You are on page 1of 46

पकाशक

मंती
ससता सािितय मणडल
एन-७७, कनॉट सकक स, नई ििलली- ११०००१

सातं¬ी «ा¯: ¯००१
पितया : १,०००
मलय : ¯.¯०.००

म¯क
«कम न िप¯टसक
ििलली -º¯
यि माला
¯स माला म «¯ी स¯स-स«ìU ¬ा¤ा म ¬ा¯त कì ×तमा कì ?ां कì ििUान का
पयõ िकया "या िì ¬ा¯त सं तì, ि¬zानì, ¬ी¯ì, ¯¬कतì, ती^ì, निियì ¬नì ×िि-×िि
का िश िì ¯¬¯ स ल क¯ िि¬" तक ׯ ¯¬क स ल क¯ ¯ि>म तक सं सक ित कì @सी Uा¯ा
प¬ािित िìती ि, "ì सा¯ िश कì एक ׯ ×Uंड «नाती िì
¬ा¯त म ×नक Uमक ि, ×नक ¬ा¤ांए ि, नाना पका¯ क ׬ा¯-ि¬¬ा¯ ि , ल िकन ि+¯
¬ी ×नकता क «ी¬ एकता ििUाई ित ी िì ¯सका का¯" यि ि िक िमा¯ सं तì ׯ
मिा¯¯¤ì न क¬ी मन¯य क «ाि¯ी ¬िì ¯¯ "ì¯ निÏ िियाì ¯¯िìन ¯ं सान कì ¯ं सान क
¯¯ म िU ाì सं त, ती^क ¯¬कत, नÍिया ×िि िकसी Uमक-ि¬श¤ क निÏ िìत , स«क िìत िì
¯स माला कì ¯ सतकì क ¯ीØ िमा¯ी यिी ¬ा¬ना ि िक ¯ा¯क ׯन िश कì ׬Øी
त¯ि िU , ¯सक ×सली ¯¯ कì ¯ि¬ान ׯ एक मिान िश क ना"ͯक क नात ¯नक "ì
कतक~ ि, ¯नका ¯ालन क¯ ì

¯ सतकì कì ¬ा¤ा ¯तनी ×सान ि िक कम ¯¯ िलU ¯ा¯क ¬ी ¯¯ि ׬Øी त¯ि ¯¯
ׯ सम? सकत िì पतयक ¯ सतक म कई-कई ि¬त ¬ी ििय "ए िì िम ×शा क¯त ि िक
¯ा¯क ¯न ¯ सतकì कì «¯ ¬ा¬ स ¯¯" , िस ¯ì कì ¯¯¬ाय" ׯ ¯नका ¬¯¯ ¯ ला¬ ल "ì

-मंती
¯ा¯कì स
Øìट-«¯ स«क मन म किािनयì ¯¯न कì ¯¬Øा िìती िì किाÍनया ¯ì¬क ׯ
मनì¯ं "क िì तì ¬ ¯नक ¯ीØ Uाना ¯ीना स« ¬ल "ात िì ¯ ¯ातन काल स ׫ तक
¬ांित-¬ांित कì किािनयì कì Uा¯ा ¯सी लìक¯ि¬ क का¯" ल"ात¯ «िती ¬ली × ¯िी
िì
िमा¯ा पा¬ीन सािितय तì किािनयì का ×टट ¬णडा¯ िì ׯ ¬ किाÍनया ¬ी @सी
िì िक ¯¯ "ा× ि+¯ ¬ी त िH न िìì
¯स ¯ सतक कì किाÍनया @सी िी िì ¯=ियनी क ¯ा"ा ¬ì" क काल म एक U त म
¯ा"ा ि¬+मािितय का Íसिासन "¯ा ¿× िमलता िì ¯सक ¬ा¯ì ׯ ׯ ׯ ¯तÍलया
िì "« ¯ा"ा ¬ì" ¯स Íसिासन ¯¯ «¯न कì िìता ि तì ¬ ¯ तÍलया िUलिUलाक¯ िसं
¯¯ती िì ¯ा"ा ¬ì" ¯नस िसं न का का¯" ¯ Øता ि तì पतय क ¯ तली ¯ा"ा ि¬+मािितय
क ""ì कì एक-एक किानी स नाती ि ׯ ×ं त म किती ि िक त ¯िा¯ ×ंि¯ य " " िì तì
Íसिासन ¯¯ «¯ìì
" सा िक ¯ सतक क नाम स माल म िìता ि, ¯स ¯ सतक म «¬ीस किाÍनया िì ि¯
किानी िस ¯ी स ि¬¤ िì स¬ी किाÍनया ¯तनी ििल¬स¯ िì िक ¯ सतक कì ि«ना समाH
िकय Øì¯ना कͯन िì
िम ×शा ि िक ¯ सतक कì स¬ी ¬"ì क ¯ा¯क ¬ा¬ स ¯¯" ì

-स¯¯ािक
Íसिासन «¬ीसी
«¿त ििनì कì «ात िì ¯= न न"¯ी म ¯ा"ा ¬ì" नाम का एक ¯ा"ा ¯ा"
क¯ता ^ाì ¬ि «¯ा िानी ׯ Uमाकतमा ^ाì ¯याय @सा क¯ता िक िU ׯ ¯ानी ×ल"-
×ल" िì "ाय ì ¯सक ¯ा" म श ¯ ׯ «क¯ी एक ¯ाट ¯ानी ¯ीत ^ ì प"ा स« त¯ि स
सUी ^ीì
न"¯ी क ¯ास िी एक U त ^ा, ि"सम एक ×िमी न त¯ि÷त¯ि कì «ल ׯ सा"-
¬ाÍ"या ल"ा ¯+Uी ^Ïì
एक «ा¯ कì «ात ि िक U त म «¯ी ׬Øी +सल ¿ईì U « त¯काͯया ¯त¯Ï, ल िकन U त
क «ी¬ì-«ी¬ ^ì¯ी-सी "मीन Uाली ¯ि "ईì «ी" ¯स ¯¯ डाल ^ , ¯¯ "म निÏì सì
U त ¬ाल न +या िकया िक ¬िां U त कì ¯U¬ाली क िलए एक म¬ान «ना िलयाì ¯¯
¯स¯¯ ¬ि " स िी ¬¯ा िक ल"ा ि¬ललान - "कìई ि? ¯ा"ा ¬ì" कì ¯क¯ ला× ×¯
स"ा िìì"
िìत -िìत यि «ात ¯ा"ा क कानì म ¯¿¬ं ीì ¯ा"ा न किा, "म? ¯स U त ¯¯ ल ¬लìì म
सा¯ी «ात ׯनी ×ं Uì स िU ना ׯ कानì स स नना ¬ािता ¿ìं "
लì" ¯ा"ा कì ल "य ì U त ¯¯ ¯¿¬ं न िी िU त +या ि िक ¬ि ×िमी म¬ान ¯¯ U¯ा
ि ׯ कि ¯िा ि- "¯ा"ा ¬ì" कì +ì¯न ¯क¯ ला× ×¯ म¯ा ¯ा" ¯सस ल लìì "ा×,
"लिी "ा×ì"
यि स नक¯ ¯ा"ा कì «¯ा ड¯ ल"ाì ¬ि ¬ ¯¬ा¯ मिल म लìटा ×याì ि++ क मा¯ ¯स
¯ात¬¯ नÏि निÏ ×यीì ¯यì-तयì ¯ात ि«ताईì स¬ ¯ा िìत िी ¯सन ׯन ¯ा¯य क
¯यìिति¤यì ׯ ¯ंिडतì कì ¯क¿ा िकया ¯¯िìन ििसा« ल"ाक¯ «ताया िक ¯स म¬ान
क नी¬ Uन िدा िì ¯ा"ा न ¯सी समय ×ãा िी िक ¯स ""ि कì U ि¬ाया "ायì
Uìित-Uìित "« का+ì िम¿ी िनकल "ई तì ׬ानक लì"ì न िU ा िक नी¬
एक Íसिासन िì ¯नक ׬¯" का ͯकाना न ¯िाì ¯ा"ा कì U«¯ िमली तì ¯सन ¯स
«ाि¯ िनकालन कì किा, ल िकन लाUì म"ि¯ ì क "ì¯ ल"ान ¯¯ ¬ी ¬ि Íसिासन
Íसिासन क ¬ा¯ì ׯ ׯ-ׯ ¯ तÍलया U¯ी ^Ïì
टस-स मस-न ¿×ì त« एक ¯ं िडत न «ताया िक यि Íसिासन ि¬ ता× का «नाया ¿×
िì ׯनी ""ि स त«तक निÏ िट"ा "«तक िक ¯सकì कìई «िल न िी "ायì
¯ा"ा न @सा िी िकयाì «िल ित िी Íसिासन @स ¯¯¯ ¯¯ ×या, मानì + लì का
िìì ¯ा"ा «¯ा Uश ¿×ì ¯सन किा िक ¯स सा+ क¯ìì स+ाई कì "ईì ¬ि Íसिासन
@सा ¬मक ¯¯ा िक ׯन मंि िU लìì ¯सम ¬ां ित-¬ांित क ¯õ "¯ ^, ि"नकì ¬मक स
×ंU ¬ìिUयाती ^Ï ì Íसिासन क ¬ा¯ì ׯ ׯ-ׯ
¯ तÍलया «नी ^Ïì ¯नक िा^ म कमल का एक-एक + ल ^ाì किÏ-किÏ Íसिासन का ¯ं "
ि«"¯ "या ^ाì किÏ किÏ स ¯õ िनकल "य ^ ì ¯ा"ा न ¿+म ििया िक U"ान स ¯¯या
ल क¯ ¯स ¯ीक क¯ा×ì
¯ीक िìन म ¯ां¬ मिीन ल" ì ׫ Íसिासन @सा िì "या ^ाì िक "ì ¬ी िU ता,
िU ता िी ¯ि "ाताì ¯तÍलया @सी ल"तÏ, मानì ׬ी «ìल ¯¯ "Ïì
¯ा"ा न ¯ंिडतì कì « लाया ׯ किा, "त म लì" कìई ׬Øा म¿तक िनकालìì ¯सी
ििन म ¯स Íसिासन ¯¯ «¯ं "ाì" एक ििन तय िकया "याì ि¯ -ि¯ तक लì"ì कì
Íनमत" ¬" "य ì त¯ि-त¯ि क «ा" «"न ल" , मिलì म U िशयì मनाई "ान ल"Ïì
स« लì"ì क सामन ¯ा"ा Íसिासन क ¯ास "ाक¯ U¯ िì "य ì ल िकन " स िी
¯¯िìन ׯना िाििना ¯¯ «¯ाक¯ Íसिासन ¯¯ ¯Uना ¬ािा िक स«-कì-स« ¯ तÍलया
िUलिUला क¯ िसं ¯¯ीì लì"ì कì «¯ा ׬ं¬ा ¿× िक य «"ान ¯ तÍलया क स िसं ¯¯ीì
¯ा"ा न ड¯ क मा¯ ׯना ¯ ¯ UϬ िलया ׯ ¯ तिलयì स «ìला, "× ¯ तिलयì ! स¬-
स¬ «ता× िक त म +यì िसं ी?"
¯िली ¯ तली का नाम ^ाì ¯õमं"¯ीì ¯ा"ा कì «ात स नक¯ ¬ि «ìली, " ¯ा"न!
ׯ «¯ त "स¬ी ि , Uनी ि , «ल¬ान ि, ल िकन ¯मंड क¯ना ¯ीक निÏì स नì! ि"स ¯ा"ा
का यि Íसिासन ि, ¯सक यिां तम " स तì ि"ा¯ì नìक¯-¬ाक¯ ^ ì"
यि स नक¯ ¯ा"ा ×"-««ला िì "याì «ìला, "म ׬ी ¯स Íसिासन कì तì¯क¯
िम¿ी म िमला ि"ं ाì"
¯ तली न शां ित स किा, "मिा¯ा" ! ि"स ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय स िम ×ल" ¿ई
¯सी ििन िमा¯ ¬ा·य + ट "य , िमा¯ िलए Íसिासन U ल म िमल "याì"
¯ा"ा का " ससा ि¯ िì "याì ¯¯िìन किा, "¯ तली ¯ानी ! त¯िा¯ी «ात म ¯ी सम?
म निÏ ×यीì सा+-सा+ किìì"
¯ तली न किा, "׬Øा सनìì"
: १ :
×ं«ा¬ती म एक ¯ा"ा ¯ा" क¯ता ^ाì ¯सका «¯ा ¯ì«-िा« ^ाì ¬ि «¯ा िानी
^ाì ¯सी ¯ा¯य म Uमक सन नाम का एक ׯ «¯ा ¯ा"ा ¿×ì ¯सकì ¬ा¯ ¯ाÍनया ^ीì एक
^ी Jाj" िस ¯ी ¬ितय, तीस¯ी ¬-य ׯ ¬ì^ी श¯ì Jाj"ी स एक ¯त ¿×, ि"सका
नाम Jाj"ीत ¯+Uा "याì ¬ता"ी स तीन «ट ¿एì एक का नाम शं U, िस ¯ का नाम
ि¬+मािितय ׯ तीस¯ का ¬तकिͯ ¯+Uा "याì ¬-य स एक ल¯का ¿×, ि"सका नाम
¬ं¯ ¯+Uा "याì श¯ा"ी स U¯¬¯ताͯ ¿एì
"« ¬ ल¯क «¯ ¿ए तì Jाj"ी का «टा िी¬ान «नाì «ाि म ¬िां «¯ ?"¯ ¿एì
¯नस तं " ×क¯ ¬ि ल¯का ¯¯ स िनकल ¯¯ा ׯ Uा¯ा¯¯ ×याì ि ¯ा"न ! ¬िां का
¯ा" त¯िा¯ा «ा¯ ^ाì ¯स ल¯क न िकया +या िक ¯ा"ा कì मा¯ डाला ׯ ¯ा¯य ׯन
िा^ म क¯क ¯=न ¯¿¬ं ाì सं यì" कì «ात िक ¯=न म ×त िी ¬ि म¯ "याì ¯सक
म¯न ¯¯ ¬ता"ी का «टा शं U "(ी ¯¯ «¯ाì क Ø समय «ाि ि¬+मािितय न ¬ालाकì स
शंU कì म¯¬ा डाला ׯ स¬यं "(ी ¯¯ «¯ "याì
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय िशका¯ U लन "याì ि«या¬ान "ं "लì ¯ासता स ?
निÏì ¬ि एक ¯¯ ¬¯ "याì ¯¯¯ "ाक¯ ¬ा¯ì ׯ िन"ाि िì¯ाई तì ¯ास िी ¯स एक
«¿त «¯ा शि¯ ििUाई ििया ì ×"ल ििन ¯ा"ा न ׯन न"¯ म लìटक¯ ¯स «ल¬ायाì
¬ि ×याì ¯ा"ा न ×ि¯ स ¯स ि«¯ाया ׯ शि¯ क «ा¯ म ¯ Øा तì ¯सन किा, "¬िां
«ा¿«ल नाम का ¯ा"ा «¿त ििनì स ¯ा" क¯ता िì ׯक ि¯ता "ंU¬कस न ¯सक िी¬ान
^ ì एक «ा¯ ¯ा"ा कì ¯न ¯¯ ×ि¬~ास िì "या ׯ ¯¯ि नìक¯ी स ×ल" क¯ िियाì
"ं U«कसन ×ं«ा¬ती न"¯ी म ×य ׯ ¬िां क ¯ा"ा िì "य ì ि ¯ा"न! ׯकì "" "ानता
ि, ल िकन "«तक ¯ा"ा «ा¿«ल ׯका ¯ा"ितलक निÏ क¯ "ा, त«तक ׯका ¯ा"
׬ल निÏ िì"ाì म¯ी «ात मानक¯ ¯ा"ा क ¯ास "ा× ×¯ ¯या¯ म ¬लाक¯ ¯सस
ितलक क¯ा×ì''
ि¬+मािितय न किा, "׬Øाì" ׯ ¬ि ल त¬¯" कì सा^ ल क¯ ¬िां "याì «ा¿«ल
न «¯ ×ि¯ स ¯सका स¬ा"त िकया ׯ «¯ ¯या¯ स ¯स ¯+Uाì ¯ां ¬ ििन «ीत "य ì
ल त¬¯" न ि¬+मािितय स किा, ""« ׯ ि¬िा लì" तì «ा¿«ल ׯस क Ø मां"न कì
कि" ाì ¯ा"ा क ¯¯ म एक Íसिासन ि, ि"स मिाि¬ न ¯ा"ा ¯¯¯ कì ििया ^ाì ׯ ¯¯¯
न «ा¿«ल कì िियाì ¯स Íसिासन म यि "" ि िक "ì ¯स¯¯ «¯ "ाì ¬ि सात zी¯
न¬Uणड ¯·¬ी ¯¯ ¯ा" क¯ "ाì ¯सम «¿त-स "¬ाि¯ात "¯ िì ¯सम सां ¬ म ¯ालक¯
«¬ीस ¯ तÍलया ल"ाई "ई िì ि ¯ा"न ! त म ¯सी Íसिासन कì मा"ं ल नाì"
×"ल ििन @सा िी ¿×ì "« ि¬+मािितय ि¬िा ल न "या तì ¯सन ¬िी Íसिासन
मा"ं िलयाì Íसिासन िमल "याì «ा¿«ल न ि¬+मािितय कì ¯स¯¯ ि¬¯ाक¯ ¯सका
ितलक िकया ׯ «¯ प म स ¯स ि¬िा िकयाì
¯सस ि¬+मािितय का मान «¯ "याì "« ¬ि लìटक¯ ¯¯ ×या तì ि¯ -ि¯ क
¯ा"ा ¯सस िमलन ×य ì ि¬+मािितय ¬ न स ¯ा" क¯न ल"ाì
एक ििन ¯ा"ा न स¬ा कì ׯ ¯ं िडतì कì « लाक¯ किा, "म एक ×नSान क¯ना
¬ािता ¿ìं ׯ िU क¯ «ताय िक म ¯सक यì·य ¿ìं या निÏì" ¯ंिडतì न किा, "ׯका
पता¯ तीनì लìकì म Øाया ¿× िì ׯका कìई «¯ी निÏì "ì क¯ना िì, कìि"एì"
¯ंिडतì न यि ¬ी «ताया िक ׯन क न« क स« लì"ì कì «ला¯य , स¬ा लाU क¯यािान
ׯ स¬ा लाU "ाय िान कìि"ए, Jाjा"ì कì Uन िीि"य , "मÏिा¯ì का एक साल का
ल"ान मा+ क¯ िीि"य ì"
¯ा"ा न यि स« िकया ì एक «¯स तक ¬ि ¯¯ म «¯ा ¯¯ा" स नता ¯िाì ¯सन
ׯना ×नSान ¯स ¯"ं स ¯ ¯ा िकया िक िि नया क लì" U¯य ÷U¯य क¯त ¯िì
¯तना किक¯ ¯ तली «ìली, "ि ¯ा"न ! त म @स िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì"

¯ तली कì «ात स नक¯ ¯ा"ा ¬ì" न ׯन िी¬ान कì «लाक¯ किा, " ×" का
ििन तì "याì ׫ त या¯ी क¯ì, कल Íसिासन ¯¯ «¯ " ì"
×"ल ििन " स िी ¯ा"ा न Íसिासन ¯¯ «¯ना ¬ािा िक िस ¯ी ¯ तली, ि "ì
¯ा"ा ि¬+मािितय " सा " "ी िìì"
¯ा"ा न ¯Øा, "ि¬+मािितय म +या "" ^ ?"
¯ तली न किा, "सनì ì"

:¯:
एक «ा¯ ¯ा"ा ि¬+मािितय कì ¯¬Øा यì" साUन कì ¿ईì ׯना ¯ा"¯ाट
ׯन Øìट ¬ाई ¬तकिͯ कì सϯक¯ ¬ि ×ं" म ¬¬त ल"ाक¯ "ं "ल म ¬ल "य ì
¯सी "ं "ल म एक Jाj" त¯सया क¯ ¯िा ^ाì एक ििन ि¬ ता× न पस¤ िìक¯ ¯स
Jाj" कì एक +ल ििया ׯ किा, ""ì ¯स Uा ल "ा, ¬ि ×म¯ िì "ाय"ाì" Jाj" न
¯स +ल कì ׯनी Jाj"ी कì ि िियाì Jाjा"ी न ¯सस किा, "¯स ¯ा"ा कì ि ××
ׯ «िल म क Ø Uन ल ××ì" Jाj" न "ाक¯ ¬ि +ल ¯ा"ा कì ि िियाì ¯ा"ा
ׯनी ¯ानी कì «ित ¯या¯ क¯ता ^ा, ¯सस किा, "¯स ׯनी ¯ानी का ि ििया ì ¯ानी
कì िìसती शि¯ क कìत¬ाल स ^ीì ¯ानी न ¬ि +ल ¯स ि िियाì कìत¬ाल एक ¬-या क
¯ास "ाया क¯ता ^ाì ¬ि +ल ¬-या क यिां ¯¿¬ं ा ì ¬-या न सì¬ा िक, "म ×म¯ िì
"ा¯ं "ी तì «¯ा«¯ ¯ा¯ क¯ती ¯¿"ं ीì ׬Øा िì"ा िक यि +ल ¯ा"ा कì ि िìं ¬ि
"ीय "ा तì लाUì का ¬ला क¯ "ाì" यि सì¬क¯ ¯सन ि¯«ा¯ म "ाक¯ ¬ि +ल ¯ा"ा कì
ि िियाì +ल कì िU क¯ ¯ा"ा ¬िकत ¯ि "याì ¯स स« ¬ि माल म ¿× तì ¯स «¯ा
ि:U ¿×ì ¯स िि नया «का¯ ल"न ल"ीì एक ििन ¬ि ि«ना िकसी स कि -स न ¯ा"¯ाट
Øì¯क¯ ¯¯ स िनकल "याì ¯ा"ा ¯ं ¯ कì यि मालम ¿× तì ¯¯िìन ¯ा¯य कì ¯U¬ाली
क िलए एक ि¬ ¬" िियाì

¯U¯ "« ¯ा"ा ि¬+मािितय का यì" ¯ ¯ा ¿× तì ¬ि लìट ì ि¬ न ¯¯ि ¯ìकां
ि¬+मािितय न ¯सस ¯ Øा तì ¯सन स« िाल «ता िियाì ि¬+मािितय न ׯना नाम
«ताया, ि+¯ ¬ी ि¬ ¯¯ि न "ान िियाì «ìला, "त म ि¬+मािकितय िì तì ¯िल म ?स
ल¯ìì"
िìनì म ल¯ाई ¿ईì ि¬+मािितय न ¯स ¯Øा¯ िियाì ि¬ «ìला, "त म म ? Øì¯
िìì म त ¯िा¯ी "ान «¬ाता ¿ìं "
¯ा"ा न ¯Øा, "क स ?"
ि¬ «ìला, "¯स न"¯ म एक त ली ׯ एक क ¯िा¯ त¯ि मा¯न कì ि+¯ाक म िì
त "ी ¯ाताल म ¯ा" क¯ता िì ׯ क ¯िा¯ यì"ी «ना "ं "ल म त¯सया क¯ता
‘‘त म ि¬+मािितय िì तì ¯िल म?स' ल¯ìì''
िì िìनì ¬ाित ि िक एक िस ¯ कì ׯ त मकì मा¯क¯ तीनì लìकì का ¯ा" क¯ ì
यì"ी न ¬ालाकì स त ली कì ׯन ¬श म क¯ िलया िì ׯ ¬ि ׫ िस¯स क ¯¯ ¯¯
¯िता िì एक ििन यì"ी त¯ि « लाय"ा ׯ Øल क¯क ल "ाय"ाì "« ¬ि ि¬ ी कì
िडं ¬त क¯न कì कि तì त म कि िन ा िक म ¯ा"ा ¿ìं िणड¬त क¯ना निÏ "ानताì त म
«ता× िक क स क¯ं ì यì"ी " स िी िस¯ ? काय , त म Uांड स ¯सका
िस¯ काट िन ाì ि+¯ ¯स ׯ त ली कì िस¯स क ¯ ¯ स ¯ता¯क¯ ि¬ ी क ×" Uìलत त ल
क क¯ाि म डाल िन ाì''
¯ा"ा न @सा िी िकयाì ¯सस ि¬ ी «¿त पस¤ ¿ई ׯ ¯सन िì ¬ी¯ ¯नक सा^
¬" ििय ì ¯ा"ा ׯन ¯¯ ×य ׯ ¯ा" क¯न ल" ì िìनì ¬ी¯ ¯ा"ा क «स म ¯ि ׯ
¯नकì मिि स ¯ा"ा न ×" «¯÷ «ड काम िकय ì
¯तना किक¯ ¯ तली «ìली, "¯ा"न ! +या त मम ¯तनी यì·यता ि? त म " स
क¯ì¯ì ¯ा"ा ¯स ¬िम ¯¯ िì "य िì "

िस ¯ा ििन ¬ी ¯सी त¯ि िनकल "याì तीस¯ ििन "« ¬ि Íसिासन ¯¯ «¯न कì
¿× तì ¯ि¬¬ामा नाम कì तीस¯ी ¯ तली न ¯स ¯ìकक¯ किा, "ि ¯ा"न ! यि +या क¯त
िì? ¯िल ि¬+मािितय " स काम क¯ì, त« Íसिासन ¯¯ «¯ना !"
¯ा"ा न ¯Øा, "ि¬+मािितय न क स काम िकय ^?"
¯ तली «ìली, "लì, स नì ì"
: ° :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय निी क िकना¯ ׯन मिल म «¯ "ाना स न ¯ि ^ ì
¯नका मन सं"ीत क ¯स म ड«ा ¿× ^ाì ¯तन म एक ×िमी " ससा िìक¯ ׯनी ~ी
ׯ «q क सा^ ¯¯ स िनकला ׯ ¬ स«-क -स« निी म क ि ¯¯ì "« ¬ ड«न ल" तì
¯¯िìन ¯का¯ा िक ि कìई Uमाक तमा, "ì िम िनकाल! ×िमी «¿त 'िाय-िाय' क¯ ¯िा ^ा
ׯ ׯनी क¯ती ¯¯ ¯Øता ¯िा ^ाì त¬ी ¯ा"ा क ×ििमयì न ¯ा"ा कì U«¯ िी ì ¬
िì¯ ×य ì ×िमी ि¯ ान िìक¯ कि ¯िा ^ा िक ि कìई ई>¯ का, «ंिा "ì िम ¯ा¯ ल"ाय
! ¯ा"ा ¬िां ×या ׯ ¯न लì"ì कì ड«त िU स¬यं निी म क ि ¯¯ाì ¯ानी म ×"
«¯क¯ ¯सन ~ी ׯ «q का, िा^ ¯क¯ िलयाì त¬ी ¬ि ×िमी ¬ी ¯ा"ा स िल¯ट
"याì ¯ा"ा ¯«¯ायाì ¯नक सा^ ¬ि ¬ी ड«न ल"ाì ¯सी समय ¯स ׯन िìनì ¬ी¯ì
कì याि ×यीì याि ×त िी ¬ िìनì ¬िां × "य ׯ ¬ा¯ì कì «ाि¯ िनकाल लाय ì

¬ि ×िमी ¯ा"ा क "¯ ¯ì ¯¯ ि"¯ ¯¯ा ׯ «ìला, "मिा¯ा" ! ׯन िमा¯ी "ान
«¬ाई ि, ׯ िमा¯ ¬"¬ान िìì" ¯ा"ा न किा, "«¬ान ¬ाला तì ई>¯ िì " ׯ «¿त-
सा Uन िक ¯ ¯¯ि ि¬िा िकया ì
¯ तली «ìली, "ि ¯ा"न ! ¯तन िि¯मत ¬ाल िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì"

म¿तक टल "याì ×"ल ििन ¯ा"ा Íसिासन ¯¯ «¯न क िलए ×या तì ¬ं ¯¬ाली नाम
कì ¬ì^ी ¯ तली न ¯स ¯ìका ׯ किा िक ¯िल म ¯ी «ात स न लìì
: ´ :
¯ा"ा ि¬+मािितय न एक «ा¯ «¯ा िी ×लीशान मिल «न¬ायाì ¯सम किÏ
"¬ाि¯ात "¯ ^ तì किÏ सìन ׯ ¬ांिी का काम िì ¯िा ^ाì ¯सक zा¯ ¯¯ नीलम क
िì «¯-«¯ न"ीन ल" ^ , ि"सस िकसी कì न"¯ न ल" ì ¯सम सात Uणड ^ ì ¯सक त या¯
िìन म «¯सì ल" ì "« ¬ि त या¯ िì "या तì िी¬ान न "ाक¯ ¯ा"ा कì U«¯ िीì एक
Jाj" कì सा^ ल क¯ ¯ा"ा ¯स िU न "याì मिल कì िU क¯ Jाj" न किा, "मिा¯ा"
! ¯स तì म ? िान म ि िìì" Jाj" का ¯तना किना ^ा िक ¯ा"ा न ¯स मिल कì तं ¯त
¯स िान क¯ िियाì Jाj" «¿त पस¤ ¿× ׯन क न« क सा^ ¯सम ¯िन ल"ा ì
एक ििन ¯ात कì ल·मी ×यी ׯ «ìली, "म किां Í"¯ ?" Jाj" सम?ा िक कìई
¬त िì ¬ि ड¯ क मा¯ ¬िां स ¬ा"ा ׯ ¯ा"ा कì स« िाल कि सनायाì ¯ा"ा न िी¬ान
कì « लाक¯ किा, "मिल का ि"तना मलय ि, ¬ि Jाj" कì ि िìì"
¯सक «ाि ¯ा"ा स¬यं "ाक¯ मिल म ¯िन ल"ाì ¯ात कì ल·मी ×यी ׯ ¯सन
¬िी स¬ाल िकयाì ¯ा"ा न ततकाल ¯त¯ ििया िक म ¯ ¯लं " कì Øì¯क¯ "िां ¬ािì ि"¯
¯¯ìì ¯ा"ा क ¯तना कित िी सा¯ न"¯ ¯¯ सìना «¯सा ì स¬ ¯ िी¬ान न ¯ा"ा कì
U«¯ िी तì ¯ा"ा न ͯ¯ì¯ा ि¯ट¬ा ििया िक ि"सकì िि म ि"तना सìना िì, ¬ि ल ल ì
¯तना किक¯ ¯ तली «ìली, " मिा¯ा" !; ¯तना ^ा ि¬+मािितय प"ा का िितका¯ी
त म िकस त¯ि ¯सक Íसिासन ¯¯ «¯न कì िि¯मत क¯त िì?"

¬ि सा¯त ¬ी िनकल "ईì ×"ल ििन ि+¯ ¯ा"ा Íसिासन ¯¯ «¯न कì ¯सकì ׯ
«¯ा िक ¯ां¬¬ी ¯ तली लीला¬ती «ìली, "¯ा"न ! ¯ि¯ìì ¯िल म?स ि¬+मािितय क " "
सन लìì"
:•:
एक «ा¯ िì ×िमी ׯस म ?"¯ ¯ि ^ ì एक किता ^ा िक तकिी¯ «¯ी ि, िस ¯ा
किता ^ा िक ¯¯¤ा^क «¯ा िì "« िकसी त¯ि मामला न िन«टा तì ¬ ¯¯¯ क ¯ास "य ì
¯¯¯ न ¯¯ि ि¬+मािितय क ¯ास ¬" िियाì ¯ा"ा न ¯नकì «ात स नी ׯ किा िक Ø:
मिीन «ाि ×नाì ¯सक «ाि ¯ा"ा न िकया +या िक ¬स «िलक¯ स¬यं यि िU न िनकल
¯¯ा िक तकिी¯ ׯ ¯¯¤ा^क म कìन «¯ा िì ¯मत-¯ मत ¯स एक न"¯ िमलाì
ि¬+मािितय ¯स न"¯ क ¯ा"ा क ¯ास ¯¿¬ं ा ׯ एक लाU ¯¯य ¯ì" ¯¯ ¯सक यिां
नìक¯ िì "याì ¯सन ¬¬न ििया िक "ì काम ׯ कìई निÏ क¯ सक "ा, ¯स ¬ि क¯ "ा,
¯स ¬ि क¯ "ाì एक «ा¯ कì «ात ि िक ¯स न"¯ कì ¯ा"ा «¿त-सा सामान "िा" ¯¯
लािक¯ िकसी िश कì "याì ि¬+मािितय सा^ म ^ाì ׬ानक «¯ "ì¯ का त +ान ×याì
¯ा"ा न लं "¯ डल¬ाक¯ "िा" U¯ा क¯ िियाì "« त +ान ^म "या तì ¯ा"ा न लं "¯
¯¯ान कì किा, ल िकन लं "¯ ¯¯ा िी निÏì ¯स ¯¯ ¯ा"ा न ि¬+मािितय स किा, "׫
त¯िा¯ी «ा¯ी िì " ि¬+मािितय नी¬ ¯त¯क¯ "या ׯ ¬ा·य कì «ात िक ¯सक िा^
ल"ात िी लं "¯ ¯¯ "या, ल िकन ¯सक ¬¯न स ¯िल िी "िा" ¯ानी ׯ ि¬ा कì त "ी
स ¬ल ¯¯ाì
ि¬+मािितय «ित-«ित िकना¯ ल"ाì ¯स एक न"¯ ििUाई िियाì ¯यìिÏ ¬ि न"¯
म ¯ सा, िU ता +या ि , ¬ìUट ¯¯ िलUा ि िक यिां कì ¯ा"क मा¯ी Íसि¬ती का ि¬¬ाि
ि¬+मािितय क सा^ िì"ाì ¯ा"ा कì «¯ा ׬¯" ¿×ì ¬ि मिल म "याì ×ंि¯ Íसि¬ती
¯लं " ¯¯ सì ¯िी ^ीì ि¬+मािितय ¬िÏ «¯ "याì ¯सन ¯स ""ायाì ¬ि ¯¯ «¯ी ׯ
ि¬+मािितय का िा^ ¯क¯क¯ िìनì Íसिासन ¯¯ "ा «¯ ì ¯नका, ि¬¬ाि िì "याì
¯¯ि ¬िां ¯ित÷¯ित का+ì ििन «ीत "य ì एक ििन ि¬+मािितय कì ׯन न"¯
लìटन क ि¬¬ा¯ ×या ׯ ×सत«ल म स एक त " ¯ì¯ी ल क¯ ¯¬ाना िì "याì ¬ि
׬¯ती न"¯ ¯¿¬ं ाì ¬िां निी क िकना¯ एक साU «¯ा ^ाì ¯सन ¯ा"ा कì + लì कì एक
माला िी ׯ किा, "¯स ¯िनक¯ तम "िां "ा×", त¯ि +ति िमल"ीì िस ¯ , ¯स
¯िनक¯ तम स«कì िU सकì" , त ¯ि कìई ¬ी निी िU सक "ाì" ¯सन एक دी ¬ी िीì
¯सम यि "" ^ा िक ¯ात कì सìन स ¯िल "ì ¬ी "¯ा¯ "िना ¯सस मां "ा "ाता, ¬िी
िमल "ाताì
िìनì ¬ी"ì कì ल क¯ ¯ा"ा ¯= न क ¯ास ¯¿¬ं ाì ¬िां ¯स एक Jाj" ׯ एक
¬ाट िमलì ¯¯िìन ¯ा"ा स किा, "ि ¯ा"न ! िम ¯तन ििनì स त ¯िा¯ zा¯ ¯¯ स ¬ा क¯
¯ि ि, ि+¯ ¬ी िम क Ø निÏ िमलाì" यि स नक¯ ¯ा"ा न Jाj" कì دी ि िी ׯ ¬ाट
कì मालाì ¯नक "" ¬ी ¯¯ि «ता ििय ì ¯सक «ाि ¯ा"ा ׯन मिल म ¬ला "याì
Ø: मिीन «ीत ¬ क ^ ì सì ¬िी िìनì ×िमी ×य , ि"नम ¯ ¯¤ा^क ׯ ¬ा·य कì
ल क¯ ?"¯ा िì ¯िा ^ाì ¯ा"ा न ¯नकì «ात का "¬ा« ित ¿ए किा, "सनì ¬ाई, िि नया
म ¯ ¯¤ा^क क ि«ना क Ø निÏ िì सकताì ल िकन ¬ा·य ¬ी «¯ा «ली िì " िìनì कì «ात
¯ि "ईì ¬ Uशी-U शी ׯन ׯन ¯¯ ¬ल "य ì
¯तना किक¯ ¯ तली «ìली, "ि ¯ा"न ! त म ि¬+मािितय " स तì Íसिासन ¯¯
«¯ìì"

¯स ििन का, म¿तक ¬ी िनकल "याì ×"ल ििन ¯ा"ा Íसिासन कì ׯ «¯ा तì
कामकं िला नाम कì دी ¯ तली न ¯स ¯ìक िलयाì «ìली, " ¯िल म¯ी «ात स नìì"
: € :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय ׯनी स¬ा म «¯ा ¿× ^ा िक एक Jाj" ×याì ¯सन
«ताया िक ¯¬¯ म एक ""ं ल िì ¯सम एक ¯िा¯ िì ¯सक ×" एक ताला« ि , ि"सम
स+Íटक का एक Uं ¬ा िì "« स ¯" िनकलता ि त« ¬ि ¬ी «¯ता "ाता िì िì¯ि¯ कì
¬ि Uं¬ा स ¯" क ¯^ क «¯ा«¯ ¯¿¬ं "ाता िì िì¯ि¯ «ाि "« स¯" क िدन क सा^
¬ि ¬ी ¯ानी म लì¯ िì "ाता िì
यि स नक¯ ¯ा"ा कì «¯ा ׬ं¬ा ¿×ì Jाj" क ¬ल "ान ¯¯ ¯सन िìनì
¬ी¯ì कì «लाया ׯ Jाj" कì «ताई स« «ात स नाक¯ किा िक म ? ¯स ताला« ¯¯ ल
¬लìì
¬ी¯ì न «ात-कì «ात म ¯स ¬िां ¯¿¬ं ा िियाì ¯ा"ा िU ता +या ि िक ताला« का
¬ा¯ì ׯ स ¯•ा ¯ाट «ना िì ׯ ¯सक ¯ानी म िसं , म "ाकÍ«या ¬कì¯, ¯नड ‚«ी
िकलìल क¯ ¯िी िì ¯ा"ा «¿त U श ¿×ì ¯तन म स¯" िनकलाì Uं¬ा ििUाई िन ल"ाì
¯ा"ा न ¬ी¯ì स किा िक म ? Uं¬ ¯¯ ि«¯ा िìì ¯¯िìन ि«¯ा िियाì ׫ Uं¬ा ¯ं ¬ा िìन
ल"ाì ¯यì ¯यì ¬ि स ¯" क ¯^ क «¯ा«¯ा ¯¿¬ं ा, ¯ा"ा कì "मƒ ल"न ल"ीì "« ¬ि
स¯" क ¯^ क «¯ा«¯ ¯¿¬ं ा, ¯ा"ा "लक¯ ×ं"ा¯ा िì "याì स¯" क ¯^¬ान न यि िU ा
तì ¯^ कì ¯ìक िलयाì स¯" न ?ांका तì ¯स "ला ¿× ×िमी ििUाई िियाì ¯सन
सì¬ा िक "«तक म¯ा ¿× ×िमी ¯¯ा ि , त«तक म ¬ì"न क स क¯ं ì ¯सन ×म त ल क¯
¯ा"ा ¯¯ िدकाì ¯ा"ा "ी ¯¯ाì ¯सन स ¯" प"ाम िकयाì स ¯" न ¯Øा तì ¯सन «ता
ििया िक म¯ा नाम ि¬+मािितय िì स ¯" न ׯना क णडल ¯ता¯क¯ ¯ा"ा कì ििया ׯ
¯स ि¬िा िकयाì
¯ा"ा ׯन न"¯ म लìटाì ¯ासत म ¯स एक " साई िमलाì ¯सन किा, ‘ि ¯ा"ा ! यि
क णडल म? ि िìì" ¯ा"ा न िसं क¯ ¬ि क णडल ¯स ि ििया ׯ ׯन ¯¯ ¬ला ×याì
¯तना किक¯ कामकं िता «ìली, "त म @स िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì"

¯ा"ा «¯ा " ससा ¿×ì ¯सन मन-िी-मन किा, " क Ø ¬ी िì, म कल Íसिासन ¯¯
"¯¯ «¯ं "ाì"
¯ा"ा Uं¬ ¯¯ «¯ "याì
×"ल ििन "« ¬ि @सा क¯न ल"ा तì कìमिी नाम कì सात¬Ï ¯ तली ¯सक ¯ ¯ì म
× ि"¯ीì «ìली,
""¯ा म¯ी «ात स न लì, त« Íसिासन ¯¯ «¯नाì"

: ७ :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय सì ¯िा ^ाì ×Uी ¯ात «ीत ¬ कì ^ीì ׬ानक ¯स िकसी क
¯ìन कì ׬ा" स नायी िीì ¯ा"ा ¯ाल-तल¬ा¯ ल क¯, ि"U¯ स ׬ा" × ¯िी ^ी, ¯U¯
¬ल ¯¯ाì ¬लत -¬लत निी ¯¯ ¯¿¬ं ाì िU ता +या ि िक एक «¯ी स¯ि¯ त¯" ~ी Uा¯
मा¯-मा¯कि ¯ì ¯िी िì ¯ा"ा न ¯ Øा तì ¯सन किा िक म¯ा ×िमी ¬ì¯ी क¯ता ^ाì एक
ििन कìत¬ाल न ¯स ¯क¯ िलया ׯ स ली ¯¯ लटका िियाì म ¯स ¯या¯ स Uाना
िUलान ×यी ¿ं, ¯¯ स ली ¯तनी ¯ं ¬ी ि िक म ¯ा िा^ ¯सक मंि तक निÏ ¯¿¬ं ¯ाताì
¯ा"ा न किा, "¯सम ¯ìन कì +या «ात ि? त म म¯ क¯U ¯¯ ¬¯क¯ ¯स िUला
िìì"
¬ि ~ी ^ी डायनì ¯ा"ा क क¯U ¯¯ स¬ा¯ िìक¯ ¯स ×िमी कì Uान ल"ीì ¯ट
¬¯क¯ ¬ि नी¬ ¯त¯ीì ¯ा"ा स «ìली,"म त मस «¿त Uश ¿ìं "ì ¬ािì सì मां "ìì" ¯ा"ा
न किा, "׬Øा, तì म ? פ¯"ाक ि िìì" ¬ि «ìली, "פ¯"ाक तì म ¯ी Øìटी «िन क
¯ास िì त म म¯ सा^ ¬लì, ि ि"ं ीì"
¬ िìनì निी क िकना¯ एक मकान ¯¯ ¯¿¬ं ì ¬िां ¯स ~ी न ताली
«"ाईì «िन ×यीì ~ी न ¯स स« «ात «ताई ׯ किा िक ¯स פ¯"ाक ि िìì «िन न
िसं क¯ ¯स एक ^ ली िी ׯ किा, ‘"ì ¬ी Uान कì ¬ी" ¬ािì", ¯सम स िमल
"ाय"ीì" ¯ा"ा न Uश ¯स ल िलया ׯ ¬िां स ¬ल िियाì निी ¯¯ "ाक¯ ¯सन „ान-
…यान ¯ "ा-¯ा¯ िकयाì ¯तन म एक Jाj" ¬िां ×याì ¯सन किा, "¬U ल"ी िì " ¯ा"ा
न ¯ Øा, "¯ Øा, "+या Uा×" ?" ¯सन "ì «ताया, ¬िी ¯ा"ा न ^ ली म िा^ डालक¯
िनकालक¯ ि िियाì Jाj" न ¯ ट ¬¯क¯ Uाया, ि+¯ «ìला, "क Ø िि¬"ा ¬ी तì िìì"
¯ा"ा न किा, ""ì मां "ì", ि" ां ì" Jाj" न ¬िी ^ ली मां" लीì ¯ा"ा न Uशी-U शी ि िी
ׯ ׯन ¯¯ ¬ला ×याì
¯ तली «ìली, "ि ¯ा"न ! ि¬+मािितय कì िU ì, ¯तनी मिनत स
¯ाई ^ ली Jाj" कì ित न ल"ीì त म @स िानी िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ì, निÏ तì ¯ा¯
ल" "ाì"

¯ा"ा ¬ì" Íसिासन ¯¯ «¯न कì ¯ता¬ला िì ¯िा ^ाì ×"ल ििन "« ¬ि
Íसिासन ¯¯ «¯न कì ×" «¯ा िक ¯ ¯¯ा¬ती नाम कì ׯ¬ी ¯ तली न ¯स ¯ìक िियाì
«ìली, "¯स ¯¯ «¯न कì ×शा Øì¯ िìì"
¯ा"ा न ¯Øा, "+यì?"
¯सन किा, "लì स नìì"
: † :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय क ि¯«ा¯ म एक «¯ई ×याì ¯सन ¯ा"ा कì का¯
का, एक ¯ì¯ा ििUाया ׯ किा िक यि न क Ø Uाता ि , न ¯ीता ि ׯ "िां ¬ािì, ¬िां
ल "ाता िì ¯ा"ा न ¯सी समय िी¬ान कì « लाक¯ एक लाU ¯¯या ¯स िन कì किाì,
"यि तì का¯ का ि ׯ ¯तन िाम का निÏ िì " ¯ा"ा न ि¬¯क¯ किां, "िì लाU ¯¯य
िìì" िी¬ान ¬ ¯ ¯ि "याì ¯¯य ि िियì ¯¯य ल क¯ «¯ई ¬लता «ना, ¯¯ ¬लत ¬लत
कि "या िक ¯स ¯ì¯ म @¯ ल"ाना कì¯ा मत मा¯नाì
एक ििन ¯ा"ा न ¯स ¯¯ स¬ा¯ी कìì ¯¯ ¬ि «¯ई कì «ात ¬ल "याì ׯ ¯सन
¯ì¯ ¯¯ कì¯ा "मा िियाì कì¯ा ल"ना ^ा िक ¯ì¯ा ि¬ा स «ात क¯न ल"ा ׯ सम¯
¯ा¯ ल "ाक¯ ¯स "ं "ल म एक ¯ ¯ ¯¯ ि"¯ा िियाì ल ¯कता ¿× ¯ा"ा नी¬ ि"¯ा मिाक
" सा िì "याì सं ¬लन ¯¯ ¯¯ा ׯ ¬लत -¬लत एक @स «ीि¯ ¬न म ¯¿¬ं ा िक
िनकलना म ि-कल िì "याì " स -त स ¬ि ¬िां स िनकलाì िस ििन म सात कìस ¬लक¯
¬ि @स ¯न "ं "ल म ¯¿¬ं ा, "िां िा^ तक निÏ स ?ता ^ाì ¬ा¯ì त¯+ श¯-¬ीत ििा¯त
^ ì ¯ा"ा ¯«¯ायाì ¯स ¯ासता निÏ स ?ता ^ाì ×िU¯ ¯ं ¯ि ििन ¬टकन क «ाि एक
@सी ""ि ¯¿¬ं ा "िां एक मकान ^ाì ׯ ¯सक «ाि¯ एक ¯ं ¬ा ¯¯ ׯ िì क ए ं ^ ì
¯¯ ¯¯ एक «ंिͯया ^ीì ¬ि क¬ी नी¬ ×ती तì क¬ी ¯¯¯ ¬¯तीì
¯ा"ा ¯ ¯ ¯¯ ¬¯ "या ׯ िدक¯ स« िाल िU न ल"ाì िì¯ि¯ िìन ¯¯ एक
यती ¬िां ×याì ¯सन «ाई त¯+ क क ए ं स एक ¬ लल ¯ानी िलया ׯ ¯स «ंिͯया ¯¯
िدक िियाì ¬ि त ¯¯त एक «¯ी िी स¯ि¯ ~ी «न "ईì यती ¯ि¯¬¯ ¯सक सा^ ¯िा,
ि+¯ िस ¯ क ए ं स ¯ानी UϬक¯ ¯स ¯¯ डाला िक ¬ि ि+¯ «ंिͯया «न "ईì ¬ि ¯ ¯ ¯¯
"ा ¬¯ी ׯ यती "+ा म ¬ला "याì
¯ा"ा कì यि िU क¯ «¯ा ׬ं¬ा ¿×ì यती क "ान ¯¯ ¯सन ¬ी @सा
िी िकयाì ¯ानी ¯¯त िी «ंिͯया स ¯ि¯ ~ी «न "ईì ¯ा"ा न "« प म स ¯सकì ׯ
िU ा तì ¬ि «ìली, "िमा¯ी त¯+ @स मत िU ìì िम त¯स¬ी िì शा¯ ि ि" तì त म ¬सम
िì "ा×" ì"
¯ा"ा «ìला, " म ¯ा नाम ि¬+मािितय िì म¯ा कìई क Ø निÏ ि«"ा¯ सकता िì "
¯ा"ा का नाम स नत ¬ि ¯नक ¬¯"ì म ि"¯ ¯¯ी «ìली, "ि मिा¯ा"! त म ׬ी यिां स
¬ल "ा×, निÏ तì यती ×य"ा ׯ िम िìनì कì शा¯ िक ¯ ¬सम क¯ ि" ाì"
¯ा"ा न ¯Øा, "त म कìन िì ׯ ¯स यती क िा^ क स ¯¯Ï?"
¬ि «ìली, "म ¯ा «ा¯ कामि¬ ׯ मां ¯¯¯ा¬ती िì "« म «ा¯ि «¯स कì ¿ई तì म¯
मां-«ा¯ न म? एक काम क¯न कì किाì म न ¯स निÏ िकयाì ¯स¯¯ ¯¯िìन " ससा िìक¯
म? ¯स यती कì ि डालाì ¬ि म? यिां ल ×याì ׯ «ंिͯया «नाक¯ ¯+Uा िì स¬ ि,
¬ा·य क िलU कì कìई निÏ म ट सकताì"
¯ा"ा न किा, "म त¯ि सा^ ल ¬लं "ाì" ¯तना किक¯ ¯सन िस ¯ क ए ं का, ¯ानी
िدकक¯ ¯स ि+¯ «ंिͯया «ना िियाì
×"ल ििन ¬ि यती ×याì "« ¯सन «ंिͯया कì ~ी «ना िलया तì ¬ि «ìली, "म ?
क Ø पसाि िìì"
यती न एक कमल का + ल ििया ׯ किा, " यि क¬ी क ¯िलाय"ा निÏ ×¯ ¯ì"
एक लाल ि" ाì ¯स सं¬ालक¯ ¯Uनाì"
यती क "ान ¯¯ ¯ा"ा न «ंिͯया कì ~ी «ना िलयाì ि+¯ ׯन ¬ी¯ì कì « लायाì¬ ×य
ׯ त‡त ¯¯ ि«¯ाक¯ ¯न िìनì कì ल ¬ल ì "« ¬ शि¯ क ¯ास ×य ता िU त +या ि
िक एक «¯ा स¯ि¯ ल¯का U ल ¯िा िì ׯन ¯¯ ¬ला "याì ¯ा"ा ~ी कì सा^ ल क¯
ׯन मिल म × "य ì
×"ल ििन कमल म एक लाल िनकलाì ¯स त¯ि ि¯ ििन िनकलत -िनकलत «¿त स
लाल ¯क¿ िì "य ì एक ििन ल¯क का «ा¯ ¯¯ि «ा"ा¯ म « ¬न "याì तì कìत¬ाल न
¯स ¯क¯ िलयाì ¯ा"ा क ¯ास ल "या ì ल¯क क «ा¯ न ¯ा"ा कì स« िाल ¯ीक-¯ीक
कि स नायाì सनक¯ ¯ा"ा कì कìत¬ाल ¯¯ «¯ा " ससा ×या ׯ ¯सन ¿+म ििया िक
¬ि ¯स «कस¯ ×िमी कì एक लाU ¯¯या िì

¯ˆ‰तना किक¯ ¯ तली «ìली, "ि ¯ा"न ! "ì ि¬+मािितय " सा िानी ׯ ¯यायी िì,
¬िÏ ¯स Íसिासन ¯¯ «¯ सकता िì "

¯ा"ा ?ं?लाक¯ ¬ ¯ ¯ि "याì ×"ल ििन ¬ि ¯•ा क¯क Íसिासन कì त¯+ «¯ा िक
मUमालती नाम कì नं ¬ी ¯ तली न ¯सका ¯ासता ¯ìक िलयाì «ìली, "ि ¯ा"न ! ¯िल
म¯ी «ात स नìì"
: º :
एक «ा¯ ¯ा"ा ि¬+मािितय न िìम िकयाì Jाj" ×य, स¯-सा¿का¯ ×य , िश -िश
क ¯ा"ा ×य ì यã िìन ल"ाì त¬ी एक Jाj" मन कì «ात "ान ल ता ^ाì ¯सन
×शी¬ाकि ििया, "ि ¯ा"न ! त ͬ¯"ी¬ िìì"
"« म¯त ¯ ¯ ¿ए तì ¯ा"ा न किा, "ि Jाj" ! त मन ि«ना िणड¬त क ×शी¬ाकि
ििया, यि ׬Øा निÏ िकया-
"« ल" ¯ां¬ न ला" कìईì
शा¯ समान ¬ि ×िश¤ िìईìì"

Jाj" न किा, "¯ा"न त मन मन-िी-मन िणड¬त कì, त« म न ×शी¤ िीì"
यि स नक¯ ¯ा"ा «¿त पस¤ ¿× ׯ ¯सन «¿त-सा Uन Jाj" कì िियाì Jाj"
«ìला, "¯तना तì िीि"य , ि"सस म¯ा काम ¬ल ì"
¯स ¯¯ ¯ा"ा न ¯स ׯ ×िUक Uन िियाì यã म ׯ "ì लì" ×य ^ ì ¯¯ि ¬ी
U ल िा^ िान िियाì
¯तना किक¯ ¯ तली «ìली, "¯ा"न ! त म Íसिासन ¯¯ «¯न क यì·य
निÏì श ¯ कì «¯ा«¯ी िसया¯ निÏ क¯ सकता, िसं क «¯ा«¯ कì¬ा निÏ िì सकता, «ंि¯
क "ल म मìितयì कì माला निÏ सìितीì त म Íसिासन ¯¯ «¯न का ि¬¬ा¯ Øì¯ िìì"

¯¯ ¯ा"ा ¬ì" निÏ मानाì ×"ल ििन ि+¯ Íसिासन कì ׯ «¯ा तì िस¬Ï
¯ तली पम¬ती न ¯सक ¯ासत म «ाUा डाल िीì «ìली, "¯िल म¯ी «ात स नìì"

¯ा"ा न ि«"¯क¯ किा, "׬Øा, स ना×ì"
¯ तली «ìली, "लì स नìì"

: १० :
एक ििन ि¬+मािितय ׯन «"ी¬ म «¯ा ¿× ^ाì ¬स¯त Šत ^ीì टस + ल ¿ए
^ ì कìयल क क ¯िी ^ीì ¯तन म एक ×िमी ¯ा"ा क ¯ास ×याì ¯सका श¯ी¯ स Uक¯
कांटा िì ¯िा ^ाì Uाना ¯ीना ¯सन Øì¯ ििया ^ा, ×ंUì स कम िीUता ^ाì ~ाक ल
िìक¯ ¬ि «ा¯-«ा¯ ¯ìता ^ाì ¯ा"ा न ¯स Uी¯" «ंUाया ׯ ¯ìन का का¯" ¯Øाì ¯सन
किा, "म का‹ल"¯ का ¯िन¬ाला ¿ìं एक यती न «ताया िक ×मक ""ि एक «¯ी स¯ि¯
~ी तीनì लìकì म निÏ िì लाUì ¯ा"ा-मिा¯ा" ׯ िस ¯ लì" ×त िì ¯सक «ा¯ न
एक क¯ा¬ म त ल Uìल¬ा ¯+Uा िì किता ि िक क¯ा¬ म „ान क¯क "ì "ाता िनकल
×य"ा, ¯सी क सा^ ¬ि ׯनी "ल ¬ क िì "«स ¯स ~ी कì िU ा ि , त«स म ¯ी यि
िालत िì "ई िì "
¯ा"ा न किा, "¯«¯ा× मतì कल िम िìनì सा^-सा^ ¬िां ¬ल " ì"
×"ल ििन ¯ा"ा न „ान ¯ "ा ×िि स Ø ¿ी ¯ाक¯ िìनì ¬ी¯ì कì «लायाì
¯ा"ा क किन ¯¯ ¬ ¯¯ि ¬िÏ ल ¬ल, "िां ¬ि स ¯ि¯ ~ी ¯िती ^ीì ¬िां ¯¿¬ं क¯ ¬
िU त +या ि िक «ा" «" ¯ि िì ׯ ¯ा"क¯या माला िा^ म िलय ¯म ¯िी िì "ì
क¯ा¬ म क िता ि, ¬िी ¬न "ाता िì

¯ा"ा ¯स क¯या क ¯¯ कì िU क¯ «¿त पस¤ ¿× ׯ क¯ा¬ क ¯ास "ाक¯ ?ट
¯सम क ि ¯¯ाì क ित िी ¬नक¯ ¯ाU िì "याì
¯ा"ा क िìनì ¬ी¯ì न यि िU ा तì ×मत ल ×य ׯ " स िी ¯ा"ा ¯¯ िدका,
¬ि "ी ¯¯ाì
ि+¯ +या ^ा ! स«कì «¯ा ×न¯ि ¿×ì ¯ा"क¯या का ि¬¬ाि ¯ा"ा
क सा^ िì "याì क¯ì¯ì कì स¯¯ि¬ िमलीì
~ी न िा^ "ì¯क¯ किा, "ि ¯ा"न ! तमन म? ि :U स Ø ¯ाया"
¯ा"ा क सा^ "ì ×िमी "या ^ा, ¬ि ׫ ¬ी सा^ ^ाì ¯ा"ा न ¯स ~ी कì
«¿त-स माल-×स«ा« सिित ¯स ि िियाì
¯ा"क¯या न िा^ "ì¯क¯ ¯ा"ा स किा, "ि ¯ा"न ! त मन म? ि :U स
Ø ¯ायाì म¯ «ा¯ न @सा ¯ा¯ िकया ^ा िक ¬ि न¯क म "ाता ׯ म ¯Œ ¬¯ •ां¯ी
¯ितीì"
¯तना किक¯ ¯ तली «ìली, "िU ा तमन ! ¯ा"ा ि¬+मािितय न िकतना ¯¯ा+म
क¯क ¯ाई ¿ई ¯ा"क¯या कì िस ¯ ×िमी कì ित तिनक ¬ी िि¬क न कì ì त म @सा क¯
सकì" त¬ी Íसिासन ¯¯ «¯न क यì·य िì" ì"

¯ा"ा «¯ ×समं"स म ¯¯ाì Íसिासन ¯¯ «¯न कì ¯सकì ¯¬Øा ¯तनी «¯ "ई ^ी
िक ×"ल ििन ¬ि ि+¯ ¬िां ¯¿¬ं "या, ल िकन ¯ ¯ ¯Uन कì " स िी «¯ा िक ·या¯ि¬Ï
¯ तली ¯Žा¬ती न ¯स ¯ìक िियाì «ìली, "¯ि¯ì म ¯ी «ात स नì ì"
¯ा"ा ¯क "याì ¯ तली न ׯनी «ात स नायीì

: ११ :
एक ििन ि¬+मािितय ׯन मिल म सì ¯िा ^ाì ¯ात का समय ^ाì
׬ानक ¯¬¯ ििशा स िकसी क ¯ìन कì ׬ा" ×यीì ¯ा"ा ¯ाल-तल¬ा¯ ल क¯ ×ंU¯ी
¯ात म ¯सी त¯+ «¯ाì "ं "ल म "ाक¯ िU ता +या ि िक एक ~ी Uा¯ मा¯-मा¯क¯ ¯ì
¯िीिì एक ि¬ ¯स ि¯ ान क¯ ¯िा ^ाì ¯ा"ा कì +ìU × "याì िìनì म ल¯ाई ¯न "ईì
¯ा"ा न @स "ì¯ स तल¬ा¯ मा¯ी िक ि¬ का िस¯ U¯ स ×ल" िì "याì ि¬ क िस¯ ׯ
U¯ स िì ¬ी¯ िनकल ì ¬ ¯ा"ा स िल¯ट "य ì ¯नम स एक कì तì ¯ा"ा न मा¯ डाला,
िस ¯ा «¬क¯ ¬ा" "याì
¯ा"ा न ¯स ~ी स सा^ ¬लन कì किाì ~ी «ìली, "ि ¬¯ाल !म किÏ ¬ी
"ा¯ं , ¯स ¯ा¬स स «¬ निÏ ¯ा¯ं "ीì ¯सक ¯ास एक मìिनी ि, "ì ¯सक ¯ट म ¯िती
िì ¯सम @सी ताकत ि िक एक ि¬ क म¯न ¯¯ ¬ा¯ ि¬ «ना सकती िì "
यि स नक¯ ¯ा"ा ¬िÏ िد "या ׯ िU न ल"ा िक ×" +या िìता िì शाम
िìत िी ¬ि ि¬ ि+¯ ×याì ¯स ~ी कì ि¯ ान क¯न ल"ाì ¯ा"ा स यि न िU ा "या ì ¬ि
िनकलक¯ ×याì ׯ ि¬ स ल¯न ल"ाì ल¯त÷ल¯त ¯सन @सा Uां¯ा मा¯ा िक ि¬ का
िस¯ कट "याì U¯ स मìिनी िनकली ׯ ×मत ल न ¬लीì ¯ा"ा न ¯सी समय ׯन
¬ी¯ì कì «लायाì ¯सन किा िक िU ì, यि ~ी "ान न ¯ाय ì ¬ी¯ ¯स ¯क¯क¯ ल ×य ì
¯ा"ा न ¯Øा," त म कìन िì? िसं ती िì तì + ल ?¯त ि ì ि¬ क ¯ ट म +यì ¯िती िì ?"
¬ि «ìली, "म ¯िल िश¬ कì "" ^ीì एक «ा¯ िश¬ कì ×ãा कì मानन स ¬ क "ई
तì शा¯ िक ¯ ¯¯िìन म ? मìिनी «ना िियाì ׯ ¯स ि¬ कì ि िियाì त«स यि म?
ׯन ¯ट म डाल ¯िता िì ि ¯ा"न! ׫ म त¯िा¯ «स म ¿ìं त ¯िा¯ ¯ास ¯¿"ं ी, " स
मिाि¬ क ¯ास ¯ा¬क ती ¯िती ^Ïì"
¯ा"ा ׯ ि¬ ल¯न ल"ì
¯ा"ा मìिनी ׯ ¯स िस ¯ी ~ी कì ल क¯ ׯन मिल म ×याì ¯सन मìिनी स
ि¬¬ाि क¯ िलयाì िस ¯ी ~ी स यि ¯ Øन ¯¯ िक ¬ि कìन ि , ¯सन «ताया, "म
Íसिलzी¯ क एक Jाj" कì क¯या ¿ìं एक ििन ׯनी सिUयì क सा^ ताला« ¯¯ निान
"ईì निा-Uìक¯ ¯ "ा-¯ा¯ क¯क लìटन ल"ी तì यि ¯ा¬य म ¯ सामन "ा "यां ì ¯सन
म? «¿त सतायाì ि ¯ा"न ! त मन म ¯ा "ì ¯¯का¯ िकया ¯स म क¬ी निÏ ¬लं "ीì त म
ि"ा¯ «¯स तक "ी×"ì ׯ नाम कमा×" ì"
¯सक «ाि ¯ा"ा न ׯन ¯ा¯य म स एक यì·य Jाj" ¯ ¯ं ¬ाक¯ ¯सक सा^
¯स ~ी का ि¬¬ाि क¯ा ििया ׯ स¬यं ¯सका क¯यािान िकयाì लाUì ¯¯य ¯¯ि िान
म ििय ì
किानी स नाक¯ ¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"ा ¬ì"! त म @स िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì''

¯ा"ा "ी मसìसक¯ ¯ि "याì ¯सन तय िकया िक ׫ ¬ि िकसी का निÏ स न "ाì
ल िकन ×"ल ििन ि+¯ ¬िी ¿×ì ¯ा"ा क Íसिासन कì ׯ ¯ ¯ «¯ात िी «ा¯ि¬Ï ¯ तली
कì‹तमती न ¯स ¯ìक¯ स नाया:
: १¯ :
एक ििन ि¬+मािितय ׯन ि¯«ा¯ म «¯ा ¿× ^ाì ¯सन किा, ‘‘किलय " म
ׯ कìई िाता ि?’’ एक Jा•" न «ताया िक सम¯ क िकना¯ एक ¯ा"ा ¯िता ि, ¬ि
«¯ा िान क¯ता िì स¬ ¯ „ान क¯क एक लाU ¯¯य ित ा ि , त« "ल ¯ीता िì @सा
Uमाक तमा ¯ा"ा िमन निÏ िU ाì
Jा•" कì «ात स नक¯ ¯ा"ा कì ¯¬Øा ¿ई िक ¯स िU ì ×"ल ििन ׯन ¬ी¯ì
कì मिि स ¬िां ¯¿¬ं "याì ¬िां क ¯ा"ा क ¯सी «¯ी ׬¬"त कì ! ¬ि ¯सक यिां
¬ा¯ ि"ा¯ ¯¯य ¯¯ काम क¯न ल"ा तय ¿× िक "ì काम कìई ¬ी निÏ क¯ सक "ा, ¯स
¬ि क¯ "ाì
¬िां ¯ित -¯ित नì-िस ििन «ीत "य ì ¯ा"ा ि¬+मािितय सì¬न ल"ा िक िान म
यि "ì एक लाU ¯¯य ित ा ि, ¬ किां स ×त ि? ¯ता ल"ाना ¬ाििएì एक ििन िì ¯ि¯
¯ात "य , ि¬+मािितय न िU ा िक ¯ा"ा "ं "ल कì ׯ ×क ला "ा ¯िा िì ¬ि ¯ीØ -¯ीØ
िì िलयाì "ं "ल म "ाक¯ ¯ा"ा ि¬ ी क मंिि¯ क ×" ¯काì ¬िां एक क¯ा¬ म त ल Uìल
¯िा ^ाì ¯ा"ा न ताला« म „ान िकया, ि¬ ी क िशक न िकय ׯ ि+¯ क¯ा¬ म क ि ¯¯ाì
क ित िी ¬न "याì त« ¬Ïस¯ "ìि"Íनया ×यÏ ×¯ ¯¯िìन ¯ा"ा क «िन कì नì¬-
नì¬क¯ Uा डालाì ¯तन म ि¬ ी ×यी ׯ ¯सन िा¯-ͯ"¯ ¯¯ ×मत िدक िियाì
¯ा"ा ¯¯ U¯ा ¿×ì ि¬ ी न मं िि¯ म स एक लाU ¯¯य लाक¯ िियì ¯ा"ा ¯¯य ल क¯
¬ला ×याì

×"ल ििन ि¬+मािितय न ¬ी @सा िी िकयाì ¯स ¬ी लाU ¯¯य िमल "य ì ¯स
पका¯ सात «ा¯ ¯सन @सा िकयाì ׯ¬Ï «ा¯ "« ¬ि क¯ा¬ म क िन कì ¿× तì ि¬ ी न
¯स ¯ìक िियाì किा िक "ì मां "ì सì ¯ा×ì ि¬+मािितय न ¯सस ¬ि ^ ली मां" ली,
ि"सम स ¬ि ि¬ ी ¯¯य ििया क¯ती ^ीì ि¬ ी न ि िीì
िस ¯ ििन ¿× +या िक "« ¬ि ¯ा"ा ¯ì" क ििसा« स ¬िां ¯¿¬ं ा तì िU ता
+या ि िक न ¬िां मंिि¯ ि, न क¯ा¬ì ¬ि ि:Uी िìक¯ ¯¯ लìट ×याì ¯स ¯ास िान
क¯न कì ¯¯य न ^ तì ¬ि "ल क स ¯ीता ? कई ििन «ीत "य ì ¯ा"ा कì िि स U "ईì
एक ििन ि¬+मािितय न ¯सस ¯Øा िक ׯक ि:U का +या का¯" ि ? ¯ा"ा न «ता
िियाì यि सनत िी ि¬+म न ^ ली िनकालक¯ ¯स ि िी ׯ किा, ‘‘मिा¯ा", ׫ „ान-
…यान क¯क िनतय कमक कìि"य ì ¯स ^ ली स ि"तन ¯¯य ¬ािì" , िमल "ायं "ì''
^ ली िमल "ान ¯¯ ¯ा"ा का स« काम ׬Øी त¯ि स ¬लन ल"ाì ि¬+मािितय
ׯन न"¯ कì लìट ×याì

¯ तली «ìली, ‘‘¯ा"न, िU ा @सी ^ ली िन म ि¬+मािितय न िि¬का, न
¯Øतायाì @सा "ì ¯ा"ा िì, ¬िी Íसिासन ¯¯ «¯ ì''
¯ा"ा ¬ì" «¯ी िzि¬Uा म ¯¯ाì +या क¯ ? Íसिासन ¯¯ «¯न कì ¯सी ¯¬Øा
¯तनी «ल¬ती ^ी िक ×"ल ििन ¬ि ि+¯ ¯U¯ "या, ¯¯ ¿× ¬िी, "ì ि¯Øल ििनì म
¿× ^ाì त ¯ि¬Ï ¯ तली स लì¬ना ×" ×यी ׯ ¯सन ¯ा"ा कì ¯ìकक¯ किा िक ¯िल
म¯ी «ात स नì, त« Íसिासन ¯¯ ¯ ¯ ¯Uनाì
: १° :
एक «ा¯ ¯ा"ा ि¬•मािितय िशका¯ U लन "ं "ल म "याì «¿त-स मसािि« ¬ी
¯स सा^ ^ ì "ं "ल म "ाक¯ िशका¯ क िलए त या¯ी ¿ईì "ान¬¯ ि¯¯-ि¯¯क¯×न ल" ì
¯सी «ी¬ ¯ा"ा कì िन"ाि एक ¯Í¯ि ¯¯ ¯¯ीì ¯सन «ा" Øì¯ा ׯ स¬यं ¯ì¯ ¯¯
स¬ा¯ िìक¯ ¯स िU ता ¿× ¬लाì ¬लत-¬लत कìसì िनकल "याì शाम िìन कì ¿ई त«
¯स ¯ता ¬ला िक ¯स सा^ कìई निÏ िì ¬ा¯ì ׯ ¯ना "ं "ल ^ाì ¯ात िìन ¯¯ ¯ा"ा न
¯ì¯ कì एक ¯¯ स «ांU ििया ׯ ¯सकì "ीन ि«Øाक¯ «¯ "याì त¬ी ¯सन िU ा िक
¯ास म "ì निी ि, ¬ि «¯ती × ¯िी िì ¯ा"ा ¯ीØ िट "याì निी ׯ «¯ ×यीì ¯सी
समय ¯सन िU ा िक Uा¯ म एक मिाक «िा × ¯िा ि ׯ ¯स ¯¯ एक यì"ी ׯ एक
«ताल UϬातानी क¯ ¯ि िì «ताल किता ^ा िक म ¯स ि"ा¯ कìस स लाया ¿ìं सì म
Uा¯ं "ाì यì"ी किता ^ा िक म ¯स ¯¯ ׯना मंत साUं "ाì "« ?"¯ा िकसी त¯ि निÏ
िन«टा तì ¯नकì िन"ाि ¯ा"ा ¯¯ ¯¯ीì ¬ ¯सक ¯ास ×य ׯ स« िाल स नाक¯ किा
िक त म "ì + सला क¯ िì" , ¯स िम मान ल "ì ¯ा"ा न किा िक ¯िल म ? तम िìनì क Ø
िì, त« ¯याय क¯ं "ाì यì"ी न िसं क¯ ¯स एक «ट × ििया ׯ ¯सस किा िक तम "ì
मां "ì" , ¬िी यि ि" ाì «ताल न ¯स मìिनी ितलक िियाì किा िक "« त म ि¯सक¯ ¯स
मा^ ¯¯ ल"ा लì" तì स« त मस ि«", कìई त ¯िा¯ सामन निÏ ¯ि¯ सक "ाì
¯ा"ा न िìनì ¬ी" ल लÏì ि+¯ ¯सन « ताल स किा िक त¯ि ׯना ¯ ट ¬¯ना
ि न ! तì म ¯ ¯ì¯ कì Uा लì ׯ ¯स मि ‘ कì यì"ी कì ि िìì ¯स + सल स िìनì U श िì
"य ì
¯ा"ा िìनì ¬ी"ì कì ल क¯ ¬िां स ¬लाì ׯन न"¯ क ¯ास ¯¿¬ं न ¯¯ ¯स एक
ि¬Uा¯ी िमलाì ¬िा «ìला, ‘‘मिा¯ा", क Ø िीि"य ì''
¯ा"ा न «ट × ¯स ि ििया ׯ ¯सका ¬ि «ता िियाì ¯सक «ाि ¯ा"ा ¯¯ लìट
×याì
¯ तली «ìली, ‘‘¯ा"न , ¯तना ििल¬ाला कìई िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ ì''


िस ¯ ििन ¯ा"ा «¯ त¯क ¯¯ाì ¯सन िी¬ान कì « लाक¯ किा िक ×" िम
Íसिासन ¯¯ "¯¯ «¯ " ì सì "ाय िान कì "ईì @न ¬’ ¯¯ ¬ìिि¬Ï ¯ तली ितलì¬नी न
¯ìक िियाì ¯ा"ा न ¯¯ा ¯¯ ¯ीØ UϬ िलयाì
ितलì¬नी न सनाया:
: १´ :
एक «ा¯ ¯ा"ा ि¬+मािितय कì ¯¬Øा ¿ई िक ¬ि यã क¯ ì िश -िश कì ¯यìत
¬"ì सातì zी¯ì क Jा•"ì कì « लाया, ¯ा"ा× कì ¯क¿ा िकयाì एक ¬ी¯ स¬"क क
ि¬ ता× कì «लान ¬"ा ¯ा"ा न एक Jा•" स किा िक तम "ाक¯ सम¯ कì ¯यìता ि
××ì Jा•" ¬लाì ¬लत -¬लत सम¯ क िकना¯ ¯¿¬ं ाì ¬िां िU ता +या ि िक ¬ा¯ì
ׯ ¯ानी-िी-¯ानी िì ¯यìता िकस ि? त« ¯सन ि¬ललाक¯ किा िक ि सम¯ ! त म यã
म ×नाì
"« ¬ि ¬ला तì ×" ¯स Jा•" क ¬स म सम¯ िमलाì ¯सन किा, ‘‘म ×न कì
तì त या¯ ¿ं , ल िकन म ¯ ×न स ¯ानी ¬ी ×य"ा ׯ «¿त-स न"¯ ड« "ायं "ì सì तम
¯ा"ा स स« «ात कि िन ा ׯ य ¯ां ¬ लाल ׯ ¯ì¯ा सì"ात म म ¯ी ׯ स ि िन ाì''
Jा•" ¯ां¬ì ¯õ ׯ ¯ì¯ा ल क¯ ¬ा¯स ×या ׯ ¯ा"ा कì स« िाल कि
सनायाì ¯ा"ा न ¬ ¬ी" ¯सी Jा•" कì िान म ि िÏì Jा•" पस¤ िìक¯ ¬ला "याì
¯ तली «ìली, ‘‘@सा कìई िानी िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ !’’

¯ा"ा ¬ ¯ ¯ि "याì ×"ल ििन ¯ं¯ि¬ी ¯ तली ×न¯¬ती कì «ा¯ी ×यीì ¯सन ¬ी
¬िी िकया, "ì ¬ìिि क¯ ¬ कì ^Ïì ¯सन किा िक लì, ि¬+मािितय क " " कान ल"ा क¯
सनìì

: १• :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय ׯनी स¬ा म «¯ ¿ए ^ ì किÏ स एक ¯ं िडत ×याì
¯सन ¯ा"ा कì एक “ìक स नायाì ¯सका ¬ा¬ ^ा िक "«तक ¬ांि ׯ स¯" ि, त«तक
ि¬¯ìिी ׯ ि¬~ास¯ाती क” ¯ायं "ì ¯ा"ा न ¯स एक लाU ¯¯य ििय ׯ किा िक
¯सका ममक म? सम?ा×ì Jा•" न किा, ‘‘मिा¯ा"! एक «¯ा ×ãानी ¯ा"ा ^ाì ¯सक
एक ¯ानी ^ी, ि"स ¬ि «¿त ¯या¯ क¯ता ^ाì िमशा सा^ ¯Uता ^ाì ि¯«ा¯ म ¬ी ¯स
सा^ ि«¯ाता ^ाì एक ििन ¯सक िी¬ान न किा, ‘‘मिा¯ा"! @सा क¯ना ׬Øा निÏ िì
लì" िसं त िì ׬Øा िì िक ׯ ¯ानी का एक ि¬त «न¬ाक¯ सामन ¯U ल ì'' ¯ा"ा कì
यि सलाि ¯स¯ि ×यीì ¯सन एक «¯ िìिशया¯ ि¬तका¯ कì « ल¬ायाì ¬ि ि¬तका¯
¯यìित¤ ¬ी "ानता ^ाì ¯सन ¯ा"ा क किन ¯¯ एक «¯ा िी संि¯ ि¬त «ना िियाì
¯ा"ा कì ¬ि «¿त ¯संि ×याì ल िकन "« ¯सी िन"ाि टां " ¯¯ "ई तì ¬िा एक ितन
^ाì ¯ा"ा कì «¯ा " ससा ×या िक ¯ानी का यि ितल ¯सन क स िU ाì
¯सन ¯सी समय ि¬तका¯ कì « ल¬ाया ׯ "ललाि कì ×ãा िी Íक ""ल म ल
"ाक¯ ¯सी ×ंU िनकाल ला×ì "ललाि ल क¯ ¬ल ì ×" "ाक¯ िी¬ान न "ललािì कì
¯ìका ׯ किा िक ¯स म? ि िì ׯ िि¯न कì ×ं U िनकालक¯ ¯ा"ा कì ि िìì
"ललािì न @सा िी िकयाì "« ¬ ×ं U ल क¯ ×य तì ¯ा"ा न किा, ‘‘¯¯ि नाली म + क
िìì''
¯U¯ एक ििन ¯ा"ा का «टा "ं "ल म िशका¯ U लन "याì सामन एक श¯ कì
िU क¯ ¬ि ड¯ क मा¯ ¯ ¯ ¯¯ ¬¯ "याì ¬िां ¯िल स िी एक ¯ीØ «¯ा ^ाì ¯स िU त
िी ¯सक पा" स U "य ì ¯ीØ न किा, ‘‘त म ¯«¯ा× निÏì म त ¯ि निÏ, Uा¯ं "ा, +यìिक
त म म¯ी श¯" म ×य िìì'' "« ¯ात ¿ई तì ¯ीØ «ìला, ‘‘िम लì" िì-िì ¯ि¯ "ा"ͯ
¯ि¯ा ि , त¬ी ¯स नाि¯ स «¬ सक "ì ¯िल तम सì लìì''
¯ा"क मा¯ सì "याì ¯ीØ ¬ìकसी क¯न ल"ाì श¯ नी¬ स «ìला, ‘‘त म ¯स
×िमी कì नी¬ + क िìì िम िìनì Uा ल "ì ×"¯ त मन @सा निÏ िकया तì "« ¯स
×िमी कì ¯ि¯ा िन कì «ा¯ी ×य"ी, त« यि त ¯ा िस¯ काटक¯ ि"¯ा ि" ाì'' ¯ीØ न
किा, ‘‘¯ा"ा क मा¯न म, ¯ ¯ क काटन म, " ¯ स ? ¯ «ìलन म , ׯ "ं "ल "लान म «¯ा
¯ा¯ ल"ता िì ¯सस ¯यािा ¯ा¯ ि¬¯ìि ׯ ि¬~ास¯ात क¯न म ल"ता िì म @सा निÏ
क¯ं "ाì''
×Uी ¯ात िìन ¯¯ ¯ा"क मा¯ "ा"ा ׯ ¯ीØ सìन ल"ाì श¯ न ¯सस ¬ी ¬िी
«ात किÏì «ìला, ‘‘त ¯सका ¬¯ìसा मत क¯ì स¬¯ा िìत िी यि त ? Uा "ाय"ाì''
¯ीØ न किा, ‘‘तम ¯«¯ा× निÏì''
¯ा"क मा¯ ¯सकì «ातì म × "या ׯ ¯तन "ì¯ स ¯¯ कì ििलाया िक ¯ीØ
ि"¯ ¯¯ì ¯तन म ¯ीØ कì ×ं U U ल "• ׯ ¬ि एक टिनी स िल¯ट "याì «ìला, ‘‘त
«¯ा ¯ा¯ी िì म न त ¯ी "ान «¬ाई ׯ त म? मा¯न कì त या¯ िì "याì ׫ म त ? Uा
"ा¯ं तì त +या क¯ ल "ा!’’
¯ा"क मा¯ क िा^-¯ां¬ + ल "य ì U ¯, स¬¯ श¯ तì ¬ला "या ׯ ¯U¯ ¯ीØ
¯ा"क मा¯ कì "ं "ा-«ि¯ा «नाक¯ ¬लता «नाì
¯ा"क मा¯ ¯¯ लìटा तì ¯सकì िालत िU क¯ ¯ा"ा कì «¯ा ि:U ¿×ì ¯सन
«¿त ¯ा ¯ला" क¯ाया, ¯¯ कìई +ायिा न ¿×ì त« एक ििन िी¬ान न किा, ‘‘म ¯ «ट
कì «¿ «¿त िìिशया¯ िì '' ¯ा"ा न किा, ‘‘«ला×ì'' िी¬ान क यिां ¬ि ि¬तका¯ िدा
¿× ^ाì ¯सन ¯सका ~ी का ¬स «न¬ाया ׯ ि¯«ा¯ म लायाì ¯ि ‘ कì ׯ म ¬ि ~ी
«¯ीì ¯सन ¯ा"क मा¯ स किा, ‘‘म ¯ी «ात स नìì ि¬¬ी¤" «¯ा श¯¬ी¯ ^ा, ¯¯ ि"ा
क¯क ¯ाम¬¯¯ स "ा िमला ׯ ¯ा¯य का नाशक ¿×ì ¬समा¯¯ न मिाि¬ कì त¯सया
क¯क ¬¯ ¯ाया, ि+¯ ¯¯िÏ क सा^ ि¬~ास¯ात क¯क ¯ा¬क ती कì ल न कì ¯¬Øा कì, सì
¬सम िì "याì ि ¯ा"क मा¯! ¯ीØ न त¯िा¯ सा^ ¯तना ¯¯का¯ िकया ^ा, ¯¯ त मन ¯स
UìUा िियाì ¯¯ ¯सम िì¤ त¯िा¯ा निÏ ि, त ¯िा¯ ि¯ता का िì " सा «ी" «ìय"ा, ¬सा
िी +ल िì"ाì''
¯तनी «ात सनत िी ¯ा"क मा¯ ¯¯ «¯ाì ¯ा"ा स« सन ¯िा ^ाì «ìला, ‘‘¯ीØ कì
«ात त ¯ि क स मालम ¿ई?’’
¯सन किा, ‘‘¯ा"न ! "« म ¯¯न "ाती ^ी तì म न ׯन " ¯ कì «¯ी स¬ा कì
^ीì " ¯ न पस¤ िìक¯ म? एक मंत िियाì ¯स म न साUाì त«स स¯स¬ती म ¯ मन म
«सी िì ि"स त¯ि ¯ानी का ितल मन ¯ि¬ान क¯ «नाया, ¬स िी ¯ीØ «ात "ान लीì''
यि स नक¯ ¯ा"ा सा¯ी «ात सम? "याì ¯सन ¯िाक िट¬ा िियाì Uश िìक¯ ि¬तका¯ कì
×Uा ¯ा¯य िक ¯ ׯना िी¬ान «ना िलयाì
¯तना किक¯ Jा•" «ìला, ‘‘मिा¯ा"! म ¯ “ìक का यि ममक िì ''
¯ा"ा ि¬+मािितय न पस¤ िìक¯ ि"ा¯ "ां ¬ ¯सक िलए «ांU ििय ì
¯ तली «ìली, ‘‘+यì ¯ा"न ! ि त मम ¯तन "" ?’’
¯ा"ा «¯ी ¯¯ शानी म ¯¯ा िी¬ान न किा, ‘‘मिा¯ा" ! ׯ Íसिासन
¯¯ «¯ " तì य ¯ तÍलया ¯ì-¯ìक¯ म¯ "ायं "ीì'' ¯¯ ¯ा"ा न मानाì ×"ल ििन ि+¯
Íसिासन कì ׯ «¯ा िक सìलि¬Ï ¯ तली स¯ि¯¬ती «ìल ¯¯ी, ‘‘ि-ि, @सा मत क¯नाì
¯िल म¯ी «ात स नìì''
: १€ :
¯=न न"¯ी म جीस ׯ ¬ा¯ "ात «सती ^Ïì ¬िां एक «¯ा स¯ ^ाì ¬ि
स«कì सिायता क¯ता ^ाì "ì ¬ी ¯सक ¯ास "ाता, Uाली िा^ न लìटताì ¯स स ¯ क
एक «¯ा स¯ि¯ ¯त ^ाì स ¯ न सì¬ा िक ׬Øी ल¯कì िमल "ाय तì ¯सका ‚याि क¯ िìं
¯सन Jा•"ì कì «लाक¯ ल¯कì कì तलाश म ¯U¯-¯U¯ ¬"ाì एक Jा•" न स¯ कì
U«¯ िी िक सम¯ ¯ा¯ एक स¯ ि, ि"सकì ल¯कì «¯ी ¯¯¬ती ׯ ""¬ती िì स¯ न
¯स ¬िां "ान कì किाì Jा•" "िा" म «¯क¯ ¬िां ¯¿¬ं ाì स ¯ स िमलाì स¯ न स«
«ात ¯ ØÏ ×¯ ׯनी मं" ¯ी िक ¯ ×" कì ¯सम क¯न क िलए ׯना Jा•" ¯सक सा^
¬" िियाì िìनì Jा•" कई ििन कì मं ि"ल तय क¯क ¯= न ¯¿¬ं ì
स¯ कì समा¬ा¯ िमला तì ¬ि «¿त पस¤ ¿×ì िìनì ׯ स ‚याि कì त या¯ी
िìन ल"ीì िा¬त ¿•ì ‚याि का ििन ¯ास × "या तì ͬता ¿ई िक ¯तन ि¯ िश ¯तन
कम समय म क स ¯¿¬ं ा "ा सकता िì स« ि¯ ान ¿एì त« िकसी न किा िक एक «¯ई न
एक ¯¯न-Uटìला «नाक¯ ¯ा"ा ि¬+मािितय कì ििया ^ाì ¬ि ¯स ि ि तì समय ¯¯
¯¿¬ं ा "ा सकता ि ׯ ल– म ि¬¬ाि िì सकता िì
स¯ ¯ा"ा क ¯ास "याì ¯सन +ì¯न ¯¯न-Uटìला ि ििया ׯ किा, ‘‘त ¯ि ׯ
क Ø ¬ाििए तì ल "ा×ì''
स¯ न किा, ‘‘मिा¯ा" कì िया स स«क Ø िì ''
¯¯न-Uटìला ल क¯ «ा¯ात समय ¯¯ ¯¿¬ं "ई ׯ «¯ी Uम-Uाम स ि¬¬ाि िì
"याì «ा¯ात लìटी तì स ¯ ¯ा"ा का ¯¯न-Uटìला ¬ा¯स क¯न "याì ¯ा"ा न किा, ‘‘म
िी ¿ई ¬ी" ¬ा¯स निÏ ल ताì''
¯तना किक¯ ¯¯िìन «¿त-सा Uन ¯स स ¯ कì ििया ׯ किा, ‘‘यि म¯ी ׯ स
ׯन «ट कì ि िन ाì''
¯ तली «ìली, ‘‘ि¬+मािितय कì «¯ा«¯ी तì ¯ं ¯ ¬ी निÏ क¯ सकताì त म िकस
ि"नती म िì''

¬ि ििन ¬ी " "¯ "याì
×"ल ििन ¯ा"ा ि+¯ Íसिासन ¯¯ «¯न कì "या तì सतय¬ती नाम कì सति¬Ï
¯ तली न ¯स ¯ìकक¯ यि किानी स नायी:
: १७ :
एक ििन ¬ी¯ ि¬+मािितय ׯनी स¬ा म «¯ा ^ाì ׬ानक ¯सन ¯ं िडतì स ¯ Øा,
‘‘«ता×, ¯ाताल का ¯ा"ा कìन ि ?’’ एक ¯ं िडत «ìला, ‘‘मिा¯ा" ! ¯ाताल का ¯ा"ा
श¤ना" िì '' ¯ा"ा कì ¯¬Øा ¿ई िक ¯स िU ì ¯सन ׯन ¬ी¯ì कì « लायाì ¬ ¯ा"ा कì
¯ाताल ल "य ì ¯ा"ा न िU ा िक श ¤ना" का मिल ¯õì स ""म"ा ¯िा िì zा¯ ¯¯
कमल क + लì कì «ंिन¬ा¯ «ंUी ¿ई िì ¯¯-¯¯ ×नं ि िì ¯िा िì U«¯ िमलन ¯¯
श¤ना" zा¯ ¯¯ ×याì ¯Øा िक त म कìन िì? ¯ा"ा न «ता िियाì ि+¯ «ìला, ‘‘ׯक
िशकन कì ¯¬Øा ^ी, सì ¯ ¯ी ¿ईì''
श¤ना" ¯ा"ा कì ×ंि¯ ल "याì ¬िां ¯सी U « ׬¬"त कìì ¯ा"ा ¯ां ¬-सात
ििन ¬िां ¯िाì "« ि¬िा मां "ी तì श ¤ना" न ¯स ¬ा¯ लाल ििय ì एक का " " ^ा िक
ि"तन ¬ािì, ¯तन "िन ¯सस ल लìì िस ¯ लाल स िा^ी-¯ì¯-¯ालÍकया िमलती ^Ï,
तीस¯ स ल·मी ׯ ¬ì^ स िͯ¬"न ׯ ×नक काम क¯न कì ¯¬Øा ¯¯ी िìती ^ीì
¯ा"ा ׯन न"¯ म ×याì ¬िां ¯स एक ¬Uा Jा•" िमलाì ¯सन
ि¬¬ा मां"ीì ¯ा"ा न सì¬ा िक एक लाल ि िì ¯सन Jा•" कì ¬ा¯ì लाल क "" «ताय
ׯ ¯Øा िक कìन-सा लì" ? ¯सन किा िक म ¯¯ ¯Øक¯ ׬ी ×ता ¿ìं ¯¯ ¯¿¬ं न ¯¯
¯सन लालì कì «ात किी तì Jा•"ी न किा, ‘‘¬ि लाल लì, "ì ल·मी ित ा ि; +यìिक
ल·मी स िी स« काम सUत िì '' Jा•" क «ट न किा, ‘‘×क ली ल·मी स +या िì"ा !
त म ¬ि लì, ि"सस िा^ी-¯ì¯-¯ालÍकया िमलती िì '' «ट कì «¿ न किा, ‘‘त म ¬ि लì,
ि"सस "िन िमलत ि; +यìिक "िनì स «¿त-स काम िनकलत िì '' Jा•" न किा, ‘‘त म
तीनì «ì¯ा "य िìì म¯ी ¯¬Øा िस¬ा Uमक क ׯ क Ø निÏ; +यìिक Uमक स "" म यश
िमलता िì म तì ¬ि लाल ¬ािता ¿ ं ि"सस Uमक-कमक िìì'' ¬ा¯ì कì ¬ा¯ मितì Jा•"
+या क¯ ! ×क¯ ¯सन ¯ा"ा कì स« िाल कि स नायाì ¯ा"ा न किा, ‘‘मिा¯ा"! त म
¯िास न िìì ¬ा¯ì लाल ल "ा×ì''
Jा•" कì ¬ा¯ì लाल िक ¯ ि¬+मािितय ׯन ¯¯ लìट ×याì
¯ तली «ìली, ‘‘¯स किलय " म ि कìई "ì ¯स ¯ा"ा क समान िान ि?’’

¯ा"ा ¬ì" «¯ा िन¯ाश ¿×ì ×"ल ििन "« ¬ि Íसिासन ¯¯ «¯न कì ¿× तì
¯स ׯा¯ि¬Ï ¯ तली ¯¯¯ Uा न ¯ìक ििया ׯ यि किानी सनायी:

: १† :
एक ििन िì स¯यासी ?"¯त ¿ए ¯ा"ा ि¬+मािितय क यिां ×य ì एक किता ^ा
िक स«क Ø मन क ¬श म िì मन कì ¯¬Øा स िी स« िìता िì िस ¯ा किता ^ा िक
स«क Ø ãान स िìता िì ¯ा"ा न किा, ‘‘׬Øी «ात िì म सì¬क¯ "¬ा« ि"ं ाì''
¯सक «ाि कई ििन तक ¯ा"ा ि¬¬ा¯ क¯ता ¯िाì ×िU¯ एक ििन ¯सन िìनì
सं¯यािसयì कì « लाक¯ किा, ‘‘मि¯ा" ! यि श¯ी¯ ×", ¯ानी, ि¬ा ׯ िम¿ी स «ना
िì मन ¯नका स¯िा¯ िì ×"¯ य मन क ििसा« स ¬ल तì ¯¯ी ¬¯ म श¯ी¯ का नाश िì
"ायì ¯सिलए मन ¯¯ ×ंक श िìना "¯¯ी िì "ì ãानी लì" िì , ¯नकì काया ×म¯ िìती
िì सì ि सं¯यािसयì ! मन का िìना «¯ा "¯¯ी ि, ¯¯ ¯तना िी "¯¯ी ãान का िìना ¬ी
िì ''
¯स ¯¬¯ स िìनì सं¯यासी «¿त पस¤ ¿एì ¯सम स एक न ¯ा"ा कì Uि¯या का
एक ¯ल ा ििया ׯ किा, ‘‘ि ¯ा"न ! ¯स Uि¯या स ििन म "ì ि¬त «ना×", ¯ात कì ¬
स« श+ल त¯ि पतय¬ ׯनी ×ंUì स ििUाई ि" ीì''
¯तना किक¯ िìनì सं¯यासी ¬ल "य ì ¯नक "ान ¯¯ ¯ा"ा न ׯन मिल
िì सं¯यासी ¯ा"ा क ¯ास ×य ì
कì स+ाई क¯ाई ׯ ि+¯ िक¬ा¯ «ंि क¯क ¯सन क ¯", स¯स¬ती ×िि कì तस¬ी¯
«नाईì ¯ात िìन ¯¯ ¬ स« ¯स सा+ िीUन ल" ì ¬ ׯस म "ì «ात क¯त ^, ¬ि ¬ी
¯ा"ा कì स नायी ित ी ^ीì स¬ ¯ा िìत िी ¬ स« "ाय« िì "य ׯ िी¬ा¯ ¯¯ ि¬त «न
¯ि "य ì
×"ल ििन ¯ा"ा न िा^ी, ¯ì¯, ¯ालकì, ¯^, +ì" ×िि «नायì ¯ात कì य स«
ििUाई िियì ¯सी त¯ि तीस¯ ििन ¯सन म ि"ं , िसता¯, «ीन, «ांस ¯ी, क¯ताल, ×ल"ì"ा
×िि एक-एक «"ान ¬ाल सा^ म «ना ििय ì ¯ात ¬¯ ¬ि "ाना सनता ¯िाì

¯ा"ा ¯ì" क Ø-न-क Ø «नाता ׯ ¯ात कì ¯नका तमाशा िU ताì ¯स त¯ि कई
ििन िनकल "य ì ¯U¯ ¯ा"ा "« ×ंि¯ मिल म ¯ािनयì क ¯ास निÏ "य तì ¯¯ि ͬता
¿ईì ¯िल ¯¯िìन ׯस म सलाि कì, ि+¯ ¬ा¯ ¯ाÍनया िमलक¯ ¯ा"ा क ¯ास ×यÏì
¯ा"ा न ¯¯ि स« «ात «ता िÏì ¯ािनयì न किा िक िम «¯ा ि :U िì िम मिल म ׯक
िी सिा¯ िì
¯ा"ा न किा, ‘‘म? «ता×, म +या क¯ ì "ì मां "ì, सì िìं ''
¯ािनयì न ¬िी Uि¯या मां "ीì ¯ा"ा न ×नंि स ि िीì

¯ तली न किा, ‘‘¯ा"ा ¬ì", िU ì, क सी «ि¯या ¬ी" ि¬+मािितय क िा^ ल"ी
^ी, ¯¯ मां"न ¯¯ ¯सन +ì¯न ि िीì त म ¯तन ¯िा¯ िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì''
¬ि ििन ¬ी िनकल "याì ¯ा"ा +या क¯ता ! ×"ल ििन "« Íसिासन कì ׯ
«¯ा तì ता¯ा नाम कì ¯¤ीस¬Ï ¯ तली ?ट ¯सक ¯ासत कì ¯ìकक¯ U¯ी िì "ईì «ìली,
‘‘¯िल म ¯ी «ात स नìì''
: १º :
एक Jा•" िा^-¯ ¯ कì लकì¯ì कì ׬Øी त¯ि "ानता ^ाì एक ििन ¯सन ¯ासत
म एक ¯ ¯ क िनशान िU , ि"सम ¯¯¯ कì "ान ¬ाली एक लकì¯ ^ी ׯ कमल ^ाì
Jा•" न सì¬ा िक िì न िì, कìई ¯ा"ा नं " ¯ ¯ ¯U¯ स "या िì यि सì¬क¯ ¬ि ¯न
िनशानì कì िU ता ¿× ¯U¯ ¬ल िियाì कìस¬¯ "या िì"ा िक ¯स एक ×िमी ¯¯ स
लकͯया तì¯क¯ "¿¯ म «ांUत ¿ए ििUाई िियाì ¯सन ¯ास "ाक¯ ¯ Øा, ‘‘त म यिां
क«स िì? ¯U¯ कìई ×या ि +या?’’
¯स ×िमी न "¬ा« ििया, ‘‘म तì िì ¯¯ी ¯ात स यिां ¿ìं ×िमी तì ि¯ , म?
Øì¯क¯ कìई ¯Í¯¯िा ¬ी निÏ ×याì'' ¯स ¯¯ Jा•" न ¯सका ¯ ¯ िU ाì ¯ Uा ׯ कमल
िìनì मì"ि ^ ì
Jा•" «¯ सì¬ म ¯¯ "या िक ×िU¯ मामला +या ि ? स« ल¬" ¯ा"ा क िìत
¿ए ¬ी ¯सकì यि िालत ि! Jा•" न ¯ Øा, ‘‘त म किां ¯ित िì ׯ लक¯ी काटन का
काम क«स क¯त िì?’’ ¯सन «ताया, ‘‘म ! ¯ा"ा ि¬+मािितय क न"¯ म ¯िता ¿ ं ׯ
"«स िìश सं¬ाला ि, त« स यिी काम क¯ता ¿ìं '' Jा•" न ि+¯ ¯ Øा, ‘‘+यì, त मन
«¿त ि:U ¯ाया ि ?’’ ¯सन किा, ‘‘¬"¬ान कì ¯¬Øा ि िक िकसी कì िा^ी ¯¯ ¬¯ाय ,
िकसी कì ¯ िल ि+¯ायì िकसी कì Uन-िìलत ि«ना मां" िमल, िकसी कì मां"न ¯¯ टक¯ा
¬ी न िमलì "ì क¯म म िलUा ि, ¬ि ¬"तान िी ¯¯ता िì ''
यि स« स नक¯ Jा•" सì¬न ल"ा िक मन ¯तनी मिनत क¯क ि¬—ा ¯¯ी, सì
?¯ी िनकलीì ׫ ¯ा"ा ि¬+मािितय क ¯ास "ाक¯ ¯स िनशान ¬ी िU ं ì न िमल तì
¯ìि^यì कì "ला ि"ं ाì
¯तना सì¬ ¬ि ि¬+मािितय क ¯ास ¯¿¬ं ाì ¯ा"ा क ¯ ¯ िU तì ¯नम कìई
िनशान न ^ाì यि िU क¯ ¬ि ׯ ¬ी िU ी ¿× ׯ ¯सन तय िकया िक ¯¯ "ाक¯
िकता« "ला ि" ाì ¯स ¯िास िU क¯ ¯ा"ा न ¯Øा, ‘‘+या «ात ि?’’
Jा•" न स« «ात िÏì «ìला, ‘‘ि"सक ¯¯ म ¯ा"ा क िनशान ि , ¬ि "ं "ल म
लक¯ी काटता िì ि"सक िनशान निÏ ि, ¬ि ¯ा" क¯ता िì ''
¯ा"ा «ìला, ‘‘मिा¯ा"! िकसी क ल¬" " H िìत ि , िकसी क ििUाई ित िì ''
Jा•" न किा, ‘‘म क स "ानं?’’
¯ा"ा न Ø ¯ी मं "ाक¯ तल ¬ कì Uाल ¬ी¯क¯ ल¬" ििUा ििय ì «ìला, ‘‘ि
Jा•" ! @सी ि¬—ा िकस काम कì, ि"स स« ¬ि न मालम िì!’’
यि स नक¯ Jा•" लि=त िìक¯ ¬ला "याì
¯ तली «ìली, ‘‘"ì ¯तना सािस क¯ सता िì, ¬ि Íसिासन ¯¯ «¯ ì नाम, Uमक
ׯ यश ×िमी क "ान स निÏ "ाना "ाता˜"स + ल निÏ ¯िता, ¯¯ ¯सकì स"ं िU ¯त
म ¯ि "ाती िì ''

सनक¯ ¯ा"ा कì ¬ त ¿×ì किन ल"ा, ‘‘यि िि नया िस^¯ निÏ िì ¯¯ कì Øांि
" सी ¯सी "ित िì ि"स त¯ि ¬ांि-स¯" ×त -"ात ¯ित ि, ¬स िी ×िमी का
"ीना=म¯ना िì िि ि:U ित ी िì स U िͯ-¬"न म िì ''
¯ा"ा न यि स« सì¬ा, ल िकन "स िी ×"ला ििन ×या िक Íसिासन ¯¯ «¯न
कì ि+¯ ¯¬Øा ¿ईì ¬ि ¯U¯ "या िक «ीस¬Ï ¯ तली ¬¯¯¯यìित न ¯स ¯ìक िियाì «ìला,
‘‘¯िल म ¯ी «ात स नìì''
: ¯० :
एक «ा¯ का‹तक क मिीन म ¯ा"ा ि¬+मािितय न ¬"न-कìतकन क¯ायाì ¯ा"ा कì
U«¯ ¯ाक¯ ि¯ -ि¯ स ¯ा"ा लì" ×य , यì"ी ×य ì "« ¯ा"ा स«का पसाि िन ल"ा तì
¯सन िU ा िक ׯ स« ि¬ ता तì × "य ि, ¯¯ ¬ं¯मा निÏ ×य ì ¯ा"ा न ׯन ¬ी¯ì कì
«लाया ׯ ¯नकì मिि स ¬ं¯लìक ¯¿¬ं ाì ¬िां "ाक¯ ¬ं¯मा स किा, ‘‘ि ि¬ ! म ¯ा
+या ׯ¯ाU ि "ì ׯन ×न कì क ¯ा निÏ कì ? ׯक ि«ना काम ×U¯ा ¯ि" ाì''
¬ं¯मा न िसं क¯ किा, ‘‘त म ׯन "ी म ¯िास न िìì म¯ "ान स सं सा¯ म ×ंU ¯ा
िì "ाय"ाì ¯सिलय म ¯ा "ाना ¯ीक निÏì त म "ा× ×¯ ׯना काम ¯ ¯ा क¯ìì''
¯तना किक¯ ¬ं ¯मा न ¯¯ि ×मत िक ¯ ि¬िा िकयाì ¯ासत म ¯ा"ा िU त +या ि
िक यम क ित एक Jा•" क पा" िलय "ा ¯ि िì ¯ा"ा न ¯¯ि ¯ìका, ¯Øन ¯¯ माल म
¿× िक ¯=न न"¯ी क एक Jा•" कì िम ििUा िì, त« ल "ानाì''
¯ा"ा न किा, ‘‘¯िल ¯स Jा•" कì िम ििUा िì, त« ल "ानाì''
¬ स« ¯= न ×य ì ¯ा"ा न िU ा िक ¬ि तì ¯सी का ¯¯ìिित िì ¯ा"ा न यम क
ित ì कì «ातì म ल"ाक¯ मि ‘ क मंि म ×म त डाल िियाì ¬ि "ी ¯¯ाì यम क ित िन¯ाश
िìक¯ ¬ल "य ì ¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"ा ! त म ¯तना ¯ ¯¤ा^क क¯ सकì तì Íसिासन ¯¯
«¯ìì''
¯ा"ा न कìतकन क¯ायाì
¯ा"ा मन मा¯क¯ ¯ि "या, ¯¯ Íसिासन ¯¯ «¯न कì ¯सकì ¯¬Øा ¯यì-कì-तयì
«नी ¯िीì ×"ल ििन "« ¬ि ¯स ¯¯ «¯न कì ¿× तì ¯•ìस¬Ï ¯ तली ×न¯ìम¬ती
¯ìकक¯ ׯनी «ात स नान ल"ीì
: ¯१ :
िकसी न"¯ म एक Jा•" ¯िता ^ाì ¬ि «¯ा " "ी ^ाì एक «ा¯ ¬ि ¯ मत -¯मत
कामान"¯ी म ¯¿¬ं ाì ¬िां कामस न नाम का ¯ा"ा ¯ा" क¯ता ^ाì ¯सक कामकं िला नाम
कì एक नतककì ^ीì ि"स ििन Jा•" ¬िां ¯¿¬ं ा, कामकं िला का ना¬ िì ¯िा ^ाì मि"ं
कì ׬ा" × ¯िी ^ीì ׬ा" स नक¯ Jा•" न किा िक ¯ा" कì स¬ा क लì" «¯ म Uक
ि, "ì " " ¯¯ ि¬¬ा¯ निÏ क¯तì ¯ Øन ¯¯ ¯सन «ताया िक "ì मि"ं «"ा ¯िा ि, ¯सक
एक िा^ म ×ं "¯ा निÏ िì ¯ा"ा न स ना तì मि"ं «"ान ¬ाल कì « लाया ׯ िU ा िक
¯सका एक ×ं" ¯ा मìम का िì ¯ा"ा न Jा•" कì «¿त-सा Uन ििया ׯ ׯनी स^ा म
«ला िलयाì ना¬ ¬ल ¯िा ^ाì ¯तन म Jा•" न िU ा िक एक ¬Ï¯ा ×या ׯ
कामकं िला कì काट क¯ ¯¯ "या, ल िकन ¯स नतक कì न िकसी कì मालम ¬ी न िìन िियाì
Jा•" न U श िìक¯ ׯना स«क Ø ¯स ि डालाì ¯ा"ा «¯ा " ससा ¿× िक ¯सी िी ¿ई
¬ी" ¯सन +यì ि िी ׯ Jा•" कì िश िनकाला ि िियाì कामकं िला ¬ ¯¬ा¯ ¯सक
¯ीØ "ई ׯ ¯स िدाक¯ ׯन ¯¯ म ल ×यीì ल िकन िìनì ड¯क¯ ¬िां ¯ित ^ ì एक
ििन Jा•" न किा, ‘‘×"¯ ¯ा"ा कì मालम िì "या तì िम लì" «¯ी मसी«त म ¯¯
"ायं "ì ¯सिलए म किÏ ×¯ ͯकाना क¯क त ¯ि ल "ा¯ं "ाì''
¯तना किक¯ ¬ि ¯= न म ¯ा"ा ि¬+मािितय क यिां "या ׯ ¯सस स« िाल
किाì ¯ा"ा Jा•" कì ल क¯ ׯनी +ì" सिित कामान"¯ी कì त¯+ «¯ाì िस कìस
¯U¯ िी ड¯ ा डालाì ¯स «ाि ि¬+मािितय न िकया +या िक ¬— का ¬स «नाक¯
कामकं िला क ¯ास ¯¿¬ं ाì Jा•" कì याि म ¬ि «¯ी « ¬न िì ¯िी ^ीì ¯ा"ा न किा,
‘‘@स िी िमा¯ यिां माU¬ नाम का एक Jा•" ^ा, "ì ि¬¯ि का ि:U ¯ाक¯ म¯
"याì'' ¯तना स नक¯ कामकं िला न एक ×ि ¬¯ी ׯ ¯सक पा" िनकल "य ì
¯ा"ा न लìटक¯ यि U«¯ Jा•" कì सनायी तì ¯सकì ¬ी "ान िनकल "ईì
¯ा"ा कì «डा ि:U ¿× ׯ ¬ि ¬ंिन कì ि¬ता «नाक¯ U ि "लन कì त या¯ िì "याì
¯सी «ी¬ ¯ा"ा क िìनì ¬ी¯ × "य ׯ ¯¯िìन किा, ‘‘ि ¯ा"ा! त म ि :Uी मत िì, िम
׬ी ×म त लाक¯ Jा•" ׯ कामकं िला कì ि"ला ि" ì''
¯सक «ाि ि¬+मािितय न कामान"¯ी क ¯ा"ा स य ™ िकया ׯ ¯स ि¯ा िकयाì
कामकं िला ¯स िमल "ई ׯ ¯सन «¯ी U मUाम स ¯सका ि¬¬ाि Jा•" स क¯ िियाì
¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"न ! त मम ¯तना सािस िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì''
¯ा"ा ¬ ¯ ¯िा "याì

×"ल ििन ¯स «ाईस¬Ï ¯तली ×न¯¯ Uा न ¯ìकक¯ यि किानी सनायी:
: ¯¯ :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय न ׯन िी¬ान स ¯Øा िक ×िमी « ि™ ׯन कमक स
¯ाता ि या ׯन माता-ि¯ता स? िी¬ान न किा, ‘‘मिा¯ा"! ¯¬क "¯म म "ì " सा कमक
क¯ता ि , ि¬Uाता ¬सा िी ¯सक ¬ा"य म िलU ित ा िì '' ¯ा"ा न किा, ‘‘यि त मन +या
किा? "¯म ल त िी ल¯का माता-ि¯ता स सीUता िì '' िी¬ान «ìला, ‘‘निÏ मिा¯ा" !
कमक का िलUा िी िìताì''
¯स ¯¯ ¯ा"ा न +या िकया िक ि¯ ि«या¬ान म एक मिल «न¬ाया ׯ ¯सम
ׯन िी¬ान क , Jा•" क ׯ कìत¬ाल क «ट कì "¯मत िी "ं "ी, «ि¯ी ׯ ×ंUी
िा¯यां िक ¯ ¯स मिल म ि¬"¬ा िियाì «ा¯ि «¯स «ाि ¯¯ि « लायाì स«स ¯िल ¯सन
ׯन «टा स ¯Øा, ‘‘त ¯िा¯ +या िाल ि ?’’ ¯ा"क मा¯ न िसं क¯ किा, ‘‘ׯक ¯णय स
स« क शल िì '' ¯ा"ा न U श िìक¯ मंती कì त¯+ िU ाì मंती न किा, ‘‘मिा¯ा" ! यि
स« कमक का िलUा िì '' ि+¯ ¯ा"ा न िी¬ान क «ट कì « लाया ׯ ¯सस ¬िी स¬ाल
िकयाì ¯सन किा, ‘‘मिा¯ा" ! सं सा¯ म "ì ×ता ि, ¬ि "ाता ¬ी िì सì क शल क सी
?’’ स नक¯ ¯ा"ा ¬ ¯ िì "याì ^ì¯ी ि¯ «ाि ¯सन कìत¬ाल क «ट कì «लायाì क शल
¯Øन ¯¯ ¯सन किा, ‘‘मिा¯ा"! क शल क स िì ? ¬ì¯ ¬ì¯ी क¯त ि, «िनाम िम िìत
िì '' ¯सक «ाि Jा•" क «ट कì «ा¯ी ×यीì ¯सन किा, ‘‘मिा¯ा" ! ििन-ििन ¯म¯
¯टती "ाती िì सì क शल क सी ?’’
¬ा¯ì कì «ात स नक¯ ¯ा"ा सम? "या िक िी¬ान का किना ¯ीक ^ाì मिल म
कìई िसUान ¬ाला निÏ ^ाì ि+¯ ¬ी ¬ ¬ा¯ì सीU "य तì ¯सम ¯¬क"¯म क कमš का िी
िा^ ¯िा िì"ाì ¯ा"ा न िी¬ान कì ׯन स« स¯िा¯ì का स¯िा¯ «नाया ׯ ¬ा¯ì
ल¯कì क ि¬¬ाि क¯क ¯¯ि «¿त-सा Uन िियाì
¯ा"ा न ¬ा¯ì ल¯कì कì «लायाì
¯ तली «ìली, ‘‘¯ा"ा िìक¯ ¬ी "ì ׯनी «ात ¯¯ ि¯ न क¯ ׯ सिी «ात कì मान ,
¬िÏ Íसिासन ¯¯ ¯ां¬ ¯+U ì''

×"ल ििन त ईस¬Ï ¯ तली क¯"¬ती न ¯ा"ा कì ¯ìका ׯ ׯनी किानी
सनायी:
: ¯° :
"« ¯ा"ा ि¬+मािितय "(ी ¯¯ «¯ा तì ¯सन ׯन िी¬ान स किा िक त मस काम
निÏ िì"ाì ׬Øा िì िक म¯ िलए «ीस िस ¯ ×िमी ि िìì िी¬ान न @सा िी िकयाì ¬
लì" काम क¯न ल" ì िी¬ान सì¬न ल"ा िक ¬ि ׫ +या क¯ , ि"सस ¯ा"ा ¯सस U श
िìì सं यì" कì «ात िक एक ििन ¯स निी म एक «¿त िी स ¯ि¯ + ल «¿ता ¿× िमला,
ि"स ¯सन ¯ा"ा कì ¬ट क¯ िियाì ¯ा"ा «¯ा पस¤ ¿× ׯ ¯सन किा, ‘‘¯स + ल का
¯¯ लाक¯ म? िì, निÏ तì म त¯ि िश -िनकाला ि ि"ं ाì'' िी¬ान «¯ा ि :Uी ¿× ׯ
एक ना¬ ¯¯ क Ø सामान ¯Uक¯ ि"U¯ स + ल «िक¯ ×या ^ा, ¯U¯ ¬ल िियाì
¬लत -¬लत ¬ि एक ¯िा¯ क ¯ास ¯¿¬ं ा, "िां स निी म ¯ानी × ¯िा ^ाì ¬ि
ना¬ स ¯त¯क¯ ¯िा¯ ¯¯ "याì ¬िां िU ता +या ि िक िा^ी, ¯ì¯ , श¯ ×िि ििा¯ ¯ि
िì ¬ि ×" «¯ाì ¯स ¯ीक ¬सा िी एक ׯ + ल «िता ¿× ििUाई िियाì ¯स ×शा
«ंUीì ×" "ान ¯¯ ¯स एक मिल ििUाई िियाì ¬िां ¯ ¯ म एक त¯स¬ी "ं "ी¯ स «ंUा
¯लटा लटक ¯िा ^ा ׯ ¯स ¯ा¬ स ल¿ कì "ì «ंि नी¬ ¯ानी म ि"¯ती ^Ï, ¬ िी + ल
«न "ाती ^Ïì «ीस ׯ यì"ी ¬िां «¯ ^, ि"नका श¯ी¯ स Uक¯ कांटा िì ¯िा ^ाì
एक त¯स¬ी ¯लटा लटका ^ाì
िी¬ान न «¿त-स + ल ¯क¿ िकय ׯ ׯन िश लìटक¯ ¯ा"ा कì स« िाल
कि स नायाì सनक¯ ¯ा"ा न किा, ‘‘त मन "ì त¯स¬ी लटकता िU ा, ¬ि म ¯ा िी श¯ी¯
िì ¯ ¬क "¯म म म न @स िी त¯सया कì ^ीì «ीस यì"ी "ì ¬िां «¯ ि, ¬ त¯िा¯ ििय ¿ए
×िमी िì '' ¯तना «ताक¯ ¯ा"ा न किा, ‘‘त म ͬता न क¯ì, "«तक म ¯ा"ा ¿ं, त म
िी¬ान ¯िì" ì ׯना ¯Í¯¬य िन क िलए म न यि स« िकया ^ाì ׯन «¯ ¬ाई कì म न
मा¯ा तì ¯सम िì¤ म¯ा निÏ ^ाì "ì क¯म म िलUा िìता ि , सì िìक¯ िी ¯िताì''
¯ तली «ìली, ‘‘¯ा"ा ¬ì"!त म िì @स , "ì Íसिासन ¯¯ «¯ì?’’

×"ल ििन ¬ì«ीस¬Ï ¯ तली ि¬तकला कì «ा¯ी ^ीì ¯सन ¯ा"ा कì ¯ìकक¯
ׯनी किानी किीì
: ¯´ :
एक «ा¯ ¯ा"ा ि¬+मािितय "ं "ा"ी निान "याì ¬िां िU ता +या ि िक एक «िनय
कì संि¯ ~ी निी क िकना¯ U¯ी एक सा¿का¯ क ल¯क स ¯शा¯ì म «ात क¯ ¯िी िì
^ì¯ी ि¯ म "« ¬ िìनì "ान ल" तì ¯ा"ा न ׯना एक ×िमी ¯नक ¯ीØ क¯ िियाì
¯सन लìटक¯ «ताया िक ¯स ~ी न ¯¯ ¯¯ ¯¿¬ं न ¯¯ ׯना िस¯ Uìलक¯ ििUाया,
ि+¯ Øाती ¯¯ िा^ ¯+Uा, ׯ ×ंि¯ ¬ली "ईì ¯ा"ा न ¯ Øा िक ¯सका +या मतल« ि
तì ¯सन किा, ‘‘~ी न «ताया िक "« ×ंU¯ी ¯ात िì"ी त« म ׯं "ीì सा¿का¯ क
ल¯क न ¬ी ¬सा िी ¯शा¯ा क¯क किा िक ׬Øाì''
¯सक «ाि ¯ात कì ¯ा"ा ¬िां "याì "« ¯ात ×ं U¯ी िì "ई तì ¯ा"ा न िU¯कì
¯¯ कं क¯ी मा¯ीì ~ी सम? "ई िक सा¿का¯ का ल¯का × "याì ¬ि माल-म¬ा ल क¯
×यीì ¯ा"ा न किा, ‘‘त ¯िा¯ा ×िमी "ीता िì ¬ि ¯ा"ा स िशकायत क¯ ि" ा तì
मसी«त िì "ाय"ीì ¯सस ¯िल ¯स मा¯ ××ì'' ~ी "ई ׯ कटा¯ी स ׯन ×िमी कì
मा¯क¯ लìट ×यीì ¯ा"ा न सì¬ा िक "« यि ׯन ×िमी कì स"ी निÏ ¿ई तì ׯ
िकसकì िì"ीì सì ¬ि ¯स «िकाक¯ निी क ¯स िकना¯ ¯¯ Øì¯ ¯U¯ ¬ला "याì ~ी न
¯ाि िU ीì ¯ा"ा न लìटा तì ¬ि ¯¯ "ाक¯ ि¬लला-ि¬ललाक¯ ¯ìन ल"ी िक म ¯ ×िमी
कì ¬ì¯ì न मा¯ डालाì
×"ल ििन ¬ि ׯन ×िमी क सा^ सती िìन कì त या¯ िì "ईì ×Uी "ल ¬ कì
तì सिा न "याì क िक¯ «ाि¯ िनकल ×यी ׯ निी म क ि ¯¯ीì ¯ा"ा न किा, ‘‘यि
+या?’’ ¬ि «ìली, ‘‘¯सका ¬ि त म ׯन ¯¯ "ाक¯ िU ìì िम सात सÍUया ¯स न"¯ म
िì एक म ¿ं, Ø: त¯िा¯ ¯¯ म िì ''
¯तना किक¯ ¬ि ¯ानी म ड« म¯ीì ¯ा"ा ¯¯ लìटक¯ "या ׯ स« िाल िU न
ल"ाì ×Uी ¯ात "य Øिì ¯ाÍनया सìन क ^ाल िम¯ाई स ¬¯क¯ मिल क ि¯Ø¬ा¯ "•ì
¬िां एक यì"ी …यान ल"ाय «¯ा ^ाì ¯स ¯¯िìन ¬ì"न क¯ायाì ¯सक «ाि यì"-ि¬—ा
स Ø: िि क¯क Øिì ¯ािनयì कì ׯन ¯ास ¯+Uाì ^ì¯ी ि¯ «ाि ¯ाÍनया लìट "•ì
¯ा"ा न स« «ात ׯनी ×ंUì स िU Ïì ¯ािनयì क ¬ल "ान ¯¯ ¯ा"ा यì"ी क
¯ास "याì यì"ी क किा, ‘‘त ¯िा¯ी "ì कामना िì सì «ता×ì'' ¯ा"ा «ìला, ‘‘ि स¬ामी!
म? ¬ि ि¬—ा ि िì, ि"सस एक िि कì Ø: िि िì "ाती िì '' यì"ी न ¬ि ि¬—ा ि िीì
¯स «ाि ¯ा"ा न ¯सक टक¯-टक¯ क¯ डाल ì ि+¯ ¬ि ¯ािनयì कì ल क¯ "+ा म ×या
ׯ ¯नक िस¯ काटक¯ ¯सम «ंि क¯क ¬ला ×याì ¯नका Uन ¯सन शि¯ क Jा•"ì म
«ांट िियाì
¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"ा! िì त म @स , "ì Íसिासन ¯¯ «¯ì?’’

¯स ििन ¬ी म¿तक िनकल "याì ×"ल ििन ¯qीस¬Ï ¯ तली "यल·मी न ¯स
¯ìकक¯ किानी स नायी:
: ¯• :
एक "¯ी« ¬ाट ^ाì ¯सकì क¯या ‚याि क यì·य ¿ई तì ¯सन सा¯ी िि नया क
¯ा"ा× क यिां ¬•¯ ल"ाय , ल िकन िकसी न ¬ी ¯स एक कì¯ी न िीì त« ¬ि ¯ा"ा
ि¬+मािितय क ¯ास ¯¿¬ं ा ׯ ¯स स« िाल कि स नायाì ¯ा"ा न त ¯ं त ¯स िस लाU
¯¯य ׯ िी¯ , लाल, मìती ׯ सìन-¬ां िी क "िन ^ाल ¬¯-¬¯क¯ ििय ì Jा•" न स«
क Ø ‚याि म U¬क क¯ डालाì Uान कì ¬ी ׯन ¯ास क Ø न ¯+Uाì
¯ तली «ìली, ‘‘¯तन िानी िì तì Íसिासन ¯¯ «¯ìì''

¯ा"ा कì ि¯ ानी «¿त «¯ "ईì ¯ì" कìई-न-कìई «ाUा ¯¯ "ाती ^ीì ×"ल ििन
¯स Ø«ीस¬Ï ¯ तली ि¬—ा¬ती न ¯ìका ׯ «ìली, ‘‘¯िल ि¬+मािितय कì त¯ि यश
कमा×, त« Íसिासन ¯¯ «¯नाì'' ¯तना किक¯ ¯सन सनाया:
: ¯€ :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय क मन म ि¬¬ा¯ ×या िक ¬ि ¯ा"का" कì माया म
@सा ¬ला ि िक ¯सस Uमक-कमक निÏ «न ¯ाताì यि सì¬ ¬ि त¯सया क¯न "ं "ल म
¬लाì ¬िां िU ता +या ि िक «¿त-स त¯स¬ी ×सन मा¯ Uनी क सामन «¯ साUना क¯
¯ि ि ׯ Uी¯ -Uी¯ ׯन श¯ी¯ कì काट-काटक¯ िìम क¯ ¯ि िì ¯ा"ा न ¬ी @सा िी
िकयाì त« एक ििन िश¬ का एक "" ×या ׯ स« त¯िस¬यì कì ¯ाU समटक¯ ¯न ¯¯
×मत िدक िियाì सा¯ त¯स¬ी "ीि¬त िì "य, ल िकन सं यì" स ¯ा" कì ¯¯ ी ¯¯ ×म त
िدकन स ¯ि "या, त¯िस¬यì न यि िU क¯ िश¬"ी स ¯स ि"लान कì पा^कना कì ׯ
¯¯िìन मं" ¯ क¯ लीì ¯ा"ा "ी "याì िश¬"ी न पस¤ िìक¯ ¯सस किा, ‘‘"ì त ¯िा¯ "ी
म ×य , ¬ि मां"ìì''
¯ा"ा न किा, ‘‘ׯन म? "ी¬न ििया ि तì म¯ा िि नया स ¯™ा¯ कìि"य ì''
िश¬ न िसं क¯ किा, ‘‘त ¯िा¯ समान किलय " म कìई ¬ी ãानी, यì"ी ׯ िानी निÏ
िì"ाì''
¯तना किक¯ ¯¯िìन ¯स एक कमल का + ल ििया ׯ किा, ‘‘"« यि म ¯?ान
ल" तì सम? ल ना िक Ø: मिीन क ¬ीत¯ त ¯िा¯ी म तय िì "ाय"ीì''
+ ल ल क¯ ¯ा"ा ׯन न"¯ म ×या ׯ कई ¬¤क तक ׬Øी त¯ि स ¯िाì एक
«ा¯ ¯सन िU ा िक + ल म ¯?ा "याì ¯सन ׯनी सा¯ी Uन-िìलत िान क¯ िीì
¯ तली «ìली, ‘‘¯ा"न ! त म िì @स , "ì Íसिासन ¯¯ «¯ì ?’’

¬ि ििन ¬ी िनकल "याì ×"ल ििन ¯स स¬ाईस¬Ï ¯ तली ""¯यìित न ¯ìकक¯
यि किानी स नायी:
: ¯७ :
एक «ा¯ ि¬+मािितय स िकसी न किा Íक ¯¯ क «¯ा«¯ कìई ¯ा"ा निÏ िì यि
सनक¯ ि¬+मािितय न ׯन ¬ी¯ì कì « लाया ׯ ¯¯ि सा^ ल क¯ ¯ं ¯¯ ¯ी ¯¿¬ं ाì ¯ं ¯ न
¯सका स¬ा"त िकया ׯ ×न का का¯" ¯ Øाì ¯ा"ा न किा, ‘‘म ׯक िशकन क¯न
×या ¿ìं '' ¯ं ¯ न पस¤ िìक¯ ¯स ׯना मक ट त^ा ि¬मान ििया ׯ किा, ‘‘"ì त¯िा¯
Íसिासन कì «¯ी िन"ाि स िU "ा, ¬ि ×ं Uा िì "ाय"ाì''
¯ा"ा ि¬िा िìक¯ ׯन न"¯ म ×याì.......
¯ा"ा ¯¯¯¯ ¯ी ¯¿¬ं ाì

¯ तली किानी स ना ¯िी ^ी िक ¯तन म ¯ा"ा ¬ì" Íसिासन ¯¯ ¯¯ ¯Uक¯ U¯ा
िì "याì U¯ िìत िी ¬ि ×ंUा िì "या ׯ ¯स ¯¯ ¬िÏ ि¬¯क "य ì ¯सन ¯ ¯ िटान
¬ाि, ¯¯ िट िी निÏì ¯स ¯¯ स« ¯ तÍलया िUलिUलाक¯ िसं ¯¯Ïì ¯ा"ा ¬ì" «¿त
¯Øतायाì ¯सन ¯ तिलयì स ¯ Øा, ‘‘म? «ता×, ׫ म +या क¯ं ?’’ ¯¯िìन किा,
‘‘ि¬+मािितय का नाम लìì त« ¬ला िì"ाì'' ¯ा"ा ¬ì" न " स िी ि¬+मािितय का नाम
िलया िक ¯स िीUन ल"ा ׯ ¯ ¯ ¬ी ¯U¯ "य ì
¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"न ! ¯सी स म किती ¿ ं िक तम ¯स Íसिासन ¯¯ मत «¯ì,
निÏ तì म सी«त म ¯¯ì"ì''

×"ल ििन ¯ा"ा ¯स ׯ "या तì मनमìिनी नाम कì ׿ाईस¬Ï ¯ तली न ¯स
¯ìकक¯ यि किानी स नायी:
: ¯† :
एक «ा¯ ि¬+मािितय स िकसी न किा िक ¯ाताल म «िल नाम का «¿त «¯ा
¯ा"ा िì ¯तना स नक¯ ¯ा"ा न ׯन ¬ी¯ì कì «लाया ׯ ¯ाताल ¯¿¬ं ाì ¯ा"ा «िल
कì U«¯ ि¬"¬ाई तì ¯सन िमलन स ¯ं का¯ क¯ िियाì ¯स ¯¯ ¯ा"ा ि¬+मािितय न िU ी
िìक¯ ׯना िस¯ काट डालाì «िल कì मालम ¿× तì ¯सन ×मत िدक¬ाक¯ ¯ा"ा कì
Í"िा क¯ाया ׯ किलाया िक िश¬¯ाित कì ×नाì ¯ा"ा न किा, ‘‘निÏ, म ׬ी िशकन
क¯ं "ाì'' «िल क ×ििमयì न मना िकया तì ¯सन ि+¯ ׯना िस¯ काट डालाì «िल न
ि+¯ ि"¯िा क¯ाया ׯ ¯सक पम कì िU क¯ पस¤ िì, ¯सस िमलाì «ìला, ‘‘ि ¯ा"न !
यि लाल-मं "ा लì ׯ ׯन िश "ा×ì ¯स मं" स "ì मां"ì", ¬िी िमल "ाì''
मं"ा ल क¯ ¯ा" ि¬+मािितय ׯन न"¯ कì लìटाì ¯ासत म ¯स एक ~ी िमलीì
¯सका ×िमी म¯ "या ^ा ׯ ¬ि ि«लU-ि«लUक¯ ¯ì ¯िी ^ीì ¯ा"ा न ¯स ¬ ¯ िकया
ׯ " " «ताक¯ मं "ा ¯स ि िियाì
¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"न ! "ì ¯तना िानी ׯ प"ा कì ¬लाई क¯न ¬ाला िì, ¬ि
Íसिासन ¯¯ «¯ ì''

¯स त¯ि ׿ाईस ििन िनकल "य ì ×"ल ििन ¬िि ी नाम कì ¯न¬ीस¬Ï ¯तली न
¯ìकक¯ ׯनी "ा^ा स नायी:
: ¯º :
एक ििन ¯ा"ा ि¬+मािितय न स¯ना िU ा िक एक सìन का मिल ि , ि"सम त¯ि-
त¯ि क ¯õ "¯ ि, कई त¯ि क ¯क¬ान ׯ स "ंÍUया ि, + ल¬ा¯ी िUली ¿ई ि, िी¬ा¯ì
¯¯ ि¬त «न ि, ×ंि¯ ना¬ ׯ "ाना िì ¯िा ि ׯ एक त¯स¬ी «¯ा ¿× िì ×"ल ििन
¯ा"ा न ׯन ¬ी¯ì कì «लाया ׯ ׯना स¯ना «ताक¯ किा िक म? ¬िां ल ¬लì,
"िां य स« ¬ी" िìì ¬ी¯ì न ¯ा"ा कì ¬िÏ ¯¿¬ं ा िियाì
¯ा"ा कì िU क¯ ना¬-"ान «ंि िì "याì त¯स¬ी «¯ा " ससा ¿×ì ि¬+मािितय न
किा, ‘‘मिा¯ा"! ׯक +ìU कì ×" कì कìन सि सकता ि ? म? ¬मा क¯ ì'' त¯स¬ी
पस¤ िì "या ׯ «ìला, ‘‘"ì "ी म ×य, सì मां "ìì'' ¯ा"ा न किा, ‘‘यìि"¯ा"! म ¯
¯ास िकसी ¬ी" कì कमी निÏ िì यि मिल म? ि िीि"य ì'' यì"ी ¬¬न ि ¬ का ^ाì
¯सन मिल ¯ा"ा कì ि िियाì
मिल ि तì ििया, ¯¯ ¬ि स¬यं «¯ा िU ी िìक¯ ¯U¯-¯U¯ ¬टकन ल"ाì ׯना
िU ¯सन एक िस ¯ यì"ी कì «तायाì ¯सन किा, ‘‘¯ा"ा ि¬+मािितय «¯ा िानी िì तम
¯स ¯ास "ा× ×¯ मिल कì मां" लìì ¬ि ि ि" ाì''
त¯स¬ी न @सा िी िकयाì ¯ा"ा ि¬+मािितय न मां"त िी मिल ¯स ि िियाì
¯ तली «ìली, ‘‘¯ा"न ! िì त म ¯तन िानी तì Íसिासन ¯¯ «¯ì ?’’

×"ल ििन ¯¯¬ती नाम कì तीस¬Ï ¯ तली कì «ा¯ी ^ीì सì ¯सन ¯ा"ा कì
¯ìकक¯ यि किानी स नायी:
: °० :
एक ििन ¯ात क समय ¯ा"ा ि¬+मािितय ¯मन क िलए िनकलाì ×" ¬लक¯
िU ता +या ि िक ¬ा¯ ¬ì¯ U¯ ׯस म «ात क¯ ¯ि िì ¯¯िìन ¯ा"ा स ¯ Øा, ‘त म
कìन िì?’’ ¯ा"ा न किा, ‘‘"ì त म िì, ¬िÏ म ¿ìं '' त« ¬ì¯ì न िमलक¯ सलाि कì िक
¯ा"ा क यिां ¬ì¯ी कì "ायì एक न किा, ‘‘म @सा म ¿तक िU ना "ानता ¿ ं िक "ायं तì
Uाली िा^ न लìटì'' िस ¯ न किा, ‘‘म "ान¬¯ì कì «ìÍलया सम?ता ¿ìं '' तीस¯ा «ìला,
‘‘म "िां ¬ì¯ी कì "ा¯ं , ¬िां म? कìई न िU सक , ¯¯ म स«कì िU लं ì'' ¬ì^ न किा
, ‘‘म¯ ¯ास @सी ¬ी" ि िक कìई म ? िकतना िी मा¯ , म न म¯ं ì'' ि+¯ ¯¯िìन ¯ा"ा स
¯Øा तì ¯¯िìन किा, ‘‘म यि «ता सता ¿ ं िक Uन किां "¯ा िì ''
¯ां ¬ì ¯सी ¬’ ¯ा"ा क मिल म ¯¿¬ं ì ¯ा"ा न "िां Uन "¯ा ^ा, ¬ि स^ान
«ता िियाì Uìिा तì स¬म¬ «¿त-सा माल िनकलाì त¬ी एक "ीि¯ «ìला, "ान¬¯ì कì
«ìली सम?न ¬ाल ¬ì¯ न किा, ‘‘Uन ल न म क शल निÏ िì '' ¯¯ ¬ न मान ì ि+¯ ¯¯िìन
एक Uì«ी क यिां सU ल"ाईì ¯ा"ा कì ׫ +या क¯ना ^ाì ¬ि ¯नक सा^ निÏ "याì
×"ल ििन शì¯ म¬ "या िक ¯ा" क मिल म ¬ì¯ी िì "ईì कìत¬ाल न तलाश
क¯क ¬ì¯ì कì ¯क¯क¯ ¯ा"ा क सामन ¯श िकयाì ¬ì¯ िU त िी ¯ि¬ान "य िक ¯ात
कì ¯नक सा^ ¯ां¬¬ां ¬ì¯ ׯ कìई निÏ, ¯ा" ^ाì ¯¯िìन "« यि «ात ¯ा"ा स किी
तì ¬ि िसं न ल"ाì ¯सन किा, ‘‘त म लì" ड¯ì मतì िम त¯िा¯ा क Ø ¬ी निÏ ि«"¯न
ि" ì ¯¯ त म कसम लì िक ×" स ¬ì¯ी निÏ क¯ì"ì
ि"तना Uन त¯ि ¬ाििए, म ?स ल लìì''
¯ा"ा न मंिमां "ा Uन िक ¯ ि¬िा िकयाì
¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा" ¬ì"! ि त मम ¯तनी ¯िा¯ता?’’

×"ल ििन ¯ा"ा न " स िी Íसिासन कì ׯ ¯ ¯ «¯ाया िक कìशलया नाम कì
¯क¬ीस¬Ï ¯ तली न ¯स ¯ìक िियाì «ìली, ‘‘ि ¯ा"ा ! ¯ीतल सìन कì «¯ा«¯ी निÏ क¯
सकताì शीशा िी¯ क «¯ा«¯ निÏ िìता, नीम ¬ं िन का मका«ला निÏ क¯ सकता त म ¬ी
ि¬+मािितय निÏ िì सकत ì लì स ना:’’
: °१ :
¯ा"ा ि¬+मािितय कì "« मालम ¿× िक ¯सका ×ंतकाल ¯ास × "या ि तì
¯सन "ं "ा"ी क िकना¯ एक मिल «न¬ाया ׯ ¯सम ¯िन ल"ाì ¯सन ¬ा¯ì ׯ U«¯
क¯ा िी िक ि"सकì ि"तना Uन ¬ाििए, म?स ल ल ì ि¬Uा¯ी ×य , Jा•" ×य ì ि¬ ता
¬ी ¯¯ «िलक¯ ×य ì ¯¯िìन पस¤ िìक¯ ¯ा"ा स किा, ‘‘ि ¯ा"न ! तीनì लìकì म
त¯िा¯ी िनशानी ¯ि" ीì " स सतय " म सतय¬ािी िͯ>¯, त ता म िानी «िल ׯ zा¯¯
म Uमाकतमा य िUिS¯ ¿ए, ¬स िी किलय " म त म िìì ¬ा¯ì य " म तम " सा ¯ा"ा न ¿×
ि, न िì"ाì''
ि¬ ता ¬ल "य ì ¯तन म ¯ा"ा िU ता +या ि िक सामन स एक िि¯न ¬ला × ¯िा
िì ¯ा"ा न ¯स मा¯न कì ती¯-कमान ¯¯ाई तì ¬ि «ìला, ‘‘म? मा¯ì मतì म ि¯Øल
"¯म म Jा•" ^ाì म? यती न शा¯ िक ¯ िि¯न «ना ििया ׯ किा िक ¯ा"ा
ि¬+मािितय क िशक न क¯क त ि+¯ ×िमी «न "ाय"ाì''
¯तना कित-कित िि¯न "ाय« िì "या ׯ ¯सी ""ि एक Jा•" U¯ा िì "याì
¯ा"ा न ¯स «¿त-सा Uन िक ¯ ि¬िा िकयाì
¯ तली «ìली, ‘‘ि ¯ा"न ! ×"¯ तम ׯना ¬ला ¬ाित िì तì ¯स Íसिासन कì
¯यì-का-तयì "¯¬ा िìì'' ¯¯ ¯ा"ा का मन न मानाì


×"ल ििन ¬ि ि+¯ ¯U¯ «¯ा तì ×िU¯ी, «¬ीस¬Ï ¯ तली न , ि"सका नाम
¬ासमती ^ा, ¯स ¯ìक िियाì «ìली, ‘‘ि ¯ा"न ! ¯िल म ¯ी «ात स नìì''
: °¯ :
¯ा"ा ि¬+मािितय का ×िU¯ी समय ×या तì ¬ि ि¬मान म «¯क¯ ¯ं ¯लìक कì
¬ला "याì ¯स "ान स तीनì लìकì म «¯ा शìक मनाया "याì ¯ा"ा क सा^ ¯सक िìनì
¬ी¯ ¬ी ¬ल "य ì Uमक कì …¬"ा ¯Uड "ईì Jा•", ि¬Uा¯ी, िU ी िìक¯ ¯ìन ल" ì
¯ाÍनया ¯ा"ा क सा^ सती िì "ईì िी¬ान न ¯ा"क मा¯ " त¯ाल कì "(ी ¯¯ ि«¯ायाì
एक ििन कì «ात ि िक नया ¯ा"ा "« ¯स Íसिासन ¯¯ «¯ा तì ¬ि म‹¬Øत िì
"याì ¯सी िालत म ¯सन िU ा, ¯ा"ा ि¬+मािितय ¯सस कि ¯ि ि िक त ¯स Íसिासन
¯¯ मत «¯ì " त¯ाल कì ×ं U U ल "• ׯ ¬ि नी¬ ¯त¯ ×याì ¯सन िी¬ान स स«
िाल किाì िी¬ान «ìला, ‘‘¯ात कì त म …यान क¯क ¯ा"ा स ¯ Øì िक म +या क¯ं ì ¬ि
" सा कि , ¬सा िी क¯ìì''
" त¯ाल न @सा िी िकयाì ¯ा"ा ि¬+मािितय न ¯सस किा, ‘‘त म ¯= न न"¯ी
ׯ Uा¯ा न"¯ी Øì¯क¯ ×ं«ा¬ती न"¯ी म ¬ल "ा× ×¯ ¯ा¯य क¯ìì ¯स Íसिासन कì
¬िÏ "¯¬ा िìì''
स¬¯ा िìत िी ¯ा"ा " त¬ाल न Íसिासन ¬िÏ "¯¬ा ििया ׯ ׯ ×ं«ा¬ती
¬ला "याì ¯= न ׯ Uा¯ा न"¯ी ¯"¯ "ईì ×ं«ा¬ती न"¯ी «स "ईì
¯ तली कì यि «ात स नक¯ ¯ा"ा ¬ì" «¯ा ¯Øताया ׯ िी¬ान कì «लाक¯
×ãा िी िक ¯स Íसिासन कì "िां स िनकल¬ाया ^ा, ¬िÏ "¯¬ा िìì ि+¯ ׯना
¯ा"¯ाट िी¬ान कì सϯक¯ ¬ि एक ती^क म ¬ला "या ׯ ¬िÏ त¯सया क¯न ल"ाì
››