You are on page 1of 5

1

BAØI THÖÙ 256


VÖÔN LEÂN CAO
THEÁ GIAN ÑAÀY BOÙNG TOÄI LOÃI
Chuùng ta haõy hoài töôûng laïi nhöõng aán töôïng trong baøi nguyeän ngaém ngaøy hoâm
qua.
Traùi ñaát ñaày nhöõng caïm baãy maø con ngöôøi thì yeáu ñuoái thieån caän luoân
höôùng chieàu veà toäi aùc.
Neáu thöïc söï yù thöùc ñöôïc tình traïng bi ñaùt cuûa loaøi ngöôøi nhö vaäy, chaéc
chaén chuùng ta phaûi höôùng maét leân Ñaáng duy nhaát coù theå cöùu giuùp chuùng ta caùch
höõu hieäu, vaø thöa cuøng Ngaøi vôùi moät nieàm xaùc tín saâu xa: ‘Xin chôù ñeå chuùng toâi
sa chöôùc caùm doã.’
Laïy Chuùa, lôøi caàu xin naøy thaät thaám thía, noùi leân khaùt khao vaø ñuùng ñaén
nhöõng ñieàu con ñaõ nghieäm thaáy. Lôøi nguyeän eâm ngoït quaù laøm con dòu bôùt nhöõng
lo sôï chính ñaùng. Sau ñeâm daøi buoàn thaûm, khi bình minh loù raïng, ngöôøi ta thôû
phaøo nheï nhoõm vaø traøn treà hy voïng.
Laïy Chuùa, Chuùa chính laø aùnh saùng ban mai ñem laïi an bình, Chuùa coù theå
laøm ñöôïc taát caû moïi söï. Chuùa höùa ban cho ngöôøi caàu nguyeän heát moïi ñieàu hoï
xin, neân con ñaâu coøn sôï chi nöõa!
Tuy nhieân, noãi khoå cöïc cuûa con lôùn lao quaù laøm con queân heát nhöõng nhu
caàu, nhöõng nguy hieåm, vaø con ngöng caû vieäc caàu nguyeän. Luùc aáy con böôùc ñi
moät mình vaø theá laø con teù ngaõ. Söï quî ngaõ ñoâi khi thöùc tænh con, nhaéc con ñöa
maét nhìn leân Trôøi cao, vaø con gaëp laïi Chuùa, con thaáy Chuùa vaãn luoân thöông xoùt
con. Nhöng con kieät söùc roài, taâm hoàn con vöôùng maéc bôûi nhieàu thoùi hö taät xaáu
luoân luoân loâi cuoán, khieán con khoâng coøn bieát caàu nguyeän soát meán traøn ñaày taâm
tình nhö tröôùc nöõa.
Laïy Chuùa, con xin Chuùa ban cho con moät ôn cao troïng hôn heát caùc ôn laø
cho con bieát caàu nguyeän luoân maõi. Chôù gì con caàu nguyeän caû nhöõng luùc taâm hoàn
thö thaùi an bình, ñeå phoøng ngöøa cho töông lai ñaày baõo taùp. Chôù gì ngay luùc bò
caùm doã con cuõng bieát caàu nguyeän ñeå xin Chuùa tôùi cöùu giuùp. Chôù gì ñang luùc
chieán ñaáu vaø chieán ñaáu tröôøng kyø, con bieát kieân nhaãn caàu nguyeän, vì töøng giaây
phuùt con ñeàu coù theå ngaõ quî.

2
Caàu nguyeän lieân læ chính laø luaät taéc phaûi thuoäc naèm loøng cuûa nhöõng ai
soáng trong nguy hieåm.
Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ soi saùng cho Hoäi Thaùnh ñem vaøo ñaàu caùc giờ kinh
nguyeän phuïng vuï lôøi khaån xin thuùc baùch sau ñaây: ‘Laïy Chuùa, xin haõy ñeán giuùp
con, xin mau mau cöùu giuùp con!’
Haïnh phuùc cho con bieát maáy moãi khi gaëp laïi lôøi kinh naøy. Laïy Chuùa laø
Ñaáng hay thöông xoùt vaø quyeàn pheùp, con seõ daâng leân Chuùa lôøi caàu xin naøy vôùi
loøng tin töôûng vaø bieát ôn.

THAÙI ÑOÄ TÖÏ KIEÂU PHAÛI TRAÙNH


+ Chuùa Gieâsu: Coù nhieàu ngöôøi töï phuï caäy vaøo söùc rieâng mình vaø cho raèng mình
khoâng caàn tôùi Thieân Chuùa trôï giuùp. Ngöôøi thì naïi tôùi phaåm giaù caù nhaân maø tuyeân
boá raèng: ‘Chaúng bao giôø toâi phaïm toäi taøy ñình naøo caû. Ñieàu aáy heøn haï xaáu xa
quaù, toâi luoân traùnh xa. Duø bao caùm doã coù bao vaây toâi lieân læ, toâi vaãn coi thöôøng
nhö khoâng coù gì.’ Nhöng coù lôøi saùch Thaùnh cheùp raèng: ‘Nhaø naøo xaây treân caùt seõ
deã bò suïp ñoå.’ Thöïc vaäy, ngoâi nhaø ñoù coù theå ñöùng vöõng ñöôïc moät thôøi gian,
nhöng khi gioâng baõo tôùi, noù suïp ñoå ngay töùc khaéc.
Coù ngöôøi soáng deø daët. Gìn giöõ caån thaän chæ vì sôï dö luaän: ‘Toâi muoán giöõ
tieáng toát vì toâi bieát raèng ai cuõng cho toâi laø ngöôøi hoaøn toaøn khoâng coù gì ñaùng
traùch. Toâi seõ giöõ mình khoâng phaïm ñieàu gì xaáu keûo laøm tieâu tan danh giaù cuûa toâi
ñi.’ Coù theå giöõ ñöôïc nhö theá laém, nhöng ñoái vôùi nhöõng haønh ñoän g maø ngöôøi aáy
coù theå kheùo leùo che ñaäy thì sao? Bieát bao tö töôûng vaø öôùc muoán xaáu xa laøm nhô
nhuoác linh hoàn caùch kín ñaùo, ai bieát ñöôïc?
Cuõng coù ngöôøi ñaët heát tin töôûng vaøo lyù luaän nhö sau: ‘Ñieàu xaáu, sôùm hay
muoän cuõng seõ gaây ra nhöõng thieät haïi. Neáu toâi buoâng troâi ñeå hoaøn caûnh ñöa ñaåy,
laøm sao kìm haõm laïi ñeå khoûi ñi quaù? Toäi loãi, nết xaáu thöôøng bò phaït ngay baèng
caén röùt löông taâm, vaø toâi muoán soáng an bình vôùi chính toâi. Ngöôøi ta ai cuõng coù
caùi thuù soáng ôû trong ñöôøng ngay neûo chính vaø toâi muốn soáng maõi maõi nhö theá.’
Taát caû caùc lyù do naøy, lyù do naøo cuõng coù ñieàu hay, nhöng duø goùp chung caû
laïi, vaãn chöa ñuû vaø vaãn coøn yeáu vì khoâng lyù do naøo traùnh neù ñöôïc toäi loãi vaø neùt
xaáu caùch hoaøn toaøn, khoâng lyù do naøo choáng laïi noåi caùc cuoäc taán coâng, vaø chính
nhöõng keû voâ phuùc, khoán khoå töï haøi loøng vôùi nhöõng lyù do ñoù môùi thaät laø ñaùng
thöông! Thöôøng thöôøng nhöõng ñieàu oâ nhuïc laïi naáp sau taám maøn danh döï beà
3
ngoaøi: nguy haïi vaø hình phaït keû kieâu ngaïo chính laø ôû choã ñoù. Ngöôøi soáng vì dö
luaän, laáy dö luaän laøm ñoäng löïc naâng ñôõ cuoäc soáng, moät khi ñoäng löïc aáy khoâng
coøn nöõa ñöông söï cuõng buoâng xuoâi luoân. Ñoái vôùi caùc luaän cöù kia, chaúng maáy
choác côn ñam meâ aøo tôùi lay ñoå taát caû, vì ñoù chæ laø chieán luyõ yeáu ôùt khoâng thaám
vaøo ñaâu.

CAÀU NGUYEÄN LAØ LINH DÖÔÏC TRAÙNH XA TOÄI


+ Linh hoàn: Laïy Chuùa laø Thaày Chí Thaønh cuûa con, vaäy phaûi chaêng Chuùa muốn
con traùnh xa caùc lyù leõ vieän daãn ñoù, Chuùa muốn con chæ tìm söùc maïnh nôi söï phuø
trôï cuûa Chuùa qua lôøi caàu nguyeän?
+ Chuùa Gieâsu: Con yeâu daáu, khoâng phaûi theá ñaâu! Traùi laïi Cha khuyeân daïy
khaùc haún. Ñieàu Cha muoán xaùc nhaän laø caùc lyù do ñoù chöa ñaày ñuû theá thoâi. Thöïc
ra, caùc lyù do aáy töï noù raát toát, chuùng aûnh höôûng tröïc tieáp vaøo yù chí. Ôn thaùnh cuûa
Cha cuõng aûnh höôûng nhö theá. Con haõy nhôù moät ñieàu laø chính yù chí con coù boån
phaän phaûi xua ñuoåi caùc côn caùm doã. Neáu Ñaáng Taïo Hoùa cho con bieát quyù troïng
phaåm giaù rieâng cuûa con, neáu Ngaøi bao vaây con baèng moät haøng raøo dö luaän, thì
chính laø ñeå naâng ñôõ yù chí cuûa con ñoù. Khoâng söû duïng hoaëc khinh thöôøng vaø khai
tröø chuùng, laø con chöa hieåu ñöôïc nhöõng yù ñònh cuûa Chuùa Cha. Cha Thaày khoâng
laøm ñieàu chæ voâ ích caû. Khi laäp neân traät töï sieâu nhieân, Ngaøi vaãn ñeå caùc taøi
nguyeân thieân nhieân toàn taïi vaø hoaït ñoäng, vaø nhö theá, vì chuùng khoâng ñoái nhau,
caùc luaän cöù treân ñaây vaø ôn thaùnh keát hieäp vôùi nhau ñeå cuøng coá gaéng xaây döïng
con ngöôøi.
Ñieàu caàn phaûi naém vöõng laø yù nghó cho raèng chæ tin töôûng ôû caùc lyù do treân
thoâi laø ñuû söùc thắng löôùt caùc côn caùm doã, khoâng nhöõng laø moät voõ ñoaùn nguy
hieåm, maø coøn laø quan nieäm sai laàm vaø roái ñaïo. Traùi laïi, neáu töï cho raèng mình
hoaøn haûo, roài coi thöôøng nhöõng lyù do kia, ngöôøi ta cuõng laïi rôi vaøo moät laàm laãn
khaùc, coù phaàn töông ñoái nheï hôn, nhöng noùi leân moät taâm trí heïp hoøi.
Vì quaù nhaán maïnh tôùi vai troø cuûa caàu nguyeän vaø moät vaøi nhaân ñöùc neân deã
coù theå laøm lu môø caùc giaù trò nhaân baûn. Ngöôøi ta khoanh tay ngoài chôø Thieân Chuùa
giuùp ñôõ moïi söï, vaø quan nieäm Thieân Chuùa buø ñaép söï khaùc hôn laø nhöõng thieáu
huït aáy. Con yeâu daáu, haõy caàu nguyeän thaät nhieàu vaø thaät soát saéng vì nhöõng thieáu
huït kia raát lôùn lao. Moät trong soá caùc hieäu quaû cuûa lôøi con caàu nguyeän laø laøm cho
caùc lyù do ñaït tôùi ñích kia trôû neân deã caûm hôn vaø thuaàn tuùy hôn.

4
Tuy nhieân, lôøi môøi goïi ñoäc nhaát ñeå ñaùnh tan caùc côn caùm doã treân laïi ñi tôùi
moät nguy hieåm khaùc laø khieán người ta soáng trong lo aâu vaø run sôï. Vaø thöôøng
thöôøng vôùi thaùi ñoä lo aâu sôï seät naøy, ngöôøi ta khoù maø chieán thaéng ñöôïc caùc caùm
doã.
Thöïc ra cuõng coù nhieàu taâm hoàn soáng ñôøi ñaïo ñöùc saâu xa coù theå thoaùt ra
khoûi nguy hieåm aáy moät caùch toát ñeïp: hoï tin töôûng vaøo Thieân Chuùa, xaùc tín raèng
Ngaøi seõ cöùu guùp vaø ñaùp laïi lôøi hoï caàu xin, vaø vì theá hoï phaán khôûi vaø caûm thaáy
söùc soáng ñöôïc gia taêng maõnh lieät. Hoï thaáy mình chaéc chaén seõ chieán thaéng nhöng
chính Thieân Chuùa chieán thaéng nôi hoï. Cöù ñeå caùc taâm hoàn aáy tìm muùc ôn can
ñaûm nhö theá.

ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT


Chuùng ta haõy luoân caàu nguyeän vaø caàu nguyeän vôùi moät loøng tin töôûng saâu xa beàn
vöõng khoâng gì coù theå lay chuyeån ñöôïc. Caùm doã laø moät tröôøng hôïp minh nhieân
caàn ñeán vieäc caàu nguyeän môùi choáng traû ñöôïc, caàu nguyeän nhaèm tôùi lôïi ích
thieâng lieâng cuûa ta. Do ñoù ñöøng neân coi thöôøng nhöõng nhaän xeùt luaân lyù coù aûnh
höôûng tôùi yù chí, vì con maét ñöùc tin thöôøng ñem laïi cho chuùng moät nguoàn soáng
môùi. Phaåm giaù sieâu nhieân cuõng naâng cao nhaân phaåm con ngöôøi. Soáng baùc aùi ñích
thöïc ñeå traùnh ñöôïc moïi göông xaáu. Haõy lyù luaän döïa theo caùc chaân lyù maïc khaûi
chöùa ñöïng nhöõng nguyeân taéc vöõng chaéc. Thieân Chuùa muốn ngöôøi Kitoââ höõu phaûi
laø moät höõu theå hoaøn haûo trong baûn tính cuûa mình.

----------o0o----------