You are on page 1of 13

Ökofalvak Európában

Kiegészítő

Készítette: Fukk Bálint

Exopolitika Magyarország
1

Tartalomjegyzék

Másodelőszó az eredeti kiadványhoz ...................................................................... 3
Lehetőségek újonnan induló ökofalvaknak ............................................................. 4
Kiegészítő pénznemek, helyi pénzek ................................................................... 4
Újenergia-technológiák (ingyen energia)............................................................. 4
Spirituális megvilágosodás................................................................................... 5
Permakultúra ÉS Permafaktúra ............................................................................ 5
Új közösségmodellek ........................................................................................... 5
A borító üzenete ...................................................................................................... 6
Bevételi Lehetőségek ............................................................................................ 11
Záró Gondolat........................................................................................................ 12

2

Másodelőszó az eredeti kiadványhoz
E több hónap alatt elkészült, eredetileg munkadokumentum megírásával a cél az
volt, hogy Európa ökofalvairól, alternatív életközösségeiről egy minőségileg
szűrő válogatás, összeállítás készüljön, a teljesség igénye nélkül, de mégis a
lehető legtöbb olyan ökofalvat tartalmazva, amik valami újat, valami megfontolni
és tanulni valót üzennek a leendő hasonló kezdeményezéseknek, illetve a jövő
fősodrású közösségeinek.
Reméljük, hogy számos jó ötlettel, illetve tanulsággal, felismeréssel és belátással
szolgál mindazoknak, akik alternatív, az Új Világot és az Új Tudatosságot tanuló,
megtestesítő, abban példát mutató közösségeket kívánnak létrehozni vagy
azoknak tagjaivá, és így azoknak és az Új Földnek élő motorjaivá szeretnének
válni.
Kiegészítésként ajánljuk az olvasó figyelmébe
Földanyánk Jogainak Egyetemes Deklarációját
(tinyurl.com/Foldanya), melyet már több
nyelvre lefordítottak és több év után,
közreműködésünknek köszönhetően, végre
magyarul is elérhető az emberi történelem e
kritikus időszakában.

Forrásként az Eurotopia Directory 2014 c. kiadványt, a Globális Ökofalu Hálózat
weboldalcsaládot, valamint az ökofalu közösségek weboldalait használtuk fel.

Aki az Életet szolgálja, azt az Élet szolgálja.

Budapest, az Úr 2014. esztendejében,
Fukk Bálint,
az Exopolitika Magyarország (exopolitikamo.wordpress.com)
a Helyi Pénz Blog (HelyiPenzSzoftver.blogspot.com)
és a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Magyar (NYFG.blogspot.hu) megalkotója
3

Lehetőségek újonnan induló ökofalvaknak
Néhány érdekességet, jellegzetességet figyeltünk meg a dokumentum írása
közben.

Kiegészítő pénznemek, helyi pénzek

Rendkívül kevés helyen van kiegészítő pénznem (ahogy pontatlanul, a kifejezés
rövidsége miatt magyar nyelven elterjedt, helyi pénz), ugyanakkor az
ökofalvakban jellemzően kifejezetten probléma a pénzhiány, sőt nagyon nagy
többségben pont emiatt jöttek létre, hogy olcsóságot, költséghatékonyabb életet,
együttélést jelentsenek tagjaiknak. Valójában a pénz forgási sebessége a jólét
legfontosabb mértéke, legyen az bármilyen pénznem.

Újenergia-technológiák (ingyen energia)

A legtöbb helyen nyitottak az alternatív energiára és újenergia technológiákra
önbemutatkozásuk alapján, ennek ellenére csak a legkevesebb helyen van ilyen,
az is legföljebb egy szélturbina vagy egy-két napelem. Nem jellemző, hogy
aktívan kutatnák a lehetőségét az újenergia technológiáknak, ennek oka a
szakértelem- és a pénzhiány, illetve az e közösségek tagjaira általánosságban
jellemző érdeklődés ( többnyire mezőgazdálkodási érdeklődés, szemben a
technikai, műszaki, fizikai érdeklődéssel).
Többnyire ezek az ökofalvak az alternatív földművelés, és nem annak és az új
tudományoknak a kombinálása céljából jönnek létre: igazi paradigmaváltást
abban, ahogy létezünk, a legkevesebben akarnak, tudnak tettlegesen közülük.
Számos ökofaluban, kis túlzással, a „vissza a jól bevált múltba” szemlélet a
domináns, nem jellemző, hogy nagy tudású szakemberek az élet és a tudomány
változatos területeiről kapcsolódnának bennük, illetve általuk össze és
törekednének új technológiák, újfajta élet, ezekhez szükséges új tudások
megvalósítására és tesztelésére (kivéve pl. a Gemeinschaft / Netzwerk
Heckenbeck közösség (http://netzwerk-heckenbeck.gmxhome.de/), illetve talán a
néhány nagy, pl. Findhorn Foundation, Tamera, Damanhur – érdekességként itt
van Damanhur Alkotmánya (http://www.damanhurblog.com/the-constitutionof-damanhur), ilyen sincs a legtöbb közösségnél, de a modernkori univerzális
Damanhuri Katedrálist (thetemples.org/en)sem követik mások valamilyen
oknál fogva).
4

Érdemes lenne ezektől a nagyoktól ellesni, hogy mit érdemes, és a gyakorlatilag
ingatlanbérlési közösségektől, hogy mit nem érdemes.

Spirituális megvilágosodás

Kevés helyen van számottevőbb spiritualitás, és a legkevesebb helyen van jelen
témaként a spirituális megvilágosodás, mindenek legfontosabbikja. Ahol jelen
van, azok azonban jellemzően patriarchátus, hierarchikus rendszerek, a gyakorlati
életben nem képviselik az Új Világot. A patriarchátus és a matrifokális létmód
kombinációjára lenne szükség (lásd Bernard Lietaer műveit).

Permakultúra ÉS Permafaktúra

A permakultúra szinte kivétel nélkül minden egyes közösség vallott fókusza. A
permafaktúráról vélhetően nem is hallottak – különösen igaz ez Magyarországra,
ahol a Google kereső e dokumentum megírásakor 0, tehát nulla találatot ad a
szóra.
A számos földműveléssel, alternatív életmóddal, alternatív mezőgazdálkodással,
újfajta világgal foglalkozó magyar nyelvű weboldal helyett az Exopolitika
Magyarország kellett, hogy legyen, aki ezt pótolja. A Föld tiszteletére, megtettük.
A permafaktúra a nyílt forráskódú szoftverek elve alapján való nyílt forráskódú
hardverekről szól, a permakultúra átültetése az ipari világba: olyan gépek és
módszerek kidolgozása, melyek összességében, elméleti céljukként, évezredeken
át való fenntarthatóságot eredményeznek (szemben a mai kor élet-, természet- és
emberellenes, valamint tönkremenetelre tervezett, fogyasztói szemléletmód
szerint gyártott ipari berendezéseivel).
A permafaktúráról a P2P Foundation-ön (http://p2pfoundation.net/Permafacture),
a
Nyílt
Forráskódú
Gazdálkodás
ezen
oldalán
(http://opensourceecology.org/wiki/Permafacture_and_Blog ) lehet kiváló
információkkal táplálkozni, illetve magyar nyelven az Eoxpolitika Magyarország
ezen aloldalán (http://exopolitikamo.wordpress.com/tag/permafaktura/).

Új közösségmodellek

A részvételi demokráciával és új közösségmodellekkel alapvető szinten
kísérleteznek az ökofalvak, a Döntéshozatal pontokból látszik, mennyi féle
módszert alkalmaznak. Ez további, részletes kutatást igényel.
5

A borító üzenete
A dokumentum borítójához a képeket tudatosan válogattuk össze.
Az alábbi részben ezen képek általunk jelezni kívánt üzeneteivel egészítjük ki a
tanulságokat.
A képek között szerepel többek között:
- az OPPT (Heather-Ann Tucci Jaraf ügyvédnő [ezen a videón a középső
hölgy]) által kidolgozott új jogrendszer, mely sajnos azonban többnyire a
tengerentúli jogrendszerre, ott is legfőképpen az USA-ra vonatkozva került
kidolgozásra, Heather-Ann saját bevallása szerint (http://wakeupworld.com/2013/03/06/oppt-questions-answers-by-trustee-heather-onepeoples-public-trust/).
A világon három főbb jogrendszer-típus van, a common law/angolszász
tengerentúli jogrendszer, a civil jog/kontinentális jogrendszer, és a
teokratikus jogrendszerek, azoknak számos (transz)nemzeti változatával.
Ezekre kellene mind egy új jogrendszert applikálni egy Új Világhoz.

- a kiegészítő pénznemek (magyar nyelven a „helyi pénz” kifejezés terjedt el
rövidsége miatt; a képen Damanhur helyi pénze szerepel, a Credito).
Elképesztő, hogy micsoda paradigmarendszer húzódik meg ma ismert
világunk pénzrendszere és ebből fakadóan, társadalmi rendszere mögött.
Bernard Lietaer New Money for a New World c. könyvében bemutatja,
honnan ered valójában az, amit pénznek és társadalomnak hiszünk szerte a
bolygón, nemcsak a judeokeresztény világban.
Amíg ez a paradigmarendszer és amíg a jogrendszerek paradigmái
nem változnak, addig semmi nem fog érdemben változni hétköznapi
életvitelünkben. Ezek átalakulását pedig a tudati változás fogja okozni, ez
alapvetően az egyén önfeladata, másrészről elég hosszú lefutású emberiség
szinten (azért is, mert többnyire generációs kihalási alapon működik – értsd
jól: öreg kutya nem tanul meg újat ugatni, ill. lásd Mary Rodwell kutatásait
(http://wp.me/p2X0wC-CM).
Az ökofalvakra jellemző a „hálózatról leválás”, az önellátás. Ezt azonban
egy olyan jogrendszerben és pénzügyi rendszerben kénytelenek megtenni,
amiből nem tudhatnak kiszakadni.
Ugyanakkor szeretik élvezni azt a katonai biztonságot és belbiztonságot,
amit egy ország fősodrású vezetősége biztosít. Nagyon nem triviális, hogy
6

az ember békében lehet egy közösségben, anélkül, hogy megölnék, vagy
jogait következmények nélkül csorbíthatnák. Ezt a biztonságot az állam
garantálja, amiből ezek a közösségek kimenekülni törekszenek, de ezt a
biztonságot maguknak szavatolni nem tudnák.
Az adott ország adói azok, ami a Rendszerben maradást kikényszerítik, az
dönti el, mi a pénznem. Példaként: A kötelező társadalombiztosítását
mindenkinek az adott ország pénznemében kell fizetnie. Erre mondja
Bernard Lietaer, hogy az egy adott ország fizetőeszköze, hivatalos
pénzneme, amiben az adót fizetni kényszerítik.
Kiegészítő pénznemek használatára a megoldás technikai szempontból
nagyon egyszerű. Legfontosabbként negatív kamatláb szükséges (angolul
demurrage, pl. a virágzó ókori Egyiptomban gabonaraktárakhoz kötötték a
pénz értékét, hogy felhasználni, forgatni, és ne felhalmozni és koncentrálnicentralizálni legyen érdemes), másrészről használni kell a modern
technológiákat, pl. az NFC-s okostelefonokat és a Cyclos – alapvetően –
nyílt forráskódú kiegészítő pénznem szoftver platformjainak egyikét
(http://www.cyclos.org/products; a világon már elég sok helyen
kísérletezik
a
Cyclos
felhő
alapú
verzióját,
http://www.cyclos.org/cyclos4communities).
Ezen
ügyekben
az
Exopolitika Magyarország által létrehozott Helyi Pénz Blog ad bővebb
információkat (http://helyipenzszoftver.blogspot.com/).

- a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Projekt egy 50 ipari gépből álló
géppark (gép-ökológia), melyek egymással integrálhatóan és koherensen
vannak megtervezve a permafaktúra elvei szerint, azzal a céllal, hogy a
nagyipari hatékonyságot környezetkímélően, házi jelleggel is alkalmazni
lehessen, illetve, hogy a semmiből egy életközösséget, civilizációt fel
lehessen építeni.
A világ ökofalvai (és főleg a nyugati féltekén vannak ilyenek) két kézzel
kellene, hogy kapkodjanak e lehetőség iránt, hiszen pontosan az ő
problémáikat oldja meg: nincs pénz földműveléshez, önellátáshoz
szükséges, drága, illetve ha van is rá pályázati pénz, hamar elromló
eszközökre.
E géppark ötlete és a mögötte rejlő elvek forradalmiak (lásd
videófordításainkat: http://tinyurl.com/NYFGHUN). Bizonyos okok miatt
7

azonban kevesen csatlakoznak a világból a nyílt forráskódú
kifejlesztésükhöz, pedig az önállóan elkészített gépeket borsos áron
értékesíteni is lehet és megvásárolni érdemes.
Az egyik ok, hogy nem a metrikus mérőrendszer szerint készülnek a tervek
ezen Globális Falvak Gyártási Rendszeréhez (Global Village Construction
Set), melynek magyar fordítása egyébként még egy lehetőséget takar: a
globális az a készlet (set) teljességére utal, minden eszközre, ami
szükséges. Ők maguk is (Marcin Jakubowski vezetésével) egyébként a
permakultúra elveit követik, de valahogy ők sem kezdeményezik a
kapcsolatot ökofalvakkal.
A másik ok, hogy nagyon nem triviális mérnöki tudás és ügyesség kell e
gépek megalkotásához, jóllehet rendkívül jól dokumentáltak az
összeszerelési útmutatók, a gépek pedig a lehető legegyszerűbben
tervezettek. A metrikus rendszerre való átültetés szintén fogja igényelni
mérnök-informatikus-építész szakemberek önkéntes (amíg el nem adják
saját gyártású gépeiket) munkáját. A magyar lehetőségeket hivatott
elindítani az Exopolitika Magyarország által készített Nyílt Forráskódú
Gazdálkodás Magyar weboldal (http://NYFG.blogspot.hu).

- míg a világ pénzügyi összeesküvéséhez évezredeken át a tagadást
választotta a háttérhatalom domináns önvédelmi eszköztípusául, addig az
exopolitika és szabadenergia témákban a nevetségessé tételt.
Ezek a közösségek ha tudnák, hogy hány százezer oldal hardcore,
megcáfolhatatlan bizonyíték létezik a földönkívüli, több millió éve
töretlenül fejlődő, hozzánk képest összehasonlíthatatlanul lelkilegtechnológiailag-társadalmilag fejlettebb civilizációk létezésére (a végén
egyébként minden „tényszerű” bizonyíték hitrendszer kérdése), valamint ha
tudnák, hogy milyen mérnökileg visszafejtett technológiák állnak már
rendelkezésre bizonyos cégek (pl. konkrétan a Lockheed Martin Skunk
Works révén,
http://www.lockheedmartin.com/us/aeronautics/skunkworks.html)
az
emberiség elől szabadalmakkal eltiltott titkos privát földalatti-kozmoszbeli
laborjaiban,
akkor nem akarnának visszamenni a múltba „földet túrni” (a lehetőségek és
a valóság közti ellentét kifejezéséért használjuk ezt a nem túl szép, de
többnyire helytálló kifejezést),
hanem keresnék az integrációt és a lehetőséget ennek a
figyelemfelhívására és ezen információk megszerzésére, kutatására.
8

Természetesen a hitrendszerek, értékrendszerek, információhiány, (téves)
érdektelenség, tudatosság- és tőkehiány itt is a legnagyobb
problémaokozók.

- pszichológiai önismereti körök, amik integrálják a spiritualitást, szinte
egyáltalán nincsenek ezekben az ökofalvakban (pl. a Bert Hellinger-féle
forradalmi családállítás nem volt sehol megemlítve bemutatkozásaikban,
pedig azzal igencsak sokáig és rendszeresen el lehet egy közösség, és
rendkívül hatékony módszer egy jó terapeuta esetén).
Nem nagyon láttuk azt, hogy törekednének spirituális irányvonalak
integrálására, fejlesztésére, hogy azzal egy újfajta spirituális érában
megvalósuló életközösség működési módjait is kidolgoznák.
Véleményünk szerint, a jó ökoközösség arra hívja az embereket, hogy
találkozzanak belső önmagukkal, de ez főleg a folyamat kezdeti fázisain
még kellemetlen. Így bár furcsán hangzik, a jó ökoközösség kellemetlen
(hasonlóan ahhoz, hogy az igazi spirituális útjárás is kellemetlen, egy
jelentős életideig).
Ezért nem foglalkozik a legtöbb ember önismerettel. Még a spirituálisezoterikus szubkultúra tagjainak igen jelentős része is inkább foglalkozik
mindenféle elvont szakrális, illetve ultrahigh-tech/deep-soul spirituális
tudással (pl. a dokumentumban szereplő advaita vedanta tanítók tanítói
vonalát követők is), mint egyszerű érzelmi intelligenciával és a psziché
blokkjaival, előző életekből és ezéletből származó érzelmi traumák,
zajtalan tragédiák rendbetételével.
Ahogy Daubner Béla kiváló pszichiáter-jógaoktató-ajurvéda oktató említi,
„A spiritualitás útjára az önismeret útján lehet felkapaszkodni.” Mi az
Új Föld felé való haladás érdekében kozmikus erők által felgyorsított földi
idővonal miatt kiemelnénk e kettő párhuzamos fejlesztésének fontosságát,
illetve a Joseph Campbell-i Hős Útja kutatását és egyéni megtalálására,
megélésére való törekvését (kiegészítve David Wilcock releváns
kutatásaival a The Synchronicity Key c. könyvében).

- Rendkívül fontos lenne, ha valóban egy szebb, élhetőbb világot akarunk,
hogy „beoltsuk” a jövő generációit a mostani mainstream világ hazugságai
9

ellen, miközben sajnos még mindig meg kell őket tanítanunk ezen
ismeretek birtoklása ellenére és mellett, a még mai fősodrású világgal
harmóniában együttműködni
(a jó rendszerbevezetés mindig azt foglalja magában, hogy a régi és az új
rendszer egy ideig együtt működik, így megy ez planetáris szinten és ezt
kell lemásolnunk, ha jót akarunk csemetéinknek, számukra is).
A fiatalok újfajta oktatásának kidolgozása, a változatos tudományostechnológiai-kozmológiai-alternatív gyógyászati és más, Új Világot
támogató ismeretek komplex átadható hálózatának kidolgozásának
még csak a megkísérlése is, még csak a szándéka is, sajnos várat
magára. Nem jellemző ezekre a közösségekre, vagy csak nagyon renyhe
módon a gyereknevelés új eszméinek, módjainak kidolgozása (az
antropozófia és a Waldorf egy-két helyen használatban van, de mára már
nem elég, elavult, tapasztalatok alapján nem elég jó).

- Szinte minden egyes közösségben kiemelten fontos a vegetarianizmus,
veganizmus, de legalább az organikus táplálkozás. Ez dicséretes üzenetük.
Az exopolitikának is a húsevés (ölés) abbahagyása az egyik spirituális
üzenete. Ez egyúttal az a téma, ami a leginkább kiveri a biztosítékot e
sorok olvasójában és általában a húsevőkben. Érdemes lehet elolvasni
aloldalunkat
ezt
illetően
és
elvégezni
a
házi
feladatot
(https://exopolitikamo.wordpress.com/leleplezes/emberevo-hullok-husevoemberek).
A Római Birodalom Yahshua tanításait elpusztítandó azért is irtotta a
vegetarianizmusra áttérőket, mert aki nem fog állatot ölni, az hogyan fog
embert? Márpedig egy patriarchátus társadalomnak, és egy birodalomnak
mindig, alapvetően szükséges a puszta létezéséhez a folyamatos
terjeszkedés.

- Az ökofalvak jelentős százaléka jött létre azért, hogy megoldást nyújtson a
Föld problémáira, a környezetszennyezésre, a globális felmelegedésre. Az
elmúlt néhány pár évtizedben a hadügyi-ipari-média-tudomány-politikai
komplexum sikeresen elérte, elhintette a kollektív elmében, hogy a kis
ember felelősségére helyeződjön a hangsúly e globális problémák
tekintetében. A közel száz éve meglevő, szándékosan elfojtott, Új Földet
10

lehetővé tevő technológiákat elfojtó multinaci vállalatok válláról így
szépen át is tevődött a súly.
Valójában néhány darab olaj és pénzügyi, integrált vállalati hálózat a
felelős (hogy ne menjünk ennél mélyebbre jelen dokumentumban, de aki el
akarja végezni a házi feladatát, annak ajánljuk a Vilaghelyzete.com ,
PirosPirula.blogspot.com, UjVilagTudat.blogspot.com oldalakat). A
kisember azt használja, amit engednek neki, amit elé tesznek. Se ideje, se
ereje többre, főleg annak, aki családos, munkája van és örül, ha teljesíteni
tudja a létezést. Viszont felel minimum azért, hogy ezt a tehetetlenségét
tömegesen nem kommunikálja.
Egy kis vállalati PR-CSR még növeli is a részvényértéket (a hitleri
birodalom által felkarolt PRopaganda szóból származó PR a közösségi
kapcsolatokat jelenti, a CSR a vállalati társadalmi felelősségvállalást az
emberi és természeti élő és élettelen(nek tűnő) környezetért.
Érdekes lenne egyéni emberekre a CSR mintájára bevezetni az egyéni
PSR-t egy kiegészítő pénznemmel. Máris sokkal jobb, rendszerszintű
megoldást kapnánk „vissza-a-múltba” ökofalvak helyett. A litván Dora
Rendszer, a svájci Kiss-Zeit.ch vagy a szintén svájci ZeitBoerse.ch
kismértékben ugyan, de hasonlóak ehhez az elvhez). Összehasonlításhoz a
fogyasztók versus ipar felelősségmérleghez álljon itt a Föld Anya jogainak
nyilatkozata (http://www.rightsofmotherearth.com/declaration , angol
nyelvű).

Bevételi Lehetőségek
Számos közösségre jellemző a belső, és számosra a külsősök számára is elérhető
tanfolyamtartás. Ez az egyik kritikus bevételi lehetőség a közösség részére az
ingatlanok állandó tagok számára való bérbeadásán (számos közösség
kendőzötten és jó dolgokkal is kiegészítve ugyan, de lényegében erről szól),
illetve a vendégek számára való vendéglátáson kívül. Ez lényegében saját
szolgáltatás árusítása, amiben az a jó, hogy nincs jelentős nyersanyag szükséglete.

11

A saját termékek előállítása egy másik kulcsfontosságú bevételszerzési és
marketing lehetőség, ebben a magyar Khrisna Völgy (krisnavolgy.hu)objektíven
szemlélve, világszinten példamutató! Természetesen itt a nyílt forráskódú
gazdálkodás használata, az innováció és a réspiacok felkutatása, illetve ezen
réspiacok innovatív megalkotása szintén a lehetőségek közé tartozik.
A prosperáló ökofalvak jellemzően magánalapítványiak, egyháziak (ezeknél
nincs igazából szinte semmiféle alternatív újvilág-szolgálat, csak jó hálózati tőke
vagy pénztőke-ellátottságúak, jóllehet nem mindegyik), vagy ingatlanbérbeadáson nyugszanak pénzügyileg. A pénzügyileg és a külvilágra való pozitív
ráhatás képességében sikeres, illetve sikertelen ökofalvak különbségeit
összevetve, a prosperáláshoz mindenképp szükséges vagy a turizmus vagy a
termék-/szolgáltatásértékesítés.
Bevételi módszerekhez további ötleteink az európai ökofalvak alapján:
konferenciák, saját fesztiválok-ünnepsége, felnőttoktatás, gyermek-üdültetés,
nyári egyetemek, vendégház, ingatlan-bérbeadás (telek, ház, társasházi lakás),
délutáni-hétvégi gyermekfelügyelet+tanítás, ökoóvoda (vagy a jogi akadályok
miatt) óvodaszerű egész délutáni csoportos magánfoglalkozások, illetve amíg van
euro, addig az EU-támogatások, pályázatok is felhasználhatók ezen ötletek egy
részére: ide kell kreativitás és kutató munka, egymás segítése.

Záró Gondolat
Az Exopolitkika Magyarország (exopolitikamo.wordpress.com) nevében
folytattunk egy online beszélgetést Sterling Allan-nel, a Peswiki.com alapítójával,
mely egy 13 éve működő hírportál, a világ legnagyobb, ingyen energia
(szabadenergia, újenergia) kutatásokkal foglalkozó alternatív híroldala.
Saját elmondása szerint, a 13 év alatt még nem, tehát nem látott olyan eszközt,
ami igazán működött volna és az illető az emberiség számára fizetősen vagy
ingyenesen, de elérhetővé tette volna.
Arra következtetett, hogy az, hogy a több ezer megfigyelt, dokumentált kutatás
ellenére nem sikerült még épkézláb működő berendezésnek születnie, annak nem
12

lehet más az oka, mint hogy magasabb szinteken mint az emberi, addig nincs
megengedve az ingyen energia, amíg nincs meg hozzá a megfelelő tudatosság
(saját szavainkkal: galaktikus gyerekfelügyelőink nem engedik a gyufával való
játszadozást mindaddig, amíg nincs meg hozzá a megfelelő spirituális
tudatosság).
Az emberiség minden problémája, és egyben feladata, sőt lehetősége, végső
szinten spirituális: a feladat a lelki fejlődés.

13