `k

14042015
28042015
11052015
25052015
08062015
22062015
06072015
20072015
03082015
17082015
31082015
14092015
27092015
11102015

"~O

=OQ"~O
=OQ"~O
="~O
="~O
="~O
="~O
="~O
="~O
="~O
="~O
="~O
="~O
Pk"~O
Pk"~O

"HO

= 0146
` 0531
~ 1145
~ 0753
0549
0444
0423
= 0351
= 0247
= 1234
L 0824
~ 0215
0544
L 0645

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

+q

#H`O
=

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

HO^ =

=$tHO

14

14

^#

=H~O

OO

g#O

H~~

fiu
qY
J#~^
*+
=
~fi_
L`~_
=}O
^x+
`a+O
~fi^
L`~^
~=u

20

POQ `k

"~O

"HO

24102015
07112015
20112015
03122015
16122015
29122015
11012016
24012016
07022016
20022016
04032016
17032016
31032016

x"~O
x"~O
H"~O
Q~"~O
|^"~O
=OQ"~O
="~O
Pk"~O
Pk"~O
x"~O
H"~O
Q~"~O
Q~"~O

0513
~ 0125
L 0723
L 1146
= 0242
0459
0656
~ 0915
~ 1224
` 0453
L 1115
~ 0737
L 0632

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

#H`^O
L`~^ 2
L`~^ 3
L`~^ 4
~=u
1
~=u
2
~=u
3
~=u
4
Jfix
1
Jfix
2
Jfix
3
Jfix
4
~}
1
~}
2
~}
3
~}
4
H$uH
1
H$uH
2
H$uH
3
H$uH
4

`k
21032015
25032015
28032015
01042015
04042015
07042015
11042015
14042015
17042015
21042015
24042015
28042015
01052015
05052015
08052015
11052015
15052015
18052015
22052015

=O
~ 1003
L 0639
= 0325
~ 1223
L 0930
0647
` 0413
= 0146
~ 1128
L 0919
~ 0720
` 0531
= 0352
~ 0222
= 0100
~ 1145
L 1037
~ 0935
L 0840

~}
~}
~}
~t "O ~}
=$Qt~
=$Qt~
=$Qt~
=$Qt~
P~^
P~^
P~^
"+~t"O P~^
#~fi
#~fi
#~fi
#~fi
+q
+q
+q
+q
=$+~t"O P+
P+
P+

P+
=Y
=Y
=Y
=Y
|
|
|
|
L`~
L`~
L`~
L`~

z`
z`
z`
z`
fiu

14082015
17082015
20082015
24082015
27082015
31082015
03092015
07092015
10092015
14092015
17092015
2092015
24092015
27092015
01102015
04102015
07102015
11102015
14102015
18102015
21102015
24102015

~ 0110
= 1224
~ 1133
L 1036
~ 0934
L 0824
~ 0706
` 0539
0401
~ 0215
= 1219
~ 1016
L 0804
0544
` 0315
= 1236
~ 0946
L 0645
= 0335
~ 1215
L 0848
0513

fiu
O~t "O fiu
fiu
qY
qY
qY
qY
J#~^
J#~^
J#~^
H#~t "O J#~^
*+
*+
*+
*+
=
=
=
=
`~t "O ~fi_
~fi_
~fi_

N =#^ <=O=`~ Q= #H`^, ~t " ==


~q Q ^K~

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

25052015
29052015
01062015
05062015
08062015
12062015
15062015
19062015
22062015
26062015
29062015
03072015
06072015
10072015
13072015
17072015
20072015
24072015
27072015
31072015
03082015
07082015
10082015

~ 0753
L 0713
0640
L 0613
0549
` 0529
0511
` 0456
0444
` 0436
0431
` 0427
0423
0639
0411
` 0402
= 0351
` 0338
= 0324
` 0308
= 0247
~ 0221
= 0149

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

28102015
31102015
03112015
07112015
10112015
13112015
17112015
20112015
23112015
26112015
30112015
03122015
06122015
10122015
13122015
16122015
19122015
23122015
26122015
29122015
01012016
05012016

~ 0129
L 0937
0536
~ 0125
L 0905
0437
~ 1203
L 0723
= 0237
~ 0946
` 0449
L 1146
0637
~ 0122
L 0803
= 0242
~ 0918
` 0353
L 1027
0459
~ 1130
` 0559

21

q^#~t"O

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H~@H~t"O

22

=$tH~t "O

^#~~t "O

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

08012016
11012016
14012016
18012016
21012016
24012016
28012016
31012016
03022016
07022016
10022016
13022016
16022016
20022016
23022016
26022016
01032016
04032016
07032016
11032016
14032016
17032016
21032016

= 1227
0656
~ 0126
L 0758
= 0235
~ 0915
` 0357
L 1043
0532
~ 1224
L 0722
= 0225
~ 0935
` 0453
= 1218
~ 0750
` 0329
L 1115
~ 0707
` 0307
L 1117
~ 0737
` 0406

=$Qt~
=$Qt~
=$Qt~
=$Qt~
P~^
P~^
P~^
P~^
#~fi
#~fi
#~fi
#~fi
+q
+q
+q
+q
P+
P+
P+
P+
=Y
=Y
=Y
=Y
|
|

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

06062015
11062015
16062015
20062015
25062015
30062015
05072015
10072015
15072015
20072015
25072015
30072015
05082015
10082015
15082015
20082015
25082015
31082015
05092015
10092015
15092015
21092015
26092015
01102015
07102015
12102015

L 0716
` 0355
~ 0109 q^#~t "O
~ 1058
~ 0924
~ 0826
~ 0803
~ 0813
~ 0855
~ 1010
~ 1158
~ 0219 H~@H~t "O
` 0511
L 0832
= 1221
0441
~ 0931
` 0250
L 0836
= 0249
~ 0929
O~t "O
` 0438
= 1218
~ 0826
` 0502
= 0206

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

~fi_
L`~_
L`~_
L`~_
L`~_
=}O
=}O
=}O
=}O
^x+
^x+
^x+
^x+
`a+O
`a+O
`a+O
`a+O
~fi^
~fi^
~fi^
~fi^
L`~^
L`~^

L`~^
L`~^
=H~~t "O ~=u
~=u
~=u

3
4
1
2
3

24032016
27032016
31032016
03042016
07042016

~ 1246
~ 0935
L 0632
= 0337
~ 1251

23

[ Q ^K~

#H`^O
Jfix
1
Jfix
2
Jfix
3
4
O~t "O Jfix
~}
1
~}
2
~}
3
~}
4
H$uH
1
H$uH
2
H$uH
3
H$uH
4
~}
1
2
g#~t "O ~}
~}
3
~}
4

`k
23032015
28032015
01042015
06042015
10042015
14042015
20022015
24042015
29042015
03052015
08052015
13052015
18052015
22052015
27052015
01062015

=O
~ 1047
L 1002
~ 0949
L 1010
~ 1102
= 1227
~ 0225
0458
L 0807
~ 1153
0416
L 0915
~ 0248
~ 0859
= 0347
L 1113

17102015
23102015
28102015
03112015
08112015
14112015
19112015
25112015
01122015
06122015
12122015
18122015
24122015
30122015
05012016
11012016
17012016
23012016
30012016
06022016
13022016
20022016
28022016
08032016
18032016
01042016

~ 1143
L 0956
~ 0844
L 0807
~ 0809
L 0854
~ 1028
= 1257
` 0420
~ 0845
= 0221
L 0922
` 0557
` 0416
` 0434
L 0716
= 1253
~ 0957
L 1105
` 0523
` 0631
= 0442
= 0323
L 0928
= 0246
= 0247

~t "O
"+~t "O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
|
|
L`~
L`~
L`~
L`~

z`
z`
z`
z`
fiu
fiu
fiu
fiu
qY
qY
qY
qY
J#~^
J#~^
J#~^
J#~^

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

=$+~t "O

24

H<~t "O

`~t "O

=$tH~t "O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

11052015
27052015
02062015
20062015
25062015
28062015
30062015
03072015
05072015
07072015
09072015
11072015
12072015
14072015
16072015
17072015
19072015
20072015
22072015
24072015
25072015
27072015
28072015
30072015
01082015
02082015
04082015
06082015
08082015

= 0332
0432
0627
~ 0834
~ 0104
~ 0540
~ 1031
L 0759
= 1218
= 1245
L 1014
` 0525
~ 1046
= 0244
` 0539
~ 0750
L 0933
~ 1102
= 1230
~ 0207
0405
L 0632
~ 0936
= 0124
L 0602
~ 1137
0613
= 0156
L 1051

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

11112015
13112015
15112015
17112015
19112015
21112015
23112015
25112015
27112015
30112015
02122015
04122015
06122015
08122015
10122015
12122015
15122015
17122015
19122015
21122015
24122015
26122015
30122015
03012016
07012016
11012016
14012016
17012016
20012016

~ 0210
` 0337
` 0524
L 0730
L 0953
= 1234
= 0325
0634
~ 0951
~ 0115
` 0445
L 0821
= 1201
= 0347
~ 0741
~ 1149
` 0418
L 0921
= 0320
~ 1051
L 0858
~ 1147
~ 1253
~ 1120
= 1236
~ 1035
= 0303
` 0434
L 0707

#H`^O
~fi^ 1
~fi^ 2
~fi^ 3
~fi^ 4
L`~^ 1
L`~^ 2
L`~^ 3
L`~^ 4
~=u
1
~=u
2
~=u
3
~=u
4
Jfix
1
Jfix
2
Jfix
3
Jfix
4
~}
1
~}
2
~}
3
~}
4
H$uH
1
H$uH
2
H$uH
3
H$uH
4
~}
1
~}
2

`k
22032015
24032015
26032015
28032015
29032015
31032015
02042015
04042015
05042015
07042015
09042015
10042015
12042015
13042015
15042015
17042015
18042015
20042015
22042015
23042015
25042015
27042015
29042015
01052015
04052015
07052015

=O
L 0712
L 0627
` 0433
~ 0135
~ 0936
0440
L 1048
` 0406
~ 0837
= 1226
` 0339
0621
L 0840
~ 1045
= 1246
~ 0255
0527
L 0838
~ 1249
0624
= 0154
L 1159
= 0135
~ 0805
L 0949
L 1135

~}
3
~

}
2
(=)
~t "O ~} 1 (=)
~}
2
~}
3
~}
4
1
g#~t "O =$Qt~
=$Qt~
2
=$Qt~
3
=$Qt~
4
P~^
1
P~^
2
P~^
3
P~^
4
#~fi 1
"+~t "O #~fi 2
#~fi 3
#~fi 4
+q
1
+q
2
+q
3
+q
4
P+
1
P+
2
3
=$+~t "O P+
P+
4
=Y
1
=Y
2
=Y
3

=Y
|
|
|
|
L`~
L`~
L`~
L`~

L`~

z`
z`
z`
z`
fiu
fiu
fiu
fiu

10082015
12082015
04082015
16082015
18082015
20082015
23082015
25082015
28082015
31082015
03092015
07092015
11092015
23092015
27092015
30092015
03102015
16102015
19102015
21102015
23102015
25102015
27102015
29102015
31102015
02112015
04112015
07112015
09112015

L 0903
L 0839
L 0944
= 1229
0502
~ 1138
L 0836
~ 0823
L 1141
L 0739
L 1022
~ 1229
0546
0416
= 0112
= 0154
0501
~ 1252
~ 1208
L 1119
0513
~ 0821
~ 0957
~ 1043
~ 1106
~ 1122
~ 1143
~ 1215
~ 0104

qY
1
qY
2
qY
3
qY
4
J#~^ 1
J#~^ 2
H<~t "O J#~^ 3
J#~^ 4
*+
1
*+
2
*+
3
*+
4
=
1
=
2
=
3
=
4
~fi_ 1
~fi_ 2
~fi_ 3
~fi_ 4
L`~_ 1
L`~_ 2
L`~_ 3
`~t "O L`~_ 4
L`~_ 3(=)
L`~_ 2(=)
L`~_ 1(=)
~fi_4(=)
~fi_3(=)

|^ Q ^K~

25

q^#~t "O

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3 (=)
2 (=)
1 (=)
4(=)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

H~@H~t "O

O~t "O

26

=$tH~t "O

^#~~t "O

=H~~t "O

01022016
05022016
09022016
12022016
14022016
17022016
19022016
22022016
14022016
26022016
28022016
02032016
04032016
06032016
08032016
10032016
11032016
13032016
15032016
17032016
19032016
20032016
22032016
24032016
25032016
27032016
29032016
30032016

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

~ 0703
~ 0828
` 0309
~ 0121
0629
L 0808
~ 0711
` 0407
L 1117
0456
~ 0912
~ 1212
~ 0201
~ 0244
~ 0224
~ 0103
~ 1044
~ 0729
= 0322
L 1023
` 0437
~ 1006
= 0256
L 0710
~ 1055
= 0219
` 0529
~ 0837

#H`^O
P+
2
P+
3
4
O~t "O P+
=Y
1
=Y
2
=Y
3
=Y
4
|
1
2
g#~t "O |
|
3
|
4
L`~
1
| 4 (=)
| 3 (=)

=O
~ 0722
= 0233
L 0911
` 0426
~ 1157
~ 0743
= 0346
= 1207
L 0846
` 0544
` 0303
~ 1245
~ 1052
~ 0927
~ 0833
~ 0811
~ 0825
~ 0917
~ 1052
~ 0114
` 0428

#~fi
~t "O #~fi
#~fi
+q
+q
+q
+q
P+
=$+~t "O P+
P+
P+
=Y
=Y
=Y
=Y
=Y
P+
q^#~t "O P+
P+
P+
P+
=Y
=Y
=Y

~=u
Jfix
Jfix
Jfix

4
1
2
3

01042016
03042016
04042016
06042016

L 1156
` 0344
~ 0820
= 0215

"+~t "O
27

Q~ Q ^K~
`k
10052015
06062015
26062015
14072015
30072015
15082015
30082015
14092015
30092015
17102015
05112015
28112015
18022016
15032016

=O
L 0752
= 0111
0527
L 0625
= 1241
` 0314
L 1133
~ 0935
0612
= 0146
L 0809
~ 0848
` 0552
= 1239

24052015
27052015
30052015
03062015
06062015
10062015
13062015
17062015
21062015
25062015
30062015
05072015
11072015
24072015
26072015
07082015
13082015
19082015
25082015
19092015
26092015
01102015
05102015
09102015

L 0843
= 0208
~ 0854
` 0515
= 0327
` 0352
0657
= 0122
= 1208
0452
L 0617
L 0947
0516
L 0819
~ 0923
0629
0526
` 0316
` 0519
= 0226
~ 1240
` 0416
0457
~ 0836

~t "O

O~t "O

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
H Q ^K~ U
P
N
A
H
O
M

#H`^O
~}
1
~}
2
~}
3
~}
4
H$uH
1
H$uH
2
H$uH
3
H$uH
4
~}
1
~}
2
~}
3
~}
4
=$Qt~
1
=$Qt~
2
=$Qt~
3
=$Qt~
4
P~^
1
P~^
2
P~^
3
P~^
4
#~fi 1

`k
23032015
26032015
29032015
01042015
03042015
06042015
09042015
12042015
15042015
18042015
21042015
24042015
26042015
29042015
02052015
05052015
08052015
11052015
14052015
18052015
21052015

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

~fi_
L`~_
L`~_
L`~_
L`~_
=}O
=}O
=}O
=}O
^x+
^x+
^x+
^x+
`a+O
`a+O
`a+O
`a+O
~fi^
~fi^
~fi^
~fi^
L`~^
L`~^
L`~^
L`~^
~=u
~=u
~=u

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
2(=)
1(=)
4(=)
3(=)
2(=)
3
4
1
2
3

28

H~@H~t "O

O~t "O

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

13102015
17102015
21102015
24102015
27102015
31102015
03112015
06112015
09112015
12112015
15112015
18112015
21112015
24112015
27112015
30112015
03122015
06122015
08122015
11122015
14122015
17122015
20122015
22122015

0605
L 1105
~ 1237
L 1125
~ 0755
~ 0231
L 0730
L 1107
= 0132
= 0256
= 0327
= 0311
= 0213
= 1238
L 1028
L 0746
` 0436
~ 0100
~ 0902
0444
= 1207
L 0715
~ 0208
~ 0847

=}O
^x+
^x+
^x+
^x+
`a+O
`a+O
`a+O
`a+O
~fi^
~fi^
~fi^
~fi^
L`~^
L`~^

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

28022016
02032016
05032016
07032016
10032016
13032016
15032016
18032016
21032016
24032016
26032016
29032016
01042016
03042016
06042016

~ 0708
L 1148
` 0427
~ 0906
= 0146
L 0625
~ 1106
= 0347
L 0829
~ 0112
0555
L 1039
` 0323
~ 0808
= 1254

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=Y
|
|
|
|
L`~
L`~
L`~
L`~

z`
z`
z`
z`
fiu
fiu
fiu
fiu
qY
qY
qY

qY
J#~^
J#~^
J#~^
J#~^
*+
H#~t "O *+
*+
*+
=
=
=
=
~fi_
~fi_
`~t "O ~fi_
~fi_
L`~_
L`~_
L`~_
L`~_
=}O
=}O
=}O

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

25122015
28122015
31122015
02012016
05012016
08012016
11012016
13012016
16012016
19012016
21012016
24012016
27012016
30012016
01022016
04022016
07022016
09022016
12022016
15022016
18022016
20022016
23022016
26022016

= 0314
L 0929
` 0333
~ 0927
= 0313
L 0850
~ 0221
~ 0745
= 0105
0620
~ 1131
0437
L 0939
~ 0238
~ 0733
= 1225
` 0515
~ 1003
= 0249
L 0734
~ 1219
0502
L 0945
~ 0227

=$tH~t "O
29

^#~~t "O

#H`^O
2
O~t "O

1
L`~
4
L`~
3
L`~
2
L`~
1
g#~t "O |
4

x Q ^K~
#H`^O
J#~^ 2(=)
J#~^ 1(=)
J#~^ 2
J#~^ 3
J#~^ 4
*+
1
*+
2

`k
16042015
04062015
28092015
01112015
29112015
28122015
31012016

=O
= 1246
L 1136
~ 0206
` 0317
~ 0946
= 0302
0400

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
~ Q ^K~
U
P
N
A
H
O
M
~t "O

`k
21032015
23052015
25072015
26092015
28112015
29012016
01042016

=O
L 1119
L 0859
L 0638
` 0418
~ 0157
~ 1137
~ 0916

=H~~Ht "O

30

~t "O

O~t "O

H` Q ^K~
#H`^O
L`~^ 4
L`~^ 3
L`~^ 2
L`~^ 1
~fi^ 4
~fi^ 3
~fi^ 2

`k
21032015
23052015
25072015
26092015
28112015
29012016
01042016

=O
L 1119
L 0859
L 0638
` 0418
~ 0157
~ 1137
~ 0916

~t "O

O~t "O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

33

N=#^ <= O=`~ (20152016) O^= =Y O_Q


25042015
26042015
x"~O
KO^=# LQk,=O` 28042015
#=~` ~OO 29042015
Pk"~O
Qi`$f
=OQ"~O
H;~Kq, =`[Ou 30042015
|^"~O
O^++, ~=}=i[Ou 02052015
x"~O
N~=#=q,#~fiHO 03052015
Pk"~O
^~~A ^q 04052015
="~O
H=^ UH^t 07052015
=OQ"~O
"=# ^fi^t, ^=<`= ^fi^t 11052015
Q~"~O
J#OQ`^t,=g~[Ou
H"~O
^=#H K`~t 13052015
x"~O
K`~q,=^# ~q 14052015
|^"~O
OH@~ K`i 16052015
=OQ"~O
"+ OH=}O, `q LQk 18052015
|^"~O
=~kx UH^t
H"~O
=t=~u
20052015
"Y =O
23052015
=OQ"~O
JH`k,~~=[Ou 26052015
OK KO^<`O, 29052015
|=[Ou, =`Ow[Ou 30052015
Q~"~O
[Q^~NPkOH~K~[Ou 02062015
05062015
H"~O
N"+ = =`K~ N~=#*K~ 12062015
[Ou, q^~}fiq [Ou 19062015

K`=O

21032015
22032015
24032015
25032015
28032015
29032015
30032015
31032015
02042015
03042015
04042015
08042015
14042015
15042015
17042015

x"~O
QOQ [Ou
Pk"~O
|Q=d[Ou
=OQ"~O |OQi[Ou, N"q H#H~"fii[Ou
|^"~O
"hUH^t, J#fl=~O ` ^=xH}O
Q~"~O
~~= ^fi^t
x"~O
t"r, #$O [Ou,z#fl=^q [x
Pk"~O
~[Ou
="~O
"Yi=,J~<sfi~=`O
Q~"~O
OH+~ K`i
="~O
N=<u~=#<KH=~
"OH@=~^K~ [Ou
|^"~O
#=< [Ou
Q~"~O
J~ UH^t
x"~O
=t=~u
="~O N=<u~=#<KH=~"OH@=~^K~ =~Ou

21042015

23042015
24042015

18072015
22072015
26072015
27072015

x"~O
|^"~O
Pk"~O
="~O

31072015 H"~O
02082015
03082015
10082015
12082015
14082015

16082015
17082015
18082015
20082015
21082015
26082015
28082015
29082015
30082015
01092015
05092015

i[Q<fl^ ~^`
O^++
H;=`~OO
`eUH^t, i<H^t
K`~ ~OO
Q~i=, "i=
+s~ ~^`=O
K`~ kfif
OH+~ K`i
HqH UH^t
=t=~u
z`Oy J="

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
x[P_ =O U
P
N
^^ =O
A
H
O
M
|^"~O
x"~O
=OQ"~O
H"~O
x"~O
=OQ"~O
H"~O
H"~O
="~O

08092015 =OQ"~O
11092015 H"~O
13092015 Pk"~O
15092015 =OQ"~O

17092015
18092015
19092015
20092015
21092015
23092015
=} =O
(P~) 24092015
Pk"~O
|^ [Ou 25092015
="~O
fi~ Qi=`O 27092015
=OQ"~O
<QK`i 28092015
Q~"~O
<QOKq, Q~_OKq,He[x 30092015
H"~O
~++, ti++
|^"~O
`^ UH^t, q` UH^t 01102015
H"~O
=~H;=`O 03102015
x"~O
|Q LH~, ~H|O^< 04102015
=}i=, w=J=`~O 08102015
Pk"~O
Qf_q 11102015
=OQ"~O
~"O^fiq P~^# 12102015
x"~O
NH$+ [<+q
Pk"~O
="~O
="~O
|^"~O
H"~O

*+ =O

Q~"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O
="~O
|^"~O
Q~"~O
H"~O
Pk"~O
="~O
|^"~O
Q~"~O
x"~O
Pk"~O
Q~"~O
Pk"~O
="~O

|^He [Ou
=#Qs =`O
^==u [Ou
x~ UH^t
KOH ^fi^t, ~[Ou
=@qu =`O,U~"H~q
OH@~ K`i
yh UH^t
H$OQ~HKIIt, =t=~u

~}H"#k H#H ~ H$+q


J[ UH^t
=t=~u
`$J="
34

LH~, fi~Qs =`O


=~[Ou, fiq~=f~ [Ou
q<HKqu(Dk#OKO^^~#OK~^)
|+OKq
~ ++
# q
^~fi+q =`O
H~=`~OO, Q[H;=`O
~ =~# UH^t,F#"
"=#[Ou,=<fi~[x
J#O`^<=`O
=i=,`$H~OO
"~+ [Ou,LO_`k
OH@~ K`i
H ++
j`=`O
[ UH^t
=t=~u
= J="

13102015
19102015
20102015
21102015
22102015
24102015
27102015
30102015
03112015
07112015
10112015
11112015

=OQ"~O
="~O
=OQ"~O
|^"~O
Q~"~O
x"~O
=OQ"~O
H"~O
=OQ"~O
x"~O
=OQ"~O
|^"~O

^q#=~` ~OO
~fif[, =#H`O
^~+q
P^[,=~fl=q
q[^q =} #H`O
~O UH^t
"bH[Ou
J@`k
Hm[Ou
~=UH^t
#~HK`~t
n=o, H^~=`O

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pfi[ =O

19112015
20112015
22112015
23112015
25112015
29112015
07122015
09122015
11122015

Q~"~O
x"~O
Pk"~O
="~O
|^"~O
Pk"~O
="~O
=OQ"~O
H"~O

Q+q 35
[=[Ou
L^# UH^t
zH^fi^t , f~#^fi^t ,`^fi^t
` [Ou, Q~<#H [Ou
OH@~ K`i
L`#fl UH^t
=t=~u
H= [Ou

=~t~ =O
17122015
18122015
19122015
21122015
25122015
01012016
02012016
03012016
06012016
08012016
10012016

Q~"~O
H"~O
x"~O
="~O
H"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O
|^"~O
H"~O
Pk"~O

|}++
q`q,Q~QqO^OQ[Ou
H~"+q
"H^ UH^t,w`[Ou
^``[Ou,u~[Ou
N~^^q[Ou(~=H$+~=O~)
H~= J+q
Dfi~= P~^#
UH^t
=t=~u
= J="

22022016
26022016
01032016
05032016
07032016

="~O
H"~O
=OQ"~O
x"~O
="~O

~= [Ou 36
OH@~ K`i
N~=H$+~=O[Ou
q[ UH^t
=t=~u

12032016
19032016
21032016
22032016
23032016
24032016
25032016
03042016
06042016

x"~O
x"~O
="~O
=OQ"~O
|^"~O
Q~"~O
H"~O
Pk"~O
|^"~O

NH$+ K`#[Ou
J=H UH^t
H=^#O
H;[Ou
e
=O``=O
K`~kfif
~ UH^t
=t=~u

12112015 Q~"~O
13112015
14112015
15112015
16112015
17112015

H"~O
x"~O
Pk"~O
="~O
=OQ"~O

14012016 Q~"~O
15012016 H"~O
16012016
19012016
20012016
21012016
27012016
29012016
30012016

x"~O
=OQ"~O
|^" ~O
Q~"~O
|^"~O
H"~O
x"~O

04022016 Q~"~O
07022016 Pk"~O

H^~Qs=`O,
HsHfl<,PHnII
^#fiO`s kfiu
uK# Qs[
<QK=u
*#OKq
~++

y
=H~OHOu
L`~}}HO ~OO
H#=O_Q
O|^q
=H\ UH^t,q"H#O^[x
~ ^fi^t
OH@~K`i
`Q~Afiq P~^#
|#O^[x
(~=H$+~=O t+)
f UH^t
=t=~u

= =O
09022016
10022016
12022016
13022016
14022016
16022016
18022016

=OQ"~O
|^"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O
=OQ"~O
Q~"~O

=fl< ~OO
N"gH#H~"fiiP`~}O
uK`i
NOKq,N~fif[x
~^q
=^#=q
c UH^t

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
+ =O
U
P
N
A
H
O
}=O
M
HsH =O

K`=O
08042016 H"~O

N ^~d <= OII KO^=#


LQk ~OO

31032015
05042015
07042015
14042015
01052015
05052015
07052015
09052015
21052015
26052015
30052015
05062015
18062015
11072015
23072015
01082015
15082015
05092015
08092015
30092015

Annual closing Bank Accounts

[Qr=<~"[Ou
OK P~Qk<`=O
JO^~ [Ou
HiH k<`=O
~gO^<^~Q~ [Ou
Ji`~=~A =~Ou
~}`OQ [Ou
~r"QOn =~Ou
<.\.P~.=~Ou
<=~Ou

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=`[O`=~O` =Yk<

02102015
24102015
31102015
01112015
14112015
23112015
10122015
15122015
18012016
23012016
26012016
30012016
08032016

QOn[Ou

37

United Nations day

WOk~QOn=~Ou,
~~= > [Ou
PO^^J=`~} k<`=O,
H#fl_ ~*`=O
<[Ou, z< _
Q"< N`~ [#k#O
Human Rights day

\N~= =~Ou
<.\.P~. =~Ou
<`r+KO^[Ou
iaH k<`=O
QOn=~Ou
L=<_

O^=[ k<`=O
World Population day

QOQ^~uH [Ou
uH ~H k#O
~`fi`O`k<`=O
~fie ~^H$+[Ou, \K~_

World Literacy day


Half yearly closing of Bank Accounts

N =#^ <= O=`~O JkH P_ |. `^t iQ


POQ`k 1472015 L^O 625xII Q~= O~t
"t Q^=i +~ 12 k#= [~Q#.
(14072015 #O_ 25072015 =~)
Q^=i t=H#=\ `~Q =Oz =^O
HOk. =^O He=O^ D #k 7 Q p`Ok.
PO^ ^ "t Oz ~[=O_H kQ= Wk 3 Q p`Ok.
L`~ # Q`q Jh, =^ # =t+J h, ^H} # "# `
=h ~ . =Or~, }`, WO^=u, =<~ , |i, H<fl ~ x,
~, H_ D #kH L#^.
XH<H=O ^=O` H=O U~_Ok. Hx Q`=_
`# `HK` `# P= i~O` O@ O_Oz JO^iH
Juk `~ KO\_. Q`=x ""xflK F~fix HO^~
=# = Q=# $+O z Q`=x P=O`Ox
=^`~. O@"#fl Q=# kiOz JkeOKH Q`=_ P
Q= [= Ke Jke_. P h\aO^= ^x s~xfl `HQ<
P =Q= HO^_ } =^e" O k. Q` K# Q`=x
WO@ lOK_xH W+_H HO` =#O` Q`=x ^+
x+qO \~. Q`=_ "ix ^
_ Q` x"~}O
K=O\_. JO^H =# t=x iOK=x K~. Q`=_
t=x iOKQ t=_ `# [\ E@Ox XH [@# Wz ^xfl

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
H+< =Y .C
O_Q
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
Q^=i #n +~
P
N
A
H
O
M
World Environment day

25122015 H=
01012016 #`#O=`~k

Q= O_=O\_. Q`=_> KQ P [\=O= 38


Q= uiy rqOz ~O ^iOz "o`Ok. Q`=_ Q`
^+O #O_ q=_=`_. t=x[@ #O_ O_# P [" #kQ
=iOk. Q=# |uHOz#k H|\ Q^=s Jh, Q`=x= U~_Ok
H|\ Q`q H Q`g QOQ Jh =|_O^x =~~}O
K|_#k.
~=} H^OO Q^=i XH Q"Ok. `~=
=#" HO D #nf~Ox OK=\ x=OK~. H }_
~}H =K= H ~=O KOk D O`O<. W^
<Hf~OQ k KOkO^x K|`~. ~`O J~}"
=O ^~~A Q^=ix qOz#@ `Ok. Ki`HOQ
`"# ~[^x J~# u#~O nx X_< =Ok. Q^=s
#n fl#=`O K qt+" # k. D #nfl#O = O`# #
O`# =O` H=_O, +, ~H@, Jr~"^ `Q_O
[~Q`O^x k. Q^=i#kH =` J< ~#fl@ ~}
K|_Ok. ^ }H`<fl D #nf~# "e~.

fl#Q"# Q^=i #nf~ }H`


PO^^ ~[=O_ Q^=i xO_Q =Ok. D
+~ L`" ~[=O_ [iy#O` "=OQ U W`~ O`#
[~Q=. ^O #= #O_ PH=~} =z +~fl#O
PKi~. ~[=O_ @}xH g# Q Q ^"
^iOK=K#.

J#fl=~O : ~[=O_H 80 H.g. ^~= HO_g^ g~


"OH@ `<~}fiq, J#O`H;, `=u^q, "# H`O,
ZO_Q_~O K_^y#k. ~O_ JO` Q PO.
~~O : HH<_ 15H.g. ^~O=#flk. WK@
^Q, >fi~fiq, ~uH, ^``_ =i Ou
=^=fiq P= L#flq. JO`HH N^= Q~Ki`
"^\ J=`~O WK@<. WK@ N ^= O< =_
=<fl~. ~uH J="~ J^ H~ XH ~O. J=
"iH |OQ~ p~H^. H"~O H_`~. N ^= O#=
NQ}u z^#O^ fiq"iK H\ OK|_#k.
=~H@ : HH<_ 13H.g. ^~= OK~=O
XH># =~fiqK u+OK|_# =~ c"fi~fiq PO
L#flk.
~[=O_ : Q^=i Q@# H\eOQfi~fiq, =~O_,
"}Qfiq ^"= H=. =i ^qKH, ~q
Q@=^, N ~ =Ok~= OK= "^\ iQ OK
|_# FO N ~~O <=H\ = K_^y#k.
H~HO_ : ~[=O_H 20 H.g. ^~= HO_g^
H;#~Ofiq K p#"#k.
~e : ~[=O_ 35H.g. ^~= [Q<x H=fiqx
u XH~ ^iOK=#^. qQ O "#H [Q<x ~ O =O^~
q+~O. L=H=O_fi~fiq PO _ ^iOK^y#k.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=O^e : H`@ 4 H.g. ^~= =O^e 39


xK u+OK|_# eOQ~= LO\_. WK@ <Qfi~fiq,
|fi~fiq =i "}Qfiq P= H=. ~=
O #O_ P\ "Q~. x `^t "k `~e
=~.
=Hfi~O : J=~O# 12 H.g. ^~=Q H}
=Hfi~fiq J`O` q+`# O`iOK#flk. ~[=O_H 90
H.g. ^~= =#flk.
^=fi~O : WK@Q JQfi~fiq ^"O K
q+"#k. HO_# `~= ^=^ H=. Q^=i#kH
H@<^~ ~l P#H@ H\ <~. [#~#fiq ^"O K_^y
#k. N ~ #~u qQ=` =#fl ^"O K_^y#k.
~[=O_H 3 H.g. ^~O =#flk.
JO`~fik : ~* 25 H.g. ^~O N H;#~Ofiq
^=#O K M`"#k. WK@ hHO>fi~fiq H`_,
~[=O_H 100 H.g. ^~O =#flk. Q^=i#k =^ OQ=O
[iQ ^O D H`O.
^H~=O : H\e H 13 H.g. ^~= ^H}
Hj H `=.
t=eOQ= K ^k . D PO K ^k . =}HO| J="~.
~[=O_H 40 H.g. ^~==#flk. Wk OK~== XH\ .
J="~ J^ H~= XH ~=x fH.

H\e : ~[=O_H 60 H.g. ^~==#fl H\e


t=H `=. "fi~fiqx, H>fi ~fiq =<fl~ . D H `= ^#O
Qh, [OQx K H\~ @ e `qO ^x K `~. ^H~=O#
5 H.g. ^~O =#flk.
~=~O : HH<_ 6 H.g. ^~O D Q=O
=<~} fiq PO K p#"# k. WH_ <~^ QO_=,
=HQO_= H=.
^fi~_ : J<H ^" =^=` Jfiq
Q_ J^`= Q xiOK|_#k. ^fi^* uiOQ=, ` H ^iOK
^y#q.
=q__ : ** < ~} fiq^"O ` H ^iOKQ ~.
11 JO` Q N H^O_~=fiq ^"= PO^< ^.
H_e : H`fi~fiq ^"O [QO@ g# =#flk.
J~#qe : q<Hfiq ^"O J`O` q+`#
O`iOKH#flk. =i qfifi~fiq ^"O, H=fiq
^"O ^iOK^y#q.
~* : ~*x #~^eOQfi~fiq ^"O ^iOK
^y#k.
J#e : r ("OH> fi ~fiq) ^"O, u~u
^iOKx"~ D H`=# ^iO\~. ~[=O_H 80 H.g.
^~O =#flk.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=~= : g~fi~fiq ^"= =i ^Hm 40


J="~.
QuOnq : =q_=~O `H QuO nq PO[<
fiq ^"O =Ok.
`O|Hfi~O : =~Rx <H#O_ 30 Hg@~
^~O Q^=i\# ^ O . ^fi^ * uiOQ 7=k t=~}O
D *uiOQxH q+ #= L#flk. WK@ Q^=i J="i PO
^iOK`Q ^O. D H`xH ~=~O q["_ #O_ O~
"o JH_#O_ <H + < ky, 30 Hg@~ ^~O L#fl ` O|Hfi
~O K~=K.
^KO : Y=O#O_ 134 Hg@~ ^~O L#flk.
PO^^=# J^ JO` Q H`OQ MuQOz#k. D H`O
N `~=KO^=i uXH~ K_=#^. H~=^ D
O`=# `~Q #"| P#O LO_ N~==Ok~O
~[^#O` xiOK#. #"| ~=^# K~"Q H`
~=KO^"~ #"| ^# O KeO z ~=^x |O^q =HK #x
H~=^ =Hx kOK#x ~}O K|_#k. D
^KO Q^=i f~#Q Q"+"O.
~ : D H`O Pk^ l x~ 70 Hg@~
^~# H^. WK@ *# ~fif ^"O k"#k. =Or~
Q^=i #^ OQ=#O "=i, H=i D H`O
x=OK~x fu. "i ~Q ~O`~O KOk#k. WK@
"=i, PO _ ^iOK=K.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

<\ =~ q^#OZ<fl ` _Hx=#flk. =YOQ


=~ x~
O [# *`H# Q}OQ H fl *`H#Q}OQ =O_x
~~ =i =K#O. <\ =~ QO#O^ q=iOz# g# K`O,
q^ <_O, H< ^^ O , ^# ~ +q "^Q = H ~=
K ~^x "~. WO^ K ~^< H~}O `^ . JO^ i #
`|^" # =^#O O_@K Dx~
= PK~}
= H#flq.
<\ = ~ q^#O#O^ uk ^#` JkH" # k. Kqu, ++, J+q ,
#=q, ^fi^t, K`~t, J=" u^ O^ H~= K~^x
<\ O^ *u + ` `<fl~. uk J#Q KO^=# `k
K`, "Mk `Q < HOKO^ LyOK `Q `k =`".
J uk`O^ =`, ^=` [xOK~. Kqu ~A q<
_, ++~A |}fiq J+q~A NH$+_,#=q~A N~=
KO^_ [xOK~. K`~t~A HHO~_# #~H~x, ` =
OiOK#. ukH ^+= WK H=#fl K_ u^#fl u^O^
=` Z@ [x~ . HHO ~H O~O Z [~Q`Ok? K#
"~ =~ Q=#O^ uk^#`^ x , ukJ#Q KO^=# =
H OK `Q `kJx, ukH^ + =WK H ^ x P~A `~|, KO^|
=kx|\ O [~Q#x O^ *u+G "` QiOKe.
<\ O^ *u+ =~=# =OQ, x"~=
x+k < fl~ . `~|,KO^|, =k Hey# =~= ~#_, Q~=~
Qfl= =OQ" ~O ^" , H~}O =OQ" ~=# Jku J~#
JOQ~ _ Q~=~O # Pk` _. `~|, KO^| =k Hey#
=~O # x=~ x"~O ^" H~}O x"~=# Jku
J~#x, x =~ Pk` _.WH O^ ^u K@K #fl
OKH=,`~|,KO^|=Hx~O ~+"#k.

OKH= : OKH= J#Q =~H uk, "~ #H` Qfl 41


OY# He 9K yOKQ=K +O 1.=$`OKH= 2.
JyflOKHO 3. ~[^O_# OKHO 6.K~OKHO 8. ~Q OKH=x J
OKH=# Qi ` `<fl~. Hxfl O`= O^ uk "~
#H` QflOY ^$=HOY# He 9K yOKQ=K +=#|\
x~O KK<fl~. #=Q= , J= WKH
H^Qx uk "~ #H` Qfl= ^fi~ yOKQ =z# "`=#
J O WKH ^ x D OKH= Qi *u+G `=~#
~~=i, ~~ ~G=O^ Qx ~fi~s QO^O #O^Qx
q=iOK^.
~fi ^u s` `~O : =# [##H`O #O_ x` #H`O =~
H Oz P "`xfl 9K yOKQ qye# += |\ 1 +O qye# [#`~
2 +O qye# O`~ 3 +O qye# q`~ 4 +O qye# H=`~,
5 +O qye# ` H~, 6 +O qye# ^# `~, 7 +O qye# <^ # `~,
8 +O qye# q``~, 9 +O qye# ~=q``~ JQ#x `e~.
~fi ^u s` KO^|O : [#~t #Oz QK~s` KO^_#fl
~t 136 71011 ~ =#fl qK#x, HH=# [#
~t#O_ QK~s` KO^_#fl ~t 259 #= =#fl_, H$+
HO [#~t#O_ QK~s` KO^_#fl~t,48 12 #=
KO^_ qK#x `e~. O^s` `~|, KO^|
OQ=x ~~ ^O`s` #`# i^#s``~|, KO^
| =O^ q=iOKK<fl#.
`~|, KO^|#Q P= Q = eK e `
U k#O [~Q< `eH# q^#O Jx J~O . D q^#=#Qi, =O^
=O^ q=iOKK<fl#. D ^fi^ ~tKHO =< J+kHH H=#
x~ku J~# Hfi~_ ~Q "#_ "^\ k JQ JHO
=~O ^fi^~t KH=# XHH~tx XHH < OKiOK#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

~~ ^O`s` =~ x~O

~u 1030xII L`~k ~O aO^= P~Oz 42


~u 12 QOII L`~ k=^ aO^= K~K<fl_. L`~k
=^aO^= #O_ ~u 1QOII30 xII =~ J=~} H=O
JO`aO^=# K~K<fl_.
~u 130xII D#k~O aO^= P~Oz `"~
*=# 3QOII D#k =^ aO^=# K~ K<fl_ . D# k=^
aO^= #O_ `.*=# 4 QO.30x. =~ J=~} H=O JO`
aO^=# K~K<fl_.
`~kku ~q, PQfl kku _, ^H} kkA_,
<| u kku ~=, t= kk u x "= kku KO^_,
L`~ kku |^_ D#kku Q~H`= JQ^~.
kku Qflk u XH=~ Q O J~# P =~O = ~O Q
fiHiOKe. kku Qflku qa#fl =~O"~ J~# P =~xfl
J=~OQ Q= xOKe. Dq^OQ kk`, Qflk` XH
=~AQ@ HKH=# uH}~~# "+, O, ^#~ ~=
= =`" OK#. qye# ==O^ fiOQ OK
KO_#.
=~ H= \OK=# =Yq^ :
=~ x~= K#_ Q~=~ Qfl= [xOz# "iH
Q~=~ =~ Qfl=O^ ~fiH~= x~fiOK@
=~O x~O Ke. J> x=~O #O^ [xOz# "iH x=~
= ~O #O^ ~fi H ~ = x~fi OK@ = ~ x~
O
Ke. =u~H =~Qfl=O^ =~x~O K~^. [#QflO
`ex "~ ^=Ax=^ tflOK@H =z# Qfl#~O "~ UQflO
#O^ H~ xq`" J_QK<fl~ `Hx J^ =~ 6 QflO^
"~ J_Q H~QflO x~~OKe. q"=~O K#_
=^=~ W~ =i [#Qfl= qa#fl=~=# KOk#K =~xH

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

~_ OKiOKK#fl UH=~=Q J+kHHO XHH k# 3 QOII


KC# 8k# 24 QOII iq OKK<fl_ . ~ ^ O 6QOII#O_
~=O 6QOII JQk#O (Q ~u=#=~# k#O) 8k#
P~}H=O XHk 3QOIIKC# iqOKK<fl~.
`"~*=# 430 xII `~k ~O aO^= P~Oz
L^O 6QOII `~k =^aO^=# K~K<fl_. `~k
=^ aO^= #O_ L^O 7QOII 30xII =~ J=~} H=O
JO` aO^=# K~K<fl_.
L^O 7QOII30xII PQfl k~O aO^ = P~Oz
L^ O 9 QOII PQfl k=^ aO^=# K~ K<fl_ . PQfl k=^
aO^= #O_ L^O 10QOII 30 xII =~ J=~}H=O JO`
aO^=# K~K<fl_.
L^O 10QOII 30 xII ^H}k ~O aO^= P~Oz
=^flO 12 QOII ^H}k =^aO^=# K~<fl_. ^H}k
=^aO^=#O_ =^flO 1QOII 30xII =~ J=~} H=O
JO`aO^=# K~K<fl_.
=^flO 1QOII30 xII <|u k~O aO^ = P~Oz
=^flO 3 QOII <|u k=^ aO^=# K~K<fl_. <|u
k=^ aO^= #O_ O`O 4QOII 30 xII =~ J=~} H=O
JO`aO^=# K~K<fl_. O`O 430xII t=k ~O
aO^= P~Oz O`O 6QOII t=k =^aO^=#
K~K<fl_. t=k =^aO^=#O_ ~u 730 xII =~
J=~} H== JO` aO^=# K~K<fl_. ~u 730xII
"=k ~O aO^= P~Oz ~u 9QOII "=k
=^ aO^=# K~ K<fl_ . "=k =^ aO^=#O_ ~u 1030
xII =~ J=~} H=O K~K<fl_.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

[#QflO U=~= # KOk#fl^ J^=~ Qfl=O^ (Q~=~O H x=~O )


= ~ x~
OK e. H~}O =^ =H Q`<== =~KOk
q" #O`~O =~xQ`<= `=#, =~x W+^= ~<^
O^ ^~Ki}Q (~Q) PKiOK= =#flk. H=# =~x
^#OQ (Q$[ =xx) ~fiH~ = iQ}OK= =#flk.
=~, x~ P=H` :
*`H= qq^ == J Q qo `OQ =O_#
Q# =~O =# P H~= ~O aOz#_ =~
Qfl Q , #H ` ~O Q PKiOK _O =# P *` x rq`O
P H~ = O|O^ Q = WK ^+e`= `=Q#
Q= WK = q+OQ# P =O|O^ =
P *` # J# qOKQ_ Jx =~ x~" =#flk. `^
=u~HOQ ==iOK_O =# ^+ JkHOQ ` =Q
J#qOK= =K#. H~K~} H=~O # J\ =`
H^. =~ x~O# 1. `~|O 2. ~|O 3. KO^|O
ijeOK qk q^#=#Qi q=iOKK<fl#.
`~| x~qk :
q =iOz# `#~OQ POII = =#, = ~
Qfl=# Z#flHx# `~fi`, =~ Qfl` =#= ~OaOK=#
H~= U== O|O kOz#^ =O^Q `H"e.
=~ Qfl` P=`O` O|O^OQ ~ ~# 159
<k` x~~ OKe. P`~fi` = ~ k##H `ku Q
O|O kOzQx H Q fiH `` u Ok =O_e. J\k #=<_
P H~~= P =~=# `~|O H^x `e#.
~|O :
k# #H `ku U Q ` =# O|OkOz =<fl_ J^ ` O`
~_ _ 150 H<fl JkH _w O|O^O Hey =O_e. J@ ~q

uu gH}` O|OkOz=#fl P =~=# H~H JQ 43


~qH "^\ H O H^x `e#.
KO^ |O :
k##H `ku U Q #H `=# O|OkOz =<fl_ J^ Q
` O` KO^_ `# u u gH} ` O|OkOz =#flK P =~=
# KO^x H ~O_= H O _ H^x `e#.
Q=xH : Q`O J#Q QO`Qx, P QO H
~O_ fiH`=`Qx Q=# O|O^O Hey=O_@.
=YQ=xH : =_O\ "^\ `~O ^ "A aHO`
=#O, `~fi` ^"A
= =~= # ~qKO^ W~=
Qx H U XH ~# H O `H =O_e. XH H O <fl ^"A Z@
K^ J> H~QflO `~|O` @ ~q KO^ |O` W~=~ H
XHik ` O_ =O_=#. =Q =~# ~q|O `~K Q =~=
# O K^. k# Q=~# KO^|O j=Q =~= #
OK KO_#. JO^=< =# ~fi = ~O# `~|, KO^
| J=~= x "=<fl~ . = ~ Qfl=# fi=~ Qfl, `~|,
KO^ |=, ~q|O \OKH W#~O "i"i g# |\ H~
~O= K#K P H~= O *`HO Zxfl~@ J#qOK=
=#fl^ Jxfl~@ O~OQ J#qOK=.
D q^=Q ijeOz q" Q$~O, Q$" q^ ~O #`#
"~ ~O ^" u+, [~ =K#x =#q KK<fl#.
''~fiO q+O =O J# "^H H~O, U =`" `eH` q+
=`xfl fiHiOK J# ^ =K<#~O ~fi LH"# q+
O|O^"# =~= # =`" WKK<fl#. = *` _ D
q+ O|O^ =~= fiHiOz# " HQ#.

N =#^ <= OII 21032015 #O_ 07042015 =~


=O_#. D O=`~O ~O =^JO`H 21032013 #O_
13042015 g#K`O.4052015 #O_ 2952015 "H~i.
1762015 #O_ 1482015 JkH, x[ P_=O.1082015
#O_ 2282015 H=_q, 1382015 #O_ 1092015
Q~=_q. 1892015 #O_ 12102015 H# ^^O.
2992015 #O_ 12102015 `$H. 11102015 #O_
822016 +=O. 2432016 #O_ 742016 } JO`
=O 15 ~A =~ =.

"Y==
Q=xH : 452015 #O_ 2952015 " H~s L#flO^# Q$~O
Q$"= x+^O.
. OKq Q~"~O 2342015 P~^ #H`O H~@H QflO
L 1145 #O_ 1245 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.
. ++ H"~O 2442015 P~^ / =$Qt~ #H`O, H~@HQflO
= 1200 #O_ 100 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
N =#^ N
<=
P OII~ =~=
(#`# q^~OO, #`# Q$~O, Q$", L##O, q"O, #`# =$u ~OO)
A
H
O
M

44

. UH^t |^"~O 2942015 | #H`O H~@H QflO L


1145 #O_ 1245 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
. ^fi^t
Q~"O~ 3042015 L`~ #H `O H~@HQflO L 1130
#O_ 1230 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. `^t H"~O 01052015 #H`O. H~@H QflO
L 1130 #O_ 1230 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.
. ~q
Pk"~O 352015 fiu #H `O, H~@H QflO L 1100
#O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. _q ="~O 04052015 qY #H`O, H~@H QflO
L 1100 #O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.
|. qk / `k |^"~O 652015 J#~^ #H`O H~@H
QflO L^ 1100 #O_ 1200 #`# q^~OO, L##O,
q"O, #`# =$u ~O=# O.
|. `k / Kqu Q~"~O 752015 *+ #H`O, H~@H QflO
L1045 #O_ 1145 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.

|. K=u / OKq H"~O 852015 = #H`O, H~@H


QflO L 1045 #O_ 1145 #`# q^~OO , L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.
|. ++ / q Pk"~O 1052015 L`~_ #H`O, H~@HQflO
L 1045 #O_ 1145 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.
|.^q |^"~O 13052015 ~fi^ #H`O H~@H QflO
L 1030 #O_ 1130 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.

*+ ==

. ++ / q Pk"~O 2452015 P+ #H`O,H~@H QflO


L945 #O_ 1100 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
. q ="~O 2552015 =Y #H`O H~@HQflO L 945
#O_ 1100 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. ^q Q~"~O 2852015 L`~ #H`O H~@H QflO L 930
#O_ 1100 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. UH^t H"~O 2952015 #H`O H~@HQflO L 930
#O_ 1030 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. `^t Pk"~O 31052015 fiu #H`O H~@H QflO
L915 #O_ 1030 #`# Q$"=, ##`# q^~OO,
L##O, q"O, #`# =$u ~O=# O.

|. _q |^"~O 03062015 *+#H`O H~@H QflO 45


L 900 #O_ 1015 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
*+ |. qk Q~"~O 462015 = #H`O H~@H QflO
L900 #O_ 1015 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
*+ |. `k H"~O 562015 ~fi_ #H`O H~@H QflO
L 900 #O_ 1000 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
*+ |. OKq Pk"~O 762015 =} #H`O H~@H QflO L
845 #O_ 1015 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
*+ |. ++ ="~O 862015 ^x+ #H`O H~@H QflO L845
#O_ 1015 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
*+ |. ^q Q~"~O 1162015 L`~^ #H`O H~@H QflO
L 830 #O_ 1000 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.

M
Pjfi[ == O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
HsH ==
P
N
A
H
O
M

. ^q H"~O 23102015 ^x + #H `O, ^# ~QflO L 1030


#O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
.`^t Pk"~O 25102015 ~fi^ #H`O, ^#~QflO
L 1030 #O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.
. K`~t ="~O 26102015 ~=u #H`O, ^#~QflO, L^
1030 #O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
.`k H"~O 30102015 ~} #H`O, ^#~QflO, L^
1000 #O_ 1130 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
.++ Pk"~O 1112015 P~^ #H`O, ^#~QflO, L^ 1100
#O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
.q ="~O 2112015 #~fi #H`O, ^#~QflO, L^
1000 #O_ 1130 #`# q^~OO , L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
.^q Q~"~O 5112015 =Y #H`O, ^#~QflO, L^ 945
#O_ 1115 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
.^q / UH^t H"~O 6112015 | #H`O, ^#~QflO,
L^ 930 #O_ 1100 #`# q^~OO, L##O, q"O,
#`# =$u ~O=# O.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

. OKq 18102015 Pk"~O *+ #H `O ^# ~ QflO L 1045


#O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
# ++ 19102015 ="~O = #H `O, ^#
~QflO L 1045
#O_ 1200 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.

46

. OKq ="~O 16112015 ~fi_ #H`O ^#~QflO


L845 #O_ 1030 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
. q |^"~O 18112015 =} #H`O ^#~QflO L845
#O_ 1030 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. UH^t Pk"~O 22112015 L`~^ #H`O ^#~QflO
L830 #O_ 1000 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
. ^fi^t 23112015 ="~O ~=u #H`O ^#~QflO L830
#O_ 1030 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. _q Q~"~O 26112015 ~} #H`O ^#~QflO L815
#O_ 1000 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. qk H"~O 27112015 =$Qt~ #H`O ^#~QflO L815
#O_ 945 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|.K=u Pk"~O 29112015 #~fi #H`O ^#~QflO L800
#O_ 945 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.

|. ~Kq ="~O 30112015 +q #H `O ^# ~QflO L800


#O_ 945 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. q |^"~O 2122015 =Y #H`O ^#~QflO L745
#O_ 930 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.

=~t~ ==

. OKq |^"~O 16122015 ^x+ #H`O ^#~QflO L700


#O_ 830 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. ++ Q~"~O 17122015 `a+ #H`O ^#~QflO L700
#O_ 830 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. q H"~O 18122015 ~fi^ #H`O ^#~QflO
L700 #O_ 830 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
=$u ~O=# O.
. ^q Pk"~O 20122015 ~=u #H`O ^#~QflO L700
#O_ 830 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. UH^t ="~O 21122015 Jfix #H `O ^#
~QflO L730
#O_ 815 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.

. K` ~t Q~"~O 24122015 ~} #H `O ^# ~QflO L630


#O_ 800 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
47
. i= H"~O 25122015 =$Qt~ #H `O ^#
~QflO L630
#O_ 800 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. qk Pk"~O 27122015 #~fi #H`O ^#~QflO L615
#O_ 800 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. `k ="~O 28122015 +q #H`O ^#~QflO L615
#O_ 800 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. OKq |^"~O 30122015 =Y #H`O ^#~QflO L600
#O_ 730 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. ++ Q~"~O 31122015 | #H `O ^#
~QflO L600 #O_
730 #` # q^~ O O , L # #O, q" O, #` # =$u
~O=# O.
|. q 112016 H"~O L`~ #H`O ^#~QflO L600 #O_
730 #` # q^~ O O , L # #O, q" O, #` # =$u
~O=# O.
|. ^q
="~O 412016 fiu #H `O ^# ~QflO L545 #O_
715 #` # q^~ O O , L # #O, q" O, #` # =$u
~O=# O.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
= == U
P
N
A
H
O
M

. ^q |^"~O 1722016 =$Qt~ #H`O "+QflO L1000


#O_ 1130 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
.UH^t Q~"~O 1822016 P~^ #H`O "+QflO L1000
#O_ 1130 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. ^fi^t H"~O 1922016 #~fi #H `O "+QflO L1000
#O_ 1100 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. K`~t Pk"~O 2122016 P+ #H`O "+QflO L945
#O_ 1100 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
~q ="~O 2222016 =Y #H`O "+QflO L945 #O_
1100 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. qk |^"
~O 2422016 | #H `O "+QflO L930 #O_
1045 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

|.`k Q~"~O 2522016 L`~ #H `O "+QflO L900 #O_


1045 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`#
48
=$u ~O=# O.
|. K=u H"~O 2622016 #H`O "+QflO L930 #O_
1045 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. OKq Pk"~O 2822016 fiu #H`O "+QflO L900
#O_ 1045 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. ++ ="~O 2922016 qY #H`O "+QflO L900 #O_
1030 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
|. ^q H"~O 432016 ~fi_ #H`O "+QflO L900
#O_ 1015 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.

} ==

. ^q H"~O 1832016 #~fi #H`O "+QflO L800


#O_ 930 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. ^fi^t Pk"~O 2032016 J+ #H`O "+QflO L800
#O_ 915 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
. `^t ="~O 2132016 =Y #H`O "+QflO L800
#O_ 915 #`# q^~OO, L##O, q"O, #`# =$u
~O=# O.
~q |^"~O 2332016 L`~ #H`O "+QflO L745 #O_
900 #` # q^~ O O , L # #O, q" O, #` # =$u
~O=# O.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

61

QflO`= H O~ \H

D OKOQ x~}=#O^ QflO`H= PO^ ^ x =^ O`" # ~[=O_# Q~= # x~~ OK|_#q. D O~ \H ^fi~ U `kH~<
QflO` ({) zflO =#fl _ ( ) zflO =#fl f"
Q D H O k W+ ^ = QflO` ~`H =#O (IST) =K#.

"+O =$+O q^ #O H~@HO OO H#

` =$tHO ^# =H~O OO g#O

{ 23
{ 28
{ 26
{ 26
{ 21
{ 25
{ 20
{ 30
{ 27
{ 29
{ 25
{ 27
{ 34
{ 30
{ 23
{ 34
{ 34
{ 29
{ 29
{ 30
{ 16
{ 19
{ 25
{ 31
{ 28
{ 26

{ 11
{ 14
{ 13
{ 18
{ 09
{ 14
{ 20
{ 21
{ 22
{ 22
{ 20
{ 12
{ 23
{ 19
{ 17
{ 27
{ 22
{ 17
{ 22
{ 25
{ 18
{ 17
{ 24
{ 27
{ 20
{ 23

{ 24
{ 29
{ 28
{ 27
{ 22
{ 26
{ 19
{ 31
{ 27
{ 30
{ 26
{ 29
{ 35
{ 31
{ 23
{ 35
{ 35
{ 30
{ 30
{ 30
{ 15
{ 19
{ 25
{ 31
{ 28
{ 26

{ 24
{ 29
{ 27
{ 26
{ 21
{ 25
{ 19
{ 30
{ 27
{ 29
{ 26
{ 28
{ 34
{ 30
{ 23
{ 34
{ 35
{ 30
{ 30
{ 30
{ 15
{ 19
{ 25
{ 31
{ 28
{ 26

{ 21
{ 26
{ 24
{ 25
{ 19
{ 23
{ 20
{ 28
{ 26
{ 28
{ 24
{ 25
{ 32
{ 28
{ 22
{ 33
{ 32
{ 27
{ 28
{ 29
{ 16
{ 19
{ 25
{ 30
{ 26
{ 25

{ 18
{ 22
{ 21
{ 22
{ 16
{ 20
{ 20
{ 26
{ 25
{ 26
{ 23
{ 21
{ 29
{ 25
{ 20
{ 31
{ 29
{ 24
{ 26
{ 28
{ 17
{ 18
{ 25
{ 29
{ 25
{ 25

{ 14
{ 18
{ 17
{ 20
{ 12
{ 17
{ 20
{ 23
{ 24
{ 24
{ 22
{ 16
{ 26
{ 22
{ 19
{ 29
{ 25
{ 21
{ 24
{ 26
{ 18
{ 18
{ 25
{ 28
{ 22
{ 24

{ 10
{ 12
{ 12
{ 17
{ 08
{ 12
{ 21
{ 20
{ 22
{ 22
{ 20
{ 11
{ 22
{ 18
{ 17
{ 27
{ 21
{ 16
{ 21
{ 24
{ 19
{ 17
{ 24
{ 27
{ 19
{ 23

{ 10
{ 13
{ 12
{ 17
{ 08
{ 13
{ 20
{ 20
{ 22
{ 22
{ 20
{ 11
{ 22
{ 18
{ 16
{ 27
{ 21
{ 16
{ 21
{ 24
{ 18
{ 16
{ 24
{ 27
{ 19
{ 23

{ 13
{ 16
{ 15
{ 18
{ 10
{ 15
{ 20
{ 22
{ 23
{ 23
{ 21
{ 14
{ 24
{ 20
{ 17
{ 28
{ 23
{ 19
{ 23
{ 25
{ 18
{ 17
{ 24
{ 27
{ 21
{ 23

{ 16
{ 20
{ 19
{ 21
{ 14
{ 18
{ 20
{ 25
{ 24
{ 25
{ 23
{ 19
{ 28
{ 24
{ 20
{ 30
{ 27
{ 23
{ 25
{ 27
{ 17
{ 18
{ 25
{ 29
{ 24
{ 24

{ 20
{ 24
{ 23
{ 24
{ 18
{ 22
{ 20
{ 28
{ 26
{ 27
{ 24
{ 24
{ 31
{ 27
{ 21
{ 33
{ 31
{ 26
{ 28
{ 28
{ 17
{ 19
{ 25
{ 30
{ 26
{ 25

OQ~
"~
=O_
z`^~O
H~
@O~
Q~
+"Q
Q^Q
"i
H
K"~*#Q~
L_
zH =OQ~
|i
H~~
=OQ~
<
H_Q
^~"_
c^~
~K~
a*~
O
^=}Q~
QH>

Jfix 1,2,3,4 ^= (K,K,K,)


~} 1,2,3,4 II (b,,,) H$uH 1 = II (P)

P^O 14
=O 14
~[[`03
J==#O 06
N =#^<= O=`~O "+~t *` Q~= =#^ <=
~OO #O_ H~@H ~t OKi 4= WO@ =~=i
Q$ "#M, |O^q` P^~}, =`$=~O "i
H~, #`# x~} [~Q@, Q$H~}= H#Q
K@, = H J#` H#.
Q~= 14072015 #O_ O~t O~z =#^<=
O=`~ JO`= =~ ~` 5 WO@ `==i O`#
=u~H` OH= <~"~H=@, Q= =u~H= =#H
JOu "^Q = [~Q#.
N=#^ <= O=`~O x =$tH ~t OKi ~`
8= WO@ =i JHH ^O@#, xO^"^ ~=
=, "~ J[O, \ F_=@, =G+}
^OQ|_@, Kx `C xO^ =K@ [~Q#.
N =#^< = O=`~O ~= H#~t OKi ~`
6= WO@ ~[`=i P~~Q, `$ q[O, ==~ q[O,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
N =#^<= O=`~ ^fi^ ~t
e`=
P
"HA+N~t
O
M

`# `z# JCf~@, `# Wz# |}O HO = JQ@


49
"k x~^HH OO^@ [~Q#.
~= 29012016 #O_ O~t "t 5= WO@
=~=i OHk, L#fl L^Q J#`, O`# J#
`, O`#= H Ja=$k, =O`k , "^=` "O H#.
N =#^<= O=`~O g#~t H`= OKi ~`
12= WO@ ~[`=i }H~ ^#=O, H~=
^# =O }H` O^~#=# ^#=O ~}, "^O` QO^
= H#@ ^#=O H#.
H `= 29012016 #O_ O~ t "t 11= WO@ =~
=i, =$` =O_#, *+ ^~ ^s= Hx
^ Pf# q`= =O_#. "~ (H
=~\) =O_#.
"`Og^ x D=#^ <= O=`~O ^+H" L#flO^#,
u x"~O O`O 430 #O_ 600 QOII t=x Ja+HO
^ J~# K~Oz# <fi~_ OuOK#.
D =#^ <= O=`~O L`~ ~O Q~= J= K K#flO
^# `" ~*= 430 #O_ 600 Pk`$^ O, q+
<=O ~}= ^ FO #" <~} J# JHs =O`O
=#HOQ [= K_O= Q~Q= OuOK# .

Q=xH : ~t= JOQ =#fl# [#H ^


O Q =O> ~t J fiOQ [~Q#.

H$uH 2,3,4, (DLU) ~}


(F,",g,=) =$Qt~ 1,2 (",")

P^O 08
=O 08
~[[` 06
J==#O 06
N =#^<= O=`~O =$+~t *` N =#^<=
O=`~ ~OO#Oz Q~= H~@H ~t OKi 3= WO@
`==i Hx+ ^~ ^s =u~H`, ^ W~Q ~Q
"i =u~H`, ^~= OK@, KqH O|OkOz J<
~Q= ^ K_ "~ q#@ "^Q [~Q#.
Q~= 14012015 #O_ O~t OKi =#^<=
O=`~ JO`= =~ ~` 4= WO@ ~[`=i Q$ "#
M, |O^q` P^~}, = = YO`, #`# x~}
= eOK#. Q$H~} H#Q K@, =`$ H =`$
=~ |O^= H~=aOK@ [~Q#.
N =#^<= O=`~O x =$tH~t OKi ~` 7=
WO@ =~=i ~ H ~=~O "i J#`, =#fl
[#O, YO, fifl=, ==Qi H~,
"~ Qfi=` J#` H#.
N =#^<= O=`~O ~= H<~t ~` 5= WO@
=i =#H JOu q^=O`` q^ , Q= z,
O`#=# z H#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=$+~t

~= 29012016 #O_ O~t OKi ~` 4=


WO@ ~[`=i Q$Y, "#YO, |O^ q` = P^~} ,
#`# Q$x~} `fl eOK@, `eH J#` H
50
Q#.
N =#^<= O=`~O H`= g#~t OKi ~`
11= WO@ =i "~ #, Pf# q`
= x, OK= W=fi==K@, =$` # Q#.
H`= 29012016 #O_ O~t "t ~` 10=
WO@ ~[`=i K ^ #=$u P^O ~Q@, Hi u+
OO^@, JkH~ H JO_^O_ aOK@ "^Q
[~Q#.
N =#^<= O=`~O Q~= ~fi~O J WK
K<fl_. ^+i~O `"~*= 430 #O_ 600 QOII =^
J+Hs =O`O FO #"<~} =O`xfl =#H [O K
K#fl Q~= J `Q#. ~= N =#^<= O=`~O
~fi~= J WKK#flO^# u< |^ H x"~
O` 430 #O_ 600 =^ |} H `^~ #O= J
OuOK#.H`= N =#^< = O=`~O ~fi~O J
WKK#flO^# u< Pk = =OQ Q~"~ q+ O |O^" #
H`^~#O = J OuOK#.

P^O 11
=O 05
~[[` 02
J==#O 02
N =#^ <= O=`~O q^#~t *` Q~= =#^
<= O=`~ ~O=#O_ H~@H ~t OKi ~`
2= WO@ ~[`=i @O| YM, ^# K=} ~Q@,
`# =@ q= ~Q@, `"H< q#@ <`#O^H~"# ^$
= KK@ "^Q = H#.
Q~= 14012015 #O_ O~t OKi N =#^< =
O=`~ JO`O =~ ~` 3= WO@ =~= i ^~
OO^@, Hx+ ^~ ^s, W~Q ~Q "i J#`,
=## P#O^= HeOK =@ q#@ "^Q
[~Q#.
N =#^<= O=`~O x =$tH~t OKi ~`
6= WO@ `==i ~Q^, ==~ J[O H~ "[
= J[O JCK HO f~H=@, `# ~=#
JC = HO_ =@, "kx~^HH #fly@ [~Q#.
N =#^<= O=`~O ~= H<~t OKi ~`
4= WO@ `==i Q$z^ |O^q` q^, =`

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
Q=xH : ~t=
JOQ =#fl# [#H ^
N
O Q =O>
O~t J fiOQ [~Q#.
I
T
A
C
I
L
B
U
q^

#~t
P
=$Qt~ 3,4 (H,H)N
P~^ (,YO, [, K)
#~fi 1,2,3 (H,H,)
A
H
O
M

z, "# =^, x~} Py=@, =`$^ =`$


=~O "i` q^ H#.
51
~= 29012016 #O_ O~t "t ~` 3=
WO@ ~` =i ^Q~ } J=@, KqH O|O^
"# J<~Q, ^^, W~Q~Q "~,Hx+ ^~ ^s
= z, ^~ OK@ [~Q#.
N =#^ <= O=`~O H`= g#~t OKi ~`
10= WO@ `==i =$u L^Q "~ x Xu_ JkH= Q@,
Q~= =~^ OQ= H@, P^O `Q@, JkH~ H
PQ=# Qi Q@ [~Q#.
H`= 29012016 #O_ O~t "t ~` 9=
WO@ =i Q~= H PQ =# QiQ@, ^# x=
`Q @
, ^~ }= H+ #, `$ H `$ =~ "i` q^
} ^fi+=K "x =# Qi Q@ [~Q#.
D =#^<= O=`~O L`~~O Q~=, P^O`= x,
~,H`= ^+= WKK<fl~ . H=# uk#O `H=#
FO #" <~} J# JHs =O` [O, Pk` $^O
~}=, O`O 430 #O_ 600 QOII =^ t=, |}
` ~}O = J OuOK#.

Q=xH : ~t= JOQ =#fl# [#H ^


O Q =O> ~t J fiOQ [~Q#.

#~fi 4 () +q (,,,_)
P+ (_,_,_,_)

P^O 05
=O 05
~[[` 05
J==#O 02
N =#^<= O=`~O H~@H~t *` Q~= H~@H
~t OKi ~` 1= WO@ =i s~H |#`,
=HQ` PH~} H H=@ ~Qx~^H `y=@, s~H Y=
`Q@ [~Q#.
Q~= 14072015 #O_ O~t OKi =#^<=
O=`~ JO`==~ ~` 2= WO@ =i _| ~>+<
`Q@, "H K`~OOK@, HO\K `Q@, gkx "i =u
~H`, @O| K H "^Q [~Q#.
N =#^<= O=`~O x =$tH~t OKi 5 WO@
~[`=i *HH ~Q@, H=~K< i*#O H@, =O`
# e OK@, i^# ` H` =~#fl H#Q#@ W`~
W=fiQ =Ou`fiO He LO_@ O_` O O^@ [~Q#.
N =#^ <= OII ~= H<~t OKi ~` 3=
WO@ =~=i ^Qi } , Hx+ ^~ ^k
=~ J#`, W~Q ~Q"i H H~, =Oz
WO He# "H=# q#@, ^~ ~H== He LO_@.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

H~@H~t

~= 29012016 #O_ O~t "t ~` 2=


WO@ `==i H O|O^" # J<~Q, "HK`~ O
K@, @O| H "^Q [~Q#.
52
N =#^<= OII H`= g#~t OKi ~` 9= WO@
=~=i Q~= ^ H Pj, ^#H#H = "#
K~ ~Q@, f~` O^~#O, } #^ fl#O, `O_
H P^~a=<, x= ^# O ~Q@ "^Q [~Q#.
H`= 29012016 #O_ O~t "t ~` 8=
WO@ `==i xO^"^ ~", JxO^, H~ ==
~ F@q, \ F_=@, Jqhux Z^iOz q[= kOK
H=@, =H xO^, J# =# JMu "^Q
[~Q#.
D =#^<= O=`~O Q~= ~fi L`~~O J
+ WKK#flO^# u L^O L^O 430 #O_ 600
J+Hs =O`O FO #" <~} =O`xfl [OK_O =
Q~= J `Q#.
~= L`~~O J WKK#flO^# uk#O
O`O 430 #O_ 600 =^ |} `O iOKe.
H`= L`~~O J WKK#flO^# uk#O L^O
430 #O_ 600 N ~OQ<Hfiqx iOK_O = J
`Q#.

=Y (=,g,=,")
| (",\,\,@) L`~ 1 (>)

P^O 08
=O 14
~[[` 01
J==#O 05
N =#^ <= OII O~t *` Q~= H~@H ~t
OKi ~` 12 `==i J#=~" # Y~, J<~Q=
# Y~, J#Hx q^OQ ^ifixQ=Q#. K_ H~=
Y~Q#.
Q~= 1472015 #O_ O~t OKi ~` 1=
WO@ =~= i ^ +, ~Q x~^H H ~Q@, s~H PH~ }
~Q@, KH`#O ~Q@ [~Q#.
N =#^<= O=`~O x =$tH ~t` OKi 4=
WO@ =i |O^q` q^, =`z, "#
=OQ #, Q$x~} `fl eOKH=@, =`$ H
=`$ =~O "i` z H#.
N =#^<= OII ~= H#~t OKi ~` 2=
WO@ ~[`=i @O| H~,"HK`~O,
HO\H WO He# ^$= KK@, `"H# q#@ ^# K=}
~Q@ [~Q#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
Q=xH : ~t=
JOQ =#fl# [#H ^
N
O Q =O>
O~t J fiOQ [~Q#.
I
T
A
C
I
L
B
U
ON~t
P
A
H
O
M

~= 29012016 #O_ O~t "t ~` 1=


WO@ ~[`=i s~H ^$_`fiO s~H J<~QO, ~Q x~^H
H ~Q@, ^+ ~Q@ "^Q [~Q#. 53
N=#^ <= OII H`= g#~t OKi ~` 8= WO@
~[`=i JHH O@#, JHH ^#, \
q[O, g~|O ~Q@, H~= =~ q[O, J<=#
ZkiOz q[O O^@ [~Q#.
H`= 29012016 #O_ O~t "t ~` 7=
WO@ ~[`=i ~#`, "~ Qfi= J#`,
=$#fl [#O, YO, fifl H#. ==Qi J#
` H#.
D =#^<= OII ~fi~O Q~= J WKK#flO
^# uk#O L^O 430 #O_ 600 =^ q+ ` ~}O
= J OuOK#. x D =#^< = O=`~O J
WKK#flO^# uk# O`O 430 xII #O_ 600 =^
t= ` ~}O = x H J `Q#.

Q=xH : ~t= JOQ =#fl# [#H ^


O Q =O> ~t J fiOQ [~Q#.

L`~ 2,3,4 (\,,)


(,+,},_) z` 1,2 (,)

P^O 11
=O 05
~[[` 04
J==#O 05
N =#^<= O=`~O H<~t *` Q~= =#^<=
OII ~OO #O_ H~@H ~t OKi ~` 11= WO@
=~=i "~ , qfi`# q`=
, ^~^ ^~ aOK@ =$` =O_#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t =#^<=
OII JO`O =~ ~` 12= WO@ `==i J#=~ =O,
x~Q H~= ^#=O, J<~Q ^#=O H#.
N =#^<= O=`~O x =$tH~t OKi ~`
3= WO@ `==i Hx+ ^~, ^^, W~Q ~Q "i`
q^, K_"~ q#@, KqH O|O^"# J<~Q, ^~
#fly@ [~Q#.
N =#^< = O=`~O ~= H<~t OKi ~`,
1= WO@ =i s~H J<~QO, s~H + `Q@, "k
x~^H H `Q@, s~H PH~}H `y=@ [~Q#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

H#~t

~= 29012016 #O_ O~t "t ~` 12=


WO@ =~=i }H~ ^#O Y~Q#. H~ ^#O
54
Y~Q#. f~` ^#O Y~Q#.
N =#^ <= OII g#~t H`= OKi ~` 7=
WO@ =i H x^ H [<^ OK@ ~
^ ~ =~O "i` q^ ^fifl H@, "~ Qfi=
^fi~ z H#.
H`= 29012016 #O_ O~t "t ~` 6=
WO@ =~=i `q[O, H~ ==~ q[O P~Q
=$k, |}q=H, `# ~=# |} HO JO^@ [~Q#.
N =#^< = O=`~O Q~= L`~ ~ J WK K#flO
^# uk#O L^ H q+ O|O^" # ^= `~^# = J
OuOK#. x D =#^ <= OII JO` J WK
K#flO^# uk#O OH = t=~^#= J
OuOK#. ~= =#^<= O=`~O ~fi~ J
WKK#flO^# uk#O OH |} ` ~}O J
xfl `yOK#. H`= D =#^<= O=`~ ~fi~O J
WKK#flO^# uk#O L^ H = q+=#
^xOK@ = H`= H J OuOK#.

z` 3,4 (~,i) fiu (~,~,~,`)


qY 1,2,3 (f,`, `)

P^O 08
=O 08
~[[` 07
J==#O 01
N =#^<= O=`~O `Qfl *` =#^<= OII~
~OO #O_ H~@H ~t Q~= ~` 10= WO@ ~[`=i
K =$u "~^ k# k<a=$k Hi u+ OO^@,
fii`O ~Q@, ~[H < H H~=
~Q@, fiOH$+K K =$u "~^ O^ P^O iy
Hi u+ OO^@ [~Q#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t =#^<= OII
JO`O =~ ~` 11= WO@ ~[`=i =$`
"~ , qfi `~# q`= Hx
*+ ^~ ^s= =O_#. ^~^ ^~=
OK#.
N=#`<= OII x =$tH~t OK~O ~` 2= WO@
=~=i ^# K=} ~Q@, @O|O Y YO,
"H K`~OK ^# K=}, <`#O^H~ ^$= KK@,
=@ q=~Q@, gkx "i J#`, `"#
q#@ "^Q [~Q#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
Q=xH : ~t=
JOQ =#fl# [#H ^
N
O Q =O>
O~t J fiOQ [~Q#.
I
T
A
C
I
L
B
U
`~t
P
N
A
H
O
M

N =#^<= OII ~= H<~t OKi ~` 12=


WO@ `==i J#=~ =O, P` =O K_
H~= ^#O Y~K^~,K_ `O K^=@ ^#O
Y~Q@, x^q HQ@, "H =~<fi+} KO_@, OQ`O
KO_@ [~Q#.
55
~= 2912016 #O_ O~t "t ~` 11=
WO@ =i ^~^ ^~#= ~ JHi O^@
J#fl, JH "^Q "i` =#~, ^~Y~, E^=
_| Q@H#@, =$`= Qx "~= Qx #+
=@ [~Q#.
N=#^<= OII q#~t H`= OKi ~` 6=
WO@ `==i |}^ JkH=Q@, J<~Q= HQ@,
`#H ~"e# |}= HO ~O_@, `H_ O|OkO
z# J<~Q, s~O# Q, `$ =K =<"` ==~
J[O Q#.
H`=L 29012016 #O_ O~t "t ~` 5=
WO@ =i fix, *H H `Q @
, O`#O# H+#
Q=O =u~H` , r~
=, QO_ O|OkOz# J<~Q=,
"^=` ^fi+O, "^Q [~Q#.
"`O g^ D~t "iH ~H`= ~fi L`~~=
J WKK#flO^# ` 430 #O_ 730 =^ q+ `
~}O, II 430 #O_ 730 =^ |}fiq `
~}O Ke.

P^O 14
=O 14
~[[` 03
J==#O 01
N =#^<= OII Q~= OII ~OO#O_ H~@H~t
OKi ~` 9= WO@ =i Q~= H `O_ H
PQxH QiQ@, ^# x= `Q@, ^~} H+#,
`O_H J<~QOK ^# =O, ^#O, |OQ~O K~ `Q@, f~
` K x OHeOz K H =@, H ~ * =
^ KH=@ [~Q#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t OII JO`O
=~ ~` 10= WO@ =i =$u "~ L^Q ==
r=<^ P^O `Q @ , O O Q~= =~^ `Q @ , fi O
H$+K` P^O `Q @
, JkH~ PQ O# QiQ@, "H
O|OkOz# J<~Q "^Q J [~Q#.
N =#^<= OII =$tH ~t OKi ~` 1= WO@
~[`=i s~H ^$_`fiO, s~H @`fiO, ~Q x~^H H
~Q@, s~O# HHO` OO^@, KH `#O ~Q@,
=HQ` PH~}H OO^@ [~Q#. ufiH`fiO Hey =O_@
[~Q#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

qY 4 (`) J#~^ (<,h,#,<)


*+ (<,, ~, )

N =#^<= OII ~= H<~t OKi ~` 11=


WO@ ~[`=i *+ ^~ ^s H~ ^~^
^~= ~Q@, @s =HOQ = =$`
= "~O = =, qfi `~# q`=
=O_#.
56
~= 2912016 #O_ O~t "t ~` 10=
WO@ =~=i =$u "~ == L^Q r=<^ P^
O ~Q@, fii`O ~Q@, Hiu+ ~Q@, JkH~
H JO_^O_, fiOH$+K P^O Hiu+ OO^@
[~Q#.
N =#^OII H`= q#~t OKi ~` 5= WO@
~[`=i fi qH `eq`@ ~Q@, *H H ~Q@, =O`
# e OK@, H`q + = H#Q# J<fi+} q[O O^@
O`#O# =O_@ Q=O J#`, "^=` fl
O|O^= HQ#.
H`= 2912016 #O_ O~t "t ~` 4=
WO@ =~=i Q$ "<^ ~Q@, `eH J#
`, |O^q` P^~}, = H~= QO^
~K# }= = "# O^, Q$O^ ~Q#.
Q$O Q$H~}= ~Q#.
"`Og^ D~t"i Q~= ~fi L`~~O J
WKK#flO^# `II 430 #O_ 730 =^ q+ `~} K e.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=$tH~t

k<a=$k, fiiO` P^O ~Q@, Q~==~^ ~Q@,


JkH~ H JO_^O_ ~Q@, "H O|OkOz#
J<~Q #tOK@ [~Q#.
57
~= 2912016 #O_ O~t "t ~` 9=
WO@ `==i `$=~O "i` z `O_H J<~QO Q~=
PQOK@, H~`fl eOKH=@ [ [Qk
= KH=@, f~` " `flO eOKH=@
|OQ~, ^# xfi `Q@ "^Q [~Q#.
N =#^<= OII H`= g#~t OKi ~` 4=
WO@ =~=i |O^q` P^~} = H H~
=, Q$, "#YO,#`#x~}= e OK@, `# ~K#
=^}kH~O O^@ =i =kOK|_@.
H`= 2912016 #O_ O~t "t#fl ~` 3=
WO@ `==i ^~ OK@, W~Q ~Q"~ H
Hx+^~ ^s` q^, K_"~ q#@ "_, [=,
fi<= O|OkOz# J<~Q= QiQ@ "^Q
[~Q#.
"`O g^ D ~t"iH Q~=,x ~fi L`~~=
J , ~H `= L`~ ~O J WK K#flO^#
`II 430 #O_ 730 =^ q+ ` ~}, 430 #O_,
600 QOII t=, |} fiq ` ~} Ke.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
^#NP
~Ut
A
H
O
M
= (,,,a) ~fi_
(|,^,,^) L`~_ 1 ()

P^O 02
=O 08
~[[` 06
J==#O 01
N =#^<= OII Q~= OII ~OO#O_ H~@H ~t
OKi ~` 8= WO@ `==i xO^"^ ~==,
H~ ==~= J[O, ^O` JY` OQ |O
`Q@, J<=, JH== Z^~#~ J[O O^@,
J# =HOQ JMu, QO_=, =^= OK@
[~Q#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t OII JO`O
=~ ~` 9= WO@ `==i `O_` q^, Q~=
PQxH QiQ@, ^#x=`Q@, ^~O` } H+
#, H~= KH=@, f~` KH =@,
`O_H J<~QO, |OQ~, _| K~ `Q@ [~Q#.
N=#^<= OII x =$tH~t OK~O ~` 12=
WO@ =i ^# O ^~fi = JQ@, K_ H~= Y~Q@,
KO_ `O# Y~Q@, P` " @ Y~Q@ "^Q
[~Q#.
N =#^<= OII ~= H<~t OKi ~` 10=
WO@ =~=i K =$u "~ == L^Q^ k#

L`~_ 2,3,4 (*,*,l)


=}O (A,*,*,) ^x+ 1,2 (Q,y)

P^O 05
=O 02
~[[` 02
J==#O 04
N =#^<= OII Q~= OII ~OO #O_ H~@H ~t
Q~= ~` 7= WO@ ~[`=i ~#` H x^ H
[<^, ==Qi H J#`, fifl "~
Qfi=` J#` HQ#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t =#^< = OII
JO`O =~ ~` 8= WO@ =~=i JHH ^#=
H~ ==~= O^ q[O, OQ H =~ = ~Q@,
J#Hx J=H= HQ@, OQ QiO O^@, Jqhux
ZkiOz q[O O^@, `# `eO_< ^qHOQ ^#
HQ@ "^Q = HQ#.
N =#^<= OII x =$tH~t OK~O ~` 11=
WO@ `==i "~= #+= *+ ^~ ^s
` q^, qfi`` "yOK|_@, E^= #+=,
^~^ ^~= H~ ~ JHi O^@ [~Q#.
N=#^<= OII ~= H#~t OKi ~` 9=
WO@ =i ^#x= `Q@, `$ H `$=~O "i` q

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

=H~~t

^ ^~ }= H+ #, H~ `fl eOKH
=@, `O_H J<~QO, ^ H PQ xH QiQ@ [~Q#.
~= 2912016 #O_ O~t "t ~` 8=
WO@ ~[`=i JHH ^#O, H~ ==~= q[O,
J#Hx J=H= HQ@, PHH ^#, Jqhux ZkiOz
q[O O^@, J^$+O H=K@ "^Q e`= [~
58
Q#.
N =#^<= OII H`= q#~t OKi ~` 3=
WO@ =i Hx+ ^~ ^s` q^, W~Q ~Q
"i` q^ , ^~ = `Q @ , KqH O|OkOz# J<~Q
^~fi~ q#@, "_ [= O|OkOz# J<~Q= HQ#.
H`= 2912016 #O_ O~t "t ~` 2= WO@
~[`=i ^#K=}~Q@, <`#O^H~ ^$= KK@,
"HK`~O ~Q@, @O| YO ~Q@, gkx "i H
J#` `"< @, H q#@ [~Q#.
"`O g^ D OII ~fi~O x, ~ H `= J =
WKK#flO^# x^+ i~~O =i ~^+ i~~O
II 430 #O_ 730 QOII =^ t= `, |} ` ~
}O, H` Q^+ i~O, L^O 430 #O_ 730 =^ q+
` ~}O = J OuOK#.

^x+ 3,4 (Q,Q) `a+O (Q,,,)


~fi^ 1,2,3 (,,^)

P^O 05
=O 02
~[[` 02
J==#O 04
N =#^< = OII O~ t *` Q~= H~@H ~t
~` 6= WO@ =~=i `$q[O H~ ==~=
q[O, |}q=H, `# ~=# JC HO =Q@,
J<~QO #Oz HH#@, "kx~^H H ~Q@, "^Q
[~Q#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t OII JO`O
=~ ~` 7= WO@ ~[`=i =$#fl[#O, YO,
~, ~=~O "i` J#`, fifl= HQKO_#.
"~ Qfi=` J#` QO_#.
N =#^<= OII x =$tH~t OK~O ~` 10=
WO@ ~[`=i K =$u L^Q == r=<^ P^O
~Q#. Q~= u+ ~Q#. fi i`O K Hi u+ ~Q#.
JkH~ H JO_^O_ Hey=O_#.
N =#^<= OII ~= H#~t OKi ~` 8=
WO@ =~=i PHH ^#O, H~ ==~= O^

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
Q=xH : ~t=
JOQ =#fl# [#H ^
N
O Q =O>
O~t J fiOQ [~Q#.
I
T
A
C
I
L
B
U
ON~
Pt
A
H
O
M

q[O, OQH =~= ~Q@, J#Hx J=H=


HQ#. OQ QiO O^@, Jqhux ZkiOz q[O
O^@, ^qHOQ ^# "^Q [~Q#. 59
~= 2912016 #O_ O~t "t ~` 7=
WO@ =i JH x^ JH [<^ ~ H ~=~O
"i`q^ , "~ Qfi=` q^ , ^fifl = HQ#.
N=#^<= OII H`= q#~t OKi ~` 2=
WO@ =~=i @O| YM, ^#K=} ~Q@, gk
x"i J#`, <`#O^H~ ^ $ = KK@, ` " q#@
H =\_@ [~Q#.
H`= 2912016#O_ O~t "t ~` 1= WO@
=i s~ @`fiO `Q@, ~Qx~^HH `Q@, s~ PH~}
`Q@, "^Q [~Q#.
"`Og^ D OII ~ H`= L`~~O J=
WKK#flO^# ` 430 #O_ 730 =^ q+ ` ~}O,
430 #O_ 730 =^ |} ` ~}O= ~H`
= J `Q#.

Q=xH : ~t= JOQ =#fl# [#H ^


O Q =O> ~t J fiOQ [~Q#.

~fi^ 4 (k) L`~^


(^,,~, ^) ~=u (^, ^, K,p,)

P^O 02
=O 08
~[[` 01
J==#O 07
N =#^<= OII Q~= OII ~OO #O_ H~@H~t
Q~= ~` 5= WO@ =i OH|O `Q@ *HH
`Q@, L# |O `Q@, O`#O# H+#+=, Q=O
=u~H`, "^=` q^ QO_ O|OkOz# J<~Q
"^Q [~Q#.
Q~= 1472015 #O_ O~t "t =#^< = OII
JO`O =~ ~` 6= WO@ =i `,~Q,|} ~
Q@, `$ =^, J<~Q, W`~ Wz# |}O HO
~O_@, `# W=fi=# |}O HO f~H =@ [~Q#.
N=#^<= OII x =$tH~t OK~O ~` 9=
WO@ =~=i Q~= H, `O_H P^~a=#=,
^# x= ~Q@, f~` O^~#O, [ =^ K@,
^ #@, H~= K@, `O_H P~Q=$k HQ#.
|OQ~, K~ ~Q#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

q#~t

N=#^<= OII ~= H<~t OKi#fl ~` 7=


WO@ `==i JH x^, JH [<^ ~ H ~=~O
"i` q^ "~ Qfi=` q^ , ^fifl = HQ#.
~= 2912016 #O_ O~t "t ~` 6=
WO@ `==i `$, |}~Q ~Q#. `$=}, J<
~Q, W`~ Wz# |}O HO ~O_@, `# W=fi=#
|}O HO f~H=@ [~Q#.
60
N =#^<= OII H`= q#~t OKi ~` 1=
WO@ `==i s~H J<~QO, "k x~^H H `Q @
, s~H
@`fiO OK@ "^Q [~Q#.
H`= 2912016 #O_ O~t "t ~` 12= WO@
`==i J#=~ ^#=O J<~Q ^# =O, K_
`O# ^# =O HQ#.
"`O g^ D ~t"iH Q~= ~ H `= ~fi L`~ ~=
J WKK#flO^# L 430 #O_ 730 q+ `
~}O, 430 #O_ 730 =^ |} ` ~}O
K_O =# J `Q#.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
Q=xH : ~t=
JOQ =#fl# [#H ^
N
O Q =O>
O~t J fiOQ [~Q#.
I
T
A
C
I
L
B
U
Qfl
O
`= H O~ \H
P
N
A
H
O
M
62

D OKOQ x~}=#O^ QflO`H= PO^^x =^ O`"# ~[=O_#Q~=# x~~OK|_#q. D O~ \H^fi~ U


`kH~< QflO` ({) zflO =#fl _ ( ) zflO =#fl f"Q D HOk W+^= QflO` ~`H=#O (IST) =K#.

"+O =$+O q^ #O H~@HO OO H#

` =$tHO ^# =H~O OO g#O

{ 20
{ 16
{ 17
{ 17
{ 11
{ 10
{ 07
{ 04
02
{ 03
07
08
10
{ 13
{ 16
{ 11
{ 13
{ 13
{ 10
{ 09
{ 08
{ 06
{ 00
{ 33
{ 12
34

{ 13
{ 08
{ 13
{ 05
{ 04
{ 05
{ 04
{ 01
02
{ 02
05
05
07
{ 14
{ 15
{ 10
{ 16
{ 17
{ 17
{ 13
{ 10
{ 07
{ 37
{ 39
{ 00
18

{ 21
{ 17
{ 17
{ 18
{ 12
{ 10
{ 07
{ 04
02
{ 03
08
09
11
{ 13
{ 16
{ 10
{ 12
{ 12
{ 08
{ 08
{ 07
{ 06
06
{ 32
{ 13
37

{ 21
{ 16
{ 17
{ 17
{ 12
{ 10
{ 07
{ 04
02
{ 03
07
08
11
{ 13
{ 16
{ 10
{ 13
{ 12
{ 09
{ 09
{ 07
{ 06
03
{ 33
{ 13
36

{ 19
{ 15
{ 16
{ 15
{ 10
{ 09
{ 06
{ 03
02
{ 03
07
08
10
{ 13
{ 16
{ 10
{ 13
{ 13
{ 10
{ 09
{ 08
{ 06
{ 05
{ 34
{ 10
32

{ 17
{ 13
{ 16
{ 12
{ 08
{ 08
{ 06
{ 03
02
{ 03
06
06
09
{ 14
{ 16
{ 11
{ 14
{ 15
{ 13
{ 11
{ 09
{ 07
{ 16
{ 36
{ 07
27

{ 15
{ 10
{ 15
{ 08
{ 06
{ 06
{ 05
{ 02
02
{ 03
05
05
07
{ 14
{ 16
{ 11
{ 15
{ 16
{ 15
{ 12
{ 10
{ 07
{ 28
{ 38
{ 04
22

{ 13
{ 08
{ 13
{ 04
{ 03
{ 05
{ 05
{ 01
02
{ 03
05
04
06
{ 15
{ 15
{ 11
{ 17
{ 18
{ 19
{ 14
{ 11
{ 07
{ 43
{ 40
01
15

{ 13
{ 08
{ 13
{ 04
{ 03
{ 04
{ 04
{ 01
02
{ 02
05
05
07
{ 14
{ 15
{ 10
{ 16
{ 18
{ 18
{ 13
{ 11
{ 07
{ 40
{ 39
01
16

{ 14
{ 09
{ 14
{ 07
{ 04
{ 05
{ 05
{ 01
02
{ 02
06
05
08
{ 14
{ 15
{ 10
{ 15
{ 16
{ 16
{ 12
{ 10
{ 06
{ 31
{ 38
{ 02
20

{ 16
{ 12
{ 15
{ 10
{ 07
{ 07
{ 06
{ 03
02
{ 03
06
06
08
{ 14
{ 16
{ 11
{ 15
{ 15
{ 14
{ 11
{ 09
{ 07
{ 21
{ 36
{ 06
25

{ 19 J#O`~O (~=)
{ 14 H_ (~=)
{ 16 H~fl (~=)
{ 14 z`~ (~=)
{ 09 <~ (^H}H)
{ 09 HO (XOQ)(^H}H)
{ 06 QO@~q["_(^H}H)
{ 03 =zb@flO (H$) (^H}H)
02 `~Q^=i (HH<_)(L`~D#H)
{ 03 .Q^=i (U~) (L`~D#H)
06 qY@flO (L`~D#H)
07 q[#Q~O (L`~D#H)
09 NHO (L`~D#H)
{ 14 ^~^~OQ~_(t=`OQ})
{ 16 =|#Q~ (t=`OQ})
{ 11 #O_ (t=`OQ})
{ 14 "^H (t=`OQ})
{ 14 x*=^ (t=`OQ})
{ 12 Pk^ (L`~ `OQ})
{ 10 HsO#Q~ (L`~ `OQ})
{ 09 =~OQ (L`~ `OQ})
{ 07 Y=O (L`~ `OQ})
{ 10 _b (Delhi)
{ 35 =O~ (Mumbai)
{ 09 K<fl (Chennai)
30 HH` (Kolkatta)

[O`
POQ `k
=`[Ou 22032015
N~=#=q 28032015
~ ~=[x 20042015
#~O[x 02052015
~[Ou 03052015
He[Ou 20082015
|~=[x 03092015
NH$+[<+q 05092015
=~[Ou 16092015
"=#[Ou 24092015
|^[Ou 22102015

"~O
Pk
x
Pk
x
Pk
Q~
Q~
x
|^
Q~
Q~

=O` |`= 19022015


#O_ 20042015 =~
w+ |`= 20042015
#O_ 21062015 =~
=~ |`= 21062015
#O_ 23082015 =~
~^ |`= 23082015
#O_ 23102015 =~
=O`|`= 23102015
#O_ 22122015 =~
tt~ |`= 22122015
#O_ 19022016 =~

31

N =#^ <= O=`~ UH^

POQ `k
01032015
16032015
31032015
15042015
29042015
12062015
28062015
17072015
27072015
10082015
26082015
08092015
14092015
24092015
29092015

"~O
Pk"~O
="~O
=OQ"~O
|^"~O
|^"~O
H"~O
Pk"~O
="~O
="~O
="~O
|^"~O
=OQ"~O
Q~"~O
Q~"~O
H"~O

UH^t POQ `k
J=H 08102015
"Kx 23102015
H=^ 07112015
=~kx 22112015
"x 07122015
yx 21122015
kx
06012016
~=
^=x 20012016
HqH 04022016
=}`^ 18022016
05032016
J[
19032016
J=~
03042016
~fi
17042016
x~

"~O
Q~"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O
="~O
="~O
|^"~O
|^"~O
Q~"~O
Q~"~O
x"~O
x
Pk"~O
Pk"~O

UH^t
WOk~
O
~=
^=`#
L`#fl
"H^

+`^
f
[
q[
J=H
" Kx
H=^

09032015
08042015
07052015
05062015
07072015
03082015
01092015
01102015
30102015
29112015
28122015
27012016
26022016
27032016
25042016

"~O
|^"~O
Q~"~O
x"~O
="~O
=OQ"~O
Q~"~O
x"~O
Pk"~O
=OQ"~O
|^"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O

"~O

="~O
|^"~O
Q~"~O
H"~O
Pk"~O
="~O
=OQ"~O
Q~"~O
H"~O
Pk"~O
="~O
|^"~O
H"~O
Pk"~O
="~O

=`O
O^++
O^++
O^++
O^++
O^++
O^++
O^++
O^++
O^++
|}++
O^++
O^++
O^++

=`O

OH+ =`O
OH+ =`O
OH+ =`O
OH+ =`O
OH+K`i
OH+K`i
JOQ~HK`i
OH+K`i
OH+ =`O
OH+ =`O
OH+K`i
OH+K`i
OH+K`i
OH+ K`i
OH+ K`i

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
N=#^<= O=`~ =t=~`
N =#^ <= OP
=`U
~
OH+ K=N
u
A
H
O
M

N =#^ <= O=`~ |} ++ u^

POQ`k
25032015
23042015
23052015
22062015
21072015
20082015
19092015
18102015
17112015
16122015
15012016
13022016
13032016

POQ`k

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N =#^ <= O=`~ N =#^ <= O=`~


|`=
^=`~= [O`

N =#^ <= i= =i `<~} =`O

04042015
03052015
02062015
01072015
31072015
29082015
27092015
27102015
25112015
25122015
23012016
22022016
23032016

`k

18032015
KO^^
HO 17042015
~ 906 16052015
~ 936
~ 919 14062015
~ 901 14072015
~ 928 12082015
~ 858 11092015
~ 826
11102015
~ 847
~ 821 09112015
~ 852 07122015
~ 826 08012016
~ 848 06022016
~ 904
~ 923 07032016
~ 859 05042016

x"~O
Pk"~O
=OQ"~O
|^"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O
=OQ"~O
|^"~O
H"~O
x"~O
="~O
|^"~O

"~O

|^"~O
H"~O
x"~O
Pk"~O
=OQ"~O
|^"~O
H"~O
Pk"~O
="~O
|^"~O
H"~O
x"~O
="~O
=OQ"~O

K` i=
"Y i=
*+ i=
JkHP_ i=
x[P_i=
=}i=
^^i=
Pfi[i=
HsHi=
=~t~i=
+i=
=i=
}i=

=`O

N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O
N`<~}fiq=`O

32

[=O

=t=~u ~u 1146 #O_ 12134


=t=~u ~u 1139 #O_ 1225
=t=~u ~u 1136 #O_ 1221
=t=~u ~u 1141 #O_ 1225
=t=~u ~u 1146 #O_ 1230
=t=~u ~u 1145 #O_ 1230
=t=~u ~u 1135 #O_ 1223
=t=~u ~u 1125 #O_ 1214
=t=~u ~u 1121 #O_ 1212
=t=~u ~u 1129 #O_ 1221
=t=~u ~u 1143 #O_ 1235
=t=~u ~u 1202 #O_ 1242
=t=~u ~u 1149 #O_ 1237
=t=~u ~u 1204 #O_ 1228

27.57

H 15.53 10.14
KO14.27
~q05.58

QflO`H

QflO`H

K29.23
28.42
H15.53 11.26
~q6.58

QflO`H

29.27 12.38
H15.54 KO^
~q7.58 14.00

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

"+ 091014AM
=$+ 111051AM
q^ 012303PM
21-03-2015 x"~O
ukN=#^<=<=OII Q(=) H~ 033455PM
O 054115PM
| K`H_q L 11.31 19.04
18.13 #H`O L. L 9.01
H# 074613PM
` 095551PM
QO | ~. 12.54
H~}O |=. L. 11.31
=$t 121311AM
=~O ~ 7.469.12
^# 021939AM
^.=. L 6.117.46
=H 041032AM
J=$.H.~ L. 6.13=~
O 054902AM
`. 4.215.47
g# 072517AM
.L.6.11 .J.6.10
~
15.53

x (=)
10.49

"+ 090618AM
=$+ 110655AM
q^ 011907PM
22-03-2015 Pk"~O
H~ 033059PM
L.8.15
O 053719PM
|^ uk K ` .qk
`k `.5.26 Q(=) H# 074217PM
19.52
#H`O~ =L.6.29Jfi`4 .23 19.00 ` 095155PM
QO WO^ ~.9.16
=$t 120915AM
H~}O H= L.8.15
^# 021543AM
=~ O ~.12.442.12
=H 040636AM
^.=. .4.375.25
O 054507AM
J=$.H.~ 9.4911.17
g# 072121AM
.L.6.10 .J.6.10
x(=)
10.48

QflO`H

~
15.53

H
KO^
"+ 085827AM 15.55
00.57 11.58
=$+ 105903AM ~q

q^ 011115PM 9.57 15.02


H~ 032308PM
24-03-2015 =OQ"~O
25-03-2015 |^"~O

O
052927
PM
uk
K

.
O
K
q

~
1.39
uk
.++ ~.12.52 Q(=)
Q

(=)
|^
| #H`OK `~
`O H$uH ~.2.01 18.54 H# 073425PM
} ~.1.56 18.51
23.15 #H
24.59
QO q+O =.3.26
` 094403PM
QO u =.1.23
H~}O |= =.2.20
=$t 120123AM
H~}O H= =.1.10
=~O =.2.263.59
^# 020752AM
=~O .5.587.34
^.=. L 8.309.19
=H 035845AM
^.=.L.11.4512.33
~ 10.5811.46
O 053715AM
J=$.H.~10.4512.21
J=$.H.~.11.421.15
g# 071330AM
H 00.12
15.55 13.50
~q KO28.12
8.57

.L.6.08 .J.6.10
x (=)
~
10.47
15.55

.L.6.07 .J.6.10

~HO
= 3.124.43
=QO_O
L 9.0710.38

x (=)
10.46

~
15.55

~HO
4.436.14
=QO_O
= 12.101.41

~
15.54

x(=)
10.48

QflO`H

1.42 KO^
"+ 085431AM H15.56 16.14
25.16
=$+ 105507AM ~q10.56
q^ 010719PM
H~ 031912PM
26-03-2015 Q~"~O
O 052531PM
ukK`.q~.12.54 Q(=)
H# 073030PM | #H`O =$Qt~ ~.2.38 18.48
` 094007PM 26.44 QOP< L.11.57
=$t 115332PM
H~}O Q~l =.12.47
^# 020356AM
=~ O L.7.429.21
=H 035448AM
^.=.L.10.0710.56
O 053319AM
=.3.003.48
g# 070933AM
J=$.H. 5.357.14
.L.6.07 .J.6.11
~
x(=)
15.56
10.45

~HO
= 12.091.40
=QO_O
L 7.359.06

~HO
L 7.369.07
=QO_O
L 10.3912.10

QflO`H

63

~HO
L.9.0810.39
=QO_O
= 1.413.12

"+ 090222 AM
=$+ 110259AM
q^ 011511PM
23-03-2015 ="~O
H~ 032704PM
K`.Kqu` 3.11
O 053323 PM
| uk
`O ~} ~. 2.51 Q(=)
PM
21.33 #H
QO "^$u 6.05 18.57 H`# 073821
094759PM
H~}O =}[ 4.14
=$t 120519AM
=~O
^
^# 021147AM
^.=. =12.341.23
=H 040240AM
= 3.003.48
O 054110AM
J=$.H.
^
g# 071725AM
.L.6.09 .J.6.10

"+ 085035AM
=$+ 105112AM
q^ 010323PM
H~ 031516PM
O 052135 PM
H# 072634 PM
` 093611PM
=$t 114936PM
^# 020000AM
=H 035052AM
O 052923AM
g# 070537AM
~HO
= 1.403.12
=QO_O
L 6.037.34

33

H15.56 2.26
~11.56 17.25

QflO`H

H15.58

(=)
10.43

QflO`H

H15.56

30-03-2015

~
15.56

~HO
L.10.3712.08
=QO_O
=.3.124.43

QflO`H

="~O

uk K`.UH^ti
#H`O +q L.8.44
QO H~ L.11.46
H~}O =}[ .6.19
=~O ~.11.0612.54
^.=. =.12.321.21
=.2.593.48
J=$.H.
^
.L.6.03 .J.6.11
x (=)
10.39

KO^
15.03
Q(=)
18.40

"+ 083451AM
=$+ 103528AM
q^ 124732PM
H~ 025932PM
O 050551PM
H# 071050PM
` 092028PM
=$t 113352PM
^# 014416AM
=H 033509AM
O 051309AM
g# 064953AM

~
15.56

~HO
L.7.329.04
=QO_O
L.10.3612.08

3.56
"+ 084243AM ~13.54 19.49
=$+ 104320AM |2.06
q^ 125531PM
29-03-2015 Pk"~O
H~ 030724PM
uk K`.^q `.5.10
O 051343PM
#H`O #~fi L.6.09
H# 071842PM
QO JuQO_ L.11.08
` 092820PM
H~}O `` .4.06
=$t 114144PM
=~O =.3.014.47
^# 015208AM
=H 034301AM
^.=. .4.375.26
O 052131AM
J=$.H. ~.1.393.25
g# 065745AM
.L.6.04 .J.6.11

~HO
L.9.0510.36
=QO_O
=.1.403.12
QflO`H
H15.55
"+ 083055AM
~15.53 5.25
=$+ 103132AM
|5.47 22.11
q^ 124344PM
H~ 025536PM
31-03-2015 =OQ"~O
ukK`.UH^tL.7.33 Q(=)
O 050156PM
#H`O P+ L.11.39 18.38
H# 070654PM
K
O
^

QO ^$u =.12.38 26.57 ` 091632PM


H~}O
q+ L.7.33
=$t 112956PM
=~O ~.1.133.01
^# 014020AM
^.=. L.8.269.15
=H 033113AM
~.10.5711.44
O 050943AM
J=$.H.L.9.5211.40
g# 064558AM
.L.6.03 .J.6.12
~HO
=.3.114.44
x (=)
~
=QO_O
15.55
10.38
L.9.0310.35
x (=)
10.42

~
15.56

"+ 083847 AM
=$+ 103924AM
q^ 125135PM
KO^ H~ 030328PM
3.00 O 050947 PM
Q(=) H# 071446PM
18.42 ` 092424PM
=$t 113748PM
^# 014812AM
=H 033905AM
O 051735AM
g# 065349AM

~HO
.4.436.15
=QO_O
=.12.081.40
QflO`H
~16.52
"+ 082659AM
H15.55 6.09
=$+ 102736AM
|7.40 23.23
q^ 123948PM
H~ 025140PM
01-04-2015 |^"~O
uk K`.^fi^t10.08 Q(=) O 045800 PM
#H`O =Y =.2.45 18.36 H# 070258 PM
` 091236PM
QO =.1.38
=$t 112600PM
H~}O = L.10.08
^# 013624AM
=~ O ~.11.471.36
032717AM
^.=.L.11.4212.32 KO^ =H
O 050547AM
J=$.H.=.12.031.51 8.46 g# 064201AM
.L.6.02 .J.6.12
~HO
=.12.071.39
x(=)
~
=QO_O
15.55
10.36
L.7.309.03
x (=)
10.41

~
15.56

64

H15.56 4.40
~14.54 21.00
|3.56

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

KO^
3.11
"+ 084639AM ~12.55 18.37
20.44
=$+ 104716AM | 0.17
q^ 125927PM
27-03-2015 H"~O
28-03-2015 x"~O
uk K`.J+q~.1.41 Q(=) H~ 031120PM

O
051739
PM
H uk K`.#=q `.3.09 Q(=)
| #H`O P~^ `.4.04 18.46 H# 072238PM
7.10 #H`O #~fii 18.44
28.30 QO Q L.11.08
QO # L.10.54
` 093215PM
H~}O q+ =.1.12
=$t 114540PM
H~}O = =.2.20
=~O L.11.321.14
^.=. L.8.299.17
^# 015604PM
=~ O .5.076.51
=.12.331.22
=H 034657AM
^.=. L.6.057.43
J=$.H. .5.287.10
O 052527AM
J=$.H.
^
`.3.335.17
g# 070141AM
.L.6.05 .J.6.11
.L.6.06 .J.6.11
KO^
8.11

~17.51 6.54
H15.56 24.34
|9.34
02-04-2015

Q(=)
18.35
KO^
20.34

~
15.56

05-04-2015

QflO`H
"+ 081512AM
=$+ 101548AM
q^ 122800PM
H~ 023953PM
O 044612PM
H# 065111PM
` 090048PM
=$t 111413PM
^# 012437AM
=H 031530AM
O 045400AM
g# 063014AM
~HO
L.9.0110.33
=QO_O
=.1.393.11
QflO`H
"+ 080324AM
=$+ 100401AM
q^121612PM
H~ 022805PM
O 043424PM
H# 063923PM
` 084901PM
=$t 110225PM
^# 011249AM
=H 030342AM
O 044212AM
g# 061826AM
~HO
=.3.114.44
=QO_O
L.8.5910.32

Pk"~O

uk K ` |._q~.7.34 Q(=)
#H`O z` ~.2.01 18.32
QO "` .4.53
H~}O
L.6.37
=~O L.8.2410.10
^.=. .4.385.27
J=$.H. .6.588.44
.L.5.59 .J.6.12
KO^
x(=)
26.18
~
10.28
15.56

04-04-2015

x"~O

ukK`.i= .5.35 Q(=)


#H`O ~.11.35 18.33
QO ^$= .4.21
H~}O
|= .5.35
=~ O L.6.127.59
^.=. L.5.567.35
J=$.H. .4.546.41
.L.6.00 .J.6.12
KO^
x(=)
14.18
~
10.30
15.56

~22.47
|19.24
H15.55 10.35

00.28

07-04-2015

=OQ"~O

ukK`|.`k~.10.20
Q(=)
#H`O qY `.5.41 18.31
QO =[ .5.04
H~}O =}[ L.9.48
=~O L.10.0311.46
^.=. L.8.229.12
~.10.5611.42
J=$.H.~. 8.1810.01
.L.5.57 .J.6.13
~
KO^
x(=)
20.44 15.55
10.24

65

~20.49
H15.56 9.07
|15.24 28.07

~19.50
H15.56 8.22
|13.26 26.56

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
Q~"~O

ukK`.`=.12.46
#H`O | .5.51
QO QO_ =.2.39
H~}O `` =.12.46
=~O ~ 1.573.45
^.=.L.10.0410.53
=.2.593.45
J=$.H.L.10.3812.26
.L.6.01 .J.6.12
x(=)
10.34

~18.50
QflO`H
QflO`H
"+ 082304AM H15.56 7.38
"+ 081908AM
=$+ 102340AM |11.30 25.45
=$+ 101944AM
q^ 123552PM
q^ 123156PM
03-04-2015 H"~O
H~ 024745PM
H~ 024349PM
ukK`.K`~t=.3.17 Q(=)
O 045404PM
O 045008 PM
#H`O L`~ ~.8.50 18.34 H# 065506PM
H# 065902PM
QO =$k =.3.35
` 090840PM
` 090444PM
H~}O =}[ =.3.17
=$t 112204PM
=$t 111808PM
=~O
^
^# 013228AM
^# 012833AM
^.=. L.8.249.14
=H 032321AM
=H 031925AM
=.12.311.20
O 050151AM
O 045755AM
J=$.H.=.12.452.33
g# 063806AM
g# 063410AM
.L.6.00 .J.6.12
~HO
~HO
KO^
x(=)
L.10.3412.06
=.1.393.11
2.24
10.32
~
=QO_O
=QO_O
15.56
=.3.114.44
L.5.577.30
QflO`H
QflO`H
~21.48
"+081116AM |17.24 9.51
"+ 080720AM
=$+ 101153AM H15.55 29.18
=$+ 100757AM
q^ 122404PM
q^ 122008PM
H~ 025557PM
H~ 023201PM
06-04-2015="~O
O 044216PM
O 043820PM
uk K`|.qk ~.9.10
H# 064715PM
H# 064319PM
#H`O fiu `.4.04 Q(=)
QO ~} .5.09 18.31 ` 085256PM
` 085652PM
H~}O `` L.8.25
=$t 111017PM
=$t 110121PM
=~O L.8.069.50
^# 012041AM
^# 011645AM
^.=. =.12.301.20
=H 034134AM
=H 030738AM
=.2.593.48
O 045004AM
O 044608AM
J=$.H. .6.318.16
g# 062618AM
g# 062222AM
.L.5.58 .J.6.13
~HO
~HO
L.7.279.00
. 4.446.17
~
KO^
x(=)
=QO_O
=QO_O
8.26 15.55 L.10.3312.05
10.26
=.12.061.38

34

~23.46
|21.26
H15.54 11.19

~24.45
|23.29
H 15.53 12.03

QflO`H
"+075532AM
=$+ 095609AM
q^ 120821PM
09-04-2015Q~"~O
H~ 022013PM
uk K`|.OK ~.11.11
O 042632PM
#H`O J#~^ L.6.50 Q
H# 063131PM
18.31
QO =u` =.3.49
` 084109PM
H~}O H= L.11.10
=$t 105433PM
=~O =.12.362.14
^# 010457AM
^.=.L.10.0010.50
=H 025550AM
=.2.593.48
O 043420AM
J=$.H.=.10.2712.06
g# 061034AM
.L.5.56 .J.6.13
~HO
x(=)
=.1.383.11
~
10.19
=QO_O
15.53
K15.56
L.5.527.25

|^"~O

ukK`|.Kqu ~.11.01
#H`O J#~^i
QO k .4.38
H~}O |= L.10.44
=~ O L.9.5311.34
^.=.L.11.4012.30
J=$.H. ~.7.579.38
.L.5.57 .J.6.13
K 3.13
x(=)
10.22

Q(=)
18.31

~
15.54

2.49

QflO`H
"+ 074740AM |29.43

~27.42
=$+ 094817AM H15.50 14.15 06.20
q^ 120029PM
H~ 021221PM
11-04-2015 x"~O
12-04-2015 Pk"~O
uk K`|.q ~.9.54 Q O 041841PM
uk K`|.J+q ~.8.26
#H`O = L.7.35 18.31 H# 062339PM
#H`O ~fi_L.7.09 Q
` 083317PM
QO i =.12.54
QO t= L.10.47 18.32
=$t 104641PM
H~}O q+ L.10.25
H~}O = L.9.14
=~O L.5.597.36
^# 125705AM
=~O =.2.514.23
.5.016.36
=H 024758AM
^.=. .4.385.27
^.=. L.5.517.30
O 042629AM
J=$.H.~.12.041.36
J=$.H. ~.2.274.01
g# 060243AM
.L.5.54 .J.6.18

|27.38
~26.43
H15.51 13.31

05.10

.L.5.54 .J.6.14
K
12.09

x(=)
10.14

~25.44

|25.33 12.47
H15.52

~
15.51

~HO
L.8.5710.31
=QO_O
=.1.373.11

K
25.42

(=)
10.12

~
15.50

QflO`H

"+ 074345AM
=$+ 094421AM
q^ 115633AM
H~ 020826PM
O 041445PM
H# 061943PM
` 082129PM
=$t104245PM
^# 125309AM
=H 024402AM
O 042233AM
g# 055847AM
~HO
.4.446.18
=QO_O
=.12.041.37

10-04-2015

04.00

QflO`H
"+075136AM
=$+095213AM
q^ 120425PM
H~ 021617PM
O 042237PM
H# 062735PM
` 083713PM
=$t 105037PM
^# 010101AM
=H 025154AM
O 043024AM
g# 060639AM
~HO
L.10.3112.04
=QO_O
=.3.114.44

H"~O

uk K`|.++ ~.10.49 Q
#H`O *+ L.7.29 18.31
QO =i<=.2.39
H~}O Q~l L.11.04
=~O
^
^.=. L.8.209.10
=.12.291.19
J=$.H. ~.1.102.46
.L.5.55 .J.6.13
x(=)
~
10.17
15.52
K28.54

~28.40 | 1.49
H15.51 14.59

QflO`H

66

QflO`H
"+ 075928AM
=$+ 100005AM
q^ 121216PM
H~ 022409PM
O 043028PM
H# 063527PM
` 084505PM
=$t 105829PM
^# 010853AM
=H 025946AM
O 043616AM
g# 061430AM
~HO
=.12.051.38
=QO_O
L.7.268.59

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

08-04-2015

01.39

"+ 073949AM
=$+ 094025AM
q^ 115237AM
H~ 020430PM
13-04-2015 ="~O
uk K`|.#=q .6.28
O 041049PM
#H`O L`~_ L.6.12 Q H# 061547PM
=} `.4.46 18.32 ` 082525PM
QO^L .816^ `5.20
=$t 103849PM
H~}O `` L.7.30
^# 124914AM
=~O L.9.5811.28
=H 024006AM
^

.=.
=.12.291.18
K
O 041836AM
=.2.583.48
9.35 J=$.H. .7.008.30
g# 055452AM
7.30

.L.5.53 .J.6.14
(=)
~
10.09
15.51

~HO
L.7.238.56
=QO_O
L.10.3012.04

QflO`H

~29.39 | 3.55 8.40


H15.51 15.43

(=)
10.06

"+ 073157AM H15.54 |~ 1.37


8.07
=$+ 093234AM
17.11 11.00
q^ 114445AM
16-04-2015Q~"~O
H~ 015638PM
O 040257PM K uk K `| .^fi^t L.10.08 Q
H# 060756PM 22.56 #H`O~fi ^ ~.10.18 18.36
QO |= .6.48
`081733PM
H~}O `` L.10.08
=$t 103058PM
=~O L.6.287.55
^# 124122AM
^.=. L.9.5810.48
=H 023215AM
=.2.583.48
O 041045AM
J=$.H. =.3.064.33
g# 054659AM
.L.5.51 .J.6.15

QflO`H

~
15.51

~HO
=.3.114.45
=QO_O
L.8.5610.30

(=)
10.03

~
15.52

QflO`H

~ 3.34
"+ 072405AM

=$+ 092442AM K22.40 |12.18 13.19

18.38

H
15.54
q^113653AM
17-04-2015 H"~O
H~ 014846PM
18-04-2015 x"~O
uk K`|.`L.6.53
O 035505PM
uk K `J ="~.12.26 Q
K`~t `.3.36 Q H# 060004PM
#H`O ~=u .5.22 18.39
#H`O L.^ ~.7.48 18.37 `080942PM
QO "^$ L.11.11
QO WO^ =.2.59
=$t 102306PM
H~}O K`` =.2.00
H~}O =}[ L.6.53
^

#
123330
AM
=~O L.6.548.20
=~O L.6.358.02
=H 022423AM
^.=. L.8.179.07
^.=. L.5.467.26
O 040253AM
=.12.281.18
J=$.H. =.3.134.39
g#
053907
AM
J=$.H. =.3.304.56
.L.5.49 .J.6.15

12.09

.L.5.50 .J.6.15
(=)
~
9.57
15.54

~HO
L.10.2912.03
=QO_O
=. 3.114.45

(=)
9.54

~
15.54

~HO
=.12.031.37
=QO_O
L.7.228.55

QflO`H

"+ 072009AM H15.53


=$+ 092046AM
q^ 113257AM
H~ 014450PM
O 035109PM
H# 055608PM
` 080546PM
=$t 101910PM
^# 122934AM
=H 022027AM
O 035857AM
g# 053511AM
~HO
L.8.5410.28
=QO_O
=.1.373.11

(=)
10.00

~ 4.33
K 7.25
|14.21
19.22

~
15.54

"+ 072801AM
=$+ 092838AM
q^ 114049AM
H~ 015242PM
O 035901PM
H# 060400PM
` 081337PM
=$t 102702PM
^# 123726AM
=H 022819AM
O 040649AM
g# 054303AM
~HO
=.1.373.11
=QO_O
L.5.477.21

QflO`H

67

~2.36
H15.54 |10.13
K7.47 17.54

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

~00.38

"+ 073553AM
|06.01 9.50

H
15.52
=$+ 093629AM
16.27
q^ 114841AM
14-04-2015=OQ"~O
15-04-2015 |^"~O
H~ 020034PM
uk K`|.^q .4.02
ukK`|.UH^t =.1.13

O
040653
PM
K
O
^

#H`O ^x + ~.2.54 Q H# 061152PM 8.14 #H`O `a+ ~.12.42 Q


QO ~.2.04 18.33 ` 082129PM
QO H ~.10.32 18.34
H~}O
q+ .4.02
=$t
103454
PM
H~}O =.1.13
=~O
^
^# 124518AM
=~O L.9.2710.54
^

.=.
L.8.189.08
=H 023610AM
K
^.=.L.11.3812.28
~.10.5411.40
23.46 J=$.H.
O 041441AM
J=$.H. .6.107.38
^
g# 055055AM
.L.5.51 .J.6.14
.L.5.52 .J.6.14

"+ 071613AM
=$+ 091650AM
q^112902AM
19-04-2015 Pk"~O
H~014054PM
uk"Y.._~.9.32
O 034713PM
#H`O Jfix =.3.08 Q H# 055212PM
QO q+O L.7.32 18.41 ` 080150PM
u `.4.08
=$t 101514PM
H~}O HOfl L.10.56
^# 122538AM
=~O L.11.3112.58
=H 021631AM
~.12.001.29
^.=. L.8.3710.04
O 035501AM
J=$.H. .4.395.29
g# 053116AM

14.28

.L.5.49 .J.6.15

~
15.53

(=)
9.51

~HO
.4.456.19
=QO_O
=.12.021.36

35

~ 5.32
|16.24
H

15.52 K20.05
22.00

QflO`H

(=)
9.48

~ 7.29

~
15.52

L.7.198.53
=QO_O
L.10.2812.02

QflO`H

(=)
9.45

~ 9.26
H
"+070030AM 15.40

22.59 20.13
=$+090106AM
|
24.11
q^111318AM
H~ 012511PM
24-04-2015 H"~O
23-04-2015 Q~"~O
O 033130PM
uk" Y.OKq =.3.18
uk " Y.++ =.3.34
Q H# 053628PM
#H`O =$Qt~ L.11.16 18.50
#H`O P~^ =.12.04
` 074606PM
QO JuQO_ ~.7.12
QO H~ ~.6.28
=$t 095930PM
H~}O = =.3.18
H~}O `` =.3.34
=~O ~.7.579.37
^#120955AM
=~O ~.12.522.34
^.=. L.9.5510.46
=H 020048AM
^.=. L.8.139.04
=.2.583.49
O 033918AM
=.12.261.17
J=$.H. ~.1.543.24
g# 051532AM
J=$.H.
^
K
3.30

.L.5.46 .J.6.16

~
15.43

~HO
=.1.363.11
=QO_O
L.5.427.12

~
15.49

H
| 20.22 17.56
"+ 070821AM 15.46
21.32 K20.05
=$+ 090858AM
q^112110AM
22-04-2015 |^"~O
H~ 013302PM
uk " Y.K=u =.3.49
O 033322PM
Q
#H`O ~} L.11.14 18.47
H# 054420PM
QO # ~.8.34
` 075358PM
H~}O
q+ =.3.49
=$t 100722PM
=~O .4.516.27
^# 121746AM
^.=.L.11.3612.27
=H 020839AM
J=$.H. L.8.089.41
O 034709AM
~.2.284.04
g# 052324AM
.L.5.47 .J.6.16

QflO`H

~HO
=.3.114.45
=QO_O
L.8.5310.27

(=)
9.41

~
15.46

QflO`H

"+ 065634AM H ~ 10.24


K
=$+ 085710AM 15.39 23.42 21.22 29.07
q^ 110922AM
| 26.02
H~ 012115PM
25-04-2015 x"~O
O 032734PM
uk " Y.q .4.37 Q
Q H# 053233PM
#H`O #~fi =.1.38 18.55
18.52 ` 074210PM
QO ^$u .6.19
=$t 095535PM
H~}O =}[ .4.37
^# 120559AM
=~ O ~.10.2412.09
=H 015651AM
^.=. L.5.417.22
O 033522AM
J=$.H.L.11.0612.46
g# 051136AM
K
16.30

.L.5.45 .J.6.16
~
(=)
15.40
9.34

~HO
L.10.2612.01
=QO_O
=.3.114.46

.L.5.45 .J.6.17
(=)
9.31

~
15.39

"+070425AM
=$+ 090502AM
q^111714AM
H~ 012907PM
O 033526PM
H# 054024PM
`075002PM
=$t 100326PM
^#121350AM
=H 020443AM
O 034314AM
g# 051928AM
~HO
=.12.021.36
=QO_O
L.7.188.52

QflO`H

68

~ 8.27
H

15.43 22.15 19.04


| 22.18

(=)
9.38

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

6.30 K 6.14
"+ 071217AM H |~ 18.24
=$+ 091254AM 15.49 20.49 16.47
q^ 112506AM
20-04-2015 ="~O
21-04-2015 =OQ"~O
H~ 013658PM
uk " Y.qk ~.7.02
uk
" Y.`k .5.05 Q

O
034318
PM
Q~
#H`O ~} =.1.17 18.43
#H`O H$uH L.11.56 18.45
H
#

054816
PM
QOP< ~.1.06
QO Q ~.10.33
` 075754PM
H~}O = L.8.13
H~}O `` L.5.59
=$t
101118
PM
=~O ~ 12.372.07
=~O `. 3.285.02
^

#
122142
AM
^.=. =.12.271.17
^.=. L.8.159.05
=H
021235
AM
=.2.583.49
~.10.5311.39
O 035105AM
J=$.H. L.8.5110.20
J=$.H. L.9.4111.11
g#
052719
AM
.L.5.48 .J.6.15
.L.5.47 .J.6.16
~HO

15.37

"+065238AM
=$+085315AM
q^110526AM
H~ 011719PM
O 032338PM
H# 052837PM
` 073814PM
=$t 095139PM
^#120203AM
=H 015256AM
O 033126AM
g# 050940AM
~HO
L.8.5110.26
=QO_O
=.1.363.11

QflO`H

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H ~ 12.21 23.38
"+064842AM 15.39
25.09
=$+084919AM
| 29.32
q^110130AM
27-04-2015 ="~O
26-04-2014 Pk"~O
H
~

011323
PM
K O 031942PM
uk " Y.#=q ~.8.34
uk " Y.J+q .6.21 11.25
#H`O P+ .6.37
#H`O +q =.3.52 Q H# 052441PM
QO QO_ ~.7.26
QO .6.41 18.58 ` 073418PM
H~}O = L.7.24
=$t
094743
PM
H~}O
|= .6.21
=~O L.6.097.55
^# 115411PM
=~O
^
^.=. =.12.261.17
=H 014900AM
^.=. .4.405.30
=.2.583.49

O
032730
AM
J=$.H. L.8.5310.38
J=$.H. .4.506.37
g#
050344
AM
.L.5.44 .J.6.17
.L.5.44 .J.6.17

H ~ 11.23
15.38 24.25
| 27.49

22.30

~
15.38

(=)
9.27

~
15.39

(=)
9.23

QflO`H

"+063654AM H
| 4.20
=$+083731AM 15.43 ~ 15.16
27.02
27.18
q^104943AM
H~010135PM
30-04-2015 Q~"~O
29-04-2015 |^"~O
uk " Y.^fi^t `.4.08
uk" Y.UH^t ~.1.41 Q O 030754PM
#H`O L`~ `.3.45
#H`O | `.3.45 19.09 H# 051253PM
`072231PM
QO "`~.10.27
QO ^$= ~.9.29
=$t 093555PM
H~}O
|= =.2.57
H~}O =}[ =.12.24
^#114223PM
=~O L 8.5210.40
=~O L.6.428.30
013712AM
^.=. L.9.5310.44
^.=.L.11.3512.26 K =H
=.2.583.49
O 031542AM
J=$.H. .5.337.21 17.11 g#
J=$.H. ~.7.409.28
045156AM
.L.5.43 .J.6.18

H
| 2.48
15.42 ~ 14.18
26.35 25.54

~
15.42

(=)
9.16

~HO
L.10.2311.59
=QO_O
=.3.124.49

~
15.40

(=)
9.20

QflO`H

~HO
=.3.114.46
=QO_O
L.8.5010.25

QflO`H

"+ 063258AM H ~ 16.14 | 5.48


"+062902AM
=$+ 083335AM 15.44 28.01 28.10
=$+ 082939AM
q^ 104547AM
q^ 104151AM
H~ 125739PM
H~ 125343PM
01-05-2015 H"~O

O
030359
PM
O 030003PM
uk
"

.
`

^
t

i
Q
Q H# 050501PM
#H`O
i 19.16
19.12 H# 050857PM
` 071835PM
` 071439PM
QO ~} ~.11.13
=$t 093159PM
=$t 092803PM
H~}O H= .5.15
^# 113827PM
^# 113431PM
=~O =.1.062.53
=H 012920AM
^.=. L.8.119.02
K =H 013316AM
O 030750AM
=.12.261.17
28.59 O 031146AM
g# 044800AM
g# 044405AM
J=$.H.~.11.471.33

.L.5.47 .J.6.18

~
15.43

(=)
9.12

L.7.158.50
=QO_O
L.10.2512.01

"+064050AM
=$+ 084127AM
q^ 105338AM
H~ 010531PM
O 031150PM
H# 051649PM
` 072627PM
=$t 093951PM
^# 114619PM
=H 014108AM
O 031938AM
g# 045552AM

69

~HO
.4.466.21
=QO_O
=.12.011.36

1.12
"+064446AM H ~ 13.19 | 24.46
=$+084523AM 15.40 25.52
q^105734AM
28-04-2015 =OQ"~O
H~010927PM
Q
uk " Y.^q ~.11.06 Q
19.02 O031546PM
#H`O =Y ~.9.39 19.05
K H# 052045PM
23.28 ` 073023PM
QO =$k ~.8.25
H~}O `` L.9.49
=$t 094347PM
=~O L.8.089.56
^# 115015PM
^.=. L.8.129.03 K
=H 014504AM
~.10.5311.38 5.22
O 032334AM
J=$.H. ~.6.578.45
g# 045948AM
.L.5.43 .J.6.17
~HO

~HO
=.1.363.11
=QO_O
L. 5.387.14

.L.5.41 .J.6.18

K
10.51
~
15.44

(=)
9.08

~HO
L. 10.2412.00
=QO_O
=.3.114.47

36

02-05-2015

x"~O

uk " Y.` .L.6.16


#H`O L.6.26
QO =[ ~.11.40
H~}O `` L.6.16
=~O =.3.124.58
^.=. L.5.377.19
J=$.H. ~.1.433.28
.L.5.41 .J.6.18
(=)
9.04

QflO`H

H
|

"+062507AM 15.43
~ 18.11 8.31
00.25
=$+082543AM
29.27
q^ 103755AM
03-05-2015 Pk"~O
H~ 124948PM
uk" Y K` ~t L.7.59 Q~
Q O 025607PM
19.20 H# 050105PM
#H`O
z` L.8.43 19.25
QO k ~.11.45
`071043PM
H~}O =}[ L.7.59
=$t 092407PM
^# 113036PM
=~O =.2.454.28
=H 012524AM
^.=. .4.415.32
O 032554AM
J=$.H. ~.1.042.47
g# 044009AM
.L.5.40 .J.6.19
~HO
L.8.4910.24
=QO_O
=.1.363.11

(=)
9.00

QflO`H

K
5.01

"+ 061319AM H
1.35
=$+081356AM 15.29 ~ 21.05 | 12.03
q^ 102607AM
H~ 123800PM
05-05-2015=OQ"~O
06-05-2015 |^"~O
uk" Y |._qL.9.54 Q O 024419PM
uk " Y|.qk L.10.06
#H`O qY L.11.50 19.34 H# 044918PM
#H`OJ#~^ =.12.40
QO=i< ~.10.16
` 065855PM
QO i ~.9.42
H~}O H= L.9.54
=$t 091220PM
H~}O Q~l L.10.06
=~O =.3.595.38
^# 111848PM
=~O .6.227.54
^.=. L.8.099.00
=H 011337AM
^.=.L.11.3412.25
~.10.5211.37
O 025207AM
J=$.H. ~.1.553.34
J=$.H. `.4.07 #O_
g#
042821
AM
.L.5.39 .J.6.19
.L.5.39 .J.6.20
~HO
~
K 29.58 15.35

=.3.124.48
=QO_O
L. 8.4810.24

(=)8.48
K 12.47

~
15.43

H
00.09
"+ 062111AM 15.40
~ 19.09 |9.46
=$+082147AM
q^ 103359AM
04-05-2015 ="~O
H~124552PM
uk " Yi= L.9.11
O 025211PM
#H`O fiu L.10.31
H# 045709PM
QO =u`~.11.27
` 070647PM
H~}O
|= L.9.11
=$t 092011PM
=~O .4.266.07
^# 112640PM
^.=. =.12.251.16
=H 012128AM
=.2.593.50
O 025958AM
J=$.H.
~.2.334.15
g# 043613AM
.L.5.40 .J.6.19
~HO
.4.476.23
=QO_O
=.12.001.36

(=)
8.56

QflO`H

QflO`H

~
15.29

~HO
=.12.001.36
=QO_O
L.7.118.47

"+ 061715AM
=$+ 081751AM
q^ 103003AM
H~ 124156PM
Q O 024815PM
19.29 H# 045314PM
` 070251PM
=$t 091616PM
^# 112244PM
=H 011732AM
O 025603AM
g# 043218AM

K
~
17.22 15.40

"+060923AM H
2.18
=$+ 081000AM 15.23 ~ 22.03 | 13.05
q^ 102211AM
H~ 123404PM
07-05-2015 Q~"~O
O 024023PM
uk " Y|.`k L.9.51
Q H# 044522PM
#H`O *+ =.1.03
19.38 `065500PM
QO t= ~.8.18
=$t090824PM
H~}O
q+ L.9.51
^# 111452PM
=~O
^
^.=. L.9.5110.43
=H 010941AM
=.2.593.50
O 024811AM
J=$.H. L.5.44 =~
g# 042425AM

3.45

01.32

QflO`H

"+060527AM
=$+080604AM
q^101815AM
H~ 123008PM
O 023627PM
Q
044126PM
19.43 H`#065104
PM
=$t 090428PM
^# 111056PM
=H 010545AM
O 024415AM
g# 042029AM

4.52

.L.5.38 .J.6.20
(=)8.44
K25.50

~HO
L.7.128.48
=QO_O
L.10.2412.00

70

~
15.44
K
22.51

H
00.52
15.35 ~ 20.07 |
10.57 02.39

(=)
8.52

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
| 7.12
15.44 ~ 17.13
28.44 29.17

~
15.23

~HO
=.1.363.12
=QO_O
L.5.357.11

08-05-2015

(=)
8.40

~
15.17

K
22.36

(=)
8.35

QflO`H

"+054943AM H ~ 26.53 5.50


=$+075020AM 15.08
| 17.01
q^100232AM
H~121424PM
12-05-2015=OQ"~O
11-05-2015 ="~O

O
022044
PM
uk " Y|.#=q~.12.50
uk " Y|.J+q `.3.04
Q H# 042542PM K #H`O ^x+ L.9.38
#H`O =} L.10.55 20.04
` 063520PM 4.13 QO | L.9.00
QO H L.11.45
H~}O `` =.1.59
=$t 084844PM
H~}O .4.05
=~O .4.235.53
^#105512PM
=~O =.2.434.13
^.=. L.8.078.59
^.=. =.12.251.17
=H 125001AM
K
~.10.5311.37
=.3.003.51

O
022831
AM
20.10 J=$.H.~.11.481.18
J=$.H. ~.1.222.52
g#040445AM
.L.5.37 .J.6.21

~
15.08

~
15.13

(=)
8.22

~HO
L.8.4710.23
=QO_O
=.1.363.12

QflO`H

"+054547AM H
6.33
=$+ 074624AM 15.09 ~ 27.51 | 17.33
q^ 095836AM
H~ 121029PM
13-05-2015 |^"~O

O
021648
PM
uk
" Y|.^q ~.10.24
Q
KO^ #H`O `a+ L.8.06
PM
20.10 H`# 042146
18.26
063124PM
QO WO^ L 6.03,
=$t 084448PM
"^$u ~.2.57
^# 105117PM
H~}O =}[ L.11.39
=H 124605AM
=~O =.2.033.33
O 022435AM
^.=.L.11.3312.25
g# 040049AM
J=$.H.~.10.5812.27

~
15.08

~HO
=.3.134.49
=QO_O
L.8.4610.23

8.11

QflO`H

"+055339AM
=$+075416AM
q^100628AM
H~121820PM
Q O022440PM
19.59 H# 042938PM
`063916PM
=$t 085240PM
^#105908PM
=H125357AM
O 023227AM
g#044841AM

~
15.10

(=)
8.31

10.22

.L.5.36 .J.6.21

~HO
L.7.108.46
=QO_O
L.10.2311.59

4.26
"+055735AM H ~ 24.57 |15.41
=$+075812AM 15.10
q^101024AM
10-05-2015 Pk"~O
H~122216PM
uk " Y|.++ L.6.45
O 022835PM
q ` 5.03
H# 043334PM
#H`O L`~_L11.56
`064312PM
QO =.2.16
=$t 085636PM
H~}O =}[ L.6.45
^#110304PM
=~O =.3.465.18
=H125753AM K ^.=. .4.425.34
O023623AM 6.17 J=$.H. L.5.447.17
~.12.582.30
g# 041237AM
.L.5.37 .J.6.21

~HO
.4.496.25
=QO_O
L.11.591.36

QflO`H

71

~HO
L.10.2311.59
=QO_O
=.3.124.48

05.08
H
15.08 ~ 25.55 | 16.23 9.16

(=)
8.27

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
H"~O

uk " Y|.K=u L.9.11


#H`O = =.1.02
QO ^ .6.34
H~}O = L.9.11
=~ O L.11.261.02
~.10.2912.04
^.=. L.8.089.00
=.12.251.16
J=$.H. L.6.398.15
.L.5.38 .J.6.20
K
9.07

QflO`H

3.43
"+060131AM H
=$+080208AM 15.13 ~ 23.59 | 14.54 7.05
q^101419AM
09-05-2015 x"~O
H~122612PM
uk " Y|.OKqL.8.08 Q
Q O 023231PM
#H `O~fi_= .12.39 19.54
19.48 H# 043730PM
`064708PM
QO ^ .4.33
=$t 090032PM
H~}O `` L.8.08
^# 110700PM
=~O ~.8.259.58
=H 010149AM
^.=. L.5.347.17
O 024019AM
J=$.H. L.7.569.30
g# 041633AM
.L.5.38 .J.6.20

H
3.00
15.17 ~ 23.01 | 14.01 5.58

"+054152AM
=$+074228AM
q^095440AM
H~120633PM
O 021252PM
Q H# 041750PM
20.16 ` 062728PM
=$t 084052PM
^# 104721PM
=H 124209AM
O 022040AM
g# 035654AM

11.27

.L.5.36 .J.6.22
~
(=)
15.09
8.18

~HO
L.11.591.36
=QO_O
L. 7.098.46

37

QflO`H

7.58
"+053756AM 17.13
=$+073832AM H 15.11 ~ 29.47 | 18.23
q^095044AM
14-05-2015 Q~"~O
15-05-2015 H"~O
PM
uk " Y|.UH^t~7.49 Q H~O120237
uk " Y|.^fi^t 5.09
020856
PM
#H`O ~fi^L.6.24 20.22
#H`O ~=u ~.2.41
H# 041355PM
L`~^ `.4.33
QO u ~. 8.29
`062332PM
QOq+O ~.11.45
H~}O H= L.6.30
=$t 083657PM
H~}O
|= L.9.08
=~O
^
=~O =.3.164.45
^# 104325PM
^.=. L.8.078.58
^.=. L.9.5010.42
=H 123814AM
=.12.251.17
=.3.003.52
O 021644AM
J=$.H.
^
J=$.H.~.12.081.36
g#
035258
AM
.L.5.35 .J.6.22
.L.5.36 .J.6.22
(=)
8.14

~
15.10

QflO`H

(=)
8.09

~ 1.43
9.22
| 18.54 15.47

.L.5.35 .J.6.23
(=)
8.00

~
15.06

~HO
.4.506.28
=QO_O
L.11.591.36

~ 00.45

K 1.41
H
"+053400AM 15.10
8.40
=$+073437AM
| 18.41 14.42
q^094648AM
16-05-2015 x"~O
H~115841AM
uk " Y|.` =.2.31
Q O 020500PM
Q
#H`O Jfix ~.12.52 20.34
20.28 H# 040959PM

Q
O
P

<
.5.15
` 061936PM
H~}O =}[ =.2.31
=$t 083301PM
=~O L.9.1010.39
^# 103929PM
^.=. L.5.317.15
=H 123418AM
O 021248AM
J=$.H. .6.137.42
g# 034902AM
.L.5.35 .J.6.23

13.37

QflO`H

~
15.11

~HO
L.10.2211.59
=QO_O
=.3.134.50

(=)
8.05

~
15.10

QflO`H

~ 3.39
"+ 052212AM H

10.46 17.55
=$+ 072249AM 14.54
K 14.24
| 19.04
q^093500AM
H~ 114653AM
19-05-2015=OQ"~O
uk *+ ._q L.7.49
Q O 015312PM
#H`O ~} ~.9.02 Q
20.47 H# 035811PM
QO JuQO_ L.8.38 20.54
` 060749PM
H~}O
|= L.7.49
=$t 082113PM
=~O =.1.202.53
^# 102741PM
~.2.354.10
=H 122230AM
^.=. L.8.068.58
O 020059AM
~.10.5311.37
g# 033714AM
J=$.H. 5.587.30

16.51

.L.5.34 .J.6.23
~
(=)
15.01
7.56

~HO
L.7.088.45
=QO_O
L.10.2211.59

.L.5.34 .J.6.24
(=)
7.52

~
14.54

"+053004AM
=$+073041AM
q^094252AM
H~ 115445AM
O 020104PM
H# 040603PM
` 061540PM
=$t 082905PM
^#103533PM
=H123022AM
O 020852AM
g# 034506AM
~HO
L. 8.4510.22
=QO_O
=.1.362.13

QflO`H

72

~HO
=.1.363.13
=QO_O
L.5.327.09

K 00.22
"+052608AM H
~ 2.41

10.04
=$+072645AM 15.01
| 19.01
q^093856AM
H~115049AM
18-05-2015 ="~O
17-05-2015 Pk"~O
uk " Y J=.L.9.43
uk " Y|.K` .L.11.59 Q O015708PM
#H`O H$uH ~.9.44
#H`O ~} ~.11.14 20.41 H# 040207PM
` 061145PM
QO # L.11.14
QO Q =.2.08
=$t 082509PM
H~}O <Q L.9.43
H~}O x L.11.59
^# 103137PM
=~O L.10.3512.05
=~O L.9.4911.18
=H 122626AM
^.=. =.12.251.17
^.=. .4.445.36
O 020456AM
=.3.013.52
J=$.H. .6.468.15
g# 034110AM
J=$.H. ~.7.399.10

H
K
15.06 16.06

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

7.15
H15.10
K2.47 ~ 28.49 | 18.01 12.32

"+ 051816AM
=$+ 071853AM
q^ 093104AM
H~ 114257AM
O 014916PM
H# 035415PM
` 060353PM
=$t 081717PM
^# 102345PM
=H 121834AM
O 015704AM
g# 033319AM
~HO
=.3.144.51
=QO_O
L.8.4510.22

~ 4.36
11.28
|(=)19.02 18.59
K 28.07

H
13.30

20-05-2015

~
13.30

~ 7.30
13.34 22.08
|(=)18.29

H
12.10 11.29
"+051420AM 13.27
|(=)18.55
=$+071457AM
20.02
q^092709AM
21-05-2015 Q~"~O
H~113901AM
Q
uk *+ .`k L.5.39 21.08
O 014521PM
#H`O P~^ ~.9.07
H# 035019PM
QO `.3.42
` 055957PM
H~}O Q~l L.5.39
=$t 081321PM
=~O L.6.55 =~
^# 101949PM
^.=. L.9.4910.41
=H 121438AM
=.3.013.53
O 015308AM
J=$.H.L.10.5812.36
g# 032922AM
~HO
L.11.591.37
=QO_O
L.7.078.45

.L.5.34 .J.6.24
(=)
~
7.43
13.27

QflO`H

~ 8.27
"+050233AM H
14.16
=$+070309AM 13.17
|(=)18.10 23.11
q^ 091521AM
H~ 112714AM
23-05-2015 x"~O
24-05-2015 Pk"~O
K
uk *+ .OKq L.6.17 K O 013333PM
uk
*+ .++ L.7.40 19.26
H
#

033831
PM
#H`O +q ~.12.02 7.07
#H

`
O
P

~.2.27
Q
Q ` 054809PM
QO =$k `.3.13 21.22
QO ^$= `.3.44 21.29
H~}O = L.6.17
=$t 080133PM
H~}O `` L.7.40
=~O L.6.508.33
^# 100802PM
=~O =.2.083.53
^.=. L.5.297.13
=H 120250AM
^.=. .4.465.38
J=$.H. .5.096.53
O 014120AM
J=$.H. ~.2.384.25
~.12.422.27
g# 031735AM
.L.5.33 .J.6.25
.L.5.33 .J.6.25
~HO
~
13.20

(=)
7.34

QflO`H

L.8.4410.22
=QO_O
=.1.373.15

(=)
7.29

~
13.17

H
~ 6.32
"+051024AM 13.23
12.52 21.05
K
=$+071101AM
|(=)18.44 24.29
q^ 092313AM
22-05-2015 H"~O
H~ 113505AM
Q
uk *+ .KquL.5.36 21.15
O 014125PM
#H`O#~fi ~.10.13
H# 034623PM
QO QO_ `.3.11
` 055601PM
H~}O
q+ L.5.36
=$t080925PM
=~O L.9.4111.21
^# 101553PM
^.=. L.8.058.57
=H 121042AM
=.12.251.17
O 014912AM
J=$.H. ~.7.439.24
g# 032527AM
.L.5.33 .J.6.25

QflO`H

~HO
=.1.373.14
=QO_O
L.5.307.07

(=)
7.38

~
13.23

QflO`H

"+ 045837AM H
~ 9.25
14.58 24.13
=$+ 065913AM 13.14
|(=)17.47
q^ 091125AM
H~ 112318AM
25-05-2015 ="~O
O 012937PM
uk *+ .q L.9.39 Q
H# 033436PM
#H`O =Y `.4.36 21.37
` 054413PM
QO "` `.4.36
=$t 075738PM
H~}O =}[ L.9.39
^# 100406PM
=~O =.3.535.41
=H 115458PM
^.=. =.12.261.18
K
O 013724AM
=.3.023.54 1.31
g# 031339AM
J=$.H. ~.1.112.59
~HO
.4.526.30
=QO_O
=.12.001.37

.L.5.33 .J.6.28
(=)
7.25

~
13.14

"+050629AM
=$+ 070705AM
q^ 091917AM
H~ 113110AM
O 013729PM
H# 034227PM
` 055205PM
=$t 080529PM
^#101158PM
=H120646AM
O 014516AM
g# 032131AM
~HO
L.10.2211.59
=QO_O
=.3.144.52

QflO`H

73

H
13.20

~ 5.34

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

|^"~O

uk *+ .qk L.6.25
#H`O =$Qt~ ~.8.45
QO H~ L.6.28
^$u `.4.48
H~}O H= L.6.25
=~O `.5.17 #O_
^.=.L.11.3312.25
J=$.H.=.12.041.39
.L.5.34 .J.6.24
(=)
7.47

QflO`H

"+045441AM
=$+065518AM
q^ 090729AM
H~ 111922AM
O 012541PM
H# 033040PM
` 054017PM
=$t 075342PM
^# 100010PM
=H 115103PM
O 013329AM
g# 030942AM
~HO
L. 7.078.44
=QO_O
L.10.2212.00

38

26-05-2015

=OQ"~O

uk *+ .J+q =.12.02
#H`O
|i Q
QO
~} i 21.44
H~}O |= =.12.02
=~O =.2.214.09
^.=. L.8.058.57 K
~.10.5411.38 13.25
J=$.H.
^
.L.5.33 .J.6.26
(=)
7.20

QflO`H

~HO
=.3.154.53
=QO_O
L.8.4410.22

~HO
=.12.001.38
=QO_O
L.7.078.44

~
13.11

H
~ 11.20
"+045045AM 13.08
16.22 26.17
=$+065122AM
|(=)16.53
q^ 090333AM
27-05-2015 |^"~O
H~ 111526AM
uk *+ .#=q =.2.34 Q
O 012145PM
#H`O | L.8.23 21.52
H# 032644PM
QO ~} L.5.39
` 053622PM
H~}O H= =.2.34
=$t 074946PM
^# 095614PM
=~ O .4.316.19
=H 114707PM
^.=.L.11.3412.26 K
O 012933AM
J=$.H. `.3.205.08 25.14
g# 030547AM
.L.5.32 .J.6.26
(=)
7.16

~
13.08

QflO`H

H
13.01

"+043857AM H
~ 14.13
=$+063934AM 12.58
|(=)15.17

18.27
q^ 085146AM
H~ 110338AM
30-05-2015 x"~O
O 010957PM
uk *+ .^fi^t ~.8.43
Q H# 031456PM
#H`O z` .4.30
22.08 ` 052434PM
QO =u` L.8.01
=$t 073758PM
H~}O
|= L.7.59
^# 094426PM
=~

O
~.10.3012.13
=H 113519PM
^.=. L.5.287.13
O 011745AM
J=$.H.L.9.2911.15
g# 025755AM

~ 13.15
|(=)15.51 28.20
17.45

29-05-2015

H"~O

uk * + .UH^t ~.7.07
#H`O =.2.12
QO k L.7.31
H~}O =}[ L.6.07
=~O ~.10.5812.43
^.=. L.8.058.57
=.12.261.18
J=$.H. L.7.319.18
.L.5.32 .J.6.27
(=)
7.07

~
13.01
K18.58

~HO
L.10.2212.00
=QO_O
=.3.164.54

.L.5.32 .J.6.28
(=)
7.02

H
~ 12.18
"+ 044649AM 13.04
|(=)16.23 27.19
=$+064726AM
17.03
q^ 085937AM
28-05-2015 Q~"~O
H~ 111130AM
uk *+ .^q .5.01
O 011749PM
Q
#H`O L`~ L.11.26 22.00
H# 032248PM
QO =[ L.6.40
` 053226PM
H~}O Q~l .5.01
=$t 074550PM
=~ O ~.8.4810.35
^# 095218PM
^.=. L.9.5010.42
=H 114311PM
=.3.033.55
O 012537AM
J=$.H.
^
g# 030151AM

QflO`H

.L.5.32 .J.6.32
K7.03
(=)
~13.04
7.11

QflO`H

|(=)
14.44
H
"+043501AM
~15.10
29.21 =$+063538AM 12.55
19.08
q^ 084750AM
H~ 105942AM
31-05-2015 Pk"~O
O 010602PM
uk *+ .` ~.9.42
Q H# 031100PM
#H`O fiu .6.13
22.16 ` 052038PM
QO =i< L.8.06
=$t 073402PM
H~}O H= L.9.17
^# 094030PM
=~O ~.12.051.46
=H 113123PM
^.=. .4.485.40
O 011349AM
J=$.H. L.8.481031
g# 025004AM

~
KO^ 01.03 12.58

~HO
L.8.4410.22
=QO_O
=.1.383.16

~HO
=.1.383.16
=QO_O
L.5.297.06

QflO`H

00.21
Q
22.24

.L.5.32 .J.6.28
(=)
6.58

"+044253AM
=$+ 064330AM
q^ 085541AM
H~ 110734AM
O 011353PM
H# 031852PM
` 052830PM
=$t 074154PM
^# 094822PM
=H 113915PM
O 012141AM
g# 025755AM

~
K13.21 12.55

74

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

~ 10.23
15.40 25.16
|(=)17.22

H
13.11

"+ 043105AM
=$+ 063142AM
q^ 084354AM
H~ 105546AM
O 010206PM
H# 030704PM
`051642PM
=$t 073006PM
^# 093634PM
=H 112727PM
O010953AM
g# 024607AM
~HO
. 4.546.32
=QO_O
=.12.001.38

01-06-2015

|(=)

QflO`H

|(=)

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

="~O

uk *+ .K` ~t ~10.03
#H`O qY ~.7.20
QO i L.7.41
H~}O Q~l L.9.58
=~O ~.11.251.03
^.=. =.12.271.19
=.3.043.56
J=$.H.L.10.0811.48
.L.5.32 .J.6.28
K
(=)
6.54 25.56

1.21
Q
22.33

~
12.52

H
13.37
"+042709AM 12.48
~q 17.05
=$+062746AM
20.31
q^083958AM
02-06-2015 =OQ"~O
H~105151AM
uk *+ i= ~.9.48
O125810PM
#H`O J#~^ ~.7.50 2.21
H# 030308PM
QO t= L.6.46 Q
` 051246PM
^ `.5.24 22.41
=$t 072610PM
H~}O q+ L.10.00
=~O ~.1.273.02
^# 093239PM
^.=. L.8.058.58
=H112331PM
~.10.5511.39
O 010557AM
J=$.H.L. 9.1410.52
g#024212AM
.L.5.32 .J.6.29
~HO
(=)
6.49
K8.49

L.7.068.44
=QO_O
L.10.2312.01

QflO`H

|(=)
12.35
~ 19.00
21.54

~
12.48

H
13.05
"+042314AM 12.45
~ 18.03
=$+ 062350AM
21.12
q^083602AM
03-06-2015 |^"~O
H~104755AM

uk *+ |._q~.9.01 3.20
O 125414PM
#H`O *+ ~.7.49 Q
H# 025912PM
`050850PM
QO ^ `.3.37 22.50
=$t 072214PM
H~}O L.9.28
^#092843PM
=~O
^
=H 111936PM
^.=.L.11.3512.27
O 010202AM
J=$.H.L.11.0212.38
g# 023816AM
.L.5.32 .J.6.29
~HO
=.3.174.55
=QO_O
L.8.4510.23

~
12.45

(=)6.45
K22.00

QflO`H

|(=)
H
"+041126AM 12.36
11.42
=$+061203AM
~ 20.55
q^082414AM
23.16
H~103607AM
06-06-2015 x"~O

O124226PM
uk *+| .K=u .4.25
5.17
#H`O L`~_5.31
Q H#024725PM
23.07 ` 045703PM
QO | ~.8.36
=$t071027PM
H~}O = .4.25
^# 091655PM
=~O ~.9.1910.50
=H 110748PM
.=. L.5.287.13
K
O 125014AM 3.00 ^J=$.H.L.11.2412.56
g# 022628AM
.L.5.32 .J.6.30
.L.5.32 .J.6.30
~HO
|(=)

H
12.07
"+ 041522AM 12.39
~ 19.58
=$+ 061559AM
22.35
q^ 082810AM
04-06-2015 Q~"~O
05-06-2015 H"~O
H~104003AM
uk *+| .qk ~.7.48 4.19 O 124622PM
uk *+| .`k .6.14
#H`O = ~.7.21 Q22.58 H# 025121PM
#H `O~fi_ .6.33
QO ~.1.31
QO H ~.11.09
`050058PM
H~}O `` L.8.27
H~}O =}[ L.7.03
=$t 071423PM
=~O .5.487.22
=~O L.6.11 =~
^# 092051PM
`.4.39 #O_
~.2.133.45
=H 111144PM
^.=. L.9.5010.43
^.=. L.8.058.58
=.3.043.57
=.12.271.20
O 125410AM
J=$.H. =.1.052.39
J=$.H. =.1.553.28
g# 023024AM

.L.5.32 .J.6.29
~
(=)
K
12.42
5.27 6.41

~HO
=.1.393.17
=QO_O
.5.287.06

K
19.08

~
12.39

(=)
6.36

L.10.2312.01
=QO_O
=.3.184.56

(=)
6.32

"+041918AM
=$+ 061954AM
q^083206AM
H~104359AM
O125018PM
H# 025517PM
`050454PM
=$t 071819PM
^# 092447PM
=H111540PM
O 125805AM
g#023420AM
~HO
=.12.011.39
=QO_O
L.7.068.45

QflO`H

75

H
12.42

QflO`H

|(=)
14.10
~ 16.08
19.50

H
12.52

6.16
Q
23.16

"+ 040730AM
=$+060807AM
q^ 082018AM
H~ 103211AM
O 123830PM
H# 024829PM
` 045307PM
=$t 070631PM
^# 091259PM
=H 110352PM
O 124618AM
g# 022232AM

~
12.36

~HO
L.8.4510.23
=QO_O
=.1.403.18

39

|(=)11.21
~ 21.53
23.58

H
12.33

Pk"~O

~
12.33

~HO
. 4.576.35
=QO_O
=.12.021.40

(=)
6.24

~ 23.47
H
"+ 035938AM 12.26
25.20
=$+060015AM
q^ 081227AM
09-06-2015 =OQ"~O
H~ 102419AM
uk *+| .q L.10.15
O 123038PM
K
8.10
#H`O `a+ =.1.40
Q H# 023537PM 15.11 QOq+O =.12.25
23.34 ` 044515PM
H~}O |= L.10.15
=$t 065839PM
=~O ~.7.439.14
^.=. L.8.068.58
^# 090507PM
~.10.5711.40
=H105600PM
J=$.H. L.6.538.24
O 123826AM
`.4.46 #O_
g# 021440AM
.L.5.32 .J.6.31

QflO`H

~
12.29

~
12.23

|^( =)10.31
"+035146AM K13.26
~ 25.42
=$+055223AM H12.20
26.42
q^080435AM
H~101627AM
11-06-2015 Q~"~O
uk *+| .#=q L.5.58
O122247PM
^q `.3.52
H# 022745PM
#H `O L`~ ^ L.10.58
` 043723PM
QO P<L.6.50
=$t 065047PM
Q `.4.04
H~}O Q~l L.5.58
^# 085715PM
=~

O
~.10.1911.50
=H 104808PM
^.=. L.9.5110.44
O123034AM
=.3.063.59
g# 020648AM
J=$.H. L.6.267.57
~HO
=.12.021.41
=QO_O
L.7.078.45

~HO
L.7.078.45
=QO_O
L.10.2312.02

(=)
6.19

"+ 035542AM
=$+ 055619AM
q^ 080831AM
H~ 102023AM
9.07 O 122643PM
Q H# 023141PM
23.43 ` 044119PM
=$t 065443PM
^# 090111PM
=H 105204PM
O123430AM
g# 021045AM
~
12.26

QflO`H

10.59
Q
24.02

.L.5.32 .J.6.32
(=)
~
6.11
12.20

|10.29
K
"+ 034751AM 27.33
~ 26.40
=$+ 054827AM H
27.23
q^ 080039AM 12.17
H~ 101232AM
12-06-2015 H"~O
uk *+| .UH^t~.1.49
O 121851PM
#H`O ~=u L.9.39
H# 022349PM
QO # ~.1.22
` 043327PM
H~}O |= =.2.50
=$t 064651PM
=~ O `.4.38 #O_
^# 085320PM
^.=. L.8.068.59
=H 104412PM
=.12.291.21
O 122638AM
J=$.H. L.7.238.54
g# 020253AM
~.1.363.07
~HO
=.1.413.19
=QO_O
L.5.297.07

QflO`H

11.54
Q
24.11

.L.5.32 .J.6.32
(=)
6.07

~HO
=.3.194.57
=QO_O
L.8.4510.24

~
12.17

76

10-06-2015 |^"~O

K uk *+| .J+q L.8.07 10.03


29.18 #H`O .=.12.19 Q
QO u L.9.37 23.53
H~}O H= L.8.07
=~O ~.9.2310.53
^.=.L.11.3612.28
J=$.H. L.6.17 =~
.L.5.32 .J.6.31

(=)
6.15

~ 22.50
H
"+ 040334AM 12.29
24.39
=$+ 060411AM
q^ 081622AM
08-06-2015 ="~O
H~ 102815AM
*+| .++ ~.12.23
O123434PM
K uk
`O ^x+ =.3.01
H# 023933PM 01.04 #H
QO "^$u =.3.12
` 044911PM
H~}O =}[ =.12.23
=$t 070235PM
=~O ~.9.4911.20
^# 090903PM
^.=.
=.12.28
=H 105956PM
=.3.053.58
O 124222AM
J=$.H. L.6.42 =~
g# 021836AM
.L.5.32 .J.6.31

QflO`H

|(=)10.37
~ 24.45
26.01

H
12.23

|(=)10.48

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

07-06-2015

uk *+| .OKq =.2.27 7.13


#H`O =} .4.19 Q
QO WO^ .5.56 23.25
H~}O `` =.2.27
=~ O ~.8.069.37
K ^.=. .4.505.42
16.59 J=$.H. L.6.267.58
`.5.11 #O_
.L.5.32 .J.6.30
(=)
6.28

|(=)11.02

QflO`H

"+ 034355AM
=$+054431AM
q^075643AM
H~100836AM
O121455PM
H# 021953PM
` 042931PM
=$t 064255PM
^# 084924PM
=H 104016PM
O 122242AM
g# 015857AM
~HO
L.10.2412.03
=QO_O
=.3.204.58

QflO`H

| 10.31
~ 27.37
28.04

| 10.38
K
"+033959AM H 25.36
~ 28.34
28.45
12.10
=$+054035AM
q^075247AM
13-06-2015 x"~O
14-06-2015 Pk"~O
H~100440AM

uk *+| .^fi^t ~.11.53


uk *+| .` ~.10.09
O 121059PM
12.49
#H`O Jfix L.8.25 Q H# 021558PM
#H`O ~} L.7.19
QOJuQO_ ~.10.45 24.21 ` 042535PM
QO H~ ~.8.17
H~}O H= =.12.50
=$t
063900
PM
H~}O Q~l L.10.59
=~O L.6.09=~
^# 084528PM
=~O .6.538.25
.5.357.06
=H 103620PM
^.=. .4.525.48
^.=. L.5.297.14
O 121847AM
J=$.H. `.4.07 #O_
J=$.H. ~.2.444.16
g# 015500AM
.L.5.32 .J.6.32
.L.5.32 .J.6.32

H
K
12.13 11.37

QflO`H

K 9.27

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

(=)
6.03

~
12.13

~HO
L.8.4610.24
=QO_O
=. 1.413.20

(=)
5.59

13.43
Q
24.31

~
12.10

QflO`H

0.48
"+032811AM H
|
~ 1.26
11.27 K 6.34
=$+052848AM 12.01
q^074059AM
H~095252AM
16-06-2015 =OQ"~O
17-06-2015 |^"~O

uk* +| .J="~7.35 O 115911AM


uk JkH_ ._.6.57 16.22
15.30
#H`O ~} L.5.50 Q H# 020410PM
#H`O =$Qt~ L.5.40 Q
QO .4.04 24.50 ` 041348PM
QO QO_ =.2.29 25.00
=$t 062712PM
H~}O K`` L.8.04
H~}O HOfl L.7.12
^# 083340PM
=~ O L.11.251.00
=~O =.2.123.49
=H102433PM
^.=. L.8.079.00
^.=.L.11.3712.30
O 120659AM
~.10.5811.42
J=$.H. ~.7.539.30
J=$.H.~.8.5710.32
g# 014313AM
| 11.06
K 23.08 00.07
~
00.29

.L.5.32 .J.6.33

~
12.04

(=)
5.51

~HO
=.3.214.59
=QO_O
L.8.4610.25

.L.5.33 .J.6.33
(=)
5.48

~
12.01

| 10.50
"+033603AM H
29.26
=$+053640AM 12.07
~ 29.32
q^ 074851AM
15-06-2015 ="~O
H~ 100044AM
uk *+| .K` ~t ~.8.41
O 120703PM
#H`O H$uH L.6.25
H# 021202PM
QO ^$u .6.02
` 042139PM
H~}O
q+ L.9.22
=$t 063504PM
=~O ~.10.0311.36
^# 084132PM
^.=. =.12.301.22
=.3.074.00
=H 103225PM
J=$.H. `.5.40 =~
O 121451AM
~.2.444.17
g# 015105AM
.L.5.32 .J.6.33
~HO
.4.596.37
=QO_O
=.12.031.42

~
12.07

(=)
5.55

QflO`H

"+032415AM H
|
=$+052452AM 11.58
11.52
q^073703AM
H~094856AM
18-06-2015 Q~"~O
O 115515AM
ukJk.P_ .qk.6.54
H# 020014PM
#H`O P~^ L.6.01
` 040952PM
QO =$k =.1.20
=$t 062316PM
H~}O = L.6.51
^# 082944PM
=~ O .6.298.09
=H102037PM
^.=. L.9.5310.45
=.3.084.00
O 120303AM
J=$.H. `.4.27 #O_
g# 013917AM
~HO
=.12.041.42
=QO_O
L.7.088.47

14.37
Q
24.41

1.28
~ 2.24
K 19.43

17.14
Q
25.10

.L.5.33 .J.6.34
(=)
~
5.44
11.58

"+033207AM
=$+053244AM
q^074455AM
H~095648AM
O 120307PM
H# 020806PM
` 041744PM
=$t 063108PM
^# 083736PM
=H 102829PM
O 121055AM
g# 014709AM
~HO
L.7.088.46
=QO_O
L.10.2512.03

QflO`H

77

H
12.04

QflO`H

"+032019AM
=$+052056AM
q^073308AM
H~094500AM
O 115119AM
H# 015618PM
` 040556PM
=$t 061920PM
^# 082548PM
=H 101641PM
O 115511PM
g# 013521AM
~HO
=.1.423.21
=QO_O
L 5.307.08

40

H
11.54

(=)
5.40

QflO`H

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
2.50

3.31

~
11.54

|
14.17

22-06-2015

="~O

ukJ.P_ .++~ 12.45


#H`O =Y =.1.20
QO =[ =.1.35
H~}O H= L.11.35
=~ O ~.10.2112.09
^.=. =.12.311.24
=.3.094.01
J=$.H.L.10.4112.27
.L.5.34 .J.6.35
(=)
5.29

4.11
~ 6.13

20.35
Q
25.35
K
9.25

~
11.45

~HO
L.10.2612.04
=QO_O
=.3.215.00

(=)
5.36

~
11.51

QflO`H

4.52
|
"+030436AM H
~ 7.10
15.04
=$+050512AM 11.42
q^071724AM
23-06-2015 =OQ"~O
H~ 092917AM

uk J.P_ .` . 3.16 21.23


O 113536AM
#H`O | .4.21 Q
H# 014034PM
QO k =.2.35 26.02
` 035012PM
H~}O Q~l =.2.00
=$t 060336PM
=~O ~.12.292.17
^# 081005PM
^.=. L.8.089.01 K
=H 100058PM
~.11.0011.43 21.19
O 113928PM
J=$.H.L.9.0910.57
g# 011937AM
.L.5.34 .J.6.35
~HO
L.7.098.48
=QO_O
L.10.2612.05

(=)
5.26

~
11.42

~HO
L.8.4710.26
=QO_O
=.1.433.21

(=)
5.33

~
11.48

QflO`H

5.32
"+030040AM H
|
~ 8.07
15.55
=$+050116AM 11.38
q^071328AM
H~092521AM
24-06-2015 |^"~O

O 113140AM
uk J. P_ .J+q i 22.11
H# 013639PM
#H`O L`~ ~.7.26 Q
` 034616PM
QO =u` =.3.39 26.13
=$t 055941PM
H~}O q+ .4.32
^# 080609PM
=~O `.4.52 #O_
=H 095701PM
^.=.L.11.3912.31
O 113532PM
J=$.H.L.11.191.08
g# 011542AM
.L.5.34 .J.6.35
~HO

=.3.225.01
=QO_O
L.8.4810.26

(=)
5.22

K
3.08
~
11.38

"+030832AM
=$+050908AM
q^072120AM
H~093313AM
O 113932AM
H# 014430PM
` 035408PM
=$t 060732PM
^# 081400PM
=H 100453PM
O 114324PM
g# 012333AM
~HO
.5.006.39
=QO_O
=.12.041.43

QflO`H

78

H
11.45

2.09
~ 3.21

|
|
H
~ 4.18 "+031227AM
~ 5.15
"+031623AM H
13.34
12.56
11.48
=$+051700AM 11.51
=$+051304AM
q^072912AM
q^072516AM
19-06-2015 H"~O
20-06-2015 x"~O
21-06-2015 Pk"~O 19.46
094104AM
H~093708AM
uk J.P..`k ~.7.28 K2.33 H~O114724
K
1
5.06
ukJ.P_ .K=.~.8.42
uk
J.P..OK~.10.30 Q25.41
AM

O
114328
AM
#H`O #~fi L.6.57 18.05
18.56
#H`O +q L.8.30 Q25.31
#H`O P+ L.10.40 K27.23
H# 014826PM
QO ^$= =.12.41 Q25.21 H# 015222PM
QO"` =.12.32
` 040200PM
QO ~} =.12.52
H~}O `` L.7.06
` 035804PM
=$t 063924PM
H~}O =}[ L.8.00
=~O =.3.285.10
H~}O
|= L.9.32
=$t 061128PM
^.=. L.8.089.00
^# 082152PM
=~O ~.10.2812.13
=~ O ~.12.011.47
^

#
081756
PM
=.12.301.23
=H101245PM
^.=. L.5.307.15
^.=. .4.545.46
=H100849PM
J=$.H. L.6.07=~

O
115115
PM
J=$.H.
^
O114719PM
J=$.H.L.8.5610.41
~.1.423.24
g# 013126AM
.L.5.33 .J.6.34
g# 012730AM
.L.5.33 .J.6.34
.L.5.33 .J.6.34
|
12.22

"+025644AM
=$+045721AM
q^070932AM
H~092125AM
O 112744AM
H# 013243PM
` 034220PM
=$t 055545PM
^# 080213PM
=H 095306PM
O 113136PM
g# 011146AM
~HO
=.12.051.44
=QO_O
L.7.098.48

H
11.35

6.13
~ 9.04

25-06-2015 Q~"~O

uk J.P_ .J+L .5.46 22.58


#H`O ~.10.22 Q
QO =i<.4.38 26.23
H~}O
|= L.5.46
=~O L.6.40 =~
^.=. L.9.5410.46
=.3.094.02
J=$.H. =.3.395.27
.L.5.34 .J.6.35
~11.35
(=)
K14.57
5.19

|
"+025248AM H
17.49
=$+045325AM 11.32
q^070536AM
26-06-2015 H"~O
H~091729AM
uk J.P_ .#=.L.7.59
O 112348AM
#H`O z` ~.12.53
H# 012847PM
QO i .5.19
` 33824PM
H~}O H= L.7.59
=$t 055149PM
=~O L.7.138.59
^# 075817PM
^.=. L.8.099.02
=H 094910PM
=.12.321.24
O 112740PM
J=$.H. .5.507.36
g# 010750AM
.L.5.34 .J.6.35
~HO
=.1.443.22
=QO_O
L.5.317.10

(=)
5.16

6.53
~ 10.02

23.44
Q
26.34

~11.32
K26.53

QflO`H

"+024100AM H
8.54
|
21.10 ~ 12.53
=$+044137AM 11.23
q^065349AM
H~090541AM
29-06-2015 ="~O
28-06-2015 Pk"~O

ukJ.P_ .^fi^L .11.03 25.56


uk P_ .UH.L.10.44 25.13 O 111200AM
#H`O J#~^ `.4.30 Q
#H`O qY `.4.01 Q H# 011659PM
QO ^ .4.22 27.07
QO ^ .5.15 26.56 ` 032637PM
=$t 054001PM
H~}O = L.11.03
H~}O q+ L.10.44
^

#
074629
PM
=~ O L.8.079.45
=~ O L.8.4210.23
=H
093722
PM
^.=. =.12.321.25
^.=. .4.555.48
O111552PM
=.3.104.03
J=$.H. .6.478.28
g# 125602AM
J=$.H. .5.547.32
8.14
|
19.59 ~ 11.58

.L.5.35 .J.6.36
(=)
5.09

QflO`H

K 21.23

~
11.26

.L.5.35 .J.6.36
~
K
(=)
5.06 11.23
4.07

~HO
.5.026.40
=QO_O
=.12.061.44

|
"+024852AM H
18.52
=$+044929AM 11.29
q^070140AM
27-06-2015 x"~O
H~091333AM
uk J.P_ .^. L.9.42
O 111952AM
H# 012451PM
#H`O fiu ~.2.49
` 033429PM
QO t= =.5.33
=$t 054753PM
H~}O Q~l L.9.42
^# 075421PM
=~O L.6.578.41
=H 094514PM
^.=. L.5.327.17
O 112344PM
J=$.H. .5.197.03
g# 010354AM
.L.5.35 .J.6.35

7.34
~ 10.59

QflO`H

~HO
L.10.2712.06
=QO_O
=.3.235.01

(=)
5.13

24.29
Q
26.45

~
K 9.00 11.29

QflO`H

9.34
"+023704AM H
|
=$+043741AM 11.19
22.24 ~ 13.50
q^064953AM
H~090145AM
30-06-2015 =OQ"~O

O 110805AM
ukP_ .` L.10.36 26.38
#H

`
O
*

`
.
4.18
H# 011303PM
Q
QO =.2.54 27.18
` 032241PM
H
~

}
O
`

L.10.36
=$t 053605PM
=~O L.10.0411.39
^# 074233PM
~.1.573.30
=H 093326PM
^.=. L.8.109.02
O 111156PM
~.11.0111.45
g# 125207AM
J=$.H. ~.7.359.10
.L.5.36 .J.6.36

~HO
L.7.118.49
=QO_O
L.10.2812.06

~
11.19

(=)5.03
K17.12

"+024456AM
=$+044533AM
q^065744AM
H~090937AM
O111556AM
H# 012055PM
` 033033PM
=$t 054357PM
^# 075025PM
=H 094118PM
O 111948PM
g# 125958AM
~HO
L.8.4910.27
=QO_O
=.1.443.23

QflO`H

79

H
11.26

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

|
16.50

"+023308AM
=$+043345AM
q^064557AM
H~085749AM
O 110409AM
H# 010907PM
`031845PM
=$t053209PM
^# 073837PM
=H 092930PM
O 110800PM
g# 124811AM
~HO
=.1.463.24
=QO_O
L.5.367.14

41

H
11.16

K
00.40

QflO`H

"+022931AM H
=$+042949AM 11.13
q^064201AM
01-07-2015 |^"~O
H~085354AM

ukP_ .K` ~t L.9.30 27.19 O110013AM


#H`O = `.3.30 Q H# 010511PM
QO H =.12.53 27.29 ` 031449PM
H~}O =}[ L.9.30
=$t052813PM
^# 073441PM
=~O
^
=H 092534PM
^.=.L.11.4012.33
O 110405PM
J=$.H.~.9.1910.52
g# 124415AM
.L.5.36 .J.6.36
(=)
5.00

~
11.16

04-07-2015 x"~O
Q
uk J.P_| .`k~12.44 28.03
#H`O =} ~.10.54
QO q+O ~.1.29 29.16
H~}O =}[ =.2.01
=~O L.5.347.18
K ^.=. =.1.172.46
12.53 J=$.H. =.1.172.46
.L.5.37 .J.6.36

(=)
4.52

~
11.07

~HO
=.12071.45
=QO_O
L.7.118.50

10.55
|
~ 15.45
25.05

02-07-2015

Q~"~O

uk J.P_ i=L.7.49
#H`O ._ ~.2.14
QO | L.10.27
H~}O
|= L.7.49
=~O =.12.362.07
^.=. L.9.5510.48
=.3.104.03
J=$.H.~.9.4211.13
.L.5.36 .J.6.36
K
(=)
14.29 4.58

Q
27.40

27.59

~
11.13

QflO`H

12.55
"+021725AM H
|
~ 18.36
=$+041802AM 11.04
29.33
q^063013AM
H~084206AM
05-07-2015 Pk"~O
Q
O 104825AM
ukJP_| .K=.~.10.07 28.14
H# 125324PM
#H`O ^x+ ~.9.06
`030301PM
QO u ~.10.18 29.53
=$t 051626PM
H~}O |= L.11.25
^# 072254PM
O ~.3.475.16
=H 091347PM K =~
.=. .4.565.48
O 105217PM 27.17 ^J=$.H.L.11.3012.58
g# 123227AM
~HO
L.8.5010.29
=QO_O
=.1.453.24

.L.5.37 .J.6.36
(=)
4.49

~
11.04

11.35

|
H
"+022517AM 11.10
26.30 ~16.42
=$+042553AM
q^063805AM
03-07-2015 H"~O
H~084958AM
uk J.P_| ._qL.5.42 Q
O 105617AM
qk `.3.18 27.51
#H`OL`~ _ ~.12.40
H# 010115PM
QO WO^ L.7.39 28.38
`031053PM
"^$u `.4.38
H~}O H= L.5.42
=$t 052417PM
=~O L.9.4311.13
^# 073046PM
`.4.23 #O_
=H 092138PM
^.=. L.8.119.03
=.12.331.26
O 110008PM
J=$.H.L.10.2812.07
g# 124019AM
.L.5.36 .J.6.36

QflO`H

~HO
=.1.453.24
=QO_O
L.5.337.11

K
28.35

(=)
4.55

~
11.10

QflO`H

"+022121AM
=$+ 042157AM
q^063409AM
H~084602AM
O 105221AM
H# 125720PM
` 030657PM
=$t 052022PM
^# 072650PM
=H091743PM
O105613PM
g#123623AM
~HO
L.10.2812.07
=QO_O
=.3.245.02

QflO`H

80

| 12.15
28.00 ~ 17.39

H
11.07

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
10.15
|
23.43 ~ 14.48

| 1.09
"+021329AM H
13.35 "+020933AM
=$+041406AM 11.00
~ 19.34 =$+041010AM
q^062617AM
q^062221AM
H~083810AM
H~083414AM
06-07-2015 ="~O
O 104429AM K uk JP_| .OK.~.7.34 Q O 104033AM
H# 124928PM 11.41 #H`O `a+ ~.7.21 28.25 H# 124532PM
` 025905PM
` 025510PM
QOP< ~.7.10
=$t 051230PM
=$t 050834PM
H~}O H= L.8.50
=~O ~.1.202.50
^# 071858PM
^# 071502PM
^.=. =.12.341.26 =H 090555PM
=H 090951PM
=.3.114.03 00.29 O 104425PM
O 104821PM
J=$.H.=.12.412.10
g# 123831AM
g# 122435AM
~HO
.5.026.41
=QO_O
=.12.071.46

.L.5.37 .J.6.36
~
(=)
11.00
4.47

~HO
=.12.091.47
=QO_O
L.7.158.53

| 2.49
14.15
~ 20.31

H
10.57
07-07-2015

Q
28.37

01.03

~
10.57

14.55
"+020537AM KH10.54
~ 21.28
=$+040614AM 10.17
q^061825AM
08-07-2015 |^"~O
H~083018AM
ukJP_| .q =.2.55 Q
O 103637AM
#H`O L...4.19 28.48
H# 124136PM
QO # =.1.17
` 025114PM
H~}O |= =.2.55
=$t 050438PM
^# 071106PM
=~O `.3.435.14

=H 090159PM
^.=.L.11.4212.34 1.36
O 104029PM
J=$.H.L.11.481.19
g# 122039AM
.L.5.38 .J.6.36

|6.18

QflO`H

.L.5.39 .J.6.36
(=)
~
4.38
10.18

~HO
L.10.3012.08
=QO_O
=.3.245.02

(=)
4.42

~
10.54

~HO
=.12.081.46
=QO_O
L.7.138.51

| 10.00

QflO`H

"+015349AM H
16.55
K
=$+035426AM 10.44 22.08
~ 24.20
q^060638AM
H~081830AM
10-07-2015 H"~O
11-07-2015 x"~O
uk P_| .#=qL.11.08

O
102450
AM
uk P_| .^q L.9.37 Q
#H`O Jfix =.2.08 Q H# 122948PM
#H`O ~} =.1.26 29.24
QO H~ L.8.06 29.12 ` 023926PM
QO ^$u L.5.48
H~}O Q~l L.11.08
`.3.44
=$t 045250PM
=~O L.10.1911.51
H~}O q+ L. 9.37
^# 065918PM
~.11.281.01
=~ O ~.1.132.47
^.=. L.8.129.05 =H 085011PM
^.=. L.5.367.20 3.06
=.12.341.27 2.37 O 102841PM
J=$.H.L.8.4710.20
g# 120852AM
J=$.H. L.7.148.46
.L.5.39 .J.6.36
(=)
4.35

15.35
"+020141AM 24.23
H
~ 22.25
=$+040218AM 10.51
q^061430AM
09-07-2015 Q~"~O
H~082622AM
ukP_| .J+q =.12.55 Q
O103241AM
#H`O ~=u =.3.06 29.00
H# 123740PM
QOJuQO_ L.10.36
` 024718PM
H~}O H= =.12.55
=$t 050042PM
=~O
^
^# 070710PM
^.=. L.9.5710.49
=H 085803PM
=.3.114.04 2.07
O 103633PM
J=$.H.=.12.502.21
g# 121643AM
.L.5.38 .J.6.36

QflO`H

~
10.44

~
10.51

(=)
4.40

|11.55
K
"+014953AM H
17.35
5.46
=$+035030AM 10.41
~ 25.17
q^060242AM
H~081435AM
12-07-2015 Pk"~O
O 102054AM
uk J.P_| .UH.L.8.23 Q
H# 122552PM
#H`O H$uH =.12.59 29.35
` 023530PM
QO QO_ ~.1.54
=$t 044854PM
H~}O L.8.23
^# 065522PM
=~O `.4.55 #O_
=H 084615PM
^.=. .4.565.48
O 102445PM
J=$.H.L.10.3812.13 3.33
g# 120456AM
.L.5.39 .J.6.36
~HO
L.8.5210.30
=QO_O
=.1.463.24

(=)
4.33

"+015745AM
=$+ 035822AM
q^061034AM
H~082226AM
O102846AM
H# 123344PM
` 024322PM
=$t 045646PM
^# 070314PM
=H 085407PM
O 103237PM
g# 121248AM
~HO
=.1.463.24
=QO_O
.5.357.13

QflO`H

81

~HO
=.3.245.02
=QO_O
L.8.5110.29

| 8.08
16.15
~ 23.22

K
8.20

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

=OQ"~O

K ukJ.P_| .++ .5.09


26.02 #H`O ...5.44
QO Q .4.09
H~}O Q~l L.6.20
=~O ~.2.474.17
^.=. L.8.129.04
~.11.0211.46
J=$.H.L.10.1711.47
.L.5.38 .J.6.36
(=)
04.44

H
10.48

| 4.32

QflO`H

"+014558AM
=$+034634AM
q^055846AM
H~081039AM
O101658AM
H# 122156PM
` 023134PM
=$t 044458PM
^# 065127PM
=H 084219PM
O 102049PM
g# 120100AM

~
10.41

~HO
.5.026.41
=QO_O
=.12.081.46

K15.34

QflO`H

42

H
10.38

| 13.53
K 18.15
19.14 ~ 26.14

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

13-07-2015

="~O

uk P_| .^fi^t L.7.26 Q


#H`O ~} =.12.51
QO =$k ~.12.20 29.47
H~}O `` L.7.26
=~O L.6.30 =~
.6.318.08
^.=. =.12.351.27
=.3.114.04
J=$.H.L.9.4111.16 3.59
`.4.12 #O_
.L.5.40 .J.6.36
~
(=)
10.38
4.31

|19.59
20.14
K28.25
~29.06

16-07-2015

Q~"~O

uk P_| .J="L.6.54
#H`O #~fi =.2.48
QO ~} ~.9.38
H~}O <Q L. 6.54
=~ O ~.11.211.03
^.=. L.9.5810.50
=.3.114.04
J=$.H.=.12.181.58
.L.5.40 .J.6.36
(=)
4.26

Q
00.23

05.05
~
10.29

|15.53
H
"+014202AM 10.35
18.54
~27.11
=$+034239AM
q^055450AM
14-07-2015 =OQ"~O
H~080643AM
ukP_| .` ^tL.6.50
O 101302AM
#H`O =$Qt~ =.1.05 Q
H# 121801PM
QO ^$= ~.11.04 29.59
`022738PM
H~}O =}[ L.6.50
=~O ~.9.4211.21
=$t044103PM
^.=. L.8.139.06
^# 064731PM
~.11.0311.47
=H 083823PM
J=$.H. L.5.49 =~ 4.23
O 101654PM
` 3.275.06
g# 115308PM
.L.5.40 .J.6.36
~HO
L.7.148.52
=QO_O
L.10.3012.08

(=)
4.30

~
10.35

QflO`H

|17.55
H
"+013806AM 10.32
19.34
~28.08
=$+033843AM
q^055054AM
15-07-2015 |^"~O
H~080247AM
ukP_| .K` ~t L.6.38
O 100906AM
#H`O P~^ =.1.43
H# 121405PM
QO"` ~.10.10
` 022342PM
=$t 043707PM
H~}O x L.6.38
^# 064335PM
=~ O ~.2.164.56 Q
=H 083427PM
^.=.L.11.4312.35 00.11

O 101258PM
J=$.H.
^ 4.45
g# 114911PM
.L.5.40 .J.6.36
~HO
=.3.245.02
=QO_O
L.8.5310.31

(=)
4.28

QflO`H

20.53 "+012618AM
"+013014AM H
H
|22.04 =$+032655AM 10.22
=$+033051AM 10.25
q^054302AM
q^053906AM
H~075455AM
H~075059AM
17-07-2015 H"~O
18-07-2015 x"~O
~ O095718AM
O 100114AM
uk x[P_. ._L7.40 00.03
uk x.P_. .qkL.8.57
H# 120613PM
#H`O +q .4.24 K H# 120217PM
#H`O P+ .6.31
`021551PM
QO =[ ~.9.31 11.01 `021155PM
QO k ~.9.49
=$t 042915PM
=$t 042519PM
H~}O
|= L.7.40
H~}O H= L.8.57
^# 063543PM
=~O
^ Q ^# 063147PM
=~O L.6.208.04
=H 082636PM
^.=. L.8.149.06 00.35 =H 082240PM
^.=. L.5.387.22
O 100506PM
=.12.351.27 O 100110PM
J=$.H. .4.476.31
5.24
g#114120PM
g#
113724
PM
J=$.H.L.9.3511.17
.L.5.41 .J.6.36
~HO
~HO
.L.5.41 .J.6.36
=.1.473.24
=QO_O
L.5.377.15

(=)
4.25

~
10.25

L.10.3112.09
=QO_O
=.3.245.02

(=)
4.23

~
10.32

21.33
|24.11

~
1.00
K
23.23
Q
0.47

5.41

~
10.22

"+013410AM
=$+033447AM
q^054658AM
H~075851AM
O100510AM
H# 121009PM
`021946PM
=$t043311PM
^#063939PM
=H 083032PM
O 100902PM
g# 114516PM
~HO
=.12.091.47
=QO_O
L.7.158.53

QflO`H

82

H
10.29

K2.30

QflO`H

"+012222AM
=$+032259AM
q^053511AM
H~ 074703AM
O 095322AM
H# 115821AM
`020759PM
=$t 042123PM
^# 062751PM
=H 081844PM
O 095714PM
g# 113328PM
~HO
L.8.5410.31
=QO_O
=.1.473.24

22.13
|26.18

H
10.19
19-07-2015

~
10.19

22-07-2015

|^"~O

uk x.P..++ .6.05
#H`O
i
QO t= ~.1.37
H~}O `` .6.05
=~O =.12.402.28
^.=.L.11.4312.35
J=$.H.~.11.301.18
.L.5.42 .J.6.35

|
2.42
~
4.49

Q
1.36

6.28

~
10.09
K
11.08

(=)
4.18

22.52
"+011826AM H
|
=$+031903AM 10.16
28.26
q^053115AM
20-07-2015 ="~O
H~074307AM
ukx.P..Kq=.12.59 ~
O 094927AM
#H`O | ~.12.02 2.55
H# 115425AM
QO=i< ~.11.25
` 020403PM
H~}O q+ =.12.59
=$t 041727PM
=~O L.6.057.52 Q
^# 062355PM
^.=. =.12.351.27 1.12
=H 081448PM

=.3.114.03 6.09
O 095318PM
J=$.H.
.4.516.39
K
g# 112932PM
.L.5.42 .J.6.35 17.30
~HO

QflO`H

(=)
4.20

.5.026.40
=QO_O
=.12.091.47

~
10.16

QflO`H

"+010639AM H
=$+030715AM 10.06
q^051927AM
H~073120AM
23-07-2015 Q~"~O
O 093739AM
uk x.P..~ .8.30
H# 114237AM
#H`O L.6.16
` 015215PM
QO ^ ~.2.31
=$t 040539PM
H~}O Q~l L.7.20
^# 061208PM
=~O =.3.135.00
^.=. L.9.5910.51
=H080300PM
=.3.114.03
O 094130PM
J=$.H. ~.1.573.44
g#011745PM

~HO
L.7.168.54
=QO_O
L.10.3112.09

(=)
4.19

~
10.13

QflO`H

24.50
|
4.50
~
5.47

Q
1.48

6.35

.L.5.43 .J.6.35
~
(=)
10.06
4.17
K
22.57

~HO
=.12.091.47
=QO_O
L.7.178.54

H
"+011430AM 10.13
23.32
=$+031507AM
q^052719AM
21-07-2015 =OQ"~O |
H~073911AM
uk
x.P..OK =.3.30 00.34
O 094531AM
#H

`O L`~ `.3.10 ~
H# 115029AM
QO i ~.12.31 3.52
` 020007PM
H~}O =.3.30
=$t 041331PM
=~O L.8.119.59 Q
^# 061959PM
^.=. L.8.159.07 1.24
=H 081052PM

~.11.0311.47 6.20
O 094922PM
J=$.H.
~.7.028.51
K
g# 112537PM
.L.5.42 .J.6.35 29.21

QflO`H

"+011034AM
=$+031111AM
q^052323AM
H~073516AM
O094135AM
H# 114633AM
` 015611PM
=$t 040935PM
^# 061603PM
=H 080656PM
O 094526PM
g# 112140PM
~HO
=.3.245.02
=QO_O
L.8.5410.32

QflO`H

83

24.11

H
10.09

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
Pk"~O

ukx.P_ .`kL.10.46 ~
#H`O =Y ~.9.05 1.58
QO=u` ~.10.29
H~}O Q~l L.10.46
=~O L.7.489.35 Q0.59
^.=. .4.555.48 K5.32
J=$.H. .6.268.13 5.56
.L.5.41 .J.6.36
(=)
4.22

QflO`H

"+25847AM
"+010243AM H
25.30 =$+025924AM
=$+030320AM 10.03
q^051531AM
q^051135AM
H~072724AM
H~072328AM
24-07-2015 H"~O
~ O092947AM
O 093343AM
ukx.P+..J+q ~10.29 6.44
H# 113842AM
#H`O z` L.9.05 | H# 113446AM
` 014819PM
QO ^ `.3.03 6.57 `014423PM
=$t040144PM
=$t 035748PM
H~}O
q+ L.9.33
^# 060812PM
=~O =.3.144.59
^# 060416PM
Q =H 075508PM
^.=. L.8.169.08 2.01
=H 075904PM
=.12.351.27 O 093339PM
O 093734PM
J=$.H. ~.1.453.30 6.39 g# 110953PM
g# 111348PM
~HO
=.1.473.24
=QO_O
L.5.407.17

.L.5.43 .J.6.34
(=)
K
~
4.16
4.52 10.03

~HO
L.10.3212.09
=QO_O
=.3.245.01

43

25-07-2015

x"~O

uk x.P..#=~11.50
#H`O fiu L.11.23
QO `.3.04
H~}O L.1115
=~O .5.237.05
^.=. L.5.407.24
J=$.H. `.3.375.20
.L.5.43 .J.6.34
(=)
4.15

~
7.41
|
9.04

Q
2.13

6.41

K
~
16.58 10.00

28-07-2015

=OQ"~O

ukx.P..^fi^~ .11.07
#H`O *+ =.1.51
QO WO^ ~.11.21
H~}O |= L.11.44
=~O
^
^.=. L.8.169.08
~.11.0311.47
J=$.H. L.6.39=~
.L.5.44 .J.6.33

~
10.33
|
15.17

(=)4.13
K25.18

~
9.50

Q
2.51
(=)
6.33

H
"+125451AM 9.57
=$+025528AM
q^050739AM
26-07-2015 Pk"~O
H~ 071932AM
uk x.P..^~ .12.25
O 092551AM
#H`O qY =.1.00
H# 113050AM
QO H ~.2.29
` 014028PM
H~}O `` =.12.13
=$t 035352PM
=~O .5.096.48
^# 060020PM
^.=. .4.545.46
=H 075113PM
J=$.H. `.3.054.44
O 092943PM
g#110557PM
.L.5.44 .J.6.34
~HO
L.8.5510.32
=QO_O
=.1.463.24

(=)
4.14

K
29.22

26.49

QflO`H

~
8.39
|
11.10
Q
2.26
(=)
6.41

~
9.57

QflO`H

"+124303AM H

=$+024340AM 9.47
28.46
q^045552AM
H~070744AM
29-07-2015 |^"~O
~
O 091403AM
ukx.P..` ~9.21 11.30
H# 111902AM
#H`O = =.1.07 |
`012840PM
QO "^ $ ~.8.53 17.19
=$t034204PM
H~}O H= L.10.19
=~O L.11.351.08
^# 054832PM
Q
~.10.1111.41 3.03
=H 073925PM
^.=.L.11.4312.35 (=)
O 091755PM
J=$.H. L.6.558.29 6.26
g#105409PM
~HO
=.3.235.00
=QO_O
L.8.5510.32

.L.5.45 .J.6.33

K
8.55

(=)
4.13

~
9.47

"+125055AM H
=$+025132AM 9.54
q^050343AM
27-07-2015 ="~O
H~071536AM
ukx.P..UH.~12.10
O 092155AM
#H`OJ#~^ =.1.50
H# 112654AM
QO | L.1.14
` 013632PM
H~}O =}[ =.12.23
=$t 034956PM
=~O ~.7.279.03
^# 055624PM
^.=. =.12.351.27
=H 074717PM
=.3.104.02
O 092547PM
J=$.H.
`.5.03#O_
g# 110201PM
.L.5.44 .J.6.34
~HO
.5.016.38
=QO_O
=.12.091.46

(=)4.14
K12.08

27.28

QflO`H

~
9.36
|
13.14
Q
2.38
(=)
6.38

~
9.54

QflO`H

"+123907AM H
=$+023944AM 9.44
q^045156AM
H~070348AM
30-07-2015 Q~"~O
uk x.P..K` ~.7.00
O 091008AM
#H`O~fi_L.11.45
H# 111506AM
QO q+O .5.56
` 012444PM
H~}O Q~l L.8.15
=$t 033808PM
=~O ~.7.088.36
^# 054436PM
^.=.L.10.0010.52
=H 073529PM
=.3.104.02
O 091359PM
J=$.H. L.7.148.44
g# 105014PM
`.3.595.28
~HO
=.12.091.46
=QO_O
L.7.098.55

"+124659AM
=$+024736AM
q^045947AM
H~071140AM
O 091759AM
H# 112258AM
` 013236PM
=$t 034600PM
^#055228PM
=H 074321PM
O092152PM
g#105805PM
~HO
L.7.188.55
=QO_O
L.10.3212.09

QflO`H

29.26

~
12.28
|
19.20
Q
3.16
(=)
6.16

.L.5.45 .J.6.33
(=)
~
K
9.44
22.56 4.12

84

28.07

H
9.50

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

26.09

H
10.00

"+123511AM
=$+023548AM
q^044800AM
H~065952AM
O 090612AM
H# 111110AM
` 012048PM
=$t 033412PM
^# 054040PM
=H 073133PM
O 091003PM
g# 104617PM
~HO
=.1.463.23
=QO_O
L.5.427.19

QflO`H

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
9.41

31-07-2015 H"~O 0.05


uk x.P.i=.4.12 ~
#H`OL`~_ L.9.53 13.25
QO u =.2.36 |21.19
H~}O |= .4.12
=~O =.1.312.58
Q
K ^.=. L.8.179.09 3.28
=.12.351.27
(=)
7.20
J=$.H.~.10.1411.41 6.04
.L.5.45 .J.6.32
~
(=)
9.41
4.12

H
H
"+121719AM 9.34
"+123115AM 9.38
=$+022756AM
=$+023152AM
q^044008AM
q^044404AM
02-08-2015 Pk"~O
01-08-2015 x"~O
H~065557AM
0.44 H~065201AM
uk x.P.|.qk.9.54 ~11.23
uk
x.P.|._

=1.07
5.20
~14.23 O 085820AM
K
O090216AM
#H`O =} L.7.40 |23.17 H# 110318AM 6.47 #H`O `a+ ~.2.54 |25.13
H# 110714AM
QO Q L.7.19
^x+ `.5.18
`011256PM
` 011652PM
# `.3.37
QOP< L.11.01
=$t 032621PM
=$t033016PM
H~}O Q~l L.9.54 Q
H~}O H= =.1.07
^# 053645PM
Q ^# 053249PM
=~ O
^ 3.54
K =~ O L.11.1712.43 3.41 =H 072341PM
=H 072737PM 21.59
^.=. .4.525.44 (=)
^.=. L.5.427.26 (=)
O 090607PM
J=$.H.
^ 5.33
J=$.H. ~.7.569.22 5.50 O 090212PM
g# 103825PM
g# 104222PM
.L.5.46 .J.6.32
.L.5.45 .J.6.32
(=)
4.12

~
9.38

QflO`H

H
9.31

03-08-2015 ="~O 2.02


kL.6.43 ~16.17
K uk x.P.|.`
K=u `.3.40 |27.07
21.35
#H`O .^~.12.38
QOJuQO_ ~.12.02
H~}O
q+ L.6.43
=~O L.8.4210.09 Q
^.=. =.12.351.26 4.06
=.3.094.00 (=)
J=$.H. .5.246.51 5.13
.L.5.46 .J.6.31

~
9.31
4.12

~HO
L. 8.5610.32
=QO_O
=.1.463.22

~
9.34

(=)
4.12

QflO`H

~HO
.4.596.35
=QO_O
=.12.091.46

QflO`H

85

~HO
L.10.3212.09
=QO_O
=.3.234.59

"+122324AM
=$+022400AM
q^043612AM
H~064805AM
O085424AM
H# 105923AM
` 010900PM
=$t 032225PM
^# 052853PM
=H 071946PM
O085816PM
g#103430PM

K
H
"+121928AM 9.28
"+121532AM 20.47
"+ 121136AM
=$+022005AM K
=$+021609AM
=$+ 021213AM
H
q^043216AM 6.17
q^042820AM 9.25
q^042424AM
H~064409AM
H~064013AM
H~ 063617AM
04-08-2015 =OQ"~O
05-08-2015 |^"~O

2.41
O085028AM
O 084236AM
uk x.P.|.OK.~12.53 ~17.15 O 084632AM
uk x.P.|.++~ .10.26 ~13.20
8.12 H# 104735AM
H# 105527AM
#H`O L.^ ~.10.37 |29.00 H# 105131AM
#H`O ~=u ~.8.56
`010504PM
` 010109PM
` 125713PM
QO H~ ~.8.39
QO ^$u .5.31
=$t031829PM
=$t 031433PM
=$t 031037PM
H~}O H= =.2.14
H~}O Q~l L.11.36
^# 052457PM
=~O L.9.2610.54
^

#
052101
PM
^# 051705PM
=~

O
L.9.4711.16
Q =H 071154PM
|0.52 =H 070758PM
^.=. L.8.189.09 4.19
=H 071550PM
^.=.L.11.4312.34 (=) O 084628PM
~.11.0211.47 (=) O 085024PM
O 085420PM
J=$.H. .6.438.12 Q4.28
J=$.H. .6.147.42 4.52 g# 102638PM
g#103034PM
g# 102242PM
.L.5.47 .J.6.30 4.32
.L.5.46 .J.6.31
~HO
~HO
~HO
L.7.208.56
=QO_O
L.10.3212.09

4.12

~
9.28

=.3.224.58
=QO_O
L.8.5610.32

4.12

~
9.25

=.12.091.45
=QO_O
L.7.208.56

44

H
9.22

K
5.03

QflO`H

Q~"~O

4.13

~
9.19

K
16.09

09-08-2015

Pk"~O

uk x.P.|.^ .4.58 5.56


#H`O ~} .6.29 ~22.02
QO ^$= L.8.31
H~}O q+ .4.58
=~O L.10.2812.05 (=)
~.12.131.51 2.35
^.=. .4.505.41 Q5.23
J=$.H. =.3.174.53 |8.01
.L.5.48 .J.6.28
~

9.12
4.14

"+115156PM H
K
=$+015629AM 9.09
29.20
q^040841AM
H~062033AM
10-08-2015 ="~O
O082653AM
uk x.P.|.UH .4.45
H# 103151AM
#H`O =$Qt~ .7.00
` 124129PM
QO "` L.7.11
=$t025453PM
H~}O = .4.45
^# 050121PM
=~O `.3.455.25
^.=. =.12.341.25
=H 065214PM
=.3.073.58
O 083044PM
J=$.H.L.10.0111.39
g#100659PM
~HO
.4.566.32
=QO_O
=.12.081.44

6.35
~
23.00
(=)
2.02
Q
5.36
|
.L.5.48 .J.6.28 9.44

~
4.15
9.09

H
K
"+120344AM 9.15
2.43
=$+020421AM
q^041633AM
08-08-2015 x"~O 5.17
H~062825AM
uk x.P.|.#= .5.39
O083444AM
#H`O H$uH .6.25 ~21.05
H#103943AM
QO =$k L.10.13
`124921PM
H~}O `` L.6.10
=$t030245PM
=~ O L.6.378.12 (=)
^# 050913PM
=H 070006PM
^.=. L.5.447.27 3.06
Q5.10
O 083836PM
J=$.H. .4.045.38 |6.16
g# 101450PM
.L.5.47 .J.6.29

QflO`H

~HO
L.10.3212.09
=QO_O
=.3.214.57

4.14

~
9.15

QflO`H

"+114800PM H
K
=$+015233AM 9.06
12.17
q^040445AM
H~061638AM
11-08-2015 =OQ"~O
uk x.P+.|.^fi^ .4.59 7.13
O082257AM
#H`O P~^ ~.7.58 ~
H# 102755AM
QO ~} L.6.12 23.57
` 123733PM
=[ `.5.35
=$t 025057PM
H
~

}
O
`

`
.4.59
^#045725PM
=~O
^ (=)
=H 064818PM
^.=. L.8.189.09 1.28
O 082648PM
~.11.0111.45 Q5.49
g# 100302PM
J=$.H.L.9.3411.14 |11.26
~HO
L.7.218.57
=QO_O
L.10.3212.08

.L.5.48 .J.6.27

~
4.16
9.06

"+115552PM
=$+020025AM
q^041237AM
H~062429AM
O083049AM
H# 103547AM
`124525PM
=$t025849PM
^#050517PM
=H 065610PM
O 083440PM
g#101054PM
~HO
L.8.5610.32
=QO_O
=.1.443.20

QflO`H

86

~HO
=.1.453.21
=QO_O
L.5.447.20

QflO`H

H
9.12

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

06-08-2015

uk x.P.|. ~.8.23 3.59


#H`O Jfix ~.7.39 ~19.10
QO =.2.44
H~}O
q+ L.9.21
=~O =.3.525.23
`.4.55 #O_ |2.41
^.=.L.10.0010.52 (=)
=.3.083.59 4.03
J=$.H.=.12.512.22 Q4.45
.L.5.47 .J.6.30

~
4.13
9.22

K
H
"+120740AM 9.19
19.01
=$+020817AM
q^042029AM
07-08-2015 H"~O
H~063221AM
ukx.P.|.J+q .6.47 4.38
O083840AM
#H`O ~} .6.48 ~20.07
H#104339AM
QO QO_ =.12.17
`125317PM
H~}O = L.7.32
=$t030641PM
=~O L.6.28 =~ (=)
^# 051309PM
^.=. L.8.189.09 3.35
=H070402PM
=.12.341.25 |4.29
O 084232PM
J=$.H. =.2.113.44 Q4.57
g#101846PM
.L.5.47 .J.6.29

"+114405PM
=$+014837AM
q^040049AM
H~061242AM
O081901AM
H# 102359AM
` 123337PM
=$t 024701PM
^# 045330PM
=H 064422PM
O 082253PM
g# 095907PM
~HO
=.3.194.55
=QO_O
L.8.5710.32

12-08-2015

|^"~O

uk x.P.|.` 5.40
#H`O #~fi ~.9.22
QO k `.5.19
H~}O =}[ .5.40
=~ O L.8.4110.22
^.=.L.11.4212.33
J=$.H. .6.508.32
.L.5.48 .J.6.27

4.17

7.52
~
24.55
(=)
00.53
Q
6.02
|
13.06
~
9.03

15-08-2015 x"~O
uk =._q ~.10.21 ~29.48
7.48
#H`O =Y `.4.05 (=)
QO
i i 29.04
H~}O HOfl L.9.19
K
=~O =.2.474.33 2.01
^.=. L.5.467.28 Q
J=$.H.
^ 6.41
|
.L.5.49 .J.6.25 17.58
~
8.53

4.20

QflO`H

H
"+113613PM H
"+113217PM
"+114009PM 9.00
=$+014046AM 8.56
=$+013650AM
=$+014441AM
q^035257AM
q^034901AM
q^035653AM
K H~060450AM
14-08-2015 H"~O 9.10 H~060054AM
13-08-2015 Q~"~O
H~060846AM
7.32
K
1
9.52
uk x.P.J=.~.8.23
uk x.P.|.K` .6.49 8.31 O 081109AM
O080713AM
O081505AM
#H`O P+ ~.1.27 ~26.50
#H`O +q ~.11.12
H# 101608AM
(=) H# 101212AM
H# 102004AM
QO =i< `.5.48 29.41
QO =u` `.5.24 ~25.52 `122545PM
`122150PM
H~}O K`` L.7.32
` 122941PM
H~}O
q+ L.6.11
=$t
023910
PM
=$t023514PM
=~

O
=.1.132.58
=$t 024306PM
=~O L.5.597.43 (=) ^# 044538PM
^.=. L.8.189.09 Q ^#044142PM
^# 044934PM
00.18
^.=.L.10.0010.51
=.12.331.24 6.28 =H 063235PM
=H 063630PM
=H 064027PM
=.3.063.57 Q O 081501PM
J=$.H.~.11.431.28 | O 081105PM
O081856PM
J=$.H. .4.196.03 6.15
~.1.263.13 16.22 g#094719PM
| g# 095115PM
g# 095511PM
.L.5.49 .J.6.26 14.45
.L.5.49 .J.6.26
~HO
=.12.081.43
=QO_O
L.7.218.57

4.18

~
9.00

~HO
=.1.433.19
=QO_O
L.5.467.21

QflO`H

QflO`H

L.8.5710.32
=QO_O
=.1.433.18

~HO
.4.536.28
=QO_O
=.12.071.42

"+112821PM H
=$+013254AM 8.50
q^034505AM
H~055658AM
16-08-2015 Pk"~O 10.27
(=)
O080317AM
uk =..qk~.12.40 28.27
H#100816AM
#H`O
|i ~28.45
`121754PM
QO i L.6.30
=$t023118PM
H~}O = L.11.28
Q
^# 043746PM
=~O =.1.052.52 6.54
=H 062839PM
^.=. .4.465.37 K
O 080709PM
J=$.H.~.11.511.39 14.01
g#094323PM
|
.L.5.49 .J.6.24 19.32
~HO
~
8.50

4.21

~
8.56

4.19

~HO
L.10.3212.07
=QO_O
=.3.184.54

QflO`H

87

H
8.53

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
K
25.01

H
9.03

"+112425PM H
"+112029PM
=$+012858AM 8.47
=$+012502AM
q^034109AM
q^033714AM
H~055302AM
17-08-2015 ="~O 11.06 H~054906AM
(=) O075525AM
O075921AM
uk = .`k`.3.14 27.50
H# 100420AM
#H`O | L.7.02 ~29.43 H#100024AM
`121358PM
` 121002PM
QO t= L.7.26
=$t 022722PM
=$t 022326PM
H~}O `` =.1.56
^#043350PM
=~O =.3.114.59 Q ^#042954PM
=H 062443PM
062047PM
^.=. =.12.321.23 7.07
| =H
O 080313PM
O075918PM
=.3.043.55 21.05
g# 093927PM
J=$.H. ~.2.023.51 K g#093531PM
.L.5.49 .J.6.24 25.54

~
4.22
8.47

~HO
L.7.228.57
=QO_O
L.10.3212.07

45

H
8.44

QflO`H

4.24

~HO
=.3.174.52
=QO_O
L.8.5710.32

~
8.40
K
19.28

4.26

21-08-2015

H"~O

uk =..++ L.10.40
#H`O fiu ~.7.04
QO H L.11.29
H~}O `` L.10.40
=~O ~.1.102.54
^.=. L.8.199.09
=.12.311.22
J=$.H.L.9.1711.04
.L.5.50 .J.6.21
K

13.11
4.29

13.40
(=)
25.25
~
3.34
Q
7.59
|
27.00
~
8.34

"+110446PM H
=$+010918AM 8.31
q^032130AM

H~053323AM
22-08-2015 x"~O
O 073942AM
uk=..q =.12.24 14.19
(=)
H# 094440AM
#H`O qY ~.9.11 24.52
`115418AM
QO | L.11.52
=$t 020742PM
H~}O =}[ =.12.24
^#041411PM
=~O ~.1.253.07 ~4.32
=H 060503PM
^.=. L.5.477.28 Q8.12
O 074333PM
J=$.H.L.11.371.21 |28.25
g#091947PM
.L.5.50 .J.6.21
~HO
L.10.3112.06
=QO_O
=.3.154.50

4.31

K
25.17

~
8.31

H
"+1112.37PM 8.37
=$+011710AM
q^032922AM
20-08-2015 Q~"~O 13.02
H~054114AM
uk =..OK L.8.26 (=)
O074734AM
#H`O z` .4.23 26.00
H# 095232AM
QO L.10.42
` 120210PM
H~}O = L.8.26
=$t 021534PM
=~O ~.10.3712.44 ~
^# 042202PM
^.=.L.10.0010.50 2.36
Q
=H 061255PM
=.3.033.54 7.46
O 075125PM
J=$.H.L.9.1110.59 |
g# 092740PM
.L.5.50 .J.6.22 25.34

QflO`H

~HO
=.12.061.41
=QO_O
L.7.228.57

4.27

K
01.16

~
8.37

QflO`H

"+110050PM H
=$+010522AM 8.28
q^031734AM
H~052927AM
23-08-2015 Pk"~O

O073546AM
uk =..J+ =.1.26 14.57
H# 094045AM
#H `OJ#~^ ~.10.35 (=)
`115022AM
QO WO^ L.11.43 24.19
=$t 020347PM
H~}O |= =.1.26
^# 041015PM
=~ O `.4.20 #O_ ~5.29
=H 060108PM
^.=. .4.435.33 Q8.25
O 073937PM
J=$.H.L.11.351.16 |29.49
g# 091551PM
.L.5.51 .J.6.20
~HO
L.8.5710.31
=QO_O
=.1.403.15

4.33
K7.39

~
8.28

"+110842PM
=$+011314AM
q^032526AM
H~053719AM
O074338AM
H# 094836AM
`115814AM
=$t 021138PM
^#041806PM
=H 060859PM
O074729PM
g#092344PM
~HO
=.1.413.16
=QO_O
.5.477.22

QflO`H

88

K
7.42
~
8.44

QflO`H

H
8.34

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

"+111633PM H
=$+012106AM 8.40
q^ 033318AM
18-08-2015 =OQ"~O 11.44 H~054510AM
19-08-2015 |^"~O

uk =..K=ui (=) O075130AM


uk =..K=u L.5.53 12.23
(=)
#H`O L`~ L.10.00 27.13 H# 095628AM
#H`O =.1.21 26.36
QO ^ L.8.32

Q
O
^

L.9.40
` 120606PM
H~}O =}[ .4.33
H~}O
q+ L.5.53
=$t021930PM
=~O ~.7.429.30 ~ ^# 042558PM
=~O ~.10.2312.11 ~1Q.38

^.=. L.8.199.09 00.41 =H061651PM


^.=.L.11.4112.32 7.33
~.10.5911.44 Q7.20 O 075521PM
J=$.H. L.6.348.23 |
|
J=$.H.
^ 22.36
g# 093135PM
.L.5.50 .J.6.23 24.06
.L.5.50 .J.6.23

"+105654PM
=$+010127AM
q^031338AM
H~052531AM
O 073150AM
H# 093649AM
`114626AM
=$t 015951PM
^# 040619PM
=H 055712PM
O 073541PM
g# 091157PM
~HO
.4.496.23
=QO_O
=.12.051.40

QflO`H

H
8.25
24-08-2015

15.35
(=)
23.48

~6.27
Q8.38

|1.11
~8.25

4.35
K 20.21

KO^
3.29

4.37

|2.31
~8.21

27-08-2015

Q~"~O

uk =..^fi^L .9.32
#H`O L`~_~.8.19 17.31
(=)
QO Q ~.1.32 22.27
H~}O = L.9.32
=~O L.6.55=~
~.11.571.24
K ^.=. L.9.5910.49 Q9.17
=.3.003.50
01.06
J=$.H. =.2.223.51 ~9.21
.L.5.51 .J.6.17

|5.06
4.41
~8.15

"+104110PM H
=$+124543AM 8.12
q^025755AM
H~ 050947AM
28-08-2015 H"~O
uk =..` L.6.47
O 071606AM
K` ~t `.3.35
H# 092105AM
#H`O =} .6.06
` 113043AM
QO # ~.9.55
=$t014407PM
H~}O `` L.6.47
^# 035035PM
O ~.9.4111.07
=H 054128PM K =~
^.=. L.8.199.09
O 071959PM 15.34
=.12.291.19
g#085612PM
J=$.H.L.8.4010.07

~HO
=.3.134.48
=QO_O
L.8.5610.31

K
17.04

4.39

|3.49
~8.18

QflO`H

18.09
(=)
22.03

Q9.30
~10.19

.L.5.51 .J.6.16

|6.20
4.44
~8.12

~HO
=.1.383.12
=QO_O
L.5.517.22

H
"+104902PM 8.18
=$+125335AM
q^030546AM
26-08-2015 |^"~O
H~051739AM
uk =..UH.L.11.40 16.52
O072358AM
#H`O~fi_ ~.9.59 (=)
H# 092857AM
QO u L.7.27 22.52
P< `.4.45
` 113835AM
H~}O q+ L.11.40
=$t 015159PM
=~O L.8.119.43 ~8.23
^# 035827PM
`.5.26 #O_ Q9.04
=H 054920PM
^.=.L.11.4012.30
O 072750PM
J=$.H. .5.236.55
g# 090404PM
.L.5.51 .J.6.18

QflO`H

"+104506PM
=$+124939AM
q^030151AM
H~051343AM
O 072002AM
H# 092501AM
`113439AM
=$t 014803PM
^# 035431PM
=H 054524PM
O072354PM
g# 090008PM
~HO
=.12.051.39
=QO_O
L.7.228.56

QflO`H

89

L.7.228.57
=QO_O
L.10.3112.05

QflO`H

H
8.15

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

="~O

uk =..#=q=.1.40
#H`O *+ ~.11.11
QO "^$u L.10.58
H~}O H= =.1.40
=~O L.5.58 =~
^.=. =.12.301.21
=.3.013.52
J=$.H. =.2.103.49
.L.5.51 .J.6.19

H
"+105258PM 8.21
=$+125731AM
q^030942AM
25-08-2015 =OQ"~O
H~052135AM

uk =..^q =.1.04 16.14


O 072754AM
#H

`
O
=
~.10.58
(=)
H# 093253AM
QO q+O L.9.32 23.19
` 114231AM
H~}O Q~l =.1.04
=$t 015555PM
=~O ~.9.2310.59
^# 040223PM
^.=. L.8.199.09 ~7.25
=H 055316PM
~.10.5611.42 Q8.51
O 073146PM
J=$.H. .4.386.13
g# 090800PM
.L.5.51 .J.6.19
~HO

"+103714PM H
"+103818PM
=$+124147AM 8.09
=$+123751AM
q^025359AM
q^025003AM
H~050551AM
H~050155AM
29-08-2015 x"~O
O 070815AM
O071211AM KO^ uk =.i= ~12.04 18.47
H#091709AM 00.23 #H`O ^x+ =.3.31 (=) H# 091313AM
`112647AM
QO JuQO_ .5.59 21.42 `112251AM
=$t 014011PM
=$t 013615PM
H~}O q+ =.1.51
^# 034639PM
=~ O ~.9.5411.19 Q ^#034243PM
=H 053732PM
053336PM
^.=. L.5.497.29 9.43 =H
O 071602PM
~ O 071206PM
J=$.H.
L.6.157.41
g# 085217PM
g# 084821PM
.L.5.52 .J.6.16 11.17
~HO
L.10.3012.04
=QO_O
=.3.124.46

|
7.33
~
8.09

4.46

~HO
L.8.5610.30
=QO_O
=.1.383.11

46

QflO`H

H
8.05

Pk"~O

02-09-2015

19.25
(=)
21.23
Q
9.56
~
12.15
~
8.05
|
8.44

.4.446.18
=QO_O
=.12.031.37

4.52

~
8.02
|
9.53

QflO`H

|^"~O

uk =.|.Kqu L.10.16
#H`O Jfix ~.2.48
QO =$k ~.10.37
H~}O = L.10.16
=~ O
^
^.=.L.11.3812.27
J=$.H.=.12.031.36
.L.5.52 .J.6.13

4.57

(=)
20.41

21.20

Q
10.35
~
15.09

~
7.56
|
12.05

"+101735PM H
K
=$+122208AM 7.53 14.56
q^023419AM
H~044612AM
03-08-2015 Q~"~O
(=)
uk =.|.OK L.7.36 20.32
O065231AM
++ `.5.27
H# 085730AM
#H`O ~} ~.1.19 21.58
` 110707AM
QO ^$= ~.7.36
=$t 012032PM
H~}O `` L.7.36
^# 032700PM
=~O L.11.491.19
=H 051752PM
^.=. L.9.5810.48 Q
O 065622PM
=.2.563.46 10.48
g# 083237PM
J=$.H.~.8.4910.19 ~16.07
~HO
=.12.031.36
=QO_O
L.7.238.56

.L.5.52 .J.6.12
~

7.53
5.00
|
13.07

"+102527PM 15.35
H
=$+122959AM 7.59
q^ 024211AM
01-09-2015 =OQ"~O
H~ 045404AM
uk =.|.`k=1.23 20.42
O 070023AM
#H`O L`~^L.7.13 (=)
H# 090521AM
~=u `.4.48 20.53
`111459AM
QO QO_ ~.2.04
=$t 012824PM
H~}O q+ =.1.23
=~O .6.017.27 Q
^# 033452PM
^.=. L.8.199.08 10.22
=H 052544PM
~.10.5411.40
O 070414PM
J=$.H. ~.2.394.05 ~14.10
g# 084029PM
.L.5.52 .J.6.13

QflO`H

~HO
L.7.228.56
=QO_O
L.10.3012.03

x
4.54

~
7.59
|
11.00

QflO`H

"+102131PM
=$+122603AM
q^023815AM
H~045008AM
O065627AM
H#090126AM
`111103AM
=$t012428PM
^# 033056PM
=H 052148PM
O070019PM
g#083633PM
~HO
=.3.104.43
=QO_O
L.8.5610.29

QflO`H

90

K
00.25

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

30-08-2015

K uk =.|._q~.8.26
15.26 #H`O `a+ =.12.44
QO H~ =.1.55
H~}O = L.10.16
=~O .6.237.48
^.=. .4.385.28
J=$.H. L.6.237.48
~.2.524.16
.L.5.52 .J.6.15

4.49

H
7.56

"+102923PM 8.02
K
=$+123355AM 00.33
q^024607AM
31-08-2015 ="~O
H~045800AM

uk =.|.qk. .4.49 20.04


O 070419AM
#H

`
O

^
L
.9.55
(=)
H# 090917AM
QO ^$u L.9.49 21.07
`111855AM
`.5.50
=$t 013219PM
H~}O `` L.6.37
^# 033847PM
=~ O .6.277.52 Q
^.=. =.12.281.18 10.09
=H 052940PM
=.2.583.48
O 070810PM
J=$.H. ~.2.584.23 ~13.12
g# 084425PM
.L.5.52 .J.6.14
~HO

"+101339PM H
"+100943PM
K
=$+121812AM 7.50 29.06
=$+121416AM
q^023023AM
q^022627AM
H~044216AM
H~043820AM
04-09-2015 H"~O
O 064835AM
uk =.|.q `.3.55 (=) O064439AM
H# 085334AM
AM
#H`O H$uH ~.12.25 20.25
H`# 084938
`110312AM
105916AM
QO "` .5.02 22.36
=$t 011636PM
=$t 011240PM
H~}O q+ .4.36
=~O =.12.522.25 Q ^# 031908PM
^# 032304PM
^.=. L.8.189.08 11.01 =H 051001PM
=H 051357PM
=.12.271.16
O 065227PM
O 064831PM
J=$.H.~.10.0711.39 ~17.05 g# 082445PM
g# 082841PM
~HO
=.1.353.09
=QO_O
L.5.497.23

.L.5.52 .J.6.11

5.03

~
7.50
|
14.07

~HO
L.10.2912.02
=QO_O
=.3.084.41

05-09-2015

QflO`H

x"~O

uk =.|.J+q `.3.01
#H`O ~} ~.12.09
QO ~} =.2.59
H~}O = =.3.23
=~ O .4.155.50
^.=. L.5.507.29
J=$.H.~.9.0010.35
.L.5.53 .J.6.10

K
H
"+100547PM 7.43
26.17
=$+121020AM
q^022232AM
06-09-2015 Pk"~O
(=) H~043424AM
20.20 O064043AM
uk =|.J+q ~.2.47
H# 084542AM
#H`O=$Qt~ ~.12.32
23.15 `105520AM
QO =[ =.1.27
010844PM
H~}O `` =.2.49
Q =$t
=~O L.5.517.28
11.14 ^# 031512PM
=H 050605PM
^.=. .4.345.23
~ O 064435PM
J=$.H. =.3.365.13
18.03 g# 082049PM
.L.5.53 .J.6.10
~HO
L.8.5610.29
=QO_O
=.1.353.07

(=)
20.18

23.53

Q
11.27
~19.01

~
7.43
|
15.59

5.10

QflO`H

K
22.05

H
7.37
08-09-2015

=OQ"~O

uk =|.UH `.4.07
#H`O #~fi `.3.04
QO =f`L.11.53
H~}O |= =.3.35
=~O =.2.184.00
^.=. L.8.189.08
~.10.5111.37
J=$.H.
^
.L.5.53 .J.6.08

5.16

20.21

25.09
Q
11.53
~
20.57

~
7.37
|
17.38

"+095359PM H
=$+115436PM 7.34
q^021044AM
H~042236AM
09-09-2015 |^"~O K4.35
O 062856AM
uk =.|.^fi^t `.5.35
H# 083354AM
#H`O +q`.5.06 20.26

`104332AM
QO =i<L.11.45 25.47
=$t 125656PM
H~}O H= .4.48
^# 030324PM
=~O L.11.451.29 Q
=H045417PM
^.=.L.11.3612.25 12.06
J=$.H.~.10.1011.54 ~
O 063247PM
`.5.48 #O_ 21.56
g#080901PM
~HO
=.3.064.38
=QO_O
L.8.5510.28

.L.5.53 .J.6.07
~

7.34
5.20
|
18.23

"+100151PM H
=$+120624AM 7.40
q^021836AM
07-09-2015 ="~O
H~043028AM
uk =.|.^q `.3.10
O 063647AM
#H`O P~^ ~.1.31
H# 084146AM
QO k =.12.26
` 105124AM
H~}O =}[ =.2.54
=$t 010448PM
=~O L.9.1710.57
^# 031116PM
^.=. =.12.261.15
=.2.543.43
=H 050209PM
J=$.H. =.3.074.47
O 064039PM
~.12.312.13
g# 081653PM
.L.5.53 .J.6.09
~HO

K
9.20

QflO`H

.4.406.13
=QO_O
=.12.011.34

5.13

20.19

24.31
Q
11.40
~
19.59

"+095755PM
=$+120228AM
q^021440AM
H~042632AM
O 063252AM
H# 083750AM
`104728AM
=$t 010052PM
^# 030720PM
=H 045813PM
O 063644PM
g# 081257PM

~
7.40
|
16.50

~HO
L.7.238.55
=QO_O
L.10.2812.01

QflO`H

"+095003PM H
=$+115040PM 7.30
q^020648AM
H~041841AM
10-09-2015 Q~"~O
O062500AM
uk =.K.` ^ti
H# 082958AM
#H`O
P+i
` 103936AM
QO i =.12.00
=$t 125300PM
H~}O Q~l .6.29
^# 025928PM
=~O ~.7.138.59
^.=. L.9.5710.46
=H 045021PM
=.2.523.42
O 062851PM
J=$.H. L.7.34 ~
g# 080506PM
~HO
=.12.001.33
=QO_O
L.7.238.55

QflO`H

K
16.51

20.35

26.25
Q
12.19
~
22.54

.L.5.53 .J.6.06

~7.30
5.23
|19.05

91

~
7.46
|
15.04

5.06

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

K
12.53

H
7.46

"+094608PM
=$+114645PM
q^020252AM
H~041445AM
O 062104AM
H# 082602AM
` 103540AM
=$t124904PM
^# 025533PM
=H 044625PM
O 062455PM
g# 080110PM
~HO
=.1.323.05
=QO_O
L.5.507.23

47

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

11-09-2015

H"~O

uk =.|.` L.7.28
#H`O P+ L.7.33
QO t= =.12.33
H~}O =}[ L.7.28
=~ O ~.8.5710.44
^.=. L.8.189.07
=.12.241.13
J=$.H.
^
.L.5.53 .J.6.05

5.27

20.43

27.03
K
28.58
Q
12.32
~
23.52

~HO
L.10.2711.59
=QO_O
=.3.044.36

5.31

~7.24
|20.15

14-09-2015

="~O

uk ^ ^ . ._=.2.48
#H`O L`~ .4.29
QO =.3.23
H~}O |= =.2.48
=~O ~.2.003.48
^.=. =.12.231.12
=.2.503.39
J=$.H.L.8.2110.09
.L.5.55 .J.6.03

5.38

21.24

28.56
Q
13.11
~
26.47

K4.36
~7.18
|
21.08

"+093024PM H
=$+113101PM 7.15
q^014708AM
H~035901AM
O 060520AM
H# 081019AM
` 101957AM
=$t 123321PM
^# 023949PM
=H043042PM
O060912PM
g#074526PM
~HO
L.7.238.55
=QO_O
L.10.2711.58

~HO
L.8.5510.27
=QO_O
=.1.313.03

5.34

QflO`H

15-09-2015

=OQ"~O

uk ^ ^ . .qk..5.27
#H`O ~.7.39
QO H .4.29
H~}O H= .5.27
=~O `.4.40 #O_
^.=. L.8.189.07
~.10.4811.35
J=$.H.=.12.522.40
.L.5.54 .J.6.02

5.42

21.41

29.34
Q
13.24
~
27.46

~7.15
K16.23
|21.27

"+092628PM H
=$+112705PM 7.11
q^014312AM
H~035505AM
16-09-2015 |^"~O
O 060124AM
uk ^ ^ .`k.~8.01
H# 080623AM
#H`O z` ~.10.42
`101601AM
QO | .5.30
=$t122925PM
H~}O `` L.6.45
^# 023553PM
=~O L.6.29=~
`.4.58 #O_
=H 042646PM
^.=.L.11.3312.22
O 060516PM
J=$.H. =.3.305.18
g# 074130PM
~HO
=.3.024.33
=QO_O
L.8.5410.26

21.08

28.19
Q
12.58
K22.48
~25.49

"+093420PM
=$+113457PM
q^015104AM
H~040257AM
O 060916AM
H# 081415AM
`102353AM
=$t 123717PM
^#024345PM
=H 043438PM
O 061308PM
g# 074923PM

~
7.21
|
20.44

~HO
.4.356.07
=QO_O
L.11.591.31

QflO`H

"+092232PM
=$+112309PM
q^013917AM
H~035109AM
O 055728AM
22.01 H# 080227AM
` 101205AM
=$t122529PM
00.12 ^# 023157PM
Q13.37 =H 042250PM
~28.44 O 060120PM
g# 073734PM

.L.5.54 .J.6.01

5.46

92

~
7.27
|
19.42

H
H
"+093816PM 7.21
"+094212PM 7.24
=$+113853PM
=$+114249PM
q^015500AM
q^015856AM
12-09-2015 x"~O
13-09-2015 Pk"~O
H~041049AM
H~040653AM
uk

=.|.K
`

~
t

L.9.42
uk =.J=.=.12.11
O 061708AM
20.54 O 061312AM
#H`O =Y L.10.20 H# 081811AM
#H`O | =.2.19
H# 082207AM
QO ^ =.1.21 27.41 ` 102748AM
QO ^ =.2.19
`103144AM
H~}O x L.9.42
H~}O <Q =.12.11
=$t
1
24113
PM
=$t124509PM
10.56
=~O ~.7.209.08 K
=~O ~.9.2911.18
^# 025137PM
Q12.45 ^# 024741PM
^.=. L.5.507.29
^.=. .4.295.18
=H043833PM
=H 044229PM
J=$.H. L.7.409.27 ~24.51 O 061703PM
J=$.H. L.6.097.57
O 062059PM
.L.5.53 .J.6.05
g# 075318PM
g# 075714PM
.L.5.54 .J.6.04

QflO`H

H
7.18

QflO`H

QflO`H

QflO`H

H
7.27

~7.11
|21.41
K28.10

~HO
L.11.581.29
=QO_O
L.7.238.54

QflO`H

H
7.08
17-09-2015

QflO`H

5.54

K ~00.41
21.59 ~7.05
|(=)
21.50

20-09-2015

Pk"~O

uk ^ ^ .~ .2.23
#H`O
QO u .6.48
H~}O Q~l =.2.06
=}[ ~.2.23
=~O L.11.431.24
^.=. .4.245.13
J=$.H.~.9.4911.30
.L.5.54 .J.5.58

23.36

2.43
Q14.28

~ 2.39
~ 6.59
|(=)
21.34

6.03
K 16.29

"+090649PM H
=$+110726PM 6.56
q^012333AM
H~ 033526AM
21-09-2015 ="~O
O 054145AM
uk ^ ^ .J+q ~2.22
H# 074643AM
#H`O *+ L.7.03 24.04
` 095621AM
QOP< .5.56
=$t120946PM
H~}O
q+ =.2.28
^# 021614PM
=~O
^
3.21
=H 040706PM
^.=. =.12.201.09 Q14.40
=.2.463.35
O 054536PM
J=$.H. ~.1.022.40
g#072150PM
~HO
.4.306.01
=QO_O
L.11.561.28

.L.5.54 .J.5.57
~3.37
6.07
~6.56
K 29.09
|(=)
21.15

~HO
L.10.2611.57
=QO_O
=.3.004.31

~ 1.40
~7.02
|(=)
21.45

K4.07
5.59

QflO`H

"+090253PM H
=$+110330PM 6.52
q^011937AM
H~033130AM
22-09-2015 =OQ"~O
uk ^ ^ .#=q~1.35
O 053749AM
#H`O = L.7.33
H# 074248AM
QO Q .4.27 24.34
` 095225AM
H~}O = =.2.05
=$t120550PM
=~O L.5.567.34
^# 021218PM
.5.046.39 3.58
=H040310PM
^.=. 8.179.06 Q
O 054140PM
~.10.4411.32 14.53
g# 071755PM
J=$.H. ~.2.334.08
~HO
L.7.238.54
=QO_O
L.10.2511.56

.L.5.55 .J.5.56
~ 4.36
~6.52

K
|(=)
12.11 6.12
20.49

"+091045PM
=$+111121PM
q^012729AM
H~ 033922AM
O 054541AM
H# 075039AM
`100017AM
=$t121341PM
^# 022009PM
=H041102PM
O 054932PM
g# 072523PM
~HO
L.8.5410.25
=QO_O
=.1.282.59

QflO`H

93

~HO
=.1.293.01
=QO_O
L.5517.23

QflO`H

H
6.59

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

Q~"~O

uk ^ ^ .K=u~10.20

#H`O fiu ~.1.31 22.22


QO WO^ .6.21
H~}O =}[ L.9.13
=~O L.6.45 =~ 00.50
^.=. L.9.5510.44 Q13.49
=.2.483.37 ~q29.43
J=$.H. =.3.425.29
.L.5.54 .J.6.01
K ~7.08

10.01 |21.48
5.50

H
"+091836PM H
"+091440PM 7.02
=$+111913PM 7.05
=$+111517PM
q^013521AM
q^013125AM
18-09-2015 H"~O
19-09-2015 x"~O
H~034713AM
H~034317AM
uk ^ ^ .OK~12.16 O054937AM
uk^^ .++ ~.1.39
O 055333AM
#H`O qY `.3.56 22.45 H# 075435AM
#H`O J#~^ `.5.49 23.10
H# 075831AM
QO "^$u .6.55
`100809AM
QO q+O ~.7.06
`

100413
AM
H~}O |= L.11.21
=$t 122133PM
H~}O H= =.1.02
=$t
1
21737
PM
=~O L.7.429.27 ^# 022405PM
^# 022801PM
=~O L.8.169.59 2.05
1.28
^.=. L.8.189.06 Q =H 041458PM
=H 041854PM
^.=. L.5.517.29 Q14.15
=.12.211.10
14.02 O 055328PM
O 055724PM
J=$.H. .6.378.20
J=$.H.
.6.168.01
g# 073338PM
g# 072943PM
.L.5.54 .J.5.59
.L.5.54 .J.6.00

"+085857PM
=$+105934PM
q^011541AM
H~032734AM
O 053353AM
H#073852AM
`094829AM
=$t120154PM
^# 020822PM
=H 035914PM
O053745PM
g# 071359PM
~HO
=.2.584.29
=QO_O
L.8.5410.25

48

QflO`H

H
6.49

|^"~O

6.21

5.14
Q
15.18

~6.33
~6.46
|(=)19.37

K
8.34

"+084313PM H
=$+104350PM 6.36
q^125958AM
H~031150AM
26-09-2015 x"~O
27-09-2015 Pk"~O
uk ^ ^ .` =.3.42 O 051809AM
uk ^ ^ .K` =.12.06
K
#H`O `a+ ~.11.47 26.47 H# 072308AM 23.35 #H`O~fi^ ~.8.53 27.23
`093246AM
QO ~.12.52
QO QO_ ~.8.42
H~}O `` =.3.42
=$t 114610AM
H~}O =}[ =.12.06
=~O L.8.5010.15 ^# 015238PM
=~O L.6.49 =~
`.5.25#O_ 6.29 =H034331PM
`.5.18 #O_
^.=. L.5.527.29 Q O052201PM
^.=. .4.195.07 7.06
Q
J=$.H. .5.236.48 15.43 g#065815PM
J=$.H. =.1.513.16 15.56
.L.5.55 .J.5.53

6.30

~6.40
~8.31
|(=)17.57

~HO
L.8.5310.24
=QO_O
=.1.252.55

.L.5.55 .J.5.52

6.35

~6.36
~9.29
|(=)16.59

H
"+084709PM
"+085105PM 6.43
=$+104746PM
=$+105142PM
q^010353AM
q^010749AM
25-09-2015 H"~O
H~031546 AM
H~031942AM
uk ^ ^ .^fi^ ~7.00
O052205AM
O052601AM
#H`O ^x+ ~.2.25 26.11
H#072704AM
H# 073100AM
QO H~ L.8.29
`093642AM
` 094038AM
^$u `.4.51
=$t 115006AM
H~}O
|= L.8.29
=$t 115402AM
=~O
^ ^# 015634PM
^# 020034PM
L.8.179.05 5.51 =H 034727PM
=H 035123PM K ^.=. =.12.191.07
Q O 052557PM
O 052953PM 23.51 J=$.H.
^ 15.31 g# 070211PM
g#070607PM
.L.5.55 .J.5.54
~HO
=.1.262.56
=QO_O
L.5.527.23

6.26

~6.43
~7.32
|(=)18.50

QflO`H

K
"+083917PM 8.47
=$+103954PM H
q^125602AM 6.33
H~030754AM
28-09-2015 ="~O
uk ^. i= L.8.20
O 051414AM
|._q `.4.34
H# 071912AM
#H `O L`~ ^..5.54 28.01
`092850AM
QO =$k .4.26
=$t 114214AM
H~}O
|= L.8.20
^# 014842PM
=~O L.6.42 =~,
`
.
4.275.52
=H 033935PM
^.=. =.12.181.06 7.44
O 051806PM
=.2.423.30 Q
g# 065417PM
J=$.H. =.1.423.06 16.08
~HO
.4.255.55
=QO_O
L.11.541.24

.L.5.55 .J.5.51
~6.33

~10.28
6.40
|(=)15.57

~HO
L.10.2411.55
=QO_O
=.2.564.26

QflO`H

94

L.11.551.26
=QO_O
L.7.238.54

25.38

QflO`H

H
6.40

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

23-09-2015

uk ^ ^ .^~ 12.03
#H`O ..L.7.18 25.05
QO # =.2.22
H~}O `` =.12.55
=~O =.2.584.30 4.36
^.=.L.11.3112.19 Q15.06
J=$.H.~.12.101.42
.L.5.55 .J.5.56
~5.35

~6.49
K
6.16
|(=)
25.38
20.17

H
"+085501PM 6.46
=$+105538PM
q^011145AM
24-09-2015 Q~"~O
H~032338AM
uk ^ ^ .UH.~9.49
O 052957AM
#H`O L`~_ L.6.18
H#073456AM
QO =} `.4.39
`094434AM
H~}O JuQO_ L.11.41
=$t 115758AM
=~O L.10.0211.31
^# 020426PM
K ^.=. L.9.5410.42
=H 035519PM 9.31
=.2.443.33
O 053349PM
J=$.H. .6.588.27
g# 071003PM
.L.5.55 .J.5.55
~HO

"+083521PM
=$+103558PM
q^125206AM
H~030359AM
O051018AM
H# 071516AM
`092454AM
=$t 113818AM
^# 014446PM
=H 033539PM
O 051409PM
g# 065023PM
~HO
L.7.238.53
=QO_O
L.10.2311.54

QflO`H

K
24.00
H 6.30
29-09-2015

28.40

8.21
Q
16.21

~6.30
~11.27
|(=)14.51

6.45

6.50

~6.27
~12.26
|(=)13.43

02-10-2015

H"~O

uk ^ ^ |.OK4.45
#H`O H$uH L.8.26
QO k ~.10.33
H~}O `` .4.45
=~O ~.11.471.19
^.=.L.8.17 #O_9.05 00.44
=.12.161.04
J=$.H. L.6.137.42 10.14
`.4.23 #O_ Q
.L.5.56 .J.5.48 16.58
~ 6.21

|(=)11.30
7.00
~14.24

"+082730PM H
K
=$+102807PM 6.24 23.51
q^124414AM
01-10-2015 Q~"~O
H~025607AM
uk ^ ^ |.K=u.6.56
O 050226AM
#H`O ~} L.10.07
H# 070724AM
QO =[ ~.1.17
`091702AM
H~}O
|= L.8.15
=$t 113027AM
=~

O
~.9.1710.46

^# 013655PM
^.=. L.9.5310.41 00.02
=H 032747PM
=.2.403.28 9.36
O 050617PM
Q
J=$.H. L.7.13 =~ 16.45
g# 064232PM
.L.5.56 .J.5.49

QflO`H

~HO
L.11.531.23
=QO_O
L.7.238.53

~6.24
|(=)12.36
~13.25

6.55

"+082334PM
=$+102411PM
q^124018AM
H~025211AM
O045830AM
H#070329AM
`091306AM
=$t 112631AM
^# 013259PM
=H 032351PM
O 050221PM
g# 063836PM
~HO
=.1.222.52
=QO_O
L. 5.337.23

QflO`H

QflO`H

95

~HO
=.2.534.24
=QO_O
L.8.5310.23

QflO`H

K
8.15

H
6.21

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

=OQ"~O

uk ^ ^ . |.qk~12.58
#H`O ~=u =.3.00
QO ^$= =.12.14
H~}O `` =.2.44
=~O
^
^.=. L.8.179.05
~.10.4111.29
J=$.H.=.12.542.18
.L.5.56 .J.5.51

H
K
"+083126PM 6.27
9.04
=$+103202PM
q^124810AM
30-09-2015 |^"~O
H~030003AM
uk ^^ |.`k ~9.43
O 050622AM
#H`O Jfix =.12.21 29.20
H# 071120AM
QO "` L.8.14
~} `.4.32
` 092058AM
H~}O =}[ L.11.17
=$t 113422AM
=~O L.8.4810.13
^# 014051PM
~.9.0410.31
=H 033143PM
^.=.L.11.2912.17 8.59
O 051013PM
J=$.H. L.5.577.22 Q
`.5.46 #O_ 16.33
g# 064628PM
.L.5.56 .J.5.50

K
"+081938PM H
"+081542PM H
K
5.43 "+081146PM
6.14
=$+102015PM 6.17
=$+101223PM
22.13
=$+101619PM
q^123622AM
q^122830AM
q^123226AM
H~024815AM
H~024023AM
H~ 024419AM
03-10-2015 x"~O
04-10-2015 Pk"~O
O045434AM
O 044642AM
O 045038AM
uk ^ ^ | .++ =3.18
uk ^ ^ | . =.2.38
H# 065933AM
H# 065141AM
#H`O ~} L.7.27
H# 065537AM
#H`O =$Qt~ L.7.12
` 090910AM
QO =u` ~.8.24
` 090119AM
` 090515AM
QO =i< 6.53
H~}O =}[ =.3.18
=$t112235AM
=$t 111443AM
=$t 111839AM
H
~

}
O
|=
=.2.38
^# 012111PM
=~O =.1.002.35 ^# 012507PM
^# 012903PM
=~

O
=.3.485.26
2.12
^.=. `.5.537.29 1.28
=H031955PM
031204PM
=H 031600PM
^.=. .4.165.02 =H
J=$.H. `.5.55 =~, 10.51
O 045826PM
O 045034PM
O 045429PM
11.28
J=$.H.~.9.3111.09
~.10.3012.05 Q g# 063044PM
g# 063440PM
Q g# 062648PM
.L.5.56 .J.5.47
~HO
L.10.2211.52
=QO_O
=.2.524.22

.L.5.56 .J.5.47

7.06

17.10
~6.17
|(=)10.28
~15.23

~HO
L.8.5310.22
=QO_O
=.1.222.51

17.22
~6.14
|(=)9.31
~16.22

7.11

~HO
.4.205.50
=QO_O
L.11.521.21

49

H
6.11

05-10-2015

="~O

uk ^ ^ | .J+q =.2.45
#H`O P~^ L.7.44
QO i .6.00
H~}O H= =.2.45
=~O ~.8.2310.04
^.=.=.12.1510.03 2.57

=.2.383.26 12.06
J=$.H.
^ Q
.L.5.56 .J.5.46 17.34
~6.11

|(=)8.40
07.16
~17.21

H
"+080750PM 6.08
=$+100827PM
q^122434AM
06-10-2015 =OQ"~O
H~023627AM
uk ^ ^ . |.#=q=3.37 K
O 044246AM
#H`O #~fi L.9.01 1.30
H# 064745AM
QO t= .5.40
`085723AM
H~}O Q~l =.3.37
=$t 111047AM
=~O .5.407.24
^.=. L.8.179.04 3.44
^# 011747PM
~.10.3811.27
=H 030808PM
J=$.H. L.6.298.10 12.43
O 044638PM
`.4.035.46 Q
g# 062252PM
.L.5.57 .J.5.45 17.46
~HO

QflO`H

QflO`H

L.7.238.52
=QO_O
L.10.2211.51

7.22

~ 6.08
|(=)7.58
~ 18.20

QflO`H

"+075602PM H
=$+095639PM 5.58
q^121247AM
H~022439AM
09-10-2015 H"~O
08-10-2015 Q~"~O
K O 043059AM
uk ^ ^ | .^fi^~ 9.38
uk ^^ |.UH ~.7.13 26.01
#H`O =Y .4.18
H# 063557AM
#H`O P+ =.1.26
QO ~.7.16
` 084535AM
QO ^ .6.25
H~}O H= L.8.23
=$t105859AM
H~}O
|= L.6.08
^# 010527PM
=~O ~.1.203.08 6.08
=~O ~.2.524.40 5.19
^.=. L.8.179.04 K7.59
^.=. L.9.5210.39 =H 025620PM

=.12.141.01 14.35
=.2.373.24 13.57 O 043451PM
J=$.H. =.1.373.25 Q
J=$.H. L.11.411.26 Q g# 061104PM
.L.5.57 .J.5.44 18.10
~6.01

|(=)7.03
7.33
~20.19

~HO
=.1.192.49
=QO_O
L.5.547.23

.L.5.57 .J.5.43 18.22


~5.58

|(=)6.51
7.38
~21.18

H
"+080354PM 6.05
"+075958PM
=$+ 100431PM
=$+100035PM
q^ 122039AM
q^121643AM
07-10-2015
|^

"
~
O
H~ 023231AM
H~022835AM
K
uk ^ ^ |.^q .5.09 13.53 O043455AM
O 043850AM
#H`O +q L.10.57
H# 064349AM
H#063953AM
QO ^ .5.51
` 085327AM
`084931AM
H~}O
q+ .5.09 =$t 110255AM
=$t 110651AM
=~ O ~.1.052.51 04.31 ^# 010923PM
^# 011319PM
^.=.L.11.2712.14 =H 030016PM
=H 030412PM
J=$.H.
^ 13.20 O 043846PM
O 044242PM
Q g# 061500PM
g# 061856PM
.L.5.57 .J.5.44 17.58
~HO
=.2.504.19
=QO_O
L.8.5210.22

7.27

~ 6.05
|(=)7.26
~19.19

QflO`H

"+075206PM
H
=$+095243PM 5.55
q^120851AM
H~022044AM
10-10-2015 x"~O
O 042703AM
uk ^ ^ | .` ~12.16
H# 063201AM
#H`O | ~.7.23
`084139AM
QO H ~. 8.16
=$t 105503AM
H~}O Q~l L.10.57
^# 010131PM
=~O ~.3.335.21 6.58
=H 025224PM
^.=. L.5.547.29 15.12
O 043054PM
J=$.H.=.12.101.59 QK118.34
g# 060708PM
9.50
~HO
L.10.2111.50
=QO_O
=.2.484.17

.L.5.57 .J.5.42

7.44

~5.55
|6.50
~22.17

~HO
L.11.511.20
=QO_O
L.7.238.52

QflO`H

96

H
6.01

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
K
18.48

"+074811PM
=$+094848PM
q^120455AM
H~021648AM
O042307AM
H# 062805AM
`083743AM
=$t105108AM
^#125736PM
=H024828PM
O042658PM
g#060313PM
~HO
L.8.5210.21
=QO_O
=.1.192.48

QflO`H

H
5.52
11-10-2015

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
Pk"~O

uk ^ ^ |.K` ~t ~2.58
#H`O L`~ ~.10.33
QO | ~.9.20
H~}O
q+ =.1.37
=~O
^ 7.49
^.=. .4.104.57
J=$.H. =.2.254.13 15.49
Q
.L.5.57 .J.5.41 18.46
K1.37

~5.52
7.50
|6.59
~23.16

18.58
~5.49
|7.19
K13.24
~24.16

7.55

14-10-2015

|^"~O

uk HsH ._ L.8.01
#H`O
fiui
QO q+O ~.11.59
H~}O
|= L.8.01
=~ O L.10.5212.39
^.=.L.11.2512.12
J=$.H.~.9.3311.20
.L.5.58 .J.5.39
K

7.05
8.07

10.25

17.40
Q
19.21
~6.55
| 8.28
~ 26.15

"+073227PM H
=$+093304PM 6.52
q^114516PM
H~020104AM
15-10-2015 Q~"~O
O040723AM
uk Pjfi[.qkL10.11
H# 061222AM
#H`O fiu L.7.20
` 082200AM
QO u ~.12.28
=$t103524AM
H~}O H= L.10.11
^#124152PM
=~O =.1.303.15
=H 023245PM
^.=. L.9.5110.38 11.18

O 041115PM
=.2.333.20 18.17
g#054729PM
J=$.H.~.12.031.48 Q
~HO
L.11.491.17
=QO_O
L.7.248.52

.L.5.58 .J.5.38

K
19.04
8.13

19.33
~6.52
|9.15
~27.14

~HO
L.7.238.52
=QO_O
L.10.2111.49

~5.46
|7.48
K25.13
~25.15

8.01

QflO`H

"+072831PM H
=$+092908PM 6.48
q^114120PM
H~015708AM
16-10-2015 H"~O
O 040327AM
uk Pjfi[.`k=12.00
H# 060826AM
#H`O qY L.9.43
` 081804AM
QOP<~.12.39
=$t 103128AM
H~}O Q~l =.12.00
^#123756PM
=~O =.2.033.47
^.=. L.8.179.04 12.12
=H022849PM

=.12.1212.59 18.54
O040719PM
J=$.H.~.12.262.10 Q
g#054333PM
.L.5.59 .J.5.38
K 1.11
8.19

~HO
=.1.172.45
=QO_O
L.5.557.24

19.44
~6.48
|10.11
~28.13

~HO
=.2.464.15
=QO_O
L.8.5210.21

QflO`H

97

~HO
.4.165.45
=QO_O
L.11.501.18

QflO`H

H
6.55

QflO`H

H
"+074415PM H
"+074019PM 5.46
"+073623PM
=$+094452PM 5.49
=$+094056PM
=$+ 093700PM
q^120057AM
q^115307PM
q^114911PM
12-10-2015 ="~O
13-10-2015 =OQ"~O
H~021252AM
H~020856AM
H~020500AM
uk ^ ^ J=`.5.35
uk Pfi.._qi
O 041911AM
O 041515AM
O 041119AM
#H`O ~.1.40
#H`O
z` `.4.37
H#062410AM
H# 062014AM
H# 061618AM

Q
O
WO^
~.10.21

Q
O
"

$
u
~.11.16
`083347AM
`082951AM
`082556AM
H~}O K`` =.4.17
H~}O HOfl .6.50
=$t 104712AM
=$t
104310
AM
=$t 103920AM

=~O L.8.039.52 ^# 124944PM


=~O L.104012.28
^# 125340PM
^# 124548PM
9.32
8.40
^.=. L.8.179.04 =H 023641PM
^.=. =.12.131.00
=H 024432PM
=H 024037PM
~.10.3611.35
=.2.353.22
17.03 O 041511PM
O 042303PM
O 041906PM
J=$.H. L.9.2711.14 Q g# 055125PM
J=$.H. .6.548.42 16.26
Q g# 055521PM
g#055917PM
.L.5.58 .J.5.40 19.09
.L.5.58 .J.5.41

"+072435PM
=$+092512PM
q^113724PM
H~015312AM
O 035931AM
H# 060430AM
` 081408AM
=$t 102732AM
^# 123400PM
=H 022453PM
O 040323PM
g#053937PM
~HO
L.10.2011.48
=QO_O
=.2.454.13

50

QflO`H

H
6.45

8.25
K13.27

x"~O

13.07

19.31
Q
19.56
~6.45
|11.13
~29.13

8.31
K25.56

~6.41
~
00.12 |12.22

20-10-2015

=OQ"~O

uk Pjfi .q =2.23
#H`O ~fi_ =2.33
QO H~ ~.9.24
H~}O
=}[
=~O ~.10.2912.04
^.=. L.8.179.04
~.10.3411.23
J=$.H. L.9.4111.18
.L.6.00 .J.5.35
~
K

02.12
21.40 8.43

15.54
Q
20.30

21.22
~ 6.37
|14.56

H
"+071643PM 6.39
=$+091720PM
q^112932PM
19-10-2015 ="~O
H~014520AM
uk Pjfi .++ =2.38
O 035140AM
#H`O = =.2.10
H# 055638AM
QOJuQO_ ~.10.54
`080616AM
H~}O `` =.2.38
=$t 101940AM
=~ O =.12.312.10
^# 122608PM
=.11.561.33 14.58
^.=.=.12.1112.58 Q
=H 021701PM
=.2.323.19 20.18
O 035532PM
J=$.H. L.7.319.11
g# 053146PM
.L.5.59 .J.5.36 20.45
~HO

QflO`H

.4.125.40
=QO_O
L.11.481.16

K
8.40

8.37

~6.39
~
01.12 |13.37

QflO`H

"+070852PM H
"+070456PM H
=$+090929PM 6.37
=$+090533PM 6.37
q^112140PM
q^111744PM
H~013729AM
H~013333AM
21-10-2015 |^"~O
22-10-2015 Q~"~O
O034348AM
O033952AM
ukPjfi[.J+q =.1.29
uk Pjfi[.#=q11.58
H#054846AM
H# 054451AM
#H`O L`~_ =2.19
#H`O =} =.1.28
`075824AM
` 075428AM
QO ^$u ~.7.24
QO .4.53
=$t 101149AM
=$t 100753AM
H~}O
|= =.1.29
H~}O H= L.11.58
^# 121817PM
=~O .6.117.44 ^# 121421PM
=~O .5.146.44
=H020909PM K ^.=.L.11.2412.11 16.51
=H 020513PM K ^.=. L.9.5110.37
Q

=.2.313.17
O 034739PM 5.00 J=$.H. L.7.599.34 20.41 O 034343PM 18.42
`.3.274.09 g#051958PM
J=$.H. ~.2.153.46
g#052354PM
~HO
=.2.434.11
=QO_O
L.8.5210.20

.L.6.00 .J.5.34
~

3.11
8.49

21.59
~6.37
|
16.19

~HO
L.11.471.15
=QO_O
L.7.258.52

.L.6.00 .J.5.34

~
8.56
4.11

"+071247PM
=$+091324PM
q^112536PM
H~014125AM
O034744AM
H#055242AM
`080220AM
=$t 101544AM
^# 122212PM
=H 021305PM
O 035135PM
g# 052749PM
~HO
L.7.248.52
=QO_O
L.10.2011.48

QflO`H

98

L.8.5210.20
=QO_O
=.1.162.44

QflO`H

H
6.37

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

17-10-2015

uk Pjfi[.K=u=1.24
#H`OJ#~^ L.11.41
QO Q ~.12.29
H~}O
q+ =.1.24
=~O .5.397.21
^.=. L.5.567.30
J=$.H. `.3.515.33
.L.5.59 .J.5.37

H
"+072039PM 6.41
=$+092116PM
q^113328PM
18-10-2015 Pk"~O
H~014916AM
uk Pjfi[.OKq =.218
O 035536AM
#H`O *+ =.1.12
H# 060034AM
QO # ~.11.55
`081012AM
H~}O = =.2.18
=$t 102336AM
=~O
^ 14.02
^# 123004PM
^.=. .4.064.53 Q
=H 022057PM
J=$.H.
^ 20.07
O 035927PM

g# 053541PM
.L.5.59 .J.5.36 20.08
~HO

"+070100PM
=$+090137PM
q^111348PM
H~012937AM
O033556AM
H#054055AM
`075032AM
=$t100357AM
^#121025PM
17.49 =H020117PM
Q
20.52 O033948PM
g#051602PM

22.36
~6.37
|
17.45

~HO
=.1.152.42
=QO_O
L.5.577.25

QflO`H

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

"+065704PM H
=$+085741PM 6.40
q^110952PM
24-10-2015 x"~O
23-10-2015 H"~O
H~012541AM
K uk Pjfi[..^q .9.51
K uk Pjfi. .UH L.7.12
O033200AM
^fi^t `.4.07
2.46 #H`O ^x+ =.12.02
H#053659AM 17.12
#H`O `a+ L.10.04
QO QO_ =.1.55
`074637AM
QO =$k L.10.31
H~}O Q~l L.9.51
=$t100001AM
H~}O
q+ L.7.12
=~O .6.398.07 ^#120629PM
18.47
=~O =.3.505.17 19.45
^.=. L.8.179.04 Q =H015721PM
Q
^.=. L.5.587.31 21.14
=.12.1012.57 21.03 O 035551PM
J=$.H.~.12.291.56
J=$.H. `.3.284.56 g#051206PM
.L.6.01 .J.5.33 23.49
.L.6.00 .J.5.33 23.13
~HO

H
6.39

~
5.11

9.02

~6.39
|
19.15

9.08

~
6.10

~6.40
|
20.47

QflO`H

K
16.57
H
6.41
26-10-2015

="~O

uk Pjfi[.K` ~t ~9.09
#H`O ~=u ~.2.12
QO ~} ~.10.41
H~}O Q~l L.10.57
=~O
^ Q
^.=.=.12.1012.56 21.35

~.10.3211.22 21.43
J=$.H.
^
.L.6.01 .J.5.31 25.03
~6.41

~8.10 |
9.21
23.56

~HO
L.8.5210.20
=QO_O
=.1.142.42

9.15

~
7.10

~6.41
|
22.21

QflO`H

"+064516PM H
"+064120PM
K
H
K
=$+084553PM 6.39 2.04
=$+084157PM 6.36 17.08
q^105805PM
q^105409PM
H~011353AM
H~010957AM
27-10-2015 =OQ"~O
28-10-2015 |^"~O
O032012AM
O031617AM
uk Pjfi[.i=5.34
ukPjfi[|._q =.2.08
H#052511AM
H# 052115AM
#H`O Jfix ~.11.25
#H`O ~} ~.8.49
`073449AM
` 073053AM
QO =[ .6.33
QO k =.2.34
=$t 094813AM
=$t 094417AM
H~}O
q+ L.7.21
H~}O H= =.2.08 Q
^# 115441AM
=~O ~.7.539.18 Q ^# 115045AM
=~O L.7.599.25 21.57
21.46
=H014534PM
^.=. L.8.189.04 =H 014138PM
^.=.L.11.2312.10
O032404PM
~.10.3211.22 22.43 O 032008PM
J=$.H. .4.335.58 23.44
g#050018PM
J=$.H. .5.036.28 g# 045622PM

.L.6.02 .J.5.30 26.16


25.40

.L.6.02

.J.5.31
~HO
~HO
L.7.268.53
=QO_O
L.10.2011.47

9.27

~
~ 9.10 6.39
|
25.33

=.2.414.07
=QO_O
L.8.5310.20

9.34

~6.36
~
|
10.09 27.10

"+064912PM
=$+084949PM
q^110201PM
H~011749AM
O 032408AM
H# 052907AM
`073845AM
=$t 095209AM
^# 115837AM
=H 014930PM
O 032800PM
g#050414PM
~HO
.4.085.35
=QO_O
L.11.471.14

QflO`H

99

L.10.2011.47
=QO_O
=.2.424.09

"+065308PM 6.41
=$+085345PM K1.58
q^110557PM
25-10-2015 Pk"~O
H~012145AM
uk Pjfi[.` ~12.44
O032804AM
#H`O~fi^ L.7.41
H#053303AM
L..`.5.01
`074241AM
QO ^$= L.6.47
=$t 095605AM
H~}O "` ~.2.48
^# 120233PM
=~O .4.145.39 20.44
=H 015326PM
Q
^.=. .4.034.49 21.25
O 033156PM
J=$.H.~.12.462.11

g# 050810PM
.L.6.01 .J.5.35 24.26

"+063724PM
=$+083801PM
q^105013PM
H~010601AM
O031221AM
H#051719AM
`072657AM
=$t094021AM
^#114649AM
=H013742PM
O031612PM
g#045227PM
~HO
L.11.471.13
=QO_O
L.7.268.53

51

H
6.31

QflO`H

9.40

~ 11.09

QflO`H

=.1.132.40
=QO_O
L.6.007.26

9.47

|00.27 ~
~ 12.09 6.25

K
14.18

01-11-2015

Pk"~O

uk Pjfi[.|.++` 4 .50
#H`O P~^ =.3.45
QO ^ ~.12.57
H~}O Q~l .4.55 Q
=~O `.4.055.44 22.38
^.=. .4.004.46
J=$.H. L.7.26 =~ 27.49

.L.6.03 .J.5.28 28.43

| 3.46 ~
10.00 ~ 14.09 6.15

"+062141PM H
K
=$+082218PM 6.12
27.29
q^103429PM
H~125018AM
02-11-2015 ="~O
O 025637AM
uk Pjfi[.|.q `.5.20
H# 050136AM
#H`O #~fi .4.24
`071113AM
QO ^ ~.12.05
=$t 092438AM
H~}O q+ . 4.58
=~ O ~.12.542.36 Q
^# 113106AM
^.=.=.12.0912.55 22.48
=H 012158PM
=.2.273.13
O 030029PM
J=$.H. =.1.573.35 28.51
g# 043643PM

~HO
.4.065.32
=QO_O
L.11.461.13

.L.6.04 .J.5.28 29.19

| 5.25 ~
10.07 ~ 15.09 6.12

H
K
"+062933PM 6.20
+062537PM
00.39 "
=$+083010PM
=$+082614PM
q^104221PM
q^103825PM
31-10-2015 x"~O
H~125810AM
H~125414AM
uk Pjfi[|.Kqu L.6.25
O030429AM
O030033AM
OKq `.5.12
H#050927AM
#H`O =$Qt~ .3.57
H#050532AM
QO
t= `.2.30
`071905AM
`071509AM
H~}O = L.6.25
=$t 093230AM
Q =$t 092834AM
H=
.5.43
^# 113858AM
=~ O ~.12.171.52 22.28 ^# 113502AM
=H 012950PM
^.=. L.6.007.33 =H 012554PM
O 030820PM
J=$.H. L.7.319.03 26.47 O 030424PM
`.5.50 #O_ g# 044039PM
g# 044434PM
.L.6.03 .J.5.29 28.06
~HO
L.10.2011.46
=QO_O
=.2.404.06

9.54

| 2.07 ~
~ 13.09 6.20

QflO`H

~HO
L.8.5310.20
=QO_O
=.1.132.39

QflO`H

100

~6.31
|
28.49

QflO`H

H
6.15

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

K
H
"+063329PM 6.25
16.32
=$+083405PM
q^104617PM
30-10-2015 H"~O
29-10-2015 Q~"~O
H~010206AM
uk Pjfi[.|.`k L.8.24
uk Pjfi[.|.qkL11.02

O
030825
AM
#H`O ~} .4.56
#H`O H$uH .6.36
QO =i< L.7.31
H#051323AM
QO =f` L.10.50
i `.4.42
`

072301
AM
H~}O Q~l L.11.02
H~}O
q+ L.8.24
=$t
093625
AM
=~O L.9.3010.59 Q
=~O L.7.439.10 Q ^# 114253AM
~.10.1911.51 22.18
^.=. L.9.5110.37 22.07
=H 013346PM
^.=. L.8.189.05
=.2.283.15 24.44
=.12.0912.56 25.46
O 031216PM
J=$.H. .4.265.53 g#
J=$.H. =.1.583.27
044831PM
.L.6.02 .J.5.27 26.53

.L.6.03
.J.5.29 27.29
~HO
K
2.00

"+061745PM H
"+061349PM
=$+081822PM 6.10
=$+081426PM
q^103033PM
q^102638PM
H~124622AM
H~124226AM
03-11-2015 =OQ"~O
O025241AM
uk
Pjfi[.J+q i K O024845AM
H# 045740AM
#H`O +q .5.52 10.14 H#045344AM
`070718AM
`070322AM
QO ~.11.50
=$t 092042AM
=$t091646AM
H~}O = .5.53
^#112710AM
=~O
^ Q ^#112314AM
=H011802PM
^.=. L.8.199.05 22.59 =H011407PM
O 025237PM
~.10.3111.21 29.54
O025632PM
J=$.H.L.11.0512.47 g#042851PM
g#043247PM
~HO
L.7.278.54
=QO_O
L.10.2011.46

.L.6.04 .J.5.28 29.56

| 7.05 ~
10.13 ~ 16.09 6.10

~HO
=.2.394.05
=QO_O
L.8.5410.20

QflO`H

04-11-2015 |^"~O
K
uk Pjfi[.|.J+q L.6.38 23.37
#H`O P+ ~.8.03
QO H ~.12.08
H~}O H= L.6.38
=~O L.7.509.35
^.=.L.11.2312.09 Q
J=$.H. .6.188.03 23.09
.L.6.05 .J.5.27
|8.44 0.32

0.57
10.20 ~17.09 ~6.10

H
"+060953PM 6.11
=$+081030PM
q^102242PM
05-11-2015 Q~"~O
H~123830AM
uk Pjfi[.|.#=q L8.37
O 024449AM
#H`O =Y ~.10.47
H# 044948AM
QO | ~.12.51
`065926AM
H~}O Q~l L.8.37
=$t091250AM
=~O L.9.2511.12
^# 111918AM
K
^.=. L.9.5210.37 4.44
=H 011011PM
=.2.273.13 Q
O024841PM
J=$.H. ~.8.079.54 23.18
g# 042455PM
.L.6.05 .J.5.27

|10.23 1.08

10.27 ~ 18.09 2.01


~6.11

"+055805PM H
=$+075842PM 6.14
q^101054PM
H~122642AM
07-11-2015 x"~O
08-11-2015 Pk"~O
O 023302AM
uk Pjfi.|.UH^t =.1.47
uk Pjfi[|.^fi^t .4.31
#H`O L`~ `.5.02
H# 043800AM
#H`O
i
QO "^$u ~.2.52
` 064738AM
QO q+O `.3.52
H~}O = =.1.47
=$t 090102AM
H~}O `` .4.31
=~O L.10.0111.50
^# 110730AM
=~O =.2.324.21
^.=. L.6.037.35 Q =H 125823PM
23.38
^.=. =.3.584.44 Q
J=$.H.~.8.5310.42 K O 023653PM
J=$.H.
^ 23.48
~.1.233.11 28.27 g# 041307PM

.L.6.06

.J.5.26
.L.6.06 .J.5.26
~HO
2.21

10.40 | 13.41 4.09


~ 20.10 ~6.14

L.8.5510.21
=QO_O
=.1.122.38

| 15.19 2.57

5.13
10.47 ~ 21.10 ~6.14
K10.13

"+060557PM H
=$+080634PM 6.13
q^101846PM
06-11-2015 H"~O
H~123434AM
ukPjfi[.|.^q L.11.04
O 024053AM
#H`O |~.1.51
H# 044552AM
QO WO^ ~.1.49
`065530AM
H~}O q+ L.11.04
=$t 090854AM
=~O L.7.499.37 K
^# 111522AM
^.=. L.8.209.06 16.39
=H 010615PM
=.12.0912.55 Q
O 024445PM
J=$.H. .6.388.27 23.28
g# 042059PM
.L.6.05 .J.5.26

QflO`H

~HO
=.1.122.38
=QO_O
L.6.027.28

| 12.02 1.45

3.05
10.34 ~ 19.10 ~6.13

QflO`H

"+055409PM H
=$+075446PM 6.13
q^100658PM
H~122247AM
09-11-2015 ="~O
O022906AM
uk Pjfi[|.` ~7.06
H# 043404AM
#H`O L.8.09
`064342AM
QO u `.4.42
H~}O =}[ ~.7.06
=$t085706AM
=~O .5.076.54
^# 110334AM
^.=.=.12.0912.55 Q
=H 125427PM
=.2.263.12 23.57
O 023257PM
J=$.H. `.3.525.39
g# 040912PM

.L.6.07 .J.5.25

| 16.58 3.34
10.54 ~ 22.10 ~6.13
6.18
K22.01

~HO
.4.045.29
=QO_O
L.11.461.12

"+060201PM
=$+080238PM
q^101450PM
H~123038AM
O023658AM
H#044156AM
`065134AM
=$t090458AM
^#111126AM
=H010219PM
O024049PM
g#041703PM
~HO
L.10.2011.46
=QO_O
=.2.384.04

QflO`H

101

~HO
L.11.461.12
=QO_O
L.7.288.54

QflO`H

H
6.14

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
6.10

"+055014PM
=$+075051PM
q^100302PM
H~121851AM
O 022510AM
H# 043008AM
` 063946AM
=$t 085311AM
^#105939AM
=H125031PM
O 022901PM
g# 040516PM
~HO
L.7.308.55
=QO_O
L.10.2111.46

52

H
6.09

QflO`H

=.2.384.03
=QO_O
L.8.5610.21

K 15.55

20.13 4.46
11.08 |~ 24.11
~6.03
8.28

QflO`H

13-11-2015

H"~O

"+053430PM H
=$+073507PM 5.36
q^094719PM
H~120307AM
14-11-2015 x"~O
O 020926AM
uk HsH .`k~.2.24
H# 041425AM
#H`O *+ .6.44
` 062403AM
QO H~ `.4.25
=$t 083727AM
H~}O `` =.2.09
^# 104355AM
=~O
^
Q
Q =H 123448PM
^.=. L.6.067.37 24.43

O
021318
PM
24.34
J=$.H.
L.9.2711.09
g# 034932PM
.L.6.09 .J.5.24
~HO

uk HsH .qk ~.1.47


#H`O J#~^ .5.25
QO JuQO_ `.5.08
H~}O = =.1.19
=~O ~.11.201.01
^.=. L.8.229.08
=.12.1012.55
J=$.H. L.6.178.00
.L.6.09 .J.5.24
K
23.27 ~5.46
10.27 |~ 26.11
5.58

10.39
11.22

L.10.2211.47
=QO_O
=.2.374.03

25.04 ~5.36
11.29 |~ 27.12
6.34
K
11.46
22.59

"+054222PM H
=$+074259PM 5.55
q^095510PM
12-11-2015 Q~"~O
H~121059AM
uk HsH ._q~12.45
O021718AM
#H`O qY =.3.42
H#042217AM
QO # `.5.30
`063154AM
H~}O HOfl=12.04
=$t 084519AM
=~ O ~ 7.599.42
^# 105147AM
^.=. L.9.5310.39 Q
=H 124239PM
=.2.263.12 24.25
O 022110PM
J=$.H.
L.6.077.52
g# 035723PM
.L.6.08 .J.5.24
~HO

QflO`H

|21.50

~q25.11 5.22
11.15 K 28.06 ~5.55
9.34

L.11.471.12
=QO_O
L.7.308.56

QflO`H

"+053034PM
H
=$+073111PM 5.26
q^094323PM
H~115515PM
15-11-2015 Pk"~O
O 020530AM
uk HsH .K=u ~.2.35
H# 041029AM
#H`O = ~.7.38
`062007AM
QO ^$u `.3.24
=$t 083331AM
H~}O =}[ =.2.33
^#103959AM
=~O .5.597.38
=H 123052PM
`.5.26 #O_ Q
O020922PM
^.=. =.3.574.42 24.52
g# 034536PM
J=$.H. =.1.002.40
~HO
L.8.5710.22
=QO_O
=.1.122.37

K
5.44

.L.6.10 .J.5.24
| 26.40 ~5.26

11.36 ~ 28.12 7.10


12.52

"+053826PM
=$+073903PM
q^095114PM
H~120703AM
O021322AM
H#041821AM
`062759AM
=$t 084123AM
^#104751AM
=H123844PM
O 021713PM
g# 035328PM
~HO
=.1.122.38
=QO_O
L.6.057.31

QflO`H

102

K 3.54 4.10

18.35 ~6.09
11.01 |~ 23.10
7.23

H
5.46

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
"+054618PM 6.03
=$+074655PM
q^095906PM
10-11-2015 =OQ"~O
11-11-2015 |^"~O
H~121455AM
uk Pjfi[|.K` ~t ~9.23
ukPjfi[J="~11.16

O
022114
AM
#H`O z` L.11.01
#H`O fiu =.1.33
H# 042613AM
QOP< L.5.17
QO Q `.5.33
`

063550
AM
H~}O
q+ L.8.17
H~}OK`` L.10.23
=$t
084915
AM
=~O .5.136.59
# 105543AM
=~O ~.7.409.24 Q
^.=. L.8.219.07 Q ^=H
24635PM
^.=.L.11.2412.09 24.16
~.10.3111.21 24.06 O 1022505
PM
J=$.H.
^
J=$.H. `.3.505.36
g# 040120PM
.L.6.08 .J.5.25
.L.6.07 .J.5.25
~HO

"+052638PM
=$+072715PM
q^093927PM
H~115119PM
O020134AM
H# 040633AM
`061611AM
=$t 082935AM
^# 103603AM
=H 122656PM
O 020526PM
g# 034140PM
~HO
.4.035.28
=QO_O
L.11.471.12

H
5.18

K
18.40

QflO`H

| 28.16 ~5.18

7.46
11.43 ~29.13 13.58

~q
00.13
11.50

~5.12
| 8.22
29.52 15.05

19-11-2015

Q~"~O

"+051055PM H
=$+071132PM 5.08
q^092343PM
H~113536PM
20-11-2015 H"~O
O 014551AM
uk HsH.#=q ~.9.12
K #H`O `a+ .5.57
H# 035049AM 12.41
`060027AM
QO "` 5.15
=$t081352AM
H~}O = L.10.13
=~ O ~.11.571.26
^#102020AM
^.=. L.8.259.10 Q
Q =H121112PM
=.12.1112.56 25.34
25.26 O014942PM
J=$.H.L.11.0712.38
g#032557PM

ukHsH .J+q ~.11.08


#H`O ^x+ ~.7.08
QO ^$= ~.7.58
H~}O q+ L.11.57
=~O ~.1.593.31
^.=. L.9.5510.40
K
=.2.263.11
28.48 J=$.H. L.9.0410.37
.L.6.12 .J.5.23
~5.08
~ 2.14
9.34
|3.02
17.20
12.04

~HO
=.1.132.38
=QO_O
L. 6.097.34

.L.6.12 .J.5.23
~ 3.15
~5.08
| 4.37
10.10
12.11
18.27

H
"+051846PM 5.09
=$+071923PM
q^093135PM
18-11-2014 |^"~O
H~114328PM
ukHsH .q ~.12.39
O 015343AM
#H`O =} ~.7.53
H#035841AM
`060819AM
QO =$k ~.10.20
=$t 082143AM
H~}O Q~l =.1.14
^# 102811AM
=~ O ~.11.461.19
=H 121904PM K ^.=.L.11.2512.10 Q
15.11
O 015734PM
J=$.H. L.9.3811.13 25.17
g# 033348PM
.L.6.11 .J.5.23

QflO`H

~HO
=.2.374.02
=QO_O
L.85810.23

~ 1.14
| 1.27
11.57

~5.09
8.58
16.12

QflO`H

"+051450PM
=$+071527PM
q^092739PM
H~113932PM
O014947AM
H#035445AM
`060423AM
=$t 081747AM
^# 102415AM
=H 121508PM
O 015338PM
g# 032952PM
~HO
L. 11.481.13
=QO_O
L.7.338.58

QflO`H

103

~HO
L.7.328.57
=QO_O
L.10.2211.47

QflO`H

H
5.08

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
"+052242PM 5.12
=$+072319PM
q^093531PM
16-11-2015 ="~O
17-11-2015 =OQ"~O
H~114724PM
uk HsH .OKq~2.22
uk HsH .++ ~.1.43

O
015739
AM
#H`O~fi_ ~.8.08
#H`O L`~_~8.13
H# 040237AM
QO ~.2.02
QO QO_ ~.12.21
`

061215
AM
H~}O
|= =.2.32
H~}O H= =.2.06
=$t
082539
AM
=~O L.7.04 =~
=~O ~.12.101.45
^#103207AM
`.4.10 #O_ 5.46
K ^.=. L.8.249.09 Q
^.=.=.12.1012.55 Q =H122300PM
~.10.3211.22 25.09
=.2.263.11 25.00 O020130PM 1.49
J=$.H. =.1.483.25
J=$.H. =.3.144.52
g#033744
PM
.L.6.11 .J.5.23
.L.6.10 .J.5.23

H
"+050659PM 5.09
"+050303PM
=$+070736PM
=$+070340PM
q^091947PM
q^091551PM
H~113140PM
H~112744PM
21-11-2015 x"~O
O 014155AM K uk HsH. .^q .6.52
O 013759AM
H# 034654AM 26.49 #H`O .^ .4.23
H# 034258AM
` 055631AM
`055236AM
QO ~} =.2.13
=$t 080956AM
=$t080600AM
H~}O `` L.8.05
^# 101624AM
^# 101228AM
=~O ~.1.132.42
=H 120716PM
120320PM
Q

^.=. L.6.107.40 25.42 =H


O 014546PM
O 014150PM
J=$.H.
L.8.5510.25
g# 032201PM
g# 031805PM
.L.6.13 .J.5.23
~HO
~HO
L. 10.2411.48
=QO_O
=.2.384.02

~ 4.15
| 6.12
12.18

~5.09
10.46
19.35

L.8.5910.24
=QO_O
=.1.132.38

53

K
11.13
H
5.09

QflO`H

QflO`H

~5.09
11.21
20.43

.4.025.27
=QO_O
L.11.491.13

~ 6.16
| 9.20
12.32

~5.07
11.57
21.51

QflO`H

"+044719PM H
K
=$+064756PM 4.46
10.01
q^090008PM
25-11-2015 |^"~O
H~111200PM
26-11-2015 Q~"~O
uk HsH .K` ~t L.7.09
O 012215AM
uk HsH| ._q~.1.37
i= `.4.14
#H`O ~} `.3.35
H# 032714AM
#H`O ~} L.7.37
QO
t= 4.48
`053652AM
H$uH `.5.26
H~}O = =.2.52
=$t075016AM
QO i ~.8.16
=~O
^
^#095644AM
H~}O =}[ L.7.09
^.=. L.9.5810.42 Q
=~O .6.328.00 Q =H114737AM
=.2.273.12 26.21
^.=.L.11.2712.12 26.13 O 012607PM
J=$.H.
^
J=$.H. `.3.164.43
g#030221PM

K
H
4.56 25.21

.L.6.15 .J.5.23
~4.56
~ 8.18
13.08
| 12.28
24.08
12.46

~HO
L.11.501.14
=QO_O
L.7.379.01

.L.6.16 .J.5.23
~ 9.18
~4.46
12.53
13.44
| 14.02
25.16

L.7.369.00
=QO_O
L.10.2511.49

~ 7.17
| 10.54
12.39

~5.03
12.33
22.59

QflO`H

"+045115PM
=$+065152PM
q^090404PM
H~111556PM
O012611AM
H# 033110AM
`054048AM
=$t 075412AM
^#100040AM
=H 115133AM
O 013003PM
g# 030617PM
~HO
=.2.384.02
=QO_O
L.9.0010.25

QflO`H

104

~ 5.16
| 7.46
12.25

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
5.50
K
"+045907PM KH25.07
"+045511PM 5.03
10.34
=$+065944PM
=$+065548PM
q^091155PM
q^090800PM
23-11-2015 ="~O
24-11-2014 =OQ"~O
22-11-2015 Pk"~O
H~112348PM
H~111952PM
ukHsH. .^fi^t =.1.17
uk HsH. .` L10.13
ukHsH . UH^t .4.12
O 013403AM

O
013007
AM
#H`O ~=u =.12.17
#H`O Jfix L.9.57
#H`OL`~^ =.2.28
H# 033902AM
H#033506AM
QO
k L.7.21
QO =i< ~11.55
QO =[ L.10.54
`054840AM
`054444AM
H~}O =u` `.3.39
H~}O `` L.10.13
H~}O
q+ =.4.12
=$t080204AM
=~O
^
=$t 075808AM
=~O L.6.217.48
^.=.=.12.1212.57
=~O ~.1.232.50
.6.388.05
^# 100832AM
^# 100436AM
Q

=.2.273.12
^.=. L.8.279.12 Q
^.=. =.3.574.42 Q =H115924PM
=H
115528
AM
25.58
J=$.H.L.10.0711.34
~.10.3311.24 26.06
O 013359PM
J=$.H.L.10.0311.32 25.50 O013754PM
`.3.284.55
J=$.H. `.3.184.45
g# 031409PM
g#
031013
PM
.L.6.13 .J.5.23
.L.6.14 .J.5.23
.L.6.14 .J.5.23
~HO
~HO

"+044323PM H
"+043927PM
K
24.28
=$+064400PM 4.36
=$+064004PM
q^085612PM
q^085216PM
H~ 110805PM
H~110409PM
27-11-2015 H"~O
O 011820AM
O 011424AM
uk HsH| .qk~.11.30
H# 032318AM
H# 031922AM
#H`O =$Qt~ ~.2.13
` 053256AM
` 052900AM
QO ^ =.1.41
=$t 074620AM
=$t 074224AM
H~}O `` =.12.29
^# 095248AM
^# 094852AM
=~O L.8.5210.23
=H 114341AM
^.=. L.8.289.13 Q =H 113945AM
O 012211PM
=.12.1312.58 26.28 O 011815PM
J=$.H. .5.557.26
g# 025825PM
g# 025429PM
~HO
=.1.142.38
=QO_O
L.6.137.37

.L.6.16 .J.5.23
~ 10.19
~4.36
13.00
14.20
| 15.36
26.25

~HO
L.10.2611.50
=QO_O
=.2.394.03

H
4.25

QflO`H

~ 11.20
13.08
| 17.09

~HO
L. 9.0210.26
=QO_O
=.1.152.39

~ 12.20
13.15
| 18.43

~4.15
15.30
28.44

"+042344PM H
=$+062421PM 3.58
q^083632PM
H~104825PM
01-12-2015 =OQ"~O
02-12-2015 |^"~O
uk HsH| .++ ~.10.21 K O125840AM
ukHsH. |.` q ~.12.04
#H`O P+ `4.01 18.18 H# 030339AM
#H`O
=Yi
QO | L.6.38
` 051317AM
QO WO^ L.6.26
H~}O Q~l L.9.46
=$t 072641AM
H~}O q+ L.11.07
=~O .4.035.46
^# 093309AM
=~O .5.126.57 K
^.=. ~.8.309.15 Q =H 112401AM
^.=.L.11.3012.14 00.45
~.10.3511.26 26.56 O 010231PM
J=$.H.
^ Q
J=$.H. `.3.445.30
g# 023845PM
.L.6.19 .J.5.23 27.02
.L.6.18 .J.5.23
13.29
~ 14.22 1.02 ~4.01
| 21.49
16.41

~HO
=.2.394.03
=QO_O
L.9.0410.28

13.36
~ 15.23
| 23.22

2.12

~
3.58

17.17

"+043136PM H
=$+063213PM 4.07
q^084424PM
30-11-2015 ="~O
H~105617PM
uk HsH| .OKq ~.9.23 K
O 010632AM
#H`O +q ~.2.22 5.29
H# 031130AM
QO H L.7.27
`052108AM
H~}O H= L.9.14
=$t 073433AM
=~O L.9.4811.28
^# 094101AM
^.=.=.12.1412.58 Q
=.2.283.13
=H113153AM
J=$.H. ~.7.459.24 26.49
O 011023PM
~.2.194.01
g# 024637PM
.L.6.18 .J.5.23
~HO

QflO`H

.4.035.27
=QO_O
L.11.511.15

~ 13.21
13.22
| 20.16

~4.07
16.06
29.53

QflO`H

"+041948PM H
=$+062025PM 3.57
q^083236PM
H~104429PM
03-12-2015 Q~"~O
O125444AM
uk HsH. |.J+q ~.2.23
H#025943AM
#H`O =Y L.6.22
`050921AM
QO "^$u L.6.47
=$t 072245AM
H~}O = =.1.10
^#092913AM
=~O =.3.205.07 K
=H 112005AM
^.=.L.10.0110.45 12.53
=.2.293.14 Q
O 125836PM
J=$.H. ~.2.043.52 27.09
g# 023450PM
~HO
L.11.521.16
=QO_O
L.7.409.04

.L.6.20 .J.5.23
13.43
~3.57
~ 16.24

| 24.55 3.22
17.52

"+042740PM
=$+062817PM
q^084028PM
H~105221PM
O 010236AM
H# 030735AM
` 051712AM
=$t 073037AM
^# 093705AM
=H 112757AM
O 010627PM
g# 024242PM
~HO
L.7.399.03
=QO_O
L.10.2711.51

QflO`H

105

~4.25
14.55
27.34

QflO`H

H
4.01

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

K
"+043531PM H
22.15
=$+063608PM 4.15
q^084820PM
28-11-2015 x"~O
29-11-2015 Pk"~O
H~110013PM
uk HsH. |.`k~10.00
uk HsH| .K=u ~.9.17
O 011028AM
#H`O P~^ ~.1.29
#H`O #~fi ~.1.31
H# 031526AM
QO ^ L.11.01
`052504AM
QO L.8.55
=$t 073828AM
H~}O =}[ L.10.40
H~}O
|= L.9.32
^# 094456AM
=~O L.10.2211.55
=~O =.1.303.07
Q =H 113549AM
Q
^.=. L.6.147.44 26.35
^.=. =.3.574.42 26.42
O 011419PM
J=$.H. =.3.485.21
J=$.H.~.11.0712.43
g# 025033PM
.L.6.17 .J.5.23
.L.6.17 .J.5.23
K
8.34

"+041552PM
=$+061629PM
q^082841PM
H~104033PM
O125048AM
H# 025547AM
`050525AM
=$t 071849AM
^# 092517AM
=H111610AM
O 125439PM
g# 023054PM
~HO
=.1.162.40
=QO_O
L. 6.177.41

54

H
3.57

QflO`H

H"~O

13.57
~ 18.25
| 28.01

5.42

~3.57
K6.37
19.02

H
"+040800PM 3.56
=$+060837PM
q^082049PM
06-12-2015 Pk"~O
H~103241PM
uk HsH. |.^q L.7.40
O 124256AM
#H`O =.3.30
H# 024755AM
QOP< L.9.31
`045733AM
H~}O q+ L. 7.48
=$t 071057AM
=~O ~.12.292.16
^# 091725AM
Q
=H 110818AM
^.=. =.3.594.44 27.27
O 124648PM
J=$.H. L.8.4310.32
g# 022302PM
.L.6.21 .J.5.24

QflO`H

~HO
L.9.0610.29
=QO_O
=.1.172.41

14.04
19.26
| 29.34

6.53

~3.56
K18.24

19.37

QflO`H

"+040008PM H
"+035612PM
H
=$+060045PM 3.48
=$+055649PM 3.39
q^081257PM
q^080901PM
H~102450PM
H~102054PM
07-12-2015 ="~O
08-12-2015 =OQ"~O
09-12-2015 |^"~O
O123505AM
O 123109AM
ukHsH |.UH^t L.10.22
ukHsH| .^fi^t =.12.34
ukHsH |.` ^t =2.16
H# 024003AM
H# 023607AM
#H`O z` .6.25
#H`O fiu ~.8.55
#H`O qY ~.10.55
` 044941AM
` 044545AM
QO Q L.10.22
QO # L.10.57
QO JuQO_ L.11.10
=$t 070305AM
=$t 065909AM
H~}O = L.10.22
H~}O `` =.12.34
H~}O =}[ =.2.16
^# 090933AM
^# 090547AM
=~O ~.12.362.22
=~O `.3.004.44
=~O `.3.104.52
^.=. =.12.161.01 Q =H110026AM
^.=. L.8.349.18 Q =H 105630AM
^.=.L.11.3312.17 Q
=.2.303.15 27.33 O 123856PM
~.10.3711.29 27.39 O 123500PM
J=$.H. =.1.243.08 27.44
J=$.H. L.11.151.02
g# 021510PM
J=$.H.L.11.1212.59
g# 021114PM
.L.6.23 .J.5.25
.L.6.22 .J.5.24
.L.6.23 .J.5.24
~HO
~HO

~
14.12 K 00.14 3.53
| ~ 20.27
8.03
01.07
20.12

L.7.439.07
=QO_O
L.10.3011.54

| 14.19 9.14 ~3.48

2.40 ~ 21.28 K 12.12 20.47

=.2.424.05
=QO_O
L.9.0710.31

| 14.26
~3.39
4.12 ~ 22.29 K10.24
24.21
21.22

"+040404PM
=$+060441PM
q^081653PM
H~102846PM
O123901AM
H# 024359AM
`045337AM
=$t 070701AM
^# 091329AM
=H110422AM
O 124252PM
g# 021906PM
~HO
.4.055.28
=QO_O
L.11.541.17

QflO`H

106

~HO
L.10.2911.53
=QO_O
=.2.404.04

QflO`H

H
3.53

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

04-12-2015

uk HsH. |.#=q `.5.03


#H`O | L.9.14
QO q+O L.7.32
H~}O `` =.3.41
=~ O .5.237.11 K
^.=. L.8.329.16 24.49
=.12.151.00 Q
J=$.H. `.4.146.02 27.15
.L.6.20 .J.5.24
~
13.50

3.57
~ 17.24
4.32

| 26.28
18.27

H
"+041156PM 3.57
=$+061233PM
q^082445PM
05-12-2015 x"~O
H~103637PM
uk HsH. |.^q i
O 124652AM
#H`O L`~ =.12.22
H# 025151AM
QO u L.8.30
`050129AM
H~}O =}[ .6.26
=$t 071453AM
=~O ~.9.5211.41
^# 092121AM
Q
=H 111214AM
^.=. L.6.187.47 27.21
O 125044PM
J=$.H.
^
g# 022658PM
.L.6.21 .J.5.24

"+035216PM
=$+055254PM
q^080505PM
H~101658PM
O122713AM
H# 023211AM
`044149AM
=$t 065514AM
^#090142AM
=H 105234AM
O 123404PM
g# 020718PM
~HO
L.11.551.18
=QO_O
L.7.449.08

QflO`H

H
3.28

K6.44
| 14.33
5.45 ~ 23.30

~3.28
11.35 21.57

14.40
~3.15
| K 19.22
7.17 ~ 24.31 12.46 22.32

"+033633PM H
=$+053710PM 2.35
q^074922PM
H~100114PM
14-12-2015 ="~O
13-12-2015 Pk"~O
uk =~ .`k =.3.00
O 121129AM
uk =~. .qk=.3.43
#H`OL`~_ ~.1.43
#H`O~fi_ ~.1.56
H# 021628AM
QO ^$= `.4.18
QO QO_ L.7.54
` 042606AM
H~}O Q~l =.3.00
=$k L.6.13
=$t 063930AM
=~O L.9.5211.27
H~}O H= =.3.43
^# 084558AM
`.5.39 #O_
=~O L.11.291.05 Q =H 103651AM
^.=. =.12.19.104 Q
^.=. .4.024.46 28.05 O 121520PM
=.2.333.17 28.09
J=$.H.~.9.0710.43
g# 015135PM
J=$.H. .7.238.58

.L.6.26 .J.5.26
K15.20 14.54
~2.47
| ~ 26.33 15.08
23.41
10.21

~HO
.4.075.31
=QO_O
L.11.571.20

.L.6.26 .J.5.26
K28.39 15.01
~2.35
| ~ 27.34 16.20 24.16
11.53

H
"+034029PM
"+034425PM 3.01
=$+054106PM
=$+054502PM
q^075318PM
q^075713PM
12-12-2015 x"~O
H~100510PM
H~100906PM
uk=~. ._q .4.04
O121525AM
O 121921AM
#H`O = ~.1.50
H#022024AM
H# 022420AM
QO
L.9.17
`043002AM
`043357AM
=$t 064326AM
H~}O
|= .4.04
=$t 064722AM
^# 084954AM
^# 085350AM
=~ O
^
=H 104442AM
^.=. L.6.227.51 Q =H 104046AM
O 122312PM
J=$.H. .7.188.56 28.00 O 121916PM
g# 015531PM
g# 015927PM
.L.6.25 .J.5.26
~HO
L.10.3211.56
=QO_O
=.2.434.06

|8.49 ~ 14.47
K2.14 25.32

~3.01

13.57 23.07

QflO`H

"+033237PM H
=$+053314PM 2.26
q^074526PM
H~095718PM
15-12-2015 =OQ"~O
uk =~. .K=u =2.01
O120733AM
#H`O =} ~.1.14
H# 021232AM
QO "` ~.2.10
` 042210AM
H~}O
q+ =.2.01
=$t 063534AM
=~O L.7.13 =~
^# 084202AM
`.5.08 #O_
=H103255AM K ^.=. L.8.379.22
Q
O 121125PM 12.07
~.10.4011.32 28.14
g# 014738PM
J=$.H. =.3.034.37
~HO
L.7.479.10
=QO_O
L.10.3411.57

.L.6.27 .J.5.27
~2.26
| 15.08
13.24 ~28.35 17.31 24.51

~HO
L.9.0910.33
=QO_O
=.1.202.43

QflO`H

107

~HO
=.1.192.42
=QO_O
L.6.217.45

QflO`H

H
2.47

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H
"+034821PM 3.15
=$+054858PM
q^080109PM
11-12-2015 H"~O
10-12-2015 Q~"~O
H~101302PM
uk HsH J=" =.3.59
uk HsH| .K` ~t =.3.24
O 122317AM
#H`O *+ ~.1.20
#H`OJ#~^ ~.12.23
H# 022816AM
QO ^$u L.10.19
QO H~ L.10.57
`043753AM
H~}O <Q =.3.59
H~}O x =.3.24
=$t
065118
AM
=~O L.7.53 =~
=~O L.6.13 #O_
^# 085746AM
~.12.121.50
^.=.L.10.0410.48 Q =H104838AM
^.=. L.8.359.20 Q
=.2.313.16 27.50 O122708PM
=.12.181.03 27.55
J=$.H. =.1.223.03
J=$.H. .4.125.52
g#
020322
PM
.L.6.24 .J.5.25
.L.6.24 .J.5.25

"+032841PM
=$+052918PM
q^074130PM
H~ 095322PM
O120337AM
H# 020836AM
` 041814AM
=$t 063138AM
^# 083806AM
=H102859AM
O 120729PM
g# 014343PM
~HO
=.2.454.08
=QO_O
L.9.1110.34

55

QflO`H

H
2.20

| 15.15
14.55 ~ 29.36

~2.20

18.43 25.25

L.11.581.22
=QO_O
L.7.489.11

QflO`H

~2.17
|16.25 15.22
19.54 26.00
~00.37
K

"+031257PM 21.33
=$+051335PM H 2.16
q^072546PM
19-12-2015 x"~O
20-12-2015 Pk"~O
H~093739PM
uk =~. .J+q L.7.46
uk =~. .^q `.3.30
O 114358PM
#=q `.5.43
H# 015252AM
#H`O ~=u ~.7.44
#H`OL`~^ ~.9.13
` 040230AM
QO =i< =.1.00
QO =u` =.3.56
=$t 061555AM
H~}O `` =.4.38
H~}O
|= L.7.46
^#082223AM
=~O L.8.299.59
=~O L.7.369.07 Q =H101315AM
^.=. .4.054.49 Q
^.=. L.6.267.55 28.30 O 115145AM
J=$.H. .5.307.00 28.34
J=$.H. .4.416.11
g#
012759
PM
.L.6.29 .J.5.29
.L.6.29 .J.5.28
~HO

|19.23 15.36
~2.39

QflO`H

22.18

~
2.16

27.08

L.9.1310.36
=QO_O
=.1.232.46

|
20.51 15.43
~ 3.40

~2.16

23.30 27.43

H
"+032049PM 2.16
"+ 031653PM
=$+052126PM
=$+ 051730PM
q^073338PM
q^ 072942PM
18-12-2015

"
~
O
H~094531PM
H~ 094135PM
uk
=~
.

L.9.38
O 115150AM K #H`O .^~.10.31
O 114754PM
H# 020044AM 23.24 QO k .6.44
H# 015648AM
` 041022AM
` 040626AM
H
~

}
O
=}
[
L.9.38
=$t 062346AM
=$t 061951AM
=~

O
L.7.15
=~

^# 083014AM
^.=. L.8.399.23 Q ^# 082618AM
=H 102107AM
=.12.211.06 28.26 =H 101711AM
O 115937AM
O 115541AM
J=$.H. =.2.534.25
g# 013551PM
g# 013155PM
.L.6.28 .J.5.28
~HO
=.1.222.45
=QO_O
L.6.257.48

|
17.55 15.29 ~2.16

21.06 26.34
~ 1.38

QflO`H

QflO`H

K
"+030902PM H
=$+050939PM 2.13 5.47
q^072150PM
21-12-2015 ="~O
H~093343PM
uk =~. .UH^t ~.1.11
O 114002PM
#H`O Jfix .6.09
H# 014857AM
QO i L.9.57
` 035834AM
H~}O =}[ =.2.21
=$t 061159AM
=~ O =.2.253.55
^#081827AM
`.3.054.35
^.=. =.12.231.07 Q
=H100919AM
=.2.363.21 28.38
O114749AM
J=$.H.L.11.2612.55
g# 012403PM
.L.6.30 .J.5.29
~HO
.4.105.34
=QO_O
=.12.001.23

~HO
L.10.3611.59
=QO_O
=.2.464.09

|
22.18 15.49
~ 4.41

~2.13

24.42 28.17

108

K
7.25
H2.16

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

"+032445PM H
=$+052522PM 2.17
q^073734PM
17-12-2015 Q~"~O
16-12-2015 |^"~O
H~094927PM
=~. .++ L.11.18
uk=~. .OKq =12.46
O115546PM K uk
`O `a+ ~.11.37
#H`O ^x+ L.12.32
H#020440AM 9.31 #H
QO =[ ~.9.22
QO ~} ~.11.51
`041418AM
H~}O `` L.11.18
=$t 062742AM
H~}O = =.12.46
=~O L.7.289.00
`.5.44 #O_
^# 083410AM
=~O L.6.41 =~
^.=.L.10.0710.52 Q
K ^.=.L.11.3612.20 Q =H102503AM
25.45 J=$.H. =.2.274.00 28.18 O120333PM
=.2.343.19 28.22
J=$.H. .4.426.14
g# 013947PM
.L.6.27 .J.5.27
.L.6.28 .J.5.28
~HO

"+030506PM
=$+050543PM
q^071754PM
H~092947PM
O113606PM
H#014501AM
`035438AM
=$t060803AM
^#081431AM
=H100523AM
O114353AM
g#012007PM
~HO
L.7.509.14
=QO_O
L.10.3712.01

H
2.08

QflO`H

~HO
=.2.484.11
=QO_O
L.9.1410.38

|
25.06 16.03
~6.44

~2.00
27.06

29.25

QflO`H

K
"+024922PM H
16.35
=$+044959PM 1.24
q^070211PM
H~091403PM
25-12-2015 H"~O
26-12-2015 x"~O
O112023PM [ uk=~. |._q .3.23
uk =~. i=.4.41
H# 012917AM 0.07 #H`O P~^ L.11.29
#H`O =$Qt~ =.12.13
QO H ~.7.07
`033855AM
QO | .4.54
H~}O
|= .4.41
=$t055219AM
H~}O H= =.3.23
=~O ~.8.229.55
^# 075847AM
=~O ~.11.2412.59
^.=. L.8.429.27
=H 094940AM
^.=. L.6.307.58 Q
Q

=.12.251.09
O 112810AM
J=$.H.
^ 28.52
28.50
J=$.H. ~.1.483.21
g#010424PM

.L.6.32

.J.5.32
.L.6.32 .J.5.31
~HO
K
2.45

|
00.33 ~
27.47 16.17 29.30 1.37
~8.46

L.10.3912.03
=QO_O
=.2.494.13

00.42
|29.03 16.23
~ 9.47

1.07

~
1.24

K
"+025714PM H
18.40
=$+045751PM 1.49
q^071003PM
24-12-2015 Q~"~O
H~092155PM
uk
=~. .K` ~t 6.27
O112814PM
#H`O ~} =.1.24
H#013709AM
QO ~.9.43
H~}O Q~l L.7.28
`034647AM
=~O L.7.24 =~
=$t 060019AM
.6.448.15
^# 080639AM
^.=.L.10.1110.55 Q
=H 095732AM
=.2.383.22 28.47
J=$.H. L.10.2411.54
O 113601AM
`.3.515.23
g# 011216PM
.L.6.31 .J.5.31

QflO`H

~HO
L.12.021.25
=QO_O
L.7.519.15

|
26.28 16.10
~ 7.45

~1.49
28.18

29.59

QflO`H

"+024526PM H
=$+044603PM 1.12
q^065815PM
H~091008PM
27-12-2015 Pk"~O
O 111627PM
uk =~ |.qk =.2.42
K
H# 012521AM
#H`O #~fi L.11.18 00.06
` 033459AM
QO WO^ =.3.09
=$t 054823AM
H~}O Q~l =.2.42
^# 075451AM
=~O .7.299.07
| ^.=. .4.084.53 Q
=H094544AM 00.17
J=$.H. L.8.5610.31 28.55
O 112414AM
`.5.17 #O_
g#010028PM
~HO
L.9.1610.40
=QO_O
=.1.262.50

.L.6.33 .J.5.32
1.55
~

~
10.48 16.30 1.40 1.12

"+025318PM
=$+ 045355PM
q^070607PM
H~091759PM
O112418PM
H#013313AM
`034251AM
=$t 055615AM
^# 080243AM
=H 095336AM
O 113206AM
g# 010820PM
~HO
=.1.252.49
=QO_O
L.6.297.52

QflO`H

109

.L.6.31 .J.5.30
~
| 15.56

2.08
23.43

25.54
~ 5.43
28.51
H
1.37

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

K
"+030110PM H
4.25
=$+050147PM 2.00
q^071359PM
22-12-2015 =OQ"~O
23-12-2015 |^"~O
H~092551PM
uk=~. .^fi^t ~.10.50
uk =~. .` ~8.32
O113210PM
#H`O ~} .4.29
#H`O H$uH =.2.52
H#014105AM
QOt= L.6.49^` 3 .41
QO ^ ~.12.37
`035043AM
H~}O |= =.12.00
=$t 060407AM
H~}O H= L.9.40
=~O `.3.415.10
^# 081035AM
=~O `.5.53 #O_
Q
^.=. L.8.419.25 Q =H 100128AM
^.=.L.11.3912.24 28.44
~.10.4411.35 28.41 O 113958AM
J=$.H.=.12.382.07
J=$.H.=.12.011.31
g# 011612PM
.L.6.31 .J.5.30
K
20.06

"+024130PM
=$+044207PM
q^065419PM
H~090612PM
O 111231PM
H# 012125AM
` 033103AM
=$t 054427AM
^# 075055AM
=H 094148AM
O112018AM
g#125632PM
~HO
.4.145.37
=QO_O
=.12.041.27

56

H
1.02

QflO`H

="~O

4.20
~
12.50 16.44

2.48

~
00.54

"+022547PM H
=$+042624PM 00.47
q^063835PM
H~ 085028PM
31-12-2015 Q~"~O
01-01-2016 H"~O
O 105647PM
uk =~. |.++ .7.05
uk =~. |.q ~.9.38
H# 010542AM
#H`O L`~ ~.8.27
#H`O | .5.29
QOP< =.1.41
` 031520AM
QO Q =.2.27
H~}O =}[ ~.7.05
H~}O
q+ L.8.19
=$t052844AM
=~O `.5.57 #O_
=~O ~.1.353.23
^

#
073512
AM
K
| ^.=.L.10.1410.59 20.40 =H 093604AM | ^.=. L.8.469.30 Q
=.2.413.26 Q O110434AM 5.12
=.12.281.13
4.24
J=$.H.=.12.222.10 29.04
J=$.H.L.10.2512.12 29.02 g#124048PM

.L.6.35 .J.5.35
6.45
~

~ 16.57
3.55 00.48
14.52

~HO
=.1.292.53
=QO_O
L.6.327.55

.L.6.35 .J.5.35
~
~

15.54 7.58
00.47

4.28
K
17.03
2.37

H
"+ 023339PM 00.50
=$+ 043416PM
q^064627PM
30-12-2015 |^"~O
H~085820PM
uk=~. |.OKq .4.58
O110439PM
#H`O =Y =.2.57
H# 011333AM
QO u =.1.16
`032311AM
H~}O `` .4.58
=$t 053636AM
^# 074304AM | =~O ~.11.491.35
=H 093356AM 3.31 ^.=.L.11.4312.27
O 111226AM
J=$.H.=.12.222.06
g# 124841PM
.L.6.34 .J.5.34

QflO`H

~HO
=.2.514.15
=QO_O
L.9.1810.41

5.33
~
13.51 16.50

3.21

"+022943PM
=$+043020PM
q^064231PM
H~085424PM
O110043PM
H#010938AM
`031915AM
=$t 053240AM
K ^# 073908AM
8.30 =H 093000AM
Q O110830AM
29.01 g#124445PM

~
00.50

QflO`H

~HO
=.12.051.29
=QO_O
L.7.559.18

QflO`H

110

~HO
L.7.549.17
=QO_O
L.10.4112.04

QflO`H

H
00.48

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

28-12-2015

uk =~. |.`k =.2.42 K


#H`O +q L.11.48 13.16
QO "^$u =.1.57
H~}O
q+ =.2.42
=~O ~.1.162.57
|
Q
1.26 ^.=. =.12.261.11
=.2.403.24 28.57
J=$.H. L.6.55 =~
.L.6.33 .J.5.33
3.07
~

~ 16.37
1.02
2.14
11.49

H
"+023734PM 00.54
=$+043811PM
q^065023PM
29-12-2015 =OQ"~O
H~090216PM
uk =~. |.K=u =.3.28 K
O 110835PM
#H`O P+ =.1.02 26.03
H# 011729AM
QO q+O =.1.20
`032707AM
H~}O = =.3.28
=$t 054031AM
=~O ~.2.003.44
^# 074659AM
L.8.449.29 Q
=H 093752AM | ^.=.~.10.4711.39
28.59
2.31
O 111622AM
J=$.H. L.11.211.02
g# 125236PM
.L.6.34 .J.5.34

"+022050PM H
"+021655PM
=$+042127PM 00.48
=$+041731PM
q^06333PM
q^062943PM
H~084531PM
H~084136PM
02-01-2016 x"~O
O105151PM
O104755PM
uk =~| .J+q ~.12.22
H#010045AM
H#125649AM
#H`O ~.11.34
`031023AM
` 030627AM
QO # =.3.25
=$t052347AM
=$t051951AM
H
~

}
O
=
L.11.00
^#073015AM
^#072619AM
O L.7.45 =~
=H092108AM | =~
Q =H091712AM
^

.=.
L.6.328.01
O105939AM 5.51 J=$.H. .4.486.36 29.05 O105543AM
g#123553PM
g#123158PM
.L.6.35 .J.5.36
~HO
L.10.4312.06
=QO_O
=.2.534.17

~
9.11
16.55 17.10

00.48
05.01
K
14.27

~HO
L.9.1910.43
=QO_O
=.1.302.54

H
00.47

[
6.23

|
6.22

QflO`H

~
10.24
17.58 17.16

5.35

~HO
.4.185.41
=QO_O
=.12.071.31

~ 18.57 11.37 6.08 ~


17.23 K08.06 00.46

06-01-2016

|^"~O

"+020111PM H
=$+040148PM 00.25
q^061359PM
H~ 082552PM
07-01-2016 Q~"~O
O 103211PM
uk =~. |.^fi^t L.7.54
H#124106AM
#H`O J#~^ L.8.56
QO QO_ .4.46
`025043AM
H~}O `` L.7.54
=$t050408AM
=~O =.2.444.24
^#071036AM
Q =H090129AM |(=) ^.=.L.10.1711.02 Q
=.2.453.30 29.09
29.08 O103959AM 6.45
J=$.H. ~.12.412.20
g#121613PM

uk =~. |.UH^t L.6.53


#H`O qY L.7.25
QO .5.23
H~}O = L.6.53
=~O L.11.411.23
|(=) ^.=.L.11.4612.31
6.56 J=$.H. ~.9.5311.35
.L.6.36 .J.5.38
~

~
20.59 K 2.20
14.03 7.14 00.35
17.35

~HO
=.12.081.32
=QO_O
L.7.579.21

.L.6.37 .J.5.39
~ K 14.50
~
22.01 15.16 7.47 00.25
17.42

"+020903PM H
=$+040939PM 00.41
q^062151PM
05-01-2016 =OQ"~O
H~083344PM
uk =~. |.UH^ti
O104003PM
#H`O
qYi
H#124857AM
QO ^$u .5.28
`025835AM
H~}O
|= .6.08
=$t051159AM
=~O L.11.231.08
^#071828AM
Q
=H090921AM | ^.=. L.8.479.32 29.08
~.10.5111.42
O104751AM 6.56 J=$.H.~.9.5111.35
g#122405PM
.L.6.36 .J.5.38

QflO`H

~HO
L.7.579.20
=QO_O
L.10.4412.07

~
19.58 12.50 6.41 ~
17.29 K 20.06 00.41

QflO`H

"+015715PM H
=$+035752PM 00.14
q^061003PM
H~082156PM
08-01-2016 H"~O
O 102815PM
uk=~. |.` ^t L.8.13
H# 123710AM
#H`O *+ L.9.47
` 024647AM
QO =$k =.3.38
=$t050012AM
H~}O =}[ L.8.13
=~O
^
^# 070640AM
=H 085733AM |(=) ^.=. L.8.489.33 Q
=.12.321.16
O 103603AM 6.22
J=$.H. `.3.335.10 29.09
g# 121218PM
~HO
=.1.332.56
=QO_O
L.6.347.58

.L.6.37 .J.5.39
~ 16.29

~
23.02 17.48 8.19 00.14
K 27.40

"+020507PM
=$+040544PM
q^061755PM
H~082948PM
O103607PM
H#124502AM
`025439AM
=$t050803AM
^#071432AM
=H090525AM
O104355AM
g#122009PM
~HO
=.2.554.19
=QO_O
L.9.2110.44

QflO`H

111

~
00.47
K
26.14

QflO`H

H
00.35

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

"+021259PM H
=$+041335PM 00.46
q^062547PM
04-01-2016 ="~O
03-01-2016 Pk"~O
H~083740PM
uk =~. |.^q `.5.13
uk =~. |.#=q ~.2.58
O104359PM
#H`O fiu `.5.17
#H`O z` ~.2.36
H#125253AM
QO H~ .5.05
`030231AM
QO JuQO_ .4.21
H~}O =}[ .4.09
=$t 051555AM
H~}O `` =.1.42
=~O L.8.5010.36
^# 072224AM
=~ O L.8.3510.23
^.=. =.12.301.14 Q
^.=. .4.124.57 Q =H 091317AM |^ J=$.H. ~.7.309.17 29.07
6.44
29.06

O105147
AM
J=$.H. ~.7.249.12
=.2.443.28
g# 122801PM
.L.6.36 .J.5.34
.L.6.36 .J.5.37

"+015319PM
=$+035356PM
q^060607PM
H~081800PM
O102419PM
H#123314AM
`024251AM
=$t 045616AM
^#070244AM
=H085337AM
O103207AM
g#120821PM
~HO
L.10.4512.09
=QO_O
=.2.574.21

57

H
00.02

~ 24.03
K 10.49

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

09-01-2016

| (=)
5.47

QflO`H

QflO`H

x"~O

"+014923PM
=$+035000PM
q^060211PM
Pk"~O
H~081404PM H uk10-01-2016
=~. J=" L.7.00
O102023PM 29.50
+. _q `.5.39
H#122918AM
#H`O~fi_ L.9.41
`023856AM
QO"` =.12.00
=$t 045220AM
H~}O
<Q L.7.00
^# 065848AM
O .5.277.00
Q(=) =H 084941AM | (=) =~
29.09 O 102811AM 5.01 ^.=. .4.165.01
J=$.H. ~.2.454.18
g# 120426PM
.L.6.38 .J.5.41

uk =~| .K` ~t L.7.53


#H`O = L.10.00
QO
^$ = =.2.01
H~}O x L.7.53
=~O L.8.2410.00
~.7.299.04
^.=. L.6.348.04
J=$.H. `.4.576.32
.L.6.37 .J.5.40
~
17.43
17.54 8.52 00.02

~ 25.04

K 24.17 18.00
18.56 9.25

QflO`H

12-01-2016

=OQ"~O

H uk + .`k ~.2.06
29.32 #H`O =} L.7.54
QO =[ L.7.01
H~}O
k `.4.15
=~O L.11.421.13
K
L.8.499.34
21.55 ^.=.~.10.5411.48
|(=)
3.00 J=$.H.~.8.4810.19
.L.6.38 .J.5.42
~

27.06 18.13
21.22 10.29

"+013736PM
=$+033812PM
q^055024PM
H~080217PM
O100836PM
H#121730AM
`022708AM
=$t 044032AM
^# 064701AM
Q(=) =H083754AM
29.08 O101624AM
~
29.32 g#115238AM
~HO
=.2.594.23
=QO_O
L.9.2310.47

~HO
.4.225.46
=QO_O
=.12.101.34

QflO`H

13-01-2016

|^"~O

H29.27 uk + .K=u ~.12.05


~ 5.59 #H`O ^x+ L.6.39
QO `a+ `.5.18
H~}O =f` ~.1.22
=~O =.1.272.58 Q(=)
|^(=) ^.=. L.114912.34 29.07
1.48
~
J=$.H. ~.10.3112.01 29.27
.L.6.38 .J.5.43
~q

28.08 18.19
11.02

22.36

"+013340PM
=$+033416PM
q^054628PM
H~075821PM
O 100440PM
H#121334AM
` 022312AM
=$t 043636AM
^# 064305AM
=H083358AM
O101228AM
g#114842AM
~HO
=.12.111.35
=QO_O
L.7.599.23

"+014132PM
=$+034208PM
q^055420PM
11-01-2016 ="~O
H~080612PM
uk

.qk

`
.
3.59
H
O101226PM
#H

`
O
L`

~
_

L.8.57
29.40
H#122126AM
QO ~} L.9.38
`023104AM
H~}O = .4.51
=$t 044428AM
K =~ O =.12.472.19 Q(=) ^#065056AM
08.00 ^.=. ~.9.5811.29 29.08 =H084149AM
|(=) J=$.H.=.12.331.18 ~
4.05
=.2.473.32 29.40 O102020AM
g#115634AM
.L.6.38 .J.5.41

~
28.05 18.07
20.09

9.57

~HO
L.7.599.23
=QO_O
L.10.4712.10

QflO`H

112

~HO
L.9.2210.46
=QO_O
=.1.332.57

Q(=)
29.09
~
29.50

"+014527PM
=$+034604PM
q^055816PM
H~081008PM
O101628PM
H#122522AM
`023500AM
=$t044824AM
^# 065452AM
=H 084545AM
O 102415AM
g# 120030PM

"+012944PM
=$+033020PM
q^054232PM
H~075425PM
14-01-2016 Q~"~O
H
O100044PM
29.25 uk + .OKq ~10.01
K #H`O ~fi^`.3.55
H#120938AM
20.06 QO=i< ~.10.28
`021916AM
H~}O |= L.11.03
=$t 043240AM
=~O
^
^# 063909AM
Q(=)
|^(=) ^.=.L.10.2011.40 29.06 =H 083002AM
=.2.493.33 ~ O 100832AM
00.31
J=$.H.
^ 29.25 g#114446AM

.L.6.38 .J.5.43

~29.09 18.25

11.34

23.49

~HO
=.1.363.00
=QO_O
L.6.357.59

QflO`H

K
4.16
15-01-2016

QflO`H

|(=) 18.36

27.53 26.16 12.38

18-01-2016

="~O

H uk + ..#=q=.2.05
29.25 #H`O ~} ~.10.47
QO ^ L.11.07
H~}O H= =.2.05
=~O L.9.0510.37
~ ^.=. =.12.361.21
03.13
=.2.503.35
J=$.H. .6.137.45
.L.6.39 .J.5.46
|(=) 18.48
25.25 28.43 13.41

Q(=)
29.00
~
29.25

~HO
L.9.2410.48
=QO_O
=.1.373.01

~HO
.4.265.50
=QO_O
=.12.131.37

|(=)
8.42

26.37 127.30
13.10

QflO`H

K
"+011400PM
"+011004PM
K
14.28
00.34
=$+031437PM
=$+031041PM
q^052648PM
q^052252PM
H~ 073841PM
H~073445PM
20-01-2016 |^"~O
19-01-2016 =OQ"~O
O 094500PM H uk + .^q =.12.19
O094104PM
uk
UH^t L.10.43
H #H` +O .~
H# 114959PM 29.22 #H`O H$uH ~.9.45
H#114603PM 29.16
} ~.8.53
` 020332AM
`015937AM
QO | `.3.32
QO L.8.27
H~}O q+ L.10.43
=$t 041657AM
=$t041301AM
H~}O
H `.5.55
=~O =.1.112.44
^# 062325AM
^

#
061929
AM
=~O L.10.1611.48
Q(=) =H081022AM
~.2.213.55 Q(=)
=H 081418AM ~ ^.=. L.8.519.36 28.58
~
O 095248AM 4.14
~.10.5711.48 ~ O094852AM 5.15 ^.=.L.11.5112.36 28.55
~
J=$.H. .5.497.21 29.16
J=$.H. ~.7.278.59 29.22 g#112507AM
g#112903AM
~HO
L.8009.24
=QO_O
L.10.4912.13

.L.6.39 .J.5.46
|(=) 18.54

22.20 29.57 14.13

~HO
=.3.024.27
=QO_O
L.9.2510.49

"+ 011156PM
=$+ 031833PM
q^053044PM
H~ 074237PM
O 094856PM
H# 115355PM
`020728AM
=$t 042053AM
^# 062721AM
=H 081814AM
O 095644AM
g# 113258AM

.L.6.39 .J.5.47
|^(=)

23.33
1.11 18.59 14.55

QflO`H

113

~HO
L.10.4812.12
=QO_O
=.3.004.24

QflO`H

K
16.34

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H"~O

uk + .++ ~.7.57
H
29.24 #H`OL`~^ ~.2.32
QO i ~.7.34
H~}O H= L.8.58
=~O =.12.582.29 Q(=)
^.=. L.8.509.35 29.04
~
=.12.341.19 ~
00.10
J=$.H. ~.10.0111.31 29.24
.L.6.39 .J.5.44
|(=)

29.12 18.31
25.03 12.06

K
K
"+012548PM 18.24
"+012152PM
2.31
=$+032625PM
=$+032229PM
q^053836PM
q^053440PM
16-01-2016 x"~O
17-01-2016 Pk"~O
H~ 075029PM
H~074633PM
uk

.5.55
uk + . J+q =.3.57
O 095648PM H

O
095252
PM

H
H#120543AM 29.25 #H`O ~=u ~.1.12
H#120141AM 29.26 #H`O Jfix ~.11.57
`021520AM
QO
t= 4.42
QO ^ =.1.52
`021124AM
=$t 042844AM
H~}O
|= =.3.57
H~}O Q~l L.6.55
=$t 042449AM
^# 063513AM
=~ O ~.8.109.41 Q(=)
=~O =.1.533.23 Q(=) ^# 063117AM
~ ^.=. L.6.368.05 29.03 =H 082210AM
~ ^.=. .4.205.05 29.01
=H 082606AM 01.11
~ O 100040AM 02.12 J=$.H. .5.086.39 ~
O100436AM
J=$.H.~10.5712.27 29.25
g# 114050AM
.L.6.39 .J.5.44
.L.6.39 .J.5.45 29.26
g#113654AM

"+010608PM
=$+030645PM
q^051856PM
H~073049PM
O093709PM
H#114207PM
`015541AM
=$t 040905AM
^# 061533AM
=H 080626AM
O 094457AM
g# 112111AM
~HO
=.12.141.38
=QO_O
L.8.009.25

58

QflO`H

21-01-2016

Q~"~O

H uk + .^fi^t L.9.19
29.09 #H`O =$Qt~ ~.8.16
QO WO^ ~.1.21
H~}O = L.9.19
=~O `.4.356.10 Q(=)
~ ^.=.L.10.2111.06 28.53
=.2.523.37 ~
6.16
J=$.H. L.11.421.16 29.09
.L.6.39 .J.5.47
|^(=)

22.35
2.24 19.05 15.16

K
"+010213PM
11.52
=$+030249PM
q^051501PM
H"~O
H~072653PM H uk22-01-2016
.` ^tL.8.14
O093313PM 29.00 #H`O+ .P~
^ ~.7.59
H#113811PM

Q
O
"

$
u
~.11.28
` 015145AM
H~}O `` L.8.14
=$t 040509AM
=~ O
^
^# 061137AM
Q(=)
~ ^.=. L.8.519.36 28.50
=H 080230AM 7.17
=.12.371.22
~
O 094100AM
J=$.H.L.10.0711.42 29.00
g# 111715AM
.L.6.39 .J.5.48
|^(=)
21.50

3.38 19.10

15.47

24-01-2016

Pk"~O

H uk + i= L.7.15
28.42 #H`O +q ~.8.43
QO u ~.8.45
H~}O
|= L.7.15
=~O
^
~q .=. .4.235.09
9.19 ^J=$.H.
=.2.103.48
.L.6.39 .J.5.49

16.49

K
8.27

~
28.42
Q(=)
28.45

"+125025PM
=$+025101PM
q^050313PM
H~071506PM
25-01-2016 ="~O
O 092125PM
uk + .|._q L.7.32 K

H
H#112624PM 28.34 #H`O P+ ~.9.53 21.20
`013957AM
QOP< ~.8.03
=$t 035321AM
H~}O H= L.7.32
^# 055950AM
=~O L.10.0911.50 ~
=H075043AM
~ ^.=. =.12.381.23 28.34
O092913AM 10.20
=.2.533.39 Q(=)
J=$.H. ~.8.139.54 28.42
g#110527AM
~HO
.4.295.54
=QO_O
=.12.151.40

.L.6.39 .J.5.50
|^(=)

20.53
7.19 19.27 17.20

"+125817PM
=$+ 025853PM
q^051105PM
23-01-2016 x"~O
H~072258PM
+ . K` ~t L.7.30
O 092917PM H uk
`O #~fi ~.8.06
H# 113415PM 28.51 #H
QO q+O ~.9.55
` 014749AM
H~}O =}[ L.7.30
=$t 040113AM
^# 060741AM ~ =~O L.8.039.40
`.4.195.57
=H 075834AM 8.18 ^.=. L.6.368.06
O 093705AM
J=$.H. .5.427.18
g#111319AM
.L.6.39 .J.5.49
~HO
L.10.5012.14
=QO_O
=.3.044.28

|^(=)

21.25
4.52 19.16

K
25.17

QflO`H

"+125421PM
=$+025457PM
q^050709PM
H~071902PM
O092521PM
H#113019PM
`014353AM
=$t035717AM
Q(=) ^# 060346AM
28.48 =H 075439AM
~ O 093309AM
28.51 g#110923AM

16.18

QflO`H

"+124629PM
=$+024706PM
q^045917PM
H~071110PM
26-01-2016 =OQ"~O
O 091729PM H uk + |.qk L.8.25
H#112228PM 28.29 #H`O =Y ~.11.39
` 013601AM
QO Q ~.7.48
=$t 034926AM
H~}O Q~l L.8.25
=~O L.10.4712.30 K3.57
^# 055554AM
=H 074647AM ~ ^.=. L.8.519.37 ~
~.10.5911.50 28.29
O 092517AM 11.21
J=$.H.~.9.0510.48 Q(=)
g#110131AM
29.38
~HO
L.8.009.25
=QO_O
L.10.5012.15

.L.6.39 .J.5.50
|(=)

20.49
8.33 19.32 17.51

~HO
L.9.2510.50
=QO_O
=.1.393.04

QflO`H

114

~HO
=.1.393.03
=QO_O
L. 6.368.00

QflO`H

|(=)21.05
6.05 19.21

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
K
28.15

"+124233PM
=$+024310PM
q^045521PM
H~070714PM
O091333PM
H#111832PM
`013205AM
=$t034530AM
^#055158AM
=H074251AM
O092121AM
g#105735AM
~HO
=.3.054.30
=QO_O
L.9.2510.50

QflO`H

27-01-2016

K
16.19
~
28.26
Q(=)
28.35

|21.06 19.42
11.01

18.52

QflO`H

30-01-2016

x"~O

H
28.28 uk + |.++ .5.04
#H`O L.7.45
QO ^$u ~.10.22
H~}O =}[ .5.04
~ =~ O .4.476.36
15.25 ^.=. L.6.358.06
J=$.H. `.3.385.26
.L.6.38 .J.5.53

|21.50 19.52
13.28

Q(=)
28.24
~
28.28

19.52 22.13

"+122649PM
=$+022726PM
q^043938PM
H~065130PM
31-01-2016 Pk"~O
O 085750PM
uk + .|.q ~.7.43

H
H#110248PM 28.29 #H`O z` L.10.51
`011622AM
QO ~.11.16
=$t 032946AM
H~}O
|= ~.7.43
^# 053614AM
Q(=)
=~

O
.5.086.56
=H 072707AM ~ ^.=. 4.275.12 28.19
O 090538AM 16.26 J=$.H. `.3.545.41 ~
28.29
g#114152AM
.L.6.38 .J.5.53
~HO
L.9.2510.51
=QO_O
=.1.413.07

|22.21 19.57
14.42

K4.01
20.23

"+123441PM
=$+023518PM
q^044729PM
29-01-2016 H"~O
H~065922PM
H uk + |.OKq =.2.24
O 090541PM 28.26
#H`O
i
H#111040PM
QO H~ ~.9.24
`012413AM
H~}O `` =.2.24
=$t033738AM
=~O =.2.113.59
^#054406AM
L.8.519.37
=H073459AM ~q ^.=. =.12.391.24
O091329AM 14.24 J=$.H.
^
g#104943AM
.L.6.38 .J.5.52

QflO`H

~HO
=.1.413.06
=QO_O
L.6.358.00

|21.25 19.47
12.14

K
19.22 10.23

QflO`H

"+122253PM
=$+022330PM
q^043542PM
H~064734PM
01-02-2016 ="~O
O 085354PM
uk
q ~.10.05
H #H` O+ .|.J+
H#105852PM 28.30
fiu =.1.45
`011226AM
QO QO_ ~ 11.56
=$t032550AM
H~}O = L. 8.57
^#053218AM
=~O ~.7.579.43
=H072311AM
~ ^.=. =.12.391.25
O090142AM 17.27
=.2.563.42
J=$.H. L.6.33 #O_
g#103756AM
~HO
.4.325.58
=QO_O
=.12.161.42

~
28.26
Q(=)
28.28

~HO
L.10.5112.16
=QO_O
=.3.064.31

QflO`H

"+121858PM
=$+021934PM
q^043146PM
H~064339PM
O084958PM
H# 105456PM
`010830AM
=$t032154AM
^#052822AM
Q(=) =H 071915AM
28.15
~ O 085746AM
28.30 g#103400AM

.L.6.38 .J.5.54

|22.57
15.56 20.02

"+123045PM
=$+ 023122PM
q^044333PM
H~065526PM
O090145PM
H#110644PM
`012018AM
=$t 033342AM
^# 054010AM
=H 073103AM
O 090933AM
g#104547AM

115

~HO
=.12.151.40
=QO_O
L.8.009.25

18.21

|20.54 19.37
9.47

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

|^"~O

H
28.26 uk + |.`k L.9.55
#H`O | ~.1.57
QO # ~.8.00
H~}O
q+ L.9.55
~ =~O L.8.2510.10
12.22 ^.=.L.11.5312.38
J=$.H. .6.578.42
.L.6.39 .J.5.51

"+123837PM
=$+023914PM
q^045125PM
28-01-2016 Q~"~O
H~070318PM
H uk+ |.K=u L.11.57
O090937PM
`O L`~`.4.42
H#111436PM 28.25 #H
QO JuQO_ ~.8.34
`012809AM
H~}O = L.11.57
=$t 034234AM
=~O L.9.5911.46 ~
^# 054802AM
^.=.L.10.2211.08 28.25
~
|.2.553.40 K
=H073855AM 13.23
J=$.H.~.8.4110.28, 28.26
O091725AM
~.1.002.48 Q(=)
g#105339AM
.L.6.39 .J.5.52 28.31

K15.53
20.52

~HO
L. 8.009.25
=QO_O
L.10.5112.16

59

QflO`H

=OQ"~O

21.22
|23.38
17.10 20.07 K27.53

K
|24.23 10.06
18.24 20.12

21.52

05-02-2016

H"~O

H
+ .|.^fi^t ~.1.08
28.18 uk
#H`O = ~.7.42
QO ~} ~.9.44
H~}O H= =.1.24
Q(=)
~ =~O .6.057.43 27.56
21.31 ^.=. =.1.122.50 ~
J=$.H. `.5.11 #O_ 28.18
.L.6.37 .J.5.56

22.51

"+120314PM
=$+020351PM
q^041602PM
H~062755PM
06-02-2016 x"~O
O 083414PM H uk + |.` ^t ~12.02
H#103913PM 28.12 #H`O ..~.7.24
`125246AM
QO =[ ~.7.45
=$t 030611AM
H~}O Q~l =.12.40
^#051239AM
=~O L.6.46 =~ Q(=)
~
=H070332AM 22.32
`.3.064.38 27.51
^.=. L.6.338.05 ~
O 084202AM
J=$.H. =.2.404.15 28.12
g#101816AM
~HO
L. 8.519.37
=QO_O
=.12.401.26

.L.6.37 .J.5.56
|27.01

22.06
23.20
K 18.47 20.26

"+121106PM
=$+021142PM
q^042354PM
04-02-2016 Q~"~O
H~063547PM
O 084206PM H uk + .|.UH^t ~.1.30
`O *+ ~.7.18
H#104705PM 28.23 #H
QO"` ~.11.09
`010038AM
H~}O
|= =.1.24
=$t 031402AM
O
^
^# 052031AM ~ =~
Q(=)
=H 071124AM 20.30 ^.=.L.10.2211.08
=.2.573.43 28.01
~
O 084954AM
J=$.H.L.10.0411.45 28.23
g# 102608AM
.L.6.37 .J.5.55

QflO`H

~HO
=.12.171.42
=QO_O
L.8.009.25

|25.12 K 20.16
19.38 22.38 22.21

QflO`H

"+115918AM
=$+015955PM
q^041206PM
H~062359PM
07-02-2016 Pk"~O
O 083018PM H uk + .|.K` ~t ~.10.20
H#103517PM 28.06 #H`OL`~_ .6.28
`124850AM
QO k .5.15
=$t 030215AM
H~}O q+ L.11.15
~
^# 050843AM
=~O ~.10.1511.45 Q(=)
23.32
=H065936AM
.=. .4.295.15 27.46
O083806AM K ^J=$.H.=.12.201.52
~
g#101421AM 2.27 .L.6.36 .J.5.57 28.06
~HO
L.9.2510.51
=QO_O
=.1.433.09

|28.00
23.20 20.30

23.49

"+120710PM
=$+020747PM
q^040958PM
H~063151PM
O 083810PM
H#104309PM
`125642AM
=$t031007AM
^# 051635AM
=H 070728AM
O 084558AM
g# 102212AM
~HO
=.1.423.08
=QO_O
L.6.347.59

QflO`H

116

~HO
=.3.084.33
=QO_O
L.9.2510.51

QflO`H

|26.05
20.52 20.21
K 5.31

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

02-02-2016

H uk + .|.#=q ~.11.56
28.29 #H`O qY .4.15
QO =$k ~.12.13
H~}O `` L.11.05
O ~.8.3410.18 Q(=)
~ =~
18.28 ^.=. ~.8.519.37 28.11
~.11.0111.51 ~
J=$.H. L.8.18 =~ 28.29
.L.6.38 .J.5.54

"+121502PM
=$+021538PM
q^042750PM
03-02-2016 |^"~O
H~063943PM
H uk+.|.^q ~.1.06
O084602PM 28.27
#H`O J#~^ .6.08
H#105100PM
QO ^$= ~.11.58
`010434AM
H~}O =}[ =.12.36
=$t031758AM
^# 052427AM ~ =~O ~.12.011.41 Q(=)
=H071520AM 19.29 ^.=.L.11.5412.39 28.06
~
O085350AM
J=$.H. L.6.558.39 28.27
g#103004AM
.L.6.37 .J.5.55

"+115522AM
=$+015559PM
q^040810PM
H~062003PM
O082622PM
H#103121PM
`124454AM
=$t025819AM
^#050447AM
=H065540AM
O083410AM
g#101025AM
~HO
. 4.356.01
=QO_O
=.12.171.43

QflO`H

QflO`H

="~O

Q(=)
27.40
~
28.01

25.48

"+113939AM
=$+014015PM
q^035227PM
H~060420PM
11-02-2016 Q~"~O
O 081039PM
uk= .`k =.12.03
H# 101537PM
#H`O .^ L.11.09
QO ^ ~.12.44
` 122911AM
H~}O Q~l =.12.03
=$t 024235AM
=~O ~.7.569.24
^# 044903AM
Q(=) =H 063957AM
^.=.L.10.2211.08 27.23
=.2.593.45 ~ O 081827AM
J=$.H. `.4.436.11 27.54 g#095441AM

.L.6.35 .J.5.59

28.17 20.47 25.43

~HO
=.1.443.10
=QO_O
L.6.317.58

20.39

~HO
=.3.104.36
=QO_O
L.9.2510.57

24.46

"+114334AM
=$+ 014411PM
q^035623PM
10-02-2016 |^"~O
H~060815PM
H uk= .qk =.2.51
O081435PM
27.55 #H`O `a+ =.1.14
K
H#101933PM
L.7.44
15.17 QO it=
`123307AM
`.4.14
=$t024631AM
H~}O H= =.2.51
~ =~O ~.7.058.33 Q(=) ^# 045259AM
26.35 ^.=.L.11.5412.40 27.29 =H 064352AM
J=$.H. L.6.398.07 ~ O 082222AM
|1.12
`.3.515.19 27.56 g# 095836AM
.L.6.35 .J.5.58

27.02 20.43

~HO
=.12.171.43
=QO_O
L.7.589.24

25.14

QflO`H

K
14.28

H
27.55

~
28.36
|
3.32

"+113543AM
=$+013619PM
q^034831PM
H~060024PM
12-02-2016 H"~O
O080643PM
uk = .K=u L.9.16
H#101141PM
#H`O L.^ L.9.06
`122515AM
QO ^ ~. 9.19
=$t023839AM
H~}O
q+ L.9.16
=~O ~.8.109.38 Q(=) ^#044508AM
^.=. L.8.499.36 27.17 =H 063601AM
=.12.401.26 ~ O 081431AM
J=$.H. `.5.006.28 27.55 g# 095044AM

.L.6.34 .J.5.59

29.31 20.51 26.11

QflO`H

117

~HO
L.7.599.25
=QO_O
L.10.5112.17

"+114730AM
=$+014807PM
q^040019PM
09-02-2016 =OQ"~O
H~061211PM
H uk= ._q .5.36
27.57 #H`O ^x+ =.3.15
O 081831PM
K
H#102329PM

Q
O
=i

<
L.11.08
00.47
`123703AM
H~}O HOfl L.6.54
=$t 025027AM
~ =~O ~.9.5111.19
25.34 ^.=. L.8.509.36 Q(=) ^# 045655AM
=H 064748AM
11.0211.52 27.35
~ O 082618AM
|
J=$.H.
L.7.07
=~

00.06
27.57 g# 100232AM
.L.6.36 .J.5.58

QflO`H

K
29.53
H
27.54
~
27.36
|
2.21

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

08-02-2016

uk + .J=" ~.8.08
H
`O =} .5.03
28.01 #H
QO =u` =.2.21
H~}O K`` L.9.17
O ~.8.4510.14
~ =~
24.33 ^.=. =.12.401.26
=.2.583.44
K
16.28 J=$.H. L.7.168.47
`.5.38 #O_
.L.6.36 .J.5.57
|

29.02

20.34 24.17
24.38

"+115126AM
=$+015203PM
q^040414PM
H~061607PM
O 082226PM
H#102725PM
`124059AM
=$t 025423AM
^# 050051AM
=H 065144AM
O 083014AM
g# 100628AM

"+113147AM
=$+013223PM
q^034435PM
13-02-2016 x"~O
H~055628PM
uk= .OKq L.6.39
O 080247PM
H
.++ `.4.16
H#100746PM
27.56 #H`O
~=u.7.12
`122119AM
Jfix `.5.32
=$t 023443AM
QO .6.04
~29.37 H~}O = L.6.39 Q(=) ^# 044112AM
|4.44 =~ O ~.1.493.18 27.11 =H 063205AM
0.45 ^.=. L. 6.308.03 ~ O 081035AM
J=$.H.~.10.5012.20 27.56 g# 094649AM
K
28.58

.L.6.34 .J.5.59

~HO
L.10.5112.17
=QO_O
=.3.104.37

20.55

~HO
L.9.2410.50
=QO_O
=.1.443.10

26.38

60

KO^
13.18

QflO`H

20.59

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

14-02-2016

Pk"~O

H uk= .q ~.2.11
27.58 #H`O ~} `.4.10
~
00.38 QO H =.3.03
H~}O Q~l =.3.11
^
| =~O
5.59 ^.=. .4.325.18

1.59 J=$.H.~.12.512.23
.L.6.34 .J.6.00

Q(=)
27.05
~
27.58

27.06

17-02-2016

|^"~O

H uk= .^q ~.10.06


27.57 #H`O =$Qt~ ~.2.14
~
3.39 QO "^$u L.7.38
q+O `.5.47
H~}O `` L.10.32 Q(=)
|
O L.8.029.37 26.45
9.51 =~
^.=.L.11.5412.40 ~
5.41 J=$.H. .5.327.07 27.57
.L.6.32 .J.6.01

21.10 28.28

~HO
.4.376.04
=QO_O
=.12.171.44

KO^
27.26

15-02-2016

="~O

H uk= ..J+q ~.12.26


27.58 #H`O H$uH `.3.08
~
1.38 QO | =.12.17
H~}O
q+ =.1.16
=~O =.3.395.11
Q(=)
|
7.14 ^.=. =.12.401.27
=.2.593.46 26.58

~
^ 27.58
3.13 J=$.H.
.L.6.33 .J.6.00

21.03 27.33

QflO`H

"+111603AM
=$+011640PM
q^032851PM
H~ 054044PM
O 074703PM
H# 095202PM
` 120536AM
=$t 021900AM
^# 042528AM
=H 061621AM
O 075451AM
g#093106AM
~HO
=.12.171.44
=QO_O
L. 7.569.23

KO^
08.28

18-02-2016

H
27.54
~
4.40

Q~"~O

uk= .UH^t ~.9.33


#H`O P~^ ~.2.23
QO u `.4.16
H~}O =}[ L.9.46
=~O L.10.4112.18
| ^.=.L.10.2111.07
=.3.003.46
11.11
J=$.H. .4.205.56
6.56
~.12.312.09
.L.6.32 .J.6.01

21.14 28.54

Q(=)
26.38
~
27.54

"+112355AM
=$+012432PM
q^033643PM
H~054836PM
O 075455PM
H# 095954PM
`121327AM
=$t 022652AM
^# 043320AM
=H 062413AM
O 080243AM
g# 093857AM
~HO
L.7.569.23
=QO_O
L.10.5012.17

QflO`H

"+111207AM
=$+011244PM
q^032455PM
H~053648PM
O 074307PM
H# 094806PM
` 120140AM
=$t 021504AM
^# 042132AM
=H 061225AM
O 075055AM
g# 092710AM
~HO
=.1.443.11
=QO_O
L. 6.287.55

KO^
11.21

H
27.58
~
2.39
|
8.32

4.27

"+111959AM
=$+ 012036PM
q^ 033247PM
16-02-2016 =OQ"~O
H~054440PM
uk= .#=q ~.11.04
O 075059PM
#H`O ~} ~.2.29
H# 095558PM
QO WO^ L.9.48
`120931AM
H~}O = L.11.42
=$t 022256AM
=~O .6.438.16 Q(=) ^# 042924AM
^.=. L.8.489.35 26.52 =H 062017AM
~.11.0311.52 ~
O 075847AM
J=$.H.~.11.2312.56 27.58 g#
093501AM
.L.6.33 .J.6.01

21.06

~HO
=.3.114.38
=QO_O
L.9.2310.50

28.01

QflO`H

118

KO^
25.02

"+112751AM
=$+012828PM
q^034039PM
H~055232PM
O 075851PM
H# 100350PM
`121723AM
=$t 023047AM
^# 043716AM
=H 062809AM
O 080639AM
g# 094253AM

"+1108.11AM
=$+010848PM
q^032100PM
H~053252PM
19-02-2016 H"~O
H uk= . ^fi^t ~.9.26
O 073912PM
27.51 #H`O #~fi ~.2.58
H# 094410PM
~
` 115348PM
5.41 QOP< `.3.06
=$t 021108AM
H~}O
|= L.9.26
^# 041736AM
=~O =.2.414.19
Q(=) =H 060829AM
|
L.8.479.34 26.31
12.32 ^.=. =.12.401.27

~ O 074659AM
^ 27.51 g# 092314AM
8.10 J=$.H.
KO^
21.41

.L.6.31 .J.6.02

21.17 29.21

~HO
L.10.4912.17
=QO_O
=.3.114.39

QflO`H

K
4.41

Q(=)
26.25
~
27.48

K
12.22
Q(=)
26.03
~
27.40

"+105228AM
=$+ 125304PM
q^ 030516PM
H~ 05170PM
O 072328PM
H# 092827PM
` 113804PM
=$t 015524AM
^# 040153AM
=H 055246AM
O 073116AM
g# 090730AM
~HO
=.3.124.40
=QO_O
L.9.2110.49

Pk"~O

"+110020AM
=$+010056PM
q^031308PM
H~052501PM
O 073120PM
H# 093618PM
`114556PM
=$t 020316AM
^# 040944AM
=H 060037AM
O 073907AM
g# 091521AM

QflO`H

22-02-2016

~HO
.4.396.07
=QO_O
=.12.171.44

0.13
21.24

="~O

H uk = .i= ~.11.49
27.42 #H`O
i
~ QO JuQO_=Y
~.1.42
8.42
H~}O q+ L.11.08
=~O .6.258.08
| ^.=. =.12.401.27
16.44
=.3.003.47

11.52 J=$.H. L.6.30 =~


.L.6.29 .J.6.03

K
00.01
Q(=)
26.10
~
27.42

~HO
L.7.539.21
=QO_O
L.10.4912.16

0.39
21.27

QflO`H

"+104832AM
=$+124909PM
q^030120PM
H~051313PM
24-02-2016 |^"~O
O071932PM
H uk = |.qk `.3.38
27.39 #H`O | L.9.41
H# 092431PM
~
`113408PM
10.43 QO ^$u ~.2.28
015128AM
H~}O `` =.2.32 K =$t
^

#
035757
AM
| =~O .5.427.29 24.33 =H 054850AM
19.38 ^.=.L.11.5312.40 Q(=) O 072720AM
25.56

14.21 J=$.H. `.4.236.10 ~ g# 090334AM


.L.6.28 .J.6.04
27.39

1.30
21.33

~HO
=.12.161.44
=QO_O
L.7.539.20

"+105624AM
=$+ 125700PM
q^030912PM
H~ 052105PM
O 072724PM
H# 093222PM
`114200PM
=$t 015920AM
^#040549AM
=H 055641AM
O 073512AM
g# 091126AM

QflO`H

25-02-2016

Q~"~O

uk = |.`k `.6.04
#H`O L`~ =.12.23
QO `.3.15
H~}O =}[ .4.49
=~O ~.9.5011.38
| ^.=.L.10.1911.06
21.07
=.3.003.47

^
15.35 J=$.H.
.L.6.28 .J.6.04
H
27.40
~
11.43

Q(=)
25.49
~
27.40
K
6.34

1.56
21.36

119

=OQ"~O

H uk= |._q ~.1.32


27.40 #H`O =Y L.7.22
~
9.42 QO H~ ~.1.56
H~}O = =.12.37
=~O .4.095.54
|
L.8.469.32
18.11 ^.=.~.11.0311.52

13.06 J=$.H. ~.2.414.26


.L.6.29 .J.6.03
1.05
21.30

21-02-2016

H
K
27.44 uk= ..K` ~t ~10.34 17.27
~ #H`O P+ `.5.27
7.42 QO # ~.1.49
H~}O Q~l L.10.06
Q(=)
| =~O .5.347.16 26.17
15.19 ^.=. .4.335.20
J=$.H. `.4.47 #O_ ~
10.38 .L.6.30 .J.6.03 27.44

~HO
L.9.2210.49
=QO_O
=.1.443.12

QflO`H

23-02-2016

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

20-02-2016 x"~O
H
27.48 uk = .` .~.9.46
~ #H`O +q `.3.59
6.41 QO Q ~.2.17
H~}O H= L.9.32
=~O L.11.1912.59
| ^.=. L.6.278.00
13.55 J=$.H.~.9.1910.59

`.3.465.27
9.24
.L.6.31 .J.6.02

21.20 29.47

"+110416AM
=$+010452PM
q^031704PM
H~052856PM
O 073516PM
H# 094014PM
`114952PM
=$t 020712AM
^# 041340AM
=H 060433AM
O 074303AM
g# 091918AM

"+104436AM
=$+124513PM
q^025724PM
H~050917PM
O 071536PM
H# 092035PM
`113012PM
=$t 014733AM
^# 035401AM
=H 054454AM
O 072323AM
g# 085938AM
~HO
=.1.443.12
=QO_O
L.6.247.52

61

QflO`H

H
27.41
~
12.43
|
22.36

16.49

2.20
21.39

QflO`H

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

"+104040AM
=$+124117PM
q^025328PM
26-02-2016 H"~O
H~050521PM
uk = .|.K=ui
O 071140PM
#H`O =.3.21
H# 091639PM
QO QO_ `.4.11
` 112617PM
H~}O
|= ~.7.22
014337AM
=~O ~.12.232.12 Q(=) =$t
# 035000AM
^.=. L.8.449.31 25.41 ^=H
054058AM
=.12.391.26 ~ O 071928
AM
27.41
J=$.H. L.8.3710.25
g# 085542AM
.L.6.27 .J.6.04
K
18.28

"+103644AM
=$+ 123721PM
q^024932PM
27-02-2016 x"~O
H~050125PM
H uk = .|.K=u L.8.42
O 070744PM
27.42 #H`O z` .6.27
H# 091243PM
~
13.44 QO =$k `.5.09
`112221PM
H~}O = L.8.42
=$t 013941AM
Q

(=)
| =~ O ~.12.462.34 25.34 ^# 034609AM
24.07 ^.=. .6.237.57 ~ =H 053702AM

O 071532AM
18.03 J=$.H. L.11.141.02 27.42 g# 085146AM
.L.6.26 .J.6.04
K
2.45
21.41 00.17

QflO`H

29-02-2016 ="~O
H
27.44 uk = .|.++ =.1.48
~ #H`O qY ~.12.16
15.44 QO =}[ =.1.48
H~}O
q+ ~.2.53
| =~O `.4.40 #O_
27.12 ^.=. =.12.391.26

=.3.013.48
20.32
J=$.H. =.2.284.15
.L.6.25 .J.6.05
K
3.34
21.47 23.57

"+102852AM
=$+122929PM
q^024141PM
H~045333PM
O 065953PM
H# 090451PM
`111429PM
=$t013149AM
^#033817AM
Q(=)
052910AM
25.19 =H
~ O 070740AM
27.44 g#084355AM
~HO
L.7.509.18
=QO_O
L.10.4712.15

|
28.46

21.46

.L.6.25 .J.6.05
3.57
K 5.57
21.49

3.10
21.44

K
12.06

QflO`H

"+102456AM
=$+122533PM
q^023745PM
H~044937PM
01-03-2016 =OQ"~O
O 065557PM
uk = |.q =.3.51
H# 090055PM
#H`O J#~^ ~.2.37
`111033PM
QO "` L.6.39
=$t 012753AM
H~}O
|= =.3.51
=~ O L.6.26 =~ Q(=) ^# 033421AM
^.=. L.8.439.30 25.11 =H 052514AM
~.11.0211.51 ~ O 070345AM
J=$.H. =.3.124.58 27.45 g# 083959AM
H`
5.55

H
27.45
~
16.45

~HO
L.9.1910.47
=QO_O
=.1.443.12

~HO
=.3.124.41
=QO_O
L. 9.1810.47

~HO
.4.416.09
=QO_O
=.12.161.44

QflO`H

02-03-2016

|^"~O

H 27.45 uk = .|.J+q .5.19


~ 17.45 #H`O *+ ~.`.4.20
|0.21 QO ~} L.6.53
H~}O H= .5.19
=~O L.8.3710.20 Q(=)
`.3.395.19 25.03

23.00 ^.=.L.11.5112.39 ~
J=$.H. .6.548.37 27.45
.L.6.24 .J.6.06
4.21
K 18.08
21.51

120

~HO
L.10.4812.16
=QO_O
=.3.124.40

"+103248AM
=$+123325PM
q^024536PM
28-02-2016 Pk"~O
H~045729PM
H
O 070348PM
27.43 uk= .|.OKq L.11.20
H# 090847PM
~ #H`O fiu ~.9.29
14.44 QO ^$= `.6.01
` 111825PM
=$t 013545AM
H~}O `` L.11.20
| =~ O `.3.455.22 Q(=) ^# 034213AM
25.39 ^.=. .4.355.22 25.26 =H 053306AM

~ O 071136AM
19.17 J=$.H. L.11.351.23 27.43 g# 084751AM
.L.6.26 .J.6.05

"+102101AM
=$+122137PM
q^023349PM
H~044542PM
O065201PM
H# 085659PM
`110637PM
=$t 012357AM
^# 033025AM
=H052118AM
O 065949AM
g# 083603AM
~HO
=.12.151.44
=QO_O
L.7.499.18

QflO`H

QflO`H

Q(=)
24.55
~
27.45

H27.43 06-03-2016 Pk"~O


~ 21.45 uk= .|.^fi^t =.3.35
| 6.51 #H`O =} `.3.42
QO i ~.11.28
H~}O `` =.3.35
=~O L.8.4510.16
27.57 ^.=. .4.365.23
K J=$.H. .5.517.22
10.18 .L.6.21 .J.6.07

Q(=)
24.32
~
27.43

"+100517AM
=$+120554PM
q^021805PM
H~042958PM
O 063617PM
H# 084116PM
`105053PM
=$t 010814AM
^# 031442AM
=H 050535AM
O 064404AM
g#082019AM

H"~O

Q(=)
24.48
~
27.44

"+101309AM
=$+121345PM
q^022557PM
H~043750PM
O064409PM
H#084908PM
`105845PM
=$t 011605AM
^# 032234AM
=H 051327AM
O 065157AM
g# 082811AM
~HO
L.10.4612.15
=QO_O
=.3.124.41

H`
27.44
~ 20.45
|^
5.12

26.43

"+100913AM
=$+ 120950PM
q^022201PM
05-03-2016 x"~O
H~043354PM
uk= .|.UH^t .5.11
O 064013PM
#H`O L`~_ `.4.57
H# 084512PM
QO =i< ~.2.08
`105449PM
H~}O = .5.11
=$t 011209AM
=~O =.1.202.54 Q~(=) ^# 031838AM
^.=. L.6.187.53 24.40 =H 050931AM
~ O 064801AM
J=$.H.~.10.4312.17 27.44
g# 082415AM
.L.6.22 .J.6.06
~HO
L.9.1610.45
=QO_O
=.1.433.12

KO^ [5.30
26.39 x21.58

QflO`H

H 27.42
~ 22.45
| 8.31

29.11
K
24.24

"+100121AM
=$+120158PM
q^021409PM
H~042602PM H 27.42
07-03-2016 ="~O
~ 23.45
O 063221PM |10.13
uk = .|. ` =.1.20
H# 083720PM K 8.52
#H`O ^x+ ~.1.52
`104658PM 0.25
QO t= ~.8.17
=$t 010418AM
H~}O =}[ =.1.20
=~O L.7.248.53 Q(=) ^# 031046AM
^.=. =.12.381.25 24.24 =H 045743AM
=.3.013.48 ~ O 063613AM
J=$.H. .4.165.45 27.42 g# 081227AM
.L.6.20 .J.6.07
6.14
22.02

~HO
.4.426.11
=QO_O
=.12.141.43

~HO
L.7.469.15
=QO_O
L.10.4512.14

QflO`H

08-03-2016

=OQ"~O

uk = .|K` ~t L.10.33
#H`O `a+ ~.11.35
QO ^ .4.43
H~}O x L.10.33
=~O L.8.239.50
`.5.18 #O_ Q(=)
^.=. L.8.399.27 24.16
~.11.0111.49 ~
J=$.H. .5.046.31 27.42
.L.6.20 .J.6.07
6.36
22.04

121

~HO
=.1.443.12
=QO_O
L.6.197.48

04-03-2016

H 27.44 uk = .|.^q .6.02


~19.45 #H`O ..`.5.31
|3.34 QO =u` `.4.15
H~}O
q+ .6.02
=~O =.3.004.31
^.=. L.8.419.29
25.28
=.12.381.26
J=$.H.
^
.L.6.23 .J.6.06
K 5.07
13.25 21.56

QflO`H

5.52
22.00

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H 03-03-2016 Q~"~O
27.45 uk = .|.#=q 6.04
~18.45 #H`O = `.5.19
|1.57 QO=[ L.6.36k` 5 .44
H~}O Q~l .6.04
=~ O
^
^.=.L.10.1611.04

=.3.013.48
24.14 J=$.H.~.10.3912.19
~.12.412.18
.L.6.23 .J.6.06
K
4.44
00.36 21.54

"+101705AM
=$+121741PM
q^022953PM
H~ 044146PM
O 064805PM
H# 085303PM
`110241PM
=$t 012001AM
^# 032630AM
=H 051723AM
O 065553AM
g# 083207AM

"+095725AM
=$+115802AM
q^ 021013PM
H~ 042206PM
O 062825PM
H# 083324PM
` 104302PM
=$t 010022AM
^# 030650AM
=H 045743AM
O 063613AM
g# 081227AM
~HO
=.3.124.42
=QO_O
L.9.1510.44

62

QflO`H

~ 27.45 12-03-2016 x"~O


H27.42 uk ..K=u 6.03
| 17.09 #H`O Jfix =.1.14
5.22 QO WO^ ~.9.15
H~}O =}[ L.7.35
=~O L.9.3911.05 Q(=)
~.9.5911.27 23.45
^.=. L.6.127.49 ~
J=$.H. L.6.137.49 27.42
.L.6.17 .J.6.08
7.59
22.10

"+094142AM
=$+114218AM
q^015430PM
H~ 040623PM
O 061242PM
H# 081740PM
` 102718PM
=$t 124438AM
^# 025106AM
=H 044159AM
O 062030AM
g#075644AM
~HO
L.9.1310.43
=QO_O
=.1.433.12

K
8.37

H 27.42 10-03-2016 Q~"~O


~ 25.45 uk }.qk~.12.33
| 13.39 #H`O L...6.20
2.54 QO L.8.54
H `.4.53
H~}O = =.2.17
=~O L.6.58 =~
`.5.01 #O_
^.=.L.10.1411.01
=.3.003.48
J=$.H. =.2.053.30
.L.6.18 .J.6.08
7.18
22.07

Q(=)
24.01
~
27.42

~HO
=.1.433.12
=QO_O
L.6.147.44

QflO`H

8.19
22.11

K
23.38

"+094538AM
=$+114614AM
q^015826PM
H 27.42 11-03-2016 H"~O
H~041018PM
~ 26.45 uk }..`k ~.9.11
O061638PM
| 15.24 #H`O ~=u =.3.41
H# 082136PM
4.08 QO | ~.12.58
` 103114PM
H~}O `` L.10.51
=$t 124834AM
=~O L.6.26 =~ Q(=) ^# 025502AM
^.=. L.8.379.25 23.53 =H 044555AM
=.12.371.25 ~
O 062425AM
J=$.H. =.1.342.59 27.42 g#
080040AM
.L.6.18 .J.6.06
~HO
L.10.4312.13
=QO_O
=.3.124.42

7.39
22.08

QflO`H

K
23.15

~ 28.45 13-03-2016 Pk"~O


H 27.42 uk ..OKq =.3.16
| 18.57 #H`O ~} L.11.07
6.37
QO "^$u .5.51
H~}O = =.3.16
=~O ~.10.1711.46
^.=. .4.365.24
J=$.H. L.6.458.12
.L.6.16 .J.6.08

"+ 094933AM
=$+ 115010AM
q^ 020222PM
H~ 041414PM
O 062034PM
H# 082532PM
`103510PM
=$t 125230AM
^# 025858AM
=H 044951AM
O 062821AM
g# 080436AM

Q(=)
23.37
~
27.42

"+093746AM
=$+113822AM
q^015034PM
H~040227PM
O 060846PM
H# 081344PM
` 102322PM
=$t 124042AM
^# 024711AM
=H 043804AM
O 061634AM
g# 075248AM
~HO
.4.426.12
=QO_O
=.12.121.42

QflO`H

K
7.39

~ 29.45 14-03-2016 ="~O


H 27.42 uk ..++ =.12.57
| 20.45 #H`O H$uH L.9.26
7.51 QO q+O =.2.51
H~}O `` =.12.57
=~O ~.12.412.13
^.=. =.12.361.24
=.3.003.48
J=$.H. L.7.138.42
`.5.16 #O_
.L.6.15 .J.6.08
8.39
22.12

Q(=)
23.30
~
27.42

122

~HO
=.12.131.43
=QO_O
L.7.459.14

QflO`H

K
8.33

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

H 27.42
|^"~O
~ 24.45 09-03-2016
.J=" L.7.24
K 23.39 uk=
}._q`4.01
| 11.55
1.40 #H`O ..~.9.01
QO ^ =.12.53
H~}O
<Q L.7.24
=~ O L.6.44 =~ Q(=)
`.5.33 #O_ 24.09
^.=.L.11.5012.37 ~
J=$.H. =.1.533.19 27.42
.L.6.19 .J.6.07
6.57
22.05

"+095329AM
=$+115406AM
q^020618PM
H~041810PM
O 062429PM
H# 082928PM
`103906PM
=$t 125626AM
^# 030254AM
=H 045347AM
O 063217AM
g# 080832AM

"+093350AM
=$+113426AM
q^014638PM
H~035831PM
O 060450PM
H# 080949PM
`101926PM
=$t 123646AM
^# 024315AM
=H 043407AM
O 061238AM
g# 074852AM
~HO
L.7.429.12
=QO_O
L.10.4212.12

QflO`H

15-03-2016

=OQ"~O

H27.41 ..q L.11.11


|22.34 uk
`O ~} L.8.18
9.05 #H
QO u =.12.18
H~}O =}[ L.11.11
=~ O =.1.473.21
^.=. L.8.359.23
~.11.0011.48
J=$.H. L.6.47=~
~.11.1012.44
.L.6.15 .J.6.09
K
8.58
00.36 22.13

Q(=)
23.32
~
27.41

"+092954AM
=$+113031AM
q^ 014242PM
H~035435PM
O 060054PM
H# 080553PM
`101530PM
=$t 123251AM
^# 023919AM
=H 043012AM
O 060842AM
g# 074456AM

9.53
22.16

16-03-2016

K
1.42

Q(=)
22.59
~
27.42

~HO
L.10.4012.11
=QO_O
=.3.124.43

|^"~O

H 27.41 uk .. J+q L.10.02


|24.25 #H`O =$Qt~ L.7.46
10.19
QOP< L.10.14
H~}O |= L.10.02
=~O .4.125.49 Q(=)
^.=.L.11.4712.36 23.14
~
J=$.H.~.9.4911.26 27.41
.L.6.14 .J.6.09

"+ 092558 AM
=$+ 112635AM
q^ 013846PM
H~ 035039PM
O 055658PM
H# 080157PM
` 101134PM
=$t 122855AM
^# 023523AM
=H 042616AM
O 060445AM
g# 074100AM
~HO
=.12.111.42
=QO_O
L.7.409.11

9.16
22.14

QflO`H

~4.44
|0.04

H 27.43 19-03-2016 x"~O K


uk ..UH^t L.10.19
14.02 #H`O +q L.9.48 14.24
QO JuQO_ L.7.00
H~}O q+ L.10.19
=~O ~.11.331.16 Q(=)
^.=. L.6.087.44 22.51
~
J=$.H.
^ 27.43
.L.6.11 .J.6.09

"+ 091410AM
=$+ 111447AM
q^ 012658PM
H~ 033851PM
O 054510PM
H# 075047PM
` 095947PM
=$t 121707AM
^# 022335AM
=H 041428AM
O 055258AM
g# 072913AM

~
2.44

17-03-2016

Q~"~O

H 27.42 uk ..#=q L.9.32


| 26.17 #H`O P~^ L.7.51
11.33 QO Q L.8.41
H~}O H= L.9.32
=~O ~.8.129.51
^.=.L.10.1110.59 Q~(=)
=.3.003.48 23.06
~
J=$.H. L.6.05 #O_ 27.42
.L.6.13 .J.6.09

9.35
22.15

QflO`H

"+ 092202AM
=$+ 112239AM
q^ 013450PM
H~ 034643PM
O 055302PM
H# 075801PM
` 100739PM
=$t 122459AM
^# 023127AM
=H 042220AM
O 060050AM
g# 073704AM
~HO
=.1.423.12
=QO_O
L. 6.097.40

QflO`H

~ 5.43
| 1.59

20-03-2016

Pk"~O

K
H 27.44 uk ..^fi^t L.11.32 26.52
15.16 #H`O P+ L.11.34
QO H~ L.6.48
H~}O = L.11.32
=~O ~.12.402.25 Q(=)
^.=. .4.375.25 22.44
~
J=$.H. L.9.5111.34 27.44
.L.6.11 .J.6.10

~HO
L.9.0910.40
=QO_O
=.1.413.12

10.10
22.17

K
18.42

123

18-03-2016 H"~O
|
28.10 uk ..^q L.9.38
H 27.42 #H`O #~fi L.8.33
12.48 QO # L.7.37
H~}O Q~l L.9.38
=~O .4.586.39
^.=. L.8.339.22
=.12.351.23
J=$.H.
L.7.44
=~`3.044.45
.L.6.12 .J.6.09

"+ 091806AM
=$+ 111843AM
q^ 013054PM
H~ 034247PM
O 054906PM
H# 075405PM
` 100343PM
=$t 122103AM
^# 022731AM
=H 041824AM
O 055654AM
g# 073309AM

K
5.23

~
1.45

~HO
=.3.124.43
=QO_O
L. 9.1110.42

QflO`H

~
3.44

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
K
21.42

~
00.45

"+ 091014AM
=$+ 111051AM
q^ 012303PM
H~ 033455PM
O 054115PM
H# 074613PM
` 095551PM
=$t 121311AM
^# 021939AM
=H 041032AM
O 054902AM
g# 072517AM
~HO
.4.436.14
=QO_O
=.12.101.14

10.27
22.17

63

QflO`H

~6.43
| 3.55

="~O

24-03-2016

Q~"~O

H 27.44 uk .|. _q ~.8.00


20.13 #H`O ~.10.06
QO =$k L.8.54
H~}O = L.6.44
=~O L.6.22 =~
^.=.L.10.0710.56
=.3.003.48
J=$.H. = 3.215.09
.L.6.08 .J.6.10
11.31
22.19

Q(=)
22.15
~
27.44

K
15.08

"+ 085431AM
=$+ 105507AM
q^ 010719PM
H~ 031912PM
O 052531PM
H# 073030PM
` 094007PM
=$t 115332PM
^# 020356AM
=H 035448AM
O 053319AM
g# 070933AM
~HO
=.1.403.12
=QO_O
L.6.047.35

~ 7.42
| 5.53

22-03-2016

=OQ"~O

H 27.45 uk }.K` ~t =.3.12


17.44 #H`O | =.4.18
QO L.7.23
H~}O =}[ =.3.12
=~O ~.12.212.08 K21.15
^.=. L.8.319.20 Q(=)
~.10.5911.46 22.29
J=$.H. L.9.1411.00 ~
.L.6.09 .J.6.10 27.45
11.00
22.18

"+ 090222 AM
=$+ 110259AM
q^ 011511PM
H~ 032704PM
O 053323 PM
H# 073821PM
` 094759PM
=$t 120519AM
^# 021147AM
=H 040240AM
O 054110AM
g# 071725AM

QflO`H

25-03-2016

H"~O

~.10.35
H 27.43 uk .|. qk
z`~.1.09
21.27 #H`O
QO ^$= L.9.51
H~}O `` L.9.17
=~O L.7.078.56
^.=. L.8.299.18
=.12.331.22
J=$.H. .5.577.45
.L.6.07 .J.6.11
11.46
22.19

Q(=)
22.07
~
27.43

K
26.58

"+ 085827AM
=$+ 105903AM
q^ 011115PM
23-03-2016 |^"~O
H~ 032308PM
H 27.45 uk }.i= .5.30
O 052927PM
18.59 #H`O L`~ ~.7.06
H# 073425PM
QO QO_ L.8.04
` 094403PM
H~}O
|= .5.30
=$t 120123AM
=~O `.4.34 #O_ Q(=) ^# 020752AM
^.=.L.11.45 12.34 22.22 =H 035845AM
~ O 053715AM
J=$.H.L.11.0412.52 27.45
g# 071330AM
.L.6.08 .J.6.10

~HO
=.3.124.43
=QO_O
L.9.0810.39

QflO`H

|
11.52
~
10.41

~ 8.42
| 7.52

"+ 085431AM
=$+ 105507AM
q^ 010719PM
H~ 031912PM
O 052531PM
H# 073030PM
` 094007PM
=$t 115332PM
^# 020356AM
=H 035448AM
O 053319AM
g# 070933AM
~HO
L.10.3712.09
=QO_O
=.3.124.43

11.16
22.19

K
3.14

~HO
=.12.091.41
=QO_O
L.7.369.07

QflO`H

| 13.53
~ 11.40

124

~HO
L.7.379.08
=QO_O
L.10.3912.10

QflO`H

|9.51
~ 9.41

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

21-03-2016

H 27.44 uk ..` =.1.11


16.30 #H`O =Y =.1.46
QO ^$u L.6.51
H~}O `` =.1.11
=~ O ~.10.3712.33 K9.08
^.=. =.12.341.23 Q(=)
=.3.003.48 22.36
J=$.H.L.11.0912.54 ~
.L.6.10 .J.6.10 27.44
10.44
22.18

"+ 090618AM
=$+ 110655AM
q^ 011907PM
H~ 033059PM
O 053719PM
H# 074217PM
` 095155PM
=$t 120915AM
^# 021543AM
=H 040636AM
O 054507AM
g# 072121AM

"+ 085035AM
=$+ 105112AM
q^ 010323PM
26-03-2016 x"~O
H~ 031516PM
H
27.41 uk .|.`k ~.1.08
O 052135 PM
#H`O fiu `.4.12
H# 072634 PM
22.41
` 093611PM
QO "` L.10.50
=$t 114936PM
H~}O =}[ L.11.52
=~O L.7.299.17 Q(=) ^# 020000AM
^.=. L.6.027.40 22.00 =H 035052AM
~ O 052923AM
J=$.H. .6.178.06 27.41
g# 070537AM
.L.6.06 .J.6.11
K
12.00
(=)22.19 8.48

~HO
L.9.0510.37
=QO_O
=.1.403.12

QflO`H

|15.55
~ 12.40

~HO
.4.436.15
=QO_O
=.12.081.40

QflO`H

30-03-2016 |^"~O

27.38 uk .|.++ L.7.22


H
27.32 #H`O *+ L.11.48
QO =u` =.1.12
H~}O =}[ L.7.22
=~O
^
^.=.L.11.4312.32
J=$.H.
^
.L.6.03 .J.6.11

12.52
(=)22.18
K 26.45

"+ 083451AM
=$+ 103528AM
q^ 124732PM
H~ 025932PM
O 050551PM
H# 071050PM
` 092028PM
=$t 113352PM
Q(=) ^# 014416AM
21.33 =H 033509AM
~ O 051309AM
27.32 g# 064953AM
~HO
=.12.071.39
=QO_O
L.7.319.03

|17.57
~ 13.39

QflO`H

|20.00
~ 14.38
Qfl4.10

"+ 084243AM
=$+ 104320AM
q^ 125531PM
28-03-2016 ="~O
H~ 030724PM
H 27.31 uk .|.OKq `.5.41
O 051343PM
25.09 #H`O qY L.7.05
H# 071842PM
QO =[ =.12.31
` 092820PM
H~}O H= .4.40
=$t 114144PM
=~O L.11.311.17
^# 015208AM
Q

(=)
^.=. =.12.321.21 21.47 =H 034301AM
=.2.593.48 ~ O 052131AM
J=$.H.~.10.0911.55 27.36 g# 065745AM
.L.6.04 .J.6.11

"+ 083847 AM
=$+ 103924AM
q^ 125135PM
29-03-2016 =OQ"~O
H~ 030328PM
uk
.|.++ i
O 050947 PM
H 27.34 #H`O J#~^ L.9.40
H# 071446PM
26.24 QO k =.1.02
` 092424PM
H~}O Q~l .6.35
=$t 113748PM
=~O =.3.465.31
# 014812AM
^.=. L.8.279.16 Q~(=) ^=H
033905AM
~.10.5711.44 21.40
~ O 051735AM
J=$.H. ~.2.143.58 27.34
g# 065349AM
.L.6.04 .J.6.11

~HO
L.7.329.04
=QO_O
L.10.3612.08
QflO`H
|24.05
"+ 083055AM
~ 16.37
=$+ 103132AM
q^ 124344PM
H~ 025536PM
31-03-2016 Q~"~O

O 050156PM
28.52 uk .|.q L.8.28
#H`O = =.1.23
H
H# 070654PM
27.31 QO=i< =.12.53
` 091632PM
H~}O
|= L.8.28
=$t 112956PM
=~O L.11.411.23
~.11.211.00 Q(=) ^# 014020AM
^.=.L.10.0410.53 21.27 =H 033113AM
O 050943AM
=.2.593.48 ~
J=$.H. L.6.348.16 27.31 g# 064558AM
.L.6.02 .J.6.12
~HO
=.1.393.11
K 13.04
=QO_O
9.11 (=)22.17
L.5.587.30

~HO
=.3.124.43
=QO_O
L.9.0410.36
QflO`H
|26.07
"+ 082659AM
~17.36
=$+ 102736AM
0.06
q^ 123948PM
H~ 025140PM
01-04-2016 H"~O
O 045800 PM
uk

.
|.J+
q

L.8.53
H
H# 070258 PM
27.31 #H`O~fi_ =.2.16
` 091236PM
QO i =.12.02
H~}O H= L.8.53
=$t 112600PM
=~O ~.10.2011.56 Q(=) ^# 013624AM
^.=. L.8.259.14 21.20 =H 032717AM
=.12.311.21 ~ O 050547AM
J=$.H. L.9.1810.58 27.31 g# 064201AM
.L.6.01 .J.6.12
~HO
L.10.3412.07
K 13.15
(=)
=QO_O
21.55 22.17
=.3.114.44

[12.27
KO^2.32
(=)22.19

12.40
K14.33
(=)22.18

125

12.14
K
(=)
22.19 20.38
|22.02
~15.38

QflO`H

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

27-03-2016 Pk"~O
H
27.39 uk .|.K=u `.3.33
#H`O
qYi
23.55 QO ~} L.11.45
H~}O
|= =.2.23
=~ O L.10.2912.16 Q(=)
^.=. .4.375.26 21.53
~
J=$.H.~.9.1411.01 27.39
.L.6.05 .J.6.11

"+ 084639AM
=$+ 104716AM
q^ 125927PM
H~ 031120PM
O 051739PM
H# 072238PM
` 093215PM
=$t 114540PM
^# 015604PM
=H 034657AM
O 052527AM
g# 070141AM

64

QflO`H
"+ 081908AM
=$+ 101944AM
q^ 123156PM
H~ 024349PM
O 045008 PM
H# 065506PM
` 090444PM
=$t 111808PM
^# 012833AM
=H 031925AM
O 045755AM
g# 063410AM
~HO
.4.446.16
=QO_O
=.12.061.39
QflO`H
"+ 080720AM
=$+ 100757AM
q^ 122008PM
H~ 023201PM
O 043820PM
H# 064319PM
` 085256PM
=$t 110121PM
^# 011645AM
=H 030738AM
O 044608AM
g# 062222AM
~HO
=.12.051.38
=QO_O
L.7.278.59

QflO`H
"+ 081512AM
=$+ 101548AM
q^ 122800PM
H~ 023953PM
O 044612PM
H# 065111PM
` 090048PM
=$t 111413PM
^# 012437AM
=H 031530AM
O 045400AM
g# 063014AM
~HO
L.7.289.01
=QO_O
L.10.3312.06
QflO`H
"+ 080324AM
=$+ 100401AM
q^121612PM
H~ 022805PM
O 043424PM
H# 063923PM
` 084901PM
=$t 110225PM
^# 011249AM
=H 030342AM
O 044212AM
g# 061826AM
~HO
=.1.383.11
=QO_O
L.5.537.26

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
~19.35 |
2.34 00.08

03-04-2016

Pk"~O

H uk .|.^q L.7.27
27.53
UH^t `.5.37
#H`O =} =.1.49
QO
^ L.8.33
^ `.5.54
H~}O
q+ L.7.27
K =~O .5.377.07
18.32 ^.=. .4.385.27
J=$.H. ~.2.414.12
.L.6.00 .J.6.12
13.36
(=)22.15

Q(=)
21.08
~
27.33

~22.32
6.17
K 1.41

06-04-2016

|^"~O

uk .|.K` ~t ~.8.36
H
27.36 #H`O~fi^ L.8.07
L`~^ `.5.19
QO |~.7.08
H~}O q+ L.10.22
=~O .4.376.01
^.=.L.11.4012.30
J=$.H. ~.10.62.30
.L.5.58 .J.6.13
14.02
(=) 22.12

Q(=)
20.50
~
27.36

~20.34
3.48

|
2.07

04-04-2016

="~O

H 27.35 uk }|.^fi^t `.3.07


K 2.30 #H`O ^x+ =.12.30
QO ~.2.44
H~}O H= .4.26
=~O ~.7.088.36
^.=. =.12.311.20
=.2.593.48
J=$.H. `.3.575.26
.L.5.59 .J.6.12
13.45
(=)22.14

Q(=)
21.02
~
27.35

~23.31
K 16.46 |
7.31 7.51

07-04-2016 Q~"~O
H
27.35 uk .|.J=.4.53
#H`O ~=u ~.2.21
QO WO^ =.2.56
H~}O K`` L.6.46
=~O
^
^.=.L.10.0110.51
=.2.593.48
J=$.H.
^
.L.5.57 .J.6.13

14.10
(=)22.11

Q(=)
20.44
~
27.35

126

QflO`H
"+ 082304AM
=$+ 102340AM
q^ 123552PM
02-04-2016 x"~O
H~ 024745PM
H uk .|.#=q L.8.33
O 045404PM
27.32 #H`O L`~_ =2.25
H# 065902PM
QO t= L.10.36
` 090840PM
H~}O Q~l L.8.33
=$t 112204PM
=~ O .6.207.53
^# 013228AM
K ^.=. L.5.577.35 Q(=) =H 032321AM
5.01 J=$.H. L.7.599.36 21.14 O 050151AM
`.3.415.15 ~
g# 063806AM
.L.6.10 .J.6.12 27.32
~HO
13.26
L.9.0210.34
(=)
=QO_O
22.16
=.1.393.11
QflO`H
~21.33 |
"+081116AM
5.03 4.04
=$+ 101153AM
q^ 122404PM
H~ 025557PM
H 05-04-2016 =OQ"~O
O 044216PM
27.36 uk |.` ^t ~12.04
K #H`O `a+ L.10.34
H# 064715PM
16.54 QO H ~.11.06
` 085652PM
H~}O Q~l =.1.39
=$t 111017PM
=~O .4.195.45 Q(=) ^# 012041AM
^.=. L.8.239.12 20.56 =H 034134AM
~.10.5611.42 ~
O 045004AM
J=$.H.~.12.572.23 27.36 g# 062618AM
.L.5.58 .J.6.13
~HO
=.3.114.44
13.54
=QO_O
(=)22.13
L.9.0010.33

|28.08
~18.35
1.20

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

127

N =q+ O`=

128

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

^+= "^QQ J<H "^+= h O`=


iiOz, [=#, ~fiY=# Q~ Q^.
N q+ O`=# 55 JOQ= K^~=Qey#\
"O_ ^ ~y ~ g^ KH Oz ^q ^ O~=, }u+
r=H<=# QqOz# =@, kQ= `e# N q+=
=O`=#, nH x==`\ H~= [Oz,
O`=# ^~ =~=#O^ P O`=#,
Q$=O^ O z# Z_, J<H" ^+=<QH, Q$z^
=#, Du^ #, `, ~Q, |}^ # JO`" OkOz,
P Q$", x~O`~#O^=, O` r=#=, PiH+
=#O`+, ~[[`, Q~= ==#, Y =$^
<OQQ^.
N q+==O`" : JN "^= fi~ N q+
==O` *u |+ Qf KO^ Nq+~=` F"
c["#= H "^"u HH" Jd~ ^ ~ [ qxQ
==O`} JOQ< H~<" ~` II
^#" :
II q+" ~^K O ^HW ^$ " OY" ~^ OQ" Q^"I
JO[" ^^`" `| x" HO`[Q<#"II
J|^OQ^ ~O_ ==o" ~ `OH}" I
N=`OH =^~ H^~" =O^ =hO^ `"II
=O`" : F" #" Q=` "^"! O NO HO
N = q+" ! ~fi ~HH #= fi II
q+ Qf : F" <~} q^ I "^"
n= I `<fl q+ K^` II
nHxfi`, #~} QqOK H=...u k#=
q+ Qf =O`=#, P^O`=O^ 108 ~=
[OK=#.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
II =^ = =eY +\}" =$` QH" I
C
I
J+`" q~K-^ =$` Q" K ~" II
L
~fic+ "" q+ O`" =~#< II
B
$+, u, O~=# <~"~"~u=~,U
"i
==fii, uH~ N=q+= OK= #O^eP
r=#
+Oz, ~HOK ~=N q+^=x^. q+
O`=Jxfl
N
q+ =O^ =$k^" #flk. OA
`#=, Q=,
Sfi~ =, YQ=, O^ H
, "~^ =$k#O^
=##fl N q+^=x O`" O
~}=.
Q$= O^
QQ " ^+=, t=
M
O ^fi~Q$=# O|OkOz#\ Jxfl ^+= ^`
$+ ^+=, O` H ^+= ^+`K^<
^+=, ~H #^+= ~H, ~#, td, J#,
` Q}, ~Q, +, q`^, Q$H`, =, QO^~fi, $OQ~[
=$Q^ = O^ xiOz# Q$ ^+= |^ x~}

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

129

q[^q q_^ :

Qfl^#
OQ _w [#QflO H#Q# q^#=
~`^=x Jxfl =Y ^...
" : 200/ ~II

111 O=`~=
Q `a OKOQO
1940 #O_ 2050 =~
~``fi P"k`
Q}`H~O
Z<..i,
` P_~_ <
*u+ JH+<
J#iOz...
HO@~ *`H=
i=#k

130

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

|^ Q Ou q^#= : *+ #H`= ~A# ^ |^"~= ~A ~u 10.30xII


#O_ 12.00QOII QQ Q K *` _ ^H} ka=YOQ ~x, ~Q Q
U_ ~ kQn~OKHx P kQ n# ~QQ #x ^ `x P= uxOKe.
H Q
Ou q^#= : ~ } #H `= ~A# ^ H"~= ~A L^ O 7.30#O_
9.00QOII J#=# QQQ K *`_ "=ka =YOQ ~x, J#=
QQ# ~O_~ kQ n~OKHx, PkQn# J#=QQ# #x ^ `x P= ux
OKe.
~= Q Ou q^#= : +q, *, ~} #H`= ~A# ^ x, |^,
H"~= ~A O`O 4.30xII #O_ 6.00 L^# L_HOz LkQQ# K
*` _ D#O ka=YOQ~x LkQ Q # <Q~ kQn~OKHx, P LkQ Q
#x ^ `x P= uxOKe.

Mq^#=
#=Q O
Ou

C
.
S
N
O
I
T
A
C
" :1000/
I
L
#=Q Ou q^#=
B
U
P
N
A
H
O
M

(~`fl, k, ~OQ, OY, _~, Q |= ~Q@ ^=`#)

("+, H~@H, O, =$tH, ^#~, g# Qfl=# Q~=~ *`)


1. ~`fl : H#H+~QO, Q_O, =`O, HO, K_ " H LOQ~ "
LOQ~OQ ^iOKe.
2. ~OQ : , `, Z~, Q^=~OQ ^ ^iOKe.
3. OY : 1, 3, 6, 8, 9
4. k : (x","~=) `~, ^H}=
5. _~ : "+, =$tHQflA #=< _~, H~@H QflA H; _~,
OQflA N~= ^ "OH> fi ~ _~, ^# ~, g#QflA NH$+x _~ ^i OKe.
6. Q|= ~Q@ : NH$+,=H;,#=<, N~=,N~OQ<H fiq.
7. Ou KH=# Q : x, H, |^, ~=
8. J<~Q= Hey#C_ lOK=# ^#= :
iQ_# "H =z# HO^ ^ #Q
9. = : _O|~, =i, E<, O|~
x Q Ou q^#= : +q #H`= ~A# ^ x"~=~A O`=
4.30 xII #O_ 6.00 QOII #=fi, =^Oz #=fiO_K *`_ `~ka
=YOQ ~x #=fiO_x S^~ kQ n~OKHx, P kQn# #=fiO_ #x ^
`x P= uxOKe.

(~`fl, k, ~OQ, OY, _~, Q |= ~Q@ ^=`#)

(=$+, q^#, H#, `, =H~, O Qfl=# x =~ *`)

1.
2.
3.
4.
5.

~`fl : hO, K, =[O _ K~ =^ "eH LOQ~OQ ^iOKe.


~OQ : hO, PK, ` ~OQ ^ ^iOKe.
OY : 2, 4, 5, 7.
k : (x","~=) L`~,t==
_~ : =$+, ` QflA ^~^g _~, q^#, H# QflA Q}u
_~, =H~,O QflA t=x _~ ^iOKe.
6. Q |= ~Q@ : t=, ^~, Q}u, |}fiq.
7. Ou KH=# Q : ~q, KO^, [, Q~, H`.
8. J<~Q= Hey#C_ lOK=# ^#= :
~Q_# "H =z#
9. = : [#=i, |=i, A, PQ.
~qQ Ou q^#= : L`~ _ #H `= ~A# ^ Pk"~= ~A `" ~*=#
4.30xII #O_ 6.00QOII Q^=~=fi, = He Q^=fiQ `~K *`_
t= ka=YOQ ~x, Q^=fi# XHi kQn~OKHx, P kQn# Q^=
fi# Z~x ^ `x P= uxOKe.
KO^ Q Ou q^#= : =} #H `= ~A# ^ ="~=~A ~u 7.30xII#O_
9.00QO. a=, , = He f OQex ` ~K *` _ PQfl ka=YOQ
~x, f OQex P~~ kQn~OK Hx, P kQn# fOQex Z~x ^ `x P=
uxOKe.
[ Q Ou q^#= : z` #H`= ~A# ^ =OQ"~= ~A L^=
10.30xII #O_ 12.00 QOII HO^ L_HOz HOkQQ `~K *` _
L`~ ka=YOQ ~x, HOkQQ =_ ~ kQ n~OKHx, P kQn# HOk
QQ Z~x ^ `x P= uxOKe.
Q~ Q Ou q^#= : ~fi^ #H`= ~A# ^ Q~"~= ~A
`"~*=# 1.30xII #O_ 3.00 QO. #Q L_HOz #Q QQQK *`_
<|u ka=YOQ ~x, #QQQ# `qk ~ kQn~OKHx, P kQn#
#QQQ# Z~x ^ `x P= uxOKe.
H`= Q Ou q^#= : L`~_, =}, z`, ~fi^ #H`= =z# ~A#
^ Pk, =, =OQ, Q~"~= ~A# `"~*=# 1.30xII #O_ 3.00 QO.
L=# L_HOz L=QQQK *`_ <|u ka=YOQ ~x, L=QQ#
Zxqk~ kQn~OKHx P kQn# L=QQ# Z~x ^ `x P= uxOKe.

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

131

"
qfiH~ ^O`s` =} Q$x~}O
*u+G=# XH ==$HO "GO XH Y =`" *u+GO `ex
" G"` i~_ H_ . " GO H O =~` @=# ^fi~H #Q~
x~}O, ~=} @=# OH@} x~}O ^=te qfiH~K xiOK|_#\kQ
`|_#k. D~=}, =~` @= ^fi~ D "GO p#"#kQ
"#kQ QiOK==Ok.
" GO H=# JOkOz# 18=Ok =~ ^=te qfiH~ JQ`O|
xfl fiHiOz#@ ~} Q^^fi~ `eK#flk. <\ "GOH ^#`
ZO` K~O Ok=#flk. Hx <\# g#" G"` ^fi~ " GO H =}H
q= #tOKK#flk.
~=} =H=H~ PkHq "bH =i ~= } H"xfl O $`+
HxH `e*i. P =QO^O HO^~ =h === a#flO
HO_ Z<flQO^= ~zOzi. H~}= ~=} H=O #O^Q H, "bH
=i#O^ L#fl [`=O. O^O g^=#fl Q~=O =# = `
= OQO Hxq^OQ ~=} =H==# ^, Q^ H==Q ~zOzi.
<\ #g#" G"` `# O` Ja` =}H ` =# O Q~
" G q=# #tO * < fl~ . =}Hq =Hey#
"# " G=
< ~= QO^O qfiH~ "G=#O^ q=i<fl#. D "=# <\ #g#"
G"` PKi#fl J$` =i qfiH~ "Gs` Q$" x=
`e*<fl#.
Q$x~}O P= H x~}= ^#"#k. P= J#Q P,
P= @ Jx J~O. Q$O P= K`< xiOKx ^=te qfiH~ ^=Q~
|$uH =K#O.
Q}`O H U G=~# x~Q". Q}`O ^fi~< YQG=# #H`,
~, "\g^ Q OK~O, Q }=, Q JO Q`fi (=_ q), Q GO
JHO =, ~MO=, H~@H~Y, =^ ~Y, =H~ ~Y, ^$=O` ^~O
Q}`GO ^fi~< k<fl~, tGO ^" Q~Q_ _= "_, ^=x
~O, ^=` qQO Z`, JO`~ =O@O, =Y=O@O, ^fi[OO, |e~O
"^Q = q+=# Q}`GO H ^#`` =~ q=iOK~.
J^q^OQ ^#=# HOK@, == H |~= x~tOK `xH, =
_= "_ `H#@ Q}` G =< L y< flO. JQ LQ (\\ )
x~}O #O^ Q}` ^#` =#flk. P~Q=O`_~# =#=# Wxfl~ QO_H@
H"x, =#=s~O ^= #, ~ W<fl =O_x Q}` GO ^fi~< q=i< fl~ ,
Jk Wk Jxq=iOK < uGO# Q}`G" = ^~O, Q}`GO x U
G"# x+O Jx QiOK= =#flk.
P+ x =#=_ J+Sfi~= =#fl Z x~Q", POx Q$O
_ JO` x~QO.Q$=# H=# _= "_K (Q~O) Q}O KQ
U~_ OY 9K yOKQ K^~Q* Q$ O_O=K#. (O_= J#Q =#=

132

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

L`uH = ^~=) ^x< H `^ O Jx, =# Q}` O " O Jx ==iO`~.


_= "_ = Qx Q[= Qx QOK@ p# |+ O^O,
p# =`O x = 18 a\+ JOQ, ~ O_= 36 a\+ JOQ
H XH Q[O 9 K^~ J_Q XH K^~ Q[O JQ# H=# K^~ Q[=
Q$Q~O x~~OK@ p# O^O. D P= 1. ^fi*O 3. OO
5. =$+O 7. Q*O +"#q. 2. ^=O 4. fi<O 6. Y~O 8.
HHO x+^ =. Q$Q}`O #==~, UH^t=~, K`~t=~ _
=~, J^=~ K|_#q. UH^=~ HK~ =# Z=Q qxyOK
K<fl~. Q$O_=# 9K Q}Oz 8K yOKQ +O P=QK#flk. Q$O_
=# 9K Q}Oz 8K yOK_Ox Q_~O U=#Q =#=x s~O #=^fi~=
K|_OY 9, J+ kH OY 8, #=^fi~= Q=` xi`"# D ^O
J+k ~~z J+k H #qK =#= xi`" # Q$O D~O_ Q}OKQ
=#=# P~~Q Sfi~# kOK P= U~_K#flk. P=# Qi#
=ixfl q=~= <K~z OK|_# qfiH~ " Gs` WO_ P= J#QO^=
K_Q~.
Q$x~}O n~K`~H$u O J`O` ^HO. H~}O U=#
Q$H~_~# Q~= n~K`~G =O_= # Jku H=#. Q$=# U
q^" # gk@ J~# ^+ =# WK#. <\ #g# " G"` `~D#O
gk@, L`~ D#O gk@, ^H} PQflO gk@ t= "= gk@
=x `K<fl~.
~[gk@ ~=}=# i\ Jx^ <#_ gk@ U^# # ^+ =<
WK#Qx `O W=fi^.
<\ #g#" G"` Hxfl gk@ =x K_O |OQ~Hu` KO# =x+
K=_x, W#Hu` KO# =x+ K=#x K#@#flk Hxfl gk@ =x K#
q+O.
Q$=# O^fi~O qk~# D# PQfl "= <~` xiOK
~^. <\ #g#G"` `~ =Y=# `~ D#O, ^H}=Y=# ^H}
PQflO, t= =Y=# t="=O, L`~ =Y=# L`~ D#O
O^fi~= =x KCK<fl~. D O ^fi~= LK=x `e* <fl~.
^=te qfiH~ qk O^fi~ x~
O J ^= x `e*i . O ^fi~O
" ~+x H <~ Jx qfiH~ Ja=`O, O^fi~ W~" H\H " ~+x
<` Jx qfiH~ Ja=`O <~ =x+H =^ =#fl@ O^fi~O k =O_@"

O, <\ #g# " G"` k =O_e# <~O\ O^fi~xfl =


\ <~ KOg^ =O_ Q# `~K K<fl~. O^fi~xH W~"
H\H <fl Q$[=xH <`"^ HQ#. ^=te qfiH~ , qfiH~ O`
`~ D#O H L`~ D# = O^fi~=Oz# ^i^= OqOK#x
`~ PQflO H ^H} PQfl O^fi~O =Oz# =~}O OqOK#x ^H}
<~u H t= <~u O^fi~O =Oz# q"H #"# O`#O O^^~x,
L`~ "=O ^ t=" == O^ O^fi~O =Oz# H _ O_#x
`e*i . qfiH~ =K#O ^fi~ qk O^fi~O x~
O x+^O Q QKiOK
K#flk. OQ O^fi~ x~O U=#Q WO\ e H` 9Q=Q
qlOz =H== #=Q#= ~~z =^##fl |^, Q~, H#=

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

133

O^ =x`ei. =^##flQ~#O |#=# zOK# H=#


^"= D Q~#O #O^ zOz# O ^fi~x~O OQ =#=
x"Q$= |^, H #= O ^fi~= OQx~~Ozi.
O^fi~O Q$O=^ #O_ L`~O H `~# Hxfl JOQ~# [i
O^fi~# Kx x=O L#flk, H=# `~ ^H} O^fi~="~
|^ #=#, t= L`~ O^fi~= H#= #O^ O^fi~O x~~ OK@
=}H"#k.
<\ #g#" G"` `~ =Y^fi~O "~ `~ D#O #O_ t=
"==# #_H Q_O LK=x `~ D#O #O_ t= <~ uH #_H Q_O
hK=x ^H}=Y ^fi~=# ^H} PQflO #O_ L`~ D#O =~ #_HQ@O
LK=x, ^H} PQflO #O_ L`~"=O =~ #_HQ@ hK=x, t==Y
^fi~=# t= "=O #O_ `~ D#O =~ #_H Q@ LK=x, t=
"=O #O_ `~ PQflO =~ #_HQ@ hK=x, L`~ =Y ^fi~=#
L`~ D#O#O_ ^H} PQflO =~ #_HQ@ LK=x, L`~ D#O #O_
^H} <~uH #_HQ@ hK=x `K<fl~. x~ =}H QO^=
q=iOK^. O^fi~O =`O x~+ ^ x~~OK=#. Q$=
U= O^ "H=#fl ^fi~H^x qfiH~ "G=# `|_#k.
^==Ok~O : D#O ^= =Ok~O Jx qfiH~ =K#O D#O#O^ ^==Ok~O
OK@ H~}O *u+G |^OQ zOKQ D#k# Q~H` =
Jk` Q^~. Q~= *#H~ _, H `= "HH ~ _. *#"H^ rq`~ = ~
Q qOz =# =~ D#=#O^ ^==Ok~ # ^#`xzi. <\
#g#G"` <~u=O^_ ^==Ok~O xi<fl~. <|uk x|u
J# ~H_ Jku JO^K`< D <|u =# ~H=Q Ja=iO`~. D
~H =O^ ^= =Ok~ x~}O J"#k.
D#O #O^ |~= =O__^x ^=x ~= xiOK@ ^+=x <\ #g#
" G"` ``<fl~ . Dq+ O J `H #. ^=_ Z`# ~= #O^ Q$H~
^=xH<fl ` = Z`# ~x lOz# ` O^O. D#= |~= =O_~^#fl
`" fi`O`"#k. =}H q~^"#k ^=x Qk Z`# ~= ^=}fl =Oz
lOK_O "#kQ QiOKe.
=O@Qk : PQflO H^#O Jx qfiH~ =K#O, PQflO H #H
H~}O *u+G|^OQ zOKQ PQflk _ Jku. _ Jyfl ``fi
Q=~#O^# Q=~#O^# PQfl=O^ =O@Qk x~}O L`==x
=~ x~O. qfiH~ `e# ^==#+ QO^~fi Qq[# H~O `~ ^H}
O^fi~="~ "=Qk PQfl=# =O@QkQ =yOK =K#.
t= L`~O^fi~="~ =`O PQflQk PQfl=# =O@QkQ
=yOK=K.
~ x O : ~ < fi ~xQ K |_#k. ~ O^fi~O Z^~Q HxOK
~^. ~ ~H =^ #_z# H_ HQ#. ~ ~H Jug= =O_=#.
XH WO\ =_~ =O_~^.
fl# : ~fiO fl#=Ok~O Jx qfiH~ =K#O D =K<xfl *u+G
|^O Q zOKQ "+ OH~@H =$tH ^# ~ g#Qfl= "iH `~ kku
J~# ~q _ H=# D QflA `~ fl#=Ok~O += ~#k. QflA

134

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

"= kku J~# KO^_ _Q#. H=# QflA "= =#


_ fl# U~~KH=K#. J> ^H} kku _ H=# QflA
^H}k fl# O. qye# =$+, q^#, H#,`, =H~, O QflA
~KO^ Pk` Q^~. H=# giH Pk` # H |^ x ~
k~# PQfl, L`~, t=, <|u k fl# U~~K H#=K#.
=~Q^_ : qfiH~ Q$=# "#HQ=# =~Q^_ xiOKx K#.
`~ =Y^fi~O "~ <~u t=k O^ =~Q^_ xiOKH#=K#.
^H} O^fi~O L`~= =~Q^_ xiOKH =K#. t=O ^fi~O"~
`~ k# =~Q^_ xiOK H=K#, L`~ O^fi~O"~ ^H}
O =~Q^_
xiOK H=K#. `~ ^H} O^fi~O "~ `~, ^H} D# ""
=~Q^_ xiOK~^. t= L`~ O ^fi~O "~ PQfl L`~ t= <~$u
k =~Q^_ xiOK~^. *u+G |^OQ =~Q^_ `k =O_e
q`k xH~^.D#O Jxflk"~ =~Q^_ xiOK~^.
c~" xO : O_Q~O L`~ Jx qfiH~ =K#O. D =K<xfl *u+G
|^OQ zOKQ =$+ q^# H<, `, =H~ OQflA L`~# ^#\H
+" # kQ ^$ gHiOK=K. L`~ k ~ _ Jku ~ _ H; J#Q ^`
H=# QflA L`~O ^#\H +=~ #k. qye# "+H~@H O =$tH
^#~ g#QflA "= =# ^#\H # *u+G|^OQ i#k.
H~}O KO^_ H;H~ H`fiO QO "=k Jku, KO^=O_ =^
KO^" KO^^i Jx ^~}O `e# H; J`~ `<=`O H~O
H;KO^ Q ku ^=`Q K |_#k. KO^_ "= kku H=# "==
O^ QflA ^#\H `~ =YOQ OK_O *u+G |^OQ i#k.
`H@ x~}O : ` H; fi~OQ K |_Ok. ^=`~# `~fi` `x
lOK_O O^= O^O `x lOK "~ ^~~H= "H K`ifi^
~~= O^^~x ~fi~}=K#O D`H@ "= =# OK_O
*u+G |^OQ i#k. H~}O "= kku J~# KO^_ H;H~H`fi
QO H=#.
[# : t" [<O Jx qfiH~ =K#O D =K<xfl *u+G |^O Q
zOKQ =$+ q^# H#, `, =H~, OQflA x uH}k`OK
_Q# H=# D QflA t=O [<O +"#k. qye# P~ Qfl=~#
"+H~@H, O, =$tH ^#~ g# QflA ^# ^H} kku J~# A_
uH}k`OK _Q# H=# D QflA ^H}O #O^ [<O +"#k.
_HQk : ^H} K= #O Jx qfiH~ =K#O D =K<xfl *u+G|^OQ
zOKQ "+, H~@H, O =$tH ^#~ g#QflA ^# ^H} kku
J~# A_ Pk`_ H=# D QflA ^H}O _H Q "#k.
QflA "= kku KO^_ _ H=# "= = _ _HQk
QflA ~". qye# =$+ q^# H# ` =H~ OQflA ^#
t= kku x Pk` _Q# H=# D QflA t=# _H Qk
^HO. JQ <|u kku J~# ~= QflA Pk` _Q#.
H=# <|u _HQk QflA +"#k.
"_g^ h\ \O x~}O : *u+G|^OQ zO KQ KO^_ [H~_
H=# "= = h \O L`=O. <|u= h\\O x~}O
=^=O. PQfl h\O x~}O J^=O.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

135

JO_~ QO_ h\\O : D JO_~ QO_ h\\O x~}O `~, L`~,


D#= ^HO.
Q$=#O^ q] : `~, L`~, D< OQ#, ^H} <|u,
t= q]Q# =O _e. D#O H#fl "=O, "=O H<fl PQflO,
PQflO H<fl <|u q]Q =O_e.
~" : w# ~^ "`\HY#<
^"<O #~Q<O ~fiH ^O
`~ L`~ D
< #` U~~K H#=K#x H =}O *u+G=
# =#fiO KQ D#" #~ ^HO H~}O D<ku J~#
Q~= g#~t J~# [~tH Jku H=#. qfiH~" GO t=#_
q=O_ =K#x `|_#k.
"_# h\"@O : Uk ^fi~= P kh\ "@O x+^OH^. Uk
^fi~=# _ "#H" h\"@O =OzkH^.
Q$O =O^~ MmO : `~, L`~ D# JkH MmO, ^H}O,
_=~, <~u `= Mm O =O_ x <\ #g# JaO qfiH~ =`O
U =Y^fi~O#H# WO\=O^~ JkH MmO WO\ "#H `= MmO, WO\H
W~H `y#O` MmO =O_x `e*#.
"@ x~} q=~} :
qfiH~ " GO#O^ "@ x~}O Qi Dq^OQ K|_#k.
II k+ ~OQ+ #O =YO $`"
~fi~fi~Y <^#` iH`.
=#~O J#QO^O #O^ "@ x~}O Qi Dq^OQ L#flk.
II K`i K`} ## gi`"
t~`flH~O J#QO^#O^ "@ x~}O Qi D q^OQ L#flk.
II JQ^fi~ =OQ= =~#^^ H=`
H ==# q+OKQ "@# =YQ= #O^ HQ=O^,
O^e Q^O^ "@ xiOKH# =K#. <\ #g# "G"` L`~
`~ k |~= =O_~^x "@ x~}O x+k < fl~ . Wk J
"# q+ O.
Uk U =O^# "@ x~}O "#kQ qOK=# "@ ^H}
t== ZQ# L`~ `~Q# xiOKx <\ #g# "G"` `
K<fl~. D q+O U =}H QO^=O^ `|_ ^. H=# D =K#O
J "#k.
"GO =MO :
1. XH WO\x =_ QQ OKHx x=tOK~^.
2. XHk =_"H LO_~^. J#Q =_ Q_^\ ~^.
3. =_k =_ ^fi~\ xiOK~^. J#Q `~, t=, L`~, ^H}
^# k ^fi~# K#_ ~O_ kQx, <Q k Qx
^fi~ x~O K=#.
4. `O_ `` xiOz# Q$=# P~fi}O K_ ~^. J#Q Pk yOK<
Jx K_~^.

136

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

5. Q$=#O^ U kH## + =$H= =O_ =K#. = =$H=


Q$=~} =O_~^.
6. Q$=#O^ U Q__ =^ PQ~^ J#Q "O_ Q_ Q$=#O^
H#_~^.
7. Q$=#O^ [ =$H= ~# ", ~q,[q,afi "^Q =$H= Q$=~}
=O_~^.
8. #`# x~}O K #_ Q$~O = ~= # K` ~ <xfl Qfl OK=
Qk` u, ugH} |~K#@ =~x~O K =#.
Q$" =~=# _ q^OQ K`~kx K_=#.
9. O# =i Q$" =~=# *` x [#QflO, flQfl#
Q}OQ K_e. =~H QflO *`x H [# H fl Qfls` U~_
QflO *`x Qfl OK= Qk` Qfl XH> =O_e.
10. O`# <\ #g# G"` iK x #fl P Q$xfl e #`#Q$O
xiOK=#x xK P Q$=# ~fii+= OK#x O`
K K<fl~ . Q$H~ PiH =` #_ Q$=# @ H<fl O`#
^fi~ Q$^+= # `yOK=K#.
Q$^+x"~} =`O`O =i J+kQO^# O` ^#OQ
K|_#q. D O`# =# OY# KH H\ # Q$= Gi#
KH H\ # Q$=, gk Hey# Q$=, PH} Q$^+= Hey#
Q$= J`=~O. =` O` J+kQO^# O`= |OQ~ H ~y H
"O_ ~ edOz ^#O #O^ XHk#O OKQ=O #O^ XHk#O (P=,
P=~Q, P=<~, P=_, P= Oz`O) XHk#O ^^H O #O^ XHk#O (>OH
hO^) =Oz O`kQqOz OHHOQ } u#, JOQ<
H~<= QqOz OKK~ =K lOz (^, n, <"^, QO^+=K
lOK _O) =O_HO uk#O Qf =O`O [Oz [H uk#O
O`=# ^~^`OK (^~^` =O`OK) =`O`O J+kHH O`
=O_ HO `~fi` (40 ~A `~fi`) ~y HO#O^ QO^ h~ xO XHH
HO#O^ XHH O`O =Oz P HO K\ ~y~ HO~=# =u
^~OK JxflkH\ =` O`# D#=# W`~ J+kHH
O`=# P k# Oz# Q$ ^+= iOz dO`~ Jx
=~ =}O. <\ #g#G"` =` O`#Qi =H; O`O#
Qi N KHO`=# Qi J"# "M KK<fl~. U O`"#
[Hx^ `e`O W=fi^x QOKe.
=` O`O =|K xi`O J~#kQ N KHO PkOH~K~K $+O K|_
#kQ ~} H^ ^fi~ `e|_K#flk. O`^ +} K _O ^= ^+ }` =#=x
=}H^`K xi`"# U O`"# `OWK#x J#==# _ "=
Q Ozuq <\ #g# G"` <H ` fi ^~}` O`^ +} K _O J
"# kQ
~fi[# QOKe. <K ~zOK|_ ''" ^+ i~ H (" ~"_)
J# QO^=# ~fiq+= O~OQ ^_#.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

137

_i >" Qi q=~}
q `#K@ u~Q_xH >HO XH~A. q ~xK@ uiQ
"QO ~ O Q LO_H= ~ [~Q` =O_#. O=`~O "`= # "`O
~i 24 QOII =O_#. nx< ~i ~k#= (Mean Solar day) Jx
==i~. Hx q `#W~ g^ u~Q_xH >HO Yz`OQ
23 QOII 56xII@#. nx< <HuH k#=x (Sidereal day) ==i~.
#H`` O> q`#K@ `# u~Q_xH > H" D
<HuH H=.
L^~} =^flO 12 QO@ ~_ #_ <ug^ =#fl_
XH#O #H`xfl K=#O> `~fi` ~A J^#O P #H`xfl
K_\xH 23 QO@ 56 xq _ `Ok. J~` P =xH ~_
#_ <ug^H ~_. #H`` e K q XH K@ K\#>
~x`e XHK@ iH^. ~_ #_<ugkH ~=_xH
JkHOQ 4 xq _`Ok. #H`k#O HO> D ~k#O 4 xq
^^xJ~=QK#flk. D q^OQ [#=xfl #H`=O iK#
HO <HuH HO H _i>" Jx==i~. _i >"
^fi~ Qfl x~O Yz`"# e`xOk. D <HuH HO =^flO
12 QO@ Z"s #O^x~~~.
"~O
Pk
=
=OQ
|^
Q~
H
x

138

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

~^O 6QO. J~# q=iOz# iQ#. ~^O K`Q


[iy#_ H= =~[~QKO_#. D H= ~=h =YO.
KO^=h =YO H^x G=}=.

J<O Qi q=~}
q `#K@ `# u~Q_xH XHk#O @#. q ~x K@
u~Q_ xH XH O=`~O @#. =# `e#k D ~ O_ Q=< J#= OxH
~x =_= Q=#O JHK #O ^ q+=K#O (Precession of equinox) H^. q H ~~ ~=Q O_ K <=kQ =
K@#. D =O 3600 =$`O iJQ @ 25,800 OII @#. 10 iJ=fi
\xH 72 OII@#. O=`~O nx K#O51 H# =~Q @#.
` O DQO^~ K < ~OO H H= 1998 [#=i 1<\H 230 50I00IIQ
L#flk. DQu< J<O Jx ==iO`~.

M
O
C
.
JS
<O# kOK `=
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

~HO QoHHO J~~HO =QO_HO


QO@ QO@ QO@ QO@ QO@ QO@ QO@ QO@
#O_ =~ #O_ =~ #O_ =~ #O_ =~
430
300
1030
1200
600
430
1200
130
730
130
900
1030
900
300
1030
1200
300
1200
730
900
430
130
900
1030
1200
1030
600
730
130
1200
730
900
130
900
300
600
300
1030
430
730
1030
730
130
300
1200
900
300
430
900
600
1230
130
1030
730
130
300

i J<O `O :
O=`~O28550.0879527 J<O
3600
L^ : 199928550.0879527 23050I24II
3600
H$+=i(H..) J<O `O :
O=`~O29150.0879527 J<O
3600
L^ : 199929150.0879527 23045I36II
3600
~=< J<O `O :
O=`~O39750.33 J<O
3600
L^ : 199939750.33 22023I24II
3600
~ ^O` J<O `O :
O=`~O49954 J<O
3600
L^ : 199949954 22030I00II
3600

yk #=Q H~H`fi =K~ \H


k
Q`O
P#O
QH~H`fiO
^==~
eOQO
Jk^=`
=
Q}O
~OQ
~`fl
^#O
"~=
q^
fiH`O

`~
H
=~O
`$
"+=
~+
N~=
H=~O
`fi
Q^=
HO
Q^=
Pk
l_
OO

^OII
~t
OK~O

6
30 ~II

PQflO
~=
OKH}
H`
=

^~
=fi#O
~*
=`H`
=[O
J#=
H
"_
=$+O
`
20
30 ~II

^H}O
~^fi[
uH}
`$
"+=
~+
#=<
=fi#O
`"
Z~
Q_O
HO^
=OQ
KO_
"+O
=$tHO
7
45 ~II

OY

~
4

x
5

KO^
6

<|u
t=O
"=O
s#
H
P`
~H~O ^#~H~O K`~H~O
QO
P+
=`$
=
=
"+=

~+

|} t=_
H;

=$^O O
`"
`"
`fi
Q~OQ #
`
Q"kHO WO^hO =`O
L^
#=fi
aO

x
=
QiH
[q
"^Q

=H~O
H~@HO
OO
18
19
10
18 <II
30 <II
2 1/4~II

|^
7
L`~O
P`
}H~O
=O`q^
=
~+
Q}u
H=~O
~*
PK
K

|^
L`~}
q^#O
H#
17
30 ~II

H`
8

Q~
9

D#O
*=x
^fi*H~O
"HO
"+=

=q+=

`"
z`=~O
"_~O
L=

^~

D#O
JOw~
n~K`~H~O

O`#O
"+=
~+
NH$+_
=$^O
`fi
H#H=~O
H#H+~QO

H`
8

Q~
9

140

7
18 <II

#Q
Q~
~q
^#
g#O
16
12 <II

yk #=Q H~H`fi =K~ \H

`e
`O_
~
=
H~H`fiO
Q=~O
q`
`=
=
k#K#O
#H`
"#O

7
Q^=
fi
H
*u
O[K
`#
r=#
Q~
Q~=~
Q
x=~
Q
W`_
1000
H$uH
L`~
L..
~H=~
fi
~^

H
2

7
`<

$Q
=i
L~+fi}
H`

x
x=~
Q
Q~=~
Q
JqxO
1000
~}
|
..
fi`=~
J+fi
~^

[
3

4,7,8
3~H
O_
q+=
^q
*fiex
`$,`$
|}
Q~
Q~=~
Q
x=~
Q
~y
0040I
=$Qt~
z`
^x+
"+O
"#O
"#O

x
5

KO^
6

3,7,10
#=fi
O_
~
K
*^q
P+
~Q,
x
x=~
Q
Q~=~
Q
W#=
0002I
+q
J#~^
L.^

7
~Q#flO

~
4

7
<~_

H
OH
H~o

x
x=~
Q
Q~=~
Q

0003I11II
P~^
fiu
`a+O
H$+=~
O
"#O

Q$^
~^

Ju
J#
~}
=`$

Q~
Q~=~
Q
x=~
Q
"O_
13020I
~}

=}O
fi`=~
^fi
~^~_O

|^
7

7
~
Qy
KO^
`~
W

7
`
f~O
H
OH
^=lfiH
"H

x
x=~
Q
Q~=~
Q
"O_
1000
P
*
~=u
O
"#O
~_O

Q~
Q~=~
Q
x=~
Q

0003I11II
Jtfix
=Y
=
Q^
"#O
~_O

5,7,9
QH~O
|=#
`_
`~
^#,`
Q
Q~
Q~=~
Q
x=~
Q
|OQ~
0005I
#~fi
qY
~fi^
H#H =~
Jfi
~_O

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

OY
^$+
^O

~q
1

139

[
3

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

H
2

M
CO
S.
ON
TI
CA
LI
UB
NP
HA
MO

~q
1

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

"~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

141

~~ ^O`s` #`# i^# s` D


"~ qk q^#= ``<fl#.

Pk"~O
t=k }O x+^O
="~O PQfl k }O x+^O
=OQ"~O L`~k }O x+^O
|^"~O
^H}k }O x+^O
Q~"~O <~uk }O x+^O
H"~O "=k }O x+^O
x"~O
`~k }O x+^O
P"~ Pk "o# H~qflO, ^# #+= HQ#. `xi
i` "==, D HOk H<< }O "~^"e. DHOk
H `~fi` ^=~# Kx }O Ke. ~^O 6QOII ~ =O
6 QOIIJQ k#O J#Q Q ~u=#OQ=#fl k< DH=#O i=#.
~^, ~= K`Q [iy #_ Q ~u =}xfl|\
Q}`s` P H kOz K`Q KH"e.
Pk"~O
O`O 430 #O_ 6 QOII =^
="~O
L^O 730 #O_ 9 QOII =^
=OQ"~O ~u 1030 #O_ 12 QOII =^
|^"~O
Q 1030 #O_ 12 QOII =^
Q~"~O
=^flO 130 #O_ 3 QOII =^
H"~O
~u 730 #O_ 9 QOII =^
x"~O
L^O 430 #O_ 6 QOII =^
U "~ U k }O K# U H }O K#
H~[O HQ# J# qk q^# =# _ HO^ q=iOK K<fl#.
1. Pk"~O
`~k }O L`=O
2. ="~O "=k }O L`=O
3. =OQ"~O ^H}k }O L`= O
4. |^"~O
L`~k }O L`= O
5. Q~"~O D#k }O L`=O
6. H"~O PQflk }O L`=O
7. x"~O
_=~k }O L`=O
P "~ D HOk H }O K `H H~[O HQ#.
Pk"~O L^O 430 #O_ 6 QOII =^
="~O ~u 730 #O_ 9 QOII =^
=OQ"~O L^O 1030 #O_ 12 QOII=^
|^"~O ~u 1030 #O_ 12 QOII =^
Q~"~O ~u 130 #O_ 3 QOII =^
H"~O L^O 730 #O_ 9 QOII =^
x"~O O`O 430 #O_ 6 QOII =^

144

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

<=#H`=# `H# q^#=


#H` ^=

#H`=

K K K
Jfix
Jtfih^=`
b
~}
=^~~A
PDTU
H$uH
Jyfl^=_
F " g =
~}
|^=_
" " H H
=$Qt~
KO^_
YO V K
P~^
t=_
H H
#~fi
^==`
_
+q
|$u
_ _ _ _
P+
~=
= g = "
=Y
`$^=`
" \ \ @
|
Q_# ~_
> \
L`~
P~=_# ~_
+O } ~

L^ ~_
~ i
z`
^"O^_
~ ~ ~ `
fiu
"^=_
f ` ` `
qY
WO^A
< h # <
J#~^
q`_# ~_
< ~
*+
^"O^_
a
=
~H_
| ^ _
~fi_
QOQ
* l
L`~_
qfi^=`
c
Jal`
|^=_
E * * M
=}O
N q+=
Q w Q Q
^x+
J+==
Q
`a+O
=~}^=_
^ k
~fi^
J*H ^_
^ O ~ ^
L`~^
J~^_#t=_
^ ^ K z
~=u
L# ~_
u #H`=# <Q JH~= `|_#q. "^\ JH~O #H` "^\ ^=
[xOz#"iH, ~ O_=JH~ O #H ` ~ O_=^= [xOz#"iH, =_= JH~ O #H ` =_=
^=[xOz#"iH, <Q= JH~O #H` <Q= ^= [xOz#"iH Jx Q=xO
Ke. fi, n~H~= fi^=H^. L^~} H$+_ J#~#O^ H$Jx
#_~H~=#. ,,~,i,z` H=# ~H~=z`#H`O 3=^=Q QiOK
=#. DHOkHxflfi n~H~= Q~#"\#H`^=# Wzuq Q=xOK Q~.
~
#H`^O K_=
fi~ O, 6 Qfl t=fi~ O
$+_
=$Q3 Jtfix2
"+, H~@H, O,=$tH,
N^~_
z`4 Q~=
^#~, g# QflA q+=
H`_
2 `a+1
O` [xOz <~.
^=fl_
z`3 J#Q
*#_
H=# ~+ q+ O |O^" #
HK~= H~ D <= ~ H; O|O^"#
P~^3
c=_
=3 #H`O \ H Wz# JH~ ~ x~~OKe. =$+,
= P#H`= [xO q^ #, H#, `, =H~, O
~=_
z#"i x~~OK@ [~Q QflA t=x J#QO`
._3
#flk. Hx G |^ O Q
}
L`~3 K

Q ~ ^O` s` [xOz# "~ H=# ~+


^}_, ^u
fiu3 QzOK
~ [<~< Q~ t=xH O|OkOz# ~
#fl,[#
*+2 =fi~ J#fl~~ =i ~fiu^q O|OkOz#~
~#
=1 =K# s` 6Qfl q+ x~~OK_O G=`O.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

D H ~^, ~= 6QOIIJQ k#O, Q, ~u, = #OQ L#flk<


DH =#O i =#. ~^ ~= K `Q [~Q #_ Q, ~u
=}xfl |\ Q}`s` P H kOz K `Q KH"e.
K# : #q=iOz# x+^Hxfl ^~~OQ#, #q=iOz# PKiOK Hxfl
J=$`HOQ# qOKe.

#H`k ^=`

60 O=`~ HKHO
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2047
2048
2050
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

z`#
fi#
`~}
i=
=
~fil`
~fi^i
q~k
qH$u
Y~
#O^#
q[
[
=#^
^~d

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076

60 O=`~ HKHO

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

=Oa
qOa
qHi
~fii
=
H$`
H$`
H^
qfi=
~=
=OQ
HH
=
^~}
q~kH$`

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

s^q
=nK
P#O^
~H
#
OQ
HH
^~
~k
^~u
^O^a
~k~^i
~HH
H^#
JH

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

146

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

145

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

=
q=
H
"^
*`u
JOw~
N=Y
=
=
^`
Dfi~
|^#
=k
qH=
q+

M
CO
S.
ON
TI
CA
LI
UB
NP
HA
MO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

147

=^=~ Q}"oH KHO #O^ QiOK =# =MO


=^= #H`O#O_ =~x #H`O HQ 18 Q}=H<fl `=~_^.
DQ}"oH KH= ++H kfi^fi^ , #=OKH ^+= i~" # ~ 7 Q}=,
<_@ i~"# #H`= 8 Q}=, =^= ~HQ}", =~_ =#+
Q}"# ~H Q}^+O x #H`= #_ 'I JkH=Q Q}= OK#.
Dq^OQ i~=`_# =~ D \ H edOK|_#q.
~t, ~+~t q`~~# ~t@^+Oi~ "# =~ K#.
L^~} "+ =$t H, q^# =H~, Og<, `=$+, ^#~
H~@H, OH # =^ =~ ~# _ D ~ q`~ #O^# ++^ +O
i~" 7 =~ K#. JQ g# ", O H~@H, =H~ O,
H<`, =$tH^# q` ~~ #O^# kfi^fi^ ^+O i~" 7=~
K#. JQ "+ O, =$+H # , q^ # `, O ^# , `O,
=$tHg<, ^#~ ", =H~ =$+, H~@H =$tH O q^<, g#
H~@H, H< =H~ =^=~ ~#_ D ~ q`~ J~#O^#
#=OKH ^+O i~" 7 =~ K#.
UH < _ ^ + O x #H `Hxfl L#flO^ # P#H ` = ^ =~
<_@i~"8=~ K#.
L^~} : UH<_ ^+i~=
II L`~``~K ~fi^ #~fi I
~^ =tfih UH<_# ^+HII
`. L`~, `a+O, ~fi^, #~fi, P~^, =, Jtfix D #H`=
^O` #H`=O_# UH<_ ^+O^.
=^H<_^+ i~= :
II `#~^ = + z`QO^ ~ I
=^H<_<_ ^J~O^u "= ^ =t+II
`. ..J#~^, ^x+, +q, z`, |, =$Qt~ D #H`= ^O`
#H`=O_# =^ fiH<_ ^+O ^.
~fi<_ ^+ i~=
II =flifiY ~fiK =} K=`^ I
L`~_ ~} ~fi<_# ^+H II
=^H<_ =<_ ^ J~O^u "= ^=t+II
`. H$uH, qY, P, =}O, =M, L`~_, ~} D#H= ^O`
#H`=O_# ~fi<_^+= ^. H =}s` UH<_ (Pk<_) =^<_,
~fi <_ (JO`<_) #H` [xOz# =^=~ <_ ^+ i~" 8
=~ OK#.
JQ P , z`, qY, *+, =, `a #H ` ~H Q } ^+O #O^#,
=#+ Q}O OK ~+ #H` ~H Q}O He# #H` ` O`#O
'0 =~ |^ 'I =~ =K#.
HK~= H= D Q}=# K_==K K#fl^Qx ^O`H
J<#`, J#~Q= OO^=##fl =^=~ *`Hij< =Y"#k. =^=~
*`H= O^ [ H ^+ qK~} K=YO."+, H~@H, O,=$tH,^#~,

148

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

g#Qfl= =fi# H~ _# _ Pk` JQ#. Pk` J~# _


D Qfl= 7,8 ===#fl 7,8 ==# gHOz# H^+O OK#.
=$+, q^#, H#,`, =H~, O Qfl= =fi# H~_# A_ Pk`
JQ#. D Pk` J~# A_ D Qfl= 7,8 == L#fl 7,8
==# gHOz# [^+O OK#.
"+,H~@H, O,=$tH,^#~, g#QflA(Q~=~) =fi#H~_# A_
Pk`_, =$+, q^#, H#, `, =H~, O QflA =fi# H~_#
_ Pk` _.
"+,H~@H, O, =$tH, ^#~, g# QflA_ Pk` Q =,
J+="# u, gH} J~z=#fl _ Pk` _# =$+, q^#,
H#, `, =H~, O QflA = , J+= "# u gH} ~ z #"i`
q"O K_O = H^+O #tOK#.
=$+,q^#, H#, `, =H~, O QflA (x=~) A_ Pk` Q
=, J+= "# u, gH} J ~z=#fl, A_ Pk` _# "+,
H~@H, O, =$tH, ^#~, g# QflA =, J+= "# u gH}
~z# "i` q"= K_O = [^+O #tOK#.
Q~=~, x=~` x=~ Q~=~` q"O O. QflA
iQflA`, iQflA QflA` q"O J`O` O.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
Qs OKOQ=
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
2
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Q\ =~= XHH\ 1 QOII =}O

Pk
=
=OQ
|^
Q~
H
x
1. L^
J=$
~QO
q+O
L^
~QO q+O
2. O
q+O
L^
J=$
q+O
[fi~O J=$
3. q+O
L^
[fi~O
O
[fi~O
J=$ [fi~O
4. J=$
O
O
L^
O
HO L^
5. O
[fi~O
J=$
~QO
J=$
O O
6. ^#O
J=$
L^
O
q+O
O O
7. q+O
^#O
O
J=$
[fi~O
J=$ O
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
2
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

~u =~= XHH\ 1 QOII =}O

Pk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O
J=$
[fi~O
~QO
HO
O
L^
~QO

=OQ

|^

Q~

~QO
O
L^
^#O
~QO
q+O
q+O
[fi~O

[fi~O
L^
HO
O
~QO
L^
L^
^#O

O
~QO
q+O
L^
O
^#O
^#O
O

O
~QO
HO
O
L^
O
O
L^

J=$
[fi~O
HO
O
O
J=$
J=$
q+O

q+O
L^
O
J=$
HO
J=$
J=$
O

142

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

=^=~ Q}"oH KHO


( ~t, <_, Q} @ i~=`)

=^=~ Q}"oH KHO


( ~t, <_, Q} @ i~=`)

OO

=H~O

^#

=$tHO

H#

OO H~@HO q^#O =$+O

"+O

=~_ F
"+O
=$+O
OO
H~@HO
q^#O
=^= H Jtfi H$1 H$4 ~=$2 =$4 P~#3 #4 + P = L` 1
Jtfi 36 33 271/2 18 24 231/2 261/2 26 251/2 301/2 32 27 27 31 281/2
~} 33 28 271/2 18 25 221/2 251/2 27 241/2 291/2 32 26 26 32 301/2
H$uH 1 271/2 271/2 33 23 161/2 16 19 181/2 19 24 271/2 301/2 291/2 231/2 24
H$uH 4 181/2 181/2 24 33 261/2 26 231/2 23 231/2 201/2 24 27 241/2 181/2 19
~} 25 26 18 261/2 36 331/2 31 31 28 25 271/2 211/2 20 26 241/2
=$Qt~ 2 241/2 231/2 17 26 331/2 33 30 29 271/2 241/2 27 21 191/2 131/2 22
=$Q 4 271/2 261/2 201/2 241/2 32 311/2 33 311/2 30 17 191/2 131/2 231/2 271/2 26
P~ 27 28 191/2 24 321/2 30 311/2 36 311/2 181/2 19 15 24 30 291/2
#~fi3 261/2 251/2 20 241/2 29 281/2 30 311/2 33 20 191/2 161/2 221/2 261/2 27

g#O

143

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

#~fi4 291/2 281/2 23


+q 31 31 261/2
P+ 26 26 291/2
=Y 27 26 291/2
| 31 32 231/2
L`~ 1 281/2 301/2 24
L`~ 4 18 191/2 13
19 21 151/2
z` 2 131/2 131/2 17
z` 4 23 23 261/2
fiu 281/2 301/2 25
qY 3 23 23 261/2
qY 4 241/2 241/2 28
J# 33 31 201/2
*+ 28 27 301/2
= 27 27 30
. 321/2 331/2 23
L.1 30 31 241/2
L.4 26 27 201/2
=}O 291/2 281/2 20
^x+ 2 21 19 241/2
^x+ 4 201/2 181/2 24
`a+O 25 23 261/2
.3 241/2 241/2 18
.4 281/2 281/2 22
L.^ 30 23 251/2
~=u 32 33 261/2

18
241/2
27
281/2
281/2
27

25
241/2

241/2 281/2

29

27

31

311/2

291/2 29
251/2 28

36
32

31
36

26
30

261/2
261/2

26
25 221/2 261/2 29 251/2 291/2 32
30
32
1/2
26
1/2
231/2 21 25 281/2 26
261/2 201/2
30 271/2 28 311/2 29 24

30

36

321/2

211/2 20 121/2 15 151/2

301/2 30 301/2 32 311/2


26 241/2 25 251/2 24
26 241/2 26 261/2 25
301/2 30 311/2 33 321/2

261/2 29

19

23

201/2 251/2

181/2 20

25

261/2 321/2
161/2 221/2
19

23

=H~O

221/2

271/2 321/2 30 25
261/2 331/2 31 26
291/2 21 251/2 33 28
141/2 16 251/2 24 251/2 30 271/2 321/2 30 23 241/2 191/2
27 281/2 271/2 26 271/2 28 251/2 301/2 181/2 111/2 13 25
15 21 171/2 29
301/2 25 21 291/2 24 241/2 31 26

161/2 18 121/2 22

271/2 22 261/2 36 30

181/2 20 111/2 21

271/2 30 241/2 231/2 29 231/2 24 301/2 251/2 141/2


23
29 311/2 26 26 311/2 26 121/2 19 14
30 301/2 251/2 251/2 33 251/2 12 171/2 121/2 251/2
23
30 321/2 25 25 321/2 25 111/2 20 15
23

251/2 18 18
251/2 28 191/2 19
201/2 22 241/2 24
151/2 18 211/2 241/2

17

24

281/2 221/2

22

20

251/2 301/2

26

23

241/2 291/2

251/2

17

21

241/2

26

30

261/2 27
22 241/2 25
27 291/2 28

33
31

31

261/2 251/2

31

26

251/2

26
18 26 221/2
291/2 231/2
161/2 14 221/2 26
24 27
22
291/2 27 24 271/2 26 251/2 28
1/2
25
1/2
29
27
32 311/2 281/2 29 291/2

26

32

301/2

231/2 291/2

131/2 191/2
17

21

291/2

29

19

191/2

25 18

24

321/2 271/2 231/2

271/2 19 251/2 33 28
211/2 24 301/2 29 34
21 241/2 301/2 27 32

18

15 27
27 231/2 25

29

27 281/2

241/2 29 271/2 30 211/2 181/2 221/2 23


32 251/2 24

28 241/2 26
281/2 25 231/2 28 191/2 101/2 13 141/2 28

24

27 281/2 27

30
31

26 221/2 21
26 231/2 121/2

20 271/2 20
27 20
251/2 26 191/2 191/2 26 191/2
28 281/2 22 22 281/2 22
281/2 31 231/2 231/2 31 231/2
21
23

12 181/2
221/2 31 281/2 29 301/2 28 151/2 17
291/2 241/2 241/2
171/2 26 231/2 221/2 24 211/2 28
27 27
21 261/2 24 23 261/2 24 301/2 33
28 28
22 271/2 27 26 251/2 28 311/2 34

23
29

29

33

331/2

27

32

30

251/2

231/2 31
23

20
22

27

271/2281/2

301/2311/2

261/2 21 12

141/2 16 291/2 33
241/2 26 17 191/2 12 251/2 28
16 181/2 231/2 26 171/2 251/2 28

34
28
29

20 231/2 311/2 34
33
171/2 22 30 341/2311/2
231/2 28 231/2 28
25

25 301/2
251/2 32 261/2 20
25 27 22 211/2 23 231/2 28 29 291/2 24
261/2 33 22 151/2201/2 27 22 211/2 24 241/2 29 31 311/2 26
261/2 28 261/2 151/2 23
18 241/2 281/2 27 291/2 32 261/2 281/2 27 321/2

24 261/2 33 33 261/2 33 22 151/2201/2


161/2 20 251/2 21 141/2 21 33 261/2311/2
141/2 22 141/2 261/2 36
25 26 19
31
21 131/2 24 191/2 17 191/2 311/2 31
28
30
22 231/2 26 26 231/2 26 291/2 25
27

261/2 30 27

28
311/2 25 231/2 26 271/2 241/2 25
291/2 23 25 271/2 29 231/2 21
27
30 221/2 241/2 27 301/2 25 271/2261/2
301/2 22 24 261/2 28 221/2 25
26

261/2 33 32
261/2 33 33

321/2 36 261/2

27 191/2 131/2 12
29 251/2 25 22 211/2 21 201/2 22
18 241/2 181/2 17
281/2 25 251/2 25 241/2 24 111/2 13
151/2 201/2 27
22 191/2
31 281/2 27 271/2 28 261/2 14
241/2
301/2

g#O

281/2 20 191/2 24 231/2 291/2 31 33


271/2 18 18 21 231/2 291/2 25 34
19 231/2 23 251/2 17 28 261/2271/2

211/2 22 151/2 181/2 25 181/2 241/2 31 26


25 32 291/2 181/2 20 121/2 18
22 211/2 12 15 241/2 15 21 301/2 251/2 241/2 301/2 29 18 181/2 11 16
331/2 321/2 23 22 311/2 22 161/2 26
21 22 28 261/2 28 281/2 21 22
32 28 261/2 251/2 36 251/2 20 271/2141/2 241/2 281/2 27 281/2 31 251/2 261/2

251/2 201/2

29

251/2

30

24

28

15 131/2 22

12
241/2

14

18

OO

L`4 z`2 z`4 fiu q3 q4 J# *+ =..L1 L4 = ^x 2 ^x 4 ` . 4 L. ~=u

221/2 171/2

26

25

33
23

311/2 32

101/2 20
12

321/2 291/2

29

281/2 26 241/2 26 261/2 25


26 231/2 22 111/2 12 101/2
23 29 281/2 18 161/2 19
281/2 25 231/2 13 121/2 14
18

33

321/2 36

231/2 19 181/2 221/2 23 211/2


18

^#

=$tHO

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

191/2 24 231/2 16 171/2 19


23 261/2 26 181/2 18 181/2
26

H#

26

271/2281/2

191/2 19
121/2 12
19

20
13

201/2131/2

281/2

22 211/2 24 241/2 29 31 311/2 26 121/2 12


13
231/2 23 191/2 20 241/2 231/2 24 181/2 25 241/2251/2

24

30 281/2 25

221/2 24 301/2 33

33

29
36

26 241/2 21 221/2 26 25 271/2 20 261/2 29


29 261/2 141/2 17 191/2 281/2 31 231/2 241/2 27
36 331/2 211/2 23 141/2 231/2 26 291/2 301/2 32

27

271/2 21 20

28

26 28
32
291/2241/2 251/2 331/2 33 21 201/2 13 22 231/2 28 29 301/2291/2
27
22 141/2 221/2 22 33 321/2 25 22 231/2 28 29 301/2291/2
291/2241/2 18 24 211/2 321/2 36 271/2 241/2 27 281/2 291/2 31
33

28 201/2 151/2 14 25
251/2 28 28 251/2 28 261/2 23
31
28
1/2
31
24
1/2
21
26 291/2 241/2 23 23
271/2 30
26 301/2 311/2 27 311/2 25 231/2271/2 32 28 251/2 251/2
20 231/2 301/2 29 29
311/2 24 25 321/2 25 181/2 25

271/2 33 30 281/2 24
251/2 31 33 311/2 27
28 291/2 311/2 36 261/2
291/2 25 27 251/2 33

25

231/2231/2

16

141/2141/2

151/2 17
22

18

221/2181/2

221/2 25 171/2 101/2 181 101/2 25 311/2261/2 221/2 291/2 28 28 281/2 24 15 131/2 21 33 311/2291/2
261/2 17 10 191/2 10 241/2 34 291/2 25 31 291/2 291/2 30 221/2 131/2 15 191/2 311/2 28
33
24 271/2 19 12 121/2 12 261/2 34
28
29 26 31 281/2 281/2 32 221/2 131/2 17 171/2 291/2 33

qO`i ^ =i JO`~ ^
JO`~

[ 7

150

qO`i ^ =i JO`~ ^

JO`~

x 19

Q~= 16

JO`~
JO`~
"`O
"`O
JO`~
"`O
O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~.

~
Q~=
x
|^
H`
H
~q
KO^
[
~
Q~=

20812
20424
21006
20618
10018
30000
01024
10600
10018

20812
50106
71112
100600
110618
140618
150512
161112
180000

20118
20612
20306
01116
20800
00918
10400
01106
20424

20118
40800
61106
71012
100612
110400
120800
130706
160000

30003
20809
10109
30200
01112
10700
10109
21006
20612

30003
50812
60921
91121
101103
120603
130712
160518
190000

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

~ 18

149

JO`~
JO`~
"`O
"`O
"`O
O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~.
00318

00918
01000 01000

10124
00700 10500
00427
00427
20018
10600 21100
10018
10515
21006
10400 40300
01106
20421
30918
10700 51000
10109
30600
40724
10500 70300
01127
40527
50000
00700 71000
00427
41024
60000
10800 9 0600 10200
60024

00600 100000 00406


60500

00700
70000

M
CO
S.
ON
TI
CA
LI
UB
NP
HA
MO

~q
KO^
[
~
Q~=
x
|^
H`
H
~q
KO^

JO`~
O. <. ~.
00318
00600
00406
01024
00918
01112
01006
00406
10000

KO^ 10

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

~q 6

JO`~
JO`~
"`O
"`O
O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O. <. ~. O.

20427

00427
00427
30424
30400
10627
10200
60224
10000
11103
00406
70100
10800
20603
00700
80600
10200
21100
00427
90527
30000
31118
10018
120015
20800
41024
01106
140321
30200
60003
10109
170000
21000
70000
01127

10200

H 20

152

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

qO`i ^ JO`~ q^
~q ^ 6 O=`~ ~q JO`~ q^
~q ~q
<. ~. .
00524
00900
01618
01612
01424
01706
01518
00618
31800
31800

~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`

"

~q [

~q KO^
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
"

<. ~. .
01500
01030
02700
02400
02830
02530
01030
10000
00900
60000

~q ~ ~q Q~=

<. ~. .
[ 00721
~ 01854
Q~ 01648
x 01957
|^ 01751
H` 00721
H 02100
~q 00618
KO 01030
" 40600

<. ~. .
~ 11836
Q~ 11312
x 12118
|^ 11554
H` 01854
H 12400
~q 01612
KO 02700
[ 01854
" 102400

<. ~. .
Q~ 10824
x 11536
|^ 11048
H` 01648
H 11800
~q 01424
KO 02400
[ 01648
~ 11312
" 91800

|^
H`
H
~q
KO^
[
~
Q~
x
|^
H`

JO`~
O. <. ~.
20427
01127
21000
01006
10500
01127
20618
20306
20809

|^ 17

H` 7

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
KO^ ^ 10 O=`~ KO^ JO`~ q^
A
H
O
M

JO`~

qO`i ^ =i JO`~ ^

151

"`O
<. ~.

30400
40400
60000
70200
100200
121000
160000
181000
200000

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

~q x

x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
"

~q |^

<. ~. .
12409
11827
01957
12700
01706
02830
01957
12118
11536
111200

|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
"

<. ~. .
11321
01751
12100
01518
02530
01751
11554
11048
11827
100600

~q H

~q H`

H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
"

<. ~. .
00721
02100
00618
01030
00721
01854
01648
01957
01751
40600

H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
"

<. ~. .
20000
01800
10000
02100
12400
11800
12700
12100
02100
120000

KO^KO^ KO^ [ KO^ ~ KO^ Q~ KO^ x

<. ~. .
KO 02500
[ 01730
~ 11500
Q~ 11000
x 11730
|^ 11230
H` 01730
H 12000
~q 01500
" 100000

<. ~. .
[ 01215
~ 10130
Q~ 02800
x 10315
|^ 02945
H` 01215
H 10500
~q 01030
KO 01730
" 70000

<. ~. .
~ 22100
Q~ 21200
x 22530
|^ 21630
H` 10130
H 30000
~q 02700
KO 11500
[ 10130
" 180000

<. ~. .
Q~ 20400
x 21600
|^ 20800
H` 02800
H 22000
~q 02400
KO 11000
[ 02800
~ 21200
" 160000

<. ~. .
x 30015
|^ 22045
H` 10315
H 30500
~q 02830
KO 11730
[ 10315
~ 22530
Q~ 21600
" 190000

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

KO^ |^
|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
"

<. ~. .
21245
02945
22500
02530
11230
02945
21630
20800
22045
170000

KO^ H`
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
"

<. ~. .
01215
10500
01030
01730
01215
10130
02800
10315
02945
70000

KO^ H
H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
"

<. ~. .
31000
10000
12000
10500
30000
22000
30500
22500
10500
200000

153

KO^ ~q
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`

"

<. ~. .
00900
01500
01030
02700
02400
02830
02530
01030
10000
60000

154

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

~ ^ 18 O=`~ ~ JO`~ q^
|~ ~
<. ~. .
~ 42548
Q~ 40936
x 50354
|^ 41742
H` 12642
H 51200
~q 11836
KO 22100
[ 12642
" 321200

~ Q~ ~ x ~ |^ ~ H`
<. ~. .
Q~ 32512
x 41648
|^ 40224
H` 12024
H 42400
~q 11312
KO 21200
[ 12024
~ 41648
" 282400

<. ~. .
x 51227
|^ 42521
H` 12951
H 52100
~q 12118
KO 22530
[ 12951
~ 50354
Q~ 41648
" 340600

<. ~. .
|^ 41003
H` 12333
H 50300
~q 11554
KO 21630
[ 12333
~ 41742
Q~ 40224
x 42521
" 301800

<. ~. .
H` 02203
H 20300
~q 01854
KO 10130
[ 02203
~ 12642
Q~ 12024
x 12951
|^ 12333
" 121800

M
O
C
.
[ ^ 7 O=`~ [ JO`~ q^
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
Q~ ^ 16 O=`~ Q~ JO`~ q^
A
H
O
M

[ [ [ ~

<. ~. .
<. ~. .
[ 008341/2 ~ 12642
~ 02203 Q~ 12024
Q~ 01936 x 12951
x 023161/2 |^ 12333
|^ 020491/2 H` 02233
H` 008341/2 H 20300
H 02430 ~q 01854
~q 00721 KO 10130
KO 01215 [ 02203
" 42700 " 121800

[ H`

<. ~. .
H` 008341/2
H 02430
~q 00721
KO 01215
[ 008341/2
~ 02200
Q~ 01936
x 023161/2
|^ 020491/2
"
42700

[ Q~

<. ~. .
Q~ 11448
x 12312
|^ 11736
H` 01936
H 12600
~q 01648
KO 02800
[ 01936
~ 12024
" 110600

[ H

H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
"

<. ~. .
21000
02100
10500
02430
20300
12600
20630
12930
12400
140000

<. ~. .
<. ~. .
x 203101/2 |^ 120341/2
|^ 126311/2 H` 020491/2
H ` 026161/2 H 1 29 30
H 20630 ~q 0 17 51
~q 01957 KO 0 29 45
KO 10315 [ 020491/2
[ 023161/2 ~ 1 23 33
~ 12951 Q~ 1 17 36
Q~ 12312 x 126311/2
" 130900 " 11 27 00

[ ~q

~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
H
"

[ |^

[ x

<. ~. .
00618
01030
00721
01854
01648
01957
01751
00721
02100
040600

[ KO^

KO
[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
"

<. ~. .
01730
01215
10130
02800
10315
02945
01215
10500
01030
70000

~ H

H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
"

~ ~q

<. ~. .
60000
12400
30000
20300
51200
42400
52100
50300
20300
360000

Q~ Q~

<. ~. .
Q~ 31224
x 40136
|^ 31848
H` 11448
H 40800
~q 10824
KO 20400
[ 11448
~ 32512
" 251800

~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
H
"

<. ~. .
01612
02700
01854
11836
11312
12118
11554
01854
12400
102400

~ KO^

KO^
[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
"

<. ~. .
11500
10130
22100
21200
22530
21630
10130
30000
02700
180000

~ [

[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
"

<. ~. .
02203
12642
12024
12951
12333
02203
20300
01854
10130
121800

Q~ x

Q~ |^

Q~ H`

Q~ H

<. ~. .
x 42424
|^ 40912
H` 12312
H 50200
~q 11536
KO 21600
[ 12312
~ 41648
Q~ 40136
" 301200

<. ~. .
|^ 32536
H` 11736
H 41600
~q 11048
KO 20800
[ 11736
~ 40224
Q~ 31848
x 40912
" 270600

<. ~. .
H` 01936
H 12600
~q 01648
KO 02800
[ 01936
~ 12024
Q~ 11448
x 12312
|^ 11736
" 110600

<. ~. .
H 51000
~q 11800
KO 22000
[ 12600
~ 42400
Q~ 40800
x 50200
|^ 41600
H` 12600
" 320000

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

Q~ ~q
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
H`
H
"

<. ~. .
01424
02400
01648
11312
10824
11536
11048
01648
11800
091800

Q~ KO^
KO^
[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
"

<. ~. .
11000
02800
21200
20400
21600
20800
02800
22000
02400
160000

Q~ ~

Q~ [
[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
"

<. ~. .
01936
12024
11448
12312
11736
01936
12600
01648
02800
110600

155

~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
"

<. ~. .
40936
32512
41648
40224
12024
42400
11312
21200
12024
282400

156

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

|^ ^ 17 O=`~ |^ JO`~ q^
|^ |^

|^ H`

<. ~. .
<. ~. .
|^ 40249 1/2 H` 020491/2
H` 12034 1/2 H 12930
H 42430 ~q 0 1751
~q 11321 KO 0 2945
KO 21215 [ 020491/2
[ 120341/2 ~ 12333
~41003 Q~ 11736
Q~ 32536 x 126311/2
x 417161/2 |^ 120341/2
" 282700 " 112700

|^ H

|^ ~q

|^ KO^

<. ~. .
H 52000
~q 12100
KO 22500
[ 12930
~ 50300
Q~ 41600
x 51130
|^ 42430
H` 12930
" 340000

<. ~. .
~q 01518
KO 12530
[ 11751
~ 11554
Q~ 11048
x 11827
|^ 11321
H` 01751
H 12100
" 100600

<. ~. .
KO^ 11230
[ 02945
~ 21630
Q~ 20800
x 22045
|^ 21215
H` 02945
H 22500
~q 02530
" 170000

M
O
C
.
x ^ 19 O=`~ x JO`~ q^
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
H` ^ 7 O=`~ H` JO`~ q^
A
H
O
M

x x

x |^

x H`

x H

<. ~. .
<. ~. .
<. ~. .
<. ~. .
x 52128 1/2 |^ 417161/2 H ` 023161/2 H 61000
|^ 5 03251/2 H ` 126311/2 H 20630 ~q 12700
H` 203101/2 H 51130 ~q 00957 KO 30500
H 60030 ~q 11827 KO 10315 [ 20630
~q 12409 KO 22045 [ 02316 ~ 52100
KO 30015 [ 126311/2 ~12951 Q~ 50200
[ 203 101/2 ~42521 Q~ 12312 x 60030
~51227 Q~ 40912 x 203101/2 |^ 51130
Q~ 42424 x 503251/2 |^ 126311/2 H` 20630
" 360300 " 320900 " 130900 " 360000

x KO^
KO^
[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
"

<. ~. .
11730
10315
22530
21600
30015
22045
10315
30500
02830
190000

x [

<. ~. .
[ 023161/2
~ 12951
Q~ 12312
x 20310
|^ 126311/2
H` 023161/2
H 20630
~q 01957
KO 10315
" 130900

x ~

~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
"

<. ~. .
50354
41648
51227
42521
12951
52100
12118
22530
12951
340600

x ~q

<. ~. .
~q 01706
KO 02830
[ 01957
~ 12118
Q~ 11536
x 12409
|^ 11827
H` 01957
H 12700
" 111200

|^ [

[
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
"

|^ ~

<. ~. .
020491/2
12333
11736
126311/2
120341/2
020491/2
12930
0 1751
02945
112700

~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
"

<. ~. .
41742
40224
42521
41003
12333
50300
11554
21630
12333
301800

|^ x

|^ Q~

Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
"

<. ~. .
31848
40912
32536
11736
41600
11048
20800
11736
40224
270600

x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
"

<. ~. .
503251/2
417161/2
126311/2
5 1130
1 1827
22045
126311/2
42521
40912
32 09 00

x Q~

Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
"

<. ~. .
40136
42424
40912
12312
50200
11536
21600
12312
41648
301200

H` H`

H` H

H` ~q

<. ~. .
H` 008341/2
H 024 30
~q 00721
KO 01215
[ 008341/2
~ 02203
Q~ 01936
x 023161/2
|^ 020491/2
" 42700

<. ~. .
H 21000
~q 02100
KO 10500
[ 02430
~ 20300
Q~ 12600
x 20630
|^ 12930
H` 02430
" 140000

<. ~. .
~q 00618
KO 01030
[ 00721
~ 01854
Q~ 01648
x 01957
|^ 01751
H` 00721
H 02100
" 40600

H` KO^ H` [

<. ~. .
KO 01730
[ 01215
~ 10130
Q~ 02800
x 10315
|^ 02945
H` 01215
H 10500
~q 01030
" 70000

<. ~. .
[ 008341/2
~02203
Q~ 01936
x 023161/2
|^ 020481/2
H` 008341/2
H 02430
~q 00721
KO 01215
" 42700

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

H` ~
~
Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
"

H` Q~

<. ~. .
12642
12024
12951
12333
02203
20300
01854
10130
02203
121800

Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
"

<. ~. .
11448
12312
11736
01936
12600
01648
02800
01936
12024
110600

H` |^

H` x
x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
"

<. ~. .
203101/2
126311/2
023161/2
20630
01957
10315
023161/2
12951
12312
130900

157

|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
"

<. ~. .
120341/2
020491/2
12930
01751
02945
020491/2
12333
11736
126311/2
112700

158

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

[##H =~ + Yz` Q}#


*` [xOz# =xH =O_ KO^@=#|\ "i H
[##H =~ +=# K `eHQ D HOk \ H ^fi~
` H#=K #. L^ ~ } *` =Y #H ` =
[xOK~#H#=. O~t KO^ @= 80431 J#HO^=. Q#H
\ H KO^@O Q_ 840 KKHx# H` =~ +O 2
O=`~ 5 < 12 ~A =O@Ok. P 3 xq ~ O_= \ H
Kz# 9 ~AQ =O_#. Q#H 9 ~A# f"#K 2 O= `~
5 < 3 ~AQ ^+O QiOK==O^#. JQH 80371
KO^@O J~#K D 9 ~A# H =#. JC_ ^+O 2
O=`~ 5 < 21 ~AQ =O_#.

M
O
C
.
H ^ 20 O=`~ H JO`~ q^
S
N
O
I
~q
H`
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H`
~q
H
O
M

H H

H ~q

H KO^

H [

H ~

<. ~. .
H 62000
~q 20000
KO 31000
[ 21000
~ 60000
Q~ 51000
x 61000
|^ 52000
H` 21000
" 400000

<. ~. .
~q 01800
KO 10000
[ 02100
~ 12400
Q~ 11800
x 12700
|^ 12100
H` 02100
H 20000
" 120000

<. ~. .
KO 12000
[ 10500
~ 30000
Q~ 22000
x 30500
|^ 22500
H` 10500
H 31000
~q 10000
" 200000

<. ~. .
[ 02430
~ 20300
Q~ 12600
x 206 30
|^ 12930
H` 02430
H 21000
~q 02100
KO 10500
" 140000

<. ~. .
~51200
Q~ 42400
x 52100
|^ 50300
H` 20300
H 60000
~q 12400
KO 30000
[ 20300
" 360000

H Q~

Q~
x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
"

<. ~. .
40800
50200
41600
12600
51000
11800
22000
12600
42400
320000

H x

x
|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
"

<. ~. .
60030
51130
20630
61000
12700
30500
20630
52100
50200
380000

H |^

|^
H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
"

<. ~. .
42430
12930
52000
12100
22500
12930
50300
41600
51130
340000

H H`

H`
H
~q
KO
[
~
Q~
x
|^
"

<. ~. .
02430
21000
02100
10500
02430
20300
12600
20630
12930
140000

KO^
@=

0
0
0
1
1
1
2
2
2
3

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6

0
20
40
0
20
40
00
20
40
00

20
40
00
20
40
00
20
40
00
20

"+ O
=$+ H# q^# ` H~@H =$tH
^# KO^ =H~O KO^ OO KO^ g#O KO^
^+O
^+O
^+O
^+O
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5

5
5
4
4
4
4
4
4
3
3

0
9
7
5
3
1
11
9
7
5

3
0
10
8
6
4
2
0
10
8

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

6
4
2
0
10
9
7
5
3
1

0
10
8
6
4
3
1
11
9
7

0
6
12
18
24
0
6
12
18
24

0
6
12
18
24
0
6
12
18
24

Q~

[
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

6
3
1
11
9
7
5
3
1
11

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

4
3
3
2
2
2
1
1
0
0

[
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

9 0
6 27
4 24
2 21
0 18
1015
8 12
6 9
4 6
2 3

0
7
2
9
4
0
7
2
9
4

0
6
12
18
24
0
6
12
18
24

x
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14

0
6
0
6
1
7
1
8
2
8

0
9
18
27
6
15
24
3
12
21

159

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016


KO^
@=

"+ O
=$+ H# q^# ` H~@H =$tH
^# KO^ =H~O KO^ OO KO^ g#O KO^
^+O
^+O
^+O
^+O

~q

H`
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9

40
00
20
40
00
20
40
00
20
40

3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

6
3
1
11
9
7
5
3
1
11

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

6
4
2
0
10
0
7
5
3
1

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

10
9
9
9
9
8
8
8
8
7

0
9
6
3
0
9
6
3
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
13
12
12
11
11
10
10
9
9

6
0
7
1
8
3
9
4
10
5

7
7
7
6
6
6
6
5
5
5

6
3
0
9
6
3
0
9
6
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
8
8
7
7
6
6
5
5
4

0
6
1
7
2
9
3
10
4
11

H`
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13

0
20
40
00
20
40
00
20
40
00

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

9
6
4
2
0
10
8
6
4
2

H
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16

20
40
00
20
40
00
20
40
00
20

20
19
19
18
18
17
17
16
16
15

0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6
12
18
24
9
6
12
18
24

18
17
17
16
16
15
15
14
14
13

0
6
1
7
2
9
3
10
4
11

0
18
6
24
12
0
18
6
24
12

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

KO^
@=

"+ O
=$+ H# q^# ` H~@H =$tH
^# KO^ =H~O KO^ OO KO^ g#O KO^
^+O
^+O
^+O
^+O

14
13
13
12
12
11
11
10
10
9

3
9
3
9
4
10
4
11
5
11

0
9
18
27
6
15
24
3
12
21

0
18
6
24
12
0
18
6
24
12

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5

6
0
6
0
7
1
7
2
8
2

0
9
18
27
6
15
24
3
12
21

0
18
6
24
12
0
18
6
24
12

4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

9
3
9
3
10
4
10
5
11
5

0
9
18
27
6
15
24
3
12
21

16
17
17
17
18
18
18
19
19
19

40
00
20
40
00
20
40
00
20
40

15
14
14
13
13
12
12
11
11
10

0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

KO^

160

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
4
4
4
4
3
3
3
3
2

0
9
6
3
0
9
6
3
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
O
C
.
H
KO^
S
N
KO^
~
x
O
I
T
A
C
I
L
[
H`
B
U
P
N
x
KO^
~

A
H
O
~q
[
M
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23

23
23
24
24
24
25
25
25
26
26

26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30

00
20
40
00
20
40
00
20
40
00

20
40
00
20
40
00
20
40
00
20

40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00

10
9
9
8
8
7
7
6
6
5

5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4

0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

0
10
8
6
4
3
1
11
9
7
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0

2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

7
6
6
6
6
6
5
5
5
5

5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3

6
3
0
9
6
3
0
9
6
3

0
9
7
5
3
1
11
9
7
5

3
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

6
0
7
1
8
3
9
4
10
5

|^
0
18
6
24
12
0
18
6
24
12

17
16
16
15
15
14
14
14
13
13

0
7
2
9
4
0
7
2
9
4

0
6
12
18
24
0
6
12
18
24

12
12
11
11
11
10
10
9
9
8

0
7
2
9
4
0
7
2
9
4

0
6
12
18
24
0
6
12
18
24

8
8
7
7
6
6
5
5
5
4

Q~
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4

0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0

9
3
10
5
0
7
2
9
4
11

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

|^

Q~
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

|^

Q~
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

0
6
1
8
3
10
5
0
7
2

6
0
7
2
9
4
11
6
1
8

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3

|^
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0

4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

3
9
4
11
6
1
8
3
10
5
0

0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

< ~A < ~A < ~A < ~A < ~A < ~A < ~A < ~A < ~A

xII

H`

1
0 17

0 15

2
0 22

0 26

0 23

3
0 29

4
0 14

0 23

0 16

1 11

1 13

5
1 24

0 16

0 27

0 19

1 19

1 13

1 21

1 16

6
2

0 19

0 22

1 27

1 20

1 24

7
2 12

0 22

0 25

1 28

8
2 21

0 24

1 11

0 28

2 13

2 17

9
3

0 27

1 15

2 21

2 12

2 26

2 17

10
4 15

1 11

1 17

3 18

3 25

15
6

1 24

5 12

4 24

5 21

20

0
2

0 18

0 16

0 14
3

0 27

0 14

0 24
4

0 13

0 11

0 18

0 13

1
5

0 16

0 19

0 22

0 25

0 28

10

15

1 17

20

2
6

0
8

162

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

-3.1584
2.8573
2.6812
2.5563
2.4594
2.3802
2.3133
2.2553
2.2041
2.1584
2.1170
2.0792
2.0444
2.0122
1.9823
1.9542
1.9279
1.9031
1.8796
1.8573
1.8361
1.8159
1.7966
1.7781
1.7604
1.7434
1.7270
1.7112
1.6960

1.2041
1.1993
1.1946
1.1899
1.1852
1.1806
1.1761
1.1716
1.1671
1.1627
1.1584
1.1540
1.1498
1.1455
1.1413
1.1372
1.1331
1.1290
1.1249
1.1209
1.1170
1.1130
1.1091
1.1053
1.1015
1.0977
1.0939
1.0902
1.0865
1.0828

1.3802
1.3730
1.3660
1.3590
1.3522
1.3454
1.3388
1.3323
1.3258
1.3195
1.3133
1.3071
1.3010
1.2950
1.2891
1.2833
1.2775
1.2719
1.2663
1.2607
1.2553
1.2499
1.2445
1.2393
1.2341
1.2289
1.2239
1.2188
1.2139
1.2090

0.9823
0.9794
0.9765
0.9737
0.9798
0.9680
0.9652
0.9625
0.9597
0.9570
0.9542
0.9515
0.9485
0.9462
0.9435
0.9409
0.9383
0.9356
0.9330
0.9305
0.9279
0.9254
0.9228
0.9203
0.9178
0.9153
0.9128
0.9104
0.9079
0.9055

1.0792
1.0756
1.0720
1.0685
1.0649
1.0614
1.0580
1.0546
1.0511
1.0478
1.0444
0.0411
1.0378
1.0345
1.0313
1.0280
1.0248
1.0216
1.0185
1.0153
1.0122
1.0091
1.0061
1.0030
1.0000
0.9970
0.9940
0.9910
0.9881
0.9852

8361
8341
8320
8300
8279
8259
8239
8219
8199
8179
8159
5140
8120
8101
8081
8082
8043
8023
8004
7985
7966
7947
7929
7910
7891
7873
7854
7836
7818
7800

9031
9007
8983
8959
8935
8912
8888
8865
8842
8819
8796
8773
7851
8728
8706
8683
8661
8639
5617
8595
8573
8552
8530
8509
8487
8466
8445
8424
8403
8352

7270
7254
7238
7222
7206
7190
7174
7159
7143
7128
7112
7079
7081
7066
7050
7035
7020
7005
6990
6975
6960
6945
6930
6915
6900
6885
6871
6856
6841
6827

7781
7763
7745
7728
7710
7692
7674
7657
7639
7622
7604
7587
7570
7522
7535
7518
7501
7484
7467
7451
7434
7417
7401
7384
7368
7351
7335
7318
7302
7286

6398
6385
6372
6359
6346
6333
6320
6307
6294
6282
6269
6256
6243
6231
6218
6205
6193
6180
6168
6155
6143
6131
6118
6106
6094
6081
6069
6057
6045
6033

6812
6798
6784
6769
6755
6741
6726
6712
6698
6684
6670
6656
6642
6628
6614
6600
6787
6573
6559
6546
6532
6519
6505
6492
6478
6465
6451
6438
6425
6412

5673
5662
5651
5640
5629
5618
5607
5596
5585
5574
5563
5552
5541
5531
5520
5509
5498
5488
5477
5466
5456
5445
5435
5424
5414
5403
5393
5382
5372
5361

6021
6009
5997
5985
5973
5961
5949
5937
5925
5913
5902
5890
5878
5866
5855
5843
5832
5820
5809
5997
5786
5774
5763
5752
5740
5729
5718
5706
5695
5684

5051
5042
5032
5023
5013
5003
4994
4984
4975
4965
4956
4947
4937
4928
4918
4909
4900
4890
4881
4872
4863
4853
3844
4835
4826
4117
4808
4798
4759
4780

5351
5341
5330
5320
5310
5300
5289
5279
5269
5259
5249
5239
5229
5219
5209
5199
5189
5179
5169
5159
5149
5139
5129
5120
5110
5100
5090
5081
5071
5061

4508
4499
4491
4482
4474
4466
4457
4449
4440
4432
4424
4415
4407
4399
4390
4382
4374
4365
4357
4349
4341
4333
4324
4316
4308
4300
4292
4284
4276
4268

4771
4762
4753
4744
4735
4726
4717
4708
4699
4690
4682
4673
4664
4655
4646
4638
4829
4620
4611
4603
4594
4585
4577
4568
4559
4551
4542
4534
4525
4516

4025
4017
4010
4002
3994
3987
3979
3972
3964
3957
3949
3942
3934
3927
3919
3912
3905
3897
3890
3842
3875
3868
3860
3853
3846
3838
3831
3824
3817
3809

4260
4252
4244
4236
4228
4220
4212
4204
4196
4188
4180
4176
4164
4156
4148
4141
4133
4125
4117
4109
4102
4094
4086
4079
4071
4063
4055
4048
4040
4032

3590
3553
3576
3570
3563
3556
3549
3542
3535
3529
3522
3515
3508
3501
3495
3488
3481
3475
3468
3461
3454
3848
3441
3434
3428
4221
3415
3408
3401
3395

3802
3795
3788
3780
3773
3766
3759
3752
3745
3737
3730
3723
3716
3709
4702
3695
3688
3681
3674
3667
3660
3653
3646
3639
3632
3625
3618
3611
3604
3597

10

3195
3189
3183
3176
3170
3164
3157
3151
3145
3139
3133
3126
3120
3114
3108
3102
3096
3089
3083
3077
3071
3065
3059
3053
3047
3041
3034
3028
3022
3016

3388
3382
3375
3368
3362
3355
3349
3342
3336
3329
3323
3316
3310
3303
3297
3291
3284
3278
3271
3265
3258
3252
3246
3239
3233
3227
3220
3214
3208
3201

11

2833
2827
2821
2816
2810
2804
2798
2793
2787
2781
2775
2770
2764
2758
2753
2747
2741
2736
2730
2724
2719
2713
2709
2702
2696
2691
2685
2679
2674
2668

3010
3004
2998
2992
2986
2980
2974
2968
2962
2956
2950
2944
2938
2933
2927
2921
2915
2909
2903
2895
2891
2885
2880
2874
2868
2862
2856
2850
2845
2839

12

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DEGREES OR HOURS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1.6812
1.6670
1.6532
1.6398
1.6269
1.6143
1.6021
1.5902
1.5786
1.5673
1.5563
1.5456
1.5351
1.5249
1.5149
1.5051
1.4956
1.4863
1.4771
1.4682
1.4594
1.4508
1.4424
1.4341
1.4260
1.4180
1.4102
1.4025
1.3949
1.3875

Proportional Logarithms

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Minute

Minute

M
CO
S.
ON
TI
CA
LI
UB
NP
HA
MO

161

1 15

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

8
0
9
0
7
1

~q

KO^

Q~

|^

xII

x=+= iQ Q= ^+ q+ q=~}

Minute

Minute

163

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016


Proportional Logarithms.
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2663
2657
2652
2646
2640
2635
2629
2624
2618
2613
2607
2602
2596
2591
2585
2580
2574
2569
2564
2558
2353
2547
2542
2536
2531
2526
2520
2515
2509
2504

2341
2336
2330
2325
2320
2315
2310
2305
2300
2295
2289
2284
2279
2274
2269
2264
2259
2254
2249
2244
2339
2234
2229
2223
2218
2213
2208
2203
2198
2193

2041
2036
2032
2027
2022
2017
2012
2008
2003
1998
1993
1988
1984
1979
1974
1969
1965
1960
1955
1950
1946
1941
1936
1932
1927
1912
1917
1913
1908
1903

1716
1756
1752
1747
1743
1738
1734
1729
1725
1720
1716
1711
1707
1702
1698
1694
1689
1685
1680
1676
1671
1667
1662
1658
1654
1649
1645
1640
1636
1632

1498
1493
1489
1485
1481
1476
1472
1468
1464
1459
1455
1451
1447
1443
1438
1434
1430
1426
1422
1417
1413
1409
1405
1401
1397
1392
1388
1384
1380
1376

1249
1245
1241
1237
1233
1229
1225
1221
1217
1213
1209
1205
1201
1197
1193
1190
1186
1182
1178
1174
1170
1166
1162
1158
1154
1150
1146
1142
1138
1134

1015
1011
1007
1003
0999
0996
0992
0988
0984
0980
0977
0973
0969
0965
0962
0958
0954
0950
0947
0943
0939
0935
0932
0928
0924
0920
0917
0913
0909
0906

0792
0788
0785
0781
0777
0774
0770
0767
0763
0759
0756
0752
0749
0745
0741
0738
0734
0731
0727
0724
0720
0716
0713
0709
0706
0702
0699
0695
0692
0688

0580
0577
0573
0570
0566
0563
0559
0556
0552
0549
0546
0542
0539
0535
0532
0529
0525
0522
0518
0515
0512
0508
0505
0501
0498
0495
0491
0488
0484
0481

0378
0375
0371
0365
0365
0361
0358
0355
0352
0348
0345
0342
0339
0335
0332
0329
0326
0322
0319
0316
0313
0309
0306
0303
0300
0296
0293
0290
0287
0284

0185
0182
0179
0175
0172
0169
0166
0163
0160
0157
0154
0150
0147
0144
0141
0138
0135
0132
0129
0126
0122
0119
0116
0113
0110
0107
0104
0101
0098
0095

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2499
2493
2488
2483
2477
2472
2467
2461
2456
2451
2445
2440
2435
2430
2424
2419
2414
2409
2403
2398
2393
2388
2382
2377
2372
2367
2362
2356
2351
2346

2188
2183
2178
2573
2168
2164
2159
2154
2149
2144
2139
2134
2129
2124
2119
2114
2109
2104
2099
2095
2090
2085
2080
2075
2070
2065
2061
2056
2051
2046

1899
1894
1889
1885
1880
1875
1871
1866
1862
1857
1852
1848
1843
1838
1834
1829
1825
1820
1816
1811
1806
1802
1797
1793
1788
1784
1779
1774
1770
1765

1627
1623
1618
1614
1610
1605
1601
1597
1592
1588
1584
1579
1575
1571
1566
1562
1558
1553
1549
1545
1540
1536
1532
1528
1523
1519
1515
1510
1506
1502

1372
1368
1364
1359
1355
1351
1347
1343
1339
1335
1331
1326
1322
1318
1314
1310
1306
1302
1298
1294
1290
1286
1282
1278
1274
1270
1266
1261
1257
1253

1130
1127
1123
1119
1115
1111
1107
1103
1099
1095
1091
1088
1084
1080
1076
1072
1068
1064
1061
1057
1053
1049
1045
1041
1038
1034
1030
1026
1022
1018

0902
0898
0894
0891
0887
0883
0880
0876
0872
0869
0865
0861
0858
0854
0850
0847
0843
0839
0835
0832
0828
0825
0821
0817
0814
0810
0806
0803
0799
0795

0685
0681
0678
0674
0671
0667
0663
0660
0656
0653
0649
0646
0642
0639
0635
0632
0628
0625
0622
0618
0615
0611
0608
0604
0601
0597
0594
0590
0587
0583

0478
0474
0471
0468
0464
0461
0458
0454
0451
0448
0444
0441
0438
0434
0431
0428
0424
0421
0418
0414
0411
0408
0404
0401
0398
0394
0391
0388
0384
0381

0280
0277
0274
0271
0267
0264
0261
0258
0255
0251
0248
0245
0242
0239
0236
0232
0229
0226
0223
0220
0216
0213
0210
0207
0204
0201
0197
0194
0191
0188

0091
0888
0085
0082
0079
0076
0073
0070
0067
0064
0061
0058
0055
0052
0049
0046
0042
0039
0036
0033
0030
0027
0024
0021
0018
0015
0012
0009
0006
0003

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

DEGREES OR HOURS

164

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

KO^@O, #H` ^O, ~t H#Q# q^=

"_ 1. : J~~u 1200 QOII `~"` `"~*=# 5QOII30xII


[xOz#_ D q^<xfl J#iOKe.
1) [xOz# `k KO^@ ~t (<) Q (_w) e (qx\) "#H `k
KO^@ ~t (<) Q (_w) e (qx\) # f"e. KO^x k#K~}
Q (_w) e (qx\) =K#. 2) [## HO (~fi >") edOKe.
J~~u 12 QOII# 24 QOIIQ, ~u 1 QOII# 25 QOIIQ, ~u 2 QOII# 26
QOIIQ, ~u3QOII#27 QOIIQ, ~u 4 QOII# 28 QOIIQ, `"~*= 5
QOII#29 QOIIQ,5 QOII30xII# 29QOII 30 xIIQ edOKe. ~fi >"
edOz# [## H= Z=s >" L^= 5QOII30xII f"e. Z=s
>" #O_ [##H= =~ Q_z# QOIIxII =K#.3) KO^x k#K~}O Q~^"
\ H _w, x= Q~^" H#Qx XHK@ "H"e. Z=s >"
#O_ [##H= =~ H=# Q~^" \ H QOII xII Q~^" H#Qx
XHK@ "H"e. _w x= KO^x k#K#= Kz# Q~^", QOII
xII, [##O #O_ Z=s >" =~ Kz# Q~^" ~O_ _e.P =z#
"`= Q~^" ^Q~Q L#fl OY ^Q~ ~ \ H Q# _w H
QO@ H" K_Q _w =K#.\H H Q# qx\ H" K_Q xq
=K#. 4) HO^\ k#= KO^ @O ~t (<) Q (_w) e (qx\)
Q~^ " ^fi~ =z# _w qx\ HQ [##HO =~ KO^ @O =K#.#H `
fi~\ H K_Q #H` ^=, ~t =K#.
"_ 2. :
`"~*=# 5QOII30xII #O_ J~~u 1200 QOII [xOz
#_Dq^<xfl J#iOKe.
1. [xOz# `kH =O^ `k KO^ @ ~t (<) Q (_w)e
(qx\) [xO z# `k KO^ @~t (< ) Q (_w) e (qx\) # f"
e.
KO^x k#K~} Q (_w) e (qx\) =K#.
2. [## HO (~fi >") edOKe. =^flO 1 QOII# 13 QOIIQ,
=^ flO 3QOII# 15 QOIIQ, O`O 6 QOII# 18 QOII Q, ~u12
QOIIQ, 24 QOII Q edOKe. ~fi >" edO z# [## H = Z =s
>" L^= 5QOII 30xII f "e. Z=s >"#O_ [## H= =~
Q_z# QOIIxII =K#.
3. KO^x k#K~} O Q~^ " \H _w, x= Q~^ " H#Qx
XHK@ "H"e. Z =s >" #O_ [## H= =~ H=# Q~^"
\ H QOII xII Q~^" H#Qx XHK@ "H"e. _w x= KO^x
k#K#= Kz# Q~^", QOII xII, [##O #O_ Z=s >" =~ Kz#
Q~^" ~O_ _e. P =z# "`= Q~^" ^Q~Q L#fl OY ^Q~
~ \ H Q# _w H QO@ H" K_Q _w =K#. \ H H
Q# qx\ H" K_Q xq =K#.
4. P k#= KO^ @O ~t (< ) Q (_w) e (qx\) Q~^ "
^fi~ =z# _w qx\ HQ [##HO =~ KO^@O =K#. #H`
fi~ \ H K_Q #H` ^=, ~t =K#.

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

165

#H`O

1= ^O

"+O
00 #O_ 0s
300=~
=$+O
300 #O_ 1s
600 =~
q^#O
600 #O_ 2s
900 =~
H~@HO
900 #O_ 3s
1200=~
OO
1200#O_ 4s
1500=~
H#
1500#O_ 5s
1800=~
`
1800#O_ 6s
2100=~
=$tHO
2100#O_ 7s
2400=~
^#
2400#O_ 8s
2700=~
=H~O
2700#O_ 9s
3000=~
O
3000#O_ 10s
3300=~
g#O
3300#O_ 11s
3600=~

Jtfix
~}
H$uH
H$uH
~}
=$Qt~
=$Qt~
P~^
#~fi
#~fi
+q
P
=Y
|
L`~
L`~

z`
z`
fiu
qY
qY
J#~^
*+
=
~fi_
L`~_
L`~_
=}
^x+
^x+
`a+O
~fi^
~fi^
L`~^
~=u

3020
16040
30000

13020
26040

10000
23020

6040
20000
3020
16040
30000

13020
26040

10000
23020

6040
20000
3020
16040
30000

13020
26040

10000
23020

6040
20000

2=^O
6040
20000

0
3 20
16040
30000

13020
26040

10000
23020
6040
20000

0
3 20
16040
30000

13020
26040

10000
23020
6040
20000

3020
16040
30000

13020
26040

10000
23020

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

uk fi~ =

#H` fi~ \H
~t

166

3=^O
10000
23020

0
6 40
20000

3020
16040
30000

13020
26040
10000
23020

0
6 40
20000

0
3 20
16040
30000

13020
26040
10000
23020

6040
20000

0
3 20
16040
30000

13020
26040

4=^O
13020
26040

10000
23020

6040
20000

3020
16040
30000
13020
26040

10000
23020

0
6 40
20000

3020
16040
30000
13020
26040

10000
23020

0
6 40
20000

3020
16040
30000

u^ "`O 30. HH= 15 k#= (J="`~"`), H$+H= 15


k#= (~q `~"`). 1. H _q 2. H qk 3. H `k 4. H Kqu
5. H OKq6. H ++ 7. H q 8. H J+q 9. H #=q10. H ^q
11. H UH^t 12. H ^fi^t 13. H `^t 14. H K`~t 15. i= 16.
H$+ _q 17. H$+ qk 18. H$+ `k 19. H$+ Kqu 20. H$+ OKq 21. H$+
++22. H$+ q 23. H$+ J+q 24.H$+ #=q 25. H$+ ^q 26. H$+ UH^t 27.
H$+ ^fi^t 28. H$+ `^t 29. H$+ K`~t 30. J="
~q ~t Q e
120 KO^x H JO`~"
uk JQ#.
0
~q #O_ 12 KO^x JO`~O
H _q
~q #O_ 240 KO^x JO`~O
H qk
0
~q #O_ 36 KO^x JO`~O
H `k
~q #O_ 480 KO^x JO`~O
H Kqu
~q #O_ 600 KO^x JO`~O
H OKq
~q #O_ 720 KO^x JO`~O H ++
~q #O_ 840 KO^x JO`~O
H q

~q #O_ 960 KO^x JO`~O
H J+q

~q #O_ 1080 KO^x JO`~O
H #=q
~q #O_ 1200 KO^x JO`~O
H ^q

~q #O_ 1320 KO^x JO`~O
H UH^t
~q #O_ 1440 KO^x JO`~O
H ^fi^t
~q #O_ 1560 KO^x JO`~O
H `
^t
0
~q #O_ 168 KO^x JO`~O H K`~t
~q #O_ 1800 KO^x JO`~O
~q

~q #O_ 1920 KO^x JO`~O
H$+ _q
~q #O_ 2040 KO^x JO`~O
H$+ qk
0
~q #O_ 216 KO^x JO`~O
H$+ `k
~q #O_ 2280 KO^x JO`~O
H$+ Kqu
~q #O_ 2400 KO^x JO`~O
H$+ OKq
0
~q #O_ 252 KO^x JO`~O H$+ ++
~q #O_ 2640 KO^x JO`~O
H$+ q

~q #O_ 2760 KO^x JO`~O
H$+ J+q

~q #O_ 2880 KO^x JO`~O
H$+ #=q
~q #O_ 3000 KO^x JO`~O
H$+ ^q

~q #O_ 3120 KO^x JO`~O
H$+ UH^t
~q #O_ 3240 KO^x JO`~O
H$+ ^fi^t
0
~q #O_ 336 KO^x JO`~O
H$+ `
^t
~q #O_ 3480 KO^x JO`~O H$+ K`~t
~q #O_ 3600 KO^x JO`~O
J="

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

167

}=#
P#O^kQ=
Pk
Jtfix
~}
H$uH
~}
=$Qt~
P~^
#~fi
+q
P+
=Y
|
L`~

z`
fiu
qY
J#II
*+
=
II
LII
=}O
^x+
`a + O
IIII
LIIII
~ =u

= =OQ |^ Q~ H x
=$Q
P~
#

P
=

z
fi
q
J#
*
=

L
Ja
=
^

L
~
J

H$
~

P J#
= z *
fi =
L q
J L
z * Ja
fi =
q ^
J# L
* Ja
= = L
^ ~
L J
Ja
= L H$
^ ~ ~
J =$
P~
L H$ #
~ ~
J =$ P
H$ #
~ L
=$ P
P~ = z
# fi
L q

L
Ja
=
^
`

L
~
J

H$
~
=$
P
#

P
=

fi
q
J#
*
=

L
~
J

H$
~
=$
P~
#

P
=

z
fi
q
J
=

L
Ja

Q=
P#O^ 15kII H~k
H^O_ 27kII H~k
^= 8kII =#+O
^f 4kII H~=Q#
= 30kII ~fiYO
^fiOH 5~II H~x
^fi [ 10k#II H~k
N=` 3k#II O
=[ 2kII H~<#O
=^ 1kII HO
K` 3kII O
q` 5kII x`O
=# 2kII H~O
^ 1kII Sfi~^O
O| 3kII H+O, #+O
L`` 4kII ^=<#O
=$` 10kII ~ ^~ #O
H 5kII J==#O
^ 7 kII H~k
6kII xQ#
J=$` 2kII H~k
Q^ 10k#II K~ Q#
=`OQ 2kII JfiO
~H 9kII q`HO
K~ 8kII ^~fi~=}O
k 3kII q=O
=~= t=^ 10kII L`= O

168

=.
QOII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016


Pk
~
~Q

|~
KO
|
QKO

~Q

|~
K
|

x` Q H ~

=
~
KO
|
QKO

~Q

|~
KO
|
QKO

~Q

=OQ
~

~Q

|~
KO
|
QKO

~Q

|~
KO

|^
H
Q~
~ ~ ~
|~ QKO
KO |~
| ~Q KO
QKO |
|~ QKO
~Q KO
| ~Q
|~ QKO
KO |~
| ~Q KO
QKO |
|~ QKO

M
O
C
.
S
="~O q"O "
N
O
I
T ="~O q"O =x K# QO^=
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

Q=xH : Q^Q= ~O=# 24 x.. H== ~O=# 48 x..


^ O| Q= Pk 1QO.36x., ^fiOH =[=^~ Q= "^\ 2QO.#
~H, =$`, L``Q= =_#iQ q~h=.

x
~
|
QKO

~Q

|~
KO
|
QKO

~Q

q" =~= # x~~ OK@ HO`=Ok O_` ="~O q"=# Q`


H^x, O` = "~O<_ q"O x+^=x, O_` tM=}
"MxOK@K ^x<H H Gx~=Q fHx ==iHOQ PKiOKK<fl~. Hh
=}HOQ fH#flK ^^ 30Q QO^= ="~O<_ q"= =`=x,
=x, H~=x `e*#q.

^~O^, x~O^, Jyfl~}O, |$^=[~O[#O, |$`O `, "~}O,


<~^O`, Q~O`, =~ =~O_O, =~ i*`O, ~`fl~=, =~
^ix,=t+O`, =~ zO`=}, =~^~}O, =#~O, =~OQO,
*u+~`fl =, ~[=~O_O, =~ O Q O, =~~ ` fl=o q"|$O^=#O, *uifi
^~ } O, *uifl|O^# O =~ =H=o, =~Q } u, =~ nO, q^ =^g O
#` =~O `, ~`fl =.Hh ~fiH=$`=, ~~z O`=} J# ~ O_ ~ O_ QO^=
=`O ''" ffl^O Jx =k`"#k. "ffl ^O J#"H=# |^Q
H=O ~O_ ~O_ QO^= '' JH~=# |^Q ''JH~= L#flO^# ="~O
O H^x `eK#flk. Hh 30QO^= Q ="~O =x ~x J`kH
PkH` ("*i\) xe#q. "^ u"^# ~O_ QO^= PkH` <^x O_`
=~} xOHK=Q JOwHiOK = #flk. Q#H J`kH PkH ` Q QO^= x~
#
~=Q ="~O q"xH OQ qOz = ~=# x~~OKKO\x.
u~A ~^ O #Oz ~= O =~ Q =xfl H Oz, ^xx12K yOKQ
=z# Q=#|\ ~ `H# =K#. L^~} XHPk"~O<_ ~^O L
6QO. 42x. ~=O 5.30 J#O^O. k#=}O 6.48 x.12 Q= KQ
XHQ=# 54x.=K#. Q#H 6QO.42x. #Oz 7QO. 36x. =~ ~q~, 7QO.36x.
#Oz 8QO. 30x. =~ H~, 8QO. 30x. #Oz 9QO.24x.=~ |^~. Dq^=Q
u~ 54x= K# HO@ "_` O`O ~="# 5QO.30x.
x~` =QOk. W^q^OQ Q, ~u ~ =# H=# ~A# kOK
H#=K#. D~H= P^ J# =^=# ^\OK@ _= =O\^x G=. Q
# Q,,|,KO.~ ^ =. Q# ~q, [, x, ~ J^=.
Wk H=O } ^O^ =Y=Q K_^y#k. Q~ = = ~
QoH, =~ , ^~~==#fl#, Jq H~#` Z\ P@OH=H=.

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

169

J=== J^~@ e`=


~+ : _H#fl", Z_=H#flH_, ~O_ H#fl=, #_<u#

J^~@qO^[#=, < [=, = J<~Q=, ^q H^=,


H O k ^ q =$ # fl [#=, Q _ = ^ # = , _ K H eq[ =, Z_ =
KHeK~=, Z_=[=x, _ [= q[=, ~=^#O,
K ` " #Y=, J~ K ~ O `# , _ ` _ ~[ =, " H
J<~QK#=, =OQ^#=, HP~} = .
: Z_ = H # fl" , _ H # flH _ , ~ O_ H # fl Jki# = ,
=J<~QKH=, ^qzH, HOk ^q Q=Y=, Q_=Jc+k,
Z_=KHe q[ KH=, _ KH eJ[ =, _ [=K~ =,
~=Sfi~, K` "#Y=, J~K~ `Q=,Z_=`_~[=,
"H J<~Q KHO , Q^# = , ^= Y=, H JOH~.

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

=$+}=g^, _"H g^ @=K =#flK QQ= Hfi~= `H


HQ#.
PHH ^#=# HeyOK @=K : #^~QO, qOQ =O_ _"
@=K =#flK J#HO_ ^#, _ H}`g^ =#fl @s =# ^ "~`fi=
=#Hx PHH ^#= =O_#. D =K +=Q L`Q =O_e. _HO\=#fl
Q Q= J# qOK^~ . HO~= # Q=#=#fl "~` fi = =#Qx |O^ =H
=QQx ^# H#. _J~Ku Z_= Q=# =#flK U q^" # `fl= K O_<
Q] O^=O^ ^ @s q[O Hey ^#= HQ#. _`_g^
@=K=#fl _ ~=# Qx ~=H=QQx P aOK#. _ H#= g^
=#fl_ ~ =# PaOK#. ^ ~=z# `~"` _| Q OkOKQ~.
x _ ~=# Qx ^# HQ#.
=$H=, ~^=, Q]=, U#Q, "_, ~fi`
=, g\x Z@, ~A, ~[OK# =, |OQ~O,
Z^, P=, O_, , QH~=, Q$`=,H#H,",~`fl=,=`, OY=, ^=`
qQ=, KO^#=, }O, , ~Q,<~,`<,H =u#@, `O|~ =,
P~}= ^iOK@, [= O^@, ^=` ^~#O,"x,q=##=, L#fl`
^q #O^@, <# `~=,
H,PH #=, Qe `e
=@, ~KO^, ^ ~+,
~+

Q~=, OQ==, `e, Ke,


`g^
HO `g^
}O ~, =k#, J`, Ow`^#=,
H , Jyfl (=O@),
|~O^O =$`= HC
~Q= <@=,
#H`=, =OK#^, L^#
=Y=
^#O H
|O^^~#O =#=, fifl=O^ H#OK@
Z_=H#fl
O Z_=H#fl
~= ^=.
_H#fl
J[O _H#fl
=<=^
#^~ |O^q~^O =H=#
Y= =^=#_@, |~^ ~
_KO
^YO _KO
`O =@, " =# H@=@,
Z_=Kq
O _Kq
^#O "#O #O_ _@, K~
@, U_@, J~K@, =$u"~
^q
HO ^q
q~^= #O_
q#@,
H~OK~OKH#@, =O_
HOk^q
^#O HOk^q
=O ^ z@, ~fi`O #O_ *~@,
~O_^ =$`= ~O_^
H+O `# QO` Li`ye#@, `##
<\O^ ~Q #=O^ JkH^YO W`~ H\# @, `#Kux ==
Z_==
[O gO^
=~}"~ kQ Q"xx W`~ yH#@,
"
fl`~H Q
HO ~O, ^#fl`,Q_^, HH,e,#H,
=, uO_=, #=fi, #x
_[O
H+= _[O
~uYO P=^
^==, TH, |_^, Q,
Z_=[O JQ~== =
+} Z=H, P^, =_, =
`_ =G<#= Z_=[O
YO ^`, `, `K, ^
_^O
Y= `_O^ =aK~O =, =O` Q, "^_, ~HH
Z_=^O
H+= "HO^
H+= @ , OH , W`~ W# Q,
x, aKQ`, KHe, ~Q
^"#H }= _He
`<#O =O`
Q . ~ |O_F_, _= , J~}=,
He"
~Q_ He"
`O ~ [ O` =, " @ , = =,
Q=xH: |es~= ZK@ _## "O@< ` #O, <, ~HO,Q, =e#=G
^iOz#@, PHO#O_ HO^
fl#= K, #<, P=^O, <~, He nO\, =
_ K#fl@,^#fl,Q_^ #ZH#@,`#
LC <" ^ O \, W+^ = =# iOK =#. `O_H tH_ #@, q^",, pH\
## W^ e`=. |e`g^#O_ HOkH ky# x. Q, `=, Hu "II#q ^+ fi fl
HO^#O_ H H##, H# "O@< ky## =Ozk. = K_zOK#.

M
O
C
.
|e _@=#S
H e`=
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

#= e`=

#= : H#, =`^=, ", O_ T~yO, W^~ }, ^O_^~_Q


^_, O_, =fi, =OQ" ~^=, K `K=~ =, U#Q, Q]=, ~ O= ,
K~, , J#fl=, ~Q, P=, a=, HO_, =O=, Qx xC, `<, K=
=, JH`, g},=$^OQO, OYO, #Hu, =~=, `x ==, H Kq q^@,
=^=~, O\<^=, [|=, =OQ ==, Z^~Q =$^"# j`
"=gK@ ^ "#H #O_ }=# J#"# Q gK@, `x =$+=,
J^= "^#q Z^~ #O_ "@# ^=.
J#= : q`O`=, A@q~#fl"~, A@x"~, XO\}_,
=Q~ ", [O@ ^, H|@ H\ #"~, =, H`O_, #<, H>",
=+"_, O\H, =x"_, Q_"_, ~y, O\"_, ~[fi, Qi}, LC,
Q, ~, P"^O, #=fi, q#=, Q], #O, e, Ok, ^k, =lQ,
|_^, ~, K_[O`=, P^=# ^iOz#"~, q~k, XH`=, U_ q#|_@,
JH=~=, J#"= q_K@, = p^@, |e_@, TH, H=, K_=@,
"=^x H~@, [#= K=x J_Q@, ^== *~@, ^|`Q@, `@_@,
=#H_ OHOK@, P~Q= O_@, Q_Q| J~K@, HuZ^~Q =z#, ZH_H
"<fl=, Jx tflOK@, <# _ =# Jx KC@, W=xfl# J #=.
@=K G= =^`"#k. D @ =K J<H
~OQ Q =KO\~. Jq `< =~=, he=~=, Z~=~=,
fi`=~=, Q^= =~=, #=~=Q =KO_#. H~= J#Q q"^
O_=~, =~#, KO\ k+`QO_ |Q# KH >^~. P KH
ZO^H#Q q"=# J<H= Ok [# qK^~ . H=# k+^ +i ~~" =K>^ ~ .
P q^OQ< s~Og^ `#O`\ `#Q s~O g^ =K=K ZO` e`=O_< P
=H Z~H. P =K J==O g^ =K =K e`O Dq^OQ =O@Ok. =g^
H=, "~a=$k, =Oz PK#, _H#fl J# =Q ~ aOK@, Z_=H#fl
fii`"# ^#=# OkOK@, #^@ =Oz"^q, Sfi~=O`_, Q_Og^ q+
^#Q=, HO~= g^ fi~=, PHH ^#, "_g^ J`"i ^fi~ ^#O,
"K~, == Ja=$k, _K~ =}H@g^ P~} =, @g^ [#
,@HO^ J<~Q=, _ [= Z^\"iH L Q_ @, Z_= [= ``fi=
~Q@, _ ^# = , _`_, Sfi~ =O`_, `, Z_=`_, q+ OQ=,
^##+=, _Ku "O^ Q=# fi`O`q^, "~=, Z_= Ku"O^
Q=# ^# #+= , JHi , J~Ku O^ J<~Q=, J"^=, _ $^ =g^
=Oz PH~}H, Z_= $^=g^ J<~Q=, _"H "#=,
Z_="H, =^=, ^=g^ }=, =~#=# H+Y=
=#OQ =O_@, gg^ @O| H= HKO_#. Z_=" =K
^=. ~+ _" =K J#=.
^#=O`# KQ @=K : _H}`, Z_=H}`, _ H#=g^,
_HO\ #Q_ Z_=Q=#, _H#fl ~e Q=#, #^~ _Q=#,
=H _"#, Q_=# =^Q=# ^qHO^, Q_=# _Q=#, HO~=#
W~", ~=# _Q=#, _J~ K~ z\H#"HO^, =}H@# W~"
UQ=O^<, _`_g^ =#fl_ ^#=# `# `eq`@` Ja=$k ~K#. _

@=K

170

fifl= (H)

^fifl=

N =#^ <= O~ =`
~ OQx=H~OH}KOQ
2016 ~
_=i2015 T~
MO

T~~

PO^
^
JKO@

JKO@
J^OH
J_fQ
Jk^
P^x
PO~
P|H
PQ_
J^~
J~
P~
J=~O
J=~=u
J=~^
J#He
J#O`~O
PO_
PO_
J~
JiO_
P~Q<
P~~
J^
P`~ (HsO#Q~)
P`~ (H~ fl)
P`~ (<~)
J=xQ_
|_Ht~
|^fi
HO_
|O_=~OH
|#Q#e
< fi_
@(QO@~)
@ (HO)
|~"
OHO_
^KO
<

c==~O
Ow~
c"Q
cqe@flO
ae
^<
~"
|H@flO
KQ=i
KO^yi
KO^@
pi
K~
z#fl QO["

JHOO

L.M.T

=~}

_x. _x. -15-28


x. +03
H#
16N30 78E38
16N37
15N50
17N31
19N40
15N38
15N55
18N15
15N08
18N01
14N41
15N24
16N36
16N35
16N22
17N42
14N41
17N49
17N49
18N15
18N47
13N55
18N49
19N23
18N46
15N56
14N39
16N03
13N58
14N46
19N05
16N28
15N19
18N20
16N22
15N54
18N54
16N35
17N42
19N08
19N06
16N34
17N33
18N46
17N54
18N32
18N40
17N32
14N12
15N00
13N36
18N34
17N59
18N05
15N43

81E55
80E00
82E03
78E31
77E16
78E06
80E43
78E30
77E46
80E04
77E15
82E03
80E20
78E48
83E06
77E39
78E03
78E03
82E56
79E48
80E14
78E15
79E21
78E38
78E43
79E43
80E59
77E14
79E02
78E20
82E03
78E17
77E54
80E27
80E32
84E40
80E04
80E59
77E59
77E58
81E35
78E55
78E26
83E31
83E29
77E51
83E30
77E46
78E35
79E20
80E23
79E00
80E55
80E26

-02-20
-10-00
-01-48
-15-56
-20-56
-17-36
-07-08
-16-00
-18-56
-09-44
-21-00
-01-48
-08-40
-14-48
+02-24
-19-32
-17-48
-17-48
+01-44
-10-48
-09-04
-17-00
-12-36
-15-28
-15-08
-11-08
-06-04
-21-04
-13-52
-16-40
-01-48
-16-52
-18-24
-08-12
-07-52
+08-40
-09-44
-08-04
-18-04
-18-08
-03-40
-14-20
-16-16
+04-04
+03-56
-18-36
+04-00
-18-56
-15-40
-12-40
-08-28
-14-00
-06-20
-08-16

+00
+02
+00
+03
+03
+03
+01
+03
+03
+02
+03
00
+01
+02
-00
+03
+03
+03
-00
+02
+01
+03
+02
+03
+02
+02
+01
+03
+02
+03
00
+03
+03
+01
+01
-01
+02
+01
+03
+03
+01
+02
+03
-01
-01
+03
-01
+03
+03
+02
+01
+02
+01
+01

171

WOw+

AndhraPradesh
Achampet
Achanta
Addanki
Addatigala
Adilabad
Adoni
Alampur
Albaka
Allagadda
Allah Durg
Allur
Alur
Amalapuram
Amaravati
Amrabad
Anakapalle
Ananthapur
Andal
Andol
Araku
Arinda
Armagon
Armur
Asifabad
Atmakur*Karim Nagar
Atmakur *Kurnool
Atmakur *Nellore
Avanigadda
Badakasira
Badvel
Balkonda
Bandamurlanka
Banganapalle
Banswada
Bapatla *Guntur
Bapatla *Parkasam
Baruva
Bellamkonda
Bhadrachalam
Bhainsa
Bhaisa
Bhimavaram
Bhongir
Bimgal
Bimlipatam
Bobbili
Bodhan
Bolarum
Bukkapatnam
Chagalamurry
Chandragiri
Chandrupatla
Cherial
Cherla
Chinna Ganjam

172

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

z#fl~
z~e (q.@flO)
z~e(q.@flO)
p~ (QO@~)
p~
z`~
z\
K_=~O
HiOQ
H_
OO
^Ke
^~~=@
^i
^=e
^=~HO_
^~=~O
^~~
_<

18N53
17N34
18N17
15N59
15N52
13N12
17N15
17N28
16N52
14N30
15N34
16N37
18N23
15N47
16N57
16N43
14N27
17N18
15N28
15N59
17N26
16N57
17N51
15N57
17N33
16N45
15N44
16N15
18N20
15N23
16N41
17N24
15N08
16N27
14N10
15N45
15N11
16N20
13N48
16N32
18N04
18N08
13N49
18N13
17N02
17N22
17N01
16N46
77N30
16N56
18N48
18N17
14N51
17N44
19N12
14N08
16N59

79E49
83E10
83E45
80E05
80E26
79E07
79E11
81E50
82E19
78E50
79E09
79E45
79E54
79E43
79E28
75E58
77E44
77E44
77E52
81E14
80E13
81E53
80E57
79E22
83E01
81E10
77E29
77E50
83E29
78E56
82E25
78E23
77E36
81E03
79E41
78E30
77E24
80E27
79E35
79E38
79E34
79E33
77E29
79E22
79E58
78E26
78E55
78E05
82E12
80E08
78E56
79E30
78E21
79E10
78E41
78E07
82E20

-10-44

+02

Chinnur

+02-40

- 00

+05-00
-09-40
-08-16
-13-32
-13-16
-02-40
-00-44
-14-40
-13-24
-11-00
-11-00
-11-08
-12-08
-26-08
-19-04
-19-04
-18-32
-05-04
-09-08
-02-28
-06-12
-12-32
+02-04
-05-20
-20-04
-18-40
+03-56
-14-16
-00-20
-16-28
-19-36
-05-48
-11-16
-16-00
-20-24
-08-12
-11-40
-11-28
-11-44
-11-48
-20-04
-12-32
-10-08
-16-16
-14-20
-17-40
-01-12
-09-28
-14-16
-12-00
-16-36
-13-20
-15-16
-17-32
-00-40

- 01
+02
+01
+02
+02
+00
00
+02
+02
+02
+02
+02
+02
+04
+03
+03
+03
+01
+02
00
+01
+02
00
+01
+03
+03
-01
+02
00
+03
+03
+01
+02
+03
+03
+01
+02
+02
+02
+02
+03
+02
+02
+03
+02
+03
00
+02
+02
+02
+03
+02
+03
+03
+00

Chipurupalle*V Patnam
Chipurupalle *V Patnam

M
O
C
.
kq ~
S
_~flH
^= fi ~O N
^=Q_O
^_

O
I
Z=Oze
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M
U~
ZqQ#~
Q^fi
Q[u#Q~O
y^~
Q^=i H
QO_
Qu
Q_"_
Q_~(H~fl)
Q_~(<~)
QO`H
QO@~
Q~OHO_
Q~*
#=HO_
#i
O^~O
A~^
A~#Q~
^~^
WO^i
*_K~
[_Oy
*Q@
[y`
*qO@
[==_Q
*OQ<
H^"
Hki
HH<_

Chirala *Guntur
Chirala
Chittoor
Chityal
Chodavaram
Coringa
Cuddapah
Cumbum
Dachepalle
Darmaraopet
Darsi
Devalpalli
Devarkonda
Dharmavaram
Dharur
Dhone
Divi Port
DornakaI
Dowlishwaram
Dummagudem
Dupadu
Elamanchlli
Elluru
Emmiganuru
Gadwal
Gajapathinagaram
Giddalur
Godavari Cape
Golkonda
Gooty
Gudivada
Gudur Kurnool
Gudur Nellore
Guntakal
Guntur
Gurramkonda
Guruzala
Hanamkonda
Hasanparti
Hindupur
Huzurabad
Huzurnagar
Hyderabad
Indurti
Jadcherla
Jaddangi
Jaggayyapeta
Jagtial
Jamekunti
Jammalamadugu
Jangaon
Kaddam
Kadiri
Kakinada

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016


HQ~
H
Heyi
HoOQ@flO
Hfii
H}^~O
H=~O
H=~_
HOk
HO^~
Hxyi
H#i
H#~
HsO#Q~
H~fi\#Q~O
H=
H=o
Hl@
H@
Y=O
H^_
H_=~
H_~
H~
H~HO_
H~O@
H~
H~
H<_
HO_e
HO_g_
H~OQ
H~@
H
Hy
H@
H\e
H`Q_O
H=~
H=fi~
H+
#~
O
\
H~fl
~"
H\ @
H ~
eOQO@
eOQi
eOQ~
=ze@flO
=KO_^"
=_Ht~
=^#e
=k~
=^~

17N39
13N48
14N51
18N21
16N39
14N33
14N38
18N19
17N35
15N15
15N25
15N38
15N03
18N27
13N27
18N19
14N57
17N58
16N57
17N16
17N00
15N43
14N53
17N36
16N45
15N15
16N06
13N55
18N02
16N38
16N17
17N08
18N51
17N01
15N51
14N04
16N44
17N32
14N29
17N15
16N25
17N34
12N45
18N13
15N51
18N56
18N57
18N23
18N13
17N20
19N03
16N13
18N32
13N56
13N33
16N58
16N54

78E02
79E42
79E40
84E11
78E27
77E05
78E40
78E22
78E05
79E47
79E30
80E10
77E22
79E06
79E25
77E38
80E03
79E29
78E70
80E13
79E58
77E46
78E08
77E38
77E50
78E16
78E20
74E55
83E41
80E36
80E16
77E36
78E41
77E43
77E16
80E03
82E03
80E39
79E59
81E44
77E19
81E11
78E20
83E58
78E01
83E37
79E06
82E28
78E05
82E11
78E08
81E12
82E34
77E15
78E30
80E25
80E25

-17-52
-11-12
-11-20
+06-44
-16-12
-21-40
-15-20
-16-32
-17-40
-10-52
-12-00
-09-20
-20-32
-13-36
-12-20
-19-28
-09-48
-12-04
-13-20
-09-08
-10-08
-18-56
-17-28
-19-28
-18-40
-16-56
-16-40
-30-20
+04-44
-07-36
-08-56
-19-36
-15-16
--19-08
-20-56
-09-48
-01-48
-07-24
-10-04
-03-04
-20-44
-05-16
-16-40
+05-52
-17-56
-20-29
-13-36
-00-08
-17-40
-01-16
-17-28
-05-12
+00-16
-21-00
-16-00
-08-20
-08-20

+03
+02
+02
-01
+03
+04
+03
+03
+03
+02
+02
+02
+03
+02
+02
+03
+02
+02
+02
+01
+02
+03
+03
+03
+03
+03
+03
+05
-01
+01
+01
+03
+03
+03
+03
+02
+00
+01
+02
+00
+03
+01
+03
-01
+03
-03
+02
00
+03
00
+03
+01
00
+03
+03
+01
+01

173

Kalabgur
Kalahasti
Kaligiri
Kalingapatnam
Kalwakurthi
Kalyan Durg
Kamalapuram
Kamareddi
Kandi
Kandukur
Kanigiri
Kanuparthi
Kanur
Karimnagar
Karvetnagar
Kaulas
Kavali
Kazipet
Keshahipet
Khammam
Kodad
Kodumuru
Koduru
Kohir
Koilkonda
Koilkuntla
Kolhapur
Kollur
Konada
Kondapalle
Kondavid
Korangal
Koratla
Kosgi
Kosigi
Kota
Kotipa lle
Kottagudem
Kovur
Kovvur
Krishna
Kukunuru
Kuppam
Kuppiti
Kurnool
Kurupam
Lakhsetipet
Lakshmipura
Lingampeth
Lingaparthi
Lingapur
Machilipatnam
Machkund Dam
Madakasira
Madanapalle
Madhira
Madhra

174

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

=^fl~
=_Q
=|^
=|#Q~
=^"~
=|^
=|#Q~
=H
=Op~
=O^
=OQ@
=OQyi
=O^x
=~~
"^H
"_
qiQ_
=^
=Q
=#Q
=#Q_
=@~
<Q~H~fl
#Q~O
#Qi
#Qi
<Q~#Q~_O
<Q=~O
#O_
#OkQ=
#OkH#=
#OkH@~
#O^
#~#fl@
#~ @ } O~O@
#~~
#~~=@
<~}@
#~~
#s@}O
#@=~O
<^
<_@
<~
x_^"
x_QO_
x~
x*OQ~~
x*=^
x*"@flO
#Q~
#lg_
L<~
^<O
H
H ~
H

18N31
17N53
17N40
16N45
18N44
17N37
16N44
16N30
18N52
18N53
18N16
16N29
18N40
15N44
18N03
17N41
16N53
19N00
18N14
17N04
17N06
14N17
16N29
18N20
13N40
13N20
16N35
17N16
17N04
16N48
15N26
15N54
15N30
18N21
16N20
16N27
16N17
16N46
19N03
17N40
17N41
18N33
13N56
14N29
16N56
17N46
19N04
18N05
18N40
15N56
18N20
16N47
18N33
18N00
13N25
17N59
16N34

77E37
82E54
80E02
77E57
80E04
80E01
77E59
77E28
79E26
84E31
80E33
80E35
79E40
79E17
78E15
78E27
79E33
77E54
79E57
79E54
79E00
80E08
78E20
80E35
79E50
79E33
79E17
81E22
79E15
80E19
78E45
78E17
78E28
84E11
81E47
81E40
80E03
77E27
78E10
82E37
82E31
84E14
80E00
80E00
81E42
79E15
78E21
78E00
78E05
80E44
80E32
80E51
79E15
83E00
79E05
82E02
81E48

-19-32
+01-36
-09-52
-18-12
-09-44
-09-56
-18-04
-20-08
-12-16
+08-04
-07-48
-07-40
-11-20
-12-52
-17-00
-16-12
-15-48
-18-24
-10-12
-10-24
-14-00
-09-28
-16-40
-07-40
-10-40
-11-48
-12-52
-04-32
-13-00
-08-44
-15-00
-16-52
-16-08
+06-44
-2-52
-03-20
-09-48
-20-12
-17-20
+00-28
+00-04
+06-56
-10-00
-10-00
-03+12
-13-00
-16-36
-18-00
-17-40
-07-04
-07-52
06-36
-13-00
+03-00
-13-40
-01-52
-02-48

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

+03
-00
+02
+03
+02
+02
+03
+03
+02
-01
+01
+01
+02
+02
+03
+03
+02
+03
+02
+02
+02
+02
+03
+01
+02
+02
+02
+01
+02
+01
+02
+03
+03
-01
00
+01
+02
+03
+03
00
00
-01
+02
+02
+01
+02
+03
+03
+03
+01
+01
+01
+02
00
+02
00
00

Madnur
Madugula
Mahabubabad
Mahabubnagar
Mahadeopur
Mahbubabad
Mahbubnagar
Makhtal
Mancheral
Mandasa
Mangahpett
Mangalagiri
Manthani
Markapur
Medak
Medchal
Mirial Guda
Mudhol
Mulug
Munagala
Mungod
Muttukuru
Nagar Karnul
Nagaram
Nagari Hills
Nagari
NagarjunsagarDam
Nagawaram
Nalgonda
Nandigama
NandikanamaPass
Nandikotkur
Nandyal
Narasannapeta
NarasapattinamPoint
Narasapur
Narasaraopet
Narayanpet
Narsapur
Narsipatnam
Natavaram
Naupada
Nayudupet
Nellore
Nidadavolu
Nidagunda
Nirmal
Nizam Sagar Lake
Nizamabad
Nizampatnam
Nugur
Nuzvid
Osmannapar
Padmanabham
Pakala
Pakhal Lake
Palakollu

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016


H_
=<~
OK
q_
#yi
#Q(=|#Q~)
#Q (#O_)
iy
~
HO
~fiu~O
\<K~=
uHO_
_|e
^~O
O@H@
#HO_
~~
~
~~O
ke
=~O
~=q
HO
^@~
e"O^
O@
OQ#~
e
~[=O_
~["
~[O@
~=KO^~O
~=Q\
~=H@
~=@H@
~==~O
~=@
~~
~K\
~^~O
~*
~Ye
~e
~}QO@
~
~~
^t=@
~
=~H@
OQO
OQ~_
O`e
O`<e
HO^^
+^
+O^
t^=@O
k@
OQ~}

18N38
13N13
17N35
14N57
17N27
16N17
17N10
17N12
18N15
15N30
18N48
17N37
15N24
18N40
17N06
17N10
14N05
14N21
13N39
17N07
15N36
17N15
15N01
15N33
14N45
14N29
14N10
13N22
15N14
17N00
18N29
14N11
16N54
23N11
15N37

15N37
17N20
18N05
14N15
14N04
14N42
16N28
17N33
17N53
13N40
16N02
14N12
17N38
18N31
17N03
14N36
17N37
18N05
16N27
17N27
17N09
17N13
14N28
18N07
17N33

83E50
78E44
80E44
77E34
79E30
78E05
79E18
77E49
72E42
80E06
83E28
78E20
77E30
79E25
82E13
82E42
77E35
77E20
78E58
82E20
79E39
81E43
79E00
80E03
78E34
78E13
79E15
78E35
77E47
81E48
83E48
79E10
82E03
88E40
78E02

+05-20
-15-04
-07-04
-19-44
-12-00
-17-40
-12-48
-18-44
-39-12
-09-36
+03-52
-16-40
-20-00
-12-20
-01-08
+00-48
-19-40
-20-40
-14-08
-00-40
-11-24
-03-08
-14-00
-09-48
-15-44
-17-08
-13-00
-15-40
-18-52
-02-32
+05-12
-13-20
-1-48
+24-40
-17-52

-01
+02
+01
+03
+02
+03
+02
+03
+06
+02
+01
+03
+03
+02
00
00
+03
+03
+02
00
+02
+01
+02
+02
+03
+03
+02
+03
+03
00
-01
+02
-00
-04
+03

175

Palkohda
Palmaner
Paloncha
Pamidi
Panagiri
Pangal *Meboobnagar
Pangal *Nalgonda
Pargi
Parkal
Parkasam
Parvathipuram
Patancheru
Pattikonda
Pedapalli
Peddapuram
Pentakota
Penukonda
Peruru
Piler
Pithapuram
Podile
Polavaram
Porumamilla
Prakasam
Proddatur
Pulivendla
Pullampet
Punganuru
Pyapali
Rajahmundry
Rajam
Rajampet
Ramachandrapuram
Ramaghat
Ramallakota

176

N =#^ <= O=`~ Q OKOQ= 2015 2016

~~
i
i"
`~O~O
"@
NiH@
NO
NHO
NH
NO
$OQ=~H@
~
~@
`_u
`He
`O_~ (HsO#Q~)
`O_~(^~^)
`}
>He
`H=
`<e
u~u
u~`}
u~=~
`_=~O
`}
L^yi
L~=HO_
=~^#fl@
"_
""
"i
"~
"="_
"Oe
"OH@yi H@
"OH@yi
"OH\~O
q#HO_
"@O
q[#Q~O
q["_
qH~^
q#HO_
qY@}O
q#fl@
q[#Q~O
FO\q@
=~
"~
=#i
=~OQ
_H
~_
<O
ZO^
~_
~flQ_O
[~^

19N21
18N24
15N20
15N11
18N58
13N45
16N02
18N19
13N48
16N06
18N05
13N42
17N09
14N55
15N55
19N10
17N17
16N48
18N37
17N59
16N13
13N39
13N12
17N06
18N51
17N21
14N54
14N57
17N47
13N38
13N38
15N35
16N53
18N30
14N20
13N00
13N59
18N19
16N04
15N47
18N07
16N34
17N20
16N04
17N42
16N58
18N07
14N24
16N23
17N45
16N22
18N00
15N04
18N13
16N44
17N39
18N10
17N01
17N41

79E36
78E48
78E32
79E10
84E39
80E15
78E56
84E00
79E42
78E54
83E15
80E01
79E37
77E59
79E16
79E22
77E33
81E45
84E15
78E02
80E42
79E25
79E35
80E38
79E30
82E33
79E18
77E15
79E34
78E37
78E40
77E55
81E38
78E53
78E26
78E34
79E35
80E34
79E47
80E19
83E25
80E40
77E54
79E45
83E24
80E50
83E25
79E00
80E51
83E25
78E04
79E35
77E54
78E00
82E13
80E23
77E59
81E34
77E37

-11-36
-14-48
-15-52
-13-20
+08-36
-09-00
-14-16
+06-00
-11-12
-14-24
+04-00
-09-56
-11-32
-18-04
-12-56
-12-32
-19-48
-03-00
+07-00
-17-52
-07-12
-12-20
-11-40
-07-28
-12-00
+00-12
-12-48
-21-00
-11-44
-15-32
-15-20
-18-20
-03-28
-14-28
-16-16
-15-44
-11-40
-07-44
-10-52
-08-44
+03-40
-07-20
-18-24
-11-00
+03-36
-06-40
+03-40
-14-00
-06-36
+03-40
-17-44
-11-40
-18-24
-18-00
-01-08
-08-28
-18-04
-03-44
-19-32

M
O
C
.
S
N
O
I
T
A
C
I
L
B
U
P
N
A
H
O
M

78E02
81E58
78E25
79E30
78E46
76E48
81E48
81E27
83E17
79E31
80E53
79E36
77E59
83E16
82E15
79E46
78E04
83E47
80E10
78E27
78E05
78E42
79E01
78E01
80E19

-17-52
-02-08
-16-20
-12-00
-14-56
-22-48
02-48
-04-12
+03-08
-11-56
-06-28
-11-36
-18-04
+03-04
-01-00
-10-56
-17-44
+05-08
-09-20
-16-12
-17-40
-15-12
-13-56
-17-56
-08-44

+03
00
+03
+02
+02
+04
+00
+01
-01
+02
+01
+02
+03
-01
-00
+02
+03
-01
+02
+03
+03
+03
+02
+03
+01

Ramatakotta
Ramavaram
Ramayampet
Rapur
Rayachoti
Rayadurg
Razole
Rekapalle
Relli
Renigunta
Repalle
Repur
Sadaseopet
Salur
Samalkot
Sangam
Sangareddi
Santapilly
Sattenapalle
Secunderabad
Shahabad
Shamsabad
Siddhavattam
Siddipet
Singareni

+02
+02
+03
+02
-01
+01
+02
-01
+02
-02
00
+02
+02
+03
+02
+02
+03
+00
-01
+03
+01
+02
+02
+01
+02
00
+02
+03
+02
+03
+03
+03
+01
+02
+03
+03
+02
+01
+03
+01
-01
+01
+03
+02
-01
+01
-01
+02
+01
-01
+03
+02
+03
+03
00
+01
+03
+01
+03

Sirpur
Sirsilla
Sirvel
Sitarampuram
Sompeta
Sri Hari Kota
Sri Sailam
Srikakulam
Srikalahasti
Srisailam
Srungavarapukota
Saluru
Suriapet
Tadpatri
Takapalle
Tandor Karim Nagar
Tandur Hyd.
Tanuku
Tekkali
Tekmal
Tenali
Tirupati
Tiruttani
Tiruvuru
Tudaram
Tuni
Udayagiri
Uravanonda
Vardannapet
Vayalpad
Vayalpao
Veldurti
Velpura
Vemalwada
Vempalle
Venkatagiri Kota
Venkatagiri
Venkatapuram
Venukonda
Vetapalemu
Vijayanagram
Vijayawada
Vikarabad
Vinukonda
Vishakhapatnam
Vissannapeta
Vizianagaram
Vontimitta
Vuyyuru
Waltair
Wanparti
Warangal
Yadiki
Yallareddi
Yanam
Yellandu
Yellareddi
Yernagudem
Zahirabad

==^ aOK QO^=


1. =`H^ [

34.Ne`x`[(e`<=`O`)1000
1000
1. N q<H =`O
" ~.7-50 35.N Qf x`[
1000
2. N qflfi~*}"K#O
2500 36.J#fl~ x`[
1000
3. N qflfi~[ (H}HH`=`O`)1000 37.N ~fif x`[
1000
4. OH+~K`i N=Q}u =`O
2500 38.=~ =~h[
1000
5. =~H; =`O
750 39.~[~*fis x`[
1000
6. H^~fi~ =`O
750 40.N ^~x`[
1000
7. u<^ =`O(H~)
750 41.H~= x`[
1000
8. u<^=`O(^)
5-00 42.t=[
1000
9. H~a =`O
1000 43.g~^ [
1000
10.=OQ Qs=`O
10-00 44.PO[< x`[
1000
11."=H; =`O \ O`O`
18-00 45.<QO^ fiq [
1000
12.NH; ~ =`O (\ O`O`) 18-00 46.|} x`[
1000
13.H#H=H; =`O (H"fis@`) 20-00 47.~=^=x H^
1000
14.O`+=` =`O
20-00 48.t=^=x H^
1000
15.U_ x"~ =`O
20-00 49.H;#~O[
1000
16.`<~}=`O
20-00 50."OH>fi~[
1000
17.N =~#=nH
20-00 51.|OQi x`[
1000
18.t=nH
10-00 52.~ x`[
1000
19.H`h =`O
2000 53.#=Q x`[
2000
20.Q Qs=`O
2000 54.~H} H}O
2000
21.u~" (^#~=`O)
3600 55.L==fi~ =`O
2000
22. =`H^
3000 56.N H"fis =`O
2000
23.=`H^Hi(<^#iQOQ^~~=Qi) 5400 57.16 ="~= =`=
2000
24.@ (H"fis@`)
3600 58.~fifH}O
2000
25.~fi^=` *q^#O
2000 59.H==i =`=
2000
26.P~=`
3000 60.OK=Y PO[<x`[
3600
27.^#fiO`s =`HO
10-00 61.J+<Q[
3600
28.~HO^~^g*
10-00 62.[ ZO^Ke ?
3600
29.` x`[, `LQ
10-00 63.U ^=xH U` lOKe?
3600
30.N KH[
10-00 64.U ^=xH U^O <"^O \e?
31.N KH ~ q*#"
3600 65.U^=xH Uq^=Qn~^#Ke? 3600
3600
32.NKH *q^#O(^k)
3600 66.U^=xH Zxfl ^H}Ke ?
3600
33.H; Qs x`[
1000 67.#=^ =`O
2

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

29.#=< Kb
30.=}nfi=~# (H\)
31.P~ Kb
32.t"~^# (t=`)
33."OH>fi~ `O (H\)
34.P~^O_H
2. ``= <== 35."OH>fi~ QqO^<==
1. N e` q+ <=`
3600 36.J+H; `" H#H^~`"
37.^gY_=`"
~}O_ ~^H$+=iQi OH#O
(=~=~h`O`)
2. e`q+ <=`= (On) ,,4000
3. e`q+ <=`= (WOw+) ,,4000 38.u~ O^s x`[
39.O^~HO_ (H\)
4. Hie`q+<=`=
(uH*)
9900 40.Q=n` =O
5. ~fi^=` `=O[i
10800 41.~=~H`"
6. H^=` J`~`<==o (63)
2000 42.` ~`fl=o
7. q+<=`" (H<)
2000 43.~}O_e`
q+ <=`"(qh)
8. e` <= `"(H<)
3600
9. e` <==
2000 44.~}O_ e`<=`"(qh)
10.H; <==
2000 45.~}O_ q+ <=`"
11.^~ <==
2000 46.~}O_ Pk` $^O
12.PO[< <==
2000 47.=O`+O (qh)
13.t= <==
2000 48.t"#O^iO^~i
14.q+ <==
2000 49.[^+O
15.Q}u <==
2000 50.H~ ^+O
16.|} <==
2000 51.g JC f~?
17.Qu <==
2000 52.^$+^ x"~}
18.e`q+ <=`
2000 53.~fi^=` ^#H=
19.N~= <==
2000 54.OKH=
20.H;#$O<==
2000 55.O^=O^#O
21.~fiu <==
2000 56.~^#=H"K=H"
22.H;Q}u <==
... 57.Qf=O`
23.~<==Pk`$^O 2000 58.[=O`
24.N"OH>fi~<==
2000 59.w= `=
25.=}nfi=~# (^k)
2000 60.^H}=i `=
26.O^=O^#O
2000 61.^fi^ *uiOQOK~=`
27.=O`+"
2000 62.NHO ~+ HO
28.u #=<Kb
1000 63.#=^~
68.OK`# [
69.28 =`=
70.H[ (9XHi)
71.H[ (q_q_Q) (O@)
72.OH~ =[O (O@)
73.J~#

4500
10800
15000
15000
15000
4000

900
1000
10-00
1000
1000
600
600
1000
1000
1000
1000
2000
1500
3600
1000
1000
1000
1000
1000
3600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

64.#=Q`=
65.=<"
66.O^~HO_ Q<=$`O
67.O^ =O^#O (^k)
68.Q=`*q^#=
69.P#O^k N^g `=
70.P#O^k 2 U =
U `" ~}Ke

27.N ~ ~` (H\)
28.N ~ x`[ (H\)
29.N ~
30.N ~ =#=O[i
31.N~ #H`=eH
32.On N ~ ~`
33.x OQ}~ H`=`O
34.WOw+ N ~~`
35.+i_ ^~#ON~ "=O
36.~`=`O
37.~ J#Q"
38.#=Q~"~ =`H=
39.N^`b=$`=
40.$^O ~
41.N+i_~ b=$`O(NKi`)
42.Q*##=~* Ki`

3600
3600
3600
3600
1000
10800
10800

3. N ~ ^` QO^=
1. N ~ Ki`
9900
2. O~ N Q~ Ki`
9900
3. N ~P~^#+i"=O
9900
4. N ~ rq` Ki` (H<)
5400
5. N Q~Ki` (H<)
5400
6. ^Q}H$` N~ Ki`
3600
7. #=<^ Ki`
9900
8. N~Ki`(O_)
}~}QO^O
5400
9. NQ~Ki` (O_)
}~}QO^O
5400
10.`^`=`O ^``*HO,O`2000
11.J#^g =`O
2000
12. fl ["|
3000
13.=#xflN~["| 3000
14.JH~H== N~
3000
15.N ~*HO (O`)
2000
16.N ~[#=
2000
17.N ~ [<
2000
18.N ~H w`
2000
19.ti_~` (=O`)
2000
20.''N~H\
2500
21.''N~~"H\
3600
22.N ~<^ `=O[i
1000
23.N ~"~<=
3-50
24.N ~ <==o
1000
25.N ~ Kb`O
1000
26.N ~<^ Kb
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1200
4500
1200
9900
2000
10800
1500
9900
1200
9900
9900

4. *u
1. '= QO@ OKOQO
4000
2. <`# "kH } OKOQO
(=Oy~"i uH*OKOQO)
7500
3. 'HKHO QO@OKOQO (Q~)
6000
4. z`Q~=iQOKOQ=
6000
5. Qq OKOQ= (Q~)
11600
6. P#O^k OKOQO (".q.)
6000
7. NKH OKOQ=
(~R`e=OKOQH~)
4000
8. =Q"i~te`(12~"iH) 4000
9. =Q"i~te` q_q_QXHH\ 1000
10. HKHO *u+ HO_~
2500
11. Q|O HO_~(Nx"Q~H\ q)2500
12. QflO (`Oy~) HO_~
2500
13. = (_i) HO_~
2500
14. ^ HO_~
500
15. H\ HO_~
1500
16. `[HhHOs"
10000
17. H~ *u+ ~
15000
18. *u+ | ~
15000
6

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

19. =#Qi *`H^u


15000
20. =~q~ *`H^u
15000
21. =^=~ q""u^fi^@=
9900
22. O ~q_
25000
23. O ~HtH
25000
24. ~fi ~i
10000
25. ~~ *u+q*# ~fifiO
20000
26. fl O^
9900
27. #H` q+ e`
4500
28. ~fi~ KOkH
9900
29. ~^O`OKOQQ}`OK_OZ?15000
30. ^$H^O`OKOQQ}`O K_OZ? 15000
31. P~ x~O
4500
32. *`H Q}` "tH
5000
33. *u+=~kx
5000
34. *u+ fl`~=
5000
35.=~O x~~OK_OZ?
5000
36.*`H =H~O^O
3600
37.*u+ ~fiu
3600
38.g[##H q
3600
39.=~ q*# ~O
3600
40.*u+ fiOkx
3600
41.=~ t~=}
3600
42.#H` =O[i
3600
43.OKOQO K q^#O
3600
44.~fi~ *u+O
3600
45.^qH *u+O
3600
46.#=~`fl= Q=
3600
47.<
2500
48.~Me`
3600
49.OY q+`
3600
50.=~ nH
9900
51.@=K e`
2500
52. H e`
2500
53. *`H KHO "_O Z?
3600
54. =#Qi (p#*u+QO^O)
KNx"~=
25000

55. *u+G z\
10800
56. Q `a OKOQO(19402050) 100000
57. flKO_fi~"
5000
58. ^fi^= KOkH
25000
59. *`HKHO g~ "H=K
3600
60. *u+ `Q~`fl=o
(#~Qe`)
10800
61. JOQ=kHO
3600
62. =kHO
5000
63. H`
9900
64. #GO
8000
65. P^xHflGO
12000
66. ~~*u+ fl*u+O
15000
67. J+H=~
5000
68. |$`*`HO(p#uH#~^}) 20000
69. Qfl~`flH~O
4500
70. +@OKtH
12000
71. 40 ~A *u+O<~H#O_
27000
72. 40 ~A =kHO<~H#O_
15000
73. 40 ~A OMGO
15000
74. 40 ~A #H` (<_) e`=
27000
75. 40 ~A "^*u+O <~HO_
25000
76.g \#`n J^`~(Numarolgy)27000
77. H..*u+O (iKO)
5000
78. =~zO`=}
9900
79. ~KO^ Q}=
5000
80.^= *`H ("~HO_)
15000
81.J^$+~"_
12000
82.QOK~ x~nH
5000
83.*u+ ~q_
30000
84.*`H=~O_O `uH
^`^O(HO_e)
25000
85.*u+q^HtH `uH
^`^O(HO_e)
25000
86.<_*u+O
5000
87.Q~O g Q|O ~q_
25000
88.#H`i*`O (Q~g~^K~)
5000
8

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

~Ru J"~Q`, ==^, "Ku

89.Qfli*`O (Q~g~^K~)
5000
90.Q`=O`
5000
91.~~`fl=
5000
92.*`H =}=O[i
20000
93.+~ OKOQO
54000
94.^H x~O
25000
95.qO` *+=
5000
96._=~
20000
97105.~q/KO^/[/|^/Q~/H/x/~H`
#=Q= XHH HO
9900
106. =~=~O_O
5000
107. *`HO
5000
108. *`HOH~=
5000
109120. "k g#O12 Qfl
XHH QflO QO^O
9900
121. <~^ O`
20000
122. OKOQiHdHQ}`O
25000
123. `~|O KO^|O ("~ HO_) 9900
124. Qfl ^# (z`Q~=iQ)20000
a.q.~=< Qi QO^=
125. *u+ q^~OO
126. Q= |=
127. HKH^
128. J#= fl*u+O
129. *u+GO "`=~} HO
130. ~Qq *`HO
131. "~~`flH~O
132. ~f*u+ ~fifiO
133. J+H=~ ^u
134. *u+GO O^,=^<
135. fl`O`
136. =~O
137. qt+ *`H=
138. ~fe`*u+O
139. 300 =Y"# Q=
140. *`HOijeOK_OZ ?

N =^~H$+=iQi QO^=
141. |$`~~~G=1
142. |$`~~~G=2
143. |$`~~~G=3
144. |$`~~~G=4
145. "~~`flH~=
146. =~ zO`=}
147. =~ zO`=}~2
148. fifl G=
149. `Q=O[i
150. =`x~H=e
151. ^=[=O
152. =O`~[#"(|$`#GO)
153. "Gq"H=1
154. "Gq"H=2
155. "Gq"H=3
156. "Gq"H=4
157. J#=" 1
158. J#=" 2

20000
20000
20000
20000
10000
10000
20000
5000
3300
16500
5000
....
5000
20000
5000
20000
5000
6600

5. "
1. 40 ~A ''"q^ <~H#O_
18000
2. "G ~= (O_)
10800
3. "#|\ g W
5000
4. g~ g "
5000
5. Q$" z\
5000
6. " [
5000
7. " `=
5000
8. "G ~
5000
9. Q$" =~
9900
10.qfiH~" Gs` g WO\ # 5000
11.qfiH~ "Gs` gWO_P= 9900
12.qfiH~ " GO(z`Q~=iQ)18000
13.P^xH Q$"
9900
14."
27000
15."O` ~`fl=o
10800
16."GO
5000

5000
5000
5000
5000
5000
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
12500
12500
12500
30000
10

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

17. #
18.Q$"~O
19.Q$" KOkH
20.Q$" ^~}O
21.*u+Q$"KOkH
22."~`flH~O (HO_e)
23."t~=}
,,
24.NH$+"
,,
25.OK" i*`O
,,
26."_O_="
,,
27."^Oka
,,
28.qfiH~"HtH
29.H$+"G=
30.[","( ^O`iO_s<^)
31.=" (Q~g~^K~)

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10800
5000
10800
9900
5000
7500
12000

22.OK^ =Y_ `O`O


23.~^^
24.=O`k
25.~~=`O`"
26.Ne`q= OK^j
27.N Q~ `O`O
28.Qf `O`"
29.eh^~`O`O (z#flk)
30.=H =O` `O` ~
31.N ^~ `O`"
32.==$`O[J=$``"
33.~ (<Q)`O`O
34.=# `O`O
35._x``O`O
36.H`O`O
37.~^=`O`O
38.H;`Oy~ `O`"
39.~}eh `O`"
40.=`Oy~ `O`"
41.N qfi~ `Oy~ `O`"
42.fi~H~}~=`O`O
43.HjqH `O`O
44.Ou`O`"
45.O`k
46.N H; `O`"
47.=O`=^k (^=`H")
48.=O`=^k (~+^=`H")
49.=O`GO (QO^=)
50.`Oy~H$``O`O
51.H=^#= `O`O
52.eh^~`O`O

6. =O`
1. =O`^#
2. `O`*O
3. =O`H
4. ^`` `O`q^
5. ^`` =eH`O`"
6. `OuH OKOQO
7. H} `O`O
8. =O`## KOkH
9. ~fi^=` =O`H=K=
10.=O`H~~O(c*H~xO@=)
11.~fi^=` =O`~`fl=o
12.^K~ nH
13.yh"=Hfi~`O`O
14.OK~`O`O
15.|^xH `O`"
16.Lz+ Q}u `O`"
17.Q ^# `O`O
18.QO^~fi `O`"
19.O^~i (=O`O`~`fl=o)
20.O` =O` `O`
21.` `O`O

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
9900

9900
9900
10800
10800
10800
10800
10800
10000
20000
20000
20000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
33000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000

7. QO^ P~^#
1. Q=n` H ``~ `O
2. Q} P~^# 1
3. Q}# 2
4. #=Q"=O
5. #=Q ~"_

4000
9900
9900
9900
9900

12

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

6. #=Q "^O
7. xQ~^#
8. Pk`~^#
9. |}~^#
10.N t= P~^#
11.H; P~^#
12.#=^~^#
13.e`~^#
14.N KH~^#
15.Qf P~^#
16.g~^~^#
17.[Q~^#
18.~"~^#
19.^"~^#
20.w`~^#
21.N"OH>fi~^#
22.w"~^#
23.H;#~O~^#
24.N u~O^s ` H^O|O
25.^g b=$`O
26.~}O_ O^~HO_ =K#O
27.~}O_ ~=}O
28.~}O_ ~`O
29.~}O_ Q=`O
30.(i) "bH ~=}O
31.H~ QO
32.x` rq`= ~^H
33.x` rq`= #=~`fl
34."^H=
35."=# ^~=$`O
36.O_Q ~fik<
37.H~`fl
38.#=Ki`
39.#=Q ^~#"
40.x`rq`O #=Q
41.Q==
42.Q~H == KO^H<_

9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900

43.xQ~q_
9900
44.*`H^~=*`H"H^~x 9900
45.q" *u+=O[i
=~*=zOQQ_ (~Q}u~_)
9900
46.g\#`nx|\ grq`~
(#=~r Q_) ,,
9900
47.gJ^$xH (~) <"H~H<
9900
48.=HOKf
9900
49.OK="^O =~`O
9900
50.^= _\ H"
9900
51.Q}u+O
9900
52.A~fi^ L##q"Q=O[i 9900
53.#=Q
9900
54.PO^^x^iOK=# =Y^~ 9900
55.H^=`J`~(^k)
(180J`~`<==`)
9900
56.H^=` <==
9900
57.P^uH H xk
9900
58.} Q`,=~
9900
59.~fi^=`fi~_ N "OH>fi~_
9900
60.N H;xflk
9900
61.NH; Q}u =HO
9900
62.=~P~ (H~>,OQ<~HO_) 9900
63.=lHQ_
9900
64.K^~OQO
9900
65.OK=Y #=` "=O
5400
66.Q~_~}O
4000
67.=~}O
3000
68.t=~}O
3000
69."Y~}O
3000
70.Hi =~}O
5400
71.Hi t=~}O
5400
72.Hi "Y~}O
5400
73.HsH ~}O
3000
74.HsH ~}O (z#flk)
2500
75.~fiH~kH ~=}~}
5000
76.^tH
4000
14

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

77.Qf ==
3600
78.=` O` ==
5000
79.=$H^=`
5000
80. A+ ~ O~ KOkH
15000
81.<`#"kH }~Q=H"
15000
82.K`~fi^=
14400
83.#=Q~^#
14400
84.`` =~ Q~O
14400
85.=#^~ GO (=K#O...)
14400
86."^=O` O`
14400
87.eOQ~#
14400
88.N t=w`
14400
89.^fi^Lx+`
14400
90. ~}O_"i O^~i
(H``~` q"Y`)
14400
100. |$` t= ` ~`flH~=
21600
101. |$` ^g `~`flH~=
21600
102. |$` q+ `~`flH~=
21600
103. H^~<^ |^s<^ `Q_
4000
104. ^H}=$` OY=
5000
105. 108 k=^ q+H`^~x
3600
106. ^~O^=(HO_OQ)
27000
107. ~f =H``^ix
10800
108. zi rKi`
3600
109. Q=`u
...
110. ~#
3600
111. <`# O^PK~==~ ...
112. HjYO_O
25000
113. ^gQ=`O(HO_)
....

8. q"^O (^fi^=}zH`)
9. H$u"^O
10.P~O"^O
11.O~ P~fi^z\ "^O
12.P~fi^"
13.P~fi^ =eH"^nH
14.^O~, P~, HQ~
"_HO LQ
15.=#=eH"^O
16.UH=eH"^O
17.JOQ $^O(4Q)
18.~^Q"^~"
19.^qH q"^O
20.X\
21.Q_
22.P~fi^Or=#"^O
23._^~
24.<K~^~
25.O~P~QxH 20xII
26.H<C g =`...
27.Q=O`
28.Q O_ @ =O_
29.~ "_<@_
30.
31.=Q}~O
32.~# "rH~} `O`O

9900
30000
9900
120000
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
10800
25000
15000

9. J "h ~H
1. N J b=$`O
2. N J P~^#
3. N J [#@
4. N J *HO
5. N J H w`
6. N J nH F
7. N J [#= F
8. N J x`[ P
9. N J x`x==o P
10.N "h b=$`O(^~"hnH)

8. "^ QO^
1. P~O P~QO
2. =eH"^ z\
3. P~fi^ "^ z\
4. P~fi^ "^O
5. Q$"^ ~
6. P~fi^ "^zO`=} \
7. Q$"^~O

5400
3600
9900
9900
3600
9900

3600
3600
2500
3600
3600
40000
3600

3600
5400
5400
2000
2000
1000
1000
1000
800
3600

16

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

11.^gb=$`O
12.N ^g *HO
13.^g Hw`
14.* "hnH F
15."hnH P
16.^g H=
17.N J [<=o
18.J*qk (*^OQ`)

9900
2000
2000
1000
800
1000
10800
2000

2. NHO`=} =O@ (<<"*)


3. H~ =O@
4. =O~=O@
5. z\z\
6. JO^xH z\
7. ~ (^k)
8. ~ (z#flk)
9. > ZO~_s s~~
10.> ZO~_s _*<
11.z<fl~ z~u
12.O^# _ =O@
13.", _ ~, "~\ ~
14."WQ~
15.WOw+P_~
16.WOw+ =Q~
17.H =O@
18.O_Q KH< O_=O@
19."H""< =O@
20.~fi^=`H=
21.~ (|)
22.~ ()
23."_< "Ok (QiO\ _*<)
24."_< ~
25.<~iOK <<"*=O@
26."_< >iOQ (_ [O\)

10. [# H~#
1. J#fl= H~#
2500
2. N~=^ H~#
2500
3. ~fi^=` =OQ~`
2000
4. =O^~ =OQ ~`
2500
5. Q ^=` =OQ~`
3600
6. ~fi^=` [#
3600
7. z\ \ @
1000
8. *f w`
1000
9. ^H w`
3600
10.O_Q}H` Hw`
3600
11.Qa@,e@,H@@ 3600
12.J#fl= OH~#
9900
13.o@@
3600
14.H#O^ [#H~#(Fh)
3600
15.~fi^=`H=}=
3600
16.|`H= L @
3600
17.J#fl= OH~<xk(1000H~#) 27000

qq^ ~H

11. \ OQ
1. O@ Hw`Q=n`
2. Z.. Hw`
3. O@ =^~w`
4. . j =^~w`
5. Z.. =^~w`
6. Z.*#H =^~w`
7. "@i O^~~==i\
8. ~fi^=` hHw`

ZO^~=#=
Q<
~#=~=
_ H^ (z#flq)
H*# ``fi
On`Qfikx
WOw+`Qfikx
[#~ <_
#~ ZH
1100 >| |H
1100 >||H (H<A)

3600
3600
9900
9900
9900
9900
9900
9900

12. LH H=
1. NHO`=} =O@ ("*)

5400
2500
2500
2500
2500
2500
1000
3600
3600
2500
2500
2500
2500
5400
5400
2500
2500
9900
3600
3600
3600
3600
9900
9900
9900

5400

20000
3600
3600
750
3600
2000
2000
2000
1000
1000
1000

18

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

N~=H\
Nt=H\
"lH
JOH` Q~_
=H^
=`~OQ (=`~OHO)
= h *~ ("_H#s)
$^O^# (Hq`)
"`# H=`
Z..@i Q_
WO^* ~
=O^* ~
s~+ (_ OQfi*)
HQO
P#O^OQ rq^O
iO^ <@HO
"`#H=`
OKHO
~u~
J#OQ~OQO (HOO\ fiOH+)
$OQ~Ho (HOO\ fiOH+)
J`= ^=
Qfq*<
zO`=} (<@HO)
<Q=
H =`H^
H ~=O[< ^O(|k~_)
H QqO^ <= Q=n`
H Q$" zO`=}
H Q$" =~ (O_)
t=~}O
^gQ=`O
~= `O`"
PK~ ^ <Q~#`O`O(Xi[#)
Q< (VG/TNL)
~=~"GO(=^Q_~=~=)
ZO.Z.P~.#=<Kb
ZO.Z.P~.O^~HO_

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
3600
3600
2500
2500
9900
3600
9900
5000
9900
9900
9900
9900
9900
4500
9900
5000
5000
3600
5000
3600
9900
5000
....
....
15000
30000
3600
9900
1000
7000

J+=Y QO_~O_`O`O
7500
|OQirq`Ki` ([=OQ)
9900
N PkOH~K~ k=Ki`=$`O
4500
w`O[e (~gO^<^~Q~)
5000
Hj~"fi~ =lb H^
5000
Ne`<==(~+O)
50000
H$u^O`="^q*#=
e`*`H `=
54000
=^O_ qfi<^~AQi QO^=
qfiH~ H=
8000
p#"P^xH"ij#
,,25000
<~^ O`
,,15000
"~[===#"^=
,,6000
==`= =K#=
,,8000
|$`O` =K#=
,,16000
Q" "q*#*u
....
~H`= = ==
10000
JOQ~_ (A_)
4500
_
4500
~` ^~x (Q~g~^K~)
....
qfiH~"q^~= ,,
....
" q*# KOkH
,,
....
=^ i*`O
,,
....
*`H <~}O("_="iq)
15000
" <~}O ,,
12000
Q=mYO_O
,,
12000
~fi~KOkH (4Q)
g~ #=~l (^=^)
37000
x~O^ (2Q)
50000
[...[...(~}O_Nx")
2700
~...
,,
2700
N ^~#O^i
,,
20000
N=eH
,,
2500
P~u~
,,
700
=`$N`~`flH~=
10000
P~QO`
25050
u+H(y #~O=i)
50000
`An< Ki`
10000
20

g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

" : 100000 ~II

=O^k W|HH gHOKO_....


WWW.MOHANPUBLICATIONS.COM

g U Q O ^H=<...

22

"< aH+<, J[O` @ Z^@,

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.

J~^# ` OKOQ=, =`H^, ~}=,P~^#


QO^=, `=,=`=, <==,
*q^#=, `, =}H QO^=, H^, *u+,
", "^, =O`k P^uH QO^=

"< aH+<,
P^uH QO^xO

H@Q=O, J[O` @ Z^@,


~[=O_. < : (0883) 246 25 65
Cell : (903)

,,,

,, ,,

PRINTED BOOK
BOOK-POST
Posted under Rule 121 of P.O. Guide

To
M/s.

From :

J : 0883-246 25 65

MOHAN PUBLICATIONS
Fort Gate, Opp : Ajanta Hotel
RAJAHMUNDRY-533 101 (A.P.)

=O^k W|HH gHOKO_....

WWW.MOHANPUBLICATIONS.COM
WWW.GRANTHANIDHI.COM
g U Q O ^H=<...

"< aH+<, J[O` @ Z^@,


24

H@Q=O, ~[=O_. 533 101.