You are on page 1of 21

Program NILAM (Bahagian 2)

Galakan, promosi & aktivit PSS

Meningkatkan budaya membaca

P&P melalui PSS

Pendedahan kepada idea/maklumat baru


Belajar daripada pengalaman orang lain
Meningkatkan daya pemahaman
Mengembangkan minda dan fikiran
Membina kemahiran berbahasa
Latihan untuk berfokus dan menumpukan
perhatian
Merangsang daya imaginasi & kreativiti

8,708,870

4,395,083

2,081,202

1,410,262 1,373,612

991,203

406,940

United
States

Japan

Germany

France

United
Kingdom

China

Korea

13

140,964

84,945

74,634

Indonesia Singapore Malaysia


27

39

42

Ada hobi lain


68%

Tidak minat membaca


15%

Tiada masa
17%

Surat Khabar 77.4%


Buku 3%
Majalah 3%
Komik 1.6%

Bilangan Buku yang dibaca pada 2005


mengikut negara
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

180000
116000

60000
40000

10310

Malaysia

China

India

United
Kingdom

United
States of
America

Bilangan buku yang dibaca oleh mahasiswa


sepanjang 3 tahun(6 semester) mengikut
negara
200
150

180
130

100

94
50

56
26

0
Australia

Brunei

4
India

Indonesia

Malaysia

Thailand

Bilangan buku yang dibeli oleh mahasiswa sepanjang 3


tahun(6 semester) mengikut negara
160

75
43
15

Australia

Brunei
Darulsalam

India

Indonesia

31

Malaysia

Thailand

Masa Aktiviti Pembelajaran

Pembacaan
15%

Bukan
Pembacaan
85%
Pembacaan

Bukan Pembacaan

Aktiviti Waktu
Subjek Bahasa

10 minit
sebelum/selepas
Waktu rehat

Waktu aktiviti
PSS

Membaca pada
waktu
senggang

Aktiviti ulasan dll.


Semasa
perhimpunan
dsb.

Pusat Sumber Sekolah


Aktiviti

Masa

Kumpulan
Sasaran
Penglibatan
Ibu bapa

Bahan

Tabiat Membaca
Ganjaran / Pengiktirafan
Penilaian
Kawalan
Rekod Bacaan
Pelaksanaan aktiviti
Jauhari

Rakan Pembaca

Program NILAM
(Nadi Ilmu Amalan Membaca)

Azman Larut. (2005). Panduan mengurus pusat sumber sekolah. Batu Caves:
PTS Professional Publishing.
Inspiration Boost. (2014). 8 reasons why reading is so important. Akses pada
19 Disember 2014 daripada http://inspirationboost.com/8-reasons-whyreading-is-so-important
Learn to read Prince George and the world. (t.t.). Why is reading important?
Akses pada 19 Disember 2014 daripada http://www.learn-to-read-princegeorge.com/why-is-reading-important.html
The Malaysian Bar. (2002-2008). Malaysians still not reading enough, says
Muhyiddin. Akses pada 19 Disember 2014 daripada
http://www.malaysianbar.org.my/general_opinions/comments/malaysians_s
till_not_reading_enough_says_muhyiddin.html
Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Teknologi Pendidikan. (2008).
Program NILAM: konsep dan panduan pelaksanaan di sekolah. Ed. Ke-2.
Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan.

Malaysians still not reading enough, says Muhyiddin. (2009, April 19). Star.
Archives. Akses pada 19 Disember 2014 daripada
http://www.thestar.com.my/story/?file=%2f2009%2f4%2f19%2fnation%2f37
25792&sec=nation.
Salim Md. Zain. (t.t.). Budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. Akses
pada 19 Disember 2014 daripada
http://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=1254

10 reasons why reading books will save your life. (2014). Akses pada 19
Disember 2014 daripada http://whytoread.com/why-to-read-10-reasonswhy-reading-books-will-save-your-life/
Word Bank. (2014). World Development Indicators: 2.13 Education
completion and outcomes. Akses pada 19 Disember 2014 daripada
http://wdi.worldbank.org/table/2.13