‫َ‬

‫َ ُ ُ‬
‫ﷲ‪a ِ a‬ا‬
‫‪a‬با‬
‫ذ‬
‫ا‬
‫ْ ِ ِ َّ ْ‬
‫‪a‬اﷲ‪a‬ا ر‬
‫ِب ِم ِ‬

‫َّ ْ‬
‫ٰ‬
‫ِ‬

‫ٰ َ ْ‬
‫ِ ‪a‬ا ّر ِ م‬
‫َ ْ‬
‫‪a‬ا ّر ِ م‬

‫َ َ ُ ّ َ َ َ َ َْ َ َْ َ َ‬
‫َ ّٰ ُ َّ َ ّ َ ٰ ٓ َ ّ َ ُ َ َّ َّ َ ٰ ٓ ٰ َ ّ َ ُ َ َ‬
‫ا ِل ِ ِد ا ح ّ ًد م ِب د ِد ِ ذ ّر ًۃ ِ ا ا ا ِ ّر ًۃ‬
‫ِ ِد ا ح ًد و‬
‫ا م ِ‬

‫درس‬

‫‪a‬اور‪a‬ذ ر‬

‫رت‪a‬او اء‪a‬اﷲ‪a،a‬‬
‫ِ‬
‫خ اب‬

‫ح د‪ a‬د م‪a‬چ ت ‪a‬دا ت‪a‬بر ات م‪a‬ا ا ہ‬

‫ب ام‬

‫‪a‬خ ا ہ‪ a‬ر‬

‫‪ a‬از‪aa‬ر‬

‫‪a‬اﷲ‪a‬‬

‫‪a‬ڈ ک‪ a‬ر د‪a،‬ڈ ال‪a،‬چ ال‬
‫رخہ‪a۱۹a‬ذ د‪۱۴۳۰a‬ھ‪aa‬بروز‪a‬ات ار‬
‫‪8th November 2009‬‬

‫ہ‪ a‬ارم‬

‫َ َّ ْ ٰ‬
‫َ ُُْ‬
‫َّ ْ‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ا‬
‫اﷲ‬
‫ب‬
‫ذ‬
‫ِ‬
‫ا ِْ‬
‫ِ َ ْ ٰ َِ ْ ِ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﷲ ا ر ِ ا ر ِ ِم‬
‫ِب ِم ِ‬
‫َ َّ ٰ ُ َ َّ َ ُ َ ٰ‬
‫ۃوا م‬
‫وا‬

‫َ ْ َ ْ ُ َ ّ ْ ٰ َ ْ َ َّ ْ‬
‫اح د‬
‫ﷲ ر ِب ا ِ ‪a‬۔‪a‬ا ر‬
‫َ ّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ َّ ْ َ‬
‫‪ ،‬ا ام ا ت ‪،‬‬
‫ِ ِد اﻻ ِاء و ا ر‬
‫ِ ُ َ َّ َّ َ ٰ ِ ٰ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ‬
‫ا ِ ِہ و ا ح ِاب ِہ و ا‬
‫ح ًد و‬

‫ِم‬

‫ٰ‬
‫َ ْ‬
‫ِ ا ّر ِ ِم‬
‫َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ّ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ٰ َ‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ِ ‪ ،‬خات ِم ا ِ ِ ‪ِ ِ ،‬د ا و‬
‫َ ِ َِ ْ َ ْ َ‬
‫ِاب ِہ ا ِ‬

‫‪a‬ت ‪ a‬ار اد‪ a a‬اب‪ a‬د‪a‬اﷲ‪ a‬د ‪ a‬ا ‪ a a a‬ہ‪a‬ا ں‪a a‬خ ا ہ‪ a‬ر ‪ a‬از‪a‬‬
‫‪a a‬‬
‫‪a‬ت ‪ a‬ہ‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪ a a‬ام‪ a‬ر‪a‬خ ا ہ‪ a‬ر ‪ a‬از‪ a‬ار ‪a a‬ب اد‪a‬ر ‪a‬اور‪ a‬ر‪ a‬اں‪ a‬ح ِ ‪a‬ذ ر‪ a‬ا‪a‬ا ت ام‪ a‬ا۔‪a‬و‬
‫ر‬
‫ارم‪a‬ب ا ‪a، a a‬رو ا ‪ a‬ر‪ a‬ر‪a‬خاص‪a‬ا ازت‪ a‬ا ‪ a‬ر‪a a a‬ت ‪ a،‬ر‪a‬اس‪ a‬ر‪a‬ا ‪a‬بابر ت‪ a‬ح ‪ a‬ا‪a‬ا ت ام‪a،‬‬
‫ری‪a a‬ب ارت‪a،‬رو ا ‪ a‬ر‪a‬‬
‫حان‪a‬اﷲ‪a،‬اﷲ‪a‬ان‪a a‬ا ر‪ a‬ا‪ a‬ر ا ‪a،‬آ ۔‪a‬خ ‪a a‬بات‪ a‬ہ‪a a‬اس‪ a‬ح ‪a a‬‬
‫ٍ‬
‫‪a a a‬چ ‪ a‬۔‪a‬اﷲ‪ a‬د‪a‬اﷲ‪ a‬ا ‪a‬اور‪a‬ان‪a a‬ا ِ ‪a‬خا ہ‪a a‬‬
‫ر‪a،‬ت ‪ a‬ت ‪ a‬ں‪a a‬ت ر ا ‪a‬ڈ ھ‪ a‬تہ‪a‬‬
‫در ات‪a‬ب د‪ a‬ر ا ‪a،‬آ ۔‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ب‬

‫ت‬

‫ت‪ a a‬ہ‪a‬بر ر‪ a‬اک‪a‬و‪ ِ a‬د‪ a،‬ا ِ تان‪ a،‬دو تان‪a،‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬ا ‪a‬ا ‪a‬‬
‫خ ا ہ‪ a‬ر ‪ a‬از‪a‬ر‬
‫ُ‬
‫‪a a‬و ہ ‪ a‬اں ‪ a‬ہ ‪a‬د ِ ‪a‬‬
‫‪a ،‬ان‪a a‬خاص‪a‬‬
‫ہ‪a‬د ‪a،‬بر ا‪a ،‬اور ‪a‬ا ‪a‬ب ا ہ‪a‬ا ا تان‪ a‬ا‪ a ،‬ہ‪ a‬ارے‪a‬‬
‫ؒ‬
‫‪a‬آپ‪a‬‬
‫ہ‪"a a‬ت بہ‪a‬ا ت راﷲ"‪a،‬ا ‪a a‬بات‪a، a‬‬
‫اء‪a‬ا رام‪ a‬ا‪a‬‬
‫۔‪a‬ا ا‪ a a a‬ہ‪a‬اور‪a‬او‬
‫م‪a‬‬
‫ِٰ‬
‫ُ‬
‫‪a‬بار ِاہ‪a‬ر ا ِت‪a a‬ب‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a a‬ان ‪a‬ا ِ د‪ a‬ا‪ a a a‬ا‪ a‬۔‪a‬آپ‪a a‬ز ِر‪ a‬ا ہ‪ a‬اں‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪a‬چ اور آج‪a‬ا ح د ﷲ ‪ a‬اں‪ a‬ہ‪a‬ا م‪ a‬ا‪a‬ب ل‪a‬باﻻ‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫‪ a،‬ر ‪a‬تحر‬
‫‪a،‬رو ا ‪a‬تحر‬
‫‪a‬تحا ہ‪a‬تحر‬
‫ؒ‬
‫ؒ‬
‫ؒ‬
‫‪ a‬اب ‪a‬ا د ‪ a‬روردی‪a،‬‬
‫‪a،‬‬
‫‪a‬ا د ‪a a‬چ ت ‪a‬ا ری‪ a ،‬د ا ‪ a‬دا ادر ‪a‬‬
‫ت اں ‪ a ، a‬رت ‪a‬‬
‫ؒ‬
‫ؒ‬
‫‪a a‬‬
‫ں‪a a‬د ‪a‬ا م‪a a‬خد ت ‪ a‬ح ت‪a‬اور‪a‬‬
‫ات‪a، a‬‬
‫د‪ a،‬ددا ‪ a‬ا ‪ a،‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫اء‪a‬ا د ‪a‬‬
‫ِ‪a،‬ا ں‪ a a‬اری‪ a‬رح‪a‬ت ر ر ‪a a، a a‬بح ‪a a‬‬
‫‪ a a‬ا رے‪a a‬‬
‫ات ‪ a a‬۔‪ِ a‬ا ں‪a a‬‬
‫‪a a‬ب ر‪ a‬اتا‪a‬‬
‫ات‪a‬ت ‪ a‬ہ‪ِ a‬ان‪ a a‬ح ت‪a a‬ب تا‪a‬ت ا‪a،‬وہ‪ِ a‬ر‪a‬‬
‫‪ a a،‬اب ‪ a a‬۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫ا۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫ات‪a‬ت ‪ a‬ہ‪a a a‬چ رے‪ a‬ا‪ a‬ر‪a a a،‬د ں‪ a‬ا‪ a‬ر‪a،‬اور‪a a a‬زبان‪ a‬ا‪ a‬ر‪ a،‬ہ‪a‬وہ‪ a‬ت ار‪a‬ت ِ‪a‬ان‪a‬‬
‫‪ a‬اس‪a a a،‬و ہ‪ a a‬گ‪ a‬ق‪a‬در‪ a‬ق‪a‬ا ان‪ a‬ل‪ a‬رت ‪a‬ت ۔‬
‫‪ a‬ے‪a‬ﻻ ‪a‬ب دہ‪a‬‬
‫‪a‬ا ‪a‬‬
‫‪a، a‬‬
‫ُ‬
‫ر‪a‬اس‪a‬ت ‪a a‬اس‪a‬‬
‫‪a‬و ہ‪ a‬ا‪a‬ت ؟‪a a‬‬
‫ات‪a‬‬
‫‪ a،‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫‪ a‬ا ‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a a‬‬
‫رف‪a‬د ا‪ a‬ا۔‪a‬‬

‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪ a a a،‬ام‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪ a‬ارم‪a‬ب ا ا ‪ a‬ا‪a، a‬آپ ‪a‬‬
‫رت‪a‬خ ا ہ‪a‬ا ری‪a‬ر‬
‫‪a، a‬ا ‪a‬ب ‪a‬ت ر ر‪a‬‬
‫ان‪ a‬ا‪a،‬اور‪a‬آپ‪ a a‬ری‪a‬ز د ‪a a‬‬
‫‪a‬ا ‪a‬ب ‪ a‬ا رہ‪a‬‬
‫‪ a‬ت ‪a‬ت ‪a،‬ب‬
‫ب ‪ a‬ا ‪ a a‬۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬ت اں‪a‬ت ‪a a a‬دروازے‪ a‬ر‪a‬ا ‪a a a‬‬
‫ٔ‬
‫ا‪a a‬‬
‫‪a a‬ت ‪a، a‬ب ر‪a‬اس‪a‬ت ‪a a‬ان‪ a‬ا‪ a a‬ت ہ‪ a‬ر‪a a‬ت ‪ a‬اور‪a‬اس‪a‬‬
‫‪a‬ت‬
‫‪ a‬م‪a a‬بح ں‪ a a‬رورت‪a a‬‬
‫آتا‪a‬ت ا ‪a‬وہ ان‪a a‬ر ‪a a‬ر ‪ a‬اتا‪a‬ت ا۔‪a‬ان‪a a‬‬
‫ٰ‬
‫‪ِ a،‬ر ‪ a‬ح ت‪a‬براہ‪a‬را ت‪a‬‬
‫‪ a a a ،‬ہ‪ِ a‬ر ‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a a‬ا‬
‫ِر ‪a‬ا رم‪a‬‬
‫‪a‬ا اد ‪ a‬ار ہ‪a a‬‬
‫‪a a a‬‬
‫‪ a‬ا‪ a‬بہ‪ِ a، a‬اس‪a a‬‬
‫ح ت‪ a‬ا‪ a‬بہ‪a، a‬‬
‫ٰ‬
‫ُ‬
‫د ‪ a‬د ‪a، a‬اﷲ‪a‬ت ا ‪a‬ت ارک‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪a a‬ا ‪a‬چ ا‪a a‬خ ا ہ‪a‬ت ا‪a a a،‬چا ا‪ a‬ہ‪ a a‬ا ا‪a‬‬
‫ٔ‬
‫‪ a‬۔‪ a‬ہ‪ a a a‬بہ‪a‬اﷲ‪a‬ت ا ‪ a a‬دا‪ a‬ا‪a،‬وہ‪a‬چا ‪ a‬ا ‪ a‬ا‪ a‬بہ‪ a، a‬ہ‪a‬‬
‫اوں‪a‬اور‪ a a a‬ہ‪ a‬ا ات‪a‬ت‬

‫ٰ‬
‫‪ a‬ا‪ a‬ا؟‪a‬اس‪a a‬‬
‫‪ a‬ر ‪a‬ت ‪a‬ت ‪a‬اﷲ‪a‬ت ا ‪a a‬‬
‫‪ a‬ا‪ a‬بہ‪a، a‬اور‪ a a‬ا ات‪a‬ت‬
‫ت‪ a‬ا‪ a‬بہ‪ a، a‬ہ‪a‬‬
‫ٰ‬
‫ٰ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬‬
‫ِر ‪a‬ا رم‪a‬‬
‫‪a‬ر ‪a‬اﷲ‪a‬ت ا ‪ a‬ہ‪a a‬‬
‫رت‪a‬‬
‫‪a‬ا ‪ a‬د ‪a، a‬ا ‪a‬روا ات‪ a‬۔‬
‫ُ‬
‫‪a‬ا ‪ a‬ر‪a a‬ت رے‪ a a‬ا‪ a‬ر‪ a‬دا‪ a‬ا‪a،‬اس‪a‬و ت‪ a‬ا ات‪a‬‬
‫ہ‪a‬اﷲ‪ a a‬ا ات‪a a a a‬‬
‫و م‪ a‬ر ار ‪a‬‬
‫‪a‬ب ‪a a‬ت ا۔‪a‬اور‪a a‬‬
‫‪a a‬چ ‪a a‬ت ‪ a،‬ہ‪ a‬ہ‪a‬ز ‪ a،‬ہ‪ a‬ہ‪a‬آ ان‪ a ،‬ہ‪a‬چا د‪ a،‬ہ‪ a‬تارے‪ a،‬ہ ‪ a‬ہ‪ a‬ر ت ‪a،‬‬
‫‪a‬‬
‫ِر‪a‬ا رم‪a‬‬
‫‪ a‬ہ‪a‬ا ‪a‬د ہ‪a‬‬
‫تا‪ a‬ں‪ a a‬ر ت ‪a‬ب ‪a a‬ت ‪a‬ت ‪ِ a‬اس‪a a a‬ب ‪a‬آپ‪a‬ذ ‪a a‬ر‬
‫ٰ‬
‫ُ‬
‫اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a a‬را ِ ‪a‬ا ‪ a‬ہ‪a‬ا م‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪a‬ت اری‪ a‬ر‪ a‬ت ‪ a‬ت ‪ a‬رت‪ a‬را ‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ۖ‬
‫آ ا ں‪a‬‬
‫‪ a‬تر‪ a‬ار‪ a‬ال‪a a‬ب د‪a‬‬
‫‪ a‬ح ‪a‬ا دازہ‪a‬ت ‪a a a‬‬
‫ر‬
‫ا م‪a a‬آ ‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ا ‪ a‬تارہ چ تا‪a‬د تا‪a‬ت ا‪a‬اور‪a a a‬ا ‪a‬ز د ‪ a a‬تر‪ a‬ار‪a‬د ہ ‪a‬اس‪ a‬تارے‪a a‬چ ت ‪a‬د ا‪ a‬۔‪a‬ت ‪a‬‬
‫ٰ‬
‫ؑ‬
‫ر‪a‬‬
‫‪a a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪ a‬را ‪ a‬ا‪a‬ت ‪ a‬ا تا‪ a a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬ر‪a a‬چ ‪ a‬ا‪a‬ت ا؟‪a‬وہ‪a‬چ‬
‫ؑ‬
‫چ ‪a a‬ت ‪a‬ت ‪ a‬را ‪a‬ا ‪ a a‬ا‪ a‬ہ‪ a‬۔‪a‬آ ‪ a a‬اب‪ a a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬را‪ a‬ر‪a‬ت ا۔‪a‬ت ‪ a‬را ‪a‬ا ‪ a‬ہ‪a‬ا م‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪ a‬ا‪a‬‬
‫‪a‬و ت‪ a‬ہ‪ِ a‬ر‪ a‬ح دی‪a‬ت‬
‫‪a‬ر ا‪a‬ت ا۔‪a‬ت ‪a‬‬
‫‪ِ a‬ر ح دی‪a‬اس‪ a‬ا ات‪a a‬چ‬
‫‪a‬ت ‪a‬اس‪a a‬‬
‫‪ a‬دا‪a‬‬
‫ا‪a‬ت ‪a‬اس‪a‬و ت‪ a‬ارے‪ a‬اس‪ a‬ہ ز ‪ a،‬ہ‪a‬آ ان‪ ،‬ر ت ‪ ،‬چا د‪ a،a‬تارے‪a a‬چ ‪a a‬ت ‪ a،‬اں‪a‬ت ‪ a‬ہ‪ a‬رش‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪ a‬ا‪a‬وہ‪ِ a‬ر‪ a‬ح دی ت ا۔‪ a‬ر‪ a‬د ‪a a‬آتا‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫‪a a‬ت‬
‫‪a‬ب ‪a a‬ت ا۔‪a a a‬‬
‫و ر ‪ a،‬ح اور‪ a‬م‪a‬‬
‫‪ a a‬م‪a،a‬دو رے‪ a a‬ح‪a‬اور‪a‬ت رے‪ a a‬رش‪a‬اور‪ a‬ر‪a‬چ ت ‪a a‬چار‪a‬‬
‫اس‪ a‬ر‪a a‬چار‪ a‬ے‪a، a a‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ے‪a a a‬اور ان‪a‬چار وں‪ a a‬رش‪a a‬ا ا ‪a‬وا ر ت ‪ a،‬ر ‪a‬اور با ‪ a‬ر ت ‪a‬ب ا ‪a a‬اور‪ a‬ر‪a‬چ ت ‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪a a‬‬
‫ے‪ a a‬د‪a‬چار‪ a‬ے‪a a a‬اور‪a‬ان‪a‬چار‪ a‬وں‪ a‬آ ان‪a،‬ز ‪ a،‬ات‪a‬اور‪a‬آگ‪a‬اور‪ a‬ر‪a‬چ ت ‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪a a‬زبان‪ a‬ا‪a‬‬
‫‪a a‬دل‪ a‬ا‪ a‬ر‪a‬ب ا ا‪ a‬ا‪a‬اور‪a‬‬
‫‪a a‬چ رے‪ a‬ا‪ a‬ر‪a‬ب ا ا‪ a‬ا‪a،‬‬
‫چار‪ a‬ے‪a a a‬اور‪a‬اس‪a a‬‬
‫ٰ‬
‫۔‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪a‬ب ا ‪a‬‬
‫ات‪a‬روح‪ a‬ح دی‪a‬‬
‫ر‪a‬ب ا ا‪ a‬ا‪a‬اور‪ a‬ر‪a‬ت‬
‫ِ‬
‫ہ‪a‬اس‪a‬و ت‪ a‬ت ‪a‬ب ‪ a‬ا ات‪a a‬چ ‪a a، a‬ب ‪a‬‬
‫‪ a‬تہ‪a‬چ تا‪a‬‬
‫د ِ ‪ a‬ارک‪ a a‬ا ‪a a‬‬
‫ِ‬
‫ٰ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a a‬رور‪a‬‬
‫‪ a‬ر ‪a a‬ت ‪ِ a‬ر‪ a‬ح دی‪a‬‬
‫‪ a‬ا‪a‬‬
‫‪a،‬‬
‫‪ a‬ا‪a‬‬
‫ق‪a، a‬اس‪ a‬ا‪a‬‬
‫‪ a‬ہ‪ a‬د ‪a a‬بتا ا‪ a‬ا‪a‬ر ا‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫تا ۔‪ a‬ہ‪ a a‬ت اں‪a، a‬ان‪a a‬چ روں‪ a‬ر‪ a‬ر‪ a‬اں‪a a‬آ ا؟‪a‬آپ‪a‬د‬
‫‪ a‬اں‪a a‬ب ‪a‬ر ‪! a‬‬
‫‪a a‬زبان‪ a‬ا‪ a‬ر‪ a،‬ہ‪ a‬اری‪ a a‬اری‪a‬چ‬
‫‪a a‬دل‪ a‬ا‪ a‬ر‪a،‬‬
‫‪a a‬چ رے‪ a‬ا‪ a‬ر‪a،‬‬
‫ٰ‬
‫ٰ‬
‫ُ‬
‫ہ‪a‬اس‪ِ a‬ر‪ a‬ح دی‪a‬‬
‫‪a‬اس‪ a‬ا ات‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪a a‬ب ‪a‬ر ‪a a a‬اﷲ‪a‬ت ارک‪a‬و‪a‬ت ا ‪a a a a‬‬
‫‪ a‬ا‪ a‬۔‪a‬ان‪ a‬ں‪ a a‬ں‪ a‬رورت‪ a a‬ت ‪ a‬ا روں‪a، a‬بح ں‪a، a‬ت ر روں‪ a‬؟‪a‬اس‪a a‬و ہ‪ a‬ہ‪a a‬‬
‫‪a‬ت‬
‫ُ‬
‫ہ‪a a‬ب ‪a‬ان‪a a‬چ رے‪a a‬د تا‪a a‬اس‪a a‬اﷲ‪ a‬اد‪a‬آ اتا‪ a a‬ا‪ a‬ہ‪ a‬د ‪ a‬ر ‪a a‬ب ‪a‬آتا‪ a‬۔‪a‬ا ‪a‬‬
‫‪a a‬چ رے‪a a‬د ا‪ a‬اتا‪a a‬ت ‪a‬اﷲ‪ a‬اد‪a‬آتا‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬ر‪a a‬چ روں‪a‬‬
‫‪ a‬ا‪ a‬م‪ a a‬ہ‪a a‬‬
‫د ‪a a‬‬
‫ُ‬
‫۔‪a‬‬
‫ِ‪a‬ان‪ a a‬ح ت‪a a‬ب ت ‪a a‬ت ِان‪a a‬د ں‪ a‬ا‪ a a‬ر‪a a‬وہ‪a‬ا ر‪ a‬رتا‪ a a، a‬ہ‪a‬ب ت ‪a a‬ت ان‪a a‬‬
‫زبا ں‪ a a‬ر‪ a‬تا‪ a‬۔‪a‬ت ِ‪a‬ان‪ a a‬ح ت‪a‬ا ان‪ a‬ا‪a‬ت ہ‪ a‬ر‪a‬د ت ‪a، a‬ان‪ a a‬ح ت‪a‬د ں‪ a a‬ا ‪ a‬ر‪a‬د ت ‪a‬‬
‫ات‪a a a a‬دم‪ a‬دم‪a a a، a‬بر ت‪a a a، a‬‬
‫‪a،‬روح‪ a a‬ا ں‪ a a‬اک‪ a‬ر‪a‬د ت ‪ a، a‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫ِر‪a‬ا رم‪a‬‬
‫‪ a‬ازل‪ a‬تا‪ a، a‬ر‪ a‬ازل‪ a‬تا‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a‬‬
‫و د‪a a‬اس‪a‬د ا‪ a‬ہ‪a‬ا ار‪ a‬ازل‪ a‬ت ‪a، a‬بر ات‪ a‬ازل‪ a‬ت ‪a، a‬‬
‫ٰ‬
‫ؒ‬
‫ُ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪a a‬رو ا ‪ a‬م‪a a‬وارث‪ a، a‬ا‪ a‬ہ‪ a‬د ‪ a‬ر ‪a a‬ب ‪ a‬ا‪ a‬ا‪ a a‬ہ‪ a‬اء‪a‬‬
‫ؒ‬
‫ؑ‬
‫ؒ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ا اء‪a‬ا رام ‪a a‬ور اء ‪ a‬ت ‪ a‬۔‪a‬اب‪a‬ا ر ‪ِ a‬م ‪ a‬ر ‪a a‬بات‪ a a‬ا ‪a‬ت ‪ a‬اء ‪ a‬رام ‪a‬وارث‪ a، a‬اء ‪ a‬ا ر ‪a‬وارث‪a‬‬
‫ؒ‬
‫ت‪a a‬‬
‫‪a‬‬
‫۔‪a‬رو ا ‪ a‬م‪a a‬بات‪ a a‬ا ‪a‬ت ‪a‬وہ‪a‬او اء‪ a‬ام‪ a a‬ا ‪a، a a‬اور‪a‬ا ر‪a‬اﷲ‪a‬ت ا ‪a a‬‬

‫‪a‬ڈال‪a‬دی‪ a‬ں‪a،‬ت ‪ a‬ر‪ a‬ا‪a‬بات‪ ! a‬ت ‪ a‬ر‪a‬وہ‪a‬ت ام‪ a‬م‪a a‬وارث‪ a‬۔‪ a‬رت‪ a a‬د‪a‬ا ادر‪a‬‬
‫‪a‬ا‬
‫ہ‪a‬دو ں‪a‬چ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪ a a‬ر ان‪ a a‬اب ‪a‬چار‪ a‬رح‪ a a‬م‪ a‬۔‪ a‬ر ت‪ a، a‬ر ت‪ a، a‬ر ت‪ a‬ر ت‪a‬‬
‫‪a‬ر‬
‫ا‪a‬با ‪ a، a‬ر‪a‬اس‪ a‬ر ت‪ a‬ا‪a‬با ‪ a‬ر ت‪a a‬اور‪ a‬ر‪a‬ان‪a‬ت ام‪ a‬م‪ a‬ا‪a‬با‬
‫ت‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a a‬‬
‫‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫ٰ‬
‫ٰ‬
‫ؒ‬
‫ؒ‬
‫ُ‬
‫ِر‪a‬ا رم‪a‬‬
‫‪a‬و‪ a‬رم‪a a‬‬
‫‪a‬‬
‫ا ‪a‬با ‪ a، a‬ہ‪a a‬او اء‪ a‬رام‪ a، a‬ہ‪a‬اﷲ‪a‬ت ارک‪a‬و‪a‬ت ا‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬‬
‫ہ‪a‬ان‪ a a‬ح ت‪a‬ا ان‪ a a‬ح‪ a‬ا‪a‬را تہ‪a‬د ا‪a‬د ت ‪ a‬۔‪ a‬ارا‪a‬‬
‫و م‪ a a‬م‪a a‬وارث‪ a‬۔‪a a‬و ؒ ہ‪ِ a a‬‬
‫ؒ‬
‫ہ‪ a‬ہ‪ a‬رور‪ a a‬ہ‪ a‬م‪a‬او اء‪ a‬ام ‪ a a‬اس‪ a‬ات ‪a،ِ a‬ان‪ a‬اء ‪ a‬رام ‪ a a‬اس‪ a‬ات ‪a، a‬و ں‪a a‬دربار‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ُ‬
‫ں‪a a‬د ا‪ a a‬ربان‪ a‬ر‪a‬‬
‫ت ‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬گ‪a a‬‬
‫‪ a‬ات ‪ a‬۔‪ a‬م‪ a‬ہ‪a a‬‬
‫‪a‬ان‪a a‬د ا‪ a‬ا‬
‫ات ‪a، a‬‬
‫د ا‪a، a‬ذب ‪ a‬ر‪a‬د ا‪ a‬اور‪a‬ذب ‪ a‬ر‪ a a‬ار ‪ a‬ر‪a‬‬
‫د‪a‬ان‪a a‬‬
‫‪a‬ا ‪a‬‬
‫‪a‬د ا‪ a‬۔‪a‬ان‪ a a‬اس‪ a‬رور‪ a‬ا ‪a‬‬
‫ِ‬
‫ٰ‬
‫د‪ a‬ہ‪ a‬ا‪a‬چا ‪ a‬ہ‪a‬ان‪a a‬اﷲ‪a‬ت ا ‪ a‬ا‪a‬را تہ‪ a‬ا ا‪a‬‬
‫؟‪a‬ان‪ a a‬اس‪ a‬ا ‪ a‬ا ا ‪a‬‬
‫اس‪ a‬ا ‪ a‬ا‪ a‬ا‪ a‬ا‪a‬چا‬
‫ُ‬
‫‪ a a‬ہ‪a‬وارث‪aa، a‬ان‪ a a‬اس‪a a‬وہ‪ a‬ر‪ a‬ا ‪ a‬ا‪ a‬ا ‪a a‬ان‪a a‬‬
‫ا ا‪ a‬ا ‪a‬‬
‫ا ‪a،‬ان‪a a‬اس‪a‬‬
‫ؒ‬
‫‪ a a‬ا‪a، a‬او اء‪ a‬ام‪ a a‬ح ت‪ a a‬ا‪a، a‬ان‪ a a‬اس‪a‬اس‪a‬‬
‫ِ ‪a‬ت ف ‪a‬و‬
‫اس‪ a‬ت ‪a‬‬
‫ؒ‬
‫‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫‪ a‬ا ا‪a‬چا ۔‪ a‬ہ‪a‬‬
‫‪a‬ب ت‪a a‬او اء‪ a‬ام ‪ a‬ر‪a‬آت ‪a a‬تار ‪a a a‬ب ا ر‪ a‬ر‪ a a‬ت ۔‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a،‬آپ‪ a a‬اس‪a‬روزا ہ‪ a a‬اب‪a‬ت ا‪a‬ب او ر ‪ a‬ا‪a،‬ب ر اں ‪a‬ب ا‪ a‬رتا‪a‬ت ا‪ ِ a‬ں‪a‬‬
‫رت‪a‬خ ا ہ‪ a‬م‪ a‬ر د‪a‬ر‬
‫‪a‬ب تا‪a‬ت ا۔‪ a‬ت ‪ a‬ں‪ a a‬اں‪ a‬رر‪a‬‬
‫‪a‬ا ‪ ِ a‬ہ‪a‬ب ‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬ب ر‪a، a‬اور‪ a‬ام‪a a‬‬
‫‪a‬ت ‪a،‬‬
‫‪a‬وہ‪a‬ب ر اں‪a‬خا ‪ a a‬ا ا‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a،‬اور‪ a‬ام‪a a‬‬
‫‪a a‬ت ‪a‬‬
‫‪a،‬‬
‫‪a a‬دو‪a‬‬
‫‪a،‬‬
‫‪a a‬ا ‪a‬‬
‫ُ‬
‫رت ۔‪aa‬ا ‪a‬د ہ ‪a‬ا ‪ a‬رح ‪a‬آپ‪ a a‬اس‪ ِ a‬ں‪ a‬ا‪a‬ڈ ر ا ‪a‬ت ا۔‪a‬آپ‪a a‬ا ‪ ِ a‬ہ ‪a‬ا ا ا‪a‬اور‪a‬ت ڑی‪a‬د ر‪a‬ا ‪a‬ا ‪a‬‬
‫‪ a‬چ د‪a‬‬
‫ت ‪a‬ر ۔‪a‬د ا‪a‬ت ‪a‬ا اں‪ a‬ا ‪a a a‬ت ۔‪ a‬ر ا ‪ a a‬ہ‪a‬ا ر‪a‬اس‪a‬‬
‫ں‪a‬‬
‫ات ں‪a a‬ا‬
‫‪a a‬اس‪a‬دو ت‪a a‬ا ‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a، a‬ت ‪a‬‬
‫ں‪a a‬ر ا‪a a‬ت ا اں‪a‬ات ‪ a‬ا ‪a‬‬
‫ح ‪a a a‬ا ‪a‬ا‬
‫ُ‬
‫دل‪a a‬ر ا‪a، a‬اس‪a‬دل‪ a a‬ا‪ a‬ا ت‪a‬‬
‫! ہ‪a‬وہ‪ a‬ت اں‪! a‬‬
‫‪a a‬خ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a ،‬آپ‪a a‬‬
‫رت‪ a‬ام‪a‬ا د ‪a‬او اء‪a‬ر‬
‫ں‪a‬‬
‫‪ a a‬ڑے‪a‬با د ‪ a‬ات ‪a a a‬‬
‫‪ a‬ہ ‪a‬ت رے‪a‬ا‬
‫ُ‬
‫‪a‬‬
‫‪a a‬وہ‪a‬‬
‫۔‪a‬ا ں‪a a‬آ ‪ a a‬اب‪a‬د ا‪ a‬ہ‪a a a‬‬
‫ں‪a a‬ذ ‪ a a‬اڑا‪ a‬ا‪a‬‬
‫با دھ‪ a a‬۔‪a‬دو ری‪a‬بات‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪a‬ان‪a‬‬
‫‪ a a‬رے‪ a‬ڑے‪a‬ا‬
‫بات‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪a‬ت ‪ a‬ں‪a‬ب ل‪ a‬ا‪ a‬ہ‪a‬ا ا‬
‫ت‪a a‬ان‪ a‬ں‪! a‬‬

‫‪ a‬ا‪ a‬ہ‪a‬ت ‪ a a‬م‪ a‬ا‪ a‬ر‪a‬‬
‫‪ a‬ا۔‪a‬‬
‫‪ a a‬۔‪a‬ت ‪ a‬ا‪ a‬ر‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ ،‬وہ‪a‬‬
‫رے‪ a ، a a‬رے‪ a‬دت‪ a‬د‪ a‬اں‪a‬‬
‫‪ a،‬رے‪a‬دل‪ a a a‬اڑا‪ a‬ا‪a‬اور‪a‬ت ری‪a‬‬
‫ں‪ a‬ر‪ a‬اب‪ a‬رت ‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a‬‬
‫‪a‬‬

‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ا رو ‪a‬ا ‪a‬ب ت‪a‬ب ا‪ a‬اح‪ a‬را‪ a، a‬ا دان‪a‬ب ۔‪ a‬ہ‪ a‬ام‪a‬ا د ‪a‬او اء‪ a‬ح ب‪a‬ا ‪a‬ر‬
‫اڑ‪ a‬ہ ‪a‬ب ‪ a‬ر‪a‬ب ر‪a‬‬
‫اں م‪ a‬ہ‪a‬ا‬
‫‪a‬‬
‫‪a، a‬و ‪ a‬ا دان‪a a‬‬
‫‪a‬چ ‪ a‬ا۔‪ a‬ہ‪a‬و ‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a،‬‬
‫‪a‬ا رو‬
‫م‪a a‬وہ‪ a‬ت ‪ a a‬ہ‪a‬ب ر‪a‬‬
‫‪a‬تح ات‪ ، a‬ب ر‪a‬‬
‫‪ a‬م‪ a‬آج‪ a a a‬ا‬
‫م‪ a a‬ا‬
‫اڑ‪ a‬ر‪a‬ب ‪ a‬ر‪a‬اس‪a a‬ا ‪a‬و ت‪a‬بتا‪a‬د ا‪a‬ت ا‪ a‬ہ‪ a‬ری‪a‬ذ ‪ a a‬ﻻ ‪a‬‬
‫‪ a‬دد‪ a‬ا ‪a a‬ت ‪a،‬ا‬
‫ؒ‬
‫‪ a‬ت ا‪ a‬ا ہ‪a، a‬ات ا‪ a‬اب ‪a‬آد ‪a‬ت ا ‪a‬وہ۔‪ a‬ام‪a‬ا د ‪a‬او اء ‪a a‬دربار‪a a‬چ ‪ a‬ا۔‪ a‬ر‪ a‬ا‪a‬و ت‪a‬آ ا۔‪a‬د ا‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ُ‬
‫ال‪ aa‬ا ر‪ a‬۔‪ a‬ر‪ a‬ا‪ a‬ہ‪ a‬ال‪ a a‬ہ‪a‬باد ا ں‪ a a‬اس‪a‬ب ‪ a‬ا د‪a‬ا ا‪ a‬ا ا‪ a‬ہ‪ a‬تا‪a a a‬اس‪a‬دربا‪a‬ر‪ a a‬ا‪a‬‬
‫ؒ‬
‫‪ a‬ام‪ a‬اک ‪ a‬ر‪a‬‬
‫ان‪ a، a‬ا ‪ a‬دو‪a، a‬و اں‪a‬ب ا‪ a‬ر‪ a‬ا‪a‬ر ا‪a، a‬‬
‫‪a‬اور‪ a‬ر‪a‬ب دہ‪a‬ب ا‪ a‬ا‪a‬ر ا‪ a، a‬ا ‪a‬‬
‫‪ a‬ر د‪ a a‬ا‪ a‬ہ‪a‬آپ‪a‬ب ‪ a‬ا ‪a،‬ت ‪ a‬ہ‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a a‬‬
‫‪ a‬ا‪a‬ر ۔‪a‬اس‪ a a‬رت ‪ a‬ام ‪a‬ا د ‪a‬او اء‪a‬ر‬

‫ٰ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ٔ‬
‫م‪a‬‬
‫‪ a‬ا‪ a‬ہ‪a a‬ت ‪a‬ب ر ں‪ a a‬ات ‪ a‬اوں‪ a‬ا۔‪a‬درج‪ a a‬ت ‪ a a‬ہ‪a‬اس‪ a‬ا‪a‬خ ال‪a‬ت ا ‪ a‬ہ‪a a‬ات ا‪a‬ا‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ر‪ a a‬ا‪a‬ر ‪a a‬ت ‪a‬ب رگ‪ a‬تا‪ a a‬ا‪ a‬ات ‪ a‬ں‪ ! a‬اس‪ a‬ر د‪a a‬ب ا‪a‬‬
‫ا ا‪ a‬ہ‪a‬ب ا ‪ a‬ا‪ a a‬ا ا‪a،‬اس‪a‬‬
‫ٔ‬
‫‪ a‬ا‪ a‬ہ‪a a a‬ب ر ں‪ a a‬ات ‪ a a‬اوں‪ a‬ا۔‪a‬ت ڑی‪a‬د ر‪a‬ب د‪a‬ب رگ‪a‬ا در‪ a‬رے‪a a‬چ ‪ a‬۔‪a‬ا رو ‪a a‬‬
‫ُ‬
‫ٔ‬
‫‪a‬دو‪a‬‬
‫ب ‪a‬ب ‪ a‬ا‪ a‬ا‪a‬اور‪a‬اس‪a a‬ب د‪ a‬م‪ a‬ا ‪ a‬ہ‪a‬وہ‪a a‬رات‪ a a‬ی‪a‬‬
‫‪a‬رو اں‪a a‬وہ‪a a‬آو۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬گ‪a‬ت ‪a‬‬
‫د‪a‬اس‪a‬دو ت‪a a‬‬
‫‪ a a‬تا‪ a‬ا‪a،‬‬
‫ہ‪a a a‬دربار‪ a‬ہ‪ a‬گ‪a‬ا ا‪ a‬ا ا‪ a‬ات ‪a‬ت ‪ a‬ہ‪ a‬ا ں‪a a‬ب ‪a‬‬
‫‪a‬وہ‪a‬خ ِ‬
‫ُ‬
‫ا ‪a‬‬
‫ت ‪a‬ت ‪a،‬ا ‪a‬‬
‫‪a a‬ر ت ‪a‬ت ‪a،‬ا ‪a‬دل‪a a a‬ر ت ‪a‬ت ‪a،‬اس‪a‬دو ت‪a a‬د ا‪ a a‬رورت‪a‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫‪a‬د ا۔‬
‫ت ‪a‬ت ۔‪a‬ان‪ a‬ں‪ a‬د ا‪ a a‬ار‪ a‬ا‪ a،‬ردار‪ a a‬رح‪a‬‬
‫ا ت‪a a‬‬
‫ّ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪ a‬ر ات ‪a‬ت ‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪a‬وہ‪a‬‬
‫ر‬
‫‪ a‬ا‬
‫رے‪ a a‬دی ‪a‬و ‪a‬آ ا ‪a‬و‪ a‬ﻻ ر اض‪a‬ا ح ‪ a‬ر‬
‫‪ a،‬ے ‪a‬اور‪a‬‬
‫‪a‬د ا‪a a‬اور اب‪a‬ان‪a a‬درباروں‪ a‬ہ‪a‬چ‬
‫ں‪a a‬د ا‪ a a‬ار‪ a‬ر‪a‬ا ‪ a‬د ں‪a a‬‬
‫گ‪a a‬‬
‫ُ‬
‫‪a، a‬د ا‪ a a‬رض‪a،‬د ا‪ a‬را ا‪a،‬دم‪a‬‬
‫‪a،‬‬
‫ِ۔‪a‬ان‪ a a‬اس‪ a‬ا ا‪a‬چا‬
‫‪a a‬‬
‫د ‪a‬آت ‪a a‬اس‪ a‬ردار‪a a‬چ‬
‫‪a‬ان‪ a a‬اس‪ a‬ا ا‪a‬چا ‪a،‬وہ‪ a‬ہ‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫د‪a، a a‬‬
‫‪a‬‬
‫ا‬
‫‪a a‬آت ‪a a‬بات‪a،‬‬
‫‪a‬‬
‫را ا‪a،‬وہ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a،‬اب ‪a a‬‬
‫‪a a‬وہ‪a‬وارث‪ a‬۔‪ a‬رت‪ a‬ر‪ a‬ر‪ a a‬اہ‪ a‬ا ‪a‬ر‬
‫‪ a‬ہ‪a‬ان‪a a‬وہ‪ a‬ا ا‪ a‬ا ‪a‬‬
‫ا ‪ a‬ری‪a‬ز د ‪ a a‬رف‪a‬دو‪ a‬گ‪a‬‬
‫ا ی‪ a‬ا ‪ a a‬ہ‪ a‬ا‪a‬ر ا‪a‬ت ا‪ a،‬ا‪ a‬ل‪a‬درج‪ a‬۔‪a‬آپ‪ a‬ت ‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪a a‬اﷲ‪ a‬ا‪a‬را تہ‪ a‬ا ا‪ a‬۔‪ a‬رف‪a‬دو‪ a‬گ!‪ a‬ہ‪a‬ان‪ a a‬ر دوں‪a a‬ت داد ﻻ ں‪a a‬‬
‫ں‪a a‬‬
‫‪a a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬رات‪a a‬ب ت ‪a‬ت ‪ a‬ادت‪a، a a‬ذ ر‪a‬‬
‫۔‪ a‬ہ‪ a‬ال‪ a‬۔‪ a‬رت‪ a‬ا ا‪a‬بابا‪ a‬دری ا ‪a‬ر‬
‫َ‬
‫‪ a‬ات ‪ a‬ڑ‪ a‬ر‪a‬‬
‫‪ a a‬ردے‪a a‬‬
‫ا ‪a‬چ‬
‫اذ ار‪a، a a‬ت ‪a‬ان‪ a‬ا‪a‬ا ‪ a‬ر د‪a،‬ان‪ a‬ھ‪a‬با ‪a،‬وہ‪a‬ان‪a a‬‬
‫‪a‬آپ‪ a a‬ش‪a‬چ تا‪a‬ت ‪a‬آپ‪ a‬ت ‪ a "a‬را‪a a‬اے‪ ،‬ن‪a‬اے‪ a‬را؟" ت ‪a‬‬
‫اری‪a‬رات‪a‬دو‪a‬زا ‪a‬ب ا‪a‬ر تا۔‪a‬رات‪a a‬‬
‫ُ‬
‫تا‪ a‬ا‪a‬وا ‪a‬چ ‪a‬‬
‫تا‪ a‬ا‪a‬آتا‪a‬ت ا‪a‬اور‪ a‬تا‪a‬ت ا‪ a‬ہ‪ "a‬ر ار‪a a‬ت اڈا" اور‪a‬ا ‪ a‬رح‪a‬‬
‫ں‪a a‬ب ‪a‬‬
‫و ‪a‬ب دہ‪a‬‬
‫ر‪a‬با ر‪ a‬۔‪ a‬ہ‪a‬او اء‪a‬‬
‫‪a‬اس‪ a‬ر د‪ a a‬ر‪a‬ا در‪a a‬اور‪a‬ان‪a a‬اوﻻد‪a‬‬
‫اتا۔‪a‬آج‪ a‬ہ‪ a‬ال‪ a a‬ہ‪a‬ان‪ a a‬ار‪ a‬ر‬
‫ام‪ a‬۔‬
‫‪ a a a‬ا ا‪a‬‬
‫‪ a‬ا‬
‫‪ a a a‬ا ا ‪a‬چا ‪a ،‬ان ‪a a‬‬
‫ان ‪ a a‬اس ‪ a‬ا ا ‪a‬چا ‪a ،‬ان ‪ a a‬ر ‪ a‬ا‬
‫‪a‬ب ‪ a a‬ات ‪ a‬۔‪a‬رازق‪a‬‬
‫‪a،‬وہ‪a‬ت ‪a‬و‬
‫‪ a a a‬ا ا‪a‬چا ‪a،‬با ‪ a‬اری‪a‬چ‬
‫چا ‪a،‬ان‪a a‬اﷲ‪ a‬ا‪a‬را تہ‪ a‬ا‬
‫ُ‬
‫‪a، a‬اس‪ a a‬ا‪a‬ذ ہ‪a‬اﷲ‪a a‬ا ا‪a‬ر ا‪ a‬۔‪ a‬ہ‪ a‬ا ِم‪a‬ا اب‪a، a‬آپ‬
‫اﷲ‪a a‬ذات‪ a a‬اری‪ a‬ا ات‪a a‬ا در‪a a‬‬
‫‪a a‬چ اس‪ a‬رح‪ a a‬ت ‪a a،‬چ ‪ a‬ح ت‪a a‬ب ر‪ a a‬ت ‪a،‬وہ‪a‬‬
‫ا اب‪a‬اخت ار‪ a‬ر ‪a، a‬آپ‪ a a a‬ا۔‪a‬‬
‫‪ a a‬دد‪ a، a‬ح ت‪ a a‬دد‪a، a‬‬
‫ں‪ a a‬رف‪a‬اور‪ a‬رف‪a‬‬
‫‪a،‬وہ‪ a a‬ح ت۔‪ a‬ہ‪a‬وہ‪ a‬گ‪a a‬‬
‫‪a‬‬
‫ُ‬
‫اری‪ a‬اری‪ a‬ر‪ a‬را ‪a a‬ب ت ‪a‬ر ِ‪a،‬ان‪a a‬چ رے‪a‬‬
‫ِ ‪ a‬ک‪ a a‬ں‪aِ a‬دل‪ a‬ت‪ a‬۔‪a‬وہ‪ a‬گ‪a‬‬
‫ہ‪ a‬ہ‪ a‬چ‪ a‬ر‪ a‬ا ‪ a‬ہ‪a‬ان‪a‬‬
‫ا‪a‬ا ‪ a‬ارہ‪a،‬ا ‪a‬ذ ارت‪a،‬ان‪a a‬د ں‪ a a‬ر‪a a‬ب ر‪a‬د ا۔‪a‬آپ‪a‬ان‪ a a‬اس‪ a‬ا ‪a‬ت ‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ a‬ا‪ a‬ہ‬
‫‪a a‬خ ‪ a‬ا۔‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a،‬آپ‪a a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ا‪a‬را تہ‪ a‬چ ا‪ a‬۔ ‪ a‬رت‪ a‬ان‪a‬با ‪a‬ر‬
‫ُ‬
‫ا ‪ a‬ر ِد ‪ a‬ا ‪a a‬ت ش ‪ a a‬ں‪a ،‬آپ ‪ a‬ری ‪a‬ر ا ‪ a‬ر ا ۔ ‪a‬آپ ‪ a‬آ ‪ a a‬اب ‪ a‬ا ‪ a‬ہ ‪a a‬ا ‪a‬‬
‫ُ‬
‫ر ِد‪ a‬ادق‪a a‬ت ش‪ a a‬ں‪a،‬آپ‪ a‬ری‪a‬ر ا ‪ a‬ر ا ۔‬
‫ِان‪ a a‬اس‪a a‬ب ‪ a‬ا ‪a،‬‬
‫ُ‬
‫‪ a a a‬ہ‪ a‬ا‬
‫‪ a‬ا ‪a،‬د ا‪ a‬ا‬

‫‪a‬‬
‫۔‪a‬وہ‪a‬‬

‫‪a‬‬

‫‪a a‬‬
‫‪ a ،‬ر‪ a، a a‬ح ت‪a، a a‬اﷲ‪a‬وا ں‪a a‬اﷲ‪ a‬ا‬
‫‪ a a‬ہ‪ a‬رورت‪a a‬و ت ‪a‬چ ہ ح ت‪ a‬رت ‪a a‬ت ‪ a‬ح ت‪a‬‬

‫ر ‪a‬واﻻ‪ a a‬اد‪a‬آتا‪a، a‬وہ‪a‬ا‬
‫ارے‪ a‬د ‪a‬اﷲ‪a‬وا ں‪a a‬‬

‫ل‪ a a‬ا‬
‫‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪ a a‬ہ‪ a‬م‪a‬د ا‪ a a‬ح ت‪a a‬ات ا‪a‬‬
‫‪ a‬ہ‪a، a‬‬
‫ُ‬
‫۔‬
‫‪a‬وا رہ‪ a‬ا ‪a،a‬اس‪a a‬اﷲ‪ a‬ا‪a‬را تہ‪a‬ب ‪ a‬ا ا‪a‬چا‬
‫ت‪ a‬رف‪a‬د ا‪a‬با‬

‫‪ a‬ہ‪a‬‬

‫ت ‪a‬آج‪ a a‬ہ‪ a a‬ح ‪aِ ، a‬س‪ a a‬ا اء‪a‬اﷲ‪a‬ب ی‪a‬خ ‪a a‬بات‪ a‬ہ‪a‬ب ‪ a a‬ہ‪a‬ذ ر‪a‬اک‪a‬ا ا‪ a‬ا‪ a‬ا ‪ a‬ا‪a‬‬
‫ُ‬
‫ٔ‬
‫ِ ‪a‬ت ف‪a a‬ا در خ ا ہ ‪a‬خ ا ان‪ a‬ر ‪ a‬ا‪ a‬اتا‪a، a‬اور‪a‬اس‪a a‬ب د‪ a‬ت ہ‪ a‬م‪ a‬ا‪a‬‬
‫‪ a a‬ارے‪a‬‬
‫ٰ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪a a‬‬
‫ِر ‪a‬ا رم‪a‬‬
‫‪a a‬دو‪a‬ت ‪a‬روا ات‪ a‬رض ‪ a‬ر‪a‬دوں‪a‬آپ‪ a‬۔‬
‫ا ‪ a‬ا۔‪a‬ذ ر‪a a‬‬
‫ر ان‪ a a‬اب ‪a‬ذ ر‪ a‬ر ‪a‬وا ں‪a a‬اور‪a‬ذ ر‪ a‬ہ‪ a‬ر ‪a‬وا ں‪a a‬و ‪ a‬رق‪a a a‬ا ‪a‬ز دہ‪a‬اور‪ a‬ردہ‪ a a‬رق‪a، a‬‬
‫ُ‬
‫‪ a‬رتا‪a‬وہ‪ a‬ردہ‪ a‬۔‪a‬ا ‪a‬اور‪ a‬ہ‪a،‬ا ‪a‬اور‪a‬روا ات‪a a‬آتا‪ a، a‬ر‪ a‬ا ی‪a‬‬
‫‪a‬ذ ر‪ a‬رتا‪a a‬وہ‪a‬ز دہ‪a a a‬‬
‫‪ a a‬م‪a‬بات‪ a‬ر‪a‬ر ‪a‬ت ‪a‬ت ‪ a‬ہ‪a‬روا ات‪a‬ب ان‪ a، a‬ہ‪a a‬تم‪ a‬ت‪a a‬با ں‪a a‬‬
‫ا ‪a a‬ب ‪a‬ت ڑی‪a‬د ر‪a‬‬
‫ٰ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a،‬ہ‪ a‬ت‪a a‬باغ‪ a‬ن‪ a a‬؟ ت ‪a‬‬
‫‪ a a‬چ ا‪ a‬ا‪a‬ر ل‪a‬اﷲ‪a‬‬
‫‪ a‬را‪ a‬رو‪a‬ت ‪a‬چر‪ a‬ا‪ a‬رو۔‪a‬‬
‫ٰ‬
‫ۖ‬
‫‪ a‬۔‪a‬ا ‪a‬اور‪a‬روا ات‪ a‬اں‪ a‬ہ‪a‬ب ان‪ a‬ر‪a‬دوں‪a،‬‬
‫آپ‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪ a‬ہ‪a‬ذ ر‪a a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪a‬‬
‫ِر‪a‬ا رم‪a‬‬
‫ؓ‬
‫ؓ‬
‫ٔ‬
‫ِر‬
‫‪ a‬ر ا ا‪ a،‬رت‪a‬اب ‪ a‬د‪a‬خدری‪a‬ر ‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪ a a‬ہ‪a‬روا ات‪ a‬۔‪a‬آپ‪ a‬حاب ‪a‬ر ل‪ a‬۔‪a‬آپ‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ٰ‬
‫‪ a‬ہ‪ a‬ا ‪a، a‬‬
‫ا رم‪a‬‬
‫ن‪ a‬۔‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪ a a‬ر ا ا‪ a‬ہ‪a‬ذ ر اس‪ a‬رت‪ a a‬ا‪ a‬رو‪ a‬ہ‪ a‬گ‪a‬‬
‫ُ‬
‫ت ‪a‬اب ‪a‬ذ ر‪ a‬ا‪a‬با ا دہ‪a‬آ از‪ a‬رت ‪ a‬۔‪a‬ت ڑا‪ a‬ا‪a‬او ‪a‬آواز‪a a‬ذ ر‪ a‬ر ‪a، a‬ا ‪a‬دل‪ a a‬رف‪a‬ت ہ‪ a‬ر ‪a‬‬
‫ٰ‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪a‬و ا ہ‪a‬و م‪a‬‬
‫ِر‪a‬ا رم‪a‬‬
‫۔‪a‬دل‪ a a‬رف‪a‬ت ہ‪ a‬ر ا‪a‬اس‪ a a‬روری‪ a a‬ہ‪a‬ا ‪a‬روا ات ‪ a‬اب ‪a‬‬
‫‪ a‬ت ‪a a‬اور‪a‬‬
‫‪ a‬ا ‪ a a‬ت ‪ a‬۔‪ a‬ر‪a‬چ ‪a a‬ا ‪a‬‬
‫‪ a‬ت ‪ a‬۔‪a‬‬
‫‪ a‬ر ا ا‪ a a‬ہ‪ a‬ر‪a‬چ ‪a a‬ا ‪a‬‬
‫دل‪ a‬ا‬
‫‪ a‬م‪a‬‬
‫‪a‬ب ‪a‬‬
‫‪a‬ب ‪a‬‬
‫‪a‬ذ ر‪ a‬۔‪a‬ت ‪a a‬ذ ر‪ a‬ا‪ a‬اتا‪a، a‬دل‪ a a‬رف‪a‬ت ہ‪ a‬ر‪a، a‬ت ‪a‬دل‪ a‬ہ‪a‬‬
‫اور‪a‬چ ‪ a‬م‪a‬چ ‪ a‬ت ‪a، a‬وہ‪a‬اتر‪ a‬ات ‪ a‬اور‪a‬دل‪ a‬اف‪a‬اور‪ a‬اف‪a a‬‬
‫‪a‬ب ‪ a‬م‪a a‬‬
‫ت‪ a‬ا‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ a‬ا‪a‬ا ‪a‬‬
‫اتا‪a، a‬ذ ر‪ a a‬ح ں‪a a‬ب‬
‫‪a‬‬
‫د‪ a‬ہ‪a‬ب ‪ ، a‬اور‪a‬دو را‪ a‬ہ‪a‬ب ‪ a a‬ہ‪a‬و اں‪ a‬ر رور‪a‬‬
‫‪a‬اﷲ‪ a‬ہ‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫‪ a a a‬اف‪ a‬ت ‪ a‬۔ ‪ a‬رت‪ a‬ﻻ ا‪a‬روم‪a‬ر‬
‫‪ a‬گ‪a‬ب ‪a‬آت ‪a a a a‬دل‪a‬‬
‫ا‬
‫‪a a‬دو‪ a‬گ‪a‬ت ‪a‬‬
‫ا ا‪ a a‬ہ ا ‪a‬د ہ‪a‬ا ‪a‬باد اہ‪ a a‬ق‪a‬چ ا‪ a‬ہ‪a‬ا ‪a‬ب ت‪a‬ب ا‪ a‬ال‪a‬ب ا ا‪ a‬۔‪a‬اس‪a a‬‬
‫ٔ‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬بتاو‪a a،‬ت‬
‫‪a،‬‬
‫‪ a‬چ ‪a‬ب ‪a‬چا‬
‫‪ a‬ہ‪ a‬ام‪ a‬ر‪ a‬ت ‪a‬ت ۔‪a‬ت اس ‪a‬دو ں‪a a‬ب ‪ a‬ر‪ a‬ا‪ a‬ہ‪a‬ت‬
‫ٔ‬
‫دوں‪ a‬ا۔‪a‬تم‪a‬ا ‪a‬خ ب رت‪ a‬ا‪ a‬ال‪a‬ب او۔‪ a a‬ہ‪ a‬ا ا‪ a‬ہ‪a‬ب ‪a a‬ا ‪a‬د ار‪ a‬ا ‪ a‬ا ‪a، a‬ا ‪ a‬رف‪a‬ا ‪ a‬روہ‪ a‬ام‪a‬‬
‫‪a،‬چا دی‪a‬اور‪a‬اس‪ a‬م‪a‬‬
‫رے‪ a‬ا‪a‬اور‪a‬دو ری‪ a‬رف‪a‬دو را‪ a‬روہ‪ a‬ام‪ a‬رے‪ a‬ا۔‪a‬ا ‪ a‬روہ‪a a‬خ ب‪ a‬رے‪ a‬ا رات‪a،‬‬
‫ٍ‬
‫‪a‬باد اہ‪a‬‬
‫ِ ‪ a‬ر ر‪ a‬ا ا اور‪a‬ت ر ا ‪ a‬ا ‪a‬چ ‪ a‬اہ‪a‬ب د‬
‫‪ a‬ا ‪a،‬دو رے‪ a‬روہ‪ a a‬رف‪a‬اور‪ a‬رف‬
‫‪a‬چ‬
‫د ا ا ‪a‬وہ‪ a‬ہ‪ a‬اں ‪ a‬ہ ‪ a‬رے‪ a‬ا رات‪a a‬ت ۔‪a‬ا ت ا ‪a‬خ ب رت‪ a‬ر‪a‬‬
‫‪ a a a‬ال‪a،‬ت ‪a‬‬
‫آ ا‪a،‬د‬
‫اس‪ a‬ر ‪ a، a a‬ہ‪a‬د ار‪ a‬را‪ a‬ر م‪a‬آپ‪a a‬د ا ‪ a‬ہ‪a‬‬
‫ت ا۔‪a a‬دو ری‪ a‬رف‪ a‬ا ‪a a‬ت ‪a‬ا ں‪ a a‬ا‪a‬‬
‫‪ a‬ر ر‪ a‬ا‪ a‬ر‪a‬ات ا ز ادہ‪ a‬ا ‪ a‬ر‪a‬‬
‫دو ری‪ a‬رف‪ a‬ا‪ a‬۔‪a a‬د ار‪ a‬را ‪a a‬ت ‪a‬دو ری‪ a‬رف‪a‬دو رے‪ a‬روہ‪a a‬‬
‫‪ a‬ر‪a‬آتا‪a‬ت ا۔‪a‬ت ‪a‬‬
‫‪a‬اس‪a a‬ز ادہ‪a‬خ ب رت اس‬
‫ر ‪a‬چ ا ا‪ a‬ا‪a‬ت ا‪ a‬ہ‪a‬دو ری‪ a‬رف‪ a‬رے‪ a‬ا رات‪ a‬ا‪a‬‬
‫ؒ‬
‫د‪ a‬ہ‪a‬ب ‪ a‬تا‪ a a‬ہ‪a‬‬
‫‪a‬ذ ر‪ a a‬ح ں‪a a‬ب ت ‪a a‬اور‪a‬او اء‪ a‬ام ‪ a a‬ح ت‪a a‬ب ت ‪a a‬ت ‪a‬‬
‫ا ‪a‬دل‪ a a‬اف‪ a‬ر‪a a‬ان‪a a‬د ں‪ a‬آ ‪a‬ر ‪a‬د ا‪ a‬ا ‪a‬تا ہ‪a‬ان‪a a‬د ں‪ a‬ر‪a a‬ا ار‪a‬و‪a‬ت ات‪a‬اترت ‪a، a‬ان‪a‬ا ار‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪a‬اور‪a‬‬
‫‪ a‬ارے‪a‬د ں‪ a‬ر‪a‬ب ‪ a‬ے‪a‬اور‪a‬وہ‪ a a‬ارے‪a‬د ں‪ a‬ر‪ a‬ے‪ a‬ا‪a‬ت ‪a‬اس‪a a‬ا ت ا ‪ a‬ر‬
‫و‪a‬ت ات‪ a‬ا‪a‬‬
‫ُ‬
‫‪ a‬ا ‪ a‬ں‪ a‬۔‬
‫ر رور‪ a‬ات‪a‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful